HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA"

Транскрипт

1 HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA 8/ REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

2 SADRŽAJ - PATENTI Objava prijava patenata 1 Kazalo brojeva prijava patenata 2 Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava patenata prema MKP 3 Kazalo podnositelja prijava patenata 4 Objava prestanaka vrijednosti patenata/konsenzualnih patenata 5 Objava prestanaka vrijednosti proširenih europskih patenata 6 Objava prestanaka vrijednosti europskih patenata 7 SADRŽAJ - ŽIGOVI Objava prijava žigova 1 Kazalo brojeva prijava žigova 10 Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava žigova 11 Kazalo podnositelja prijava žigova 12 Objava upisa promjena u Registru prijava žigova 13 Objava informacija o međunarodnim registracijama žigova za koje je zatražena zaštita u Republici Hrvatskoj 14 SADRŽAJ ZASTUPNICI Objava podataka iz Registra zastupnika 1

3 HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 27, 8/ PATENTI Prijave patenata i zahtjevi za priznanje patenata Objava prijava patenata (51) MKP (10) HR P A2 G01B 7/16 ( ) G08B 25/10 ( ) G08C 17/00 ( ) (21) P A (22) (43) (54) SUSTAV STALNOG BEŽIČNOG PRAĆENJA STANJA TEHNIČKIH OBJEKATA SYSTEM FOR CONTINUOUS WIRELESS MONITORING CONDITIONS OF TECHNICAL OBJECTS (71)(72) Dražan Kozak, Nikole Zrinskog 10, Slavonski Brod, HR Ivan Raguž, Braće Radića 483, Strizivojna, HR Mladen Hercog, Nikole Nalješkovića 1A, Slavonski Brod, HR Krešimir Crnogorac, Imotska 38, Slavonski Brod, HR (57) Sustav za stalno praćenje stanja tehničkih objekata koji uključuje: mjerni osjetnik (1); pretvarač signala (2); mikrokontroler i upravljački program (3); sustav za bežičnu komunikaciju (4); priključak za vanjsku memoriju (5); ulazno izlaznu jedinicu (6) i električno napajanje (7). (51) MKP (10) HR P A2 G09F 3/00 ( ) A24F 17/00 ( ) B65D 1/02 ( ) (21) P A (22) (43) (54) ETIKETA ZA PIĆE S DODATKOM BEVERAGE LABEL WITH LOADING (71)(72) Marko Dretar, Alojzije Stepinca 3, Varaždin, HR (74) PATENT PROJEKT d.o.o., Čakovec, HR (57) Ovim izumom je obuhvaćena etiketa za piće s dodatkom naznačena koja je izrađena iz više slojeva, te sadržava najmanje gornji sloj etikete, donji sloj etikete, košuljicu sa sadržajem i prikaz umjetničkog djela, koji su postavljeni tako da se otvaranjem gornjega sloja etikete dolazi do košuljice sa sadržajem i otkriva se donji sloj etikete na kojoj se nalazi odabrano umjetničko djelo sa potpisom autora. Nadalje ova etiketa za piće s dodatkom sadržava i papiriće za motanje duhana s kartonima za izradu filtera i plastificiranu košuljicu, pri čemu su papirići za motanje duhana s kartonima za izradu filtera pakirani u tu zaštitnu vrlo tanku papirnatu košuljicu koja je plastificirana kako ne bi propuštala vlagu, pri čemu se sama plastificirana košuljica koja je dio dizajna etikete lijepi na predviđeno mjesto na etiketi i tako postaje sa etiketom cjelina. Također predmet ovog izuma je i boca sa udubljenjem za košuljicu sa papirićima za motanje duhana i kartonima za izradu filtera koja sadržava etiketu za piće s dodatkom s time da se košuljica pakira unutar udubljenja na boci koje je prilagođeno dimenzijama košuljice te se obuhvaća etiketom s vanjske strane pri čemu je na etiketi naznačeni prozorčić koji se otvara i tako se dolazi do sadržaja ili pak je moguće odlijepiti cijelu etiketu. 1

4 HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 27, 8/ PATENTI Kazalo brojeva prijava patenata Broj prijave MKP patenta (21) (51) P A G01B 7/16 ( ) G08B 25/10 ( ) G08C 17/00 ( ) Broj prijave MKP patenta (21) (51) P A G09F 3/00 ( ) A24F 17/00 ( ) B65D 1/02 ( ) 2

5 HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 27, 8/ PATENTI Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava patenata prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata MKP (51) Broj prijave patenta (21) Naziv izuma (54) A24F 17/00 ( ) P A ETIKETA ZA PIĆE S DODATKOM BEVERAGE LABEL WITH LOADING B65D 1/02 ( ) P A ETIKETA ZA PIĆE S DODATKOM BEVERAGE LABEL WITH LOADING G01B 7/16 ( ) P A SUSTAV STALNOG BEŽIČNOG PRAĆENJA STANJA TEHNIČKIH OBJEKATA SYSTEM FOR CONTINUOUS WIRELESS MONITORING CONDITIONS OF TECHNICAL OBJECTS G08B 25/10 ( ) P A SUSTAV STALNOG BEŽIČNOG PRAĆENJA STANJA TEHNIČKIH OBJEKATA SYSTEM FOR CONTINUOUS WIRELESS MONITORING CONDITIONS OF TECHNICAL OBJECTS G08C 17/00 ( ) P A SUSTAV STALNOG BEŽIČNOG PRAĆENJA STANJA TEHNIČKIH OBJEKATA SYSTEM FOR CONTINUOUS WIRELESS MONITORING CONDITIONS OF TECHNICAL OBJECTS G09F 3/00 ( ) P A ETIKETA ZA PIĆE S DODATKOM BEVERAGE LABEL WITH LOADING 3

6 HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 27, 8/ PATENTI Kazalo podnositelja prijava patenata Podnositelj prijave patenta (71) MKP (51) Broj prijave patenta (21) Naziv izuma (54) Crnogorac, Krešimir, HR G01B 7/16 ( ) G08B 25/10 ( ) G08C 17/00 ( ) Dretar, Marko, HR G09F 3/00 ( ) A24F 17/00 ( ) B65D 1/02 ( ) Hercog, Mladen, HR G01B 7/16 ( ) G08B 25/10 ( ) G08C 17/00 ( ) Kozak, Dražan, HR G01B 7/16 ( ) G08B 25/10 ( ) G08C 17/00 ( ) Raguž, Ivan, HR G01B 7/16 ( ) G08B 25/10 ( ) G08C 17/00 ( ) P A P A P A P A P A SUSTAV STALNOG BEŽIČNOG PRAĆENJA STANJA TEHNIČKIH OBJEKATA ETIKETA ZA PIĆE S DODATKOM SUSTAV STALNOG BEŽIČNOG PRAĆENJA STANJA TEHNIČKIH OBJEKATA SUSTAV STALNOG BEŽIČNOG PRAĆENJA STANJA TEHNIČKIH OBJEKATA SUSTAV STALNOG BEŽIČNOG PRAĆENJA STANJA TEHNIČKIH OBJEKATA 4

7 HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 27, 8/ PATENTI Prestanak vrijednosti patenata/konsenzualnih patenata Objava prestanaka vrijednosti patenata/konsenzualnih patenata Broj patenta (11) MKP (51) Datum prestanka vrijednosti patenta Patent objavljen u HGIV-u br. Naziv izuma (54) P A61K 9/20 ( ) A61K 47/36 ( ) A61K 47/50 ( ) A61K 31/445 ( ) A61K 31/505 ( ) P C07C 209/42 ( ) C07D 213/73 ( ) C07C 211/45 ( ) C07D 231/44 ( ) P C10B 53/02 ( ) C10B 49/16 ( ) P C07D 207/26 ( ) C07D 401/04 ( ) P C07C 51/367 ( ) C07B 49/00 ( ) C07C 43/205 ( ) C07C 63/68 ( ) C07D 215/56 ( ) C07D 233/54 ( ) PK A63C 17/01 ( ) B62M 1/00 ( ) PK A47L 9/00 ( ) A61L 9/014 ( ) /2011 PREŽELATINIZIRANI ŠKROB U FORMULACIJI S KONTROLIRANIM OTPUŠTANJEM /2010 POSTUPCI PRIPRAVE PESTICIDNIH MEĐUPRODUKATA /2006 POSTUPAK ZA RASPLINJAVANJE ORGANSKIH TVARI I SMJESA /2013 DERIVATI PIROLIDINA KAO INHIBITORI MAOB /2016 POSTUPAK I MEĐUPRODUKTI U PRIPRAVI INHIBITORA INTEGRAZE /2012 PLATFORMA ZA ZABAVU I REKREACIJU /2012 MIRISNI GRANULATI ZA USISIVAČE PK B30B 12/00 ( ) /2012 POTISKIVAČ ZA PET BOCE PK A01G 17/04 ( ) E04H 17/20 ( ) A01G 17/14 ( ) PK A61K 8/97 ( ) A61P 17/08 ( ) PK A61D 9/00 ( ) A61H 99/00 ( ) PK A62C 3/00 ( ) A62C 2/00 ( ) /2012 STUPOVI OD VALJANIH PROFILA LIMOVA ZA VINOGRADARSTVO, VOĆARSTVO I OGRADE /2012 ORGANSKA KREMA SA ZELENIM ČAJEM ZA MASNU I NEČISTU KOŽU /2013 SILICIJEV UMETAK /2012 POTPALJIVAČ PROTUVATRE PK E01H 5/02 ( ) /2013 RUČNI ALAT ZA GURANJE SNIJEGA SA ZAKRETANJEM DASKE PK E21B 7/00 ( ) E02F 9/00 ( ) E02F 3/00 ( ) E02F 3/06 ( ) E21B 7/04 ( ) PK A61K 31/015 ( ) A61K 31/4045 ( ) A61K 31/122 ( ) A61K 31/047 ( ) A61K 33/30 ( ) A61K 38/06 ( ) A61K 33/06 ( ) A61P 27/02 ( ) /2017 MEHANIČKI SAMOSTEZIVI HVATAČ ZA MANIPULACIJU PNEUMATSKIM RAKETAMA ZA HORIZONTALNO BUŠENJE ZEMLJE /2017 KAPSULA I KOMPLET ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE SUHE MAKULARNE DEGENERACIJE 5

8 HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 27, 8/ PATENTI Prestanak vrijednosti proširenih europskih patenata Objava prestanaka vrijednosti proširenih europskih patenata Broj patenta (11) MKP (51) Datum prestanka vrijednosti patenta Patent objavljen u HGIV-u br. Naziv izuma (54) P C07D 401/12 ( ) A61K 31/517 ( ) A61P 35/00 ( ) P B04B 13/00 ( ) F26B 25/22 ( ) F26B 11/04 ( ) P A61K 31/5375 ( ) A61K 31/165 ( ) A61P 25/24 ( ) P C07D 401/12 ( ) C07D 239/94 ( ) C07D 211/16 ( ) P C07D 401/12 ( ) C07D 239/94 ( ) C07D 211/16 ( ) P C07D 471/04 ( ) A61K 31/519 ( ) A61P 35/00 ( ) C07D 211/86 ( ) P A61K 31/165 ( ) A61P 25/24 ( ) A61K 31/22 ( ) P C07D 231/06 ( ) C07D 401/12 ( ) C07D 409/12 ( ) C07D 513/04 ( ) C07D 417/12 ( ) C07D 403/12 ( ) C07D 231/12 ( ) A61K 31/415 ( ) A61K 31/4155 ( ) A61P 25/00 ( ) C07D 401/04 ( ) C07D 407/04 ( ) P A61K 47/26 ( ) A61K 31/445 ( ) A61K 9/08 ( ) A61P 23/02 ( ) /2007 DERIVATI KINAZOLINA /2008 SUŠILO I POSTUPAK ZA UPRAVLJANJE SUŠILOM /2008 NOVO VEZIVANJE AGOMELATINA I INHIBITORA PONOVNOG UZIMANJA NORADRENALINA, FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE /2010 KEMIJSKI POSTUPAK /2010 KEMIJSKI IN SITU POSTUPAK SULFONIRANJA / AMINO-7,8-DIHIDRO-6H-PIRIDO(4,3-D)PIRIMIDIN-5-ONI, POSTUPAK NJIHOVE PROIZVODNJE I FARMACEUTSKI SASTAVI KOJI IH SADRŽE /2011 KOMBINACIJA AGOMELATINA SA SREDSTVOM ZA STABILIZIRANJE RASPOLOŽENJA I FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI GA SADRŽAVAJU /2012 DERIVATI SULFONIL-PIRAZOLINIL-1-KARBOKSAMIDINA KAO 5-HT6-ANTAGONISTA /2012 PRIPRAVAK ZA PRODULJENU LOKALNU ANESTEZIJU KOJI SADRŽI SAIB P C07K 14/47 ( ) /2012 STANIČNO PERMEABILNI PEPTIDNI INHIBITORI JNK SIGNALNOG TRANSDUKCIJSKOG PUTA P C07K 14/47 ( ) C07K 16/30 ( ) C12Q 1/6886 ( ) P E04B 2/58 ( ) E04B 2/06 ( ) /2013 IDENTIFIKACIJA ANTIGENA POVEZANIH S TUMOROM ZA DIJAGNOZU I LIJEČENJE /2015 KONSTRUKCIJA NOSEĆEG ELEMENTA P C07K 14/47 ( ) /2016 STANIČNO PERMEABILNI PEPTIDNI INHIBITORI JNK SIGNALNOG TRANSDUKCIJSKOG PUTA P C07D 495/04 ( ) A61K 31/4365 ( ) A61P 7/02 ( ) P C07K 14/47 ( ) C07K 16/30 ( ) C12Q 1/68 ( ) /2016 POSTUPAK ZA SINTEZU KLOPIDOGRELA I NOVI OBLICI NJEGOVIH FARMACEUTSKI PRIHVATLJIVIH SOLI /2018 IDENTIFIKACIJA ANTIGENA POVEZANIH S TUMOROM ZA DIJAGNOZU I TERAPIJU 6

9 HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 27, 8/ PATENTI Prestanak vrijednosti europskih patenata Objava prestanaka vrijednosti europskih patenata Broj patenta (11) MKP (51) Datum prestanka vrijednosti patenta Patent objavljen u HGIV-u br. Naziv izuma (54) P A61K 9/20 ( ) A61K 31/00 ( ) P E04C 3/08 ( ) E04C 3/09 ( ) P B60B 39/10 ( ) B61C 15/10 ( ) P C07D 413/04 ( ) A61K 31/5377 ( ) A61K 35/00 ( ) P A61K 9/00 ( ) A61K 9/107 ( ) A61K 47/14 ( ) P A61K 31/722 ( ) A23L 33/105 ( ) A61K 36/185 ( ) A61K 36/06 ( ) A61K 36/234 ( ) A61P 15/10 ( ) A23L 33/00 ( ) A23L 33/22 ( ) P F16H 55/17 ( ) F16H 55/12 ( ) B02C 17/24 ( ) P E06B 3/44 ( ) E04B 1/00 ( ) E04F 11/18 ( ) E04B 2/74 ( ) P C07K 16/28 ( ) C07K 16/30 ( ) C07K 16/18 ( ) C07K 16/40 ( ) P A61K 38/19 ( ) C07K 14/535 ( ) A61P 29/00 ( ) P C07D 401/14 ( ) A61K 31/4439 ( ) A61P 35/00 ( ) P C07J 43/00 ( ) A61K 31/58 ( ) A61P 5/24 ( ) P C07D 413/04 ( ) C07D 413/14 ( ) C07D 417/14 ( ) C07D 451/02 ( ) C07D 487/04 ( ) C07D 491/10 ( ) C07D 498/08 ( ) A61K 31/53 ( ) A61P 29/00 ( ) P A61P 29/00 ( ) A61K 36/185 ( ) A61K 36/09 ( ) A61K 36/73 ( ) A61K 36/48 ( ) A61K 36/68 ( ) A61K 9/00 ( ) A61K 9/20 ( ) /2012 STABILNA FARMACEUTSKA SMJESA ZA OPTIMIZIRANU DOPREMU INHIBITORA PRIANJANJA HIV-A /2013 TANKOSTIJENI HLADNO-PREOBLIKOVANI PROFILNI ELEMENT LAKE GRADNJE I POSTUPAK ZA IZRADU TAKVOG PROFILNOG ELEMENTA /2013 UREĐAJ ZA DOZIRANJE I ZAUSTAVLJANJE PIJESKA /2013 DIFOSFATNA SOL OD N-[6-CIS-2,6-DIMETILMORFOLIN-4- IL)PIRIDIN-3-IL]-2-METIL-4'-(TRIFLUOROMETOKSI)[1,1'- BIFENIL]-3-KARBOKSAMIDA /2013 EMULZIJA TIPA VODE U ULJU ZA LIJEČENJE OČNIH BOLESTI /2013 NADOMJESTAK PREHRANI ZA STIMULACIJU MUŠKE SEKSUALNE FUNKCIJE /2014 POGONSKI NAZUBLJENI VIJENAC ZA STROJEVE /2014 BALKONSKA OGRADA S INTEGRIRANOM ZAŠTITOM OD VJETRA /2015 BISPECIFIČNA AGONISTIČKA PROTUTIJELA RECEPTORA SMRTNOSTI /2015 FORMULACIJE ZA GOVEĐI ČIMBENIK STIMULACIJE KOLONIJA GRANULOCITA I NJEGOVE VARIJANTE /2016 KRISTALNI (R)-(E)-2-(4-(2-(5-(1-(3,5-DIKLORPIRIDIN-4- IL)ETOKSI)-1H-INDAZOL-3-IL)VINIL)-1H-PIRAZOL-1- IL)ETANOL I NJEGOVA UPOTREBA KAO INHIBITORA FGFR /2016 DERIVATI ESTRA-1,3,5(10),16-TETRAEN-3-KARBOKSAMIDA, POSTUPAK NJIHOVE PRIPRAVE, FARMACEUTSKI PRIPRAVCI KOJI IH SADRŽE I NA NJIHOVA UPOTREBA ZA PROIZVODNJU LIJEKOVA /2016 TRIAZIN-OKSADIAZOLI /2016 PRIPRAVAK ZA TOPIJSKO LIJEČENJE 7

10 HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 27, 8/ PATENTI Broj patenta (11) MKP (51) Datum prestanka vrijednosti patenta Patent objavljen u HGIV-u br. Naziv izuma (54) P A61K 39/00 ( ) /2016 CJEPIVO PCSK9 C12N 9/64 ( ) A61K 39/385 ( ) C07K 16/40 ( ) A61K 39/39 ( ) A61P 9/00 ( ) A61P 3/06 ( ) P B66F 7/02 ( ) /2016 UREĐAJ ZA PODIZANJE B66F 9/02 ( ) B63C 3/06 ( ) B66F 17/00 ( ) B66F 9/075 ( ) P B05C 5/02 ( ) /2016 MJERNI UREĐAJ ZA PREVLAČENJE ZA PRIPRAVKE ZA PREMAZ VELIKE VISKOZNOSTI P A61K 31/505 ( ) A61K 31/55 ( ) A61K 38/17 ( ) /2016 NOVI INHIBITORI STAT3 SIGNALNOG PUTA I INHIBITORI MATIČNIH STANICA RAKA P H01R 13/527 ( ) /2016 ELEKTRIČNI SPOJNI UTIKAČ P A61K 38/17 ( ) A61P 43/00 ( ) /2016 ALFA-1-MIKROGLOBULIN ZA UPORABU ZA LIJEČENJE BOLESTI POVEZANIH S MITOHONDRIJIMA A61K 38/00 ( ) P C25F 1/06 ( ) /2016 NAGRIZANJE NEHRĐAJUĆEG ČELIKA U OKSIDIRAJUĆOJ ELEKTROLITSKOJ KISELOJ KUPELJI P C07D 277/68 ( ) /2017 SPOJ BENZOTIAZOLONA A61K 31/428 ( ) A61P 21/00 ( ) P A61F 2/04 ( ) /2017 UMJETNI MOKRAĆNI MJEHUR KAO ORTOTOPSKA ENDOPROTEZA P A01B 11/00 ( ) E02F 5/10 ( ) /2017 POBOLJŠANI PLUG P C07D 235/08 ( ) C07D 403/06 ( ) C07D 405/06 ( ) C07D 409/14 ( ) C07D 411/06 ( ) C07D 413/14 ( ) C07D 417/06 ( ) C07D 451/04 ( ) C07D 487/06 ( ) A61K 31/4184 ( ) A61P 3/10 ( ) A61P 9/10 ( ) P H04R 1/24 ( ) H04R 9/02 ( ) H04R 9/04 ( ) /2017 DERIVATI AMIDA BENZOIMIDAZOL-KARBOKSILNE KISELINE ZA LIJEČENJE METABOLIČKIH ILI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI /2017 KOAKSIJALNI RASPORED ZVUČNIKA P F25B 49/02 ( ) /2017 POBOLJŠANI SUSTAVI PRIJENOSA TOPLINE ZA HLAĐENJE KOMORA I POVRŠINA P C08K 5/45 ( ) /2018 INHIBITOR PREDUMREŽENJA ZA POLIURETANSKE PJENE C08K 5/10 ( ) C08L 75/04 ( ) C08K 5/13 ( ) P A24C 5/00 ( ) /2018 METODA PREMAZA A24D 1/02 ( ) A24C 5/56 ( ) P B31B 50/78 ( ) /2018 POSTUPAK GRADNJE KUTIJE I AUTOMATIZIRANA JEDINICA ZA GRADNJU KUTIJE P C07K 16/30 ( ) /2018 MONOKLONSKA ANTI-GT468 PROTUTIJELA ZA LIJEČENJE KARCINOMA P C07D 231/56 ( ) C07D 401/06 ( ) C07D 403/06 ( ) C07D 413/10 ( ) A61K 31/416 ( ) /2018 DERIVATI ANTIBAKTERIJSKOG 2H-INDAZOLA P C07D 271/06 ( ) C07D 285/08 ( ) A61K 31/4245 ( ) A61K 31/433 ( ) A61P 31/00 ( ) A61P 35/00 ( ) P A61K 31/38 ( ) A61K 31/395 ( ) C07D 273/00 ( ) C07D 285/00 ( ) C07D 259/00 ( ) A61K 38/00 ( ) /2018 DERIVATI 1,3,4-OKSADIAZOLA I 1,3,4-TIADIAZOLA KAO IMUNOMODULATORI /2018 CIKLIČKI PEPTIDOMIMETIČKI SPOJEVI KAO IMUNOMODULATORI 8

11 HR - Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 27, 8/ PATENTI Broj patenta (11) MKP (51) Datum prestanka vrijednosti patenta Patent objavljen u HGIV-u br. Naziv izuma (54) P A46B 9/02 ( ) A46B 5/02 ( ) A01M 21/02 ( ) P B60P 1/54 ( ) B60P 3/08 ( ) P A61M 1/00 ( ) A61M 3/02 ( ) A61M 5/152 ( ) P A61M 1/00 ( ) A61M 3/02 ( ) A61M 5/152 ( ) P E21B 10/26 ( ) B27G 13/00 ( ) B23D 77/00 ( ) B27G 15/00 ( ) P C23C 2/20 ( ) C23C 2/00 ( ) C23C 2/06 ( ) C23C 2/40 ( ) P A61M 3/02 ( ) A61M 5/14 ( ) A61J 1/20 ( ) P C12M 1/107 ( ) C12M 1/00 ( ) C12M 3/00 ( ) C12M 1/06 ( ) /2018 UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FUGA /2019 PRIJEVOZNO VOZILO S PRODUŽENOM UZDUŽNOM KONSTRUKCIJOM ZA UREĐAJ ZA RUKOVANJE NA MOTORNI POGON /2019 SUSTAV ZA REGULACIJU TLAKA /2019 SUSTAV ZA MJERENJE KOLIČINE TEKUĆINE U ELASTIČNOJ VREĆICI /2019 SVRDLO ZA PODZEMNO BUŠENJE /2019 POSTUPAK I UREĐAJ ZA OBLAGANJE METALNE TRAKE /2019 KONTEJNER ZA TEKUĆINU /2019 MIJEŠALICA ZA KONTEJNER, KONTEJNER I METODA ZA INTEGRACIJU MIJEŠALICE U KONTEJNER 9

12 Objava prijava žigova RAZRED 3 (210) Z A (220) (442) (731) Zrinka Bojanić Novomarofska 44, Zagreb, HR (540) MOJA OAZA (511) 3 antistatički sprejevi za odjeću; antistatičke maramice za sušilice rublja; aromaterapijski pripravci; aromatična esencijalna ulja; aromatična ulja; arome [esencijalna ulja]; arome za hranu od esencijalnih ulja; arome za hranu, koje su esencijalna ulja; arome za pića [esencijalna ulja]; arome za kolače [esencijalna ulja]; bademovo ulje; cedrovo eterično ulje; cvjetna voda; destilirana ulja za njegu tijela; emulzije esencijalnih ulja; esencijalna biljna ulja; esencijalna ulja; esencijalna ulja i aromatični ekstrakti; esencijalna ulja za industrijsku primjenu; esencijalna ulja za osobnu uporabu; esencijalna ulja za primjenu u izradi mirisnih proizvoda; esencijalna ulja za primjenu u kućanstvu; esencijalna ulja za primjenu u proizvodnim procesima; esencijalna ulja za uporabu u aromaterapiji; esencije anisova drveta; eterična ulja limuna; eterična ulja od sandalovine; eterična ulja za smirenje živaca; eterične esencije; eterični ekstrakti i ulja; geraniol; jasminovo ulje; kokosovo ulje za kozmetičke potrebe; lavandino ulje; metvica [ekstrakt metvice]; miješana esencijalna ulja; mirisna ulja; mirisna ulja koja isparavaju miris dok izgaraju; mirisna ulja za proizvodnju kozmetičkih proizvoda; nemedicinska ulja; parfumerijska esencijalna ulja; pojačivači okusa za hranu [esencijalna ulja]; prirodna esencijalna ulja; prirodna ulja za kozmetičku uporabu; ricinusovo ulje za kozmetičke potrebe; ružino ulje; safrol; sirovo ulje peperminta; smilje [esencijalna ulja]; tamjan za fumigaciju [Kunko]; terpeni [nezasićeni ugljikovodici]; ulja za aromaterapiju [za kozmetičku primjenu]; ulja za mirise i parfeme; ulja za njegu kože [nemedicinska]; ulje bora; ulje indijskog ogrozda za kozmetičke potrebe; ulje od golterije [biljka iz Sjev.Amerike]; ulje čajevca; ulje zimzelena; mirisi za kućanstvo; arome za kućanske potrebe; ekstrakti cvijeća; aromaterapijski jastučići koji sadrže potpuri u spremnicima od tkanine; jastučići impregnirani mirisnim tvarima; jastučići ispunjeni mirisnim tvarima; jastučići natopljeni mirisnim tvarima; jastučići punjeni mirisnim tvarima; mirisi u spreju za prostorije; mirisne vrećice; mirisne vrećice za obloge za oči; mirisni borovi češeri; mirisni otopljeni vosak; mirisni sprejevi za posteljinu; mirisni čunjići; mirisni štapići za prostorije; mirisno drvo; mirisno keramičko kamenje; mirisno punjenje za električne sobne raspršivače mirisa; parfimiranje zraka (pripravci za-); potpuri; preparati za osvježivanje prostorija; pripravci za osvježavanje tepiha; refil miomirisa za neelektrične raspršivače mirisa; rublje (proizvodi za parfimiranje rublja); sprejevi na bazi tamjana; sprejevi za osvježavanje prostora; sredstva za uklanjanje mirisa kućnih ljubimaca; tamjan; vrećice potpurija za umetanje u jastučiće za aromaterapiju; štapići tamjana za kađenje; pripravci za pranje rublja za privlačenje mrlja; pripravci za omekšavanje tkanina; pripravci za kemijsko čišćenje; preparati za izglađivanje [štirak]; preparati za bijeljenje i ostale tvari za pranje rublja; prašci za pranje rublja; posvjetljivači za tkanine; pojačivači za deterdžent; omekšivači za rublje; plavilo za rublje; omekšivači; maramice za pranje rublja protiv puštanja boje; loptice s deterdžentom za pranje rublja; kora kilaje za čišćenje [vrsta biljke]; kemijski pripravci za pranje rublja; komercijalni deterdženti za rublje; esencijalna ulja kao mirisi za potrebe pranja rublja; dodatci za pranje rublja za omekšavanje vode; dodaci za pranje rublja; deterdženti za strojno pranje posuđa; deterdženti za rublje za upotrebu za čišćenje u kućanstvu; boje [kemijski proizvodi za oživljavanje boja pri pranju] za kućanske potrebe; biološki deterdženti za rublje; pripravci za pranje za kućansku uporabu; prirodni škrobovi za pranje rublja; proizvodi za bijeljenje rublja; rublje (proizvodi za namakanje rublja); sapun za oživljavanje boja tekstila; sapuni za pranje; sapuni za rublje; soda za bijeljenje rublja; soda za pranje (natrijev karbonat); soli za izbjeljivanje; sredstva za ispiranje tijekom pranja rublja; sredstva za ispiranje u perilicama rublja; sredstva za pranje rublja koja na sebe vežu boje; sredstva za pranje tekstila; sredstva za zaštitu rublja pri pranju; sredstva za čišćenje tkanina; tekući sapun za pranje rublja; tekućine za kemijsko čišćenje; tekućine za pranje rublja; vosak za čistionice; škrob [štirka] za rublje; škrob za laštenje za pranje rublja; škrobna apretura [štirka]; štirak za rublje; želatina od morskih algi za pranje rublja [funori]; crno laštilo za cipele [krema za cipele]; kreme za čizme; laštila i kreme za cipele; kreme za kožne proizvode; preparati za čišćenje cipela; sprejevi za cipele; vosak za obuću; alkoholna otapala koja su pripravci za čišćenje; borova ulja za čišćenje podova; deterdžent za posuđe; deterdženti; ambra [parfimerijski proizvod]; aromaterapijske kreme; aromaterapijski losioni; aromatična sredstva za mirise; aromatična sredstva za parfeme; bay rum losioni nakon brijanja; baze za cvjetne mirise; dezodoransi za tijelo, [parfumerijski proizvodi]; ekstrakti cvijeća [parfimerija]; ekstrakti parfema; geraniol kao miris; heliotropin; jonon [parfimerijski proizvod]; kolonjska voda; lavandino ulje za kozmetičku primjenu; lavandina vodica; maramice impregnirane kolonjskom vodom za jednokratnu uporabu; metvica za parfimeriju; mirisi; mirisi za industrijske potrebe; mirisi za osobnu uporabu; mirisne toaletne vodice; mirisne vodice; mirisni losioni i kreme za tijelo; mirisni preparati; mirisni sprej za tijelo; mošus [parfimerijski proizvod]; mošus [prirodni]; osvježivač za tijelo; parfemi u krutome stanju; parfemska voda; parfimirane kreme; parfimirane maramice; parfumerija na bazi drva melije; parfumerijski proizvodi s aromom vanilije; pomanderi [aromatične tvari]; prirodna ulja za parfeme; prirodni parfumerijski proizvodi; proizvodi za fumigaciju [mirisi]; ružino ulje za kozmetičke svrhe; sintetički mošus; sintetički parfemi; sintetički vanilin (parfumerijski proizvodi); spojevi mirisa geraniola; spojevi mirisa heliotropina; sprejevi za tijelo [neljekoviti]; tekući parfemi; toaletna voda koja sadrži zmijsko ulje; ulje od peperminta [parfumerijski proizvod]; dah (trake za osvježavanje daha); gelovi za izbjeljivanje zuba; kompleti sredstava za njegu usne šupljine; kozmetički pripravci za njegu usta i zubi; kreme za izbjeljivanje zubi; losioni za čišćenje zubi; nemedicinske zubne paste; nemedicinski preparati za oralnu higijenu; nemedicinski sprejevi za usta; osvježivači daha; osvježivači daha u obliku štapića za žvakanje napravljenih od ekstrakta breze; osvježivači za usnu šupljinu [dah], nisu za medicinsku uporabu; pasta za zube; pasta za zube koja se može gutati; pasta za zube u gelu; pasta za zube u obliku kompaktnog praha; pasta za zube u obliku tableta; paste za izbjeljivanje zubi; prašak za zube; prašak za zube u obliku paste; preparati za izbjeljivanje zubi; preparati za njegu zubi; preparati za osvježenje daha za osobnu higijenu; preparati za čišćenje zubi; pripravci za čišćenje zubi; pripravci za njegu zubi za životinje; sprejevi za grlo [nemedicinski]; sprejevi za osvježavanje daha; sprejevi za usta, nisu za medicinsku upotrebu; sredstva za čišćenje zubi i vodice za ispiranje usta [bez ljekovitog učinka]; sredstva za čišćenje zubi u obliku gume za žvakanje; sredstva za čišćenje zubi za žvakanje; sredstvo za poliranje zubi; tablete za otkrivanje zubnog kamenca, za osobnu uporabu; tekuća sredstva za čišćenje zubi; trake za izbjeljivanje zuba; trake za izbjeljivanje zubi natopljene pripravcima za izbjeljivanje zubi 1

13 [kozmetika]; vodice za ispiranje usne šupljine; vodice za ispiranje usta, za nemedicinsku uporabu; zubne proteze (pripravci za njegu zubnih proteza); zubne proteze (pripravci za poliranje zubnih proteza); žvakaći pripravci za čišćenje zuba; antiperspiranti bez ljekovitog učinka; dezodorani za osobnu uporabu [parfumerijski proizvodi]; dezodorans za njegu tijela; dezodoransi protiv znojenja; dezodoransi u spreju za žene; dezodoransi u stiku za osobnu upotrebu; dezodoransi za ljude; dezodoransi za ljude ili za životinje; dezodoransi za osobnu uporabu; dezodoransi za stopala; dezodorirajući sapuni; puder za noge [nemedicinski]; roll-on dezodoransi [toaletni proizvodi]; sprejevi za tijelo; sredstva protiv znojenja u obliku sprejeva; sredstva protiv znojenja za osobnu uporabu; toaletna sredstva protiv znojenja; abrazivni brusni papir za nokte; astringenti za kozmetičku upotrebu; bademovo mlijeko za kozmetiku; balzam za bebe protiv pelenskog osipa; balzam za čišćenje; balzami [osim za medicinske svrhe]; balzami za kožu (nemedicinski); balzami za stopala (nemedicinski); balzami za usne; balzami za usne [bez ljekovitog učinka]; bazni premazi za nokte [kozmetički proizvodi]; boja za trepavice; brijanje (kamen za-) [adstringens]; brusni papir za nokte; dermatološke kreme [koje nisu medicinske]; dječji puder (Nemedicinski -); dnevni losion; emulzije za lice [za kozmetičku primjenu]; emulzije za omekšavanje kože; emulzije za tijelo; esencijalna ulja za njegu kože; esencijalna ulja za osvježivače zraka; esencije za njegu kože; eukaliptusovo ulje za kozmetičku uporabu; flasteri koji sadrže zaštitu od sunca za primjenu na koži; gel za nokte; gel za sunčanje; gel za usporavanje starenja; gelovi za lice; gelovi za oči; gelovi za čišćenje; hidratantna krema poslije brijanja; hidratantne kreme; hidratantne kreme protiv starenja; hidratantne kreme za kozmetičku uporabu; hidratantne kreme za lice [kozmetičke]; hidratantne kreme za uporabu nakon sunčanja; hidratantne maske; hidratantni kozmetički proizvodi protiv starenja; hidratantni losioni za tijelo [kozmetički]; hidratantni preparati za kožu; hidratantno mlijeko; hidratizirajuće kreme za tijelo [kozmetičke]; hidratizirajući gelovi [kozmetički]; hidratizirajući koncentrati [kozmetički]; hidratizirajući losioni za tijelo [kozmetika]; hladne kreme za kozmetičku uporabu; hranjive kozmetičke kreme; hranjive kreme (Nemedicinske -); izbjeljivači noktiju; kozmetička sredstva za kožu s borama; kozmetička sredstva za čišćenje akni; kozmetička ulja; kozmetička ulja za epidermis; kozmetičke kreme za ruke; kozmetičke kreme za suhu kožu; kozmetičke maske; kozmetičke kreme za učvršćivanje kože oko očiju; kozmetičke maske od blata; kozmetičke pjene koje sadrže sredstva za zaštitu od sunca; kozmetički gelovi za oči; kozmetički losioni za sunčanje; kozmetički piling za tijelo; kozmetički preparati za učvršćivanje kože; kozmetički pripravci za njegu noktiju; kozmetički pripravci za obnavljanje kože; kozmetički pripravci za smanjenje bora za nanošenje na lice; kozmetički pripravci za suhu kožu tijekom trudnoće; kozmetički pripravci za sušenje noktiju; kozmetički pripravci za zaštitu od sunca; kozmetički proizvodi u obliku losiona; kozmetički proizvodi u obliku mlijeka; koža (kozmetički proizvodi za njegu kože); kozmetika za nokte; kozmetički proizvodi za bolju njegu kože; kozmetički proizvodi za hidrataciju; kozmetički proizvodi za njegu kože u obliku aerosola; kozmetički proizvodi za suhu kožu; kozmetički proizvodi za tuširanje; kozmetički proizvodi za zaštitu od opeklina od sunca; kozmetičko blato za tijelo; krema od konjskog ulja za njegu kože; krema protiv bora; krema protiv crvenila od pelena [kozmetika]; krema za kožu; krema za lice (nemedicinska); krema za mikrodermoabraziju; krema za nokte; krema za oči; krema za ruke; krema za tijelo; krema za usne; krema za čišćenje kože; krema za čišćenje kože [nemedicinska]; kreme (neljekovite) za oči; kreme i losioni za sunčanje; kreme nakon brijanja; kreme, losioni i gelovi za hidrataciju; kreme (Neljekovite -) za tijelo; kreme poslije sunčanja; kreme protiv celulita; kreme protiv pjega; kreme protiv staračkih pjega; kreme protiv starenja; kreme za bebe [neljekovite]; kreme za crvenilo kože; kreme za dan; kreme za izbjeljivanje kože; kreme za lice i tijelo; kreme za lice za kozmetičku uporabu; kreme za nijansiranje tena [kozmetičke]; kreme za njegu kože [kozmetičke]; kreme za njegu kože i skidanje šminke, ne za medicinsku uporabu; kreme za njegu kože za kozmetičke potrebe; kreme za njegu kože, osim za medicinsku upotrebu; kreme za piling; kreme za posvjetljivanje tena; kreme za skidanje šminke;kreme za svijetlu put [za kozmetičku primjenu]; kreme za tamnjenje kože; kreme za učvršćivanje kože; kreme za zaštitu od sunca [kozmetika]; kreme za čišćenje; kreme za zaštitu od sunca; lak za nokte; lak za nokte u olovci; lakovi za nokte za kozmetičke svrhe; ljepila za umjetne nokte; ljepila za umjetne obrve; ljepila za umjetne trepavice; ljepilo za ojačavanje noktiju; losion za bebe; losion za ruke (nemedicinski); losion za sunčanje; losion za sunčanje [kozmetika]; losion za toniranje kože lica, tijela i ruku; losion za usporavanje starenja; losion za čišćenje kože; losioni protiv bora oko očiju; losioni za brijanje; losioni za jačanje noktiju; losioni za kozmetičku upotrebu; losioni za kupanje; losioni za lice [kozmetički]; losioni za maske za tijelo [za kozmetičku primjenu]; losioni za njegu kože [kozmetički]; losioni za njegu lica i tijela; losioni za čišćenje; losioni za njegu nakon sunčanja; losioni za oči; losioni za ruke; losioni za smanjenje celulita; losioni za stopala, bez ljekovitog učinka; losioni za sunčanje; losioni za tijelo; losioni za zaštitu od sunca [za kozmetičku primjenu]; maramice impregnirane sredstvom za čišćenje kože; maska za tijelo u kremi; maske [kozmetičke] za lice; maske od gline za kožu; maske za hidrataciju kože; maske za kožu [kozmetika]; maske za njegu kože na dlanovima; maske za njegu kože na stopalima; maske za oči u obliku gela; maske za sužavanje pora za primjenu u kozmetici; maske za tijelo; maske za čišćenje; maslac od kokosa za kozmetičke svrhe; maslac za tijelo; maslac za tijelo i ruke; materijal za nanošenje na nokte; melemi [nemedicinski]; mirisna ulja za njegu kože; mirisne kreme za tijelo; mirisni losioni za tijelo; mirisni puder [za kozmetičku uporabu]; mlijeka za ruke; mlijeka za tijelo; mlijeka za čišćenje za njegu kože; mlijeko nakon brijanja; mlijeko za sunčanje; mlijeko za tijelo za bebe; mlijeko za čišćenje lica; mliječni losioni za njegu kože; neljekovita krema za noge; neljekovite kreme za lice; neljekovite kreme za čišćenje; nemedicinska krema za pelenski osip; nemedicinske hidratantne kreme; nemedicinske kreme; nemedicinske kreme za njegu kože vlasišta; nemedicinski losioni za čišćenje kože; nemedicinski preparati za njegu lica; nemedicinski proizvodi za njegu očiju; noćna krema; noćne kreme [kozmetika]; oblozi za oči za kozmetičke potrebe; odstranjivač laka za nokte [kozmetika]; odstranjivači laka za nokte; olovke za skidanje laka za nokte; osvježivači za kožu; očvršćivači za nokte; pakiranja za naknadno punjenje dozatora s kremama za njegu kože; pakiranja za naknadno punjenje dozatora za sredstva za pranje tijela; pakunzi za lice; peelinzi za lice; piling za tijelo; pilinzi za lice [kozmetika]; pilinzi za lice [nemedicinski]; pjena za njegu kože [kozmetički proizvod]; pjena za čišćenje; podloga za lak za nokte; posvjetljivači za kožu; prašak za bebe; prašak za formiranje oblikovanih vrhova noktiju; prašak za lakiranje noktiju; prašak za remenje; preparati za izbjeljivanje kože [kozmetički]; preparati za njegu noktiju; preparati za njegu stopala (nemedicinski); preparati za čišćenje lica [kozmetički]; preparati za poslije sunčanja za primjenu u kozmetici; preparati za posvjetljivanje kože [kozmetički]; preparati za učvršćivanje noktiju; pripravci protiv starenja kože; pripravci za hidrataciju [kozmetika]; pripravci za izbjeljivanje kože; pripravci za njegu kod sunčanja [kozmetika]; pripravci za njegu kože za uklanjanje bora; pripravci za njegu lica; pripravci za njegu oštećenih noktiju; pripravci za njegu usana, bez ljekovitog učinka; pripravci za odstranjivanje umjetnih noktiju od gela; pripravci za omekšavanje kože; proizvodi za hidrataciju; proizvodi za hidrataciju kože; proizvodi za zaštitu od sunca za kozmetičku upotrebu; proizvodi za zaštitu usana (nemedicinska); proizvodi za zaštitu usana [kozmetička]; proizvodi za čišćenje očiju; prozirna baza za nokte [kozmetika]; puder za lice na papiru; puder za maske za tijelo [za kozmetičku primjenu]; puder za tijelo; puder za tijelo (Neljekoviti -); puder za toaletne potrebe; rašpice za nokte; regenerator za kožu; retinol krema za kozmetičke potrebe; rižine mekinje za glatki izgled kože (arainuka); ruž za zaštitu od sunca [kozmetika]; ruževi za usne (nemedicinski); ružmarinovo ulje za kozmetičku uporabu; samoljepljive umjetne trepavice; serum protiv starenja; serumi za kožu, bez ljekovitog učinka; serumi za lice za kozmetičku uporabu; soli za kupanje; soli za tuširanje za nemedicinske potrebe; spojevi za njegu kože nakon izlaganja suncu; sprej za toniranje; sprejevi za osvježavanje i čišćenje kože; sprejevi za sunčanje sa zaštitnim faktorom; sredstva za hidrataciju tijela; sredstva za čišćenje kože; sredstva za čišćenje kože [kozmetička]; sredstva za čišćenje kože [nemedicinska]; sredstva za čišćenje lica [kozmetika]; 2

14 sredstva za čišćenje za intimnu osobnu higijenu, nemedicinski; šljokice za nokte; sredstva za omekšavanje zanoktica; sredstva za piling; sredstva za piling tijela; sredstva za piling za kozmetičke potrebe; sredstva za piling za njegu kože; sredstva za piling za čišćenje kože; sredstva za poboljšanje izgleda kože; sredstva za umirivanje kože [nemedicinska]; sredstva za zaštitu od sunca u stiku; sredstvo za zaštitu od sunca; stimulativni losioni za kožu, bez ljekovitog učinka; sufle za tijelo; sunčanje [kozmetički preparati za sunčanje]; svjetlucavi losioni za tijelo; talk puder za tijelo; tekućine za ispiranje očiju, koje nisu za medicinsku upotrebu; toaletni puderi; toaletno mlijeko; toneri za kozmetičku primjenu; tonici [kozmetika]; tonici za kožu [nemedicinski]; tonici za lice; tonici za tijelo; tonik za lice [kozmetički]; topikalni sprejevi za kožu za kozmetičke svrhe; trepavice; tretmani za nokte; ublažavajuće kreme; ukrasne naljepnice za nokte; ulja za bebe; ulja za njegu kože [kozmetička]; ulja za ruke (nemedicinska); ulja za sunčanje; ulja za sunčanje za kozmetičku upotrebu; ulja za tijelo [kozmetika]; ulja za uporabu poslije sunčanja [kozmetika]; ulja za vlaženje kože nakon kupanja i sunčanja; ulja za zaštitu od sunca [kozmetika]; ulje limunske trave za kozmetičku uporabu; ulje za tijelo u spreju; ulje za čišćenje; umjetne obrve; umjetne trepavice; umjetni nokti; umjetni nokti od plemenitih metala; umjetni nokti za kozmetičke svrhe; umjetni nožni nokti; učvršćivači za nokte [kozmetika]; vazelin za kozmetičku upotrebu; vlažne maramice za bebe; vodootporna sredstva za zaštitu od sunca; vrhovi noktiju; vrhovi za nokte [kozmetika]; završni premazi za oblikovanje noktiju; zaštita od sunca; zaštite od sunca za usne [kozmetika]; zaštitne kreme; zaštitni sloj laka za nokte; zrna za čišćenje lica; balzam za bradu; balzam za kosu; balzam za njegu; boje za bradu; boje za kosu; briljantin; emolijensi za kosu; gel u spreju za oblikovanje kose; gel za kosu; gelovi za oblikovanje kose; gelovi za učvršćivanje frizure; gelovi za zaštitu kose; hidratantni preparati za kosu; hranjive kreme; izbjeljivači za kozmetičke potrebe; japansko ulje za učvršćivanje kose (bintsuke-abura); kosa (boje za kosu); kosa (pripravci za kovrčanje kose); kovrčava kosa (sredstva za ravnanje prirodno kovrčave kose); kozmetika za kosu; kozmetički losioni za kosu; kozmetički preparati za oblikovanje kose; kozmetički pripravci za kosu i tjeme; krede za kosu; krema za kosu; kreme za njegu kose; kreme za učvršćivanje kose; kreme za zaštitu kose; kupke za kosu [za kozmetičku primjenu]; lak za kosu; losioni za bojenje za kosu; losioni za brade; losioni za kosu; losioni za kovrče; losioni za njegu kose; losioni za oblikovanje kose; losioni za ojačavanje kose; losioni za zaštitu kose; maškara za kosu; maske za kosu; maske za njegu kose; maske za oblikovanje kose; nemedicinski šamponi; nemedicinski preparati za tretiranje kose i vlasišta u kozmetičke svrhe; nemedicinski šamponi za kosu; neutralizatori za kosu; neutralizirajući preparati za kosu; pakiranja za naknadno punjenje dozatora za šampon; pakiranje za naknadno punjenje dozatora za učvršćivače za kosu; pasta za oblikovanje frizure; pjena za kosu; pjena za oblikovanje; pjena za zaštitu kose; pjene [toaletni proizvodi] za oblikovanje kose; pjene koje služe kao pomagala za oblikovanje kose; pomada u stiku; pomade za kosu; pomade za kozmetičke potrebe; prašak za pranje kose; posvjetljivači za kosu; preparati za bojenje kose; preparati za hladno kovrčanje kose; preparati za njegu brade; pripravci za bojenje kose; preparati za trajnu ondulaciju; pripravci za izbjeljivanje kose; pripravci za njegu kose, ne za medicinske potrebe; pripravci za oblikovanje kose; pripravci za svijetle pramenove [pripravci za svijetljenje]; pripravci za trajno kovrčanje kose; pripravci za tretman kose; pripravci za ublažavanje opeklina od sunca, bez ljekovitog učinka; pripravci za uređivanje kose; proizvodi za njegu muške kose; pripravci za zaštitu kose od sunca; proizvodi za oblikovanje i učvršćivanje kose; proizvodi za ravnanje kose; proizvodi za uljepšavanje kose; proizvodi za zaštitu bojane kose; proizvodi za zaštitu obojene kose; puder za kosu; regenerator u obliku spreja za vlasište; regenerator za kosu za bebe; regeneratori za bebe; regeneratori za hidratiziranje kose; regeneratori za kosu; regeneratori za kosu u krutom obliku; serumi za kosu; serumi za njegu kose; serumi za oblikovanje kose; šampon protiv peruti, ne za medicinske potrebe; šampon u pjeni za bebe; šampon za bebe; šamponi; šamponi protiv peruti; šamponi u čvrstom stanju; šamponi za ljudsku kosu; šamponi za omekšavanje kose; šamponi za osobnu upotrebu; šamponiregeneratori; sredstva za ispiranje kose [šamponi s regeneratorom]; sredstva za oblikovanje kose; sredstva za otpetljavanje; sredstva za trajno kovrčanje; sredstva za uklanjanje boje za kosu; sredstva za učvršćivanje kose; suhi šamponi; tekućine za kosu; tonik za kosu; tonik za kosu (nemedicinski); tretmani za isušivanje kose za kozmetičke svrhe; tretmani za kosu s voskom; tretmani za njegu kose za kozmetičke svrhe; tretmani za trajnu ondulaciju kose; ulja za regeneriranje kose; ulje za bradu; ulje za učvršćivanje kose; ulje za češljanje; uljne kupke za njegu kose; vodikov peroksid za primjenu na kosi; vodikov superoksid za kozmetičke potrebe; vosak za brkove; vosak za kosu; voskovi za oblikovanje kose; aromatična ulja za kupanje; aromatične trave za kupke; gelovi za kupanje; koncentrati za kupke (Neljekoviti -); kozmetički pripravci za kupanje; kreme za kupanje (Neljekovite -); kugle za kupanje; kupke za kozmetičku uporabu; listići za kupanje; losioni za kupanje (Neljekoviti -); mirisne soli za kupanje; mlijeko za kupanje; nemedicinska ulja za kupke; nemedicinske soli za kupanje; nemedicinski preparati za kupanje; perlice za kupanje; perlice za kupanje (Neljekovite -); pjena za kupanje; pjena za kupanje i tuširanje; pjena za kupke za bebe; pjenaste tekućine za kupanje; pjenasti gelovi za kupanje;pjene za kupanje [nemedicinske]; pjenušava kupka; pjenušava kupka za bebe; prašci za kupanje (Neljekoviti -); pripravci za namakanje tijela, bez ljekovitog učinka; sapun za kupanje; soli za nemedicinske kupke; ulja za kupanje za kozmetičke potrebe; ulje za kupanje; balzam nakon brijanja; balzam za brijanje; depilatori; depilirajući losioni; emulzije nakon brijanja; gel poslije brijanja; gel za brijanje; kamenje za brijanje; krema za brijanje; kreme prije brijanja; kreme za depilaciju; losioni za njegu prije brijanja; losioni za upotrebu poslije brijanja; pasta za kožne remene za brijanje; pjena za brijanje; preparati za brijanje u spreju; preparati za brijanje u stiku; preparati za njegu poslije brijanja; preparati za upotrebu prije brijanja; proizvodi za brijanje; sapun za brijanje; setovi za brijanje koji se sastoje od kreme za brijanje i losiona za brijanje; tekući preparati za brijanje; trake s voskom za depilaciju; ulja za brijanje; vosak za depilaciju; bademov sapun; bezvodni sapun; gelovi za kozmetičku primjenu; gelovi za kupanje i tuširanje, osim za medicinske potrebe; gelovi za tuširanje; industrijski sapun; karbolni sapun; kozmetički sapun; kozmetički sapuni; krem sapun za tijelo; krem sapuni; kreme (sapun-) za pranje; kreme za tuširanje; kruti sapuni za pranje tijela; lufa sapuni; mirisni sapuni; nemedicinski sapuni; nemedicinski toaletni sapuni; otopine sapuna; pakiranja za naknadno punjenje dozatora za gel za tuširanje; Pakiranja za naknadno punjenje dozatora za tekući sapun za ruke; papirni sapuni za osobnu uporabu; pilinzi za ruke; proizvodi od sapuna; tekući sapun; tekući sapun za kupke za stopala; tekući sapuni za kupanje; tekući sapuni za ruke i lice; tekućine za vaginalno ispiranje za osobnu higijenu ili dezodoriranje; toaletni sapuni; zrnasti sapuni; šamponi za tijelo; bazna krema; boja za lice; boja za tijelo (kozmetika); boje za obraze; boje za obrve; boje za obrve u obliku olovaka i pudera; bronzeri; dekorativna kozmetika; dekorativne naljepnice za kozmetičke svrhe; futrole za ruž; gel za obrve; gelovi za uklanjanje šminke; kamuflažna krema; kazališna šminka; kompaktni puder [kozmetika]; kompaktni puder za lice; kompleti za šminkanje; korektor tena; korektor u stiku; korektor za prikrivanje podočnjaka; korektori [kozmetika]; korektori za bore i nabore na koži; korektori za kožne nepravilnosti; korektori za podočnjake; kozmetička pasta za nanošenje na lice radi suzbijanja sjaja; kozmetika u boji; kozmetika za obrve; kozmetika za usne; kozmetičke olovke za obraze; kozmetičke olovke za oči; kozmetički bijeli puder za lice; Kozmetički proizvodi u boji za oči; kozmetički proizvodi u obliku gelova; kozmetički proizvodi u obliku ruža; kozmetički proizvodi u obliku sjenila za oči; kozmetički proizvodi za trepavice; kozmetički puder; Kozmetički puderi za lice; kozmetički ruževi; kreda za šminku; krema za sunčanje; krema za svijetli ten; kremasta podloga; kremasta rumenila; kremasti ruž; kreme za kozmetičke potrebe; kreme za samotamnjenje [kozmetičke]; kreme za sunčanje; kruti puder za pudrijere [kozmetika]; ljepila za umjetne trepavice, nokte i umjetnu kosu; losioni za samotamnjenje [kozmetički]; losioni za skidanje šminke; maramice za lice impregnirane kozmetičkim preparatima; maškara; maškara za obrve; maškare za duge trepavice; masna scenska šminka; mlijeka za skidanje šminke; mlijeka za 3

15 sunčanje[kozmetika]; naljepnice za ukrašavanje tijela; odstranjivači šminke za oči; olovka za usne [kozmetika]; olovka za usta; olovke za kapke; olovke za obrve; olovke za oči; olovke za oči (kozmetika); olovke za šminkanje; palete sjajila za usne; palete sjenila za oči; pamučni jastučići natopljeni pripravcima za skidanje šminke; pjene [kozmetičke]; podloge za šminku u obliku pasti; preparati za samotamnjenje [kozmetika]; pripravci za umjetno postizanje tamnog tena; privremene tetovaže za kozmetičke svrhe; proizvodi šminke za lice i tijelo; puder za lice; puder za lice [nemedicinski]; puder za lice u obliku papira prevučenog prahom; puder za lice u prahu; puder za obrve; puderi za kožu; pudrijere sa šminkom; punjenje za pudrijere [kozmetika]; rumenilo u olovkama; ruž [rumenilo] za usne; ruž za usne; ruževi; ruževi za usne [kozmetički]; sjajila za usne; sjenilo; šljokice za kozmetičke namjene; šljokice za lice; šljokice za lice i tijelo; šminka za efekt dvostrukog očnog kapka; šminka za kompaktne pudere; šminka za kožu; sredstva za skidanje šminke; tekuća lateks boja za tijelo za kozmetičke potrebe; tekuća podloga za šminku [mizuoshiroi]; tekući puder; tekući puder [mizu-oshiroi]; tekući ruž; tekući tuš za oči; tuš u olovci za oči; tuš za oči; ulje za zanoktice; višenamjenska šminka; vlažni papirnati ručnici za ruke impregnirani kozmetičkim losionom; šminka za lice; šminka za lice i tijelo; šminka za oči; BB kreme; basma [kozmetička boja]; biljni ekstrakti za kozmetičku upotrebu; emulzije za pranje tijela bez sapuna; fitokozmetički pripravci; funkcionalna kozmetika; gel za kupanje i tuširanje; gelasti jastučići za oči za kozmetičke potrebe; gelovi za ruke; gelovi za tijelo; hidrolizirani kolagen za kozmetičku uporabu; gelovi za tijelo i lice [kozmetički proizvodi]; impregnirane maramice za čišćenje [neljekovite, za osobnu uporabu]; jednokratne maramice natopljene smjesama za čišćenje za primjenu na licu; kana za kozmetičke svrhe; kolagenski preparati za kozmetičke potrebe; kozmetičke boje; kozmetičke kreme i losioni; kozmetika za njegu ljepote; kozmetičke kreme za njegu lica i tijela; Kozmetički losioni; kozmetički pripravci za kupanje i tuširanje; kozmetički pripravci za suzbijanje ponovnog rasta dlaka; kozmetički pripravci za učvršćivanje grudi; kozmetički proizvodi u boji za kožu; kozmetički proizvodi u obliku krema; kozmetički proizvodi u obliku pudera; kozmetički proizvodi za kožu; kozmetički serumi; kremasti puder za lice; kreme za pranje; kreme za sunčanje za bebe; kupke za stopala, bez ljekovitog učinka; lagani mirisni sprejevi za tijelo; maramice natopljene esencijalnim uljima, za kozmetičku primjenu; maramice natopljene pripravcima za uklanjanje šminke; maramice za bebe natopljene sredstvima za čišćenje; maramice za čišćenje za žensku higijenu; maske za lice i tijelo; maske za čišćenje lica; maslac za lice; maslac za lice i tijelo; micelarna voda; mlijeko za uljepšavanje; Nemedicinska ulja za tuširanje; nemedicinski preparati za ljepotu; pakiranja za naknadno punjenje dozatora za sredstva za njegu tijela i uljepšavanje; pamučna vata u obliku maramica za kozmetičku uporabu; papirnati ručnici za ruke impregnirani sredstvom za čišćenje; pilinzi za stopala; pjene za tuširanje; pjene za čišćenje kože [kozmetički proizvod]; pjene za čišćenje tijela; plovučci za osobnu uporabu; podloge za ruž za neutraliziranje boje usana; pripravci od kolagena za kozmetičke primjene; pripravci za bojenje za kozmetičke svrhe; pripravci za intimno ispiranje za osobnu higijensku uporabu ili osobno dezodoriranje [toaletne potrepštine]; pripravci za kupanje i tuširanje; pripravci za njegu kože; pripravci za njegu tijela bez ljekovitog učinka; pripravci za piling lica namijenjeni kozmetičkoj upotrebi; pripravci za pranje za osobnu upotrebu; pripravci za vaginalno ispiranje, bez ljekovitog učinka; pripravci za čišćenje za osobnu uporabu; prokolagen za kozmetičku uporabu; puderi za ruke; regenerativne kreme za kozmetičku uporabu; serumi za kozmetičke potrebe; sprejevi za učvršćivanje šminke; spužve impregnirane toaletnim preparatima; sredstva za pranje kose i tijela; sredstva za pranje ruku; sredstva za tuširanje; sredstva za čišćenje ruku; svjetlucavi prah za tijelo; tekuće kreme [kozmetički proizvodi]; ulja za kupanje i tuširanje [nemedicinska]; ulja za lice; ulja za lice i tijelo; ulja za masažu lica; ulja za masažu tijela; umjetni plovućac; vlažne kozmetičke maramice; vlažne maramice za sanitarne i kozmetičke svrhe; šljokice u spreju za kozmetičku upotrebu; abrazivni pripravci za tijelo; bergamotovo ulje; dječja kozmetika u boji; gaza za kozmetičku upotrebu; gel aloa vere za kozmetičke potrebe; gelovi za masažu [osim za medicinske svrhe]; geraniol za kozmetičku uporabu; higijenski pripravci [toaletne potrepštine]; impregnirane maramice za kozmetičku upotrebu; jastučići od pamučne vate za skidanje šminke; jastučići za čišćenje impregnirani kozmetičkim sredstvima; kamen plovućac; jastučići za čišćenje impregnirani toaletnim pripravcima; kamenje za omekšavanje stopala; kana [kozmetička boja]; kana u prahu; kozmetička ljepila za nanošenje prostetičke šminke; kozmetički preparati s keratinom; kozmetički preparati s pantenolom; kozmetika i kozmetički preparati; kozmetika za djecu; kozmetički preparati za pomoć pri mršavljenju; kozmetički pripravci za lice; kozmetički pripravci za njegu tijela; kozmetički proizvodi; kozmetički proizvodi s hijaluronskom kiselinom; kozmetički proizvodi u obliku ulja; kozmetički proizvodi za mršavljenje; kozmetički proizvodi za osobnu uporabu; kreda za kozmetičku uporabu; krema za zanoktice; kreme za masažu, neljekovite; lak za kozmetičke svrhe; ljepila za kozmetičke potrebe; ljepila za učvršćenje umjetne kose, brkova, brada; ljepilo za umetke od kose; loptice od vate za kozmetičke svrhe; maramice namočene u kozmetičke losione; maramice natopljene kozmetikom; masažna ulja i losioni; masti za kozmetičke potrebe; masti za kozmetičku upotrebu; mineralna ulja [kozmetika]; mirisni losioni [toaletni preparati]; mirisni losioni za tijelo [toaletni preparati]; morske alge za kozmetologiju; neljekoviti toaletni proizvodi; nemedicinska kozmetika; nemedicinska kozmetika i toaletni pripravci; nemedicinski toaletni pripravci; neseseri [torbe s kozmetičkim proizvodima]; odstranjivači zanoktica; organska kozmetika; papirnati ručnici za ruke impregnirani kozmetičkim preparatima; piperonal za kozmetičku uporabu; plovučci za tjelesnu uporabu; preparati za njegu vlasišta (Nemedicinski -); preparati za njegu zanoktica; preparati za pedikuru; pripravci od aloe vere za kozmetičke svrhe; pripravci za masažu, bez ljekovitog učinka; pripravci za omekšavanje [kozmetika]; pripravci za čišćenje nosa za potrebe osobne higijene; prirodna kozmetika; proizvodi za njegu beba (Neljekoviti -); sprejevi s mineralnom vodom za kozmetičke svrhe; sredstva za pomoć pri mršavljenju [kozmetička], osim za medicinsku primjenu; sredstvo za čišćenje kozmetičkih četki; svijeće za masažu za kozmetičku uporabu; toaletna ulja; ulja za masažu, nemedicinska; ulje za masažu; vata za kozmetičke svrhe; vateni štapići za kozmetičke potrebe; vlažne maramice natopljene kozmetičkim losionom; voskovi za masažu 5 dodaci prehrani s kozmetičkim učinkom; medicinski losioni nakon brijanja; medicinski losioni za kosu; medicinski šamponi; prhut (farmaceutski proizvodi protiv prhuti); pripravci za liječenje akni; serumi; termalne vode 44 dermatološke usluge za liječenje problema s kožom; farmaceutske konzultacije; farmaceutske usluge; farmaceutske usluge za sastavljanje recepata; farmaceutski savjeti; farmaceutsko savjetovanje; higijenska i kozmetička njega ljudi; higijenska i kozmetička njega; konzultantske i informativne usluge koje se odnose na biofarmaceutske proizvode; konzultantske i informativne usluge koje se odnose na medicinske proizvode; konzultantske i informativne usluge koje se odnose na farmaceutske proizvode; konzultantske i informativne usluge koje se pružaju putem Interneta u vezi s farmaceutskim proizvodima; konzultantske usluge koje se pružaju putem Interneta u području njege tijela i lica; konzultantske usluge u području njege tijela i lica; konzultantske usluge u svezi s njegom kože; konzultantske usluge u svezi s kozmetičkom njegom; konzultantske usluge u svezi s kozmetikom; konzultantske usluge u svezi s ljepotom; kozmetičarske usluge; kozmetička i plastična kirurgija; kozmetička njega; kozmetička njega za ljude; kozmetičke usluge; kozmetičke usluge za njegu tijela; kozmetički saloni; kozmetički tretman; kozmetički tretman za kosu; kozmetički tretman za lice; kozmetički tretman za tijelo; kozmetički tretmani; kozmetičko savjetovanje; nanošenje kozmetičkih proizvoda na tijelo; nanošenje kozmetičkih proizvoda na lice; njega za ljepotu stopala; održavanje higijene za ljude; pružanje informacija o uslugama kozmetičkih salona; pružanje informacija u svezi s ljepotom; pružanje informacija u svezi s prehranom; pružanje nutritivnih informacija o hrani; pružanje savjeta o prehrani; pružanje uputa za prehranu; saloni (Kozmetički -); saloni za njegu kože; saloni za uljepšavanje; savjetodavne usluge u svezi s farmaceutskim proizvodima; savjetovanje o farmaciji; savjetovanje o prehrani; stručna savjetovanja u svezi s prehranom; stručne konzultacije o prehrani; stručne konzultacije u svezi sa zdravljem; tretmani mikrodermoabrazije u 4

16 kozmetičke svrhe; usluge depilacije tijela voskom za uklanjanje dlačica kod ljudi; usluge farmaceuta za pripremu recepata; usluge farmaceutskog savjetovanja; usluge higijenske i kozmetičke njege; usluge kozmetičara; usluge kozmetičkih salona; usluge kozmetičkih tretmana za lice; usluge kozmetičkih tretmana lica i tijela; usluge kozmetičkih tretmana za tijelo, lice i kosu; usluge kozmetičkog šminkanja; usluge masaže; usluge mikrodermoabrazije; usluge salona [kozmetičkih]; usluge savjetovanja o šminkanju i nanošenju šminke; usluge savjetovanja o šminkanju koje se pružaju online ili osobno; usluge šminkanja; usluge za njegu kose; usluge za njegu kože; usluge za njegu lica RAZRED 9 (210) Z A (220) (442) (731) Boris Banović Nodilova 5, Zagreb, HR (540) (591) crna, bijela (531) (511) 9 naočale; sunčane naočale; korektivne naočale; moderne naočale; okviri za naočale i sunčane naočale; krilca za naočale; torbice za naočale; dijelovi za naočale; sunčane naočale za ledenjake; sunčane naočale na recept; ručkice za sunčane naočale; zamjenske leće za naočale; jastučići za nos za naočale; jastučići za nos za sunčane naočale; okviri za naočale napravljeni od metala; okviri za naočale izrađeni od metala i sintetičkog materijala; okviri za naočale napravljeni od plastike; okviri za naočale napravljeni od kombinacije metala i plastike; okviri za naočale izrađeni od metala ili kombinacije metala i plastike; futrole za naočale i sunčane naočale; trake za naočale; moderne sunčane naočale; leće za sunčane naočale; optičke leće za sunčane naočale; lančići za sunčane naočale; trake za sunčane naočale; futrole za sunčane naočale; navlake za sunčane naočale; okviri za sunčane naočale; uzice za sunčane naočale; clipon [sunčani nastavak za naočale]; etuiji za naočale; optičke naočale; naočale [optičke] 26 ukrasni privjesci za naočale 42 modni dizajn; dizajn odjeće; dizajneri (usluga modnih dizajnera) (210) Z A (220) (442) (731) Njuškalo d.o.o. Miroslava Miholića 2, Zagreb, HR (740) (540) Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR računala; mediji za magnetske podatke, mediji za optičke podatke, kompaktni diskovi (CD-i); računalni softver za rad na online marketplace-u 25 odjevni predmeti, obuća, pokrivala za glavu; pregače; odjeća za plažu; odjeća za kupanje, kupaći kostimi; sportska odjeća; vodonepropusna odjeća; rukavice; rukavice sa spojenim prstima; remenje (odjevni predmeti); odjeća za djecu, muškarce i žene; odjeća za bebe; donje rublje; odjeća za spavanje i pidžame; ogrtači za kupanje; naramenice; šeširi; kape; zaštitna sjenila za sunce; beretke; kape za kupanje i tuširanje; odjevni predmeti za nošenje oko vrata, kravate, mašne, leptir mašne; čarape i duge čarape, obuća, sportska obuća, papuče, cipele za plažu; rukavice (odjevni predmeti); marame; rupci (marame za vrat); sandale za kupanje; papuče za kupanje; hlače do koljena (odjeća); potkošulje; trake za kosu (odjeća); pokrivala za glavu (odjeća); jakne (odjeća); puloveri (odjeća); haljine bez rukava; vanjska odjeća; ogrtači (kaputi); hlače; jakne s kapuljačom; puloveri; sandale; rupci; šalovi; majice; dresovi za sport; odijela; odjeća za kupanje; majice kratkih rukava; hlače; donje rublje; uniforme; prsluci; trake za zglobove (odjeća); rublje; odjeća za gimnastiku; široke vrpce za nošenje preko ramena, sve uključeno u razred usluge oglašavanja i reklamiranja i promotivne usluge; kompilacija oglasa za upotrebu kao web stranica na Internetu; organizacija, vođenje operacija i nadgledanje prodaje i poticajnih promotivnih programa; kompilacija direktorija za objavljivanje na Internetu; pružanje prostora na web stranicama za oglašavanje proizvoda i usluga; usluge trgovine na malo; pružanje informacija i savjeta o opskrbi i promoviranju potrepština, kao i o izboru i izlaganju proizvoda; usluge poslovnih direktorija; priređivanje i vođenje izložbi u poslovne svrhe; usluge baze podataka i obrađivanja podataka (obuhvaćene ovim razredom); usluge vođenja podataka; usluge poslovne promocije, poslovnog istraživanja, vođenja, administracije, podrške i informiranja; usluge poslovne strategije i planiranja; usluge gospodarskog predviđanja, marketinga, istraživanja tržišta, analiza tržišta i anketa; objavljivanje informacija i reklamnih tekstova; kompilacija statističkih informacija; pružanje informacija o trgovini; usluge informiranja i savjetovanja u svezi navedenih usluga; prikupljanje, pružanje i prikazivanje poslovnih informacija, oglasa i opisa proizvoda i usluga drugih u svrhu olakšavanja prodaje proizvoda i usluga putem interaktivne računalne komunikacijske mreže, uključujući upotrebu Interneta, mobilnih telefona ili drugim komunikacijskim medijima; najam oglasnog prostora 38 elektroničko oglašavanje (omogućavanje elektroničkog oglašavanja); omogućavanje pristupa bazama podataka; pružanje usluga direktorija; pružanje usluga bežičnog aplikacijskog protokola uključujući one koje koriste sigurni komunikacijski kanal; usluge razmjene podataka; prijenos podataka putem telekomunikacija; omogućavanje usluga prodaje putem telekomunikacijskih kanala; usluge odašiljanja poruka, naime, slanje, primanje, i prosljeđivanje poruka u obliku teksta, audio formatu, grafičkim slikama ili video formatu ili u kombinaciji ovih formata; usluge odašiljanja jedinstvenih poruka; usluge zvučne pošte; omogućavanje korištenja podsustava za pretraživanje i prijenos poruka, podataka i slika računalom; usluge komunikacije putem računala; usluge agencija za vijesti; prijenos vijesti i informacija o trenutnim događajima; pružanje informacija u svezi navedenih usluga 41 usluge organiziranja razonode, obuke i stručnog osposobljavanja uključujući iste usluge koje se pružaju on-line putem računala, Interneta ili drugih elektronskih mreža; usluge uređenja i izdavanja elektronskih publikacija, knjiga i časopisa dostupnih on-line; sportske i kulturne djelatnosti; usluge organiziranja i vođenja konferencija, seminara, simpozija, konzultacija, i radnih grupa; usluge klubova za zabavu i razonodu; usluge rezervacija karata i usluge bookinga za razonodu te sportske i kulturne događaje (591) žuta, crna (531) ; ; ; ; ; (511) 9 oprema za obradu podataka i računala; diskovi za snimanje; računalni programi, računalni softver, računalni hardver, komponente i vanjske jedinice za (210) Z A (220) (442) (731) Njuškalo d.o.o. Miroslava Miholića 2, Zagreb, HR (740) (540) Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR 5

17 on-line putem računala, Interneta ili drugih elektronskih mreža; usluge uređenja i izdavanja elektronskih publikacija, knjiga i časopisa dostupnih on-line; sportske i kulturne djelatnosti; usluge organiziranja i vođenja konferencija, seminara, simpozija, konzultacija, i radnih grupa; usluge klubova za zabavu i razonodu; usluge rezervacija karata i usluge bookinga za razonodu te sportske i kulturne događaje (591) žuta, crna, bijela (531) ; ; ; ; (511) 9 oprema za obradu podataka i računala; diskovi za snimanje; računalni programi, računalni softver, računalni hardver, komponente i vanjske jedinice za računala; mediji za magnetske podatke, mediji za optičke podatke, kompaktni diskovi (CD-i); računalni softver za rad na online marketplace-u 25 odjevni predmeti, obuća, pokrivala za glavu; pregače; odjeća za plažu; odjeća za kupanje, kupaći kostimi; sportska odjeća; vodonepropusna odjeća; rukavice; rukavice sa spojenim prstima; remenje (odjevni predmeti); odjeća za djecu, muškarce i žene; odjeća za bebe; donje rublje; odjeća za spavanje i pidžame; ogrtači za kupanje; naramenice; šeširi; kape; zaštitna sjenila za sunce; beretke; kape za kupanje i tuširanje; odjevni predmeti za nošenje oko vrata, kravate, mašne, leptir mašne; čarape i duge čarape, obuća, sportska obuća, papuče, cipele za plažu; rukavice (odjevni predmeti); marame; rupci (marame za vrat); sandale za kupanje; papuče za kupanje; hlače do koljena (odjeća); potkošulje; trake za kosu (odjeća); pokrivala za glavu (odjeća); jakne (odjeća); puloveri (odjeća); haljine bez rukava; vanjska odjeća; ogrtači (kaputi); hlače; jakne s kapuljačom; puloveri; sandale; rupci; šalovi; majice; dresovi za sport; odijela; odjeća za kupanje; majice kratkih rukava; hlače; donje rublje; uniforme; prsluci; trake za zglobove (odjeća); rublje; odjeća za gimnastiku; široke vrpce za nošenje preko ramena, sve uključeno u razred usluge oglašavanja i reklamiranja i promotivne usluge; kompilacija oglasa za upotrebu kao web stranica na Internetu; organizacija, vođenje operacija i nadgledanje prodaje i poticajnih promotivnih programa; kompilacija direktorija za objavljivanje na Internetu; pružanje prostora na web stranicama za oglašavanje proizvoda i usluga; usluge trgovine na malo; pružanje informacija i savjeta o opskrbi i promoviranju potrepština, kao i o izboru i izlaganju proizvoda; usluge poslovnih direktorija; priređivanje i vođenje izložbi u poslovne svrhe; usluge baze podataka i obrađivanja podataka (obuhvaćene ovim razredom); usluge vođenja podataka; usluge poslovne promocije, poslovnog istraživanja, vođenja, administracije, podrške i informiranja; usluge poslovne strategije i planiranja; usluge gospodarskog predviđanja, marketinga, istraživanja tržišta, analiza tržišta i anketa; objavljivanje informacija i reklamnih tekstova; kompilacija statističkih informacija; pružanje informacija o trgovini; usluge informiranja i savjetovanja u svezi navedenih usluga; prikupljanje, pružanje i prikazivanje poslovnih informacija, oglasa i opisa proizvoda i usluga drugih u svrhu olakšavanja prodaje proizvoda i usluga putem interaktivne računalne komunikacijske mreže, uključujući upotrebu Interneta, mobilnih telefona ili drugim komunikacijskim medijima; najam oglasnog prostora 38 elektroničko oglašavanje (omogućavanje elektroničkog oglašavanja); omogućavanje pristupa bazama podataka; pružanje usluga direktorija; pružanje usluga bežičnog aplikacijskog protokola uključujući one koje koriste sigurni komunikacijski kanal; usluge razmjene podataka; prijenos podataka putem telekomunikacija; omogućavanje usluga prodaje putem telekomunikacijskih kanala; usluge odašiljanja poruka, naime, slanje, primanje, i prosljeđivanje poruka u obliku teksta, audio formatu, grafičkim slikama ili video formatu ili u kombinaciji ovih formata; usluge odašiljanja jedinstvenih poruka; usluge zvučne pošte; omogućavanje korištenja podsustava za pretraživanje i prijenos poruka, podataka i slika računalom; usluge komunikacije putem računala; usluge agencija za vijesti; prijenos vijesti i informacija o trenutnim događajima; pružanje informacija u svezi navedenih usluga 41 usluge organiziranja razonode, obuke i stručnog osposobljavanja uključujući iste usluge koje se pružaju (210) Z A (220) (442) (731) Njuškalo d.o.o. Miroslava Miholića 2, Zagreb, HR (740) (540) Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR (591) crna, bijela, žuta (531) ; ; ; ; ; (511) 9 oprema za obradu podataka i računala; diskovi za snimanje; računalni programi, računalni softver, računalni hardver, komponente i vanjske jedinice za računala; mediji za magnetske podatke, mediji za optičke podatke, kompaktni diskovi (CD-i); računalni softver za rad na online marketplace-u 25 odjevni predmeti, obuća, pokrivala za glavu; pregače; odjeća za plažu; odjeća za kupanje, kupaći kostimi; sportska odjeća; vodonepropusna odjeća; rukavice; rukavice sa spojenim prstima; remenje (odjevni predmeti); odjeća za djecu, muškarce i žene; odjeća za bebe; donje rublje; odjeća za spavanje i pidžame; ogrtači za kupanje; naramenice; šeširi; kape; zaštitna sjenila za sunce; beretke; kape za kupanje i tuširanje; odjevni predmeti za nošenje oko vrata, kravate, mašne, leptir mašne; čarape i duge čarape, obuća, sportska obuća, papuče, cipele za plažu; rukavice (odjevni predmeti); marame; rupci (marame za vrat); sandale za kupanje; papuče za kupanje; hlače do koljena (odjeća); potkošulje; trake za kosu (odjeća); pokrivala za glavu (odjeća); jakne (odjeća); puloveri (odjeća); haljine bez rukava; vanjska odjeća; ogrtači (kaputi); hlače; jakne s kapuljačom; puloveri; sandale; rupci; šalovi; majice; dresovi za sport; odijela; odjeća za kupanje; majice kratkih rukava; hlače; donje rublje; uniforme; prsluci; trake za zglobove (odjeća); rublje; odjeća za gimnastiku; široke vrpce za nošenje preko ramena, sve uključeno u razred usluge oglašavanja i reklamiranja i promotivne usluge; kompilacija oglasa za upotrebu kao web stranica na Internetu; organizacija, vođenje operacija i nadgledanje prodaje i poticajnih promotivnih programa; kompilacija direktorija za objavljivanje na Internetu; pružanje prostora na web stranicama za oglašavanje proizvoda i usluga; usluge trgovine na malo; pružanje informacija i savjeta o opskrbi i promoviranju potrepština, kao i o izboru i izlaganju proizvoda; usluge poslovnih direktorija; priređivanje i vođenje izložbi u poslovne svrhe; usluge baze podataka i obrađivanja podataka (obuhvaćene ovim razredom); usluge vođenja podataka; usluge poslovne promocije, poslovnog istraživanja, vođenja, administracije, podrške i informiranja; usluge poslovne strategije i planiranja; usluge gospodarskog predviđanja, marketinga, istraživanja tržišta, analiza tržišta i anketa; objavljivanje informacija i reklamnih tekstova; kompilacija statističkih informacija; pružanje informacija o trgovini; usluge informiranja i savjetovanja u svezi navedenih usluga; prikupljanje, pružanje i prikazivanje poslovnih informacija, oglasa i opisa proizvoda i usluga drugih u svrhu olakšavanja prodaje proizvoda i usluga putem interaktivne računalne komunikacijske mreže, uključujući upotrebu Interneta, mobilnih telefona ili drugim komunikacijskim medijima; najam oglasnog prostora 38 elektroničko oglašavanje (omogućavanje elektroničkog oglašavanja); omogućavanje pristupa bazama podataka; pružanje usluga direktorija; pružanje usluga bežičnog aplikacijskog protokola uključujući one koje koriste sigurni komunikacijski kanal; usluge razmjene podataka; prijenos podataka putem telekomunikacija; omogućavanje usluga prodaje putem telekomunikacijskih kanala; usluge odašiljanja poruka, naime, slanje, primanje, i prosljeđivanje poruka u 6

18 obliku teksta, audio formatu, grafičkim slikama ili video formatu ili u kombinaciji ovih formata; usluge odašiljanja jedinstvenih poruka; usluge zvučne pošte; omogućavanje korištenja podsustava za pretraživanje i prijenos poruka, podataka i slika računalom; usluge komunikacije putem računala; usluge agencija za vijesti; prijenos vijesti i informacija o trenutnim događajima; pružanje informacija u svezi navedenih usluga 41 usluge organiziranja razonode, obuke i stručnog osposobljavanja uključujući iste usluge koje se pružaju on-line putem računala, Interneta ili drugih elektronskih mreža; usluge uređenja i izdavanja elektronskih publikacija, knjiga i časopisa dostupnih on-line; sportske i kulturne djelatnosti; usluge organiziranja i vođenja konferencija, seminara, simpozija, konzultacija, i radnih grupa; usluge klubova za zabavu i razonodu; usluge rezervacija karata i usluge bookinga za razonodu te sportske i kulturne događaje (210) Z A (220) (442) (731) Njuškalo d.o.o. Miroslava Miholića 2, Zagreb, HR (740) (540) Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR istraživanja tržišta, analiza tržišta i anketa; objavljivanje informacija i reklamnih tekstova; kompilacija statističkih informacija; pružanje informacija o trgovini; usluge informiranja i savjetovanja u svezi navedenih usluga; prikupljanje, pružanje i prikazivanje poslovnih informacija, oglasa i opisa proizvoda i usluga drugih u svrhu olakšavanja prodaje proizvoda i usluga putem interaktivne računalne komunikacijske mreže, uključujući upotrebu Interneta, mobilnih telefona ili drugim komunikacijskim medijima; najam oglasnog prostora 38 elektroničko oglašavanje (omogućavanje elektroničkog oglašavanja); omogućavanje pristupa bazama podataka; pružanje usluga direktorija; pružanje usluga bežičnog aplikacijskog protokola uključujući one koje koriste sigurni komunikacijski kanal; usluge razmjene podataka; prijenos podataka putem telekomunikacija; omogućavanje usluga prodaje putem telekomunikacijskih kanala; usluge odašiljanja poruka, naime, slanje, primanje, i prosljeđivanje poruka u obliku teksta, audio formatu, grafičkim slikama ili video formatu ili u kombinaciji ovih formata; usluge odašiljanja jedinstvenih poruka; usluge zvučne pošte; omogućavanje korištenja podsustava za pretraživanje i prijenos poruka, podataka i slika računalom; usluge komunikacije putem računala; usluge agencija za vijesti; prijenos vijesti i informacija o trenutnim događajima; pružanje informacija u svezi navedenih usluga 41 usluge organiziranja razonode, obuke i stručnog osposobljavanja uključujući iste usluge koje se pružaju on-line putem računala, Interneta ili drugih elektronskih mreža; usluge uređenja i izdavanja elektronskih publikacija, knjiga i časopisa dostupnih on-line; sportske i kulturne djelatnosti; usluge organiziranja i vođenja konferencija, seminara, simpozija, konzultacija, i radnih grupa; usluge klubova za zabavu i razonodu; usluge rezervacija karata i usluge bookinga za razonodu te sportske i kulturne događaje (591) žuta, crna, bijela, crvena (531) ; ; ; (511) 9 oprema za obradu podataka i računala; diskovi za snimanje; računalni programi, računalni softver, računalni hardver, komponente i vanjske jedinice za računala; mediji za magnetske podatke, mediji za optičke podatke, kompaktni diskovi (CD-i); računalni softver za rad na online marketplace-u 25 odjevni predmeti, obuća, pokrivala za glavu; pregače; odjeća za plažu; odjeća za kupanje, kupaći kostimi; sportska odjeća; vodonepropusna odjeća; rukavice; rukavice sa spojenim prstima; remenje (odjevni predmeti); odjeća za djecu, muškarce i žene; odjeća za bebe; donje rublje; odjeća za spavanje i pidžame; ogrtači za kupanje; naramenice; šeširi; kape, zaštitna sjenila za sunce, beretke; kape za kupanje i tuširanje; odjevni predmeti za nošenje oko vrata, kravate, mašne, leptir mašne; čarape i duge čarape, obuća, sportska obuća, papuče, cipele za plažu; rukavice (odjevni predmeti); marame; rupci (marame za vrat); sandale za kupanje; papuče za kupanje; hlače do koljena (odjeća); potkošulje; trake za kosu (odjeća); pokrivala za glavu (odjeća); jakne (odjeća); puloveri (odjeća); haljine bez rukava; vanjska odjeća; ogrtači (kaputi); hlače; jakne s kapuljačom; puloveri; sandale; rupci; šalovi; majice; dresovi za sport; odijela; odjeća za kupanje; majice kratkih rukava; hlače; donje rublje; uniforme; prsluci; trake za zglobove (odjeća); rublje; odjeća za gimnastiku; široke vrpce za nošenje preko ramena, sve uključeno u razred usluge oglašavanja i reklamiranja i promotivne usluge; kompilacija oglasa za upotrebu kao web stranica na Internetu; organizacija, vođenje operacija i nadgledanje prodaje i poticajnih promotivnih programa; kompilacija direktorija za objavljivanje na Internetu; pružanje prostora na web stranicama za oglašavanje proizvoda i usluga; usluge trgovine na malo; pružanje informacija i savjeta o opskrbi i promoviranju potrepština, kao i o izboru i izlaganju proizvoda; usluge poslovnih direktorija; priređivanje i vođenje izložbi u poslovne svrhe; usluge baze podataka i obrađivanja podataka (obuhvaćene ovim razredom); usluge vođenja podataka; usluge poslovne promocije, poslovnog istraživanja, vođenja, administracije, podrške i informiranja; usluge poslovne strategije i planiranja; usluge gospodarskog predviđanja, marketinga, (210) Z A (220) (442) (731) Njuškalo d.o.o. Miroslava Miholića 2, Zagreb, HR (740) (540) Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR (591) bijela, crna (531) ; ; ; (511) 9 oprema za obradu podataka i računala; diskovi za snimanje; računalni programi, računalni softver, računalni hardver, komponente i vanjske jedinice za računala; mediji za magnetske podatke, mediji za optičke podatke, kompaktni diskovi (CD-i); računalni softver za rad na online marketplace-u 25 odjevni predmeti, obuća, pokrivala za glavu; pregače; odjeća za plažu; odjeća za kupanje, kupaći kostimi; sportska odjeća; vodonepropusna odjeća; rukavice; rukavice sa spojenim prstima; remenje (odjevni predmeti); odjeća za djecu, muškarce i žene; odjeća za bebe; donje rublje; odjeća za spavanje i pidžame; ogrtači za kupanje; naramenice; šeširi; kape, zaštitna sjenila za sunce, beretke; kape za kupanje i tuširanje; odjevni predmeti za nošenje oko vrata, kravate, mašne, leptir mašne; čarape i duge čarape, obuća, sportska obuća, papuče, cipele za plažu; rukavice (odjevni predmeti); marame; rupci (marame za vrat); sandale za kupanje; papuče za kupanje; hlače do koljena (odjeća); potkošulje; trake za kosu (odjeća); pokrivala za glavu (odjeća); jakne (odjeća); puloveri (odjeća); haljine bez rukava; vanjska odjeća; ogrtači (kaputi); hlače; jakne s kapuljačom; puloveri; sandale; rupci; šalovi; majice; dresovi za sport; odijela; odjeća 7

19 za kupanje; majice kratkih rukava; hlače; donje rublje; uniforme; prsluci; trake za zglobove (odjeća); rublje; odjeća za gimnastiku; široke vrpce za nošenje preko ramena, sve uključeno u razred usluge oglašavanja i reklamiranja i promotivne usluge; kompilacija oglasa za upotrebu kao web stranica na Internetu; organizacija, vođenje operacija i nadgledanje prodaje i poticajnih promotivnih programa; kompilacija direktorija za objavljivanje na Internetu; pružanje prostora na web stranicama za oglašavanje proizvoda i usluga; usluge trgovine na malo; pružanje informacija i savjeta o opskrbi i promoviranju potrepština, kao i o izboru i izlaganju proizvoda; usluge poslovnih direktorija; priređivanje i vođenje izložbi u poslovne svrhe; usluge baze podataka i obrađivanja podataka (obuhvaćene ovim razredom); usluge vođenja podataka; usluge poslovne promocije, poslovnog istraživanja, vođenja, administracije, podrške i informiranja; usluge poslovne strategije i planiranja; usluge gospodarskog predviđanja, marketinga, istraživanja tržišta, analiza tržišta i anketa; objavljivanje informacija i reklamnih tekstova; kompilacija statističkih informacija; pružanje informacija o trgovini; usluge informiranja i savjetovanja u svezi navedenih usluga; prikupljanje, pružanje i prikazivanje poslovnih informacija, oglasa i opisa proizvoda i usluga drugih u svrhu olakšavanja prodaje proizvoda i usluga putem interaktivne računalne komunikacijske mreže, uključujući upotrebu Interneta, mobilnih telefona ili drugim komunikacijskim medijima; najam oglasnog prostora 38 elektroničko oglašavanje (omogućavanje elektroničkog oglašavanja); omogućavanje pristupa bazama podataka; pružanje usluga direktorija; pružanje usluga bežičnog aplikacijskog protokola uključujući one koje koriste sigurni komunikacijski kanal; usluge razmjene podataka; prijenos podataka putem telekomunikacija; omogućavanje usluga prodaje putem telekomunikacijskih kanala; usluge odašiljanja poruka, naime, slanje, primanje, i prosljeđivanje poruka u obliku teksta, audio formatu, grafičkim slikama ili video formatu ili u kombinaciji ovih formata; usluge odašiljanja jedinstvenih poruka; usluge zvučne pošte; omogućavanje korištenja podsustava za pretraživanje i prijenos poruka, podataka i slika računalom; usluge komunikacije putem računala; usluge agencija za vijesti; prijenos vijesti i informacija o trenutnim događajima; pružanje informacija u svezi navedenih usluga 41 usluge organiziranja razonode, obuke i stručnog osposobljavanja uključujući iste usluge koje se pružaju on-line putem računala, Interneta ili drugih elektronskih mreža; usluge uređenja i izdavanja elektronskih publikacija, knjiga i časopisa dostupnih on-line; sportske i kulturne djelatnosti; usluge organiziranja i vođenja konferencija, seminara, simpozija, konzultacija, i radnih grupa; usluge klubova za zabavu i razonodu; usluge rezervacija karata i usluge bookinga za razonodu te sportske i kulturne događaje RAZRED 16 (210) Z A (220) (442) (731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C) Qatar Airways Tower, Airport Road P.O. Box 22550, Doha, QA (740) (540) Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR prijevoza putnika, rezervacije prijevoza; upute [obavijesti] o prijevozu (210) Z A (220) (442) (731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C) Qatar Airways Tower, Airport Road P.O. Box 22550, Doha, QA (740) (540) Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Zagreb, HR (591) crna, siva, bijela (531) ; ; ; ; ; (511) 16 posjetnice; periodični časopisi; vozne karte; blokovi (karneti) 39 prijevoz; pakiranje i skladištenje robe; organiziranje putovanja, naime, prijevoza zrakom, organiziranje krstarenja, organiziranje izleta, rezerviranje mjesta za putnike, kurirske usluge, organiziranje putovanja i prijevoza putnika, rezervacije prijevoza; upute [obavijesti] o prijevozu RAZRED 35 (210) Z A (220) (442) (731) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, HR (540) (591) plava, siva (531) ; ; ; ; ; (511) 35 imenovanje ispitnih povjerenstava i ispitivača za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja; vođenje evidencije zrakoplova; utvrđivanje popisa zrakoplovnih stručnjaka; usluge davanja suglasnosti na ugovore za zakup zrakoplova 39 usluge zračnog prijevoza; usluge zračnih luka; usluge izdavanja odobrenja za letenje inozemnih civilnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru 41 usluge stručnog osposobljavanja zrakoplovnog osoblja 42 usluge izdavanja dozvola i ovlaštenja iz tih dozvola zrakoplovnom osoblju za upravljanje letjelicama; odobravanje programa stručnog osposobljavanja zrakoplovnog osoblja; izdavanje odobrenja organizacijama za proizvodnju zrakoplova, dijelova i uređaja; utvrđivanje plovidbenosti zrakoplova; izdavanje odobrenja za tehnički let zrakoplova; izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma; odobravanje aerodromskih zrakoplovnih planova zaštite zračnog prometa s tehničkog aspekta plana; izdavanje odobrenja programa održavanja zrakoplova vezano na tehnički aspekt; usluge izdavanja operativnih licenci i svjedodžbi o sposobnosti zračnim prijevoznicima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu RAZRED 36 (591) siva, bijela (531) ; ; ; ; (511) 16 posjetnice; periodični časopisi; vozne karte; blokovi (karneti) 39 prijevoz; pakiranje i skladištenje robe; organiziranje putovanja, naime, prijevoza zrakom, organiziranje krstarenja, organiziranje izleta, rezerviranje mjesta za putnike, kurirske usluge, organiziranje putovanja i (210) Z A (220) (442) (731) Ramada International, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US (740) (540) PETOŠEVIĆ d.o.o., Zagreb, HR RAMADA RESIDENCES 8

20 (511) 36 usluge koje se odnose na upravljanje ulaganjem u nekretnine, posebice, iznajmljivanje, posredovanje i upravljanje apartmanima, opremljenim apartmanima i stanovima za iznajmljivanje; davanje u zakup (leasing) komercijalnih nekretnina RAZRED 39 (210) Z A (220) (442) (731) UNILINE d.o.o. Bože Gumpca 38, Pula, HR (740) (540) Goran Veljović, Pula, HR Heinzelova 33, Zagreb, HR (740) Odvjetničko društvo Nadramija i Partneri d.o.o., Zagreb, HR (540) SaaS4EPREL (511) 42 softver kao usluge [SaaS] sa softverom za strojno učenje, dubinsko učenje i duboke neuronske mreže; softver kao usluga [SaaS] sa softverom za duboke neuronske mreže; platforme za grafički dizajn kao softver kao usluga [SaaS]; platforme za umjetnu inteligenciju kao softvera kao usluge [SaaS]; softver kao usluga [SaaS] sa softverom za dubinsko učenje; softver kao usluga [SaaS] sa softverom za strojno učenje; platforme za igranje kao sofver kao usluga [SaaS]; usluge savjetovanja u području softvera kao usluge (SAAS); softver kao usluga [SaaS] (591) zelena, žuta, narančasta, crvena, ljubičasta, plava, bijela (531) ; ; ; (511) 39 organiziranje turističkih putovanja; usluge turističke agencije za organiziranje turističkog putovanja; usluge turističke agencije za organiziranje putovanja; usluge turističke agencije i rezervacija; usluge turističkih agencija za poslovna putovanja 44 medicinske usluge i usluge zdravstvene njege; usluge medicinske njege; usluge medicinske pretrage; usluge medicinske procjene; usluge zdravstvenih klinika [medicinske]; usluge zdravstvenih odmarališta [medicinske] RAZRED 42 (210) Z A (220) (442) (731) TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. (210) Z A (220) (442) (731) TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. Heinzelova 33, Zagreb, HR (740) (540) Odvjetničko društvo Nadramija i Partneri d.o.o., Zagreb, HR (591) crna, plava (531) ; ; ; ; ; ; ; (511) 42 softver kao usluge [SaaS] sa softverom za strojno učenje, dubinsko učenje i duboke neuronske mreže; softver kao usluga [SaaS] sa softverom za duboke neuronske mreže; platforme za grafički dizajn kao softver kao usluga [SaaS]; platforme za umjetnu inteligenciju kao softvera kao usluge [SaaS]; softver kao usluga [SaaS] sa softverom za dubinsko učenje; softver kao usluga [SaaS] sa softverom za strojno učenje; platforme za igranje kao sofver kao usluga [SaaS]; usluge savjetovanja u području softvera kao usluge (SAAS); softver kao usluga [SaaS] 9

21 Kazalo brojeva prijava žigova Broj prijave žiga (210) Klasifikacijska oznaka razreda (511) Broj prijave žiga (210) Klasifikacijska oznaka razreda (511) Z A 16, 39 Z A 16, 39 Z A 35, 39, 41, 42 Z A 9, 26, 42 Z A 42 Z A 42 Z A 39, 44 Z A 3, 5, 44 Z A 9, 25, 35, 38, 41 Z A 9, 25, 35, 38, 41 Z A 9, 25, 35, 38, 41 Z A 9, 25, 35, 38, 41 Z A 9, 25, 35, 38, 41 Z A 36 10

22 Kazalo klasifikacijskih oznaka prijava žigova Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210) Klasifikacijska oznaka razreda (511); Podnositelj prijave (731) Broj prijave žiga (210) RAZRED 3 Bojanić Zrinka... Z A RAZRED 5 Bojanić Zrinka... Z A RAZRED 9 Banović Boris... Z A Njuškalo d.o.o.... Z A, Z A... Z A, Z A... Z A RAZRED 16 Qatar Airways Group (Q.C.S.C)... Z A, Z A RAZRED 25 Njuškalo d.o.o.... Z A, Z A... Z A, Z A... Z A RAZRED 26 Banović Boris... Z A RAZRED 35 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo... Z A Njuškalo d.o.o.... Z A, Z A... Z A, Z A... Z A Ramada International, Inc... Z A RAZRED 38 Njuškalo d.o.o.... Z A, Z A... Z A, Z A... Z A RAZRED 39 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo... Z A Qatar Airways Group (Q.C.S.C)... Z A, Z A UNILINE d.o.o.... Z A RAZRED 41 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo... Z A Njuškalo d.o.o.... Z A, Z A... Z A, Z A... Z A RAZRED 42 Banović Boris... Z A Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo... Z A TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.... Z A, Z A RAZRED 44 Bojanić Zrinka... Z A UNILINE d.o.o.... Z A RAZRED 36 11

23 Kazalo podnositelja prijava žigova Podnositelj prijave Broj prijave žiga (731) (210) Podnositelj prijave Broj prijave žiga (731) (210) Banović Boris... Z A Bojanić Zrinka... Z A Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo... Z A Njuškalo d.o.o.... Z A, Z A... Z A, Z A... Z A Qatar Airways Group (Q.C.S.C)... Z A, Z A Ramada International, Inc.... Z A TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.... Z A, Z A UNILINE d.o.o.... Z A 12

24 Objava upisa promjena u Registru prijava žigova Ograničenje popisa proizvoda i usluga Broj prijave žiga (210) Datum objave prijave za registraciju žiga (442) Popis proizvoda i usluga za koje žig nastavlja vrijediti (511) Datum upisa promjene (580) Z A aplikacijski softver; simulacijski softver; industrijski softver; poslužiteljski softver; telekomunikacijska oprema; satelitski prijamnici; uređaji za satelitsku komunikaciju; uređaji za primanje satelitskih signala; računalni program za foto interpretaciju satelitskih slika; telekomunikacijski softver; softver; svi navedeni proizvodi odnose se na područje satelitskih tehnologija i svemira 38 telekomunikacije; radijske telekomunikacije; usluge računalne komunikacije; sve navedene usluge odnose se na područje satelitskih tehnologija i svemira 42 znanstvene i tehnološke usluge; razvoj računalnog softvera; razvoj softvera; održavanje softvera; dizajn softvera; softver kao usluga [SaaS]; računalne konzultacije; ; sve navedene usluge odnose se na područje satelitskih tehnologija i svemira

25 Objava informacija o međunarodnim registracijama žigova za koje je zatražena zaštita u Republici Hrvatskoj Gazette OMPI des marques internationales/ WIPO Gazette of International Marks broj 12/2020 (travanj 2020.) 1. Registracije (Enregistrements/Registration): Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: AYDOĞAN ÇAMAŞIRLARI TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Podrijetlo: TR Razred(i): 25 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: KIA MOTORS CORPORATION Podrijetlo: KR Razred(i): 36 Nositelj: Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Podrijetlo: CN Razred(i): 9, 18, 25, 35 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Tosara Pharma Limited Podrijetlo: IE Razred(i): 3, 5 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: PT. SOFTEX INDONESIA Podrijetlo: ID Razred(i): 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 25, 26 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL "C.I.B.E.L." S.A. Podrijetlo: MA Razred(i): 29 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: ERA S.r.l. Podrijetlo: EM Razred(i): 7, 9 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Podrijetlo: TR Razred(i): 29, 30, 32 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: KIA MOTORS CORPORATION Podrijetlo: KR Razred(i): 38 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Anhui Panpan Foods Co., Ltd. Podrijetlo: CN Razred(i): 5, 32 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: QILU PHARMACEUTICA L CO., LTD. Podrijetlo: CN Razred(i): 5 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: SULO Umwelttechnik GmbH Podrijetlo: DE Razred(i): 6, 7, 9, 16, 19, 20, 21, 35, 37, 38, 39, 41, 42 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: LA PIZZA +1 S.P.A. Podrijetlo: IT Razred(i): 30, 35, 43 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICA TIONS CORP., LTD. Podrijetlo: CN Razred(i): 9 Broj m.r.: Datum reg.:

26 2. Naknadne designacije (Désignation postérieures/ Subsequent designations) Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Bionorica SE Podrijetlo: DE Razred(i): 5 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Brandt Europe, S.L. Podrijetlo: ES Razred(i): 5 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Biotehnos" Podrijetlo: RU Razred(i): 5, 35 15

27 Objava informacija o međunarodnim registracijama žigova za koje je zatražena zaštita u Republici Hrvatskoj Gazette OMPI des marques internationales/ WIPO Gazette of International Marks broj 13/2020 (travanj 2020.) 1. Registracije (Enregistrements/Registration): Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: RNR IP HOLDINGS, LLC Podrijetlo: US Razred(i): 33 Broj m.r.: Datum reg.: Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Anna Dollinger Podrijetlo: DE Razred(i): 16, 35, 41, 42 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: PowUnity GmbH Podrijetlo: AT Razred(i): 9, 12, 37 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Eastern Company S.A.E. Podrijetlo: EG Razred(i): 34 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Joint-Stock Company "Apatit" Podrijetlo: RU Razred(i): 1, 31, 35 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o. Podrijetlo: CZ Razred(i): 31, 44 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Igor G. Mikhailov Podrijetlo: RU Razred(i): 36, 41, 42 Nositelj: URGANCI GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Podrijetlo: TR Razred(i): 29, 30, 35 Nositelj: Jinan Ruida Automobile Service Co., Ltd Podrijetlo: CN Razred(i): 37 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Red Moon Srl Podrijetlo: IT Razred(i): 29, 31, 32, 33 Broj m.r.: Datum reg.: Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Biessen Pharma Podrijetlo: FR Razred(i): 3, 5 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESORIES, S.L. Podrijetlo: ES Razred(i): 31, 35 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICA TIONS CORP., LTD. Podrijetlo: CN Razred(i): 9, 35, 36, 38, 41, 42 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: GIPPRO TECHNOLOGIES CO., LTD. Podrijetlo: CN Razred(i): 9, 34 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: PLANTIN Podrijetlo: FR Razred(i): 1 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: ADRIA MEDIA GROUP D.O.O. Podrijetlo: RS Razred(i): 16, 35, 38, 41 Broj m.r.: Datum reg.:

28 Nositelj: ADRIA MEDIA GROUP D.O.O. Podrijetlo: RS Razred(i): 35, 38, 41, 44 Nositelj: Miele & Cie. KG Podrijetlo: EM Razred(i): 7 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Dermapharm AG Podrijetlo: DE Razred(i): 5 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Carl Zeiss Vision GmbH Podrijetlo: DE Razred(i): 9, 42 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Henkel AG & Co. KGaA Podrijetlo: DE Razred(i): 3 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: TM INVESTMENT SP. Z O. O. Podrijetlo: PL Razred(i): 1, 2, 17 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: HERC Management Services LLC Podrijetlo: US Razred(i): 9, 42 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: Raiffeisen Bank International AG Podrijetlo: AT Razred(i): 9, 35, 36, 38, 42 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: CHANEL Podrijetlo: FR Razred(i): 3 Broj m.r.: Datum reg.:

29 2. Naknadne designacije (Désignation postérieures/ Subsequent designations) Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: JEANNE LANVIN société anonyme Podrijetlo: FR Razred(i): 9, 14, 18, 25 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: IZHEVSK PLASTICS PLANT JSC. Podrijetlo: RU Razred(i): 10, 17, 19, 27, 28 Broj m.r.: Datum reg.: Nositelj: ICIM INTERNATIONAL SPA Podrijetlo: IT Razred(i): 3, 5 18