Са бла го Сло вом Ње го вог пре о Све Штен Ства Г. Г. Фотија Епископа бијељинског и зворничко-тузланског

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Са бла го Сло вом Ње го вог пре о Све Штен Ства Г. Г. Фотија Епископа бијељинског и зворничко-тузланског"

Транскрипт

1 Са бла го Сло вом Ње го вог пре о Све Штен Ства Г. Г. Фотија Епископа бијељинског и зворничко-тузланског Преведено са изворника: Fr. Seraphim Rose Orthodoxy and the Religion of the Future St. Herman of Alaska Brotherhood, Fr. Seraphim Rose The Search for Orthodoxy The Orthodox Word, No. 226 St. Herman of Alaska Brotherhood, 2002.

2 Јеромонах Серафим (Роуз) Православље и религија будућности Превод: Андреј Поповић монах Ромило Хиландарац (стр. 5-55) Александар Орландић (стр ) СИНАЈ Бијељина 2019.

3 Јеромонах Серафим (Роуз)

4 Уместо предговора * Јер ће до ћи вре ме ка да здра ве на у ке не ће под но си ти, не го ће по сво јим же ља ма оку пи ти се би учи те ље да их че шу по уши ма; И од вра ти ће уши од исти не, а окре ну ти се бај ка ма. 2. Тим. 4, 3-4 Јер ће се по ја ви ти ла жни хри сто си и ла жни пр о ро ци, и по ка за ће зна ке ве ли ке и чу де са да би пре ва ри ли, ако је мо гу ће, и иза бра не. Мт. 24, 24 Oтац Се ра фим се 10. ма ја го ди не во зио својим ка ми о ном ку ћи из Оре го на, где је упра во пре у зео по шиљ ку сво је пр ве об ја вље не књи ге, Пра во сла вље и рели ги ја бу дућ но сти - књи ге ко ја ће јед но га да на по ста ти ка та ли за тор ду хов ног бу ђе ња, на ро чи то у Ру си ји. Књига пред ста вља раз ма тра ње са вре ме них ре ли гиј ских поја ва, симп то ма но ве ре ли гиј ске све сти" ко ја је при преми ла пут за јед ну свет ску ре ли ги ју и озна чи ла по че так де мон ске пе де сет ни це" по след њих вре ме на. Ни ка да ра ни је ни је би ла на пи са на та ко ду бо ка ана ли за ду ховних кре та ња у два де се том ве ку, јер их до са да ни ко ни је та ко бри жљи во пр о у чио у скла ду са без вре ме ном мудро шћу Све тих Ота ца. * Текст преузет из књиге Отац Серафим Роуз Живот и дело, други део, свети манастир Хиландар 2003, љубазношћу и благословом Сабора стараца манастира Хиландара 5

5 У ра ним и сред њим се дам де стим го ди на ма ХХ ве ка, ка да је о. Се ра фим пи сао ову сво ју књи гу, многе по ја ве ко је је опи си вао би ле су сма тра не за стра њива њи ма на мар ги на ма дру штва. Али, он је уви ђао шта до ла зи: ви део је ка ко оно што је мар ги нал но по ста је све ви ше глав ни ток. Уви ђао је за стра шу ју ће је дин ство ци ља иза ши ро ког спек тра, спо ља гле да но, са свим разли чи тих фе но ме на, и ви део је ка ко се на хо ри зон ту пома ља ко нач ни ис ход. Док је пу то вао ка ју гу, са сво јом књи гом ко ја је ски да ла ма ску са нај лу ка ви јих об ли ка де мон ских об ма на у на ше до ба, би ло је нор мал но да се за у ста ви код сре ди шта нео па га ни зма у Аме ри ци: код пла ни не Ма унт Ша ста. Ма унт Ша ста, ко ју су њени пр во бит ни ин ди јан ски ста нов ни ци сма тра ли све том пла ни ном, по ста ла је сре ди ште ак тив но сти окул ти ста и њи хо вих на се ља, ко ја су се са да та мо умно жа ва ла. О. Се ра фим се по ве зао је дан део пу та, уз пла ни ну, са својим то ва ром књи га. Сто је ћи у сен ци огром не пла ни не, на ме сту где се обич но одр жа ва ју нео па ган ске све ча ности, по јао је вас кр шње пе сме, по јао је о Хри сто вом Васкр се њу и Ње го вој по бе ди над са та ном и за ко ном смр ти. По чео је по но во да раз ми шља о оно ме о че му је ра ни је већ раз ми шљао: Пра во слав ни све ште ник тре ба да дође и осве шта ову пла ни ну све том во ди цом! 1 Ка сни је, на кон ру ко по ло же ња, он и о. Гер ман ће се вра ти ти и осве шта ти ову пла ни ну. Али, ње го ва књи га ће учи ни ти и ви ше од то га: она ће по ме ри ти пла ни не. Се ме књи ге Пра во сла вље и ре ли ги ја бу дућ но сти је са зре ва ло већ не ко вре ме у о. Се ра фи му. Као и његов Курс оп стан ка, ова књи га је би ла плод му ко трпног ра да на де лу Цар ство Чо ве чи је и Цар ство Бо жи је. О. Гер ман га је те рао да ко нач но за вр ши свој tan tum opus, али је о. Се ра фим од у стао од то га, јер је то био 6

6 пре ве лик по сао да би се пред у зео уз све оста ле по сло ве, а, уз то, и због то га што је то сма трао ису ви ше ин те лекту ал ним и ап стракт ним по слом. По треб но нам је не што прак тич ни је, го во рио је о. Гер ма ну. Ње гов ин те лек туал ни ели ти зам је са да био ствар пр о шло сти. Уз ра стао је и у спо ља шњем и у уну тар њем зна њу, и до сти гао је моћни став ко ји до ла зи од тре зве ног и спа сењ ског ду хов ног жи во та, па је и ње го во пи са ње по ста ло при сту пач ни је, ра зу мљи ви је, те мељ ни је и усме ре ни је, а не сло же ни је или не ра зу мљи ви је. Сле де ћи ста зу еван ђел ске јед ностав но сти, са да је пи сао на на чин ко ји су сви мла ди и ста ри, обра зо ва ни и нео бра зо ва ни - мо гли да раз у ме ју. Пра во сла вље и ре ли ги ја бу дућ но сти је за по че та го ди не, ис тра жи ва њем нај но ви је еку ме ни стичке мо де: отва ра ња ди ја ло га са не хри шћан ским ре лиги ја ма. О овој те ми су об ја вље на три члан ка у Пра вослав ној ре чи, а за њи ма и по дро бан опис ха ри змат ског бу ђе ња као об ли ка еку ме ни стич ке ду хов но сти ко ја спа да у из ра зи то не хри шћан ске ре ли гиј ске до жи вља је. Убр зо по об ја вљи ва њу члан ка о ха ри зма ти зму, о. Се ра фим је до био пи смо од Је ле не Кон це вич, у коме је ста ја ло: Ово што сте ов де опи са ли је сте ре ли ги ја бу дућ но сти, ре ли ги ја Ан ти хри ста. О. Се ра фим је, међу тим, био пот пу но све стан да ни у ком слу ча ју ни је на пи сао ис црп ну сту ди ју о овој ре ли ги ји, јер сту ди ја још увек ни је до би ла свој ко нач ни об лик. Ње го во де ло, твр дио је, пред ста вља ло је тек пре ли ми нар но ис тражи ва ње оних ду хов них тен ден ци ја ко је, чи ни се, ути ру пут за ре ли ги ју ан ти-хри шћан ства, за ре ли ги ју ко ја је, спо ља гле да но, хри шћан ска, али је усме ре на на па ганско ис ку ство ини ци ја ци је. Ре чи Је ле не Кон це вич о ре ли ги ји бу дућ но сти су бра ти ји па ле на па мет он да ка да је Брат ство Све тог Гер- 7

7 САДРЖАЈ Уместо предговора...4 Увод: Ка син КРЕ ти СтиЧ Кој РЕ Ли Ги ји БУ ДУЋ Но Сти...57 I Ди ја лог са не хри шћан ским ре ли ги ја ма...59 II Хри шћан ски и не хри шћан ски еку ме ни зам...65 III Но во до ба све то га ду ха...66 IV О овој књи зи...68 Мо Но те и СтиЧ КЕ РЕ Ли Ги је Да ли има мо истог Бо га са не хри шћа ни ма?...69 Моћ па ГаН СКих бо Го Ва Ју риш хин ду и зма на Хри шћан ство...75 I При влач ност хин ду и зма...75 II Рат на ви си ни дог ма та...81 III Хин ду и стич ка све ти ли шта и об ре ди...84 IV Хин ду и стич ка про па ган да на За па ду...88 V Циљ хин ду и зма: јед на свет ска ре ли ги ја за све...94 Фа Ки РЕ Во ЧУ До и ису Со Ва мо Ли тва...98 Да ЛЕ Ко и СтоЧ На МЕ Ди та Ци ја осва ја хри ШЋаН СКи свет I Хри шћан ска јо га II Хри шћан ски зен III Тран сцен ден тал на ме ди та ци ја

8 Но Ва РЕ Ли Гиј СКа свест Дух да ле ко и сточ них кул то ва I Ха ре Кри шна у Сан Фран ци ску II Гу ру Ма ха раџ-џи на аеро дро му III Тан трич ка јо га у пла ни на ма Но вог Мек си ка.121 IV Зен ве жбе у Се вер ној Ка ли фор ни ји V Но ва ду хов ност као про тив ник Хри шћан ства Зна Ци са НЕ Ба Пра во слав но хри шћан ско схва та ње не и ден ти фи ко ва них ле те ћих обје ка та (нло) I Дух са јенс фикшн-а (на уч не фан та сти ке) II НЛО ви ђе ња и на уч но ис тра жи ва ње о њи ма III Шест вр ста су сре та са НЛО IV Об ја шње ње нло фе но ме на V Зна че ње не и ден ти фи ко ва них ле те ћих обје ка та..147 Ха Ри ЗМа тич Ко ожи ВЉЕ ЊЕ Знак на шег вре ме на I Пен те ко стал ни по крет xx ве ка II Еку мен ски дух ха ри зма тич ког ожи вље ња III Гла со ла ли ја ек ста тич ко го во ре ње на не зна ним је зи ци ма IV Хри шћан ски ме ди у ми зам V О ду хов ној об ма ни Ту ма че ње ду хов них до жи вља ја Фи зич ке про прат не по ја ве уз ха ри зма тич ки до жи вљај Ду хов ни да ро ви ко ји пра те ха ри зма тич ке до жи вља је Но ви из лив Све то га Ду ха

9 ДУ ХоВ Но ста ЊЕ по СЛЕД Њих ВРЕ МЕ На I Ха ри зма тич ки по крет као знак вре ме на Пе де сет ни ца без Хри ста Уско ро до ла зи Исус Да ли и пра во слав ни тре ба да се по во де за от пад ни штвом? Че да, по след њи је час! (1. Јн. 2,18) II Ре ли ги ја бу дућ но сти III Чу вај те бла го дат Бо жи ју пра во слав ну Епи лог: ЏоН Ста УН и СЕК та са Мо У Би Ца Додатак: Тра Га ЊЕ за Пра Во СЛа ВЉЕМ I Увод II Мо ти ви за тра га ње Ко ри је ни По сто ја ност Љу бав III Зам ке Ли бе ра ли зам От ка че ност обра ће ни ка Хлад ни фор ма ли зам Мен та ли тет твр ђа ве IV Шта да се ра ди? V За кљу чак

10 Јеромонах Серафим (Роуз) ПРАВОСЛАВЉЕ И РЕЛИГИЈА БУДУЋНОСТИ Из да вач: СИНАЈ Издавачка кућа Епархије зворничко-тузланске За издавача: Протођакон Бојан Чечар Лек ту ра и ко рек ту ра: Ивана Јовановић Штам па: Еурографика, Зворник Ти раж: 2000

11