Трогодишњи финансијски план

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Трогодишњи финансијски план"

Транскрипт

1 0401 Програм 06 - Заштита животне средине Управљање заштитом животне средине Заштита животне средине-нефикована на другом месту 423 Услуге по уговору Услуге за одржавање софтвера Услуге годишњег одржавања геоинформационог система ГИС биотопа Београда Накнаде члановима управних и надзорних одбораико Рад стручних комиси за оцену извешта о стратеш Рад техничких комиси за оцену студи о процени Рад техничких комиси за оцену услова утврђених у 465 Остале дотације и трансфери Остале текуће дотације по закону Умањење бруто износа за 10% Извори финансирања за функцију Приходи из буџета функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета програмску активност Јачање капацитета, информисање вности и популариза знача заштите животне средине 560 Заштита животне средине-нефикована на другом месту 423 Услуге по уговору Услуге за одржавање софтвера Услуге годишњег одржавања ГИС софтвера CadCorp Страна 1од 20

2 Угоститељске услуге Обележавање значајних дана и датума у животној средини Извори финансирања за функцију Приходи из буџета функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета програмску активност Накнаде трошкова у поступку вних набавки Заштита животне средине-нефикована на другом месту 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Остале накнаде штете Накнаде трошкова у поступку вних набавки Извори финансирања за функцију Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Саветодавне финансијске услуге банкарске услугеипдв 560 Заштита животне средине-нефикована на другом месту 421 Стални трошкови Трошкови банкарских услуга Саветодавне финансијске услуге-банк.услуге Порези, обавезне таксе и казне Остали порези Саветодавне финансијске услуге-пдв Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Страна 2од 20

3 функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Извори финансирања за програм Приходи из буџета програм Програм 2 - Комуналне делатности Остале комуналне услуге Заштита животне средине-нефикована на другом месту 424 Спелизоване услуге Услуге очувања животне средине Послови сузбиња штетних организама Трансфери осталим нивоима власти Текући трансфери нивоу Републике Послови сузбиња штетних организама Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година програм Извори финансирања за 01 Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година Страна 3од 20

4 0401 Програм 06 - Заштита животне средине Праћење квалитета елемената животне средине Смањење загађености Спелизоване услуге Услуге вног здравства-инспек и анализа Реализа Програма контроле квалитета ваздуха н Реализа програма контроле квалитета подземних вода на територији БГ Реализа Програма мерења новоа буке у животној средини на терит.беогр Реализа Програма испитивања загађености земљишта на територији БГ Реализа Програма контроле квалитета површинских воде на терит. БГ Услуге очувања животне средине Реализ.Програма систематског испитивања нивоа радиоакт Реализа Програма мерења ултравиолетног зрачења у животној средини Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година програмску активност Заштита природе Заштита биљног и животињског света и крајолика 424 Спелизоване услуге Страна 4од 20

5 Усл одржавања национих паркова и приро површина Програм управљања заштићеним подручјем Академски Услуге спровођења планова пошумљавања подруч Бео Израда пројекта "Успостављање катастра зелених пов Програм управљања заштићеним подручјем Космај Програм управљања заштићеним подручјем Бојчинска шума Програм управљања заштићеним подручјем Бајфордова шума Програм управљања заштићеним подручјем Велико ратно острво Програм управљања заштићеним подручјем Звездарска шума Програм упраљања заштићеним подручјем Земунски лесни профил Програм управљања заштићеним подручјем Група стабала храста лужњакa Програм управљања заштићеним подручјем Три храста лужњака Програм управљања заштићеним подручјем Арборетум Шумарског факултета Програм управљања заштићеним подручјем Обреновачки забран Програм управљања заштићеним подручјем Пионирски парк Програм управљања заштићеним подручјем Појединачна стабла Програм управљања заштићеним подручјем Авала Страна 5од 20

6 Програм управљања заштићеним подручјем Шума Кошутњак Програм управљања заштићеним подручјем Липовичка шума-дуги рт Програм управљања заштићеним подручјем Миљаковачка шума Програм управљања заштићеним стаништем Гљиве Аде Циганлије" Програм управљања заштићеним стаништем Зимовалиште малог вранца Програм управљања заштићеним подручјем Лесни профил Капела у Батајници Програм управљања заштићеним подручјем Топчидерски парк Програм управљања заштићеним подручјем Форланд Београда Програм управљања заштићеним стаништем Велико блато Програм управљања заштићеним подручјем Миоценски спруд Ташмајдан Услуге озелењавања обј.и површ.и усл.ревитал.угрожених в.зелен.површин Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година програмску активност Управљање комуналним отпадом Управљање отпадом Субвенције вним нефинансијским предузећима и организама Страна 6од 20

7 Капи субв осталим в нефинансијским предузећима и организама Опрема и механиза за управљање отпадом Oпрема и механизације за управљање отпадом-камиони Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година програмску активност Управљање осталим врстама отпада Управљање отпадом Спелизоване услуге Остале спелизоване услуге Сана одлагалишта отпада на територији града Београда Извори финансирања за функцију Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за програмску активност Нераспор.вишак прихода из ранијих година програмску активност Јачање капацитета, информисање вности и популариза знача заштите животне средине 550 Заштита животне средине-истраживање и Услуге по уговору Услуге штампања публика Штампање публика Страна 7од 20

8 Услуге информисања вности Дигитална кампања Адапта на климатске промене 424 Спелизоване услуге Услуге очувања животне средине Припрема за штампу публика Дотације невладиним организама Дотације осталим удружењима грађана Јавни конкурс за НВО-еколошки пројекти Нематерилна имовина Остала заштићена права и интелектуална својина (компј.програми и сл.) Пројеккат ГИС квалитета чинилаца животне средине 01 Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година програмску активност Саветодавне финансијске услуге Управљање отпадом Спелизоване услуге Остале спелизоване услуге Саветодавне финансијске услуге Извори финансирања за функцију Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за пројекат Нераспор.вишак прихода из ранијих година пројекат Страна 8од 20

9 Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 424 Спелизоване услуге Усл одржавања национих паркова и приро површина Израда Плана генералне регулације система зелених Извори финансирања за функцију Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Енергетске есности и коришћење обновљивих извора енергије 530 Смањење загађености Субвенције вним нефинансијским предузећима и организама Капи субв осталим в нефинансијским предузећима и организама Пројекти енергетске есности и коришћење обновљивих извора енергије Извори финансирања за функцију Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Утицај индустријских постројења на потенлну контаминацију животне средине руралних насеља града Београда 550 Заштита животне средине-истраживање и Страна 9од 20

10 424 Спелизоване услуге Услуге очувања животне средине Утицај индустријских постројења на потенлну контаминацију животне ср 01 Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Пројекат смањења издувне емисије возила вног превоза на територији Београда увођењем система ECO-DRIVING 550 Заштита животне средине-истраживање и Зграде и грађевински објекти Планирање и праћење пројекта Прој.смањ.издувне емисије возила ј.прев.на тер.бео.увођ.сист.eco-driving 13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за пројекат Нераспор.вишак прихода из ранијих година пројекат Пројекат "Развој, израда и имплемента ГИС-а квалитета ваздуха Београда (Air Quality GIS)" 550 Заштита животне средине-истраживање и Нематерилна имовина Остала заштићена права и интелектуална својина (компј.програми и сл.) Пројекат Развој, израда и имплемента ГИС-а квалитета ваздуха Београ Страна 10од 20

11 01 Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година пројекат Пројекат заштите и усмерено коришћење лековитог биља на подручју Великог ратног острва 550 Заштита животне средине-истраживање и Зграде и грађевински објекти Планирање и праћење пројекта Прој.зашт.и усмерено коришћење леков.биља на подручју Великог ратног ост 01 Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Пројекат израде пројекта "Плаво - зелени коридори - Истраживање могућности ревитализације слива потока Пречица и 550 Заштита животне средине-истраживање и Зграде и грађевински објекти Планирање и праћење пројекта Прој.израде прој. Плаво-зелени кори Истраж.могућности ревит.слива пот 01 Приходи из буџета функцију Страна 11од 20

12 Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Пројекат истраживања концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда 550 Заштита животне средине-истраживање и Зграде и грађевински објекти Планирање и праћење пројекта Пројекат истраживања концен. и акумулације полутаната на подручју Беог. 01 Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година пројекат Пројекат санације и ремедиције контаминиране локације на ТО Нови Београд 550 Заштита животне средине-истраживање и Субвенције вним нефинансијским предузећима и организама Капи субв осталим в нефинансијским предузећима и организама Пројекат санације и ремедиције контаминиране локације на ТО Нови Беогр 01 Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Страна 12од 20

13 Пројекат карактера предела заштићених визура града Београда: метод процене и мониторинга слике предела 550 Заштита животне средине-истраживање и Зграде и грађевински објекти Планирање и праћење пројекта Прој.каракт.предела заштић.визура града Беог:метод процене и монит.слике 01 Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Пројекат типологије предела за потребе одрживог разво Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределима 550 Заштита животне средине-истраживање и Зграде и грађевински објекти Планирање и праћење пројекта Прој.тип.предела за потр.одрж.раз.беог.у складу са прин.евр.конв.о преде 01 Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Пројекат примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосистема климатским променама на подручју града Београда 550 Заштита животне средине-истраживање и Страна 13од 20

14 511 Зграде и грађевински објекти Планирање и праћење пројекта Пројекат примена адаптив.мера у прилагођ.шумских екосистема клим.промена 01 Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Пројекат мониторинга промена у ризосфери и расту биљака као индикатора примењених микробиолошких ђубрива 550 Заштита животне средине-истраживање и Зграде и грађевински објекти Планирање и праћење пројекта Пројекат мониторинга промена у ризосфери и расту биљака као индикатора п 01 Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Пројекат реинтродукције шумских врста на подручју Великог ратног острва 550 Заштита животне средине-истраживање и Зграде и грађевински објекти Планирање и праћење пројекта Пројекат реинртодукције шумских врста на подручју Великог ратног острва 01 Приходи из буџета Страна 14од 20

15 функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Консултантске услуге "Координа међународне не сарадње на реализацији приоритетних активности из Програма заштите 550 Заштита животне средине-истраживање и Услуге по уговору Остале стручне услуге Консултантске услуге "Координа међ.не сарадње на реал.приор.ак 01 Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенције настанка нових депони на територији града Београда 510 Управљање отпадом Спелизоване услуге Остале спелизоване услуге Суфинансирање извођења радова на санацији одлага 451 Субвенције вним нефинансијским предузећима и организама Капи субв осталим в нефинансијским предузећима и организама Суфинансирање извођења радова на санацији одлага Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Страна 15од 20

16 функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Сана клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи 510 Управљање отпадом Субвенције вним нефинансијским предузећима и организама Капи субв осталим в нефинансијским предузећима и организама Сана клизишта депоније и стабилиза дела депоније у Винчи Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година пројекат Пројекат вно-приватног партнерства града Београда у пружању услуге третмана и депоновања комуналног отпада са изградњом 510 Управљање отпадом Спелизоване услуге Остале спелизоване услуге ројекат вно-приватног партнерства града БГ у пружању услуге третмана Извори финансирања за функцију Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Страна 16од 20

17 Пројекат за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи 510 Управљање отпадом Субвенције вним нефинансијским предузећима и организама Капи субв осталим в нефинансијским предузећима и организама Прој.за грађ.дозволу за санац.клиз.депоније и стаб.дела деп.у Винчи Извори финансирања за функцију Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Опремање рециклажних центара на територији града Београда 510 Управљање отпадом Субвенције вним нефинансијским предузећима и организама Капи субв осталим в нефинансијским предузећима и организама Опремање рециклажних центара на територији града Београда Извори финансирања за функцију Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Израда Плана детаљне регулације за изградњу надземних водова 110 kv ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на 510 Управљање отпадом Страна 17од 20

18 424 Спелизоване услуге Остале спелизоване услуге Изр.Плана дет.регул.за изград. надз вод.110 kv ради прикљ.постр.у Винчи Извори финансирања за функцију Приходи из буџета функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета пројекат Прикључење грејних инстала објеката вне намене на систем даљинског грења или дистрибутивни систем природног гаса 550 Заштита животне средине-истраживање и Трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери нивоу Републике Прикључење грејних инстала објеката школа на даљинско грење или ди 01 Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година пројекат Студи буке Израда студије Угроженост становништва од штетног дејства буке ко потиче од угоститељских објеката и објеката 550 Заштита животне средине-истраживање и Спелизоване услуге Услуге очувања животне средине Страна 18од 20

19 Израда студије Угроженост становништва од штетног дејства буке ко пот 01 Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година пројекат Уређења школских дворишта Заштита животне средине-истраживање и Трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери нивоу општина Уређења школских дворишта Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година функцију Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година пројекат Извори финансирања за програм Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година програм Извори финансирања за главу Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година главу Извори финансирања за раздео 9 01 Приходи из буџета Нераспор.вишак прихода из ранијих година Страна 19од 20

20 раздео Страна 20од 20