P R O S P E K T AD DOŢA ĐERĐ BAĈKA TOPOLA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "P R O S P E K T AD DOŢA ĐERĐ BAĈKA TOPOLA"

Транскрипт

1 P R O S P E K T AD DOŢA ĐERĐ BAĈKA TOPOLA A) UVODNI DEO PROSPEKTA IZJAVA : Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu za izdavanje hartija od vrednosti, niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti da ispuni obaveze iz hartija od vrednosti koje izdaje. 1. IZDAVALAC AKCIJA 1.1. Naziv, sedište, MB i PIB; AD DOŢA ĐERĐ, BAĈKA TOPOLA, , Osnovna delatnost; 0111 GAJENJE ŢITA(OSIM PIRINĈA), LEGUMINOZA I ULJARICA 1.3. Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja ( god.) RSD 2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU 2.1. Vrsta, klasa, oznaka emisije, CFI kod i ISIN broj hartije od vrednosti; Vrsta akcija OBIĈNE AKCIJE Klasa OBIĈNE AKCIJE Oznaka emisije IA,IIB i IIIC CFI kod ESVUFR ISIN broj RSDOZAE OBIM EMISIJE AKCIJA 3.1. Navesti ukupnu nominalnu vrednost svih hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati u dinarima; Ukupna nominalna vrednost svih akcija (sa dokapitalizacijom) iznosi: ,00 din. 4. BROJ KOMADA AKCIJA I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST 4.1. Ukupan broj hartija od vrednosti koje su izdate; 4.2. Nominalna vrednost jedne hartije od vrednosti ,00 5. PRODAJNA CENA AKCIJA 5.1. Navesti cenu po kojoj se nude hartije od vrednosti ; 5.2. Naĉin plaćanja za hartije od vrednosti 6. PRAVA I OBAVEZE IZ AKCIJA 6.1. Navesti sva prava i obaveze iz akcija pravo na upravljanje, prenos vlasništva nije ograniĉen, akcije glase na ime, pravo na uĉešće u raspodeli dobiti, pravo na deo steĉajne/likvidacione mase po isplati poverilaca; 6.2. Pravo preĉeg upisa DA Lica koja imaju preĉe pravo na upis i uplatu akcija i osnov nastanka tog prava (vlasnici obiĉnih akcija, imaoci varanta, zamenjivih obveznica, Vlasnici obiĉnih akcija

2 preferencijalnih zamenjivih akcija) Ukupan broj hartija od vrednosti po osnovu kojih ostvaruju pravo preĉeg upisa Broj akcija nove emisije na kojima se ostvaruje pravo preĉeg upisa 6.3. Poreske obaveze imalaca akcija Porez na imovinu, promet, dobit, osloboċenje od poreza, poreski stimulansi 6.4. Naĉin regulisanja eventualnih sporova izmeċu izdavaoca i imalaca hartija od vrednosti i naziv suda nadleţnog za rešavanje sporova 7. VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA 7.1. Navesti naziv, sedište, adresu i radno vreme BDD/ banke i rok u kom se moţe vršiti upis akcija (posebno navesti rok za upis po osnovu prava preĉeg upisa) 8. MESTO I USLOVI UPLATE AKCIJA 8.1. Navesti naziv, sedište, adresu, rok u kom se moţe vršiti uplata akcija i radno vreme banke u kojoj se vrši uplata; 8.2. Navesti naĉin na koji se vrši raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti licima koja vrše upis i uplatu hartija od vrednosti; 8.3. Posledice neplaćanja ili prekoraĉenja roka za uplatu; 8.4. Broj hartija od vrednosti koji mora biti upisan i uplaćen da bi se prodaja smatrala uspešnom (prag uspešnosti) 8.5. Naĉin i rok vraćanja uplaćenih iznosa u sluĉaju da prodaja ne bude uspešna sa kamatnom stopom koja se obraĉunava na uplaćena sredstva i metod njenog obraĉuna 8.6. Naziv i sedište lica koje vodi registar i vrši kliring i saldiranje obaveza iz hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati (Centralni registar) 9. TRŢIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI 9.1. Naziv i sedište organizovanog trţišta, datum uvoċenja iste vrste akcija na organizovano trţište, obim transakcija tom vrstom hartija od vrednosti na organizovanom trţištu u poslednjih šest meseci uz navoċenje najviše i najniţe ostvarene cene Vanberzansko trţište Beogradske berze ad Beograd

3 10. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA Datum donošenja odluke na osnovu koje se vrši izdavanje hartija od vrednosti i naziv nadleţnog organa izdavaoca koji je doneo tu odluku Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem hartija od vrednosti; navesti namenu sredstava (za obavljanje poslova iz delokruga izdavaoca i kojih, ili za kupovinu imovine koja nije namenjena obavljanju redovne delatnosti izdavaoca, npr. hartija od vrednosti drugih izdavalaca) Navesti osnovne podatke o poslovanju i planu razvoja izdavaoca Koliĉinski Vrednosno u 000 din. Naziv proizvoda Jed. mere Pihod od prodaje proizvoda, roba i usluga Finans. prihodi Transportne usl. Ostali prihodi Ukupno BROKERSKODILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆENA BANKA KOJA UĈESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE naziv i sedište agenta, odnosno pokrovitelja emisije koji uĉestvuje u organizovanju izdavanja hartija od vrednosti; naziv i sedište glavnog organizatora izdavanja, ako više lica uĉestvuje u organizovanju izdavanja; navesti vrstu ugovora o organizovanju izdavanja i vrstu obaveze agenta, odnosno pokrovitelja emisije; navesti iznos naknade koju agent, odnosno pokrovitelj emisije naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi organizovanja izdavanja, odnosno navesti iznos razlike u ceni po kojoj pokrovitelj emisije kupuje od izdavaoca hartije od vrednosti i prodaje iste u postupku izdavanja; navesti da li se obaveza agenta, odnosno pokrovitelja emisije odnosi na sve ili na odreċeni deo hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati. B) OSNOVNI PROSPEKT IZJAVA 1. Prospekt za izdavanje hartija od vrednosti, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrţi sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog poloţaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz datih hartija od vrednosti. IZJAVA 2. U prospektu za izdavanje hartija od vrednosti nisu dati podaci koji mogu uticati na

4 stvaranje pogrešne predstave kod investitira u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti, hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati i hartija od vrednosti izdavaoca koje su već izdate. 1. PODACI O IZDAVAOCU AKCIJA 1.1. OSNOVNI PODACI Naziv, sedište, adresa, MB i PIB AD DOŢA ĐERĐ, BAĈKA TOPOLA, SALAŠ 291, , Broj i datum registracije u Agenciji za privredne registre Datum osnivanja BD 55887/2006, Poloţaj izdavaoca u okviru grupacije Odnos prema drugim preduzećima; naĉin povezanosti izdavaoca sa drugim pravnim licima osnova za uĉešće izdavaoca u upravljanju drugima pravnim licima, odnosno osnov za uĉešće drugih lica u upravljanju pravnog lica izdavaoca; Opšta akta izdavaoca Navesti mesto i vreme kad se moţe izvršiti uvid u osnivaĉki akt ili statut ili druga opšta akta izdavaoca, sa poslednjim izmenama i dopunama; U prostorijama društva, svakog radnog dana od 8.00 do ĉasova KAPITAL IZDAVAOCA Kapital (podaci iz poslednjeg finansijskog izveštaja) u 000 dinara Ukupan kapital Osnovni kapital Neuplaćeni upisani kapital Rezerve Revalorizacione rezerve Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti NerasporeĊeni dobitak Gubitak Otkupljene sopstvene akcije Izdate akcije Broj obiĉnih izdatih akcija, CFI kod i ISIN broj; akcija, ESVUFR, RSDOZAE25521; akcija je izdato u postupku prodaje društvenog kapitala metodom javne aukcije. U 2010.god. izdato je akcija javnom ponudom, na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju prospekta za izdavanje hartija od vrednosti 4/003288/510

5 od i Rešenja o odobrenju izdavanja hartija od vrednosti 4/003288/1310 od Obostrano je raskinut Ugovor o prodaji kapitala metodom javne aukcije, te je u oktobru izvršen prenos komada akcija na Agenciju za privatizaciju Broj preferencijalnih izdatih akcija po klasama, CFI kod i ISIN broj Prava iz akcija po vrstama i klasama; Vlasnici redovnih akcija imaju sledeća prava iz akcija 1. pravo na uĉešće u radu Skupštine akcionara i pravo glasa na Skupštini akcionara, pri ĉemu svaka obiĉna akcija daje zakonitom imaocu pravo na jedan glas; 2. pravo uĉešća u raspodeli dobiti srazmerno uĉešću u osnovnom kapitalu; 3. pravo na deo likvidacione mase Društva, a nakon isplate poverilaca, u sluĉaju prestanka rada Društva; 4. pravo na jednakost sa akcionara, koji su imaoci akcija iste vrste; 5. pravo preĉe kupovine akcija naredne emisije; 6. pravo na raspolaganje akcijama svih vrsta, u skladu sa Zakonom; 7. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima Društva; 8. druga prava predviċena Zakonom i opštim aktima Društva Naĉin izdavanja akcija; akcija je izdato Odlukama Supštine u skladu sa Zakonom o privatizaciji, u postupku prodaje društvenog kapitala metodom javne aukcije i akcija Odlukom o izdavanju javnom ponudom obiĉnih akcija III C emisije radi povećanja osnovnog kapitala od god. u skladu sa Zakonom o trţištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Promene na kapitalu Navode se odredbe opštih akata izdavaoca koje se odnose na promene kapitala Ĉlan 26. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva Doţa ĐerĊ Baĉka Topola, koji predstavlja Osnivaĉki akt društva, utvrċuje da se Osnovni kapital društva povećava ili smanjuje odlukom Skupštine akcionara i to dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa Opis promena osnovnog kapitala, revalorizacionih i drugih rezervi, upisanog, a neuplaćenog kapitala, otkupljenih sopstvenih akcija, emisione premije, sopstvenih akcija, ukupnog kapitala. Podaci se daju za prethodne tri godine (u 000 dinara); Kapital osnovni kapital neuplaćeni upisani kapita rezerve revalorizacione rezerve nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti nerasporeċeni dobitak gubitak otkupljene sopstvene akcije

6 Bitni elementi osnivaĉkog akta izdavaoca o odobrenom kapitalu, datum donošenja odluke i visina povećanja kapitala Bitni elementi osnivaĉkog akta, datum donošenja odluke o uslovnom povećanju kapitala, visina povećanja kapitala, broj i vrsta izdatih akcija, sa detaljnim opisom uslova za njihovo izdavanje Sopstvene akcije broj i procenat sopstvenih akcija prema klasi; vreme i razlog sticanja; podaci o portfelju sopstvenih akcija; 1.3. KNJIGOVODSTVENA VREDNOST AKCIJA I TRGOVINA HARTIJAMA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA Knjigovodstvena vrednost akcija Poslednja izraĉunata knjigovodstvena vrednost akcija po klasama i datumu kada je ta vrednost utvrċena, a ako je poslednja knjigovodstvena vrednost akcija izraĉunata na osnovu podataka bez izveštaja ovlašćenog revizora, onda se navodi i knjigovodstvena vrednost akcija utvrċena na osnovu revidiranih podataka; kratak opis metoda koji je korišćen za izraĉunavanje knjigovodstvene vrednosti akcija; (Ukupna aktiva dugoroĉna rezervisanja i obavezeodloţene poreske obaveze po bilansu 2010.god.) ( )= Oznaka emisija akcija Obraĉunska vrednost akcija: IA, IIB, IIIC *5.919,00 *Obraĉunska vrednost akcija izvedena je iz Bilansa stanja za godinu i predstavlja ukupnu poslovnu imovinu Izdavaoca aktiva umanjena za gubitke iznad visine kapitala, dugoroĉna rezervisanja i obaveze i odloţene poreske obaveze, pa potom podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija Trgovina hartijama od vrednosti izdavaoca Organizovano trţište na kome se trguje akcijama izdavaoca; Vanberzansko trţište Beogradska berza ad Beograd Omladinskih brigada br. 1, Beograd Vreme odreċeno za trgovanje tim akcijama; Kalendarom berze Grafiĉki prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci pri ĉemu x osa oznaĉava datum, a y osa oznaĉava cenu, odnosno obim prometa;

7 1.4. IMAOCI AKCIJA Ime/naziv imaoca Broj i % akcija sa pravom glasa Broj i % preferencijalnih akcija Agencija za privatizaciju % VojvoĊanska banka kastodi ,29665% BB MINAQUA ad Novi Sad ,23460% Rac Petin Joso 33 0,05065% Kokai Janoš 31 0,04758% Plavšić Radivoj 30 0,04604% Nikšić Bosiljka 30 0,04604% Slavuj Rusomir 27 0,04144% Bogdanić Milan 27 0,04144% Pekmezović Ibrahim 26 0,03990% U gornjoj tabeli se daju podaci za lica koja imaju više od 5% akcija sa pravom glasa ili za deset najvećih akcionara sa pravom glasa. Na kraju tabele se navodi datum kada su podaci dobijeni iz Centralnog registra. Izvor podataka: CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI od dana godine. 2. POSLOVANJE, IMOVINA I OBAVEZE IZDAVAOCA 2.1. DELATNOST IZDAVAOCA Uz podatke o izdavaocu, ako izdavalac ima poloţaj matiĉnog društva, daju se isti podaci i za zavisna društva (u kojima izdavalac ima 25% i više uĉešća u osnovnom kapitalu) uz naziv, sedište, matiĉni broj zavisnog društva i procenat uĉešća u kapitalu i odluĉuvanju koje ima matiĉno društvo u zavisnom društvu;

8 Izdavaoc ima poloţaj društva sa znaĉajnim uĉešćem u kapitalu zavisnog društva.* Osnovna delatnost Naziv i šifra osnovne delatnosti; 0111 GAJENJE ŢITA(OSIM PIRINĈA), LEGUMINOZA I ULJARICA Prihodi od delatnosti Vrednost prihoda od delatnosti po osnovu koje izdavalac ostvaruje najveći prihod za prethodne tri godine; 000 dinara dinara dinara Prihodi od prodaje robe na malo Prihodi od prodaje robe na veliko Ostalo Svega: Poloţaj na trţištu Procena uĉešća izdavaoca na trţištu roba i usluga po delatnostima izdavaoca; glavni konkurenti na tom trţištu i procena njihovog uĉešća na trţištu; U delatnosti ratarstva i stoĉarstva Izdavaoc ima manjinsko uĉešće na trţištu. Glavni konkurenti sa takoċe manjinskim uĉešćem na trţištu su; AD Pobeda, AD Krivaja, AD Panonija, AD Orahovo, AD Zobnatica. U delatnosti Izdavaoca znaĉajniji udeo na trţištu zahvataju: Delta agrar, Matijević agrar, PIK Beĉej i Agrokombinat Subotica Poslovi koji se obavljaju van sedišta Naziv mesta, osim sedišta izdavaoca, gde izdavalac vrši svoju delatnost organizacione i poslovne jedinice i predstavništva; Posebne okolnosti Navode se i druge bitne ĉinjenice i okolnosti vezane za poslovanje izdavaoca, koje mogu imati uticaja na podatke o poslovanju izdavaoca; Prekidi u poslovanju Navode se prekidi u poslovanju izdavaoca u prethodne tri godine i razlozi za prekid; * Zavisno društvo Izdavaoca je VETPRO FARM DOO BAĈKA TOPOLA, sa sedištem u Baĉkoj Topoli, Salaš 291, MB ; Izdavaoc ima znaĉajno uĉešće u kapitalu i odluĉivanju u zavisnom društvu od 37,50%. Osnovna delatnost zavisnog društva je veterinarska delatnost (šifra 7500) samo za potrebe Izdavaoca, tj. zdravstvene zaštite ţivotinja na farmi svinja. Zavisno društvo je registrovano u Agenciji za provredne registre pod brojem BD dana IMOVINA I OBAVEZE IZDAVAOCA Uz podatke o izdavaocu, ako izdavalac ima poloţaj matiĉnog društva, daju se isti podaci i za zavisna društva uz naziv zavisnog društva; Nekretnine, postrojenja i oprema Podaci o nekretninama, vrsti, mestu gde se nalazi, površini, vrednost te nekretnine,ukljuĉujući nekretninu datu i/ili uzetu u zakup; Naziv i vrsta zemljišta Namena zemljišta Lokacija Površina zemljišta (ha) Vrednost imovine u 000

9 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE GAJENJE ŢITA I DRUGIH USEVA BAĈKA TOPOLA ha, 59 a, 02 m2 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE GAJENJE ŢITA I DRUGIH USEVA MALI IĐOŠ 35 ha, 77 a, 65 m2 ŠUMSKO ZEMLJIŠTE GRAĐ. ZEMLJIŠTE BAĈKA TOPOLA BAĈKA TOPOLA 9 ha, 31 a, 04 m2 58 ha, 85 a, 31 m2 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZEMLJIŠTE UZETO U ZAKUP BAĈKA TOPOLA 217 ha, 49 a, 12 m2 61 ha, 51 a, 49 m2 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZEMLJIŠTE DATO U ZAKUP BAĈKA TOPOLA 4 ha, 40 a, 84 m2 Naziv i vrsta objekta Namena objekta Lokacija UPRAVNA ZGRADA GARAŢE KOD UPRAVNE ZGRADE (3) POSLOVNI PROSTOR GARAŢAMALJKOVIĆ STANMALJKOVIĆ GARAŢAMIROVIĆ GARAŢANINKOV POSLOVNA ZGRADA GARAŢA POSLOVNI PROSTOR GARAŢA STAN GARAŢA GARAŢA BAĈKA TOPOLA, MATIJE KORVINA BB B. TOPOLA, MATIJE KORVINA BB B. TOPOLA, PETEFI BRIGADE B. TOPOLA, MIHALJA TANĈIĆA 10 B. TOPOLA, MIHALJA TANĈIĆA B. TOPOLA, SVETOZARA MILETIĆA 25 B. TOPOLA, SVETOZARA MILETIĆA 25 Površina objekta (m2) Vrednost imovine (sadasnja u din.) , , , , ,10 GARAŢAKUBIS GARAŢA B. TOPOLA, M.TITA ,74 RESTORAN DRUŠTVENE ISHRANERATARSTVO RESTORAN B. TOPOLA, SALAŠ ,44 MAGACIN RATARSTVA MAGACIN B. TOPOLA, SALAŠ ,14 ŠUPA RADIONICA RADIONICA ŠUPA ŠUPA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE MEHANIĈARSKA RADIONICA MEHANIĈARSKA RADIONICA METALNA ŠUPA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE II II II II ,27 SERVISNA STANICA SERVIS I OPRAVKA II ,28 MAGACIN ZA GORIVO MAGACIN ZA GORIVO II 38 0

10 TRAFOSTANICA TRAFOSTANICA II 11 0 ŠUPA GARDEROBA ZA RADNIKE I KOLARSKA RADIONICA ŠUPA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE II ,14 RADIONICA II WC POLJSKI WC POLJSKI II 9 0 ŠTAND ZA PRANJE TRAKTORA BETONSKI PLATO ISPRED RADIONICE PRANJE TRAKTORA II 1 0 PLATO II ,22 ASVALT. PLATO PLATO II 1 0 PLATO BETONSKI PLATO II ,03 PRISTUPNI PUT I PLATO PLATO II ,97 RAMPA ZA PRANJE VOZILA RAMPA ZA PRANJE VOZILA II ,46 PUNKT ZA GORIVO PUNKT ZA GORIVO II 1 0 ŢIĈANA OGRADA OKO SERV. REZERVOAR ZA GORIVO L REZERVOAR ZA GORIVO L OGRADA II ,35 REZERVOAR II 1 0 REZERVOAR II 1 0 CISTERNA ZA LOŢ ULJE CISTERNA II 1 0 CISTERNA ZA LOŢ ULJE SA L BARAKA ZA SEZONSKE RADNIKE CISTERNA II 1 0 BARAKA II 50 0 STALA ZA KR. STOKU STALA II ,42 STANMARKUŠ IŠTVAN STAN II ,92 STANEZVEĐ Š. STAN II ,92 STANKOVAĈEVIĆ D. STAN II ,30 STANSPIŠJAK STAN II ,10 STANEZVEĐ Š. STAN II ,33 STANTOT P. STAN II ,10 STANSVILAR D. STAN II ,39 STANPLAVŠIĆ V. STAN II ,42 STANMIŠKOVIĆ STAN II ,41 STANPEKMEZOVIĆ F. STAN II ,86 UPRAVNA ZGRADA STOĈARSTVA NASTREŠNICA ZA HRANU PRASILIŠTE I ODGAJALIŠTE OBJEKAT ZA PRASNE KRMAĈE I NAZIMICE POSLOVNA ZGRADA II ,96 NASTREŠNICA II ,27 PRASILIŠTE I ODGAJALIŠTE OBJ. ZA KRMAĈE I NAZIMICE II ,49 II 437 0

11 PROSTORIJE ZA VEŠ. OPLOĐAVANJE OBJEKAT ZA PRASNE KRMAĈE PROSTORIJE ZA VEŠTAKO OPLOĐAVANJE OBJEKAT ZA PRASNE KRMAĈE II ,18 II NERASTOVNIK NERASTOVNIK II ODGAJILIŠTE ZA PRASAD ISPUST PRI OBJEKTU 10 ODGAJILIŠTE ZA PRASAD ODGAJALIŠTE ZA PRASAD ODGAJILIŠTE ZA PRASAD II ISPUST II 38 0 ODGAJILIŠTE ZA PRASAD II ODGAJALIŠTE ZA PRASAD II ISPUST PRI OBJEKTU 13 ISPUST II TOVILIŠTE TOVILIŠTE II ŠTALA ZA KRUPNU STOKU SA ISPUSTOM KUĆICA ZA KOLSKU VAGU ŠTALA ZA KRUPNU STOKU ŠTALA ZA ODGOJ TELADI ŠTALA II KUĆICA ZA KOLSKU VAGU II 26 0 ŠTALA II ŠTALA II ISPUST ZA STOKU ISPUST II 66 0 ŠUPA ZA SENO ŠUPA II ,83 ŠUPA ZA SENO ŠUPA II ,99 TOVILIŠTE TOVILIŠTE II ,38 TOVILIŠTE TOVILIŠTE II ,71 PREDTOV PREDTOV II ,18 ŠTALA ZA ODGOJ PRASADI OBJEKT ZA V.O. SA ARTERSKIM BUNAROM ŠTALA II ,30 OBJEKT ZA V.O. II 25 0 POMOĆNA ZGRADA POMOĆNA ZGRADA II 71 0 GASNA STANICA GASNA STANICA II 8 0 MAGACIN MAGACIN II ,72 MEŠAONA MEŠAONA ST.HRANE II ,69 ŠTALA ZA KRUPNU STOKU NASTREŠNICA ZA BICIKLO KRMAĈARNIK SA ISPUSTOM ŠTALA ZA KRUPNU STOKU TREN. SILOS HORIZONTALNI ŠTALA II NASTREŠNICA ZA BICIKLO KRMAĈARNIK SA ISPUSTOM II ,26 II ŠTALA ZA STOKU II ,57 SILOS II ,09 PLATO ZA KONTEJN. ZA PLATO ZA KONTEJN. ZA II ,30

12 GAS GAS VODOVOD VODOVOD II 1 0 BUNAR BUŠENI BUNAR II 1 0 VODOTORANJ L VODOTORANJ II ,82 ISPUST PRI OBJEKTU 57 ISPUST II 42 0 ISPUST ZA STOKU ISPUST ZA STOKU II GASOVOD GASOVOD II 1 0 ĈUVARSKA KUĆICA ĈUVARSKA KUĆICA II ,92 KANALIZ. I VODOVOD KANAL. I VODOVOD II 1 0 FLASTER OKO SVINJCA FLASTER OKO SVINJCA II 1 0 UNUTR. MREŢA EL. UNUTRA. MREŢA EL. II 1 0 KANALIZACIJA SA TALOŢNIKOM GLAVNI PRISTUPNI PUT KANALIZACIJA II 1 0 BETONSKI PRISTUPNI PUT II 1 0 WC POLJSKI WC POLJSKI II 12 0 OGRADA OKO SVINJSKE FARME OGRADA II KLANICA KLANICA II 74 0 OBOR ZA STOKU PRI KLANICI OBOR ZA STOKU II 15 0 ĈUVARSKA KUĆICA ĈUVARSKA KUĆICA II ,12 SILOS 1500t SILOS ,36 SILOS 1500t SILOS ,36 SILOS 1500t SILOS ,36 SILOS 1500t SILOS ,36 SILOS 1500t SILOS ,36 SILOS 1500t SILOS ,36 SILOS 1500t SILOS ,36 SILOS 1500t SILOS ,36 SILOS 300t SILOS ,71 SILOS 300t SILOS ,71 SAOBRACAJNICE SAOBRACAJNICE ,31 TRAFOSTANICA TRAFOSTANICA ,19 GASOVOD GASOVOD ,06 OBJEKAT PRASILISTE OBJEKAT PRASILISTE ,88 OBJEKAT ODGOJ 4C OBJEKAT ODGOJ ,19 OBJEKAT TOV 7 OBJEKAT TOV ,96 OBJEKAT TOV 7A OBJEKAT TOV 7A ,98 UKUPNO , Vrednost postrojenja i opreme ,04 dinara Uĉešće u kapitalu drugih pravnih lica Naziv i sedište pravnog lica Uĉešće kapitalnog ulaganja u aktivi izdavaoca Uĉešće izdavaoca u kapitalu pravnog lica Pravo glasa izdavaoca u pravnom licu u %

13 VETPROFARM DOO BAĈKA TOPOLA, Baĉka Topola, Salaš ,50% 37,50% U gornjoj tabeli se daju podaci o ulaganjima izdavaoca kojima se ostvaruje uĉešće izdavaoca u kapitalu drugih pravnih lica u iznosu od 10% i više. Ako izdavalac ima poloţaj matiĉnog društva, u tabeli se daju i sledeći podaci za zavisna društva: Zavisno društvo je VETPRO FARM DOO BAĈKA TOPOLA: delatnost: veterinarska delatnost (šifra 7500) u sluţbi Izdavaoca ; ĉlanovi Uprave: Skupština i direktor. Dejan Stojić je v.d. direktora. U društvu nije obrazovan Upravni odbor. Skupštinu ĉine ĉlanovi društva koji su pravna lica, a njih u Skupštini predstavljaju lica ovlašćena za zastupanje. razvojna politika i strategija: Društvo je osnovano kao veterinarska sluţba saglasno Zakonu o veterinarstvu, za obavljanje veterinarske delatnosti (zdravstvene zaštite ţivotinja) iskljuĉivo za potrebe farme svinja Izdavaoca. ukupni gubitak, za prethodne tri godine: društvo je osnovano sredinom god. i usvojilo je finansijski izveštaj za godinu, po kome ukupni gubitak iznosi 764 hiljade dinara; Društvo je usvojilo finansijski izveštaj za godinu, po kome ukupan gubitak iznosi hiljada dinara. ukupan kapital, za prethodne tri godine: društvo ima upisani i uplaćeni kapital u APRu u protivvrednosti od eur; po bilansima za godinu i bilansima za godinu, kapital zavisnog društva iznosi 151 hiljadu dinara. ukupna aktiva, za prethodne tri godine: ukupna aktiva po bilansu stanja za godinu iznosi hiljada dinara, a aktiva po bilansu stanja za godinu iznosi hiljada dinara Patenti, koncesije, posebne dozvole Navesti ukratko podatke o uslovima i oĉekivanom trajanju odobrenih koncesija, patenata, bitnijih komercijalnih ugovora, ugovora o franšizingu, posebnih dozvola za uvoz ili izvoz robe ili obavljanje delatnosti i sl.; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeuprava za veterinu, rešenje broj / od g. O ispunjenosti uslova u pogledu objekta, opreme i sredstava za rad koje je obezbedio Izdavalac kao osnivaĉ veterinarske sluţbe za obavljanje veterinarske delatnosti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeuprava za veterinu, rešenje broj / od godine kojim se za Izdavaoca utvrċuje da veterinarska sluţba Vetpro farm doo Baĉka Topola, Salaš 291 ispunjava propisane uslove za obavljanje veterinarske delatnosti za potrebe sopstvene svinjarske proizvodnje Izdavaoca Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeuprava za veterinu, rešenje broj /0705 od g. Kojim se utvrċuje da Objekat Izdavaoca za proizvodnju stoĉne hrane ispunjava propisane veterinarskosanitarne uslove i o dodeli veterinarskog kontrolnog broja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, rešenje broj /9905 od g. Kojim se utvrċuje da objekat za drţanje i proizvodnju ţivotinja (farma svinja) ispunjava propisane veterinarskosanitarne uslove Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za zaštitu bilja, rešenje broj / od g. Kojim se Izdavalac upisuje u Registar proizvoċaĉa za delatnost proizvodnje semena strnog ţita, kukuruza i lucerke ( sa izmenom ovog rešenja od godine zbog promene adrese Izdavaoca) Najveća kapitalna ulaganja Opis najvećih ulaganja i povlaĉenja uloţenih sredstava u prethodno navedene vidove imovine u prethodne tri godine i opis naĉina na koji je finansirana svaka od tih investicija; opis drugih bitnijih investicija i povlaĉenja uloţenih sredstava i naĉin na koji su finansirane te investicije U 2008.godini: Traktor CASE 285 MX : ,00 dinaraobavezna investicija kupca društvenog kapitala Plug Petinger 6brazdni obrtaĉ: ,00 dinaraobavezna investicija kupca društvenog kapitala U 2009.godini: Pogon na biomasu: ,00 dinaraiz sredstava pozajmice

14 Silosi: ,00 dinara iz sredstava pozajmice Kombajn: ,00 dinaraiz sredstava pozajmice U godini: ,00 dinara Zaloţna prava Osnovni podaci o imovini izdavaoca na kojoj je konstituisano pravo zaloge: vrsta zaloge, vrednost zaloţnog dobra i zaloţnog potraţivanja, trajanje zaloge, naziv zaloţnog poverioca; Vrsta zaloge Vrednost zaloţnog dobra (u hilj.din.) Vrednost zaloţnog potraţivanja (u hilj.din.) Trajanje zaloge Naziv zaloţnog poverioca Parniĉni i drugi postupci Podaci se daju samo za znaĉajnije postupke koji se vode pred sudom ili organom uprave: broj postupaka u kojima je izdavalac tuţeni i ukupna vrednost svih sporova; broj postupaka u kojima je izdavalac tuţilac i ukupna vrednost svih sporova; postupci u vezi sa pravom industrijske svojine i zloupotrebom monopolskog poloţaja navode se posebno; upravni postupak, predmet postupka je povraćaj zadruţne svojine, vrednost spora u predlogu za povraćaj zadruţne svojine nije naznaĉena; spor u kome je izdavalac tuţilac u vrednosti od ,84 dinara, radi utvrdjivanja da je ugovor raskinut zbog neispunjenja, isplate zakupnine i povraćaja stada. spor po tuţbi Agencije za privatizaciju, pred Privrednim sudom u Subotici, u predmetu br. 873/2010, radi poništaja odluka Skupštine Društva. upravni postupci za prenos vlasništva na poljoprivrednom zemljištu u drţavnoj svojini Ukupan iznos obaveza izdavaoca koje nisu dospele do dana podnošenja zahteva god Iznos obaveza izdavaoca po osnovu bankarskih kredita Iznos obaveza izdavaoca po osnovu izdatih duţniĉkih hartija od vrednosti Ostale obaveze izdavaoca na dan g. Bioekološki centar Zrenjanin: dinara AP VojvodinaIzvršno veće: ,03 dinarasufinansiranje po projektu uvoċenja novih tehnologija BB Minaqua AD : ,00 dinara zajam Dobavljaĉi i razne druge obaveze: dinara Ukupan iznos obaveza izdavaoca koje nisu ispunjene o roku njihovog dospeća do dana podnošenja zahteva Iznos obaveza izdavaoca po osnovu bankarskih kredita Iznos obaveza izdavaoca po osnovu izdatih duţniĉkih hartija od vrednosti Ostale obaveze izdavaoca Dospela obaveza prema Bioekološkom centru doo: ,00 dinara Zaposleni Ukupan broj zaposlenih lica kod izdavaoca i broj zaposlenih u okviru odreċenog stepena struĉne spreme i proseĉan broj zaposlenih u prethodne tri godine; Stepen struĉne spreme NKV

15 PKV KV VKV SSS VŠS VSS Mr. Dr. Ukupno: Proseĉan broj zaposlenih u prethodne 3 godine Ukupna vrednost obaveza prema zaposlenima FINANSIJSKI PODACI Podaci iz nekonsolidovanih finansijskih izveštaja izdavaoca za prethodne tri godine Bilans stanja za prethodne tri godine u 000 dinara AKTIVA A. STALNA IMOVINA I NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II GOODWILL III NEMATERIJALNA ULAGANJA IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA Nekretnine, postrojenja i oprema Investicione nekrenine 3. Biološka sredstva V DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI Uĉešća u kapitalu Ostali dugoroĉni finansijski plasmani B. OBRTNA IMOVINA I ZALIHE II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA III KRATKOROĈNA POTRAŢIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

16 1. Potraţivanja Potraţivanja za više plaćen porez na dobitak Kratkoroĉni finansijski plasmani Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraniĉenja V. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA 27 G. POSLOVNA IMOVINA D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA Đ. UKUPNA AKTIVA E. VANBILANSNA AKTIVA PASIVA A. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL II NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III REZERVE IV REVALORIZACIONE REZERVE V NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VI NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII NERASPOREĐENA DOBITAK VIII GUBITAK IX OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE B. DUGOROĈNA REZERVISANJA I OBAVEZE I DUGOROĈNA REZERVISANJA II DUGOROĈNE OBAVEZE Dugoroĉni krediti 2. Ostale dugoroĉne obaveze III KRATKOROĈNE OBAVEZE Kratkoroĉne finansijske obaveze Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

17 3. Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoroĉne obaveze Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda I pasivna vremenska razgraniĉenja Obaveze po osnovu poreza na dobitak V. ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE G. UKUPNA PASIVA D. VANBILANSNA PASIVA Bilans uspeha za prethodne tri godine; U 000 dinara A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOGPOSLOVANJA I POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka Ostali poslovni prihodi II POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi Troškovi amortizacije I rezervisanja Ostali poslovni rashodi III POSLOVNA DOBIT IV POSLOVNI GUBITAK V FINANSIJSKI PRIHODI VI FINANSIJSKI RASHODI VII OSTALI PRIHODI VIII OSTALI RASHODI IX DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

18 X GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 864 XI NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA XII NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 980 G. POREZ NA DOBITAK 1. Poreski rashod perioda 2. Odloţeni poreski rashodi perioda Odloţeni poreski prihodi perioda D. ISPLAĆENA LIĈNA PRIMANJA POSLODAVCU Đ. NETO DOBITAK E. NETO GUBITAK Ţ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAĈIMA Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIĈNOG PRAVNOG LICA I. ZARADA PO AKCIJI Osnovna zarada po akciji Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji Izveštaj o novĉanim tokovima za prethodne tri godine; u 000 dinara A. NOVĈANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) Prodaja i primljeni avansi Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti Ostali prilivi iz redovnog poslovanja II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6) Isplate dobavljaĉima i dati avansi Zarade, naknade zarada i ostali liĉni rashodi Plaćene kamate Porez na dobit 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda Vanredne stavke III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I II) IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II I) B. NOVĈANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 55

19 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate 5. Primljene dividende 20 II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4) Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) Plaćene kamate III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I II) IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II I) V. NOVĈANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) Uvećanje osnovnog kapitala Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi) Ostale dugoroĉne i kratkoroĉne obaveze II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) Otkup sopstvenih akcija i udela 2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) Finansijski lizing Isplaćene dividende III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I II) IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II I) G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE Đ. NETO PRILIV GOTOVINE E. NETO ODLIV GOTOVINE Ţ. GOTOVINA NA POĈETKU OBRAĈUNSKOG PERIODA POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA Z. GOTOVINE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA I. GOTOVINE J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĈUNSKOG PERIODA Znaĉajna objašnjenja pojedinih pozicija iz finansijskih izveštaja sadrţanih u napomenama uz finansijske izveštaje Zakljuĉno mišljenje revizora Reviziju finansijskih izveštaja za 2008.godinu izvršilo je Preduzeće za reviziju Konsultant i revizija doo Beograd.... Reviziju smo izvršili u skladu sa MeĊunarodnim stnadardima revizije... Osnov za mišljenje 1.Društvo je umanjenje obaveze po osnovu otpusta duga u postupku privatizacije iskazalo u korist statutarnih i drugih rezervi u iznosu od hilj.din.. MeĊutim, shodno odredbma okvira za prezentaciju finansijskih izveštaja (par.92), smanjenje obaveza nastalo kao posledica odricanja prava na naplatu duga predstavlja prihod koji se priznaje u bilansu uspeha. Prema odredbi ĉl.55. Pravilnika o Kontnom okviru, prihodi od smanjenja obaveza se iskazuju u korist prihoda od smanjenja obaveza, a na teret raĉuna a kome je obaveza i iskazana. Imajući napred navedeno u vidu, Društvo je precenilo statutarne i druge rezerve u iznosu od hilj.din. i istovremeno je potcenilo prihode od smanjenja obaveza u istom iznosu. 2. Društvo nije u finansijskim izveštajima za 2008.godinu iskazalo rezervisanje kumuliranih prava zaposlenih za otpremnine i druga primanja kako se to zahteva po MRS 19 Naknade zaposlenima, kao ni ukalkulisavanje obaveza po ovim osnovama.

20 Mišljenje Po našem mišljenju, izuzev za efekte pitanja razmotrenih u prethodnim pasusima, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materilano znaĉajnim aspektima, finansijski poloţaj akcionarskog društva Doţa ĐerĊ za ratarskostoĉarsku proizvodnju i trgovinu, Baĉka Topola na dan god., kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa raĉunovodstvenim propisima Republike Srbije. Napomena:Na ponovljenoj godišnjoj Skupštini akcionara AD Doţa ĐerĊ Baĉka Topola od god. usvojena je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2008.godinu sa mišljenjem revizora osim taĉke 1. Osnova za mišljenje, sa obrazloţenjem da je Društvo finansijske izveštaje saĉinilo u skladu sa pozitivnim propisima i mišljenjem Ministarstva finansija br /200716, od godine. Reviziju finansijskih izveštaja za 2009.godinu izvršilo je Preduzeće IEF doo Beograd. Osnov za mišljenje sa rezervom... Navedeno je u Napomeni II.2. da Društvo nije vršilo procenu vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme odnosno nije procenilo novi korisni vek trajanja i utvrdilo nove vrednosti za potrebe finansijskog izveštavanja. U poslovnim knjigama iskazani su graċevinski objekti za vršenje delatnosti bez sadašnje vrednosti na dan Bilansa stanja za godinu, što nije u skladu sa zahtevima MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema. Na raĉunu 023 Postrojenja i oprema bilansiran je veći broj sredstava ĉija je sadašnja vrednost nula na dan Bilansa stanja za godinu, odnosno koja su u potpunosti otpisana i koja Društvo koristi za obavljanje delatnosti. Procena vrednosti i utvrċivanje novog korisnog veka trajanja nije vršena kako bi i oprema bila iskazana po trţišnoj vrednosti. Ovako nerealno iskazane vrednosti imaju za posledicu nerealno iskazanu imovinu, nerealno obraĉunatu amortizaciju a samim tim i nerealno iskazan rezultat poslovanja. Nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos korekcije u finansijskim izveštajima po osnovu procenjenih vrednosti kao i procenjenog korisnog veka trajanja opreme i postrojenja. Mišljenje sa rezervom Po našem mišljenju, osim za efekte eventualnih korekcija navedenih u prethodnom pasusu, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno znaĉajnim aspektima, finansijsko stanje Doţa ĐerĊ a.d., Baĉka Topola, na dan 31. decembra godine, rezultate poslovanja i novĉane tokove za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisima Republike Srbije. Skretanje paţnje Ne izraţavajući rezervu u odnosu na napred izneto skrećemo paţnju na sledeće: a) Izneto u Napomeni II.2. da Društvo u svojim poslovnim knjigama na dan godine bilansira zemljište u drţavnoj svojini ukupne površine 273 ha 37 ari i 02 m2 koje se nalazi u katastarskim opštinama KO Baĉka Topola i KO Mali IĊoš. Ovo zemljište se neometano koristi za obavljanje poljoprivredne delatnosti već duţi niz godina i na isto Društvo plaća naknadu za korišćenje. Prilikom privatizacije društvenog kapitala metodom javne aukcije kao predmet kupovine po Ugovoru o prodaji kapitala metodom javne aukcije broj 11755/081327/02 od godine naznaĉen je i drţavni kapital Republike Srbije koji se, prema stavovima Rukovodstva Društva, odnosi na drţavno zemljište i ĉini 22,11% ukupnog kapitala koji je bio predmet privatizacije. Nakon završenog postupka privatizacije, Društvo je pred nadleţnim organom Republiĉkog geodetskog zavoda podneo zahtev za upis vlasništva nad kupljenim drţavnim zemljištem, ali je RGZ osporio pravo vlasništva jer je poljoprivredno zemljište u drţavnoj svojini. Do dana sastavljanja finansijskih izveštaja za godinu Društvo se nije upisalo kao vlasnik na navedenom zemljištu. Rukovodstvo Društva oĉekuje da će u budućem periodu dokazati pravo vlasništva nad drţavnim zemljištem i da će se upisati kao vlasnik, jer je ono steĉeno privatizacijom društvenog kapitala na aukcijskoj prodaji. Ne oĉekuju se materijalno znaĉajni odlivi gotovine i ostale imovine u budućem periodu koji mogu nastati u vezi sa postupkom dokazivanja prava vlasništva nad drţavnim poljoprivrednim zemljištem. Reviziju finansijskih izveštaja za 2010.godinu izvršilo je Preduzeće IEF doo Beograd. Mišljenje Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno znaĉajnim pitanjima, finansijski poloţaj Društva na dan 31. decembra godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa raĉunovodstvenim propisima Republike Srbije. Skretanje paţnje U godini izvršeno je izdavanje akcija sa javnim pozivom, odobreno od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije po Rešenju o odobravanju prospekta za izdavandje hartija od vrednosti broj 4/003288/510 od godine i Rešenju o odobrenju izdavanja hartija od vrednosti broj 4/ /1310 od godine. Izdato je novih komada akcija pojedinaĉne nominalne vrednosti RSD 1.000,00 po akciji, sa emisionom cenom od RSD 3.400,00 po akciji. Povećanje osnovnog kapitala na osnovu nove emisije akcija

21 registrovano je u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti i Rešenjem BD 36955/2010 od godine upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre. Agencija za privatizaciju je pokrenula sudski spor sa predlogom odreċivanja privremenih mera pred Privrednim sudom u Subotici kojim osporava treću emisiju akcija jer smatra dok kupac kapitala subjekta privatizacije nije izvršio sve bitne ugovorne obaveze, a shodno odredbi ĉl.41 Zakona o privatizaciji mogu se emitovati samo akcije po osnovu izvršenja ugovorne obaveze dokapitalizacije koje imaju tretman sopstvenih akcija subjekta privatizacije. Privredni sud u Novom Sadu je godine doneo Rešenje broj 2.P.395/2011 kojim se utvrċuje privremena mera kojom se: zabranjuje akcionaru BB Minaqua a.d., Novi Sad (BB Minaqua a.d., Novi Sad je stekla akcije kupovinom na organizovanom trţištu hartija od vrednosti) otuċenje akcija 3. emisije, kao i korišćenje i raspolaganje pravima iz akcija 3. emisije emitenta Doţa ĐerĊ a.d., Baĉka Topola i to akcija pojedinaĉne nominalne vrednosti od RSD 1.000,00, ukupne nominalne vrednosti RSD ,00. U Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti registrovano je da akcionar BB Minaqua a.d., Novi Sad na osnovu Rešenja Privrednog suda u Novom Sadu 2.P.395/2011 od godine na akcija, ima privremenu meru zabrane otuċenja, opterećenja i prava glasa akcijama izdavaoca i akcionar Reljić Goran na osnovu Rešenja Apelacionog suda 2PŢ 333/11 od godine na akcija, ima privremenu meru zabrane otuċenja, opterećenja i prava glasa akcijama izdavaoca. Rukovodstvo Društva smatra da aktuelni spor po Tuţbi Agencije za privatizaciju neće uticati na finansijske izveštaje Društva u budućem periodu. Po navedenom pitanju nije izraţena rezerva u našem mišljenju. Beograd, 05. april godine Podaci iz konsolidovanih finansijskih izveštaja izdavaoca za prethodne tri godine Pravna lica obuhvaćena konsolidovanim izveštajem; Konsolidovani bilans stanja Konsolidovani bilans upeha Konsolidovani izveštaj o novĉanim tokovima za prethodne tri godine; Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu za prethodne tri godine; Znaĉajnija objašnjenja pojedinih pozicija iz finansijskih izveštaja sadrţanih u napomenama uz finansijske izveštaje Znaĉajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti Navode se znaĉajniji pokazatelji poslovanja kao što su pokazatelji likvidnosti, solventnosti, neto obrtni kapital, pokazatelji profitabilnosti i drugi, primereni osnovnoj delatnosti izdavaoca. Za izdavaoce iz finansijskog sektora kojima je posebnim propisima ureċena vrsta, naĉin obraĉuna i visina odreċenih pokazatelja, navode se njihova ostvarena i propisana vrednost I POKAZATELJI LIKVIDNOSTI Likvidnost I stepena 0, , , Likvidnost II stepena 0, , , II NETO OBRTNI FOND Racio neto obrtnog fonda (prema obrtnim sredstvima) 0, , , Racio neto obrtnog fonda (prema poslovnoj imovi ni) 0, , ,15704 III POKAZATELJI FINANSIJSKE STRUKTURE Finansijska stabilnost 0, , ,42075 Stepen zaduţenosti preduzeća (obaveze/poslovna pasiva) 0, , , Stepen zaduţenosti preduzeća (obaveze/sopstveni kapital) 0, , , Odnos kapitala i stalne imovine 1, , , IV POKAZATELJI USPEŠNOSTI

22 Stopa bruto dobiti 0, ,02543 Stopa neto dobiti 0, , , Rentabilitet ukupnog kapitala nakon oporezivanja (neto dobit/proseĉna poslovna pasiva) 0, , , Rentabilitet ukupnog kapitala nakon oporezivanja (neto dobit/proseĉni sopstveni kapital) 0, , , ODNOS OSNOVNIH SREDSTAVA I SOPSTVENIH IZVORA 0, , , ODNOS OBRTNIH SREDSTAVA I TUĐIH IZVORA 1, , , Troškovi zarada Vrednost (u dinarima) April Maj Jun Bruto , , ,00 Neto , , , Dobitak/gubitak po akciji Navodi se za prethodne tri poslovne godine: Neto iznos dobitka ili gubitka po akciji, na osnovu za prethodne tri poslovne godine nekonsolidovanih finansijskih izveštaja; Opis DOBITAK(GUBITAK) Broj akcija Dobitak/gubitak po akciji neto iznos dobitka ili gubitka po akciji za prethodne tri poslovne godine, na osnovu konsolidovanih finansijskih izveštaja; Ako se broj akcija promenio u prethodne tri godine, podatak se daje u odnosu na nove okolnosti i navodi se metod za utvrċivanje vrednosti akcija pri zameni akcija; Isplaćene dividende Navodi se: datum isplate dividende, za prethodne tri godine; godine iznos isplaćene dividende po akciji za svaku klasu posebno; 58,75 dinara po akciji dan preseka (exdividend day) odreċeni datum neposredno pre dana isplate dividende na koji lica koja su upisana kao imaoci akcija imaju pravo da prime dividendu, bez obzira što na dan isplate dividende imalac akcija moţe biti drugo lice; Dan dividende je godine Vanbilansne pozicije Daje se opis bitnijih vanbilansnih pozicija; (u 000) U k u p n o : 2.4. DRUGE BITNE ĈINJENICE Druge bitne ĉinjenice koje mogu biti od znaĉaja za odluĉivanje investitora o poslovanju, aktivnostima i finansijskom poloţaju izdavaoca U 2010.godini izvršena je izdavanje akcija sa javnim pozivom, odobreno od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Rešenjem o odobrenju prospekta za izdavanje hartija od vrednosti br. 4/003288/510 od godine i Rešenjem o odobrenju izdavanja hartija od vrednosti br. 4/003288/1310 od god. Izdato je novih komada akcija pojedinaĉne nomenalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, sa emisionom cenom od 3.400,00 dinara po akciji. Izdavanje akcija je uspelo 100%. Dana god. doneta je Odluka Skupštine o izdavanju javnom ponudom obiĉnih akcija IV D emisije radi

23 povećanja osnovnog kapitala, ali je postupak prekinut Zakljuĉkom Komisije 4/ /910 od o prekidu postupka po Zahtevu za davanje odobrenja prospekta za izdavanje javnom ponudom IV D emisije akcija, zbog spora izmedju Agencije za privatizaciju i AD Doţa ĐerĊ Baĉka Topola oko utvrdjivanja ništavosti predmetne Odluka Skupštine. Zbog raskida Ugovora o prodaji kapitala metodom javne aukcije Agencija za privatizaciju je Odlukom i Rešenjem prenela akcija na Agenciju za privatizaciju. 3. RAZVOJNA POLITIKA IZDAVAOCA 3.1. Planirane razvojne aktivnosti izdavaoca Planirano povećanje kapitala Navode se planovi u vezi sa povećanjem kapitala izdavaoca, naĉin tog povećanja i planirano vreme za to povećanje; Planira se povećanje kapitala u skladu sa usvojenom Odlukom Skupštine o izdavanju javnom ponudom obiĉnih akcija IV D emisije radi povećanja osnovnog kapitala, br. Odluke 28 od godine. Predmetnom odlukom se planira izdavnje obiĉnih akcija pojedinaĉne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po emisionoj ceni od 3.400,00 dinara Planirano povećanje poslovnih aktivnosti UvoĊenje novih vrsta delatnosti, povećanje obima poslovanja u okviru postojećih delatnosti; U okviru stoĉarstva planira se povećanje proizvodnih kapaciteta proizvodnje tovljenika sa postojeće proizvodnje od na tovljenika na godišnjem nivou. Zapoĉeta investiciona ulaganja (izgradnja farme i prateće infrastrukture i dr.) su u funkciji povećanja kapaciteta proizvodnje tovljenika. U okviru ratarstva, ne planira se povećanje poslovnih aktivnosti u smislu povećanja poljoprivrednog zemljišta u odnosu na površine koje se do sada obraċuju Planirana ulaganja Planirana kapitalna ulaganja kao i oĉekivani efekti u nepokretnu imovinu i u druga pravna lica, planirani iznos sredstava za te investicije i naĉin finansiranja tih investicija; Pored završetka investicija u finkciji povećanja kapaciteta uzgoja tovljenika, planira se nabavka prese za baliranje slame, teleskopskog manipulatora, rasturaĉa mineralnog Ċubriva i kombajna. Ne planiraju se ulaganja u druga pravna lica Poslovni trendovi Oĉekivanja izdavaoca u pogledu razvoja poslovanja, trend kretanja cena usluga koje nudi i/ili roba koje prodaje; Svetska ekonomska kriza i nedostatak dovoljnih podsticajnih mera u okviru politike u poljoprivredi, odrazila se u punoj meri i na ukupan poljoprivredni kompleks (ratarstvo i stoĉarstvo). U poljoprivrednoj proizvodnji (ratarstvu) oĉekuje se trend rasta poljoprivredne proizvodnje uz uslov primene svih agrotehniĉkih mera i optimalnih klimatskih prilika. U oblasti stoĉarstva oĉekuje se stagnacija cena. Zbog iznetog, neophodno je racionalizovati ukupno poslovanje pre svega smanjenjem zavisnih troškova i povećanjem produktivnosti i kapaciteta u svinjarstvu, da bi Društvo bilo što konkurentnije na trţištu Poloţaj društva u grani Procena koju daje izdavalac u pogledu svog poloţaja u okviru grane kojoj pripada; Oĉekuje se izdiferencirani nivo firmi koje će poslovati u okviru oteţanih trţišnih uslova. 4. PODACI O ĈLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA 4.1. ĈLANOVI UPRAVE I NADZORNOG ODBORA Ime generalnog direktora; MILAN ĆATIĆ Ime i poloţaj ĉlana upravnog odbora Ime i poloţaj ĉlana nadzornog odbora BRANISLAV BOGIĆEVIĆPREDSEDNIK DRAGICA DOSTANIĆĈLAN JAROSLAVA BOGIĆEVIĆĈLAN SANJA BJELICAĈLAN ZOLTAN ĐARMATIĈLAN DANIJELA DIMITRIJEVIĆPREDSEDNIK OLGICA LUKIĆ ĈLAN SLAVICA NEDELJKOVĈLAN