STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA GODINE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU Matični broj

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA GODINE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU Matični broj"

Транскрипт

1 U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. "Dragan Marković" a.d. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA GODINE St. 311/ I Usvaja se predlog predlagača "Dragan Marković" a.d. Obrenovac, Kralja Petra I 27, MB , PIB od 27. oktobra godine za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Dragan Marković" a.d. Obrenovac, Kralja Petra I, 27, MB , PIB II Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dragan Marković" a.d. Obrenovac, Kralja Petra I 27, MB , PIB III razlog je trajnija nesposobnost plaćanja stečajnog dužnika. IV Imenuje se stečajni upravnik Agencija za licenciranje stečajnih upravnika iz Beograda, Kneza Mihaila 1-3. V Pozivaju se svi poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku Republike Srbije" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u tri primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja. VI Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. VII Zakazuje se prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika 14. marta godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I. VIII Ispitno ročište zakazuje se za 16. juni godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I. IX Oglas o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom biće objavljen na oglasnoj tabli suda.

2 Preduzeće za 6. St. 2. trgovinu i usluge /2016 "Trgpred" d.o.o. I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 6. St. 16/2016 od 1. februara godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Trgpred" d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Nehruova 80/74, PIB , matični , na predlog stečajnog dužnika od 21. januara godine. II Otvara se postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Trgpred" d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Nehruova 80/74, PIB , matični , na predlog stečajnog dužnika od 21. januara godine iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja. III Imenuje se za stečajnog upravnika Kovačević Mira iz Beograda. IV Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate, svu dokumentaciju i svu nepokretnu i pokretnu imovinu stečajnog dužnika, kao i poslovni prostor koji koristi na dalje čuvanje i upravljanje. V Pozivaju se svi poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku Republike Srbije" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. VI Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. VII Određuje se ispitno ročište za 26. april godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 130, sprat I. VIII Određuje se prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika 15. mart godine u 11,40 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 130, sprat I. IX Oglas o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom biće objavljen na oglasnoj tabli suda 1. februara godine. 3. "Magic-Port" d.o.o St. 19/

3 I Privredni sud u Beogradu, je doneo rešenje 6. St. 19/2016 od 1. februara godine, otvorio je postupak stečaja nad "Magic-Port" d.o.o. iz Beograda, Vojvode Stepe 249, matični , PIB , na predlog stečajnog dužnika od 22. januara godine. II Otvara se postupak stečaja nad "Magic-Port" d.o.o. iz Beograda, Vojvode Stepe 249, matični , PIB , na predlog stečajnog dužnika od 22. januara godine. godine iz razloga preteće nesposobnosti plaćanja. III Imenuje se za stečajnog upravnika Gaćeša Mihajlo iz Beograda. IV Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate, svu dokumentaciju i svu nepokretnu i pokretnu imovinu stečajnog dužnika, kao i poslovni prostor koji koristi na dalje čuvanje i upravljanje. V Pozivaju se svi poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. VI Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. VII Određuje se ispitno ročište za 26. april godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 130, sprat I. VIII Određuje se prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika 15. mart godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 130, sprat I. IX Oglas o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom biće objavljen na oglasnoj tabli suda 1. februara godine. 4. "Stefan i Joca lager" d.o.o St /2015 I Usvaja se završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika "Stefan i Joca lager" d.o.o. Beograd - u stečaju, Emila Zatopeka 18, od 23. decembra godine. II Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Stefan i Joca Lager" d.o.o. Beograd - u stečaju, otvoren rešenjem Privrednog suda

4 u Beogradu, 4. St. 3911/2010 od 30. juna godine. III Poverioci mogu izjaviti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije". IV Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika, koji se vodi kod "Eurobank" a.d. Beograd, kao i tekući račun koji se vodi kod "Komercijalna banka" a.d. Beograd. V Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Stefan i Joca Lager" d.o.o. Beograd, u stečaju, Emila Zatopeka 18, MB , PIB , po pravosnažnosti ovog rešenja. VI Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim em VII Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi - filijali Stari grad, da ugasi poreski identifikacioni stečajnog dužnika VIII Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata, sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika, Huseina Banjalučkića iz Beograda. IX Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda. 5. Akcionarsko društvo za proizvodnju građevinske keramike "Keramika Mladenovac" St. 39/ Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Matić u stečajnom postupku nad dužnikom Akcionarsko društvo za proizvodnju građevinske keramike "Keramika Mladenovac" u stečaju iz Mladenovca, Savića mlin 39, MB , PIB , 12. februara godine, van ročišta, doneo je rešenje. Ι Zakazuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije stečajnog dužnika Akcionarsko društvo za proizvodnju građevinske keramike "Keramika Mladenovac" u stečaju iz Mladenovca, Savića mlin 39 od 28. avgusta godine sa izmenama i dopunama

5 od 11. januara godine, podnetog od strane stečajnog dužnika, čiji je zakonski zastupnik stečajni upravnik Slobodan Tomić, za 22. marta godine sa početkom u 11,00 časova pred Privrednim sudom u Beogradu, Masarikova 2 u sudnici 100 na prvom spratu. ΙΙ Obaveštavaju se i pozivaju zainteresovana lica i svi poverioci stečajnog dužnika, obuhvaćeni navedenim Planom reorganizacije da uvid u predlog Plana reorganizacije mogu izvršiti u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u kancelariji 22 na prizemlju u periodu od 9,00 do 12,00 časova svakog radnog dana i to prvog dana od dana objavljivanja oglasa o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije stečajnog dužnika na oglasnoj tabli suda. Predlog Plana je objavljen i na internet stranici Agencije za privredne registre. ΙII Objavljuje se na oglasnoj tabli ovog Suda, u "Službenom glasniku Republike Srbije", dnevnim listovima "Politika" i "Danas", oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije stečajnog dužnika Akcionarsko društvo za proizvodnju građevinske keramike "Keramika Mladenovac" u stečaju iz Mladenovca, Savića mlin 39 od 28. avgusta godine sa izmenama i dopunama od 29. januara godine. IV Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog Plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu Plana reorganizacije, a naročito osnov i visinu Planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i ovom sudu kao nadležnom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije" i upozorava se predlagač Plana reorganizacije da je u obavezi da odgovor na primedbe dostavi Privrednom sudu u Beogradu u roku od 8 dana od dana prijema primedbi u sudu. V Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 12. februara godine. 6. Privredno društvo "Živančević" d.o.o St. 17/ I Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 6. St. 17/2016 od 4. februara godine usvojio predlog predlagača Privredno društvo "Živanović" d.o.o., iz Beograda, Stepenička 6, PIB , matični za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Živančević" d.o.o. iz Beograda, Stepenička 5, PIB , matični II Otvara se postupak stečaja nad Privredno društvo "Živanović" d.o.o., iz Beograda, Stepenička 6, PIB , matični a na predlog stečajnog dužnika.

6 III Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnija nesposobnost plaćanja, predviđen članom 11. stav 2. Zakona o stečaju. IV Imenuje se za stečajnog upravnika Stojanović Vladimir iz Beograda. V Pozivaju se svi poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku Republike Srbije" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. VI Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. VII Određuje se ispitno ročište za 14. april godine u 11,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 130, sprat I. VIII Određuje se prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika 11. marta godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 130, sprat I. IX Oglas o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom biće objavljen na oglasnoj tabli suda 4. februara godine. Preduzeće za proizvodnju, usluge i 4. St spoljnotrgovinski 1176/2012 promet "Asti" d.o.o. Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, Rešenjem 4. St-1176/2012 od 28. januara godine zaključio je postupak stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, usluge i spoljnotrgovinski promet "Asti" d.o.o. u stečaju, Beograd, Sarajevska 26, matični , PIB I Usvaja se završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, usluge i spoljnotrgovinski promet "Asti" d.o.o. u stečaju, Beograd, Sarajevska 26, matični , PIB II Zaključuje se stečajni postupak u ovoj pravnoj stvari, otvoren rešenjem Privrednog suda u Beogradu 4. St-1176/2012 od 17. maja godine, nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, usluge i spoljnotrgovinski promet "Asti" d.o.o. u stečaju, Beograd, Sarajevska 26,

7 matični , PIB III Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove i da o izvršenim radnjama dostavi izveštaj. IV Nalaže se NBS - OPN filijala Kragujevac da po pravosnažnosti ovog rešenja ugasi račun stečajnog dužnika "Asti" d.o.o. u stečaju, Beograd, Sarajevska 26, kod Alpha Banke a.d. Beograd, V Nalaže se Agenciji za privredne registre da po pravosnažnosti ovog rešenja obriše iz evidencije privrednih subjekata Preduzeće za proizvodnju, usluge i spoljnotrgovinski promet "Asti" d.o.o. u stečaju, Beograd, Sarajevska 26, matični , PIB VI Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da po pravosnažnosti ovog rešenja izvrši brisanje iz registra stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, usluge i spoljnotrgovinski promet "Asti" d.o.o. u stečaju, Beograd, Sarajevska 26, matični , PIB VII Nalaže se Ministarstvu finansija - poreska uprava Savski venac, da po pravosnažnosti ovog rešenja izvrši brisanje iz registra stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, usluge i spoljnotrgovinski promet "Asti" d.o.o. u stečaju, Beograd, Sarajevska 26, PIB VIII Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana po pravosnažnosti ovog rešenja sačini završni stečajni bilans, uništi pečat i dostavi predlog za razrešenje stečajnog upravnika usled zaključenja stečajnog postupka. IX Imenuje se stečajni upravnik Andreja Božić iz Beograda za zastupnika stečajne mase stečajnog dužnika "Asti" d.o.o. u stečaju, Beograd, Sarajevska 26, koju čine sredstva po osnovu naplate izvršenja u postupku I. 64/2015. X Nalaže se Agenciji za privredne registre da u Registru stečajnih masa registruje stečajnu masu stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, usluge i spoljnotrgovinski promet "Asti" d.o.o. u stečaju, Beograd, Sarajevska 26, koju zastupa stečajni upravnik Andreja Božić iz Beograda. 8. DP "Generalexport" St. 68/ I Određuje se poverilačko ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Generalexport" Beograd, Narodnih heroja 43, MB , PIB II Poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u sudnici

8 100/I. 9. Olh Eldrap d.o.o St. 189/ I Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Olh Eldrap d.o.o. u stečaju Beograd, Auto put za Zagreb 13, matični , PIB II Završno ročište će se održati 14. marta godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 326/III, sa početkom u 10,00 časova. III Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 12. februara godine. PRIVREDNI SUD U VALJEVU 10. "Kombitehna" d.o.o. St. 54/ Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Kombitehna" d.o.o. u stečaju Valjevo, doneo je 8. februara godine rešenje. Završno ročište nad "Kombitehna" d.o.o. u stečaju iz Valjeva, zakazuje se za 4. mart godine sa početkom u 11,30 časova, u sudnici 17 ovog suda. PRIVREDNI SUD U VALJEVU 11. "Đukanović" d.o.o St. 481/ Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Đukanović" d.o.o. u stečaju iz Krupnja, Vuka Cvijanovića 11, matični , PIB , 4.februara godine, doneo je rešenje. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Aleksa Milojević iz Loznice.

9 Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda. PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU 12. DOO "Vema remont" St. 21/ Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. 21/2015, 9. februara godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom DOO "Vema remont" Zlot, u likvidaciji, MB , PIB , na predlog predlagača dužnika zbog stečajnog razloga iz člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Imenuje se za stečajnog upravnika Dejan Ivašković, licencirani stečajni upravnik iz Bora. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a ukoliko poverioci prijavu potraživanja podnesu po proteku roka od 30 dana, a u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije ", prijave će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta od strane podnosioca tih prijava, a prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije " biće odbačene, kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika. Prvo poverilačko ročište i skupština poverilaca se zakazuju za dan 17. mart godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru, u sudnici 4. Ispitno ročište se zakazuje za 14. april godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru, u sudnici 4. Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na Oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru, 9. februara godine i isti će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u dnevnom listu "Privredni pregled". PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU 13. Preduzeće za profesionalnu Reo.

10 rehabilitaciju i 10/2015 zapošljavanje osoba sa invaliditetom, "Lak žica" d.o.o. Privredni sud u Zaječaru je doneo rešenje Reo. 10/15 od 30. oktobra godine o pokretanju prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad Preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, "Lak žica" d.o.o., Bor, Zeleni bulevar 19, MB , PIB u skladu sa izmenjenim i dopunjenim unapred pripremljenim planom reorganizacije (UPPR) koji je zaveden kod stečajnog dužnika kao predlagača, 281/16, 1. februara godine. Zakazuje se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o UPPR-u za 30. mart godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica 4 na koje se pozivaju poverioci. Poverioci mogu glasati pisanim putem kada sudu moraju podneti glasački listić sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Obaveštavaju se poverioci da mogu izvršiti uvid u predlog UPPR-a u Privrednom sudu u Zaječaru u pisarnici ili sobi 1 od 11,00 do 14,00 časova uz pisani zahtev sa dokazom o svojstvu poverioca i urednim punomoćjem ukoliko imaju punomoćnika. Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog UPPR-a kojim osporavaju njegovu sadržinu a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja dostave stečajnom dužniku ili Privrednom sudu u Zaječaru sa pozivom na Reo. 10/15 u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije" u najmanje dva primerka sa dokazima. Predlagač je u obavezi da odgovor na primedbe dostavi sudu u roku od osam dana od dana prijema primedbe u sudu. Ovaj oglas će biti objavljen na oglasnoj i elektronskoj tabli suda, u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u dnevnom listu "Politika". PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU 14. DOO "Sošić" St. 15/ Privredni sud u Zaječaru stečajni sudija Jasmina Popović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Sošić" u stečaju Sokobanja, MB , PIB , na završnom ročištu, 10. februara 2016., doneo je rešenje. 1. Usvaja se završni račun stečajnog upravnika od 31. januara godine.

11 2. Određuje se rezervacija sredstava i odobrava stečajnom upravniku isplata rezervisanih sredstava na ime troškova stečajnog postupka za period do i posle zaključenja stečajnog postupka u ukupnom iznosu od ,00 dinara. 3. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Sošić" u stečaju Sokobanja, MB , PIB Nalaže se Agenciji za privredne registre brisanje stečajnog dužnika DOO "Sošić" u stečaju Sokobanja, MB , PIB , iz registra. 5. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račun stečajnog dužnika. PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU 15. DOO "No busines limits" 2. St. 7/ Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "No busines limits" Zaječar, u stečaju, Crvene Armije 294, van ročišta, doneo je 10. februara godine rešenje. Zakazuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka koje se vodi nad stečajnim dužnikom DOO "No busines limits" Zaječar, u stečaju, Crvene Armije 294, za 17. mart godine, u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica 4. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da pristupe na zakazano ročište, a ovaj oglas smatra se pozivom za isto ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika. Oglas o zakazivanju napred navedenog ročišta objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije". PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU 16. Društvo sa ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju i St. 2/2016

12 trgovinu "Agrikola" Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, rešavajući po predlogu poverioca Dimitrijević Slađane iz Jagodine, Kninske Krajine 10, od 14. januara godine za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu "Agrikola" Jagodina, Nikčevićeva 16, matični , PIB , na ročištu radi utvrđivanja postojanja stečajnog razloga održanom 4. februara godine, doneo je rešenje. 1. Usvaja se predlog predlagača Slađane Dimitrijević iz Jagodine Kninske krajine 10, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu "Agrikola" Jagodina Nikčevićeva 16, matični , PIB razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. 3. Za stečajnog upravnika imenuje se Marinković Dragan iz Paraćina, Gradski Kej 7/2, licence Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije". 5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. 6. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 15. mart godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 18. maj godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na elektronsku i oglasnu tablu suda sa datumom 4. februar godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije. 9. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograda, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU 17. Proizvodno St.

13 uslužno 3/2014 preduzeće "Kuća Promet" DOO Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Proizvodno uslužno preduzeće "Kuća Promet" DOO Jagodina, Ribarski put b.b., matični , PIB odlučujući o predlogu stečajnog upravnika Petković Dušana iz Kragujevca, za zaključenje stečajnog postupka, na završnom ročištu održanom 10. februara godine, doneo je i javno objavio sledeće rešenje. 1. Usvaja se završni račun sa finansijskim izveštajem koga je dostavio stečajni upravnik Dušan Petković iz Kragujevca i to neposredno 8. januara godine. 2. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno uslužno preduzeće "Kuća Promet" DOO Jagodina, matični , PIB Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. 4. Ovo rešenje će se objaviti isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 10. februara godine, i naknadno u "Službenom glasniku Republike Srbije". 5. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dušan Petković, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, licence Odobrava se konačna naknada troškova stečajnom upravniku u iznosu od ,30 dinara, koja će se isplatiti u roku od osam dana po pravnosnažnosti ovog rešenja pod pretnjom prinudnog izvršenja. PRIVREDNI SUD U KRALJEVU 18. Saobraćajno - turističko preduzeće "Sportturist" d.o.o St. 44/ Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. 44/2015 od 4. februara godine usvojen je predlog stečajnog dužnika OTP Banka Srbija

14 a.d. Novi Sad, za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Saobraćajnim - turističkim preduzećem "Sportturist" d.o.o. iz Novog Pazara, MB , PIB , usled trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva. Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dnevnom listu "Večernje novosti", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 14. mart godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica 16, a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 10. jun godine u 10,00 u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica 16. postupak je otvoren 4. februara godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj i elektronskoj tabli suda 4. februara godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku Republike Srbije", i dnevnom listu "Večernje novosti". Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU 19. Tehno-coop d.o.o. za proizvodnju, kooperaciju, promet i usluge St. 647/ Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Tehno-coop d.o.o. za proizvodnju, kooperaciju, promet i usluge Novi Sad - u stečaju, Zmaj Jovina 19, MB , PIB , 11. februara godine donosi rešenje. Zakazuje se završno ročište za 8. mart godine, sa početkom u 9,30 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju,

15 sudnica 7. Poziva se stečajni upravnik Radovan Ivetić, da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu. Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade. PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU 20. "Goša Holding Korporacija" AD St. 9/ Privredni sud u Požarevcu je svojim rešenjem St. 9/2015 od 11. februara godine u postupku stečaja nad "Goša Holding Korporacija" AD u stečaju iz Smederevske Palanke, odredio nastavak ispitnog ročišta za 9. mart godine u časova u sudnici 75/3, na koje se pozivaju poverioci PRIVREDNI SUD U SOMBORU 21. DP "Boreli" Proizvodnja obuće unutrašnja i spoljna trgovina V. Reo. 1/ Pokreće se prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad predlagačem DP "Boreli" Proizvodnja obuće unutrašnja i spoljna trgovina Sombor, MB , PIB Zakazuje se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu za 11. april godine u 12,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Somboru, Venac Živojina Mišića 23, na koje se pozivaju stečajni dužnik, privremeni stečajni upravnik i svi poverioci stečajnog dužnika. Imenuje se privremeni stečajni upravnik Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - Centar za stečaj Beograd u cilju utvrđivanja tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana, a naročito da li su planom obuhvaćeni svi poverioci stečajnog dužnika, da li je pravilno izvršena procena visine potraživanja poverilaca prema stečajnom dužniku, kao i potraživanja koja stečajni dužnik ima prema svojim dužnicima, te da li je

16 pravilno izvršena procena vrednosti svih pokretnih i nepokretnih stvari navedenih u planu. Određuje se zabrana izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika, koja može da važi najduže šest meseci i ne može se ponovo odrediti u istom postupku. Obaveštavaju se poverioci da uvid u predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije mogu izvršiti u pisarnici Privrednog suda u Somboru pozivom na Reo. 1/2016 svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova. Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i Privrednom sudu u Somboru u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije". Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe dostavi sudu u roku od osam dana od dana prijema primedbe u sudu. PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI 22. Akcionarsko društvo "Rumaplast" St. 1/ Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, po stečajnom sudiji Lalić Draganu rešavajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo "Rumaplast" Ruma, Industrijska b.b., MB , PIB , na ročištu održanog 11. februara godine, doneo je rešenje. Usvaja se predlog predlagača "Trgocentar 94" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ekonomske analize i sudska veštačenja Ruma, Vladimira Nazora 92a, za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo "Rumaplast" Ruma, Industrijska b.b., PIB , MB , zbog trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Koviljac Miodrag iz Novog Sada sa sedištem kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Stari most 19/1. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije" prijave stečajnom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku u pisanom obliku u dva primerka sa dokazima o osnovanosti i pozivom na stečajnog predmeta.

17 Sve prijave podnete po isteku roka od 90 dana biće odbačene kao neblagovremene. pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 15. mart godine u 11,00 časova, sudnica 16/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 39. Skupština poverilaca će biti formirana na prvom poverilačkom ročišta. Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 26. maj godine u 11,00 časova, sudnica 16/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 39. Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda i na elektronskoj tabli suda 11. februara godine. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom objavljivanja rešenja na oglasnoj tabli suda. PRIVREDNI SUD U UŽICU 23. Fabrika "Sedišta" a.d. St. 18/ Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. 18/2015 od 11. februara godine, odredio nastavak ispitnog ročišta u postupku stečaja nad dužnikom Fabrika "Sedišta" a.d. Priboj, za 18. mart godine sa početkom u 9,00 časova, soba 58/III. Izvor: Redakcija