^etvrt vijeka stradawa i bitke za ponos i opstanak RSstrane

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "^etvrt vijeka stradawa i bitke za ponos i opstanak RSstrane"

Транскрипт

1 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA Proizvedeno U SRPSKOJ Utorak, 10. januar Broj Godina LXXIV Cijena 0,80 KM na{e je BOQE VIJESTI Gro bni ca u Oyaku jo{ skri va zlo ~in strana 5 KULTURA Zubac: Spre mam kwigu izne na ewa o La zi i Len ki strane 20 i 21 SPORT Vu ko vi}: Pri va ti za ci ja je di ni spas za na {e klu bo ve strana 35 FOTO: V. STOJAKOVI] SVE^ANOM AKADEMIJOM I NIZOM MANIFESTACIJA PROSLAVQEN DAN REPUBLIKE I 25. RO\ENDAN SRPSKE ^etvrt vijeka stradawa i bitke za ponos i opstanak RSstrane 2 i 3

2 2 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Vijesti dana Sve~anom akademijom i nizom manifestacija p Ovo nije inat, ovo je na{a istorija, mi pokazujemo da smo slobodni i zato je 9. januar najva`niji praznik RS, rekao Dodik. Veze izme u RS i Srbije su neraskidive i `eqa svih je da dodatno ja~aju. Sveta du`nost svih Srba je da opstane Srpska, kazao Nikoli} PI[U: VEDRANA KULAGA, MARIJANA MIQI], GORAN MAUNAGA desk glassrpske.com BAWALUKA - Republika Srpska je nastala na srpskim zgari{tima, branila se u ratu koji joj nametnut i odbranila, a izgra ena je na `rtvama boraca i civila. Moramo da branimo RS i ~uvamo uspomenu na wih, rekao je predsjednik RS Milorad Dodik na sve~anoj akademiji koja je bila centralni doga aj cjelodnevne proslave Dana Republike i 25. ro endana Srpske. Dodik je pred uglednim gostima i najvi{im zvani~nicima RS i Srbije rekao da je ponosan na ovaj dan i da je iza Srpske 25 velikih godina stradawa, ponosa i borbe za opstanak. - RS je nastala kao voqa naroda. Srpska ne slavi samo Dan Republike, ve} jezik, vjeru, kulturu, `rtvu naroda, krsnu slavu. Danas su ponos i jedinstvo kqu~ne rije~i kao i prije 25 godina. RS je stvorena tre}i dan Bo`i}a, praznika ro ewa Isusa Hrista, slavimo dan kada smo odlu~ili da napravimo dr`avu i to nam niko ne mo`e zabraniti. Ovo nije inat, ovo je na{a istorija, mi pokazujemo da smo slobodni i zato je 9. januar najva`niji praznik RS - rekao je Dodik. On je naglasio da RS ne ugro`ava nikoga i da je ona realnost, ali je kao takvu jo{ nije prihvatilo politi~ko Sarajevo. - RS ostaje posve}ena miru i stabilnosti i saradwi sa svima koji to `ele. Va`no je da nastavimo graditi RS, ona je sinonim za slobodu srpskog naroda - istakao je Dodik. Sve~ana akademija po~ela je besjedom proslavqenog re`isera Emira Kusturice koji je poru~io da RS i Svetoga Stefana niko ne}e mo}i uni{titi. - Sre}an 25. ro endan Srpskoj i da `ivi jo{ dugo, dugo - poru~io je Kusturica. Predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} rekao je da se 25 godina Srbi bore za RS prvo oru`jem dok su bili napadani, a onda politikom i mudrim vo ewem kada se neprijateqska bitka pretvorila u prikriveni napad. - Veze izme u RS i Srbije su neraskidive i `eqa svih je da dodatno ja~aju. Sveta du`nost svih Srba je da opstane Srpska. Ja volim BiH, sve najboqe joj `elim, ali neka se ne zanosi da ima uspe{ne BiH bez uspe{ne Srpske, i obrnuto - rekao je Nikoli}. On je istakao da dok god ima RS ima i Srbije, ~estitav{i gra anima Srpske na sprovedenom referendumu na kome su dali do znawa da `ele da 9. januar ostane Dan Republike. - RS danas ne mo`e niko ni{ta, i ako nekad bude trebao svedok u me unarodnom sudu da je brani mogu da se uzdaju u moje svedo~ewe - rekao je Nikoli} po`eqev{i RS da `ivi jo{ dugo. Obiqe`a vawe Da na Re pu - bli ke po ~e lo je nas tu pom bawalu ~kih osno va ca na Trgu Kra ji ne, a po tom je usli je dio kon cert dje ~i jeg ho ra "Vra p~i - }i". Sto ti ne ko ra ka od zvawalo je kao je dan gla vnom uli com to - kom pa ra de "25 go di na Re pu bli - Vu ~i} Pre mi jer Srbi je Ale ksan - dar Vu ~i}, ko ji zbog pu ta u In di ju ni je mo gao bi ti u Bawalu ci, ~es ti tao je Dan Re pu bli ke pred sje dni ku RS Mi lo ra du Do di ku, Vla di i na ro du. - Po {to va ni go spo di ne pred se dni ~e, Va ma, Vla di i na ro du RS `e lim da ~es ti - tam Dan Re pu bli ke, u na di da }e te Srpsku po no sno i qubo mor no ~u va ti i {ti - ti ti, ba{ kao i mir i sta - bil nost u ce loj lim RS pos to ja nost i du go ve ~nost. U Srbi ji }e te uvek i za uvek ima ti is kre - nu po dr{ku na ro da i wene Vla de - na veo je Vu ~i} u pi smu Do di ku. Patrijarh Irinej: RS garancija opstanka Pa tri jarh srpski Iri nej slu `io je sve tu ar hi je rej - sku li tur gi ju u Hra mu Hris - ta Spa si teqa, po sli je ko je je re kao da tre ba da nes ta - nu sva ne pri ja teqstva i da se u~i ni sve da za vla da ju mir, slo ga i qubav. - Ve li ki je ovo dan za sve nas. Da ni je RS, bio bi upi - tan i op sta nak srpskog na - ro da na ovim pros to ri ma. Srpska `i vi na ra dost svih, ni ko ga ne ugro `a va ju - }i, ne go se dr`a vni ~ki mu - dro odno si pre ma svom, ali i dru gim na ro di ma. Ona je nas ta la iz pra ve dne po be de je dnog na ro da da ima svo je gra ni ce, da bi sa ~u vao in te gri tet, is to ri - ju i ve ru pra vo sla vnu - ka - zao je pa tri jarh Iri nej. ^etvrt vij `rtve i bi PRVI PUT PARADA "25 GODINA REPUBLIKE SRPSKE" Pripadnici MUP-a RS predvodili sve~ani defile za pono opstanak

3 roslavqen Dan Republike i 25. ro endan Srpske Vukota Govedarica, pred sje dnik SDS-a GLAS SRPSKE utorak, 10. januar U srci ma svih qudi ko ji zna ju ka ko se vo li RS 9. ja nu ar je ne - iz bri siv da tum. Na ovim pros to ri ma uvi jek su pos to ja le im - pe ri je ko je su htje le da bri {u va `ne da tu me za Srbe, ali svi su pro {li, a da tu mi su os ta li. eka tke s i RS Najvi{i zvani~nici RS i Srbije i velikodostojnici SPC FOTO: V. STOJAKOVI] ke Srpske". Po no sno, uz di gnu te gla ve, ra me uz ra me sa ko le ga ma, is pred naj vi {ih zva ni ~ni ka pro de fi lo va li su pri pa dni ci MUP-a, re pu bli ~kih or ga ni - za ci ja i us ta no va, stu den ti ko ji su no si li ogro mnu zas ta vu Srpske, pred sta vni ci na ci - onal nih mawina, us ta no va kul - tu re, spor tskih sa ve za, ~la no vi kul tur no-umje tni ~kih dru {ta- va, ma `o ret kiwe i spor tis ti. Posqedwi u ko lo ni, ali ne i mawe va `ni, bi li su ~la no vi ~u ve nog mo to-klu ba "No}ni vu - ko vi" iz Bawalu ke. Na rod se oku pio na Trgu Kra ji ne i du` ru te od Trga Re pu bli ke, oda kle je kre nuo de fi le. Ma {u}i zas - ta va ma u ta ktu pje sme "Mar{ na Dri nu" gle da li su sve ko je je u de fi leu oku pi la sna ga quba - vi pre ma Srpskoj. Sre do vje ~na `e na sa tro boj kom u ru ci po - sma tra la je pa ra du, a ka sni je pje va ju }i is pra ti la sti ho ve hi - mne RS "Mo ja Re pu bli ka" i Srbi je "Bo `e prav de". - Jes te hla dno, ali qubav pre ma je di noj otaybi ni je ja ~a. Li je po je vi dje ti ovaj na rod i ove mom ke i dje voj ke ka ko ve li - ~a ju na {u Re pu bli ku. Ne ka im je svi ma sre }no i da ova ko sla - vi mo jo{ sto ti nu qeta - ka za la je ona. Sa tom `eqom u~e sni ci ma pa ra de i okupqeni ma obra tio se i pred sje dnik RS. - Obiqe`a vawem Da - na Re pu bli ke srpski na - rod i RS svi ma su po ru ~i li da ni ka da ne - }e odus ta ti od svo ga iden ti te ta. RS ima na mje ru da `i vi i sla vi sve svo je da - ne. Srpska je stvo re na kao od - go vor na zov srpskog na ro da, ko ji je znao da, ako na ovim pros to ri ma ne ma svo ju dr`a vu, on da ne ma ni slo bo du. Gra de }i slo bo du ni ka da ni smo Ikona ukrasila neboder Mla di na vi ja ~i Crve ne zvez de pos ta vi li su pre - ko je dne od naj vi {ih zgra - da u Fo ~i iko nu sve tog ar hi a ko na Ste fa na i uz bakqe i zvo na sa Sve to - sav skog hra ma ~es ti ta li Dan RS. Iko na je du ga ~ka 30 i {i ro ka 12 me ta ra. ima li na mje ru da je uki ne mo dru gi ma. Uvi jek smo i dru ge i dru ga ~i je po zi va li da `i ve ov - dje sa na ma u slo bo di, di je le }i sa na ma za je dni ~ke vri je dnos ti - is ta kao je Do dik. Na trgu su u stro ju sta ja li i pri pa dni ci Tre }eg pje {a dij - skog (RS) pu ka Oru `a nih sna - ga BiH ~i ji je an ga `man po sli je za bra ne za tra `io pred - sje da va ju }i Pred sje dni{ tva BiH Mla den Iva ni} ko jem su pre da li ra port. HISTERIJA U FBiH ZBOG POSTROJAVAWA VOJNIKA - ^lan Pred sje dni{ tva ima pra vo na po ~as ti. Ja sam te po ~as ti obe zbi je dio i za me ne je ta pri ~a za vr{e na. Oni ko ji su ospo ra va li Dan RS na pra - vi li su se bi kon trau slu gu. Nas su na tje ra li da da mo jo{ ve }i zna ~aj da na{wem da nu. BiH ni je ja ~a po sli je ovo ga, ne go je i sla bi ja. Sa mo onog tre nut ka ka da svi shva te da je dni dru ge tre ba da uva `a va mo umjes to da na me }e mo svo ju voqu, bi }e ko - li ko-to li ko sta bil nos ti i mi - ra. Ne tre ba da tje ra mo je dni dru ge na inat jer su Srbi naj - go ri ka da ih na tje ra te na inat. On da }e iz ina ta pu no to ga da ura de - re kao je Iva ni}. Mi nis tar stvo od bra ne BiH sa op {ti lo je da ni je iz da - lo na re ewe za u~e{ }e voj ni ka u akti vnos ti ma u Bawalu ci, a ~lan Pred sje dni{ tva BiH i li - der SDA Ba kir Ize tbe go vi} re kao je da }e tra `i ti da bu du ispi ta ne ~iweni ce u ve zi s an - ga `ma nom i ut vr i vawe od go - vor nos ti. Sli ~ne i jo{ o{ tri je po ru ke upu ti li su gotovo svi bo{wa ~ki po li ti ~a ri. Ko man dant NA TO {ta ba Sa ra - je vo Gi zel Vilc re kla je da pre - tpos tavqa da }e Mi nis tar stvo od bra ne spro ves ti de taqnu is - tra gu. Po mirqivi to no vi do - {li su od hrvat skog ~la na Pred sje dni{ tva BiH i li de ra HDZ-a BiH Dra ga na ^o vi }a ko - ji je re kao da se bez po tre be di - `u ten zi je. On je re kao da Mla de nu Iva ni }u pri pa da mo - gu }nost da an ga `u je voj ni ke. Bri ga dni ge ne ral Ra do van Ili} re kao je "Gla su Srpske" R. \. da je za je dno sa voj ni ci ma odao po ~ast Iva ni }u. - Sa na ma su bi li i ge ne ra - li Mir ko Te p{i} i Dra gan Vu ko vi}. Kad je ri je~ o an ga - `ma nu pri pa dni ka Tre }eg pje - {a dij skog (RS) pu ka, to je po tpu no za kon ski re gu li sa no i tu ne ma ni je dna stvar ko ja je bi la ili ko ja mo `e da bu de spor na - ka `e Ili}. Bri ga dni ge ne ral Goj ko Kne `e vi} is ta kao je za "Glas Sje }awe Srpske" da je Dan RS obiqe`io u uni for mi i kao do ma }in na ~el ni ku Ge ne ral - {ta ba Voj ske Srbi je ge ne ra lu Qubi {i Di ko vi }u. Po sli je pa ra de na Trgu Kra ji ne je odr`an kul tur noumje tni ~ki pro gram. Po tom je usli je dio pri jem u Admi nis - tra ti vnom cen tru RS ko jem su pri sus tvo va li ugle dni gos ti i naj vi {i zva ni ~ni ci RS. Pred - sje dnik Na ro dne skup {ti ne RS Ne deqko ^u bri lo vi} is ta - kao je da je najva`nije da Srpska bu de oja ~a na. - Ovo go di{wim pra zno - vawem se pot vr u je voqa svih u RS da se 9. ja nu ar, kao traj na is to rij ska i po li ti ~ka ~iweni ca, obiqe`a va na dos - to jan stven na ~in. Srbi, Bo{waci, Hrva ti i os ta li gra a ni u RS ima ju ga ran to va - na i za {ti}e na qud ska pra va i slo bo de i u`i va ju pu nu ra vno - Veliki broj gra ana uveli~ao slavqe Branislav Borenovi}, pred sje dnik PDP-a Srpska je traj na za je dni ca ko ja }e sve na d`i vje ti, jer je nas ta - la voqom svo jih gra a na. O~e ku jem da }e se svi za je dno bo ri - ti da RS bu de eko nom ski ja ka, da u woj vri je di `i vje ti i da u woj svi gra a ni ima ju is ta pra va. Petar \oki}, pred sje dnik SP-a RS je nas ta la iz quba vi, a ne uni {ti vo je sve ono {to je ta ko nas ta lo. Srpska je nas ta la na te`wi da svi ima ju mir, ra vno - pra vnost, si gur nost i pro spe ri tet i od to ga ni ka da ne }e mo odus ta ti. Dragan ^avi}, pred sje dnik NDP-a Kao is to rij ska ~iweni ca, Srpska ne mo `e bi ti ospo re na, kao ni da tum wenog nas tan ka. RS se tre ba dr`a ti ono ga {to je do - bi la Dej ton skim spo ra zu mom, odno sno svog su ve re ni te ta dr`a ve u dr`a vi, {to je u ovim is to rij skim okol nos ti ma Srbi ma sa svim do voqno. na heroja Pri slu `i vawem svi je }a pred spo men-bis tom Spo - men ka Gos ti }a, naj mla eg pri pa dni ka Voj ske RS ko ji je po gi nuo go di ne na Ozre nu, Pra vo sla vna omla - di na Do bo ja obiqe`i la je Dan RS. Na kon {to je u ra tu os tao sam, Spo men ko se pri dru `io voj sci, gdje je prvo bio ku rir, a ka sni je je ra zvo zio hra nu voj ni ci ma. OHR i Ambasada SAD OHR je sa op {tio da je vlast RS du `na da po {tu je Us tav i odlu ke Us ta vnog su da BiH. Iz Am ba sa de SAD su po ru ~i li da ne po {to vawe odlu ke Us - ta vnog su da BiH pred stavqa kr{ewe vla da vi ne pra va i da oni ko ji to ~i ne mo ra ju za to od go va ra ti. pra vnost. Sa pro sla ve 9. ja nu - ara po sla te su po ru ke quba vi, `e li mo da bu de mo fun kci ona - lan dio BiH i da do pri ne se mo da ta zemqa pos ta ne fun kci - onal na i da ta kva ide ka evrop - skim in te gra ci ja ma - na veo je ^u bri lo vi}. Pre mi jer ka Cvi ja no vi} na gla si la je da je 9. ja nu ar naj zna ~aj ni ji da tum u is to ri ji na {eg na ro da na ovom pros to ru. - RS je stvo re na da obe zbi - je di op sta nak srpskog na ro da i 9. ja nu ara po ka zu je svu svo ju sna gu, ali i od go vor nost sje - }awa na one ko ji su je stva ra li i pos ta vi li wene te meqe. Va - `no je da su sve in sti tu ci je za - je dno sa gra a ni ma po sla le po ru ke mi ra i sa radwe. Ovo je sve ~an i dos to jan stven dan - po ru ~i la je Cvi ja no vi }e va. Princ Ale ksan dar Ka ra - or e vi} re kao je da je 9. ja nu ar ove go di ne po se ban jer RS obiqe`a va 25 go di na pos to jawa. - Srpski na rod je te {ko `i vio, a ve ru jem da sle di boqi `i vot za sve. Na dam se da }e te ima ti mir i pro spe ri tet - re - kao je Ka ra or e vi}. Dan Re pu bli ke obiqe`en je po la gawem vi je na ca na gro - bo ve po gi nu lih bo ra ca, ma ni - fes ta ci ja ma i hu ma ni tar nim akci ja ma {i rom RS. Do dik je u ne djequ uru ~io odli ko vawa za slu `nim in sti - tu ci ja ma, or ga ni za ci ja ma i po - je din ci ma, a pos thu mno je odli ko van ne ka da{wi di re - ktor "Ne za vi snih no vi na" i vla snik "Gla sa Ko pawa.

4 4 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE PLUS MINUS Komentar dana Pi{e: Vedrana KULAGA Dan Republike Mo ja Re pu bli ka ju ~e je pro sla vi la 25. ro en dan. Ka `em mo ja, jer sa mo ovu otaybi nu pam tim. Bi la sam ma la ka da je nas ta la, ali se ipak sje }am tih te {kih da na bor be za slo bo du dok sam ~e ka la oca da do e na {oj ku }i, mo joj maj ci, ses tri i da bu de mo za je dno. Srpska je, na kon {to je u ra tu od brawena, ra sla i ra - zvi ja la se. Za wen `i vot da to je mno go `i vo ta i ta `rtva ni ka da ne smi je bi ti za bo ravqena, a vje ru jem i da ne }e. To kom ~et vrt vi je ka pos to jawa RS je pre {la dug i te - `ak put, a da tum wenog ro ewa - 9. ja nu ar pos tao je spo - ran go to vo dvi je de ce ni je po sli je, ka da je to pi tawe pro ble ma ti zo va no i u obli ku ape la ci je ko ja je po sla ta Us ta vnom su du BiH. Ta pri ~a obiqe`i la je ci je lu TOKOM ^ETVRT VIJEKA POSTOJAWA RS JE PRE [LA DUG I PUT, A DA TUM WENOG RO \EWA - 9. JA NU AR POS TAO JE SPORAN GOTOVO DVIJE DECENIJE POSLIJE, KADA JE TO PI TAWE PROBLEMATIZOVANO I U OBLIKU APELACIJE KOJA JE POSLATA USTAVNOM SUDU BiH. IPAK, IZ RS JE U SVI JET JU^E OTI [LA PO RU KA DA JE SRPSKA OTAYBI NA ZA SVE KO LE DA TO BUDE, BEZ OBZIRA NA VJE RU I NA CI JU, ALI DA, IPAK, STE^ENA I ISTORIJSKA PRA VA NE NI KO DA JOJ UKI NE pro {lu go di nu, a nas tavqena je i u ovoj. U tom pe ri odu je bez broj pu ta sa wene stra ne po - novqeno da sva ko ima sa mo je dan da tum ro ewa i da je to is - to rij ska ~iweni ca ko ja ne mo `e i ne smi je bi ti pro mi - jewena. Pe ~at na to sta vio je na rod na re fe ren - du mu ko ji je, kao i ovo go di{wi Dan Re - pu bli ke, pro {ao u mi ru i bez ika kvih pro ble ma, te {kih ri je ~i ili pri - jetwi. Iz Srpske je ju ~e ta kva po ru ka oti {la u svi jet. Na gla {e no je da je ona otaybi na za sve ko ji `e le da to bu de, bez ob zi ra na vje ru i na ci ju, ali da, ipak, ste ~e na i is to rij ska pra va ne mo `e ni ko da joj uki ne. Re pu bli ka Srpska je i dio BiH, {to je o~i gle dan trn u oku mno gi ma ko ji ne pri hva ta ju ~iweni ~no stawe stva ri. Umjes to da, ka da nas je su dbi na ve} spo ji la pod ovim ~u - dnim po dnebqem, svi po ku {a mo da u mi ru i slo zi `i vi - mo za rad boqe bu du }nos ti ge ne ra ci ja ko je tek do la ze, ba uk se pra vi od ve }i ne ono ga {to bi u de mo krat skim zemqama tre ba lo da bu de sa svim nor mal no. Pa i od da na ro ewa, ko ji ni ko ne mo `e da bi ra. Za Srpsku je to 9. ja - nu ar. ALE KSAN DAR VU ^I] Po ru ~io da `e li da srpski na rod u RS uvi jek bu de do - voqno sna `an da sa ~u va ono {to je sam iz gra dio i za {ta se sam izbo rio i da }e u to me uvi jek ima ti po dr{ku Srbi je. SEJ FU DIN TO KI] Bo{wa ~ki po kret za ra vno - pra vnost na ro da ~i ji je pred - sje dnik po slao in sti tu ci ja ma i me di ji ma po zi vni cu za skup na ko joj je RS pre kri ve na mrtva ~kim gla va ma i krvqu. Za tra `e na ana li za zbog nes pro vo ewa odlu ke su da o obiqe `ji ma FBiH na me ti ombudsmana zbog diskriminacije FBiH za ra zli ku od RS, ko ja je izmi je ni la hi mnu i grb, jo{ ni je ispu ni la odlu ku su da i do bi la obiqe `ja na ko ji ma su zas tupqeni na ci onal ni sim bo li sva tri kon sti tu ti vna na ro da, a ne sa mo bo{wa ~kog i hrvat skog PI DO MA ZET ze ljka.glas gma il.com SA RA JE VO - In sti tu ci - ja obud sma na za qud ska pra va BiH izra di }e spe ci jal ni iz - vje {taj o iz gle du, upo tre bi i za {ti ti dr`a vnih, odno sno zva ni ~nih obiqe `ja u BiH ko ji tre ba da sa dr`i i pre - gled za kon skih odre dbi, a po - se ban akce nat bi }e stavqen na kon sti tu ti vnost tri na - SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Mensura \aki}a (68) iz Br~kog i Begzada Kajtazija (54) ro enog u Drenici u Srbiji zbog ratnog zlo~ina nad srpskim civilima na podru~ju Br~kog. Iz Tu`ila{tva BiH saop - {teno je da optu`enima ro da i odlu ku Us ta vnog su da BiH od go di ne. Tom odlu kom pro gla {e ni su ne us ta vnim ~la no vi Za ko na o grbu i zas ta vi FBiH i Us - ta vnog za ko na o zas ta vi, grbu i hi mni RS. FBiH za ra zli ku od RS, ko ja je izmi je ni la hi - mnu i grb, jo{ ni je ispu ni la odlu ku su da i do bi la obiqe - `ja na ko ji ma su zas tupqeni na ci onal ni sim bo li sva tri kon sti tu ti vna na ro da, a ne sa - mo bo{wa ~kog i hrvat skog. DISKRIMINACIJA SRBA I U VE ZI SA JEZIKOM I PI SMOM Ana li zu je od om bud sma na za tra `io Pred sta vni ~ki dom Par la men ta BiH na kon {to je na pro {loj sje dni ci usvo je na ini ci ja ti va po sla ni ka SDS-a Bo ri sla va Bo ji }a. On je uvje - ren da }e om bud sma ni sa ~i ni - ti de taqan i pro fe si ona lan iz vje {ta ji i da }e na kon to ga bi ti pre du ze te akti vnos ti ka - ko bi ut vr e ne ne pra vil nos ti bi le ot klowene. - Ri je~ je o ve oma va `nim pi tawima i u ovom tre nut ku ne bih da vao kva li - fi ka ci je o to me ka ko se u BiH upo trebqava ju i ko ris te odre e na obiqe `ja - re kao je Bo ji}. Po sla nik SNSD-a La zar Pro da no vi} re kao je da je o~i - to da je FBiH ne za in te re so - va na da ispo {tu je odlu ku Us ta vnog su da. - Na obiqe `ji ma FBiH Kantoni FBiH OD DECENIJE GLUVA NA ODLUKU SUDA Sla vi {a Mi haj lo vi} is ti - ~e da je si tu aci ja i u kan - to ni ma sli ~na onoj u FBiH. - Prva odlu ka Us ta vnog su - da u ve zi sa sim bo li ma odno si la se na Kan ton de - set jo{ go di ne. Tu je osno vni sim bol hrvat ska {a ho vni ca i do da nas ta odlu ka ni je ispo {to va na bez ob zi ra na dvi je ur gen - ci je. Ta kvo stawe je u ci je - loj FBiH gdje di rek tno kr{e Us tav i odlu ku o kon - sti tu ti vnos ti - re kao je Mi haj lo vi}. Podignuta optu`nica za zlo~ine u Bukviku kod Br~kog Ubili zarobqene srpske civile se ne vi di da su Srbi kon sti - tu ti vni na rod u Fe de ra ci ji. Ta kva je si tu aci ja i ka da je ri je~ o upo tre bi je zi ka i pi - sma - re kao je Pro da no vi}. Srpski de le gat u Do mu na - ro da Par la men ta FBiH Sla - vi {a Mi haj lo vi} pod sje }a da su grb i zas ta va FBiH pri je de set go di na pro gla {e ni ne - us ta vnim jer na wima ne ma obiqe `ja srpskog na ro da. Po - na {awe fe de ral ne vlas ti od do no {ewa te sud ske odlu ke do da nas, ko je su odbi ja le da usvo je no va zva ni ~na obiqe `ja tog en ti te - ta, Mi haj lo vi} ocjewuje kao ja san do kaz bo{wa ~ke `eqe za uni ta ri za ci jom i do - mi na ci jom u BiH. - U Par la men tu FBiH ra ni je su bi le for - mi ra ne ko mi si je, a sti za li su i idej ni pri je dlo zi o to me ka ko bi no va obiqe `ja FBiH tre ba lo da iz gle da ju. Me u - tim, to pi tawe ve} go di na ma vi {e ni ko ni ne po miwe. Za ra zli ku od Srba i Hrva ta, Bo{waci ma o~i gle dno ne sme ta {to odlu ka Us ta vnog su - da o tom pi tawu u FBiH ni je ispo {to va na i {to se umjes to usva jawa no vih obiqe `ja, na ko ji ma }e bi ti zas tupqeni na - ci onal ni sim bo li sva tri kon sti tu ti vna na ro da, ve} ci - je lu de ce ni ju ko ris te zva ni - ~na zas ta va i grb BiH - ka `e Mi haj lo vi}. Om bud sman za qud ska pra - va Ja smin ka Yum hur re kla je da }e ispo {to va ti zah tjev Par la men ta BiH. - Ri je~ je o ve oma zna ~aj noj pro ble ma ti ci ko ja za hti je va mno go ra da. I od gra a na smo do bi li zah tjev da bu de ispi ta - na ova oblast jer se `a le da ne ma obiqe `ja ni na gra ni - ~nim pre la zi ma, pro ble ma ti - ~ni su i na zi vi uli ca i mno go to ga - is ta kla je Yum hur. stavqaju na teret da su \aki} u svojstvu komandanta bata - qona, a Kajtazi kao vojnik 108. brigade HVO Bosanska Posavina u septembru u vrijeme napada na selo Bukvik na podru~ju Br~ kog, koje je bilo nastaweno srpskim stanov - ni{tvom, postupali suprotno odredbama me unarodnog humanitarnog prava i `enevskih konvencija o za{titi civila i ratnih zarobqenika. Kajtazi je optu`en da je iz vatrenog oru`ja ubio dvije Srpkiwe, a \aki} da kao komandant bataqona nije sprije~io jednog pripadnika HVO-a da po~ini ubistvo tri zarobqenika srpske nacionalnosti, te je propustio da procesuira i kazni po~inioca. Uz optu`nicu je predlo - `eno pozivawe {ezdesetak svjedoka i stru~nih vje{taka, a prilo`eno je vi{e desetina materijalnih dokaza. Optu - `nica je proslije ena Sudu BiH na potvr ivawe. (Srna)

5 Spec... Izuzetno niske temperature zaledile su rijeke i jezera {irom BiH, me u wima i rijeku Savu kod Broda. Uprkos temperaturama koje su daleko ispod nule, Bro ani su odu{evqeni darom prirode zahvaquju}i kojem }e se mo}i odr`ati svojevrsna tradicija. Naime, u rijetkim godinama kada led okuje Savu odr`i se hokeja{ka utakmica izme u brodskih Tuqana i Pingvina, za koju su po~ele pripreme. Hokeja{ka utakmica na zale enoj Savi igrala se godine, a nakon toga godine. Posqedwa utakmica izme u Pingvina i Tuqana zavr{ena je rezultatom 2:2. SA RA JE VO - Slu `be ni ci Po res ke upra ve FBiH ut vrdi - li su u kon tro li ve }eg bro ja pra vnih li ca ~i ji su osni va ~i arap ski dr`avqani ne pra vil - nos ti ko je se ugla vnom odno se na ne evi den ti rawe pro me ta i ne po sje do vawe fis kal nog ure - a ja. U Slu `bi za odno se sa ja - vno{ }u Po res ke upra ve FBiH ka `u da je odre e ni broj in spe - kcij skih kon tro la spro ve den na osno vu po da ta ka do bi je nih od Slu `be za po slo ve sa stran ci - ma BiH, a da su os ta le iz vr{e - ne na osno vu po da ta ka ko ji ma ra spo la `e Po res ka upra va. - Kod kon tro li sa nih po res - kih ob ve zni ka ni su ut vr e ni ve - }i izno si po res kih oba ve za, ni pos to jawe osno va sumwe ko ji bi uka za li na uta ju po re za. Ut vr e - ne ne pra vil nos ti ugla vnom se odno se na ne evi den ti rawe pro - me ta i ne po sje do vawe fis kal - nog ure a ja. [to se ti ~e pri ja - ve ra dni ka, pla }awa do pri no sa i po re za na pro met ne po kre - tnos ti, u ve }i ni slu ~a je va ni je bi lo ut vr e nih ne pra vil nos ti - na ve li su u Po res koj upra vi i do da li da pre ci zne podatke o GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Poreska uprava FBiH obavila prve kontrole Arap ske fir me skri va le pro met re zul ta ti ma kon tro la i na zi ve kon tro li sa nih su bje ka ta ne mo - gu da ti i da }e kon tro le bi ti nas tavqene. Pri pa dni ci Slu `be za po - slo ve sa stran ci ma BiH ot kri - li su u akci ji "Ne kre tni ne" da dr`avqani Ku vaj ta, Uje - diwenih Arap skih Emi ra ta, Ka ta ra, Si ri je, Li bi je i Sa - udij ske Ara bi je re gis tru ju fi - kti vne fir me sa mo ra di ku po vi ne ne kre tni na. Od kon - tro li sa nog 691 pra vnog li ca, 499 ni je pro na e no na na ve de - nim adre sa ma, a stra ni dr`avqani vla sni ci 127 fir - mi ni ka da ni su ni u{li u BiH. G. M. [epi} For mi ra }e mo no vi klub u Par la men tu SA RA JE VO - Se nad [e - pi}, ko ji je sa jo{ tro ji com ko le ga na pus tio Klub SDA u Pred sta vni ~kom do mu Par la men ta BiH, na ja vio je for mi rawe no vog klu ba uprkos pri jetwama ru ko vod - stva stran ke ko ju vo di Ba kir Ize tbe go vi}. [e pi} je ju ~e re kao da, uko li ko iz aktu el nog ru ko - vod stva nas ta ve sla ti pri - jetwe i ucje ne, a ne uva `a vawe `eqa da rad stran ke bu de po boq{an, ubrzo }e for mi ra ti no vi klub. (Srna) Slu ~aj "Karayi}" Za `al be jo{ 15 da na be no vi je }e Ha {kog tri bu na la pro du - `i lo je za 15 da na rok za po dno {ewe od go vo ra na `al be tu `i la{ tva i od - bra ne u slu ~a ju ko ji se vo di pro tiv prvog pred sje dni ka RS Ra do va na Ka rayi}a. Ovom odlu kom sud je dje - li mi ~no usvo jio zah tjev tu `i la{ tva za pro du `ewe ro ka za od go vor na `al bu Ka rayi}a za 45 da na, ko ji je i on sam po - be mo ra ju sti }i do 15. mar ta. (Srna) Sud BiH Po ~e lo su ewe Tin to ru SA RA JE VO - U Su du BiH u Sa ra je vu ju ~e je po ~e lo su - ewe Jo va nu Tin to ru, biv - {em sa vje tni ku biv {eg pred sje dni ka RS Ra do va na Ka rayi}a, op tu `e nom da je po ~i nio zlo ~in pro tiv ~o - vje ~nos ti na po dru ~ju Vo - go{ }e u proqe}e i qeto go di ne. Na po ~et ku su ewa Tin - tor je re kao da se ne osje - }a kri vim za zlo ~i ne ko ji su mu stavqeni na te ret. (Agen ci je) VOJNICI UBIJENI NAKON ZAROBQAVAWA GODINE In sti tu ci je BiH glu ve na zah tjev za pro bno ko pawe Grobnica u Oyaku jo{ skri va zlo ~in Tu se na la zi pet ubi je nih srpskih voj ni ka. Pro bno ko pawe tre ba lo je ura di ti pri je zi me i sni je ga, ali ni ka kvog od go vo ra od na dle `nih in sti tu ci ja jo{ ne ma, is ta kao Gra bo vac PI [E: GO RAN MA UNA GA g.ma una ga glas srpske.com BAWALU KA - Na mjes - tu ma so vne gro bni ce na srpskom pra vo sla vnom grobqu u Oyaku, u ko joj se, pre ma tvrdwama svje do ka, na la zi pet ti je la pri pa - dni ka Voj ske RS ubi je nih na kon za robqavawa go di ne, jo{ ni je otpo ~e lo ni pro bno ko pawe jer Tu - `i la{ tvo BiH ne re agu je na zah tjev ko ji mu je upu }en pri je dva mje se ca. Pred sje dnik Odbo ra za tra `ewe za robqenih, po gi - nu lih bo ra ca i nes ta lih ci - vi la RS Mar ko Gra bo vac ka `e da je zah tjev za pro bno ko pawe upu tio In sti tu tu za nes ta la li ca BiH, Tu `i - la{ tvu BiH i Me u na ro dnoj ko mi si ji za tra `ewe nes ta - lih, a da je o to me oba vi jes - tio i in sti tu ci je RS. Gra bo vac ka `e da je pri je ne ko li ko go di na ra e no na ovom slu ~a ju, ali da je sve go di ne sto pi rao ta - da{wi di re ktor Agen ci je za is tra ge i za {ti tu BiH Mar ko Do mi ni ko vi}, ko ji je u okto bru pro {le go di ne uha p{en sa jo{ osam pri pa - dni ka HVO-a pod op tu `bom za ra tne zlo ~i ne po ~iwene nad Srbi ma u Ora {ju. - O ovoj gro bni ci sam go vo rio na okru glom sto lu Svjedok In for ma ci je o gro bni ci dali svjedoci FO TO: AR HI VA pri je dva mje se ca na ko me su bi li i pred sta vni ci Tu `i - la{ tva BiH. Pre dmet sam u pi sa noj for mi ta da pro sli - je dio i wima i In sti tu tu za nes ta la li ca BiH - ka `e Gra bo vac. Do da je da je po dat ke o ma so vnoj gro bni ci do bio li ~no od svje do ka. - Tu se na la zi pet ubi je - Mar ko Gra bo vac je po ja snio da mu je svje dok is pri ~ao da je pet voj ni ka Voj ske RS za robqeno u Svi la ju na po dru ~ju oya ~ke op - {ti ne. Na kon za robqavawa su ubi je ni, do ve ze ni i za ko pa ni u grobqu. - Bio sam tu ne da vno i vi dio da je na tom mjes tu ne {to ra e no. O to me sam u pi sa noj for mi oba vi jes tio In sti tut za nes ta la li ca BiH - ka `e Gra bo vac. nih srpskih voj ni ka. Pro - bno ko pawe tre ba lo je ura - di ti pri je zi me i sni je ga, ali ne ma ni ka kvog od go vo ra od na dle `nih in sti tu ci ja - ka `e Gra bo vac. Sma tra da i to do ka zu je da Tu `i la{ tvo i dje li mi - ~no In sti tut za nes ta la li - ca op stru i{u tra `ewe pos mrtnih os ta ta ka ubi je - nih pri pa dni ka srpskog na - ro da i na po dru ~ju Po sa vi ne, a ne sa mo u Sa ra - je vu ili na Ozre nu. ZAHTJEV UPU ]EN INSTITUTU ZA NESTALA LICA I BiH - Tu `i la{ tvo ne ra di na tra `ewu nes ta lih pri - pa dni ka srpskog na ro da. Ne ra di na iden ti fi ka ci ji 657 ti je la ko ja se na la ze u tri kos tur ni ce u RS. Osim {to smo ne za do voqni ra dom Tu - `i la{ tva na tom poqu, sma - tra mo da ono ne ra di ni na pri vo ewu osumwi~e nih za ra tne zlo ~i ne po ~iwene nad Srbi ma na po dru ~ju Po sa vi - ne i Kra ji ne - re kao je Gra - bo vac. ^lan Ko le gi ju ma di re - kto ra In sti tu ta za nes ta la li ca BiH Mi lu tin Mi {i} ka `e da je Tu `i la{ tvu BiH po slao 15 pi sa nih ur gen ci ja i da se je dna od wih odno si i na Oyak, ali da jo{ ne ma od go vo ra. Mi {i} ka `e da je In sti tut za nes ta la li ca u no vem bru pro {le go di ne Tu - `i la{ tvu BiH upu tio zah - tjev za ek shu ma ci ju gro bni ce u Oyaku, ali da se na to me sta lo. - Pro bna ko pawa i ek - shu ma ci je se ne vr{e ta mo gdje se na la ze srpske `rtve, a obus tavqene su i ta mo gdje su bi le za po ~e te. To je dis - kri mi na ci ja na na ci onal - noj osno vi. Za to sam Vi so kom sud skom i tu `i la - ~kom sa vje tu BiH po dnio pri ja vu pro tiv vr{i oca du - `nos ti gla vnog tu `i oca Tu - `i la{ tva BiH Gor da ne Ta di} zbog ne pos tu pawa - ka `e Mi {i}. U Tu `i la{ tvu ni su `eqeli da da ju ko men tar o op tu `ba ma ko je su izni je li Gra bo vac i Mi {i}, ni ti o ma so vnoj gro bni ci u Oyaku.

6 6 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Dru{tvo Se nat Re pu bli ke Srpske Konstituisan novi saziv BAWALU KA - Re pu bli ka Srpska do bi la je u ne djequ no - vi sa ziv Se na ta, ko ji ima man dat od se dam go di na, a no vi se na to ri su se za kle li da }e ~u va ti ~ast i dos to jan stvo Srpske. Pred sje dnik RS Mi lo rad Do dik je re kao da se u Se na tu prvi put na la ze ve oma mla di qudi, me u ko ji ma i stu dent ge - ne ra ci je iz Srpca na Elek tro te hni ~kom fa kul te tu Bawalu - ka u pro {loj go di ni. lim da na pra vi mo mo bi lan i akti van or gan ko ji }e odlu ~i va ti i mo }i da pro mo vi {e zna ~aj ne po li ti ke u sa moj Re pu bli ci Srpskoj - is ta kao je Do dik. No vo iza bra ni se na tor, vla di ka za hum sko-her ce go va ~ki i pri mor ski Gri go ri je, re kao je da }e se ~la no vi ovog ti je la bo ri ti za slo bo du sva ko ga ko `i vi u RS. (Srna) Sarajevo Fo ~an ka op tu `e na za {verc ci ga re ta SA RA JE VO - Tu `i la{ - tvo BiH po di glo je op tu - `ni cu pro tiv Fa ti me [e ho vi} (55) iz Fo ~e, ko ja je te re ti da se od po ~et ka ja nu ara do 11. fe bru ara go di ne ba vi la ne do - zvoqenim pro me tom akci - znih proi zvo da. Pri li kom kon tro le i pre gle da vo zi la pro na e no je i odu ze to ko ma da ra zli ~i tih vrsta ci ga re ta bez akci znih mar ki ca i do ku men ta ci je o po ri je - klu, ko je su na bavqene ra - di pro da je. (Srna) Studentima iz RS boqi uslovi studirawa [vedski institut nudi 335 stipendija BAWALUKA - Studenti iz RS i BiH koji `ele postdiplomske studije da nastave u [vedskoj, mogu se prijaviti za stipendije koje talentovanim studentima dodjequje Institut iz ove zemqe. [vedski institut }e dodjeqivati stipendije za talentovane studente iz odabranih zemaqa u akademskoj 2017/18. godini, za master ili doktorske studije, a zainteresovani se mogu prijaviti do 16. januara. - Stipendija pokriva tro{kove `ivota i studirawa, te osigurawe, a bi}e dodijeqeno oko 335 stipendija - navedeno je u konkursu koji je objavqen na interent stranici [vedskog instituta. U Institutu isti~u da je ciq pru`iti boqe uslove {kolovawa stipendistima, a idealni kandidati su mladi sa akademskim kvalifikacijama, koji imaju iskustvo u liderstvu i ideje kako znawe ste~eno kroz ovaj program u [vedskoj da iskoriste u svojoj zemqi. U konkursu je navedeno da }e prioritet biti dat kandidatima koji odaberu studijske programe sa naglaskom na rodnu ravnopravnost, odr`ivi razvoj, demokratiju, qudska prava i smawewe siroma{tva. M. L. NIS KE TEM PE RA TU RE PROU ZRO KO VA LE NIZ PRO BLE MA Minus iskqu~io vo du i stru ju Zbog ek stre mne hla dno }e ko ja je uzro ko va la pu cawe vo do vo dne ci je vi ve }i na do ma }in sta va u Vi {e gra du od Bo `i }a ne ma vo du. Sa nes ta {i com vo de su o~a va ju se i sta no vni ci Kne `e va i Han Pi jes ka PI [U: DA NI JE LA STO KA NI] da ni je srpske.com DO PI SNI CI BAWALU KA - Ve li ka hla dno }a ko ja je oko va la RS posqedwih da na prou zro ko - va la je mno ge pro ble me sta - no vni ci ma, pa je ve li ki broj do ma }in stva os tao bez vo de i stru je. De be li mi nus, ko ji je u po - je di nim mjes ti ma bio i 28 ste pe ni ispod nu le, oko vao je i ri je ke i je ze ra, a zi ma je po - ka za la pra ve zu be za le div {i i po je di na izvo ri {ta. Zbog ek stre mne hla dno }e ko ja je uzro ko va la pu cawe vo - do vo dne ci je vi na ne ko li ko mjes ta u Vi {e gra du, ve }i na do ma }in sta va u ovoj op {ti ni od Bo `i }a ne ma vo du. Ka ko bi kva ro vi bi li {to pri je ot - kloweni, eki pe ko mu nal nih pre du ze }a "15. april" i "Ko mu - na lac" su da no no }no na te re - nu, a do zakqu~ewa ovog iz - dawa vo da ni je bi la sti gla u do ma }in stva. Sa nes ta {i com vo de su - o~a va ju se i sta no vni ci Kne - `e va, ali i Han Pi jes ka, gdje se zemqi {te za le di lo u du bi - ni do 30 cen ti me ta ra, pa su izvo ri {ta os ta la pra zna. - Re du kci je su u kom ple - tnoj op {ti ni, zbog ~e ga su u mno gim do ma }in stvi ma za le - di le ci je vi, pa su sta no vni ci os ta li bez vo de - re kla je mje - Radnici STANOVNICI VI [EGRADA DVA DA NA BEZ VO DE {tan ka Bran ka Mi tro vi} i do da la da su ima li i pro ble - ma sa stru jom, kao i jo{ ne ko - li ko op {ti na u RS. U PE TAK SE O^EKUJU NOVE PADAVINE Sta no vni ke Do bo ja, ko ji ko ris te uslu ge Grad ske to pla - ne, ju ~e uju tro su obra do va li Nadle`na mi nis tar stva u BiH ape lu ju na po slo dav ce da zbog ek stre mno nis kih tem pe ra tu ra vaz du ha ra dno vri je me sve du na mi ni mum i ta ko za {ti te zdravqe ra dni ka. - Po zna to je da nis ke tem pe ra tu re uzro ku ju niz zdrav stve nih pro - ble ma, po se bno kad su u pi tawu kar di ovas ku lar ne bo les ti, zbog ~e ga bi po slo dav ci tre ba lo vi {e pa`we da po sve te za po sle ni - ma, po se bno oni ma ko ji ra de na otvo re nom - re kla je po mo }nik mi nis tra ra da i bo ra ~ko-in va lid ske za {ti te RS Mi ra Va si}. Zale ena rijeka Bosna Led okovao Ukrinu vre li ra di ja to ri na kon {to su u ne djequ ima li gri jawe zna tno lo {i jeg in ten zi te ta. - Nis ke tem pe ra tu re od mi nus 22 ste pe na, ko li - ko je iz mje re no u ne - djequ uju tro, prou zro ko va le su da ven ti li na je dnom od ko tlo va ot ka `u - re kao je di re ktor To pla ne Zdrav ko Pe - tro vi}. Na je ze ru Dre - no va, kod Prwavo ra, for - mi rao se le de ni po kri va~, debqine tri de se tak cen ti me ta - ra, ali to ni je uti ca lo na ispo ru ku vo de za sa ni tar ne po tre be po tro {a ~i ma. - Od go di ne, od ka - da je je ze ro u fun kci ji, ni je za biqe`en ova kav led - ka `e Qubi {a We`i} iz Spor - tsko-ri bo lo vnog dru{ tva "Ukrin ski cvi jet" iz Prwavo ra. Da oda vno ni je bi la ova ko hla dna zi ma, pot vrdio je i me - te oro log Ne boj {a Ku{ tri no - vi}. On je ka zao da je naj ni `a tem pe ra tu ra u Bawalu ci za - biqe`e na na Bo `i} go - di ne, ka da je `i va na ter mo me tru po ka za la mi nus 28,4 ste pe na Cel zi ju sa. Pre ma pro gno za ma me te - oro lo ga, ve oma hla dno vri je me }e se za dr`a ti sve do ~et - vrtka, ka da }e tem pe ra tu ra u ve }i ni kra je va bi ti oko nu le, dok se ve} u pe tak o~e ku ju no ve pa da vi ne. Hladno}a je do pri ni je la i to me da do mo ve zdravqa {i - rom RS na pu ne pa ci jen ti sa pre hla dom ili gri pom, a posqedwih da na mno gi se javqaju i zbog lo mo va i mawih po vre da. Male {evi} Ma li {a ni sa Ko so va sti `u u ju nu BAWALU KA - Mi nis - tar pros vje te i kul tu re RS Da ne Ma le {e vi} na - ja vio je ju ~e da }e bo ra - vak dje ce sa Ko so va i Me to hi je kod po ro di ca u Srpskoj ove go di ne bi ti or ga ni zo va na u dru goj po - lo vi ni ju na, umjes to u av - gus tu, kao {to je bi la do sa da{wa pra ksa. - To je do go vo re no sa di re kto ri ma osno vnih {ko la iz Srpske. Ta da nas ta va jo{ tra je i dje ca sa Ko sme ta }e is to vre me - no mo }i po sje ti ti na {e {ko le - re kao je Ma le {e - vi} no vi na ri ma na kon sas tan ka sa pred sta vni - ci ma srpskih op {ti na i in sti tu ci ja sa Ko so va i Me to hi je. Pred sje dnik Skup {ti - ne op {ti ne Zve ~an Ivan To do si je vi} za hva lio je brat skom srpskom na ro du za sva do bra dje la u~iwena prven stve no pre ma srpskoj dje ci sa Ko sme - ta. (Srna) Semberija Ro e no vi {e be ba, mawe bra ko va BI JEQINA - Na po dru ~ju Sem be ri je to kom go di ne ro en je ve }i broj be ba u odno - su na go di nu, dok je is to - vre me no smawen broj sklopqenih bra ko va. - U Bi jeqini je la ni ro e no be ba, {to je za 80 vi {e u odno su na go di nu. Su dbo - no sno "da" u pro {loj go di ni iz go vo ri lo je 538 sta no vni ka Bi jeqine, {to je za 92 mawe u odno su na go di nu ra ni je - po - da ci su Ma ti ~ne slu `be. Ma ti ~ar Ta tja na Ni ko li} je is ta kla da je mor ta li tet i daqe ve }i u odno su na na ta - li tet. - U ma ti ~nu kwigu umrlih la ni je upi sa no qudi, od ~e ga u Bi jeqini 944, a u okol - nim se li ma re kla je ona. Q. A. Bo `i }ni kon cert u Mos ta ru Magi ~na no} poklon za najradosniji praznik MOS TAR - Tra di ci onal ni Bo `i }ni kon cert, na ko jem je nas - tu pio hor "Srbski pra vo sla vni poj ci" iz Beo gra da, dje ca ko ja po - ha a ju pra vo sla vnu vje ro na uku i u~e ni ci Mu zi ~ke {ko le "Sve ti Ro man Me lod" iz Ne ve siwa odr`an je u ne djequ uve ~e u Mos ta ru. Vla di slav To pa lo vi}, sve {te nik iz Sa ra je va i pro fe sor na Bo go slov skom fa kul te tu u Fo ~i, u be sje di je ka zao da je Bo `i} pra znik ko ji ozna ~a va ula zak Bo ga u svi jet. Mos tar ski pa roh Ra di vo je Kruq is ta kao je da je odr`a vawe kon cer ta uz naj ra do sni ji hri{ }an ski pra znik u Mos ta ru ve oma va `no, na po miwu}i da je kon cert dar srpske za je dni ce ci je lom gra du Mos ta ru. Or ga ni za to ri kon cer ta, ko ji je u Mos ta ru odr`an 11. put, su Srpska pra vo sla vna crkva i kul tur na dru{ tva iz Mos ta ra. (Srna)

7 Fond PIO la ni po slo vao boqe ne go ikad ^e kawe rje {ewa za pen zi ju pos ta lo pro {lost BAWALU KA - Fond pen - zij sko-in va lid skog osi gu rawa RS u go di ni os tva rio je naj boqe re zul ta te u svim aspe - kti ma po slo vawa do sa da, ka - zao je di re ktor ovog fon da Mla den Mi li}. - Iza nas je jo{ je dna te - {ka go di na u ko joj je fond u skla du sa pla nom i pro gra mom ra da u po tpu nos ti ispu nio sve PI [E: DA NI JE LA STO KA NI] da ni je las glas srpske.com BAWALU KA - Pe to ro ili vi {e dje ce ima po - ro di ca u Re pu bli ci Srpskoj, a me u wima ima i onih ko je bi pre ma bro ju svo jih ~la no va mo gle da na pra ve fu dbal ski tim, a za je dni ~ko za ve }i nu wih, osim pu ne ku }e dje ~i jih osmi je ha, su i egzis ten ci jal - ni pro ble mi. Osim Bawalu ke, Do bo ja i Pri je do ra, naj vi {e po ro di ca sa pe to ro i vi {e dje ce je u Te - sli }u i Zvor ni ku. Po ka za li su to re zul ta ti po pi sa sta no - vni{ tva, spro ve de nog go - di ne, a ko je je kra jem pro {le go di ne obja vio Za vod za sta tis - ti ku RS. Naj mawe vi {e ~la nih po - ro di ca ima ju Is to ~ni Mos tar i Is to ~ni Sta ri Grad, dok Is - to ~ni Drvar i Pe tro vac ne ma - ju ni je dnu po ro di cu sa pe to ro i vi {e dje ce. POTREBNA MNOGO VE ]A POMO] VI [E^LANIM PORODICAMA Da su dje ca naj ve }e bo gat - stvo i sve ono zbog ~e ga ~o vjek `i vi, is ta kla je i Sla vi ca Sav ko vi} iz Der ven te, maj ka osmo ro dje ce. - Mno go te `e nam je bi lo dok smo ima li dvo je dje ce. Sa - da ka da ih je osmo ro, ovi sta - ri ji dos ta po ma `u i sve ide svo jim to kom. Naj vi {e se ra du - je mo ne djeqi ka da smo svi za je - dno. Uju tro odla zi mo na li tur gi ju u ma nas tir Bi{wa, a po tom uz igru i po ro di ~no dru `ewe pro vo di mo os ta tak da na - is pri ~a la je Sla vi ca, ko ja sa su pru gom De ja nom po di - `e Jo va nu, Anu, Pa vla, Ma ri ju, Mi lo {a, La za ra, Va si li ja i ma lu Mi li cu. Do da la je da bi voqela ima ti jo{ dje ce, ali je, ka ko ka `e, zbog zdrav stve nih pro ble ma spri je ~e na. Pred sje dnik Udru `ewa po - ro di ca sa ~e tvo ro i vi {e dje ce RS Jo van Ra do va no vi} is ti ~e da je ve }i na ovih po ro di ca u te {koj fi nan sij skoj si tu aci - ji, te da je vi {e od 70 od sto wih ne za po sle no. - Go di na ma po ku {a va mo da vi {e ~la nim po ro di ca ma obe - zbi je di mo boqi po lo `aj u dru{ tvu, ali te {ko. Dru{ tvo uop {te ne pre po zna je na {e po - za dat ke - is ta kao je Mi li}. U pro te kloj go di ni, ka ko ka `e Mi li}, svi kom ple ti ra - ni zah tje vi za os tva ri vawe pra va bi li su ri je {e ni u ro - ku od se dam do 15 da na. - Na kra ju go di ne ima li smo kom ple ti ra nih zah tje va, a ne kom ple - tnih za ko je ~e ka mo po dat ke iz inos tran stva. Mje se ~no tre be, a to su pri ori te ti pri za po{qavawu, pen zi oni sawe maj ki sa tro je i vi {e dje ce i dru ge ola k{i ce - re kao je Ra - do va no vi}. ri je {i mo oko zah tje va - is ti ~e Mi li}. On pod sje }a da je kra jem ju la go di ne, ka da je sti - gao na ~e lo fon da, na sli je dio ne ri je {e nih zah tje va. Mi li} do da je i da su us - pje {no nas ta vi li akci ju "STOP pre va ra ma, do pen zi je po {te no". - Sa mo la ni spri je ~i li Pe to ro ili vi {e dje ce ima po ro di ca u RS Pre ma Ra do va no vi }e vim ri je ~i ma, naj vi {e dje ce u RS ima ju tri po ro di ce iz Bawalu - ke i to po 14 dje ce, dok u La - kta {i ma `i vi po ro di ca sa 12 smo vi {e mi li on sku is pla tu ne le gal nim ko ri sni ci ma, a od go di ne do da nas po tom osno vu u buyetu je os ta lo oko 30 mi li ona KM - na gla - sio je Mi li}. Ka `e i da je po boq{a na stru ktu ra ko ri sni ka pra va. Dje ~ija graja glasnija od problema Mno go te `e nam je bi lo dok smo ima li dvo je dje ce. Sa da ka da ih je osmo ro, ovi sta ri ji dos ta po ma `u i sve ide svo jim to kom. Naj vi {e se ra du je mo ne djeqi ka da smo svi za je dno, ka za la Sla vi ca Sav ko vi}, maj ka osmo ro dje ce ili 3,33 % pe to ro i vi {e dje ce ili 4,37 % ~e tvo ro i vi {e dje ce Podaci o `e ne sa 15 i vi {e go di na: ili 14,56 % tro je dje ce ili 25,42 % ni je ra a lo ili 38,84 % dvo je dje ce ili 13,47 % je dno di je te Po ro di ca Sav ko vi} dje ce, a u Zvor ni ku i Te - sli }u dom su svi le po ro - di ce sa po de se to ro ma li {a na. Za nimqivo je da je Te sli} je dna od lo kal nih za je dni ca sa naj ve }im bro - jem po ro di ca sa pe to ro i vi {e dje ce, ko jih u ovoj op - {ti ni ima 1.100, dok su u mno - go ve }oj Bi jeqini 882 ova kve po ro di ce. Pred sje dni ca zvor ni ~kog Udru `ewa ro di teqa sa ~e tvo ro i vi {e dje ce Dra ga na ]u po vi} ka `e da se u posqedwe vri je me sve vi {e sta no vni ka ovog gra - Po red na ve de nog, po boq{an je i odnos izme u bro ja osi - gu ra ni ka i ko ri sni ka pra va sa 1,13 na 1,16:1, a rast bro ja ko ri sni ka pra va na in va - lid sku pen zi ju je bio ne ga - ti van. D. O. Op{tine sa najvi{e vi {e ~lanih porodica BAWALU KA PRI JE DOR da opre djequje na ve }i broj dje ce. - Tru - di mo se da si ro - ma {nim vi {e ~la - nim po ro - di ca ma ko li ko-to li ko po mo gne mo na ra zne na ~i ne - re - kla je ]u po vi }e va. De mo graf Ste vo Pa {a - li} is ti ~e da je u posqedwe vri je me sve mawe po ro di ca ko je ima ju je dno ili dvo je dje ce, a ka mo li pe to ro ili vi {e. - Tre nu tno nam je ciq da pod sti ~e mo boqes to je }e po - ro di ce da ima ju vi {e od dvo je dje ce, jer ako bi smo se fo ku - si ra li na vi {e ~la ne po ro di - ce, to bi mul ti pli ko va lo si ro ma{ tvo - re kao je Pa {a - li} i do dao da Srpskoj go - di{we ne dos ta je no vo ro en ~a di, te da hi tno mo ra ju pre du ze ti efi ka sni je mje re o tom pi tawu. GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Mladen Mi li} Ne za po sle nost roditeqa najve }i pro blem vi {e ~la nih porodica FO TO: AR HI VA U BAWALUCI TRI PORODICE SA 14 DJE CE TE SLI] ZVOR NIK DO BOJ Bawaluka Objavqeni pla no vi srpsko -je vrej skog dru{ tva BAWALU KA - U Je vrej - skom kul tur nom cen tru "Arie Li vne" u Bawalu ci u ne djequ uve ~e odr`a na je re do vna go di{wa Skup - {ti na Dru{ tva srpskoje vrej skog pri ja teqstva, na ko joj je ra zmo tren plan akti vnos ti za go di nu. Pred sje dnik dru{ tva Ale ksan dar La za re vi} je re kao da }e ~la no vi dru{ tva u~es tvo va ti u broj nim ma ni fes ta ci ja - ma. Ka zao je da na proqe}e pla ni ra po sje tu Izra elu. (Srna) Sarajevo Pod lu pom va kci na ci ja dje ce SA RA JE VO - Udru `ewe ro di teqa te {ko bo le sne dje ce u BiH or ga ni zu je da nas u Sa ra je vu kon fe - ren ci ju o va kci na ma, uz na ja vu da BiH pos ta je prva zemqa u re gi onu ko - ja }e uspos ta vi ti stan - dar di za ci ju is tra `nih radwi u kri vi ~nim pos - tup ci ma o{te }ewa zdravqa dje ce na kon va - kci na ci je. Stan dar di za ci ja }e se, ka ko is ti ~u, ura di ti za sve ~e ti ri va kci ne ko je be be pri ma ju u prvoj go di - ni `i vo ta. (Agen ci je) Jahorina Na pla ni ni oko gos ti ju JA HO RI NA - Uslo vi za ski jawe na Ja ho ri ni do - bri su na sta za ma "Sko ~i - ne" i "Poqice", a na pla ni ni tre nu tno bo ra vi oko gos ti ju. Ru ko vo di lac mar ke tin - ga i pro da je u Olim pij - skom cen tru "Ja ho ri na" Dra gan So ko lo vi} is ti - ~e da je u vri je me no vo go - di{wih pra zni ka na pla ni ni bo ra vi lo izme - u i qudi. So ko lo vi} je re kao da se kra jem ja nu ara o~e ku je ve li ki broj po sje ti la ca iz Tur ske. (Srna)

8 8 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Panorama Sindikat zvorni~ke kompanije Podr{ka rukovodstvu za razvoj "Alumine" ZVORNIK - Sindikat metalske industrije i rudarstva kompanije "Alumina" iz Zvornika podr`a}e svakog sada{weg i budu}eg menayera, vlasnika ili suvlasnika za koga procijeni da mu je u prvom planu op{ti interes, odnosno da kompanija radi i da se razvija. Podsje}aju}i da se uskoro o~ekuje presuda u sporu sa litvanskom Ukio bankom, u kojoj se radi o kreditu od oko 155 miliona KM i za koji je, kako se tvrdi, data u zalog odre ena imovina Fabrike glinice "Bira~", a time i wenih k}erki-firmi kao {to je "Alumina", Sindikat ove kompanije ukazuje na to da taj novac nije zavr{io u fabrici i da od wih nikakvu korist nisu vidjeli radnici "Bir~a". (Srna) Rogatica Paketi za qep{e praznike ROGATICA - Centar za socijalni rad u Rogatici uru~io je 93 paketa pomo}i najugro`enijim stanov - nicima ove op{tine kako bi {to qep{e proslavili praznike. - Akciji prikupqawa pomo}i se odazvao veliki broj humanista. Zahvaquju}i wima mnogi stanovnici ne bi osjetili radost Bo`i}a i predstoje}e Pravoslavne nove godine - rekla je direktorka Centra Dragana Bakmaz. S. M. U~enici iz Srebrenice otputovali na Zlatibor SRE BRE NI CA - Na Zla - ti bor je ju ~e otpu to va lo 100 u~e ni ka iz Sre bre ni ce, ko ji }e na ovoj pla ni ni bes pla tno pro ves ti se dam da na. Bo ra vak u zim skom tu ris - ti ~kom cen tru na Zla ti bo ru za naj boqe a ke i u~e ni ke iz ma te ri jal no ugro `e nih po ro - di ca omo gu }e no je za hvaquju }i do broj sa radwi op {ti na ^a - je ti na i Sre bre ni ca i po - dr{ci na ~el ni ka Mla de na Gru ji ~i }a. - Op {ti na Sre bre ni ca na ovaj na ~in sti mu li {e u~e ni ke da pos ti `u do bre re zul ta te i po ka zu je im da se wihov rad pra ti, a us pjeh ci je ni - re kao je Gru ji ~i}. \a ci }e ima ti mo gu }nost da po ha a ju {ko lu ski jawa i pro ve du dio zim skog ra spus ta u ra zli ~i tim sa dr`a ji ma ko je Zi mo vawe na gra da za marqivo u~ewe nu di je dan od naj po zna ti jih pla nin skih cen ta ra u Srbi ji. - Sre }an sam {to smo us pje li da obe zbi je di mo zi - mo vawe za naj boqe i naj si - ro ma {ni je u~e ni ke - ka zao je Gru ji~i} i po ru ~io da }e ru ko vod stvo op {ti ne i daqe sti mu li sa ti i na gra i va ti a ke ko ji pos ti `u do bar us pjeh u {ko li. K. ]. U Bawalu ci otvo re na izlo `ba iko na sa po dru ~ja BiH Izlo`eni ~uvari duhovne tradicije Bo go slov ski fa kul tet u Fo ~i Studenti odu {evili ikonama i mozaicima IKONE DO 8. MAR TA U BAWALUCI Od ne ko li ko sto ti na izu ze tno vri je dnih iko na sa pros to ra ci je le BiH ov dje su izlo `e ne one ko je ima ju srpskoslo ven ske na tpi se, {to in di ku je da su wiho vi auto ri bi li srpski sli ka ri, re kla [e vo PI [E: DRA GA NA OR LO VI] dra ga nak glas srpske.com BAWALU KA - Dio kul - tur ne i du ho vne ba {ti ne srpskog na ro da sat ka ne u 43 iko ne ne pro cjewive vri je - dnos ti pred stavqen je ja - vnos ti izlo `bom "Srpski iko no pis od 16. do 18. vi je ka iz crka va i ma nas ti ra sa po - dru ~ja BiH" u Ga le ri ji Aka - de mi je na uka i umje tnos ti RS (ANURS) u Bawalu ci. Za hvaquju }i ra zu mi je vawu i bla go slo vu epis ko pa Srpske pra vo sla vne crkve Je fre ma, Hri zos to ma, Ata na si ja i Gri - go ri ja te in sti tu ci ja ma i us - ta no va ma RS, kao i gru pi en tu zi jas ta ova izlo `ba je u ne djequ u Aka de mi ji na uka i umje tnos ti RS otvo re na po vo - dom 9. ja nu ara - Da na RS. Pred sje dnik Aka de mi je na uka i umje tnos ti Raj ko Ku - zma no vi} otva ra ju }i izlo `bu re kao je da je na izlo `bi sa - bran sa mo dio naj zna ~aj ni jeg bla ga srpske pra vo sla vne i du ho vne kul tu re, sta rog ne ko - li ko vi je ko va. - Iko ne pred stavqaju sve - te li ~nos ti i do ga a je i ~u va - ri su na {e du ho vne tra di ci je - do dao je Ku zma no vi} i istakao da je ri je~ o dje li ma ve li ke kul tur ne i is to rij ske vri je - dnos ti za srpski na rod. Je dan od auto ra izlo `be, is to ri ~ar Qiqana [e vo je is ta kla da pos tav ka obu hva ta iko ne i car ske dve ri iz ma - nas ti to mi sli}, Do - brun, Lo mni ca. Tu su i iko ne iz crka va i ma nas ti ra u Fo - ~i, ^aj ni ~u, Vi so kom, Li vnu, Sa ra je vu, Bu so va ~i, Tre biwu, Postavke Pla ni ra no je da "Srpski iko no pis od 16. do 18. vi je - ka iz crka va i ma nas ti ra sa pros to ra BiH" po sli je Bawalu ke bu de pos tavqen i u Tre biwu i Bi jeqini. Osim to ga, Pe da go {ki za - vod Re pu bli ke Srpske upu - ti }e do pis svim {ko la ma da, u okvi ru svo jih pro gra - ma, or ga ni zo va no po sje te ovu izlo `bu. Otvarawu izlo`be prisustvovale mno ge li ~nos ti iz RS i re gi ona FO TO: D. OR LO VI] Go mi oni ci, kao i crkve brvna re iz se la Bla {ko. - Od ne ko li ko sto ti na izu ze tno vri je dnih iko na sa pros to ra ci je le BiH ov dje su izlo `e ne one ko je ima ju srpskosloven ske na tpi se, {to in - di ku je da su wiho vi auto ri bi li srpski sli ka ri - re kla je [e vo i do da la da su izlo - `e na dje la naj boqih iko no pi - sa ca svo ga vre me na. NA JE DNOM MJESTU DJELA NAJBOQIH IKONOPISACA SVOG VREMENA Uz Qiqanu [e vo, auto ri ove izlo `be su i aka de mik Mi li vo je Un ko vi}, te di re - ktor Re pu bli ~kog se kre ta ri ja - ta za vje re Dra gan Da vi do vi}. Ura div {i ogro man po du hvat, us pje li su na je dno mjes to pri - ku pi ti iko ne iz svih kra je va BiH, ko je, ka ko po ru ~u ju, pred - stavqaju gla vne to ko ve srpskog iko no pi sa iz tog vre me na. Izlo `ba }e bi ti otvo re - na do 8. mar ta, a pra ti je lu - ksu zni ka ta log na srpskom, en gles kom i rus kom je zi ku na 84 stra ni ce i fo to gra fi je svih izlo `e nih iko na. FO ^A - Izlo `ba iko na i mo za ika otvo re na je na Pra - vo sla vnom bo go slov skom fa - kul te tu "Sve ti Va si li je Os tro {ki", a auto ri su ta - len to va ni stu den ti Od sje ka za crkve no sli kar stvo i umje tnost ove vi so ko {kol ske us ta no ve, sa sje di {tem u Do - bo ju. BR^KO - Udru`ewe mla - dih "Trka za `ivot" pok re - nulo je 1. januara huma nitarnu akciju za nastavak pomo}i petogodi{wem Peri Vasiqevi}u iz Br~kog, koji je obolio od nefrotskog sindroma, a otvoren je i humanitarni broj Peri su za lije~ewe oboqelih bubrega neophodni lijekovi za koje roditeqi nemaju novac jer jo{ dvoje wihove djece imaju zdravstvene probleme. Vasiqevi}ima su dje~iji dodaci jedini prihodi. (Agencije) Iko ne i mo za ici ko je stva - ra ju stu den ti ovog od sje ka ve} su pre po zna te od strane ja vnos ti i okol nih crka va, {to pot vr u je ~iweni ca da mno gi od wih ve} iko no pi - {u po je di ne hra mo ve {i rom epar hi ja Srpske pra vo sla vne crkve u BiH i Evro pi. R. \. Inicijativa prijedorskih atleti~ara Predla`u mar{ od Mrakovice do Gradine PRIJEDOR - Atleti~ari rekreativci iz Prijedora najavili su inicijativu da se organizuje mar{ od memorijalne zone Mrakovica na Kozari do Spomen-kompleksa Dowa Gradina. Rekreativni atleti~ar Ranko Kolar, koji je i odbornik u Skup{tini grada rekao je da }e nastojati da po~etkom aprila kada se obiqe`ava godi{wica proboja jasenova~kih logora{a, organizuju mar{ u du`ini od 39 kilometara. (Srna) Akcija za Peru Vasiqevi}a Petogodi{wem dje~aku potrebna pomo}

9 GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Brat i ses tra iz Te sli }a ne obi ~an ho bi pre tva ra ju u ozbiqan bi znis O`ivjeli djedovu "fabriku" igra ~aka Bo ri li smo se da re ali zu je mo ide ju, a sa da jo{ ve }e na po re ula `e mo da od ovog na pra vi mo bi znis. Tek smo na po ~et ku i ni je la ko, ali vje ru je mo da se uz pu no tru da i quba vi pre ma ovom po slu mo `e sve pos ti }i, ka `e Ne nad Va si} PI [E: JA SNA DRA GO JE VI] ja srpske.com TE SLI] - Ori gi nal ne drve ne igra ~ke, ko je osmi{qaju i izra u ju brat i ses tra Ne nad (22) i Ta tja na (21) Va si} iz Te sli }a, na pu tu su da od ho bi ja pre ras tu u ozbiqan bi znis. Svo je ru ko tvo ri ne Va si }i su la ni pred sta vi li na ne ko li - ko bi znis kon fe ren ci ja u re gi - onu, gdje su ubi ra li niz po hva la i na gra da. Je dno od naj dra `ih pri znawa osvo ji li su ne da vno na ta kmi ~ewu za naj boqu te hno - lo {ku ino va ci ju u RS, gdje im je pri pa la dru ga na gra da. Ka `u da im mno{ tvo po hva la i pri - znawa, ko ja pris ti `u sa svih stra na, pred stavqaju mo ti va ci ju za nas ta vak ra da i usa vr{a vawe inovacija. To im da je "vje tar u le a" da svoj brend "Sklopy Toys" re gis tru ju, te da pro {i re proi - zvodwu. Za wiho ve igra ~ke vla da ve li ko in te re so vawe, a ne ke od wih su ve} do {le do svo jih ku - pa ca. - Bo ri li smo se da re ali zu - je mo ide ju, a sa da jo{ ve }e na po - re ula `e mo da od ovog na pra vi mo bi znis. Nas dvo je smo tek na po ~et ku i ni je la ko, ali vje ru je mo da se uz pu no tru da i quba vi pre ma ovom po slu mo - `e sve pos ti }i - pri ~a Ne nad. On je ka zao da pla ni ra ju vi {e pa`we da po sve te pro mo - Qetnikovac Ne nad i Ta tja na Va si} u re - ali za ci ji svo jih ide ja ima - li su zna ~aj nu po dr{ku op {ti ne Te sli}, zbog ~e ga su u znak za hval nos ti odlu - ~i li da grad ski park ukra - se ma lim qe tni kov cem za dje cu. Tako e, kao spon zo ri su u~es tvo va li na ma ni - fes ta ci ji "Kon fe ren ci ja be ba" ko ja je odr`a na u ovoj lo kal noj za je dni ci. "SKLOPY TOYS" PROIZA [AO IZ PORODI^NE TRADICIJE Ne nad i Tatjana Vasi} sa mentorom iz mar ke tin ga ci ji svo jih proi zvo da i da ih pri bli `e ma li {a ni ma, ali i svi ma ko ji bri nu o ra zvo ju mo - to ri ~kih spo so bnos ti kod dje - ce. - Na {e proi zvo de }e mo pre - zen to va ti u vrti }i ma i igra - oni ca ma, gdje bi dje ca, ro di teqi i va spi ta ~i mo gli da vi de pre dnos ti ovih edu ka ti - vnih igra ~a ka - ka zao je Va si}. Am bi cio zni brat i ses tra ka `u da izra dom pre dme ta od drve ta ~u va ju po ro di ~nu tra di - ci ju, jer su wiho ve igra ~ke nas - ta le u sto lar skoj radwi u ko joj je maj sto ri sao naj pri je wihov djed, a on da i otac. smo da is ko ris - Igra ~ke }e pred sta vi ti u vrti }i ma i igraonicama ti mo os tat ke prvo kla snog drve ta, pa smo do {li na ide ju da proi zvo di mo edu ka ti vne igra ~ke ~i ju izra du smo ka sni - je usa vr{a va li - ka zao je Va - si}. OSVOJILI NIZ NAGRADA I PRI ZNAWA Wego va ses tra Ta tja na obja{wava da se kroz drve ne igra ~ke pro vla ~e per tle i kre - ira ju za nimqivi obli ci. - Osim drve ta, ko ris ti mo pri ro dne bo je i eko lo {ki izra - e ne per tle, ko je se ta ko e proi - zvo de u Te sli }u. Svje sni smo da tre ba ula ga ti jo{ nov ca u sve da bi se proi zve le ve }e ko li ~i ne - re kla je Ta tja na. Pre ma wenim ri je ~i ma, u usa vr{a vawu u ovom po slu mno - go su im po mo gla ta kmi ~ewa, gdje su sti ca li zna ~aj na is kus - tva i sklo pi li mno ga po znan - sta va. Mla di ma ko ji tra `e po sao sa vje tu ju da po sje }u ju ma ni fes - ta ci je po put "Star tap aka de mi - je" i "Naj boqe te hno lo {ke ino va ci je", gdje mo gu da sti ~u no va znawa i vje {ti ne ko je }e im po mo }i da la k{e pro na u za po slewe. Trebiwe Jo ksi mo vi} za Pra vo sla vnu no vu go di nu TRE BIWE - Tre biwce }e u no vu go di nu po ju li - jan skom ka len da ru uves ti pje Jo ksi mo - vi}, ko ji }e nas tu pi ti u ba {ti ho te la "Pla ta ni" u cen tru gra da, pot vrdio je gra do na ~el nik Tre biwa Lu ka Pe tro vi}. Ka zao je da je kon cert po klon Tre biwaca iz Srbi je, ko ji su na ovaj na ~in `eqeli da po dr`e no vu grad sku vlast. (Srna) Srebrenica Fon da ci ja po ma `e ro di teqima SRE BRE NI CA - Fon - da ci ja "Bla go slo ve na Sre bre ni ca" pri ku pi la je pro {le go di ne ma ra ka, ko je je po vo dom bo `i }nih pra zni ka po di - je li la ro di teqima no vo - ro en ~a di. Ova fon da ci ja for mi - ra na je pri je pet go di na na ini ci ja ti vu sre bre ni - ~kog sve {te ni ka Ale - ksan dra Mla e no vi }a, a no vac po ~et kom sva ke go - di ne ra vno mjer no di je le svoj no vo ro e noj dje ci. K. ]. Bratunac Uru ~e ni pa ke ti }i i tro boj ke BRA TU NAC - Sve to sav - ska omla din ska or ga ni za - ci ja iz Bra tun ca uru ~i la je 80 pa ke ti }a dje ci bez ro di teqa, te ma li {a ni ma iz po ro di ca sla bi jeg ma - te ri jal nog stawa i vi {e - ~la nih po ro di ca. Ova or ga ni za ci ja obe - zbi je di la je po vo dom Da na RS 55 srpskih tro boj ki, ko je su po di jeqene gra a - ni ma. K. ]. Petrovo Pre mi nuo no vi nar Ozren Jor ga no vi} DO BOJ - No vi nar i do - pi snik No vin ske agen ci je Re pu bli ke Srpske "Srna" Ozren Jor ga no vi} pre mi - nuo je ju ~e u Pe tro vu u 59. go di ni. Jor ga no vi} je za svoj bo - gat no vi nar ski rad do bio broj ne na gra de i pri - znawa. Da tum i mjes to sa - hra ne bi }e na kna dno objavqeni. (Srna) Poreska uprava RS kuburi sa naplatom dugovawa op {tina za poreze i doprinose Dug za mrznuo ra ~u ne So ko ca i ba ra BAWALU KA - Po res ka upra va RS vo di pos tu pak pri - nu dne na pla te za op {ti ne bar i So ko lac zbog nei zmi re nih oba ve za za po re ze i do pri no se. - Za op {ti nu bar do ne se no je rje {ewe pri nu dne na pla te zbog du ga od KM, dok nei zmi re ne oba ve ze op {ti ne So ko lac izno se KM - re kli su u Po res - koj upra vi RS. Na ~el nik ba ra Ni ko la \o ka no vi} ka `e da su du go vawa pre ma Po res koj upra - vi nas ta la u go di ni, te da ra dni ci ma ni je is pla }e no pet pla ta. - Na dam se da }e nam do kra ja mje se ca Mi nis tar stvo fi nan si ja odo bri ti za du `ewe od KM ka ko bi smo pla - ti li dug Po res koj upra vi i dio du ga pre ma do bavqa~i ma - re kao je \o ka no vi}. Na ~el nik op {ti ne So ko - lac Mi lo van Bje li ca is ti ~e da dva mje se ca ka sne sa upla - tom po res kih oba ve za, zbog ~e - ga je ra ~un op {ti ne u blo ka di vi {e od de set da na. - Te {ko je re }i ka da }e mo pla ti ti dug jer ima mo ve li ki pro blem sa na pla tom na {ih pri ho da. "[u me RS" nam du gu ju KM, dug za kon ce si je izno si oko , a pre ma iz - vje {ta ju Po res ke upra ve ima mo 2,9 mi li ona ma ra ka ne na pla - }e nih re do vnih pri ho da - re - kao je Bje li ca i do dao da za po sle ni u ovoj op {ti ni ni su pri mi li ~e ti ri pla te. M. L.

10 10 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Biznis Naziv emitenta Naziv emitenta Dioni~ko dru{tvo Dioni~ko dru{tvo KOTACIJA OBVEZNICA Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost PRIMARNO SLOBODNO Dioni~ko dru{tvo BERZA BAWALUKA BERZANSKO Република Српска - измирење ратне штете 11 Република Српска - измирење ратне штете 6 Република Српска - измирење ратне штете 10 Република Српска - измирење ратне штете 9 Нова банка а.д. Бањалука Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 8 Витаминка а.д. Бањалука FONDOVI ЗАИФ у преоб. БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗМИФ у преоб. Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преоб. Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗМИФ у преоб. Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преоб. ВБ фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преоб. Cептер фонд а.д. Бањалука Prosje~na cijena Promjena 69,07 85,15 72,01 77,51 0,56 1,05 82,00 0,08 BERZA SARAJEVO KOTACIJA KOMPANIJA 0,44-0,09 0,01 0,65 0,96 Prosje~na cijena Promjena 2,75 1,25 7,27 4,12 1,05 2,81 1,40 0,40 1,52 0,04 3,45 1,00 7,85 Promet , , , , , , ,52 Promet 517, ,67 Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost Bosnalijek d.d. Sarajevo FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. D FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. E 91, ,16 159,30 Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost Pariz Naf ta za de ce ni ju pa da na de set do la ra PA RIZ - Ci je na naf te bi mo gla da pa dne na sa mo de set do la ra za ba rel u ro - ku od de set go di na, kao posqedi ca ta la sa ener get - skih cu na mi ja, oci je nio je {ef za ino va ci je fran - cus ke ener get ske kom pa ni je "An `i" Ti je ri Le perk. Pri ti sak na naf tu }e iz - vr{i ti ni `i tro {ko vi proi zvodwe so lar ne ener - gi je, rast pro da je elek tri - ~nih vo zi la, ek span zi ja "pa me tnih" zgra da i jef tin vo do nik. (Ta njug) Akcija zbog afere "Dizelgejt" FBI uhap sio biv {eg ~el ni ka "Fol ksva ge na" VA [IN GTON - Agen ti ame ri ~kog Fe de ral nog is tra - `nog bi roa (FBI) uhap si li su fun kci one ra wema ~kog "Fol ksva ge na" pod op tu `bom za za vje ru s ciqem pre va re ame ri ~kih vlas ti u sklo pu skan da la "Di zel gejt". FBI je na Flo ri di uhap - sio Oli ve ra [mi ta, ko ji je bio na ~e lu "Fol ksva ge no vog" odjeqewa u SAD za pri la go a - vawe re gu la tor nim pro pi si ma od do mar ta go di ne. [mit je uha p{en pod op tu - `bom da je odi grao va `nu ulo - gu u "Fol ksva ge no vim" nas to - jawima da od ame ri ~kih vlas ti sa kri je pre va ru u ve zi sa di zel mo to ri ma. [mit i ne ko li ko dru gih zva ni ~ni ka su pod sumwom da su u vi {e na vra ta na vo - di li la `na te hni ~ka obja - {wewa u ve zi sa ni vo ima emi - si je iz du vnih ga so va. U "Fo l ksva ge nu" su odbi li da ko - men ta ri {u vi jest o ha p{ewu. "Fol ksva gen" je u sep tem - bru go di ne pri znao da je in sta li rao taj ni sof tver u svo jih auto mo bi la u SAD ka ko bi va rao na tes to vi - ma mje rewa emi si je {te tnih ga so va i u~i nio svo je auto mo - bi le vi {e eko lo {kim. Ta vo - zi la su za pra vo emi to va la i do 40 pu ta ve }u emi si ju {te tnih ga so va od do zvoqene. (Ta njug) Ame ri ~ki la nac res to ra na brze hra ne do nio stra te {ku odlu ku "Mekdonalds" prodao poslovawe u Ki ni VRIJEDNOST AKVIZICIJE 2,08 MILIJARDI DOLARA BH Telekom d.d. Sarajevo 15, ,00 DOBITNIK "TE LE KOM SRPSKE" AD BAWALU KA GUBITNIK "NES TRO PE TROL" AD BAWALU KA Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Indeks SEKUNDARNO SLOBODNO Dioni~ko dru{tvo 1,05 0,96% 0,70-6,67% FTSE 100 (Jan 9) CAC 40 (Jan 9) DAX (Jan 9) SVJETSKI INDEKSI Evropske berze Vrijednost 7, , , Ameri~ke berze Promjena (%) Indeks Vrijednost Promjena (%) Nasdaq (Jan 06) 5, Azijske berze Indeks Vrijednost Promjena (%) Nikkei 225 (Jan 6) Straits Times (Jan 9) Hang Seng (Jan 9) Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost Fad d.d. Jelah 11, ,56 19, , , Kon zor ci jum ko ji ~i ne ki nes ka dr`a vna kom pa ni ja "Si tik" i ame ri ~ki in ves ti ci oni fond "Kar lajl gru pa" ku pu je udio od 80 od sto u po slo vawu, dok }e "Me kdo nal ds" za dr`a ti pe ti nu vla sni{ tva WUJORK - Ame ri ~ki la - nac brze hra ne "Me kdo nal ds" pro da }e kon trol ni udio svog po sla u Ki ni i Hon gkon gu za 2,08 mi li jar di do la ra. Ku pac je kon zor ci jum ko ji ~i ne ki nes ka dr`a vna kom pa - ni ja "Si tik" i ame ri ~ki in - ves ti ci oni fond "Kar lajl gru pa". Kon zor ci jum }e ku pi ti udio od 80 od sto po slo vawa, dok }e "Me kdo nal ds" za dr`a ti pe ti nu vla sni{ tva uz plan da sa no vim par tne ri ma otvo ri vi {e od res to ra na u idu - }ih pet go di na u mawim ki - nes kim gra do vi ma. "MEKDONALDS" SE BO RI SA USPORAVAWEM RAS TA U KI NI - "Si tik li mi tid", "Si- tik ka pi tal hol din gs", "Kar- lajl gru pa" i "Me kdo nal ds" }e osno va ti kom pa ni ju ko ja }e ra di ti kao fran {i za po - slo vnog lan ca u kon ti - nen tal noj Ki ni i Hon gkon gu u na re - dnih 20 go di na - na ve le su kom pa - ni je u za je dni - ~kom sa op {tewu za ja vnost. Spo ra zum je dio "Me kdo nal dso - vog" pla na pro mje ne po slo vawa na stra nom tr`i {tu, bu du }i da se kom - 28% pa ni ja bo ri sa uspo ra vawem ras ta u Ki ni kao je dnom od naj va `ni jih tr`i {ta. La nac res to ra na brze hra ne je pro {le go di ne na ja - vio pla no ve za pro da ju vi {e od svo jih res to ra na u Ki ni i Hon gkon gu, po {to je wegov pro met bio po go en zbog po li ti ~kih na pe tos ti u Vlasni ~ki udio u novoj kompaniji 20% ve zi sa Ju `no ki nes kim mo - rem. To se zna ~aj no odra zi lo na za ra du ame ri ~ke kom pa ni je u Ki ni. Po slo vawe "Me kdo - nal dsa" u Ki ni je ta ko e bi lo uz drma no go di ne zbog skan da la u ve zi sa bez bje - dno{ }u hra ne u ko ji je bio uple ten je dan od wego vih do - bavqa~a me sa. U sa op {tewu objavqenom na Hon kon {koj ber zi na ve de - no je da je ciq ove ku po pro - da je upra vo ja ~awe pri sus tva "Me kdo nal dso vih" me u ki - nes kim po tro {a ~i ma ko ji tre ba da pos ta nu gla vni po kre ta~ ki nes ke eko no mi je u go di - na ma ko je do la ze. Ciq ki nes kih 52% vlas ti jes te tran sfor ma - ci ja do ma }e eko no mi je ka - ko bi gla vnu ulo gu u woj ima li po tro {a- ~i, a ne dr`a va kao {to je sa da slu - ~aj. (Ta njug)

11 "Mudis" Sre zan rej ting "Agro ko ra" LON DON - Rej ting agen ci ja "Mu dis" sni zi la je kre di tni rej ting hrvat - skom kon cer nu "Agro kor" i wego vim ob ve zni ca ma zbog kom bi na ci je sla bi jeg pro - {lo go di{weg re zul ta ta i vi so kog ni voa za du `e nos - ti. Rej ting je sni `en na B3 sa B2, a vje ro va tno }a ka{wewa u ser vi si rawu fi nan sij skih oba ve za na B3-PD sa B1-PD. Is to vre - me no, "Mu dis" je sni zio rej ting "Agro ko ro vih" ob - ve zni ca na B3 sa B2. (Agen ci je) Evrozona Jewava ne za po sle nost BRI SEL - Sto pa ne za po - sle nos ti u evro zo ni os ta la je u no vem bru pro {le go di - ne na 9,8 od sto, naj ni `em ni vou u posqedwih se dam go di na, jer je nas tavqen skro man eko nom ski zao - kret. To je naj ni `a sto pa ne za po sle nos ti od ju la go di ne, a u no vem bru je u evro zo ni bi lo 15,9 mi - li ona ne za po sle nih, {to je za mawe ne go u okto - bru. Naj ni `u sto pu ne za po - sle nos ti od 4,1 od sto ima Wema ~ka, dok je naj vi {a u [pa ni ji i Gr~koj - 19,2, odno sno 23,1 od sto. (Ta njug) Velika Britanija Pre mi jer ka sru {i la fun tu LON DON - Bri tan ska fun ta pa la je ju ~e na naj - ni `i ni vo od okto bra pro {le go di ne po {to su izja ve pre mi jer ke Te re ze Mej iza zva le bo ja zan da }e Ve li ka Bri ta ni ja iz gu bi - ti pris tup je din stve nom evrop skom tr`i {tu ro be i uslu ga zbog odluke da napusti EU. Fun ta je osla bi - la u Lon do nu 0,9 od sto pre ma do la ru na 1,2174 do - la ra. (Ta njug) Sje ver ni i sje ve ro za pa dni kra je vi RS ima ju po ten ci jal za ra zvoj vin skog tu ri zma Doma }a kapqica privla ~i strance Do la ze nam na javqene gru pe, a po sje ti oci su iz ra znih kra je va. Naj vi {e ih je iz su sje dnih op {ti na, ali ih ima i iz Slo ve ni je, Aus tri je, Wema ~ke i dru gih ze maqa, ka zao Bawac. Stran ci do la ze sa svih kon ti ne na ta, re kao Jun gi} PI [E: JA SNA DRA GO JE VI] ja srpske.com BAWALU KA - Po voqna kli ma, kva li te tno zemqi {te i kon fi gu ra ci ja te re na uti - ca li su na {i rewe vi no gra da na sje ve ru i sje ve ro za pa du RS, a vi na ri je na ovom po dru ~ju pre po zna li su i tu ris ti ko ji sve ~e{ }e ku ca ju na wiho va vra ta. Za uz goj vrhun skih sor ti vi - no ve lo ze, ko je da ju kva li te tne kapqice vi na, po go dnim su se po ka za li te re ni oko Bawalu ke, ^e lin ca, La kta {a, Ko zar ske Du bi ce, Prwavo ra i Der ven te. Dok se vi no po la ko pro bi ja na tr`i {tu, iz su pro tnog smje ra sti `u sve ve }e gru pe tu ris ta ko ji ma su vi na ri - je odu vi jek bi le ma mac. Vi na ri is ti ~u da bi ih bi lo jo{ vi {e ka da bi se po ra di lo na ade kva - tnoj tu ris ti ~koj pro mo ci ji i za kon skim iz mje na ma. Sma tra ju da bi, pri je sve ga, tre ba lo raz - dvo ji ti ma le od ve }ih vi na ri ja, kao {to je slu ~aj u su sje dnoj Hrvat skoj. Bez ob zi ra na po me nu te pre pre ke, vi na ri is ti ~u da ima ju sve vi {e tu ris ta ko ji obi la ze wiho va imawa. U se os - kom do ma }in stvu "Bawac" u Ko - zar skoj Du bi ci, ko je ima dva he kta ra vi no gra da i vin ski po - drum, ka `u da im do la ze na - javqene gru pe i da po sje ti la ca ima iz ra znih kra je va. S ob zi - rom na to da se ra di o se os kom tu ri zmu izle tni ~kog ti pa, ne - ma ju pre ci znu evi den ci ju bro ja po sje ta. - Ina ~e ra - di - mo pet kom, su bo tom i ne djeqom, ali za na javqene gru pe otva ra - mo vra ta sva ki ra dni dan. Naj - vi {e po sje ti la ca je iz su sje dnih op {ti na, ali ih ima i iz Slo ve ni je, Aus tri je, Wema ~ke i dru gih ze maqa - ka - `e vla snik do ma }in stva Ale - ksan dar Bawac. VI [E PODR[KE I PROMOCIJE DONIJELO BI JO[ BOQE REZULTATE Ra zvoj vi no gra dar stva i vi - nar stva, za hvaquju }i po voqnim pri ro dnim uslo vi ma ko ji vla - da ju u ovim kra je vi ma, is ti ~u vi na ri, tre ba lo bi da pra ti ula gawe, {to bi omo gu }i lo VINARI KONSTANTNO [IRE PROIZVODWU Vinogradi i vi na ri ja na do mak ^e lin ca FO TO: AR HI VA da vin ski tu ri zam pos ta ne po - se ban oblik tu ris ti ~ke po nu de. - Da bi vi na ri je pos ta le tu ris ti ~ki obje kti po tre bna su ve }a ula gawa, a do voqno bi bi - lo pri mi je ni ti pra vil ni ke ko - ji su u pri mje ni u Hrvat skoj. Ta mo, na pri mjer, ima ju obu ke za ma le po dru ma re, ko ji idu na je dno mje se ~ni kurs i pre ma wiho vom za ko nu, pos ta ju obu ~e ni za proi zvodwu vi na. Osim to ga, ne op ho dne su ve }e sub ven ci je i boqa stru ~na po mo} ko ja je za sa da sla bo izra `e na - ka `e vla snik vi na ri je "Po po vi}" Zo - ran Po po vi}. I u ~e li na ~koj vi na ri ji "Jun gi}" is ti ~u da dr`a va tre - ba pru `i ti ve }u po dr{ku tom se kto ru ka ko GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Sajmovi Odli ~na po sje }e nost i rej ting ma ni fes ta ci ja i saj mo va po put "Vi no sa ura", "Prvih su sre ta vi na ra bawalu ~ke re gi je" i "De - gus ta ci je vi na" pot vrda su po ten ci ja la vin skog tu ri - zma. Vje tar u le a su i mno ge na gra de ko je su do ma }i vi - na ri do ni je li sa me u na - ro dnih ma ni fes ta ci ja. To me tre ba do da ti i da vi {e go di{wa tra di ci ja proi zvodwe vi na u RS ima re zul ta te i u osva - jawima broj nih pri znawa za kva li tet. bi bi li pro {i re ni vi no gra di, a sa wima i proi zvodwa vi na. - Tre nu tno ima mo oko {est he kta ra za sa da, a da raz gle da ju i fo to gra fi {u vi no gra de ugla - vnom do la ze na {i qudi iz inos tran stva, ali i stran ci ko jih je bi lo sa svih kon ti ne - na ta - re ko je vla snik vi na ri je "Jun Jun gi}. U ovom se gmen tu tu ris ti - ~ke po nu de da le ko is pred svih je naj ve }a vi na ri ja u Srpskoj "Po dru mi Vu ko je" iz Tre biwa. Oni su po di gli ~u ve nu vin sku ces tu na ko joj tu ris ti, osim u raz gle dawu vi no gra da i vrhun - skom vi nu, mo gu u`i va ti i u spe ci ja li te ti ma her ce go va ~ke ku hiwe. Kritike Donalda Trampa urodile plodom "Fi jat Kraj sler" otva ra ra dnih mjes ta u SAD DE TRO IT - Auto mo bil - ska kom pa ni ja "Fi jat Kraj - sler" na ja vi la je otva rawe ra dnih mjes ta u SAD, na - kon {to je no vo iza bra ni ame - ri ~ki pred sje dnik Do nald Tramp ja vno kri ti ko vao proi - zvo a ~e auto mo bi la zbog ula - gawa u Me ksi ku. Ame ri ~ko-ita li jan ska kom - pa ni ja }e in ves ti ra ti mi li jar - du do la ra do u svo je dvi je fa bri ke u sa ve znim dr`a va ma Mi ~i gen i Oha jo, gdje }e bi ti otvo re na no va ra dna mjes ta. U fa bri ci u Mi ~i ge nu }e proi - zvo di ti "yip va go ner" i "yip grand va go ner", te ka mi onet "ram", ko ji se tre nu tno proi zvo - di u Me ksi ku, dok }e se u fa - bri ci u Oha ju proi zvo di ti no vi "yip pi kap" ka mi onet. "Ford" je prvi po sli je Tram po vih kri ti ka sa op {tio da odus ta je od gradwe 1,6 mi li - jar di do la ra vri je dne fa bri ke u Me ksi ku i da }e taj novac in - ves ti ra ti u SAD i otva rawe 700 ra dnih mjes ta. (Ta njug) Važi za dan VALUTA Paritet Kupovni kurs Prodajni kurs Naziv Šifra Oznaka za efektivu za efektivu AUSTRALIJSKI DOLAR 036 AUD KANADSKI DOLAR 124 CAD HRVATSKA KUNA 191 HRK DANSKA KRUNA 208 DKK JAPANSKI JEN 392 JPY NORVEŠKA KRUNA 578 NOK ŠVEDSKA KRUNA 752 SEK ŠVAJCARSKI FRANAK 756 CHF BRITANSKA FUNTA 826 GBP AMERIČKI DOLAR 840 USD SRBIJANSKI DINAR 941 RSD TURSKA LIRA 949 TRY EURO 978 EUR Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,30%.

12 12 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Hronika Gra ni ~ni pre laz Ra ~a Srbija izru ~ila Sefi }a SA RA JE VO - Sawin Se fi}, ko ji je osumwi~en da je pro - {le go di ne u Sa ra je vu auto mo bi lom us mrtio stu den tkiwe Sel mu Agi} i Edi tu Mal ko~, ju ~e je izru ~en u BiH iz Srbi je. Se fi }a su do gra ni ~nog pre la za Ra ~a do ve li pri pa dni ci Mi nis tar stva unu tra{wih po slo va Srbi je. Pre uze la ga je Gra ni ~na po li ci ja BiH, ko ja ga je pre da la Sud skoj po li ci ji Kan to na Sa ra je vo. Se fi} se vi {e od dva mje se ca na la zio u ek stra di ci onom pri tvo ru u No vom Sa du. Na kon ne sre }e ko ja se de si la 10. okto bra Se fi} je po bje gao iz BiH, a uha p{en je u Srbi ji 12. okto bra. Ju ~e je u Sa ra je vu osva nu lo ne ko li ko pla ka ta na ko ji ma je pi sa lo: "Se fi }u, ni smo te za bo ra vi li. O~e ku je mo naj vi {u ka znu". (Agen ci je) Sarajevo Uta jio KM po re za SA RA JE VO - Tu `i la{ - tvo BiH po di glo je op tu - `ni cu pro tiv Ma ri na Sabqi}a (38) iz Wema ~ke ko jom ga te re ti za uta ju ne {to vi {e od KM po re za. Pre ma op tu `ni ci, on je od ju la do de cem bra go di ne pu tem svo je fir me "Na meks" iz [i ro - kog Bri je ga na crnom tr`i {tu na bavqao ro bu, a za tim za wu sas tavqao fa - ktu re. On je na osno vu la - `nih fa ktu ra ne za ko ni to ste kao pra vo na odbi jawe ula znog PDV-a. N. T. Tri po`ara tokom praznika na podru ~ju Bawaluke i Ribnika Iz gor je la ku }a i dvi je {ta le RI BNIK - Ku }a De spo ta Miqano vi }a (58) iz Dowih Vrbqana kod Ri bni ka iz gor - je la je u po `a ru ko ji je izbio ju ~e ra no uju tro. Ni je bi lo po vri je e nih, a sumwa se da je va tru iza zva la ne is pra vna gri ja li ca. - Po `ar je izbio 9. ja nu - ara po la ~a sa iza po no }i. Ta - ~an uzrok po `a ra i vi si na {te te bi }e po zna ti na kna dno - re kla je por tpa rol Cen tra ja vne bez bje dnos ti Bawalu ka Ma ri ja Mar ka no vi}. Osim ovog po `a ra, na Bo `i}, 7. ja nu ara, gor je le su dvi je {ta le na po dru ~ju Gra - di {ke i Bawalu ke, a i u tim po `a ri ma, na sre }u, ni je bi - lo po vri je e nih. U Gra di - {ci je iz gor je la {ta la s ba la si je na i do ma }im `i vo tiwama. Vla snik B. N. (59) {te tu je pro ci je nio na oko KM. U CJB Bawalu ka su ka za li da je do po `a ra do {lo zbog do tra ja - lih elek tro in sta la ci ja. U Ka di noj Vo di kod Bawalu ke iz go rio je krov {ta le s ba la si je na, vla sni{ [ip ke. Ne zva ni ~no sa zna je mo da je [ip ka u raz - go vo ru sa po li ci jom izja vio da su dje ca ba ca la pe tar de bli zu {ta le, te da je ta ko do - {lo do po `a ra. N. T. Alen Dan ~i} radio u kafi }u "Pe }ina" FO TO: V. STO JA KO VI] Zlo ~in u Gorwoj Zi m~i kod Vi so kog Iz pi {toqa ubio i ranio ro ake Potraga za nestalim Alenom Dan ~i }em iz Bawaluke Za vr{io smje nu, os ta vio opro {taj no pi smo i nes tao BAWALU KA - Po li ci - ja i ro dbi na i ju ~e su nas ta - vi li in ten zi vnu po tra gu za Ale nom Dan ~i }em (28) iz Bawalu ke ko ji je nes tao pri - je ne ko li ko da na. On je posqedwi put vi en u no }i izme u 5. i 6. ja nu ara ka da je za vr{io smje nu u ka fi }u "Pe }i na" u Lazarevu. Ne zva - ni ~no sa zna je mo da je tu i os ta vio opro {taj no pi smo. Dan ~i }ev ujak Mi ro slav Su ba {i} is pri ~ao je da ro - dbi na, pri ja teqi i po li ci ja ve} da ni ma po ku {a va ju da na u ne ki trag, ali da do sa - da ni su ima li sre }e. DO SA DA PRONA \EN SAMO WEGOV TELEFON - Do sa da smo u ne djequ pro na {li sa mo wegov mo - bil ni te le fon u bli zi ni po li cij ske sta ni ce u La za - re vu. Svi se is kre no na da mo da ni je di gao ru ku na se be kao {to je na ja vio u pi smu i da }e se us ko ro vra ti ti ku }i - ka zao je Su ba {i}. Pre ma wego vim ri je ~i - ma, Alen je u pi smu na veo da ima ne ki pro blem zbog ko jeg je i odlu ~io da se ubi je. - Ne znam ka kav je to pro blem, ali {ta god da je ni {ta ni je vri je dno `i vo - ta. Sve mo `e mo ri je {i ti za je dno - re kao je Su ba {i} i do dao da Alen ima }er ku ko - ja ~e ka da joj se otac vra ti ku }i. On je po zvao sve ko ji ima ju bi lo ka kvu in for ma - ci ju o Ale nu da se ja ve na broj 065/ ili da pri - ja ve po li ci ji. Obe }ao je na - gra du sva ko me ko da bi lo ka kvu in for ma ci ju ko ja }e po mo }i da bu de pro na en wegov ne }ak. Pre ma ne zva ni ~nim in - for ma ci ja ma, Alen Dan ~i} je imao pro blem sa koc kom. To bi mo gao bi ti je dan od mo ti va zbog ~e ga je na ja vio sa mo ubis tvo. U Cen tru ja vne bez bje - dnos ti Bawalu ka pot vrdi li da su da im je pri javqen Dan ~i }ev nes ta nak, ali ni - su na vo di li de taqe. Broj ni pri ja teqa Ale na Dan ~i }a ovih da na su os ta - vi li po ru ke na wegov "Fej - sbuk" pro fil gdje ga mo le da se {to pri je vra ti ku }i. N. T. Policija brzo intervenisala po sli je krva vog obra ~u na FO TO: ILUS TRA CI JA Ri fet Suqi} oti {ao do ku }e Zil ka Suqi}a i kroz pro zor pu cao na wega i smrtno ga ra nio. Na kon to ga oti {ao do ro a ka Be ha je Suqi}a i po zvao ga da iza e iz ku }e, a za tim mu pu cao u no ge PI [E: NE BOJ [A TO MA [E VI] nto ma se vic glas srpske.com VI SO KO - Ra ni je ne su - gla si ce bi le su oki da~ Ri - fe tu Suqi}u iz Gorwe Zi m~e kod Vi so kog da hi ci - ma iz pi {toqa us mrti ro - a ka Zil ka (57), a ra ni u no ge ro a ka Be ha ju Suqi}a. Pot vr e no je ovo u Kan - to nal nom tu `i la{ tvu Ze ni - ~ko-do boj skog kan to na, ne na vo de }i dru ge de taqe. Ne zva ni ~no sa zna je mo da je Ri fet pri je de set go di na pi jan ba cio bom bu na zgra du mje sne za je dni ce Zi m~a u ko - joj se odr`a vao sas ta nak u ve zi sa rje {a vawem snab di - je vawa vo dom. On je ta da ra - nio Be ha ju i Zil ko vog oca Mu ju Suqi}a. Be ha ja je zbog ovog tu `io Ri fe ta i ne da - vno je i do bio sud ski spor. SUQI] RANIJE BACIO BOMBU NA MJE SNU ZAJEDNICU Izvor bli zak is - tra zi je ka zao da bi ovo mo gao da bu de mo - tiv ovog zlo ~i na. Ri fet je na svo je ro a ke Zil ka i Be ha ju pu cao u su bo tu uve ~e. Prvo je oti {ao do ku }e Zil - ka u Gorwoj Zi m~i i kroz pro zor pu cao na wega. Zil ko je u tom mo men tu sje dio na ka u~u i gle dao te le vi zi ju, a me tak ga je po go dio u gru di. Te {ko raweni Zil ko je ka - sni je po dle gao po vre da ma u vi so ~koj bol ni ci. - Na kon to ga Ri fet je NAPADA^ UHAP[EN U SVO JOJ KU ]I oti {ao do ku }e ro a ka Be ha - je, ko ja je u bli zi ni i po zvao ga da iza e. Be ha ja ga je po - slu {ao, a ta da mu je Ri fet pu cao u no ge i la k{e ga ra - nio. Na pa da~ je po tom po bje - gao. Ubrzo je do {la po li ci ja i po vri je e ni su pre ve ze ni u bol ni cu, gdje je Zil ko pre mi nuo - re kao je izvor bli zak is tra zi. Ri - Poku {ao samoubistvo Ne zva ni ~no sa zna je mo da je Ri fet Suqi} pri je ne go {to je uha p{en po ku {ao da se ubi je u svo joj ku }i. On je u mo men tu ha p{ewa bio sav krvav, a pre gle dom je ut vr e no da je pu cao se bi u gla vu i la k{e se ra nio. fet je ot kri ven i uha p{en tri sa ta na kon zlo ~i na. Zakqu~ao se u svo joj ku }i, pa je po li ci ja po ku {a la da pre - go va ra sa wim o pre da ji. Ni - je pris tao pa su po li caj ci pro va li li u ku }u i uhap si li ga. U tu `i la{ tvu Ze ni ~kodo boj skog kan to na su, na vo de - }i ini ci ja le, ka za li da Ri fe ta te re te za te {ko ubis tvo, iza zi vawe op {te opa snos ti i na no {ewe la ke po vre de. Is ta kli su da }e na kon ispi ti vawa pos tu - pa ju }i tu `i lac pre dlo - `i ti da mu bu de odre en je dno mje se ~ni pri tvor. Sin rawenog Be ha je, Fi - kret Suqi} is pri ~ao je da wegov otac, ali ni ubi je ni Zil ko ni su ima li su ko ba sa Ri fe tom. - Je di ni su kob je bio pri je de set go di na, ka da je Ri fet ba cio bom bu na zgra du mje sne za je dni ce i ra nio mog oca. Ri fet je za to odle `ao pet mje se ci za tvo ra - ka zao je Fi kret Suqi} i do dao da ne zna za {to je Ri fet ta da ba - cio bom bu.

13 GLAS SRPSKE utorak, 10. januar De se ti ne ra zboj ni {ta va po ~iweno to kom pro {le go di ne Pqa ~ka {i odnijeli blizu maraka Posqedwe ra zboj ni{ tvo za biqe`e no je 9. de cem bra u Lo pa ra ma, ka da su Mi lo rad Kraqevi} iz Br~kog i Vaj ko Kne `e vi} iz Lo pa ra pre tu kli `e nu u dvo ri {tu wene ku }e i ote li joj tor bu u ko joj je bi lo KM i zla tni na kit vri je dan oko KM PI [E: NE BOJ [A TO MA [E VI] nto ma se vic glas srpske.com BAWALU KA - Pro da vni - ce, spor tske kla di oni ce i ben zin ske pum pe bi le su naj - ~e{ }e me te ra zboj ni ka pro - te kle go di ne, a to kom tih pqa ~ki ukra de no je bli zu ma ra ka, dvi je oso be su po vri je e ne te `e a ne ko li - ko la k{e. Pre ma evi den ci ji MUP-a Re pu bli ke Srpske, sa mo u prvih {est mje se ci po ~iweno je 59 ra zboj ni{ tva, u ko ji ma su pqa ~ka {i ote li mar ke. Ka da se to me do da jo{ ne upo tpuwena sta tis ti ka pqa ~ki ko je su po ~iwene na - kon ju na, broj ra zboj ni {ta va se po ve }a va za ne ko li ko de se - ti na, a iznos opqa ~ka nog nov - ca je oko ma ra ka. Posqedwe ra zboj ni{ tvo za biqe`e no je 9. de cem bra u Bi jeqini, ka da su Mi lo rad Kraqevi} iz Br~kog i Vaj ko Kne `e vi} iz Lo pa ra pre tu - kli `e nu u dvo ri {tu wene ku - }e u Lo pa ra ma i ote li joj tor bu u ko joj je bi lo KM i zla tni na kit vri je dan oko S. J. (23) uhap{en je zbog sumwe da je hicima iz poluautomatske pu{ke o{tetio kabl za napajawe elektri~nom energijom. - Kabl je vlasni{tvo "Elektroprivrede BiH", a osum - wi~eni je policiji dobrovo - qno predao pu{ku. Protiv S. J. bi}e podnesen izvje{taj tu`ila{tvu zbog o{te}ewa - Opqa ~ka no je 19 pro da - vni ca, po de set ben zin skih pum pi i spor tskih kla di oni - ca a me te ra zboj ni ka bi le su i po {te, ku }e i sta no vi. Za - biqe`e no je i 11 dru gih ra - zboj ni ~kih pqa ~ki - re kli su u MUP RS. Pre ma po li cij skim po da - ci ma to kom pqa ~ki evi den ti - ra no je 68 `rta va, od ko jih su dvi je oso be po vri je e ne te `e, a la k{e wih {est. Os ta lih 60 ni je po vri je e no, ali su pre - trpje li strah i du {e vni bol. Je dno od naj bru tal ni jih ra zboj ni {ta va de si lo se la - ni, 6. ja nu ara, ka da su Admir Brdar i Ra sim Ho po vac na pa - li i bru tal no pre tu kli Emi - nu ^a u{e vi} u Pri je do ru. Ta da su od ne sre }ne `e ne ote - li zla tni na kit i 500 {ved - skih kru na i 50 KM. Ho po vac je za ovo dje lo osu en na dvi je U dvije rije~i Hicima iz pu{ke o{tetio elektromre`u privrednog objekta i nedozvoqenog dr`awa oru`ja - rekli su u MUP-u Tuzlanskog kantona. (Agencije) go di ne, a Brdar na dvi je go di ne i de vet mje se ci za tvo ra. Me u bru tal nim ra zboj ni{ - tvi ma ko ja su se do go - di la go di ne je i pqa ~ka i rawavawe vla - sni ka pro da vni ce "Bran ka" Emi nu ^a u{e vi} pqa ~ka {i te {ko po vri je di li FO TO: AR HI VA Grani ~ari otkrili dva lopova i nasilnika SA RA JE VO - Gra ni ~na po li ci ja BiH je u pro te kla dva da na na osno vu po tjer ni ca uhap si la tri oso be zbog kra e i na sil ni ~kog po na {awa. U Gra di {ci je ju ~e uha K. (43) na osno vu po tjer - ni ce bawalu ~kog su da, ko ja ga te re ti za kra u. Dan ra ni je na GP Uvac uha p{en je M. E. (25), ko ga MUP Kan to na Sa - ra je vo sumwi~i za na sil no po na {awe. Na Aero dro mu Sa - ra je vo 6. ja nu ara pri ve den je B. B. (31), ko ga sud u Bawalu ci tra `i zbog kra e. N. T. MUP RS RASVIJETLIO BROJNA RAZBOJNI[TVA Policija uspje {na u bor bi sa ra zboj ni ci ma u Pe la gi }e vu Jo ve Mi li - ~i }a. Ovo ra zboj ni{ tvo po ~i ni la su tri mas ki - ra na ra zboj ni ka 16. ma ja. Oru`je Pre ma sta tis ti ka ma po li - ci je na jo miqeni ji "alat" ra zboj ni ka su pu {ke i pi - {toqi. - Sa mo u prvoj po lo vi ni go di ne u de set slu ~a - je va ra zboj ni ci su upo tri - je bi li va tre no oru `je, a u ~e ti ri hla dno. U 13 slu ~a je - va za biqe`e na je upo tre ba fi zi ~ke si le, a u os ta lim su pqa ~ka {i us pje li da do - u do pli je na za hvaquju }i pri jetwama i gru bim ri je - ~i ma - re kli su u po li ci ji Re pu bli ke Srpske. SA RA JE VO - Po li ci ja tra - ga za oso bom ko ja je ju ~e do ja - vi la da su u zgra da ma Kan to nal nog su da u Sa ra je vu i Vla de ovog kan to na pos - tavqene ek splo zi vne na pra - ve. Do ja va je upu }e na pu tem te - le fo na u ~a so va, na kon ~e ga su ra dni ci iz ovih us ta - no va eva ku isa ni. Pri pa dni - ci MUP-a Kan to na Sa ra je vo Oni su Mi li ~i }a na pa li ra - no uju tro dok je otva rao pro da - vni cu i po ~e li da ga tu ku. To kom tu ~e je dan od na pa da ~a izvu kao je im pro vi zo va nu pu - {ku, te ra nio Mi li ~i }a. Osim to ga, trgov cu je po - lomqena vi li ca, a na ne se ne su mu vi {es tru ke po vre de u pre dje lu gla ve i ti je la. Od ne - sre }nog ~o vje ka ra zboj ni ci su na vo dno ote li izme u i ma ra I MU [KARAC TOKOM PQA^KI BRUTALNO PRETU^ENI U MUP-u Srpske po hva - li li su se da su u prvih po la go di ne ot kri li po ~i ni oce 63 od sto po ~iwenih ra zboj ni - {ta va, a ot kri ve no je i de vet pqa ~ki iz ra ni jeg pe ri oda. Naj ve }i us pjeh po li ci je u go di ni bi lo je ot kri - vawe pqa ~ka {a ma ra - ka Uni kre dit ban ke iz vo zi la "Se ktor se kju ri ti ja". Ova spe - kta ku lar na pqa ~ka po ~iwena je 22. sep tem bra go di ne, a ut vr e no je da ju je po ~i ni lo pet pri pa dni ka Spe ci jal ne po li ci je MUP-a RS za je dno sa sa ra dni ci ma. Zbog ove pqa - ~ke su di se spe ci jal ci ma Vla - da nu Ma li }u i Go ra nu Pa ra {u iz Bawalu ke, te Ale - ksan dru Po po vi }u iz Ko tor Va ro {a, kao i su vla sni ku auto-ku }e "Kva tro" Ole gu Ban - di. U pqa ~ki su u~es tvo va li i spe ci jal ci Go ran Jawuz In i}, te ra dnik "Se - ktor se kju ri ti ja" Da ni jel Ku - zmi}, ko ji su pri zna li kri vi cu. Jawuz i In i} su na osno vu pri znawa osu e ni na po {est mje se ci za tvo ra, a Ku - zmi} je do bio tri go di ne. Pre ma crnim sta tis ti ka ma po li ci je, go di nu ra ni je, 2015, po ~iweno je 97 ra zboj ni {ta - va, u ko ji ma su pqa ~ka {i uku - pno ukra li ma ra ka. Naj vi {e je opqa ~ka no pro da - vni ca, wih 30. La`ne bombe ispraznile Sud i Vla du u Sa ra je vu oba vi li su kon tra di ver zi oni pre gled i ut vrdi li da su do ja - ve bi le la `ne. N. T.

14 14 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Region Naf tna kom pa ni ja na me ti yiha dis ta kod Hom sa IS di gao u vaz duh postrojewe hrvatske "Ine" HOMS - Te ro ris ti Islam ske dr`a ve (IS) na vo dno su di gli u vaz duh ga sno pos tro jewe Ha jan, ko je se na la zi 100 ki lo me ta ra is - to ~no od Hom sa, na kon {to su oko pos tro jewa i u wemu pos ta vi li ek splo ziv. Hrvat ski me di ji pre no se da je u tom na pa du uni {te no i pos tro - jewe naf tne kom pa ni je "Ina". Te ro ris ti su sni mak obja vi li na dru{ tve nim mre `a ma, ali o to me za sa da ne ma zva ni ~ne pot vrde. Kao {to je vidqivo na slu - `be nim stra ni ca ma, hrvat ska naf tna kom pa ni ja "Ina" je od go di ne u~es tvo va la u akti vnos ti ma is tra `i vawa i proi zvodwe u Si ri ji. Kom plek sna po li ti ~ka si tu aci ja u Si ri ji uti ca la je na po lo `aj "Ine" na blo ko vi ma Afa mi ja i Ha jan. O KRA JU VLA DA VI NE MI LA NA BAN DI ]A NE SMI JE ODLU ^I TI PRI TVOR, ZA TVOR ILI NE KA OP CA. BAN DI ]A TRE BA PO BI JE DI TI NA IZBO RI MA. AN KA MRAK-TA RI TA[, KAN DI DAT ZA GRA DO NA ^EL NI KA ZA GRE BA Nikola Baj ~eti} osu en zbog spre ~avawa policije da ukloni {atore demonstranata Funkcioneru DF-a za tvor ska ka zna POD GO RI CA - Fun kci - oner De mo krat skog fron ta i odbor nik te stran ke u Skup - {ti ni Pod go ri ce Ni ko la Baj ~e ti} osu en je na za tvor - sku ka znu, sa op {tio je pred - sje dnik Po kre ta za pro mje ne (PzP) i fun kci oner DF-a Ne boj {a Me do je vi}. Baj ~e ti} }e mo ra ti u za - tvor na tri mje se ca, zbog po - ku {a ja da spri je ~i po li ci ju da uklo ni {a to re is pred Skup {ti ne 17. okto bra go di ne. Baj ~e ti }u se su di lo za po - ku {aj spre ~a vawe slu `be nog li ca u vr{ewu slu `be ne du - `nos ti. Op tu `en je da je vo - zi lom "re no" pro bio po li cij sku pa tro lu i kor don na Bu le va ru Stan ka Dra go je - vi }a i Bu le va ru sve tog Pe - tra Ce tiwskog, ~i me je, na vo di se, ugro zio `i vo te u~e sni ka pro tes ta i po li ca - ja ca 17. okto bra. - Dok se Ma ro vi }i, ko ji su po sop stve nom pri znawu bi - li bo so vi zlo ~i na ~ke or ga - ni za ci je ko ja je opqa ~ka la Bu dvu za pre ko 450 mi li ona evra, slo bo dno {e ta ju po beo grad skim ek sklu zi vnim res to ra ni ma i no }nim klu - bo vi ma i pla }a ju ra ~u ne nov ~a ni ca ma od 500 evra, na kon na go dbe sa Ka tni }em, Ni ko la Baj ~e ti} odla zi na od slu `ewe za tvor ske ka zne od tri mje se ca - re kao je Me - do je vi}. (Agen ci je) DOBRA VIJEST SKOPQE Uku pne de vi zne re zer ve Ma - ke do ni je na kra ju go di - ne izno si le su 2,6 mi li jar di evra, po da ci su Na ro dne ban ke Ma ke do ni je. U odno su na go di nu de - vi zne re zer ve uve }a ne su za 351,6 mi li ona evra. PQEVQA U bli zi ni pqevaqskog se - la Obra de, na gra ni ci Crne Go re sa Srbi jom, pro - na en je mrtav mla di} (26) u sni je gu, sa op {ti la je crno gor ska po li ci ja. Ri je~ je o mla di }u A. K. iz Pqevaqa. LO[A VIJEST POD GO RI CA - Pro fe sor i ek spert za Bal kan Da ni jel Se r - ver o~e ku je da }e Pro to kol o prikqu~ewu Crne Go re NA TO-u bi ti odo bren u Se na tu SAD u na re dnih ne ko li ko ne djeqa. Uko li ko no vi pred sje dnik SAD Do nald Tramp, ka ko je re - kao, ne pri ti sne pris tu pawe Crne Go re Ali jan si, to ne }e po mo }i Crnoj Go ri ili wenim odno si ma sa SAD. - To bi mo glo gur nu ti Crnu Go - ru u rus ke ru ke - ka zao je Se r ver. On sumwa da }e pris tu pawe Cr ne Go re Ali jan si bi ti pri - Crna Go ra Dje ~ak pre mi nuo od gri pa BE RA NE - Pe tna es to go - di{wi dje ~ak iz Be ra na pre - mi nuo je od, sumwa se, posqedi ca gri pa, sa op {te no je ju ~e iz be ran ske bol ni ce. Dje ~ak je u ne djequ primqen u Ur gen tni cen tar, ali mu qeka ri, uprkos na po ri ma, ni - su us pje li spa si ti `i vot. Di re ktor bol ni ce Bu di mir Da be ti} pot vrdio je ovu in - for ma ci ju. - Kli ni ~ki na laz bu di sumwu da je ri je~ o in fe kci - ji, da li o vi ru snoj ili ba kte - rij skoj, ne mo `e mo ta ~no re }i. S ob zi rom na to da je, osim plu }a, bi lo za hva }e no i srce sumwamo da je u pi tawu vi ru sna in fe kci ja - re kao je Da be ti}. Pre ma posqedwem iz vje {ta - ju In sti tu ta za ja vno zdravqe, u Crnoj Go ri je od posqedi ca gri pa ove se zo ne, od 26. sep - tem bra do 1. ja nu ara go di ne, pre mi nu lo {est oso ba, a dje ~ak je se dma `rtva. (Srna) Da ni jel Ser ver, ek spert za Bal kan Tramp bi mo gao da gur ne Crnu Go ru u rus ke ru ke o ri tet Tram po ve admi nis tra - ci je. - Ipak se na dam da }e Pro to - k ol brzo bi ti pri javqen iz ko - mi si je i odo bren u pu nom ka pa ci te tu Se na ta u na re dnih ne ko li ko ne djeqa - re kao je Se - r ver. A ako se to ne do go di pri je 20. ja nu ara, on da }e bi ti do kqu ~nih se na to ra da odra de taj po tez, {to mi slim i da `e le da ura de, ka ko bi po sla li ne dvo - smi sle ni si gnal po tpu ne po - sve }e nos ti Ali jan si, ka `e Ser ver. (Agen ci je) Gruevski, biv {i makedonski pre mi jer FO TO: AR HI VA Zoran Zaev ZAEV SE NI JE OGLA [AVAO O ODLU CI IVANOVA SKOPQE - Pred sje dnik Ma ke do ni je \or e Iva nov \or e Iva nov pre dao man dat li de ru VMRO-DPMNE Gruevski sastavqa novu vladu Makedonije Ve li ku ulo gu u for mi rawu vla de ima }e al ban ske par ti je, ko je su u pe tak usvo ji le za je dni ~ku pla tfor mu po ko joj tra `e naj ve }e us tup ke do sa da pre dao je ju ~e man dat za for - mi rawe no ve vla de Ni ko li Gru ev skom, biv {em pre mi je ru i li de ru VMRO-DPMNE, par ti je ko ja je osvo ji la 51 man dat na izbo ri ma za So - brawe. Gru ev skom za for mi rawe pros te ve }i ne u par la men tu tre ba 61 man dat, te }e mo ra ti da pro na e ko ali ci one par tne - re ko ji }e mu u to me po mo }i. Opo zi ci oni SDSM, na ~i jem je ~e lu Zo ran Za ev, ni je se ogla sio po vo dom odlu ke Iva no va. SDSM je na izbo ri - ma osvo jio 49 man da ta. Ve li ku ulo gu u for mi - rawu vla de ima }e al ban ske par ti je, ko je su u pe tak usvo ji - le za je dni ~ku pla tfor mu po ko joj tra `e naj ve }e us tup ke do sa da. Na ime, izja vom ko ju su po - tpi sa li De mo krat ska uni ja za in te gra ci je (DUI), Po kret Be sa i ko ali ci ja Ali jan sa za Al ban ce, tra `i se pro mje na Us ta va ra di uvo ewe al ban - skog kao dru gog slu `be nog je - zi ka, tra `i se i je dna ka zas tupqenost Al ba na ca u svim Zaev Li der opo zi ci je Zo ran Za - ev tvrdio je da }e wego va stran ka sas tavqati no vu ma ke don sku vla du. Za ev je uvje ren da }e al ban ske stran ke po dr`a ti SDSM, ko ji je to kom kam pawe bio na kloweni ji Al ban ci ma od VMRO-DPMNE. Ma ke don ski me di ji na al - ban skom je zi ku su obja vi li da je u sje ver nim di je lo vi - ma zemqe izme u i Al ba na ca gla sa lo za SDSM umjes to za tra di ci - onal ne stran ke. dr`a vnim in sti tu ci ja ma i wiho vo ukqu~i vawe u pre go vo - re s Gr~kom o rje {a vawu spo ra o na zi vu Ma ke do ni je. Tim do ku men tom se tra `i i de ba ta o hi mni, zas ta vi i dr`a vnom grbu Ma ke do ni je, da bi dr`a vni sim bo li re fle - kto va li mul tie tni ~nost i etni ~ku ra vno pra vnost. Pla tfor ma tri al ban ske stran ke ko je su za je dno do bi le 18 man da ta u par la men tu, i bez ko jih ne mo `e da se for mi ra no va vla da, ima se dam ta ~a ka, me u ko ji ma su brza in te gra ci - ja u EU i NA TO, do bri odno si sa su sje di ma i sa radwa s Ko so - vom i Al ba ni jom u in te gri sa - nom upravqawu gra ni ca ma. ALBANCI DA ALBANSKI BUDE DRUGI JEZIK Je dan od zah tje va bu du }em par tne ru u ko ali ci onoj vla di Ma ke do ni je je i usva jawe re zo - lu ci je u So brawu ko jom se, ka - ko se ka `e, osu u je ge no cid nad Al ban ci ma u Ma ke do ni ji u pe ri odu go di ne. Pre go vo re o for mi rawu vla de sa al ban skim stran ka ma na ja - vi li su li de ri obje naj ve }e stran ke - VMRO-DPMNE Ni - ko le Gru ev skog i So ci jal de mo - krat ski sa vez Ma ke do ni je (SDSM) Zo ra na Za eva. Ma ke do ni ja je u po li ti ~koj kri zi od fe bru ara go di - ne, ka da je opo zi ci ja op tu `i la ta da{weg pre mi je ra Ni ko lu Gru ev skog i wego ve qude za pri slu {ki vawe vi {e od gra a na. (Agen ci je)

15 Srbija Ne boj {a Ste fa no vi}, mi nis tar po li ci je Pomo }na policija ne }e biti formirana BEO GRAD - Mi nis tar unu tra{wih po slo va Ne boj {a Ste fa no - vi} izja vio je ju ~e da }e Vla da Srbi je uki nu ti Ure dbu o po mo }noj po li ci ji, kao i da ta po li ci ja ne }e bi ti for mi ra na. Ste fa no vi} je is ta kao da je ure dba ko ja omo gu }a va for mi rawe po mo }ne po li ci je do ne se na jo{ go di ne, ali da }e ona na sje dni ci Vla de Srbi je bi ti uki nu ta. Na po miwe da je ve li ka haj - ka stvo re na oko uvo ewa po mo }ne po li ci je. - Mo ram da ka `em da je ne ka haj ka usme re na da stvo ri na pe tu kli mu - sma tra Ste fa no vi}. Go vo re }i o na pa di ma opo zi ci je da je po mo }na po li ci ja mas ka za ne spo so bnost Vla de, mi nis tar je na gla sio da su upra vo pred - sta vni ci opo zi ci je do ni je li tu ure dbu. (Agen ci je) PSOV KE I PER FOR MAN SI SU PO LI TI KA OPO ZI CI JE. MA JA GOJ KO VI], PRED SJE DNICA SKUP [TI NE SRBI JE BEO GRAD - Crve ni me - teoalarm i daqe je na sna zi u Srbi ji zbog sni je ga i nis kih tem pe ra tu ra. Van re dna si tu aci ja je u de vet op {ti na, a naj kri ti ~ni - je je na ju gu Srbi je. Eva ku isa - no je 120 oso ba i 70 vo zi la, re kao je Bo ban Ste va no vi}, za - mje nik na ~el ni ka Se kto ra za van re dne si tu aci je. Od posqedi ca smrza vawa pre mi nuo je mu {ka rac (56) u Vrawu, a wego vo ti je lo pro na - e no je u ne djequ. Pre tpos tavqa se da je ~o - vjek kre nuo da si je ~e drva za ogrev, ali je pao i po lo mio no gu, na kon ~e ga se smrzao. GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Crve ni me teoalarm i daqe na sna zi Eva ku isa no 120 oso ba na ju gu Srbi je Na po dru ~ju Bla ca sme to - vi su vi so ki i do tri me tra. Sao bra }aj se obavqa ote `a no, a ka mi oni ma s pri ko li com za brawen je pri laz Ko pa oni - ku i Go ~u. Ve li ka Mo ra va je za le e na, a zbog le da je obus - tavqena plo vi dba na Du na vu i Sa vi. Le de ni da ni u Srbi ji se nas tavqaju. Sni jeg je ju ~e pa - dao u ~i ta voj zemqi. U naj - hla dni jem di je lu Srbi je Sje ni ci ju ~e je iz mje re no mi - nus 33. (Agen ci je) PRIZREN DOBRA VIJEST Oko sta no vni ka Go - re na Ko so vu i Me to hi ji na kon ~e ti ri da na do bi - lo je stru ju. Zbog sme to - va bi li su ne pro ho dni po je di ni pu te vi u vi {e se la op {ti ne Go ra kod Pri zre na. Da ~i} Ne ma nov ca za am ba sa de na Bal ti ku BEO GRAD - Mi nis tar spoqnih po slo va Ivi ca Da ~i} izja vio je da Srbi ja ove go - di ne ne }e otvo ri ti am ba sa - de u bal ti ~kim zemqama - Es to ni ji, Le to ni ji i Li tva - ni ji. - Ni je pla ni ra no u buyetu, ne ma pa ra - re kao je Da ~i} od go va ra ju }i na pi tawe da li }e Srbi ja otvo ri ti am ba - sa de s ciqem uspos tavqawa bli `ih odno sa s tim bal ti - ~kim dr`a va ma ko je ko ~e Srbi ju u otva rawu po glavqa 31 ko je se odno si na spoqnu po - li ti ku i bez bje dnost. Upi tan da li }e u ovoj go di - ni bi ti po sje ta tim dr`a va - ma, a po go to vu Es to ni ji, ko ja u dru goj po lo vi ni pre - uzi ma pred sje da vawe EU, Da - ~i} je od go vo rio da }e mi nis tar spoqnih po slo va Es to ni je do }i u Beo grad po - ~et kom go di ne. (Agen ci je) BEOGRAD Dvi je oso be la k{e su po - vri je e ne u sao bra }aj nim ne sre }a ma ko je su se do go - di le u Beo gra du, re ~e no je u Hi tnoj po mo }i. U ne sre }i ko ja se de si la u Voj vo an - skoj 96 la k{e su po vri je e - ni mu {ka rac i `e na sta ros ti 30 go di na. LO[A VIJEST GRU PA "ANO NI MUS" IZ AL BA NI JE OBJA VI LA PRI JE TE ]U VI DEO-PO RU KU Ha ra di naj uha p{en u sri je du u Francuskoj po po tjer ni ci iz Srbi je FO TO: AR HI VA Prijetwe Francuskoj zbog Haradinaja Va {a pro vo ka ci ja }e otvo ri ti rat na Bal ka nu. Da kle, ne igraj te se sa na ma. Ne bi tre ba lo da izru ~i te Ha ra di na ja Beo gra du, po ru ~i la gru pa "Ano ni mus" Fran cus koj Vulin: Strahujem za Srbe u Hrvatskoj BEO GRAD - Mi nis tar ra - da Ale ksan dar Vu lin izja - vio je da se pla {i za po lo `aj Srba u Hrvat skoj, an ti fa {is ta, i svih ko ji bi po di gli glas pro tiv us ta - {kih pro vo ka ci ja. On je, na mol bu da pro ko - TI RA NA - Gru pa "Ano ni - mus" iz Al ba ni je za pri je ti la je ju ~e Fran cus koj da }e pla - ti ti ci je nu i bi ti kri vac za po ~e tak ra ta na Bal ka nu uko - li ko ne oslo bo di biv {eg vo u Oslo bo di la ~ke voj ske Ko so va (OVK) Ra mu {a Ha ra di na ja. U vi deo-po ru ci pre ko ka - Srbija ukratko men ta ri {e akci ju ta ko zva ne hrvat ske pra vo sla vne crkve u Za gre bu, pod sje tio da je u pro {lom sa zi vu Sa bo ra bio po ku {aj da se pro mi je ni na - HARADINAJ U ^ET VRTAK PRED SUDOM na la "Ju tjub", ~la no vi "Ano ni - mus - Al ba ni ja" ka `u da su ve - oma ra zo ~a ra ni odlu kom fran cus kih vlas ti u ve zi sa ha p{ewem Ha ra di na ja ocjewuju }i je pro vo ka ci jom. - Di rek tno fran cus koj vla di. Mi smo "Ano ni mus - Al ba ni ja". Mi smo ve oma ra zo - ziv i vra ti ime ko je je Sa bor no sio u vri je me NDH. -Po sle i pre to ga ra zbi ja - ne su }i ri li ~ne ta ble u Vu - ko va ru, na kon to ga se na ja se no va ~kom stra ti {tu pos - tavqaju ta ble "Za dom spre - mni". U di rek tnom pre no su HRT-a pe va se "^a vo gla va", slu {a se Tom pson, uzvi ku je "Za dom spre mni". Po sledwe {to je os ta lo je da se for - mi ra hrvat ska pra vo sla vna crkva ko ja je pos to ja la sa mo u vre me NDH - is ta kao je Vu - lin. (Ta njug) Prevod dokumentacije Mi nis tar stvo prav de ra di na pre vo du do ku men ta ci je u slu ~a ju Ra mu {a Ha ra di na - ja, na kon ~e ga }e Srbi ja i zva ni ~no po sla ti zah tjev za izru ~ewe biv {eg li de ra OVK fran cus kim pra vo su - dnim or ga ni ma. Ka ko je re ~e no u Mi nis tar - stvu prav de, pre vod bi tre ba lo da bu de za vr{en za dva do ~e ti ri da na. - Re~ je o obi mnoj do ku men - ta ci ji tu `i la{ tva i sa da sve za vi si od pre vo di oca. ^im taj po sao bu de za vr{en, {aqemo za htev za izru ~ewe - ka `u u ka bi ne tu mi nis tar - ke Ne le Ku bu ro vi}. ~a ra ni va {im sta vom o ha - p{ewu Ha ra di na ja, je dnog od na {ih he ro ja - na ve de no je na po ~et ku po ru ke, ko ju su pre ni - je li me di ji u Al ba ni ji. Za ovu gru pu Ha ra di naj je do pri nio oslo bo ewu Ko so va go di ne, do da ju }i da je Ko - so vo ne za vi sno, a ne dio Srbi je. - Vi po dri va te di ja log izme u Ko so va i EU. Va {a pro vo ka ci ja }e otvo ri ti rat na Bal ka nu. Da kle, ne igraj te se sa na ma. Ne bi tre ba lo da izru - ~i te Ha ra di na ja Beo gra du, jer po sle }e bi ti ra ta sa na ma i Al ban ci ma. Ne za bo ra vi te, ili Ha ra di naj na slo bo du, ili }e te pla ti ti ovo. Mi smo "Ano ni mus - Al ba ni ja". Mi ne pra {ta mo, ne za bo ravqamo, ~e - kaj te nas - na ve de no je u po ru ci. Li de ru Ali jan se za bu du - }nost Ko so va Ra mu {u Ha ra di - na ju za ~et vrtak je za ka za no ro ~i {te pred fran cus kim su - dom, izja vio je wegov advo kat Ari an Ho ci. Ka ko ka `e, Ha ra - di naj bi mo gao bi ti pu {ten na slo bo du uz ka uci ju. BIV [I VO \A OVK BI MO GAO BITI PU [TEN UZ KAUCIJU - Pu {tawe iz pri tvo ra uz ka uci ju zna ~i lo bi da je Ha ra - di naj na slo bo di, ali bez pra - va da na pus ti Fran cus ku - tvrdi Ko ci. Pri {tin ski me di ji na vo - de da bi uslo vni otpust Ha ra - di na ja mo gao da se de si zbog ka{wewa pre dme ta iz Beo gra - da i kom ple ti rawa do ku men ta - ci je za wego vo izru ~ewe, za ko je pos to ji rok od 18 do 40 da - na. Ha ra di naj je uha p{en 4. ja - nu ara po po tjer ni ci Srbi je. Biv {i vo a OVK osumwi~en je za zlo ~i ne nad Srbi ma na Ko - so vu i Me to hi ji i go di ne. (Agen ci je) Brisel poziva Srbiju da uskladi politiku sa EU BRI SEL - Evrop ski par la ment poz dravqa na po re Srbi je na pu tu za ukqu~i vawe u Evrop sku uni ju, kao i po li ti ~ku voqu i pri premqenost za pre go vo re o ~lan stvu. EP po zi va vlas ti u Beo gra du da usa gla se spoqnu i bez bje - dno snu po li ti ku sa po li ti kom EU, ukqu~u ju }i i po li ti ku pre ma Ru si ji, kao i da brzo na u rje {ewe za spor ne do ga a je u na sequ Sa va ma la. U pri je dlo gu re zo lu ci je o ko jem je ju ~e ras - pravqao Spoqno po li ti ~ki odbor EP izra `a va se za bri nu - tost zbog izos tan ka na pret ka u po boq{awu stawa na poqu slo bo de izra `a vawa i slo bo de me di ja kao i u oblas ti bor be pro tiv ko rup ci je. (Agen ci je)

16 16 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Svijet TOP STORIES CNN Odla ze }i pred sje dnik SAD Ba - rak Oba ma izja vio je ju ~e da pri zna je da je pot ci je nio uti - caj "la `nih in for ma ci ja i ha - ko vawa" na de mo kra ti ju, alu di ra ju }i na iz vje {taj oba - vje {taj nih slu `bi o rus kom mi je {awu u pred sje dni ~ke izbo re u SAD. Upo zo rio je svog nasqe dni ka Do nal da Tram pa, ko ji stu pa na du `nost za mawe od dvi je se - dmi ce, o ra zli ci izme u upravqawa i kam pawe, is ta kav {i da pred sje dnik ne mo `e da obavqa fun kci ju pred sje dni ka kao "{to se vo di po ro di ~ni bi - znis". Borba za Mosul Ira~ke snage stigle do rijeke Tigar MOSUL - Elitne snage ira~ke vojske koje se bore protiv yihadista Islamske dr`ave na istoku Mosula stigle su ju~e do rijeke Tigar koja prolazi kroz taj grada, drugi po veli~ini u Iraku, saop{tili su vojni izvori. Antiteroristi~ke snage stigle su do rijeke sa istoka, izjavio je portparol vojske Sabah al Noman. Ira~ka vojska stigla je do te va`ne ta~ke u okviru ofanzive za preuzimawe Mosula od IS-a zapo~ete 17. oktobra. (Agencije) Kandidat demokrata postaje humanitarac poslije poraza na izborima u SAD Klin to no va se vi {e ne }e kan di do va ti za dr`a vne fun kci je VA [IN GTON - Hi la ri Klin ton se ni ka da vi {e ne }e kan di do va ti ni za je dnu dr`a - vnu fun kci ju na kon {to je pre - trpje la po raz od bi zni sme na Do nal da Tram pa na pred sje dni - ~kim izbo ri ma go di ne. To je izja vi la sa ra dni ca de mo krat ske pred sje dni ~ke kan di dat kiwe. - Mi slim da }e se ona ba - vi ti pru `awem po mo }i dje ci i po ro di ca ma - re kla je Ni ra Tan den, pred sje dni ca Cen tra za ame ri ~ki na pre dak, ko ji je po ve zan sa De mo krat skom par - ti jom. Hi la ri Klin ton je, na ve la je Tan den, na ta pi tawa bi la fo ku si ra na ~i ta vog `i vo ta, pa }e se ti me ba vi ti i u na re - dnim go di na ma. - Ali, ne o~e ku jem da }e se ona ika da vi {e kan di do va ti za bi lo ko ju dr`a vnu fun kci ju - re kla je Tan den. Sa ra dni ca Klin to no ve je ti me re ago va la na ~la nak "Wujork taj msa" u ko jem ame ri ~ki list spe ku li {e o to me da li }e se Klin to no va kan di do va ti za gra do na ~el ni cu Wujor ka pro - tiv Bi la de Bla zi ja, ko ji je do sa da bio na toj fun kci ji, a ko - ji je bio i {ef wenog pre di - zbor nog ti ma. PADAVINE I DRASTI^NO NISKE TEMPERATURE ZAHVATILE EVROPU U POQSKOJ SE ZA DAN SMRZLO DESET OSOBA VAR[AVA - Najmawe 33 osobe stradale su od petka usqed ledenog talasa koji je zahvatio Evropu, a zbog swe - `nih padavina i niskih temperatura {irom kontinenta je ote`an i saobra}aj. U Poqskoj je zbog ledenog vremena za 24 ~asa umrlo jo{ 10 osoba na temperaturi od minus 14 stepeni. Nedjeqa je bila najsmrtonosniji dan u toj zemqi ove zime. - Ukupno 53 osobe umrle su od hipotermije od 1. novembra - rekla je Bo`ena Visocka, portparol Vlade Poqske za bezbjednost. U ledenom talasu koji je zahvatio Evropu uglavnom su stra dali migranti i besku - }nici. Istanbul tre}i dan blokiran zbog swe`ne oluje, a zatvoren je i Bosfor zbog slabe vidqivosti. Otkazane su stotine letova, vi{e od putnika koji nisu do{li do Istanbula su smje{teni u razne hotele Swe`na oluja u Kaliforniji Ledeni talas nije mimoi{ao ni Gr~ku i Italiju FOTO: TANJUG Ledeni talas za vikend odnio 33 `ivota U swe`noj oluji koja je zahvatila SAD od Misisipija do Mejna stradale su ~etiri osobe. Iz sjeverne Nevade je zbog sna`ne zimske oluje evakuisano stotine qudi, a zbog poplava koje je oluja prouzrokovala blokirani su putevi u sjevernoj Kaliforniji. Zbog poplava, danas su zatvorene i {kole u oblasti Reno-Sparks gdje je od subote progla{eno vanredno stawe, dok je swe`na oluja u sjevernoj Kaliforniji sru{ila drve}e na ku}e i vozila, a neko drve}e je blokiralo i puteve. - Veoma je te{ko, pogotovo no}u kada temperatura bude i minus 15 stepeni - rekao je trinaestogodi{wi dje~ak iz Avganistana Niamar. Jake swe`ne oluje zahvatile su i Tursku, blokiraju}i Istanbul sa skoro 65 centimetara snijega, a zatvorene su i mnoge {kole u tom gradu. To je tre}i dan da je Istanbul blokiran, a zatvoren je i Bosfor zbog slabe vidqivosti. Otkazane su stotine letova, vi{e od putnika koji nisu do{li do Istanbula su smje{teni u razne hotele, a otkazane su i sve ture trajektom. U Makedoniji je umro 68- godi{wi besku}nik u glavnom gradu, Skopqu. Rusija je proslavila najhladniji Bo`i} u posqedwih 120 godina. [kole su zatvorene u centralnom Sibiru, dok je nastava nastavqena u Moskvi gdje se temperatura spustila na minus 30. U Sankt Peterburgu, gdje je zabiqe`ena temperatura od minus 24 stepena, policija je prona{la tijelo mu{karca koji je umro od hipotermije. MINUS 30 STEPENI IZMJERENO U MOSKVI Ledeni talas nije mimo - i{ao ni Gr~ku i Italiju. U Italiji je umrlo sedam lica, me u wima pet besku }ni - ka, od kojih su dvoje dr`avqani Poqske. U centralnoj Italiji pao je veliki snijeg, kao i na jugoistoku gdje su zatvoreni aerodromi u Bariju i Brindiziju, kao i na Siciliji. Izbjegli~ki kampovi na gr~kim ostrvima Lezbos, Samos i Ijos pokriveni su snijegom, a uslovi `ivota su veoma lo{i jer nema grijawa. Zbog toga su neki migranti premje{teni u monta`ne ku}e i {atore sa grejawem. U Bugarskoj, seqani su prona{li smrznuta tijela dva ira~ka migranta na jugoistoku zemqe, u blizini granice sa Turskom. Vlasti o~ekuju da }e broj `rtava hladnog talasa biti ve}i. Pra{ke slu`be za va n - redne situacije saop{tile su da su tri osobe umrle od zime, dva besku}nika i jedan ~uvar na parkingu. (Agencije) P`e mi slav Va len sa pre mi nuo u sta nu Sin biv {eg predsjednika Poqske na en mrtav GDAWSK - Je dan od ~e tvo - ri ce si no va biv {eg pred sje - dni ka Poqske Le ha Va len se, P`e mi slav Va len sa, na en je mrtav u svom sta nu u sje ver - nom gra du Gdawsku. Ti je lo P`e mi sla va Va len se (43) pro na {ao je ~lan wego ve po ro di ce. Portparol po li ci - je u Gdawsku Ale ksan dra [i - LON DON - [trajk za po sle nih u me trou iza zvao je ju ~e ko laps u sao bra }a ju, a mi li oni sta no vni ka Lon do na pri - mo ra ni su da se po gra du kre }u pje {i ce, auto mo bi li ma, pre trpa nim auto bu si ma, ~am ci ma i bi ci kli ma. Ne ko li ko li ni ja pod ze mne `eqe zni ce u sa mom cen tru Lon do na je obus tavqeno, dok ne ke li ni je sa mo spo ra di - ~no obavqaju uslu ge. [trajk bi mo gao da po go di i `eqe - zni ~ke li ni je sa ter mi na la na aero dro mu Hi trou, kao i ve ze na gla vnim `eqe zni ~kim sta ni ca ma Lon do na. Sin di ka ti ra dni ka u tran spor tu sa op {ti li su da pro - tes tu ju zbog smawewa bro ja ra dnih mjes ta. (Agen ci je) OSLO - Nor ve {ki ma so - vni ubi ca An ders Brej vik, ko ji je ubio 77 oso ba u bom ba {kom i oru `a nom na pa du go di ne, po no - vo }e se to kom se dmi ce po - ja vi ti u su dni ci na osno vu `al be vlas ti na odlu ku da se wego vim bo rav kom u izo la ci ji u za tvo ru kr{i Evrop ska kon ven ci ja o vert re kla je da su fo ren zi - ~a ri, ko ji su po zva ni na li ce mjes ta, pre li mi nar no iskqu - ~i li mo gu }nost da je ne ko do - pri nio wego voj smrti. P`e mi slav je bio tre }e od osmo ro Va len si ne dje ce - ~e - ti ri si na i ~e ti ri }er ke. U ra noj mla dos ti je imao pro - ble ma sa al ko ho lom. (Ta njug) Metro u Lon do nu obus ta vi o li ni je Kolaps u saobra }aju zbog {trajka ra dni ka Sud u Oslu odlu ~u je o `al bi vlas ti Brejvik ponovo u sudnici qud skim pra vi ma. Brej vik je pro {le go di ne tu `io Vla du, na vo de }i da su mu bo rav kom u sa mi ci i ~es - tim pre tre si ma na ru {e na qud ska pra va. Brej vik (37) smje {ten je u izo lo va ni dio za tvo ra u kom ple ksu od tri }e li je, gdje mo `e igra ti vi - deo-igri ce, gle da ti te le vi - zi ju i vje `ba ti. (Agen ci je)

17 GLAS SRPSKE utorak, 10. januar "Bun des doj ~e caj tung" upo zo ra va da se Va {in gton spre ma za rat pro tiv Ru si je SAD gomilaju tenkove na ruskoj granici Na oru `awe }e ka rus kim gra ni ca ma bi ti tran spor to va no u 900 va go na, ~i ja uku pna du `i na izno si 14 ki lo me ta ra, na vo di pred sta vnik ko man de Bun de sve ra u fe de ral noj po kra ji ni Bran der burg BER LIN - SAD u Wema ~koj "is - krca va ju ten ko ve za rat pro tiv Ru - si je", upo zo ra va wema ~ki list "Bun des doj ~e caj tung". Na oru `awe }e ka rus kim gra ni ca ma bi ti tran spor to va - no u 900 va go na, ~i ja uku pna du `i na izno si 14 ki lo me ta - ra, na vo di pred sta vnik ko man - de Bun de sve ra u fe de ral noj po kra ji ni Bran der burg. U wema ~ku lu ku Bre mer - ha fen pris ti `u bro do vi ko - ji pre vo ze voj nu te hni ku ame ri ~ke voj ske za po tre be NA TO-a na is to - ~ n i m gra ni ci - ma Ru si - je. U lu ci Bre mer ha fen pu - nom pa rom te ku pri pre me za pre ba ci vawe Tre }e bri ga de ^et vrte pe {a dij ske di vi zi - je SAD pre ma gra ni ca ma Ru - si je. To kom ci je le se dmi ce na is tok }e sva ko dne vno bi ti upu }i va ne tri kom po zi ci je sa voj nom te hni kom. Pre ba - ci vawe ovih sna ga gu ra Evro pu u no vi krug ras ta na - pe tos ti sa Ru si jom, upo zo ra - va po sla nik Bun des ta ga i ~lan par la men tar nog Ko mi - te ta za pi - t a w a od bra ne Ale ksan dar Noj. On tvrdi da vla da u Ber li nu po ku {a va da Wema - ~ku pre tvo - ri u pla tfor mu za raz mje {tawe ame ri ~kih i NA TO sna ga, us mje re nih pro tiv Ru si je. Rejmond Tomas VOJNA OPREMA BI ]E SVAKODNEVNO ISPORU^IVANA Kremq vidi raspore ivawe NATO trupa na ruskoj granici kao provokaciju FO TO: AR HI VA Noj po zi va zva ni ~ni Ber lin da us kra ti Va {in - gto nu ko ri{ }ewe wema ~ke te ri to ri je za tran sport voj - nih sna ga. Me di ji iz vje {ta va ju da su mno gi wema ~ki po li ti ~a - ri ne za do voqni zbog pre ba - Litvanija Por tpa rol ka li tvan skog Mi nis tar stva od bra ne As ta Gal di kejt pot vrdi la je da su SAD po nu di le "do da tne bez bje dno sne mje re bal ti - ~kim zemqama usqed ugro - `e ne bez bje dno sne si tu aci je u re gi onu". Ame ri ~ke tru pe ta ko e }e po mo }i u obu ci lo kal nih sna ga i u~es tvo va ti u pri - kupqawu in for ma ci ja, {to ve} uve li ko obavqa CIA. Bal ti ~ke zemqe ve} dvi je go di ne ja vno izra `a va ju svo je stra ho ve od Ru si je. ci vawa ame ri ~kih ten ko va u Wema ~ku. Pre mi jer sa ve zne po kra - ji ne Bran den burg Di tmar Vo id ke kri ti ku je pla no ve o raz mje {tawu ba taqona NA - TO-a u is to ~noj Evro pi. Pre ba ci vawe ame ri ~kih ten ko va u wema ~ku lu ku Bre - mar ha fen iza zva lo je ne go - do vawe i pot pred sje dni ka par ti je Qevi ce To bi sa Fli - ge ra. NOJ POZIVA ZVANI^NI BERLIN DA USKRATI POMO] VA [INGTONU On sma tra da ~la ni ce NA TO-a pro vo ci ra ju no vu trku u na oru `awu i kom pli - ku ju odno se sa Ru si jom. Spe ci jal ne sna ge ame ri - ~ke voj ske ra spo re e ne su na gra ni ci Bal ti ka i Ru si je kao dio "po dr{ke i od bra ne od even tu al ne agre si je", pi - {e "Wujork taj ms". Ne ko li - ko de se ti na spe ci ja la ca ra spo re e no je kao po mo} voj ska ma Li tva ni je, Le to - ni je i Es to ni je, ~la ni ca ma NA TO-a. Ovaj po tez omo gu }a va ame ri ~koj voj sci da po dro - bni je po sma tra ma ne vre rus - ke ar mi je. Ge ne ral Rej mond To mas, {ef Spe ci jal nih ope ra ci ja u Pen ta go nu, re kao je za "Wujork taj ms" da su bal ti ~ke zemqe "o~aj no tra - `i le ame ri ~ku po mo} u od - vra }awu po ten ci jal ne rus ke agre si je". - Na smrt su pres tra - vqeni od Ru sa. Ve oma su is - kre ni o tom pi tawu - re kao je To mas. Kremq vi di ra spo re i - vawe NA TO tru pa na rus koj gra ni ci kao pro vo ka ci ju, na vo de }i da je to gla vna pre pre ka za za topqewe od - no sa dvi je si le. DOBRA VIJEST IRAN Izla zak Ira na iz du go go - di{we izo la ci je o`i vio je duh pre du ze tni{ tva i di na - mi ku ko ja je ka ra kte ri sa la per sij sku na ci ju. Iran ska auto-mo to in dus tri ja je 18. na svi je tu, a u zemqi je re - gis tro va no vi {e od 50 far - ma ce ut skih proi zvo a ~a. Liban Asad spre man da pre go va ra i o odlas ku sa vlas ti? BEJ RUT - Pred sje dnik Si - ri je Ba {ar al Asad re kao je da su si rij ske vlas ti spre mne da pre go va ra ju "o sve mu" to kom na - javqenih mi ro vnih raz go vo ra u Ka zah sta nu. Asad je re kao da je spre man da ta mo raz go va ra i o svo joj pred sje dni ~koj fun kci ji, ali se ogra dio i re kao da je "ona re gu li sa na us ta vom". Me u tim, da tum sas tan ka u As ta ni jo{ ni je ut vr en, a ne zna se ni ko bi sje dio za sto lom. - Spre mni smo da ide mo sa de le ga ci jom u As ta nu ka da bu de za ka zan da tum za mi ro vnu kon - fe ren ci ju - re kao je Asad. Na pi tawe da li to po dra zu - mi je va i wego vu po zi ci ju, od go - vo rio je: "Da, ali ona je po ve za na sa us ta vom". - Ako `e le da raz go va ra ju o to me, on da mo ra ju da raz go va - ra ju i o us ta vu - re kao je Asad. (Srna) SIRIJA Naj mawe pet oso ba je po gi - nu lo, a 15 po vri je e no u ne - sre }i ko ja se do go di la u gra du Sa sa, ju go za pa dno od Da mas ka, ka da je ek splo di - ra la bom ba pos tavqena u ko li ma. Ek splo zi ja se do go - di la bli zu kon trol ne ta ~ke vla di nih sna ga. LO[A VIJEST Jemen U su ko bi ma po gi nu lo 68 oso ba SA NA - U su ko bi ma {i - it skih po buweni ka i je - men skih sna ga za dva da na je po gi nu lo 68 oso ba u mo - re uzu Bab el Man deb, sa op - {ti li su ju ~e izvo ri blis ki voj sci Je me na. Sna ge lo jal ne pred sje - dni ku Ab du Ra bou Man su ru Ha di ju osvo ji le su u ne - djequ po dru ~je Du bab, oko 30 ki lo me ta ra od Bab el Man de ba, i sa da po ku {a va - ju da preu zmu kon tro lu nad voj nim kam pom u ru ka ma po buweni ka. (Ta njug) Terorista se kamionom zaletio u grupu pje {aka i ubio ~etvoro Uha p{e no de vet oso ba zbog na pa da u Je ru sa li mu JE RU SA LIM - Izra el - ska po li ci ja sa op {ti la je ju - ~e da je uhap si la de vet qudi, ukqu~u ju }i ~la no ve po ro di ca pa les tin skog vo za ~a ko ji je ka - mi onom u ne djequ uda rio u pje - {a ke i gru pu izra el skih voj ni ka u Je ru sa li mu ka da su po gi nu le ~e ti ri oso be. Por tpa rolka po li ci je Lu - ba Sa mri sa op {ti la je da su me u uha p{e ni ma pe to ro ro a - ka na pa da ~a. Svi oni su iz na - seqa Yabel Mu ka ber, u is to ~nom di je lu Je ru sa li ma. Sa vjet bez bje dnos ti UN sna `no je osu dio te ro ris ti - ~ki na pad u Je ru sa li mu u ko me su po gi nu la ~e ti ri li ca. Sa - vjet bez bje dnos ti UN sa op - {tio je da te ro ri zam, u svim svo jim obli ci ma, pred stavqa je dnu od naj ve }ih pri jetwi glo - bal nom mi ru i bez bje dnos ti. Na pad u Je ru sa li mu osu di la je i Mos kva. - Ova vrsta na siqa po ja ~a - va ten zi je izme u Pa les ti na ca i Izra ela i re me ti po ku {a je svjet ske za je dni ce da obe zbi je - di odr`i ve mi ro vne pre go vo re - na ve de no je u sa op {tewu. Na pad su osu di le i SAD. Pre mi jer Izra ela Bewamin Ne ta ni ja hu izja vio je ra ni je da "sve uka zu je" na to da je na pa da~ na pje {a ke u Je ru sa - li mu bio pris ta li ca Islam - ske dr`a ve. Objavqeni vi deosni mak sa {e ta li {ta u sta rom di je lu Je ru sa li ma pri ka zu je ka mi on ko ji uli je }e u ve li ku gru pu qudi ka da je po gi nu lo ~e tvo ro qudi, dok je naj mawe 15 po vri je e no. - Ne zna mo iden ti tet na pa - da ~a, pre ma svim na zna ka ma on je pris ta li ca Islam ske dr`a - ve. Blo ki ra li smo Yabel Mu - ka bar, kvart iz ko jeg je sti gao - na veo je Ne ta ni ja hu. Me di ji su pre ni je li da te - ro ris ti IS-a ima ju "no vo oru - `je" i u svom ~a so pi su po zi va ju na bor bu pro tiv "krsta {a" i po ru ~u ju svi ma ko ji `e le da im se pri dru `e u bor bi da to u~i - ne va trom. U tek stu pi {u o to - me ka ko je po dme tawe po `a ra kroz is to ri ju ima lo va `nu ulo gu. (Agen ci je)

18 18 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Bawaluka Informacije 1185 Hitna pomo} 124, Vatrogasci 123 CJB 122, Paprikovac Poliklinika Autob. stanica stanica Aerodrom Bawaluka Biletarnica (centar) Prijava kvarova Kvar. na telefonima 1275 Gradsko grobqe JK a.d Meteorolo{ka stanica S.O.S. telefon 1264 VODI^ ORDINACIJE Deamedika Bolnica za `ene i porode "Jelena" Euromedik Zdravstvena ustanova "Ozvena" Stom. ambulanta Firena Implantodent dr Dabi} Kardiolo{ka ambulanta Cormedic HOTELI "Palas" "Fortuna" Hostel "Villa Fortuna" 066/ Vijesti iz porodili{ta 2 dje~aka 4 djevoj~ice Pove }an broj davalaca krvi Pri kupqeno do ze dra go cje ne te ~nos ti Da se iz go di ne u go di nu po ve }a va broj do bro voqnih da - va la ca krvi pot vr u je i po da - tak da je la ni u gra du pri kupqeno do ze dra go cje ne te ~nos ti, {to je zna tno vi {e ne go ka da je pri kupqena uku pno do za. Pot vrdi li su ovo u Za vo du za tran sfu zij sku me di ci nu i do da li da su u de cem bru odr`a - ne broj ne akci je do bro voqnog da vawa krvi ta ko da su tre nu - tno za li he krvi svih krvnih gru pa za do voqava ju }e - Broj do za krvi ko ji se tra - `i je pro mjenqiv i te {ko je go vo ri ti o tre nu tnom ne dos tat - ku odre e ne krvne gru pe, jer se si tu aci ja mo `e pro mi je ni ti ve oma brzo - re kla je di re kto - ri ca Za vo da za tran sfu zij sku me di ci nu Re pu bli ke Srpske Gor da na Gu zi jan. Is ti ~e da je naj boqe do ni ra ti ovu dra - go cje nu te ~nost u to ku zim - skih i qetwih mje se ci. - Ja nu ar i fe bru ar su kri zni pe ri od. To kom qeta su mno gi da va oci na go di{wim odmo ri ma, a u to ku je ra spust za sredwo {kol ce i stu den te, te se za to odvi ja mawi broj akci ja - obja{wava Gu zi jan. N. B. Prin ce za Ka ta ri na Ka ra or e vi} uru ~i la do na ci ju Dje ~i jem do mu "Ra da Vrawe{e vi}" Igra ~ke i odje }a za qe p{e praznike Dra go mi je da mo ja fon da ci ja i ja mo `e mo da po mo gne mo ovim di vnim qudi ma ko ji se bri nu o de ci, a i da ma li {a ni ma ba rem ma lo ule p{a mo pra zni li mo jo{ vi {e da po ma `e mo, re kla prin ce za Ka ta ri na PI [E: VE SNA PO PO VI] ve sna po glas srpske.com No ve igra ~ke, ra ~u na ri, odje }a, obu }a, pos teqina i ku - hiwska opre ma obra do va li su {ti }e ni ke i ra dni ke Dje ~i - jeg do ma "Ra da Vrawe{e vi}, a ovu do na ci ju, vri je dnu do la ra, ju ~e je uru ~i la prin - ce za Ka ta ri na Ka ra or e vi}. Prin ce za Ka ta ri na, ko ja je bo ra vi la u Bawalu ci po vo dom pro sla ve Da na Re pu bli ke Srpske, obja sni la je da je ovu po mo} pri ku pi la hu ma ni tar na or ga ni za ci ja "Laj flajn" iz ^i - ka ga ~i ji je ona po kro vi teq. - Dra go mi je da mo ja fon da - ci ja i ja mo `e mo da po mo gne mo ovim di vnim qudi ma ko ji se bri - nu o de ci, a i da ma li {a ni ma ba - rem ma lo ule p{a mo pra zni li mo jo{ vi {e da po ma `e mo - re kla je prin ce za Ka ta ri na. Is ta kla je da ona i wen su - prug, princ Ale ksan dar Ka ra - or e vi}, mno go mi sle na gra a ne i dje cu Srpske, te da Dri na ne pred stavqa ni ka kvu gra ni cu izme u srpskog na ro da. - Dra go mi je {to sam ima - Naj mla i {ti }e ni ci oku pi ra li pa`wu princeze Katarine Ka ra or e vi} FO TO: SRNA la pri li ku da ugos tim de cu iz ovog do ma pre ne ko li ko da na u Be lom dvo ru. Pos ta la je tra di - ci ja da nas po se }u ju za Bo `i}, a o~e ku jem ih i za Vas krs - re kla je prin ce za Ka ta ri na. Naj mla i {ti }e ni ci do ma odmah po do las ku prin ce ze oku - pi ra li su wenu pa`wu. Dok je di je li la po klon pa - ke te sa odje }om, naj mla i su joj pje va li pje smi ce, a sta ri ji quba zno, ali stidqivo za hva - qiva li. [ti }e nik do ma Cvi jan Si mi} za hva lio je za da ro ve. DJECA BILA GOSTI U BE LOM DVORU - Ni je prvi put da prin ce za po sje }u je na {u ku }u i do no si da - ro ve. Ona je na{ du go go di{wi prijateq i sa mo joj mo gu re }i ve - li ko hva la - pri ~a Cvi jan. DRINA NIJE GRANICA IZME \U SRPSKOG NARODA Na da ro vi ma je za hva li la i Ale ksan dra [ko ri} ko ja je po - zva la prin ce zu Ka ta ri nu da ih po no vo po sje ti. - Pri je ne ko li ko da na bi la sam u po sje ti Be lom dvo ru u Beo gra du, gdje su nas li je po do - ~e ka li - ka za la je Ale ksan dra. Di re ktor Dje ~i jeg do ma "Ra da Vrawe{e vi}" Vla di mir Kaj kut re kao je da su po klo ni kraqev ske po ro di ce pos ta li tra di ci ja. - Ovom do na ci jom dje ci je obe zbi je e na garderoba za zi mu, kao i su e i opre ma za ku hiwu. Do bi li smo i no vi vaqak za ve - {e raj ko ji nam je bio ne op ho - dan, jer je na{ bio star 30 go di na - obja snio je Kaj kut. Prin ce za Ka ta ri na je obi - Donacije Prin ce za Ka ta ri na po sje - ti la je i Uni ver zi tet ski kli ni ~ki cen tar Re pu bli - ke Srpske gdje je dje ci po - di je li la igra ~ke. Bi la je i u Si gur noj ku }i "Udru `e - ne `e ne" gdje je uru ~i la pos teqinu, igra ~ke i ku - hiwsku opre mu, a ova do - na ci ja ola k{a }e `i vot `e na ma i dje ci ko ji su u ovoj us ta no vi pro na {li uto ~i {te. {la i ja sli ce, a u znak za hval - nos ti di re ktor do ma joj je uru - ~io za hval ni cu i ku ti ju ko ju su ukra si li {ti }e ni ci. Pred sje dnik Udru `ewa gra - a na "Sve ti a kon Ava kum" Mir ko Maj ki} po sje tio je Zu - bin Po tok na Ko so vu i Me to - hi ji i ma loqe tnim ses tra ma bez ro di teqa Ti ja ni i Ta ma ri po klo nio ku hiwski na mje {taj. - Dje voj ~i ce su su e re da le po po du. Za hvaquju }i qudi ma do bre voqe, ko ji su mi po mo - gli, ku pio sam ku hiwski na - mje {taj, ko ji }e ovoj dje ci bar Grad ukratko Djevoj ~icama bez roditeqa opremili kuhiwu ma lo ola k{a ti uslo ve `i vo ta - re kao je Maj ki}. J. P. Besplatne radionice za sredwo {kolce Bes pla tne ra di oni ce iz ra zli ~i tih oblas ti dru{ tve - nog ko mu ni ci rawa za u~e ni ke sredwih {ko la bi }e or - ga ni zo va ne na Ko mu ni ko lo {kom ko leyu u Bawalu ci od 30. ja nu ara do 10. fe bru ara. - Ciq je da se va `ne te me iz dru{ tve nog ko mu ni ci - rawa, po put me dij ske pi sme nos ti, gra fi ~kog di zaj na i di gi tal nog mar ke tin ga pri bli `e u~e ni ci ma. Za in te - re so va ni se mo gu pri ja vi ti do 26. ja nu ara - re kli su na ovom ko leyu. J. P. Konverzacijski kurs wema ~kog jezika Cen tar za afir ma ci ju i ra zvoj or ga ni zu je bes pla tan kon ver za cij ski kurs wema - ~kog je zi ka ko ji }e bi ti odr`an u ka fi }u "Har mo ni - ja" 29. ja nu ara. - U~e sni ci mo ra ju ima ti mi ni mal no po zna vawe wema - ~kog je zi ka, a ovaj kurs }e po se bno ko ris ti ti oni ma ko ji `e le da usa vr{e pos to - je }e znawe. Broj mjes ta je ogra ni ~en - na ve li su u ovoj or ga ni za ci ji. N. B.

19 GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Registrovana 222 narkomana Na po dru ~ju gra da u posqedwih {est go di na re gis tro - va no je 222 nar ko ma na, me u ko ji ma su i 23 `e ne. - He ro in je i daqe opi jat broj je dan me u li je ~e nim za vi sni ci ma, a ~ak 186 za vi - sni ka li je ~i lo se od ove dro ge. Dru gi naj po pu lar ni ji opi jat je ma ri hu ana - re kli su u Grad skoj upra vi. Na ~el nik Kli ni ke za psi hi - ja tri ju Uni ver zi tet skog kli - ni ~kog cen tra u Bawalu ci Ne ra Zi vlak-ra du lo vi} ka - `e da je broj za vi sni ka vje - ro va tno zna tno ve }i od bro ja re gis tro va nih, jer mno gi od wih ni su za tra `i - li qekar sku po mo}, pa ih ne ma u evi den ci ji. - Naj ve }i pro blem u posqedwe vri je me je upo - tre ba vi {e vrsta opi ja ta is - to vre me no, a evi den tno je i da je za vi snost od al ko ho la u po ras tu - ka za la je Zi vlak- Ra du lo vi}. J. P. Star~evica Zlatnik iz ~esnice za Milo{a \uki}a U crkvi Svete Petke u nasequ Star~evica odr`ano je tradicionalno lomqewe bo`i}ne ~esnice za djecu, a komad u kojem je bio zlatnik sa likom svete Petke odlomio je ~etvorogodi{wi Milo{ \uki}. - Prvi put sam u~estvovao u lomqewu ~esnice u ovom hramu i drago mi je {to sam ba{ ja dobio zlatnik - rekao je \uki}. Lomqewe ~esnice organizovalo je Udru`ewe gra ana "Veterani FK Vrbas i prijateqi" i Rebrova~ka parohija. J. P. Dvorana Borik Streli~arski turnir 15. januara Streli~arski klub Bawaluka organizuje u nedjequ, 15. januara, u dvorani "Borik" streli~arski turnir pod nazivom "5. Indoor Banjaluka Open 2017." - Prijave se mogu podnijeti do 10 ~asova u nedjequ, a u ~asova je predvi eno zvani~no otvarawe turnira. Na turniru }e u~estvovati i juniori i seniori, a nagrade za prva tri mjesta su 200, 100 i 50 evra. Turnir }e trajati do 15 ~asova - saop{tili su iz Streli~arskog kluba Bawaluka. J. P. CIJENE vo}a i povr}a na tr`nici De {a va lo se da po je din ci po zo vu ta ksi i ka da on do e, sa bal ko na gle da ju i do ba cu ju ta ksis ti, da ju }i mu do znawa da je pre va ren. Po ne kad se de {a va i da nas po zo vu, a ne ma ju nov ca. U pi tawu su ugla vnom pi ja ne mu {te ri je, pri ~a Pu ri {i} PI [E: JA SMI NA PE RI [I] ja smi srpske.com Grad ski ta ksis ti mu ku mu ~e sa ne od go vor nim gra a - ni ma ko ji ta ksi ope ra te ri - ma upu }u ju la `ne po zi ve ili iz bje ga va ju da pla te vo`wu. Zbog ova kvih po je di na ca ta - ksi slu `be gu be oko 15 od sto uku pnog pro fi ta. Pot vrdio je ovo pred sje - dnik udru `ewa "BL ta ksi" Dra gan Pu ri {i} i do dao da se ugla vnom svi ta ksis ti no se sa sli ~nim pro ble mi ma pri - li kom obavqawa po sla. - De {a va lo se da po je din - ci po zo vu ta ksi i ka da on do - e, sa bal ko na gle da ju i do ba cu ju ta ksis ti, da ju }i mu do znawa da je pre va ren. ^es - ti su i slu ~a je vi da ta ksis ta sti gne na odre di {te na ko jem ne ma ni ko ga. Iako su po zva li ta ksi, po je din ci ugra be prvi ko ji do e, jer im je te {ko pri - ~e ka ti vo zi lo ko je su na ru ~i - li - is pri ~ao je Pu ri {i}. ROSI]: PRVI SAZNAMO [TA SE DE[A VA U GRA DU Ka `e da su ra zmi{qali da uve du za bra nu za bro je ve sa ko jih sti `u neo zbiqni po zi - vi, kao {to je slu ~aj u za pa - dnim zemqama. - Po ne kad se de {a va i da nas po zo vu, a ne ma ju nov ca. U Da bi bi la po boq{a na bez bje dnost u~e sni ka u sao - bra }a ju, u gra du je la ni pos - tavqeno uku pno 405 sao bra }aj nih zna ko va, od ~e ga 243 na no vim lo ka ci ja ma, dok se os ta li odno se na za mje nu do tra ja lih i uni {te nih zna - ko va. Ovo su pot vrdi li u Odjeqewu za sao bra }aj i do da li da je naj vi {e pos tavqeno zna ko va izri ~i tih na re dbi - 245, ko ji oba vje {ta va ju vo za ~e i pje {a ke o za bra na ma, ogra ni ~ewima i oba ve za ma. pi tawu su ugla vnom pi ja ne mu - {te ri je. Ko no ba ri im u ka fa - ni izvu ku sav no vac, pa im po zo vu ta ksi, da ih mi vo zi mo za yabe - ka `e Pu ri {i}. Pos tavqeno je i 180 zna ko - va oba vje {tewa, te 20 ta bli ~i ji je za da tak da upo zo re u~e - sni ke u sao bra }a ju na opa snost ko ja im pri je ti na odre e nom di je lu pu ta. Na ~el nik Odjeqewa za sao bra }aj i pu te ve Sla vi {a San di} is ta kao je da je broj pos tavqenih ozna ka smawen u odno su na go di nu ra ni je. - U pos ta vi li smo 482 zna ka, od ~e ga 260 na no vim lo ka ci ja ma. Os ta li se odno se na za mje nu sta ri jih i o{te }e - nih zna ko va. Obnavqawe sao - li mun 2,2-2,5 kru {ke 1,9-3 ba na ne 1,5-1,7 ja bu ke 1-1,8 gro` e 4-5 Mu ke bawalu ~kih ta ksis ta zbog ne sa vje snih po je di na ca La`ni pozivi i pijane Do da je da ta kve ugla vnom izba ci iz vo zi la, ali se po ne - kad sa `a li pa ne kog i odve ze do ku }e. - Ne ke mu {te ri je se izvu - man da ri ne 1,2-1,5 na ranye 1-1,2 ki vi 2,3-3 pa pri ke 2,2-3 ku pus 0,5-0,6 Mno gi sa ta ksis ti ma di je le svo je `i vo tne pri ~e FO TO: AR HI VA SIZIFOV POSAO VOZILO ^ISTIM mu {terije tawe pa zar ku sa pri ~om da ne ma ju nov ca kod se be, te da }e pla ti ti ~im se po pnu u stan i uzmu ga. Una - pri jed zna mo da se u 90 od sto slu ~a je va ta mu {te ri ja ne }e mrkva 1-1,5 crve ni luk 0,5-0,6 bi je li luk 8-9 pa ra dajz 2,6-2,9 krom pir 0,5-0,7 Izgubqene stvari Dra gan Pu ri {i} je re kao da se ne ri jet ko de {a va da ne ko od mu {te ri ja za bo ra - vi no vac u ta ksi ju. - Ne da vno je ko le ga iz udru - `ewa pro na {ao evra u ta ksi ju i vra tio no vac mu - {te ri ji ko ja ga je za bo ra vi - la. Bi lo je tu jo{ sli ~nih slu ~a je va, a no vac smo uvi - jek vra }a li. Na taj na ~in smo iz gra di li po vje rewe i ste kli svo je stal ne mu {te - ri je - ka zao je Pu ri {i}. vra ti ti da pla ti dug - re kao je Pu ri {i}. Da odr`e vo zi lo ure dno i ~is to za ta ksis te je Si zi fov po sao, ko ji ka `u da su `e ne i dje ca ti ko ji ga naj vi {e ote - `a va ju. - Me ni je na ro ~i to bi tna ~is to }a ta ksi lim da mi sva ka mu {te ri ja u e u ~ist i is pra van auto mo bil. E tu su `e ne naj pro ble ma ti ~ni je. Po - je di ne ne ma ju ob zi ra, po go to - vo kad se vo ze sa dje com. Pu {ta ju ih da se pewu u obu }i po sje di {ti ma, iako je na poqu ki {a i bla to i zna ju da su im ci pe li ce prqave. Do zvoqava ju dje ci i da se igra ju sa elek - tron skim po di za ~i ma pro zo ra, a uko li ko ih ta ksis ta opo me - ne, one se `a le na nequba - znost - is pri ~ao je ovaj ta ksis ta. U svo joj ka ri je ri i ta - ksis ta Mi lo rad Ro si} se na - gle dao sve ga i sva ~e ga, ali ka `e da po sao ta ksis te ima i do brih stra na. - Ima mo i za nimqivih mu {te ri ja ko je je ~ast vo zi ti. Taj stal ni kon takt sa qudi ma, od zemqora dni ka do mi nis ta - ra, ~i ni nas ve oma in for mi - sa nim. Uvi jek me u prvi ma sa zna mo {ta se i gdje de {a va u gra du. Na ra vno da ne pri ~a - mo oko lo to {to vi di mo ili ~u je mo u vo zi lu, jer dru ga ~i je se ovaj po sao ne mo `e ni ra - di ti - is pri ~ao je Ro si}. Postavqeno 405 saobra }ajnih znakova No ve ta ble po di `u bez bje dnost bra }aj ne si gna li za ci je kon ti - nu ira no se izvo di to kom ci je - le go di ne - po ja{wava San di}. Sao bra }aj na si gna li za ci - ja i dru ga ko mu nal na opre ma ~es to je na me ti van da la, ~i me su ugro `e ni u~e sni ci u sao - bra }a ju, a gra du se na no si ma - te ri jal na {te ta. Pro gra mom za je dni ~ke ko mu nal ne po tro{we gra da za go di nu za za mje nu uni {te nih sao bra }aj nih zna - ko va pla ni ra no je ma - ra ka. N. B.

20 20 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Kultura Sje }awe na srpskog pis ca re ali zma Neprolaznost misli Laze Lazarevi }a BEO GRAD - Ve li ki srpski pi sac re ali zma, do ktor La za La za - re vi} pre mi nuo je na da na{wi dan go di ne. Sma tra se tvor cem srpske psi ho lo {ke pri po vi jet ke. Svo je pri - po vi jet ke La za re vi} je objavqivao u ~a so pi si ma, a obja vio je sa - mo je dnu kwigu pod na zi vom "[est pri po vje da ka" ju la go di ne. Na pi sao je de vet pri po vje da ka, dok je osam os ta lo ne do - vr{e no. Pri po vi jet ku "[va bi ca" ta da ni je obja vio jer je, ka ko mno gi vje ru ju, bi la su vi {e auto bio graf ska. Sve wego ve pri po - vi jet ke mo gu se po di je li ti na pri po vi jet ke iz grad skog i na pripovijetke iz se os kog `i vo ta. Ka ra kte ris ti ka wegovih pri - po vje da ka je ide ali za ci ja pa tri jar hal nog svi je ta i po ro di ~ne za - dru ge ko joj se sve `rtvu je, pa ~ak i sop stve na sre }a. (Agen ci je) Kwiga po na{em izboru Jem Les ter U ti {ini Aj la Grej Luka spasa Sve spremno za festival u Drvengradu Dijaz glavni gost "Kustendorfa" BEOGRAD - Retrospektiva velikana 10. me unarodnog filmskog i muzi~kog festivala "Kustendorf" bi}e posve}ena scenaristi Gordanu Mihi}u, a u okviru istog programa bi}e prikazani filmovi pro{logodi{weg pobjednika Venecijanskog filmskog festivala Lava Dijaza koji }e i otvoriti manifestaciju u Drvengradu. Kusturica je podsjetio da je ideja "Kustendorfa" da se individualnom hrabro{}u i kvalitetom nadraste dru{tvo spektakla, ba{ kao {to je Fest radio sedamdesetih predstavqaju}i "hrabri novi svet". Za "Zlatno", "Srebrno" i "Bronzano jaje" takmi~i}e se 22 filma mladih re`isera iz Bugarske, BiH, Danske, Izraela, Irana, Libana, Ma arske, Moldavije, Nepala, Portugalije, Rusije, Singapura, Srbije, Ukrajine, Hongkonga, Crne Gore, ^ilea, [vajcarske i sa Filipina. Na otvarawu festivala bi}e prikazan 40-minutni film o svim dosada{wim gostima festivala i nastupi}e Emir Kusturica i "No smoking orkestra" uz Adama Stinga i Novosadski big bend. Kusturica je na pitawe novinara da li `ali za ne~im {to nije uspio tokom prethodnih devet godina, rekao je da mu je `ao {to nije doveo Roberta de Nira. (Agencije) Ugqevik Pro mo vi sa na kwiga An dri je Ter zi }a UGQEVIK - Dru gi ro - man U`i ~a ni na An dri je Ter zi }a "Pli va~" pro mo vi - san je u Ugqevi ku, uz po ru - ku auto ra da qubav, do bro ta i hra brost ka da su obje - diweni mo gu do ves ti do po bje de. - Pro mo vi sao sam kwigu u Vi {e gra du, Gra di {ci i Bawalu ci. Ra do do la zim u Srpsku gdje se osje }am kao kod svo je ku }e - re kao je Ter zi}. (Srna) Kwi`evnost Odla zak ar gen tin skog pis ca Ri kar da Piwe BU ENOS AJ RES - Ar - gen tin ski pi sac, kri ti - ~ar, ese jis ta, autor dje la pre ve de nih na 15 je zi ka, Ri kar do Piwa, umro je u Bu enos Aj re su. Wego va naj po zna ti ja dje - la su ro ma ni "Vje {ta ~ko di sawe", "Spaqeni no vac" i "No }na me ta". Piwa je osvo jio mno ge na gra de, me - u ko ji ma naj ve }u kwi`evnu na gra du u La - tin skoj Ame ri ci, na gra du "Ri kar do Gaqegos". (Ta njug) Film "Sta do" us ko ro i u hrvat skim bi os ko pi ma BEO GRAD - Ko me di ja Ne - boj {e Ro m~e vi }a "Sta do", u re `i ji Ni ko le Ko je, od 12. ja nu ara pri ka zi va }e se i u hrvat skim bi os ko pi ma, obja vio je Fil mski cen tar Srbi je. Prve nac Ni ko le Ko je od no vem bra pro {le go di ne u Srbi ji je po gle da lo vi {e od qudi, dok je do ovog tre nut ka u BiH pri - vu kao oko gle da la - ca. (Ta njug) Go di na ma sam se bo rio za osvetqavawe li ka La za ra Kos ti }a, do pri neo dos ta da mu se po di gne spo me nik u No vom Sa du, na pi sao kwigu "Len ka Dun er ska" i obja vio je 2009, kao po klon pri ja teqima, ni je bi la u pro da ji, mo gla se do bi ti sa mo kao dar re kao Zu bac PI [E: ALE KSAN DRA GLI [I] ale ksan srpske.com NO VI SAD vo tna sta za, osli ka na mos tar skim ki {a ma i ne ve siwskim swego vi ma, zao kru `e na na Du na vu, u No vom Sa du, za pje sni ka Pe ru Zup ca pred - stavqa avan tu ru ko ju je pre - tvo rio u kwige, fil mo ve i li bre to za ope ru po zla }e ne sje }awima. Pro {lo je vi {e od po la vi je ka ka ko je na pi sav {i ~u - ve nu po emu "Mos tar ske ki {e" pos tao pje sni ~ka zvi jez da, ~i ji su sti ho vi pos ta li svo - je vrsna hi mna zaqubqenih. Zu p~e vo pe ro ni je se umo ri lo, u {ta smo se uvje - ri li ka da smo raz go va ra li s wim u pa uzi izme u pi sawa, dok je u no vo sad skoj pra zni - ~noj atmo sfe ri za vr{a vao jo{ je dan ru ko pis. - Spre mam je dnu kwigu izne na ewa ko ja ima ve ze sa La zom Kos ti }em, a po se bno sa Len kom Dun er ski. ^e - kam da u "Pro me te ju" obja ve mo ju no vu zbir ku pe sa ma "Pi sma D. T. na ne bes ku adre su" - ot krio nam je pje - snik do da ju }i da kom ple ti ra i no vi po et ski ru ko pis za sa ra jev ski "Ra bic Art". Re di gu je i kwigu za dje - cu "Pe sma ri ca za Mi le nu" ko ja }e se po ja vi ti u iz dawu Grad ske bi bli ote ke u Zrewani nu, gra du gdje je ma tu - ri rao. NE GLE DAM I NE ODOBRAVAM RIJALITI PROGRAME PE R "GL O NO VIM RU K STVA STAWU U U Spremam kwigu iznena ewa o La zi i Len ki

21 "Zona Zamfirova - dru gi deo" pre mi jer no 24. januara BEO GRAD - Film "Zo na Zam fi ro va - dru gi deo" u re `i ji Ju ga Ra di vo je vi }a bi }e pre mi jer no pri ka zan 24. ja nu ara u Cen tru "Sa va", ~e mu }e pret ho di ti pret - pre mi je re po Srbi ji ve} od 18. ja nu ara. Pe tna est go di na na kon {to je ekra ni zo va na quba - vna pri ~a Ste va na Srem ca o Zo ni i Ma ne tu, sce na - ris ti Iva na i Mi ro slav Mi ti} na pi sa li su pri ~u o wiho - vom `i vo tu u bra ku dvi je go di ne po sli je vjen ~awa. U nas tav ku wiho vu quba vnu sa gu do ~a ra }e Bran ki ca Se bas ti ja - no vi} kao Zo ne i Mi lan Va si} kao Ma ne. (Ta njug) GLAS SRPSKE utorak, 10. januar ^uveni mu ze j u Pa ri zu pro {le go di ne imao mawe posjetilaca Luvr mu~i mawe stranaca PA RIZ - Mu zej Luvr u Pa ri zu, go di na ma naj po sje }e - ni ja mu zej ska in sti tu ci ja u svi je tu, za biqe`io je to kom pro te kle go di ne pad po sje te od 15 od sto. Luvr je u pro te kloj go di - ni pri vu kao 7,3 mi li ona po - sje ti la ca, {to je 15 od sto mawe ne go u go di ni, izja vio je di re ktor tog mu ze Lik Mar ti nez. Pad po sje te do veo je i do mawe za - ra de, i to od naj mawe 9,7 mi - li ona evra, na veo je Mar - ti nez i do dao da je smawen pro fit za biqe`en i u mu zej - skim kwi`a ra ma i res to ra - ni ma. Dok je broj do ma }ih po sje - ti la ca os tao sta bi lan (oko je dna tre }i na), stra na ca je u Lu vru bi lo zna tno mawe, {to se sma tra pri je sve ga posqedi com te ro ris ti ~kih na pa da u Pa ri zu i {i rom Fran cus ke to kom i go di ne. Iako je za biqe`io smawenu po sje tu, Luvr po sve mu su de }i os ta je naj po sje }e ni ji mu zej u svi je tu. Pre ma go - di{wem is tra `i vawu "Art wuz pej pe ra", Luvr je pri vu - kao oko po la mi li ona vi {e po sje ti la ca od Bri tan skog mu ze ja (6,8), ko ji je na dru gom mjes tu. (Agen ci je) ZU BAC ZA AS SRPSKE" O PI SI MA, RA LA[ TVU, JE TNOS TI Pe ro Zu bac: Prote`e se poezija koliko joj gu ber do zvoqava FO TO: AGEN CI JE Film "Mostarske ki {e" - Zdrav ko [o tra je za Te le - vi zi ju Beo grad u se ri ji "Pe - sni ~ke ve dri ne", ko ju je ure i vao Mi lo van Vi te zo - vi}, na pra vio u Mos ta ru ne za bo ra vni, pre di vni film "Mos tar ske ki {e". U fil mu je po emu ka zi vao, sjaj no i ve li ~an stve no, Dra gan Ga ga Ni ko li}. Mno go sam mu za hva lan na toj vi - zi ji mo je naj po zna ti je pe - sme - ka `e Pe ro Zu bac. Auto ru an to lo gij skih pje sma je dna kwi`e vna fi - gu ra oduvijek je po se bno za - okupqala pa`wu. - Go di na ma sam se bo rio za osvetqavawe li ka La za ra Kos ti }a, do pri neo dos ta da mu se po di gne spo me nik u No vom Sa du, na pi sao kwigu "Len ka Dun er ska" i obja - vio je 2009, kao po klon pri - ja teqima, ni je bi la u pro da ji, mo gla se do bi ti sa - mo kao dar - pri sje }a se pje - snik ko ji je za je dno sa pis cem Mi lo va nom Vi te zo - vi }em do go va rao da sni me se ri ju "Do ba Dun er skih". Plan je bio da re `i ra Zdrav ko [o tra, ali ipak je sve oti {lo u dru gom prav cu. - Ura di li smo sa mo prvi deo do ku men tar no-igra nog fil ma "Do ba Dun er skih" od pe de se tak le pih i me ni dra - gih mi nu ta. Re `i rao je mla - di Mar ko Ma rin ko vi}, iz vrsno, ne mam pri me da ba. Len ku je igra la mla da An - e la Jo va no vi}, La zu Igor Per vi}, a ja na ra to ra. Daqe ni smo mo gli ili ni smo ume - li - is pri ~ao je Zu bac. Iako jo{ ni je po gle dao no vi [o trin film "San ta Ma ria del la Sa lu te", ne sumwa da je ve li ki maj stor re `i je sve to ura dio ka ko ina ~e umi je. - Me ne ra du je {to se Len ka i La za na la ze po no vo u cen tru le pe pa`we no vih ge ne ra ci ja. Ra di to ga sam i pi sao kwigu o Len ki i kom - po zi tor Mi ro slav [tat ki}, na moj li bre to, na pi sao je ope ru "Len ka". Ona, na `a - lost, jo{ ni je izve de na, bez ob zi ra na po ruybi nu na {eg Srpskog na ro dnog po zo ri - {ta. Ali do ~e ka }e mo mi wenu ve li ku pre mi je ru, a B d (ako Bog da), ka ko je La za Kos ti} za vr{a vao svo - ja po zna pi sma - uvje ren je pje snik ko ji je i kom po no vao vi {e kan ta ta, so lo pje sa ma, ora to ri ju ma. Na pi sao je sce na ri ja za osam do ku men tar nih fil mo - va i cje lo ve ~erwi film o Jo va nu Jo va no vi }u Zma ju. - U srpskoj po ezi ji da - nas, kao i uvek, ne ma ni {ta po se bno no vo, ni {ta po se - bno odu {evqava ju }e, ni {ta po se bno za briwava ju }e. Pro te `e se po ezi ja ko li ko joj gu ber do zvoqava - sma tra Zu bac. Na po miwe da su umje tni - ci odu vi jek u nezavidnom po - lo `a ju. U SRPSKOJ POEZIJI DA NAS, KAO I UVEK, NE MA NI [TA POSEBNO NOVO - Ni kad ni je bi lo bi ti pe snik ni po se bno do bro ni po se bno lo {e. I u Srbi ji i dru gde - tvrdi autor pe de se - tak kwiga po ezi je i 20 kwiga pje sa ma za dje cu. Ple me ni tu mi si ju svog ra da vi di i po sli je de ce ni - ja dru go vawa sa olov kom i har ti jom. - Ume tnost i da nas mo `e da mewa svet. Sa mo {to to svet ne pri me }u je, vi di se tek do cni je, kad se ne ko po - sve ti osvetqavawu mi nu log vre me na - ubi je en je Zu bac ko ji pa`qivo bi ra {ta }e gle da ti na te le vi zi ji. Kao te le vi zij ski autor i ure dnik na pi sao je i re ali - zo vao vi {e od 400 sce na ri ja za do ku men tar ne, mu zi ~ke, za ba vne, umje tni ~ke i emi - si je za dje cu i mla de. Bio je ure dnik po pu lar - nih se ri ja la za dje cu "Mu zi - ~ki to bo gan" i "Fa zo ni i fo re". - Ni ti gle dam, ni ti vo - lim, ni ti odo bra vam ri ja li - ti pro gra me - pro ko menta ri sao je pje snik po pla vu no vih TV sa dr`a ja. Ima rje {ewe za pro ble - me umje tni ka i re cept za boqe stawe u kul tu ri. - Po tre bni su nam pra vi qudi na pra vim mes ti ma. Evo, prvi put u Voj vo di ni, od oslo bo ewa a, ko li ko sam upam tio ba ve }i se La zom i Len kom, i od pri sa je - diwewa, je dan do bar pe snik je pred se dnik Vla de Voj vo - di ne, a je dan do bar kom po zi - tor se kre tar za kul tu ru, in for mi sawe i ve re u Vla - di Voj vo di ne - za vr{io je Zu bac raz go vor nas tavqaju }i kwi`e vnu mi si ju. Pojac pravoslavne duhovne muzike jedinstvena Divna Qubojevi} Tre ba po no vo da na u~i mo da ci je ni mo naj boqe u se bi BEO GRAD - Qudi mo ra ju ma - lo da uda re gla vom o zid i os - vrnu se oko se be, otre zne, jer su pris ta li da `i ve u na me - tnu tom du hu vre me na zom bi ja. Po ru ~i la je ovo Di vna Qubo je vi}, je din stve ni po jac pra vo sla vne du ho vne, ko ja kao di ri gent pre dvo di i hor "Me - lo di", sa ko jim po svi je tu pro - no si sla vu srpske kul tur ne ba {ti ne. Svu da u svi je tu sa odu {evqewem slu {a ju pra vo - sla vnu du ho vnu mu zi ku i Qubo je vi }e vu i wen hor tre - ti ra ju kao svjet sku mu zi ~ku sen za ci ju. Kao {to to kod nas umi je da bu de, Qubo je vi }e va je mno go ve }a zvi jez da du ho vne mu zi ke u inos tran stvu ne go u Srbi ji i Srpskoj. Ipak, u pro - te kloj go di ni CD "An to - lo gi ja naj le p{e du ho vne mu zi ke pra vo sla vnog is to ka", ko ji pred stavqa pre sjek ono ga {to je Di vna sa svo jim ho rom "Me lo di" sni ma la u pro te klih 25 go di na, pos tao je naj pro da - va ni je iz dawe PGP-RTS-a. U apri lu pro {le go di ne sa ho - rom je odr`a la kon cert u Cen - tru "Sa va", gdje je pra vo sla vnu du ho vnu mu zi ku slu {a lo ~e ti - ri hiqade qudi. - Du ho vna mu zi ka ne ma de fa - kto pri znat po lo `aj vi so ke ume tnos ti kod nas. Ka da na - ci onal na ku }a da zva ni ~ni izve {taj da je CD Di vne Qubo je vi} naj pro da va ni ji u go di ni, on da je to ve li - ko ohra brewe za qude da iza u iz ka ta kom bi svo je in ti me i ka `u svi ma oko se be: "Eto ja slu {am du ho vnu mu zi ku". Taj izve {taj o pro da ji ni je su bje - kti vna stvar, ve} su ro vi po ka - za teq {ta qudi u Srbi ji vo le da ~u ju. Qudi vo le da pos to ji pot vrda wiho vog ume tni ~kog uku sa - uvje re na je Qubo je vi - }e va. Za srpski na rod ka `e da je pos tao isu vi {e skep ti ~an pre ma sop stve nim vri je dnos - ti ma i kul tur nom nasqe u. - Ne ka ko ne ume mo da pri hva - ti mo i da se di vi mo sop stve - nim vre dnos ti ma. Na{ na rod je po tpu no osa ka }en ve} se dam - de set go di na... Iden ti tet ski zbuwen... Mo ra izno va da na u~i da ce ni naj boqe u se bi - ka za - la je Qubo je vi }e va. (Ta njug)

22 22 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Mozaik Glasova KUHIWA Ro lo va na pr{u ta sa kaj ma kom 100 g pr{u te u lis ti }i ma 100 g pe ~e ne crve ne pa pri ke 200 g mla dog kaj ma ka 100 g mi le ra ma svje` bo siqak Horoskop Ovan ( ) Iri ti ra ju vas ra zli ~i ti ne spo - ra zu mi i ne ~i je izja ve. Pro ble - mi u ko mu ni ka ci ji sa sa ra dni ci ma se svo de na pi tawe pri ori te ta. Sva ko od vas pri - `eqku je boqu po zi ci ju, ko ja ga - ran tu je pres ti` na po slo vnoj sce ni. Pre tje ru je te u svo jim zah - tje vi ma pred voqenom oso bom. Lav ( ) Bik ( ) Ne ko vas na go va ra da pro mi je ni - te svo je sta vo ve i da pri hva ti te no ve ide je. Sta lo vam je da svoj us pjeh uklo pi te u stan dar dna mje - ri la i ne `e li te da ek spe ri men - ti {e te u ne kom ne po zna tom prav cu. U svom pre po znatqivom ma ni ru odbi ja te stva ri ko je se gra ni ~e sa va {im uvje rewem. Djevica ( ) Blizanci ( ) U emo ti vnom smi slu boqe je da za dr`i te ono {to ima te, ne go da se za no si te ne ~i jom pri ~om i kom pli men ti ma. Prvi uti sak mo - `e la ko da vas za va ra, ne ko ne ispuwava va {e osno vne kri te ri - ju me kao {to vam se to ~i ni. Obra ti te pa`wu na ure dni ji na - ~in `i vo ta. Vaga ( ) Rak ( ) Ne ko odbi ja da sa slu {a ili pri - hva ti va {e po slo vne ide je. Po - tru di te se da pra vil no raz gra ni ~i te svo je oba ve ze od in te re sa ko ji vas ve zu ju za odre - e ne sa ra dni ke. Ne tre ba da trpi te ne ~i ju sa mo voqu. Pri - `eqku je te za nimqivi je do ga a je u svom quba vnom `i vo tu. [korpija ( ) Pro pu {te nu pri li ku ne tre ba po sma tra ti kao po slo vno-fi nan - sij ski gu bi tak, ve} kao do bar pod sti caj za ne ke bu du }e pla no - ve. Bu di te umje re ni ji u svo jim izja va ma pred sa ra dni ci ma. U quba vnom `i vo tu za ra zli ku od svog par tne ra, vi ima te ja sni je ciqeve. Ne ~i je ri je ~i dje lu ju su vi {e pro - vo ka ti vno, ali na va ma je da kon - tro li {e te svo ja osje }awa. Po tre bno je da se dis tan ci ra te u odno su na ra zli ~i te ne pri ja - tnos ti, po ne kad tre ba stva ra ti u kre ati vnoj ti {i ni i mi mo ra do - zna lih po gle da. Strpqivo sa ~e kaj te na boqe uslo - ve. Su sret sa je dnom oso bom je ne - iz bje `an i pred stavqa do bar po vod za su o~a vawe sa is ti nom. Ima te uti sak da se ne ke stva ri de - {a va ju mi mo va {eg znawa ili da par tner ko ris ti la `ne iz go vo re, pa`qivi je ana li zi raj te ne ~i ju pri - ~u. Ima te do bre ide je, ali ne ko ogra - ni ~a va va{ po slo vni uti caj. Zbog ne ~i je pre tje ra ne sa mo voqe osje - }a te la ten tno ne za do voqstvo i ne - si gur nost, na la zi te se u nezahvalnoj po zi ci ji da bis te pre - }u ta li ono {to mi sli te. U su sre tu sa voqenom oso bom ne `e li te da mi jewate svo je kri te ri ju me. U ~i ni ji po mi je {a ti mla di kaj mak i mi le ram, do da ti si tno isjec kan svje` bo - siqak i po no vo pro mi je - {a ti. Pe ~e nu pa pri ku do bro pro su {i ti. Lis - ti} pr{u te pre ma za ti u tan kom slo ju na ma zom od CIJENA RU^KA 12 KM kaj ma ka, pre ko wega sta vi - ti list pe ~e ne pa pri ke i uvi ti u rol ni cu. Po no vi - ti pos tu pak i os ta vi ti u fri `i de ru da se ste - gne. Pri je po slu `ewa rol ni cu isje }i na po - la. Po{aqi recept recept glassrpske.com Strijelac ( ) Ula `e te ogro mnu ener gi ju, ali izos ta je o~e ki va ni us pjeh i ve li ki uti sak ko ji `e li te da os ta vi te na svo ju oko li nu. Ne ko dru gi pri sva ja ve }i dio re zul ta ta i igno ri {e va{ uti caj. Ipak, ne moj te za bo ra vi - ti na osno vna pra vi la o pro fe si - onal nom po na {awu. Jarac ( ) Ne ko vas kri ti ku je ili po ku {a va da pred sta vi va {e ide je u ne ga ti - vnom kon tek stu. Za sa da je te {ko ut - vrdi ti pra vu is ti nu u sa ra dni ~kim re do vi ma, ali va {i po slo vni ciqevi se bi tno ra zli ku ju u odno - su na mi{qewe ve }i ne. Ne ma po - tre be da se po na {a te ta jan stve no pred par tne rom. Vodolija ( ) Su sret sa je dnom oso bom pot vr u je va {e pro gno ze. No vi po slo vno-fi - nan sij ski us pjeh dje lu je kao ve li ki pod sti caj i na va {u oko li nu. Ne `e li te da vas ne ko uspo ra va u po - slu i da vas za ma ra op{ir nom pri ~om. Po tru di te se da os tva ri te emo ti vne na mje re ili da pri do bi - je te ne ~i ju na klo nost. Ribe ( ) Do zvo li te se bi i odre e nu do zu pre po ten ci je, sa na mje rom da os - ta vi te po zi ti van uti sak na po - slo vne par tne re. Pos tu pi te po svo joj sa vjes ti i ne moj te igno ri - sa ti ne ~i je `eqe. Po ka `i te da po sje du je te i one po se bne ma ni re ko ji ot kri va ju emo ti vnu stra nu va {e li ~nos ti. АУТОР: БИТ ПРОМИЈЕ- ЊИВОСТ ВУЧЈА ЈАЗБИНА (народ.) БОР ДИО БЕОГРАДА ЖАБЉАК ПОГРДАН НАЗИВ ЗА ИТАЛИЈАНЕ ЈЕДАН ПРИЈЕДЛОГ АУТОР: БИТ ОСТРВСКА ДРЖАВА У АФРИЦИ ИТАЛИЈА РЕОМИР УСАМ- ЉЕНОСТ, САМОЋА СЕЛЕН ДИО ЛАНЦА, КАРИКА АУСТРИЈА ЈЕДАН СПО- РТИСТА (мн.) СВЕТАЦ СА СЛИКЕ РИЈЕКА У СРПСКОЈ ВРСТА ЦВИЈЕТА ФОЛК ПЈЕВАЧ ИЛИЋ АМЕРИЧКА САВЕЗНА ДРЖАВА ГЛАД, ПРОЖДР- ЉИВОСТ НОРВЕШКА ЗАТВОРЕ- НЕ СЉЕД- БЕНИЧКЕ ГРУПЕ ЉУДИ РИЈЕКА У ФРАН- ЦУСКОЈ ГРАД У ТУРСКОЈ НУЛА ЖЕНСКИ ПЈЕВАЧКИ ГЛАС ПЈЕВАЧ ВУКОЈЕВИЋ ЛУТАТИ БЛАТО, ГЛИБ МИЛЕНКО ТЕПИЋ 2. И 3. САМОГ- ЛАСНИК ЈАПАН ИГРА НА СРЕЋУ ОСТРВО У ЈАДРАНУ РАДИЈАН АФРИЧКА ДРЖАВА ТЕЛЕФОН- СКИ ПОЗИВ ДОМАЋА ЖИВОТИЊА ПОРТУГАЛ- СКИ ФУДБА- ЛЕР ЛУИС КАРЛОС МОЛИБДЕН 5. СЛОВО ДИО СРЕД- ЊЕВЈЕКО- ВНЕ ВОЈНЕ ОПРЕМЕ ФОЛК ПЈЕ- ВАЧ ШАУЛИЋ МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИ- ЈА СРБИЈЕ СО АЗОТНЕ КИСЕЛИНЕ ЗИМСКИ СПОРТ ПРВО СЛОВО ИПОН МЈЕСТО У ЕСТОНИЈИ ВРСТА ПОВРЋА РЕВОЛУ- ЦИОНАР ГЕВАРА ВРСТА ВЈЕТРА ГРЧКО СЛОВО ЛАНТАН ЛИК ИЗ ЦРТАНИХ РОМАНА НЕУТРОН ГРАД У ИЗРАЕЛУ МЈЕСТО У МАКЕ- ДОНИЈИ ПРИБОР ЗА РАД РУМУНИЈА АМЕРИЧКИ ФИЛМ ОТА ПРЕМИН- ГЕРА (1944.) АЗОТ БРИТАНСКИ МОДНИ ФОТОГРАФ ЏОН ВАДЕЛ ОЛИВЕРА АТАНА- СИЈЕВИЋ ВРСТА ПАПАГАЈА (мн.) БРИТАК БОРА МИЛУТИ- НОВИЋ МИРАН, ПОВУЧЕН НАРОД СА БАЛКАНА ЕНИГМА КИСЕ- ОНИК АМЕРИЧКА ПОП-ДЕНС ГРУПА ИЗ 80-их Sudoku У празна поља распоредите бројеве од 1 до 9 али тако да у сваком реду и колони буду различити бројеви, а исто тако и унутар сваког квадрата 3h3 Тежина: лако Рјешење РЈЕШЕЊЕ: Н, ВАРИЈАБОЛНОСТ, БРЛОГ, ЛОТО, АРЕ, БАНОВО БРДО, БМ, ЖАБАРИ, А, ШТИП, СА, СКИТАТИ, Е, МАК, Р, ЛАХОР, МАДАГАСКАР, И, АЛАВОСТ, Р, Н, НАНИ, Р, ОСАМА, Д, ЛА, СЕ, О, ШАБАН, АЛКА, МТ, ЛУК, АТЛЕТИЧАРИ, СВЕТИ СТЕФАН.

23 REPERTOAR Vic dana Hladno vrijeme Vremenska prognoza Bawaluka Maks. -7 Min. -13 PROGNOZA ZA SQEDE]IH PET DANA Srijeda Bawaluka Promjenqivo BAWALUKA BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS" MA[A I MEDO: NOVE AVANTURE Glasovi: Jovana Jelovac ^avni}, Mateja animirani Termini: 12, 14.45, ASSASSIN S CREED Uloge: Majkl Fasbinder, Marion akcija, avantura, fantazija Termini: 13.30, 18, 20.15, IGLA ISPOD PRAGA Uloge: Nikola Ristanovski, Bogdan Dikli}, Seka komedija Termini: 6.30, PUTNICI 3D U Srpskoj vrlo hla dno vri je - me uz slab sni jeg po ne gdje u pla ni na ma na za pa du i is to ku. Ju tarwa tem pe ra tu ra vaz du ha od - 16 do -10, na pla ni na ma do -21, a na ju gu oko -7 ste pe ni. Naj vi {a dne vna tem pe ra tu ra vaz du ha od -10 do -4 ste pe na Cel zi ju sa. Doboj Zenica Sarajevo Mostar Trebiwe ^etvrtak Bijeqina Tuzla Zvornik Pale Promjenqivo Uloge: Yenifer Lorens, Kris Prat, Majkl [in, Lorens akcija, drama, fantazija Termini: 17.15, 20.00, SKRIVENA QEPOTA Uloge: Vil Smit, Kira Najtli, Kejt drama Termini: 20.30, BALERINA Uloge: El Fening, Den Dehan, Madi animirani Termini: ZA [TO BA[ ON Ulo ge: Yej ms Fran ko, Zoi Da~, Bra un Kran ko me di ja Ter mi ni: LU DI U KAN CE LA RI JI - Ma ma, mo gu li obu }i mi ni sukwu? - Ne! - Mo gu li sta vi ti ru` za usne? - Ne! o C o C Petak Ki{a Slab snijeg U Srbi ji i daqe hla - dno vri je me, u pla ni - na ma i u sje ver nim kra je vi ma i daqe slab sni jeg. Naj vi {a dne vna tem pe ra tu ra vaz du ha od -11 do -7 ste pe ni Cel zi ju sa Ulo ge: Yej son Ba tmen, Oli vi ja Mun. T. J. Mi ko me di ja Ter mi ni: RO GUE ONE: PRI ^A IZ RA TO VA ZVI JEZ DA 3D Ulo ge: Ben Men del son, Alen Te dik, Fe li si ti akci ja, nau ~na fan tas ti ka Ter mi ni: 14 PJE VAJ MO 3D (sin hro ni zo va ani mi ra na ko me di ja Ter mi ni: 12.15, STA DO Ulo ge: Ni ko la Ko jo, Zo ran Cvi ja no vi}, Ve sna Tri va li}, Na ta {a Nin ko vi}, Ni ko la \u ri ~ko, Ba ne Tri - fu no ko me di ja Ter mi ni: VA JA NA 3D (sin hro ni zo va no) Nik{i} - Mo gu li obu ti {ti kle? - Ne! - Ali, ma ma, ja imam 18 go di na!! - Znam, Mi la ne, znam... Subotica Podgorica Subota Sun~ano Novi Sad Beograd Novi Pazar Pri{tina Beograd Maks. Min. Ni{ ALADIN.INFO Nedjeqa Obla~no GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Gla so vi: sin hro ni zo va ani mi ra ni, avan tu ra, ko me di ja Ter mi ni: MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Izlo `ba Jan ka Vra ~a ra "Do ba vi te{ tva - oru - `je i oklo pi sredwo vje ko vnih ra tni ka" Izlo `ba "Sta ri za na ti" auto ra Vla di mi ra \u ka no vi }a Stal na pos tav ka "Od pra is to ri je do sa vre me nog do ba" Stal na pos tav ka "Arhiv i Turski arhiv u Bawaluci: Istorijat zbirki dokumenata iz turskog perioda u Muzeju RS" BIJEQINA MUZEJ SEMBERIJE Stal ne pos tav ke: Etno lo {ka izlo `ba Is to rij ska izlo `ba Ar he olo {ka izlo `ba GALERIJA Izlo `ba sli ka Ra do va na Si mi }a PRIJEDOR Ga le ri ja "96" Izlo `ba Ma je Ge ci}, di zaj ne ra iz Beo gra da "BVK - Spo me ni ~ko na sle e" Otvo re na do 9. ja nu ara o C o C Tra~ Se ve ri na i Igor na su du Pje va ~i ca Se ve ri na Ko ji} je pri je ne ko li ko da na sa slu - {a na u po li cij skoj sta ni ci zbog tu `be da je za ne ma ri la ma loqe tnog si na Ale ksan dra, a ko ju je pro tiv we po dnio biv {i par tner i otac dje te ta bi zni smen Mi lan Po po vi}. Ka ko na vo di izvor bli zak pje va ~i ci, a pre no se me di ji u Srbi ji, Se ve se po ja vi la u po li ci ji, gdje je u svoj stvu gra a ni na da la izja vu. Oni sa zna ju da }e i Igor Ko ji}, sa da{wi Se ve ri nin su prug, mo ra ti da se po ja vi pred po - li ci jom zbog op tu `bi da ugro `a va bez bje dnost dje te ta. Na ime, Mi lan Po po vi} je ve} ne ko li ko pu ta po dnio tu - `bu pro tiv svo je biv {e dra - ge ka ko bi mo gao da pro vo di vi {e vre me na sa si nom Ale - ksan drom. Ono {to je posqedwe objavqeno o wiho vom odno su jes te da se Po po vi} obreo u za gre ba ~koj po li ci ji, jer je za dr`ao di je - te du `e ne go {to je do go vo - re no, dok je on ka zao da je to u~i nio jer maj ka wego vog dje - te ta ni je bi la dos tu pna da ni - ma i da je za ne ma ri la di je te, te je ta da i na ja vio tu `bu pro tiv biv {e su pru ge za za - ne ma ri vawe dje te ta.

24 24 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE PREDATI NA SVIM KIOSCIMA ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka (za vi{e informacija obratite se na tel. 051/ ) Tekst: Telefon:

25 GLAS SRPSKE utorak, 10. januar

26 26 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je u subotu, godine, u 84. godini `ivota, nakon kratke i te{ke bolesti, preminula na{a draga Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine u 85. godini `ivota preminuo na{ dragi dragom ocu DRAGO (Obrada) PETROVI] SMIQA (ro. Obradovi}) STEVI] Sahrana }e se obaviti u utorak, godine, u 14 ~asova na Gradskom grobqu, Pobr e. O`alo{}eni: sin Novak, k}erka Slavica, sestre Radojka, Ilinka i Jovanka, brat Dragomir, snaha Nada, zet Marinko, unuci Dragan i Zoran sa porodicama, unuke Valentina i Martina, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi B-1 G DRAGI od k}erke Slavice sa porodicom A-3 G dragom bratu Sahrana }e se obaviti u utorak, godine, u 13 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. O`alo{}eni: k}erka Jadranka, sin Darko, snaha Sne`ana, unuci \or e i Nikola priji dragom ocu dragoj dragoj B-5 G SMIQI STEVI] od Nata{e i Anastasije Pavi} A-3 G DRAGI od sina Novaka sa porodicom A-3 G DRAGI od sestre Radojke sa porodicom A-3 G dragom djedu Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine u 79. godini `ivota preminula na{a draga SMIQI STEVI] od porodice Tolimir A-4 G dragoj SMIQI STEVI] od kumova Stojke, Marin - ke, Nemawe i Sr ana A-3 G SMIQI od porodice Kukobat A-3 G priji KATICA (ro. Ovas) GLAVA[ Sahrana }e se obaviti u utorak, godine, u 14 ~asova na grobqu "Sveti Marko" u Bawaluci. O`alo{}eni: sinovi Vladimir i Vinko, snaha Marijana, unuka Dubravka, praunuke Sanela i Valentina A-8 G DRAGI od unuka Dragana sa poro - dicom A-3 G dragom djedu SMIQI STEVI] od kuma Qubana E}ima sa porodicom A-4 G SMIQI od porodice Bara{in A-3 G Tu`no sje}awe na na{eg dragog SMIQI STEVI] od porodice Kutle{i} A-3 G MIHAJLA PEJI]A Dana godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi RODI] Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. S qubavqu, supruga Nada i k}erka Branka sa porodicom A-8 G DRAGI od unuka Zorana sa porodicom A-3 G S qubavqu i po{tovawem Porodica A-6 G

27 GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 83. godini `ivota, nakon kra}e i te`e bolesti preminuo na{ dragi Tu`no sje}awe na voqenu sestru i tetku dobrom i plemenitom zetu PETAR (Qubomira) CVJETKOVI] Sahrana }e se obaviti godine u 14 ~asova na Centralnom gradskom grobqu Vrbawa u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Anka, sin Zoran, snaha Dragana, unuci Mihailo i Stefan, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi B-2 G STOJU \AKI]-MILUNI] RANKU - CKANU ROQI]U Hvala ti za sve. Tvoja svastika - svaja Ivanka sa porodicom A-4 G dragom ocu dragom dragom I poslije devet godina, uvijek si sa nama u svakom danu! Tvoji najmiliji DRAGI PETRU od supruge Anke i sina Zorana sa porodicom A-8 G PETRU od porodice Dragi~evi} A-4 G B-1 G Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine, u 86. godini, nakon kra}e bolesti, preminuo na{ dragi od sa porodicom A-3 R dragom ocu Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine, u 69. godini `ivota, nakon du`e bolesti preminula na{a draga dragoj tetki MILEVA (Jovana) PRPA Sahrana }e se obaviti u utorak, godine, u 13 ~asova na mjesnom grobqu Osredak u Gorwim Motikama. O`alo{}eni: bra}a Boro i Bo`idar, snaha Du{anka, brati}i Biqana i Du{ko A-6 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 91. godini `ivota, preminula na{a draga MILEVI od sestri}a Dubravka A-3 G dragoj sestri DRAGO (Stojana) KOVA^EVI] Sahrana }e biti obavqena u utorak, godine, u 13 ~asova na grobqu u Bravskom Vagancu - u Petrovcu. O`alo{}eni: Vojo i Zoran, snahe Gorana, Borka i Smiqana, unu~ad Tawa, Maja, Zorana, \or e i Duwa, praunuk Mihajlo, bra}a Jovo i Simo, sestre Kova i An a, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije A-8 R Dana godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog NEBOJ[E NINKOVI]A DRAGI od sina Voje sa porodicom A-3 R dragom ocu DANKA (ro. Radujkovi}) \ERMANOVI] Sahrana }e se obaviti u utorak, godine, u 13 ~asova na Rebrova~kom grobqu. O`alo{}eni: suprug Nikola, k}erka Gordana, sin Slavko, brat Gostimir, unuke Brankica, Tawa, Slavica i Sowa, snaha Stoja, zet Borislav, praunu~ad, porodice \ermanovi} i Radujkovi}, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi A-8 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 72. godini `ivota, preminula na{a draga ROSA - CICA (ro. Peji}) PALALI] MILEVI od brata Milutina sa porodicom A-3 G dragoj MILEVI Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju. S qubavqu, sestra Ankica, zet Goran, Jovana, Stefan, Bojan i Filip A-6 M NEBOJ[A (Dragutina) NINKOVI] Dragi sine, sa tobom sam imala sve u `ivotu. Tvojim odlaskom vi{e ni{ta nije isto. Bio si dijete koje bi svaka majka po`eqela. Tvoja mama Mileva A-8 M DRAGI od sina Zorana sa porodicom A-3 R dragom djedu DRAGI od unuka Tawe i Maje A-3 R Sahrana }e se obaviti u utorak, godine, u ~asova na Rebrova~kom grobqu. O`alo{}eni: suprug Borislav, sin Goran, k}erka Tatjana, sestra Mirjana, zet Yulian, unu~ad Filip i Emili, te ostala rodbina, poznanici i prijateqi A-8 G od strine Mare, brata Zlatka i snahe Qiqe sa djecom iz Kanade A-3 G

28 28 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Dana godine navr{avaju se tri tu`ne godine otkako nije sa nama na{ dragi Dana godine navr{ava se deset godina otkako nije sa nama na{ dragi Dana godine navr{ava devet godina otkako nije sa nama na{ dragi VLADO ILI] Supruga Ismeta, sin Go - ran, snaha Tamara, unuke Sara i Simona A-3 G TOMO SAVI] Supruga Sava, sinovi Zo - ran i Goran, snaha Spo - menka i unuk Mihailo A-3 G MLA\AN KRAGUQ S qubavqu i po{tovawem. Supruga Slavica i sinovi Mile i Rade sa porodicama A-3 G dragoj tetki dragoj sestri i tetki dragoj tetki DANKI od Mire, Ranka, Borisa i Ogwena Gluvi} A-4 M DANKI od brata Gostimira, Milijana, Marice, Mladena i Milane A-4 M SMIQI STEVI] od Qube Obradovi}a sa porodicom A-4 G dragom prijatequ Dana godine navr{ava se deset tu`nih godina otkako nije sa nama na{ dragi DRAGI PETROVI]U od porodice Grabe` A-3 G DARKO PAVLOVI] O`alo{}ena porodica A-3 G

29 Sport Atlet ski par za vr{io ka ri je ru Itonovi vi {e nemaju motiva da se takmi ~e WUJORK - Ame ri ~ki de se to bo jac E{ton Iton i wego va su pru - ga se dmo boj ka Bri ja na Tej sen-iton okon ~a li su pro fe si onal ne ka ri je re. Iton je dvos tru ki olim pij ski {am pi on, te svjet ski re kor der u de se to bo ju sa po ena, a na kon od brawenog olim pij skog zla ta u Ri ju iz gu bio je mo ti va ci ju da se i daqe ba vi atle ti kom. - Is kre no, ne ma ba{ mno go stva ri ko je bih `e lio da os tva rim u spor tu - na veo je Iton. Wego va su pru ga Ka na an ka Bri ja na osvo ji la je bron zu u Ri ju, a ta ko e vi {e ne osje }a za do voqstvo na tre nin zi ma. - Ne mam vi {e is tu strast pre ma atle ti ci ili se dmo bo ju po {to znam da ne mo gu vi {e da na pre du jem - na ve la je Tej sen-iton. PO SE KO TI NA JE VE LI KA, ALI SE DO BRO OSE ]AM. HVA LA BO GU, IZ GLE DA DA SU LI GA MEN TI I KO LE NO U RE DU, DA NI SU STRA DA LI. PRVE PRO GNO ZE SU DA ME NE ]E BI TI NA TE RE NU TRI ILI ^E TI RI SE DMI CE. ALE KSAN DAR MI TRO VI], FU DBA LER WUKA SLA Rukometa {i BiH zavr{ili ciklus od pet pripremnih me ~eva Dvi je po bje de za sa mo po uz dawe BEO GRAD - Po sli je tri po ra za od Ma ke do ni je (24:28, 31:35 i 30:32), ru ko me ta {i BiH su dva pu ta sa vla da li Sa - udij sku Ara bi ju. Prvo su pre - ksi no} do bi li se le kci ju na ~i joj klu pi sje di Ne nad Kqaji} sa 28:22, a ju ~e su sla - vi li sa 36:35. Mom ci Bi la la [u ma na boqe su se sna {li u GLAS SRPSKE utorak, 10. januar ne iz vje snoj za vr{ni ci, a po - bje du je do nio mla di Vla dan Lon ~ar de se tak se kun di pri je kra ja. Osim wega, is ta kli su se Sewamin Bu ri} sa de set, te To mi slav Nu i} i Vla di mir Vrawe{ sa po {est, dok je Fa - ruk Vra `a li} pos ti gao pet po go da ka. [u man je dao pri li - ku svim ru ko me ta {i ma, a dvi je od bra ne upi sao je gol man Bor - ca m:tel Da mir Efen di}. Ru - ko me ta {i BiH ju ~e su se vra ti li u Sa ra je vo, a pri pre - me }e nas ta vi ti na Iliyi. Pe tna es tak da na za je dni ~kog ra da sva ka ko je do bro do {lo ru ko me ta {i ma uo~i nas tav ka kva li fi ka ci ja za Evrop sko prven stvo. Po sli je dva ko la BiH je bez bo do va u tre }oj gru - pi kva li fi ka ci ja, a idu }i me~ odi gra }e 3. ma ja pro tiv Fin ske. DOBRA VIJEST SRPSKI DUBL Vi ktor Tro ic ki i Ne nad Zi - mowi} pla si ra li su se u dru - go ko lo tur ni ra u Si dne ju u kon ku ren ci ji pa ro va. Srpski dubl je na star tu bio boqi od poqsko-slo va ~ke kom bi na ci je Ma ri ju{ Fir sten berg/mar tin Kli `an sa 6:3, 6:4. TU^A Na uta kmi ci ko ley ko {ar ke dje vo ja ka su ko bi le su se Kej - ti Pa ule iz UN VL-a i An to - ina Ro bin son iz Ju ta Stej ta, a po tom je do {lo do fi zi ~kog obra ~u na i os ta lih igra ~i ca na te re nu, a epi log je osam iskqu~e nih ko {ar ka {i ca. LO[A VIJEST Streqa{tvo \e ka no vi }e va pot vrdi la nor me Fer nan do Alon so, vo za~ Me kla re na Senina i Prostova era bi la je do sa dna TRZIN - Strel kiwa Ge ofo - na iz Te sli }a Ta tja na \e ka no - vi} pot vrdi la je nor mu za Svjet ski kup i Evrop sko prven stvo na 21. me u na ro dnom tur ni ru Skir ca Bo ri sa Pa ter - nos ta u slo ve na ~kom Trzi nu. Mla da Te sli }an ka je prvog da na nas tu pi la u ju ni or skoj kon ku ren ci ji i za uze la prvo mjes to za po go e nih 412,7 kru - go va. U se ni or skoj kon ku ren - ci ji za vr{i la je na {es tom mjes tu iako se ~i ni lo da bi po sli je osno vnog di je la mo gla do boqeg pla sma na. - Za do voqna sam nas tu pom u Trzi nu, pri je sve ga, jer sam pot vrdi la nor me. Po la ko tem - pi ram for mu za ta ta kmi ~ewa ko ja su na pro gra mu kra jem fe - bru ara i na dam se da }u ta mo bi ti u naj boqem iz dawu. To su naj va `ni ja ta kmi ~ewa ove se - zo ne pa je ovo bio odre e ni na - ~in pri pre me za ono {to me ~e ka - ka za la je \e ka no vi }e va. I. D. MA DRID - Dvos tru ki svjet ski {am pi on Fer nan do Alon so sma tra da je "for mu la 1" svoj vrhu nac dos ti gla u pro {loj de ce ni - ji i da bi era Aer to na Se ne i Ale na Pros ta da nas bi la sma tra - na do sa dnom. Vo za~ Me kla re na vje ru je da su bor be ko je su vi e ne to kom osam - de se tih go di na pro {le ere pre ci jewene zbog pe ri oda ko ji je pro - {ao od wih. - "For mu la 1" je u to vri je me bi la ve oma do sa dna. Ako sa da od - gle da te trke iz 1985, ili go di ne, za spa }e te jer se sve svo di lo na bor bu dva "me kla re na", a ~et vrto pla si ra nog su pre ti - ca li za ci je li krug i bi lo je 25 se kun di ra zli ke izme u sva kog vo za ~a. De se to ri ca vo za ~a su odus ta ja la jer je ta kva bi la po uz da - nost. Gle da nost je sa da sve mawa, is to kao {to je bi la to kom do sa - dnih osam de se tih go di na, ka da su Se na, Prost i os ta li ~u va li go ri vo, pne uma ti ke i sve os ta lo - re kao je Alon so. Mihailo Sto{qevi} do sa da no sio dres Pri je do ra FO TO: AGEN CI JE Ru ko me ta {i Bor ca m:tel da nas po ~iwu pri pre me za dru gi dio se zo ne Dva poja ~awa No ve klup ske dru go ve da nas }e upo zna ti is ku sni gol man Mi lan Ko sa no vi} i li je vi bek Mi ha ilo Sto{qevi}, ko ji }e po ku {a ti da po mo gnu "crve no-pla vi ma" u bor bi za ti tu lu PI [E: DU [AN RE PI JA du sa srpske.com BAWALU KA - Ru ko me ta - {i Bor ca m:tel da nas po - ~iwu pri pre me za proqe }ni dio se zo ne u ko jem }e prvi ciq bi ti pla sman u plejof, a za tim i na pad na ti tu - lu prva ka BiH. Mom ci Rat ka \ur ko vi }a na pu ni li su ba te ri je u pret - ho dnih dva de se tak da na, a u is to to li ko na re dnih po ku - {a }e da sku pe sna gu ka ko bi spre mni do ~e ka li nas ta vak prven stva po ~et kom fe bru ara. za na pad na titulu Da nas }e se sa no vim klup - skim dru go vi ma upo zna ti gol man Mi lan Ko sa - no vi} i li je vi bek Mi ha ilo Sto{qevi}, ~i - jim do las kom je go to vo si gur no i za vr{en pre - la zni rok za "crve no-pla ve". - Ko sa no vi} je vrlo is ku san gol man. Ne ka da je no sio dres Crve ne zvez de, a du go vre me na je u inos tran - stvu, ta ko da o~e ku jem da nam do ne se do da tni kva li tet. Ni - sam ne za do voqan par ti ja ma Da mi ra Efen di }a i Ar ma na Be {i re vi }a, na pro tiv, ali nam je bio po tre ban jo{ je dan gol man. [to se Sto{qevi }a ti ~e, po ka zao je u Pri je do ru ve li ki ta le nat, te izra zio `equ da do da tno na pre du je. U raz go vo ru s wim uo~io sam da [KOFJA LO KA, CEQE I GOREWE RIVALI U SLOVENIJI ima ve li ku voqu i `equ, {to je naj bi tni je - re kao je \ur - ko vi}. Kom ple tne pri - pre me Bawalu~ani }e odra di ti kod ku }e, s tim {to }e od 25. do 28. ja nu - ara otpu to va ti na mi ni-tur ne ju po Slo ve ni ji i odi gra - ti tri vrlo ja ka kon - trol na me ~a. ZBOG OBAVEZA U REPREZENTACIJI KASNE EFENDI] I MA JI] - Do go vo ri li smo uta kmi - ce pro tiv [kofja Lo ke, Ceqa i Go rewa. Ide ja je da se opro ba mo pro tiv boqih ti mo - va od nas. Pri je ovih uta kmi - Mladi ostaju Iako je pos to ja la mo gu }nost da }e ne ko li ko mla ih ru - ko me ta {a dru gi dio se zo ne pro ves ti na po zaj mi ci, Rat - ko \ur ko vi} je odlu ~io da za dr`i sve mom ke. - Oni ku ca ju na vra ta prvog ti ma, ne ki }e i do bi ti {an su. Bi tno je da ima mo odli ~nu kon ku ren ci ju i na tre nin gu, da ra di mo pu nom sna gom, a igra }e oni ko ji po ka `u da su naj boqi - re - kao je \ur ko vi}. ca, 18. i 21. ja nu ara odi gra }e - mo dvo me~ pro tiv Spa ~ve iz Vin ko va ca, ko ja za uzi ma dru go mjes to u prven stvu Hrvat ske. Mi slim da je pet me ~e va op - ti mal no ka ko bi smo uhva ti li for mu za nas ta vak prven stva - re kao je \ur ko vi}. Po ~e tak pri pre ma zbog re pre zen ta ti vnih oba ve za pres ko ~i }e Da mir Efen di} i Mir ko Ma ji}, ko ji }e po po - vrat ku sa okupqawa BiH i Crne Go re do bi ti ne ko li ko slo bo dnih da na, jer pra kti - ~no ni su ni ima li odmo ra. Ono {to je bi tno, svi ru ko - me ta {i su to kom pa uze za li je - ~i li po vre de i spre mni su za na po ran rad. Po sli je prvog di je la se zo ne u Pre mi jer li - gi Bo rac ima ~e ti ri bo da mawe u odno su na li de ra Vo - go{ }u, a pet vi {e od pra ti la - ca Der ven te, Zriwskog i sa ra jev ske Bo sne.

30 30 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE NCAA ^u de san preo kret Ne va de AL BU KER KI - Ne vje ro - va tan preo kret de sio se u NCAA li gi, jer su ko {ar - ka {i Uni ver zi te ta Ne va da mi nut pri je kra ja me ~a na - do kna di li za os ta tak od 14 po ena ra zli ke, a on da troj - kom na kra ju pro du `et ka sa vla da li Wu Me ksi ko sa 105:104. Ne va da je po go di la {est troj ki za 60 se kun di i ta - ko izbo ri la pro du `e tak u ko jem joj je po bje du do nio Yor dan Ke ro lajn, stri je - lac 45 po ena. Partizan gostuje kod [arlroa u FIBA Ligi {ampiona Oslabqeni tra `e pri li ku za re van{ [AR LROA - Bel gij ski [ar lroa do bio je Par ti zan sa 84:70 u prvom du elu ovih eki pa u Beo gra du, a iza bra - ni ci Ale ksan dra Yiki }a ve - ~e ras od (20.30 ~a so va) ima ju pri li ku da se re van {i ra ju nez go dnom ri va lu u 12. ko lu FI BA Li ge {am pi ona. Beo grad ski me~ je vje ro - va tno naj lo {i je iz dawe Par ti za na ove se zo ne pa je [ar lroa os tao du `nik tre - nu tno tre }e pla si ra noj eki - pi gru pe E, ko ja se na la zi u se ri ji po bje da. Yiki} po no - vo ima ve li kih pro ble ma sa po vre da ma igra ~a pa u Bel - gi ju ni su oti {li Bra ni slav Rat ko vi ca te te `e po vri je e - ni Vawa Ma rin ko vi} i Frenk Ro bin son, a odra ni je i \or e Maj sto ro vi}. Zbog to ga je vi {e pros to ra pro - tiv Kar po {a do bio Slo bo - dan Jo va no vi}, dok je i Ke nan Ka ra hoyi} zai grao na nis kom kri lu. Zna ~aj no boqe igre pru `a i Adin Vra bac, ko ji se na da po bje di u ovom du elu. - Zna mo ka ko je bi lo u dvo ra ni u prvom me ~u, ka ko smo odi gra li i {ta nas ~e ka na wiho vom par ke tu. Do {li smo sa `eqom da do bi je mo i spre mni smo za tri jumf - re - kao je Vra bac. Ove eki pe sre le su se i go di ne u okvi ru Evro - li ge ka da su po bje de odni je li do ma }i ni, a igru Bel gi ja na - ca no si li su plej De mond Ma let i sa da{wi ~lan Bas - ko ni je Tor ni ke [en ge li ja. Igo kea ju ri no vu po bje du pro tiv FMP-a u 17. ko lu ABA li ge Trijumf uvertira pred te {ku seriju Plejmejker igra u sjajnoj formi Markovi} vodio Zenit do pobjede Stra hiwa Mi }o vi} blis ta ove se zo ne FO TO: GLAS SRPSKE Ovo je izu ze tno bi tan me~ za nas, jer nam po sle ovog ko la sle de du eli sa Bu du }nos ti, Zvez dom i Ce de vi tom, re kao Mi }o vi} LA KTA [I - Ko {ar ka - {i Igo kee ima ju pri li ku da do da tno po pra ve pla sman na ta be li, jer im u okvi ru 17. ko la ABA li ge ve ~e ras od 17 ~a so va u gos te do la zi davqenik FMP, ko jeg su Ale ksan drov ~a ni sa vla da li u prvom du elu ove se zo ne. Eki pa le zni ka je ve oma mla da i ta len to va na, {to je po ka za la u ve }i ni uta - kmi ca ove se zo ne, kao i u pri pre mnom me ~u u La kta {i - ma, ka da su do bi li Igo keu. Zbog ne is kus tva su iz gu bi li ne ko li ko me ~e va pa je klu pu na pus tio Slo bo dan Kli pa. Umjes to wega, tre ner sku pa - li cu pre uzeo je Bran ko Ma - ksi mo vi}, ko ji je pret ho dno ra dio u Slo va ~koj, a pri je to - ga u Ra dni ~kom iz Kra gu jev ca kao asis tent Mi ro sla va Ni - ko li }a. Ne ka da{wi ~lan FMP-a Stra hiwa Mi }o vi} ove se zo ne blis ta u dre su {am pi ona BiH i naj po zva ni - ji je da ka `e ne {to o kva li - te tu biv {ih sai gra ~a. - U po sledwe vre me igra - ju sve boqe pa mo ra mo bi ti ve oma opre zni. Bi tno je da se fo ku si ra mo na na {u igru i dr`i mo se do go vo ra. Zna mo da nam naj ve }a opa snost pre - ti od Fi li pa ^o vi }a ko jeg }e mo po ku {a ti da neu tra li - {e mo, ali ima tu jo{ odli - ~nih igra ~a po put De ja na PE [AKOVI] POLAKO ULAZI U FORMU YEJ MS RO BIN SON (IGOKEA) FI LIP ^O VI] (FMP) 13,8 Po eni 13,2 3,6 Sko ko vi 2,5 3,7 Asis ten ci je 6,3 29,5 Mi nu ti 27,9 15,3 In deks 12,1 Ostin u FMP-u Qubi teqi ko ley ko {ar ke, ali i NBA li ge si gur no su upo zna ti sa ta len tom no vog igra ~a FMP-a Aj zee Os ti - na. Sjaj ni cen tar, ko ji je vi - sok 216 cen ti me ta ra, tre ba lo je ju ~e da do pu tu je u Beo grad, a bi }e mu ovo prva pro fe si onal na se zo - na, ali i uta kmi ce na kon sko ro dvi je go di ne. Na kon dvi je go di ne na Bje lo ru, Os tin je tre ba lo da iza e na NBA draft, ali mu je di ja gnos ti ko van Mar fa nov sin drom i od do kto ra je do bio za bra nu da se ba vi ko {ar kom. Ipak, zdravqe mu se po pra vi lo pa je spre man da se vra ti na par ket. Da vi dov ca ili Dra ga na Api - }a. Ovo je izu ze tno bi tan me~ za nas, jer nam po sle ovog ko - la sle di se ri ja te {kih uta - kmi ca pa je va `no da po be di mo - re kao je Mi }o vi}. Na kon FMP-a, tim Dra - ga na Ba ji }a ima tri pre te - {ka za dat ka, jer }e gos to va ti Bu du }nos ti i Ce de vi ti, a izme u ta dva me ~a do ~e ka }e naj boqu eki pu ABA li ge Crve nu zvez du. Ono {to tre ne ra Igo kee mo `e da ra du je je su do bre igre Ni ko le Pe {a ko - vi }a, ko ji je ugra dio se be u posqedwe dvi je po bje de pro - tiv Kar po {a i Olim pi je. IGOKEA SLAVILA U PRVOM ME^U Ovaj bek se vra tio po - sli je te {ke po vre de koqena i zna ~i }e mno go Ba ji }u u nas tav ku se zo ne, jer mu do no - si {i ri nu u ro ta ci ji. Re zul - ta ti 17. ko la: Za dar - Ce de vi ta 80:94, Par ti zan - Kar po{ So ko li 76:72, Ci - bo na - MZT Skopqe 87:79, Krka - Bu du }nost 67:75, Mor - nar - Olim pi ja 93:70. Si no} su igra li Me ga Leks - Crve - na zvez da. PE ZA RO - Odlas kom Bru na Fi ti pal da iz Or lan di ne u Ga - la ta sa raj sve je pa lo na le a Mi len ka Te pi }a, ko ji je za 37 mi - nu ta u po ra zu od Pe za ra (68:70) upi sao 16 po ena, osam sko ko va, dok je Vo ji slav Sto ja no vi} imao de vet po ena. Odli ~nu par ti ju pru `io je jo{ je dan srpski plej mej ker Ste fan Mar ko vi}, jer je sa 19 po ena i osam asis ten ci ja bio me u naj boqima u tri - jum fu Ze ni ta nad Hi mi jem od 114:110, a blis tao je Ser gej Ka - ra sjov sa 35 po ena. Fi na le Ku pa RS za ko {ar ka {i ce Gradski rivali bore se za trofej BAWALU KA - Grad ski ri va li Mla di Kra ji {nik i Or lo vi ve ~e ras od 19 ~a so va u dvo ra ni "Obi li }e vo" odlu - ~i }e o osva ja ~u Ku pa Re pu bli ke Srpske za ko {ar ka {i ce. Fi na le ovog ta kmi ~ewa tra di ci onal no se igra u vri je - me Da na Re pu bli ke Srpske pa je ta ko i ove go di ne. Igra - ~i ce Or lo va bra ne tro fej osvo jen la ni, a si gur no nas o~e ku je za nimqiv me~. Ulaz u dvo ra nu je slo bo dan. Do bre igre srpskih ko {ar ka {a u Tur skoj Bogdanovi} ve} u formi, Mi cov i [ti mac na ni vou IS TAN BUL - Odli ~nu igru u svom dru gom me ~u na kon po - vrat ka na par ket pri ka zao je Bo gdan Bo gda no vi} ko ji je sa 19 po ena do pri nio po bje di Fe ner ba h~ea u der bi ju 14. ko la tur - skog prven stva sa Be {i kta {em re zul ta tom 79:76. Bo bi Di kson je pos ti gao odlu ~u ju }u troj ku, a on da je Bo - gdan odi grao do bru od bra nu i ukrao lop tu za kraj. Vla di mir [ti mac je uba cio 18 po ena za po ra `e ni tim. Ana do lu Efes je do bio Ga la ta sa raj sa 80:77 uprkos 12 po ena Vla di mi ra Mi co va.

31 GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Denver Na get si trej du ju Nur ki }a DEN VER - Iako je u posqedwe tri uta kmi ce do bio ne {to vi {e pros to - ra Ju suf Nur ki} }e se zo nu za vr{i ti u ne kom dru gom NBA ti mu, jer Den ver `e - li da ga trej du je. Nur ki} je ne za do voqan ulo gom re zer vnog cen tra, a na ne ko li ko me ~e va ~ak ni je ula zio u igri pa je izu ze tno ki van na tre ne ra Maj kla Me lo una, ko ji je ka zao da Nur ki} mo ra da pro mi je ni stav. Na get si su de se to dne vnim ugo vo - rom vra ti li Alon za Yija. Bek Hjus to na briqirao i gri je {io protiv Toronta Har de nov kva drapl-dabl sa iz gubqenim lop ta ma TO RON TO - Sve sta tis ti - ~ke ko lo ne po pu nio je bek Hjus - to na Yej ms Har den u po bje di Ro ket sa pro tiv To ron ta sa 127:122, a po pu lar ni "bra da" za - biqe`io je kva drapl-dabl u~i - nak sa iz gubqenim lop ta ma. Naj boqi igra~ Hjus to na pos ti gao je 40 po ena uz de set sko ko va, 11 asis ten ci ja, ali i de set iz gubqenih lop ti {to je ba ci lo mrqu na wego vu par ti - ju. Har den je uz Ra se la Ves - tbru ka gla vni kan di dat za MVP pri znawe, a za nimqivo je da mu ovo ni je re kord {to se ti ~e iz gubqenih lop ti. Prva zvi jez da Ro ket sa ko ji kod tre - ne ra Maj ka D'An to ni ja ve }i nu vre me na pro vo di na po zi ci ji plej mej ke ra dr`i ne ga ti van re kord NBA li ge sa ne vje ro va - tnih 14 iz gubqenih lop ti, a ove se zo ne je na je dnom me ~u ~ak 13 pu ta pro dao lop tu. Le - bron Yej ms sjaj nim igra ma nas ta vio je da po di `e qes tvi - cu i sve vi {e ras te na is to - rij skim lis ta ma pa je ta ko pos tao tek 14. igra~ ko ji je uba cio vi {e od {u te va iz igre. Wegov Kli vlend je ne da vno pos tao ja ~i za is ku - snog {u te ra Kaj la Kor ve ra, ko ji bi tre ba lo da bu de sa - vr{e no po ja ~awe, dok se o~e - ku je jo{ je dan trejd, jer Kav si ma tre ba plej mej ker, a po miwe se Rayon Ron do. Do po - dvi ga je sti gao i Kris Pol, ko ji je pre {ao asis ten - ci ja. Re zul ta ti: Bru klin - Fi - la del fi ja 95:105, Mil vo ki - Va {in gton 101:107, LA Kli - pers - Ma ja mi 98:86, Mem fis - Ju ta 88:79, Fe niks - Kli vlend 116:120, Sa kra men to - Gol den Stejt 106:117, Por tland - De - to rit 124:125, LA Lej kers - Or lan do 111:95. Du {ko Vu jo {e vi} o igra ma i re zul ta ti ma Crve ne zvez de Bravo za igru, klub digla politika Li tvan ski ve te ran se vra }a ko {ar ci Kaukenas ponovo obla ~i dres Re o Emilije Tim i stru ~ni {tab su za sva ku po hva lu, ali ka da pri ~am o Zvez di, uvek raz dva jam na ~in na ko ji je taj klub pos tavqen i ka ko se ta kmi ~i, re kao Vu jo {e vi} LI - Ne ka da{wi tre ner Par ti za na, a sa da stra teg fran cus kog Li mo `a Du {ko Vu jo {e vi} odao je pri znawe igra ma i re zul ta - ti ma Crve ne zvez de, ali je po no vo is ta kao da ne odo bra - va na ~in na ko ji je klub do - {ao do ovog ni voa. Zvez da je pro {le se zo ne do gu ra la do ~et vrtfi na la Evro li ge, a i sa da na kon 16. ko la ima do bro pro la zno vri - je me, jer je tre nu tno se dma na ta be li. U Beo gra du su re dom pa li Ma ka bi, Re al Ma drid i CSKA, kao tri posqedwa evrop ska {am pi ona, {to je za is ta im pre si van us pjeh. Vu - jo {e vi} je du gi niz go di na pra vio ogro mne us pje he sa Par ti za nom, pri ~e mu je naj - ve }i pla sman na Faj nal for go di ne, a sli ~nim pu tem kre nu le je wegov ne ka da{wi asis tent u re pre zen ta ci ji Crne Go re De jan Ra dowi}. - Ka da pri ~am o Zvez di, uvek raz dva jam na ~in na ko ji je taj klub pos tavqen i ka ko se ta kmi ~i. Po li ti ka se mno - go me {a la, a to ap so lu tno ni - je ne {to {to pri hva tam i {to sma tram mo ral nim i spor tskim. Ovo {to ra di eki pa, ko ja je pro {la ~i ta vu si tu aci ju van spor tskih fa - kto ra, ma ksi mal no do bro ko - ris ti. Stvar no do bro igra ju, sva ka im ~ast. Tim i stru ~ni Du {ko Vu jo {e vi} FO TO: AGEN CI JE Podr{ka Danilovi }u RADOWI] BIO VUJO [EVI ]EV ASISTENT U CRNOJ GORI Du {ko Vu jo {e vi} po `e lio je sre }u Pre dra gu Da ni lo vi }a na mjes tu pred sje dni ka Ko {ar ka {kog sa ve za Srbi je. - U toj fo teqi su se de li qudi vi so kog ka pa ci te ta i naj ~e{ }e oni ko ji su uspe {no vo di li srpsku ko {ar ku. Da ni lo vi }u `e - lim sve naj boqe i na dam se da }e bi ti na vi si ni za dat ka. Dra - gan \i las je ura dio do bar po sao i ve ro va tno je ose tio mo me nat da ne po kva ri re zul ta te ko je je do tog tre nut ka na pra - vio. O~i gle dno mu je po tre bna pro me na i ne vi dim ni {ta ~u - dno u to me - re kao je Vu jo {e vi}. {tab su za sva ku po hva lu. Mom ci igra ju sa ve li kom bor - be no{ }u, ima ju sis tem igre, ka ko u na pa du ta ko i u od bra - ni. Vi di se ko le ktiv, do - bro su utre ni ra ni - pro ko men ta ri sao je Vu jo {e vi}. Naj tro fej ni jeg tre ne ra u is to ri ji Par ti za na i ABA li - ge Ra dowi} je pres ti - gao po bro ju po bje da u re gi onal nom ta kmi ~ewu za - hvaquju }i Zvez di noj do mi na - ci ji posqedwe tri se zo ne. - Do }i }e ne ki tre ner ko - ji }e pres ti }i wega - ka zao je Vu jo {e vi}. Is ku sni tre ner ko ji }e u mar tu na pu ni ti 58 go di na iz Fran cus ke pra ti de {a vawa u Par ti za nu. VUJO [EVI] VODIO ZVEZDU U SEZONI 1991/92. Ka ko je ra ni je go vo rio, pri ja mu od sus tvo iz Beo gra da, po go to vo {to ga je po go dio na ~in na ko ji je mo rao da na - pus ti "crno-bi je le" pa sa da sa dos ta re zer ve go vo ri o ~el ni - ci ma klu ba i po te zi ma ko je vu ku. Par ti zan uprkos pro ble - mi ma biqe`i do bre re zul ta te ove se zo ne, ali je je se nas umjes to Evro ku pa zai grao u FI - BA Li gi {am pi ona, {to je bi la gre {ka pre ma mi{qewu tre ne ra Li mo `a. - Ne mo gu da se otmem utis ku da je Par ti zan pris - tao da igra u tom ta kmi ~ewu. Ka da je ve} u ta kvoj po zi ci ji, boqe da po be u je ne go da gu - bi, pa ma kar i na tom ni vou - do dao je Vu jo {e vi}, ko ji je u ka ri je ri sje dio i na klu pi Crve ne zvez de i to u se zo ni ka da je Par ti zan pos tao evrop ski {am pi on. RE \O EMI LI JA - Pre kaqeni li tvan ski ve te ran Ri man - tas Ka uke nas vra }a se na par ket, jer }e u 40. go di ni po no vo obu }i dres ita li jan ske Re o Emi li je. Ka uke nas se vra tio iz pen zi je da bi po mo gao ovom klu bu ko - ji se dos ta mu ~i sa for mom i re zul ta ti ma, na kon odli ~ne pro {le se zo ne. Ka uke nas je naj boqe par ti je pru `ao upra vo u Ita li ji, ali u dre su ta da{we Mon te pas ki Si je ne sa ko jom je osva jao ti tu le u Pa la ka nes tru. Ju ni or ska Evro li ga do bi la prvog u~e sni ka Marjanovi} odveo Barselonu u Istanbul OSPI TA LET - Odli ~nom par ti jom u fi na lu tur ni ra u Ospi ta le tu, srpski ko {ar ka{ An dri ja Mar ja no vi} odveo je Bar se lo nu do po bje de pro tiv Hu ven tu da re zul ta - tom 74:58 sa mim tim i do pla sma na na za vr{ni tur nir ju - ni or ske Evro li ge u Is tan bul. Biv {i ~lan ni {kog Ni ba ka uba cio je 23 po ena Hu ven - tu du i ta ko bio naj za slu `ni ji za tri jumf Bar se lo ne, za ko ju su jo{ nas tu pi li Crno go rac Ni ko `i} i Hrvat Lu ka [a ma ni}. Ta na zis An te to kum po o bra tu Ja ni su Mi smo kao bra }a Ga sol AN DO RA - Gr~ki ko {ar ka{ i ~lan Mo ra bank An do re Ta - na zis An te to kum po upo re dio je se be i bra ta Ja ni sa sa Pauom i Mar kom Ga so lom. - Igra li smo za je dno na kva li fi ka ci onom tur ni ru za Olim pij ske igre. Mi smo kao bra }a Ga sol. Ja nis je sa da po - tpi sao ve li ki ugo vor i stal no na pre du je. Ne znam da li je no - vi Meyik Yon son, ali je sja jan - ka zao je naj sta ri ji An te to kum po, ko ji ima jo{ tri bra ta po red Ja ni sa.

32 32 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Slalom [i fri no va opet prva MA RI BOR - Ame ri kan ka Mi ka ela [i frin os tva ri - la je no vu po bje du u trci sla lo ma ko ja je vo `e na u slo ve na ~kom Ma ri bo ru. [i fri no va je i pe ti put ove se zo ne sla vi la u sla lo - mu, a ovog pu ta iza se be je os ta vi la [vaj car kiwu Ven di Hol de ner i [ve an - ku Fri du Han sdo ter. Ona vo di u ge ne ral nom pla sma - nu Svjet skog ku pa sa 948 bo - do va, is pred La re Gut (643) i Te se Vor li (563). Skijawe Kris to fer son naj boqi u Adel bo de nu ADEL BO DEN - Nor ve - {ki ski ja{ Hen rik Kris - to fer son po bi je dio je u sla lo mu ko ji je vo `en u Adel bo de nu. Kris to fer so nu je ovo tre - }a po bje da ove se zo ne. Dru gi je bio Ita li jan Man fred Melg, a tre }i Aus tri ja nac Mar sel Hir {er. On i Hir - {er vo de u pla sma nu sla lo - ma sa po 360 bo do va, dok je Melg tre }i sa 326. U ge ne - ral nom pla sma nu prvi je Hir {er (893) is pred Fran - cu za Ale ksi sa Pan tu roa (594) i Kris to fer so na (593). Ski-skokovi Poqaku [to hu "Zla tni orao" BI [OF SHO FEN - Ka - mil [toh pos tao je prvi Poqak na kon Ada ma Ma li - {a iz go di ne ko ji je tri jum fo vao na no vo go - di{woj Tur ne ji ~e ti ri ska - ka oni ce. [toh je sla vio na posqedwoj sta ni ci u Bi - {of sho fe nu, ~i me je sti - gao do "Zla tnog or la" sa 997,8 bo do va. Dru go mjes to pri pa lo je wego vom zemqaku Pjo li sa 962,5, a tre }i je za vr{io Da ni je An dre Tan de iz Nor ve {ke sa 941,8 po ena. Vaterpolisti Srbije gostuju u Slova ~koj u Svjetskoj ligi Sa tri de bi tan ta po no vu po bje du NO VA KI - Aktu el ni ta Fi li pa Ra do je vi }a, \or a Su bo ti}. Sa vi} je obja snio olim pij ski, svjet ski i evrop - ski {am pi on u va ter po lu re - pre zen ta ci ja Srbi je ve ~e ras od 18 ~a so va gos to va }e kod se le - kci je Slo va ~ke u okvi ru tre }eg ko la gru pe A Svjet ske li ge. "Del fi ni" }e po ku {a ti za dr`a ti ma ksi ma lan u~i nak u ovom ta kmi ~ewu na kon {to su ra ni je sa vla da li Ru mu ni ju i Wema ~ku. Se le ktor De jan La zi }a i Mar ka Jan ko vi }a. Oni }e do bi ti pri li ku da se po ka `u i ste knu po vje rewe se - le kto ra za na re dne akci je re - pre zen ta ci je. Po red wih na spis ku Sa vi }a na {li su se: gol ma ni Di mi tri je Ris ti ~e - vi}, La zar Do bo `a nov, igra - ~i Du {an Man di}, Vi ktor Ra {o vi}, Ni ko la Ja k{i}, Ra - do mir Dra {o vi}, Ne mawa Vi - izos tan ke po je di nih va ter po - lis ta. - Ni smo hte li da po ve de mo Sa vu Ran e lo vi }a po {to ni je re {io pro ble me sa uvom, ko ji da ti ra jo{ od su sre ta sa Nem - ci ma, ko ji je odi gran pre me - sec. Igra mo for mal no sa dvo ji com be ko va Ja k{i }em i Dra {o vi }em i na }i }e mo jo{ je dno re {ewe. U ti mu su i tro - Sa vi} odlu ~io je da za ovaj co, Stra hiwa Ra {o vi}, ji ca de bi ta na ta ko ja ima ju me~ po zo ve tro ji cu de bi ta na - Ogwen Sto ja no vi} i Ga vril pros tor za na pre dak i ovo je pri li ka da ih vi di mo - re kao je Sa vi}. U pre os ta lom me ~u ove gru - pe Wema ka }e od 20 ~a so va do - ~e ka ti Ru mu ni ju, a sa mo prva eki pa iz gru pe ide daqe. NO VAK \O KO VI] U DO BROM RA SPO IDE NA AUS TRA LI JEN OPEN \OKOVI] NA VRH NAKON MELBURNA mas ter si ma u In di jan Vel su i Ma ja mi ju bra ni bo do - va, a Ma rej uku pno 180. ^i ni se da \o ko vi }u ni je to li ko bi tan po vra tak na vrh, ko li ko ti tu la u Aus tra li ji, gdje je do sa da pos ti zao naj ve }e us pje he. Na kon tur ni ra u Do hi is ta - kao je da je za do voqan igrom i da `e li taj ni vo da za dr`i u Mel bur nu. On je ve} sti gao u ovaj grad, gdje }e se se dam da na spre ma ti za no ve na po - re. WTA lista Sto ja no vi }e va na pre do va la za 19 po zi ci ja LON DON - Naj boqa srpska te ni ser ka Je le na Jan ko - vi} za dr`a la je 54. mjes to na WTA lis ti, ali je mla da Ni na Sto ja no vi} na pre do - va la za19 po zi ci ja i sa da je 123. na svi je tu. Ona je ve li ki skok os tva - ri la jer je sti gla do ~et - vrtfi na la u ki nes kom [en d`e nu, dok je Jan ko vi - }e va ra no eli mi ni sa na u Ho bar tu, ali je os ta la na is toj po zi ci ji. Na lis ti vo - di An e li ka Ker ber is pred Se re ne Vi li jams, Agwe {ke Ra dvawske, Si mo ne Ha lep... MON TE KAR LO - Iako je En di Ma rej za 150 po ena po ve }ao pre dnost u odno su na No va ka \o ko vi }a na no voj ATP lis ti, srpski te ni ser ima pu no ra zlo ga za za do - voqstvo, po {to je ti tu lom u Do hi svi ma, ali pri je sve ga se bi, do ka zao da mo `e igra - ti na vi so kom ni vou pred Aus tra li jen open. \o ko vi} je u fi na lu tur - ni ra u Ka ta ru bio boqi upra vo od Ma re ja sa 6:3, 5:7, 6:4 i ta ko u do brom ra spo lo - `ewu ~e ka po ~e tak prvog grend sle ma se zo ne u Mel bur - nu, ko ji je na pro gra mu od 16. do 29. ja nu ara. Srbin je na kon dru gog vre me na do bro odi - grao ne ki tur nir, a u Do hi je iz gu bio sa mo dva se ta u pet me ~e va. Uspio je da od bra ni ti tu lu i za to je za dr`ao is ti broj bo do va na ATP lis ti, ali je Ma rej do las kom u fi - na le do bio 150, po {to pro - {le se zo ne ni je igrao. Sa da ima 780 po ena pre dnos ti u odno su na \o ko vi }a i ta ko }e bi ti sve do kra ja Aus tra li jen ope na. Ta mo se mo `e de si ti no va pro mje na na vrhu, a da Titula u Dohi putokaz ka vrhu Pogodio `enu u publici Naj boqi srpski te ni ser No vak \o ko vi} ka`wen je sa do la ra za to {to je lop ti com po go dio `e nu u pu bli ci na fi nal nom me - ~u tur ni ra u Do hi. Izner - vi ran gu bit kom po ena \o ko vi} je uda rio lop ti cu u be ton, a ona se odbi la i po go di la `e nu u je dnom od prvih re do va. - De fi ni ti vno ni sam `e - leo ni ko ga da po go dim lop ti com, sa mo se do go di - lo. Imao sam sre }e da ni - sam do bio ve }u ka znu. Sa dru ge stra ne, ni sam imao sre }e da se sve to ta ko odi gra. Mo ram da bu dem opre zni ji u bu du }nos ti - ka zao je \o ko vi}. Srpski te ni ser osvo jio tro fej u Ka ta ru, ~i me je po ka zao da se po la ko vra }a u for mu iz pro {le se zo ne, a na kon du gog vre me na odi grao je je dan do bar tur nir bi \o ko vi} po no vo za sjeo na prvo mjes to ATP lis te, mo - rao bi se dmi put u ka ri je ri osvo ji ti ovaj tur nir, plus da Ma rej ispa dne pri je po lu fi - na la. Pro {le go di ne srpski te ni ser u fi na lu je po bi je - dio upra vo Bri tan ca, ko ji ta - ko bra ni bo do va. Ako bi Ma rej ispao re ci mo u ~et - vrtfi na lu, od bra nio bi sa mo 360 bo do va i pao bi na dru go mjes to, a pla sma nom me u ~e - ti ri naj boqa 720 i ta ko bi bio si gu ran. Te {ko je o~e ki - va ti da to li ko kik sne, po {to je u odli ~noj for mi, a i da se to de si, pi tawe je ko li ko bi se \o ko vi} za dr`ao na prom mjes tu, jer na pred sto je }im Prvih 10 na ATP lis ti 1. En di Ma rej (V. Bri ta ni ja) No vak \o ko vi} (Srbi ja) Mi lo{ Ra oni} (Ka na da) Stan Va vrin ka ([vaj car ska) Kei Ni {i ko ri (Ja pan) Ga el Mon fis (Fran cus ka) Ma rin ^i li} (Hrvat ska) Do mi nik Tim (Aus tri ja) Ra fa el Na dal ([pa ni ja) To ma{ Ber dih (^e{ka) AUSTRALIJEN OPEN PO ^IWE 16. JANUARA - Mo ram da pot vrdim kon ti nu itet i u Mel bur nu. Imam do voqno vre me na da se opo ra vim pred iza zo ve u Mel bur nu. Ra du jem se Aus tra - li jen ope nu, jer je on je dan od mo jih omiqenih tur ni ra. To {to sam ta mo osvo jio {est ti tu la, a go di nu po ~eo po be dom u Do hi, da je mi do - da tno sa mo po uz dawe. Zbog sve ga {to smo ura di li u po - sledwe vre me si gur no je da smo Ma rej i ja fa vo ri ti, ali sti `u Royer Fe de rer i Ra fa el Na dal. Tu je uvek ne - ugo dni Va vrin ka, ali i Mi - lo{ Ra oni} i Kei Ni {i ko ri - ka zao je \o ko - vi} za me di je iz Srbi je.

33 Fudbaleri Partizana zapo~eli sa pripremama Trening na snijegu uvertira za uspjeh BEOGRAD - Fudbaleri Partizana po~eli su pripreme za nastavak sezone, a na prozivci u Sportskom centru Teleoptik u Zemunu po hladnom i swe`nom vremenu pojavilo se 27 igra~a. Me u igra~ima nije bilo veziste Leonarda, koji }e se ekipi prikqu~iti na pripreme u Sloveniji, i novog napada~a Leandra Tavambe koji se ekipi prikqu~io sino}, dok je defanzivac Gregor Bala`ic ove zime napustio "crno-bijele" i pre{ao u ruski Ural. Igra~e su u SC Teleoptik do~ekali predsjednik Partizana Milorad Vu~eli}, sportski direktor Ivica Iliev i generalni direktor Milo{ Vazura. - Ube en da }emo biti mnogo boqi nego u prethodnoj godini. Nadam se osvajawu trofeja na prole}e - rekao je Iliev. Trener Partizana Marko Nikoli} izrazio je nadu da }e "crno-bijeli" na prole}e napraviti iskorak u igri. - Imamo kontinuitet, dobro se da u novoj godini napravimo iskorak u pona{awu, atmosferi i pre svega u igri - rekao je Nikoli}. Fudbaleri Partizana }e do 19. januara trenirati u Beogradu, kada sele u slovena~ki Portoro`, gdje }e ostati do 26. januara. Za 22. januar planiran je kontrolni me~ protiv Kopra, a za 25. protiv Gorice. "Crnobijeli" potom 26. januara dolaze u Beograd, a nakon tri dana, odlaze na drugi dio priprema na Kipar. Partizan }e ostati sve do nedjequ dana prije po~etka prvenstva i odigra}e pet pripremnih utakmica, protiv poqske Korone, litvanskog Atlantasa, bugarskog Levskog, kiparskih Apoela ili Apolona, kao i Urala iz Rusije. GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Vo`dovac "Zmajevi" napadaju plej-of BEOGRAD - Fudbaleri Vo`dovca po~eli su pripreme za drugi dio sezone. Beogra ani }e do do 27. januara trenirati u glavnom gradu Srbije, a od tada }e biti u Antaliji. - Zavr{nica jeseweg dela je pro{la kako smo o~ekivali i to nam je prava smernica za budu}i period. Mnogo dobrih stvari smo uradili {to nas je jo{ vi{e pribli`ilo plejofu - rekao je trener popularnih "zmajeva" Ilija Stolica. Javor ostao bez najboqeg igra~a Bjedov u Gentu ZVEZDAN TERZI] ODBACIO MOGU]NOST ODLASKA REPREZENTATIVCA GABONA Klubovi zovu, ali Kanga nije u izlogu IVAWICA - Darko Bjedov (27) je odli~nu polusezonu u Javoru naplatio transferom u Gent, a sa {ampionom Belgije iz godine potpisao je ugovor na dvije i po sezone. Ugovor je potpisan u Valensiji, g e se Gent nalazi na pripremama, a Srbin, koji je jesenas u dresu Javora postigao 10 golova odmah se prikqu~io treninzima. Belgijski mediji navode da }e Bjedov brzo biti ba~en u vatru, jer trener Genta Hajn Vanhezebruk ne mo`e da ra~una na Kalifu Kulibalija, koji igra za Mali na Kupu afri~kih nacija. Fudbaleri Crvene zvezde sa ~elnicima kluba na prozivci FOTO: AGENCIJE Fudbaler ro en u Fo~i blista u Aziji Mihajlovi} junak Al Ramte RAMTA - Srpski fudbaler Marko Mihajlovi}, koji je ro en u Fo~i, blista u Jordanu nose}i dres Al Ramte. Ovaj defanzivac postigao je pobjedni~ki gol na gostovawu Tat Rasu u me~u 10. kola jordanskog {ampionata. Bio je ovo wegov prvi pogodak za klub u koji je stigao po~etkom novembra. Po`rtvovanom igrom veoma brzo je postao qubimac navija~a Al Ramte, a ovim pogotkom }e wegova popularnost svakako jo{ vi{e da poraste. U derbiju gr~kog {ampionata slavqe Olimpijakosa Milivojevi} vodi ka tituli KSANTI - Fudbaleri vode}eg Olimpijakosa pobijedili su u gostima drugoplasirani Ksanti 2:0 u derbiju 14. kola gr~ke Superlige i sada najbli`em pratiocu bje`e 12 bodova. "Crveno-bijeli" iz Pireja su poveli golom Brauna Idejea u 38. minutu, a svaku dilemu otklonio je Luka Milivojevi} u 89. Srpski reprezentativac, biv{i igra~ Crvene zvezde, iz slobodnog udarca je zatresao mre`u biv{eg ~uvara mre`e Partizana. On nema zeleno svjetlo. Kad on igra, igra i Zvezda. Pravi plej. Ko god da do e, Kanga ne mo`e da ide. Prioritet svih prioriteta je da on bude zdrav, rekao Terzi} BEOGRAD - [ef stru - ~nog {taba Crvene zvezde Miodrag Bo`ovi} ju~e je obavio prozivku za drugi dio sezone na kojoj u odnosu na prvi dio prvenstva nisu bili Ugo Vijeira, koji je pre{ao u japansku Jokohamu i Danijel Avramovski (Olimpija Qubqana). Novajlije su Nemawa Mili} (Spartak, Subotica), Sr an Vujaklija (Borac, TRENUTNO RA^UNA NA 33 IGRA^A ^a~ak) i Milan Seni} (Bajer Leverkuzen), dok je sa pozajmice iz Napretka vra}en Vladimir Jovovi}. Na prozivci nisu bili Gelor Kanga i Yon Ruiz zbog reprezentativnih obaveza, kao i Tomas Fibel, David Babunski, Adam Mi~el i Mi~el Donald, zbog lo{ih vremenskih uslova i ka{wewa avionskih letova. SENI] STIGAO IZ BAJER LEVERKUZENA Direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzi} naveo je da }e Fibel i Babunski napustiti klub "ako bude ponuda", a da za Francuza Damjana le Teleka ima ponuda iz Rusije. - Postoji velika {ansa da Mihailo Risti} ode. Espawol je jedan od zainteresovanih klubova. Najve}u ponudu imamo za Gelora Kangu. Ali on nema zeleno svetlo. Kad on igra, igra i Zvezda. Pravi plej. Ko god da do e, Kanga ne mo`e da ide. Prioritet svih prioriteta je da on bude zdrav - podvukao je Terzi} konstatuju}i da stru~ni {tab ne}e imati problem sa vi{kom igra~a, te da }e tim sigurno biti mnogo ja~i nego jesenas. U ovom trenutku kormilar "crveno-bijelih" ra~una na 33 fudbalera, ali je istakao da su ekipi neophodna poja~awa. Plan priprema Fudbaleri Crvene zvezde od 11. do 23. januara boravi}e u slovena~kom Kopru. Potom se vra}aju u Beograd, a ve} 27. januara putuju na kiparski Pafos, gdje }e biti do 13. februara. - Treba nam poja~awe na {toperskim mestima, zatim bo~ni igra~i, pre svega desni bek. Treba nam i {pic koji pravi razliku. Ako dovedemo {pica dobrih kvaliteta, to }e nam mnogo pomo}i - rekao je Bo`ovi}. Za poja~awa koja su do sada stigla Bo`ovi} je rekao za imaju odre eni kvalitet i da }e im Zvezda pomo}i da napreduju, ali i da }e oni pomo}i ekipi da napravi dobar rezultat. - Zainteresovani smo za Bogdana Plani}a iz Vojvodine i Abrahama Frimponga iz Napretka. Vide}emo {ta }e se od toga ostvariti. Dejan Meleg je jedan od najtalentovanijih igra~a. Interesantan je, ali je pitawe jer vidim da se rasipamo milionima i pitawe je koliko je tih miliona ostalo. On je moja `eqa, ali ne znam koliko je izvesno da do e - zakqu~io je Bo`ovi}.

34 34 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE U Tek stil cu op ti mis ti uprkos odlas ku tre ne ra i ~e tvo ri ce fu dba le ra [ansa mladima, bez poja ~awa do qeta S ob zi rom da smo na ko rak od pla sma na u Li gu za prva ka, a da obje kti vno ne ma mo {an su da na pa dne mo prvo mjes to, do qeta ne }e mo do vo di ti po ja ~awa, re kao To min ~i} PI [U: DU [AN RE PI JA du sa srpske.com BRA NE RA DU LO VI] ra du lo DER VEN TA - Odla zak tre ne ra Bo ja na Ma ga zi na i ~e tvo ri ce igra ~a Mi lo {a Pe ro vi }a, Bo ja na Pe tri }a, Da ri ja Pu ri }a i Mar ka Si - mo vi }a ni je pre vi {e za bri - nuo ~el ni ke Tek stil ca, ko ji ve} sa da ra zmi{qaju o no voj se zo ni i ima ju du go ro ~ne pla no ve ko je }e po ku {a ti da re ali zu ju. Der ven }a ni }e u idu }ih ne ko li ko da na an ga `o va ti no vog tre ne ra, a iako jo{ ne ot kri va ju ime na po ten ci jal - nih kan di da ta, opre di je li }e se za is ku snog stru~waka ko ji do bro po zna je pri li ke u Prvoj li gi RS. PRIORITET IZGRADWA TERENA SA VJE [TA^KOM PODLOGOM - Ima mo ne ko li ko op ci ja i odlu ~i }e mo na re dnih da na. Ma lo nas je izne na dio Ma ga - zi nov odla zak, jer smo ima li usme ni do go vor da os ta je do kra ja se zo ne, ali do bro. Odlu - ~io je da se opro ba u no vom iza zo vu i `e li mo mu svu sre }u. Vje ru jem da }e i wemu Tek sti - lac os ta ti u li je pom sje }awu, jer mu je to prvi sa mos tal ni po sao u tre ner skoj ka ri je ri - re kao je tim me nayer Tek stil - ca Ti ho mir To min ~i}. BAWALU KA - Fu dbal ski klub Bo rac stva ra sna `an tim za proqe }ne bit ke u ko ji - ma je ciq osva jawe ti tu le i po vra tak u Pre mi jer li gu NOVI TRENER ZA NEKOLIKO DANA Mladi David Gatari} ve} dobijao {an su da igra FO TO: FK TEK STI LAC ma ra ka buyet klu ba No vi tre ner za te }i }e sre e nu si tu aci ju u svim ni - vo ima klu ba, a s obzirom da Der ven }a ni ne }e do vo di ti po ja ~awa u ovom pre la znom ro ku, {an su }e do bi ti mla i fu dba le ri. [est ko la pri je Magazin ipak u Zvijezdi BiH, a je dan od onih ko ji bi ubu du }e tre ba lo da no si dres Bawalu ~a na je i dos ko ra{wi ~lan Sla vi je Mi lo{ \or e - vi} sa ko jim je pos ti gnut na - ~e lan do go vor. - Ve} ra ni je je do go vo re - no da se u klub vra te biv {i igra ~i Bor ca Pe tar Ku ni}, Bo jan Pu zi ga }a, Ale ksan dar Ra du lo vi}, Si ni {a Du ja ko - vi} i Bran ko Oj da ni}, a sa da smo se usme no do go vo ri li i 109 bo do va osvo jio Ma ga zin na 76 uta kmi ca kao tre ner po dje le li ge, Tek sti lac ima {est bo do va vi {e od Ko za re, Zvi jez de 09 i Slo bo de iz Mrkowi} Gra da, klu bo va ko ji se bo re za posqedwe mjes to ko je vo di u Li gu za prva ka. - S ob zi rom da smo na ko - Iako je bio ve} vi en na klu pi Ora {ja, Bo jan Ma ga zin se pre - do mi slio u posqedwem tre nut ku i sjeo na klu pu Zvi jez de iz Gra da ~ca. - Ta ~no je da sam pre go va rao sa Ora {jem, ali sam se za Zvi jez du odlu ~io pri je sve ga zbog bli zi ne Mo dri ~i. [to se ti ~e Tek stil ca, za hva lio bih qudi ma u klu bu ko ji su mi da li pri li ku kao mla dom i ne is ku snom tre ne ru, za tim na vi ja ~i ma i po se bno igra ~i ma. Pro - veo sam pre li je pih pet go di na u Der ven ti - re kao je Ma ga zin. sa \or e vi }em, ko ji jo{ sa - mo tre ba da ri je {i pa pi ro - lo gi ju sa Sla vi jom - na gla sio je {ef stru ~nog {ta ba Bor ca Vu le Tri vu no - vi}. Sa radwa }e sa po me nu tim igra ~i ma bi ti ozva ni ~e na u na re dnih ne ko li ko da na, a do odre e nih pro mje na mo `e do - }i u slu ~a ju inos tra nih po nu - da. Vo de se pre go vo ri i sa Bo ja nom Bu ra zo rom i Go ra - 26 bo do va ima Tek sti lac po sli je 16 me ~e va ove se zo ne rak od pla sma na u Li gu za prva ka, a da obje kti vno ne ma - mo {an su da na pa dne mo prvo mjes to, do qeta ne }e mo do vo - di ti po ja ~awa. I daqe ima mo vrlo so li dan igra ~ki ka dar, ko ji }e bi ti os vje `en igra ~i - ma iz na {eg po go na. Gol man Du {ko Pe }i} i kril ni fu - dba ler Da vid Ga ta ri} ve} su do bi ja li {an su, a do bi }e je i os ta li ta len ti na {eg klu ba - re kao je To min ~i}. Do las kom aktu el ne upra ve na ~e lu sa Boj kom Ga ta ri }em i Sa vom Ru `oj ~i }em, klub je pos tavqen na zdra ve no ge i ima du go ro ~ne pla no ve. - Ne ki su nas sa vje to va li da na pa dne mo prvo mjes to i U Bor cu nas tavqaju sa ja ~awem eki pe za proqe }na is ku {ewa nom Za ka ri }em, a o~e ku je se i is hod si tu aci je oko do las ka Mi lo {a ^u di }a iz re do va beo grad skog Ra da. Na ime, on ~e ka pa pi re iz klu ba sa "Bawice" ka ko bi mo gao da po tra - `i no vu sre di nu i uko li ko ih do bi je, za du `i }e "crve no-pla - vu" opre mu. O~e ku je se i po - vra tak na Grad ski sta di on mla dog Ili je Da ni lo vi }a, ko ji je je se nas bio ~lan Me ta - le gea iz Jaj ca. Mla e kategorije Je dan od pre du slo va za ko - rak na pri jed sva ka ko su mla e ka te go ri je. Osim se - ni ora, Der ven }a ni ima ju ju ni ore, ka de te, pi oni re i pretpionire, {to je odli - ~na ba za za stva rawe bu du - }ih prvo ti ma ca. - Po da tak da na {e se le kci je odi gra ju izme u 150 i 160 uta kmi ca je za is ta za sva ku po hva lu. Sa mla im ka te go - ri ja ma ra de {ko lo va ni tre - ne ri, a svi su pod pa tro na tom na {eg prvog gol - ma na i ko or di na to ra mla ih se le kci ja De ja na Pli sni }a - re kao je To min ~i}. Igra ~i se nu de U vre me nu ka da ve }i na klu - bo va du gu je pla te igra ~i ma, ko ji ne ri jet ko i pu tem su - do va po tra `u ju za ra e ni no vac, u Tek stil cu ne ma ju ta kvih pro ble ma. - Po slu je mo do ma }in ski i da ta ko ka `em, pru `a mo se ko li ko smo du ga ~ki. Pla te ni su ve li ke, ni je dan igra~ ni je pre pla }en, ali svoj no vac do bi ja na vri je me. Ni kom ni smo os ta li du `ni i za to smo pos ta li sre di na za po `eqeti. Sva ko dne vno nam se javqaju igra ~i ko ji `e le da do u u na{ klub - re kao je To min ~i}. Pre mi jer li gu, ali ne `u ri - mo. Ima mo du go ro ~an plan ko ji po dra zu mi je va iz gradwu te re na sa vje {ta ~kom po dlo - gom, za ko ji smo pri ku pi li svu pro jek tnu do ku men ta ci ju, za tim ure ewe klup skih pros - to ri ja i pro {i rewe tri bi - na... Bez to ga je bes pre dme tno pri ~a ti o Pre mi jer li gi. Za sa da smo na pra vom pu tu i na - dam se da }e mo os ta ti na tom kur su - re kao je To min ~i}. I \or e vi} pred po tpi som - Sa pri pre ma ma kre }e mo 16. ja nu ara i kom ple tne }e mo ih odra di ti u Bawalu ci. Ve} je po zna to da }e mo 4. fe bru - ara igra ti sa BSK-om, 18. fe - bru ara sa Slo bo dom iz Mrkowi} Gra da, a 4. mar ta je na ra spo re du "ge ne ral ka" pro - tiv Ko za re u Gra di {ci. Jo{ tra `i mo ri va le za 11. i 25. fe bru ar - do dao je Tri vu no - vi}. D. P. Kozarska Dubica Po zna ti fi na lis ti KO ZAR SKA DU BI CA - Apo te ke "Smiqe" iz Kos taj - ni ce i Kr~ma "Fi ja ker sta - ri" iz Ko zar ske Du bi ce igra }e u ve ~e ra{wem fi - na lu (20.30 ~a so va) 29. No - vo go di{weg tur ni ra u ma lom fu dba lu "Ko zar ska Du bi ca 2017". Apo te ke "Smiqe", ko je bra ne ti tu lu po bje dni ka na ovom ta kmi - ~ewu u po lu fi na lu su sa ubjedqivih 6:0 sa vla da le Ka fe bar "Ar ka dia", dok je Kr~ma "Fi ja ker sta ri" tek po sli je boqeg izvo ewa pe - na la sa 9:8 (2:2) sa vla da la pro {lo go di{weg fi na - lis tu "Sa via tran - sport"/bra }a "Stje pa no vi}". N. \. Prijedor "Kla di oni ~a ri" bez prem ca PRI JE DOR - Eki pa Spor tske kla di oni ce "Be - tli ve"/ Ugos ti teqska radwa "King" po bje dnik je No vo go - di{weg tur ni ra u ma lom fu dba lu za se ni ore Pri je - dor 2017 ko ji je or ga ni zo - vao Grad ski fu dbal ski sa vez Pri je dor. Oni su u fi na lu bi li boqi od eki - pe Sto mil - gra e vin ski ma te ri jal sa 4:2. Tre }e mjes - to pri pa lo je eki pi Mo - ding ju ni or DOO po {to se wiho vi ri va li iz eki pe "Bo ba na tran sport" ni su po - ja vi li u za ka za no vri je me. N. \. Olimpik "Vu ko vi" kre nu li sa pri pre ma ma SA RA JE VO - Fu dba le ri Olim pi ka ju ~e su za po ~e li sa pri pre ma ma za dru gi dio se zo ne u Pre mi jer li - gi. Iako "fewera{" tim sa Oto ke je pri je svih kre - nuo sa ra dom. Pro ziv ku Sa - raj li ja oba vio je tre ner Fa ruk Ku lo vi} ko ji je poz - dra vio sve ko je su se oda - zva li pro ziv ci i izra zio na du da Olim pik u nas tav - ku se zo ne mo `e obe zbi je di - ti op sta nak. OFK Sport tim Mla di na sce ni BAWALU KA - OFK Sport tim bi }e da nas i su - tra do ma }in osmog Me u - na ro dnog tur ni ra "Tro fej Bawalu ka 2017" na ko jem }e u~es tvo va ti eki pe go di {ta i U kon ku ren - ci ji igra ~a go di {te nas tu pi }e 16 eki pa iz ci - je le BiH, dok }e kod osmo - go di{waka nas tu pi ti osam ti mo va iz Slo ve ni je i BiH. Prve uta kmi ce po - ~iwu u 8 ~a so va.

35 GLAS SRPSKE utorak, 10. januar [iroki Brijeg Zlo mi sli} mo `da os ta ne na "Pe ca ri" Drina La za re vi} pro zi va Zvor ni ~a ne 16. ja nu ara Poqska Vrawe{ ka ri je ru nas tavqa u Pjas tu [I RO KI BRI JEG - Po sli je lo - {ih re zul ta ta u je sewem di - je lu prven stva [i ro ki Bri jeg }e to kom zi me mo ra ti do ves - ti ne ko li ko kva li te tnih igra ~a, a je dan od onih ~i je se ime sve vi {e spo miwe u ku lo ari ma je Da mir Zlo mi - sli}, ko ji je bio na pro ziv ci ti ma sa "Pe ca re". Ovaj fu dba - ler us ko ro bi tre ba lo da do - bi je ras kid sa radwe sa Ga zi jan tep spo rom, a do ras - ple ta si tu aci je tre ni ra }e sa [i ro kim Bri je gom. - Pri ori tet mi je inos tran - stvo, me u tim, ako ne bu de ni {ta od to ga, ni je iskqu~en po vra tak. Raz go va rao sam sa spor tskim di re kto rom Da li - bo rom [i li }em i obja snio mu ka kva je si tu aci ja. Os ta vio sam mu ter min do ko jeg }u se izja sni ti, a to }e sva ka ko bi - ti pri je za vr{et ka pre la znog ro ka - re kao je Zlo mi sli}. ZVOR NIK - Fu dba le ri Dri ne iz Zvor ni ka 16. ja nu ara po ~e - }e sa pri pre ma ma za dru gi dio se zo ne Prve li ge Re pu - bli ke Srpske, a tim ko ji sa klu pe pre dvo di {ef stru - ~nog {ta ba Mi le La za re vi} oba vi }e ih na svom te re nu. Je sewi dio prven stva Zvor - ni ~a ni su za vr{i li kao pe - to pla si ra ni tim na ta be li sa 26 osvo je nih bo do va. - U za vi snos ti od odla za ka, ta ko }e bi ti ra spo re e ni i do las ci po je di nih igra ~a u klub. Ove zi me os ta li smo bez ve zis te Ne na da Mi ha - ilo vi }a, ko ji je obu kao dres Sre ma iz Srem ske Mi tro vi - ce. Na{ ciq u nas tav ku se zo - ne je da se pla si ra mo u Li gu za prva ka, ali i da stva ra mo eki pu ko ja }e se ve} u na re - dnom prven stvu bo ri ti za po vra tak u Pre mi jer li gu BiH - ka zao je La za re vi}. VAR [A VA - Po vre me ni re pre - zen ta ti vac BiH Sto jan Vrawe{ i daqe }e igra ti u poqskoj Ek - stra kla si, a dres Le gi je za mi - je nio je dre som Pjas ta. On je sa ovim klu bom po tpi - sao ugo vor na go di nu i po. - Imao sam i dru ge po nu de, ali sam odlu ~io da po sli je Le hi je i Le gi je obu~em dres Pjas ta. Vo lim Poqsku, li je po sam se sna {ao i `e lio sam da os ta nem ov dje. Pjast je prvi tim ko ji me je kon ta kti rao i brzo smo se do go vo ri li. Na - dam se da }u oprav da ti po vje - rewe ~el ni ka klu ba i da }e mo se za je dno ra do va ti mno gim po bje da ma - re kao je Vrawe{, ko ji je u prven stvu Poqske odi grao 72 uta kmi ce i pos ti - gao 18 go lo va. Pjast je tre nu tno na 13. mjes tu od 16 klu bo va i prvenstveni ciq u ovoj se zo ni bi }e op sta - nak u dru{ tvu naj boqih. Ale ksan dar Vu ko vi}, po mo }ni tre ner Le gi je, za "Glas Srpske" Privatizacija jedini spas za na {e klu bo ve Zna mo u ka kvoj su fi nan sij skoj si tu aci ji grad i dr`a va i ne ma ju pu no mo gu }nos ti da po mo gnu pro fe si onal ni sport. O~i gle dno je pri va ti za ci ja je di no rje {ewe, ka zao Vu ko vi} RAZ GO VA RAO: DA NI JEL RA DUJ KO VI] da ni je srpske.com Bawalu ~a nin Ale - ksan dar Vu ko vi} de set se zo na gra - dio je igra ~ku ka - ri je ru u Poqskoj, ste kao ve li ko po {to vawe, a do bro je upo znat sa sis te mom po ko jem ra de ta mo{wi klu bo - vi i sma tra da je ta kav na ~in ra da je di ni spas za ov da{we ti mo ve, ko ji se vi {e ne smi ju oslawati na po mo} gra da i dr`a ve. Vu ko vi} je prvi po mo }nik tre ne ra Ja ce ka Ma giere, a po - go di lo se da je od wego vog do - las ka Le gi ji kre nu lo na boqe. Tre nu tno se na la zi na tre }em mjes tu ta be le sa ~e ti ri bo da mawe od Ja ge lo ni je i Le hi je, a pa uzu u {am pi ona tu Vu ko vi} je odlu ~io da pro ve de u ro - dnom gra du. Pra ti stawe u svo jim ne ka da{wim ti mo vi ma Bor cu i Par ti za nu i sma tra da se ko na ~no mo ra ju de si ti pro mje ne. - Vi dim da je Bo rac po no - vo u po ku {a ju opo rav ka, a ja `e lim da se to de si, ma da, gle - da ju }i stva ri iz ne kog pre - a{weg is kus tva, te {ko je vje ro va ti da ne {to mo `e da se bi tni je pro mi je ni dok klub fun kci oni {e ta ko da o~e ku je po mo} gra da i dr`a ve. Sli ~na je si tu aci ja, sa mo na vi {em ni vou, u Par ti za nu. To je in - sti tu ci ja na Bal ka nu, ali ima stra {ne pro ble me zbog ne ja - sne vla sni ~ke stru ktu re. To u Evro pi oda vno fun kci oni {e na sa svim dru gi na ~in i mi - slim da je pri va ti za ci ja je di - no rje {ewe za klu bo ve na ovim pros to ri ma. Dok god bu - du za vi si li od dr`a ve ko ja i sa ma grca u du go vi ma, to ne }e fun kci oni sa ti na `eqeni na ~in - is ta kao je Vu ko vi}. GLAS: Mo `e te li da upo - re di te si tu aci ju u na {im klu bo vi ma sa onom u poqskim? [ta je po tre bno da se pro mi je ni ka ko bi i ov dje ti mo vi kre nu li na pri jed? VU KO VI]: Re }i }u vam je dan pri mjer. Grad je iz gra - dio sta di on ko ji ko ris ti Le gi ja, ot pri li ke na tim osno va ma kao {to je Grad ski sta di on u Bawalu ci, ta ko je i u Var {a vi. Ali, Le gi ja pla }a go di{we gra du ki ri ju tri mi - li ona ma ra ka. Ho }u da ka `em ka ko to fun kci oni {e, da ne pri ~am o to me da ta mo ap so lu - tno ni ko ne o~e ku je, ni ti mo - `e da o~e ku je, po mo} od dr`ave i gra da. Klub je sa moo - dr`iv, fi nan si ra se iz svo - jih izvo ra. O~i gle dno je pri va ti za ci ja je di no rje - {ewe. Ne vje ru jem da }e mo u sko ri je vri je me bi ti ta ko bo - ga to dru{ tvo da mo `e mo se bi do zvo li ti da da je mo mi li one na vrhun ski sport. Dr`a va mo - `e da po mo gne sport u {kol - stvu i da na pra vi te re ne oko zgra da, ali da pla }a pla te igra ~i ma ko ji za ra u ju de se ti - ne hiqada ma ra ka ili evra, mi slim da je to ilu zor no o~e - ki va ti. GLAS: Sa da ste de sna ru - ka tre ne ra Ma ge ira, a to kom se zo ne vo di li ste je dan me~ u prven stvu. Ko li ko Vam zna ~i ta no va ulo ga u gra ewu tre - ner ske ka ri je re? VU KO VI]: Sve ide pri - ro dnim pu tem, od po mo }ni ka ko ji vi {e gle da sa stra ne i u~i, do to ga da sam prvi sa ra - dnik prvog tre - ne ra ko ji je bio moj sai gra~ i tre ner. Ima mo sja jan odnos i uz wega imam mo gu }nost da na pre du - jem i da se is ka `em. Ta ko e, ka - da vam ne - ko da ve li ka o v l a - {tewa, on - da je i od go vor nost ve }a. Is kus - tvo vo - Aleksandar Vu ko vi} ci jewen u Poqskoj FO TO: AGEN CI JE IMA VELIKE AMBICIJE U TRENERSKOJ KARIJERI ewa je dne uta kmi ce je bi lo ve li ko za me ne. Za go - di nu ra da u Le gi ji imao sam pri li ku da u~es tvu - jem u ve li - k i m us pje si ma i da na pre du jem u hi je rar hi ji. Ve li - ki pod strek za ono {to je pre da mnom, tre ner sku ka ri je ru tek po ~iwem. U pro - ce su sam do bi jawa li cen ci, za sa da imam A li cen cu, a sqede }a je naj vi {i sta di jum UEFA pro. Imam ozbiqne i ve - li ke pla no ve. Pra - kti ~an rad je iza me ne, igra ~ko is - kus tvo, a imam am - bi ci ju da u~im i na pre du jem sa te - oret ske stra ne. GLAS: Je sewi dio se zo ne bio je ve oma tur bu len klupa Partizana ali i us pje {an za Le gi ju. Ka ko ga Vi ocjewuje te? VU KO VI]: Ne mo gu }e je ocjewiva ti se zo nu da ne po me - nem ci je lu go di nu. Uku pno gle da ju }i, ona je fan tas ti ~na za klub. Prvo je osvo jen Kup i ti tu la, a na ulas ku u no vu se zo - nu ima li smo naj vi {e pro ble - ma. Oti {ao je tre ner i ne ko li ko igra ~a. Bi lo je po - tre bno vri je me da se sve uklo - pi. Zahvaquju}i pla sma nu u Li gu {am pi ona spa si li smo se od ka tas tro fe. Vrlo brzo tre ner Be snik Ha si mo rao je da ode i od tog mo men ta de sio se po mak. Do kra ja sve je do ve de no na za vi dan ni vo, smawili smo za os ta tak za vo - de }im sa 12 na tri bo da. Sis - tem ta kmi ~ewa je kao u Srbi ji, bo do vi se di je le i vje - ru je mo da mo `e mo osvo ji ti ti - tulu. LEGIJA NE ZAVISI OD POMO ]I SAMA SE VA GLAS: Igra li ste Li gu {am pi ona u gru pi sa Re alom, Bo ru si jom i Spor tin gom, te osvo ji li tre }e mjes to. Ko li - ko eki pi zna ~i is kus tvo igrawa ovog takmi~ewa? VU KO VI]: U Evro pi je na pravqen ve li ki re zul tat i GLAS: Ve li ki ste na vi ja~ Par ti za na, u ko jem ste ne ka da igra li. Da li bis te voqeli pos ta ti tre ner "crno-bi je lih"? VU KO VI]: Imam vi so ke am bi ci je, a Par ti zan je ve li ki klub i sva ki tre ner bi vo lio bi ti na klu pi ta kvog klu ba. Ja si gur no {to pri je, jer sam ve li ki na vi ja~, ma da tre ba is ta }i da kao tre ner ~o vjek mo ra bi ti iznad na vi ja ~kih po bu da. Mo gu da ka - `em da mo gu se be da vi dim u ra du sa ne kim dru gim klu bom, ne mo ra to da bu de Par ti zan. Si gur no je je dno, ne vi dim se be kao tre ne ra Crve ne zvez de, s te stra ne ta na vi ja ~ka crta pos to ji. Navija ~i velika snaga GLAS: Poqski na vi ja ~i su dos ta sli ~nim na {im, pra ve odli ~nu atmo sfe ru na uta kmi ca ma. Ko li ko Le gi ji zna ~i va tre na po - dr{ka sa tri bi na? VU KO VI]: Ve li ka sna ga Le gi je su weni na vi ja ~i. Tem pe ra ment i atmo sfe ra na sta di onu su za is ta bal - kan ski, iako pri ~a mo o is to ku Evro pe. Ima mo fan tas ti ~ne na vi ja ~e, naj - boqe u zemqi, atmo sfe ra je uvi jek na naj vi {em mo - gu }em ni vou, osim ka da se de {a va ju in ci den ti kao pro tiv Dortmunda, ka da nas je UEFA dras ti ~no ka - zni la. Zbog to ga smo pro - tiv Re ala igra li pred pra znim tri bi na ma. To je bio ve li ki uda rac za klub i za sve is kre ne na vi ja ~e. sve uku pno smo pre za do voqni. Po ~e tak je bio ja ko lo{, zbog to ga {to eki pa ni je bi la do - voqno spre mna i ui gra na. Ka - sni je smo u Var {a vi odi gra li 3:3 sa Re alom. Bi la je do bra uta kmi ca u Dor tmun du, vi sok po raz od 4:8, ali igra li smo mu {ki fu dbal i to je po zi ti - vno odje knu lo u Evro pi. Wima se ni ka da ni je de si lo da pri - me ~e ti ri go la u Dor tmun du. Kru na sve ga je posqedwe ko lo pro tiv Sportinga u Var {a vi, gdje nam je za pro laz u LE bi la po tre bna po bje da i os tva ri li smo je. Svi iz klu ba su `eqeli da se to de si opet, a pre du slov je da bu de mo prva ci u Poqskoj i sa da kre }e mo da ra di mo na to me. GLAS: Put u Evro pi nas - tavqate u Li gi Evro pe, gdje }e te igra ti pro tiv Aja ksa. Ka kve su am bi ci je? VU KO VI]: Po sli je is - kus tva u L[ ne ke stva ri se u gla va ma igra ~a i qudi u klu bu mi jewaju i ne osje }a mo se in - fe ri or ni ji u odno su na Ajaks. Ima ju pre dnost da je kod wih kra }a pa uza, ali mi slim da mo `e mo sa pu no op ti mi zma da nas tu pi mo u tom dvo me ~u. Sma - tram da ima mo svo je {an se i da Aja ksu ne }e bi ti la ko da pro e. Ako bi smo pro {li wih, to bi bio fan tas ti ~an us pjeh.

36 36 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Ezil Os ta jem ako os ta ne Ven ger LON DON - Fu dba ler Ar se na la Me sut Ezil pot vrdio je da }e os ta ti u tom klu bu ako os ta ne i me nayer Ar sen Ven ger. Wegov ugo vor is ti ~e go di ne pa se spe ku - li {e da bi us ko ro mo gao na pus ti ti klub. - Ve oma sam sre }an u Ar - se na lu, spre man sam da po - tpi {em no vi ugo vor. Sve je na klu bu. Klub ta ko e zna i da `e lim da znam ka kva }e bi ti si tu aci ja u ve zi sa me nayerom u bu du }nos ti - re kao je Ni je mac. Le gen da Ar se na la Ti je - ri An ri op tu `io ga je da ucjewuje klub. - Sva ko ima pra vo na svo - je mi{qewe. Ne za ni ma ju me ta kve izja ve, ne uti ~u na me ne. Biv {i igra ~i ne zna ju ka kva je stvar na si tu - aci ja izme u me ne i klu ba - do dao je Ezil. Perin u suzama napustio teren FA kup Pli mut odo lio na "En fil du" LI VER PUL - Fu dba le ri Li ver pu la i ~et vrto li ga {a Pli mu ta odi gra li su bez go - lo va na "En fil du", u okvi ru tre }eg ko la FA ku pa. Me - nayer Li ver pu la Jir gen Klop izveo je naj mla i sas - tav u is to ri ji klu ba, ali ni je uspio da do e do po bje - de, pa }e dva ti ma odi gra ti re van{ na sta di onu u Pli - mu tu. Iako je do ma }i tim bio boqi pro ti vnik, gos ti su us pje li da pa ri ra ju to kom ci je log me ~a i za pro laz u daqe ta kmi ~ewe bo ri }e se na svom te re nu. Mo gli su "red si" do go la u prvom di je lu me ~a, ali je su - di ja po ni {tio po go dak Di - vo ka Ori gi ja po {to je pret ho dno do su dio pre kr{aj bel gij skog re pre zen ta tiv ca. Li ver pul je do kra ja imao niz pri li ka ko je ni je znao da is ko ris ti, ~ak 20 vi {e uda ra ca ima li su ka pro ti - vni ~kom go lu. Pli mut je to kom 131 go di - nu du ge is to ri je klu ba igrao po lu fi na le FA ku pa 1983/1984. i ~et vrtfi na le 2006/2007. Hrvat ski stru~wak u te {koj si tu aci ji Bili }u jo{ dvije {anse LON DON - ^el ni ci Vest He ma da }e me nayeru Sla ve nu Bi li }u jo{ dvi je {an se da se is ku pi po sli je ni za lo {ih re zul ta ta. Posqedwi ne us pjeh je bio de bakl od Man ~es ter si ti ja 0:5 u tre }em ko lu FA ku pa. Hrvat ski stru~wak je pod pri tis kom od po ~et ka se zo ne, s obzirom na to da je wego va eki pa ima la o~a jan start i ni ka ko da se do mo gne gorwe po lo vi ne ta be le Pre mi jer li ge. "^e ki }a ri" su po sli je tri ve za ne po bje de na ni za li tri po ra za, a ru ko vo de }i qudi po la ko gu be strpqewe za pro mjenqive par ti je Vest He ma. Lon don ski tim u na re dnom ko lu Pre mi jer li ge do ~e ku je Kris - tal Pa las, po tom gos tu je Mid lsbrou, da bi odi grao jo{ je dan su - sret sa Si ti jem po ~et kom fe bru ara, do ka da bi tre ba lo da bu de po zna ta Bi li }e va su dbi na na klu pi Vest He ma. Vest Hem je na 13. mjes tu na ta be li sa 22 bo da. ODGO \EN ME^ PESKARE I FJORENTINE TO RI NO - Ar gen tin ski duo Gon za lo Iguain i Pa olo Di ba la bio je ne mi lo srdan pre ma od bra ni Bo lowe pa je Ju ven tus go lo vi ma ovih na pa - da ~a sa vla dao ri va la sa 3:0 i ta ko za dr`ao ~e ti ri bo da pre dnos ti u odno su na Ro mu po sli je 19. ko la, s tim da "bjan ko ne ri" ima ju uta kmi cu mawe. Iguain je pos ti gao dva go - la, ko ji su mu bi li 11. i 12. ove se zo ne, a is pred wega su sa mo Ma uro Ikar di, An drea Be lo ti i Edin Yeko. Po pu la rni Pi - pi ta nas ta vio je da igra u ve - li koj for mi i ta ko oprav da va \E NO VA - Ne ka da je bio ve li ka na da ita li jan skog fu dba la i tre ba lo je da bu de nasqe dnik \an lu i i ja Bu fo na, ali ka ri je ra Ma ti je Pe ri na ne }e i}i ona ko ka ko se o~e ki va lo. Gol man \e no ve do `i vio je jo{ je dnu te {ku po vre du na me ~u sa Ro mom i ~e ka ga vi {e mje se ~na pa uza. Ba{ ka da se vra tio u for mu po sli je ve li ke pa uze iza zva ne ki dawem li ga me na - ta de snog koqena, ma le ro zni gol man do `i vio je te {ku po - vre du li je vog koqena. Pu kli su li ga men ti, pa sli je di ope ra ci ja i no va pa uza. Argentinski tango misterija za Bolowu Sa dva po got ka Iguaina i je dnim Di ba le Ju ven tus je do bio Bo lowu i os ta vio Ro mu na ~e ti ri bo da za os tat ka S P R T U S L I C I ogro man no vac ko ji je Ju ven tus pla tio Na po li ju, dok je Di ba la po go dio iz pe na la ~i me je uda - rio {a mar spe ku la ci ja ma da je na po mo lu wegov odla zak iz klu ba. Ni je ta ko baj na si tu aci - ja u to rin skom klu bu uprkos 26. uzas to pnoj do ma }oj po bje di "sta re da me", jer je tre ner Ma - si mi li ja no Ale gri za ra tio sa ~el ni ci ma klu ba, pri je svih sa di re kto rom \u ze pe om Ma ro - tom. KALINI] ODBIO KINEZE, TORINO PONUDU ARSENALA Ale gri je qut jer klub ni je do veo za mje nu za Po la Po gbu, a i sa da se pro ti vi pro da ji Pa - tri sa Evre. U Ita li ji su ovih da na u mo di odbi je ni ce pa je "Ga ze ta" obja vi la ka ko su ~el - ni ci To ri na ne ga ti vno od go - vo ri li na po nu du Ar se na la za Be lo ti ja vri je dnu ne vje ro va - tnih 65 mi li ona evra. Na pa da~ Fjo ren ti ne Ni ko la Ka li ni} oglu {io se o po nu du od 60 mi - li ona evra ko ja, na ra vno, do la - zi iz Ki ne, a ne da vno su is to pos tu pi li Ma rio Manyuki} i Si ni {a Mi haj lo vi}. Tre ner To ri na ka `e da ni - je spa vao ne ko li ko no }i zbog Serija A 1. Ju ven tus : Ro ma : Na po li : La cio : Mi lan : Ata lan ta : In ter : To ri no : Fjo ren ti na : Udi ne ze : Kje vo : \e no va : Sam pdo ri ja : Kaqari : Bo lowa : Sa su olo : Em po li : Pa ler mo : Kro to ne : Pes ka ra :33 9 Ju ven tus za dr`ao pre dnost na kon 19. ko la Serije A Gonzalo Iguain i Paolo Dibala nosili Juventus do pobjede FO TO: AGEN CI JE po nu de iz naj mno goqu dni je zemqe svi je ta, ali je odlu ~io da os ta ne na klu pi "bi ko va" ko - ji su na gos to vawu kod Sa su ola odi gra li bez go lo va uprkos ve - li kom bro ju pro pu {te nih pri - li ka. Svih 90 mi nu ta za To ri no odi grao je Adem Qaji}, ali ne ko li ko wego vih do brih po te - za i cen tar {u te va ni je bi lo do voqno za osva jawe tri bo da. Me~ izme u Pes ka re i Fjo ren - ti ne od go en je zbog za le e nih tri bi na na sta di onu "Adri ja - ti ko". Re zul ta ti: Udi ne ze - In - ter 1:2 (Jan kto 17 - Pe ri {i} 45+2, 87), Kje vo - Ata lan ta 1:4 (Pe li si je 62 - Go mez 4, 23, Kon - ti 42, Froj ler 69), \e no va - Ro - ma 0:1 (Izo 36, auto gol), La cio - Kro to ne 1:0 (Imo bi le 90), Mi lan - Kaqari 1:0 (Ba ka 88), Em po li - Pa ler mo 1:0 (Ma ka - ro ne 78, pe nal), Na po li - Sam - pdo ri ja 2:1 (Ga bi ja di ni 77, To ne li Hi saj 32, auto - gol). Kolarov se se li u Spartak MAN ^ES TER - Iako je ove se zo ne stan dar dan u prvoj pos ta vi Man ~es - ter si ti ja, srpski fu - dba ler Ale ksan dar Ko la rov vje ro va tno }e na pus ti ti klub i oti }i u Ru si ju. - Ko la ro vu je Spar tak iz Mos kve naj po `eqni ji klub za nas ta vak ka ri je - re. Ve li ku ulo gu u tom sta vu igra i blis kost dva na ro da. Iako Spar - tak ne nu di fi nan sij ske mo gu }nos ti kao Ki na, to ne }e bi ti pre pre ka. On `e li da igra u Li gi {am pi ona. To je je dan od bi tnih fa kto ra ko ji }e po mo }i Spar ta ku da ga do ve de - re kao je wegov me nayer Ser o Ber ti.

37 Francuska Dro gba ho }e u Mar seq MAR SEQ - Svo je vre me - no je dan od naj boqih na pa - da ~a svi je ta Di di je Dro gba (38) ne ma na mje ru da ka `e zbo gom fu dba lu, a ve} je izra zio `equ da se vra ti u Mar seq. - Pos to ji op ci ja da se vra tim u Fran cus ku, ali ne mo gu ni {ta vi {e da ka - `em. Na dam se da }u ispu - ni ti obe }awe je dnog da na da se vra tim u Mar seq. O to me se pri ~a 12 go di na, ta ~ni je ka da sam pre {ao u ^el zi. Vo lio bih da se vra tim. Sve je na ~el ni ci - ma Mar seqa - re kao je Dro gba. Man ~ester Mu riwo zo ve Ma no la sa MAN ^ES TER - Me - nayer Man ~es ter ju naj te ze Mu riwo spre man je da iz dvo ji 60 mi li ona evra za do vo ewe de fan - ziv ca Ro me Kos ta sa Ma no - la sa. Od sus tvo Eri ka Ba ija zbog u~e{ }a na Ku pu afri ~kih na ci ja bi }e ve - li ki hen di kep i Mu riwo sma tra da mu je ne op ho dan jo{ je dan kva li te tan {to - per. Uko li ko se ova spe ku - la ci ja ispos ta vi kao is ti na i uko li ko Ro ma pris ta ne da pro da Ma no - la sa, on }e pos ta ti tre }i naj skupqi de fan zi vac svih vre me na po sli je Yona Sto un sa i Da vi da Lu iza. Barselona Ra ki ti} gle da ka Gvar di oli BAR SE LO NA - Hrvat - ski in ter na ci ona lac Ivan Ra ki ti} vi {e ni je u prvom pla nu kod tre ne ra Bar se lo ne Lu isa En ri kea, ali je za wego ve uslu ge za - in te re so van biv {i tre ner Ka ta lo na ca, a sa da Man - ~es ter Si ti ja Pep Gvar di - ola. Ra ki ti} ni je bio u kon - ku ren ci ji za me~ pro tiv Viqare ala, {to je do da tno pod gri ja lo sumwe da vi {e ni je En ri ke ov adut. Me u - tim, pi tawe je i ko li ko }e se En ri ke za dr`a ti na klu pi Bar se lo ne, s ob zi - rom na sve lo {i je re zul ta - te. CI RIH - Me u na ro dna fu dbal ska fe de ra ci ja (FI - FA) da nas }e sa op {ti ti odlu - ku da }e Svjet sko prven stvo od go di ne bro ja ti 48 re pre - zen ta ci ja za ra zli ku od sa - da{wih 32. Prvi ~o vjek FI FA \a ni In fan ti no za la gao se za ovu ide ju od da na ka da je iza bran za pred sje dni ka i na kra ju je uspio, jer da na{wa obja va pred stavqa sa mo pu ku for - mal nost. Upo re do sa wego vim do las kom i pred stavqawem ove ide je, mno gi fu dbal ski zva ni ~ni ci i biv {i igra ~i upo zo ra va li su da bi ova kva odlu ka mo gla ubi ti dra` Mun di ja la, jer }e se po wiho - vom mi{qewu "ra zvo dni ti" kva li tet. Me u tim, In fan ti - no i os ta li mo }ni ci u Ci ri - hu odlu ~i li su dru ga ~i je, pa }e za mawe od de set go di na pre mi jer no bi ti odr`an za - vr{ni tur nir na ko jem }e bi - ti 16 gru pa sa po tri re pre zen ta ci je. Iako pro mje - nu sis te ma ta kmi ~ewa prav da obja{wewem da pri li ku za pla sman na Mun di jal da je i mawim re pre zen ta ci ja ma, pra - vi ciq je go to vo si gur no dru - ga ~i ji. Svjet ska fu dbal ska fe de ra ci ja tre ba lo bi da pro - fi ti ra od pro mje na, a pre ma pi sawu por tu gal skog lis ta go" pri ho di ko je }e FI - FA os tva ri ti od ta kmi ~ewa u Ru si ji go di ne izno si }e oko 3,35 mi li jar di evra, a od prven stva na ko jem bi tre ba lo da igra 48 eki pa, on }e bi ti GLAS SRPSKE utorak, 10. januar Ne mawa Ma ksi mo vi} po tpi sao ~etvorogodi{wi ugo vor sa Va len si jom Zlatni "orli}" pokre }e "{i {mi {e" Va len si ja je u vrlo te {koj si tu aci ji, a Ma ksi mo vi} bi tre ba lo da bu de je dno od po ja ~awa ko je }e po kre nu ti stva ri i vra ti ti osmi je he na li ca na vi ja ~a na "Mes taqi" VA LEN SI JA - Ka pi ten ge ne ra ci je zla tnih "or li }a" sa No vog Ze lan da Ne mawa Ma - ksi mo vi} po tpi sao je ugo vor sa Va len si jom do go di ne uz op ci ju pro du `et ka sa radwe na jo{ go di nu. Do sa da{wi prvo ti mac As - ta ne sa ko jom je osvo jio sve {to se mo glo u ka zah stan skom fu dba lu te igrao Li gu {am pi - ona i Li gu Evro pe iza brao je "{i {mi {e" iako se ve li kan {pan skog fu dba la sa po ~et ka vi je ka tre nu tno bo ri za op sta - nak i mno ge stva ri u klu bu ni - su na svom mjes tu. On je uje dno posqedwa akvi zi ci ja spor - tskog di re kto ra He su sa Ma ri je Pi tar ha, ko ji je ju ~e po dnio os - tav ku. Uprkos svim pro ble mi - ma, na javquje se da }e Va len si ja u idu }ih ne ko li ko da na po ja ~a ti re do ve i pro na }i tre ne ra po sli je odlas ka ]e za - rea Pran de li ja. Me u po ten ci - jal nim po ja ~awima po miwu se Si mo ne Za za, pa ~ak i Mi jat Ga }i no vi}, ko ji je izra zio `equ da os ta ne u Aj ntra htu. Ne mawa Ma ksi mo vi} (lijevo) odlu ~io da se opro ba u Pri me ri FO TO: AGEN CI JE Iz vje sno je da }e bi ti do la za ka na "Mes taqu" i da }e Ma ksi mo - vi} bi ti je dan od pre dvo dni ka no ve ge ne ra ci je ko ja ima ciq da se izvu ~e iz opa sne zo ne i vra ti osmi je he na li ca na vi ja - ~a. Ma ksi mo vi} je ro en u Bawi Ko viqa~i, a ro di teqi su mu sa So ko ca. Wegov ta le nat brzo su uo~i li ~el ni ci Crve ne zvez de, ko ji su ga ipak pre la ko PIKE IZVRIJE \AO TEBASA pus ti li ka da je imao sa mo 17 go di na. Oti {ao je u Ve ro nu, a za tim se skra sio u Do m`a la ma, oda kle je po sli je dvi je se zo ne pre {ao u As ta nu. Odli ~nim par ti ja ma skre nuo je pa`wu ZAZA I GA ]INOVI] NA ME TI VALENSIJE mno gih evrop skih klu bo va, a pos tao i re pre zen ta ti vac Srbi je. O~e ku je se da de bi tu je ve} 15. ja nu ara, ka da na "Mes taqu" do la zi Espawol. Va len si ja je si no} pro tiv Osa su ne odi gra - la posqedwi me~ 17. ko la u ko - jem je Bar se lo na jo{ je dnom ki ksa la, ovaj put pro tiv Viqare ala (1:1). Ka ta lon ci su osu li drvqe i ka mewe na su di ju Primera liga 1. Re al Ma drid : Se viqa : Bar se lo na : Atle ti ko M : Viqare al : Re al S : Atle tik B : Las Pal mas : Sel ta : Eibar : Espawol : Ala ves : Ma la ga : Be tis : De por ti vo : Le ga nes : Va len si ja : Hi hon : Gra na da : Osa su na :34 7 Rezultati Espawol - De por ti vo 1:1, Re - al Ma drid - Gra na da 5:0, Eibar - Atle ti ko Ma drid 0:2, Las Pal mas - Hi hon 1:0, Re al S. - Se viqa 0:4, Atle - tik B. - Ala ves 0:0, Be tis - Le ga nes 2:0, Sel ta - Ma la ga 3:1, Viqare al - Bar se lo na 1:1. Si no}: Osa su na - Va len si ja. Igwasi ju Igle si ja sa, ko ji je pro pus tio da do su di pe nal za gos te. Naj daqe je oti {ao \e - rar Pi ke, ko ji je iz vri je ao pred sje dni ka li ge Ha vi je ra Te ba sa, ina ~e va tre nog na vi ja - ~a Re al Ma dri da, ko ji ima {an su da po bje dom u za os ta lom me ~u pro tiv Va len si je po bje - gne na ve li kih osam bo do va pre dnos ti. Svjet sko prven stvo u fu dba lu od da nas vi {e ne }e bi ti is to In fan ti no po bi je dio, 48 u~e sni ka go di ne oko 3,95 mi li jar di. Is to vre - me no, tro {ko vi zbog po ras ta bro ja re pre zen ta ci ja i uta - kmi ca bi }e uve }a ni za 307 mi - li ona evra, ali }e se po ve }a ti i pri ho di od TV pra va (479 mi li ona evra) i mar ke tin ga (351 mi li on evra). Ko }e bi ti or ga ni za tor prvog "glo ma - znog" Svjet skog prven stva bi - }e po zna to go di ne. DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE Boris DMITRA[INOVI] direktor Iz da va~: AD "Glas Srpske" Bawalu ka Sken de ra Ku le no vi }a 93, tel (051) BAWALUKA Borjana RADMANOVI]-PETROVI] glavni i odgovorni urednik Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika, biznis), Daliborka ROGI] (urednik vijesti), Sandra KQAJI] (novosti), (dru{tvo, panorama), Darko GRABOVAC (hronika, Bawaluka), Tawa [IKAWI] (Srbija, region), Tawa MILAKOVI] (svijet), Aleksandra MAXAR (kultura), Du{an REPIJA (sport), Aleksandra GLI[I] (Glas plus) Bra}e Pi{teqi}a 1, Bawalu ka, tel. (051) , faks Do pi sni{ tvo: Do boj 053/ , Mar ke ting: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel.(051) ro ra ~u ni: Addiko Bank , NLB banka , Nova banka , Komercijalna banka , Unicredit Bank , Raiffeisen Bank Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu kraj Drvara, 31. jula godine. Od 15. septembra godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja godine. dopisnik glassrpske.com marketing glassrpske.com

38 38 utorak, 10. januar GLAS SRPSKE Antena Izdvajamo HRT Veliko putovawe po [kotskoj U `eqi da izbjegnu buku i pritisak svog prenaseqenog svijeta, turisti skloniji avanturi odva`ili su se na uzburkano more i putuju na Orkni i [etland s nadom za oporavak u miru i ti{ini dalekog sjevera. Istori~ar Pol Marton putuje na Sjeverna ostrva kako bi otkrio u kojoj su mjeri zbog svoje udaqenosti od kopna postali mamac za turiste "u potrazi za savr{enom samo}om". Polovo putovawe po~iwe na norve{koj sportskoj jahti prema istoku [etlanda. Pristane na Lervik, zatim istra`uje glavno ostrvo i wegov bajkoviti biqni i `ivotiwski svijet prije nego {to se opet otisne na pu~inu i zaplovi na jug, na raspjevana ostrva Orkni. RTRS RTRS PLUS RTS 1 RTS Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.08 Maca Popi 9.19 Svijet rije~i 9.30 Basketa{i 9.50 Sendokai {ampioni FILM Poqubac Dnevnik Sve~ana akademija povodom Dana Republike Srpske Vijesti Kud puklo da puklo, Mo`e i druga~ije Selo gori a baba se ~e{qa, Srpska danas Svijet zdravqa Ukradena qubav, TV novela Dok selo spava, Dnevnik Koncert za dobro jutro 9.04 Muzi~ki program 9.15 Dokumentarni program 9.35 Adolescentrik Muzi~ki program Dw - euromaxx highlights Koncert - Ruski kozaci Pe}ine Republike Srpske Dokumentarni program Besjednik Dw - euromaxx highlights Rezervat Rostov Muzi~ki program Dw-global Ko{arka - ABA liga: Igokea - FMP Dokumentarni program Adolescentrik Dnevnik Koncert - Kiki i "Piloti" 6.00 Vesti 6.05 Jutarwi program 9.05 Boqi `ivot, 9.45 Gastronomad Tako stoje stvari Dnevnik Sport plus Prevoznik, Gra anin Kvadratura kruga Sva{tara, Ovo je Srbija Nepobedivo srce, Ukratko o umetnosti Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica Dnevnik Loto Nepobedivo srce, 5.43 Koncert za dobro jutro 6.27 Slagalica 7.02 Kocka, kocka, kockica 7.30 ^ik pogodi 8.00 Crtani film 9.51 Mali dnevnik sredina i zdravqe Kulturna ba{tina Srbije Trag Beogradska filharmonija Qubav, mr`wa i propaganda Trezor Pla{ko Hrabrovi} uzvra}a udarac FILM Amazonija Mali dnevnik FILM Tesla ili prilago avawe an ela FILM Solunski atentatori Emisija iz kulture Putevi rimskih imperatora TV mre`a Radio RS 6.00 Razbudilnik 9.00 Vijesti 9.05 Riznica znawa 9.40 Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzi~ki intermeco Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik Radija RS Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Studiorum Vijesti Riznica znawa Starogradska sje}awa Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Razgovornik 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program B92 Emisija: BN TV ~orba Selo gori a baba se ~e{qa, Pre`ivjela sam, idem ku}i Dnevnik Vikinzi, Mu}ke, 0.07 Kud puklo da puklo, Jedinstveni Arktik Koncert - Dejan Petrovi} - Big bend Majstor Brajan Pe}ine Republike Srpske Muzi~ki program Serija: Zlatni dvori FILM I u dobu i u zlu Dnevnik Prevoznik, 0.30 Vesti 0.35 FILM Zabrawena privla~nost TV Brus i Lojd: Van kontrole Profil i profit Volander, Tri boje zvuka Brod~er~, Ni{vil 2016: Joss Stone 0.10 Trezor BN 6.30 Jutarwi program 9.00 Jest dobro jest Uz jutarwu kafu Novosti u podne Porodi~no blago, Velvet, Novosti Ru`a vjetrova, Dnevnik Junska no}, Ali, Danas u Srpskoj Zlatni dvori, Dnevnik Elif, Crvene planine, Dnevnik Porodi~no blago, 0.05 FILM 2.00 Satelitski program ATV Teletrgovina 9.00 Vendetta, 9.55 Vijesti Jedan na jedan Ma{ine pri~e Angry Birds Vijesti Divqa ma~ka, Andrija i An elka, Vijesti Na{a mala klinika, Teletrgovina Vijesti Angry Birds Prava `ena, do ATV vijesti Vremenska prognoza Prava `ena, Luk ili med IV, finale Loto Ve~erwe vijesti FILM Van Helsing 1.25 No}ni program PINK BH 6.00 Bandolera, 6.50 Oggy i bubice 7.00 Udri mu{ki - jutarwi program 9.20 Info scena Zehra, Bahar, Info top - vijesti Vremenska prognoza Vidimo se u Sarajevu koja nije mogla da voli, Info top - dnevnik Agencija za SIS, U pola pet Info top - dnevnik Info scena Bandolera, Aj{en - zlatareva k}i, Bahar, Izvedi me - dejting {ou Sa Tawom na ti tok {ou 0.15 Ku}a od srca 1.30 FILM Slobodna vo`wa 3.00 FILM Lavirint ELTA 1HD 7.00 Ostrvo korwa~a 7.30 Hrana i vino 8.00 Kafa u Putujte sa nama 9.00 Cover magazine 9.30 Sport za sve Dr`avni posao Jelena, Strijela, Cover magazine Hrana i vino Putokazi Dr`avni posao FILM Slatka tajna orgazma Jelena, Kafa u 5 kutak Dr`avni posao Alo, alo, Cover magazine Osvaja~i, koncert Alo, alo, Dr`avni posao Pandur, kutak K Vijesti 9.05 Horoskop 9.10 Tele{op 9.30 Ordinacija Izabela, Dolina suza, Vijesti Predaj se srce, SMS Box Anny style Vijesti Dolina suza, Oglasi Tele{op

39 7.30 Crtani filmovi B Crtani filmovi B Prijateqi, Prijateqi, Prijateqi, Prijateqi, Galileo B Vesti B Galileo B TV ~orba Dva i po mu{karca, Dva i po mu{karca, prema Ximu, Vesti B92 prema Ximu, FILM Zatvoreni krug FILM Bliski neprijateq 1.15 TV ~orba 1.45 Prijateqi, 2.15 Prijateqi, 2.45 Blejd - Lov se nastavqa, 6.30 An eli i prijateqi 6.45 Nebeske plesa~ice 7.05 Manon 7.15 Gradski heroji 7.25 Loopidoo 7.35 Santa's Special Delivery 8.00 Bebe dinosauri 8.15 [kola sambe 8.20 Ali, 9.40 Lonci i poklopci Stol za OBN info Junska no}, Zlatni dvori, Elif, Prakti~na `ena Stol za Ali, OBN info Balkan ekspres Elif, Junska no}, Zlatni dvori, Odba~eno siro~e, 7.00 Jutro za sve 9.05 Generacija Y 9.10 Be Ha Teens 9.15 Mini school 9.30 [ampioni divqine: Tasmanijski avo Vijesti Robiwa Isaura, Siromah i bogata{ica, Dnevnik Global Nova avantura BH gastro kutak Vijesti Thinking Box The Best FIFA Footbal wards 2016, snimak BiH magazin Mini school Siromah i bogata{ica, Dnevnik Tema dana Svijet prema Monsantu 7.05 Anijela, 8.00 Pokrenite tijelo 8.30 Kapital 9.00 Sti`u dolari, Izabela, Dolina suza, Predaj se srce, Ve~e sa `enama (Za)kuhajmo (za)jedno Anijela, Dolina suza, Zlatni dvori, Dnevnik u Izabela, Sva moja djeca, Dnevnik u Predaj se srce, Zlatni dvori, Sti`u dolari, 6.55 Dobro jutro, Hrvatska 9.05 Imam problem 9.32 Meklodove k}eri, Zemqe - Qudi - Pustolovine Bajkovita Hrvatska Glas domovine Dnevnik 1 te~e daqe, telenovela Informativka Veliko putovawe po [kotskoj Kod doktora Dru{tvena mre`a Dva: jedan u gostima Informativka Halo, halo, gledate Radio Zagreb Vijesti Hrvatska u`ivo Bonton Potjera Dnevnik Tema dana [kola kuhawa Global Radovan Iv{i} - Nepokorena {uma GLAS SRPSKE utorak, 10. januar B92 OBN BHT 1 TV 1 HRT 1 RTL 7.25 RTL danas 8.10 Sve u {est 8.45 Superkwiga 9.20 Superkwiga Ru`a vjetrova, Pet na pet Na{a mala klinika, Lovci na nekretnine Ku}ice iz snova Rawena qubav, FILM [etwa s dinosaurima RTL Vijesti FILM [etwa s dinosaurima Najboqi ninya ratnici Sve u {est RTL danas Pet na pet FILM Kraq {korpiona Andrija i An elka, RTL direkt Brus i Lojd izlaze iz laboratorije i svojih zona ugodnosti dok se trude prona}i izvanredan novi izum, pla{t nevidqivosti, koji su nekako izgubili. Moraju ga prona}i prije nego {to ga se Haos uspije domo}i. Cijela stvar s nevidqivo{}u komplikuje pri~u, a u~ewe u hodu kako biti {pijun veliki je izazov za ovu dvojicu junaka. Uloge: Masi Oka, Net Torens, Yajma Mejs, Lari Miler, Patrik Vorbarton Re`ija: Gil Junger ELTA 1 HD Muzika: Osvaja~i, koncert RTRS Ko{arka: Igokea - FMP 3.45 Blejd - Lov se nastavqa, 4.45 Blejd - Lov se nastavqa, 5.45 TV ~orba 6.15 Skrivena kamera B Crtani filmovi B Dobra `ena, 0.20 Savjet zvijezda 2.20 OBN info 2.40 Junska no}, 3.25 Odba~eno siro~e, 4.05 ^uvari planete 4.50 Magazin Lige {ampiona 5.15 OBN info 5.35 ^uvari planete Na dnevnom redu Tomorrow Today Dnevnik Masimo Savi} u BKC-u Siromah i bogata{ica, FILM Brus i Lojd: Izvan kontrole 0.00 FILM Hari Poter i kamen mudraca 2.20 Dnevnik u No}ni reprizni program Otvoreno Dnevnik Zemqe - Qudi - Pustolovine 0.00 Gospodin Selfriy, 0.40 Meklodove k}eri, Prava `ena, Hronike zlo~ina, 0.10 Hronike zlo~ina, 0.35 CSI, 1.25 Astro {ou 2.25 RTL danas Rosa Diamante, telenovela Hrana i vino Izabela, Putujte sa nama Novosti K Dnevnik RTS Predaj se srce, Bra}a Karamazovi, Novosti K FILM 0.30 Rosa Diamante, telenovela 2.00 No}ni program BEL 6.55 Smislenice + Obi~ajni kalendar 7.45 Tele{op 8.00 Divqi svijet 8.45 Agrodan 9.00 Tele{op 9.15 Muzika 9.55 Jestive biqne vrste Vremeplov Kuhiwica Meridijanima Prolog Play now Biqana za vas Tele{op Srbija koju volim Divqi svijet Jestive biqne vrste Kuhiwica Meridijanima Tele{op Zakoni zdravqa Smislenice + Obi~ajni kalendar Serija Centralni dnevnik Agrodan U potrazi TV Liberty Dokumentarni film Marketing Divqi svijet Dokumentarni film U potrazi NOVA 5.55 Dnevnik Nove TV 6.45 Nad lipom Spu`va Bob Skockani 8.20 Robocar Poli 8.30 Ma{a i medvjed 8.40 Ma{ine pri~e 9.05 Zauvijek susjedi, Inspektor Reks, IN magazin Nad lipom Sudbina, Vijesti Nove TV Sudbina, Samo ti pri~aj, Zauvijek susjedi, Zauvijek susjedi, Vijesti Nove TV IN magazin An eli, Dnevnik Nove TV Sudbina, Zlatni dvori, Ve~erwe vijesti Gas do daske, FILM A sada, Boom 1.25 FILM Znak Ju`wa~ko srce, 3.40 Partneri, 4.05 Astro savjetnik HRT Regionalni dnevnik 6.33 Dvorac igra~aka, 7.00 Juhuhu Sadie J., (Re)kreativac Don Mateo, Slatke tajne Veterinarske pri~e Regionalni dnevnik Medvjedi}i Endijeve divqe pustolovine posebnosti Zakon!, Ko{arka: Zagreb - Cibona Pustolovke, FILM Djeveru{e u akciji Prequba, Crna lista, FILM Slatka romansa FILM Mjesto pod suncem - ostati ili oti}i Slatka romansa 1.20 No}ni muzi~ki program

40 UHAP[ENO 16 QUDI ZBOG OPQA^KANE KIM Francuska policija uhapsila je 16 qudi, a neki su zadr`ani na saslu{awu, zbog mogu}e umije{anosti u pqa~ku ameri~ke rijaliti zvijezde Kim Karda{ijan u Parizu pro{le godine. Kako je saop{tila policija, 36-godi{woj zvijezdi je tada ukraden nakit vrijedan devet miliona evra. Nepoznati napada~i su tada upali u wen apartman, prislonili pi{toq na sqepoo~nicu, vezali je i opqa~kali. Ona je boravila u Parizu zbog francuske Nedjeqe mode. Tu`ilac se za sada nije ogla{avao. SE LE NA I MA LU MA NA PRA VI LI PO METWU NA "IN STA GRA MU" Ne da vno je nas ta la pra va po metwa na dru{ tve nim mre `a ma i fa no vi Se le ne Go mez su u ne do umi ci jer ne mo gu da ras tu ma ~e wene "po te ze" na "In sta gra mu". Na ime, 24-go di{wa pje va ~i ca, po - zna ta po to me {to ima naj vi {e fa - no va na ovoj dru{ tve noj mre `i, ne da vno je za pra ti la Ma lu mu, ko - lum bij skog pje va ~a, i laj ko va la ne ke od wego vih fo to gra fi ja. Ovo je wene pra ti oce zbu ni lo, ali kod ne - kih i pro bu di lo na du da se iza to ga kri je ne {to vi {e od pri ja teqstva. Na Se le ni ne fot ke ni je os tao imun ni Ma lu ma ko me se svi dje la ona u ~ijem je opi su pje va ~i ca na pi sa la: "Ven te pa ca", ka ko gla si na ziv pje - sme Ma lu me i Ri ki ja Mar ti na. Je dan od fa no va na pi sao je na "Tvi - te ru": "Ako su Se le na i Ma lu ma za je - dno, mo gu da umrem sre }an", a na re dni je je dnos ta vno tvi to vao: "Ma lu ma ft. Se le na Go mez?", alu di - ra ju }i da se mo `da spre ma no vi mu - zi ~ki pro je kat. Ovacije za Breda Pita Tokom proteklih nekoliko mjeseci, Bred Pit je izgledao umorno i iscrpqeno kad god bi se pojavio u javnosti, ali na dodjeli "Zlatnih globusa" slavni glumac zablistao je u punom sjaju. Wegovo pojavqivawe na ceremoniji bilo je za mnoge iznena ewe, po{to nije bilo poznato da }e biti jedan od prezentera. Luda planeta Sedam "Zlatnih globusa" za mju zikl "MOONLIGHT" OSVOJIO SAMO NAGRADU ZA NAJBOQU DRAMU Slavna francuska glu mi ca Iza bel Iper na gra e na je za naj boqu gla vnu glu mi cu u fil mu "El le" "La la Lend" Mju zikl "La la Men de su. GOSLING NAGRADU Lend" re di teqa - Dok sam pje vao, ple sao i De mi je na [a ze - POSVETIO svi rao kla vir, {to je je dno la osvo jio je se - PREMINULOM od najqe p{ih is kus ta va ko ja dam "Zla tnih BRATU SVOJE sam imao u `i vo tu, Eva se glo bu sa" na do - PARTNERKE EVE MENDES bri nu la o na {oj k}er ki, no se - dje li te pres ti - }i na {e dru go di je te i po ma - `ne na gra de u Los An e le su. pje smu, nu me ru "City of Stars", ko ja su uru - `u }i svom bra tu da po bi je di "La la Lend", pri ~a o ro man si ~e na kom po zi to ru Yas ti nu Har vi cu. rak - re kao je Go sling u emo ti - izme u mla de glu mi ce i yez pi ja nis te, Go sling je na gra du po sve tio pre - vnom go vo ru po {to mu je uru ~e no po tpu no je do mi ni rao me u na gra e - mi nu lom bra tu svo je par tner ke, glu mi - pri znawe za naj boqeg glum ca. nim os tva rewima, jer je osvo jio pri - ce Eve Men des, Hu anu Kar lo su Film "Moonlight", pri ~a o znawa u svih se dam ka te go ri ja u ko ji ma je bio no mi no van, ukqu~u ju }i i na gra - du za naj boqi film u ka te go ri ji ko me - Srpski glumci na dodjeli di je ili mju zi kla. [a zel, 31-go di{wi ame ri ~ki re di teq i sce na ris ta, osvo - Me u holivudskom elitom na{li su se i srpski glumci. jio je "Zla tni glo bus" za naj boqu re `i - Glumica Nina Seni~ar tek {to se vratila sa odmora u Meksiku, pa je na dodjeli "Zlatnih globusa" pokazala osun~ani ten. Na "Instagramu" se pohvalila fo- ju i naj boqi sce na rio, a gla vni glum ci, Ra jan Go sling i Ema Sto un, tografijom sa glumcem Aleksandrom Rejtom, poznatom po ulogama u hit na gra e ni su za naj boqu gla vnu mu {ku, ma poput "Westworld" i "Orange Is the New Black". Ceremoniji je prisustvovao i Stefan Kapi~i} sa svojom djevojkom, hrvatskom glumicom Ivanom odno sno `en sku ulo gu u ko me di ji ili mju zi klu. Mju zikl je ovjen ~an i pri - Horvat. Wih dvoje iskoristili su priliku da se slikaju sa Blejk Lajvli, suprugom glumca Rajana Rejnoldsa, sa kojim je Kapi~i} igrao u filmu znawima za naj boqu mu zi ku i naj boqu "Dedpul". odras tawu mla dog Afro ame ri kan ca ko ju je na pi sao i re `i rao Be ri Yen - kins, osvo jio je sa mo na gra du za naj - boqi film u ka te go ri ji dra me, iako je bio no mi no van u {est ka te go ri ja. "Zla - tni glo bus" za naj boqu gla vnu mu {ku dram sku ulo gu pri pao je Kej si ju Afle - ku za film "Man ches ter by the Sea", a sla vna fran cus ka glu mi ca Iza bel Iper na gra e na je za naj boqu gla vnu glu mi cu u fil mu "Elle" Po la Ver ho ve - na, ovjen ~a nom "Zla tnim glo bu som" za naj boqi stra ni film. Naj boqim ani - mi ra nim fil mom pro gla - {en je "Zo oto pie" Baj ro na Hauar da i Ri ~a Mu ra. Ra jan Go sling i Ema Sto un, na gra e ni su za naj boqe ulo ge u ko me di ji ili mju zi klu MU[KARAC U BRITANIJI OBJAVIO DA JE U DRUGOM STAWU Dvadesetogodi{wi mladi} iz Glostera prvi je mu{karac u Britaniji koji je objavio da je u drugom stawu. Hajden Kros, koji je ro en kao djevoj~ica, ve} tri godine `ivi kao mu{karac, ali je odlu~io da rodi dijete prije nego {to se podvrgne operaciji promjene pola. On je zakonski priznat kao mu{karac i ve} prima hormonsku terapiju, a odlu~io da rodi dijete odmah kako ne bi morao da odla`e operaciju. Budu}i tata, koji je na{ao davaoca sperme na "Fejsbuku", sada je u ~etvrtom mjesecu trudno}e. Nakon {to se porodi, hirur{ki }e mu biti odstrawene dojke i jajnici. "Glasova" Android aplikacija SKENIRAJTE KOD MOBILNIM TELEFONOM