Podaci o nezavisnom stručnom licu zaduženom za praćenje sprovođenja plana reorganizacije:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Podaci o nezavisnom stručnom licu zaduženom za praćenje sprovođenja plana reorganizacije:"

Транскрипт

1 Izveštaj br.39 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem plana reorganizacije dužnika ERAKOVIĆ d.o.o. Bečej Period nadzora: godine Na osnovu samostalno prikupljenih podataka i dokaza dostavljenih od strane dužnika ERAKOVIĆ d.o.o. Bečej, WM Equity Partners d.o.o. Beograd - nezavisno stručno lice zaduženo za nadzor nad sprovođenjem Plana reorganizacije, obaveštava poverioce i sva zainteresovana treća lica o izvršenim obavezama dužnika po usvojenom planu reorganizacije za period godine do godine. Podaci o subjektu reorganizacije: Puno poslovno ime: DOO ERAKOVIĆ PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BEČEJ Skraćeno poslovno ime: ERAKOVIĆ DOO Adresa: Bečej, Novosadska 163 Matični broj: Poreski identifikacioni broj (PIB): Registrovana delatnost: Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje Šifra registrovane delatnosti: 4621 Podaci o planu reorganizacije: Nadležni sud: Privredni sud u Novom Sadu Broj predmeta: Posl.br.2. Reo. 1/2014 Datum pokretanja prethodnog stečajnog postupka: godine Dan preseka za obaveze prikazane u planu reorganizacije: Datum usvajanja plana reorganizacije: godine Datum pravosnažnosti plana reorganizacije: Datum početka primene plana reorganizacije: Podaci o nezavisnom stručnom licu zaduženom za praćenje sprovođenja plana reorganizacije: Puno poslovno ime: Društvo za finansijske usluge i konsalting WM Equity Partners DOO Beograd Skraćeno poslovno ime: WM Equity Partners DOO Adresa: Bulevar Mihajla Pupina IIa, Beograd Matični broj: Poreski identifikacioni broj (PIB): Registrovana delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem Šifra registrovane delatnosti: 7022 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika. U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

2 IZVEŠTAJ br. 39 Predlagač ERAKOVIĆ DOO NOVI SAD je dana godine Privrednom sudu u Novom Sadu podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka na osnovu unapred pripremljenog plana reorganizacije (dalje: UPPR). Privredni sud u Novom Sadu je rešenjem Reo. 1/2014 od godine pokrenuo prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa podnetim UPPR-om. UPPR stečajnog dužnika ERAKOVIĆ DOO NOVI SAD usvojen je pred Privrednim sudom u Novom Sadu na ročištu održanom godine, a usvajanje je potvrđeno rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu Reo. 1/2014 od godine. Dana godine tekući računi stečajnog dužnika su deblokirani nakon blokade u trajanju od 154 dana. Rešenje o potvrđivanju usvajanja UPPR-a je steklo svojstvo pravosnažnosti dana godine. UPPR je počeo da se primenjuje dana godine. Po saznanju da je rešenje o potvrđivanju usvajanja UPPR-a postalo pravosnažno, stečajni dužnik se obratio poveriocima obuhvaćenim UPPR-om radi razmene IOS-a sa stanjem na dan početka primene plana. Većina poverilaca je dostavila IOS-e ili na drugi način potvrdila stanje obaveza na dan početka primene plana. Dana godine izvršena je promena sedišta (preseljenje iz Novog Sada u Bečej) i poslovnog imena dužnika (ERAKOVIĆ DOO BEČEJ umesto ERAKOVIĆ DOO NOVI SAD) UPPR-om su predviđene sledeće ključne mere: Reprogram na 7 godina za poverioce klase A Isplata pre početka primene plana za poverioce klase B Isplata pre početka primene plana za poverioce klase C Tri opcije reprograma za poverioce klase D Isplata pre početka primene plana za poverioce Administrativne klase Reprogram na 7 godina za poverioce klase E Imajući u vidu da je UPPR za Eraković doo postao pravosnažan godine,a počeo da se primenjuje plan reorganizacije predviđa unovčenje dela imovine društva i to noncore imovine koja nije neophodna za obavljanje primarne privredne delatnosti stečajnog dužnika, dok će se opterećena non-core imovina prodavati za vreme grejs perioda koji važi za klasu A poverilaca. U tom cilju dužnik Eraković DOO je preduzeo sledeće korake u postupku prodaje zemlje: Izvršena je procena zemljišta (kat.parcela 1395 KO Čoka, LN 3193 KO Čoka) Izvršeno je oglašavanje prodaje zemljišta kod agencija za nekretnine, te berze GEA I.S. Svim vlasnicima susednih parcela je poslata ponuda za kupovinu nepokretnosti (kat.parcela 1395 KO Čoka, LN 3193 KO Čoka) po pravu preče kupovine. Pojavilo je preko 20 zainteresovanih kupaca, 19 potencijalnih kupaca je bilo zainteresovano i lično videlo zemljište. Sa 3 potencijalna kupca su sklopljeni predugovori, ali su oni odustali u poslednjem momentu te nije došlo do kupoprodaje ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika. U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

3 Uloženo je mnogo vremena, truda i novca kako bi došlo do prodaje zemljišta, ali pored svega toga, nažalost smatramo da je opšta ekonomska kriza uticala na to da još uvek nije došlo do prodaje. Eraković doo je angažovao nezavisno stručno lice-ovlašćenog veštaka za procenu vrednosti nepokretnosti u Sanadu i Čoki, i dana god. dostavio mejlom procene hipotekarnom poveriocu Eurobank AD Beograd. Kako stečajni dužnik nije uspeo da u roku od godinu dana od dana početka primene Plana proda non-core imovinu koja nije neophodna za obavljanje primarne delatnosti stečajnog dužnika, dostavio je izjavu o proceni efekta neizvršenja prodaje navedene imovine na mogućnost otplate obaveza predviđenih Planom u narednih godinu dana. U ovoj izjavi stečajni dužnik je naveo da neizvršenje prodaje non-core imovine neće uticati na mogućnost otplate obaveza predviđenih Planom, jer će se neprodata imovina upotrebiti za sticanje prihoda, odnosno farme u Crvenki i Krepoljinu će se početi koristiti za sopstvenu proizvodnju. Na osnovu dokaza dostavljenih od strane dužnika ERAKOVIĆ DOO NOVI SAD, WM Equity Partners d.o.o. Beograd nezavisno-stručno lice zaduženo za nadzor nad sprovođenjem Unapred pripremljenog Plana reorganizacije, obaveštava poverioce i sva zainteresovana treća lica o iznosima obaveza koje je ERAKOVIĆ DOO NOVI SAD izmirio prema poveriocima iz klasa A, E i D u periodu od godine do godine. Za nezavisno stručno lice, Direktor Vladimir Pavlović ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika. U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

4 KLASA A - RAZLUČNI POVERIOCI + KLASA E - POSEBNA KLASA STEČAJNIH POVERIOCA KOJI IMAJU ZALOŽNA PRAVA NA IMOVINU TREĆIH LICA Poverilac Iznos potraživanja po osnovu kredita u UPPR-u Finalni iznos potraživanja po osnovu kredita na dan početka primene Plana Ukupna plaćanja do izveštajnog perioda - kamata Plaćanja kamate u izveštajnom periodu OD DO Ukupna dospela kamata Dospela a neplaćena kamata Ukupna plaćanja do izveštajnog perioda - glavnica Plaćanja u izveštajnom periodu - glavnica Ukupna dospela glavnica Ostatak duga po UPPR-u Nedospeli deo ostatka duga po UPPR-u Dospeli deo ostatka duga po UPPR-u EUROBANK EFG , , , , , , , , , ,30 Komercijalna banka , , , , , , , ,22 SBER Banka , , , , , , , ,93 KBM ASCO doo , , , , , , , ,86 CG Finance team doo (ranije A FAKTOR - FAKTORING FINANSIRANJE doo) , , , , , ,40 UKUPNO , , , , , , , , , ,71 Uplatu kamate Sber banci po ugovoru o jemstvu je izvršio Metalopromet doo.

5 Klasa A-obaveze po jemstvima Rb Poverilac Ukupan iznos potrazivanja pojedinačni iznosi potraživanja Pravni osnov Napomena Eurobanka ad , ,42 kredit Komercijalna banka , ,46 kredit 4 VTB Banka , ,48 kredit Ukupno ,36 JEMSTVO, Metalopromet, ug. NS- A-018/13 JEMSTVO, Metalopromet, ug ; ; Jemstvo, Metalopromet, ug Klasa E-obaveze po jemstvima Rb Poverilac Ukupan iznos pojedinačni iznosi potrazivanja potraživanja Pravni osnov Napomena 1 Eurobanka EFG , ,00 kredit JEMSTVO, Metalopromet, ug. NS-A-018/13 Sberbanka , ,13 JEMSTVO,Metalopromet, ug ; ; ; ; ; kredit partija: Piraeus banka , ,15 kredit JEMSTVO, Metalopromet, partija: JUBMES banka , ,37 kredit JEMSTVO, Metalopromet, ug. 4392/2013 Ukupno ,65

6 Poverilac Iznos potraživanja u UPPR-u KLASA D - NEOBEZBEĐENI STEČAJNI POVERIOCI Finalni iznos potraživanja na dan početka primene Plana Ukupna plaćanja do izveštajnog perioda Plaćanja u izveštajnom periodu od do Ukup ne dosp ele obav eze po UPPR -u Ostatak duga po UPPR-u Nedospeli deo ostatka duga po UPPR-u Dos peli deo osta tka dug a po UPP R-u Dokaz o uplati 4 Intesa banka , , , ,65 5 Prvi faktor faktoring doo , , , ,57 7 AOFI , , , ,40 9 METALOPROMET DOOEL STRUMICA , , , ,57 10 B2 HOLDING KAPITAL DOO , , , ,38 Izvršena promena poveriocaobaveštenje Piraeus banke 12 AIK banka , , , , ,42 Po aktiviranom jemstvu Metalopromet doo, izvod Kom.banke 207 od TRANSPORTŠPED DOO , , , , ,50 NOVI BEOGRAD 17 Dunav banka , , , ,41 18 BANKA POŠTANSKA , , , ,32 ŠTEDIONICA AD 19 LIKRA TIERERNAHRUNG , , ,22 LINZ izvodi 23 PANTOMARKET STOČAR DOO , , ,09

7 24 DUFERCO SA LUGANO , , ,36 izvodi KIKINDSKI MLIN AD 25 PROIZVODNJA MLINSKIH , , , ,42 PROIZVODA 26 ADISSEO COMMENTRY , , , ,06 27 PRO TEAM BEOGRAD , , , ,96 29 NLB banka , , , ,94 30 PLIMA M , , ,26 jednostrana komp. 31 SG VINER , , ,79 jednostrana komp. 32 IVAN MILOVIĆ PG Vrbas , , ,92 33 AGRAR PRO , , , ,40 35 LITOPAPIR DOO , , , , ,10 kompenzacija MRKŠIĆEVI SALAŠI 40 ZEMLJORADNIČKA , , ,40 ZADRUGA 42 MLINKO AMOS , , , ,62 43 STOČAR DOO MOSTOVI DOO , , , , ,36 jednostrana komp. 46 POLLI PROM DOO , , ,00 kompenzacija NOACK CO SOUTHEAST 53 DOO NOVI SAD NOVI , , , ,23 SAD 54 PANNON PIG DOO jednostrana komp. 55 AD LUKA NOVI SAD , , , ,29 KOSANOVIĆ 56 KLANICA,PRERADA MESA , , ,60 I T.R. 60 Dimitrijević Branislav , , ,04 Novo Miloševo

8 61 MLINOKOP DOO , , , ,27 63 MLIN NAPREDAK AD U , , ,00 STEČAJU kompenzacija 64 INTERALLIS CHEMICALS Beograd EMD 2011 DOO ZA TRGOVINU I USLUGE ZEMUN ZEMUN, 66 BEOGRAD 67 ELIXIR AGRAR DOO , , , , ,27 76 KOMPONENTA FSH Ćuprija 78 NAFTA CHEM DOO , , , ,00 80 VICTORIAOIL AD , , , ,64 81 ŽIVANIĆ DS DOO GORNJI , , ,42 SMRTIĆI otpisan 85 BIOCHEM BALKAN DOO , , , , ,33 korekcija UPPR-a 87 USORA IGM JELAH , , ,43 94 ELIXIR FEED ADDITIVES , , , ,48 D.O.O. korekcija UPPR-a 95 ARNAUTOVIĆ VLADAN , , ,22 AP 96 BILJANA KOMERC DOO , , ,68 BIJELJINA kompenzacija 102 CONFIDO TIM DOO , , , , TRANSKOMERC-LUKIC DOO OBUDOVAC MUJKIC TRANSPORT DOO BRCKO 110 MDT PROMET DOO 113 PREHRANA PLJEVLJA AD , , , , , , , , , , , ,69

9 120 ŽELEZNICE SRBIJE JP , , , , ,40 MIODRAG LOPACANIN 122 PR AUTOPREVOZNIK I , , ,42 TRGOVINA 134 FAM FABRIKA MAZIVA U RESTRUKTURIRANJU 137 SUMA ZZ BOTOS , , , , , , , JU-TOV , , ,00 AUTOPREVOZN.RADNJA 118 FABRIKA STOCNE HRANE , , ,30 AD SPUZ 119 BALKAN EXPRES DOO , , , ,42 AUTOPREVOZNIK , , , MAĆAŠEV MIODRAG 140 TODOR-COLOR DOO , , ,60 KOMPENYACIJA POLJOP.STRUČNA SLUŽ.VRBAS-DOO 144 JUROŠEVIĆ MD DOO , , , , FRANKO DŽIP DOO , , , HOMOLJE-VET , , , ,00 VET.STANICA DOO 149 TROPINO AGRO D.O.O. 151 DONDON DOO , , , , KALIN DOO BRCKO , , ,34 DISTRIKT 159 LJUBOMIR MANDIĆ ADVOKAT 160 MIRE VALJEVAC 161 INTER AGRO ZZ

10 162 NAPREDAK ZZ , , , , USPON DOO DERVENTA PIK-BEČEJ-AGROBEČEJ 166 DOO , , , , , , , BOBAN ILIĆ MALI AGRAR DOO SAVA KOVAČEVIĆ 171 POLJOPRIVREDNO , , , ,00 PREDUŽEĆE VRBAS PODGORICA 172 ŽITOPOSAVINA , , , ,85 vracen na stanje 173 AGROILIČIĆ DOO , , , , ŽENEVA EVRO S vracen na stanje 179 LUKOIL-BEOPETROL A.D , , ,81 sravnjenje po IOS-u 181 BALZANO ELIO & C. S.a.s. VETERINARSKI ZAVOD 182 SUBOTICA 185 KOMET inženjering d.o.o. 186 MODOŠ ZZ VOĆE-PRODUKT DOO MARK TRADE DOO 188 BRCKO DISTRIKT 189 B&S TRANS DOO SREBRENIK SREBRENIK 193 DIGINET SR 200 DAILY PRESS PODGORICA-VIJESTI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 vracen na stanje

11 201 PRODUKT D.O.O. 204 DEBELJAČKI ZZ 205 TINATI -G DOO 206 AGROTREND DOO 208 GAŠPAROVSKY DOO INSTITUT ZA EKONOMSKA 211 ISTRAŽIVANJA 212 ZEKO MERC DOO BRCKO GRANIMPEKS DOO 214 Beograd PRIMAR TEHNO DOO 216 MAGLIĆ 218 DISKONT 43 - DRAGINJE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DISKONT 34 - LAĆARAK Vidović Dragica 224 NOVA BUDUĆNOST PAD vracen na stanje STAMENKOVIĆ VLADA PG VRANJSKA BANJA BIJELOVIĆ COMPANY DOO , , , , , , AGROVET AD , , , , IIB DOO , , , , B.P.S. - DOO - BAČ DISKONT 41 - JARAK 235 Gajić Zoran , , ,

12 237 DIS-TRANS APR , , , , STEVA RAKIĆ BEČEJ MILINOV COMMERCE 242 DOO 247 IMK UTVA PROING AD 251 NS-TRANS SA DISKONT 13 - SIVAC 254 Golubović Ljuboje 259 DUNIS DOO FUTOG 262 NAIL IMPEX DOO GLASS SERVIS SZPR 269 VRBAS PROJEKTBIRO AD 272 SOMBOR SOMBOR 274 DUŠAN DORIĆ PR 278 RADIVOJ DEBELJAČKI 281 ROVČANIN DRAGAN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AUTOSERVIS KONTAR SVILOJEVO ZZ , , , ,64 vracen na stanje 287 REMONT SUŠARA SZR AMG AUTOCENTAR DOO AUTOPREVOZNIK STANISAVLJEVIĆ 293 BORISAV , , , , , ,50

13 294 DISKONT 12 - BAČKI BRESTOVAC Knežević Petar 295 LUKA DRVARA STTR FARMAKOM MB ŠABAC- 296 PIK 7.JUL KOOPERATIVA ŠANDOR 297 DOO 298 TITEL AGRO DOO 299 SCHONI LOGISTICS DOO 302 AGRO METALKA BAČKO DOBRO POLJE 305 KAGO DOO , , , , , , , , , , , , , , ,08 jednostrana komp , , , INTER AGRO DOO 309 MAKI-TRANS korekcija UPPR-a 310 RUDOLF DOO , , , IRVA TRANSPORT DOO , , , , ST.MARK DOO OROM 318 TOGETHER DOO STAMENKOVIĆ ZORAN 319 LESKOVAC 320 DISKONT 44 - KOCELJEVA GV-COMMERCE I 321 PREVOZ SR , , , , , , , , , UKUPNO , , , , , ,83

14 Na osnovu obaveštenja Piraeus banke ad Beograd od godine izvršeno je ustupanje potraživanja, tako da je novi poverilac B2 holding kapital doo Beograd.