Kubanska va kci na nada za oboqele od karcinoma plu}a странa 9

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Kubanska va kci na nada za oboqele od karcinoma plu}a странa 9"

Транскрипт

1 Petak 4. maj Broj Godina LXIX DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE VIJESTI Bri ga za Br~ko dis trikt izbor ni trik SDA странa 4 PANORAMA Kubanska va kci na nada za oboqele od karcinoma plu}a странa 9 BAWALUKA SPORT Cijena 0.80 KM SRBIJA 30 dinara Ku ba nac ~eli~i bo kse re bawalu~ke Sla vi je странa 46 Ma hmut [vra ka, gla vni re pu bli ~ki tu `i lac RS Po ro di ce po bi je nih voj ni ka JNA, do ~e ka ne u Sa ra je vu psov ka ma i uvre da ma, oda le po {tu naj mi li jim Po ~iwe kon tro la ra da tu `i la ca странa 2 FOTO: ROJTERS Su ewe Zi ja du Tur ko vi }u Ori}: Upo zo ren sam da }u bi ti li kvi di ran странa 15 DANAS Uvrede `rta va i dvije decenije странa 3 posli je zlo ~i na Ova ma sa ko ja nas je da nas do ~e ka la li ~i mi na onu od pri je 20 go di na. I ovom ma som, kao i onom pri je 20 go di na, ne ko ko man du je, re kao Ban du ka. Do ~e ka ni zvi `du ci ma, psov awem "~e tni ~ke maj ke", "srpske maj ke", "ne ro e ne i mrtve dje ce" i po vi ci ma "Ubi ce, ubi ce" Po je di ni fa kul te ti u Srpskoj ni su po {to va li upi snu po li ti ku Upi sa no vi{e stu de na ta странa 7 ne go {to je do zvoqeno Bawalu ~ki Pra vni fa kul tet upi sao 13 re do vnih stu de na ta vi {e, dok su na PMF-u na stu dij skom pro gra mu Geo gra fi ja-nas ta vni smjer, upi sa na dva stu den ta, iako je odlu kom Vla de za brawen upis na ovaj pro gram "Glas Srpske" ot kri va glo bal nu te ro ris ti ~ku stru ktu ru for mi ra nu u ratnom odre du "El muyahe din" u BiH Pripre mom na pada na SAD ru ko vo di li xiha disti iz BiH странa 5

2 2 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Vijesti dana Do bri ca ]o si} u svo joj kwizi izno si svo ju is ti nu do ga awa u BiH kra - jem 20. vi je ka i on ~ak na vi {e mjes ta izla `e "srpsku is ti nu" o bo san - skom ra tu. On za pra vo fal si fi ku je, ma ni pu li {e, ob mawuje, slo bo dno mo `e mo re }i la `e, jer je on srpski Ge bels, la `e s ciqem. Sma il ^e ki}, is to ri ~ar i pro fe sor Fa kul te ta po li ti ~kih na uka Sa ra je vo Pred sje dnik RS i rus ki am ba sa dor u BiH Spro ves ti sa mo ono {to tra `i Stra zbur BAWALU KA - Pred sje dnik Re pu bli ke Srpske Mi lo rad Do - dik ka zao je ju ~e to kom raz go vo ra sa rus kim am ba sa do rom u BiH Ale ksan drom Bo can-har ~en kom da su pred sta vni ci Srpske opre di jeqeni za spro vo ewe odlu ke Evrop skog su da za qud ska pra va u Stra zbu ru u "slu ~a ju Sej di} i Fin ci", ali da ne mo `e bi ti ura e no ni {ta vi {e od ono ga {to se tra `i u toj odlu ci. Do dik i Bo can-har ~en ko su u Bawalu ci raz go va ra li i o dru - gim po li ti ~kim pi tawima, te una pre ewu eko nom ske i kul tur - ne sa radwe RS i Rus ke Fe de ra ci je, ja vi le su agen ci je. Karl Er ja vec i Mi ha el [pin de le ger Apli ka ci ja za ~lan stvo BiH u EU do kra ja go di ne SA RA JE VO - BiH bi do kra ja ove go di ne mo gla apli - ci ra ti za ~lan stvo u EU ako us pje {no okon ~a re for mske pro ce se, po ru ~i li su slo ve - na ~ki {ef di plo ma ti je Karl Er ja vec i mi nis tar za evrop - ske i me u na ro dne po slo ve Aus tri je Mi ha el [pin de le - ger. Po sli je ju ~e ra{weg sas tan - ka u Sa ra je vu sa mi nis trom inos tra nih po slo va BiH Zlat kom La gumyijom, Er ja vec i [pin de le ger su is ta kli da su Slo ve ni ja i Aus tri ja zemqe ko je naj sna `ni je po - dr`a va ju put BiH ka evroa - tlan tskim in te gra ci ja ma, pre ni je le su agen ci je. lio bih da ohra brim BiH da {to pri je spro ve de odlu ku u "slu ~a ju Sej di}-fin - ci". BiH mo ra pro go vo ri ti je dnim gla som i ima ti je dnu adre su sa ko jom EU mo `e pre - go va ra ti o evrop skim in te - gra ci ja ma - re kao je [pin de le ger. La gumyija je za hva lio gos ti ma na po mo }i i po dr{ci ko ju pru `a ju BiH i do dao da }e ovo bi ti go di - na apli ka ci je za EU i pri - bli `a vawa NATO-u. Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Pot vr e ni kan di da ti za Us ta vni sud RS BAWALU KA - Vi so ki sud ski i tu `i la ~ki sa vjet (VSTS) BiH do nio je zakqu~ak da os ta je pri ra ni joj lis ti kan di - da ta za pred sje dni ka i su di je Us ta vnog su da Re pu bli ke Srpske, ko ja je ut vr e na na sje dni ci VSTS-a kra jem mar ta. VSTS je kra jem pro {le se dmi ce po no vo ra zma trao lis tu kan di da ta, a u toj in sti tu ci ji su "Gla su Srpske" ka za li da su ima li oba ve zu da pret ho dno pri ba ve pi sme no mi{qewe Us ta vnog su da RS na pri je dlog VSTS-a pri je ne go {to lis - ta kan di da ta bu de dos tavqena pred sje dni ku RS kao ovla{ - }e nom pre dla ga ~u kan di da ta. Do da li su da je do pis sa pri je dlo gom kan di da ta za pred sje dni ka i su di je Us ta vnog su da RS za je dno sa pra te }om do ku men ta ci jom upu }en pred - sje dni ku RS. V. K. Ako se kod nas nas ta vi pra ksa pen zi oni sawa mla di }a kao {to je slu ~aj sa voj ni ci ma, za vr{i - }e mo kao Gr~ka. Zbog na ka ra dnog pen zi oni sawa da na{wi ra dni ci ni su si gur ni da }e od pen zi ja mo }i da pre `i ve. sen ci.ma Sva ke go di ne se izno va pi tam da li je ova zemqa nor mal na i da li tre ba u woj da `i vim. Ne ma ri - je ~i ko jom mo `e da se opi {e mr`wa iz Sa ra je va, pa ~ak i pre ma dje ci ko ja su ne du `no ubi je na u Do bro voqa ~koj. m-ma ja.ra il.com Ma hmut [vra ka, gla vni re pu bli ~ki tu `i lac RS, za "Glas Srpske" Po ~iwe kon tro la ra da tu `i la ca Pris ta li ca sam to ga da tu `i lac ko ji ra di boqe i vi {e i do bi je vi {e i obrnu to. Mo ra se na pra vi ti za kon ski osnov da se mo `e na pra vi ti ra zli ka izme u ra da i ne ra da, is ta kao [vra ka RAZGOVARAO: NEBOJ [A TOMA [EVI] nto ma se srpske.com Nas to ja }e mo da ~e{ }e obi la zi mo tu `i la{ tva i kon tro li {e mo rad tu `i la ca. Nas to ja }e mo da po boq{a mo kon tro lu, ko jom do sa da ni smo naj za do voqni ji. Ka da je u pi - tawu rad tu `i la ca, sma tram da je ne op ho dno stvo ri ti prin cip od go vor nos ti kroz sis tem pla ta. Re kao je to u in ter vjuu za "Glas Srpske" gla vni re pu - bli ~ki tu `i lac RS Ma hmut [vra ka. GLAS: Da li je za po ~e ta re or ga ni za ci ja tu `i la{ tva u skla du sa zah tje vi ma Evrop ske uni je i {ta ona pre dvi a? [VRA KA: Unu tra{wa or ga ni za ci ja tu `i la{ tva je sta ri za da tak i ve} smo ura - di li pra vil nik o unu - tra{woj or ga ni za ci ji. On }e bi ti za ne ko li ko da na go tov i na dam se da }e do bi ti sa gla - snost Vi so kog sud skog i tu - `i la ~kog sa vje ta BiH. Dio pra vil ni ka re gu li sa }e rad u pre dme ti ma ra tnih zlo ~i na. Tre nu tno ra di mo pre gled tih pre dme ta. Lo ci ra li smo sve pro ble me i ovih da na bi }e pro sli je en iz vje {taj ka Sa - vje tu tu `i la ca i Evrop skoj uni ji. Pra vil nik pre dvi a stru ~ne sa vje tni ke za ma loqe - tni ke i osni vawe po se bnih odjeqewa za rad s ma loqe tni - ci ma ko ji su po ~i ni oci kri - vi ~nog dje la, u ko ji ma }e bi ti i psi ho log i psi hi ja tar. Dru - gi dio se odno si na po mo} svje do ci ma. Tu `i la{ tvo BiH ima Odjeqewe za po mo} i za - {ti tu svje do ka u kri vi ~nim pos tup ci ma, a kod nas to ni je bio slu ~aj zbog ne dos tat ka nov ca. U bu du }nos ti nas ~e ka i ve li ki po sao ka da je u pi - tawu re for ma pra vo su a u skla du sa stru ktu ral nim di ja - lo gom sa EU i evrop skim stan dar di ma. To se, pri je sve - ga, odno si na Us ta vni sud BiH, ko ji ra di ne ke po slo ve ko je ne bi tre ba lo da ra di. Ma hmut [vra ka Us ta vni sud BiH do no si odlu - ke ko je po me ri tu mu pri pa da ju vrho vnim su do vi ma en ti te ta. Us ta vni sud tre ba da ra zma tra us kla e nost za ko na s Us ta vom. Po red de fi ni sawa na dle - `nos ti Us ta vnog su da BiH, ne op ho dno je iz vr{i ti raz - gra ni ~ewe na dle `nos ti Tu - `i la{ tva i Su da BiH i tu `i la {ta va i su do va u en ti - te ti ma. GLAS: Ka ko ocjewuje te do sa da{wi rad Re pu bli ~kog tu `i la{ tva i okru `nih tu - `i la {ta va i bor bu pro tiv or ga ni zo va nog i naj te `ih obli ka kri mi na la? [VRA KA: Stvo ri li smo no vu pra ksu i uve li kon tro lu ra da tu `i la {ta va. Nas to ja - }e mo da ~e{ }e obi la zi mo tu - `i la{ tva i kon tro li {e mo rad tu `i la ca, po se bno u pre - dme ti ma ko ji su pri vu kli ve - li ku pa`wu ja vnos ti. Nas to ja }e mo da po boq{a mo kon tro lu ko jom do sa da ni smo naj za do voqni ji. Ka da je u pi - tawu rad tu `i la ca, sma tram da je ne op ho dno stvo ri ti prin cip od go vor nos ti kroz sis tem pla ta. Pris ta li ca sam to ga da se na pra vi gra da ci ja, odno sno da tu `i lac ko ji ra di boqe i vi {e i do bi je vi {e i obrnu to. Mo ra se na pra vi ti za kon ski osnov da se mo `e Imo vi na GLAS: U ko li ko slu ~a je - va su tu `i la{ tva u RS pre dlo `i la blo ki rawe imo vi ne ste ~e ne kri vi - ~nim dje lom? [VRA KA: Do sa da je to pre dlo `e no u de se tak pre - dme ta i do ne se ne su odlu ke ko ji ma je za braweno ra spo - la gawe imo vi nom ve li ke vri - je dnos ti. To ni je traj na blo ka da, ve} pri vre me na mje ra ko ja za vi si od za - vr{et ka kri vi ~nog pos tup ka. Do sa da ni je bi lo traj nog odu zi mawa ne kre tni na. do bar rad na gra di ti i na pra - vi ti ra zli ka izme u ra da i ne ra da. Osim to ga, nas to ja }e - mo da u okru `nim tu `i la{ - tvi ma na pra vi mo po dje lu po sla, odno sno da dio tu `i - la ca zas tu pa op tu `ni ce po red osno vnim, a dio pred okru - `nim su do vi ma. U RS NE DOS TA JE tu `i la ca za pre dme te ra tnih zlo ~i na GLAS: Ko ji su naj ve }i pro ble mi sa ko ji ma se u ra du su sre }u tu `i la{ tva u RS i {ta tre ba u~i ni ti da ona bu du efi ka sni ja i os tva re boqe re zul ta te? [VRA KA: Naj ve }i pro - blem je ne dos ta tak nov ca, zbog ~e ga su ne pla }e ni ra ~u - ni za po je di na vje {ta ~ewa. Tu `i la{ tvo ne mo `e za - vr{i ti pre dmet bez vje {ta - ~ewa. Ima mo mno go po dru ~nih kan ce la ri ja i ne - dos ta tak nov ca ogra ni ~a va rad tu `i la{ tva. Po ku {a }e - mo da tro {ko ve ko ji to kom kri vi ~nih pos tu pa ka nas ta ju ra dom dr`a vnih or ga na pla te op tu `e ni. Nes hvatqivo je da ne ko po ~i ni kri vi ~no dje lo i ko {ta dr`a vu vi {e od ma ra ka, a pla ti sa mo pa u{al od 150 KM. Tu se mo - `e in ter ve ni sa ti i za to ni - je ne op ho dna iz mje na za ko na. U Wema ~koj se op tu `e ni vi - {e bo ji tro {ko va kri vi ~nog pos tup ka ne go ka zne, jer se kod wih op tu `e nom u tro {ko - ve pos tup ka obra ~u na va rad po li ci je, vje {ta ka i tu `i la - {ta va. GLAS: U ja vnos ti se ~es - to ~u ju ocje ne da su tu `i - la{ tva na jod go vor ni ja za ras pros traweni kri mi nal? [VRA KA: Ne mo `e tu `i - lac ko ji sa slu {a va osumwi~e - ne i op tu `e ne, po di `e op tu `ni ce i da ot kri va po - ~i ni oce kri vi ~nog dje la. Ipak, mo ram is ta }i da je sa - radwa s po li ci jom do bra. GLAS: Tu `i la{ tvi ma se za mje ra i ~es to odba ci vawe FOTO: V. STOJAKOVI] po li cij skih iz vje {ta ja zbog ne dos tat ka do ka za? [VRA KA: Mo ra te pi ta ti su do ve za {to ne ki pre dme ti ni su za vr{i li osu u ju }im pre su da ma. Pri vre dni kri mi - nal je po se bna vrsta kri mi - na la i wemu se mo ra po sve ti ti ve }a pa`wa. Tre ba - lo bi i u su do vi ma or ga ni zo - va ti po se bna odjeqewa za pri vre dni kri mi nal. GLAS: Ko li ko je od po - ~et ka go di ne pro ce su ira no slu ~a je va naj te `ih obli ka kri mi na la? [VRA KA: Ne pra ti mo stru ktu ru pre dme ta na taj na - ~in. GLAS: Ima li ko rup ci je me u tu `i oci ma? [VRA KA: Od po ~et ka mog ra da kao gla vnog tu `i oca ni - je pro ce su iran ni je dan tu `i - lac za ko rup ci ju. Ne }u re }i da to ga ne ma, ali pos to je odre e - ne pri ja ve ko je ni su ko rek tne. U Okru `nom tu `i la{ tvu Bawalu ka ima pri ja va pro tiv tu `i oca ko ji je vo dio is tra gu zbog paqevi ne u Osno vnom su - du Bawalu ka. Do sa da{wa is - tra ga ni je po ka za la da je tu `i lac zlo upo tri je bio po lo - `aj i pri ba vio se bi ne za ko - ni tu ko rist. Pos to je i pri ~e po je di nih qudi i advo ka ta ka - ko oni da ju no vac tu `i ocu ili su di ji za odre e ni pre - dmet. Mo gu }e je da ne ko na taj na ~in uzi ma se bi no vac, prav - da ju }i se da ga da je su di ji i tu `i ocu. Su vi {e je to sku po da vas ne ko ku pi za ozbiqno kri vi ~no dje lo. GLAS: Mo `e li us tu - pawe pre dme ta za ra tne zlo - ~i ne iz Tu `i la{ tva BiH na ni `e ni voe do pri ni je ti efi ka sni jem rje {a vawu? [VRA KA: Ovih da na je iz Tu `i la{ tva BiH dos tavqeno de se tak pre dme ta ra tnih zlo - ~i na ni `im tu `i la{ tvi ma. To }e im stvo ri ti do da tne po te {ko }e jer ne ma do voqno tu `i la ca za ra tne zlo ~i ne. U Bawalu ci ima mo je dnog tu `i - oca za ra tne zlo ~i ne, a tu `i - la{ tvo ima 145 pre dme ta.

3 PI DOMAZET glas ol.net SA RA JE VO - Mir nom {etwom sa bi je lim ru `a - ma i upaqenim svi je }a ma ne ka da{wom Do bro voqa - ~kom uli com u Sa ra je vu, pra }e ne uvre da ma i psov ka - ma biv {ih pri pa dni ka "Ze - le nih be ret ki" i gra a na, po ro di ce po bi je nih voj ni - ka JNA oda le su ju ~e po {tu za 42 mla di }a ko je su 2. i 3. ma ja go di ne ubi li pri pa dni ci Ar mi je RBiH. Uvre de i psov ke Obiqe`a vawe 20. go - di{wice zlo ~i na u Do bro - voqa ~koj pro te klo je na ru bu in ci den ta, jer su ne da le ko od mjes ta na ko jem su po lo `e - ne bi je le ru `e i za paqene svi je }e, pri pa dni ci Ko or di - na ci je bo ra ~kih udru `ewa Kan to na Sa ra je vo, ko ji su na pra vi li kon tras kup da obiqe`e "stra dawe pri pa - dni ka Ar mi je RBiH" zvi `da - li, do ba ci va li i pso va li "~e tni ~ku maj ku", "srpsku maj ku", "ne ro e nu i mrtvu dje - cu". Ni je mu ko lo nu od 200 qudi ko ja je kre nu la iz Miqevi }a obez bje i va le su ja ke po li cij ske sna ge ra spo - re e ne du` ci je le tra se wiho vog kre tawa, a od sku pa bo{wa ~kih bo ra ~kih udru - `ewa bio je pos tavqen kor - don spe ci jal ne po li ci je. Na obli`woj zgra di osva nuo je gra fit "Jo van Di vjak - he roj", a ka da je ko - lo na s de le ga ci jom iz Re pu - bli ke Srpske sti gla u ne ka da{wu Dobrovoqa~ku uli cu, do ~e ka li su ih po vi - ci "Ubi ce, ubi ce!". Na mjes tu zlo ~i na po lo - `i li su cvi je }e i za pa li li svi je }e po ro di ce po gi nu lih, pred sta vni ci bo ra ~kih i udru `ewa po ro di ca po gi nu - lih, te pred sta vni ci vlas ti Za tvor ske ka zne zbog zlo ~i na u br~an skoj "Lu ci" BR^KO - Osno vni sud Br~ko dis tri kta ne pra vo sna `no je osu dio Di - m~e ta Iv ~e va (40) na 20 mje se ci, a Dra `e na Uro {e vi }a iz Br~kog (40) na go di nu za tvo ra zbog ra tnog zlo ~i na nad ci vi li ma u br~an skoj "Lu ci" go di ne, sa op {ti la je ju ~e Pra vo su dna ko mi si ja Br~ko dis tri kta. Ova ma sa ko ja nas je da nas do ~e ka la li ~i mi na onu od pri je 20 go di na. I ovom ma som, kao i onom pri je 20 go di na, ne ko ko man du je, re kao Ban du ka. Do ~e ka ni zvi `du ci ma, psov ka ma "~e tni ~ke maj ke", "srpske maj ke", "ne ro e ne i mrtve dje ce" i po vi ci ma "Ubi ce, ubi ce" Re pu bli ke Srpske pre dvo e - ni mi nis trom ra da i bo ra - ~ko-in va lid ske za {ti te Re pu bli ke Srpske Pe trom \o ki }em. Maj ka ubi je nog voj ni ka Zdrav ka To mo vi }a, Bo gda na vi dno upla {e na re kla je da to li ku mr`wu ni je o~e ki va - la u Sa ra je vu i da ni ko u Re - pu bli ci Srpskoj ni ka da ni je ova ko do ~e kao po ro di ce `rta va. - Oni idu kroz na {u Re - pu bli ku sa svo jim zas ta va ma i ni ko ih ne vri je a. Sve `rtve tre ba da se po {tu ju, ne za vi sno od to ga ~i je su i gdje su stra da le. Sra mno je da 20 go di na po sli je zlo ~i - na ja kao maj ka mir no i bez uvre da ne mo gu da do em ta - mo gdje je moj Zdrav ko os tao i nes tao - re kla je Bo gda na To mo vi}. KO [A RAC: Na `a lost, evo ovo je BiH, ovo je Sa ra je vo Ses tra ubi je nog voj ni ka Obra da Gvoz de no vi }a, Gor - da na re kla je da u Do bro - voqa ~ku ni je i{la ni sa ka kvim po li ti ~kim ni ti bi lo ko jim dru gim ciqem, osim da za pa li svi je }u ta mo gdje joj je brat po gi nuo. O~e vi dac zlo ~i na u Do - bro voqa ~koj Raj ko Ban du ka, ko ji je bio a u tant komandanta Dru ge voj ne oblas ti, sje }a se da je 3. ma ja bio na za ~equ ko lo ne, ka da su po put pe ~ur ki iz Miqac ke, sa be - de ma i okol nih zgra da na ko lo nu na ju ri li u ma si i ra fal nom paqbom. - Ova ma sa ko ja nas je da - nas do ~e ka la li ~i mi na onu od pri je 20 go di na. I ovom ma som, kao i onom pri je 20 go di na, ne ko ko man du je - re - kao Ban du ka. Ka `e da se tek 19 go di - na po sli je zlo ~i na Tu `i - la{ tvo BiH udos to ji lo da uzme izja vu od wega kao svje - do ka ovog ra tnog zlo ~i na. - U ja nu aru sam od me u - na ro dnog tu `i oca do bio pi - smo u ko jem tvrdi da sam bio za ko ni ta me ta i da sam bio le gal ni ciq u Do bro voqa - ~koj uli ci. Ne pro ce su irawe Iv ~ev i Uro {e vi} pro gla {e ni su kri vim da su kao pri pa dni ci Voj ske RS u ma ju i ju nu go di ne, kr{e }i pra vi la me u na ro dnog pra va, mu ~i li i ne ~o vje ~no pos tu pa li pre ma dva bo{wa ~ka ci vi la za to ~e na u lo go ru "Lu ka". sva kog ra tnog zlo ~i na je no - vi zlo ~in - re kao je Ban du - ka, ko ji je iz ko lo ne u Do bro voqa ~koj odve den u za - robqeni{ tvo. De le ga ci je [ef Ti ma Vla de Re pu - bli ke Srpske za ko or di na ci - ju akti vnos ti is tra `i vawa ra tnih zlo ~i na i tra `ewa nes ta lih li ca Sta {a Ko {a- rac re kao je da sra mne psov ke, uzne mi ru ju }e po ru ke i bes ti - dna vri je awa ko ji su upu }e- ni u~e sni ci ma obiqe`a vawa 20 go di na zlo ~i na nad voj ni - ci ma JNA i po se bno ~la no - vi ma po ro di ca po gi nu lih bo ra ca, de fi ni ti vno tra si - ra ju put BiH u pro past i wen ko na ~an krah. - Na `a lost, evo ovo je BiH, ovo je Sa ra je vo - re kao je Ko {a rac. Mi nis tar ra da i bo ra - ~ko-in va lid ske za {ti te RS Pe tar \o ki} pod sje tio je da je kr{ewem do go vo ra ta - da{weg pred sje da va ju }eg Pred sje dni{ tvarbihali - je Ize tbe go vi }a i ge ne ra la Mi lu ti na Ku kawca o mir - nom po vla ~ewu voj ske iz Sa - ra je va iz vr{en stra vi ~an ra tni zlo ~in. smo da oda mo po ~ast ne vi no stra da lim i ~i ni }e mo to sva ke go di ne jer ne vi no stra da li ne smi - ju bi ti za bo ravqeni. Ovaj GLAS SRPSKE petak, 4. maj Po ro di ce po bi je nih voj ni ka JNA, do ~e ka ne u Sa ra je vu psov ka ma i uvre da ma, oda le po {tu naj mi li jim Sra mne uvrede `rta va i dvi je de ce ni je po sli je zlo ~i na Ratna ikonografija u Sarajevu FOTO: AGENCIJE Srbija Am ba sa dor Srbi je u BiH Ni no slav Sto ja di no vi}, ko ji je odao po {tu ubi je - nim pri pa dni ci ma JNA u Do bro voqa ~koj uli ci, is - ta kao je da is tin skog po - mi rewa u re gi onu ne }e bi ti sve dok se sve stra ne u su ko bu ne su o~e sa ra - tnim zlo ~i ni ma, pri je sve ga svo jim. - Srbi ja je pri mer ka ko se tre ba su o~i ti i izvi - ni ti ne vi nim `rtva ma, ta ko da o~e ku jem da i dru - ga stra na to u~i ni. Mi - slim da je do bro da svi uzme mo u~e{ }e u ovo me i da dru goj stra ni otvo ri mo o~i, da pri zna ju {ta se de {a va lo i da za je dno, ako je mo gu }e, kre ne mo u evrop sku bu du }nost - re - kao je Sto ja di no vi}. FO TO: ROJTERS Porodice ubijenih 20 godina ~ekaju pravdu skup ni je imao ciq da bi lo ko ga pro vo ci ra i `a lim {to se po ja vi la ova gru pa ko ja pro tes tu je i vri je a nas zbog to ga - ka zao je \o ki}. Na gla sio je da prav da i pra vo su e ne smi ju os ta ti ni je mi i da se mo ra za vr{i - ti pro ces pro tiv onih ko ji su i u po li ti ~kom i voj nom smi slu na jod go vor ni ji. - Psov ke i vri je awa ko - ja su u Sa ra je vu upu }e na u~e - sni ci ma obiqe`a vawa 20 go di na od stra dawa voj ni ka JNA u Dobrovoqa~koj uli ci, do kaz su da BiH ne ma bu du - }nost - izja vi la je po sla nik SDS-a u Par la men tar noj skup {ti ni BiH Ale ksan dra Pan du re vi}. Po sli je mir ne {etwe, po la gawa cvi je }a i paqewa svi je }a u ne ka da{woj Do - bro voqa ~koj uli ci ko lo na je uz po li cij sku pratwu iza - {la iz fe de ral nog di je la Sa ra je va i upu ti la se u crkvu u Miqevi }i ma, gdje je po bi je nim voj ni ci ma slu - `en pa ras tos, a na Voj ni - ~kom grobqu po lo `e ni su vi jen ci. U na pa du na JNA ubi je - na su 42 pri pa dni ka voj ske i ci vi la, me u ko ji ma pet ofi ci ra, 73 oso be su rawene, a 215 za robqeno ili ote to. Za zlo ~i ne u Do bro voqa - ~koj uli ci jo{ ni ko ni je od - go va rao, a tu `i lac Tu `ila{ tva BiH Yud Ro ma no obus ta vio je 17. ja nu ara is - tra gu pro tiv 14 osumwi~e - nih. MUP RS ulo `io je pri - go vor na ovu odlu ku, na ko ji jo{ uvi jek ne ma od go vo ra, a pro {le se dmi ce MUP Is to - ~no Sa ra je vo upu tio je Tu - `i la{ tvu BiH do pu nu iz vje {ta ja, sa no vim do ka zi - ma i svje do ci ma.

4 4 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Ko men tar dana Pi DO MA ZET Do bro voqa ~ka Da je BiH jo{ uvi jek du bo ko po di jeqena zemqa uto - nu la u de be li mrak naj boqe svje do ~e in ci den ti ko ji su se de si li u Do bro voqa ~koj uli ci u Sa ra je vu, gdje se obiqe`a va la dva de se ta go di{wica ubis tva ne du `nih voj ni ka, ko ji su u toj uli ci na zvjer ski na ~in po bi je ni kao gli ne ni go lu bo vi. Ucvi jeqene maj ke, ses tre, ro - dbi na i pre `i vje li svje do ci, ko ji su ju ~e do {li sa mo da po lo `e cvi je }e i za pa le svi je }e, na naj bru tal ni ji na ~in su iz vri je a ni i izvi ka ni. Za hvaquju }i ve li kom obez bje ewu i pri se bnos ti pri pa dni ka po li ci je iz bje - gnut je su kob i tra ge di ja ve }ih raz mje ra. Zbog sve ga {to se de {a va lo ju ~e u Sa ra je vu o~i gle dno je da je dio svi je }a go rio ne sa mo za mla di }e, ko ji su izu bi li `i vo te, ne go i za po ko pa nu i ubi je nu BiH, ko ju ne ki na si lu ho }e da o`i ve i u ko ju jo{ uvi jek vje ru ju O~i gle dno izma ni pu - li sa na ruqa ko ja je u stawu ucvi jeqenoj maj - ci pso va ti mrtvog si na i sve ro e ne, po gi nu le, mrtve i `i ve ja san je si - gnal da }e se na ro di u ovoj zemqi te {ko po mi - ri ti. Te {ko }e se Bo{waci u ovoj oja e - noj dr`a vi i mra ku ko - na ~no su o~i ti sa is ti nom. Ako u gla vnom gra du BiH oni ko ji su iz gu bi li svo je naj mi li - je ne mo gu na mjes tu stra dawa ni 20 go di na od tra ge di je mir no i bez pro vo ka ci ja, uvre da i po ni `ewa za pa li ti svi je }u i po lo `i ti bi je lu ru `u, kao sim bol ne vi nos ti i mla dos ti, on da je sa svim si gur no da se ovaj grad za - uvi jek poz dra vio sa mo gu }no{ }u da ga svi je dna ko pri - zna ju kao svo ju pres to ni cu. Ni je ~u dno sto ga {to ~o vjek ko ji je pre `i vio ma sakr u Do bro voqa ~koj sa `aqewem ka `e da da nas, 20 go di na po sli je stra vi ~nih ubis ta va ne du `nih voj ni ka i ci vi - la, osje }a ve }u gor ~i nu od one ka kvu je osje }ao dok se mir no kre tao u ko lo ni i sa mo za hvaquju }i sre }i i bo - `i jem ~u du pre `i vio. S ra zlo gom ucvi jeqene maj ke, ses tre, o~e vi i bra }a po sli je sve ga {to su do `i vje li u Sa ra je vu, sa mo za to {to ne mo gu i ne `e le da za bo ra ve svo je `rtve, ka `u ka ko ovaj grad i po sli je dvi je de ce ni je {aqe ra tno hu - {ka ~ke kri ko ve i ka ko u wemu ne ma mjes ta za Srbe i wiho ve `rtve, po me ne i svi je }e. Zbog sve ga {to se de - {a va lo ju ~e u Sa ra je vu o~i gle dno je da je dio svi je }a go rio ne sa mo za mla di }e, ko ji su izu bi li `i vo te, ne go i za po ko pa nu i ubi je nu BiH, ko ju ne ki na si lu ho }e da o`i ve i u ko ju jo{ uvi jek vje ru ju. Sa ra jev ski mrak, ko ji se i daqe ne di `e sa ne ka - da{we Do bro voqa ~ke uli ce, i daqe od go va ra oni ma ko ji u tom mra ku `e le da os ta nu wiho va dje la. Ali tre ba da zna ju da u zemqi ko ja te `i su `i vo tu svih wenih sta no vni ka, bez ob zi ra na to ko joj vje ri ili na - ci ji pri pa da li, ne smi je da bu de mra ~nih ku ta ka. Mi lo{ Mi lo va no vi}, odbor nik SNSD-a u SO Sre bre ni ca Re kao da po ku {a ji Bo{waka da po no vo uz po mo} me u na ro dne za - je dni ce do u do vlas ti u Sre bre ni ci ne }e uro di ti plo dom i da ul - ti ma tu mi da do bi je spe ci jal ni izbor ni sta tus ni su pri hvatqivi. Bo{wa ~ke po li ti ~ke par ti je Spre ma ju no vu ofan zi vu na Sre bre ni cu da bi Izbor ni za kon bio po no vo izmi jewen ~i me bi do bi la po se ban sta tus na pred sto je }im lo kal nim izbo ri ma, {to bi omo gu }i lo po bje du Bo{waka. Ba kir Ize tbe go vi} po zvao am ba sa do re PIC-a da ne okon ~a ju su per vi zi ju u Br~kom Bakir Izetbegovi} PI [E: VEDRANA KULAGA ve dra srpske.com BAWALU KA - Re pu bli ka Srpska je ispu ni la sve oba ve - ze ne op ho dne za okon ~awe su - per vi zi je u Br~ko dis tri ktu, a bo{wa ~ka stra na ra znim op stru kci ja ma po ku {a va da za dr`i me u na ro dno pri sus - tvo u BiH, ne iz vje snost u odno si ma unu tar zemqe, ali i da pri ku pi jef ti ne izbor - ne po ene, oci je ni li su pred - sta vni ci Re pu bli ke Srpske. Pred sje da va ju }i Pred sje - dn i{ tva BiH Ba kir Ize - tbe g o vi} upu tio je ju ~e am ba sa do ri ma ze maqa ~la - ni ca Upra vnog odbo ra Sa vje ta za pr i mje nu mi ra (PIC) pi smo u ko jem na vo di da ni su ste ~e - ni uslo vi za okon ~awe su per - vi zi je u Br~kom. On je u pi smu na veo da RS jo{ ni je do ka za la ja snu spre mnost da se u po tpu - nos ti pri dr`a va svih oba ve za ko je pro is ti ~u iz Ko na ~ne odlu ke Ar bi tra `nog tri bu na - la, Sta tu ta Br~ko dis tri kta i Aman dma na na Us tav BiH. Na - veo je da RS ni ka da ni je sta - vi la van sna ge odlu ku Na ro dne skup {ti ne RS ko jom SA RA JE VO - Sa vjet mi - nis ta ra BiH ra zma trao je ju ~e Pri je dlog za ko na o pres tan ku va `ewa Za ko na o do pu ni Za ko - na o slu `bi u Oru `a nim sna - ga ma BiH i za du `io mi nis tar stva fi nan si ja i tre zo ra i od bra ne da za idu }u sje dni cu pri pre me na crt osno - vnog za ko na o slu `bi u Oru - `a nim sna ga ma, ka ko bi ovi za ko ni za je dno bi li ra zma tra - ni i upu }e ni u par la men tar nu pro ce du ru. Iz mje na ma i do pu na ma Za - ko na o slu `bi u Oru `nim sna ga ma omo gu }e no je pri je - BO[WA^KI politi~ari ne `ele odlazak stranaca Bri ga za dis trikt izbor ni trik SDA Da vno ste ~e ni uslo vi za okon ~awe su per vi zi je u Br~kom. RS o~e ku je da }e do kra ja ma ja bi ti za vr{e na fa za tran zi ci je upravqawa OHR-a u dis tri ktu, re kao Ra do ji ~i} se odbi ja ko na ~na odlu ka Ar - bi tra `nog tri bu na la. Zva ni ~ni ci u RS po ru ~i li su Ize tbe go vi }u da se upo zna sa pra vnim nor ma ma u Srpskoj i pri hva ti ~iweni cu da je ona ura di la sve {to je od we za - hti je va no. Pred sje dnik Na ro dne skup {ti ne RS Igor Ra do ji - ~i} re kao je da su da vno ste ~e - ni uslo vi za okon ~awe su per vi zi je u Br~kom i da vlas ti Srpske o~e ku ju da }e do kra ja ma ja bi ti za vr{e na fa - za tran zi ci je upravqawa OHR-a u dis tri ktu. - RS o~e ku je da se us ko ro okon ~a ar bi tra `a, {to je u na - dle `nos ti me u na ro dnih fa - Ko men ta ri {u }i Ize tbe go vi - }ev pri je dlog za do no {ewe za ko na o Br~ko dis tri ktu u Par la men tu BiH, za ko ji je re kao da je je di no pra vo rje - {ewe ko jim bi se sve obu hva - tno mo gla re gu li sa ti sva ne ri je {e na pi tawa, po sla nik SNSD-a u Par la men tu BiH vre me no pen zi oni sawe biv - {ih voj ni ka ko ji su zbog pre - las ka sta ro sne gra ni ce od 35 go di na otpu {te ni iz slu `be, {to pred stavqa udar na buyete. - Ciq je da pra va voj ni - ka ko ji ma je is te kao ugo vor bu - du re gu li sa na kao i pra va sro dnih ka te go ri ja u en ti te ti - ma i u skla du s en ti tet skim pro pi si ma - sa op {te no je iz kto ra, ta ko da in sti tu ci je vlas ti u dis tri ktu preu zmu pu - nu od go vor nost za wego vo fun - kci oni sawe - re kao je Ra do ji ~i}. GLU HA KO VI]: SDA po ku {a va da se spa se u Br~kom Pot pred sje dnik Na ro dne skup {ti ne RS Pre drag Glu ha - ko vi} re kao je da se ra di o in - di vi du al nom po ku {a ju da se pri do bi je bi ra ~ko ti je lo, jer je SDA ~i ji je fun kci oner Ize tbe go vi} na mar gi na ma u Br~kom. - SDA je nis ko pa la u Br~kom, a ovo je po ku {aj da se Sa vje ta mi nis ta ra. Mi nis tar stvo od bra ne BiH bi lo je za du `e no da sa re - sor nim en ti tet skim mi nis - tar stvi ma i fon do vi ma PIO pro na e rje {ewe za no vi za kon o slu `bi u Oru `a nim sna ga - ma, {to ni je ura e no. Ra ni je je Sa vjet mi nis ta ra BiH usvo jio zakqu~ak pre ma ko jem }e u buyetu BiH za ovu go di nu bi ti obe zbi je e na sred stva iz ko jih }e pen zi oni sa nim voj ni ci ma bi ti is pla }en no vac ko ji im sqedu je od da na os tva ri vawa pra va zakqu ~no sa 31. mar tom ove go di ne. Na osno vu tog vra ti je dan dio bi ra ~kog ti je - la - re kao je Glu ha ko vi}. Za mje nik {e fa Klu ba po - sla ni ka SNSD-a u Na ro dnoj skup {ti ni RS Ni ko la Ba {ti - nac re kao je da Ize tbe go vi }e - vo pi smo po ka zu je da bo{wa ~ki po li ti ~a ri ne `e - le okon ~awe pri sus tva me u na - ro dne za je dni ce u BiH. - RS je ispu ni la sve uslo ve iz Ar bi tra `ne odlu ke i pre - da na je po {to vawu Ane ksa ~e - ti ri i os ta lih di je lo va Dej ton skog spo ra zu ma. Na dam se da }e Ize tbe go vi }e vo pi smo bi ti ne us pje li po ku {aj da se za dr`i me u na ro dna za je dni ca - re kao je Ba {ti nac i do dao da su de kla ra ci je i re zo lu ci je Na ro dne skup {ti ne po li ti - ~ki sta vo vi ko je u odre e nim tre nu ci ma za uzi ma par la ment i da se oni ne stavqaju van sna ge, ve} se mo gu mo di fi ko - va ti. Sje dni ca PIC-a tre ba lo bi da bu de odr`a na 22. i 23 ma ja, a Me u na ro dna kri zna gru pa i po je di ni am ba sa do ri oci je ni - li su da su ispuweni uslo vi za okon ~awe su per vi zi je u Br~kom. Sa vjet mi nis ta ra BiH ra zma trao pres ta nak va `ewa iz mje na Za ko na o slu `bi u OS Ne ma pri vi le gi ja za biv {e voj ni ke PRA VA BIV [IH voj ni ka us kla di ti sa sro dnim ka te go ri ja ma u en ti te ti ma ZA KON La zar Pro da no vi} re kao je da za tim ne ma po tre be. - Ne ma ra zlo ga da se do no si po se ban za kon o Br~ko dis - tri ktu, jer on dje lu je u skla du sa za ko no dav stvom ko je je na sna zi i ko je je ba zi ra no na Ar bi tra `noj odlu ci - zakqu~io je Pro da no vi}. FOTO: ARHIVA zakqu ~ka za voj ni ke je u buyetu obe zbi je e no 20 mi li ona ma - ra ka. Sa vjet mi nis ta ra je za du - `io mi nis tar stva inos tra nih po slo va i fi nan si ja da ubrza ju pre go vo re o ra spo dje li di plo - mat sko-kon zu lar ne imo vi ne biv {e Ju go sla vi je. Ut vr en je i pri je dlog osno va za vo ewe pre go vo ra za zakqu~i vawe spo - ra zu ma izme u Sa vje ta mi nis - ta ra i Vla de Srbi je o iz gradwi mos ta pre ko ri je ke Dri ne i gra ni ~nih pre la za na lo ka ci ji Ba ~ev ci - Fa ko vi D.

5 GLAS SRPSKE petak, 4. maj "Glas Srpske" ot kri va glo bal nu te ro ris ti ~ku stru ktu ru for mi ra nu u odre du "El muyahe din" u BiH Pri pre mom na pa da na SAD ru ko vo di li xiha dis ti iz BiH Za pri pre mu te ro ris ti ~kog na pa da u SAD op tu `en i Adnan El [u kri ju ma, te ro ris ta iz odre da "El muyahe din" u BiH, za ko jim je ra spi sa na na gra da od pet mi li ona do la ra. El [u kri ju ma u blis kim ve za ma sa Ali [ar ka vi jem, jo{ je dnim pri pa dni kom odre da "El muyahe din", ko ji je za Bin La de na re gru to vao tje lo hra ni teqe PI [E: MIRJANA KUSMUK des srpske.com WUJORK - Op tu `ni ca i de taqi is tra ge u ve zi sa pri - pre mom te ro ris ti ~kog na pa - da na Wujork, za ko ji se u SAD su di i na tu ra li zo va nom Bo{waku iz BiH Adi su Me - duwani nu, po ka zu ju da je mre - `a ko ja je ru ko vo di la obu kom i pri pre mom no vog na pa da dio glo bal ne te ro ris ti ~ke in fras tru ktu re for mi ra ne u odre du "El muyahe din" u BiH. Ta ko je za pri pre mu te ro - ris ti ~kog na pa da na ciqeve u SAD i Ve li koj Bri ta ni ji, po red Adi sa Me duwani na po zna tog kao Mu ha med, Na - ubu lah Za zi ja i Za re in Ahmeyaja, u SAD op tu `en i Adnan El [u kri ju ma po znat kao Ha mad, te ro ris ta iz odre da "El muyahe din" u BiH, ko ji je u bjek stvu. Pre ma na vo di ma op tu `ni - ce, upra vo je El [u kri ju ma je - dan od vo a "Al-Ka idi nih" "spoqnih ope ra ci ja" ko je po - dra zu mi je va ju na pa de na SAD i dru ge za pa dne zemqe. On je od sep tem bra do de - cem bra go di ne u te ro - ris ti ~kom kam pu u Pa kis ta nu re gru to vao Me duwani na i Za zi ja za iz vr{ewe sa mo ubi - la ~kog te ro ris ti ~kog na pa da na Wujork. Adna na Gu sla ir El [u - kri ju ma na lis tu naj tra `e ni - jih te ro ris ta svi je ta FBI je sta vio 8. ju la go di ne ka - da je ra zot kri ve na pri pre ma na pa da na me tro-sis tem i Tajm skver u Wujor ku. Za El [u kri ju mom je Mio drag Sto ja no vi}, ko bra ni lac Rat ka Mla di }a u Ha {kom su du Ospori}emo ge no cid u Sre bre ni ci BEO GRAD - Mio drag Sto ja no vi}, ko bra ni lac u pre dme tu ge ne ra la Rat ka Mla di }a, re kao je za agen ci - ZAH TJEV Adis Meduwanin Mla di }e va od bra na za tra `i la je da su - ewe bu de od go e no za 90 da na, jer je tu `i - la{ tvo tek kra jem apri la obje lo da ni lo po je di na do ku men ta zbog ~e ga od bra na ne }e ima ti do voqno vre me na da se pri pre mi za una krsno ispi ti vawe svje do ka. Pre ma ra - ni jem pla nu, su ewe Mla di }u bi tre ba lo da po ~ne 16. ma ja uvo dnom ri je ~ju tu `i la{ tva. Okru `ni sud SAD Is to - ~ni okrug Viryini ja iz dao na log za ha p{ewe 26. mar - ta go di ne, a za sve in for ma ci je ko je }e po mo - }i ha p{ewu nu di se na gra da od pet mi li ona do la ra. On se to kom go di ne bo rio kao islam ski do bro - voqac u ra tu u BiH. AL [AR KA VI rawen u ra tu u BiH u gru di Adna na El [u kri ju ma, po - zna tog i kao Yafar Al Ta jar, u~e sni ka ra ta u BiH, FBI pro - cjewuje kao li ce ko je je obu ~e - no da or ga ni zu je i ru ko vo di te ro ris ti ~kim }e li ja ma is tog ran ga kao {to je i Mo ha med Ata ru ko vo dio na pa dom od 11. sep tem bra. Bio je u blis kim ve za ma sa Ab du Ali [ar ka vi jem, jo{ je - dnim pri pa dni kom odre da "El muyahe din" u BiH za ko jeg oba - vje {taj ne ame ri ~ke slu `be sma tra ju da je sa ra dnik vi {eg ju Srna da bi od bra na mo gla da ospo ri ge no cid u Sre bre - ni ci, jer su do {li do no vih po da ta ka, do ku me na ta i do ka - za ko ji go vo re da broj `rta va ni je ona kav ka ko to sto ji u ne ko li ko pre su da ko je go - vo re o ge no ci du. - Svje sni smo i ~iweni ce da je taj stav Kri vi ~nog su - da za biv {u Ju go - sla vi ju u "pre dme tu Kr - sti}" pre uzet i u pre su di po tu - `bi BiH pro tiv Srbi je i Crne Go re, kao i {to ni voa i po ma ga~ "Al-Ka ide" ko ji se za kleo na vjer nost Osa - mi bin La de nu i li ~no re gru - to vao tje lo hra ni teqe za wega. Al [ar ka vi je od go di ne bio pri tvo re nik u Gvan ta na mu, a pro cjewuje se da je pri je ha p{ewa pri ku - pio, pri mio i pro sli je dio oko ame ri ~kih do la - U ovoj mre `i je jo{ je dan te ro ris ta ko ji je pro {ao kroz odred "El muyahe din" u BiH Yamal Mu ha mad Ahmad Al Ba da vi, op tu `en da je u~es tvo vao u na pa du na ra za ra~ "US Kol". Ame ri ~ke oba vje {taj ne smo svje sni ~iweni ce da je pred Su dom BiH ve} su e no da je to ge no cid, ali sma tra - mo da smo do {li do no vih po - da ta ka i do ka za - na vo di Sto ja no vi} i do da je da od bra - nu po se bno za ni ma ju do ku men - ta ko ja su iz Ar mi je RBiH u ve zi sa wenim oba vje {taj nim slu `ba ma i izvo ri ma. U PRO CE SU svje do ~i 450 svje do ka Sto ja no vi} je re kao da }e prvi svje dok bi ti ispi - tan 29. ma ja, {to }e bi ti pre no {e no u`i vo, da je ri - je~ o El ve di nu Pa {i }u ko ji AL BA DA VI ra za re gru ta ci ju i slawe oko 100 islam skih mi li tan - tnih do bro voqaca u Av ga - nis tan i Pa kis tan kao dio po dr{ke "Al-Ka idi". Tu obu - ku u Pa kis ta nu pro {ao je i Adis Me duwanin i wego va dvo ji ca sa ra dni ka ko ji su tre ba li da izve du te ro ris ti - ~ki na pad na SAD. slu `be sma tra ju da on ra - spo la `e vi so ko kva li te - tnim in for ma ci ja ma o na pa di ma od 11. sep tem - bra, te o svim kqu ~nim ope ra ci ja ma i pri pa dni ci - ma "Al-Ka idi ne" mre `e u ci je lom svi je tu. }e go vo ri ti o do ga a ji ma u Kra ji ni. Po sli je to ga bi }e ispi ti va na po ~e ti ri svje - do ka se dmi ~no {est se dmi ca bez pre ki da, sve do 13. ju la. Na su ewu ge ne ra lu Mla di }u, ko je }e pred Ha - {kim tri bu na lom po ~e ti 16. ma ja, bi }e ispi ta no 450 svje - do ka i vje {ta ka, od ko jih }e oko 300 bi ti ispi ti va no o okol nos ti ma ra tnih do ga a ja u Sre bre ni ci i Sa ra je vu. Tu `i la{ tvo je op tu `ni cu zao kru `i lo u pet cje li na, ali je kao posqedwu os ta vi - lo Srebrenicu za ko ju je pri pre mi lo bli zu 200 svje - do ka. Pre ma po da ci ma oba vje - {taj nih slu `bi SAD, Al [ar ka vi je kao u~e snik yiha - da u Bo sni pro veo je dnu go di - nu. Odre du "El muyahe din" se pri dru `io u fe bru aru go di ne i pro {ao voj nu obu ku na ra ti {ti ma BiH u tra jawu od 40 da na. U to ku bor be nih dej sta va rawen je u gru di. U BiH je os tao do fe bru ara go di ne. To kom ovog pe ri oda se upo - znao, izme u os ta lih, i sa Ab - du lom Ra za kom Ba sa li hom, po zna tim kao Abu Sa lih, i Ibra hi mom Al Ma da ni jem, po - zna tim kao Awa{a. Al [ar ka vi je odr`a vao ve ze sa broj nim ~la no vi ma i ope ra ti vnim osobqem "Al- Ka ide" na vi so kom ni vou, ukqu~u ju }i i li ca ukqu~e na u Faksimil potjernice FBI za El [ukrijumom te ro ris ti ~ki na - pad 11. sep tem bra. Po ve zan je sa pla ne ri ma i sa 11 otmi ~a - ra ko ji su di rek tno iz vr{i li te ro ris ti ~ki na pad na SAD. U blis kim je ve za ma i sa Zu ba irom Al Ha li li jem, po - zna tim kao Bedr Abd Al Ka - rim Al Su da ij ri, jo{ je dnim u~e sni kom ra ta u BiH, ko ji sa - da ru ko vo di kam po vi ma za obu - ku "Al-Ka ide" u Av ga nis ta nu i za du `en je za do la zak i odla - zak islam skih bo ra ca u i iz Av ga nis ta na, te sa [ejh Mu - kbil Bin Ha di Al Va di som, ta ko e muyahe di nom iz BiH, da nas na ju ti caj ni jim je men - skim islam skim vjer skim slu - `be ni kom ko ji pro po vi je da po dr{ku i obez bje u je fi nan - sij ska sred stva za mi li tan tne na pa de "Al-Ka ide". Ita li jan ski pre mi jer Ma rio Mon ti za tra `io je od gra a na da pu tem in ter ne ta dos ta ve pri je dlo ge za smawewe ja vnih tro {ko va u okvi ru pla na za u{te du 4,2 mi li jar de evra do kra ja go di ne, pre ni je le su agen - ci je. Pri je dlo zi mo gu bi ti dos tavqeni ita li jan skoj vla di po puwavawem for mu la ra na wenom saj tu. Ser vis je po kre nut pri je ~e ti ri da na, a do sa da je upu }e no ne ko - li ko hiqada pri je dlo ga. Mon ti, ko ji je na sli je dio Sil vi ja Ber lus ko ni ja, po kre - nuo je kra jem pro {le go di ne o{tar pro gram {tedwe, ukqu~u ju }i po ve }awe po re za i re for mu pen zij skog sis - te ma. On po ku {a va da smawi ve li ke ja vne tro {ko ve, uz na du da }e mo }i da od go di pla ni ra no po ve }awe po re za na do da tu vri je dnost. Uz to, wego va vla da pod sti ~e upo tre bu in ter net te hno - lo gi ja ra di po boq{awa tran spa ren tnos ti i ko mu ni ka - ci je sa gra a ni ma.

6 6 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Dru{tvo BiH i Srbi ja po tpi su ju spo ra zum o plo vi dbi SA RA JE VO - Pred sta vni ci Sa vje ta mi nis ta ra BiH i Vla de Srbi je da nas }e u Beo gra du po tpi sa ti spo ra zum o plo vi dbi plo vnim pu te vi ma na unu tra{wim vo da ma i wiho vom te hni ~kom odr`a vawu, pre ni je le su agen ci je. Spo ra zum }e po tpi sa ti mi nis tar sao bra }a ja i ko mu ni - ka ci ja BiH Da mir Hayi} i mi nis tar za in fras tru ktu ru i ener ge ti ku Re pu bli ke Srbi je Mi lu tin Mrkowi}, na - javqeno je iz Sa vje ta mi nis ta ra. Prva po sje ta pa tri jar ha srpskog Her ce go vi ni Pa tri jarh u ro dnom se lu sve tog Va si li ja Kon fe ren ci ja za no vi na re po sli je sje dni ce Vla de FO TO: S. GA RI] TRE BIWE - Wego va sve tost pa tri jarh Iri nejupe tak, 11. ma ja, sti `e u prvu po sje tu Her ce go vi ni u okvi ru ko je }e slu `i ti sve tu ar hi je rej sku li tur gi ju u Mrkowi}i ma, ro - dnom se lu sve tog Va si li ja Os tro {kog, pot vr e no je iz Epar - hi je za hum sko-her ce go va ~ke i pri mor ske. Do ~ek pa tri jar ha Iri ne ja na javqen je za 17 ~a so va na grad - skom trgu u Tre biwu, po sli je ~e ga }e Wego va sve tost po sje - ti ti Sa bor ni hram u ovom gra du. Dru gog da na po sje te, na dan Sve tog Va si li ja Os tro {kog, u su bo tu, 12. ma ja, pa tri jarh Iri nej po sje ti }e Mrkowi}e, gdje }e slu `i ti li tur gi ju. Ovo je prva po sje ta pa tri jar ha Iri ne ja Her ce go vi ni od ka - da je pre uzeo tron Sve tog Sa ve, a pe ta po sje ta RS. Fond zdrav stve nog osi gu rawa RS \a ci ma i stu den ti ma dvo ja in va lid ska ko li ca BAWALU KA - Na crtom pra - vil ni ka o or to ped skim po ma - ga li ma i dru gim me di cin skim sred stvi ma, ko ji je ne da vno upu }en na ja vnu ras pra vu, pre - dvi e no je da u~e ni ci i stu - den ti ko ji su na re do vnom {ko lo vawu mo gu da do bi ju dvo ja in va lid ska ko li ca, je - dna za ku }nu i dru ga za vawsku upo tre bu, a ne sa mo je dna, ka ko je pro pi sa no va `e }im pra vil - ni kom, is ta kli su u Fon du zdrav stve nog osi gu rawa Re pu - bli ke Srpske. - Na crtom no vog pra vil ni ka pre dlo `e no je, izme u os ta log, da rok na ko ji se dje ci odo bra - va ju in va lid ska ko li ca i or - to ze u pro sje ku bu de kra }i za 12 mje se ci, s ob zi rom na to da je pri hva }e na pri mje dba re fe - ren tne zdrav stve ne us ta no ve da su sa da{wi ro ko vi pre ve li ki i da ne pra te ra zvoj ne pro mje - ne kod dje ce usqed ras ta - ka za - li su u FZO RS. Pro mje ne su pre dlo `e ne i kod op ti ~kih po ma ga la, gdje je uvr{}e na jo{ je dna vrsta so - ~i va, a ko ri go va ni su i kri te - ri ju mi za odo bra vawe so ~i va. S. J. Ogor ~en pi sawem o smrti si na upao u prostorije "Presa" i "Avaza" UNRS osu di lo na pad na no vi na re BAWALU KA - Upra vni odbor Udru `ewa no vi na ra Re pu - bli ke Srpske osu dio je ju ~e ra{wi na pad na ure dni ke i no vi - na re u re da kci ji "Pre sa RS" i do pi sni{ tvu "Dne vnog ava za" u Bawalu ci. U Udru `ewu is ti ~u da za sve ne spo ra zu me, kle ve te i uvre de pos to je re do vni pra vni me ha ni zmi i da ni ko ne ma pra vo da pre uzi ma prav du u svo je ru ke i ugro `a va bez bje dnost no vi na ra. Dra `en Ka urin je, ogor ~en pi sawem ovih lis to va o smrti wego vog si na, upao u dvi je re da kci je, po sli je ~e ga je uha p{en. - Iz vje sni Dra `en Ka urin, ne za do voqan iz vje {ta vawem na - {eg lis ta, pre tu kao je na {u no vi nar ku Bran ki cu Spa se ni} i na nio joj tje le sne po vre de. Ta ko e, pri je tio joj je smr}u i vri - je ao je - na vo di se u sa op {tewu "Dne vnog ava za". Pred sje dnik Re pu bli ke Srpske Mi lo rad Do dik osu dio je na - pad na re da kci je "Dne vnog ava za" i "Pre sa RS" i wiho ve za po - sle ne, te po zvao sve na dle `ne or ga ne da za {ti te `i vot i slo bo de no vi na ra i wiho vu imo vi nu. Vla da RS usvo ji la Pri je dlog po li ti ka za du `i vawa Uku pan dug Srpske 4,2 mi li jar de KM Dug RS izno si 3,129 mi li jar di KM, dug op {ti na 282 mi li ona KM, fon do va so ci jal ne si gur nos ti 142 mi li ona, te ja vnih pre du ze }a i IRB 680 mi li ona KM PI [E: MARINA ^IGOJA ma ri na ci go glas srpske.com BAWALU KA - Uku pan dug Re pu bli ke Srpske na kra - ju pro {le go di ne izno sio je 4,23 mi li jar de ma ra ka, {to pred stavqa 48 od sto bru to dru{ tve nog proi zvo da RS. Re kao je to ju ~e mi nis tar fi nan si ja RS Zo ran Te gel ti - ja po sli je sje dni ce Vla de RS na ko joj je usvo jen Pri je dlog po li ti ka za du `i vawa RS. Te gel ti ja je is ta kao da od uku pnog du ga, dug RS izno si 3,129 mi li jar di KM, dug op - {ti na 282 mi li ona KM, fon - do va so ci jal ne si gur nos ti 142 mi li ona, te ja vnih pre du ze }a Yom bi} Sje dni ci Vla de ju ~e je pred sje - da vao pre mi jer RS Ale ksan - dar Yom bi}, ko ji se po sli je du `eg od sus tva vra tio na po - sao. Yom bi} je zbog pro ble ma sa le i ma oko mje sec i po bo - ra vio na bawskom li je ~ewu, a u tom pe ri odu ovla{ }ewa je pre nio na pot pred sje dni ka Vla de An to na Ka si po vi }a. BAWALU KA - Na kon - kurs za izbor ge ne ral nog di re kto ra Univerzitetskog klini~kog cen tra Bawalu ka sti gla je je dna pri ja va, a za mjes to prvog ~o vje ka ove us - ta no ve kon ku ri sao je je di no sa da{wi v. d. ge ne ral nog di re kto ra UKC-a Bra no To - pi}. Pot vrdi li su ovo "Gla su i In ves ti ci ono-ra zvoj ne ban - ke 680 mi li ona KM. Osim ovog pri je dlo ga, na idu }oj sje dni ci NSRS na }i }e se i Za kon o za du `i vawu, du gu i ga ran ci ja ma, ko ji je Vla da ta ko e usvo ji la. smo da ova dva do ku men ta idu u NSRS is to - vre me no, jer no vim za ko nom o za du `i vawu stva ra mo okvir za za du `i vawe pre ma pra vi li ma ko ji su de fi ni sa ni spo ra zu - mom iz Mas tri hta, sa mo smo ih mi pos ta vi li ne {to stro - `e. Mi smo na{ ja vni dug, ko - ji obu hva ta dug RS, op {ti na i fon do va, ogra ni ~i li na 55 od sto BDP-a, a pra vi la iz Mas tri hta do zvoqava ju 60 od - sto. Uku pan dug RS, ko ji pred - stavqa i in di rek tno za du `i vawe RS, za na {a ja vna pre du ze }a smo de fi ni sa li na 60 od sto BDP-a - na gla sio je Srpske" u Mi nis tar stvu zdravqa i so ci jal ne za {ti - te RS. - Ko mi si ja za izbor ge - ne ral nog di re kto ra UKC-a Te gel ti ja. Do dao je da je u no vom za - ko nu pre dvi e no da je vra }awe du ga pri ori tet op {ti na u RS, s ob zi rom na to da je bi lo op - {ti na ko je to ni su sma tra le svo jim pri ori te tom, {to stva ra ne si gur nost na tr`i - {tu har ti ja od vri je dnos ti. Pri je dlo gom za du `i vawa ut vr e no je osam pri ori te ta, a pri ori tet }e ima ti pod sti caj ra zvo ja ma lih i sredwih pre - du ze }a, ja vna pre du ze }a i op - {ti ne ko ji su kre di tno spo so bni, fi nan si rawe in - fras tru ktur nih pro je ka ta, kao i za du `ewe za stam be no zbriwavawe po ro di ca po gi - nu lih bo ra ca, RVI i iz bje - glih i ra seqenih li ca. Za ge ne ral nog di re kto ra UKC-a Bawalu ka sti gla je dna pri ja va ju ~e je odr`a la sje dni cu na ko joj su otvo re ne pris ti gle pri ja ve, odno sno je dna pri - ja va, jer je za ovo mjes to apli ci rao sa mo je dan kan - di dat - is ta kli su u Mi nis - tar stvu zdravqa. Do da li su da }e u idu }em pe ri odu Ko mi si ja odlu ~i ti ka da }e bi ti ime no van ge ne - ral ni di re ktor UKC-a. - Pe ti pri ori tet bi }e re fi nan si rawe pos to je }eg du ga. To se pri je sve ga odno - si na dug RS pre ma MMF-u, jer nam u i go di ni na na pla tu sti `e 240 mi li - ona KM. Ve} smo upu ti li zah tjev za pre go vo re sa MMF-om i si gu ran sam da }e do do go vo ra do }i. Ako, ipak, do go vo ra ne bi bi lo, na }i }e mo dru gi na ~in da izmi ri mo svo je oba ve ze - ka - zao je Te gel ti ja. U pri ori te - te su svrsta ni i pro je kti iz oblas ti pros vje te i kul tu re, zdrav stva, te fi nan si rawa buyet skog de fi ci ta RS. Tegeltija je re kao da je RS u ovoj go di ni pla ni ra la du go - ro ~no za du `ewe od 90 mi li - ona KM, od ~e ga 60 mi li ona ~i ne sred stva Evrop ske ko - mi si je za po dr{ku buyeti ma. Vla da RS usvo ji la je i Na - crt stra te gi je nau ~nog i te - hno lo {kog ra zvo ja RS od do go di ne sa Akci onim pla nom. Mi nis tar na uke i te - hno lo gi je Ja smin Ko mi} is ta - kao je da }e ula gawa u istra`ivawe RS do bi - ti po ve }a na na 0,5 od sto sa sa - da{wih 0,25 od sto od BDP-a. Kon ku ri sao sa mo Bra no To pi} KO MI SI JA u idu }em pe ri odu odlu ~u je o da tu mu ime no vawa OSAM PRI ORI TE TA kod za du `i vawa Ja vni kon kurs za izbor i ime no vawe ge ne ral nog di - re kto ra UKC-a Bawalu ka ra spi san je 30. mar ta, a kan - di da ti su ima li rok od 15 da na da po dno se pri ja ve i do ku men ta. Ge ne ral ni di re ktor UKC-a ime nu je se na pe ri od od ~e ti ri go di ne. D. K.

7 BAWALU KA - Na ne ko - li ko gra ni ~nih pre la za u BiH i ju ~e je bi lo du `ih za - dr`a vawa, a pu tni ci su naj - vi {e ~e ka li na pre la zu Brod i to oko sat vre me na, sa op - {te no je iz Auto-mo to sa ve za Srpske. Na pre la zi ma Doqani, Gra di {ka i Ka men sko na ula zu u BiH ju ~e se ~e ka lo oko po la sa ta, a na izla zu iz BiH, na pre la zi ma Ora {je, [a mac, Ve li ka Kla du {a i Gra di {ka ta ko e se ~e ka lo Naj ve }i broj ra dnih spo ro va zbog ne is pla }e nih pla ta BI JEQINA - Naj ve }i broj ra dnih spo ro va u Re pu bli ci Srpskoj odno - si se na ne is pla }e ne pla te, za tim na ot ka zni rok, is pla tu ot pre mni - ne i dru gih na kna da po put re gre sa i to plog obro ka, na kna du ma te ri jal ne {te te i pi tawe do pri no sa, sa op {te no je iz Agen ci je za mir no rje {a vawe ra dnih spo ro va, pre no se agen ci je. oko po la sa ta. Pre ma evi den ci ji Gra ni - ~ne po li ci je BiH to kom prvo maj skih pra zni ka na svim Di re ktor Agen ci je Bo ris Ra di} re kao je da je do sa da primqeno 319 pri - je dlo ga za po kre tawe pos tup ka, i to 304 in di vi du al na i 15 ko le kti vnih. On je is ta kao da su u Agen ci ji ri je {i li sve pre dme te iz i go di ne, dok je iz go di ne ri je {e no 25 pre dme ta, a u to ku je rje {a vawe wih 18. Po je di ni fa kul te ti u Re pu bli ci Srpskoj ni su po {to va li upi snu po li ti ku Upi sa no vi {e stu de na ta ne go {to je do zvoqeno Bawalu ~ki Pra vni fa kul tet upi sao 13 re do vnih stu de na ta vi {e, od ko jih je sa mo je dno di je te po gi nu log bor ca, dok su na PMF-u na stu dij skom pro gra mu Geo gra fi ja-nas ta vni smjer, upi sa na dva stu den ta, iako je Odlu kom Vla de za brawen upis na ovaj stu dij ski pro gram PI [E: DRAGANA KELE^ dra ga srpske.com BAWALU KA - Po je di ni ja vni i pri va tni fa kul te ti u Srpskoj u aka dem skoj 2011/12. go di ni pre ko ra ~i li su do zvoqen broj stu de na ta za upis, zbog ~e ga je na lo `e - no pros vje tnoj in spe kci ji da ut vrdi ra zlo ge ve }eg bro ja upi sa nih i san kci oni {e one ko ji su pre kr{i li za kon ske okvi re. Na vo di se ovo u In for - ma ci ji o upi sa nim stu den ti - ma u prvu go di nu prvog ci klu sa aka dem ske 2011/12. go di ne na vi so ko {kol skim us ta no va ma, ko ja je ju ~e ra zma - tra na na sje dni ci Vla de RS. - Mi nis tar stvo pros vje te i kul tu re RS ut vrdi lo je ne - pra vil nos ti i pre ko ra ~ewe do zvoqenog bro ja stu de na ta na Vi so koj me di cin skoj {ko- li u Pri je do ru, kao i na po je - di nim fa kul te ti ma uni ver zi te ta u Bawalu ci i Is to ~nom Sa ra je vu, iako uku - pan broj stu de na ta na ovim uni ver zi te ti ma, ipak ni je pre {ao do zvoqeni broj - na - vo di se u ovoj in for ma ci ji. NO VA KO VI] ne gi rao bi lo ka kve ne pra vil nos ti Iz Mi nis tar stva pros vje - te su za tra `i li izja{wewe od vi so ko {kol skih us ta no va o to me zbog ~e ga je upi san ve }i broj stu de na ta od do zvoqenog. - Re ktor Uni ver zi te ta u Bawalu ci Stan ko Sta ni} je u svom izja{wewu na veo da su pre ko broj no upi sa ni stu den - ti dje ca pa lih i nes ta lih bo - ra ca VRS i stu den ti pre pi sa ni sa dru gih stu dij - skih pro gra ma, dok je re ktor Na Pravnom fakultetu upisano 13 studenata vi{e Uni ver zi te ta u Is to ~nom Sa ra je vu Mi tar No va ko vi} ne gi rao bi lo ka kve ne pra vil - nos ti pri upi su stu de na ta u prvu go di nu stu di ja, sto ji u in for ma ci ji. Naj vi {e ne pra vil nos ti pri li kom upi sa stu de na ta pro na e no je Uni ver zi te tu u Bawalu ci, pa je ta ko na Aka - de mi ji umje tnos ti ut vr e no da je upi sa no {est re do vnih stu - de na ta vi {e, a na Ar hi te kton - sko-gra e vin skom fa kul te tu dva re do vna stu den ta, ko ja su dje ca po gi nu lih bo ra ca. - Na Eko nom skom fa kul - te tu je upi sno 12 re do vnih stu de na ta vi {e, dok je na Me - di cin skom fa kul te tu upi sa - no 14 re do vnih stu de na ta vi {e, me u ko ji ma je de ve to ro dje ce po gi nu lih bo ra ca, a upi sa no je i 13 van re dnih stu de na ta vi {e. Bawalu ~ki Pra vni fa - kul tet upi sao je 13 re do - vnih stu de na ta vi {e, od ko jih je sa mo je dno di je te po gi nu log bor ca, a na Fa - kul te tu po li ti ~kih na uka Pri pa dni ci Gra ni ~ne po li ci je BiH nastavili {trajk Na gra ni ca ma se ~e ka lo i do sat vre me na Sa vjet mi nis ta ra BiH ju ~e je ras pravqao o no vo nas ta loj si tu aci ji u ve zi sa {traj kom Gra ni ~ne po li ci je BiH i za du - `i lo Mi nis tar stvo bez bje - dnos ti BiH da od in deks je do bio 51 re do van stu dent vi {e, me u ko ji ma je 24 dje ce po gi nu lih bo ra - ca. Na Fi lo zof skom fa kul te - tu upi sa na su 24 re do vna stu - den ta vi {e, ko ji su dje ca po gi nu lih bo ra ca, dok su na Pri ro dno-ma te ma ti ~kom fa - kul te tu na stu dij skom pro gra mu Geo gra fi ja - nas ta vni smjer, upi sa na dva stu den ta iako je odlu kom Vla de za brawen upis Pred sje dnik Uni je stu de na ta RS Ni ko la Drowak re kao je da je u to ku izra da po veqe o uni ver zi te tu, po sli je ~e ga se o~e ku je da bu de po pravqeno ka tas tro fal no stawe u vi - so kom obra zo vawu u Srpskoj, pre ni je le su agen ci je. On je is ta kao da }e ime na sumwivih pro fe so ra i qudi ko ji pra ve pro ble me na Uni - ver zi te tu u sva kom slu ~a ju bi ti stavqena u po vequ. pre la zi ma u BiH po ve }a na je fre kven ci ja vo zi la za oko 20 od sto. - Za dr`a vawa pret ho dnih SA VJET MI NIS TA RA pred sta vni ka svih po li cij skih agen ci ja hi tno za tra `i pro - cje nu bez bje dno sno-po li ti ~ke si tu aci je u BiH sa sta no vi {ta naj no vi jih de {a vawa i dos ta - ve je Sa vje tu mi nis ta ra. POVEQA na ovaj stu dij ski pro gram. - Sta ni} je na in spe kcij - ski za pi snik izja vio da su dje ca po gi nu lih bo ra ca upi - sa na na osno vu Zakqu ~ka pro {i re nog ko le gi ju ma Uni - ver zi te ta, a da su stu den ti na stu dij skom pro gra mu Geo - gra fi ja pre pi sa ni sa dru gih stu dij skih pro gra ma - sto ji u in for ma ci ji. Pros vje tni in spe kto ri su na Uni ver zi te tu u Is to - - Uni ja stu de na ta je u Ka bi - net pred sje dni ka RS Mi lo - ra da Do di ka ve} po sla la svo je zah tje ve i pri je dlo ge ko je bi ova po veqa tre ba lo da sa dr`i - re kao je Drowak i is ta kao da Uni ja stu de na ta ne }e mir no po sma tra ti izbor re kto ra Uni ver zi te ta u Bawalu ci i da stu den te u sva kom slu ~a ju in te re su je ko ji se to pro gra mi i kan di - da ti pre po ru ~u ju. da na su uobi ~a je na to kom vjer - skih i dr`a vnih pra zni ka. Naj du `a za dr`a vawa evi den - ti ra na su na pre la zi ma pre ma Hrvat skoj - na vo di se u sa op - {tewu Gra ni ~ne po li ci je. SAO BRA ]AJ po ve }an za 20 od sto Pri pa dni ci Gra ni ~ne po li ci je BiH u po ne djeqak, 30. apri la, stu pi li su u {trajk ne za do voqni na javqenim smawewem pla ta i na - kna da za 4,5 od sto. Pot pred sje dnik Sin di ka - ta Gra ni ~ne po li ci je BiH Sve vlad Hof man izja vio je da iako su pri pa dni ci Gra ni ~ne po li ci je u {traj ku bez bje - dnost sao bra }a ja na pre la zi - ma ni je ugro `e na. - Nas tavqamo {trajk, a odlu ku o to me do nio je [traj - ka ~ki odbor. Ni ko iz Sa vje ta mi nis ta ra BiH ni je nas kon - ta kti rao, ta ko da se ago ni ja nas tavqa - re kao je Hof man. M. Mi. GLAS SRPSKE petak, 4. maj FO TO: AR HI VA ~nom Sa ra je vu ut vrdi li da je upi sa no 14 re do vnih stu de na - ta vi {e ne go {to je do zvoqeno i to na Fa kul te tu po slo vne eko no mi je i Sao bra - }aj nom fa kul te tu. - Re ktor No va ko vi} je na in spe kcij ski za pi snik izja - vio da su pre ko broj no upi sa ni stu den ti dje ca po gi nu lih i nes ta lih bo ra ca VRS ko ja su po lo `i la pri je mni ispit, a os ta li su ispod odo bre ne kvo - te za upis, te su upi sa ni na osno vu Odlu ke pro {i re nog ko le gi ju ma Uni ver zi te ta, is - ti ~e se u ovoj in for ma ci ji. Na Vi so koj me di cin skoj {ko li u Pri je do ru pros vje - tna in spe kci ja je ut vrdi la da je upi sa no se dam van re - dnih stu de na ta vi {e ne go {to je odo bre no odlu kom Vla de RS. Di re ktor Vi so ke me di - cin ske {ko le u Pri je do ru Ra den ko Sti je pi} je pre ko - broj no upi sa ne stu den te oprav dao ve li kom za in te re - so va no{ }u kan di da ta za stu - dij skim pro gra mi ma. Vijesti Elek tron ska ba za Ni je uve za na sa mo Kru pa na Uni BAWALU KA - Sve op - {ti ne u Re pu bli ci Srpskoj, osim Kru pe na Uni, te hni ~ki su uve za - ne u je din stve nu elek - tron sku ba zu po da ta ka ma ti ~nih kwiga, ta ko da bi gra a ni vrlo brzo mo gli da do bi ju ne ki od izvo da iz ma ti ~nih kwiga van mjes ta wiho - vog iz da vawa, pre ni je le su agen ci je. Mi nis tar upra ve i lo kal ne sa mou - pra ve RS Lej la Re {i} re kla je da sli je di obra da pri kupqenih po - da ta ka i da }e te hni ~ke eki pe na }i na ~i na da i op {ti na Kru pa na Uni op ti ~kim lin kom bu de uve za na u sis tem. "TNTI 2012" Kon kurs za te hno lo {ku ino va ci ju BAWALU KA - Gra a - ni RS i ove go di ne mo gu se pri ja vi ti za u~e{ }e na ta kmi ~ewu za naj - boqu te hno lo {ku ino va - ci ju "TNTI 2012" i ta ko kon ku ri sa ti za dio sred stva od KM, ko li ko izno si pre dvi - e ni pod sti ca ni fond za po bje dni ke ta kmi - ~ewa, pre ni je le su agen - ci je. Za u~e{ }e na kon kur su mo gu se pri ja - vi ti svi gra a ni, bez ob zi ra na sta ro snu dob, pol ili obra zo vawe, ko - ji ima ju ve} re ali zo va nu ino va ci ju ili ino va ci - ju ko ja je pred ne po sre - dnom re ali za ci jom. Bi jeqina Sa jam obra zo vawa BI JEQINA - Na saj - mu obra zo vawa "Per cep - tum", ko ji je u or ga ni za ci ji Uni je stu - de na ta RS odr`an u Cen tru za kul tu ru "Sem- be ri ja" u Bi jeqini, pred stavqeni su uni ver - zi te ti i fa kul te ti iz Re pu bli ke Srpske, wihov rad, or ga ni za ci - ja, ka pa ci tet i dje lo - vawe. Pred sta vnik Uni je stu de na ta RS Go - ran Ba la ban re kao je no vi na ri ma da ja pro je - kat "Per cep tum" no va ide ja saj ma obra zo vawa, ko jom je bu du }im stu den - ti ma pred stavqeno {ta nu di tr`i {te vi so kog obra zo vawa u Srpskoj.

8 8 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Panorama Se mi nar o po lo `a ju `rta va na siqa TRE BIWE - Ame ri ~ki am ba sa dor u BiH Pa trik Mun otvo rio je ju ~e u Tre biwu dvo dne vnu kon fe ren ci ju o te mi "Po boq{awe za ko na ko ji {ti ti `rtve na siqa u po ro di ci u RS", ko ji je or ga ni zo va la ne vla di na or - ga ni za ci ja ski cen tar". Iz vr{ni di re ktor Cen - tra Qiqana ^i ~ko vi} is ta kla je da }e se kon fe ren - ci ja ba vi ti za kon skim okvi ri ma iz ove oblas ti sa ciqem po boq{awa po zi ci je `rta va na siqa u po ro - di ci u RS. R. Mi. FO TO: R. \E VI] Ne obi ~an sni mak u Krajini NLO iznad Bu`ima - U ra nim ju tarwim sa ti ma u po ne djeqak iznad poqa Baj ra kta re vi }a u obje ktiv je dnog Bu - `imqani na slu ~aj no je "ule tio" le te }i tawir. Por ta li su pre ni je li da sni ma teq ni je bio svjes tan {ta je usli kao, ni ti je ~uo bi lo ka kav zvuk dok se {e tao. Tek je kod ku }e dok je gle dao sli ke na kom pju te ru pri mi - je tio da se na fo to gra fi ja ma na la zi ne po zna ti le te }i obje kat. Autor tvrdi da su sli ke auten ti ~ne i me mo rij sku kar ti cu `e li da da na ek sper ti zu. Otvo ren Klub za tra `ewe po sla La k{e do za po slewa Otva rawe klu ba ZVOR NIK - Mla di Zvor - ni ~a ni ubu du }e }e pri li kom tra `ewa uhqebqewa mo }i da ra ~u na ju na po mo} Klu ba za tra `ewe po sla. U zvor ni ~kom bi rou za za - po{qavawe ju ~e su di re ktor Za vo da za za po{qavawe Mil ko ^o la ko vi}, na ~el - nik op {ti ne Zvor nik Zo ran Ste va no vi} i vo a pro je kta Da vid Ble kburn otvo ri li Klub za tra `ewe po sla ko ji se re ali zu je u okvi ru Pro je - kta za po{qavawa mla dih. Pro je kat spro vo di wema - ~ka kom pa ni ja GO PA, a fi - nan si ra ga {vaj car ska Agen ci ja za ra zvoj i sa - radwu ko ja je u obno vu i opre mawe pros to ra ulo `i la FO TO: B. RA DU LO VI] oko ma ra ka. Klub ima pet kom pju te ra, te le fon, te le faks i u wemu }e se odr`a va ti tro mje se ~na obu ka za mla de do 30 go di na sa ciqem da se pri pre me za raz go vor sa po slo dav ci ma. - Rad u klu bu gra di sa mo po - uz dawe kod ne za po sle nih, ra - zvi ja wiho ve vje {ti ne pre zen to vawa i tra `ewa po - sla. Mla di qudi }e se obu - ~i ti ka ko da na pi {u bio gra fi ju, ka ko da na zo vu po slo dav ca, ka ko da se pred - sta ve sa mos tal no na in ter - vjuu, a na kra ju }e di rek tno apli ci ra ti na ra dna mjes ta - re kao je vo a pro je kta Da - vid Ble kburn. S. S. Ku pawe u Ukri ni PRWAVOR - Neuobi ~a je no vi so ke tem pe ra tu re za ovo do - ba go di ne izma mi le su i prve ku pa ~e na ri je ka ma. Ne ko li ko hra brih i mla dih Prwavor ~a na ove ne djeqe je po tra `i lo spas od `e ge na ri je ci Ukri ni. Mla di }i ma su se ka sni je u ri je ~nom "os vje `ewu" pri dru `i - le i dje voj ke. Ku pa ~i ka `u da je dva ~e ka ju qeto. - Ako ne mo gne mo na mo re, zna mo gdje }e mo po tra `i ti spas od vru }i ne - sla `u se mla di Prwavor ~a ni. B. R. Po ~e la iz gradwa zna ~aj nog obje kta za fo ~an ske stu den te Ni ~e stu den tski dom Za prvu fa zu iz gradwe obje kta od ~e ti ri i po hiqade kva dra ta Vla da RS je pre dvi dje la 1,6 mi li ona ma ra ka. Rok za za vr{e tak ra do va 212 da na PI [E: RADMILA \EVI] kro srpske.com FO ^A - Ra dni ci bi - jeqin ske fir me "MD Pe - ri}" ju ~e su za po ~e li iz gradwu stu den tskog do ma u Fo ~i, a obje kat ko ji }e mo - }i da pri mi 350 stu de na ta tre ba lo bi da bu de za vr{en za 212 da na. Po ~et ku ra do va pret ho di - lo je po tpi si vawe za pi sni ka sa nad zor nim or ga nom, In - sti tu tom za gra e vi nar stvo iz Tre biwa, na Me di cin skom fa kul te tu u Fo ~i. - Ste kli su se uslo vi da uve de mo izvo a ~a ra do va u po - sao. Prva fa za iz gradwe obje kta ~i ja je ne to kva dra tu - ra ~e ti ri i po hiqade kva - dra ta su gru bi gra e vin ski ra do vi. Za prvu fa zu Vla da RS je, pre ma ugo vo ru ko ji smo pret ho dno po tpi sa li, pre dvi - dje la 1,6 mi li ona ma ra ka - re kao je pred sta vnik In sti - SRE BRE NI CA - Pred sje - dnik sre bre ni ~ke skup {ti ne i op {tin skog odbo ra SNSD-a Ra do mir Pa vlo vi} oci je nio je da su ne pri hva tawem iz mje na Sta tu ta op {ti ne pred sta vni ci bo{wa ~kih po li ti ~kih par ti - ja pot vrdi li da ne po {tu ju za - ko ne BiH i RS. Pred sta vni ci bo{wa - ~kih po li ti ~kih par ti ja u SO Sre bre ni ca ju~e ni su po dr`a li pre dlo `e ne iz mje - ne Sta tu ta ove op {ti ne, pre ma ko ji ma bi lokalni parlament umjesto 27 imao 21 odbornika. tu ta za gra e vi nar stvo De jan Bu ha. \or e Cvje ti no vi}, ru ko - vo di lac ra do va iz fir me "MD Pe ri}", re kao je da su zemqani ra do vi ve} po ~e li. UNI VER ZI TET uzeo kre dit od 20 mi li ona evra - Ozbiqno kre }e mo u rad, prvo zemqani ra do vi, a vrlo brzo }e mo kre nu ti i sa be to - ni rawem - re kao je Cvje ti no - vi}. De kan Me di cin skog fa - Ugo vor sa iza bra nim izvo - a ~em ra do va i nad zor nim or ga nom za iz gradwu stu den - tskog do ma 25. apri la po tpi - sao je re ktor Uni ver zi te ta u -Topo ka zu je da po li ti ~ke par ti je ko je pred stavqaju Bo{wake ni su spre mne na kom pro mis ka da je u pi tawu Sre bre ni ca i po li ti ~ki pro - ce si u ovoj op {ti ni - re kao je Pa vlo vi} do da ju }i da je pos - ta la pra ksa da Bo{waci tra - `e va nus ta vne i van za kon ske pro ce du re za Sre bre ni cu. SNSD sma tra, is ta kao je on, da }e bu du }i na ~el nik kul te ta u Fo ~i Veqko Ma ri} is ta kao je da je iz gradwa stu - den tskog do ma zna ~aj na i za stu den te i za akre di ta ci ju fa kul te ta. - Kre di tom od 20 mi li ona evra, ko ji je Uni ver zi tet u Is to ~nom Sa ra je vu do bio od Vla de RS, za vr{i }e se dru ga SMJE [TAJ ZA 350 STU DE NA TA op {ti ne iz te po li ti ~ke par ti je omo gu }i ti Bo{waci - ma boqi `i vot i boqu bu du - }nost u Sre bre ni ci. - Bo{waci ma }e sa SNSD-ovim na ~el ni kom bi - ti boqe ne go u pret ho dnih 12 go di na, ka da su ov dje ima - li na ~el ni ka op {ti ne iz re da wiho vog na ro da - zakqu~io je Pa vlo vi}. Po zi va ju }i odbor ni ke bo{wa ~ke na ci onal nos ti da ne pri hva te pre dlo `e ne iz mje ne Sta tu ta, pred sje - dnik Klu ba odbor ni ka Stran ke za BiH Zul fo Sa - fa za stu den tskog do ma. Stu - den ti fa kul te ta u Fo ~i do - bi }e smje {taj na ko ji su go di na ma ~e ka li, a fa kul tet }e ispu ni ti uslo ve za akre di - ta ci ju, a to je mo gu }nost smje - {ta ja 20 od sto stu de na ta u stu den tskom do mu - re kao je Ma ri}. Bra ni slav Mar ko vi}, pred sta vnik Sa ve za stu de na ta Me di cin skog fa kul te ta, re - kao je da je dom je di no {to je do sa da fa li lo stu den ti ma u Fo ~i. - Smje {taj u do mu ola - k{a }e `i vot i stu di rawe stu de na ta u ovom gra du, re - kao je Mar ko vi}. Skup{tina op{tine Sre bre ni ca ni je usvo ji la iz mje ne Sta tu ta op {ti ne Bo{waci ne po {tu ju za kon Srpske UMJESTO 27 parlament treba da ima 21 odbornika Budu}i stu den tski dom u Fo ~i Is to ~nom Sa ra je vu Mi tar No va ko vi}. Pla ni ra no je da se u stu den tskom do mu u Fo ~i obe zbi je di smje {taj za oko 350 stu de na ta. Po tpi si vawe ugo vo ra sa izvo a ~em radova li ho vi} je is ta kao da bi Bo{waci u Sre bre ni ci "bili sve de ni na na ci onal nu mawinu", te da bi u bu du }em sa zi vu mo gli ima ti ~e ti ri odbor ni ka mawe ne go sa da. Pot pred sje dnik Skup {ti - ne Amir Ku la gli} (SDP) oci - je nio je da je smawewe bro ja odbor ni ka "ko rak una zad". -Ti me se su dbi na gra a - na Sre bre ni ce stavqa u ru ke ma log bro ja qudi. Pos to ji mo gu }nost da skup {ti na pos ta ne, ne sa mo je dno na ci - onal na, ne go i je dnos tra na - ~ka - sma tra Ku la gli}.

9 Sje tva ku ku ru za u pri ro dnom re zer va tu bi }e spri je ~e na SRBAC - Sje tva ku ku ru za u je ze ri ma Ribwaka "Bar da ~a", ko ji je sas ta - vni dio is to ime nog Pri ro dnog bar skog re zer va ta, bi }e za brawena, izja vio je agen ci ja ma di re ktor JU Ar he olo {ko-pri ro dnog par ka "Bar - da ~a - Dowa Do li na" Srbac Mar ko Mi hoq~i}. - Od Re pu bli ~ke upra ve za ge odet ske i imo vin sko-pra vne po slo ve sti - gao nam je do pis u ko jem je izra `e no ne ga ti vno mi{qewe da se ribwak pre tva ra u wive, {to pra kti ~no zna ~i da }e bi ti za brawena sje tva ku ku ru za u ne ka da{wim je ze ri ma - re kao je Mi hoq~i}. GLAS SRPSKE petak, 4. maj Institut "Torlak" o~ekuje ostatak dokumentacije sa Kube za lije~ewe karcinoma plu}a Va kci na pro tiv ra ka pro du `a va `i vot Po tre bno je da se stru ~no pro ce ni do ku men ta ci ja, iz vr{e pret kli ni ~ka i kli ni ~ka ispi ti vawa, a sve s ciqem da se do e do zakqu ~ka da je lek kva li te tan, efi ka san i be zbe dan, ka `e Tu co vi} BAWALU KA - Iako je u ja vnos ti ku ban ska va kci na pred stavqena kao ~u do tvor - ni li jek, ona se pri mjewuje sa mo za po je di ne vrste kar - ci no ma plu }a, ko ji su u uzna - pre do va lom sta di ju mu. Wenom pri mje nom oboqeli ne }e oz dra vi ti, ali }e `i - vje ti du `e, tvrde stru~waci. Di re ktor In sti tu ta "Tor lak" dr Bra ni slav La zi} ka `e da je sa ma va kci na na mi - jewena odre e nim vrsta ma kar ci no ma plu }a za pa ci jen te ko ji su pret ho dno pre {li kom ple tnu me di cin sku dok - tri nu, ja vi le su agen ci je. - To va `i za one ko ji su bi li zra ~e ni, do bi ja li ci tos - ta ti ke ili su bi li podvrgnuti hi rur {kom le ~ewu. Tek ako to ni je da lo re zul ta te, a do {lo je do se kun dar nih de - po zi ta, odno sno do stva rawa me tas ta za u sa mom plu }nom tki vu, pri mewuje se ova vrsta va kci ne - na vo di La zi}. On je na gla sio da je do sa - da In sti tut "Tor lak" do bio oko 25 od sto do ku men ta ci je BI JEQINA - Pred sje - dnik Na ro dne skup {ti ne RS Igor Ra do ji ~i} izja vio je ju ~e da Vla da i vlas ti Srpske fi nan sij ski po - dr`a va ju, a to }e ~i ni ti i ubu du }e, sva ku in ves ti ci ju po put iz gradwe pra vo sla - vnog hra ma Sve te Pet ke i dru gih obje ka ta u gradwi na kom ple ksu"petje ze ra" u Bi - jeqini, ja vi le su agen ci je. - Im pre si vno je vi dje ti sam hram ko ji je po svom sti - lu je din stven na pros to ru Srpske, ali i cio kom pleks ko ji se ov dje gra di ve li kim tru dom preo sve {te nog vla - di ke Va si li ja i wego vih sa - VAKCINE namijewene odre enim vrstama karcinoma ko ja obu hva ta far ma ce ut skohe mij ska svoj stva va kci ne, ali i pret kli ni ~ka i kli ni ~ka ispi ti vawa ra e na na Ku bi i u ne kim ju`noameri~kim zemqama. U SRBI JI la ni re gis tro va no no vo oboqelih Za dvije se dmi ce, s de le ga - ci jom sa Ku be, o~e ku je se da }e sti }i os ta tak do ku men ta ci je. Bez to ga, va kci na se ne mo `e re gis tro va ti ni ko ris ti ti. Ale ksan dar Tu co vi} iz Agen ci je za li je ko ve i me di - cin ska sred stva Srbi je na po - miwe da, kao i sva ki dru gi, li jek u ovoj zemqi mo ra da pro e kroz pro to ko le. - Po tre bno je da se stru - ~no pro ce ni do ku men ta ci ja, iz vr{e pret kli ni ~ka i kli - ni ~ka ispi ti vawa, a sve s ciqem da se do e do zakqu ~ka da je lek kva li te tan, efi ka - san i be zbe dan. Za kon ski rok ko ji je pre dvi en za sam pos - tu pak tra je 210 da na - ka `e Tu co vi}. Bra ni slav La zi} na vo di da }e se pri je sve ga pris tu pi - ti re gis tra ci ji u Agen ci ji za li je ko ve i me di cin ska sred stva, uko li ko se ispu ni cje lo ku pna po tre bna do ku - Na Ku bi se li je ~io biv {i li der te dr`a ve Fi del Kas tro. Ta ko e, li der Ve - ne cu ele U go ^a ves ne da - vno je na Ku bi us pje {no ope ri sao rak, a i srpski glu mac Ve li mir Ba - vo ji no vi} bo ra vio je ta mo pri je ne ko li ko go di na, gdje su ga ta mo{wi qeka ri izli je ~i li od gan gre ne u poo dma klom sta di ju mu. men ta ci ja. - Pre dvi a se sa radwa na Igor Ra do ji ~i} obi {ao kom pleks "Pet je ze ra" u Bi jeqini tri ni voa. Na prvom ni vou to je se kun dar no pa ko vawe va - kci ne na "Tor la ku". Dru ga fa za pred stavqa ta ko zva no puwewe iz bal ka i dis tri bu - ci ju za Srbi ju i okol ni re gi - on. U ne kom pe ri odu od ~e ti ri do pet go di na sa ra zme nom is kus tva pris tu pi - lo bi se proi zvodwi vakcine - obja{wava La zi}. Srbi ja se po bro ju oboqelih od ra ka plu }a na la zi na tre }em mjes tu u Evro pi. Naj - no vi ji po da ci po ka zu ju da je to kom pro {le go di ne re gis - tro va no oko no vo - oboqelih, me u ko ji ma ima sve vi {e `e na. Vlas ti Srpske po dr`a va ju gradwu hra mo va ra dni ka - re kaojera do ji ~i} to kom obi las ka kom ple ksa "Pet je ze ra" u Bi jeqini. On je na gla siodajespe - ci fi ~nost ovog na po ra da se po red hra ma, na kom ple ksu gra di i dom za sta ra li ca, a u pla nu je i iz gradwa ob da - STA NO VI ZA BOR CE Ra do ji ~i} je izja vio ju ~e da je Vla da Srpske ulo `i la vi {e od KM u stam be no zbriwavawe bo ra ~kih ka te - go ri ja u Br~ko dis tri ktu. On je to kom po sje te Br~kom re - kao da Vla da re do vno su fi - nan si ra i ra zli ~i te kul tur ne i spor tske ma ni - fes ta ci je u ovom gra du. - Ove go di ne sta no vni ci ma Br~ko dis tri kta pru `i li smo i mo gu }nost ko ri{ }ewa sred sta va In ves ti ci ono-ra - zvoj ne ban ke RS, ta ko da su dr`avqani Srpske u dis tri - ktu do sa da po vu kli oko KM iz kre di tnih li - ni ja ove ban ke - re kao je Ra - do ji ~i}. Poznate li~nosti ni {ta. - Ti obje kti ima }e so ci - jal no-hu ma ni tar ni ka ra kter s je dne stra ne, a s dru ge stra ne obra zo vni, i to je ono {to }e Vla da Re pu bli ke Srpske, ta ko e, po dr`a ti - is ta kaojera do ji ~i}. On je do dao da je u raz go - vo ru sa vla di kom Va si li jem, ali i bawalu ~kim Je fre - mom, upo znat sa broj nim pla - no vi ma upra vo u ovom smje ru, jer su Srpskoj ne op ho dni vrti }i, pra vo sla vna gi mna - zi ja, do mo vi za sta re i izne - mo gle oso be. Wego vo preo sve {ten - stvo epis kop zvor ni ~ko-tu - zlan ski Va si li je re kao je da se na pros to ru "Pet je ze ra" za vr{a va crkva, dom za sta - re, a ako bu de bi lo ma te ri - jal no-fi nan sij ske mo gu }nos ti, bi }e gra e no i ob da ni {te. U PLA NU iz gradwa do ma i ob da ni {ta FO TO: AGEN CI JE Pre ma wego vim ri je ~i - ma, u okvi ru gra e vin skih ra do va us ko ro }e, ka ko se o~e ku je, je dno par ~e zemqe bi ti na mi jeweno i za gradwu pra vo sla vne gi mna - zi jeubi jeqini. Vijesti Ro ga ti ca Smawen broj pre kr{a ja RO GA TI CA - Ja vni red i mir u op {ti ni Ro ga ti ca pro {le go di ne na ru {en je u 35 slu ~a je va od stra ne 46 li ca, {to je za 46 od sto mawe ne go pret ho dne go di ne. Na dle `nom tu `i - la{ tvu po dne se no je 65 iz - vje {ta ja za kri vi ~na dje la pro tiv 64 li ca, na ve de no je u in for ma ci ji o ra du po - li cij ske sta ni ce za ko ju su ju ~e usvo ji li odbor - ni ci SO. U oblas ti bez - bje dnos ti sao bra }a ja kon tro li sa no je vo za - ~a i vo zi la, a pre kr{aj nim na lo zi ma san kci oni sa no je 237 vo za ~a. S. M. Zvornik Va tro gas ci ska kali sa zgra de ZVOR NIK - Pri pa dni ci Pro fe si onal ne va tro ga - sne je di ni ce Zvor nik ju ~e su po vo dom 4. ma ja, Svjet - skog da na va tro ga sa ca, u cen tru gra da izve li vje `bu ska kawa na od sko ~ni jas - tuk. - Va tro gas ci su ska ka li sa zgra de Po {te ot pri li ke sa vi si ne ko ja od go va ra tre - }em spra tu. Pred sta vi li smo i tri ka mi ona, kom bi za spa sa vawe li ca iz sao - bra }aj nih ne sre }a, te vo zi - la "ma hin dra" i krat ka "la da ni va" sa mo du lom vi - so kog pri tis ka - re kao je ko man dant zvor ni ~kih va - tro ga sa ca Sa {a Ili}. Is to vre me no je gra a ni ma po di jeqen i le tak pod na - zi vom "Na u~i se da ne iza - zo ve{ po `ar". S. S. Trebiwe Se mi nar za mla de TRE BIWE -UPo slo - vnom in ku ba to ru ju ~e je po - ~e lo dvo dne vno pre da vawe o osno vnim znawima i vje - {ti na ma ne op ho dnim za tr`i {te ra dause li ma. Ra - di oni ca je tre ning ~i ji je ciq ra zvi jawe vje {ti na kod mla dih ka ko bi bi li {to us pje {ni ji na tr`i - {tu ra da i naj la k{e do - {lidopo sla. Dvo dne vni tre ning, ko me pri sus tvu ju ugla vnom stu den ti, or ga ni - zo va la je Uni ja za odr`i vi po vra tak i in te gra ci je BiH, a fi nan si ran je nov - cem vla de [pa ni je. R. Mi.

10 10 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Ne vri je me u op {ti ni Lu ka vac Ve }i dio gra da od sje ~en zbog po pla ve LU KA VAC - Oluj no ne vri je me pra }e no ja kom ki {om i le - dom po go di lo je u sri je du uve ~e po dru ~je fe de ral ne op {ti ne Lu ka vac, po se bno grad, ja vi le su agen ci je. Usqed olu je pri ~iwena je ma te ri jal na {te ta na po je di nim stam be nim i po slo vnim obje kti ma. Zbog lo {e i do tra ja le ka na - li za ci one mre `e u Lu kav cu, u`e grad sko jez gro bi lo je po plavqeno u sa mo ne ko li ko mi nu ta, te je ve }i dio gra da bio od sje ~en, a kre tawe uli ca ma one mo gu }e no. U po je di nim na seqima ove op {ti ne ve }a ko li ~i na le da pri - ~i ni la je {te tu na poqo pri vre dnim usje vi ma. Ko mu nal ci su ju ~e od ju tarwih ~a so va ~is ti li uli ce gra da a sta no vni ci is pred svo jih zgra da i po slo vnih obje ka ta. Udru `ewe "Ma sla ~ak" [a mac Evi den ci ja p~e la ra do sre di ne ma ja [A MAC - Iako su p~e la ri, pre ma Za ko nu o p~e lar stvu RS bi li du `ni da do 31. mar ta pri ja ve p~e liwake, broj dru - {ta va i lo ka li tet gdje se na - la ze, je dna tre }i na wih sa po dru ~ja op {ti ne [a mac to jo{ ni je u~i ni la. S ob zi rom na va `nost po sje - do vawa ova kve evi den ci je, rok za pri ja vu je pro du `en do sre - di ne ma ja. Pred sje dnik Udru `ewa "Ma- sla ~ak" [a mac Sve to zar Ev - i} po zvao je sve p~e la re sa po dru ~ja op {ti ne ko ji gra vi - ti ra ju ka wiho vom udru `ewu da im se ja ve i kod wih po pu ne for mu la re ko ji }e bi ti dos - tavqeni Mi nis tar stvu poqo - pri vre de, vo do pri vre de i {u mar stva RS. FO TO: A. VA SO VI] MIL KI] Sredwa {ko la u Ro ga ti ci \a ci osno va li {est pre du ze }a Ma tu ran ti odjeqewa eko nom ske stru ke P~e lar Si mo Bo `i} On pod sje }a p~e la re da je od va `nos ti da i oni na u svo je mjes to u ba zi po da ta ka ko ja obu hva ta po pis p~e la ra, p~e - liwaka i ko {ni ca jer }e do - bi ti plo ~i ce, ko je }e sta vi ti na p~e liwake. A. V. M. RO GA TI CA - Pod mo tom "Za ono {to vri je di no vac ne {te - di" ma tu ran ti oba odjeqewa eko nom ske stru ke Sredwe {ko le u Ro ga ti ci pred sta vi li su ~e ti ri vir tu el na pre du ze }a ko ja su osmi sli li uz po mo} pro fe sor ke Pej ke De li}. - U {ko li su for mi ra na pre du ze }a ko ja vir tu el no ima ju sve ele men te kao i pra ve fir me. Tu su "ra dni ci", po slo vni pros tor, proi zvodwa, pro da ja, no vac, ra ~u no vod stvo i sve dru go {to pra ti sva ko re al no pre du ze }e - re kla je De li }e va. Ona je do da la da se pre du ze }e "Ki fli ca" ba vi "pro da jom" pe ci - va, ko la ~a i tjes te ni ne. "Pi ko li no" je trgo vin sko pre du ze }e mje - {o vi te ro be, "Sweety Tweety" trgu je spor tskom opre mom, a "Bu me rang" be zal ko hol nim pi }i ma. - \a ci su na prezentaciji po ka za li ozbiqnost, a ovo is kus tvo }e im si gur no do bro do }i ka da bu du ra di li u stvar nim pre du ze - }i ma - sma tra Deli}eva. S. M. FO TO: AGEN CI JE Po pla va u u`em cen tru gra da FO TO: S. MI TRO Vra ni} je dan od ri jet kih prwavor skih za na tli ja Posqedwi kqu~ar sre }e ^es to me po sje }u ju spor tski ri bo lo va ci. A gdje su oni, tu je ve se lo. U mo joj ra di oni ci ne ma po li ti ke, te {kih te ma o be spa ri ci i ko je ~e mu dru gom {to nas za ma ra, re kao Vra ni} PI [E: BRANE RADULOVI] ra du lo PRWAVOR - Sve izra - `e ni ji ra zvoj te hno lo gi je i brz tem po `i vo ta na me }u ne ke dru ge na vi ke, {to ba{ i ne ide naru ku za na tli ja - ma. Oni upor ni, ipak, op - sta ju. Me u wima je i Vra ni}, je - di ni u Prwavo ru. Ma la radwa, pre pu na ala ta i ma {i na za izra du kqu~e va, oda je uti sak do ma - }in skog odno sa Vra ni }a pre ma po slu, ali i pre ma mu {te ri ja ma. Iako su vre - me na kri zna, Vra ni} se ne `a li. Sma tra da i po sli je dva de se tak go di na bavqewa ovim po slom, od te dje la - tnos ti mo `e so li dnodase `i vi. - Po ~eo sam s ovim po - slom go di ne, ka da sam Uz izra du kqu~e va, Vra ni} se ba vi i o{ trewem no `e va, ma ka za, la na ca za mo tor ke i sli ~nim po slo vi ma, a svo je uslu ge, ka `e, ne na pla }u je sku po. VI [E GRAD - Te {ko je ka da gu bi mo bi lo {ta do bro {to smo u `i vo tu ima li, ali ka da gu bi mo svje tlost i ka da dan po ~iwe da za mjewuje ta ma on da i `i vot pos ta je patwa. Ovo je re kla pe de se to go - di{wa Ozren ka Mi lo vi} iz otvo rio kqu~ar sku radwu. Znao sam ka ko ste }i i sa ~u - va ti po vje rewe mu {te ri ja. Za do voqan sam po slom, a to je naj va `ni je - ka `e Vra ni}. Uvi jek ve drog ra spo lo - se ~es to sa mu {te ri ja ma {a li, pre pri - Vi {e gra da ko joj, ako ne pri - ku pi ma ra ka za ope ra ci - ju, pri je ti opa snost da po tpu no os ta ne bez vi da. OBOQELA od di ja be te sa - Naj te `e mi je {to znam da ne mo gu se bi da po mo gnem, a vid mi je sva kim da nom sve ugro `e ni ji. Je di na na da su mi hu ma ni qudi - re kla je Mi lo - vi }e va, ko ja go to vo dvi je de ce - ni je, sa pen zi jom od 180 ma ra ka i mu `evqevom in va li - dom bi ti {e u tro {noj ba ra ci ne kad ve li kog iz bje gli ~kog cen tra u na sequ Ne zu ci ma. - Je dnom sam ve} ope ri sa - ~a va ju zgo de i nez go de u ve - se lom am bi jen tu i tvrde ka - ko je to naj boqi na ~in da bar na tre nu tak "po bje gnu" od su mor ne stvar nos ti. MLA DI LE da u~e za nat - ^es to me po sje }u ju spor tski ri bo lov ci. A gdje su oni, tu je ve se lo. U mo joj ra di oni ci ne ma po li ti ke, te {kih te ma o be spa ri ci, izbo ri maiko je ~e mu dru gom {to nas za ma ra, pa je i me ni qe p{e u ta kvom okru `ewu - re kao je Vra ni} is ti ~u }i da bi vo lio da i mla i ~e{ }e la oko od mre ne a na dru go oda vno ne vi dim. Po ja vi la se on da {e }er na bo lest, sko ro po sje }u ju wego vu ra di oni cu. - Bio bih za do voqan ka - da bi mla di qudi po ka za li in te re so vawe za ovu pro fe - si ju. Me u tim, go di na ma me ni ko ni je ni pi tao ili po - ka zao `equ da svo jim ru ka - ma za ra u je. Ne ke dru ge pro fe si je su im pri vla ~ni - je, {to je, na `a lost, stvar - nost od ko je ne mo `e mo po bje }i - ka `e maj stor Vra - ni}. Pre ma wego vim ri je ~i - ma, za nat ske ra di oni ce su pos ta le pra va ri jet kost i sa mo pra vi zaqubqeni ci u svoj po sao uspi je va ju da op - sta ju na tr`i {tu. Ozren ki Mi lo vi} iz Vi {e gra da po tre ban no vac za ope ra ci ju Vid za vi si od ma ra ro -ra ~un Svi qudi do bre voqe mo gu da po mo gnu i upla te no vac na `i ro ra ~un NLB Ra - zvoj ne ban ke u Vi {e gra du na ime Ozren ka Mi lo vi}. CI JE NE - Ci je na o{ trewa no `e va i ma ka za je 1,5 ma ra ka, izra da obi ~nih kqu~e va je tri mar - ke, a kqu~e va za auto mo bil se kre }e od de set do 80 ma - ra ka - is ti ~e maj Ozren ka Mi lo vi} FO TO: R. TA SI] FO TO: B. RA DU LO Vra ni} ni {ta ne vi dim stra hu jem sa - mo da po tpu no ne osli je pim - pres tra {e no i sa su za ma pri - ~a Ozren ka. Ova be spo mo }na `e na ka - `e da joj qeka ri u Kli ni - ~kom cen tru u Fo ~i sa vje tu ju da ope ri {e oko ka ko bi spa - si la vid. - Fond zdrav stva ne pla }a ove ope ra ci je van Re pu bli ke Srpske a to bi tre ba lo da ura dim na kli ni ci u Beo gra - du. Za ope ra ti vnih za hvat po - tre bno je pla ti ti ma ra ka, ali oda kle mi to li ki no vac kad je dva i ona ko mje - sec pre ko gla ve pre tu ri mo - ka `e Ozren ka. R. T.

11 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Oba le ri je ke ]e ho ti ne pu ne kri vo lo va ca Osim za li ~ne po tre be, ti ri ba ri ugla vnom pro da ju {ko baqe, ko ji na tr`i {tu ko {ta ju oko pet ma ra ka. I to je opet kri vi ~no dje lo, po ja snio \o rem PI [E: RADMILA \EVI] krzo sprske.com FO ^A - Iako je lov ri - be za kon ski ka`wiv na mjes ti ma gdje ri bo lov ni je do zvoqen, ni to ne spre ~a - va sto ti nu fo ~an skih "ri- bo lo va ca" da ve} da ni ma na o~i gled svih lo ve {ko- baqa ko ji se mri jes ti u ri - je ci ]e ho ti ni. Ri ba {ko baq sva ke go - di ne u ovo do ba do la zi u ma - le rje ~i ce po put ]e ho ti ne ko je su po go dne za wihov mri jest. - Ta ko zva ni ri ba ri ga sa ~e ku ju u ja ti ma i ka ko god da za hva te oni ga po vu ku za sto mak, oko i pe ra ja i bu - kval no na grde te ri be. Stavqaju vi {e udi ca, odno - sno tro ku ke, i pra kti ~no ka ~e {ko baqa. Ne hva ta ju ga na ma mac, kao {to je uobi - ~a je no svu gdje u svi je tu. Osim za li ~ne po tre be, ti ri ba ri ugla vnom pro da ju {ko baqe, ko ji na tr`i {tu ko {ta ju oko pet ma ra ka. I to je opet kri vi ~no dje lo, jer je pro da ja i pro met ri - be, pre ma Za ko nu o ri bar - stvu, za brawena - po ja snio je Zo ran \o rem, du go go - di{wi ri bar i pred sje dnik Spor tsko-ri bo lo va ~kog dru{ tva "Mla di ca" Fo ~a. I dok kri vo lov u cen - tru gra da cvje ta, ovim pro - ble mom se ni ko kon kre tno ne ba vi. Za du `e ne in sti tu - ci je ka `u da ne ma ju me ha ni - za ma, na ~i na, ri bo ~u va ra, ali ni nov ca da se izbo re sa ovom vrstom ~is tog kri - mi na la. U SRD "Mla di ca" Fo ~a ka `u da zbog pro {lo go - di{weg du ga ova or ga ni za - ci ja ne ma nov ca da an ga `u je ri bo ~u va ra. - Ne ma mo no vac da pla - ti mo ri bo ~u va ra ko ji je ovla{ }en da obi la zi te ren i oba vje {ta va re pu bli ~kog in spe kto ra. Za ovo ne dje lo pre dvi e na je ka zna i do ma ra ka - ka `e \o rem. O ka kvim se du go vi ma ri - bo lo va ~kog dru{ tva "Mla di - ca" ra di i zbog ~e ga ne mo gu pla ti ti ri bo ~u va ra po ja snio je se kre tar Mi len ko Vu ko - vi}. - U pi tawu je dug iz pro - {le go di ne po osno vu neu pla - }e nih do pri no sa za po sle nih ko ji je usli je dio po {to smo svrsta ni u pro fi tne or ga ni - Ne vri je me uzne mi ri lo sta no vni ke Bu ze ka re kod Br~ko dis tri kta BR^KO - U ne vre me nu ko je je za hva ti lo is to ~ni dio Po sa vi ne grom je po go - dio sto go di{wi hrast u Bu - ze ka ri kod Br~kog i u po tpu nos ti ga ra znio. Sta - ri ji mje {ta ni Bu ze ka re ka - `u da su mno go pu ta vi dje li da grom po go di drvo, ali da wego vo ra zor no dej stvo ni - ka da ni je bi lo ova kvo. - Da mi je ne ko pri ~ao da grom mo `e ovo da na ~i ni od hras ta, ne bih po vje ro vao. Za svo jih 76 go di na mno go pu ta sam vi dio da grom pu - kne u drvo, ogu li mu ko ru, odva li gra nu ili ci je lo sta - blo ras ci je pi, ali da ova ko ne {to ura di, to jo{ ni sam vi dio - ka `e Ma ksim Mrkowi}, mje {ta nin ~i ja ku }a se na la zi pe de se tak me - ta ra od po go e nog hras ta. Ma ksim ka `e da se to de si lo u sri je du oko 22 ~a sa. - Bio sam le gao ka da se odje dnom pro lo mio stra ho vit pra sak. Imao sam uti sak da me ne ka si la odi gla od kre - ve ta do pla fo na. Znao sam da je grom opa lio ne gdje bli zu, za ci je. Ra ~un nam je blo ki ran. Taj dug je ma ra ka, sa mo iz ~la na ri na do bi ja mo no vac. Od te su me 20 od sto odla zi re sor - nom mi nis tar stvu, 15 od sto Sa ve zu i os ta lo na dug. Obra - }a li smo se op {ti ni da nam po mo gne fi nan sij ski, ali ni - ka da ni {ta od wih ni smo do - bi li - re kao je Vu ko vi}. Sa dru ge stra ne, ~el ni qudi op {ti ne ka `u da SRD "Mla di ca" ni ka da ni je bi la na buyetu. - Oni ni ka da ni su do - bi ja li gran to ve iz buyeta op {ti ne, ve} su se fi nan - si ra li iz svo jih ~la na ri - na. Ne op ho dno je pos ta vi ti od go vor no li ce u toj or ga - ni za ci ji ko je se mo ra ba vi - ti tim pro ble mom - re kao je na ~el nik op {ti ne Zdrav ko Krsma no vi}. Ka ko bi spri je ~i li bru ku i o~i gle dan kri vo lov, sa zna - je mo da }e se u rje {a vawe pro ble ma ukqu~i ti lo kal na po li ci ja da bi svi oni ko ji ne le gal no lo ve {ko ba qa bi li ka ` - weni. Grom ra znio sto go di{wi hrast "^u dna si la" Sta ri ca Iv ka Mrkowi}, ~i ja je ku }a nasuprot drve tu, is pri ~a la je da je u tre nut ku uda ra gro - ma gle da la te le vi zi ju i da je ima la osje }aj da je wu ne ka "~u dna si la" po - di gla uvis. - Te le vi zor se odje dnom uga sio, ali si ja li ca je si ja la. Otkqu~a la sam ula zna vra ta i htje la da iza em da vi dim {ta se de si lo, ali vra ta se ni su mo gla otvo ri ti. Tek ju tros sam us pje la iza }i i vi dje ti {ta se de si lo - is pri ~a la je sta ri ca. Kri vo lov y cen tru gra da DRU[TVO "MLA DI CA" Dru{ tvo "Mla di ca" Fo ~a pos to ji 102 go di ne. Ne ka da su bro ja li do hiqadu ~la - no va, a da nas oko 50. ^la - no vi, osim pen zi one ra i oso ba sa in va li di te tom, pla }a ju ~la na ri nu 70 ma - ra ka. "Hi dro elek tra na na Dri ni" iz Vi {e gra da sva ke go di ne omo gu }a va im po - ribqavawe ri je ka Dri ne i ]e ho ti ne sa 250 kg po to ~ne mla i. Ka da se afe ra "{ko baq" za vr{i, tre ba lo bi da bu de spro ve de na i akci ja po ribqavawa. Os ta ci hras ta ra zne se ni 50 me ta ra na oko lo Sto ti ne ri ba ra u Fo ~i da ni ma se ba vi ne do zvoqenim lo vom {ko baqa PRE DVI \E NA ka zna i do ma ra ka [ko baq FO TO: AGEN CI JE FO TO: R. \E VI] ali ni sam pre tpos tavqao gdje. Ka da sam us tao oko ~e - ti ri ~a sa uju tro i iza {ao iz ku }e, imao sam {ta da vi dim. Na zemqi je le `a la kro{wa, a de bla ni gdje ni je bi lo. Ono je ra zbi je no u pa ram par - ~ad i ra zne se no i do 50 me ta - ra na oko lo - pri ~a Ma ksim. IVER JE po ra zbi ja lo pro zo re De to na ci ja je je dnu od gra na ba ci la u dvo ri {te imawa ko je se na la zi lo preko puta, ta ko da je po lo - mi la ogra du i stub uli ~ne ras vje te. Si tni par ~i }i iver ja ra zbi li su pro zo re na eko nom skom obje ktu, a dva su ~ak za vr{i la u fa sa di ku }e ne da le ko od pro zo ra i ula znih vra ta. Vijesti Bra tu nac U klupama sve mawe prva ~i }a BRA TU NAC - U tri osno vne {ko le na po - dru ~ju op {ti ne Bra tu - nac u prvi ra zred za sqede }u {kol sku go di - nu upi sa na su 162 u~e - ni ka, {to je za 15 mawe ne go ove go di ne. Di re - ktor O[ "Bran ko Ra di - ~e vi}" u Bra tun cu Jo van Ni ko li} is ta kao je da se broj prva ~i }a na po dru ~ju op {ti ne Bra tu nac u posqedwih ne ko li ko go di na stal - no smawivao, {to je po da tak ko ji ozbiqno za briwava. On je do dao da }e u toj {ko li od je - se ni prvi ra zred po ha - a ti 75 u~e ni ka, {to je za de set mawe ne go ove {kol ske go di ne, ja vi le su agen ci je. Do boj Op {ti na dodijelila sti pen di je DO BOJ - Na ~el nik op {ti ne Do boj Obren Pe tro vi} po tpi sao je ugo vo re sa 20 ro di teqa dje ce sa po se bnim po - tre ba ma za sti pen di - rawe u~e ni ka ko ji re do vno po ha a ju osno - vnu i sredwu {ko lu, ja - vi le su agen ci je. On je na gla sio da je ovo je - dan od na ~i na, ne sa mo po mo }i, ve} i pod sti - ca ja toj dje ci da nas ta - ve {ko lo vawe, ko je }e im mno go zna ~i ti za sti cawe od go va ra ju }eg obra zo vawa, a za tim i stru ~nih kva li fi ka ci - ja, ve oma bi tnih za wihov ra dni i sa moo - dr`i vi `i vo tni us - pjeh. On je na gla sio da sti pen di ja za osnov ce izno si 50, a za sredwo - {kol ce 80 ma ra ka. Pri je dor "Kamp dje ~i jih osmi je ha" PRI JE DOR - "Kamp dje ~i jih osmi je ha 2012" na ziv je pro je kta ko ji }e idu }e se dmi ce na Ben kov cu na Ko za ri or ga ni zo va ti Udru - `ewe gra a na "DON" i Fon da ci ja Ar ce lor Mi tal Pri je dor, a ko - ji }e oku pi ti 200 dje ce iz ~e ti ri pri je dor ske osno vne {ko le i oko 70 vo lon te ra iz osam ze maqa. Pred sje dnik Fon da ci je Pre drag [or ga re kao je da je je dan od ciqeva ovog kam pa so ci ja li za ci ja dje ce iz ra zli ~i tih etni ~kih gru pa.

12 12 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Biznis Obus tavqeno trgo vawe akcijama 20 emi te na ta BAWALU KA - Bawalu ~ka ber za je pri vre me no obus ta - vi la trgo vawe har ti ja ma od vri je dnos ti 20 emi te na ta ko ji ni su ni Ber zi ni Agen ci ji za po sre dni ~ke, in for - ma ti ~ke i fi nan sij ske uslu ge (APIF) dos - ta vi li fi nan sij ske iz vje {ta je za pro {lu go di nu, pre ni je le su agen ci je. Po sli je do bi jawa tih iz vje {ta ja, Ber za }e do ni je ti odlu ku o nas tav ku trgo vawa. Na Bawalu ~koj ber zi u apri lu je os tva ren uku pan pro met od KM, ko ji je za oko KM mawi od mar tov skog. Naziv emitenta BERZANSKO Prosje~na cijena Promjena Promet FO TO: AR HI VA Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 5 Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - измирење ратне штете 3 РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Рафинерија уља а.д. Модрича FONDOVI 1,55 49,80 44,00 45,48 44,68 45,00 0,25 0,48 0,18 0, ,99 3, ,57 0, ,32 1, ,21 0, ,55-0, ,00 0, ,50 0, ,24 0,00 180,00 Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Dioni~ko dru{tvo Bosnalijek d.d. Sarajevo Dioni~ko dru{tvo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo Dioni~ko dru{tvo ZVANI^NA KOTACIJA KOTACIJA FONDOVA Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost , Sredwi kurs Promjena kursa Vrijednost BERZANSKO BH Telekom d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Feroelektro dd Sarajevo JP HT dd Mostar JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Pak Centar d.d. Sarajevo DOBITNIK ZIF Zepter fond a.d. Bawaluka Cijena (KM) Promjena 5,34-0,74% 5,39 Lloyds Banking Group PLC Royal Bank of Scotland Group PLC Vodafone Group PLC Legal & General Group PLC RSA Insurance Group PLC Bank of America Corp Microsoft Corp Intel Corp General Electric Co Cisco Systems Inc , , Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS Naziv kompanije 3,96 2,98 3,12 4,64 11,18 0,04 3,51 5,39 5,00 1,21 0,97 3,93 4,79 5,34 GUBITNIK Cijena , , , , , ZIF Kristal invest fond a.d. Bawaluka Cijena (KM) Promjena -2,71% FTSE 100 INDEX MEMBERS Naziv kompanije Cijena Prosje~na cijena Promjena Promet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245, ,70 0,00 0,00 0,00 94,32 0, ,43 Promjena 0.36% -0.32% 1.19% -2.05% -0.57% Promjena -1.81% -0.66% 0.79% -0.15% -0.70% Va {in gton po zvao Pe king da do pus ti ja ~awe svo je mo ne te Ju an ja bu ka raz do ra Ame ri ke i Ki ne Ame ri ~ki zva ni ~ni ci okrivquju Pe king da dr`i vri je dnost svo je va lu te na vje {ta ~ki nis kom ni vou da bi dao pod sti caj izvo zu. Ki nes ki zva ni ~ni ci odba ci li op tu `be i za tra `i li od Va {in gto na da smawi kon tro lu uvo za vi so ko te hno lo {kih do ba ra PE KING - Ame ri ~ki mi nis tar fi nan si ja Ti mo - ti Gaj tner po zvao je Ki nu da do pus ti ja ~awe svo je stro go kon tro li sa ne mo ne te, ju ana, kao i da ola k{a pris tup svom tr`i {tu. - Va {in gton sma tra "na - ro ~i to va `nim" obe }awe iz posqedweg, pe to go di{weg pla na eko nom skog ra zvo ja Ki - ne da }e ju an oja ~a ti - na veo je Gaj tner. Ame ri ~ki zva ni ~ni ci oda vno okrivquju Pe king da dr`i vri je dnost svo je va lu te na vje {ta ~ki nis kom ni vou da bi dao pod sti caj izvo zu, {to je do ve lo do ogro mnog ki nes kog trgo vin skog su fi - ci ta sa SAD. Ame ri ~ki po da ci po ka zu - ju da je trgo vin ski de fi cit sa Ki nom pro {le go di ne dos - ti gao re kor dnih 295,5 mi li - jar di do la ra, {to je Or ga ni za ci ja UN za hra nu i poqo pri vre du Pa da ju svjet ske ci je ne hra ne MI LA NO - Po sli je tro mje se ~nog ras ta, svjet ske ci je ne hra ne su ne {to osla - bi le to kom apri la, sa op - {ti la je Or ga ni za ci ja UN za hra nu i poqo pri vre du (FAO). Naj vi {e su opa le ci je ne `i ta ri ca i {e}e ra, a si la - zni trend mo gao bi da se odr`i i u nas tu pa ju }im mje - se ci ma, pre no se agen ci je. In deks ci je na hra ne FAO, ko jim se mje re mje se ~ne pro mje ne ci je ne kor pe hra - po ve }awe od 8,2 od sto u odno - su na pret ho dni re kord iz go di ne. TRGO VIN SKI de fi cit SAD sa Ki nom 295,5 mi li jar di do la ra Gaj tner je na po ~et ku dvo - dne vnih pre go vo ra izme u dvi je naj ve }e svjet ske eko no - mi je re kao da je ren min bi, ka ko je zva ni ~an na ziv za ju - Pred sje dnik Evrop skog sa vje ta Her man van Rom pej izja vio je, po sli je su sre ta sa vi ce pre - mi je rom Ki ne Li Ke }i jan gom da je od sa go vor ni ka do bio uvje ra vawa da Ki na po dr`a va na po re da se sta bi li zu je ne, sas tavqene od `i ta ri ca, uqari ca, mli je ~nih proi - zvo da, me sa i {e }e ra, je u apri lu opao na pro sje ~no 214 po ena sa re vi di ra nih 217 po ena u mar tu. PE TRO VI]: U RS ne }e bi ti smawewa ci je na Ku ku ruz je po jef ti nio za 2,5 od sto u odno su na mart, p{e ni ca za je dan od sto, a {e }er za pet od sto, {to je an, u posqedwe dvi je go di ne oja ~ao oko 13 od sto pre ma do - la ru, ali je po zvao na daqu apre ci ja ci ju, ka ko pre ma ame - ri ~koj va lu ti ta ko i pre ma dru gim gla vnim va lu ta ma, pre ni je le su agen ci je. Ki nes ki zva ni ~ni ci su odba ci li tvrdwu da je ju an pot ci jewen i za tra `i li su od Va {in gto na da smawi kon tro lu uvo za vi so ko te hno - lo {kih do ba ra. Mi nis tar trgo vi ne Ki ne KI NA VJE RU JE U EVRO evrop ska va lu ta. - Vi ce pre mi jer je izra zio svo je pu no po vje rewe i po - dr{ku na {im na po ri ma da sa vla da mo du `ni ~ku kri zu - na ve de no je u Rom pe je vom sa - op {tewu. neu tra li sa lo rast ci je na biqnih uqa za 2,2 od sto, pod sta knut pos kupqewem so - je. Stru~wak za `i ta ri ce FAO Ab dol re za Aba si jan pre dvi a da }e ci je ne kor pe hra ne bi ti u opa dawu i to - kom sqede }a dva mje se ca, s tim {to }e wihov trend naj - vi {e za vi si ti od vre men - skih pri li ka. Ge ne ral ni se kre tar Po - kre ta po tro {a ~a RS Dra go - van Pe tro vi} sma tra da u ^en De ming je re kao da ni je ta ~no da je ju an pot ci jewen i uka zao na to da Ki na zbog kri ze biqe`i smawewe spoqno trgo vin skog su fi ci - ta. Pe king je pris tao na pos - te pe no ja ~awe ju ana, ali Va - {in gton i vla de dru gih spoqno trgo vin skih par tne ra Ki ne tvrde da je ta mo ne ta i daqe pot ci jewena, {to, ka ko ka `u, omo gu }a va ki nes kim izvo zni ci ma da ste knu pre - dnost na tr`i {tu, a inos tra - nim na no si {te tu. Po je di ni ame ri ~ki kon - gre sme ni po zi va ju na uvo ewe ka zne nih ta ksi na ki nes ku ro bu uko li ko Pe king ne pris ta ne da ju an ja ~a br`e. Ki na bra ni svoj re `im va lu tnih kur se va, pod sje }a ju - }i da je pos te pe no u~i ni la svo ju va lu tu fle ksi bil ni - jom. Srpskoj ne }e bi ti smawewa ci je na hra ne. - Trgov ci u Srpskoj ri - jet ko se odlu ~u ju za smawewe ci je na ar ti ka la, bez ob zi ra na svjet ske tren do ve, jer ima ju pra vo da slo bo dno for mi ra ju ci je ne. Ta kva pra ksa javqa se sa mo ka da trgov ci vi de da odre e ne ci je ne ne ma ju "pro u", te da do la zi do sup sti tu ci je sku - pih proi zvo da, kao {to je bio slu ~aj sa si ro vim me som - re kao je Pe tro vi}.

13 Kva dra tni me tar do ma ra ka "Luf than za" uki da ra dnih mjes ta BER LIN - Vo de }a wema ~ka avi okom pa ni ja "Luf than za" obja - vi la je da u idu }ih ne ko li ko go di na pla ni ra da uki ne admi nis tra ti vnih ra dnih mjes ta, kao dio ra di kal nog pro - gra ma smawewa tro {ko va. Ova ko o{ tre mje re ima ju ciq smawewe admi nis tra ti vnih tro {ko va za ~et vrti nu, na ve de - no je u sa op {tewu ove avi okom pa ni je, pre no se agen ci je. Wema ~ki avi ogi gant se na ova kve mje re odlu ~io uo~i stro ge kon ku ren ci je dr`a vnih avio pre vo zni ka, na kon {to je u fe - bru aru sa op {tio da do pla ni ra da u{te di 1,5 mi li - jar di evra. GLAS SRPSKE petak, 4. maj Sta no vni ci Re pu bli ke Srpske sta no ve ugla vnom ku pu ju ke {om Stam be ni kredit postao pri vi le gi ja FO TO: AR HI VA Kupci sta no va Pre ma po da ci ma agen ci ja za ne kre tni ne u Srpskoj, naj pro da va ni ji su sta no vi ko ji ko {ta ju od do ma ra ka, a naj - ~e{ }i kup ci ovih sta no va su mla di bra ~ni pa ro vi. Sa mo oni ko ji su za po sle ni u ja vnom se kto ru mo gu do }i do kre di ta i na taj na ~in ku pi ti stan, dok os ta li {te de go di na ma, pro da ju ne kre tni ne ko je vi {e ne ko ris te i na taj na ~in rje {a va ju stam be no pi tawe, re kao Mi li} PI [E: MARIJANA MIQI] ma ri ja srpske.com BAWALU KA - Sta no vi u Srpskoj ugla vnom se ku pu ju go to vi nom zbog to ga {to ma li broj qudi, ugla vnom za po sle nih u ja vnom se kto ru, ima pri vi le gi ju da do bi je stam be ni kre dit, is ti ~u u agen ci ja ma za ne kre tni ne. Vla snik agen ci je za ne - kre tni ne "Tvi ko" iz Tre biwa Va so Mi li} re kao je da ve }i - na sta no vni ka ne ma mo gu - }nos ti da do e do kre di ta zbog po o{ tre nih uslo va ba - na ka, ali i ve li kih ka ma - tnih sto pa. - Sa mo oni ko ji su za po - sle ni u ja vnom se kto ru u Srpskoj, gdje su naj ve }e pla te, SA RA JE VO - U prvoj po - lo vi ni pro {le go di ne broj stra nih in ves ti ci ja u odno su na go di nu ra ni je bio je ve }i tek za 1,4 od sto, a eko nom ski stru~waci za ta kav po slo vni am bi jent u BiH kri ve pos to - je }u vlast, ko ja na svim ni vo - ima ni je us pje la da una pri je di za kon ske pro pi se. I u Agen ci ji za pro mo ci - ju stra nih in ves ti ci ja pri - zna ju da se stra ni in ves ti to ri `a le naj vi {e na lo {u za kon sku re gu la ti vu. I dok je u Ame ri ci re - gis tra ci ja pre du ze }a mo gu }a pu tem in ter ne ta, a u Evro pi taj pro ces tra je do de se tak da - na, u BiH, pre ma pos to je }im mo gu do }i do kre di ta i na taj na ~in ku pi ti stan, dok os ta - li {te de no vac go di na ma, pro da ju ne kre tni ne ko je vi - {e ne ko ris te i na taj na ~in rje {a va ju stam be no pi tawe - re kao je Mi li} i do dao da u Her ce go vi ni 85 od sto ku pa ca stan ku pu je za go to vi nu, dok os ta li do sta na do la ze uz po - mo} kre di ta. Vla snik "Ma ri} ne kre - tni na" iz Mo dri ~e Emi li ja Ma ri} ka `e da se sta no vi ku - pu ju ugla vnom go to vi nom, te da stam be no pi tawe na ovaj na ~in rje {a va ju iskqu~i vo qudi iz RS ko ji ra de u inos - tran stvu, gdje se mo `e za ra - di ti za stan ko ji ko {ta ma ra ka i vi {e. za ko ni ma, ci je li pro ces mo - `e tra ja ti i vi {e od 40 da na. RE GIS TRA CI JA pre du ze }a mo `e tra ja ti vi {e od 40 da na To je je dan od ra zlo ga zbog ko jeg se stra ni, ali i do ma }i pri vre dni ci te {ko odlu ~u ju da po kre nu bi lo ka kav bi - znis, pre no si "Slo bo dna Evro pa". U Agen ci ji za pro mo ci ju stra nih in ves ti ci ja BiH, ~i - ji je za da tak pri vla ~ewe i po - ve }awe pri li va stra nih in ves ti ci ja, ali i pod sti - cawe pos to je }ih in ves ti to ra - Do kre di ta je te {ko do - }i i po tre bno je ispu ni ti mno ge uslo ve da bi ga do bi - li. Ri jet ki su ra dni ci u Srpskoj ko ji mo gu ispu ni ti sve tra `e ne uslo ve ba na ka - re kla je Ma ri }e va i do da la da se dos ta sta no vni ka Mo - dri ~e odlu ~u je i na ku po vi nu sta na pu tem hi po te kar nog kre di ta. CI JE NE sta no va }e pa da ti Vla snik agen ci je "Euroagent" iz Bawalu ke Sen ka Ga ta ri} re kla je da za go to - vi nu ku pu ju sta no ve sa mo qudi iz inos tran stva ko ji `i ve u Srpskoj ili pak oni ko ji su pri je rje {a vawa stam be nog pi tawa pro da li ne ku od ne kre tni na. - Za in te re so va nost za ku - po vi nu sta no va opa da iz mje - se ca u mje sec - re kla je Ga ta ri }e va i do da la da kre - di te po di `u ugla vnom mla di Ulaga~i se te {ko odlu ~u ju da po kre nu bi lo ka kav bi znis u BiH Za ko ni pre pre ka in ves ti to ri ma na daqa ula gawa i {i rewe po slo vawa, pri zna ju da se stra ni in ves ti to ri `a le naj - vi {e na lo {u za kon sku re gu - la ti vu u BiH. - Ra dni ka pi tal je za is - ta pre op te re }en, ukqu~u ju }i tu i sil ne admi nis tra ti vne ba ri je re ko je vla da ju, za tim ne usa gla {e na za ko no da vna re gu la ti va na ni vou BiH, po tpu no po di jeqena izme u en ti te ta i Br~ko dis tri kta, one mo gu }a va da, na izu ze tno ma lom pros to ru sa ~e ti ri mi li ona sta no vni ka, mo `e do }i stra ni in ves ti tor i ra zvi ja ti bi znis ov dje - obja snio je eko nom ski ana - li ti ~ar Duqko Ha si}. qudi ko ji su za po sle ni u ja - vnoj upra vi i na taj na ~in rje {a va ju stam be no pi tawe. Ci je ne sta no va na po dru - ~ju Srpske u bla gom su pa du, a trgov ci ne kre tni na ma is ti - ~u da }e se trend pa da ci je na "GLAS SRPSKI - TRGOVINA" AD BAWA LUKA Radno mjesto: sta no va nas ta vi ti u idu }em pe ri odu. Ipak, i sa tre nu tnim ci - je na ma ra dni ku sa pro sje - ~nim pri mawima ku po vi na sta na je ne do sawani san, jer se ci je ne kva dra tnog me tra O G L A S za prijem radnika u radni odnos na odre eno vrijeme PRODAVAC U KIOSKU ri jet ko spu {ta ju ispod ma ra ka. Ta ko u Is to ~nom Sa ra je - vu i Pa la ma stan mo `e da se ku pi po ci je ni od do ma ra ka po me tru kva - dra tnom. U Bawalu ci pos to je ve - li ke ra zli ke u ci je na ma, pa su ta ko sta no vi u cen tru gra - da naj skupqi, jer je za kva - dra tni me tar po tre bno iz dvo ji ti od do ma ra ka. Za podru~ja: Bawa Luka, Prwavor, Srbac, ^elinac, Kotor Varo{, Topola, Lakta{i, Gradi{ka, Gorwi Podgradci, Laminci, Tesli}, Dubica, Prijedor, Kostajnica, Novi Grad, Mrkowi} Grad POTREBNE KVALIFIKACIJE: - Minimalno SSS - Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji - Po`eqno znawe rada na ra~unaru (MC Office) Kandidati su du`ni uz molbu dostaviti sqede}u dokumentaciju: - Kopija izvoda iz mati~ne kwige ro enih, - Kopija uvjerewa o dr`avqanstvu - Kopija diplome o zavr{enoj stru~noj spremi - Kopija li~ne karte - Uvjerewe o neka`wavawu (ne starije od 6 mjeseci i samo za kandidate koji budu primqeni u radni odnos) - Qekarsko uvjerewe (samo za kandidate koji budu primqeni u radni odnos) Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/ , , Molbe dostaviti na adresu: ZA OGLAS PRODAVAC U KIOSKU "Glas srpski - Trgovina" AD Bawa Luka, Ulica Skendera Kulenovi}a br.93, Bawa Luka. Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. "Glas srpski - Trgovina" AD Bawa Luka

14 14 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Hronika Pre mi nu la `e na po sli je pa da sa tre }eg spra ta zgra de ZE NI CA - Ni ha da Ta li} (60) iz Ze ni ce pre mi nu la je usqed po vre da ko je je za do bi la pri li kom pa da sa pro zo ra ku pa ti la svo ga sta na na tre }em spra tu zgra de u uli ci Prve ze ni ~ke bri ga de 17, u Ze ni ci, pot vr e no je u po li ci ji. Ona je u sri je du oko po dne pod ne ra zja{wenim okol nos ti ma pa la sa pro zo ra. Po sli je to ga odve ze - na je u Kan to nal nu bol ni cu Ze ni ca, sa pre lo mom no ge i broj nim po vre da ma unu tra{wih or ga na, ali je pre mi nu la ubrzo po sli je to ga. G. O. Prilikom privo ewa u Bawalu ci Vri je ao, a po tom uda rio po li caj ca BAWALU KA - Pro tiv Zo ra na Du brav ca (33) iz Bawalu - ke, ko ji je osumwi~en da je no gom uda rio po li caj ca, bi }e po dne sen iz vje {taj Okru `nom tu `i la{ tvu. Pri je to ga Du bra vac je u sri je du oko 2.30 ~a so va na ru {a - vao ja vni red i mir {kri pawem gu ma sa "gol fom 2". Pri li - kom in ter ven ci je po li ci je on se oglu {io o na re ewe da pres ta ne i no gom uda rio po li caj ca u ru ku. Du bra vac je odbio da po ka `e li ~na do ku men ta i pri li kom spro vo ewa u slu `be ne pros to ri je, a u vo zi lu je vri je ao po li caj ce i pri je tio im. Pro tiv wega }e osim kri vi ~nog bi ti po kre nut pre kr{aj ni pos tu pak zbog po ~iwenih vi {e pre kr{a ja. G. O. Osno vni sud Bawalu ka Odbi je na op tu `ni ca pro tiv di re kto ra "Ma da ka" BAWALU KA - Osno vni sud u Bawalu ci odbio je op - tu `ni cu pro tiv vla sni ka i di re kto ra pre du ze }a "Ma da - ko" Dra ga na Ma ki vi }a iz Bawalu ke, ko ja ga je te re ti - la za uta ju po re za, a na kon {to je tu `i lac odus tao od kri vi ~nog gowewa na gla - vnom pre tre su. Pre su du ko jom se odbi ja op tu `ba izre kao je su di ja Stan ko Bla gi}. Ma ki vi} je bio op tu `en da je u svoj stvu vla sni ka i di re kto ra bawalu ~kog pre du ze }a "Ma- da ko" u po slo vnoj go di - ni uta jio vi {e od ma ra ka po re za. Pro tiv wega je op tu `ni ca bi la po di gnu ta u ju nu go di ne. G. O. Policija uhapsila provalnika O{te tio "Ekva tor kom pa ni" za KM BAWALU KA - Ale ksan dar Ve se li} (34) iz Bawalu ke uha - p{en je zbog sumwe da je pro va lom i kra om u skla di {te "Ekva tor kom pa ni" u ovom gra du pri ~i nio {te tu u izno su od oko ma ra ka, pot vr e no je u po li ci ji. Ve se li} je u po me nu tu fir mu, ko ja se na la zi u uli ci Veqka Mla e no vi }a pro va lio u no }i izme u 29. i 30. apri - la i ukrao 100 re ba ra alu mi nij skih ra di ja to ra, plin ski ro - {tiq i tri ros tfraj ne tep si je. Po li ci ja je po sli je kra e oba vi la uvi aj. Za kra u je osumwi~en Ve se li} ko ji je i uha p{en u 2. ma ja u uli ci Bra - }e i ses ta ra Oqa~a u Bawalu ci. Pro tiv wega }e bi ti po - dne sen iz vje {taj tu `i la{ tvu. G. O. IS TO ^NO SA RA JE VO - Sti po K. (34) iz Vi te za, ko ji je osumwi~en da je u~es tvo vao u otmi ci ja pan skog dr`avqani na H. S., od ko jeg je u Is to ~nom Sa ra je vu oteo oko ma ra ka, pre dat je u na - dle `nost Okru `nog tu `i - la{ tva Is to ~no Sa ra je vo na ispi ti vawe, sa op {ti li su iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti u ovom gra du na vo de }i wego ve ini ci ja le. FOTO: ARHIVA Osno vni sud u Bawalu ci Pos to ji sumwa da je Sti po kri vi ~no dje lo po ~i nio sa jo{ dvi je ne po zna te oso be. Sti pu je 1. ma ja uhap si la po li ci ja u Vi te zu i pre da la ga u na dle `nost CJB Is to ~no Sa ra je vo. Osumwi~e ni Sti po je u po li ci ji pri znao da je u~es tvo vao u otmi ci ja pan skog dr`avqani na ali sa jo{ je - dnom oso bom ko joj ne zna ime. On je po li ci ji ka zao da pre ma Ja pan cu ni su upo trebqava li Neu spio po ku {aj pqa ~ke zla ta ra "Ga bi" i "Gold" u Jaj cu Po li ci ja ubi la pqa ~ka {a Pe to ri ca ra zboj ni ka do ve zli se do dvi je zla ta re u cen tru Jaj ca i po sli je pro va le izni je li se fo ve te {ke oko 900 i 600 ki lo gra ma. Ka da je nai {la po li ci ja za pu ca li su iz auto mat skih pu {a ka. Po li ci ja je uz vra ti la i ubi la je dnog od wih, a dru gog ra ni la PI [U: NEBOJ [A TOMA [EVI] nto ma se srpske.com SLOBODAN DAKI] kro srspske.com JAJ CE - Po li ci ja je ju ~e ubi la je dnog, a ra ni la dru - gog osumwi~e nog za po ku {aj pqa ~ke zla ta ra "Ga bi" i Gold" u me u so bnoj raz mje ni va tre u uli ci ZA VNO BiH-a u u`em cen tru Jaj ca. Raweni pqa ~ka{ uspio je da po bje gne za je dno sa jo{ tri oso be ko je su u~es tvo va le u ra zboj ni{ tvu. Po gi nu li ra zboj nik kod se be ni je imao do ku men te i do zakqu~ewa ovog bro ja "Gla sa Srpske" ni je ut vr en wegov iden ti tet. U po li ci ji u Jaj cu re kli su da je ri je~ na vo dno o mla oj kru pni joj oso bi ta mni je pu ti u do bi od 20 do 30 go di na. Pre ma ne zva - ni ~nim in for ma ci ja ma tro - ji ca ra zboj ni ka po bje gla su pre ma [i po vu gdje su u na - sequ Pqeva sle tje li auto mo - bi lom i po bje gli pje {ak. Raweni pqa ~ka{ je na vo dno po bje gao pre ma ri je ci Vrba su i sumwa se da se kri je na po - dru ~ju Jaj ca. si lu, ve} su mu no vac uze li na pre va ru. OTE LI no vac pa pus ti li `rtvu Do zakqu~ewa ovog bro ja "Gla sa Srpske" iz tu `i la{ tva ni je sa op {te no da li je Sti - pi odre en pri tvor ili je pu - {ten da se bra ni sa slo bo de. Po li ci ja tra ga za dru gim Pe to ri ca ra zboj ni ka su se do zla ta ra "Ga bi" i "Gold" do ve zli u dva "pa sa ta" oko 3.30 ~a so va i za ne ko li ko mi - nu ta obi li obje zla ta re i izni je li se fo ve. Je dan sef je te `ak oko 900, a dru gi oko 600 ki lo gra ma. Ra zboj ni ci su ima li auto mat ske pu {ke. Izvor bli zak is tra zi ka zao je da su je dan sef us pje li da sta ve u ge pek auto mo bi la. U tom tre nut ku nai {la je po li - cij ska pa tro la na ko ju su ra - zboj ni ci odmah za pu ca li iz auto mat skih pu {a ka, a po li - ci ja je uz vra ti la. To kom raz - mje ne va tre ispaqeno je vi {e od 50 hi ta ca, a izre {e tan je auto mo bil po li ci je i je dan Po li ci ja iz [i po va je u sa - radwi sa ja ja ~kom Po li cij - skom upra vom pro na {la "pa sat" ko ji su tro ji ca pqa - ~ka {a pos ta vi li na kon {to su sle tje li s pu ta. U mrkowi }koj Sta ni ci ja vne bez bje dnos ti pot vr e no je da je obavqen pre tres te re - Cen tar ja vne bez bje dnos ti Is to ~no Sa ra je vo osumwi~e nim ko ji je sa Sti - pom u~es tvo vao u otmi ci i is - tra `u je da li je bio i tre }i u~e snik otmi ce kao {to je po - li ci ji pri javqeno. U po li ci ji su ka za li da im je ovaj do ga aj pri javqen 29. apri la. Pre ma toj pri ja - vio tri ne po zna te oso be su u uli ci Srpskih vla da ra u op - {ti ni Is to ~na Iliya, na auto bus koj sta ni ci u Is to - ~nom Sa ra je vu ote li AUTO MO BIL od auto mo bi la s ko jim su do - {li ra zboj ni ci. Tom pri li - kom ra zboj ni ci su os ta vi li je dan sef na uli ci, a dru gi je ispao iz auto mo bi la ka da su kre nu li da bje `e. PO TRA GA za ~e tvo ri com ra zboj ni ka Na ~el nik Po li cij ske upra ve Jaj ce Ba re Pr{qa re - kao je da su auto mo bi li ko ji - ma su se do ve zli ra zboj ni ci ukra de ni u Gra da ~cu i Ora - {ju. - Na je dnom od auto mo bi - la bi le su re gis tar ske ta - bli ce ko je su ukra de ne u na u re jo nu se la Ger zo va pre ma Ba ra }i ma, ne da le ko od mjes ta gdje je vo zi lo pqa - ~ka {a sle tje lo s pu ta. "Pa - sat" bo je tru le vi{we pre ve zen je u Po li cij sku upra vu Jaj ce. Na tom auto - mo bi lu je izre {e ta ni su zadwa {aj ba i gu me. dr`avqani na Ja pa na H. S. U po li ci ji su ka za li da su to - kom is tra ge do {li do sa - znawa da je je dan od na pa da ~a S. K. i da su u otmi ci naj vje - ro va tni je u~es tvo va la dva li - ca. - Na pa da ~i su dr`avqani - na Ja pa na H. S. na sil no ugu - ra li u "opel ome gu" ze le ne bo je {vaj car skih re gis tar - skih ozna ka. Po sli je to ga su se udaqili. Po tom su H. S. Ze ni ci. Zbog to ga se u prvi mah mi slilo da su iz Ze ni ce. Po li ci ja je blo ki ra la grad i po kre nu la op{ir nu is tra gu u ciqu pro na las ka ra zboj ni ka - ka zao je Pr{qa. Ra zboj ni ke su na vo dno sni mi le ka me re vi deo nad zo - ra, a to kom pqa ~ke se akti vi - rao alarm. Sumwa se da su ima li po ma ga ~e u Jaj cu. Mje - {ta ni Jaj ca su, {o ki ra ni ovim do ga a jem, ju ~e po sma - tra li po li cij ski uvi aj. S ob zi rom na to da je bi lo ra no uju tro bio je sa mo je dan o~e - vi dac ko ji je sve po sma trao s pro zo ra svog sta na iz obli`we zgra de. On je ka zao da je sve bi lo kao u fil mo vi ma. - Pro bu di la me pucwava. ^u li su se po je di na ~ni pucwi, a za tim i ra fa li. Po - gle dao sam kroz pro zor i vi - dio gu `vu u uli ci ZA VNO BiH-a. Po li ci ja i ne ko li ko qudi pu ca li su je - dni na dru ge. Sve se brzo odi gra lo, a na kon {to je je - dan pao os ta li su se raz bje - `a li - re kao je ovaj o~e vi dac ne `e le }i da ka `e svo je ime. Uha p{en otmi ~ar ja pan skog dr`avqani na FO TO: A. ^A VI] Mjesto pucwave izme u pqa~ka{a i policije odve zli u Vi tez, gdje su ga uz pri jetwu no `em pri si li li da sa ban ko ma ta is pred Tr`nog cen tra FIS u Vi te zu i jo{ dva ban ko ma ta u gra du po di gne ma ra ka i pre da im - sa - op {te no je iz CJB Is to ~no Sa ra je vo. U po li ci ji su is ta kli da su otmi ~a ri po tom H. S. odve - zli u Sa ra je vo i os ta vi li ga na tram vaj skoj sta ni ci Iliya. N. T.

15 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Uha p{en zbog ubis tva pri li kom po ku {a ja da u e u BiH BROD - Pri pa dni ci Gra ni ~ne po li ci je BiH u Bro du uhap si li su K. T. (22) ko ji je osumwi~en za ubis tvo, a za ko jim je Fe de - ral na upra va po li ci je ra spi sa la po tra gu. Iz Gra ni ~ne po li ci je je sa op {te no da je K. T., ko ji je dr`avqanin BiH, a na la zio se na mjes tu su vo za ~a u "ope lu", uha p{en ju ~e oko ~a so va pri li kom ula za u BiH na me u - na ro dnom gra ni ~nom pre la zu Brod. On je pre dat MUP-u Ze - ni ~ko-do boj skog kan to na. G. O. Policija Su ewe Zi ja du Tur ko vi }u i ~la no vi ma zlo ~i na ~ke or ga ni za ci je Ori} upo zo ren da }e bi ti li kvi di ran Pri li kom svje do ~ewa Na ser Ori} je is pri ~ao da mu je Na ser Keqmen di is pri ~ao da Tur ko vi} spre ma aten tat na wega, ali da se i on pri pa zi jer ima ju is to ime. To kom ispi ti vawa Ori} re kao da je ra dio i za Slo bo da na Mi lo {e vi }a PI [E: GORAN OBRADOVI] go ra glas srpske.com SA RA JE VO - Svje dok Tu - `i la{ tva Na ser Ori} re - kao je u Su du BiH na su ewu op tu `e ni ma za pri pa dnost zlo ~i na ~koj or ga ni za ci ji Zi ja da Tur ko vi }a da mu je pri ja teq Na ser Keqmen di pre nio da mu se spre ma li - kvi da ci ja, ali i da se i on pri pa zi, jer se is to zo vu. - U {a li sam re kao Keqmen di ju da je red da on ide prvi, jer je sta ri ji. Is - pri ~ao mi je da mu Tur ko vi} pri pre ma li kvi da ci ju. Pre - ko ne kih svo jih ka na la i pri ja teqa u Beo gra du sam se ra spi ti vao o Mi len ku La - ki }u i da li se i spre ma mo - ja li kvi da ci ja, a pri ja teq Zo ran Ve li ~ko vi} Zo ka mi je re kao da je ne mo gu }e da La ki} pu ca na me ne, jer je nar ko man - re kao je Ori}. On je re kao da mu je Ve - li ~ko vi} dao La ki }ev broj te le fo na, a La ki }u wegov. - La ki} me na zvao i re - kao da ne ma po tre be da se bri nem i da on ne }e ni {ta da ura di. Re kao sam mu da znam da su u sta nu na Ci gla - na ma, da no se pe ri ke i da se pre ru {a va ju, ali mi je po no - vio da ne bri nem - is pri ~ao je Ori}. On je do dao da je sa znao da je La ki} da je u~es tvo vao u akci ji u se lu Ra ~ak na Ko - so vu, gdje je bio ma sakr nad ci vi li ma, po sli je ko je je Zijad Turkovi} izba ~en iz je di ni ce zbog ne - voj ni ~kog po na {awa i ka ko ne bi bla tio je di ni cu. Ori} je pot vrdio da je bio pri su tan na sva dbi El - vi sa Keqmen di ja, po sli je ko je mu je Na ser Keqmen di po miwao da je tre ba lo da bu - de pos tavqena ek splo zi vna na pra va. Op tu `e ni La ki} je to - kom ispi ti vawa ka zao Ori - }u ka ko su obo ji ca po zna ta po li je pom voj ni ~kom po na - {awu i da su obo ji ca ra di - la za Slo bu (biv {eg pred sje dni ka SR Ju go sla vi - je Slo bo da na Mi lo {e vi - Svje dok Amra Ti ro, ~i ji je otac bio vla snik ku }e u uli ci Biwe`e vo osam, u ko - joj su pre ma na vo di ma op tu - `ni ce li kvi di ra ni Me ki} i Sa las Kor tez, is pri ~a la je da je u ku }i `i vio Haj ru din KU ]A Naser Ori} }a), kao i Keqmen di. Na ovu opas ku je Ori} re kao: "Stvar pro fe si ona - li zma." La ki} je jo{ Ori }u ka zao: "U pra vu si, ti si mla i od ovog Na se ra", a svje dok je kroz smi jeh od go - vo rio: "Zna ~i da sam ja bio dru gi", ali je op tu `e ni nas - ta vio: "Ka sni je, ka sni je." Ori} je za tim od go vo rio La ki }u: "[te ta {to se ni - smo sre li na boj nom poqu", ali je La ki} re kao da je su. Su ewe je kul mi ni ra lo svje do ~ewem Mu ha re ma Me - ki }a, bra ta ubi je nog Mit ha - ta Me ki }a, to kom ko jeg je Me mo vi}, ko jeg joj je te tak pred sta vio kao ro a ka Haj - ru di na Rov ~a ni na. Ona je re kla da je u ku }i vi a la i op tu `e nog Fa di la Aqovi }a, te ta mno pu tu dje - voj ku ko ja ni je bi la iz BiH. Tur ko vi} udaqen iz su dni ce na kon {to je svje do ku op so - vao ma ter. SVJE DOK Tur ko vi }a na zi vao ma lim mi {om i pros ti tu kom - U Wema ~koj smo Tur ko - vi }a zva li "ma li mi{". I ja ga po zna jem kao "ma log mi - {a". Imao je i na di mak "pros ti tut ka", jer se ba vio pros ti tu ci jom i kra a ma - na gla sio je Me ki}. Na ovu svje do ko vu tvrdwu Tur ko vi} je po ~eo da psu je, a ka da je udaqavan iz su dni ce, nas ta vio je sa psov ka ma i re kao je: "Oni su ti ubi li bra ta." Svje dok je op tu `e nom od - go vo rio: "Pje va }e{ ti, pje - va }e{", a ka da ga je ka sni je tu `i lac Oleg ^av ka pi tao da obja sni zna ~ewe tih ri je - ~i, Me ki} je is ta kao da je Tur ko vi} ma li mi{ i da tre ba da ka `e ko sto ji iza wega iz po li ti ke, su da i tu - `i la{ tva, a za se be je ka zao da bi mo gao da bu de ubi jen i da se ne bo ji. - Tur ko vi} je go di - ne do {ao u moj ka fi} u Dui - zbur gu, ka da mu je po koj ni ]e lo uzeo zla tni sat "ro - leks" i ma ra ka i tra - `io da mu po mo gne mo brat i ja, ali sam ga is tje rao iz ka - fi }a - izja vio je Me ki}. On je is ta kao da se pri - dru `u je kri vi ~nom gowewu i re kao da Tur ko vi }a ne }e os ta vi ti do mi {je ru pe. Su du je jo{ ka zao ka ko se obra }ao svim in sti tu ci ja ma jer wego va sna ha Lu sia Sa - las Kor tez, ko ja je li kvi di - ra na sa wego vim bra tom, jo{ ni je sa hrawena. Tur ko vi} i wego va gru - pa sumwi~e se za ne ko li ko ubis ta va, pqa ~ku Kar go cen tra sa ra jev skog aero dro - ma iz ko jeg su odni je li oko 2,5 mi li ona ma ra ka i ve }i broj dru gih kri vi ~nih dje - la. FOTO: ARHIVA Vijesti Do boj Obje sio se u ku }i DO BOJ - Do boj li ja A. K. obje sio se u sri je du u po ro di ~noj ku }i, re ~e no je u Cen tru ja vne bez bje - dnos ti Do boj. Uvi aj je oba vi la do boj ska po li - ci ja za je dno sa qeka rom mrtvo zor ni kom Do ma zdravqa Do boj. G. O. Ribnik Lo po vi odni je li ka su RI BNIK - Ne po zna te oso be opqa ~ka le su u ~et - vrtak oko ~e ti ri ~a sa "Nes tro vu" ben zin sku pum pu u ^a a vi ci kod Ri - bni ka na ma gis tral nom pu tu Mrkowi} Grad - Kqu~. Pqa ~ka {i su paj - se ri ma pro va li li ula zna vra ta i iz obje kta pum pe odni je li ~e li ~nu ka su i po bje gli u ne po zna tom prav cu. Za sa da ni je po - zna to da li je u ka si bi lo nov ca. S. D. Do boj Odu ze te dvi je pu {ke i bom ba DO BOJ - Po li ci ja je od B. P. iz Do bo ja odu ze la ve }u ko li ~i nu oru `ja i me ta ka i bom bu, re ~e no je u CJB Do boj. Pri li kom pre tre sa po li ci ja je od B. P. odu ze la auto mat sku pu - {ku M70 i pet okvi ra za met ke, voj ni ~ku pu {ku M48, ru ~nu bom bu i 176 me ta ka ra zli ~i tog ka li - bra. Po sli je kri mi na lis - ti ~ke obra de on je pu {ten na slo bo du. Pro tiv wega }e bi ti po dne sen iz vje - {taj zbog ne do zvoqene pro zi vodwe i pro me ta oru `ja ili ek splo zi vnih ma te ri ja - do da li su u po - li ci ji. G. O. Ra dnik "Al fa se kju ri ti ja" za te ~en u kra i SRBAC - Ra dni ci agen ci je za obez bje ewe obje ka ta "Al - fa se kju ri ti" u Prebqezi ma kod Srpca za te kli su u kru gu pre du ze }a "En sa BH - Pa ne fin" svog ra dni ka Ni ko lu Ra - do ni }a (25) iz Gra di {ke pri li kom kra e drve nih pa le ta za cen tral no gri jawe. On je obez bje i vao po me nu ti obje kat i po ~i nio kra u. O ovom je oba vi je {te na po li ci ja ko ja je uhap si la Ra do ni }a. Pre gle dom wego vog auto mo bi la "golf 2" pro na e no je 30 vre }a pe le ta u pa ko vawu od 15 ki lo gra ma uku pne vri je - dnos ti oko 200 ma ra ka. Pro tiv wega }e bi ti po dne sen iz vje {taj na dle `nom tu - `i la{ tvu zbog kra e. G. O. Pi jan uda rio ra dni ka obez bje ewa "Si ne ma klu ba" FO ^A - Fo ~an ska po li ci ja uhap si la je A. K. iz tog gra da zbog sumwe da je pi jan na pao i uda rio ra dni ka obez bje ewa ka fi }a "Si ne ma klub" u tom gra du, pot vr e no je ju ~e u CJB Is to ~no Sa ra je vo. Po li ci ji je pri je ha p{ewa pri javqeno da je do {lo do na - ru {a vawa ja vnog re da i mi ra u po me nu tom ka fi }u. - A. K. je u vi dno pi ja nom stawu sa S. V., B. I., B. D., B. M. i jo{ je dnom ne po zna tom oso bom do {ao do "Si ne ma klu ba" i ra dnik obez bje ewa M. J. im je za bra nio ulaz za to {to su bi li pi ja ni. Po tom ga je A. K. gla vom uda rio A. K. - re kli su u po li ci ji. G. O. U tu ~i mu po lo mi li ru ku SA RA JE VO - Ar nel Ku lo (30) po vri je en je u sri je du uve - ~e u tu ~i do ko je je do {lo u na sequ Vra tu {a u Ili ja {u, re - ~e no je u MUP-u Kan to na Sa ra je vo. U tu ~i su osim Ku le u~es tvo va li Ra mo Me hme do vi} (52) i wego vi si no vi Admir (19) i Sa me din (32) iz Ili ja {a i Al mir [a bi} (38). Ta da je Ku li slomqena li je va po dla kti ca, a qekar ska po - mo} mu je uka za na u KUM-u bol ni ce Ko {e vo, po sli je ~e ga je pu {ten na ku }no li je ~ewe. O ovom je oba vi je {ten tu `i lac Kan to nal nog tu `i - la{ tva u Sa ra je vu, a u po li ci ji su re kli da nas tavqaju rad na ras vjetqavawu i do ku men to vawu ovog kri vi ~nog dje la. G. O.

16 16 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Region NVO u Hrvat skoj o "Bqesku" Za ma sakr Srba ni ko ni je od go va rao ZA GREB - Po ~i ni oci ma sa kra 22 srpska ci vi la u se lu Me da ri prvog da na akci je hrvat ske voj ske "Bqesak" jo{ ni - su ka`weni, a po ro di ce `rta va ne mo gu da do bi ju od {te tu, na gla si le su ju ~e tri ne vla di ne or ga ni za ci je za qud ska pra - va iz Hrvat ske, pre no si Ta njug. Ne vla di ne or ga ni za ci je "Do ku men ta", osi je ~ki Cen tar za mir, ne na siqe i qud ska pra va i Gra an ski odbor za qud ska pra va pod sje }a ju da su 1. ma ja go di ne oko {est ~a so va uju tro u se lu Me da ri, ta da op {ti na No va Gra di {ka, hrvat - ski voj ni ci na svi rep na ~in po bi li 22 ci vi la od uku pno 24 ko li ko ih se ta da za te klo u se lu. Pre `i vje le su dvi je dje voj ke i to sa mo za to {to ih je pre - po znao i za {ti tio je dan od hrvat skih voj ni ka, na vo di se u sa op {tewu. Od 22 `rtve u Me da ri ma tro je je dje ce - dvi je dje voj ~i ce uzras ta se dam i osam go di na i dje ~ak star 11 go - di na, kao i 11 `e na. Istraga {pan ske po li ci je Biv {i "ze mu nac" po ve zan sa zlo ~i nom u Bu dvi Si ni {a Pe tri} DOBRA VIJEST PODGORICA ^et vrti me u na ro dni fes - ti val dje ~jeg stva ra la{ tva "Ki no ta vrik" u Pod go ri ci, u or ga ni za ci ji Am ba sa de Crne Go re u Rus koj Fe de - ra ci ji i Kom pa ni je "Ki no - mark" iz Ru si je, otvo ren je sve ~a no u Kul tur no-in for - ma ti vnom cen tru "Bu do To - mo vi}". BU DVA - U okvi ru kri mi - na lis ti ~ke obra de nad ne da - vno uha p{e nom ~e tvor kom ko ju pre dvo di "ze mu nac" Lu ka Bo jo vi}, {pan ski is tra `i - teqi ispi tu ju i wiho vu po ve - za nost sa se ri jom li kvida ci ja u Crnoj Go ri, obja vi - li su crno gor ski me di ji. Je dan pra vac slo `e ne is - tra ge vo di i do ubis tva Pqevqaka Sla voquba Mi ja - to vi }a (46), ko ji je pro {log qeta li kvi di ran na se os kom pu tu na do mak Bu dve. Kao mo gu }i egze ku tor, mo - ti vi san za te {ko ubis tvo, spe ku li {e se da bi mo gao bi ti je dan od Bo jo vi }e vih sa ra dni ka Si ni {a Pe tri} zva ni Ze ni ca, ko ji je za je dno sa wim uha p{en u Va len si ji. Re zul ta ti pro vje ra u [pa ni - ji mo gli bi se o~e ki va ti ve} za ne ko li ko da na, sa zna ju pod go ri ~ki me di ji iz oba vje - {taj nih kru go va. Otva rawe pi tawa duga Qubqan ske ban ke Hrvat skoj pri je ti su kob sa Bel gi jom ZA GREB - Pi tawe du ga Qubqan ske ban ke hrvat skim {te di {a ma po no vo se po ja vi lo na dne vnom re du Vla de pri je mje sec i to je te ma o ko joj hrvat ski i slo ve na ~ki par - tne ri po no vo tre ba da raz go va ra ju, izja vi la je ju ~e mi nis tar spoqnih i evrop skih po slo va Ve sna Pu si}. O toj te mi, tvrdi Pu si }e va, dvi je vla de mo ra ju po ~e ti raz - go va ra ti iako se oko du ga Qubqan ske ban ke ni je do go di lo ni {ta no vo. Hrvat ska bi, upo zo ra va ju sa go vor ni ci, zbog otva rawa pi tawa Qubqan ske ban ke mo gla ima ti pro blem i sa Bel gi jom, jer je KBC gru pa ci ja, ko ju ~i ne bel gij ske ban ke i osi gu ra va ju }a dru{ tva, su vla sni ca No ve qubqan ske ban ke. Slo ve na ~koj bi stra ni, ka ko sa zna ju hrvat ski me di ji, mo gao bi ti pro blem to {to Hrvat ska u pos tup ku mo ni to rin ga odus ta je od do go vo ra Ja dran ke Ko sor i Bo ru ta Pa ho ra u ve zi sa Qubqan skom ban kom, za hvaquju }i ko jem je Slo ve ni ja pris ta la da di gne ru ku za za tva rawe po glavqa 4. DUBROVNIK U sao bra }aj noj ne sre }i u Lo vor nom, na ko na vos - kom po dru ~ju, te `e je po - vri je e no osmo go di{we di je te, ko je je po sli je pru `e ne qekar ske po mo - }i za dr`a no u du bro va - ~koj Op {toj bol ni ci. LO[A VIJEST FO TO: AR HI VA BI JE LO POQE - Spe - ci jal no vi je }e su da u Bi je - lom Poqu izre klo je ju ~e za tvor sku ka znu za Du {ka [a ri }a od osam go di na za - tvo ra zbog prawa nov ca ste - ~e nog kri ju m~a rewem nar koti ka, pre ni je le su agen ci je. Mla i brat od bje glog nar - ko-bo sa Dar ka [a ri }a, pre ma prvos te pe noj pre su di su da u Bi je lom Poqu, oba ve zan je da pla ti i 16 mi li ona evra ka - zne u buyet Crne Go re. Jo vi ca Lon ~ar, ko jeg op - tu `ni ca spe ci jal nog tu `i - oca za su zbi jawe or ga ni zova nog kri mi na la ta ko e te re - ti za kri vi ~no dje lo prawe nov ca, ju ~e je osu en na {est go di na za tvo ra i du `an je da pla ti ~e ti ri mi li ona evra ka zne. Mla i [a ri} je op tu `en i za stva rawe kri mi nal nog udru `ewa i {verc nar ko ti ka, odno sno da je od okto bra POD GO RI CA - Ame ri - ~ki "Fo rin afers" obja vio je ana li zu Crne Go re u ko joj se na vo di da je ta dr`a va ma fi - ja {ka, a da su kqu ~ni igra ~i vi so ki vla di ni zva ni ~ni ci, pre ni je li su pod go ri ~ki me - di ji. Autor ana li ze Mo izes Na im pi {e da su vi so ki vla - di ni zva ni ~ni ci za pra vo in - te gral ni igra ~i, ako ne i li de ri kri mi nal nih pre du - ze }a. - Izbi jawe glo bal ne eko - nom ske kri ze bi lo je pra va Vla da se po na {a kao da je Hrvat ska di oni ~ko dru{ tvo, a ona ima ve }in ski pa ket di oni ca. Kre {i mir Se ver, pred sje dnik Ne za vi snih hrvat skih sin di ka ta Su d u Bi je lom Poqu do ni o pre su du za prawe nov ca Du {ku [a ri }u osam go di na za tvo ra Mla i brat od bje glog nar ko-bo sa Dar ka [a ri }a, pre ma prvos te pe noj pre su di su da u Bi je lom Poqu, oba ve zan da pla ti i 16 mi li ona evra ka zne u buyet Crne Go re OD GO \E NO SU \EWE Su ewe kri mi nal noj gru pi od bje glog Dar ka [a ri }a, ko je je ju ~e tre ba lo da po - ~ne, obje diweno po sve ~e - ti ri op tu `ni ce, ko ji ma se pri pa dni ci wego ve gru pe te re te za {verc vi {e od uku pno tri to ne ko ka ina iz do ma ja go di ne bio pri - pa dnik kri mi nal ne or ga ni za - ci je ~i ji je or ga ni za tor Darko [a ri}. JO VI CI LON ^A RU ka zna od {est go di na za tvo ra Or ga ni za ci ja je ima la za ciq vr{ewe kri vi ~nih dje la za ko ja se po za ko nu mo `e izre }i ka zna za tvo ra vi {e od ~e ti ri go di ne za tvo ra, ra di bla go det za tran sna ci onal ne kri mi nal ce. Za hvaquju }i sla boj eko no mi ji, kri mi nal - ne or ga ni za ci je bo ga te ke - {om mo gu ku po va ti po srnu le, po ten ci jal no vri je dne kom - pa ni je po po voqnim ci je na - ma - sto ji u ana li zi. VLA DI NI zva ni ~ni ci {e fo vi kri mi nal nih pre du ze }a Ta ko e, ka ko se do da je, "fis kal na {tedwa pri mo ra va vla de da kre {u buyete za po - La tin ske Ame ri ke u za pa - dnu Evro pu to kom i go di ne, od go e no je za da nas. Spe ci jal ni sud je od go dio su ewe, jer svje do - ku sa ra dni ku Ra da nu Ada - mo vi }u ni je do {ao advo kat. sti cawa ne za ko ni te fi nan - sij ske do bi ti i wenog ula - gawa u le gal ne fi nan sij ske to ko ve na te ri to ri ji Crne Go re i Srbi je, na du `e vri je - me u me u na ro dnim raz mje ra - ma. U woj je, ka ko tvrdi tu `i - lac \ur i na Iva no vi}, sva ki ~lan imao una pri jed odre e nu ulo gu i za da tak, a ban da se ba - vi la neo vla{ }e nom ku po vi - nom ko ka ina u Ju `noj Ameri ci, wego vim daqim pre no - Ame ri ~ki "Fo rin afers" obja vio ana li zu li ci ju i pra vo su e. A posqedwih go di na po ja vi la se no va pri jetwa: ma fi ja {ka dr`a - va", na vo di "Fo rin afers". Kao "ma fi ja {ke dr`a ve" u iz dawu ~a so pi sa za maj/jun ozna ~a va ju se i Crna Go ra i Bu gar ska. [i rom svi je ta, ka ko je obja{weno, "kri mi nal ci su pro drli du bo ko u vla de, do ne pre dvi e nog ni voa", a "de - {a va se i obra tno - umjes to da uda re na mo }ne kla no ve ne - ke vla de pre uzi ma ju wiho ve ne za ko ni te ope ra ci je". {ewem, dr`awem, ras tu - rawem, pro da vawem i tran - spor to vawem do ku pa ca. Du {ko [a ri} je op tu `en da je u prvoj po lo vi ni ja nu ara go di ne, dok je bo ra vio u Ita li ji u mjes tu Li viwo, or - ga ni zo vao za je dno sa svo jim bra tom Dar kom [a ri }em kri - mi nal nu or ga ni za ci ju i do go - va rao se sa os ta lim ~la no - vi ma o or ga ni za ci ji na bav ke i skla di {tewu ve }e ko li ~i ne ko ka ina ra di wego ve daqe dis tri bu ci je i pro da je na mi - lan skom tr`i {tu. Du {ku [a ri }u i Jo vi ci Lon ~a ru op tu `ni com se stavqa na te ret i da su se udru `i li da pu tem ban kar - skog po slo vawa pri kri ju po - ri je klo nov ca, za ko ji su zna li da je pri bavqen kri vi ~nim dje lom neo vla{ }e na proi - zvodwa i stavqawe u pro met opoj nih dro ga u uku pnom izno - su od evra. "Crna Go ra ma fi ja {ka dr`a va" Crna Go ra Po li ci ja pri vo di Du {ka [a ri }a FO TO: AR HI VA

17 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Sru {io se avi on na Ma lom Lo {iwu RI JE KA - Pri li kom uzli je tawa ju ~e u ~a so va na aero - dro mu u Ma lom Lo {iwu do {lo je do pa da avi ona ti pa "pi - per" sa dva ~la na po sa de. Obo ji ca su dr`avqani Wema ~ke i pro {li su bez po vre da, sa op {ti li su iz PU pri mor sko-go ran ske. Na sa mom aero dro mu za sa da ne da ju do da tne in for ma ci je jer ka `u da naj pri je o ne sre }i mo ra ju da oba vi jes te in spe - kci ju za vaz du {ni sao bra }aj. MUP Ma ke do ni je obja vio fotografije radikalnih isla mis ta Oni su likvidirali makedonske mladi}e Afrim Ismailovi} Agim Ismailovi} Alil Demiri Fejzi Aziri Rami Sejdi SKOPQE - Tro ji ci od pe to ri ce osumwi~e nih za pe - tos tru ko ubis tvo kod Smiqkov skog je ze ra kod Skopqa odre en je pri tvor do 30 da na, dok su pre os ta la dvo ji ca u bjek stvu, izja vio je advo kat Na ser Ra ufi, pre no - si Ta njug. MUP je obja vio fo to gra - FO TO: TA NJUG Su di je odre di le 30 da na pri tvo ra osumwi~e ni ma za ubis tvo i jo{ ~e tvo ri ci uha p{e nih u po li cij skoj akci ji "Mon strum" - Isni ju i Ra ma da nu Asa ni ju, Na zi fu Me hme ti ju i Ibra hi mu Zaj di ni ju, kod ko jih je pro na e na ve }a ko li ~i na oru `ja De se to ri ci uha p{e nih odre en 48-~a so vni pri tvor fi je Afri ma Isma ilo vi }a (32), Agi ma Isma ilo vi }a (33) i Ali la De mi ri ja (27), ko ji su po ~i ni oci ubis tva, ali je u po li cij skoj akci ji "Mon strum" pri ve den sa mo Agim Isma ilo - vi}, dok su dru ga dvo ji ca u bjek stvu. Pro tiv ove tro ji ce po dne - se ne su kri vi ~ne pri ja ve za te - ro ri zam, kao i pro tiv Fej zi ja Azi ri ja (54) i Ra mi ja Sej di ja (24), ko ji su ozna ~e ni kao po - ma ga ~i, sa op {tio je ma ke don - ski MUP. Is tra `ne su di je odre di le su 30 da na pri tvo ra i jo{ ~e - tvo ri ci uha p{e nih u po li cij - skoj akci ji "Mon strum" - Isni ju i Ra ma da nu Asa ni ju, Na zi fu Me hme ti ju i Ibra hi - mu Zaj di ni ju, kod ko jih je pro - na e na ve }a ko li ~i na oru `ja. Jo{ de se to ri ci uha p{e nih odre en Ku }ni pri tvor Naj sta ri joj me u uha p{e ni ma, 60-go - di{woj Fe ri di Bi la li, u ~i joj je ku - }i u se lu Otqe po li ci ja pro na {la naj ve }u ko li ~i nu oru `ja, odre en je ku }ni pri tvor zbog bo les ti, a odu zet joj je pa so{. je 48-~a so vni pri tvor. O~e ku je se da Tu `i la{ tvo za or ga ni zo - va ni kri mi nal iz vr{i do da - tne pro vje re, po sli je ~e ga }e bi ti do ne se na odlu ka o daqem pri tvo ru. Ma ke don ski me di ji, po zi va ju }i se na ne ime no va ne izvo re, javqaju da su dvo ji ca uha p{e nih, osumwi~e ni da su po ma ga li ubis tvo pe to ri ce Ma ke do na ca, da li is ka ze pred is tra `nim su di jom, dok se osumwi~e ni kao di rek tni iz - vr{i lac ubis tva Agim Isma ilo vi} bra nio }u tawem. UHAP[ENIMA odre en pritvor Ra zlog {to se bra ni }u - tawem je {to je pre vi {e umo - ran i psi hi ~ki op te re }en, za wega su odre e ne po - se bne is tra `ne mje re ko je }e bi ti ka sni je sa op {te ne, ali on za dr`a va pra vo da izne se is kaz pred is tra `nog su di ju, izja vio je wegov advo kat Na ser Ra - ufi. To ne zna ~i da }e se u daqem to ku bra ni ti }u- tawem, ali po sli je izvo ewa ovih po se bnih is tra `nih mje ra on }e da ti is kaz, re kao je Ra ufi. Po sli je ispi ti vawa kod is tra `nog su di je, dio osumwi~e nih za umi je {a nost u pe tos tru ko ubis tvo pre ba ~e ni su u za tvo re u Bi toqu i Pri le - pu, a dio je os tao u is tra `nom za tvo ru u Skopqu. Ti je la pe to ri ce Ma ke do na - ca pro na {li su lo kal ni pe ca - ro {i 12. apri la uve ~e, le zar skih je ze ra, u bli zi ni mjes ta Smiqkov ci, ne da le ko od Skopqa. Ubi je ni su Fi lip Slav kov ski, Ale ksan dar Na }ev- ski, Cve tan ~o Acev ski i Ki ro Tri ~kov ski. Pe ti ubi je ni je Bor - ~e Stef kov ski, ~i je je ti je lo pro na e no sto ti nak me ta ra daqe. U akci ji "Mon strum", spro ve de noj u uto rak, ma ke don - ska po li ci ja uhap si la je 20 ra - di kal nih isla mis ta, me u ko ji ma su bi li i osumwi~e ni za iz vr{ewe pe tos tru kog ubis - tva. Ma ke don ska po li ci ja na - vo di da je ri je~ o oso ba ma ko je su se u Av ga nis ta nu i Pa kis - ta nu bo ri le pro tiv NATO-a, a ciq im je bio zas tra {i vawe sta no vni{ tva. Vijesti Si sak Pa li di le ri dro ge SI SAK - U za je dni ~koj akci ji upra va si sa ~ko-mo - slo va ~ke i za gre ba ~ke uha - p{e no je de vet li ca iz Sis ka i tri iz Za gre ba, u do bi izme u 21 i 39 go di - na, ko ji se sumwi~e za vi - {e ka zne nih dje la zloupotrebe opoj nih dro ga. Pro {li je mje sec na uli ci u Sis ku uha p{en di ler (39) sa 26,3 gra ma ma ri hu - ane. Pre tra gom wego vog sta na pro na e no je i odu ze - to 42,3 gra ma am fe ta mi na. Za greb [e ksu uki nu ta za{tita ZA GREB - Mi nis tar po - li ci je Ran ko Os to ji} obja vio je ju ~e no vu bez bje - dno snu pro cje nu, ko jom se pot pred sje dni ku Sa bo ra Vla di mi ru [e ksu uki da ju mje re osi gu rawa. Ka ko je i na javqeno, [eks os ta je bez svog tje lo hra ni teqa. On je bio je di ni hrvat ski po li ti ~ar ko ji je imao osi gu rawe. Za {ti tu je imao zbog na vo dnih pri - jetwi smr}u. ^a ko vec Po ku {ao da ubi je oca ^A KO VEC - U Va ra - `din skoj uli ci u dvo ri {tu po ro di ~ne ku }e to kom sva - e otac (51) za ma hnuo je lo - pa tom pre ma si nu (31). Sin se izma kao i oteo mu lo pa - tu iz ru ku i po tom svom sna gom uda rio oca po gla - vi. U `u pa nij skoj bol ni ci ^a ko vec 51-go di{wem ~o - vje ku je pru `e na qekar ska po mo}, a zbog po vre da opa - snih po `i vot za dr`an je na li je ~ewu. Sanader nije nametao zakqu~ke Vlade ZA GREB - [ef vla di ne Kan ce la ri je za za ko - no dav stvo Zden ka Po ga ~i} re kla je ju ~e svje do - ~e }i u nas tav ku su ewa za afe ru "Ina MOL" da biv {i pre mi jer Ivo Sa na der ni je na me tao sta - vo ve i zakqu ~ke na sje dni ca ma u`eg ka bi ne ta i Vla de, te da na tim sje dni ca ma ni je ni ko ja vno is ka zao pro tivqewe pre pu {tawu upravqa ~kih pra va u "Ini" ma ar skoj naf tnoj kom pa ni ji MOL. - Sa na der je da vao krat ke smjer ni ce i uvod u ta - ~ke dne vnog re da, po tom bi dao ri je~ re sor nom mi nis tru, a po sli je to ga su svi os ta li mo gli slo bo dno ras pravqati i izra zi ti svo je sta vo ve - re kla je Po ga ~i}. Po ga ~i} je kao svje dok od bra ne u nas tav ku su - ewa Sa na de ru ka za la da je bi la na svim sje dni - ca ma u`eg ka bi ne ta i Vla de na ko ji ma se odlu ~i va lo o iz mje na ma ugo vo ra sa MOL-om. Uha p{e ni ra dni ci i aktivisti sin di kata BRA^ - In ter ven tna po li ci ja ju ~e uju tro je, u mjes tu Pu ~i{ }e na os trvu Bra ~u, uhap si la de set ra dni ka kom pa ni je "Ja dran ka men", ko ji ni su do - zvo li li ste ~aj nom upra vni ku da u e u krug tog pre du ze }a i spro ve de iz vr{ni pos tu pak. Pred upra vnu zgra du i po go ne "Ja dran ka me na" po li ci ja je do {la ka ko bi pru `i la asis ten ci ju i omo gu }i la ste ~aj nom upra vni ku Ivi Bu }a nu da u e u pre du ze }e. Po li ci ja je tom pri li kom op ko li la ku }e akti - vis ta Ne za vi snog sin di ka ta "Ja dran ka me na", po - sli je ~e ga je do {lo do gu rawa mje {ta na i pri pa dni ka po li ci je, ko ja je omo gu }a va la ulaz ste ~aj nom upra vni ku. Po li ci ja je pot vrdi la da je do {lo do pru `awa otpo ra pri li kom obez bje ewa ulas ka u slu `be ne pros to ri je, na vo de }i da je de - vet li ca pri ve de no, dok je je dnoj `e ni po zli lo, pa joj je pru `e na qekar ska po mo}. Os ta je bez ku }e zbog kre di ta od evra VA - Da bi mo gla da pla ti re `i je, Vi{wa Pe tri} iz Va ra `di na odlu ~i la je da uzme za jam od evra zbog ko jeg joj sa da pri je - ti gu bi tak sta na i to uprkos to me {to je po zaj - mi cu uze la pod ne ja snim okol nos ti ma, zbog ko jih je po dni je la i ka zne nu pri ja vu jo{ pri je dvi je go di ne, za je dno sa 30-ak oso ba iz Va ra `din ske `u pa ni je, ali i dru gih di je lo va Hrvat ske. - Is pla }e no mi je ku na. Umjes to do go vo - re nog ugo vo ra na iznos od ku na ko ji su mi po ka za li, ispa lo je da sam po tpi sa la ugo vor na iznos od ku na - ka `e Pe ri}. Ona tvrdi da ni je je di na ko ju je kom pa ni ja Me - u na ro dne kon sul ta ci je Ver te na ta kav na ~in do - ve la u za blu du, odno sno pre va ri la uz ze le na {ke ka ma te od ~ak ku na. Vi{wa Pe ri} je slu ~aj pri ja vi la po li ci ji, ko - ja je po kre nu la is tra gu. Pod go ri ca \u ka no vi} na "Bu le va ru sla vnih" POD GO RI CA - Mi lo \u ka no vi}, Mi omir Mu go - {a, Mi {ko Vu ko vi} i SDP do bi li su "zvi jez de u Bu le va ru sla vnih" na "kru - `nom to ku" Pro le ter ske uli ce na Ko ni ku u Pod go - ri ci. Zvi jez de je uz po - dr{ku ko m{i ja pos ta vio Bo ban Pe jo vi}, ko ji `i vi u toj uli ci bez asfal ta, a ko - ju je pre krstio u Bu le var sla vnih. On je vla da ju }oj ko ali ci ji po ru ~io da po - sje te uli cu u ko joj je "`i vot stao jo{ pri je 30 go di na", ot ka ko se ~e ka asfalt.

18 18 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Srbija To li ko sam odu {evqen da }u i ubu du }e bi ti tu kad mi se bu du ra a la de ca. Ne mawa [a ro vi}, kan di dat SRS-a za gra do na ~el ni ka Beograda Vi {e Tu `i la{ tvo u Beo gra du Su ewe za "Ko lu ba ru" po~iwe 25. ju na BEO GRAD - Po ~e tak su ewa biv {em di re kto ru ru dar skog ba se na "Ko lu ba ra" Dra ga nu To mi }u i wego vim sa ra dni ci ma za ka zan je za 25. jun, pre ni je le su agen ci je. Op tu `ni cu pro tiv wega po di glo je Vi {e tu `i la{ tvo u Beo gra du zbog mal ver za ci ja sa ku po vi nom gvo` a ko ji ma je to pre du ze }e o{te }e no za vi {e od 58,8 mi li ona di na ra. U pos tup ku ko ji se pro tiv To mi }a vo di u Spe ci jal nom su - du, Tu `i la{ tvo za or ga ni zo va ni kri mi nal po di glo je 3. apri la op tu `ni cu ko jom ga, sa jo{ 27 okrivqenih, te re ti za zlo upo tre bu slu `be nog po lo `a ja po vo dom za ku pa me ha ni - za ci je od vi {e pri va tnih pre du ze }a za po tre be "Ko lu ba re" ko ji ma je o{te tio to pre du ze }e za 938 mi li ona di na ra, odno sno oko 8,4 mi li ona evra. Su ewe po toj op tu `ni ci jo{ ni je za ka za no. To mi} je u pri tvo ru od ha p{ewa 2. okto bra pro {le go di ne. Vuk Je re mi}, srpski {ef diplomatije "Srbi ja i Azer bejxan ra me uz ra me" Vuk Je re mi} PI BOROT FO TO: AGEN CI JE NO VI SAD - Mi nis tar spoqnih po slo va Vuk Je re - mi} izja vio je da Srbi ja i Azer bejyan sto je ra me uz ra - me u so li dar nos ti i bor bi za o~u vawe su ve re ni te ta i cje lo vi tos ti dvi je zemqe. DOBRA VIJEST Ra Pop do zvi na jez da iz gradwi Zdrav ko za ^o - - tvo li} re prikqu~io nog ba ze na se u ju Pi ~e ro hu - tu, ma ni ~i tar ji je noj za akci vr{e ji tak "Bit ka pre za be dvi be" en po do klo kra niv ja {i no vi go in di ku ne, ba tor odvi Dje ja ju ~i jem se pla odjeqewu nom Op di na {te mi bol kom, ni izja cu uvio je Bo ju ru. ~e Op za mje {ta nik bol pred ni ca sje u- dni Bo ru ka ti op me {ti je ne do Pi bi la rotdru gi ni - ra Bra in ku ni ba slav tor u Kos sklo ti}. pu akci je "Bit ka za be be". - Da nas je Azer bejyan je - dan od naj zna ~aj ni jih in ves - ti to ra u na {oj zemqi i na dam se da }e u bu du }nos ti bi ti jo{ vi {e eko nom skih, kul tur nih i dru gih za je dni - ~kih akti vnos ti, u du hu par - tner stva i brat stva na {ih na ro da - re kao je Je re mi} na obiqe`a vawu za vr{et ka iz - gradwe crkve Sve te Pet ke u Pe tro va ra di nu. Iz gradwu crkve po mo gle su fi nan sij ski azer bejyan ske vlas ti. Am ba sa dor Azer bejyana u Srbi ji El gar Ha sa - nov re kao je da je ovo ve oma zna ~a jan da tum u is to ri ji srpsko-azer bejyan skih odno - sa i pri mjer zbli `a vawa na ro da pu tem re li gio zne tra di ci je. Pri {tin ski me di ji najavili akciju EULEX spre ma ha p{ewa na sje ve ru PRI [TI NA - EULEX }e po sli je srpskih izbo ra 6. ma ja po - ~e ti ma so vna ha p{ewa kri mi na la ca na sje ve ru Ko so va, obja - vi li su ju ~e pri {tin ski me di ji. Po zi va ju }i se na ne ime no va nog di plo ma tu, me di ji na vo de da }e oko 300 pri pa dni ka eli tnih je di ni ca EULEX-ove po li ci je po - ~e ti {i ro ku akci ju ha p{ewa kri mi na la ca srpske na ci onal nos - ti u tom di je lu Ko so va zbog ile gal ne trgo vi ne i dru gih kri vi ~nih dje la. Na taj na ~in su osumwi~e ni, ka ko se na vo di, za ra di li mi li - one evra na {te tu Ko so va. - Me u ovim kri mi nal nim gru pa ma su i Al ban ci ko ji sa ra u ju sa kri mi nal ci ma na sje ve ru Ko so va - re kao je taj stra ni di plo - ma ta. BEO SUR GRAD DU LI CA U Sni uli jeg ci ko Mar ji bez {a la pres Bir tan ju -ka zo pa va da u go Beo to vo gra na du ci ju ~e je loj uju -te- tro ri to oko ri ji de op vet {ti ~a ne so va Sur du li - po ca, gi nuo na pra je vio ra dnik. je no On ve je pao ve li sa ke vi ne si voqe, ne i pre ta ko mi da nuoje na si tu li aci cu mjes ja pos ta. ta Hi la tna alar po - mo} man kon tna, sta upo to zo va rio la je je smrt op - te {tin oso ski be [tab ko ja je za pre van mi re nu dne - la si tu na aci li je. cu mjes ta. LO[A LO[A VIJEST VIJEST Srbi ja u ne djequ bi ra {e fa dr`a ve, po sla ni ke i odbor ni ke Ta di}: Pre su dni zna ~aj izbo ra Po sle do bi jawa sta tu sa kan di da ta za EU mno go ve }e in te re so vawe in ves ti to ra za ula gawe u Srbi ji i zbog to ga je po tre bno da nas ta vi mo sa is tom spoqnom po li ti kom, na veo Ta di} BEO GRAD - Izbo ri 6. ma - ja su ve oma va `ni, mo `da ~ak pre su dni za idu }ih de set go di na, re kao je pred sje dni - ~ki kan di dat lis te "Izbor za boqi `i vot" i pred sje - dnik De mo krat ske stran ke Bo ris Ta di}. Po sle do bi jawa sta tu sa kan di da ta za EU mno go je ve }e in te re so vawe in ves ti to ra za ula gawe u Srbi ji i zbog to ga je po tre bno da nas ta vi mo sa is tom spoqnom po li ti kom, na veo je Ta di}. - Mi slim da su ovo izu ze - tno va `ni izbo ri, ima ju pre - su dni zna ~aj ima ju }i u vi du idu }ih de set go di na u Srbi ji, pra te }i eko nom ske po ka za - teqe spoqno po li ti ~ke ten - den ci je i iza zo ve sa ko ji ma se Srbi ja su o~a va svih ovih go - di na - re kao je Ta di} gos tu ju - }i u "Dne vni ku" RTS-a. Pred sje dni ~ki kan di dat lis te "Izbor za boqi `i vot" oci je nio je da je u Srbi ji uspos tavqen sis tem ko ji da je re zul ta te u pri vla ~ewu stra - nih in ves ti ci ja, te hno lo {koj obno vi zemqe i ma kro eko nom - skoj po li ti ci. SRBI JA na pu tu sta bil nog ra zvo ja, re kao Ta di} - Mi slim da smo na do - BEO GRAD - Vi {i sud u Beo gra du re ha bi li to vao je ne ka da{weg mi nis tra Dvo - ra vla da ju }e di nas ti je Ka - ra or e vi} Mi la na An ti }a, za ko ga je ut vrdio da je go di ne osu en kao `rtva pro go na i na siqa iz po li - ti ~kih i ide olo {kih ra zlo - ga, pre ni je le su agen ci je. Usvo jiv {i zah tjev za re - ha bi li ta ci ju, Vi {i sud je uki nuo pre su du ko jom je An - ti} bio osu en na 15 go di na za tvo ra i po ni {tio sve wene pra vne posqedi ce o kon fis ka ci ji imo vi ne i gu - brom pu tu, pu tu sta bil nog ra - zvo ja - na veo je Ta di} i na po - me nuo da je Srbi ja, za ra zli ku od dru gih ze maqa, iz kri ze iza {la sa o~u va nim po ten ci - ja li ma za daqi ra zvoj. Ta di} je do dao da su zbog to ga ovi izbo ri ve oma va `ni, jer }e se po sli je wih zna ti da li }e Srbi ja ima ti kon ti nu - itet pro mje na, na pret ka ili ne iz vje snost ko ja bi bi la po - ra zna za srpsko dru{ tvo. Odluka Vi {eg suda u Beo gra du bit ku gra an skih pra va. AN TI] bio osu en iz po li ti ~kih ra zlo ga U odlu ci, ko ja je objavqena na saj tu Vi {eg su - da, po red os ta log na vo di se da je u pos tup ku ut vr e no da je pre su da Okru `nog su da za grad Beo grad od 16. av gus ta go di ne ni {ta vna od tre nut ka wenog do no {ewa i da su ni {ta vne sve wene pra vne posqedi ce, ukqu~u ju - }i i ka znu kon fis ka ci je Is ta kao je da ne pos to ji mo gu }nost eko nom skog ra zvo ja uko li ko Srbi ja ne nas ta vi spoqnu po li ti ku ko ju je vo di - la u pret ho dne ~e ti ri go di ne. - Mo ra mo nas ta vi ti ovu re gi onal nu po li ti ku i ta spoqna po li ti ka je je dna od kqu ~nih pre tpos tav ki eko - nom skog ra zvo ja. S wom do la ze i in ves ti ci je - re kao je Ta - di}. Gra a ni Srbi je izja{wava }e se u ne djequ, 6. ma ja, o no vom {e fu dr`a ve, bu du }im sa zi vi ma re pu bli - ~kog, po kra jin skog i lo kal nih par la me na ta. Za man da te u Skup {ti ni Srbi je na dme ta }e se 18 lis ta, a za bu du }eg {e fa dr`a ve 12 kan di da ta. Bi ra ~ka mjes ta u Srbi ji otva ra ju se u se dam, a za tva ra ju u 20 ~a so va, do ka da u Srbi ji tra je i pre di zbor na ti {i na. Re ha bi li to van Mi lan An ti} Mi lan An ti} FO TO: AR HI VA IZBO RI NA KO SO VU Wema ~ki mi nis tar spoqnih po slo va Gi do Ves ter ve le i {ef {ved ske di plo ma ti je Karl Bilt poz dra vi li su u Ber li nu do go vor o odr`a - vawu srpskih izbo ra na Ko - so vu, is to vre me no po zi va ju }i Srbi ju da os ta ne na pu tu evro in te gra ci ja. - Qudi u Srbi ji mo ra ju do ni - je ti svo ju odlu ku - is ta kao je Bilt, go vo re }i o pred sto je - }im izbo ri ma u Srbi ji 6. ma - ja i do da ju }i da je, pri je sve ga, va `na evrop ska ori - jen ta ci ja Srbi je. FO TO: AGEN CI JE Bo ris Ta di} imo vi ne, a da se An ti} sma - tra ne osu i va nim. Vi {i sud u Beo gra du do - nio je ova kvu odlu ku na osno vu sa vje sne i bri`qive ocje ne sva kog do ka za za se bno i svih do ka za za je dno, kao i na osno vu re zul ta ta cje lo ku - pnog pos tup ka. An ti} je bio mi nis tar Dvo ra vla dar ske ku }e Ka ra or e vi} od go di ne sve do pu ~a 27. mar ta go di ne. Na pre po ru ku kne za na - mje sni ka Pa vla Ka ra or e - vi }a do bio je ti tu lu vi te za Vi kto ri jan skog re da.

19 Svijet TOP STORIES CNN Si rij ske bez bje dno sne sna ge pre tre - sle su stu den tske do mo ve na uni ver zi - te tu u Ale pu, po sli je an ti vla di nih de mon stra ci ja. Pri to me su ubi li naj - mawe ~e ti ri stu den ta i jo{ ne ko li ko po vri je di li. Na oru `a ni pro vla di ni qudi ispaqiva li su su zav ce i bo je vu mu ni ci ju da bi ras tje ra li stu den te. GLAS SRPSKE petak, 4. maj Posqedwi te le vi zij ski obra ~un kan di da ta za pred sje dni ka Fran cus ke Sar ko zi pje nio, Oland zi je vao Oland op tu `io Sar ko zi ja da je po di je lio fran cus ki na rod. To kom svog man da ta imao sam sa mo je dnu je di nu ide ju na umu - da ne bu de na siqa, re kao Sar ko zi PA RIZ - Kan di da ti za fran cus kog pred sje dni ka, aktu el ni {ef dr`a ve Ni ko - la Sar ko zi i wegov pro tiv - kan di dat so ci ja lis ta Fran soa Oland ra zmi je ni li su o{ tre ri je ~i i op tu `be u te le vi zij skom du elu, to kom ko jeg je Sar ko zi op tu `i vao Olan da za la `i i kle ve te, pre ni je le su no vin ske agen - ci je. Po {to je Oland op tu `io pro tiv kan di da ta da u ja vnom se kto ru pos tavqa ru ko vo di oce po par tij skoj li ni ji, Sar ko zi je bi je sno od go vo rio da je to la` i kle ve ta. - Vi ste si tni kle ve tnik za to {to to ka `e te - re kao je Sar ko zi, pre nio je Frans pres. Fran cus ka agen ci ja je pre ni je la da je to kom de ba te o eko nom skoj po li ti ci Sar ko zi po navqao "to je la`, to je la`", dok je so ci ja lis ta ta ko - e re ago vao na ne ke Sar ko zi - je ve tvrdwe da to "ni ka da ni je re kao". Oland je u de ba ti obe }ao da }e bi ti pred sje dnik prav de ako po bi je di u dru gom kru gu pred sje dni ~kih izbo ra, u ne - djequ, 6. ma ja. - Mi pro la zi mo kroz ozbiqnu kri zu - re kao je Oland i obe }ao po li ti ku za - sno va nu na fis kal noj i so ci - jal noj prav di. On je po ru ~io da }e bi ti pred sje dnik ko ji }e uje di ni ti na rod. Oland je op tu `io Sar ko - zi ja da je po di je lio fran cus - ki na rod i ko ris tio glo bal nu eko nom sku kri zu kao iz go vor za nei spuwena obe }awa. - Sa va ma je vrlo pros to, ni kad nis te kri vi. Uvi jek ima te `rtve nog jar ca i prav - da te se "ni sam ja, to je kri za ko ja me je za de si la" - re kao je Oland. Sar ko zi je izja vio da je pred fran cus kim bi ra ~i ma is to rij ski izbor i ne gi rao da je po di je lio zemqu. - To kom mog pe to go - di{weg man da ta ni ka da ni je bi lo bi lo ka kvog na siqa. To - kom svog man da ta imao sam sa - mo je dnu je di nu ide ju na umu: Mla di nose majice sa na tpi som "Stu den ti za Sar ko zi ja" Pre ma naj no vi jim re zul ta - ti ma is tra `i vawa ja vnog mwewa Oland u odno su na Sar ko zi ja ima pre dnost od {est do de set od sto uo~i dru gog kru ga pred sje dni ~kih izbo ra, u ne djequ. Sar ko zi PRE DNOST Oland i Sar ko zi pred po ~e tak TV du ela je naj ne po pu lar ni ji pred sje - dnik ko ji se kan di du je za dru gi man dat i prvi u mo - der noj is to ri ji ko ji je u prvom kru gu izbo ra iz gu bio od pro tiv kan di da ta, na vo di bri tan ska agen ci ja. da ne bu de na siqa. Fran cus ka je kre nu la na pri jed sa re for - ma ma - re kao je Sar ko zi. Oland je kri ti ko vao po - res ke re for me ko je qevi ~a ri vi de kao su vi {e po go dne bo - ga ti ma, pre nio je Aso {i je ted pres. - Re }i da nu di mo po klon bo ga ti ma je kle ve ta. To je la` - re kao je Sar ko zi, na {ta se Oland na smi jao, pre ni je la je ame ri ~ka agen ci ja. Kan di da ti su su o~i li sta vo ve i o po li ti ci pre ma imi gran ti ma, pa je Sar ko zi, go vo re }i o po zi vi ma da se ogra ni ~i broj useqeni ka, is ta kao da gra ni ce ni su lo - {a ri je~, a AP pre no si da je i Oland za uzeo sli ~nu po - zi ci ju i u neuobi ~a je no ~vrstoj for mi za je dnog qevi ~a ra u Fran cus koj go vo - rio o zah tje vi ma mu sli man - ske za je dni ce za spe ci jal nim tre tma nom. Oland je re kao da ne }e do - pus ti ti ra zli ~i te me ni je u ja - vnim ka fe ima, ni ti po se bne sa te u ba ze ni ma za `e ne i mu - {kar ce, da bi udo voqio zah - tje vi ma mu sli man ske za je dni ce. On je obe }ao da }e ~vrsto po dr`a va ti fran cus ku za bra - nu no {ewa ve lo va ko ji po kri - va ju li ce, pre nio je AP. - Pri mjewiva }u pra vo o ve lo vi ma - re kao je Oland i do dao da ra zli ~i ti ter mi ni u ba ze ni ma ne }e bi ti to le ri - sa ni. LI se o o{ tri jem sta vu per ma imi gran ti ma AP na gla {a va da je Sar - ko zi za uzeo na pa da ~ku po zi - ci ju od sa mog po ~et ka du ela, na giwu}i se pre ko sto la to - kom ve }eg di je la de ba te, za ra zli ku od Olan da, ko ji je bio za vaqen u fo tequ, rje e po di zao glas, a u je dnom tre - nut ku kao da je ~ak zi je vnuo. Roj ters na vo di da je pred kraj de ba te, ko ja je tra ja la dva sa ta i 50 mi nu ta, ten zi ju po - di gao Sar ko zi, re kav {i da ne `e li mo ral ne le kci je od so - ci ja lis ta ko ji su pri pre ma li kao svog kan di da ta biv {eg di re kto ra Me u na ro dnog mo - ne tar nog fon da (MMF) Do - mi ni ka Stros Ka na, uha p{e nog u Wujor ku pro - {log ma ja pod op tu `ba ma da je na pas tvo vao so ba ri cu je - dnog ho te la. - O, znao sam da }e te ga izvu }i. Ni sam ga ja pos ta vio u MMF - re kao je Oland. Roj ters je pre nio da su uli ce Pa ri za bi le neuobi ~a - je no pra zne, jer su mno gi os - ta li da gle da ju du el. Vijesti Irak Su ewe Al-Ha {e mi ju BA GDAD - Ira ~ke vlas ti za po ~e le su pro - ces u od su tnos ti pro tiv pot pred sje dni ka vla de Ta ri ka al-ha {e mi ja, ko ji je izvan zemqe. Op - tu `en je da je bio na ~e - lu gru pe ko ja je ubi la {est su di ja i por tpa ro - la Mi nis tar stva prav - de. Ha {e mi, ko ji je pri pa dnik mawin skih su ni ta u ve }in ski {i - it skoj vla di, odba cu je op tu `be kao po li ti ~ki mo ti vi sa ne. Arap ska li ga Ge ne ral ni se kre tar u Pe kin gu PE KING - Ge ne ral ni se kre tar Arap ske li ge Na bil al-ara bi bo ra vi - }e da nas u ra dnoj po sje - ti Ki ni, to kom ko je }e se sas ta ti sa ki nes kim zva ni ~ni ci ma sa ko ji ma }e raz go va ra ti o kri zi u Si ri ji, sa op {tio je ju - ~e por tpa rol ki nes kog Mi nis tar stva inos tra - nih po slo va Liu Ve - imin. Al-Ara bi }e bo ra vi ti u po sje ti Ki - ni od 4. do 9. ma ja na po - ziv ki nes kog mi nis tra inos tra nih po slo va Jang \i je }i ja. Iran Zemqo tres u Mur mu ri ju TE HE RAN - Zemqo tres ja ~i ne 5,5 ste pe ni Ri hte - ro ve ska le po go dio je ma - li, sla bo na seqeni grad Mur mu ri na za pa du Ira - na bli zu ira ~ke gra ni ce. Sta no vni ci tog gra di }a, ko ji se na la zi oko 480 ki lo me ta ra ju go za pa dno od Te he ra na, odmah su is - tr~a li na uli ce, na vo di AP. Va {in gton po ma `e ki nes kom di si den tu PE KING - Sje diwene Ame ri ~ke Dr`a ve spre mne su da po mo gnu ki nes kom di si den tu ^en Gu an g~en gu uko li ko bu de pro mi je nio mi{qewe i odlu ~io da na pus ti Ki nu, izja vio je ju ~e vi so ki ame ri ~ki zva ni ~nik. Ame ri ~ka de le ga ci ja raz go va ra la je ju ~e sa ^e nom u pri - sus tvu ki nes kih zva ni ~ni ka, u po ku {a ju da ut vrde {ta je to {to ki nes ki akti vis ta `e li. - Po tro {i li smo dan u nas to jawu da se ra zja sni da li se wego - va po zi ci ja pro mi je ni la i {ta on sa da `e li. Ka da bu de mo vi dje - li da ima mo ja san stav ono ga {ta je wego va ko na ~na odlu ka, mi }e mo ura di ti {to mo `e mo da mu po mo gne da os tva ri svoj ciq - re kao je ne ime no va ni ame ri ~ki zva ni ~nik, a pre no si AFP. Agen ci ja Roj ters na vo di da je sli je pi ki nes ki di si dent za tra `io ju ~e azil u SAD. Do `i vo tni za tvor za ve li ~awe Ga da fi ja TRI PO LI - Li bij ske vlas ti odus ta le su od ide je da za bra ne akti vnost par ti ja ute meqenih na vjer skim, ple men skim ili etni ~kim osno va ma, za brawuju }i is to vre me no glo ri fi ko vawe ubi je nog du go go di{weg li bij skog li de ra Mo ame ra Ga da fi ja i wego vog re `i ma, ja vi le su ju ~e no vin ske agen ci je. - Ta ta ~ka je odba ~e na, ta ko da }e sve par ti je ili po li ti - ~ke or ga ni za ci je ra di ti po aktu el nom za ko nu - re kao je ~lan pra vnog ko mi te ta Na ci onal nog pre la znog sa vje ta Sal va al- Dgej li agen ci ji "Roj ters". Pre ma tek stu no vog za ko na, hvaqewe ili glo ri fi ka ci ja Mo ame ra Ga da fi ja, wego vog re `i ma, wego vih ide ja ili wego vih si no va ka`wava se za tvo rom. Uko li ko te vi jes ti, gla si ne ili pro pa gan da iza zo vu ne ku {te tu dr`a vi, ka zna }e bi ti do `i vo tni za tvor. WEMA ^KA DOBRA VIJEST Wema ~ki kan ce lar An ge la Mer kel po no vo je po zva la Ukra ji nu da omo gu }i biv {em pre mi je ru od go va ra ju }e li - je ~ewe, te jo{ je dnom is ta - kla da se Ju li ja Ti mo {en ko mo `e li je ~i ti u Wema ~koj. I ame ri ~ki se na tor Yon Me kejn se to kom po sje te Li - tva ni ji pri dru `io ovim ape li ma me u na ro dnih li - de ra. NI GE RI JA Naj mawe 34 oso be su ubi - je ne u na pa du na sto ~noj pi ja ci na sje ve ro is to ku Ni ge ri je, izja vio je ju ~e ni ge rij ski zva ni ~nik ko ji je `e lio da os ta ne ano ni - man. Ko na ~ni broj `rta va vje ro va tno }e bi ti vi {e od 50, jer ne ke po ro di ce sa hrawuju svo je ~la no ve ne do no se }i ti je la u bol - ni cu. LO[A VIJEST

20 20 petak, 4. maj GLAS SRPSKE SB UN o Sje ver noj Ko re ji Suz dr`a ti se od nu kle ar nih tes to va BE^ - Pet stal nih ~la ni ca Sa vje ta bez bje dnos ti Uje - diwenih na ci ja (SB UN) po zva le su Sje ver nu Ko re ju da se suz dr`i od no vih nu kle ar nih tes to va. - Po zi va mo Sje ver nu Ko re ju da se suz dr`i od daqih akci ja ko je mo gu da iza zo vu ozbiqne bez bje dno sne pro ble me u re gi - onu, ukqu~u ju }i bi lo ka kve nu kle ar ne tes to ve - na vo di se u za je dni ~kom sa op {tewu am ba sa do ra SAD, Fran cus ke, Ru si - je, Ki ne i Bri ta ni je, dos tavqenom okupqeni ma na sas tan ku Agen ci je za atom sku ener gi ju u Be ~u. Sje ver na Ko re ja je pri kra ju pri pre ma za tre }i nu kle ar ni test, pot vrdio je izvor bli zak Pjon gjan gu i Pe kin gu za agen - ci ju Roj ters u apri lu. FO TO: AGEN CI JE Ma sakr u ame ri ~kom gra du Gil ber tu Iza re{etaka 30 slu`benika Carinici uha p{e ni dok su di je li li mi to SO FI JA - Oko 30 bu gar - skih ca ri ni ka uha p{e no je pre ksi no} dok su di je li li mi to sa kupqen to kom da na na gla vnom pre la zu s Tur - skom Ka pe tan An dre je vo, re - kao je gla vni tu `i lac Ni ko laj Ko ki nov. - Mi smo ciqali de se tak oso ba, ali ono {to se de si - lo u sri je du uve ~e pre va zi - {lo je na {a o~e ki vawa. Oko 30 oso ba je uha p{e no. Ra di se o kri ju m~a rewu ro be, ne - kad pre dme ta za brawenih za - ko nom, a ne kad se je dnos ta vno ra di o re ke tu, bez fik sne ta ri fe, ko ji se ugla vnom us mje ra va na vo za - ~e ka mi ona, ali i na po je - din ce - re kao je ju ~e Ko ki nov te le vi zi ji btv. Bu gar ski mi nis tar unu - tra{wih po slo va Cvje tan Cve ta nov re kao je da je u yepo vi ma dvo ji ce gra ni ~nih slu `be ni ka pro na en no vac u vri je dnos ti od li je - va (7.000 evra) u evri ma, do - la ri ma i tur skim li ra ma. Oni su tvrdi li da su no vac na {li u to ale tu. Trka u Republikanskoj stranci Grini~ obus ta vio pred sje dni ~ku kam pawu VA [IN GTON - Biv {i pred sje dnik Pred sta vni ~kog do - ma ame ri ~kog Kon gre sa Wut Gin gri~ je obja vio da obus - tavqa kam pawu za re pu bli kan sku pred sje dni ~ku no mi na ci ju, pred ne ko li ko de se ta ka ~la no va po ro di ce, sa ra dni ka i pris ta li ca u ho te lu u pred gra u Va {in gto na. - Da nas obus tavqam kam pawu, ali obus tavqawe kam pawe ne zna ~i obus ta vu dr`avqan stva - re kao je Gin gri~ i do dao ka - ko on i wego va su pru ga Ka lis ta du gu ju Ame ri ci da os ta nu po li ti ~ki akti vni, pre ni je li su ame ri ~ki elek tron ski me - di ji. Gin gri~ (68) je na ja vio da }e do pri ni je ti izbo ru re pu bli - kan skih kan di da ta na svim ni vo ima ove je se ni. Te hni ~ki, Gin gri~ je "su spen do vao" svo ju kan di da tu ru, {to }e mu omo gu }i ti da po sve ti pa`wu po dmi rewu pre di zbor - nog du ga ko ji izno si vi {e od tri mi li ona do la ra, oci je nio je dne vni list "Los An e les taj ms". Ame ri ~ka sve mir ska agen ci ja Pus tiwa Lut naj to pli je mjes to na Zemqi VA [IN GTON - Ame ri ~ka sve mir ska agen ci ja je po mo - }u spek tro ra di ome tra na sa - te li ti ma "Te ra" i "Akva" iz mje ri la naj ve }u to plo tu ko ja se emi tu je sa Zemqine po vr{i ne i to tik iznad po - vr{i ne, gdje su tem pe ra tu re naj vi {e. Pre ma re zul ta ti ma NA SA, to je pus tiwa Lut u Ira nu, sa iz mje re nih 70,7 ste pe ni Cel zi ju sa. Is tra `i vawe je ra e no to - kom 2004, 2005, 2006, i go di ne, a upra vo je pus - tiwa Lut naj ~e{ }e bi la re - kor der kao naj to pli je mjes to na Zemqi. Tem pe ra tu ra od 70,7 ste pe ni, ko ja je iz mje re - na go di ne, vi {a je za 12 ste pe ni od do ta da{weg svjet skog re kor da, iz mje re - nog u Li bi ji. Ne ona cis ta ubio ~e tvo ro qudi Re di ubio svo ju de voj ku Li zu Me di ros (47), wenu k}er ku Am ber (22) i vje re ni ka Yima (22), kao i dvo go di{wu dje voj ~i cu Li li GIL BERT - Vo a je dne od ne ona cis ti ~kih pa ra voj - nih for ma ci ja u Ari zo ni Yej son Re di ubio je ju ~e ~e - tvo ro qudi u gra du Gil ber tu u toj ame ri ~koj sa ve znoj dr`a vi pri je ne go {to je iz - vr{io sa mo ubis tvo, ja vi li Min sko poqe - ^vrsto vje ru jem u pos - tavqawe min skog poqa du` gra ni ce. Ono je sto od sto efi ka sno - ka `e Re di u je - dnom vi deo-snim ku. VA [IN GTON - Ame ri - ~ki pred sje dnik Ba rak Oba - ma izja vio je da je odlu ka da se kre ne u akci ju u ko joj je pro {le go di ne ubi jen vo a "Al-Ka ide" Osa ma bin La - den bi la sa mo wego va i da je on pre uzeo kom ple tan ri zik na se be ako akci ja ne uspi je. Oba ma je u in ter vjuu za te le vi zi ju En-Bi-Si re kao da je za akci ju, pri je ne go {to je izve de na, zna lo sa mo ne ko li - ko qudi i da mno gi iz wego - vog naj bli `eg okru `ewa, ukqu~u ju }i su pru gu Mi {el, ni su zna li {ta se spre ma. Po li ci ja na mjes tu ma sa kra su ame ri ~ki me di ji. Ka ko na vo de te le vi zij ske sta ni ce u Ari zo ni, Re di je ubio svo ju dje voj ku Li zu Me - di ros (47), wenu k}er ku Am - ber (22) i vje re ni ka Yima (22), kao i dvo go di{wu dje - Je dan od svje do ka pucwave - ^ak i na go vje {taj da se ne {to spre ma, ko ji je mo gao da do e do no vi na, otje rao bi Bin La de na iz wego vog skro vi {ta. U tom tre nut ku ni smo zna li da li ispod ku - }e pos to je pod ze mni tu ne li ko ji bi mu omo gu }i li bjek - stvo - oci je nio je pred sje - dnik SAD. SA PO RO DI COM ve ~e rao, a taj nu ni je odao On je is pri ~ao da je ve ~e pred akci ju wegov ra tni ka - voj ~i cu Li li. Jo{ ni je po znat mo tiv ~e - tvo ros tru kog ubis tva, a me u `rtva ma je i je dno dvo go - di{we di je te. Zlo ~in se do - go dio ra no po sli je po dne u stam be nom na sequ, a pre ma ne kim in for ma ci ja u pi tawu je po ro di ~ni su kob. Po li ci ja je na li cu mjes - ta pro na {la dva pi {toqa i pu {ku. Re di je, na kon {to je je - dno vri je me bio ame ri ~ki ma ri nac, or ga ni zo vao na oru - `a nu pa ra voj sku ko ja je pa - tro li ra la pus tiwama Ari zo ne, na vo dno {ti te }i bi net iznio ra zli - ~i te sta vo ve o na - pa du i da se po sli je to ga po vu kao u Bi - je lu ku }u, gdje je ve - ~e rao sa po ro di - com. - Ne ma sumwe da ni sam pre du go spa vao te no }i. Os tao sam do ka sno bu dan, a ra no sam se pro bu dio. Sqede }eg ju tra sam re kao svo jim po dre e - gra a ne od ile gal nih imi - gra na ta i trgo va ca dro gom ko ji su do la zi li iz Me ksi ka. - "Ame ri ~ka po gra ni ~na stra `a" `a li zbog gu bit ka na {eg osni va ~a J. T. Re di ja i dru gih du {a ko je su iz - gubqene u ta ko be smi sle nom ~i nu na siqa. Ne dos ta ja }e{ nam - sto ji na in ter net stra - ni ci ove or ga ni za ci je, pre - ni je le su agen ci je. Re di je go di ne bio kan di dat za grad sko vi je }e u gra du Me sa u Ari zo ni, ali je iz gu bio, a ove go di ne je na ja - vio da }e se kan di do va ti za lo kal nog {e ri fa u okru gu Paj nal. OD MA RIN CA do osni va ~a pa ra voj ske Yej son Re di Je dna ame ri ~ka or ga ni za - ci ja ko ja se bo ri pro tiv ra - si zma obja vi la je da je Re di bio po ve zan sa Ame ri ~kim na ci onal so ci ja lis ti ~kim po kre tom, or ga ni za ci jom "Ame ri ka pri je sve ga", i Ci - vil nom od bra nom "Mi nu te - man", te da se za la gao za upo tre bu smrto no sne si le za za us tavqawe ile gal ne imi - gra ci je. Ba rak Oba ma o taj nos ti ope ra ci je u kojoj je ubijen Osa ma bin La de n Ni Mi {el ni je zna la za akci ju ni ma da sam do nio odlu ku da se akci ja izve de - pre - pri ~ao je Oba ma posqedwe tre nut ke pred na pad. Bin La de na su li kvi di ra li u zo ru ame ri - ~ki spe ci jal - ci - "mor na ri - ~ke fo ke" - a ci je lu akci ju u`i vo je iz Bi je le ku }e pra tio vrh ame ri - ~ke admi nis tra ci je, sa Oba mom na ~e lu.

21 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Pen ta gon ra zra u je stra te gi ju na pa da na Iran Te he ran na koqeni ma po sli je tri se dmi ce ra to vawa Ame ri ~ka cen tral na ko man da vje ru je da mo `e uni {ti ti ili zna ~aj no de gra di ra ti kon ven ci onal ne iran ske oru `a ne sna ge za ot pri li ke tri se dmi ce, ko ris te }i vaz du {ne i po mor ske na pa de VA [IN GTON - Po sli je sis te mat skog po ja ~a vawa ame ri ~ke voj ne pri su tnos ti u Per sij skom za li vu, ko je se nas tavqa i daqe, Pen ta go - no vi ana li ti ~a ri pro - cjewuju ka ko bi im bi lo po tre bno mawe od mje sec da - na da po ra ze iran ske sna ge u slu ~a ju da do e do voj nog su - ko ba. Ame ri ~ka cen tral na ko - man da (CENTCOM) vje ru je da mo `e uni {ti ti ili zna ~aj no de gra di ra ti kon ven ci onal ne iran ske oru `a ne sna ge za ot - pri li ke tri se dmi ce, ko ris - te }i vaz du {ne i po mor ske na pa de, sa znao je "Va {in gton post" od izvo ra iz ame ri ~kog mi nis tar stva od bra ne. - Pri pre ma mo se za sva - ku mo gu }u op ci ju ka ko bi pred sje dni ku Ba ra ku Oba mi mo gli po nu di ti op ci je. Smjer ni ce do bi ja mo od mi - nis tra od bra ne i na {ih ci - vil nih na dre e nih u Va {in gto nu. Ka kve god nam smjer ni ce oni da ju, mi ih sli je di mo - re kao je por tpa - rol CEN TCOM-a T. G. Tej - lor za "Post". Na kon {to je Iran za - pri je tio blo ki rawem Hor - mus kog mo re uza, SAD po ja ~a va voj nu pri su tnost u re gi onu. Tre nu tno u Za - li vu ima ju dva no sa ~a avi ona, a na pu tu je i tre }i. Is to ta ko, po - ja ~a na je i flo ta mi no lo va ca. Pro - {le se dmi ce je u ame ri ~ku ba zu u Uje diwenim Arap skim Emi ra ti ma do premqen i ve - li ki broj voj nih lo va ca F-22 Rap tor. To je iza zva lo kri ti - ke Te he ra na, ko ji je SAD op - tu `io da pri je ti sta bil nos ti re gi je. Po red to ga, Pen ta gon ra - zmi{qa o pos tavqawu "plu - ta ju }e ba ze" u Per sij skom za li vu ko ja bi slu - `i la kao is ho di - {na ta ~ka za even tu al ne na pa - de. U re gi ju se {aqu i no ve po se bne je di - ni - ce ko man do sa, pa se tre nu tno ~ak ame ri ~kih voj ni - ka na la zi u ne po sre dnoj bli - zi ni Ira na, ka `u u CENTCOM-u. Osim voj nog pri tis ka, SAD po ja ~a va i eko nom ski te po li ti ~ki pri ti sak. Ta ko je Oba ma ne da vno po tpi sao di - re kti vu ko jom se ame ri ~kom mi nis tar stvu fi nan si ja da je vi {e ovla{ }ewa za na me - tawe fi nan sij skih san kci ja oni ma ko ji i daqe trgu ju sa Ira nom. - Mi nis tar stvo sad mo `e da ja vno iden ti fi ku je oso be i kom pa ni je iz inos tran stva ko je su ukqu~e ne u po taj no iz - bje ga vawe san kci ja na me tnu - tih Ira nu, te im mo `e za bra ni ti pris tup ame - ri ~kom fi nan sij skom i eko nom skom se kto ru - sto ji u izja vi mi nis tar - stva. [ef iran ske di plo ma ti je Ali Akbar Sa le hi u me u vre me nu sma tra da je spor oko nu kle - ar nog pro gra ma wego ve zemqe vje {ta ~ki stvo ren ka - ko bi se iz vr{io pri ti sak na Te he ran. On je oci je nio da je okon ~awe tog spo ra u in te re - su i Ira na i Za pa da. - Ova je dnos tra na po li - ti ka pro tiv Ira na mo ra bi ti ko na ~no za vr{e na. Sa na {e stra ne }e mo u~i ni ti sve da po no vo po kre ne mo odno se, u in te re su svih stra na. Evrop skoj uni ji je po - tre bna ener gi ja i Ira nu je po tre bna Kon fe ren ci ja o an ti ra ke tnom {ti tu NA TO u }or so ka ku evrop ska te hno lo gi ja, a to pra vi lo va `i i na me u na ro - dnoj osno vi - re kao je on u in ter vjuu agen ci ji APA. Po vo dom raz go vo ra za ka - za nih za 23. maj, on je re kao da Te he ran po la `e pu no u raz go vo re sa me u na ro dnom za je dni com i Me u na ro dnom agen ci jom za atom sku ener gi - ju (IAEA) u Be ~u, ka ko bi po - ka zao da ra di na mi roqubi vom nu kle ar nom pro gra mu. Na pi tawe {ta Iran mo - `e po nu di ti u tim raz go vo - ri ma, Sa le hi je re kao da tre ba da bu du stvo re ni no vi okvir ni uslo vi. Ek sper ti dvi je stra ne tre ba lo bi, ka ko je po dvu kao, da izra de ma pu pu ta ka ko bi se svi ko ra ci za bu du }nost de fi ni sa li i za - po ~eo pro ces po vrat ka po vje - rewa. Sa le hi je na gla sio da ono {to Iran ~i ni jes te u skla du sa wego vim pra vom iz spo ra zu ma o za bra ni {i rewa nu kle ar nog ma te ri ja la. - Sva dru ga pi tawa su dio bu du }ih pre go vo ra - na gla sio je on izra ziv {i spre mnost Te he ra na da raz go va ra o svim pro ble mi ma i bez pre du slo va ozbiqno ra zmo tri. Ru si ja spre mna za pre ven ti vni na pad Nikolaj Makarov US KO RO "plu ta ju }a ba za" u Za li vu MOS KVA - Ru si ja je spre - mna na pre ven ti vni na pad na evrop ski NATO an ti ra ke tni {tit, uko li ko SAD ne pris - ta ne na di ja log, po ru ~io je na~elnik Glavnog {taba rus ke vojske general Ni ko laj Ma ka - rov: - Ima ju }i u vi du des ta bi - li zu ju }i ka ra kter ame ri ~kog AMB sis te ma, pri je sve ga ilu zi ju da bi on za us tavqao po ten ci jal ni nu kle ar ni na - pad bez posqedi ca, odlu ka o pre ven ti vnom na pa du mo gla bi se do ni je ti uko li ko si tu - aci ja pos ta ne te `a - re kao je ge ne ral Ma ka rov na kon fe - Oko ame ri ~kih voj ni ka u bli zi ni gra ni ce sa Ira nom ren ci ji o an ti ra ke tnom {ti - tu odr`a noj u Mos kvi, ko ja je za pa la u }or so kak, pre nio je "Glas Ru si je". De le ga ci ja NATO sa ve za, ko ja je ta ko e bi la pri su tna na kon fe ren ci ji, odmah je ospo ri la ta kve sta vo ve, is ti - ~u }i da AMB sis tem ni ka da ne bi ciqao Ru si ju. KO NA ^NI ciq okru `i ti Ru si ju Za mje nik ge ne ral nog se - kre ta ra Ali jan se, Ale ksan dar Ver {bou, re kao je da rus ki Bu{er Upi tan ka da }e nu kle ar - ni rea ktor Bu {er proi - zvo di ti stru ju, iran ski mi nis tar spoqnih po slo - va Sa le hi je re kao ~im se okon ~a pro bna fa za, do da ju }i da je ve} go di nu da na pos ti gnut 95-pro - cen tni rad, i da Ira nu tre ba pu no stru je. ar gu men ti ni su do voqno uvjerqivi. Ru si ja je ve} ra ni je za pri - je ti la ka ko }e u Ka liwin grad do vu }i ra ke te krat kog do me ta ti pa "is kan der", uko li ko se ne pos ti gne do go vor sa NA TOom. Mno gi u Ru si ji sma tra ju da je ko na ~ni ciq ame ri ~kog AMB sis te ma da okru `i Ru - si ju i ti me neu tra li zu je wene nu kle ar ne ka pa ci te te. Mos kva tvrdi ka ko ni je dna dru ga dr`a va na svi je tu ne ma ade - kva tan ar se nal ko ji bi mo gao za pri je ti ti SAD, je di no Ru - si ja. Mos kva je ra ni je NATOu po nu di la plan da za je dno Dva ame ri ~ka no sa ~a avi ona u Per sij skom za li vu uspos ta ve i upravqaju an ti ra - ke tnim {ti tom u Evro pi, ali NATO je te pri je dlo ge odbio. Ame ri ~ki pred sje dnik Ba rak Oba ma ni je htio da ti ~vrste ga ran ci je da ABM sis tem je - dnog da na ne }e bi ti upo tri - jebqen pro tiv Ru si je. Rus ko mi nis tar stvo od - bra ne or ga ni zo va lo je me u na - ro dnu kon fe ren ci ju u Mos kvi na te mu "Fa ktor ra ke tne za - {ti te i uspos tavqawe no ve bez bje dnos ti" ko ja za vr{a va da nas. Na kon fe ren ci ju je do - {lo vi {e od 200 stru~waka iz 50 ze maqa, ukqu~u ju }i i 28 ~la ni ca NATO sa ve za. Vijesti Gr~ka Uha p{e ne zbog HIV-a ATI NA - Gr~ka po li - ci ja uhap si la je 17 HIV po zi ti vnih `e na ko je su se na vo dno ba vi le pros - ti tu ci jom, op tu `u ju }i ih za na mjer no iza zi vawe ozbiqnih tje le snih po - vre da, pre nio je Ta njug. Po li ci ja je na saj tu obja - vi la ime na i fo to gra - fi je 12 uha p{e nih `e na, me u ko ji ma ima Grkiwa, Rus kiwa i dr`avqan ki Bu gar ske, {to je razquti - lo gru pe za qud ska pra va ko je su sa op {ti le da jo{ ni je ut vr e no da li su `e ne uop {te zna le da su za ra `e ne vi ru som. Ni`wi Nov go rod Ek splo zi ja mu ni ci je MOS KVA - [est voj ni - ka je ju ~e po gi nu lo, a tri su po vri je e na u ek splo - zi ji mu ni ci je ko ja je bi la na mi jewena za uni {tewe u oblas ti Ni`weg Nov - go ro da u Ru si ji, sa op {ti - lo je Mi nis tar stvo od bra ne, a pre no si no - vin ska agen ci ja RIA No - vos ti. Po vri je e ni su pre ve ze ni u gar ni zon sku voj nu bol ni cu, sa op {te no je iz pres-slu `be Mi nis - tar stva od bra ne. Kongo Civili bje `e u Ruandu KIN [A SA - Go to vo qudi, ugla vnom `e - na, dje ce i sta ra ca po bje - glo je zbog oru `a nih bor bi na sje ve ru Kon ga u su sje dnu Ru an du, sa op - {tio je Vi so ki ko me sa - ri jat Uje diwenih na ci ja za iz bje gli ce (UNHCR). Su ko bi izme u voj ske Kon ga i po buweni ka nas - ta vi li su se u re gi onu Ma si si u po kraj ni Sje - ver na Ki va. Za sa mo dva da na, UN HCR je re gis - tro vao in ter no ra - seqenih i iz bje glih i li ca ko ji su zbog su ko - ba po bje gli u Ru an du, pre - ni je la je agen ci ja AP. Pa kis le Bin La de na KVE TA - Vi {e od pris ta li ca pro ta li ban - ske pa kis tan ske isla - mis ti ~ke par ti je Yami jat-e-ule ma oku pi - lo se u ju go za pa dnom Pa - kis ta nu ka ko bi osu di li ubis tvo li de ra "Al-Ka- ide" Osa me bin La de na pri je go di nu da na od stra ne ame ri ~kih ko man - do sa. Por tpa rol te ul - tra de sni ~ar ske i vjer ski kon zer va ti vne par ti je re kao je da su pris ta li ce stran ke spaqiva le ame - ri ~ke zas ta ve na sku pu u gra du Kve ti.

22 22 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Bawaluka VIJESTI IZ PORODILI[TA 4 3 djevoj~ice dje~aka GRADSKI VODI^ Va`ni telefoni Informacije 1185 Hitna pomo} 124, Vatrogasci 123 CJB 122, Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici) bolnice Paprikovac Poliklinika ordinacije Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena prevoz Autobuska stanica stanica Aerodrom Bawaluka Biletarnica (centar) taxi inspekcija Sanitarna Tr`i{na Inspekcija rada Prosvjetna Komunalna Republi~ka uprava za inspekcijske poslove Republi~ki devizni inspektorat kvarovi Prijava kvarova Kvarovi na telefonima 1275 hoteli "Bosna" "Palas" "Ideja" "Vidovi}" ; "Cezar" "Grand" "Meriot" ; No vi pro gram ra da sa dje com sa po re me }a jem u po na {awu u Dje ~i jem do mu Stru~waci dan i no} pri ru ci mali {a ni ma Ne op ho dna je bi la do da tna obu ka va spi tnog osobqa za rad i pri la go en pris tup ovoj ka te go ri ji dje ce, an ga `o va ni su no }ni va spi ta ~i, psi ho log i de fe kto log, ka `e Bla go je vi }e va PI [E: ALEKSANDAR POPOVI] ale ksan dar srpske.com Sa osmo ro ma li {a na Dje ~i jeg do ma "Ra da Vr a - we{e vi}" ko ji ima ju po re - me }aj u po na {awu ra di }e ubu du }e stru~waci, ko ji }e im bi ti pri ru ci 24 ~a sa dne vno. U for mi rawu va spi tne gru pe ko ja }e bri nu ti o ovoj dje ci ne se bi ~nu po mo} pru - `i li su pred sta vni ci ho - lan dske or ga ni za ci je "Fa bri ka znawa". Di re ktor Dje ~i jeg do ma "Ra da Vrawe{e vi}" Svje tla - na Bla go je vi} i pred sta vnik "Fa bri ke znawa" Ale ksan - dra Tro bok po tpi sa le su ju ~e me mo ran dum o sa radwi u oblas ti ra da sa ovom dje com u okvi ru pro je kta ko ji }e bi ti re ali zo van u pe ri odu od tri go di ne. - Bi lo je ne op ho dno uves ti pro mje ne u or ga ni za ci ji ra da, pri je sve ga ka drov ske, pa su an ga `o va ni no }ni va spi ta ~i, psi ho log i de fe kto log. Ne op - ho dna je bi la i do da tna obu ka va spi tnog osobqa za rad i pri la go en pris tup ovoj ka te - go ri ji dje ce i mla dih. U ovom se gmen tu do bi li smo po dr{ku ho lan dske or ga ni za ci je "Fle - ksus", ~i jim smo po sred stvom os tva ri li kon takt sa or ga ni - za ci jom "Fa bri ka znawa" ko ja je spre mna da pru `i do da tnu po mo}. Sa "Fle ksu som" sa ra u - je mo ve} tri go di ne, a po red stru ~ne, Dom je u oba pro je kta od wih do bio i nov ~a nu pomo} - is ta kla je Bla go je vi }e - va. MI NIS TAR STVO ZDRAVQA Po mo }nik mi nis tra zdravqa i so ci jal ne za {ti - te RS Qubo Le pir poz dra - vio je no vi pro gram ra da sa ma li {a ni ma. - No vi pro gram je sas ta vni REPERTOAR BI OS KO PI MUL TI PLEKS "PA LAS" OSVE TNI CI 3D `anr: akci ja, avan tu ra ulo ge: Ro bert Da uni, Kris Ivens ter mi ni: 13.30, 15.30, 18.15, 21 ZA UVI JEK TVOJ `anr: ro man sa, dra ma ulo ge: Zek Efron, Tej lor [i ling ter mi ni: 14, 16, 18, 20 ULI ^NI PLES 2 3D Ru ko vod stvo Do ma idu }e tri go di ne ima }e po dr{ku ho lan dskih stru~waka dio stra te {kog opre djeqewa Mi nis tar stva zdravqa i so ci jal ne za {ti - te u ovoj oblas ti i sa vr{e - no se ukla pa u stra te {ka do ku men ta - re kao je Le pir. Pre ma wenim ri je ~i ma, u ra du sa ovom ka te go ri jom dje - ce i mla dih bi lo je ne op ho - dno in ten zi vni je ukqu~ewe stru ~nog ti ma Cen tra za men tal no zdravqe i Kli ni ke za psi hi ja tri ju. - U no vo for mi ra noj va - spi tnoj gru pi, ko ju smo na - zva li "Po ro di ca 10", `anr: ro man sa, mu zi ~ki ulo ge: Yory Sim pson, So fi ja Bo te la ter mi ni: 13.45, 17.30, PRO JEKT X `anr: ko me di ja ulo ge: To mas Man, Oli ver Ku per ter min: AME RI ^KA PI TA: PO NO VO NA OKU PU `anr: ko me di ja ulo ge: Yej son Bigs, Ali son He nin gen HO LAN\A NI pru `i li i nov ~a nu po mo} va s pi tno-obra zo vni rad or - ga ni zo van je ta ko da su va - spi ta ~i pri su tni 24 ~a sa, i to uvi jek po dvo je u smje ni. Rad sa sva kim dje te tom za - hti je va pri la go e ne akti - vnos ti - is ta kla je Bla g o je vi }e va. Do da la je da je ciq for - mi rawa "Po ro di ce 10" i ova kvog or ga ni zo vawa va - spi tno-obra zo vnog ra da ko - re kci ja ne pri la go e nih obli ka po na {awa kod ma li - {a na. ter min: 22 LO RAKS 3D `anr: ani mi ra ni, avan tu ra ulo ge: De ni de Vi to, Zak Efron, Tej - lor Svift, Ed Hel ms ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u 12 Po tpi si vawe me mo ran du ma AL VIN I VJE VE RI CE 3: UR NE BE - SNI BRO DO LOM (sin hro ni zo va no) `anr: ani mi ra ni ulo ge: Yas tin Long, Me tju Grej Gu - bler ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u FO TO: ARHIVA - Kroz in di vi du al ni pris tup sva kom dje te tu nas - to je se pos ti }i pro mje ne u po na {awu, po put usva jawa hi gi jen skih, ra dnih i dru - gih na vi ka i smawiti na - sil ni obli ci po na {awa kod ma li {a na - re kla je Bla go - je vi }e va. Ale ksan dra Tro bok je is ta kla da je ulo ga str - u~waka iz Ho lan di je po mo} u stru ~nom ra du sa dje com. - Ta ulo ga je iskqu~i vo u pre no {ewu znawa i obu ci osobqa, kao i pro mo vi sawe no vih mo de la ra da sa dje com ko ja ima ju po re me }aj u po na - {awu - na gla si la je Tro bo - ko va. Po tpi si vawu me mo ran - du ma ju ~e su pri sus tvo va li om bud sman za dje cu Re pu bli - ke Srpske Na da Gra ho vac, po mo }nik mi nis tra zdravqa i so ci jal ne za {ti te RS Qubo Le pir i di re ktor Cen tra za so ci jal ni rad Bawalu ka Bor ka Vu kaj lo vi}. NA RO DNO PO ZO RI [TE RE PU BLI KE SRPSKE "Odu mi rawe me e da", sce na Pe tar Ko ~i}, 8. ma ja u ~a so va "Go spo din Fo ka", sce na Pe tar Ko ~i}, 10. ma ja u ~a so va MU ZEJ RE PU BLI KE SRPSKE Stal na izlo `be na pos tav ka - "Od pra is to ri je do sa vre me nog do ba" Mul ti me di jal na izlo `ba - "Ja se no - vac" Izlo `ba - "Kon zer va tor ski do si je"

23 Kurs prve po mo }i kod ro ni la ~kih po vre da U ro ni la ~kom klu bu "Buk" ju ~e je po ~e la dvo dne vna obu ka za prvu po - mo} kod ro ni la ~kih po vre da. - Ovo je obu ka za pru `awe prve po mo }i sa ki se oni kom po DAN stan dar di ma, ko ji po ha a ju ve }i nom ro ni oci da bi bi li spo so bni da vo de gru pe i da bri nu o wiho voj bez bje dnos ti - re kao je ~lan upra - vnog odbo ra "Bu ka" Mi ro slav Mi {ko vi}. Pre ma wego vim ri je ~i ma, po za vr{et ku obu ke do bi ja se me u na ro - dno pri zna ta li cen ca, ko ja je uslov za sti cawe ve }ih ro ni la ~kih ka - te go ri ja. A. S. GLAS SRPSKE petak, 4. maj Spor tski tur ni ri ja ~a ju ta kmi ~ar ski duh kod mla dih Odr`an tur nir u fu dba lu i ko {ar ci za u~e ni ke de ve tih ra zre da Gla sni na vi ja ~i bo dri li spor tis te Na tur ni ru u fu dba lu i ko {ar ci sna ge od mje ri li u~e ni ci de ve tih ra zre da iz se dam osno vnih {ko la, eki pa iz Dje ~i jeg do ma "Ra da Vrawe{e vi}" kao i tim prvog ra zre da do ma }i na tur ni ra PI [E: ANDREA SIMANI] an dre srpske.com Na vi jawe i do vi ki vawa sa tri bi na, gra ja na vi ja ~i - ca, isfo li ra ni pre kr{aj, za ku ca vawe, pro ma {e na tri ca. Po bje dni ci Eki pa Osno vne {ko le "Ge or gi Stoj - kov Ra kov ski" po bje dnik je ju ~e - ra{weg tur ni ra u fu dba lu i ko {ar ci. Dru go mjes to je pri pa lo osnov ci ma "Bo ri sa va Stan ko vi }a", a tre }e ti mu Dje ~i jeg do ma. MATI^NI URED Ro eni: Adin i Elin Kasumovi}, sin i k}i Elvira i Sanele; Filip Vuji}, sin Sa{e i Vesne; Jovan Mihajlovi}, sin Bla`e i Biqane; Matej Ostoji}, sin Du{ka i Mirele; Ana \uri~i}, k}i Miroslava i Dobranke; Danilo Pajovi}, sin Bojana i Nata{e; Aqo{a Vukosavqevi}, sin Dejana i Nata{e; Ivona Vi{wi}, k}i Sa{e i Sandre; \or e Te{anovi}, sin Dalibora i Milene; Kosta Papi}, sin Vladimira i Ane. Vjen~ani: Ova ko je ju ~e bi lo na spor tskom igra li {tu Sredwe po slo vne {ko le, gdje su na tur ni ru u fu dba lu i ko {ar ci sna ge od mje ri li u~e ni ci de ve tih ra zre da iz se dam osno vnih {ko la, eki - pa iz Dje ~i jeg do ma "Ra da Vrawe{e vi}", kao i tim prvog ra zre da do ma }i na tur - ni ra. - Upri li ~i li smo li je po spor tsko dru - `ewe, {to nam je i bio ciq. Bi tno je pod sti ca ti mla de da se, u ovom vre me nu ka da vre ba ve li - ki broj po ro ka, okre nu zdra vom `i vo tu i spor tu - re kao je pro fe sor fi zi ~kog va spi tawa u Sredwoj po slo - vnoj {ko li Sa {a La zi}. On je is ta kao da ve li ki broj u~e sni ka po ka zu je po ten - ci jal ko ji bi bi lo {te ta ne is ko ris ti ti u bu du }nos ti. IZA BRA TI sport umjes to po ro ka - Ve }i na ovih dje ~a ka tre ni ra fu dbal ili ko {ar - ku. Bi lo bi li je po vi dje ti ne kog od wih kao ve li ko ime spor ta u bu du }nos ti. Ova kvi tur ni ri bu de ta kmi ~ar ski duh i pod sti ~u mla de na daqi trud - ka zao je La zi}. [ti }e nik Dje ~i jeg do - ma "Ra da Vrawe{e vi}" Vla - di mir Pod go rac, je dan od u~e sni ka tur ni ra, ka `e da je fu dbal wegov omiqeni ho bi. - Dra go mi je {to u~es - tvu je mo na tur ni ru. Kon ku - ren ci ja je ja ka, a tru di li smo se da os tva ri mo do bar re zul tat - re kao je Pod go rac. Bo je svo je {ko le "Sve ti Sa va" na ju ~e ra{wem tur ni - ru izme u os ta lih bra nio je Ar se ni je Vu ~ko vi}. - Igram za {kol ski ko - {ar ka {ki tim i do sa da smo os tva ri va li do bre re zul ta te na ta kmi ~ewima. Tre ba lo bi da bu de {to vi {e ova kvih tur ni ra jer se uvi jek do bro za ba vi mo i upo zna mo dru ga re iz dru gih {ko la - ka zao je Vu ~ko vi}. Milan Blagojevi}, dipl. in`. arhitekture, i Qiqa Stanarevi}, dr stomatologije; Dragan Peji}, dipl. informati~ar, i Marija [trbac, magistar farmacije; Bojan Kova~evi}, hemijsko-laboratorijski tehni~ar, i Kristina Paji}, student; Du{an Savi}, radnik, i Vesna Vuji}, trgovac; Slavi{a Vu~i}, prehrambeni tehni~ar, i Dragan [e{i}, dipl. soc. radnik; Zoran Pala~kovi}, elektrotehni~ar. i Branka Boji}, dipl. soc. radnik; Igor Kos, konobar, i Aleksandra Bogdanovi}, student; Bojan Bakal, in`. prehrambene tehnologije, i Sawa Jeve eni}, elektrotehni~ar; Aleksandar Tubi}, automehani~ar, i Maja Golubovi}, medicinska sestra tehni~ar; Ozren Tri{i}, dipl. ekonomista, i Milica Obu}ina, dipl. ekonomista; Stani{a Milenkovi}, prehrambeni tehni~ar, i Ivana Bla`evi}, nastavnik pred{kolskog odgoja; David Davidovi}, dr stomatologije, i Marija Trifunovi}, dr stomatologije; Dragomir Aramba{i}, vi{i fizioterapeut, i Biqana Bara}, dipl. in`. poqoprivrede; Sini{a Grabe`, tv i filmski re`iser, i Mirjana Srdi}, novinar; Branko Milinovi}, ma{inski mehani~ar, i Biqana Vuk{i}, tehni~ar za biotehnologiju; Veroslav Malini}, monter centralnog grijawa, i Zvjezdana Davidovi}, kozmeti~ki tehni~ar; Slavi{a Milinkovi}, hemijski tehni~ar, i Suzana \ali}, farmaceutski tehni~ar; Goran Dragi~evi}, fizioterapeut, i Ivana Kuwadi}, dipl. pravnik unutra{wih poslova; Dra`enko Jorgi}, dr pedago{kih nauka, i Nina Baji}, dipl. ekonomista; Aleksandar Pajovi}, dipl. meteorolog, i Nina Dobrijevi}, dipl. in`. tehnologije; Mario Keserovi}, student, i Sowa Kova~evi}, dipl. ekonomista. FO TO: S. GA RI] GRADSKE VIJESTI Bawalu ~an ke "otplesale" zlato Na {es tom Me u na ro dnom tur ni ru "Pro le }ni pri ja - teqski su sret klu bo va" odr`a nom pro te klog vi ken da u Beo gra du, ta kmi ~ar ke Klu ba ri tmi ~ke gi mnas ti ke "Ale- gro" iz Bawalu ke osvo ji le su dvi je zla tne me daqe. - Na {e ta kmi ~ar ke u kon ku ren ci ji pi oni ra Sowa Vu ji - ~i} i Sowa Sta no je vi}, osvo ji le su prva mjes ta i zla tne me daqe u vje `bi sa vi ja ~om. Na ovom ta kmi ~ewu u~es tvo - va lo je vi {e od 200 ta kmi ~ar ki iz 39 klu bo va iz Bu gar ske, ^e {ke, Ma ar ske, Ru si je, BiH, Slo ve ni je, Hrvat ske i Srbi je. Gla vni su di ja je bi la na jus pje {ni ja ri tmi ~ka gi - mnas ti ~ar ka sa ovih pros to ra Mi le na Reqin - sa op {ti- li su iz Klu ba ri tmi ~ke gi mnas ti ke "Ale gro". A. P. ^et vrto ko le kti vno kr{tewe dje ce Sa pro {lo go di{weg kr{tewa ^et vrto za re dom ko le - kti vno kr{tewe dje ce iz vi {e ~la nih po ro di ca bi - }e or ga ni zo va no 15. ma ja u Hra mu Hris ta Spa si teqa - re kao je pred sje dnik udru - `ewa po ro di ca sa ~e tvo ro i vi {e dje ce "^e ti ri plus", ko je je or ga ni za tor ovog kr{tewa Jo van Ra do - va no vi}. - Tre nu tno ima mo 15 pri - javqene dje ce i na dam se da }e mo us pje ti za sve da Na seqa i uli ce bez stru je Zbog ra do va na elek tro - ener get skim obje kti ma da - nas }e do }i do pre ki da u snab di je vawu po tro {a ~a stru jom u na seqima [vra - ka va, Bas ta si, Me mi }i, Mo mi }i, Era ci, Ja vo ra ni i Ti so vac od 8.30 do 15 ~a so va, kao i u uli ca ma FO TO: AR HI VA obe zbi je di mo kr{tewe. Ovo im je je din stve na pri - li ka da se krste. Za mno ge je sa da kr{tewe pos ta lo lu ksuz jer je po tre bna ve }a svo ta nov ca. Kao po klon sva ko }e do bi ti po zla tni lan ~i} i pri vje sak, a po - sli je kr{tewa bi }e or ga - ni zo van i ru ~ak - is ta kao je Ra do va no vi} i do dao da se sred stva iz dva ja ju iz buyeta Udru `ewa. J. B. Maj ski su sre ti mladih izvi a ~a Maj ski su sre ti mla dih izvi a ~a i pla nin ki "Goj ko Gra ho vac" bi }e odr`a ni 26. ma ja. - Za in te re so va ni tre ba da se pri ja ve bawalu ~kom izvi - a ~kom odre du "22. april" naj ka sni je do 20. ma ja. Pra vo u~e{ }a ima ju dje ca od 11 do 15 go di na, a ta kmi ~ar ska eki pa tre ba da bro ji pet ~la no va. Igre u ko ji ma }e se u~e sni ci ta kmi ~i ti su test op {teg znawa, pa no ram ski sni mak, pro la zak kroz min sko poqe, ~vo ro lo gi ja, pre no - {ewe po ru ka, ga awe pra }kom... - re kao je izvi a~ odre - da "22. Oj da ni}. Is ti dan }e bi ti or ga ni zo va ni i Maj ski su sre ti p~e - li ca i po le ta ra ca ko je ~i ne ma li {a ni do 11 go di na. Oni }e se ta kmi ~i ti u igra ma pa uko va mre `a, "ali sa", vje {ti ce, di vo vi... J. B. Od Zmi jawa Raj ka, Put bawalu ~kog odre da od osam do 12 ~a so va, Kwaza Mi lo {a, Pro te Ni ko le Kos ti }a od osam do 13 i Vrbas ki put od 12 do 14 ~a so va, sa op {te no je iz "Elek tro kra ji ne". A. S.

24 24 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Kultura Jovan ]irilov, SVI MOJI SAVREMENICI Svetlana Velmar-Jankovi}, KAPIJA BALKANA Mu zi ~ka ma ni fes ta ci ja u Beo gra du Po ~iwe Ring Ring Ma ni fes ta ci ja evrop ska "No} mu ze ja" Sa pro{logodi{we manifestacije BEO GRAD - Me u na ro dni fes ti val "Ring Ring" bi }e odr`an sre di nom ma ja u Beo gra du uz u~e{ }e mu zi ~a ra iz ci - je log svi je ta, ja vio je Ta njug. Na {est lo ka ci ja u gra du, od 11. do 21. ma ja bi }e odr`a no 14 kon ce ra ta i tri ra di oni ce za mla de umje tni ke, uz u~e{ }e mu zi - ~a ra iz 15 ze maqa, sa op {ti li su or ga ni za to ri. Fes ti val, 17. po re du, bi }e otvo ren bes pla tnim kon cer tom u Kul tur nom cen - tru "Reks", na ko jem }e nas tu pi ti ita li jan sko-ja pan ski du et Pa - olo An ge li i Ta ku mi Fu ku {i ma. Po slas ti ce ovo go di{weg "Ring Rin ga" su nas tu pi yez le gen - di po put Pi te ra Bro cma na, Po la Lo ven sa, Po la Li to na i Fre da van Ho va, kao i gru pe "Atomic" i Mat sa Gus taf so na i Ke na Van der mar ka. To kom fes ti va la bi }e pri re e ne i dvi je svjet ske pre mi je re. "Tvr a va te atar" u Sme de re vu "No} u ka fa ni Ti ta nik" na re per to aru SME DE RE VO - Ovo go - di{wi Am bi jen tal ni po zo - ri {ni fes ti val "Tvr a va te atar" u Sme de re vu otvo ri - }e 11. ju la pred sta va "Transition" po zo ri {ta Pan op ti kum iz Wema ~ke, ja vi le su agen - ci je. Pred sta va je ra e na u ko - pro du kci ji s tru pom Efi mer iz Ka ta lo ni je. Se le ktor Bra ni sla va Li je {e vi} oda - bra la je pred sta ve "Kawo{ Ma ce do no vi}" beo grad skog Na ro dnog po zo ri {ta, "No} u ka fa ni Ti ta nik" po zo ri {ta iz Kra gu jev ca i "Zbo gom SFRJ" Ateqea 212. Pu bli ka }e vi dje ti i pred - sta vu "Bu nar" po tek stu Ra - dmi le Smiqani} i u re `i ji Ego na Sa vi na, ^e hovqev "Vi{wik" (re `i ja De jan Mi ja~, Ju go slo ven sko dram - sko po zo ri {te) i "Ja sam ve - tar" Ju na Fo sea u re `i ji Ste va na Bo dro `e. Ko mad "Ja sam ve tar" pro du - kci ja je sme de rev skog "Tvr a - va tea tra". Kul tur ni cen tar Beo gra da Otvo ren di gi tal ni bi os kop BEO GRAD - Naj sta ri ji bi os kop u Beo gra du, bi os kop Dvo ra ne Kul tur nog cen tra Beo gra da, od ju ~e je u po ro di ci mo der nih, di - gi tal nih bi os ko pa, a pro je kto ri ko ji su ra di li sva ko dne vno, pu - nih 49 go di na, spre mni su za Ju go slo ven sku ki no te ku, ja vio je Ta njug. Na sve ~a nom otva rawu di gi ta li zo va nog bi os ko pa mi nis tar kul tu re, in for mi sawa i in for ma ci onog dru{ tva Pre drag Mar ko vi} re kao je da prva stvar ko ja se vi di u bi os ko pu ni je pla tno ve} qudi, ta ko je i sa ovim bi os ko pom u ko me su se 49 go - di na pri ka zi va li oda bra ni umje tni ~ki fil mo vi. Po sli je sve ~a nog otva rawa broj ni gosti po gle da li su film o Ma ri ni Abra mo vi} "The Ar tist Is Pre sent" - "Umje tnik je pri su - tan", ko jim }e bi ti za tvo ren ovo go di{wi fes ti val "Bel doks". Iza zo vi i in spi ra ci ja za sve mu ze je Srpske Ovo go di{wa te ma Me u na ro dnog da na mu ze ja "Mu ze ji u svi je tu pro mje na. No vi iza zo vi, no ve in spi ra ci je", upo zo ra va na nu `nost ino va ti vnog ra zvo ja in sti tu ci ja u vre me nu ko je do la zi, bi lo da je ri je~ o ma lim ili ve li kim mu ze ji ma PI [E: MIRNA PIJETLOVI] kul tu glas srpske.com BAWALU KA - Ide ja da u je dnoj no }i u ne ko li ko gra do - va Evro pe vi {e od mu ze - ja otvo re svo ja vra ta i po di je le svo je umje tni ~ko bla go, ali i po mno osmi{qen pro gram sa mo za tu no}, sa svim za in te re so va - nim po sje ti oci ma bi }e re - ali zo va na ove go di ne 19. ma ja. Ovo go di{wa te ma Me u - na ro dnog da na mu ze ja "Mu ze ji u svi je tu pro mje na. No vi iza - zo vi, no ve in spi ra ci je" upo zo - ra va na nu `nost ino va ti vnog ra zvo ja in sti tu ci ja u vre me nu ko je do la zi, bi lo da je ri je~ o Prva no} mu ze ja odr`a na je u Ber li nu go di ne pod na - zi vom "Du ga no} mu ze ja". Iz Fran cus ke je go di ne po te kla ide ja da se or ga ni zu - je evrop ska "No} mu ze ja". Ova ma ni fes ta ci ja iz go di ne u go - di nu pri vla ~i sve vi {e po - BEO GRAD - Ugle dna srpska kwi`e vni ca Je le na Len - gold ovo go di{wi je do bi tnik na gra de "Je fi mi jin vez" za naj boqu pje sni ~ku kwigu u go di ni, sa op {ti la je iz - da va ~ka ku }a "Ar hi pe lag". Len gol do voj je pri znawe pri pa lo za kwigu pje sa ma "Bu - nar te {kih re ~i" u iz dawu "Ar hi pe la ga". Odlu ku o na gra - di do nio je `i ri ko ji je ra dio u sas ta vu Qiqana [op, Mi - IS TO RI JA ma lim ili ve li kim mu ze ji ma. Ma ni fes ta ci ja }e se po se dmi put odr`a ti i u Bawalu ci u or ga ni za ci ji Mu - ze ja sa vre me ne umje tnos ti Re - pu bli ke Srpske i Mu ze ja Re pu bli ke Srpske, ali i u dru - gim gra do vi ma BiH i RS. - U ovo go di{wem iz dawu "No }i mu ze ja" prven stve no stavqamo na gla sak na izlo `bu "MICROSTORIES" - Kon tek sti sa vre me ne umje tni ~ke pra kse na kon dvi je hiqadi te, ko jom pred stavqamo dje la ~e ti ri bawalu ~ke umje tni ce. Kus tos izlo `be je Sa ri ta Vuj ko vi}, mu zej ski sa vje tnik - re kli su iz MSURS-a. Do da li su da }e per for - sje ti la ca u mu ze je. Pre ma po - da ci ma or ga ni za to ra iz go di ne ve} vi {e od 42 zemqe su se ukqu~i le u ovaj pro je kat, a vi {e od mu ze ja je otvo ri lo svo ja vra - ta po sje ti oci ma u no }nim ~a - so vi ma. Na gra da za naj boqu pje sni ~ku kwigu u go di ni "Je fi mi jin vez" Je le ni Len gold lo{ Pe tro vi} i pred sje dnik `i ri ja pro fe sor dr Bo ja na Sto ja no vi}-pan to vi}. PRI ZNAWE za "Bu nar te {kih re ~i" - U na gra e noj zbir ci na su ges ti van na ~in dra ma ti zo van je unu - tra{wi du {e vni ras - kol ko ji pe sni kiwa evo ci ra od de tiwstva mans Umje tni ~ke gru pe "RA- CE", ko ju ~i ne Zo ran Crn~e - vi} i Ne boj {a \u mi} "Kwiga za ve ~e ru" bi ti odr`an u Mu - zi ~kom pa viqonu par ka "Pe tar Ko ~i}" u 18 ~a so va, a kon cert gru pe "Lo lo briyida" iz Hrvat ske i DJ set "Marie Cherie" na pla tou is pred Mu ze ja sa vre me ne umje tnos ti obiqe`i }e mu zi ~ki dio ove ma ni fes ta ci je. BO GAT kul tur no-umje tni ~ki pro gram U pro gra mu, ko ji or ga ni - zu je Mu zej Re pu bli ke Srpske, od 19 do 23 ~a sa u~es tvo va }e u~e ni ci ne ko li ko sredwih {ko la iz Bawalu ke, a te ma ovo go di{we "No }i mu ze ja" je do zre log do ba i aktu el nog `i vo ta, obe le `e - nog sa mo }om, pra zni nom i strepwom. Otu da wena spo zna ja Bo ga no si obe le `je FO TO: ARHIVA "Kre ati vna ra di oni ca - po ka - `i {ta zna{". - Ta ko }e u~e ni ci po ka za - ti svo ju kre ati vnost kroz umje tni ~ke ra di oni ce sli kar - stva, gra fi ke, va jar stva, fo - to gra fi je, bo di ar ta, ple snim ta ~ka ma, pred sta va ma, kao i mu zi ~kim di je lom pro gra ma, ko ji }e pri pre mi ti u~e ni ci Mu zi ~ke {ko le - na ja vi li su iz Mu ze ja RS. Umje tni ~ko-pro du kcij ska gru pa "No} mu ze ja" 19. ma ja, po de ve ti put, otvo ri }e vra ta vi - {e od 200 mu ze ja, ga le ri ja i izlo `be nih pros to ra u 65 mjes ta u Srbi ji. Naj broj ni ji pro gram po nu di }e Beo grad, gdje je na 67 lo ka ci ja pla ni ra - no vi {e od 100 de {a vawa i No vi Sad sa vi {e od 100 sa - dr`a ja na 50 mjes ta u gra du. je dnog sa mo svoj nog du ho vnog sa zre vawa, ko je ni je kwi {ke, ve} du bo ko in ti mne pri ro de - dio je sa op {tewa `i ri ja. Na gra du "Je fi mi jin vez" do djequje Kul tur no-pro sve tna za je dni ca iz Trste ni ka. Pri - znawe }e Je le ni Len gold bi ti uru ~e no sre di nom ju na u Trste ni ku, na tra di ci onal noj kul tur noj ma ni fes ta ci ji "Je - fi mi ji ni da ni". A. R.

25 Mun kov "Krik" pro dat za 120 mi li ona do la ra WUJORK - Sli ka "Krik" Edvar da Mun ka, je dno od naj po zna ti jih umje tni ~kih dje la na svi je tu, pro da ta je za 120 mi li ona do la ra na au kci ji So dbi ja u Wujor ku i ta ko pos ta la naj skupqe umje tni ~ko dje lo ika da pro da to na au kci ji, pre no se agen ci je. Na So dbi je voj au kci ji dje la im pre si onis ta i mo der ne, na {la su se i dje la Pi ka - sa, Da li ja i Mi roa, ali je Mun ko va sli ka iz go di ne bi la zvi jez da pro da je, a pros to ri ja za au kci je bi la je ispuwena ko le - kci ona ri ma, di le ri ma umje tni na ma i pred sta vni ci ma me di ja. GLAS SRPSKE petak, 4. maj Sla a na ^o vi ~ko vi}, di re ktor Cen tra za kul tu ru i obra zo vawe La kta {i Izlo `ba Dom za ve {awe uver ti ra u pank ope ru Izlo `ba fo to gra fi ja iz pank ope re "Dom za ve {awe" Emi ra Kus tu ri ce bi }e otvo re na u su bo tu. Ri je~ je o izlo `bi ko ju smo du go pri pre ma li i do {ao je pra vi tre nu tak za otva rawe jer }e pank ope ra us ko ro bi ti izve de na u Bawalu ci, re kla ^o vi ~ko vi} RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] ale ksan srpske.com I zlo `ba dje la Ja - dran ke Sto ja ko vi} je de fi ni ti vno ima la naj ve }u posje}enost od svih pos tav ki ko je smo or - ga ni zo va li u Ga le ri ji Cen - tra za kul tu ru i obra zo vawe. Zbog ve li kog in te re so vawa pu bli ke za ovu izlo `bu mo ra - li smo {tam pa ti do da tne ka - ta lo ge po sli je otva rawa. Re kla je ovo u in ter vjuu za "Glas Srpske" di re ktor Cen tra za kul tu ru i obra zo - vawe La kta {i Sla a na ^o - vi ~ko vi}, na javquju }i dio bo ga tog pro gra ma ko ji je ova in sti tu ci ja kul tu re pri - pre - Ve ne ci jan sko bi je na le ar hi te ktu re Naj ve }a svjet ska izlo `ba 58 dje la LOS AN \E LES - Glu mi - VE NE CI JA - Zvi jez de i mla de ar hi te kte iz 55 ze maqa oku pi }e se na 13. ve ne ci jan - skom bi je na lu ar hi te ktu re ~i - ji je kus tos bri tan ski ar hi te kta Dej vid ^i per fild, ja vio je Ta njug. - Cen tral na te ma Bi je na la je ono {to nas spa ja - re - kao je ^i per fild, ko ji je po - znat po svom je dnos ta vnom, go to vo pri gu {e nom di zaj nu. ^i per fild je prvi bri tan - ski ar hi te kta ko ji }e ra di ti kao kus tos naj ve }e izlo `be mi la za svo ju pu bli ku. GLAS: S ob zi rom na to da je ri je~ o ve li koj po sje }e- nos ti, ka kvi su utis ci po - sje ti la ca? ^O VI ^KO VI]: Ova zna ~aj na izlo `ba, ko ja je otvo re na u okvi ru "Ve ~e ri sa Ja dran kom Sto ja ko vi}", do ni - je la je ra dost broj noj pu bli - ci. Na izlo `bi su pred stavqene sli ke Ja dran ke Sto ja ko vi}. Ta ko e, Ja dran ka Sto ja ko vi} je na otva rawu izlo `be izve la dvi je kom po - zi ci je. To je bi lo ve ~e pu no emo ci ja i mno gi qudi su bi - li odu {evqeni atmo sfe rom ko ja je ta da vla da la u Ga le ri - ji. GLAS: Izlo `ba fo to - gra fi ja Dra ga na Te odo ro vi - }a Ze ke bi }e otvo re na u su bo tu. [ta sve pu bli ku o~e ku je na ovoj izlo `bi? ^O VI ^KO VI]: Ri je~ je o fo to gra fi ja ma iz pank ope re "Dom za ve - {awe" Emi ra Kus tu ri ce. GLAS: Dio va {eg pro gra ma je i or ga - ni za ci ja li ko vne ko - lo ni je "Las ta". Do kle se sti glo sa pri pre ma ma za ovo go di{wu ma ni - fes ta ci ju? ^O VI ^KO VI]: Tre nu - tno ra di mo se le kci ju u~e - ar hi te ktu re na svi je tu. Pro je kti, wih 58, ko ji su dje - lo 103 ar hi te kte, fo to gra fa i umje tni ka, bi }e pred stavqeni u zgra da ma bro do gra di li {ta Ar se na le i obli`wem \i ar - di ni par ku, kao i na dru gim mjes ti ma po gra du. Me u svjet ski po zna tim ar - hi te kta ma bi }e i Bri tan ci Za ha Ha did i Nor man Fos ter, [vaj car Her cog i Pjer de Mu ron, Ho lan a nin Rem Kol has i Ja pa nac Ka zu jo Se ji ma. Ri je~ je o izlo `bi ko ju smo du go pri pre ma li i do {ao je pra vi tre nu tak za otva rawe jer }e pank ope ra us ko ro bi ti izve de na u Bawalu ci. Zna ~aj - no je da }e izlo `bu otvo ri ti pro slavqeni srpski re `i ser KO LO NI JA "LAS TA" sni ka ko lo ni je. To }e bi ti zna ~a jan do ga aj, kao i sva ke go di ne kra jem av gus - ta li ko vni stva ra oci }e stvo ri ti no va dje la. Ko lo - ni ja }e oku pi ti de se tak li ko vnih umje tni ka iz Republike Srpske i Srbi je. ca Skar let Jo han son do bi la je svo ju zvi jez du na ho li vud - skoj Sta zi sla vnih, javqa Ta njug. Ova 27-go di{wa glu mi ca ce re mo ni ji ot kri vawa zvi - jez de pri sus tvo va la je u dru{ tvu ko le ge iz fil ma "Osve tni ci" Yere mi ja Re ne - ra. - Ka da mi je re ~e no da }u do bi ti zvi jez du, re kla sam se bi da sam us pje la - re kla je glu mi ca obu ~e na u crno-bi je lu kom bi na ci - Emir Kus tu ri ca. Na otva rawu izlo `be bi }e i pred sje dnik Re pu bli ke Srpske Mi lo rad Do dik. O~e ku je mo da }e pu - bli ka u ve li kom bro ju po sje - ti ti izlo `bu zbog te me ko ju obu hva ta. Otva rawe izlo `be bi }e do bra uver ti ra u ope ru, a to }e si gur no bi ti ra zlog da broj ni qubi teqi umje tnos ti do u da po gle da ju fo to gra fi - je iz ope re "Dom za ve {awe". "PO GO DI ko do la zi na ve ~e ru" 17. ma ja GLAS: Dio va {eg re do - vnog pro gra ma su po zo ri {ne pred sta ve ko je ~es to do la ze iz beo grad skih te ata ra. Ko - Ho li vud ska Sta za sla vnih joj pred sta vi }e te us ko ro bi ti do ma }in? ^O VI ^KO VI]: Pred - sta va "Po go di ko do la zi na ve ~e ru" bi }e izve de na 17. ma ja na na {oj sce ni. No vi ko mad Mir ja ne Bo bi}-moj si lo vi} u glu ma ~koj eki pi do no si Qiqanu Stje pa no vi}, Zla tu Nu ma na gi} i Bo ri sa Ko mne - ni }a. Pu bli ka mo `e da o~e ku - je re la ksa ci ju, jer je ri je~ o ko me di ji ko ja je sa us pje hom odi gra na na ne ko li ko sce na u Srbi ji. Fes ti val ama ter skih po zo ri {ta ko ji or ga ni zu je mo sva ke go di ne o~e ku je nas u ju - nu. Qubi teqi po zo ri {ta ima }e pri li ku da za ~e ti ri da na fes ti va la gle da ju po tri pred sta ve dne vno. Zvi jez da za Skar let Jo han son FO TO: G. [UR LAN Sla a na ^o vi ~ko vi} ju sa ge ome trij skim {a ra - ma. - Zna te, {ta god da mi se do go di, os ta vi la sam znak. Ov dje sam da os ta nem i mo - ja po ro di ca }e ge ne ra ci ja - ma ka sni je mo }i da me po sje ti ov dje, uvi jek. To je to li ko dirqiv dar - do da - la je ona. Skar let Jo han son po zna - ta je po ulo ga ma u fil mo - vi ma "[ap ta~ kowima", "Dje voj ka sa bi ser nom min - u {om" i "Iz gubqeni u pre vo du". Vijesti Is to rij ski mu zej Pos tav ka "Ta kov ski us ta nak" BEO GRAD - Izlo `ba "Ta kov ski us ta nak Srpske Cve ti izme u se - }awa i za bo ravqawa", auto ra Ka ta ri ne Mi tro - vi}, bi }e otvo re na ve ~e - ras u Is to rij skom mu ze ju Srbi je, javqa Ta njug. Autor izlo `be, kus tos ovog mu ze ja Mi tro vi }e va, na ja vi la je da se izlo `ba ba vi is to ri jom sje }awa na Dru gi srpski us ta nak. Izlo`ba u Ka bulu Bu dis ti ~ko nasqe e Av ga nis ta na KA BUL - U Av ga nis ta nu, ko ji je pos tao ozlo gla {en zbog kul tur nog var var stva, ka da su pri je de se tak go di - na ta li ba ni ra zni je li dvi - je ve li ke fi gu re dre vnih Bu da, ove ne djeqe je otvo re - na izlo `ba o bo ga tom bu - dis ti ~kom nasqe u zemqe, javqa Ta njug. Kao o{tar kon trast vjer skoj ne to le - ran ci ji ko ja je pri je 11 go - di na do ve la do uni {tewa Bu da, izlo `ba je pos - tavqena u Na ci onal nom mu ze ju, ko ji je i sam uni - {ten u gra an skom ra tu. NU BRS Pro mo ci ja "Krho ti ne od me ne" BAWALU KA - Pro mo - ci ja kwige "Krho ti ne od me ne" kwi`e vni ce Je le ne Bu inac bi }e odr`a na ve - ~e ras u 19 ~a so va u Na ro - dnoj i uni ver zi tet skoj bi bli ote ci Re pu bli ke Srpske. O kwizi }e go vo - ri ti Da ra Se ku li}, Mi }o Je li} Grno vi} i Ra di vo je Opa ~i}. Ova po ete sa je pi sa la o svom dje tiwstvu u za vi ~a ju, na oba la ma Une, s mi to lo {kim sli ka - ma do ur ba nos ti. M. P. Kra gu je vac "^o vek" pre mi jer no KRA GU JE VAC - Na ve - li koj sce ni Kwa`evskosrpskog tea tra ve ~e ras }e pre mi jer no bi ti izve den po zo ri {ni hit "Je dan ~o - vek, dvo ji ca gaz da", po tek stu Ri ~ar da Bi na, a u re `i ji Ne boj {e Bra di }a, ja vi le su agen ci je. En - gles ki pi sac Ri ~ard Bin pi sao je ko mad po tek stu Kar la Gol do ni ja "Je dan slu ga, dva go spo da ra".

26 26 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Razbibriga Do {la ba ba kod do kto ra zbog sr~a nih pro ble ma, a do ktor }e: Ba ki ce, pro baj te {to mawe da bu de te akti - vni i {to vi {e iz bje ga vaj te ste pe ni ce! I do i te na kon tro lu za mje sec da na. Ba ba: Do bro do kto re. I ta ko pro e mje sec da na, kad se ba ba vra ti la na kon tro lu. Do ktor je pre gle da i re ~e: E sve je u re du, mo `e te se vra ti ti sta rim na vi ka ma! A ba ba }e: Ooo, hva lim te Bo `e, ve} mi je do sa di lo da se pewem uz oluk na dru gi sprat. Od tra~a do istine Se ki no ku ~e u ku }nom pri tvo ru i bez "Fej sa" Pje va ~i ca Se ka Ale - ksi} odlu ~i la je da ka zni svo ju ku cu Vi vi - jan, jer joj je do sa di lo da stal no gle da iz - gri `e nu obu }u i na - mje {taj, pa je svo ju me zi mi cu sta vi la u ku }ni pri tvor! - Ko li ko god da Se ka vo li Vi vi jan, shva ti - la je da to li ku ra zma `e nost i {te to ~in stvo ne sme vi {e da to le - ri {e. Ta ~no je da Vi vi jan ras tu zu bi, zbog ~e ga je ner vo zna, i da je ve te ri nar re kao Se ki i wenom su pru gu Veqku da mo ra ju da bu du strpqivi sa nes ta {nom `en kom po me ran ca. Me u tim, {to je mno - go, mno go je - ot kri va za beo grad ske me di je izvor bli zak folk di - vi. Do da je da je ona smi sli la ka znu ko ja je pra va mje ra za po na {awe Vi vi jan. - Se ka i Veqko zakqu~i li su da je naj boqe da ku ~e zakqu~a ju u so - bu sa mi ni mu mom na me {ta ja da ne bi vi {e uni {ta va la sku po ce ne stva ri po ku }i, kao i da ne bi da va la lo{ pri mer os ta lim psi ma, jer ih u ku }i ima jo{ ~e tvo ro - ka `e sa go vor nik. Ko li ko je folk di va is traj na u svo joj na mje ri da ka zni Vi vi jan, go vo ri i po da tak da joj je us kra ti la pris tup na dru{ tve nu mre `u "Fej sbuk"! Na ime, Se ka je svo joj me zi mi ci pri je ne ko li ko mje se ci otvo ri la pro fil, ko ji je ubrzo pos tao ve oma po pu la ran. Ka ko sa da stva ri sto je, Vi - vi jan }e ne ko vri je me mo ra ti da `i vi bez pa`we fa no va! Pa la ~in ke sa pi le ti nom i {am piwoni ma Ovo je re cept za je - dno ve oma uku sno je - lo, a po se bno ga obo `a va ju ma li {a - ni, ko ji su ugla vnom uvi jek za pa la ~in ke. Ra di se o sla noj ver zi ji pa la ~in ki sa pi le ti nom i {am - piwoni ma, a za ~i ni im da ju po se bnu aro - mu. Da bi sve bi lo upo tpuweno tu je i uku sni be {a mel umak, ko me je te {ko odoqeti. Sudoku U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3. РЈЕШЕЊЕ: К, П, М, С, МАКСИМИЛИЈАНО, КАТАРКА, АЛАВАЦ, РАНА, РАВЕНА, А, ТИРАМИСУ, НК, БТ, Л, Д, Н, ТАКОВО, САМАРА, ОКО, АНА, А, И, Б, Т, К, ПРОСТОРИЈА, МИХАЈЛОВИЋ, ЈОН, ОВИ, БАЛ, СЊ, РЕП, А, ОСТАЛА, Р, КОСТА, ЕТНА, САНТОРИНИ, Г,

27 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Us ta je nar ko man uju tro i ode do ogle da la. Ta mo on sto ji i gle da, sto ji i gle da i sa mo sto ji i gle - da. Kad }e ti odje dnom ma ti: - Al mi re, haj de do ru ~ak. A on }e ti na to: - Aaaaaaaaaa, Al mir, sad sam se sje tio... Raz go va ra Fa ta s pri ja teqicom: - Fa to, {ta je tvoj Mu jo po za ni - mawu? - Agro nom mu zi ~kog smje ra. - Pa {ta ra di? - ^u va ov ce i svi ra fru lu. Sas toj ci: (za 4 oso be) 500 g pi le }eg bi je log me sa 400 g svje `ih {am piwona g pra zi lu ka 100 g ka ~ka vaqa 30 g ma sla ca ili mar ga ri na 2 ka {i ke bra {na 400 ml mli je ka pa la ~in ki ma lo uqa su vi za ~in prsto hvat bo siqka mi ro i je i ru zma ri na bi ber so Uves ti pred {kol sku dje cu u svi jet spor ta na pra vi na ~in je oba ve za ro - di teqa, a za to su po se bno po go dne {ko li ce spor ta u ko ji ma dje ca kroz rad sa stru~waci ma u~e osno vne spor tske ko ra ke i ot kri va - ju za ko ji sport su ta len to - va na. Ma li {a ne tre ba mo ti - vi sa ti da se ukqu~e u ne ku spor tsku akti vnost, ali to tre ba da bu de wihov izbor, a ne ne ka vrsta ro di teqske pri si le. Naj boqe vri je me da se po ~ne sa vje `bawem jes te sta ro sna dob dje te ta od ~e - ti ri go di ne. U tom pe ri - odu se po ~iwe sa ele men tar nim i {ta fe - tnim igra ma, ko je su naj - pri bli `ni je dje ~i jim igra ma u slo bo dno vri je me. Ele men tar ni spor tski Pri pre ma: 1. Smje su za pa la ~in ke na pra vi te na uobi ~a je ni na ~in. Ispe ci te od de set do 12 pa la ~in ki. 2. Dok pe ~e te pa la ~in ke, me so isi je ci te na ma le koc ki ce (mo `e i na {ta pi }e). [am piwone ope ri te i isi je ci te na lis to ve, izren daj te ka ~ka vaq, a pra zi luk isi je ci te na ma le ko lu to ve. 3. Ugrij te ma lo uqa i is pr`i te me so, ta man to li ko da do - bi je ma lo ru me nu bo ju, do daj te {am piwone. Ka da ispa ri te ~nost do daj te luk, za ~in, bi ber po uku su i os ta le za ~i - ne, a ka da luk ome k{a sklo ni te sa va tre. 4. Oto pi te ma slac na sredwoj tem pe ra tu ri, upr`i te bra {no, po la ko do da ju }i ugri ja no mli je ko, brzo i stal no mje {a ju }i na pra vi te be {a mel i po so li te po uku su. 5. Sklo ni te sa va tre, do daj te ka ~ka vaq i sje di ni te. Od {est do se dam ka {i ka be {a me la sta vi te u fil i pro mi je - {aj te. 6. Na sva ku pa la ~in ku sta vi te po ka {i ku fi la i mo taj te kao "sar mu". 7. Pleh ili va tros tal nu po su du pre ma `i te uqem, re aj - te pa la ~in ke i pre lij te pre os ta lim be {a me lom. 8. Pe }i na 200 ste pe ni Cel zi ju sa de se tak mi nu ta i jo{ de set na 170 ste pe ni. re kvi zi ti po put lop ti, ~uweva i vi ja ~a se ko ris te u po ~et ku za naj je dnos ta - vni je igre. Da bi se, ka ko ih di je te vre me nom sa vla - da va, wiho va kom plek snost po ve }a va la. U ovom uzras tu se ra zvi ja mo to ri ~ka spo - so bnost dje ce, ta ko da je od ve li ke va `nos ti da se na to obra ti po se bna pa`wa. Do se dme go di ne `i vo - ta, tvrde stru~waci, di je te po ~iwe da ispoqava in te - re so vawa za po je di ne spor - to ve. Ta da bi tre ba lo da ro di teqi obra te pa`wu na ta le nat i po la ko us mje ra va - ju di je te na odre e ni sport. Pre po ru ka je da se u ovom pe ri odu di je te ba vi Ci je ne u KM CIJENA RU^KA 10,9 Spor tski ko ra ci pri je {ko le Do se dme go di ne `i vo ta di je te po ~iwe da ispoqava in te re so vawa za po je di ne spor to ve. Ta da bi tre ba lo da ro di teqi obra te pa`wu na ta le nat i po la ko us mje ra va ju di je te na odre e ni sport, tvrde stru~waci NE TRE BA for si ra ti bavqewe spor tom pi le ti na 4 {am piwoni 2 pra zi luk 0,3 bra {no 0,3 mli je ko 0,7 ka ~ka vaq 3 uqe 0,1 za ~i ni 0,5 fi zi ~kim akti vnos ti ma dva do tri pu ta se dmi ~no, po sat vre me na. Ve oma je va `no da di je - te od ra nog uzras ta po ~ne da se ba vi ne kom fi zi ~kom akti vno{ }u. U {ko li ci spor ta ono kroz igru i dru - `ewe pa ra lel no ra zvi ja i in te le ktu al ne i fi zi ~ke spo so bnos ti. Uz ne sumwivo po boq{awe fi zi ~kog i zdrav stve nog stawa, kod ma - li {a na se pod sti ~e ra zvoj sa mo po uz dawa i sa mo po - {to vawa. Ali i svi jest o pos to jawu dru gih oso ba oko wega, kao i pos to jawu pra - vi la ko ja odre u ju in te ra - kci ju izme u qudi. Tre ba na gla si ti da akti vnost dje te ta u {ko li - ci spor ta ne mo ra nu `no da zna ~i ka ko }e ono da os - tva ri za vi dnu spor tsku ka - ri je ru. Bavqewe spor tom, ina ~e, ni ka da ni je pred - stavqalo pro blem u ispuwavawu {kol skih oba ve - za. Ve oma je va `no da di je - te ima po tpu nu po dr{ku ro di teqa. Na `a lost, u pe ri odu od prvog do ~et vrtog ra zre da osno vne {ko le ma lo dje ce ima pri li ku da se na ~a so - vi ma fi zi ~kog va spi tawa ozbiqno po sve te vje `bawu, ko je je ve oma va `no za wihov ra zvoj. Iako `e le naj boqe svo - joj dje ci, ro di teqi ~es to gri je {e ka da ih od ma le na for si ra ju da se ba ve odre - e nim spor tom i `e le sa mo vrhun ske re zul ta te. Di je te mo ra sa mo da odlu ~i ~i me }e da se ba vi, a u to me mo gu da mu po mo gnu je di no {ko- lo va ni stru~waci - ek sper - ti za sport i pe da go zi. Ro di teqi bi tre ba lo da us - mje re di je te na sport ge ne - ral no, ali ne i da po `u re sa wego vim opre djeqivawem za odre e ni sport. HO ROS KOP Ovan ( ) Bri ne te se kad su par tner i dje ca u pi - tawu. Javqa se `eqa da se osa mi te i na mi ru pre tre se - te pro ble me ko je ima te u ko mu - ni ka ci ji sa oko li nom. Ono zbog ~e ga ste za bri nu ti jes te to tal no ra zo ~a rawe u ne kog ko me ste vje ro va li, u ko ga ste po la ga li mno ge svo je na de. Bi k ( ) Po {to ste do ne kle po gre {no pro ci je ni - li tre nu tnu si tu aci ju, mo gu }i su iz vje sni ki kse vi. ^im stva ri i naj mawe kre nu niz - brdo, po ~iwete da se ner vi ra - te, kao da nis te na vi kli na ma ka kva od stu pawa od za crta nih pla no va. Sa vje tu je se kon sul ta - ci ja sa oso bom ko ja mo `e da vam po mo gne. Bli zan ci ( ) Na ila zi te na uobi ~a je nu pre pre - ku kad je po sao u pi - tawu, {to vas ~i ni po ma lo ner vo znim i raz dra`qivim. Iako ner vi rawem sa mo odla - `e te rje {ewe pro ble ma, to je ja ~e od vas. Par tner po ku {a va da vam uka `e na gre {ke, ali vi ga ~u je te sa mo na je dno uvo. Rak ( ) U svom ste ele men - tu. Ba vi te se onim {to vo li te, a ima te vre me na i za qen ~a rewe. Tre - nu tno vas je di no ne pri ja tno mo `e izne na di ti to tal na be - spa ri ca, jer ste na sve os ta le pro ble me ogu gla li. Me u tim, emo ti vna si tu aci ja za is ta je sjaj na, a bi }e jo{ boqa. I zdravqe je sta bil no. Lav ( ) U ovom pe ri odu ne - dos ta je vam pri je sve ga vi tal nost. Osjetqiva kon sti tu ci ja spre ~a va vas da kre ne te u kon kre tnu akci ju, a svje sni ste da je ona ne mi no vna. Uko li ko je bu de te odla ga li, si tu aci ja mo `e pos - ta ti te `a ne go {to tre nu tno jes te. Po raz te {ko po dno se svi, La vo vi naj te `e. Dje vi ca ( ) Da nas bi tre ba lo da po ve de te ma lo vi {e ra ~u na o zdravqu. Ka da se ne osje }a te ba{ naj boqe, ne ma te ni do - voqno ener gi je, ni ti mo `e te pred se be da pos ta vi te ja sne ciqeve. Po ne kad ima te osje }aj da vas svi is ko ri{ }a va ju i da vas ni ko ne ra zu mi je. Gri je {i- te! Oko li na vas ci je ni i vo li. Va ga ( ) Ima te uti sak da ste za slu `i li da le - ko vi {e ne go {to do bi - ja te. Pro blem je u to me {to vam ne dos ta je obje kti vnost da bis te uvi dje li sop stve ni do pri nos. Mo `da ste ne ke svo je kva li te te pre ci je ni li, ili pak pot ci je ni li. Sis tem vri je dnos ti je u sva kom slu ~a ju do ne kle po re me }en. [kor pi ja ( ) Po no vo na sce nu stu pa quba vni pro - blem. Po {to nis te ba{ na ~is to kad su emo ci je u pi - tawu, bez ra zlo ga se uzbu u je te i pra vi te ispa de. Spre mni ste na vjer nost i na mno ge us tup ke u ve zi sa par tne rom, ali, s dru ge stra ne, pri kri va te ne si gur nost i qubo mo ru. Stri je lac ( ) La ko se ner vi ra te i u stawu ste da pla ne te zbog si tni ce. [ta }e te kad vam je ta kva pri - ro da. Par tne ru ne pres ta no na - la zi te ma ne, iako bez wega ne mo `e te. Sre }a je u to me {to je i on svjes tan to ga, pa vam `u ~ne ispa de ne uzi ma za zlo. Obno - vi te spor tsku opre mu. Ja rac ( ) Da nas se re la ti - vno do bro osje }a te, ma da ste, kao i uvi jek, pri li ~no ne pri la godqivi i iskqu~i vi, {to oko li ni mo `e da za sme ta. Ko le gi jal ni odno si mo gu do ne kle bi ti po re me }e ni, ali ni {ta ni je ta ko za briwava - ju }e. Mo ra te po ka za ti vi {e to - le ran ci je kad je par tner u pi tawu. Vo do li ja ( ) Me uqud ski odno si, ko ji ve} du `e vri je me ni su ide al ni, da nas mo gu bi ti do ve de ni do usi jawa. Osje }a te strah za svo ju egzis - ten ci ju. Nor mal no je da ne mo - `e te bi ti ra vno du {ni, ali bi tre ba lo da tre zve no ra zmi sli - te o sve mu i pro na e te kom pro - mi sno rje {ewe. Ri be ( ) Ima te osje }aj da ne ko stal no ro va ri i po dme }e vam zam ke kad je po sao u pi tawu. Ni ka ko da vas os ta vi na mi ru. Iako ide al no ispuwava te po vje re ne vam za dat ke, ne ko me to ni je do - voqno. Stal no tra `i dla ku u ja je tu, {to vas do da tno iri ti - ra. No vac je na vi di ku, a qubav cvje ta.

28 28 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Feqton Maj ka ga odve la u Be~, gdje je odras tao i vrbo van od pri pa dni ka isla mis ti ~ke za je dni ce u tom gra du ko ji se be sma tra ju je di nim pra vim mu sli ma ni ma. U skla du sa ta kvim shva tawem, oni pri pa dni ke dru gih re li gi ja i pri pa dni ke tra di ci onal nog isla ma na Bal ka nu sma tra ju ne vjer ni ci ma Te ro ris ti ~ki na pad u Sa ra je vu bio do bro osmi{qen, a ne spon tan ~in su lu dog po je din ca, ko ji je izma ni pu li san, odno sno ni je pri hvatqiva ocje na da ne ma obiqe `ja kri vi ~nog dje la te ro ri zma, ka ko je po ku {a no da se kva li fi ku je OBE SVET SKOG PRO TIV TE RO RIS TI ^KOG RA TA U ("Al-Ka ida" de lu je u bal kan skom re gi onu) (8) Ve ha bi je do {le na Bal kan da "bra ne" islam PI [E: PROF. DR MILAN MIJALKOVSKI Sre di nom ma ja go di ne pu ko vnik Dan ko [trbac iz voj no oba ve {taj ne slu `be Voj ske Srbi je izja vio je da de lo vawe or ga - ni za ci ja ko je se do vo de u ve zu sa "Al-Ka - idom" pred stavqa je dan od naj zna ~aj ni jih be zbe dno snih ri zi ka po ~i tav bal kan ski re gi on. S tim u ve zi, po me nuo je or ga ni za - ci ju "Islam ski bor ci", kao ogra nak "Al- Ka ide" ~i ji su pri pa dni ci sti gli to kom 90-tih go di na na pros tor Bal ka na, a ne ke od tih oso ba i da nas ne sme ta no de lu ju u okvi ru po je di nih or ga ni za ci ja i udru `ewa. Broj ne pro ve re ne ~iweni ce uka zu ju na wiho ve per spe kti vne mo gu }nos ti. Ja {a re vi }ev na pad na Am ba sa du SAD Re~ je o mno gim kom po nen ta ma u BiH u ko ji ma su muyahe di ni (yiha dis ti) obu ~a va - li de cu, ugla vnom ra tnu si ro ~ad. Na vo de }i da o to me pos to ji i vi deo-film ne i de ca u mre `i te ro ris ta, islam skih fun da - men ta lis ta u BiH", Dar ko Tri fu no vi}, odli ~an po zna va lac te ro ris ti ~ke pretwe yiha dis ta, ci ti rao je ne ke de lo ve iz fil - ma: "Te kbir, Ala hu ekber. Hva la Ala hu ko ji nas je u~i nio svo jim sle dbe ni ci ma, kao i bra }i ko ja su se da nas na ovom mes tu oku pi - la. Mi da nas ov de ~u je mo islam, jer su se ov - de oku pi li muyahe di ni sa is to ka i za pa da i sa da ~i ne je dan yemat, da bi bra ni li islam i mu sli ma ne i Ala ho vu re~ u~i ni li Ini ci ja to ri no vog ra ta Svjet ski ra to vi u 20. vi je ku vo e ni su i okon ~a ni izme u ko ali ci ja dr`a va. No vost na po ~et ku 21. vi je ka sas to ji se u ne obi ~nom "~et vrtom" svjet skom ra tu u ko jem je agre sor ne su ve ren ko le kti vi tet (tran sna ci onal na te ro ris ti ~ka "Al-Ka ida" i weni sa ve zni ci), a `rtva agre si je ogro man broj dr`a - va. Te ro ris ti u go di ni izveli su 301 na pad u 28 dr`a va, {to je odni je lo `i vo ta. gorwom... Ala hu ekber. Kao {to se obu ~a va - ju muyahe di ni i wiho ve `e ne, ta ko se obu ~a - va ju i wiho va de ca, ko ja su na da muyahe di na u bu du }nos ti u bor bi pro tiv ka fi ra (ne - ver ni ka). Ra zmi sli te vi ko ji pa me ti ima te. Ovaj de ~ak ko ji je pred va ma nas tavqa pu tem ko jim je i{ao wegov otac, ko ji je bio je dan od prvih muyahe di na i ~i ji je `i vot za - vr{en na obron ci ma Sa ra je va, pre ot pri - li ke tri go di ne". Mo `e se kon sta to va ti da te ro ris ti ~ki na pad na Am ba sa du SAD u Sa ra je vu 28. okto bra go di ne ima odre e nu ve zu sa sa dr`a jem po me nu tog vi do-fil ma jer, 23-go - di{wi ve ha bi ja Me vlid Ja {a re vi} zva ni Ab du ra hman dok je pu cao iz "ka la{wiko va" (ispa lio je vi {e od sto me ta ka) na zgra du am ba sa de, uzvi ki vao je "Ala hu ekber". Po - sli je ha p{ewa, us ta novqeno je da ima dve ru ~ne bom be u prslu ku. Ka ko je Me vlid Ja {a re vi} pos tao kla - si ~an te ro ris ta? Ro en je go di ne u No vo pa zar skoj Bawi (Srbi ja), gde je `i veo do svo je se dme go di ne. Po tom ga je maj ka odve la u Be~, gde je odras tao i vrbo van od pri pa dni ka isla mis ti ~ke za je dni ce u tom gra du ko ji se be sma tra ju je di nim pra vim mu - sli ma ni ma. ZA YIHAD SE OBU ^A VA JU i dje ca i `e ne muyahe di na U skla du sa ta kvim shva tawem, oni pri - pa dni ke dru gih re li gi ja i pri pa dni ke tra - di ci onal nog isla ma na Bal ka nu sma tra ju ne ver ni ci ma. Ta kvu svo ju iskqu~i vost i agre si vnost po se bno po ka zu ju u odno su na ima me na Bal ka nu, ko ji pro po ve da ju to le - ran ci ju u odno su na hri{ }a ne. Po sle po - vrat ka iz Be ~a, Ja {a re vi} se kre tao na re la ci ji No vi Pa zar - se lo Gorwa Ma o~a u BiH, gde se na la zi jak ve ha bij ski yemat. U ne ko li ko na vra ta je u dru goj po lo vi - ni i u to ku do la zio na ra zna dru `ewa se le fi ja u Gorwoj Ma o~i. Po - ~et kom no vem bra go di ne, za vre me bo rav ka u No vom Pa za ru de se to ~la ne de - le ga ci je am ba sa do ra evrop skih ze maqa i SAD, Ja {a re vi} i wegov drug Fa tmir Mu ra to vi}, po {to su odbi li da se le gi ti - mi {u, pri ve de ni su u po li ci ju. Pri li kom pre tre sa kod Ja {a re vi }a pro na en je ve li - ki "ram bo" no`. Po sle tog in ci den ta, me - di ji su obja vi li da je Ja {a re vi} tri go di ne pro veo u za tvo ru zbog pqa ~ke ban ke i po {to je iz dr`ao ka znu, pro te ran je iz Aus tri je. Izve sno vre me je pro veo u Gorwoj Ma o~i, sna `nom ve ha bij skom upo ri {tu u BiH, a oda tle kao re vno san po bor nik ve ha bij skog po kre ta, do {ao u No vi Pa zar da "{i ri islam". "Pra vi mu sli man" I ame ri ~ki zva ni ~ni ci su do {li do sli ~nih sa znawa u ve zi sa preo bli ko vawem Me vli da Ja {a re vi }a od mu sli ma na "ve ro od - stu pni ka" u "pra vog mu sli ma na" (se le fi ja ili ve ha bi ja). Te ro ris ti ~ki na pad u Sa ra - je vu bio je do bro osmi{qen, a ne spon tan ~in su lu dog po je din ca, ko ji je izma ni pu li - san, odno sno ni je pri hvatqiva oce na da ne - ma obe le `ja kri vi ~nog de la te ro ri zma, ka ko je po ku {a no da se kva li fi ku je. - Ciq mog kli jen ta bio je da ga ubi ju za po sle ni u am ba sa di ka ko bi ste kao sta tus {e hi da i oti {ao u yenet. Taj ciq ni je ispuwen i ovo ne ma obe le `ja kri vi ~nog de - la te ro ri zma - izja vio je advo kat po slu `be - noj du `nos ti Se nad Du po vac na ro ~i {tu u Su du BiH. So li dna is pla ni ra nost te ro ris ti ~kog na pa da pot vr e na je i ti me {to su ubrzo po - tom ot kri ve na i uha p{e na jo{ dva li ca ko - ja su sa u~es tvo va la u na pa du. Re~ je o Di nu Pe ~en ko vi }u (24), zva nom Di nar i Mu ni bu Ahmet spa hi }u (21), ko ji su osumwi~e ni da su 28. okto bra, Me vli da Ja {a re vi }a, ko ji je iz vr{io te ro ris ti ~ki na pad, pu tni ~kim auto mo bi lom pre ve zli iz Gorwe Ma o~e u Sa ra je vo. De se tak da na ka sni je, u Gorwoj Ma o~i uha p{en je i tre }i sa u~e snik Emrah Foj ni ca (21). Ja {a re vi}, kao i sva tro ji ca wego vih po ma ga ~a i pri pa dni ka ve ha bij - skog yema ta pri li kom sa slu {awa izja vi li su da iz ver skih ra zlo ga "ne pri zna ju" Sud BiH. Foj ni ca ni je ~ak `e leo da us ta ne pri li kom ulas ka su di je u su dni cu, re kav {i da je wemu na re e no da po {tu je "Bo `ji za - kon, a ne za kon qudi". (Nas ta vi }e se) Po gi nuo Go ce Del ~ev, vo a na ci onal no-re vo lu ci - onar nog po kre ta u Ma ke do ni ji pro tiv Tu ra ka. Za wega bu gar - ska is to rio gra fi ja tvrdi da je bu gar ski na ci onal ni ju nak, a skop ski izvo ri da je - ma ke - don ski. U So fi ji je kao pi to - mac voj ne {ko le {i rio so ci ja lis ti ~ke ide je, pa je iz 4. maj go di ne Po gi nuo Go ce Del ~ev we izba ~en. Zbog nis kog ras ta ni je uspio da se upi {e na Voj - nu aka de mi ju u Beo gra du. Dvi je go di ne je bio u~i teq, a od se s ma lom ~e tom bo rio pro tiv Tu ra ka. Po gi nuo je tri mje se ca pri je izbi jawa Ilin - den skog us tan ka, ~i ji je po ~e - tak od ga ao, sma tra ju }i s pra vom da je pre urawen Vo a kon zer va ti va ca Mar ga ret Ta ~er po sli je po - bje de nad la bu ris ti ma na par la men tar nim izbo ri ma pos ta la prva `e na pre mi jer u is to ri ji Ve li ke Bri ta ni je. Ta ~er, po zna ta kao ^e li ~na le di go di ne pos ta la je prva `e na pred sje dnik Kon - zer va ti vne stran ke, a po tom 4. maj go di ne Ta ~erova pos ta la pre mi jer i prva `e na pred sje dnik vla de Uje diwenog Kraqev - stva. Taj po lo `aj je tra jao do 28. no vem bra go di ne, {to je naj du `i man dat je dnog pred sje dni ka vla de Uje diwenog Kraqev stva od go di ne. Os ta }e po zna ta kao je dna od naj kon tro ver zni jih po li ti ~ar ki 20. vi je ka Umro Jo sip Broz Ti to, do `i vo tni pred sje - dnik SFRJ i Sa ve za ko mu - nis ta Ju go sla vi je, vrho vni ko man dant oru `a nih sna ga, ko ji je upravqao Ju go sla vi - jom 35 go di na. Ro en je 25. ma ja go di ne u Ku - mrov cu. Izu ~io je u Sis ku bra var ski za nat, pa je po - 4. maj go di ne Umro Josip Broz Tito ~eo da ra di kao me tal ski ra dnik u Za gre bu. Kao aus - tro ugar ski ka plar u~es tvo - vao je u Prvom svjet skom ra tu. Te {ko je rawen i za - robqen na Kar pa ti - ma. Po bje gao je iz za robqeni{ tva i u~es tvo - vao u Okto bar skoj re vo lu - ci ji.

29 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Oglasi Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA KU]E PRODAJA Prodajem ku}u kod "Juvente", 270 m 2, tri sprata (prizemqe poslovni prostor ili stan, prvi i drugi sprat stanovi), dvori{ni objekat 25 m 2, oku}nice 600 m 2, ~etiri klime, centrealno grijawe, gara`a, tri parkinga, 1/1, evra, tel. 065/ ; / Prodajem ku}u u Velikom Bla{ku, plac m 2, grijawe, gara`a, ostava za drva, ukwi`ena 1/1, vrijedi pogledati, tel / Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/ Prodajem ku}u sa placem, 600 m 2, u Vrbawi kod `eqezni~ke stanice, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, staru ku}u sa placem od 860 m 2, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci, Dervi{i, ku}u P+1, sa placem od 370 m 2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/ Prodajem ku}u u Glamo~anima sa vinogradom i vo}wakom oku}nica 4300 m 2 zemqe, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci, na Rebrovcu 14h9 m, nedovr{enu ku}u sa placem od m 2, tel. 065/ Prodajem useqivu ku}u - dupleks, 13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m 2 - Bawaluka, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/ Prodajem ku}i{te sa 11 dunuma zemqe, struja, voda, asfalt, rijeka u Drageqima kod Gradi{ke, tel. 065/ Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, Mrkowi} Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/ ,065/ Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 065/ Josipovi}i, prodajem ku}u, {talu sa 35 dunuma zemqe, tel. 065/ Prodajem sprat ku}e u Novoj varo{i, ul. Stevana Mokrawca, tel. 065/ Prodajem vrlo povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat, plac 550 m 2, Lazarevo, tel. 065/ Prodajem ku}u, 250 m 2, ul. Vida We - `i}a - Ada, papiri 1/1, cijena KM, tel. 051/ ; 065/ Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra eno, sa placem od m 2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/ ; 065/ Dervi{i prodajem ku}u 10h10, prizemqe + mansarda + dvori{ni objekat, plac 885 m 2, iza "Obija", tel. 065/ Prodajem mawe imawe, Kosjerovo, op{tina Lakta{i, cijena po vi ewu, tel. 065/ Prodajem ku}e u Bawaluci i okolini Bawaluke, povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/ ; 065/ Prodajem u Trnu novu ku}u, 12h10, sa dva stana P+1+M, plac od 700 m 2, tel. 065/ Prodajem ku}u s oku}nicom, 800 m 2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/ Prodajem dvije nekretnine u Rosuqama na placu od 900 m 2 ili mijewam za dva stana uz doplatu, tel. 066/ Prodajem useqivu nedovr{enu ku}u, novogradwa, u Jablanu ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/ Prodajem ku}u, 50 m 2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m 2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/ ; 065/ Prodaju se dvije ku}e u dupleksu, ul. Davida [trpca, Paprikovac, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u u Gorwim Kobatovcima, tel. 065/ Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnom putu, sa poslovnim prostorom, tel. 065/ Prodajem useqivu ku}u, v. p., sa gar`om kod "Kosmosa", mo`e zamjena za stan, uz dogovor, tel. 065/ Izdajem praznu ku}u kod Zelenog mosta, slobodna od 1. juna, na du`i period, tel. 065/ Prodajem ku}u na placu od 500 m 2 sa prate}im objektom vl. 1/1 sa gra evinskom dozvolom, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem noviju ku}u, 170 m 2, u ^elincu, 11 dunuma {ume u Pejakovi}ima, povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih toplica, kod Turbeta, tel. 065/ Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i poslovnim prostorom u Obili}evu, u ul. Bra}e Jugovi}a, tel. 065/ Prodajem ku}u u Lazarevu, dobra lokacija, dva ~etvorosobna stana, jedan dvosoban, velika gara`a, na placu od 350 m 2, cijena KM, tel. 066/ Prodajem ku}u preko puta "Sirana", mo`e zamjena za stan uz doplatu, tel. 065/ Prodajem ku}u, 220 m 2, sa poslovnim prostorom, u Dervi{ima, oku}nice 760 m 2, tel. 065/ Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu od m 2 u Ko~i}evu-Gradi{ka, ogra eno, struja, voda, dvori{na, sa gra evinskom dozvolom, tel. 065/ Prodajem ku}u i zemqi{te, oko m 2, u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u, 130 m 2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m 2, hitno, povoqno, uz put, kod "Naprijedovog" igrali{ta, tel. 065/ Prodajem ku}u 10h10 m, prizemqe, sprat, potkrovqe, u prizemqu poslovni prostor, na 520 m 2 zem - qi{ta, Nova varo{, tel. 066/ Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m 2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/ Prodajem ku}u kod hotela "Grand" i crkve, dva stana, posebni ulazi i 1500 m 2 zemqe, tel. 065/ Prodajem ku}u u ul. Jovice Savinovi}a na Petri}evcu ili mijewam za stan, tel. 065/ Prodajem ku}u u ^elincu blizu Doma zdravqa i prodajem plac u Trnu, tel. 065/ ; 065/ Prodajem ku}u u Pavlovcu, veoma povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u u Glamo~anima, namje{tena dva stana, pomo}ni objekat sa m 2 oku}nice. Mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/ Prodajem ku}u spratnicu u Novoj varo{i, tel. 066/ , 051/ Izdajem luksuzno opremqenu ku}u, tel. 065/ Prodajem ku}u sa {est dunuma zemqe na uzvi{ici, G. Motike, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem namje{tenu dvokrevetnu ku}u ul. Sime Pandurovi}a, cijena 200 KM, tel. 065/ , 065/ Prodajem ku}u na placu od 640 m 2 preko puta bolnice na Paprikovcu, ul. J. Ra{kovi}a, tel. 065/ Nova ku}a na sprat sa podrumom sa ve}im pomo}nim objektima na deset dunuma zemqe u komadu u centru Potkozarja - Ivawska, asfalt, struja, tel. 065/ Prodajem ku}u u Lakta{ima, 9h8 i dvori{nu 9h5, 1240 m 2 oku}nice i plac od 580 m 2, povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u i 12 dunuma zemqe u Mi{inom Hanu - Vukovi}i 210, tel. 051/ ; 051/ Na ulazu u Glamo~, naseqe Pilana, prodajem ku}u sa pomo}nim objektima na 900 m 2 zemqe, mo`e i zamjena za Novi Sad i okolinu, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa pot - krovqem i oku}nicom od oko 900 m 2, ogra eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta "Glasa", Ko~i}ev vijenac, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa pot - krovqem, tri trosobna stana, sa gara`om, oku}nicom od 330 m 2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/ Prodajem staru ku}u, v. p., 10h10, na 800 m 2 zemqi{ta, iznad "Kosmosa", Zgowanina, tel. 066/ Prodajem "Marlesovu" ku}u na sprat, 95 m 2, na placu od 330 m 2, ul. Srpskih dobrovoqaca, tel. 065/ ; 051/ Prodajem ku}u, novogradwa, u Slatini sa jednim dunumom zemqe, tel. 065/ Prodajem ku}u, zemqe 813 m 2, nova gradwa - cijena po dogovoru, tel. 066/ ; 065/ Prodajem ku}u kod autobuske stanice, tel. 065/ Prodajem ku}u PO+P+2 na Rakova~kim barama kod mosta, cijena povoqna, tel. 066/ Bakinci - na prodaju ku}a pod krovom 10h9,15 m, na 3650 m 2 zemqi{ta uz asfalt, dva km od autoputa, tel. 065/ Prodajem ku}u sa oku}nicom u Jo{avci, tel. 066/ Prodajem ku}u i 700 m 2 placa u ul. Ive Andri}a, tel. 065/ Prodajem ku}u u Motikama, tel. 065/ Prodajem ku}u u ul. Frane Supila, tel. 065/ Prodajem novosagra enu ku}u povr - {ine 250 m 2 P+1+M na Kr~maricama pored Bawaluke, devet km od centra grada, plac povr{ine m 2, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u na Tuwicama, tel. 065/ Aleksandrovac - Mr~evci, ku}a P+1, 9,5h12 m i dvori{ni objekat 8h4,5 m, na placu od m 2, ogra eno, 1/1, sa dokumentacijom, cijena evra, tel. 065/ Prodajem ku}u 10,50h8 prizemqe poslovni prostor - sprat stambeni, upotrebna dozvola, gra evinska dozvola, tel. 065/ Prodajem ku}u u Du{ka Ko{~ice, tel. 066/ Prodajem na Paprikovcu ku}u 9h10, na placu od 640 m 2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra eno, ima centralno grijawe, tel. 065/ Prodajem ku}u 11h10 m, s projektom m 2, zemqe, Mi{in Han, 1/1, tel. 066/ Prodajem sprat ku}e 72 m 2 + gara`u u Novoj varo{i, tel. 065/ Prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci ku}u spratnicu sa m 2 oku}nice i m 2 vo}waka u Sanskom Mostu, tel. 065/ , 066/ Prodajem stariju ku}u i 15 dunuma zemqe u Seferovcima kod crkve, tel. 051/ Prodajem seosko imawe u Gla - mo~anima, 40 dunuma obradive zemqe, struja, voda, asfalt, tel. 051/ Prodajem ku}u na Paprikovcu, deset minuta od centra. Tri posebna stana po 100 m 2, tel. 065/ Izdajem nov namje{ten trosoban stan sa cenralnim grijawem, kab - lovska, parking ul. Majevi~ka 11 C Petri}evac, tel. 051/ ; 065/ Nedaleko od Srpca - Brezovqani, prodajem ku}u, visoka prizemnica, sa prate}im objektima, godina gradwe 2003, struja, voda, telefon, sve 1/1, tel. 065/ Prodajem ku}u u Lazarevu (Buyak), Kwaza Milo{a 39, (14h10 m). Dvije eta`e poslovni prostor, jedna eta`a stambeni prostor, tel. 065/ ; DG. Rami}i, prodajem novu ku}u 9h8 + mansarda, prizemqe opremqeno, plac 1,5 dunuma, tel. 065/ Rebrovac, prodajem ku}u na tri eta`e, povoqno za poslovni prostor, tel. 065/ Prodajem ku}u, ^esma - Ma ir kod stadiona na br. 123 A, tel. 065/ Prodajem ku}u u Rosuqama 700 m 2 oku}nice, tel. 065/ Prodajem ku}u u Kne`evu kod hotela "Omar" odmah useqiva, cijena evra, tel. 066/ Prodajem mawu ku}u, dva dunuma zemqe u Prijedoru, gradska voda, kanal, gra evinska dozvola 1/1, tel. 065/ Prodajem pola ku}e sa dva dvosobna stan i dva velika podruma 160 m 2 stambeni prostor poseban ulaz, veoma povoqno i hitno na placu od 480 m 2, tel. 065/ Prodajem ili mijewam useqivu i sre enu ku}u vi{e Turbeta, ima i {est dunuma zemqe, za Bawaluku, tel. 065/ ; 065/ Trn - Jablan, prodajem ku}u prizemnicu sa centralnim grijawem, 14h9 i plac od 830 m 2, tel. 065/ Prodajem useqivu ku}u prizemnicu na placu od 500 m 2, Pionirska 33, mo`e zamjena za stan, uz dogovor, tel. 065/ ; 051/ Prodajem ku}u u ul kaplara, voda, struja, put, m 2 placa, cijena KM, tel. 061/ Srbac, prodajem ku}u 9,5h8, podrum, sprat potkrovqe, 531 m 2 oku}nice, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem ili izdajem ku}u u nasequ ^esma, tel. 065/ Prodajem ku}u sa dva stana u ul. Petra Ko~i}a, tel. 066/ Prodajem ku}u u Vrbawi, kod Zelenog vira, tel. 066/ Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe (pet {uma, ostalo obradivo), gradska voda, struja, ^arda~ani, tel / ; 051/ Prodajem ku}u 9h9 i 4,5 dunuma zemqe u [e{lijama, Doboj, povoqno 1/1, tel. 065/ Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/ Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 065/ Prodajem ku}u u Buyaku evra, 190 m 2 +pomo}na zgrada, tel. 065/ Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa 4650 m 2 zemqe ili mawe u Osje~anima (kod {kole) op{tina Doboj, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ku}u 10h8,5, prizemqe poslov. prostor + sprat stambeni, gara`a, {upa, zidana pu{nica i {upa za drva, plac od 510 m 2, kod prijedorske petqe, tel. 065/ Ku}a na prodaju, 160 m 2, na Star - ~evici, ul. Koste Jari}a, sa oku}nicom od 360 m 2, bez fasade, sa svim papirima, tel. 065/ Prodajem ku}u u nasequ Lau{, ul. D. i V. Kopawe 28 A, na placu od 862 m 2, cijena KM, tel. 066/ Prodajem nedovr{enu ku}u P+1 u Jablanu kod katoli~ke crkve, tel. 065/ Prodajem ku}u u Vrbawi, Zeleni vir i 500 m 2 placa, tel. 065/ Prodajem ku}u u centru grada, ul. Ive Andri}a, tel. 066/ Prodajem ku}u, v. p., sa dvori{nim objektima na 730 m 2 zemqi{ta u Zgowanina, tel. 066/ Prodajem ku}u u ul. Du{ka Ko{~ice u u`em dijelu grada, tel. 065/ Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 065/ Prodajem devastiranu ku}u sa 600 m 2 zemqi{ta na Pobr u kod ogledala po vrlo povoqnoj cijeni, tel. 065/ Prodajem ku}u na Adi, tel. 066/ Prodajem ku}u u ul. Jovice Savinovi}a na Petri}evcu ili mijewam za stan, tel. 065/ Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, dva lokala, 50 m 2 uhodanog posla, na dobroj lokaciji, Bawaluka, ul. Zelenogorska br. 3, tel. 051/ Ku}u u Sanskom Mostu prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/ ; 065/ Prodajem novu i useqivu ku}u u Jablanu, 8h10, P+1+M, plac m 2, sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/ ZAMJENA Mijewam seosko doma}instvo u Bawaluci za stan u Bawaluci, ku}a i 10 dunuma zemqe, blizu {kole, na asfaltnom putu, tel. 051/ IZDAVAWE Izdajem prizemqe ku}e, 80 m 2, u Trnu, ul. Vrbaska bb, kod mlina, cijena 200 KM, tel. 066/ ; 065/ Izdajem ku}u u Boriku sa dva sprata, pretvoreno u poslovni prostor, tel. 051/ ; 065/ Izdajem dvori{nu ku}u, 150 KM, Lazarevo 3, tel. 065/ ; 051/ Izdajem ku}u na Star~evici za tri studenta, cijena 300 KM, tel. 065/ Izdajem sprat ku}e, ~etiri km od centra, nova gradwa, tel. 066/ Izdajem dvori{nu ku}icu, jednosoban stan, namje{ten, tel. 065/ Izdajem prizemqe ku}e, jednosoban stan, tel. 065/ Izdajem dvori{nu ku}u na Star - ~evici za tri studenta, cijena 300 KM, tel. 065/ Izdajem namje{tenu ku}u kod "Gla - sa", zvati popodne, tel. 051/ U Srpcu izdajem novu namje{tenu ku}u sa centralnim gijawem, cijena povoqna, tel. 065/ STANOVI PRODAJA Prodajem dvije garsowere od 25 m 2, novogradwa, blizu Pravnog i Ekonomskog fakulteta, po KM/m 2, hitno, tel / Prodajem dvosoban stan, 58 kvadrata, ~etvrti sprat, namje{ten, renoviran, sa tri spava}e sobe, u Novoj varo{i. Cijena 1850 KM po kvadratu, tel / Prodajem trosoban stan, 71 m 2, u strogom centru, luksuzno opremqen, odmah useqiv, novogradwa, mo`e i sa gara`om ili bez, povoqno hitno, tel / Prodajem dva trosobna stana od 65 i 66 m 2, novogradwa, odmah useqivi, u blizini nove zgrade Vlade, hitno, tel / Prodajem potpuno renoviran nekori{ten stan, kablovska, internet, ameri~ki plakar, kodirawe vrata, 54 m 2, dva balkona,super lokacija, Jug Bogdana 72, tel / Prodajem dvosoban stan u izgradwi, 41 m 2, novogradwa, u Obili}evu, mo`e

30 30 petak, 4. maj GLAS SRPSKE OGLASI i na kredit, povoqno, tel / Prodajem dva trosobna stana od 91 i 97 m 2, novogradwa, u nasequ Ada, po i KM, odmah useqivi, tel / Prodajem trosoban stan, 93 m 2, u strogom centru, u blizini Fehradije, povoqno i hitno, tel / Prodajem trosoban stan, 62 m 2, novogradwa, u blizini Sama~kog hotela u Star~evici, visoko prizemqe, po KM/m 2, hitno, tel / Prodajem stan u nasequ Sunce, 67,4 m 2, visoko prizemqe, cijena KM, tel / Prodajem nov luksuzno namje{ten stan u ulici Majke Jugovi}a 40 A, 73 m 2, cijena KM, tel / , 065/ Prodajem trosoban stan, 74 m 2, u izgradwi, u blizini Poliklinike, povoqno, hitno, tel / Prodajem jednosoban stan 38 m 2 plus ostava u centru kod parka Petar Ko~i}, tel / Prodajem stanove kod Auto-moto saveza, 47 m 2 i 49 m 2, tel. 065/ Prodajem jednosoban stan u Lak - ta{ima, tel. 051/ , 065/ Prodajem stan u Pentagonu, 76 m 2, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem stan u Obili}evu, 30 m 2, tre}i sprat, djelomi~no renoviran, tel. 065/ Prodajem stan u Novoj varo{i, 65 m 2, drugi sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 86 m 2, tre}i sprat, Aleja Svetog Save, tel. 065/ Prodajem nov useqiv trosoban stan, 83 m 2, komplet namje{ten, ul. Gun - duli}eva, cijena 2000 KM/m 2, tel. 065/ ; 051/ Prodajem stan u ulici Majke Jugovi}a, 89 m 2, prvi sprat, "Integralova" zgrada, tel. 065/ Prodajem nov stan, 66 m 2, u Novoj varo{i, tre}i sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 43 m 2, na Lau{u kod "Sirana", tel. 065/ Prodajem stan u Lazarevu, 71 m 2, tel. 065/ Prodajem trosoban stan, visoko prizemqe, 80 m 2, ul. Kosovke djevojke, Star~evica, cijena KM/m 2, tel. 051/ ; 065/ Prodajem u Boriku dvosoban stan u Mi{i}a, tel. 065/ Prodajem stan, 86 m 2, ul. \ure \ako- vi}a, visoko prizemqe, tel. 065/ Prodajem renoviran stan, 57 m 2, prvi sprat, naseqe Ante Jaki}a, tel. 065/ Prodajem u centru trosoban stan, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 48,70 m 2, na Bulevaru cara Du{ana, tel. 065/ Prodajem stan kod "Merkatora", naseqe Krajina, 53 m 2, ~etvrti sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 37 m 2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci stan, 57 m 2, prvi sprat, Borik, saniran, tel. 065/ Prodajem stan, 44 m 2, drugi sprat, Star~evica, saniran, tel. 065/ Prodajem saniran stan, 49 m 2, suteren, blizu fakulteta, podno`je Star~evice u Bawaluci, tel. 065/ Hitno prodajem stan 74 m 2 ili mijewam za ve}i, tel. 065/ Na prodaju trosobna baraka, 65 m 2, Vojvode Prijezde 220, tel. 065/ Prodajem stan na Star~evici, ul. Rajka Bosni}a, veli~ina 75 m 2, tel. 065/ Prodajem jednoiposoban stan, 52 m 2, na Star~evici, tel. 065/ Prodajem u Boriku dvoiposoban stan, 78 m 2, drugi sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 45 m 2, v.p. pod Star - ~evicom, saniran, lo a, ostava, sigurnosna vrata, 1.700, postoje sve pogodnosti za `ivot, autobus, "Maksi" i ostale pogodnosti, tel. 065/ Prodajem trosobne stanove u centru Bawaluke, 78 m 2 ~etvrti sprat i 82 m 2, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 70 m 2, u centru, prvi sprat, ul. Vase Pelagi}a kod Osnovnog suda, tel. 065/ Prodaju se stanovi u izgradwi, ul. Anke Drakuli} kod A[ "Volan", cijena KM/m 2, tel. 051/ ; 065/ Prodajem dva useqiva stana u strogom centru grada vel. 82 m 2 i 61 m 2, cijena po dogovoru, papiri uredni, 1/1, tel. 065/ Prodajem stan, 40 m 2, prvi sprat, strogi centar grada, tel. 065/ Prodajem nov, useqiv dvosoban stan, 71 m 2, ~etvrti sprat, lift, Nova varo{, cijena KM/m 2, tel. 051/ ; 065/ Prodajem dvosoban komforan stan, 57 m 2, Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi stan do 30 m 2 uz doplatu, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem stanove od m 2 ul. Stepe Stepanovi}a kod Studentskog doma u izgradwi, tel. 065/ Prodajem stan, 50 m 2 na Petri}evcu u `utim zgradama, tel. 065/ Prodajem stambeno-poslovni objekat u gradu P+1+M na 660 m 2 placa, dozvoqena gradwa, tel. 065/ Prodajem stan na Lau{u, 40 m 2, KM/m 2, novogradwa, tel. 065/ Prodajem stan, 64 m 2, u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/ Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m 2, drugi sprat, ul. Carice Milice, saniran, povoqno, mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan u Boriku, 57 m 2, tre}i sprat, lift, centralno grijawe, tel. 065/ Prodajem trosoban stan 89, prvi sprat, ul. Majke Jugovi}a i stan od 71 m 2 ul. Reqe Krilatice - Borik, tel. 065/ ; 051/ Prodajem komforan stan 57 m 2, u Boriku, Mi{i}a, useqiv, ima lift, tel. 065/ Prodajem dvosoban komforan stan, 63 m 2, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/ Prodajem stan, 107 m 2, u centru, novogradwa, tel. 065/ Prodajem ~etvorosoban stan, 108 m 2, u Aleji Svetog Save, tel. 065/ Prodajem stan, 93 m 2, potkrovqe, KM/m 2, ul. Vase Pelagi}a, tel. 065/ Prodajem ~etvorosoban stan od 100 m 2, drugi sprat - ul. Banovi} Strahi - we, Obili}evo, cijena 1800 KM/m 2 sa PDV-om, tel. 065/ ; 051/ Prodajem stan, 57 m 2, renoviran, ul. Korduna{ka, Borik, cijena KM, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan kod Ekonomske {kole, tel. 065/ Prodajem ili mijewam stan u Gradi{ci, 61 m 2, za stan u Bawaluci, tel. 065/ Prodajem trosoban stan u izgradwi, 58 m 2, u Obili}evu, tel. 065/ Prodajem nov trosoban stan, 78 m 2, kod parka "Mladen Stojanovi}", cijena 1950 KM/m 2, tel. 065/ ; 051/ Prodajem stan u Boriku, 41 m 2, novogradwa kod "Akvane", tel. 065/ Prodajem tri trosobna stana na Star~evici, tel. 065/ Prodajem stan, prvi sprat, centar Prwavora, na trgu, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 57 m 2 Borik i 61 m 2, ul. Ranka [ipke, naseqe Lorka, tel. 065/ ; 051/ Prodajem stanove na Star~evici od 52, 60 i 64 m 2, tel. 065/ Prodajem stan, 62 m 2, ~etvrti sprat, Lakta{i, kod vrti}a, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 50 m 2, prvi sprat, Bawaluka, cijena po dogovoru, tel. 051/ ; 065/ Prodajem trosoban stan od 72 m 2, drugi, sprat, naseqe Lorka i komplet renoviran, tel. 065/ ; 051/ Prodajem trosoban stan, 83 m 2, {esti sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Krajina, tel. 066/ Prodajem jednosobne stanove na Star~evici od 39 do 47 m 2, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan na Star - ~evici, 60 m 2, ekstra sre en, tel. 066/ ; 051/ Prodajem dvosoban stan na Star - ~evici, 62 m 2, cijena 1400 KM/m 2, tel. 066/ ; 051/ Prodajem garsoweru u strogom centru Kozarske Dubice, prvi sprat, renovirana, ili mijewam za seosko imawe na pravcima Kostajnica - Dubica - Gradi{ka, tel. 065/ Prodajem stan kod "Intereksa", 54 m 2, sa dvije spava}e sobe i stan od 50 m 2, povoqno, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan od 57 m 2, tre}i sprat, u Boriku ili mijewam za mawi, bez posrednika, tel. 051/ ; 065/ Stanovi na prodaju kod Ekonomske {kole, 31, 40 i 92 m 2, tel. 065/ Prodajem dvije garsowere u strogom centru namje{tene, tel Prodajem jednoiposoban stan, 52 m 2, drugi sprat, dobro o~uvan, cijena po dogovoru, tel. 051/ ; 065/ Prodajem jednosoban stan, 36 m 2, kod "Integralove" zgrade, drugi sprat, tel. 066/ ; 051/ Prodajem stan u Novoj varo{i, dvosoban, 45 m 2, sre en, tel. 066/ , 051/ Prodajem stan 57 m 2, tre}i sprat, Borik, Mi{i}a, tel. 065// Prodajem stanove na Lau{u kod {kole 37 m 2, 40 m 2, 43 m 2, 53 m 2, povoqno, tel. 065/ Prodajem stan, 57 m 2, u centru Kne - `eva, cijena evra, tel. 051/ Prodajem stan u Bawaluci, 50 m 2, centar, tel. 065/ Prodajem stan u centru grada, 100 m 2, ~etvorosoban, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci stan, 68 m 2, prvi sprat, ul. Majke Kne`opoqke, Borik, tel. 065/ Prodajem stan u Bawaluci, 35 m 2, kod Gradskog mosta, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem dvoiposoban stan, 58 m 2, ~et vrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 066/ Prodajem stan, 74 m 2, u centru grada, kod Gimnazije, tel. 065/ Prodajem stan, 58 m 2, ul. \ede Kecmanovi}a, drugi sprat, iza MUP-a, podno`je Star~evice, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 58 m 2, 12. sprat, u Boriku ili mijewam za mawi, tel. 066/ Prodajem stan u Novoj varo{i 60 m 2, tel. 065/ ; 065/ Prodajem dvoiposoban stan, 74 m 2, Mi{i}a 1, tel. 065/ ; 051/ Prodajem povoqno monta`ni stan, 66 m 2, u ul. Stojana Jankovi}a 74, Lazarevo 3, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan u Obi - li}evu, prvi sprat, funkicionalan 52 m 2 u dobrom stawu, tel. 066/ , 051/ Prodajem dvosoban stan, 59 m 2, u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/ Prodajem nov, dvosoban stan, 60 m 2 i trosoban, 91 m 2, u Jevrejskoj - centar, cijena 2300 KM/m 2 sa PDV-om, tel. 065/ ; 051/ Prodajem ~etvorosoban stan, drugi sprat, dobra lokacija i polo`aj, oko 700 m od centra, tel. 065/ Prodajem u centru Bawaluke novi dvosoban stan, 64 m 2, peti sprat, sa podzemnom gara`om, tel. 066/ Prodajem trosoban stan na Hisetama, 70 m 2, novogradwa, tel. 065/ Prodajem stan, 48 m 2, Obili}evo, tre}i sprat, ul. Cara Lazara, KM, fiksno, tel. 065/ Prodajem stan 41 m 2 u Kozarskoj ulici, drugi sprat, novogradwa, tel. 066/ Prodajem ili mijewam stan od 47 m 2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/ Prodajem stan u centru Bijeqine, 42 m 2 ili mijewam za Bawaluku, ukwi - `en 1/1, nova gradwa, tel. 065/ Prodajem renoviran stan, 63 m 2, Star~evica, drugi sprat, kod "Sindija", mo`e zamjena za mawi, doplata, tel. 065/ Prodajem stan, 50 m 2, centar, tel. 065/ Prodajem stan 95 m 2, Novoj varo{i, 1899 KM/m 2, ~etvorosoban, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 56 m 2, ~etvri sprat, nova gradwa, odmah useqiv, Nova varo{, tel. 066/ Prodajem stan u Obili}evu, 49 m 2, djelimi~no renoviran, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 52 m 2 ul. Vojvode Mom~ila kod SUP-a, cijena 1500 KM/m 2, tel. 065/ ;. Prodajem mawi jednosoban stan u potkrovqu, podno`je Star~evice, ima lift, ugradne elemente, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/ Prodajem stan u ul. Vase Pelagi}a, centar, prvi sprat, 69 m 2, tel. 065/ Prodajem nov useqiv ~etvorosoban stan od 97 m 2, tre}i sprat, naseqe Lorka, Centar 2, tel. 065/ ; 051/ Kontejner prilago en stanovawu, WC, kupatilo, TV, fri`ider, krevet za dvoje, sto, dvije stolice, tel. 065/ Prodajem dvoiposoban stan 76 m 2, v. p., stara gradwa, useqiv, naseqe Sunca, tel. 066/ Prodajem stan 52 m 2 u centru grada, peti sprat, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem stan od 74 m 2 na prvom spratu, ulica Romanijska, mo`e i zamjena za ve}i, tel. 065/ Prodajem stan u Lazarevu, novogradwa, 86 m 2, tel. 065/ Prodajem stanove u Obili}evu 53 i 54 m 2. Zgrada u izgradwi, tel. 065/ Prodajem u novogradwi dvosoban stan od 46 m 2 i trosoban od 70 m 2, ul. Vladimira Rolovi}a, cijena 1800 KM/m 2 sa PDV-om, tel. 065/ ; 051/ Prodajem povoqno stan od 57 m 2 u centru Kne`eva, cijena evra, tel. 051/ Prodajem stan, 75 m 2, zgrada u izgradwi. Zavr{etak izgradwe u aprilu, ulica Jovana Du~i}a, kod "Medicinske elektronike", cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem trosoban stan, ekstra opremqen od 71 m 2 kod stare zagrade vlade po KM/m 2, hitno, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 49 m 2, novogradwa, u nasequ Obili}evo, tel. 066/ Prodajem dvosoban stan, 53 m 2, naseqe Borik, tel. 065/ Prodajem trosobne stanove od 71 i 82 m 2, naseqe Lorka, centar (ekskluziva), tel. 065/ ; 051/ Prodajem ~etvorosoban stan u Boriku, drugi sprat, 108 m 2, cijena po dogovoru, tel. 066/ Prodajem stan kod nove zgrade Vlade, 56 m 2, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan u Boriku, 57 m 2, peti sprat, dvosoban, tel. 065/ Obili}evo, u "Integralovoj" zgradi prodajem stan, 89 m 2, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem trosoban stan, ekstraopremqen, od 71 m 2, kod stare zgrade vlade po KM/m 2, hitno, tel. 065/ Prodajem stan, 70 m 2, blok 23, Novi Beograd, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 57 m 2, centar, tel. 065/ Prodajem stan u centru Prwavora 74 m 2, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem stan u Boriku, Mi{i}a, 57 m 2, {esti sprat, cijena KM, tel. 065/ Prodajem trosoban stan u Boriku, 92 m 2 ili mijewam za mawi, tel. 065/ Prodajem veliki ~etvorosobni stan, prvi sprat, centar, tel. 051/ Prodajem stan, 95 m 2, u podno`ju Star~evice, tre}i sprat, tel. 065/ Prodajem stan u Boriku, novogradwa, 61 m 2, useqivo, novo, trosoban, tel. 065/ Prodajem komforan stan od 55 m 2, ul. Talijanskog bataqona Mateoti, kod {kole "Jovan Cviji}" u Bawaluci, 1/1, tel. 065/ Prodajem stan, 93 m 2, preko puta "Karingtonke". Cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 50 m 2 u nasequ Obili}evo, tel. 065/ Prodajem u centru Bawaluke no - viji dvosoban stan, 64 m 2, ~etvri sprat, sa liftom i gara`om, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan u strogom centru, v. p., 57 m 2, tel. 065/ Prodajem stan 71 m 2, odli~na grad - wa, prvi sprat, dva velika balkona, podrum, gara`a, ba{ta, centar Lazareva, sve KM, namje{taj po dogovoru, tel. 065/ Prodajem stan 53 m 2 u nasequ Krajina, ~etvrti sprat, useqivo, tel. 065/ Prodajem stan 70 m 2 u Lorkinom nasequ, trosoban, renoviran, tel. 065/ Prodajem mawi stan sa dvije spava}e sobe, drugi sprat, Star~evica, tel. 065/ Prodajem na Stra~evici stan, 60 m 2, drugi sprat, ul. \ede Kecmanovi}a, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci, naseqe Ante Jaki}a, stan od 61 m 2, {esti sprat, fiksno KM, tel. 065/ Prodajem useqive dvosobane sta - nove, 56 m 2, Du{ka Ko{~ice i u Mi{i}a, Borik, tel. 065/ ; 051/ Prodajem stan, 57 m 2, u Boriku, peti sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 63 m 2, na Star~evici, KM, tel. 065/ Prodajem nov stan 66 m 2 na prvom spratu u ulici Sime Miqu{a, Star~evica, tel. 065/ Prodajem u Gradi{ci dvosoban stan, lokal i gara`u, 60 m m m 2, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 60 m 2 u nasequ Hiseta, dvije terase, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 57 m 2 iza "Titanika" i 62 m 2 iza kina "Kozara", useqivo, tel. 065/ Prodajem troiposoban stan 100 m 2 u nasequ Star~evica podno`je, cijena 1400 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 57 m 2, centralno grijawe, u Boriku, cijena po dogovoru, tel. 065/ ; 051/ Prodajem stan kod "007", 89 m 2, tel. 065/ Prodajem nov stan, 52 m 2, prvi sprat, preko puta parka "Mladen Stojanovi}", tel. 065/ Prodajem stan u Obili}evu, v. p., djelimi~no renoviran, 49 m 2, tel. 065/ Prodajem stan na Star~evici, 63 m 2, dvosoban, cijena 1400 KM/m 2, tel. 066/ Prodajem stan 49 m 2 u Obili}evu polurenoviran, v. p., tel. 065/ Prodajem dvoiposoban stan, 52 m 2, tre}i sprat, ul. Bra}e Jugovi}a (kod vrti}a), Obili}evo, cijena KM/m 2, tel. 065/ ; 051/ Prodajem trosoban stan, 86 m 2, u na - sequ Obili}evo, ul. Marka Kraqe - vi}a, mo`e zamjena za [ibenik, tel. 065/ Prodajem stan 47 m 2 u Novoj varo{i, tre}i sprat, komplet renoviran, nova PVC stolarija, blindirana vrata, cijena KM, tel. 065/ Prodajem stan u Boriku 41 i 61 m 2, novogradwa, useqiv, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 52 m 2 u nasequ Nova varo{, tel. 065/ Prodajem jednosoban stan u Lak - ta{ima, tel. 065/ Prodajem stan, garsowere i sobe, namje{teno, ima grijawe i sve je odvojeno, tel. 065/ ; 051/ Prodajem stan, 41 m 2, v. p., balkon, {upa, dvori{te, poseban ulaz, grijawe, struja, drva, Kozarska 37, KM, tel. 065/ Bawaluka - Star~evica prodajem dvosoban stan, 55 m 2, tre}i sprat, star tri godine, tel. 065/ Prodajem baraku u Lazarevu (Buyak), blizu {kole, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan 56 m 2 prizemqe u centru, povoqno, mo`e za poslovni prostor, tel. 065/ Prodajem jednosoban stan 39 m 2, v. p., sa ostavom od 4 m 2, komplet saniran,

31 OGLASI GLAS SRPSKE petak, 4. maj ure en, useqiv, Star~evica, tel. 066/ Prodajem trosoban komforan stan 83 m 2, blizu {kola, ambulanta ili mijewam za mawi do 45 m 2 uz doplatu., tel. 066/ Prodajem trosoban stan, 69 m 2, Jug Bogdana 4 (kod "Integralove" pumpe), tel. 065/ Prodajem stan u nasequ Lorka, 70 m 2, trosoban, ~etvrti sprat, tel. 065/ KUPOVINA Kupujem vikendicu u okolini Bawaluke - Slatina ili garsoweru, tel. 065/ Kupujem stan u Bawaluci od 45 do 60 m 2 na prvom, drugom i tre}em spratu, pla}am do KM, tel. 065/ Kupujem stan od 35 do 45m 2 u Bawa - luci, pla}am odmah, tel. 065/ Kupujem jednosoban stanu Bawaluci - starija gradwa, tel. 066/ ZAMJENA Mijewam stan 54 m 2 sa grijawem u Bawaluci, mo`e ku}a ili stan, tel. 051/ Mijewam za Bawaluku ili prodajem stan u Novom Sadu od 45,20 m 2, tel. 051/ ; 065/ Mijewam ili prodajem renoviran jednoiposoban stan na Star~evici za ve}i stan ili mawu ku}u u ^elincu, tel. 065/ Mijewam jednoiposoban stan u Beogradu za odgovaraju}i u Bawaluci, tel. 065/ Mijewam dvosoban stan na Star - ~evici za jednosoban, tel. 051/ Mijewam stan, 61 m 2, u Gradi{ci na Sewaku za jednosoban stan u Bawaluci, tel. 065/ Mijewam dvosoban stan, 53 m 2, za mawi, Nova varo{ - Hiseta, stan je u Boriku, tel. 066/ Mijewam kod "Glasa Srpske" stan 77 m 2, ~etvrti sprat za mawi od 40 do 50 m 2, tel. 066/ Mijewam stan, 91 m 2 u Bawaluci, kod Karingtonke za mawi do 50 m 2, mo`e i prodaja, tel. 065/ Mijewam stan, za ve}i, tel. 066/ Mijewam stan 47 m 2 Nova varo{, tre}i sprat, renoviran, za ve}i stan preko 65 m 2 u centru, tel. 065/ Mijewam trosoban stan, {esti sprat, lift, sopstveni parking, centar, za Beograd, tel / Mijewam za ve}i dvosoban stan u Obili}evu, Krfska ulica 61 m 2, drugi sprat, tel. 065/ Trosoban stan u centru od 79 m 2 mijewam za mawi uz nadoknadu, tel. 051/ Mijewam dvosoban stan, 48 m 2, u Beogradu, za jednosoban stan u Bawaluci, mo`e i prodaja, tel. 065/ Mijewam stan 43 m 2, prvi sprat, Star - ~evica, za stan do 30 m 2, tel. 066/ IZDAVAWE Izdajem na du`i vremenski period mawi dvosoban stan, namje{ten, u blizini Studentskog doma, tel / Izdajem prazan jednosoban stan, Nova varo{, ul. Slobodana Jovanovi}a, tel. 065/ Izdajem namje{ten trosoban stan u ul. Du{ana Suboti}a br. 8, tel. 065/ Izdajem mawi dvosoban stan, namje{ten na du`i period u blizini studentskog centra, tel / Izdajem dvosoban namje{ten stan sa posebnim ulazom u ku}i kod "Juvente", dvije klime, kablovska TV, parking, besplatno grijawe i internet, tel. 065/ ; / Izdajem namje{ten dvosoban stan kod "Juvente" (klima, kablovska, internet, grijawe, parking) za tri studenta, 155 KM po osobi i ne pla}aju se re`ije osim telefona, tel. 065/ ; / Izdajem dvosoban stan u prizemqu ku}e, novogradwa, namje{ten, centralno grijawe, internet, kablovska, odvojen ulaz, Vojvode Sin eli}a, Paprikovac, tel / Izdajem dvosoban, namje{ten stan u ku}i sa posebnim ulazom kod "Juvente", dvije klime, kabl. tv, parking, grijawe i internet, tel / / Bawaluka, centar, izdajem luksuzno namje{ten stan, tel / Izdajem dovosoban stan, namje{ten ul. Aleja Svetog Save br. 8, tel Izdajem prazan dvosoban stan, ul. Zelengorska 13 A, Bawaluka, tel. 051/ Izdajem namje{ten stan dvosoban, ima grijawe, gara`u i parking, cijena po dogovoru, ul. Anke Drakuli} 29, tel. 051/ Izdajem stanove 110 m KM i 40 m KM, na Lau{u, ulica Bo`i - dra Ayije 51 D, tel. 065/ Izdajem komplet namje{ten stan, 70 m 2, privatna ku}a, parking, kablovska, internet, tel. 065/ ; 065/ Izdajem prazan stan, 80 m 2, visoko potkrovqe, poseban ulaz, ul. Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 051/ ; Izdajem namje{ten dvosoban stan sa centralnim grijawem., tel. 065/ Izdajem jednosoban stan, naseqe Rosuqe (crvene zgrade), tel. 065/ Izdajem jednosoban stan, odmah useqiv, ul. Bo`idara Ayije 51, tel Izdajem namje{tenu privatnu ku}u u ul. Krfska 36, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan, `enskim osobama, 200 KM + re`ije, blizina centra, tel. 066/ Izdajem povoqno jednosoban stan studentima ili samcu - nasequ Rosuqe, tel. 051/ , 065/ Izdajem poslovnim qudima namje{ten stan, 80 m 2, tre}i sprat, centar, tel. 065/ Izdajem prazan stan na Lau{u, ul. Srpskih rudara 48, tel ; 066/ Izdajem garsoweru, 31 m 2, u Jevrejskoj ul., komplet namje{tena, novogradwa, prvi sprat, tel. 065/ ; 065/ Izdajem trosoban potpuno namje - {ten stan 83 m 2 u u`em centru grada, ul. Sime [olaje, tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan kod pumpe "Integral" pod star~evicom, ul Prve kraji{ke brigade NO, tel. 065/ ; 065/ Izdajem dvosoban nov stan, na - mje{ten, u centru grada, tel. 066/ Izdajem jednosoban namje{ten stan na Lau{u, tel. 065/ Izdajem polunamje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, tel. 066/ Izdajem u Obili}evu namje{tenu garsoweru samcima ili acima, tel. 065/ Izdajem noviji namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, parking za auto, odmah useqiv, cijena povoqna, tel. 066/ Izdajem garsoweru u strogom centru sa centralnim grijawem, poseban ulaz, zvati od 10 do 22 ~asa, tel. 051/ ; 051/ ; 066/ Izdajem jednosoban, polunamje{ten stan, tel. 065/ ; 051/ Izdajem prazan jednosoban stan - centar, tel. 051/ ; 065/ Izdajem dva jednosobna namje{tena stana, naseqe Rosuqe, slobodni od 1. maja, tel. 066/ Izdajem sprat ku}e, povoqno, cijena 200 KM, ul. 14, tel. 051/ Izdajem jednosoban stan, 30 m 2, u Malba{i}evoj zgradi, Nova varo{, tel. 066/ Izdajem namje{tenu garsoweru u blizini "Tempa", nova zgrada, 250 KM + re`ije, ~etvrti sprat, du`i period, tel. 066/ Izdajem u Boriku dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, tel. 065/ Izdajem stan u zgradi, 50 m 2, naseqe Sunce, tel. 065/ Izdajem garsoweru u centru samo zaposlenoj osobi, prodajem ili mijewam stan od 70 m 2 u centru Bawaluke, tel Iznajmqujem zaposlenim osobama stan, 44 m 2, prvi sprat, namje{ten, centar grada, tel. 065/ Izdajem u Lakta{ima namje{ten stan u ku}i, preko puta "Centruma", cijena 150 KM, tel. 066/ ; 051/ Izdajem mawi jednosoban stan ul. Brace Potkowaka 16, Obili}evo, prazan, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan, tre}i sprat, zgrada novija, Obili}evo, ili jednu sobu 150 KM, bez gazda, tel. 066/ Izdajem stan u Zalu`anima, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan poseban ulaz, povoqno za stariji bra~ni par a mo`e i mla i, tel. 065/ ; 065/ Izdajem studentima stan na Star - ~evici, ul. Sani~kih `etelaca 26, tel. 051/ Izdajem namje{ten dvosoban stan u zgradi, podno`je Star~evice, tel. 066/ Izdajem prazan dvosoban stan, 46 m 2, ul. Ilije Gara{anina, Bawaluka, tel. 066/ Izdajem jednosoban stan u ul. Frana Supila br 30 C, tel. 051/ ; 066/ Izdajem namje{ten stan u privatnoj ku}i kod "Kosmosa", tel. 065/ ; 051/ Izdajem dvosoban stan (prizemqe ku}e), ul Sime Miqu{a, tel. 051/ Izdajem dvosoban namje{ten stan studentima, tel. 065/ ; Izdajem stan, 60 m 2 studentima ili bra~nom paru, cijena 200 KM, tel. 065/ Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i, poseban ulaz i mjesto za parkirawe vozila, tel. 065/ Izdajem prazan, mawi dvosoban stan 48 m 2 u novim zgradama preko puta "Tasa", put za Trapiste, tel ; 065/ Izdajem namje{ten stan, 47 m 2, u Novoj varo{i, prvi sprat, internet, kablovska, telefon, tel. 065/ Izdajem prazan jednosoban stan, sve posebno, tel. 051/ Izdajem namje{ten stan, centralno grijawe, cijena po dogovoru, mo`e porodica ili studenti, blizu fakulteta, tel. 066/ ; 051/ Izdajem dvosoban stan u Kuqanima na spratu, tel. 065/ Izdajem namje{ten stan u Boriku, cijena 400 KM, re`ije, tel. 065/ Izdajem povoqno namje{ten stan od 47m 2, tr}i sprat u nasequ \ure \akovi}a, tel. 066/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru grada, klima, blindirana vrata, cijena 450 KM, tel. 066/ Izdajem ve}i jednosoban stan, namje{ten, sa centralnim grijawem, u ku}i odvojen ulaz, cijena 250 KM, tel. 051/ Izdajem jednosoban stan u ul. Jovice Savinovi}a 103a, Petri}evac, tel. 051/ Izdajem trosoban namje{ten stan u centru grada za tri studentkiwe, tel. 065/ Izdajem trosoban stan namje - {ten, na spratu ku}e i jedna soba sa kupatilom, kuhiwom sa dvori{tem i gara`om, grijawe, u ul. Jovice Savinovi}a 153 A, tel. 065/ ; 051/ ; G. Izdajem prazan jednosoban stan, povoqno, kod auto-{kole "Volan", Anke Drakuli} 42, tel. 065/ ; 051/ Izdajem namje{ten stan poseban ulaz, sa centralnim grijawem, zvati popodne, tel. 051/ ; 065/ Izdajem namje{ten stan jednosoban sa grijawem bli`e centra djevojkama ili momcima, tel. 051/ ; 065/ Izdajem jednosoban polunamje{ten stan sa posebnim ulazom u blizini "Obija". 130 KM, tel. 051/ Izdajem dvosoban stan i jednosoban namje{ten na Lau{u, tel. 066/ Izdajem namje{ten stan za mladi bra~ni par, cijena do dogovoru, tel. 065/ Izdajem djevojkama ili momcima namje{tenu garsoweru i namje{ten jednosoban stan, blizu centra grada, tel. 051/ ; 065/ Izdajem namje{tene stanove u ku}i kod MUP-a Bawaluka, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u Novoj varo{i kod {kole, tel. 066/ ; 065/ Izdajem namje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}i kod "Kosmosa", tel. 065/ ; 051/ Izdajem dvosoban, nenamje{ten stan u Obili}evu, novogradwa ku}a, tel ; '66/ Izdajem u centru jednosoban stan, novogradwa, zaposlenoj osobi, tel. 066/ Izdajem prazan i namje{ten jednosoban stan na Petri}evu, tel. 065/ Izdajem dvosoban stan na drugom spratu, Nova varo{, slobodan od godine, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem i jednosoban nenamje{ten, tako e sa grijawem, tel. 051/ ; 065/ Iznajmqujem stan u Zalu`anima, tel. 065/ Izdajem garsoweru kraj Kampusa, tel. 065/ Iznajmqujem jednosoban stan u ulici Koste Jari}a 121, tel. 051/ Iznajmqujem namje{ten dvosoban stan u zgradi, tre}i sprat, Obili}evo, tel. 065/ Izdajem stan (namje{ten) u ulici Kara or eva u Bawaluci od 50 m 2 iznad "Mog marketa", tel. 065/ Izdajem dvosoban stan cen.grijawe, kablovska, polunamje{ten, 300 KM + re`ije (Borik), tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Lau{u, 250 KM, tel. 051/ Izdajem nov namje{ten dvosoban stan na drugom spratu, u Gunduli}evoj ulici, dvjema djevojkama ili u~enicama, tel. 065/ Izdajem jednoiposoban stan na Star~evici, tel. 051/ ; 065/ Izdajem u centru grada namje{ten jednosoban stan, tel. 065/ Izdajem namje{tenu garsoweru 23 m 2, dvori{ni objekat, blizu Eko - nomske {kole, tel. 065/ Izdajem namje{ten, dvosoban stan u centru grada ul. Solunska, tel. 065/ Izdajem stan u Dervi{ima za dvije djevojke poseban ulaz, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan na Lau{u u porodi~noj ku}i, tel. 051/ Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u ul. Ranka [ipke, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan u Rosuqama namje{ten, pogodan za Preradovi}a 10, tel. 066/ Izdajem u centru grada namje{tenu sobu za djevojku, ul. F. G. Lorke, tel. 065/ Izdajem stan od 97 m 2 na Star~evici, u ulici Milovana Hrva}anina 19 i od 50 m 2 u Obili}evu, tel. 065/ Izdajem nenamje{ten dvosoban stan 60 m 2 na prvom spratu stambene zgrade, Hiseta, na du`i period, tel. 065/ Izdajem jednosoban prazan stan, tel. 051/ Izdajem prazan ili polunamje{ten jednosoban stan u dvori{noj zgradi (Rosuqe), tel. 065/ Izdajem stan studentima, acima, radnicima, Kosovke djevojke 25, tel. 065/ Izdajem ekstra namje{ten mawi dvosoban stan u centru grada, 600 KM, tel. 065/ Izdajem bra~nom paru dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Star~evici, tel. 065/ Na Lau{u izdajem namje{ten ili polunamje{ten stan, sve odvojeno + dvori{nu ku}u namje{tenu ili polu- namje{tenu, isto sve odvojeno, tel. 051/ ; 065/ Tra`im cimerku u stanu, cijena povoqna, Lazarevo, tel. 065/ Tra`im cimerku u stanu, 134 KM + re`ije, nepu{a~a, ul. Cara Du{ana, centar, hitno, tel. 065/ POSLOVNI PROSTORI PRODAJA Prodajem poslovni prostor, 100 m 2, vi{enamjenski, ul. Kara or eva kod "Jadranke", tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 40 m 2, ul. Stepe Stepanovi}a, novogradwa, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 13 m 2, sa mokrim ~vorom, pogodan za sve namjene. Kod kafi}a "007", tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 44 m 2, u Boriku, Aleja Sv. Save, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 42 m 2, za sve namjene, ul. V. Masle{e, stari zanatski centar, tel. 066/ Prodajem kafe bar u Novoj varo{i, 48 m 2, tel. 066/ Prodajem poslovni prostor u krugu "^ajaveca", 170 m 2, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 24 m 2, preko puta dvorane "Borik", tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 300 m 2, sa upotrebnom dozvolom, dvije eta`e, na placu od m 2, kod hotela "Atina", tel. 065/ Prodajem stambeno-poslovni objekat 70 m 2 u centru Kne`eva, povoqno, tel. 066/ Podajem poslovni prostor 603 m 2 kod table Sara~ica, tel. 065/ Prodajem motel, Topola, povoqno, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor na Lau{u, 35 m 2, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor 22 m 2 kod Balkan investment banke u Boriku, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor u Bawaluci iza Poliklinike 175 m 2, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem povoqno poslovni prostor, tel. 065/ Prodajem radionicu stolarsku u Adi, 10 m od glavne ulice, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 180 m 2, nov. Mogu}e pro{irewe, ulica Vo`dova~ka do tranzita, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor u Srpcu od 240 m m 2 u galeriji, povoqno za razne djelatnosti, tel. 065/ Prodajem kafe-bar "Jesewin" u Novoj varo{i, tel. 066/ IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor u strogom centru Prijedora veli~ine 30 m 2, tel / Izdajem atraktivan ve}i poslovni prostor u Trnu na glavnom putu pogodan za gra u ili prodaju vozila., tel / Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke 60 Kvadrata. Vlastiti parking, tel / Izdajem skladi{ni prostor sa kancelarijom oko 180 m 2 u Trnu na glavnom putu, tel / Iznajmqujem poslovni prostor u centru Bawaluke sa upotrebnom dozvolom i grijawem, tel. 065/ Izdajem lokal 28 m 2, Kara or eva preko puta "Juvente" pogodan za sve namjene, tel. 066/ Izdajem lokal, 10 m 2, u strogom centru, kod parka "Petar Ko~i}", povoqno, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i povr{ine 140 m 2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 70 m 2, Branka Popovi}a 148, Buyak, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor kod Rebrova~ke crkve 180 m 2, vi{enamjenski, sa papirima, tel. 065/

32 32 petak, 4. maj GLAS SRPSKE OGLASI Izdajem poslovni prostor m 2, sa upotrebnom dozvolom, ul. Bra}e Podgornika 47, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 56 m 2, za sve namjene i djelatnosti i kancelarije, ul. Nikole Pa{i}a 38, tel. 065/ Izdajem lokal u tr`nom centru "Ekvator" pogodan za kancelariju, tel. 065/ ; 051/ Izdajem poslovni prostor, 55 m 2, ul. V. Masle{e, drugi sprat, tel. 066/ Iznajmqujem 110 m 2 kancelarijskog prostora Bawaluka, centar, glavna ulica, {est parkinga, grijawe, klima, alarm, upotrebna dozvola, tel. 065/ Izdajem mawi poslovni prostor u centru Nove varo{i, tel. 065/ Izdajem kancelarijski poslovni prostor, 125 m 2, u centru grada, uz mogu}nost kori{}ewa gara`e, povoqno, tel. 066/ Izdajem ure en poslovni prostor od 12 m 2 u zgradi, ul. Simeuna \aka, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem nov kancelarijski prostor, 150 m 2, u krugu "^ajaveca", vrlo povoqno, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, m 2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/ Izdajem lokal, 60 m 2, u Lakta{ima, preko puta Centruma, cijena 250 KM, tel. 066/ ; 051/ Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/ Izdajem lokal u centru Prwavora, 20 m 2, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 100 m m 2, sa grijawem i upotrebnom dozvolom, prizemqe centar, tel. 065/ ,. Izdajem poslovni prostor, 18 m 2, stari zanatski centar, ul. Veselina Masle{e 6, tel. 066/ ; M. Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor u centru grada, preko puta "Palasa" na prvom spratu, 70 m m 2, veoma povoqno, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor u Drugovi}ima pored puta Kla{nice - Prwavor, tel. 065/ Izdajem namje{ten kancelarijski prostor u "Ekvatoru", tel. 065/ ; 065/ Izdajem namje{ten kafi}, ul. Bra}e Jugovi}, Obili}evo, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor (pri - zemqe i sprat) po povoqnoj cijeni 70 m 2 u ul. Zelengorska bb, tel. 051/ Izdajem prostor, 45 m 2, Borik (kod "Audijevog" sesvisa), pogodan za butike, kancelarije, cijena 350 KM, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor: apoteka, ambulanta, predstavni{tvo, kancelarije, D. Ko{~ice 22, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor - namje{tena kancelarija, D. Ko{~ice 22, tel. 065/ Izdajem kancelariju u centru Ba - waluke, veoma povoqno, tel. 066/ Izdajem poslovni prostor 35 m 2 sa parkingom, Dervi{i, tel. 051/ Izdajem namje{tenu kancelariju, 20 m 2, Aleja Svetog Save 7a, pored Osnovnog suda, tel. 051/ ; 065/ Izdajem poslovni prostor od tri kancelarije (60 m 2 ) u centru grada, tel. 065/ ; 051/ Izdajem lokal, 25 m 2, kod Hipo banke, Aleja Svetog Save 15, tel. 066/ Izdajem kancelarijski poslovni prostor 50 m 2, (tri kancelarije) strogi centar cijena 650 KM, tel. 065/ Iznajmqujem poslovne prostore u centru grada - Gospodska, prizemqe 15,5 m 2, drugi sprat 37 i 55 m 2 i kancelarijski prostor 90 m 2. Ima grijawe, klima, obezbje ewe, tel ; 065/ Izdajem poslovni prostor 52 m 2 pogodan za kafi} ili kancelarije, u`i centar grada, tel. 065/ Iznajmqujem poslovni prostor, 100 m 2, prizemqe, sa upotrebnom dozvolom i grijawem, centar Bawaluke, tel. 065/ Izdajem ili prodajem dva poslovna prostora, a mogu biti i jedna cjelina, lokali se nalaze u Srpcu, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 135 m 2 u ul. Marka Kraqevi}a br. 35, Obili}evo, tel. 051/ Izdajem poslovni prostor, 60 m 2, Kara or eva 2 (zgrada "Energomonta"), tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 60 m 2, u Bawaluci, tel. 065/ Potreban ugostiteqski objekat sa kuhiwom i upotrebnom dozvolom, tel. 065/ PRODAJA Prodajem zidanu gara`u, ul. Vilsonova, Obili}evo Bawaluka, tel. 051/ Prodajem zidanu gara`u, 1/1, ulica Kraqa Alfonsa 25, tel. 065/ U centru grada kod glavne po{te hitno prodajem gara`u, cijena po dogovoru, tel. 051/ ; 066/ ; 066/ Prodajem zidanu gara`u, ul Skendera Kulenovi}a, 15 m 2, 1/1, tel. 065/ Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade u ul. Simeuna \aka 62, 15 m 2, vl. 1/1, tel. 065/ Prodajem gara`u u centru, ul. Vase Pelagi}a 1, parking, kod Rajfajzen banke, tel. 065/ Prodajem gara`u, 1/1, 16 m 2, ul. Vilsonova 8, Bawaluka, tel. 066/ Prodajem gara`u ul. Arsenija ^arnojevi}a 33, struja 18 m 2, KM, tel. 066/ Prodajem zidanu gara`u, 16 m 2, ul. Vilsonova, Bawaluka, tel Prodajem gara`u, 15 m 2, vl. 1/1, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem zidanu gara`u 15 m 2 kod Ekonomske {kole u Bawaluci, tel. 065/ IZDAVAWE Izdajem gara`u u ul. Vojvode Mom~ila br. 11, nalazi se u suterenu stambene zgrade kod SUP-a, tel. 051/ Izdajem gara`u 17 m 2 i podrum 14 m 2 u ulici Skendera Kulenovi}a br. 3,, tel. 051/ ; 065/ Izdajem gara`u, ul Mihajla Pupina, tel. 051/ PLACEVI PRODAJA Prodajem imawe 7,5 km od Bawaluke, tel. 065/ Prodajem pet dunuma zemqe, 1/1, u Bakincima. Struja, voda, put, izvor, potok, pogodno za vikendicu, ribwak, vo}wak, tel. 051/ ; / Prodajem plac od m 2, 850 m 2 u Kuqanima kod nove {kole, 1/1, tel / Prodajem plac, 958 m 2, na po~etku ulice Starog Vujadina na Star~evici, tel. 065/ Prodajem dva dunuma zemqe u Maglajanima - Lakta{i uz asfalt, cijena maraka, tel. 066/ Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka. Pogodno za industrijski pogon, tel. 051/ Prodajem dva placa po 840 m 2 u Desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 m od "Vodovoda", tel. 065/ ; 051/ Prodajem m 2 zemqe - ^arda~ani, mogu}nost prikqu~ka struje, vode, telefona, tel. 051/ Prodajem plac od m 2 sa postavqenim temeqom za kuglanu u centru ^elinca, tel. 066/ Prodajem plac 975 m 2 na Petri}evcu, mo`e se podijeliti na dva dijela, papiri 1/1, cijena evra, tel. 051/ ; 065/ Prodajem plac, 600 m 2, sa gra evinskom dozvolom, na Tuwicama, veoma povoqno, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve od 505, 820, 930 m 2, tel. 065/ Prodajem plac, 500 m 2, u Drakuli}u, od {kole m, sa komplet gra evinskim papirima i projektom, cijena KM, tel. 065/ Prodajem plac, m 2, u Krminama, pod borovima i plac od m 2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/ Prodajem 11 dunuma obradive zemqe u Vakufu kod Aleksandrovca, tel. 051/ Prodajem m 2 placa u Velikom Bla{ku i plac od m 2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/ ; 065/ Prodajem plac u Dervi{ima ul. Podgori~ka sa objektom i svim komunalijama, tel. 065/ Prodajem placeve u Motikama, Debeqacima, Lakta{ima, Star~evici, Rebrovcu, [argovcu i Prije~anima, tel. 065/ Prodajem plac u Glamo~anima m 2, 300 m od autoputa, cijena KM, tel. 065/ Dervi{i, iza "Obija" prodajem ~etiri placa, tel. 065/ Prodajem tri placa na Star~evici u Bawaluci 412 m 2, 447 m 2 i 525 m 2, tel. 065/ Prodajem plac od 600 m 2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ Prodajem zemqu u Ulciwu, blizu gradske pekare, ima struju i vodu m 2, tel. 051/ Prodajem zemqu u Slatini, m 2, struja i voda, tel. 065/ Prodajem zemqu u Barlovcima, m 2, struja i voda, tel. 065/ Prodajem plac 350 m 2 sa lokacijskom dozvolom Vrbawa, ul. R. Petrovi}a, tel. 065/ Prodajem plac na Petri}evcu, m 2, tel. 065/ Bawaluka - Mi{in Han, prodajem 58 dunuma zemqe pored rijeke, tel. 065/ Prodajem plac u Trnu kod {kole, pored Vrbasa, m 2, tel. 068/ Prodajem m 2 zemqe na Tuwicama u neposrednoj blizini budu}eg biznis parka, 16 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem plac, 600 m 2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem dva placa po 500 m 2, [argovac, odli~na lokacija, tel. 066/ Prodajem deset dunuma obradive zemqe u Maglajanima kod Aleksandrovca, tel. 051/ Prodajem plac za ku}u 600 m 2 u Prije~anima - Bawaluka (ku}i{te) struja, voda registrovana na placu, asfalt, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/ ; 065/ Prodajem m 2 zemqi{ta na Lakta{koj petqi sa prilazom m 2 /25 KM, tel. 066/ Prodajem plac m 2 Jagare, cijena KM, tel. 065/ Prodajem placeve za gradwu stambenih objekata na vi{e lokacija, Petri}evac, Prije~ani, Zalu`ani, tel. 066/ Prodajem plac m 2, 1/1, sa dva monta`na objekta - voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/ Prodajem zemqu u ^elincu kraj rijeke Balatin, m 2, mo`e na parcele, cijena m 2 /pet KM, tel. 051/ Prodajem plac u Bijeqini na odli~noj lokaciji, preko puta marketa "Tempo", m 2, tel. 065/ Prodajem plac od m 2 u Zalu`anima iznad Betoware, ul. Nenada Kosti}a 63a, dozvoqena gradwa, tel. 051/ ; 065/ Prodajem 500 m 2 i m 2 zemqe uz asfaltni put Bawaluka - Sara~ica, cijena 60 KM/m 2, od centra {est km, papiri 1/1, tel. 051/ , 065/ Prodajem placeve u Drakuli}u sa infrastrukturom uz asfalt, povoqno, tel. 065/ Prodajem u ^esmi staru ku}u sa m 2 zemqe u ra~un uzimam stan, tel. 065/ Prodajem tri dunuma zemqe, 1/1, Sara~ica, struja, voda, kraj glavnog puta, dozvoqena gradwa, tel. 051/ ; 066/ Prodajem plac u Kuqanima, struja, voda, telefon, kanalizacija i kablovska, izme u crkve i zgrada, povr{ine 550 m 2, tel. 066/ Prodajem 160 dunuma zemqe i {ume u komadu, voda, struja - povoqno, okolina Slatine, tel. 065/ Prodajem plac m 2 kraj glavnog puta blizu Slatine, pogodan za vikendicu - vrlo povoqno, tel. 065/ Prodajem plac u Krupi na Vrbasu, uz samu obalu rijeke, ogra eno, postav - qena ladara, tel. 065/ Prodajem vi{e placeva u Trnu, tel. 066/ U Gorwoj Piskavici prodajem 3,5 dunuma zemqe, povoqno, tel Prodajem dva placa u ul. Franca [uberta, naseqe Lau{, placevi od 500 i 706 m 2, asfalt, voda, kanalizacija, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem plac, 600 m 2, ul. Novaka Piva{evi}a, mjesna zajednica Ada, tel. 065/ Prodajem plac, 1/1, povoqno, Gla - mo~ani, dozvoqena gradwa, tel. 065/ Bawaluka, iza kasarne "Kozara", prodajem m 2 placa, tel. 065/ Bawaluka, iza Carine prodajem m 2 zemqe, predvi ena hala, tel. 065/ Prodajem plac od 600 ili 1000 m 2 u Slatini, u ulici Mladosti, put, struja i voda na placu, grunt 1/1, tel. 051/ ; 066/ Prodajem ~etiri dunuma zemqe u ^okorskim poqima, 200 m od kowi~kog kluba, papiri uredni, voda i struja na parceli, tel. 066/ ; 051/ Prodajem 20 dunuma zemqe, deset dunuma {ume, starija ku}a, voda, struja, put, tri km od bawe Slatina, tel. 065/ Prodajem placeve na Petri}evcu, sun~ana strana, ul. Majevi~ka, informacije na, tel. 065/ ; 065/ Prodajem 160 dunuma zemqe i {ume u komadu, voda, struja, okolina Slatine - povoqno, tel. 065/ Prodajem vi{e placeva u Slatini plus tra`im ortaka za pravqewe salona za svadbe, tel. 066/ Prodajem plac u ulici Koste Jari}a 16, tel. 065/ Prodajem gra evinske placeve u Zgowanina od 600 do 800 m 2, dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 066/ Prodajem m 2 zemqe, uz glavni put, 1/1, prilaz, voda, struja, Mi{in Han, tel. 066/ Prodajem 3,8 dunuma zemqe u Kobatovcima kraj puta, dozvoqena gradwa, tel. 065/ Prodajem dva placa po m 2 u Sara~ici, cijena 30 KM/m 2, tel. 051/ ; 065/ Prodajem ~etiri dunuma {ume i plac od 2,5 dunuma zemqe kod `eqezni~ke stanice u Jo{avci, tel. 066/ Prodajem placeve u Lakta{ima na dobrom mjestu, tel. 065/ Prodajem 15 dunuma zemqe u Mahovqanima kod aerodroma pored puta Bawaluka - Gradi{ka, tel. 065/ Prodajem povoqno 1700 m 2 zemqe u Krupi na Vrbasu, struja, voda, asfalt, povoqno za ku}u ili vikendicu, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/ Povoqno prodajem dunum zemqe za vikendicu, od Kla{nica ~etiri km prema Prwavoru, kraj asfalta, tel. 065/ Mahovqani, prodajem 27 dunuma zemqe uz put Bawaluka - Gradi{ka, tel. 065/ Prodajem plac u Motikama kod crkve m 2, 1/1, cijena 30 KM/m 2, tel. 065/ , 051/ Tuwice, prodajem deset dunuma zemqe uz prijedorsku cestu, mo`e i pet dunuma, tel. 065/ Jablan, prodajem ~etiri dunuma zemqe, tel. 065/ Prodajem plac u [argovcu, 1/1, dozvoqena gradwa, veli~ina 940 m 2, tel. 051/ ; 066/ Zalu`ani, prodajem m 2 zemqe, mogu} ulaz i izlaz od autoputa, predvi ena hala, tel. 065/ Prodajem plac na atraktivnoj lokaciji u Ma iru, pogled na grad 1/1 povoqno, tel. 065/ Prodajem plac u Slatini m 2 sa {upom, voda, ogra en, 1/1, gruntovno, blizu bawe, tel. 065/ Prodajem plac u Lakta{ima, 600 m 2, povoqno, dozvoqena gradwa 1/1, tel. 065/ ; 065/ Prodajem plac u Bawaluci, ul. Kwaza Milo{a 39. Dozvoqena gradwa objekta 12h9 m (P+2 +M), tel. 065/ ; DG. Gradi{ka - Drageqi, prodajem 13 dunuma zemqe, pored puta, od autoputa pet km, tel. 065/ Prodajem osam dunuma zemqe, 1/1 naseqe Kraji{nik, Nova Topola, zvati od deset do 19 ~asova, tel. 065/; ; 065/ Prodajem {umu sa zemqom 13 dunuma u Qubatovcima, Lakta{i, cijena KM, tel. 051/ ; 00381/ Prodajem 50 dunuma zemqe, idealno za vo}wak, nedaleko od Srpca, Brezovqani, 1/1, cijena po dunumu KM, tel. 065/ Prodajem dva placa od 500 m 2 u Tuzlanskoj 14 u Bawaluci, tel. 065/ Prodajem plac u ^esmi, ul. Zdravka Dejanovi}a 8, tel. 065/ Povoqno prodajem m 2 zemqe u Rami}ima kod "Unisa", tel. 065/ Prodajem vi{e gra evinskih placeva u [argovcu vel. 500 m 2 pojedina~no ili zajedno vl. 1/1 cijena ve} od 20 KM/m 2, tel. 066/ Prodajem plac, m 2, Debeqaci - Gavrani}i, pogodan za vikendicu, cijena po dogovoru, tel. 065/ ; 051/ Prodajem placeve u Pavlovcu, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem dva dunuma zemqe, povoqno za vinograd u selu Milo{evci, Lakta{i, tel Prodajem plac m 2, 1/1, dozvoqena gradwa P+2, cijena 100 KM, blizu Olimpijskog bazena, tel. 065/ Prodajem placeve u [argovcu, struja, voda, papiri uredni, 1/1, tel Bawaluka - Drago~aj, prodajem sedam dunuma zemqe od prijedorske ceste 80 m, tel. 065/ Prodajem deset dunuma zemqe uz put Kuqani - Rami}i u Kuqanima kod Bawaluke, tel. 065/ Prodajem devet dunuma zemqe uz asfaltni put Prwavor-^elinac, pet km od Prwavora, tel. 065/ Prodajem plac m 2 u Kuqanima, asfalt, struja, voda i telefon, tel. 051/ ; 066/ Prodajem plac, 500 m 2, kraj asfalta, papiri 1/1, ul. Tuzlanska 76, dozvoqena gradwa, Star~evica, tel. 051/ Prodajem u [u{warima dva dunuma zemqe, tel. 065/ Prodajem na Star~evici zemqu, m 2, sa pogledom na grad, tel. 065/ Prodajem vi{e placeva u Dervi - {ima, 580, 620 i 640 m 2, voda i struja, tel. 065/ Prodajem zemqu, m 2, u Mi - {inom Hanu, uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/ Prodajem plac 680 m 2 u Glamo - ~anima, voda, struja, povoqno, tel. 065/ Prodajem plac u Jablanu gorwem, m 2, cijena KM, tel. 065/ Prodajem dva dunuma zemqe u [u{ - warima uz rijeku, pogodno za vi - kendice, veoma povoqno, tel. 063/

33 OGLASI GLAS SRPSKE petak, 4. maj Prodajem plac od 950 m 2 u Gorwem Drakuli}u, papiri uredni, 1/1, tel. 066/ Prodajem placeve u Krupi na Vrbasu, desna obala Vrbasa, tel. 066/ Prodajem plac na moru 227 m 2, Milna - Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 065/ Prodajem ~etiri dunuma zemqe, a mo`e i mawe, u Jablanu, papiri 1/1, tel. 065/ Prodajem zemqu u Drugovi}ima, ~etiri dunuma, tel. 051/ Prodajem ~etiri dunuma zemqe pored glavnog puta u ^arda~anima, tel. 051/ Prodajem zemqu na Star~evici, ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vikendicu, tel. 065/ Prodajem plac od 200 m 2 u Bilicama, Vruqe kod [ibenika, tel. 065/ ; 065/ Prodajem plac 636 m 2 na po~etku Motika kod vodotorwa, {est km od centra, papiri 1/1, put, voda, struja, 24 KM/m 2, tel. 066/ Prodajem plac od 600 ili m 2 u Slatini u ulici Mladosti, put, struja i voda na placu, grunt 1/1, tel. 066/ ; 051/ Prodajem povoqno u blizini bawe Slatina devet dunuma zemqe, sa potokom, tel. 065/ Prodajem dva placa po 500 m 2, Bawaluka, [argovac, svi uslovi obezbije eni, gradska voda, trofazna struja, put itd., 1/1, cijena povoqna, 30 KM/m 2, tel. 051/ ; 066/ Prodajem zemqu, Lakta{i - Gudura, pokraj bazena, 500 m, tel. 065/ Prodajem kompletno imawe sa zemqom u Ora{ju kod Prwavora, sa ku}om i oku}nicom, tel. 051/ ; 065/ Prodajem pet dunuma zemqe, dva pod {umom, tri pod livadom, dozvoqena gradwa, papiri 1/1, kod Sara~ice, tel. 051/ , 065/ Prodajem dva dunuma zemqe u Motikama vo}wak, struja, voda, ogra eno, objekat 40 m 2 useqivo, tel. 066/ Prodajem povoqno dva dunuma zemqe u [u{warima uz rijeku pogodno za vikendice, tel. 066/ Prodajem placeve u okolini Ba - waluke, sva infrastruktura, dozvoqena gradwa, tel. 065/ ; Prodajem plac na autoputu, tel. 065/ Prodajem plac 700 m 2, Lau{, tel. 051/ ; 065/ Prodajem plac u [u{warima povoqno dozvoqena gradwa, zvati od ~as, tel. 051/ Prodajem plac u ^elincu struja, asfalt ura ena prva eta`a, tel. 065/ Prodajem gra evinski plac od m 2, ulica Kwaza Milo{a, dozvoqena gradwa objekta 20h11 m (P+2), tel. 065/ Prodajem plac, m 2, u Carigradskoj, dozvoqewa gradwa, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem plac u Trnu, 2000 m 2, sa gra evinskom dozvolom za gradwu objekta, tel. 066/ KUPOVINA Kupujem zemqu kod petqe u Topoli, uz autoput, tel. 065/ Kupujem lokaciju za izgradwu poslovno-stambenog objekta veli~ine do m 2 u Bawaluci, zona 1 ili 2, tel. 065/ KIOSCI PRODAJA Prodajem kiosk fabri~ki ra en, voda, struja sat, Star~evica, tel Prodajem metalni kiosk 4 m 2 sa tendom i inventarom, dobro o~uvan, cijena KM, tel. 065/ IZDAVAWE Izdajem kiosk 7 m 2 kod Gimnazije, Bawaluka, sa svom dokumentacijom, tel. 066/ SOBE IZDAVAWE Izdajem sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz (dvori{na ku}a), tel. 051/ Izdajem dvokrevetne sobe sa kuhiwom, kupatilom, centralnim grijawem i posebnim ulazom, Obili - }evo, tel / Izdajem namje{tenu sobu mu{ - karcu, kod Zelenog mosta, tel. 065/ Izdajem namje{tenu, dvokrevetnu sobu u zgradi, Obili}evo, radnicima - studentima, pla}awe unaprijed, tel. 065/ Izdajem sobe za samce kod auto- {kole Volan, cijena 80 KM, ul. Anke Drakuli} 42, tel. 065/ ; 051/ Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu, naseqe Petra Preradovi}a u ul. Garsije Lorke 23, tre}i sprat, tel. 065/ , 051/ Izdajem dvije dvokrevetne sobe namje{tene, preko puta restorana "Orhideja" ul. Kozarska 20 Bawaluka, tel. 066/ ; 051/ Izdajem namje{tene sobe djevojkama, poseban ulaz, kuhiwa, dnevni boravak, WC, kupatilo i centralno grijawe, tel. 065/ Izdajem jednokrevetnu sobu u nasequ Obili}evo, tel. 065/ Izdajem namje{tene sobe kod "La Nine", Centar 2, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem dvije namje{tene nove dvokrevetne sobe + kuhiwa, dnevna, kupatilo, pogodno za studente ili radnike, ul. Majevi~ka 11- C Petri}evac, tel. 051/ ; 065/ Izdajem dvokrevetnu sobu u privatnoj ku}i djevojkama, kuhiwa, kupatilo, kod Kampusa, bez gazda, tel. 051/ , 065/ Izdajem jednokrevetnu sobu, na raspolagawu svi ku}ni aparati. Cijena povoqna i fiksna,, tel. 065/ Izdajem namje{tenu sobu u ul. Jasimira Mal~i}a, tel Izdajem namje{tenu sobu u centru grada uz kori{}ewe kuhiwe, kupatila i televizora, tel. 066/ Izdajem u Bawaluci, centar, jednokrevetnu sobu, upotreba kuhiwe, 150 KM sa re`ijama i preno}i{te 20 KM, tel. 065/ Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, Borik, tel. 066/ Izdajem mu{karcu jednokrevetnu sobu, kablovska, internet, grijawe, poseban ulaz, tel Izdajem jednokrevetnu sobu sa grijawem, poseban ulaz, upotreba kuhiwe, ul. Stevana Bulaji}a, tel. 051/ Izdajem veliku namje{tenu sobu u Novoj varo{i, ul. Pave Radana, bez gazda, odvojen ulaz, pogodno za radnike, tel. 066/ Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu u zgradi po le`aju 125 KM, naseqe Obili}evo, tel. 065/ Tra`im cimera u dvokrevetnoj sobi, Borik, preko puta Kampusa, tel. 051/ Izdajem dvokrevetnu sobu mu{ - karcima, Obili}evo, pla}awe unaprijed, tel. 066/ Izdajem djevojkama sobu sa parnim grijawem u centru Bawaluke, tel. 051/ Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu - poseban ulaz, tel. 065/ Izdajem sobu, prizemqe ku}e, poseban ulaz, centralno, kuhiwa, kupatilo, blizu centra, tel. 065/ ; 051/ VIKENDICE PRODAJA Prodajem sre enu useqivu vi - kendicu - ku}u, 30 m 2 na dva dunuma zemqe pod vo}em, Gorwi Kadiwani kod Slatine, tel / , 065/ Prodajem vikendicu u Lakta{ima, 700 m od bazena, iznad autoputa, tel. 065/ Prodajem vikendicu u Kobatovcima, op{tina Lakta{i, tel. 065/ Prodajem vikendice u Motikama, Karanovcu, Aleksi}ima, ]etojevi- }ima, na Kr~maricama, Tre{wiku, tel. 065/ Prodajem vikendicu i m 2 placa (vo}waka) u Rije~anima kod Lakta{a, gra evinska, urbanisti~ka dozvola, 1/1, hitno, tel. 065/ Povoqno i hitno prodajem vikend ku}u i dva dunuma zemqe, Novi Grad, tel. 065/ Prodajem vikendicu u Krupi na Vrbasu iznad slapova, KM, tel. 065/ Prodajem vikednicu, tvrda gradwa i dva dunuma zemqe, 1/1, sve ogra eno (Bo{kovi}i) Aleksi}i, op{tina Lakta{i, tel. 066/ , Prodajem vikendicu, 40 m 2, pet dunuma zemqe, vo}e, sve u ogradi, osam km od grada, mo`e zamjena za stan, tel. 066/ Prodajem imawe kod Kla{nica, ve}u vikendicu, voda, struja, telefon, ve}i vo}wak papiri uredni, tel. 051/ Prodajem vikendicu u Slatini, tel. 065/ Prodajem imawe u ^arda~anima, ve}a vikendica, voda, struja, telefon, vo}wak i zemqe sedam dunuma, tel. 051/ Prodajem ili mijewam za stan vikendicu - ku}u u [u{warima, tel. 065/ Prodajem vikendicu sa vo}wakom u Slatini, tel. 065/ Prodajem vikend ku}u ili mijewam za plac u okolini Bawaluke, tel. 066/ Prodajem vikendicu na putu Bawaluka - Jajce, osam KM od grada, ima vodu i struju i sve papire za vikendicu, tel. 065/ Prodajem vikendicu (devastirana) kod Slatine u G. Kadiwanima 18 km od Bawaluke, asfalt, struja, vo}e, ograda, ~etiri m od rijeke, tel. 065/ Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/ IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1 le`aja, 30 KM dnevno, minimalno sedam dana, tel. 065/ MOTORNA VOZILA PRODAJA Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, g. p., registrovan do decembra godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/ Prodajem "fijat punto 1.9 JTD", god. troja vrata, klima, servo, el. podiza~i, registrovan. Cijena KM, tel. 065/ Prodajem "reno lagunu" 1.9 DCI god. u ekstra stawu ful oprema, registrovan cijena 8800 KM, tel / Prodajem "sitroen berlingo" 2.0 hdi teretni, neocariwen, ful oprema cijena 5500 KM mogu}a zamjena, tel / Prodajem gasni viqu{kar "jejl", godina, 1500 kg, H=4,5 m, tel / Prodajem "reno megan" 1.9 DTI 98. god. registrovan, ful oprema, nove gume u ekstra stawu cijena 5800 KM, tel / Prodajem - mijewam "mercedes 124 moto -200", g.p. 90, {iroka lajsna, registrovan do 2013, tel. 065/ Prodajem "audi 2", g. p. 1992, gas i benzin, tel. 066/ Prodajem "VW sharan" 1,9 TDI kraj god. automatik, u odli~nom stawu, ful oprema, tel. 065/ Prodajem "oktaviju" 1,9 SDI, g. p ili mijewam za jeftinije vozilo, tel. 066/ ; 066/ Prodajem auto "pasat" 2002 s puno opreme plavi TDI, tel. 051/ ; 066/ Prodajem ili mijewam automobil "reno 21 nevada", dizel, karavan, g.p. 1992, za novije uz mawu doplatu, tel. 066/ Prodajem "ford fijestu", el. podiza~i stakla, petoro vrata, 96.godi{te, tel. 066/ ; 065/ Prodajem "golf" GTI, god., registrovan do marta g., KM, tel. 065/ Prodajem prikolicu za prevoz vozila, istekla registracija, tel. 065/ Prodajem "folksvagen yeta" 1,6D, u voznom stawu, registrovan, godi{te, cijena 800 KM, tel. 065/ Prodajem "golf 3", dizel, 1.9, g.p., bijeli, registrovan do {estog mjeseca, tel. 065/ Prodajem "golf" GTO, godi{te, registrovan do 3/013, cijena KM, tel. 065/ Kombi MB 100 dizel, povi{eni, 92. g. p., motor i limarija dobri, povoqno, mo`e zamjena za yip, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "alfu" 147 crvene boje, vrlo o~uvana, u cijenu mo`e "samuraj suzuki", tel. 065/ Prodajem "kadet suza" 87. godi{te, benzin, plin istekla registracija, KM, "kadet suza" 1,6 D 87. reg. do 12.12, tel. 066/ "Nisan" turbodizel 2,3 turbo dizel, 88. godi{te, u odli~nom stawu, povoqno, limuzina, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "folksvagen venta", g. p. 1997, 1.9. TDI, 81 KW, registrovan, povoqno, tel. 065/ Prodajem "opel 1.2", g. p. 1975, registrovan do kraja 2012, u dobrom stawu, cijena KM, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem "opel zafiru" 2,0 DTI, g., prvi vlasnik, km, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "ford fijestu" 1,25 16V, g.p. 1998, nova, registracija, km, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "golf 3", g.p. 1994, 1,9 dizel, bijele boje, tel. 065/ Prodajem "sitroen ksara" registrovan do decembra 2012, tel. 065/ Prodajem "opel korsu" g.p.1989, cijena po dogovoru, tel. 065/ "Pasat" dizel, 1600 turbo, dizel karavan, povoqno, crna boja, g.p. odli~an, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "mercedes A klase, 1,7 CDI", g. p.u super stawu, tel. 065/ ; 065/ Prodajem ~etiri qetne gume 225/55 R16, polovne "mi{elin" 205/55R16, dvije "tigar" M+S u dobrom stawu, tel. 065/ ; 051/ "Mercedes " 250 dizel, povoqno, trula vi{wa, u odli~nom stawu na{e table, 4500 KM, mogu}a zamjena, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "mercedes ", gen{er 300 dizel god. ura ena generalka motora, tel. 051/ , 063/ Prodajem kombi "hjundaji 100" dizel, neregistrovan, kombinovani, cijena KM, tel. 066/ "Mercedes 200" dizel u odli~nom stawu povoqno, cijena 2800 KM, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "golf 2", prva registracija god., ~etvoro vrata, crveni, u dobrom stawu, tel. 065/ Prodajem hitno i jeftino "BMW" dizel 87. g.p. registrovan do decembra, tel. 065/ Prodajem "golf II", g.p., 1,3 plin - benzin, cijena evra, tel. 065/ Prodajem "mercedes 190 D", godi{te, crni, alarm, centralna, {iber, ABS, al felge, registrovan do 1/013, tel. 065/ Prodajem kombi "fijat dukato" dizel, registrovan, u top stawu sa paktregerom, cijena KM, tel. 066/ Prodajem motocikl star dvije godine, tel. 065/ Prodajem "pe`o 309", bijele boje, godi{te kubika 1.350, nije registrovan, cijena 800 KM, tel. 065/ Prodajem "golf 1" TD 1,6, g. p. 1983, registrovan 9/2012, cijena 1000 KM, tel. 065/ Prodajem kamion "ford bedford" nosivosti pet tona, povoqno, ispravan, o~uvan, u vrlo dobrom stawu, al. stranice karoserije, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem "ford fijestu" 1.8, dizel, g. p U dobrom stawu. Registrovana do jula godine. Cijena KM, tel. 066/ Prodajem "pe`o 306" 1,9 dizel, godi{te, u super stawu, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "ford fijestu" 1.8 dizel, g. p. 1997, u dobrom stawu, registrovana do novembra godine, KM, tel. 065/ Prodajem "jugo 45", godina proizvodwe u ispravnom stawu, nije registrovan, cijena 500 KM, tel. 065/ Prodajem "golf" 1,6 D, godi{te, registrovan do , o~uvan, povoqno, tel. 065/ "Lan~ija" 999 cm 3, odli~na, 89. g. p., povoqno, dobar motor i limarija, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "lagunu" 1,9 D, tel. 066/ Prodajem "reno lagunu" karavan, g. p., dizel. 1,9 cca, 88 KW, registrovana do 11/012, cijena 8300 KM, tel. 066/ ;051/ Prodajem "mercedes E 300", g.p u odli~nom stawu, tel. 065/ Prodajem "jugo", 1.1 tempo, godi{te, crveni, registrovan, o~u - van,, tel. 065/ Prodajem kedi "folksvagen", g., tel. 065/ Prodajem "golf 5", godina proizvodwe, tel. 065/ Prodajem "jugo 45", 1984, u voznom stawu, registrovan do kraja aprila 2012, povoqno, tel. 065/ Prodajem automobil "lancia-y", g.p. kraj 1999, registrovana 12/012, u odli~nom stawu, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "reno 9" dizel veoma o~uvan a mala potro{wa, zvati od 19 do 21 ~as, tel. 051/ Prodajem "ford eskort" 1,4 benzin, godi{te, o~uvan, registrovan, tel. 066/ KUPOVINA Kupujem sve vrste automobila do 300 KM, tel. 065/ Kupujem automobile "jugo", tel. 065/ Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/ DIJELOVI I OPREMA Prodjem auto-prikolicu, cijena povoqna, tel Prodajem ~etiri gume, alu. felge , tel. 065/ Prodajem "mercedes" C-180, 95 g.p.u dijelovima, tel. 065/ Prodajem "lavqu kanyu" protiv kra e vozila, lijeva vrata za "golf 2" i rezervni to~ak 175/65/13, tel. 065/ Prodajem "sitroen ksaru", 98 g.p. benzin, ful oprema u dijelovima, tel. 065/ Prodajem "ford eskort" TD 98 g.p. u dijelovima, tel. 065/ Prodajem pet auto-guma "brixston", 195 h 65 h 15, ukupno 100 KM, komad 25 KM, tel. 065/ Prodajem mjewa~ za "fijat bravo" benzin, cm 3, cijena 150 KM, tel. 065/ Prodajem alu-felge za "audi jaje", petokrake 195/50/15, cijena 350 KM, tel. 065/ Prodajem {topke za BMW 318, cijena povoqna, tel. 065/ Kupujem starinske motocikle i dijelove u bilo kakvom stawu, tel. 065/ Prodajem ~etiri polovne gume 215/55/16 "brixston", u dobrom stawu, cijena 100 KM, tel. 065/

34 34 petak, 4. maj GLAS SRPSKE OGLASI Prodajem ~etiri gume , tel. 065/ Prodajem "sitroen ksaru", g. p., benzin, ful oprema, u dijelovima, tel. 065/ Prodajem dijelove za "golf 2", benzin, tel. 065/ Prodajem letvu volana, poluosovine, mjewa~ za golf 3, tel. 065/ Prodajem gume 235/50/18, tel. 065/ MA[INE I ALATI PRODAJA Prodajem tokarski stroj sa komplet alatom, tel. 065/ Prodajem hidrauli~nu dizalicu za podizawe kamiona, podi`e teret do 65 tona, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem ma{inu za obradu drveta, za izradu `qebova, brodskog poda, lamperije, tel. 065/ Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal, "metalac SB-2 profesional MK-2", ispravna, kao nova, povoqna cijena, tel. 066/ Prodajem pisa}u elektri~nu ma{inu original "IBM" marka - u odli~nom stawu KM, tel. 065/ Linija za dejonizaciju vode, original, veliki kapacitet, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/ ; 065/ Prodajem novu ma{inu za rezawe kerami~kih plo~ica, povoqno, tel. 066/ PONUDA Prodajem zup~anike, motor, cirkular, crijevo za vazduh, motor, dizalicu, 450 vati, 200 kg, tel. 066/ TRGOVINA PRODAJA Prodajem komplet inventar za trgova~ku radwu, kasa, vaga, fri`ideri, police, tel. 065/ ;. UGOSTITEQSTVO PRODAJA Prodajem gostionicu sa {est soba za spavawe, na placu od 660 m 2, dozvoqena gradwa u gradu, tel. 065/ Prodajem stolove i stolice za ba{tu, metalni, ~etiri stola i 16 stolica, cijena po dogovoru, tel. 066/ Prodajem motel sa 12 soba i restoranom, tel. 065/ Prodajem metalne ba{tenske stolove i stolice, pecanu sa rostfrajnim ra`wevima, dvije tende 6h2 m i ostalu opremu za ugostiteqstvo, tel. 066/ Prodajem ugostiteqsku opremu (kafi}) i ve}u tendu, tel. 051/ Prodajem kafe-aparat sa mlinom, i ambala`u za pivo i kiselu, tel. 065/ ZANATSTVO PRODAJA Prodajem komplet opremu za mawu pr`ionicu kafe svega KM, tel. 051/ POQOPRIVREDA PRODAJA Prodajem prikolicu za traktor sa dvije osovine, tel. 065/ Prodajem plugove obrta~e, tel. 065/ KUPOVINA Kupujem prskalicu za traktor - atomizer, tel. 065/ GRA\EVINARSTVO PRODAJA Prodajem 1,3 m 3 suve grede za vi - kendicu ili za enterijere, tel. 065/ Prodajem postaklene prozore 120h120- dva komada, 120h60 - dva komada, tel. 065/ Prodajem rezanu gra u povoqno, ku}na dostava, tel. 065/ Prodajem gra evinski materijal, nov i polovan, ostalo orah za rezbarewe, tel. 066/ Prodajem stari klesani kamen od sru{ene ku}e, tel. 066/ Prodajem polovna tri krila prozora 50x70,, tel. 065/ Prodajem betonske cijevi 500h1.000 nekori{}ene, tel. 051/ Prodajem hrastov parket "S" klase (standard), 400h42h16 mm, tel. 065/ Prodajem mje{alicu za beton na struju, dobro o~uvanu, malo je radila, tel. 051/ ; 065/ Prodajem drvenu stolariju sa roletnama, gara`na vrata, sve u dobrom stawu, cijena pristupa~na, tel. 066/ Prodajem sobna vrata, 80h205 cm, tel. 065/ Prodajem hrastov parket dugi (engleski pod) 2h3h100 cm, tel. 051/ Prodajem krovnu konstrukciju sa stropnim gredama od suve hrastove gra e za ku}u ili vikendicu veli~ine 5h6 m, tel. 065/ KUPOVINA Kupujem salonit plo~e, 50 komada, polovne ili nove sa osam rebara, tel. 051/ ; 065/ RA^UNARI PRODAJA Polovni ra~unari sa jakim i kvalitetnim dijelovima, sa i bez monitora, garancija. Pentijum IV, cijena 200 KM. Amd dual core, cijena 330 KM, tel. 066/ MUZIKA PRODAJA Prodajem harmoniku od 96 i 60 basova, cijena po vi ewu, tel. 065/ Prodajem akusti~ni klavir "Weinbach", cijena KM, tel. 065/ APARATI ZA DOMA]INSTVO PRODAJA Prodajem TV "grundig", posqedwa generacija, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/ ; / Prodajem el. {tedwak, Corona (Slo), puklo staklo, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem elektri~ni {poret, plin-struja u odli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem nov ugradbeni {poret, kombinacija gas-struja, povoqno, tel. 065/ Prodajem televizor, tel. 065/ Prodajem povoqno {poret na ~vrsto gorivo, "plamen", skoro nov, tel. 051/ Prodajem zamrziva~ ladi~ar "gorewe", povoqno, TV "gorewe" kao nov, povoqno, zvati od 19 do 21 ~as, tel. 051/ Prodajem ve{ ma{inu "gorewe" stara tri godine i ma{inu za {ivawe, tel. 066/ , 051/ Prodajem ve{ ma{inu "samsung" 1200/0, {est kg, dobro o~uvana, tel. 066/ Prodajem TV "samsung", siva boja, ekran 51 cm, cijena povoqna, u ispravnom stawu, tel. 065/ NAMJE[TAJ PRODAJA Hitno prodajem trosjed, dvosjed, fotequ i tabure, cijena 250 KM, tel. 051/ Prodajem dupli sudoper sa vise}im elementima za kuhiwu, tel. 066/ Prodajem regal, trpezarijski sto, komode, i dr. sobni i kuhiwski namje{taj, i ure aje, povoqno radi selidbe, tel. 066/ Prodajem namje{taj - spava}u sobu, dnevni boravak i bijelu tehniku, tel. 065/ ili 066/ Prodajem dvosjed, trosjed i fotequ u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/ ; 051/ Prodajem regal, komodu, vitrinu i ugaonu garnituru, "simpo", povoqno, tel. 066/ ; 051/ Prodajem kuhiwu sa dva {anka mawa u be` boji, cijena po dogovoru, tel. 066/ Prodajem garnituru "Podgradci", trosjed, dvosjed i foteqa, drveni rukohvati, cijena 200 KM, tel. 066/ Prodajem namje{taj, dva monitora, kafe-aparat, tel , 065/ Prodajem gusanu pe} ka - lorija i cirkulacionu pumpu za centralno grijawe, tel. 051/ ; 065/ Prodajem {poret na drva "helios" 70h50, povoqna cijena, tel Jeftino prodajem sobni regal i dva kau~a, tel. 051/ USLUGE OSTALO Brzo, kvalitetno i sa garancijom radim vodoinstalacije i kanalizaciju, kao i sitne popravke, tel. 051/ ; / Kvalitetna i stru~na izrada seminarskih, diplomskih i magistarskih radova, biografija, prezentacija i prevoda tekstova sa engleskog, tel / Ovla{}eni prevodilac - stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik, Aleja Sv. Save 30. Prijem dokumenata od osam do 20 ~asova, tel / Vr{im frezawe ba{ta na re - laciji Prije~ani - [u{wari - ^arda~ani, tel. 065/ Dajem instrukcije iz wema~kog jezika za sve uzraste i prevodim tekstove, tel. 065/ Tra`im posao lijepqewa plakata i razno{ewa letaka, tel. 066/ Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/ Profesor engleskog jezika daje ~asove ({est KM) i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/ [kola ra~unara "Giga Computers" nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima, polagawe sertifikata, zvati svaki dan od osam do 16 ~asova, tel. 051/ Odgovorna, pouzdana i sa preporukom gospo a ~uvala bi djecu bez obzira na uzrast u va{em ili svom domu, tel. 065/ Nudim usluge kre~ewa, gletovawa, unutra{we fasade radim i demit fasade i keramiku, tel. 066/ Daktilograf tra`i povremeni ili stalni posao, tel. 065/ Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/ Pru`am usluge klawa malih i velikih sviwa, teladi, jagwadi itd., tel. 065/ Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/ Radim sve vodoinstalaterske poslove, uz garanciju, tel. 051/ ; 065/ Dajem instrukcije osnovcima iz matematike, tel. 065/ Prevozim putnike i robu kombijem "mercedes", tel. 066/ Ako nemate vremena da pro{etate svoje dvori{ne ili ku}ne qubimce javite se jedan sat - pet KM, tel. 066/ Dajem instrukcije iz wema~kog jezika za sve uzraste i pomo} u u~ewu va{em osnovcu, tel. 066/ ; 051/ Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale elektroopreme, popravqa stare i ugra uje nove elektroinstalacije, tel. 065/ Dimwa~ar - ~istim dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe, tel. 051/ ; 065/ Majstor minuta - sve vrste retrovizora za automobile, kombi vozila, yipove, kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/ Servis gumenih i PVC ~amaca, monta`nih bazena, ribarskih i ronila~kih odijela, du{eka, varewe i plastike, tel. 065/ Izra ujem predmete od drveta za doma}instvo (stolove, stolice, stijene...), tel. 065/ Dajem ~asove matematike u~e - nicima i studentima, cijena ~asa dijeli se s brojem polaznika, tel. 051/ ; 066/ Instrukcije iz matematike u~e - nicima osnovnih i sredwih {kola daje profesorka matematike, tel. 065/ Kre~ewe, gletovawe, tapete, unutra{we fasade, hidroizolacije, dekoracije, rigips, laminat, kera - mika, adaptacija, sanacija i zavr{ni radovi, tel. 066/ Izra ujem {amote za {porete, "alfe" sedmice i devetke, {amotiram i ostala lo`i{ta, tel. 051/ ; 065/ Nudim usluge li~nog osigurawa - tjelohraniteq, tel. 066/ Iskusan ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacije, moleraj, bravarske poslove i ostalo, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/ Ma{inske glazure, fasade, moleraj, sanacije, tel. 066/ Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, prevoz po potrebi obezbije en, tel. 051/ ; 065/ Ozbiqna `ena tra`i posao ~u v- awa starih osoba, ~i{}ewa i spremawa stanova i posl. prostora, tel. 065/ ^i{}ewe generalno, stambenih prostora, dubinsko prawe namje - {taja, tepiha, automobila, uz povoqnu cijenu i garanciju, tel. 065/ Besplatno odvozim stare ve{- ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sl., tel. 065/ Nastavnica matematike dr`i instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/ Crtam slike na nadgrobnim spomenicima, obnavqam stare slike, kle{em i obnavqam slova i brojeve, tel. 065/ ; 051/ Elektri~ar ugra uje, popravqa instalacije, mijewa grija~e, termostate, indikatore, rasvjetna tijela, automatske osigura~e i ostalu opremu, tel. 066/ Pomo} u u~ewu va{em osnovcu pru`a u~iteqica i nastavnica razredne nastave u penziji, tel. 051/ ; 061/ U~iteqica sa iskustvom daje po povoqnoj cijeni instrukcije u~enicima od prvog do petog razreda, tel. 065/ Dr`im instrukcije za u~enike od prvog do petog razreda osnovne {kole iz srpskog jezika i matematike, tel. 065/ Popravqam ra~unare, povoqno, dizawe sistema 20 KM, tel. 065/ Iskusan majstor obavqa limarsko bravarske radove, brzo i kvalitetno, tel. 065/ Prevoz qudi i robe sa radnom snagom, "mercedes" kombi "sprinter", mo`e i inostranstvo, tel. 065/ ^uvala bih i wegovala starije osobe, ~istila stambene objekte, poslovne prostore i stepeni{ta, samo ozbiqne ponude, tel. 066/ Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/ Kvalitetno i sa garancijom radim sve vrste vodoinstalaterskih radova, tel. 065/ Profesor wema~kog jezika - instrukcije, prevodi i ovjere, tel. 065/ Besplatno odvozim {porete, fri`idere, kade, radijatore, limove i `eqezo, tel. 065/ Instrukcije iz matematike za u~enike osnovnih i sredwih {kola, dvo~as 15 KM, dolazim kod vas, tel. 065/ Gradimo ran~eve, pravimo kamine, pecane i fontane, tel. 40 godina ~uvala bi ku}u ili stan sa dvoje odrasle djece, tel. 065/ U~enicima od prvog do petog razreda osnovne {kole poma`em u u~ewu, u~iteqica, tel. 065/ Ozbiqna `ena, ~uvala bih stariju osobu ili dijete, tel. 065/ Izra ujem metalne ograde, kapije, nadstre{nice, zatvaram balkone i sve ostalo od metala, tel. 051/ ; 065/ Obrtnik izvodi zidarske i te - sarske radove brzo, stru~no i kva - litetno, garancija, tel. 066/ VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, gletovawe, kre~ewe i lakirawe stolarije, tel. 065/ Povoqno lijepim kerami~ke plo~ice uz garanciju, tel. 065/ U~iteqica u penziji daje instrukcije djeci. Poma`e sa te{ko}ama u savladavawu gradiva, tel. 066/ Fizioterapeut - manuelna masaza, povoqno, tel. 066/ Tra`im lakirera za rad u lakirnici, tel. 065/ Elektri~ar veoma povoqno i kvalitetno izvodi elektroinstalacije, tel. 065/ ; 051/ Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel. 065/ Ozbiqna `ena wegovala bi starije osobe, ~uvala djecu, ~istila kafi}e, stepeni{ta, stanove, samo ozbiqne ponude, tel. 066/ Pru`am usluge ma{inskog cijepawa drva hidrauli~nom cjepalicom, tel. 065/ Povoqno pravim svatovske cvjeti}e od 0,5 do jedan KM, bidermajere, tel. 066/ Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/ GARDEROBA PRODAJA Prodajem i izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, povoqno, tel. 065/ Prodajem polovnu garderobu iz Wema~ke, 300 kg, 600 KM (kg - dvije KM), tel. 051/ , 063/ Zbog zatvarawa butika prodajem `ensku i dje~iju garderobu, sve 2-3 KM, tel. 065/ KUPOVINA Kupujem polovne cerade, tel. 051/ ; 065/ RAZNA ROBA PRODAJA Prodajem grobnicu sa {est mjesta na grobqu "Sv. Pantelija" u Bawa - luci, tel / , 065/ Prodajem orbitrek-steper, u odli~nom stawu, iz uvoza, cijena 190 KM, tel. 051/ ; / Prodajem ili iznajmqujem 150 drvenih pulceva, visina 2,8 m, tel. 066/ Prodajem bicikl "nisu-pretis", proizveden godine u odli~nom stawu, tel. 065/ Prodajem mawi metalni kiosk, 400 KM, pogodan za ~uvare, tel. 065/ Prodajem povoqno dje~iju sobu, tel. 065/ Kupujem "zrakov" snajper 6'8h42 sa nosa~em, tel. 065/ Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, tel. 066/ Prodajem ugradne svjetiqke u spu{teni strop 4h18 W sa zrcastim rasterom kao nove kom. 24. sa starterima i cijevima, tel. 065/ Prodajem komplet enterijer za butik, ekstra, tre{wa, puno drvo za opremawe cca 70 m 2, mo`e kompenzacija, tel. 065/ Prodajem stoni fudbal "fabi", tel. 066/

35 OGLASI GLAS SRPSKE petak, 4. maj Prodajem drva na pawu, cijena po dogovoru, tel. 065/ ; 051/ Prodajem video-rikorder "soni" za 40 KM, tel. 066/ Prodajem rostfrajni {ank, retro pult i sto za kafe-aparat, tel. 065/ Prodajem vitrinu za poqoprivrednu apoteku malo kori{}ena 230h230h40, 600 KM, tel. 065/ Prodajem grobnicu u grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku, tel. 065/ Prodajem punilicu za kreme i masti, D. Ko{~ice 22, tel. 065/ Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, tel. 066/ Povoqno prodajem novije hrastovo bure, 250 l, za rakiju i vino, prodajem jeftino hrastov prozor za stepeni{te 2h2,20 m, tel. 052/ Prodajem bilijar {tapove i kugle u dobrom stawu, tel. 065/ Prodajem "vitafon" cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem kaqevu pe}, dobro o~uvanu, u funkciji, tel. 065/ Prodajem dvije umjetni~ke slike, slikar Kevi}, hitno i povoqno, tel. 066/ Prodajem stalak za muzi~ku liniju i TV (mesing-staklo), tel. 065/ Prodajem povoqno dje~iji krevetac, du{ek, pe} na drva i izrezana drva, tel. 065/ Prodajem betonirano grobno mjesto za dvije osobe, grobqe "Sveti Marko", tel. 051/ ; 051/ Prodajem prozor i vrata balkonska, ostakqeno i PVC roletne vawske sa nosa~ima, 4 k o~uvano, sve za 100 KM, hitno je, tel. 065/ Prodajem novu metalnu cisternu, 3500 litara, tel. 065/ Prodajem nove dje~je krevece, dim 120 h 60 cm, cijena 130 KM, tel. 065/ Prodajem {iva}u ma{inu marke "paf", cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem jedno grobno mjesto (mogu}nost pravqewa ~etiri mjesta) u Pravoslavnom grobqu u Boriku, Bawaluka, tel. 066/ Prodajem fitnes-profi bicikl osam brzina, malo kori{ten, cijena 200 KM, tel. 065/ Prodajem svijetle}u reklamu sa dva lica, 50h70, cijena 170 KM, tel. 065/ Prodajem hitno gumeni ~amac "maestral" za ~etiri osobe, tel. 065/ Prodajem bicikl `enski "nsu-pretis", proizveden godine, u odli~nom stawu, tel. 065/ Prodajem dva betonirana grobna mjesta na Perduvovom grobqu u Bawaluci, tel. 065/ Prodajem kafe aparat, mlin za kafu, ro{tiq 100h75 cm, pija~nu vagu, tel. 066/ Prodjem vufer sa poja~alom 250 W cijena 100 KM, tel. 065/ Prodajem pr`ionicu kafe, mlin, ma{inu za pakovawe, sve novo, cijena vrlo povoqna, tel. 065/ Prodajem komodu za dnevnu sobu (puno drvo rezbareno, izuzetna), tel. 065/ Prodajem ~etiri stranice i ~etiri stuba za kavez ja~em psu - strane 145h121 kocke 50h50 fi 5 FI `ica ofarbana bijelo, tel. 065/ Povoqno prodajem 150 l rakije {qi - vovice, tel. 063/ Prodajem grobnicu (6) u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/ Prodajem mlin "Mio Standard" sa vi{e prikqu~aka, tel. 051/ ; 065/ Prodajem grobnicu mogu}a dva mjesta ogra ena bez spomenika drugo sve gotovo ^eni}i, tel Prodajem unikatnu kolekciju etno-predmeta, pogodnu za poklone za svaku priliku kao i za prodavnicu - butik, tel. 051/ ; 065/ Prodajem betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 066/ ; 051/ Prodajem 10 novih LR ko~nica, sa tri nastavka, sa kovanim ramovima i zategnutim `icama, tel Prodajem dva prozora balkonska, jedan kau~-le`aj, dvije ma{ine kroja~ke, tel. 051/ Prodajem dje~iji krevet, 140h70 cm, svjetlosiva boja, cijena 70 KM, tel. 065/ Prodajem novo posu e "solingen", predmeta, povoqno, tvorni~ka cijena, 400 evra, tel. 065/ Prodajem povoqno preko 200 tegli sa pok- lopcima, ~iste (`enama koje prave zimnicu), tel. 065/ Prodajem novi bide i bateriju, kupqeni u "Art-dekou", cijena 140 KM, tel. 051/ Prodajem jeftino polovne dadan-blat ko{nice, bez p~ela, tel. 051/ Prodajem kvalitetno balirano sijeno, tel. 051/ Prodajem bagremove direke du`ine 160 cm, cijena 2 KM, kvalitet odli~an, tel. 065/ Prodajem bagremovo koqe za ograde, vinovu lozu i pulceve, tel. 065/ Prodajem prijedorsku {qivovicu od plavih {qiva, odli~nog kvaliteta, jaka, ukusna, pogodna za sve prilike - slave, kr{tewa, svadbe, tel. 065/ Prodajem novu ure enu betonsku grobnicu sa {est mjesta, oblo`ena kvalitetnim crnim mermerom, grobqe "Sv. Pantelija", tel. 065/ Prodajem jaja japanske prepelice veoma povoqno, tel. 066/ Prodajem rebrasto `eqezo f6, 8, 10, 12 i 14, du`ine 12 m, tel. 066/ Prodajem sudoper lijevi, emajlirani kao nov, mikrotalasnu pe} sa rotiraju}im tawirom, kao nova, 1,3 m 3 suve gra e, tel. 065/ Kupujem 25 tona briketa bukva - hrast, tel. 051/ Prodajem gusani kamin "upland", nov kupqen pro{le godine, cijena 380 KM, tel. 066/ Prodajem agregat tatra 30 KW 5000 KM odli~an, tel. 065/ ; 065/ Prodajem alkatan cijevi, pet ~etvrtina, osam bari, za vodu, po povoqnoj cijeni, tel. 065/ Prodajem municiju za pi{toq 7,65 mm, tel. 065/ Prodajem povoqno komplet satelitsku antenu za stare programe, tel. 051/ ; 065/ Prodajem TA pe} br. 4, {poret na ~vrsto gorivo "smederevac", tel. 065/ Prodajem inventar za "braun" proizvode, tel. 065/ Prodajem pi{toq CZ M-70, 7,65 mm, licima sa dozvolom, u odli~nom stawu, tel. 065/ Prodajem pr`ionicu kafe, sa opremom, cijena KM, tel. 065/ Prodajem kompletnu opremu za stomatolo{ku ordinaciju, tel. 065/ Prodajem dva grobna mjesta na grobqu Pavlovac kod Bawaluke, tel. 065/ Prodajem dje~iju sobu, dobro o~uvanu, u plavoj ili roza boji, uz namje{taj i zavjese i itisoni u roza boji, tel. 051/ Prodajem kompletno opremqenu dje~iju sobu u roza boji, cijena 350 KM, u cijenu ura~unate zavjese i itisoni, tel. 066/ Prodajem tri "Bavarijina" vise}a stola, 12 vise}ih stolica, 12 ba{tenskih stolica, polovno, tel. 065/ Prodajem 70 vestern filmova, 30 KM, odli~an kvalitet, tel. 065/ Prodajem o~uvan {poret na drva Preporod, tel. 066/ Prodajem pi{toq "Vis Radom", duga devetka, lova~ku pu{ku CZ-KG 16 mm, licima sa dozvolom, tel. 065/ Prodajem su e 200 kompleta, escajg, ovali, tawiri, zdjele, kutla~e, tel. 065/ Prodajem qekovita jaja japanske prepelice, cijena vrlo povoqna, tel. 066/ Prodajem tri grobna mjesta, zemqa, mo - `e jedno ili dva posebno, grobqe "Sveti Pantelija", Bawaluka, tel. 066/ Prodajem gliser "baliner", 5,5 m, 115 KS, "erkuri" sa prikolicom, registrovan, tel. 065/ ; 065/ Prodajem ~amac sa motorom, gliser, tel. 065/ Prodajem betonsku grobnicu za ~etiri sanduka u grobqu Drakuli}, tel. 051/ Prodajem gasnu tiwalicu za ba{tu kafi}a, nova, cijena 100 KM, tel. 065/ Prodajem betonsku grobnicu "{esticu" na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/ Prodajem zidnu elektri~nu sliku, `u - bor vode i cvrkut ptica, tel. 065/ Prodajem nov slu{ni aparat "otikon", povoqno, tel. 065/ KUPOVINA Kupujem stari i lomqeni zlatni nakit, lan~i}e, narukvice, prstewe, zubno zlato, dukate, tel / Kupujem dijaprojektor, tel. 051/ ; 065/ Kupujem prskalicu od deset litara, bakarnu, tel. 051/ ; 065/ KU]NI QUBIMCI PRODAJA Prodajem ze~eve raznih vrsta, tel / , 051/ Prodajem ili mijewam psa od ~etiri mjeseca, bosanski barak za terijera, tel. 065/ Prodajem wema~kog ov~ara starog oko tri godine, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem {tenad dobermana, {est mjeseci, vakcinisana i o~i{}ena od parazita, tel. 065/ ZAPO[QAVAWE Tra`im posao, prodavnica, butik, mo`e i na ~etiri sata, tel. 065/ Ozbiqan mu{karac 60 godina tra`i posao no}nog ~uvara, mo`e svaki dan, tel. 065/ Sobarica sa vi{egodi{wim radnim isku stvom tra`i posao sobarice, spre - ma~ice, hitno, tel. 065/ Tra`imo konobaricu u novootvorenom kafi}u, tel. 065/ Ozbiqna djevojka tra`i posao, ne odgovoram na SMS, tel. 065/ Potrebna djevojka za rad u kafi}u u Bawaluci, tel. 066/ Tra`imo jednu telefonistkiwu za pod - ru~je Isto~no Sarajevo, tel. 066/ Ozbiqna `ena tra`i posao ~i{}ewa kafana i poslovnih prostora, tel. 065/ "Centrum trejd" objavquje konkurs za prijem pripravnika sa visokom stru~nom spremom, ma{inski smjer. Prijave se uzimaju na veb sajtu ili u upravi firme, tel. 065/ Ra~unovo a sa licencom tra`i posao, tel. 065/ Potrebna tri saradnika za marketing, dodatni posao, SSS ili vi{e, tel. 066/ Ozbiqna `ena ~uvala bi djecu, radila u butiku ili marketu, tel. 065/ Potreban prodavac - trgovac, SSS ili VK, mu{karac do 40 godina. Probni rad deset dana, na odre eno vrijeme, tel. 066/ Potrebna komunikativna i kreativna radnica, tekstilni tehni~ar, za rad u tekstilnoj prodavnici u Bawaluci, tel. 066/ Mu{karac, iskren i po{ten, tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, elektri~ara, ~uvara poslovnih telekomunikacija, tel. 066/ Tra`im posao raznosa~a letaka i lijepqewa plakata, tel. 065/ TURIZAM IZDAVAWE Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawa - luci, cijena povoqna, tel. 051/ , 065/ Izdajem dvosoban stan u Bijeloj sa povoq - nim uslovima za qetovawe, tel. 065/ PONUDA Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe na Svetu goru i Hilandar 29. juna sa desetodnevnim boravkom, tel. 065/ ; 051/ Pokloni~ka agencija SPC "Dobro~instvo" organizuje sedmodnevno putovawe u Svetu zemqu 26. juna, ima jo{ slobodnih mjesta, tel. 065/ LI^NI KONTAKTI Usamqen udovac 63 god. tra`i `enu kojoj kao meni nedostaje pa`we, razumijevawa, we`nosti za qep{i i boqi `ivot udvoje, tel / Galantan gospodin, 55 godina, slobodan, poziva dame na dru`ewe, tel / IZDAJE SE poslovni prostor u centru grada od m 2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu - utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor 051/ Zvati od osam do 16 ~asova KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara or evi}a 59, Bawaluka, (za vi{e informacija obratite se na tel. 051/ ) Tekst: Telefon:

36 36 petak, 4. maj GLAS SRPSKE OGLASI

37 OGLASI GLAS SRPSKE petak, 4. maj Predmet: Obavje{tewe o podno{ewu zahtjeva za odobrewe Studije uticaja na `ivotnu sredinu HE Dabar na slivu rijeke Zalomke, op{tina Nevesiwe, Bile}a i Berkovi}i. OBAVJE[TEWE 1. HE Dabar na slivu rijeke Zalomke je locirana na podru~ju op{tina Nevesiwe, Bile}a i Berkovi}i. 2. U Studiji uticaja na `ivotnu sredinu HE Dabar na slivu rijeke Zalomke je istaknuto da se realizacijom predmetnog projekta mogu obezbijediti potrebni uslovi za{tite `ivotne sredine i da je predmetni projekat svojom funkcijom i tehni~kim rje{ewem bezbjedan u smislu uticaja na `ivotnu sredinu. Investitor je du`an da ispo{tuje sve mjere spre~avawa, smawivawa i ubla`avawa {tetnih uticaja na `ivotnu sredinu koji su navedeni u studiji. 3. Besplatan uvid javnosti u zahtjev i Studiju obezbije en je u prostorijama op{tina Nevesiwe, Bile}a i Berkovi}i. 4. Javna rasprava o Studiji uticaja na `ivotnu sredinu HE Dabar u slivu rijeke Zalomke, bi}e odr`ana: sa po~etkom u 12 ~asova sala Skup{tine op{tine Nevesiwe sa po~etkom u 10 ~asova sala Skup{tine op{tine Bile}a sa po~etkom u 13 ~asova sala Skup{tine op{tine Berkovi}i 5. Rok za podno{ewe pismenih mi{qewa i primjedbi o zahtjevu i Studiji uticaja na `ivotnu sredinu za objekat HE Dabar je 30 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu. 6. Adresa na koju se mogu dostaviti mi{qewa i primjedbe iz prethodne ta~ke: Ministarstvo za prostorno ure ewe Gra evinarstvo i ekologiju Republike Srpske Trg Republike Srpske Bawa Luka INVESTITOR "HIDROELEKTRANA DABAR" d.o.o. Trebiwe

38 38 petak, 4. maj GLAS SRPSKE OGLASI AD "BROD" GIK BOSANSKI BROD - U STE^AJU - Petra Petrovi}a Wego{a Ul. B Broj: 1509 /12 Dana, godine KONKURS za popunu radnih mjesta na odre eno vrijeme 1. Interni revizor 1 izvr{ilac 2. Agencijski radnik u turisti~koj agenciji 1 izvr{ilac 3. Agencijski radnik hostesa 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova da su: - dr`avqani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, - stariji od 18 godina, - op{ta zdravstvena sposobnost, potrebno je da kandidati ispuwavaju i sqede}e posebne uslove: ad 1. Interni revizor, - VSS ekonomskog smjera sa 240 ECTS, - znawe sertifikovanog ra~unovo e, - va`e}i sertifikat internog revizora - jedna /1/ godina iskustva na poslovima internog revizora, - po`eqno poznavawe na~ina rada u akcionarskim dru{tvima /korporativno upravqawe/, - poznavawe rada na ra~unaru, ad 2. Agencijski radnik u turisti~koj agenciji - VSS ili SSS turisti~kog smjera ili op{teg smjera, - jedna /1/ godina iskustva na poslovima u turisti~koj agenciji, - dobro poznavawe engleskog, a po`eqno i wema~kog jezika, - poznavawe rada na ra~unaru, ad 3. Agencijski radnik hostesa - SSS turisti~kog ili op{teg smjera - prednost imaju kandidatkiwe sa iskustvom na poslovima u turisti~koj agenciji, - prednost imaju kandidatkiwe sa dobrim poznavawem wema~kog, ali i engleskog jezika, - poznavawe rada na ra~unaru, - komunikacijske sposobnosti i qubazan odnos prema strankama i putnicima. Potrebna dokumenta: 1. ovjerena kopija diplome, 2. ovjerena kopija licence sertifikovanog ra~unovo e /za kandidate pod 1./, 3. ovjerena kopija sertifikata internog revizora /za kandidate pod 1./, 4. dokaz o radnom iskustvu, 5. dokaz o znawu tra`enih stranih jezika i poznavawa rada na ra~unaru, 6. izabrani kandidat je du`an prilo`iti dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti /qekarsko uvjerewe/ prilikom zasnivawa radnog odnosa. Prijavu sa biografijom o kretawu u slu`bi /CV/ poslati po{tom u roku od sedam /7/ dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" na adresu: AUTOPREVOZ AD Bawa Luka, Bulevar srpske vojske br. 17, Bawa Luka, sa naznakom "Konkurs za prijem u radni odnos-ne otvarati" D i r e k t o r Mr Dragoslav Mihajlovi} Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od godine, saglasno ~lanovima Zakona o ste~ajnom postupku, ste~ajni upravnik OGLA[AVA javno nadmetawe prodaje dijela imovine ste~ajnog du`nika PREDMET JAVNOG NADMETAWA: Unov~ewe imovine ste~ajnog du`nika vr{i se parcijalno i to u fakti~kom i pravnom stawu sa obimom prava kojim ste~ajni du`nik raspola`e: 1. Zemqi{te i objekat - centralno skladi{te u ul. Stepe Stepanovi}a u Brodu upisane u PL broj 465 KO Brod 1/1, te ozna~ene na: k.p.br. 1922/26 plato povr{ine m2 Po~etna cijena za prodaju ovog dijela imovine ste~ajnog du`nika iznosi ,00 KM. 2. Poslovni prostor u Brodu u poslovnom objektu "Stari garnizon", povr{ine 249,94 m2, 2. sprat, upisan u list Kwige ulo`enih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih zgrada i gara`a - Izvod broj 205, vlasni{tvo sa 1/1 - Rje{ewe RUGIIPP PJ B. Brod broj: 21.44/952.3/-38/11 od g., pravosna`no sa g. Po~etna cijena za prodaju ovog dijela imovine ste~ajnog du`nika iznosi ,00 KM. 3. Poslovni prostor u Brodu u poslovnom objektu "Stari garnizon", povr{ine 71,73 m2, 2. suteren, upisan u list Kwige ulo`enih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih zgrada i gara`a - Izvod broj 205, vlasni{tvo sa 1/1 - Rje{ewe RUGIIPP PJ B. Brod broj: 21.44/952.3/-38/11 od g., pravosna`no sa g. Po~etna cijena za prodaju ovog dijela imovine ste~ajnog du`nika iznosi ,00 KM. Uslovi prodaje: 1. Prodaja imovine izvr{i}e se kombinacijom dva na~ina unov~ewa: - Prikupqawem zatvorenih pismenih ponuda i - Odr`avawe javnog usmenog nadmetawa. 2. Predaja zatvorenih pismenih ponuda vr{i se do 12 ~asova dana godine Ponude se podnose u pismenom obliku na adresu AD "BROD" GIK Bos. Brod - u ste~aju - Ul. Petra Petrovi}a Wego{a B sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ". 3. Pravo u~e{}a na nadmetawu imaju sva pravna i fizi~ka lica koja, uz prilo`enu ponudu polo`e depozit u iznosu 10% od po~etne cijene nekretnine na `iro ra~un br NLB Razvojna banka, za svaku navedenu nekretninu pojedina~no, uz ovjereni primjerak naloga o izvr{enoj uplati od strane banke. Pravna lica u~estvuju uz ovjerenu kopiju Rje{ewa o registraciji preduze}a putem zakonskog zastupnika ili uz punomo} punomo}nika, a fizi~ka lica uz li~nu kartu ili putem punomo}i punomo}nika i li~ne karte. 4. Uslove za u~e{}e na usmenom javnom nadmetawu koje }e se obaviti neposredno poslije otvarawa koverata sti~u ponu a~i koji u pismenoj ponudi ponude ve}u cijenu od po~etne cijene, a za po~etnu cijenu na usmenom javnom nadmetawu odre uje se najve}a ponu ena cijena u zatvorenoj koverti. 5. Pravila prodaje se ~itaju neposredno prije javnog nadmetawa. 6. Polo`eni depozit ne}e biti vra}en kupcu koji odustane od kupovine, a pristupi javnom nadmetawu. Ponu a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene povrat depozita bi}e izvr{en naredni dan. Pravila nadmetawa bi}e saop{tena na po~etku nadmetawa. 7. Za najpovoqnijeg ponu a~a bi}e izabrano lice koje ponudi najvi{i iznos cijene za predmet nadmetawa. 8. Sa izabranim ponu a~em ste~ajni upravnik }e zakqu~iti ugovor o kupoprodaji, a ukoliko izabrani ponu a~ ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana odr`avawa javnog nadmetawa, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita, zakqu~ewe novog kupoprodajnog Ugovora ponudi}e se sqede}em najpovoqnijem ponu a~u. 10. Porez i svi tro{kovi vezani za prenos vlasni{tva padaju na teret kupca. 11. Javno nadmetawe odr`a}e se i kad u~estvuje samo jedan ponu a~. 12. Prodaja }e se izvr{iti u prostorijama u Doboju u ul. Svetog Save br. 24. kanc. broj 55 u 15 ~asova dana godine. 13. Razgledawe imovine se mo`e vr{iti svakim radnim danom od 9 do 13 ~asova kao i uvid u dokumentaciju koja se odnosi na predmetnu imovinu. Imovina se prodaje u vi enom stawu i postoje}em pravnom statusu, naknadni prigovori ne}e se uva`avati. 14. Za preuzimawe dokumentacije vezano za predmet prodaje, uplatiti 50,00 KM na blagajni preduze}a, ili na `iro ra~un broj NLB Razvojna banka AD Bawa Luka, {to je uslov za u~e{}e na javnom nadmetawu. 15. Kontakt telefon: 065/ Ste~ajni upravnik AD "Travunija" Trebiwe Upravni odbor Datum: g. Broj: 58/12 Na osnovu ~lana 267, 272. i 304. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 55. Statuta br. 95/11 od g., Upravni odbor AD Travunija Trebiwe na sjednici odr`anoj dana godine donosi: ODLUKU o sazivawu XIV redovne sjednice Skup{tine akcionara AD Travunija Trebiwe Sjednica }e se odr`ati dana godine u prostorijama MARKET-a 99 u Trebiwu, adresa Herceg S. Kosa~e br. 1, sa po~etkom u 11 ~asova. Za sjednicu se predla`e sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor i imenovawe radnih tijela Skup{tine; 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa pro{le sjednice Skup{tine akcionara; 3. Razmatrawe Izvje{taja Nezavisnog revizora za g. 4. Razmatrawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora za g. 5. Razmatrawe Izvje{taja o poslovawu za g. 6. Razmatrawe i usvajawe Godi{weg obra~una za g. 7. Razmatrawe i usvajawe Odluke o raspodjeli dobiti iz g. 8. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora; 9. Dono{ewe Odluke o imenovawu ~lanova Upravnog odbora; 10. Razmatrawe davawa saglasnosti na ugovor o regulisawu me usobnih prava i obaveze sa ~lanovima Upravnog odbora; 11. Razmatrawe Plana poslovawa za g. 12. Razmatrawe i usvajawe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta; 13. Dono{ewe Odluke o usvajawu Poslovnika o radu Skup{tine akcionara; 14. Izbor Nezavisnog revizora za g. Svi akcionari upisani u Kwigu akcionara na deseti dan prije dana odr`avawa sjednice Skup{tine akcionara, koji `ele da u~estvuju u radu Skup{tine, treba da dostave svoje prijave ili punomo}i najkasnije do do 10 ~asova u prostorije Dru{tva. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica ne bude mogla odr`ati u navedenom terminu, ponovna sjednica se zakazuje istog dana sa istim dnevnim redom, sa po~etkom u 14 ~asova. Sve dodatne informacije, kao i materijali vezano za sjednicu i prijedlozi odluka mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama Dru{tva u vremenu od 9 do 13 ~asova. Upravni odbor

39 OGLASI GLAS SRPSKE petak, 4. maj NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA Bawaluka, godine IZMJENA REPERTOARA Obavje{tavamo vas da je u repertoaru Narodnog pozori{ta Republike Srpske do{lo do sqede}ih izmjena: Predstava "ZVIJEZDA JE RO\ENA" u PETAK, godine u 20 ~asova OTKAZANA je zbog bolesti glumca. OBAVJE[TEWE Javna odbrana magistarskog rada kandidata Dijane Daki} pod nazivom: "Mjesto i uloga nadzora u sistemu korporativnog upravqawa", zakazuje se za petak, godine u 10 ~asova. Javna odbrana }e se odr`ati u sve~anoj sali na Ekonomskom fakultetu u Bawoj Luci, ul. Majke Jugovi}a br. 4. Zainteresovani mogu ostvariti uvid u sadr`aj magistarskog rada do dana odbrane u biblioteci Fakulteta. MONET BROKER AD BAWA LUKA Kraqa Petra I Kara or evi}a 139. B. Luka Tel: 051/ , Faks: 051/ U skladu sa ~lanom 4. Stav 1. i 4. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Sl. glasnik RS" br. 65/08 i 92/09), Elektro-uslu`no trgova~ko preduze}e "MIG ELEKTRO" d.o.o. Mrkowi} Grad, MB: , JIB: , adresa: Srpskih boraca 38, Mrkowi} Grad, kao Ponudilac objavquje O B A V J E [ T E W E o sticawu akcija Emitenta "Fabrika vijaka" a.d. Mrkowi} Grad, Radni~ka bb, Mrkowi} Grad, na osnovu kojih nastaje obaveza objavqivawa ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa na kojima nije zasnovan teret. Datum sticawa akcija Emitenta je godine. Osnovni kapital Emitenta iznosi ,00 KM, podijeqen je na redovnih (obi~nih) akcija klase "A" nominalne vrijednosti 1,00 KM. Elektro-uslu`no trgova~ko preduze}e "MIG ELEKTRO" d.o.o. Mrkowi} Grad na dan objave ovog obavje{tewa vlasnik je akcija emitenta "Fabrika vijaka" a.d. Mrkowi} Grad, lokalne oznake FVMG-R-A koje su redovne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, klase "A" {to predstavqa 60,915193% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini Emitenta. Ponudilac }e u postupku preuzimawa djelovati samostalno. Ponudilac izjavquje da }e ponuda za preuzimawe biti objavqena u roku, pod uslovima i na na~in koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava. Ponudilac: Elektro-uslu`no trgova~ko preduze}e "MIG ELEKTRO" d.o.o. Mrkowi} Grad zastupan po punomo}niku: "Monet Broker" a.d. Bawa Luka

40 40 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i poznanicima `alosnu vijest da je Dana godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{ voqeni suprug, otac i deda MUNIB - MUWA BARU^IJA Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu i polo`iti cvije}e. Voqeni ne umiru, `ive u na{im sje}awima. Tvoji najmiliji B-2 M Sje}awe RADOVAN (Milorada) KOJI] JOVAN \AKI] DU[ANKA \AKI] preminuo dana godine, u 60. godini `ivota. Sahrana }e se obaviti na gradskom grobqu u Lakta{ima dana godine u 13 ~asova. O`alo{}eni: supruga Vesna, sin Radi{a, k}erka Radmila, snaha, zet i unuka Kristina Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav B-5 D RADOJKA \AKI] STOJA (ro. \aki}) MILUNI] Ponosni smo na Vas {to smo Vas takve imali! I nikad Vas ne}emo zaboraviti. Djeca i unu~ad Petogodi{wi pomen B-2 M RADOVANU KOJI]U RADOVANU KOJI]U RADOVANU KOJI]U od osobqa hotela "PARMA". A-1 D od prijateqa Kova~evi}a. A-1 D od sestre Nade sa porodicom. A-1 D Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav RADOSLAVA i BRANKO RADOVANU (Milorada) KOJI]U od brata Ratka i sestara Nade i Stane sa porodicama A-8 UP Tu`no sje}awe na na{eg dragog Tu`no sje}awe na dragog oca DU[ANA VUKI]A Supruga Gojanka, sin Milan, snaha Qiqana i unuk Darko A-2 M DU[ANA VUKI]A K}erka Biqana Perduv, unuci Milan i Sr an sa porodicama A-2 M RADOVANU KOJI]U od sestre Stane sa porodicom. A-1 D Tu`no sje}awe na dragu NADU NOVAKOVI] Milena i Slobodan A-1 M DRAGANOVI] Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo u subotu, godine, u 11 ~asova na grobqu Kla{nice posjetiti wihovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Sin Dragan sa porodicom i k}erka Dragica sa porodicom B-2 M Dana godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{a voqena NADA NOVAKOVI] Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u ^elincu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Suprug Mla en, sin Stefan, k}erka Tijana i zet Tibor B-2 M

41 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Tu`no sje}awe na na{e drage roditeqe Dana godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog Dana 9. maja godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog MARIJU i VRA^AR In memoriam ILIJU Uspomenu na Vas s qubavqu ~uvaju va{a djeca sa porodicama A-9 M JOVETI]A U subotu, godine, u ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S qubavqu i po{tovawem Tvoji najmiliji A-8 M U subotu godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage supruge, majke i bake SAVE RAKITE U subotu godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Mileva, sin Qubi{a, k}erke Biqana i Jelena sa porodicama A-8 M Tu`no sje}awe na dragog supruga Tu`no sje}awe na SABQI] Tvoji najmiliji: Vesna, Vlado, Jasna, Ga{o, Andrej, Filip i Sowa A-8 M MILICE (ro. Travar) MAKIVI] Tog dana iza}i }emo na mjesno grobqe u Rekavicama kod crkve u 11 ~asova. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: suprug Milutin, sin Slobodan, k}erke Slobodanka i Milena, sestra Vasilija, snaha Gordana, zetovi Ranko i Dragi{a, unuci i praunuci A-8 M SAVU Supruga Mileva A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ SAVU Porodica Mihajlovi} A-1 M Tu`no sje}awe na dragog oca Dana godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage Posqedwi pozdrav dragom LALETU SAVU K}erka Jelena, zet Slobodan i od Voje Savi}a. unuka Milka A-1 M A-1 M Pro{lo je osam godina od smrti na{eg supruga, oca i dede DRENKE (Jovana) GRA^ANIN Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Tvoji najmiliji A-8 M Tu`no sje}awe na na{eg dragog STANIMIRU -LALETU PETROVI]U od ~lanova Gradskog tambura{kog orkestra. Dana godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg voqenog i dragog 405 A-8 Q MOM^ILA (Vuka{ina) DOMAZETA Dragi tata, ded, dragi Momo i nakon svih godina od kada nisi sa nama i daqe `ivi{ u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Du{anka, k}erka Danijela, sin Dragan, snaja Nela i unuka Tara A-6 G Tu`no sje}awe na dragu VI[WI^ICU VUJI^I] STANKA VRAWE[EVI]A Sje}awe na tvoj dragi lik kod nas izaziva we`nost, qubav i po{tovawe, najdra`i na{. Dana godine posjeti}emo tvoj vje~ni dom, upaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Tvoji najmiliji: supruga Vida, k}erke Qiqana, Smiqka, Savka, Gordana i Du{anka sa porodicama A-8 M Dana godine navr{ava se tu`nih {est mjeseci kako nas je napustila na{a draga Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu QUBI[E RADI[I]A Dana godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e na Novom grobqu te pozivamo rodbinu, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sinovi Du{an snahe Vesna i Ranka, unu~ad Marija, Marko, Sara i Sowa A-8 G Posqedwi pozdrav dragom bratu i stricu Dana godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog U subotu godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Dani prolaze, tuga ostaje, nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: Vawa, Sun~ica i Pera A-6 G Dana 5. maja godine ~etrdeset godina si u vje~nosti na{ih misli u du{ama koje se bore da `ive sada{wost, a tuguju za tobom zauvijek DESA (Ro. Perovi}) BABI] Sestra Qubinka sa porodicom A-6 M Dana godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke CRQENICA Tog dana u 10 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" posjeti}emo wenu vje~nu ku}u. O`alo{}ena porodica A-3 M DRAGUTINU PEULI]U od supruge Milanke, sina Bojana i k}erke Biqane A-3 M DRAGUTINU PEULI]U Nedostaja}e nam tvoj humor, pa`wa i jedinstvenost. Tvoj lik i djela zauvijek }e biti u na{im srcima. Brat Bo{ko i sinovci Igor i Dragan A-3 M MILANA JAGROVI]A U subotu, godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Porodica Jagrovi} A-3 M CVIJETE VUKOVI] Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na porodi~nom grobqu Dowa Kola, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sin Nenad i k}erka Nevena sa porodicom A-6 M

42 42 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Tu `nim srcem javqamo ro dbi ni i pri ja teqima da je da na go di ne, u 92. go di ni `i vo ta pre mi nu la na {a dra ga Tu `nim srcem javqamo ro dbi ni i pri ja teqima da je da na go di ne, u 64. go di ni `i vo ta izne na da pre mi nuo na{ dra gi Tu `no sje }awe na ro di teqe MIQA (Mi haj la) KOS Sa hra na }e se oba vi ti u pe tak, go di ne, u 13 ~a so va na mje - snom grobqu u Dowem Per va nu. O`a lo{ }e ni: si no vi Mir ko i Mi len ko, k}er ke Zo ra, Mi le va i Sto - ja, sna ha Ru `a, ze to vi, unu ~ad, pra unu ~ad, te os ta la mno go broj na ro - dbi na i pri ja teqi A-8 M Posqedwi poz drav dra goj ba ki Posqedwi poz drav dra goj ba ki MIQI od Sto jan ke i Ne boj {e sa po ro di com A-1 M Posqedwi poz drav dra goj ba ki MIQI od Mi re i Mir ka sa po ro di com A-1 M Posqedwi poz drav dra goj ba ki MIQI od Mi len ka i Di ja ne A-1 M Posqedwi poz drav dra goj ba ki MIQI od Du {a na i Bo gda ne sa po ro di com A-1 M Posqedwi poz drav dra goj maj ci MI LO RAD (Gru je) OQA^A Sa hra na }e se oba vi ti u pe tak, go di ne, u 13 ~a so va na Grad skom grobqu u Bawalu ci. O`a lo{ }e ni: su pru ga Qubi ca, ses tre Zo ra, Dan ka i Mi ra sa po ro di - ca ma, brat Mi ro slav sa po ro di com, po ro di ca Bla go je vi}, te os ta la ro - dbi na, ko m{i je i pri ja teqi A-8 M Posqedwi poz drav dra gom bra tu MI LO RA DU od bra ta Mi ro sla va i sna he Sla vi ce sa po ro di com A-2 M Posqedwi poz drav dra gom ze tu MI LO RA DU od Dra ge Bla go je vi} sa po ro di com A-1 M Posqedwi poz drav dra gom su pru gu Posqedwi poz drav dra gom bra tu MI LO RA DU od ses tre Mi re, ze ta Dra ge sa si no vi ma Mio dra gom i Dar kom sa po ro di ca ma A-2 M Posqedwi poz drav dra gom bra tu MI LO RA DU od ses tre Zo re, ze ta An te sa si nom Vlat kom sa po ro di com A-1 M NA Da na go di ne na vr{a va se 40 tu `nih da na od smrti na {eg dra gog Posqedwi poz drav uz tu `no sje }awe na na {eg dra gog ko le gu MI LO RA DA OQA^U Ko le ktiv "Ter mo te hni ka" A-3 M QUBE - BA JE TA DI ]A U su bo tu, go di ne, u 10 ~a so va po sje ti }e mo wego vu vje ~nu ku }u na mje snom grobqu Ra mi }i, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. Po zi va mo ro dbi nu, pri ja teqe i ko m{i je da nam se pri dru `e. O`a lo{ }e na po ro di ca A-6 M Posqedwi poz drav dra gom bra tu i JA KOVQEVI] MI LO[ K}er ke Na da i Sav ka, si no vi Os to ja i Bo ri slav sa po ro di ca ma A-7 M Tu `no sje }awe na dra gog su pru ga, oca i de du QUBU TA DI ]A Su pru ga Na da, sin Sla ven ko, sna ha Dra `en ka, unu ~ad Vawa i De ja na A-2 M Tu `no sje }awe na dra gog su pru ga, oca i de du MIQI od Mir ka i Zvjez da ne sa po ro di com A-1 M Posqedwi poz drav dra goj maj ci MIQI od si na Mir ka, sna he Ru `e i unu ke Bran ke A-1 M Posqedwi poz drav dra goj maj ci od su pru ge Qubi ce. MI LO RA DU A-6 M MI LO RA DU od ses tre Dan ke, ze ta Slo be sa si no vi ma Va si li jom i Ale ksan - drom sa po ro di com A-2 M Posqedwi poz drav dra gom QUBU TA DI ]A sna ha Swe`a na, unu ci \or e i Sr an A-2 M Tu `no sje }awe na dra gog Tu `no sje }awe na voqenog oca Tu `no sje }awe na voqenog su pru ga MIQI MIQI MI LO RA DU MLA \A NA od si na Mi len ka A-1 M Posqedwi poz drav dra goj maj ci MIQI od k}er ke Sto je sa po ro di com A-1 M od k}er ke Zo re sa po ro di com A-1 M Posqedwi poz drav dra goj maj ci MIQI od k}er ke Mi le ve i zeta Mi lo ra da A-1 M VU KA [I NA ^A VI ]A K}er ka Sawa, unu ke Kris ti na i Anas ta si ja i zet Slo bo dan A-2 M Tu `no sje }awe na voqenog oca VU KA [I NA ^A VI ]A Tu ga za to bom je vje ~na. Su pru ga Bo ja na A-2 M Tu `no sje }awe na voqenog de du od ze ta Zla ta na sa si nom Go ra nom A-1 M Brat Ne nad, sna ha Gor da na i si nov ci Ma rio i Da rio A-1 M Da na go di ne na vr{a va se go di na da na od smrti na {eg dra gog MLA \A NA PO PO VI ]A U su bo tu, go di ne, u ~a so va po sje ti }e mo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu Ta li}-ve ri}, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. Po zi va mo ro dbi nu, pri ja teqe i ko m{i je da nam se pri dru `e. K}er ka Ro sa i sin Ve li mir A-6 M Posqedwi poz drav dra goj ba ki Posqedwi poz drav dra goj ba ki Tu `no sje }awe na dra gog Tu `no sje }awe na dra gog MIQI MIQI VU KA [I NA ^A VI ]A K}er ka Zo ri ca, zet Dra gu tin i unu ~ad Jo va na, Vu ka {in i Veqko A-2 M VU KA [I vot je tre nu tak, a sje }awe vje ~no. Jo va na, Veqko i Vu ka {in A-2 M MLA \A NA MLA \A NA od unu i Bran ka A-1 M od Ran ke i No vi ce sa po ro di com A-1 M Brat Vla do sa po ro di com A-1 M Brat Du {an sa po ro di com A-1 M

43 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Da na go di ne na vr{a va se 40 da na od smrti na {e dra ge Posqedwi poz drav dra gom Da na go di ne na vr{a va se go di na da na ot ka ko ni je sa na ma na{ voqeni MI LE NE KA SA LO VI] Oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri ja teqe i ko m{i je da }e mo tog da na u ~a so va da ti ~e trde se to dne vni po men na No vom grobqu. Sin Ne boj {a, k}er ka Ru `i ca, unu ka Isi do ra, brat Aco, ses tre Mi ra i Gor da na sa po ro di ca ma A-6 M Posqedwi poz drav dra gom su pru gu i ocu DRA GOQUBU od su pru ge Ve lin ke, si na Da li - bo ra i k}er ke Gor da ne A-2 M Posqedwi poz drav dra gom bra tu DRA GOQUBU od bra ta Dmi tra, sna he Sta ne, dje ce Dra ga na i Dra ga ne A-2 M DRA GOQUBU od sna he Mil ke i si nov i Dra `en ka iz Wema ~ke A-1 M Posqedwi poz drav dra gom bra tu DRA GOQUBU od bra ta Si me A-1 M Posqedwi poz drav dra gom dru gu i pri ja tequ GO RAN NO VA KO VI] U su bo tu, go di ne, u 11 ~a so va po sje ti }e mo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu u Agi nom Se lu, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. Go gi, bio si nam naj vre dni je i naj dra `e {to smo ima li u `i vo tu. Hva la ti pu no na tvo joj do bro ti i quba vi ko ju si nam pru `ao. Bol za to bom je ne iz mjer no te {ka. Bi }e{ vje ~no u na {im srci ma i ni ko ne }e mo }i na do kna di ti pra zni nu. Po ~i vaj u mi ru, an e le na{ mla di. Pu no te vo le ma ma Sla vi ca, ta ta Dra goqub i ses tra Je le na B-2 M Tu `no sje }awe na voqenog unu ka Tu `no sje }awe na voqenog unu ka Tu `no sje }awe na voqenog Posqedwi poz drav dra gom bra tu Posqedwi poz drav dra gom bra tu GO GI JA GO GI JA GO GI JA DRA GOQUBU od ses tre Dra goj le i ne }a ka Zo ra na i sna he Tawe A-1 M Da na go di ne na vr{a va se 40 da na od smrti dra gog bra ta DRA GOQUBU od ses tre Ra de i ne }a kiwe San dre A-1 M Tu `no sje }awe na oca i dje da DRA GOQUBU od po ro di ce Gra bo vac A-1 M Da na go di ne na vr{a va se 40 da na od smrti na {e dra ge Ba ka De sa i djed Pe tar A-1 M Tu `no sje }awe na dra gog pri ja teqa Ba ka Pe ra i djed Mo mir A-1 M Tu `no sje }awe na voqenog bra ta Tet ka Sla a sa po ro di com A-1 M GO RA NA QUBE TA DI ]A Tvo ja ses tra Qubi ca sa po ro di com A Q Posqedwi poz drav pri ja tequ MI LU TI NA SA VI ]A Dje ca Bor ka, Vo jo i Ne mawa A-1 M Posqedwi poz drav pri ja tequ VE SNE MA ZA LI CA Tog da na u 11 ~a so va po sje ti }e - mo wenu vje ~nu ku }u na grobqu u se lu Su va ja - Bo san ska Kru pa, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. O`a lo{ }e na po ro di ca A-4 M MU NI BA Po ro di ca So lo mun A-1 M ^e trde se to dne vni po men dra goj ses tri RA DMI LI CVI JE TI] Go di na da na je pro {la od ka da te ne ma. A ja sva ki dan izno va u mi - sli ma gle dam u pla ve oki ce, slu {am ri je ~i tvo je, osje }am tvoj zagrqaj i gle dam najqe p{i osmi jeh. Sve mi to pu no fa li, an e le moj ma li. Za uvi jek u srcu! Tvo ja ses tra Je le na A-6 M Da na go di ne na vr{a va se 12 go di na od smrti na {eg dra gog DRA GOQUBA - BA ]E STAN KO VI ]A MI LO RA DU OQA^I od [pa ge sa po ro di com. A M Posqedwi poz drav dra gom bra tu MI LO RA DU OQA^I od pri ja teqa iz Kli ven ta. A M Posqedwi poz drav dra gom ze tu Da na go di ne na vr{a va se 40 da na od smrti na {eg dra gog Ses tra Jo van ka sa po ro di com A-1 ^N ^e trde se to dne vni po men dra goj Tog da na u 11 ~a so va po sje ti }e mo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu "Sve ti Pan te li ja", po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. Tvo ji naj mi li ji A-6 M Tu `no sje }awe na dra ge ro di teqe JO VA NU od ses ta ra Za gor ke i Stev ke A-1 M JO VA NU od Slo bo da na i Ra dmi le A-1 M Posqedwi poz drav dra gom ocu VLA DE VA SI LI ]A U su bo tu, go di ne, u 11 ~a so va po sje ti }e mo wego vu vje - ~nu ku }u na Grad skom grobqu, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. O`a lo{ }e ni: maj ka Ne ven ka i si no vi Ale ksan dar i Vla di mir A-3 M RA DMI LI CVI JE TI] Ra dmi la Jan ku lov ski sa po ro di com A-1 ^N Tu `nim srcem javqamo ro dbi ni, prijateqima i ko m{i ja ma da je da na go di ne u 79. go di ni `i vo ta na kon kra }e bo les ti pre mi nuo na{ dra gi OS TO JU SA MARYIJA S qubavqu i po {to vawem Va {a dje ca MA RU A-7 M Da na go di ne na vr{a va se go di na da na od smrti na {eg dra gog Posqedwi pozdrav Vawinom tati JOVANU MANDI]U od wenih drugarica Dijane, Maje, Tihane, Vesne, Goce i Mrmi A-2 M JO VA NU od k}er ki Vi ole te i Vawe A-1 M JO VAN (\or e) MAN DI] Sa hra na }e se oba vi ti go di ne na grobqu u La kta {i ma - No vo grobqe. Po vor ka kre }e is pred ku }e `a los ti u 14 ~a so va. O`a lo{ }e ni: su pru ga Mi ra, k}er ke Vi ole ta i Vawa te os ta la mno go - broj na ro dbi na A-8 M STAN KA BI LI ]A To ga da na u 11 ~a so va po sje ti }e mo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu Dowi Dra ku li}, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. Po zi va mo ro dbi nu, pri ja teqe i ko m{i je da nam se pri dru `e. O`a lo{ }e na po ro di ca Bi li} A-8 M

44 44 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 85. godini `ivota, preminula na{a draga Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 76. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi Navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog DRA[KA ERCEGA ALEKSIJA (ro. Danojevi}) TEODOROVI] Sahrana }e se obaviti 5. maja godine u 13 ~asova na Perduvovom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: k}erke Marica i Mira, zet Goran, unu~ad Qiqana, Biqana i Bojan, brat Mihajlo, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj supruzi TODE - TO[O (\ure) BAWAC Sahrana }e se obaviti u petak, godine, u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Miqa, k}erka Biqana, zet Savo, sestra Milka, unu~ad Oqa i Goran, praunu~ad Mihajlo i Mia, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi A-8 M Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav dragom tati dragom suprugu Prijateqi iz Teniskog kluba "Mladost" A-6 G RADINKI KURNICKI od k}erki Nata{e i Tawe. 408 A-1 Q RADINKI od supruga Vlade. 408 A-1 Q TO[I od supruge Miqe A-1 M TO[I od k}erke Biqane sa porodicom A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj baki Posqedwi pozdrav dragoj k}erki Posqedwi pozdrav dragom tetku Posqedwi pozdrav dragom dedi RADINKI od unu~adi Stefani, Laure, Nemawe i Dra`enka. 408 A-1 Q RADINKI od oca Milo{a. 408 A-1 Q TO[I od Mile sa porodicom A-1 M TO[I od Oqe i Gorana A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragom dedi Posqedwi pozdrav dragom stricu RADINKI od brata Tome i snahe Gospe sa djecom. 408 A-1 Q RADINKI od brata Nene, snahe Gordane i Marija. 408 A-1 Q TO[I od Oqe i Milana sa porodicom A-1 M TO[I od Vanese sa porodicom A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom prijatequ RADINKI RADINKI TO[I od brata Drage i snahe Milkice sa djecom. 408 A-1 Q od brata Radovana i snahe Sadije sa djecom. 408 A-1 Q od prijateqa Marjana i Gordane A-1 M LALETU Posqedwi pozdrav dragoj punici Posqedwi pozdrav dragoj snahi Tu`no sje}awe na dragog brata od Brane Kajkuta. A J RADINKI od zeta Vinka i Du{ka. 408 A-1 Q RADINKI od Slavka i Dijane sa djecom. 408 A-1 Q MLA\ANA POPOVI]A Sestra Vida sa porodicom A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj Tu`no sje}awe na dragog brata RADINKI od prijateqa Mi}e i Rade. 408 A-1 Q RADINKI od prije Marice. 408 A-1 Q MLA\ANA POPOVI]A Sestra Radana sa porodicom A-1 M

45 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Sport Ogro man po sao ura dio je Ve se lin Vu ko vi}. Vi di se da re pre zen ta ci ja fun - kci oni {e kao po ro di ca, svi di {u kao je dan, ne ma za vis ti, svi su pri ja teqi. Kad je ta kva atmo sfe ra, on da i re zul ta ti mo ra ju da bu du na ni vou. Dra gan [krbi}, pro slavqeni ru ko me ta{ No vak \o ko vi} oba vio prvi tre ning u Ma dri du Pla va {qaka i daqe nepoznanica Mo gao sam da pri me tim da se lop ti ca dru ga ~i je odbi ja, po go to vo pri li kom krat kog slaj sa, re kao No vak No vak \o ko vi} MA DRID - Naj boqi svjet ski te ni ser No vak \o- ko vi} oba vio je prvi tre - ning u Ma dri du na no voj, pla voj {qaci, ko ja }e bi ti po dlo ga na pred sto je }em tur ni ru iz se ri je 1000 u pres to ni ci [pa ni je. To je prvi put da su or ga - ni za to ri ta kmi ~ewa pro mi je - ni li bo ju te re na, ko ji je do sa da, tra di ci onal no, bio u BAWALU KA - Naj boqa srpska pli va ~i ca Na a Higl bi }e naj zvu ~ni je ime me u na - ro dnog mi tin ga ko ji }e se sqede }eg vi ken da odr`a ti na Grad skom olim pij skom ba ze nu. O~e ku je se nas tup go to vo 400 ta kmi ~a ra iz 40 klu bo va ko ji do la ze iz 11 dr`a va. - Pred sto je }i mi ting bi - }e dos ta kva li te tan, bez ob - zi ra na ~iweni cu da se kra jem ovog mje se ca odr`a va Evrop sko prven stvo, a ka - sni je i Olim pij ske igre, te se dos ta pli va ~a spre ma za ta ta kmi ~ewa. O~e ku je mo do - la zak de se tak ta kmi ~a ra ko - ji }e u~es tvo va ti na OI u Lon do nu i mi slim da }e pu - bli ka u`i va ti u to me - izja - vio je spor tski di re ktor PK Pa ni}, ko ji je or ga ni za tor ovog mi - tin ga. I ove go di ne mi ting }e pre po znatqivoj crve noj bo ji. Pre ma ri je ~i ma \o ko vi }a, bo ja ni je i je di na ra zli ka. - Pun sam uti sa ka, ali mi je po tre bno jo{ dan ili dva da bih mo gao da dam kom ple - tan sud o {qaci. Ipak, mo gao sam da pri me tim da se lop ti - ca dru ga ~i je odbi ja, po go to vo pri li kom krat kog slaj sa. Os - ta lo mi je, sre }om, jo{ vre me - na do prvog me ~a, pa }e mo bi ti izu ze tno kva li te tan, iako na wemu ne }e nas tu pi - ti naj boqi srpski pli va~ Mi lo rad ^a vi}, kao i ~la - no vi ADN Svim pro jekt ko - ji vo di biv {i Mi lo ra dov tre ner An drea di Ni no. vi de ti ka ko }u se pri la go di - ti - re kao je No vak. Svo je mi{qewe iznio je i naj boqi {pan ski te ni ser Ra fa el Na dal, ko ji ni je odu {evqen iz gle dom no ve po dlo ge. - Pri la go di li smo ter - min mi tin ga upra vo ita li - jan skoj eki pi, ali oni, na `a lost, ne }e do }i jer su sve svo je oba ve ze po dre di li nas tu pu na Olim pij skim igra ma i kon cen tri sa ni su - Raz go va rao sam i sa No va kom i sa En di jem, i ni - je dan od wih ni je sre }an zbog ovo ga. I ja sma tram da ovo ni je pra va odlu ka, jer smo u je ku se zo ne na {qaci - is ta kao je Na dal. Fe de rer se ve} izja{wavao o to me, po navqa da je to "du ga pri ~a" i ne shva ta da or ga ni za to ri pos tavqaju po - dlo gu ko ju te ni se ri ne `e le. En di Ma rej se pri bo ja va ka - ko }e se lop ti ca vi dje ti na ta kvoj po dlo zi. - Mi slim da }e nam bi ti vrlo te {ko da se na vi kne mo i da do bro vi di mo lop ti cu to - kom me ~a. S dru ge stra ne, ra - zu mi jem i mo ti ve or ga niza to le da bu du je din - stve ni, po ne kad je to i do bro - konstatovao je Ma rej. U su sret me u na ro dnom pli va ~kom ta kmi ~ewu u Bawalu ci Na a Higl prvo ime mi tin ga Na a Higl FO TO: AGEN CI JE VE ]I NA te ni se ra pro tiv odlu ke or ga ni za to ra FO TO: GLAS SRPSKE Ana odo bra va no vu {qaku Naj boqe ran gi ra na srpska te ni ser ka Ana Iva no vi} je dna je od ri jet kih ko ja ni je kri ti ko va la izbor or ga ni za to ra mas ter sa u Ma dri du, gdje }e se prvi put u is to ri ji igra ti na pla voj {qaci. - Ve oma sam ra do zna la ka - ko }e se igra ti na pla voj {qaci u Ma dri du. Ja vi }u vam ka kvo je mo je mi{qewe na kra ju se dmi ce - is ta kla je Iva no vi }e va. sa mo na pri pre os - ta je {to ih ne }e bi ti ove go di ne, ma da ima mo obe }awe da do la ze sqede }e - is ta kao je Pa ni}. O^E KU JE se do la zak 400 pli va ~a I ove go di ne bawalu ~ki mi ting na }i }e svo je mjes to me u naj boqim ta kmi ~ewima u svi je tu. - Po se bno pri znawe do - bi li smo ka da nas je je dan od naj po zna ti jih pli va ~kih ~a - so pi sa na svi je tu "Swimming wor ld ma ga zi ne" uvrstio u ovo mje se ~no iz dawe. U wemu je na {e ta kmi ~ewe pred - stavqeno kao do ga aj od ve - li kog zna ~a ja za Bal kan, ko ji do pri no si pre vla da - vawu po sli je ra tne kri ze - do dao je Pa ni}. M. Z. Srbin pot vrdio u~e{ }e Jan ko igra u Kvin su Jan ko Tip sa re vi} LON DON - Dru gi re ket Srbi je Jan ko Tip sa re vi} pot - vrdio je in for ma ci ju da }e igra ti na tur ni ru u Kvins klu - bu, ko ji se sma tra uver ti rom za Vim bldon. Ti tu lu }e bra ni ti En di Ma rej, dok Vil ferd Con ga, Hu an Mar tin del Po tro i En di Ro dik sa mo ne ka od ime na ko ja }e igra ti. Ne ki igra ~i sa vrha ATP lis te pres ko ~i }e ovaj tur nir jer }e se zbog Olim pij skih iga ra ovog qeta pra - kti ~no igra ti dva Vim bldo na. Jan ko je ina ~e se dam pu ta igrao u Kvin su, dva pu ta je sti gao do tre }eg ko la, je dnom je iz gu bio od No va ka \o ko vi }a, a pro {le go di ne od {am pi ona Ma re ja. Tur nir po ~iwe 11. ju na. Kobi Bra jant u hu ma ni tar noj akciji Mas ka na au kci ji LOS AN \E LES - Mas ka ko ju je bek Los An e les Lej - ker sa Ko bi Bra jant no sio zbog po vre de no sa pred kraj re gu lar nog di je la se zo ne i u ko joj je odi grao 11 me ~e va na }i }e se na au kci ji. Mas ka je po nu e na na saj tu Ame ri ka nac na me ti ra zboj ni ka Opqa ~kan Kuk FO TO: AGEN CI JE "I-bej", a po nu de se mo gu sla - ti do 8. ma ja, ka da }e se zna - ti i ku pac. Po ~e tna ci je na mas ke bi la je 250 do la ra, ali je u me u vre me nu na ra sla na ze le nih nov ~a ni ca. No vac }e oti }i u fon da ci ju Ko bi ja i Va ne se Bra jat. MI LA NO - Ame ri ~ki ko {ar ka{ i ~lan eki pe Emo rio Ar ma ni, Omar Kuk, na {ao se na me ti pqa ~ka {a, ko ji su iz wego ve ku }e odni je li dra go cje - nos ti i no vac u vri je dnos ti evra. Ita li jan ski me di ji su obja - vi li da su Ku ku ukra de ni lu - ksu zni ~a so vni ci, ogrli ce, di ja man tske min u {e, dra go ka mewe i ra zna te hni ~ka ro ba. Kuk ima 30 go di na i ovo mu je prva se zo na u ita li jan skoj ko - {ar ci, a pri je Ar ma ni ja igrao je za Va len si ju, Uni ka hu, Crve nu zvez - du, Stra zbur, Sa ma ru i Mons, dok je u NBA li - gi krat ko nas tu pao za To ron to i Por tland. Ma ja go di ne do bio je dr`avqan - Omar Kuk stvo Crne Go re, za ~i - ju je re pre zen ta ci ju nas tu pio na posqedwem Evrop skom prven - stvu u Li tva ni ji.

46 46 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Ku ba nac ~eli~i bo kse re Sla vi je Po ja ~awe u stru ~nom {ta bu tro fej nog bawalu ~kog klu ba Po zna ti stru~wak Hor he Lu is Fro me ta Ma tos ra di }e za je dno sa na {im tre ne ri ma i bo kse ri ma i vje ru jem da }e bar dje li} svog bo ga tog is kus tva pre ni je ti na wih, re kao Da li bor Pet ko vi} Hor he Lu is Fro me ta Ma tos FO TO: S. ILI] PI [E: DARKO PA [AGI] dar srpske.com BAWALU KA - Bo kser - ski klub Sla vi ja si gur nim ko ra ci ma ide ka pu te vi ma sta re sla ve, a da je ta ko naj boqe po ka zu je ~iweni ca da je za tre ne ra tro fej nog bawalu ~kog spor tskog ko le - kti va an ga `o van ku ban ski stru~wak Hor he Lu is Fro - me ta Ma tos. - Is ku sni Ku ba nac je je - dno od naj cjeweni jih tre - ner skih ime na u ama ter skom bo ksu. Go di na ma je ra dio sa ku ban skim bo kse ri ma. Po - sli je to ga je bio u [ri Lan - ci, a re zul tat to ga je odla zak je dnog wiho vog bo - kse ra na Olim pij ske igre u Pe kin gu go di ne. Od pri je ne {to vi {e od go di nu da na an ga `o vao ga je Bo - kser ski sa vez Srbi je i ra di sa wiho vim na ci onal nim se le kci ja ma. Za hvaquju }i odli ~noj sa radwi sa pred - sje dni kom BS Srbi je Ve li - za rom \e ri }em Hor he Lu is Fro me ta Ma tos bo ra vi u Bawalu ci i bi }e tu u na re - dnom pe ri odu - na gla sio je pred sje dnik Sla vi je Da li - bor Pet ko vi}. On je na gla sio da }e do - la zak Ku ban ca ima ti vi {es - tru ku ko rist za Sla vi ju. - Po zna ti ku ban ski stru ~wak ra di }e za je dno sa na {im tre ne ri ma i bo kse - ri ma i vje ru jem da }e bar dje li} svog bo ga tog is kus - tva pre ni je ti na wih. Uz "Глас Српске" у Србији ГЛАВНА ПРОДАЈНА МЈЕСТА У БЕОГРАДУ КИОСЦИ "ФУТУРА ПЛУС" КИОСЦИ "ШТАМПА СИСТЕМ" "НИКА" - УГАО ФРАНЦУСКЕ И УЛИЦЕ БРАЋЕ ЈУГОВИЋА "ЕЛИТ ТОБАКО" - ЦВИЈИЋЕВА 59 "НИНА" - НУШИЋЕВА 18 "ФЕЛИКС Н" - УГАО ВЛАЈКОВИЋЕВЕ И СВЕТОГОРСКЕ УЛИЦЕ "АИКИ" - ВИШЊИЋЕВА 2 sve to pla ni ra no je da sa na ma bu de sve do je se ni, odno sno do 11. Me u na ro - dnog bo kser skog tur ni ra "Ra do van Bi si}" - do dao je Pet ko vi}. Fro me ta je na gla sio da je pri li ~no za do voqan onim {to je do sa da vi dio u Sla - vi ji. - Sla vi ja i Bawalu ka su U Bawalu ci se tre nu tno na pri pre ma ma na la zi i `en - ska bo kser ska re pre zen ta - ci ja Srbi je, ko ja }e od 9. do 20. ma ja nas tu pi ti na Svjet - skom prven stvu u ki nes kom gra du Kin hu an daou. Sa wima je ta ko e ra dio ku - ban ski stru~wak, a po hval - no se i izra zio o SRBI JA Ne nad Bo rov ~anin ve ~e ras u Lo zni ci bra ni ti tu lu prva ka Evro pe Va ki lo glu bez {an se BAWALU KA - U svom 30. pro fe si onal nom nas tu pu srpski bo kser Ne nad Bo rov - ~a nin ve ~e ras }e u ro dnoj Lo zni ci, u ha li "La ga tor" bra ni ti ti tu lu prva ka Evro - pe u kru zer ka te go ri ji u ver - zi ji Svjet ske bo kser ske or ga ni za ci je (WBO). Pro ti vnik }e mu bi ti Ni je mac tur skog po ri je kla Va rol Va ki lo glu. - O~e ku jem i da ovo ga pu - ta za vr{im me~ pri je is te ka pre dvi e nih 12 run di. O Va - ki lo gluu znam da ima tvrdi wema ~ki stil bor be s pu nim kon ta ktom. Nas tu pa za tvo re - nog gar da, ali ko ra ~a una - pri jed. Ima 28 go di na i do sa da je imao 23 bor be uz bi - lans od 19 po bje da (11 no ka - utom), je dnom je bo kso vao ne ri je {e no, a tri pu ta je po - ra `en. Od {am pi on skih po - ja se va osva jao je ti tu lu {am pi ona Wema ~ke i ti tu lu prva ka Evro pe u ver zi ji In - ter na ci onal ne bo kser ske fe de ra ci je (IBF) - nas ta - vio je Bo rov ~a nin. po zna te {i rom svi je ta po bo ksu, po olim pij skom {am - pi onu An to nu Jo si po vi }u, evrop skom prva ku Ma ri ja nu Be ne {u..., ta ko da mi je ~ast {to sam do {ao u ova ko ve li - ki klub. Po ten ci jal sa ko jim klub ra spo la `e i u tre ner - skom i u bo kser skom smi slu je ve li ki, a na ro ~i to sam za - do voqan omla din skom {ko - ~la ni ca ma Bo kser skog klu ba Sla vi ja. - Sla vi ja ima i odli ~nu `en sku eki pu, mo `da ~ak i kva li te tni ju od re pre zen ta - ci je Srbi je. [te ta, {to ni je bi lo do voqno nov ca pa da i Bawalu ~an ke po ka `u svo je umi je }e u Ki ni - na gla sio je Hor he Lu is Fro me ta Ma tos. Ne nad Bo rov ~a nin Srpski bo kser je do dao da o~e ku je da dvo ra na "La ga - tor" bu de pre ti je sna da pri - mi sve one ko ji }e `eqeti da vi de wego vu 30. pro fe si - onal nu po bje du. ME^ bi tre ba lo da tra je 12 run di - Si gu ran sam da }u od svo jih vjer nih na vi ja ~a ima - ti be zre zer vnu po dr{ku to - kom ci je log me ~a. Sve }e mo to za ~i ni ti jo{ je dnom po - bje dom, po sli je ko je }e mi lom u ko ju ide ve li ki broj po la zni ka - is ta kao je Fro - me ta. FRO ME TA: "Sla vi ja po zna ta u svi je tu bo ksa" [ef stru ~nog {ta ba Sla vi je Mir ko Sav ko vi}. - Po li ti ka klu ba je da stal no ide uzla znom pu - tawom i vje ru jem da je do la - zak Ku ban ca u na{ klub pun po go dak. Wego vo ve li ko is - kus tvo zna ~i }e svi ma na ma pu no, a po go to vo mla im tre ne ri ma, ko ji su tek od - sko ra u ovom po slu. Na `a - lost, na{ trud i sve {to ~i ni mo za do bro bit "ple me - ni te vje {ti ne" mo glo bi da bu de uza lu dno, ako i daqe ne bu de mo ima li po dr{ku na - dle `nih in sti tu ci ja - re - kao je Sav ko vi}. FO TO: AGEN CI JE put ka svjet skom tro nu bi ti jo{ bli `i - do dao je Bo rov - ~a nin. Svjet ska bo kser ska or ga - ni za ci ja (WBO) odre di la je slu `be na li ca za me~ u Lo - zni ci. Su per vi zor je De nis Gil mar tin (En gles ka), bo do - vne su di je: Zol tan Eni edi (Ma ar ska), Ma teo Mon te la (Ita li ja) i Leu Mi ha il (Ru - mu ni ja), a rin go vni Zdrav ko Mi lo je vi} (BiH). Is pred Srpske Fe de ra ci je pro fe si - onal nog bo ksa su per vi zor je Mi ro slav Po po vi}. D. P.

47 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Bawalu~ani u tre}em kolu Lige 6 savladali Izvi a~ sa 39:29 (18:16) Borac m:tel na ~elu kolone Poslije pobjede nad ekipom iz Qubu{kog i poraza Sloge i Gora`da u Sarajevu, odnosno Zenici, izabranici Dragana Markovi}a zasjeli na prvo mjesto Tabela 1. Borac m:tel : Sloga : Gora`de : Izvi a~ : ^elik : Bosna (S) :95 3 PI[E: DARKO PA[AGI] BAWALUKA - U derbiju tre}eg kola Lige 6 rukometa{i Borca m:tel ubjedqivo su savladali Izvi a~ iz Qubu{kog sa 39:29 (18:16) i poslije poraza Sloge i Gora`da u Sarajevu, odnosno Zenici, zasjeli na prvo mjesto. Uz gromoglasnu podr{ku "vulturesa" Bawalu~ani nisu ba{ najboqe u{li u me~, tako da su Qubu{aci od samog po~etka pa sve do 27. minuta bili u prednosti. Najve}a je bila u 15. minutu kada su vodili sa 11:7. Ipak, u fini{u prvog dijela izabranici Dragana Markovi}a uspjeli su da do u u vo stvo i na odmor od sa dva gola vi{ka, 18:16. U nastavku susreta potpuno druga slika na parketu "Borika". ^vr{}om igrom u odbrani "crveno-plavi" su iz minuta u minut pove}avali prednosti i na kraju slavili sa vi{e nego ubjedqivih 39:29. - Poslije poraza u finalu Kupa BiH u Gora`du, a FOTO: ARHIVA Milan Pavlov (Sloga) BORAC m:tel 39 (18) IZVI\A^ 29 (16) Dvorana: "Borik" u Bawaluci. Gledalaca: Sudije: Amar Kowi~anin i Dino Kowi~anin (Visoko). Sedmerci: Borac m:tel 4 (4), Izvi a~ 5 (3). Iskqu~ewa: Borac m:tel 8, Izvi a~ 6 minuta. BORAC m:tel: Bla`evi} (4 odbrane, 1 sedmerac), Qubi{i} (8 odbrana, 1 sedmerac), Haseqi}, Sabqi} 4, Pani} 5, Te{i}, Stojanovi} 2, Miki} 1, Mandi} 2, [ubara, Obradovi} 3, Kara~i} 6, Trivunya 8 (4), ]eli}, \uki} 8, Vrawe{. Trener: Dragan Markovi}. IZVI\A^: B. Buri} (8 odbrana), Toli} (1 odbrana), Mili~evi} 2, Milas, Malinovi} 6 (1), Zeqi}, Grbavac, S. Buri} 8, Mati} 4, Boras 4 (2), ^uqak, Vegar, Ili} 3, Pavlak 1, Ere{ 1. Trener: Ilija Puqevi}. onda i u Ligi 6, od iste ekipe svi su nam po~eli polako da okre}u le a, ali ovom pobjedom pokazali smo da se ne odri~emo borbe za titulu. Lo{ije smo otvorili utakmicu, ali su kasnije stvari legle na svoje mjesto. Ipak, smatram da je razlika od deset golova u na{u korist prevelika. Vremena za odmor nema, jer ve} ve~eras gostujemo u Sarajevu, kod Bosne. Iako autsajder, aktuelni {ampion BiH je u tre}em kolui iznenadio dobojsku Slogu, zato maksimalno anga`ovano moramo u}i u ovaj me~ - naglasio je {ef stru~nog {taba Bawalu~ana Dragan Markovi}. Sredwi bek Borca m:tel SARAJEVO - Ruk - ometa {i dobojske Sloge su do`i vjeli neo~ekivan poraz u u tre}em kolu Lige 6 u Sarajevu od doma}e Bosne sa 26:27 (16:11). Poslije prvih 30 minuta ~inilo se da }e izabranici Aleksandra Dugi}a zabiqe`iti laku pobjedu, me utim, u nastavku susreta do{lo je do opu{tawa gostuju}ih rukometa{a. U taboru Dobojlija isti~u da je porazu kumovalo i nekoliko Sr an Trivunya (Borac m:tel) Sr an Trivunya, uz Milana \uki}a bio je najefikasniji u susretu sa Qubu{acima u kojem su obojica postigla po osam golova. "CRVENO-PLAVI" ve~eras gostuju u Sarajevu - Zbog dva poraza od Gora`da prili~no nervozno diskutabilnih odluka arbitara iz Prijedora, a posebno ona u posqedwem napadu kada o~igledan prekr{aj nad Dobojlijom Vra`ali}em nije sankcionisan ni obi~nim faulom, a kamoli sedmercem koji je trebalo da bude dosu en. To su iskoristili "studenti" i pogotkom Jusufovi}a dvije sekunde prije kraja do{li do prve pobjede. Doma}i su vodili do 13. minuta, kada je Sloga izjedna~ila na 6:6, a ubrzo i povela sa 9:8. Do kraja prvog dijela prednost gostiju narasla je pet golova i Dobojlije su na odmor oti{le sa smo u{li u me~, ali smo ipak pokazali da smo u ovom trenutku kvalitetniji od Izvi a~a, koji je uz nas i Slogu najve}i kandidat za titulu. Nema opu{tawa, moramo nastaviti u istom ritmu, a to zna~i da }emo ve~eras u Sarajevu savladati Bosnu - naglasio je Trivunya. Rezultati tre}eg kola: predno{}u od 16:11. U nastavku susreta prednost se polako topila da bi igra~i Bosne u 53. minutu poslije serije 5:0 do{li do prednosti od 24:22. Slogini rukometa{i se nisu predavali i stigli su 26:26, a onda je uslijedio ve} opisani fini{. - Ni u snu nismo mogli pomislili da mo`emo biti pora`eni od Sarajlija. Moji rukometa{i u drugih 30 minuta odigrali su veoma lo{e, {to je doma}in uz veoma obilatu pomo} sudijskog para iz Prijedora znao da iskoristi. Nema vremena za kukawe, jer ve} ve~eras u Doboju do~ekujemo veoma opasno Gora`de. Izbora nemamo, moramo pobijediti - naglasio je {ef stru~nog SARAJEVO: Bosna - Sloga, 27:26 BAWALUKA: Borac m:tel - Izvi a~ 39:29, ZE- NICA: ^elik - Gora`de 38:31. Parovi ~etvrtog kola: danas: DOBOJ: Sloga - Gora`de (19 ~asova), SARA- JEVO: Bosna - Borac m:tel (20 ~asova), sutra: QU B U - [KI: Izvi a~ - ^elik (19 ~asova). Dobojski rukometa{i neo~ekivano pora`eni u Sarajevu "Studenti" iznenadili Slogu SQEDE]I rival Gora`de BOSNA (S) 27 (11) SLOGA 26 (16) Dvorana: "Ramiz Sal~in" u Sarajevu. Gledalaca: 300. Sudije: Predrag Dejanovi} i Elvis Mar~eti} (Prijedor). Sedmerci: Bosna (Sarajevo) 3 (3), Sloga 9 (7). Iskqu~ewa: Bosna (Sarajevo) 4, Sloga 0 minuta. FOTO: AGENCIJE BOSNA (SARAJEVO): Tatar (16 odbrana, 1 sedmerac), Lingo, Efendi}, Alibegovi}, Memi}, Hrbat 9 (3), Dedaji} 1, Jusufovi} 1, Bra~kovi} 3, Durakovi}, Zulfi} 7, Burnazovi} 1, Terza 3, Sabqakovi} 2, Dizdarevi}. Trener: Goran Tomi}. SLOGA: Dejanovi}, [kori}, Memi{evi}, Vuki}evi} 1, Me i}, Antonovi}, Stankovi}, Maksimovi}, Pavlov 6 (3), Vra`ali} 7, \uri} (13 odbrana), Pani}, Stanojevi}, Beqi} 1, Mawi} 2, Halilbegovi} 9 (4). Trener: Aleksandar Dugi}. {taba Sloge Aleksandar Dugi}. D. P. - G. I. AK Prijedor Osvojeno 13 medaqa PRIJEDOR - ^lanovi Atletskog kluba Prijedor sa 13 osvojenih medaqa bili su najuspje{niji u~esnici tradicionalne atletske trke u slovena~kom gradu Bovecu. Samostalni stru~ni saradnik za sport op{tine Prijedor Zdravko Ostoji} potvrdio je da je Prijedor~anima ovo bio peti put da nastupaju na ovom atletskom mitingu, a ove godine osvojili su sedam zlatnih, te tri srebrne i tri bronzane medaqe. - Dobili smo i jedno posebno priznawe za ~etvrto mjesto i kompletan tim je osvojio pobjedni~ki pehar - dodao je Ostoji}. Rije~ je o manifestaciji "11. bov{ki tek", odnosno trkama u~enika osnovnih i sredwih {kola iz Maribora, Ceqa i Novog Mesta, gdje su Prijedor~ani u~estvovali kao predstavnici grada iz Republike Srpske sa kojim Bovec ima potpisanu Povequ o bratimqewu. S. Ta. Stonoteniska liga BiH Bawalu~ani ispali u ni`i rang BAWALUKA - Zavr{en je liga{ki dio takmi~ewa u Premijer ligi BiH za stonotenisere, a dva kluba iz glavnog grada Republike Srpske, devetoplasirana Bawaluka i desetoplasirani Borac "Rajfajzenbank" od naredne sezone igra}e u ni`em rangu. Plasman: 1. Alaya 34 boda, 2. Vogo{}a 30, 3. Mostar 26, 4. Mladost 26, 5. Kreka 18, 6. Vitez 14, 7. Novi Grad 12, 8. Bosna 10, 9. Bawaluka 6, 10. Borac "Rajfajzenbank" 4 boda. U prvim me~evima polufinalu plej-ofa, koji se igraju u subotu 5. maja sastaju su: Mladost - Alaya i Mostar - Vogo{}a. Revan{i su 9. maja, a eventualne majstorice tri dana kasnije na terenima drugopomenutih, odnosno boqe plasiranih sastava. N. \. Prijedor Besplatna {kola tenisa PRIJEDOR - Ve} po tradiciji Teniski klub "Dr Mladen Stojanovi}", koji ove godine obiqe`ava osam decenija postojawa, organizuje besplatnu {kolu tenisa u dvije kategorije. - Svi zainteresovani dje~aci i djevoj~ice uzrasta od pet do 12 godina, kao i rekreativci i rekreativke, mogu se za informacije obratiti svakog dana na terenima kluba od 10 do 14 i 18 do 20 ~asova. Za polaznike su obezbije eni neophodni rekviziti - ka`u u prijedorskom klubu. N. \.

48 48 petak, 4. maj GLAS SRPSKE "Crve no-bi je li" sti gli do {es te po bje de Zvez da slo mi la Me gu Pe tar Po po vi} (Crve na zvez da) BEO GRAD - Ko {ar ka {i Crve ne zvez de na mu ~i li su se pro tiv Me ga Vi zu re u 11. ko lu Su per li ge Srbi je, ali su upi sa li po bje du re zul ta tom 79:75 (25:25, 27:18, 12:11, 15:21). Na je fi ka sni ji u re do vi ma "crve no-bi je lih" za {es tu po - bje du u ovom ta kmi ~ewu bio je Pe tar Po po vi} sa 26 po ena, dok su kod Me ge Bran ko Mi li savqevi}, De jan Mu sli i Ne - nad Miqeno vi} pos ti gli po In ten zi vno ra di mo na to me na tre nin gu, ana li zi ra mo, ali o~i gle dno jo{ ni smo spre mni da, ka da uspos ta vi mo kon - tro lu igre, to ispo {tu je mo do kra ja. Mi slim da su na {i mom ci, {to se ti ~e bor be nos ti, da li ma ksi mum. U ne kom tre nut ku smo iz gu bi li ri tam igre i to je mo glo sku po da nas ko {ta - re kao je tre ner Zvez de Sve ti slav Pe {i}. Spe ku la ci je o no vom u~e sni ku [am pi on VTB-a do bi ja mjes to u Evro li gi MOS KVA - Pre ma ne kim in for ma ci ja ma {pan skih i rus kih me di ja, prvak re gi - onal ne VTB li ge do bi }e mjes to u Evro li gi. Ina ~e, u ovom re gi onal nom ta kmi ~ewu nas tu pa ju klu bo vi iz Ru si je, Ukra ji ne, Li tva - ni je, Poqske, Bje lo ru si je... U fi na lu ovog ta kmi ~ewa sna ge }e od mje ri ti CSKA i Uniks, a a ako CSKA bu de {am pi on, on da }e po ziv oti - }i sqede }oj naj boqe pla si - ra noj eki pi po {to su "ar mej - ci" vla sni ci A li cen ce. Mos kovqani su izbo ri li fi na le VTB li ge po {to su u po lu fi na lu sa vla da li Li je - tu vos Ri tas re zul ta tom 79:72. "Ar mej ce" je pre dvo dio An - drej Ki ri len ko sa 19 po ena, dok je Mi lo{ Te odo si} uba - cio 13 uz se dam asis ten ci ja, a Ne nad Krsti} upi sao je 12 po ena. Kod Li tva na ca is ta - kao se Ale ksan dar Ra {i} sa 16 po ena. Izra el ci se jo{ ni su po vu kli Ma ka bi ra zmi{qa o Ja dran skoj li gi TEL AVIV - Eki pa Ma ka bi ja mo gla bi i idu }e se zo ne da igra u Ja dran skoj li gi uko li ko izra el ska li ga ne po di gne kvo - tu za stran ce. Vla snik izra el skog klu ba Da vid Fe der man sa op {tio je da }e wegov tim u~es tvo va ti u sa mo dva ta kmi ~ewa sqede }e se zo ne, a je dno od wih je Evro li ga. Pi tawe je da li }e dru go bi ti Ja dran - ska li ga ili na ci onal ni {am pi onat. - Da ni smo igra li u Ja dran skoj li gi, u mar tu bi smo ima li tri stran ca s ko ji ma ne zna mo {ta da ra di mo - re kao je Fe der man. Uko li ko izra el ska li ga po di gne kvo tu za stran ce, Ma ka bi }e is tu pi ti "sa Ja dra na". Do ta da, ne }e bi ti po zna to da li Srbi ja mo `e da ra ~u na na ~et vrtog pred sta vni ka. Rus na me ti NBA klu ba Bru klin Net si `e le Ki ri len ka MOS KVA - Je dan od naj - boqih igra ~a u Evro pi ove se zo ne An drej Ki ri len ko bli zu je po vrat ka u NBA li gu i to u no vi klub Bru klin Net se. Na ime, 31-go di{wi Rus bli zu je po tpi si vawa tro go - di{weg ugo vo ra sa ti mom ko ji se iz Wu Yer si ja pre - se lio u Bru klin (dio Wujor - ka). Po pu lar ni "AK-47" bio je u kom bi na ci ja ma Net sa i to kom pro {le go di ne, ali su po sli je po vre de Bru ka Lo pe - za mo ra li da an ga `u ju cen - tra. Ki ri len ko je ve} igrao de se tak go di na u NBA li gi, FO TO: AGEN CI JE FO TO: AGEN CI JE An drej Ki ri len ko gdje je bra nio bo je Ju te, dok }e ovu se zo nu za vr{i ti u dre su mos kov skog CSKA. Ale ksan drov ~a ni ve ~e ras gos tu ju u Mrkowi} Gra du Me~ lop ta za Igo keu PI [U: MILAN ZUBOVI] mi lan srpske.com SLOBODAN DAKI] slo bo dan da il.com BAWALU KA - Uko li ko os tva re po bje de u dru gim utakmicama po lu fi na la plej-ofa BiH, ko {ar ka {i Igo kee i [i ro kog izbo ri - }e pla sman u fi na le i nas - tup u Ja dran skoj li gi. Ale ksan drov ~a ni gos tu ju Mla dos ti u Mrkowi} Gra du, gdje }e od 20 ~a so va po ku {a - ti da do u do svo je {es te po - bje de u is to to li ko me ~e va ove se zo ne. - Ide mo u Mrkowi} Grad da is ko ris ti mo prvu me~ lop tu i da po lu fi nal nu se - ri ju za vr{i mo sa 2:0 te da San An to nio sti gao do dru ge po bje de u su sre tu sa Ju tom Spar si de kla si ra li "xeze re" WUJORK - U dru goj uta - kmi ci plej-ofa Za pa dne kon - fe ren ci je NBA li ge San An to nio je na svom te re nu sa vla dao Ju tu sa 114:83 i po - veo sa 2:0 u se ri ji u ko joj se igra do ~e ti ri po bje de. Fran cus ki re pre zen ta ti - vac To ni Par ker pre dvo dio je Spar se do ubjedqivog tri - jum fa sa 19 po ena, de vet asis ten ci ja i ~e ti ri sko ka. Ni {ta mawe bi tnu ulo gu imao je i Tim Dan kan ko ji je os tva rio dabl-dabl u~i nak sa 12 po ena i 13 uhva }e nih lop - ti. Izu ze tnu pre ci znost na ovom me ~u ispoqio je de bi - tant u re do vi ma San An to ni - ja Ka vi Le onard ko ji je pos ti gao 17 po ena, po go div - {i {est pu ta iz se dam po ku - {a ja. Me u "yeze ri ma" pra kti - ~no ni je bi lo ra spo lo `e nog igra ~a. Naj boqa ilus tra ci ja kom ple tnog si vi la ti ma ogle da se u ~iweni ci da su pla sma nom u fi na le izbo - ri mo nas tup u Ja dran skoj li gi, {to je na{ prven stve - ni ciq. Mla dost }e bi ti ve oma mo ti vi sa na i si gur - no je da `e li da os tva ri po bje du pred svo jim na vi ja - ~i ma. Na ma }e bi ti ve oma te {ko do }i do po bje de, iako smo ih do bi li u svih pet me ~e va ove se zo ne jer su oni po se bno opa sni na svom te - re nu pred svo jom pu bli kom - izja vio je tre ner Igo kee Dra gan Ba ji}, ko ji mo `e da ra ~u na na sve igra ~e u ovom su sre tu. Tre ner Mla dos ti Go ran Sla do je vi} is ti ~e da je Igo kea fa vo rit u ovom me - ~u, ali da }e wego vi ko {ar - dvo ci fre ni bi li sa mo Yo{ Hauard i Al Yefer son ko ji su uba ci li po de set po ena. U dru goj uta kmi ci Za pa - dne kon fe ren ci je Mem fis je IN DI JA NA po ve la sa 2:1 sa vla dao Los An e les Kli - per se sa 105:98 i izje dna ~io re zul tat na 1:1. Ru di Gej sa 21, O'Yej Me - jo sa 20 i Majk Kon li sa 19 po ena bi li su naj za slu `ni ji za po bje du Gri zlij sa, dok se u re do vi ma pro ti vni ka is ta - kao Kris Pol sa 29 ko {e va. Na Is to ku In di ja na je vra ti la brejk po {to je kao gost po bi je di la Or lan do sa 97:74 i po ve la sa 2:1 u se ri ji. Tim iz In di ja na po li sa do po bje de su pre dvo di li Roj Hi bert sa 18 po ena i de vet uhva }e nih lop ti i Yory Hil, ko ji je pos ti gao 15 ko {e va. U re do vi ma Meyika is ta kao se Glen Dej vis sa 22 po ena. Mi lan Do zet (Igo kea) ka {i po ku {a ti da pru `e {to ja ~i otpor Ale ksan - drov ~a ni ma. VAR DA HE ugos ti }e [i ro ki - Ove se zo ne ispu ni li smo sve na {e pla no ve jer smo se pla si ra li u za - vr{ni cu Li ge 6, a u Ku pu BiH igra li smo u po lu fi - na lu. U me ~u sa Igo ke om `e li mo da pru `i mo {to boqu par ti ju pred na {im na vi ja ~i ma, pa {ta bu de na kra ju, i ulo gu fa vo ri ta pre - pu {ta mo gos ti ma - re kao je Sla do je vi}. Ve oma te `ak za da tak ima }e ko {ar ka {i Var de HE ko ji }e na svom par ke tu od Mla di Kra ji {nik Svo ju posqedwu uta kmi cu ove se - zo ne eki pa Mla - dog Kra ji {ni ka odi gra }e ve ~e - ras, ka da u okvi ru de se tog ko la Li ge 6 BiH od 18 ~a so va gos tu - zni ~a ru u Sa ra - je vu. Posqedwi su sret ove se zo - ne u prven stvu BiH odi gra }e su - tra ^e lik i Slo bo da (19), a Ze ni ~an ke su ve} obe zbi je di - le {am pi on sku ti tu lu. Ide mo u Mrkowi} Grad da is ko ris ti mo prvu me~ lop tu i da po lu fi nal nu se ri ju za vr{i mo sa 2:0 te da pla sma nom u fi na le izbo ri mo nas tup u Ja dran skoj li gi, {to je na{ prven stve ni ciq, re kao Ba ji} Tim Dan kan (San An to nio) FO TO: GLAS SRPSKE ~a so va ugos ti ti aktu - el nog {am pi ona BiH eki pu [i ro kog. - U ovom su sre tu po ku - {a }e mo da se po ka `e mo u naj boqem sve tlu i da pru - `i mo {to ja ~i otpor eki pi [i ro kog. Tri pu ta smo igra li pro tiv wih ove se zo - ne i do bro ih po zna je mo, te im pre pu {ta mo ulo gu fa vo - ri ta. Bi }e to za nas ve li ki iza zov i na dam se da }e dvo - ra na bi ti do bro po puwena u na {em po sledwem iz dawu ove se zo ne pred do ma }om pu - bli kom - izja vio je tre ner Vi {e gra a na Dra goqub Vi - da ~i}. Prva fi nal na uta kmi ca plej-ofa igra }e se 12. ma ja. FO TO: AGEN CI JE

49 Bo rac stigao do tri jumfa protiv Zeni~ana ^e lik pla tio ceh Sve bi lo ri je {e no u prvih 25 mi nu ta ka da su do ma }i po go ci ma Ne mawe Bil bi je i Du {ka Sta ji }a os tva ri li vrlo vri je dnu po bje du PI [E: DU [AN REPIJA du sa srpske.com BAWALU KA - ^e lik je u sri je du uve ~e pla tio ceh su - botweg ki ksa Bor ca pro tiv Zvi jez de. Bawalu ~a ni su ~e ti ri da - na ka sni je us pje li da kon so li - du ju svo je re do ve i sa vla da ju eki pu iz Ze ni ce sa 2:0 u okvi ru 25. ko la Pre mi jer li ge BiH. Po got ke za "crve no-pla ve" pos ti gli su Ne mawa Bil bi ja u se dmom mi nu tu po sli je odli - ~ne du bin ske lop te Dra {ka MOS TAR - Iako Sla vi ju kra se do bre igre i re zul ta ti ovog proqe}a, u Mos ta ru ni su us pje li da po mrse ra ~u ne Zriwskom ko ji je ta ko os tao u lo - vu na Evro pu. Po sli je tri ve za ne po bje de, iza bra ni ci Vla de ^apqi}a po lo `i li su oru `je, a po sa mom po ~et ku ~i ni lo se da }e nas ta vi ti sjaj nu se ri ju. De jan Ra {e vi} je po sli je gre {ke Yidi }a pos ti gao je dan od naj br`ih po go da ka ove se zo ne u Pre mi - jer li gi, sve ga pe tna es tak se - kun di igre bi lo je do voqno za ve li ko slavqe gos tu ju }ih fu dba le ra. Ima la je Sla vi ja ne ko li ko pri li ka da udvos - tru ~i pre dnost, a ka zna je sti gla u za vr{ni ci prvog di - je la, ta ~ni je u 42. mi nu tu. Pe - har se izbo rio za lop tu, upu tio cen tar {ut, `i ri }a i Du {ko Sta ji} u 24. mi nu tu, ka da je ma ti rao gol ma - na Sa li ha Hi no vi }a sa ivi ce {e sna es ter ca. ^I] za do voqan igrom Bi la je to so li dna pred - sta va obje eki pe. Igra lo se obos tra no otvo re no, pa je stvo - re no mno go {an si i pra vo je ~u do {to ni je vi en jo{ ne ki po go dak. Mo gli su do ma }i, pre ko Sta ji }a, ko ji je po go dio RE ZUL TA TI 25. KO LA nov gla vom lop tu za ku cao u mre `u Duj ko vi }a. U nas tav ku je Zriwski bio boqi. U 60. mi nu tu Pe har je asis ti rao, `i nov pri ze mnim udar - cem po go dio za vo stvo do ma - }ih. U fi ni {u je re zer vis ta Bi bi} pos ta vio ko na ~nih 3:1. - Po ~e tak kao iz sno - va. Pe tna es tak se kun di bi lo nam je po tre bno za ra - dost i ~i ni lo se da }e mo nas - ta vi ti se ri ju, po go to vo {to smo ima li ne ko li ko sjaj nih pri li ka da mo `da i do tu ~e mo pro ti vni ka. Ubi je en sam da smo oti {li na odmor s je - dnim go lom vi {ka da bi pri - ~a u nas tav ku ima la po tpu no pre ~ku i sta ti vu, da uve }a ju pre dnost, ali je i ^e lik mo - gao bar do po ~a snog po got ka, jer je tri {an se pro pus tio naj - boqi po je di nac u gos tu ju }oj eki pi Av di ja Vr{a je vi}. - Ovom po bje dom do ne kle smo se is ku pi li za kiks pro - tiv Zvi jez de i jo{ vi {e se pri bli `i li `eqenom ~et - vrtom mjes tu. Uta kmi ca je bi la odli ~na sa mno go {an si na obje stra ne i ka mo sre }e da sva ka eki pa, kao ^e lik, ova ko igra na gos to vawima - re kao je dru ga ~i ji tok, ali Zriwski se vra tio u pra vo vri je me - re kao je De jan Ra {e vi} po - sli je uta kmi ce u Mos ta ru. G. I. stra teg do ma }ih Sla vi {a Bo - `i ~i}. U 26. ko lu, ko je se igra u su bo tu i ne djequ, 5. i 6. ma ja sas ta ju se: su bo ta: GA BE LA: GO[K - Zvi jez da Gra da ~ac (16 ~a so va), ZE NI CA: ^e lik - [i ro ki Bri jeg (17), TRE - BIWE: Le otar - Ru dar Pri je - dor (17), GRA DI [KA: Ko za ra - Tra vnik (17), MOS TAR: Ve - le` zni ~ar (17), TU - ZLA: Slo bo da - Bo rac (17), ne djeqa: IS TO ^NO SA RA JE - VO: Sla vi ja - Olim pik (17), SA RA JE VO: Sa ra je vo - Zriwski (20 ~a so va). Sla vi ja do `i vje la ne us pjeh po sli je tri prven stve na ko la Zriwski pre ki nuo po bje dni ~ki niz DE JAN Ra {e vi} po go dio u prvom mi nu tu Du {ko Sta ji} GRA DA ^AC: Zvi jez da Gra da ~ac - Slo bo da 1:0 (Panya 29) SA RA JE VO: Olim pik - Ve le` 0:0 TRA VNIK: Tra vnik - Sa ra je vo 1:2 (E. Va ru pa 29. pe nal - Tor lak 80, Krpi} 84) PRI JE DOR: Ru dar Pri je dor - Ko za ra 3:0 (Ras to ka 32, Kan tar 36, 80) [I RO KI BRI JEG: [i ro ki Bri jeg - Le otar 5:1 ([i li} 25, 58. pe nal, Va gner 51, Va rea 61, Ros kam 85 - Ris ti} 20) BAWALU KA: Bo rac - ^e lik 2:0 (Bil bi ja 7, Sta ji} 24) SA RA JE zni ~ar - GO[K 5:0 (Svra ka 15, Adi lo vi} 30, Ni je ma 48, Be kri} 52, Ze ba 70) MOS TAR: Zriwski - Sla vi ja 3:1 `i nov 42, 59, Bi bi} 87 - Ra {e vi} 1) Go ran Si mi} FO TO: AR HI VA FO TO: AR HI VA BO RAC 2 (2) ^E LIK 0 (0) Stri jel ci: 1:0 Bil bi ja u 7, 2:0 Sta ji} u 24. mi nu tu. Sta di on: Grad ski u Bawalu ci. Igra no bez pri sus tva gle da la ca. Su di ja: Ve dran Zov ko (Mos tar) ti kar to ni: Sta ki} (Bo rac), Brko - vi}, Isa ko vi} (^e lik). Igra~ uta kmi ce: Du {ko Sta ji} (Bo - rac) 7,5. BO RAC: Lu ~i} 7, Ive ti} 7 (od 81. mi nu - ta Mar ko vi} -), Stu par `o vi} 6,5, Bil bi ja 6,5, Gra ho vac 7, Ra spu di} 7, Ma - ksi mo vi} 6,5 (od 59. mi nu ta Ra du lo vi} ri} 7,5, Sta ji} 7,5 (od 90. mi nu ta Ku - ni} -), Sta ki} 7. Tre ner: Sla vi {a Bo `i - ~i}. ^E LIK: Hi no vi} 5,5, Mar ti no vi} 6,5 (od 81 mi nu ta Tra van ~i} -), Ho ri} 6,5, Vr{a - je vi} 7, [i {i} 6,5 (od 66. mi nu ta He }o -), Ju si} 5,5, Brko vi} 5,5, Isa ko vi} 6, Sa di - ko vi} 6, Ka pe tan 5,5 (od 79. mi nu ta Smri ko -). Tre ner: Vlat ko Gla va{. Tabela zni ~ar : [i ro ki Bri jeg : Sa ra je vo : Bo rac : Zriwski : Olim pik : Zvi jez da : Ve le` : Ru dar P : ^e lik : Le otar : GO[K : Tra vnik : Sla vi ja : Slo bo da : Ko za ra :31 16 ZRIWSKI 3 (1) SLA VI JA 1 (1) Stri jel ci: 0:1 Ra {e vi} 1, `i - nov 42, `i nov 59, 3:1 Bi bi} 87, Sta di on: "Pod Bi je lim bri je gom" u Mos ta ru. Gle da la ca: 500. Su di ja: Mu amer Bu re ko vi} (Ze ni ca) ti kar to ni: Mi li ~e `i - nov, Ive {i}, Mar ki}, Po po vi} (Zriwski), To do ro vi}, Krmar (Sla vi ja). Igra~ uta kmi ce: `i nov (Zriwski) 7. ZRIWSKI: Mel her 6, Yidi} 5 (od 46. mi nu ta Mar ki} 6), Ive {i} 6, Mar ja no - vi} 6 (od 71. mi nu ta Ye kson -), Pe har 6,5, Mi li ~e vi} 6,5, Stoj ki} 6, Kri {to 6 (od 81. mi nu ta Bi bi} -), M. Po po vi} `i nov 7, Ani ~i} 5,5. Tre ner: Dra `en ko Bo gdan. SLA VI JA: Duj ko vi} 5,5, Krmar 5, Ale - ksi} 5, Pa paz 6, G. Po po vi} 5, Ka ra ma - ti} 5, Osman 5, Si mi} 5 (od 67. mi nu ta Be {li ja -), To do ro vi} 5,5, Ra {e vi} 6, Vi di} 5,5 (od 80. mi nu ta Peqto -). Tre - ner: Vla do ^apqi}. GLAS SRPSKE petak, 4. maj Ve li mir Stoj ni}, tre ner "ru da ra" Ne ma opu {tawa PRI JE DOR - Fu dba le ri Ru dar Pri je do ra su u kra ji - {kom der bi ju, u okvi ru 25. ko la Pre mi jer li ge BiH, os - tva ri li ubjedqivu po bje du nad Ko za rom od 3:0. Gos ti iz Gra di {ke, ko je je sa klu pe, po sli je os tav ke tre - ne ra Vla de Ja go di }a pre dvo dio Si ni {a \u ri}, ni su na - {li na ~i na da sa vla da ju si gur nog Ale ksan dra Ni ko li }a. ^u var mre `e "ze le no-crnih" od bra nio je i uda rac sa "bi je - le ta ~ke" De ja nu Ko ji }u, nad ko jim je i na pravqen pe nal. - Bi la je ovo za nas ve oma te {ka uta kmi ca zbog svih pro ble ma ko ji su nas sna {li pro te klih da na. Ko za ra je do {la da igra, a mi smo i{li na re - zul tat i u ovom tre nut ku je naj va `ni je da smo po bi je di li sa 3:0. Ra du je me pri laz ovom su sre tu mo ma ka ko ji su ne do voqno opo ravqeni. Po - ku {a }e mo ko li ko-to li ko za dva-tri da na da ih spre mi mo {to boqe za gos to vawe tre biwskom Le ota ru. Dok i te orij ski ne obe zbi je di mo op sta nak, tra - `im ma ksi mal nu ozbiqnost i mo bil nost - re kao je {ef stru - ~nog {ta ba Ve li mir Ba ja Stoj - ni}. N. \. Ko za ra po ra `e na u Pri je do ru Ko bni pro ma {aj sa bi je le ta ~ke GRA DI [KA - Fu dba le ri Ko za re ni su ra zo ~a ra li igrom, ali re zul ta tom je su na gos to vawu u Pri je do ru, gdje su po ra `e ni sa 0:3. - I po red tri go la, ni smo ima li po dre e nu ulo gu, ako se zna da smo nas tu pi li bez pet stan dar dnih prvo ti ma - ca. Izos ta li su: Gi go vi}, Ma le ti}, Ko va ~e vi}, Pe tro - vi} i Pe hiq. Ko ban je bio TRE BIWE - Fu dba le ri Le ota ra do `i vje li su po - raz na gos to vawu u [i ro - kom Bri je gu sa 1:5. Ko na ~an re zul tat ni je pra - vi odraz sna ga na te re nu. Ni ko ne spo ri da je [i ro - ki Bri jeg bio boqi, ali je ra zli ka na kra ju pre vi so ka. Le otar se do bro dr`ao do 51. mi nu ta, ~ak je bio ra vno - pra van pro ti vnik. Me u tim, na de Tre biwaca u po zi ti van re zul tat po to nu le su za sve ga de set mi nu ta. Le otar je bio oslabqen nei grawem Se mjo - na Mi lo {e vi }a, Zdrav ka [a ra be, Ale ksan dra Ba ja ta po ~e tak dru gog di je la, ka da pri vo stvu do ma }i na od 2:0 na{ na pa da~ Ko ji} ni je is - ko ris tio pe nal. Po sli je to - ga pa li smo u igri, {to je do ma }in ka znio i tre }im go lom - na gla sio je gol man Gra di{ ~a na Da li bor Ko zi} i na ja vio prvu proqe }nu po - bje du Ko za re u su bo tu, ka da do ~e ku ju u kom ple tnom sas - ta vu Tra vnik. Z. V. Tre biwci iz gu bi li u [i ro kom Bri je gu Poveli i stali Dra gan Ris ti} (Le otar, li je vo) Ve li mir Ba ja Stoj ni} [I RO KI BRI JEG 5 (1) LE OTAR 1 (1) Stri jel ci: 0:1 Ris ti} u 20, 1:1 [i - li} u 25, 2:1 Va gner u 51, 3:1 [i li} iz pe na la u 58, 4:1 Va rea u 61, 5:1 Ros - kam u 85. mi nu tu. Sta di on: "Pe ca ra" u [i ro kom Bri je gu. Gle da la ca: 500. Su di ja: El mir Pi lav (Sa ra je vo) ti kar to ni: Je {e, [i li}, Ros kam ([i ro ki Bri jeg), Ani ~i}, Vu ko vi} (Le - otar). Igra~ uta kmi ce: Da li bor [i li} ([i ro ki bri jeg) 8. [I RO KI BRI JEG: Bi lo brk 7, ]o ri} 7, Ber to {a 7, Bre ka lo 7, Je {e 7, Ivan - ko vi} 7, Mar si ja no 7 (od 68. mi nu ta Ko `ul -), Kve si} 7,5 (od 64. mi nu ta Za - ka ri} -), Va rea 7,5 (od 73. mi nu ta Ros - kam 7), Va gner7,5, [i li} 8,5. Tre ner: Ma ri jan Blo udek. LE OTAR: Mi len ko vi} 5,5, Su {i} 5,5, An dri} 6, Zo ri} 5,5, Nas ti} 5,5, Ko ki} 5,5 (od 62. mi nu ta Vu ko vi} -), Le ki} 5,5, G. Ci mi rot 5,5 (od 62. mi nu ta Dre~ -), Sto ja nov ski 5,5 (od 71. mi nu ta Aku - fo -), Ris ti} 6, Ani ~i} 6. Tre ner: Bor - ~e Sre do je vi}. i Vla di mi ra To do ro vi }a. - ^es ti tam [i ro kom na za - slu `e noj po bje di. Po tpu no su nas na di gra li u dru gom di je lu, ka da je mo ja eki pa po tpu no pa la. Odi gra li smo uta kmi cu bez ~e ti ri stan - dar dna prvo tim ca, {to se osje ti lo u igri. Po ku {a }e - mo ovaj po raz {to pri je da za bo ra vi mo i da se os vje `i - mo za uta kmi cu u su bo tu pro - tiv Ru da ra, gdje mo ra mo da po bi je di mo - na gla sio je {ef stru ~nog {ta ba Le ota - ra Bor ~e Sre do je vi}. ^. M.

50 50 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Par ti zan os ta je bez naj boqeg stri jel ca Vu ki} odla zi u Ka tar Zvo ni mir Vu ki} BEO GRAD - Naj boqi stri je lac Par ti za na Zvo ni mir Vu - ki} mo gao bi na qeto da na pus ti Hum sku i pre se li se u Ka tar, a kao za mje na sti gao bi Ale ksan dar Ka tai. Po red po me nu te iz Ka ta ra, na adre su srpskog {am pi ona sti gla je po nu da i od Ros to va, ali je ve zni igra~ "crno-bi je - lih" na vo dno bli `i arap skom po lu os trvu. Sa dru ge stra ne Par ti zan na vo dno pre go va ra sa Olim pi ja ko som da pus ti Ka - ta ija na no vu po zaj mi cu (po lu se zo nu odi grao za Voj vo di nu), po {to ne ma mjes to u ti mu gr~kog {am pi ona. Par ti zan ve} iz vje sno vri je me pre go va ra sa klu bom iz Pi - re ja, pa se ovih da na u Ati ni na la ze pred sta vni ci beo grad - skog ti ma, ali i sa mog igra ~a. Po red Par ti za na in te re so vawe za Ka ta ija po ka za la je i Crve na zvez da. [to se ti ~e Vu ki }a, na re ali za ci ji wego vog tran sfe ra ra di ne ime no va na ita li jan ska agen ci ja, a Par ti zan bi sa ne po zna tim klu bom iz Ka ta ra u pre go vo re u{ao vje ro va tno po sli je 142. der bi ja ko ji se igra u su bo tu. Voj vo di na re no vi ra tim Po ja ~awa sti `u iz Izra ela i Poqske NO VI SAD - Voj vo di na se na la zi u o~aj noj se ri ji re - zul ta ta u Je len su per li gi Srbi je, pa se na qeto o~e ku - ju ve li ke pro mje ne u klu bu. Po red ru ko vod stva ko je }e vje ro va tno na pus ti ti Vo {u, ne ko li ci na igra ~a }e ta ko - e spa ko va ti ko fe re iz No - vog Sa da, a ve} sa da su po zna ti prvi pi ko vi "la la" za sqede }u se zo nu. Is ku sni {to per crno gor ske re pre - Fi lip Kne `e vi}, de sno zen ta ci je i ~lan Ma ka bi ja iz Tel Avi va Sa vo Pa vi }e - vi} je je dnom no gom ve} u srpskoj Ati ni, a po red wega Voj vo di na je bli zu do go vo ra i sa re zer vnim gol ma nom Vi sle iz Kra ko va Mi la nom Jo va ni }em. Ne ka da{wi gol man Su bo - ti ~a na u dru gom pla nu je u poqskom ti mu i vje ro va tno }e bi ti za mje na za odla ze }eg Ne mawu Su pi }a. "Crve no-bi je li" pra te tan dem iz Bor ca Beo gra a ni `e le Zo }e vi }a i Kne `e vi }a BEO GRAD - Sa `eqom da nas ta vi sa do vo ewem mla dih i ta len to va nih fu dba le ra, Ro bert Pro si ne ~ki se na me ra - ~io na tan dem Bor ca, Mar ka Zo }e vi }a i Fi li pa Kne `e vi }a. U pi tawu su dva igra ~a ro e na 1991, odno sno go di ne, ko ji pred stavqaju bu du }nost srpskog fu dba la. [to se ti ~e Mar ka Zo }e vi }a, on je igra~ cen tral nog di je - la te re na ko ji je vi {e ori jen ti san de fan zi vnim za da ci ma, ali je ~es to pri jetwa za de fan ziv ce pro ti vni ~kog ti ma. Dru gi mla di} ko ji bi tre ba lo da se od qeta pre se li u Quti ce Bo gda na je Fi lip Kne `e vi}, mo mak ro en go - di ne. Naj ja ~i se gment wego ve igre je asis ti rawe sai gra ~i - ma pri li kom pos ti zawa go lo va, {to je i po ka zao ove se zo ne "na mjes tiv {i" pet po go da ka Bor ~e vim na pa da ~i ma. Ono {to }e bi ti pre su dno pri li kom do vo ewa po me nu te dvo ji ce je obe {te }ewe, ko je bi Bo rac mo gao da tra `i da bi se odre kao wiho vih uslu ga. Na javqen ras ta nak Ju `no ame ri ka na ca i Crve ne zvez de Evan dro, Pa {e ko i Bor ha pred odlas kom Za Bor hu je lo gi ~no da ode, ve ro va tno i za Evan dra, dok je Pa {e ko ne za do voqan. Za sad ne ma kon kre tne po nu de na sto lu, re kao Pet ko vi} BEO GRAD - Odla zak ju - `no ame ri ~kog tri lin ga u Crve noj zvez di, Bor he, Evan dra i Pa {e ka je sve iz - vje sni ji, tvrdi je dan od po - sre dni ka u wiho vom do vo ewu u klub sa "Ma ra - ka ne" Bo ban Pet ko vi}. NO VI BRA ZIL CI ne }e do la zi ti na qeto Po li ti ka "crve no-bi je - lih" po dra zu mi je va pod mla - i vawe ti ma uz akce nat na do ma }e sna ge. U Quti ce Bo - gda na na ra vno ima ju u vi du i smawewe kvo te stra na ca sa ~e ti ri na tri, {to do du {e jo{ ni je ri je {e na stav ka, a sve to na vo di na iz vjes tan epi log, odla zak tri lin ga na qeto. Naj bli `i odlas ku je Vi ni si jus Pa {e ko, iz pros - tog ra zlo ga {to je zbog do - bro po zna te po vre de, lo ma no ge, pro pus tio ve }i dio se - zo ne i ni je uspio da uhva ti ta kmi ~ar ski ri tam. - Pa {e ko ima ugo vor, ali je pro blem to {to mu se do - go di lo i {to ni je igrao. Ne bi bi lo izne na ewe da ode, ali o sve mu se pi ta Zvez da. Po sje tu Olim pi ja ko su 9. ma - ja, ka da }e "crve no-bi je li" s klu bom iz Pi re ja odi gra ti pri ja teqski me~, ~el ni ci Crve ne zvez de is ko ris ti }e za sas ta nak s ko le ga ma iz Gr~ke u ve zi s pro da jom Dar - Odboj ka {i ce Srbi je u An ka ri bez vi ze za Lon don Srpkiwama no va {an sa u Ja pa nu AN KA RA - Po sli je po ra za od Ho lan di je odboj ka {i ce Srbi je upi sa le su i dru gi po - raz na kva li fi ka ci onom tur - ni ru za Olim pij ske igre u An ka ri, po {to su Rus kiwe bi - le boqe od wih sa 1:3 (27:29, 25:22, 16:25, 19:25) i si gur no da u tur skom gra du ne }e izbo - ri ti vi zu za Lon don. No vu {an su za pla sman na Olim pij ske igre u Lon do nu evrop ske {am pi on ke po tra `i - }e na kva li fi ka ci onom tur - ni ru u Ja pa nu od 19. do 27. ma ja. Mo `e se re }i da je prvi set odlu ~io po bje dni ka, po {to su dje voj ke sa obje stra ne igra - le po `iv ci ma svo jih na ci ja. Ipak su Rus kiwe prve sti gle do na dmo }i i ri je {i le u svo ju ko rist po ~e tni set, 29:27. Usli je di lo je bu ewe Srpkiwa Nor mal no, ako bu de po nu da klub }e ih ra - zmo tri ti - re - kao je Pet ko vi}. Evan dro Go - ebel, cen tral ni ve - zni Crve ne zvez de, mo gao bi od ju na da se pre se li u ki jev - ski Di na mo, a ska - uti tog klu ba na ja vi li su da }e ko na ~nu odlu ku o tran sfe ru do ni - je ti po sli je der - bi ja s Par ti za nom 5. ma ja. Pet ko vi} ka `e da su pri - ~e o in te re so - v a w u Olim pi ja ko sa i ki jev skog Di na - ma za ve znog igra - ~a bi le bez osno va. - Si tu aci ja je ta - kva da su wih tro ji ca pod ugo vo rom s Crve nom zvez dom. Klub se pi ta za sqede }e tran sfe re, ma - da i oni mo ra ju da se DARKO LA ZO VI ] ka La zo vi }a. Ci je na mla dog fu dba le ra si gur no ne - }e bi ti mawa od 4,5 mi li ona evra, ko - li ko su zi mus nu - di li ki jev ski Di na mo i An `i. i sa do brim blo kom i sjaj nom re ali za ci jom uspi je va ju da odo - le rus koj ma {i ni, pa su ta ko sa 25:22 po ra vna le re zul tat i "za - ku va le" nas ta vak me ~a. Kli ma - vost srpske re pre zen ta ci je po ka za la se u tre }em se tu, ka da su Jo va na Bra ko ~e vi} i Sawa Evandro Goebel Sta ro vi} za ka za le u re ali za - ci ji i do pus ti le u ne ko li ko na vra ta da im pro ti vni ~ki blo ker Ga mo va uda ri ne ko li ko po pu lar nih "ekse ra" na mre `i. To su Rus kiwe is ko ris ti le i uklo pi le sve dje li }e ko ji su ih po ve li do vi so ke pre dnos ti i slo `e. Za Bor hu je lo gi ~no da ode, ve ro va tno i za Evan - dra, dok je Pa {e ko ne za do - voqan. Za sad ne ma kon kre tne po nu de na sto lu - is ta kao je Pet ko vi}. On je ta ko e do dao da Zvez da ne pla ni ra do vo ewe no vih sna ga sa bra zil skog po dnebqa, ba rem ne pu tem agen ci je za ko ju on po slu - je. Kris ti jan Bor ha (25) na po zaj mi ci je do 31. de cem - bra 2012, a tre nu tna wego va vri je dnost je 1,3 mi li ona evra. Evan dro Go ebel (26) ima ugo vor sa Crve nom zvez dom do 30. ju na 2014, a tre nu - tna vri je dnost je 1,8 mi li ona evra, dok Vi ni si jus Pa {e ko (27) ima ugo vor do 30. ju na 2014, a tre - nu tna wego va vri je dnost je evra. ubjedqivo do bi je nog se ta, 25:16. ^et vrti set je bio kqu - ~ni za kraj ni is hod me ~a, ta ko da su obje stra ne za gri zle da ga br`e-boqe osvo je. I{lo se po - en za po en sve do 16:16, ali je ta da do {la Ga mo va na ser vis i sa pet ve za nih do brih ser vi sa omo gu }i la Ru si ji ne dos ti `nu ra zli ku i no vi po raz srpskih odboj ka {i ca. TUR NIR za kvalifikacije od 19. do 27. ma ja Srbi ja }e u posqedwem ko - lu da nas igra ti pro tiv Poqske, ko ja je za hvaquju }i dvje ma po bje da ma ve} obe zbi je di la mjes to u po lu fi na lu tur ni ra. Za dru go mjes to bo ri }e se Ru - si ja i Ho lan di ja.

51 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Re al Ma drid osvo jio prven stvo [pa ni ze Mu riwo i igra ~i sla ve ti tu lu Ka`wen na pa da~ na Di di jea Dro gbu Navija~ tri go di ne ne smije na stadion LON DON - Sud u Lon do nu izre kao je tro go di{wu za bra - nu ulas ka na sta di one na vi ja ~u Sti ve nu Fi cvo te ru, ko ji je ne da vno na ra snoj osno vi vri je ao na pa da ~a ^el zi ja Di - di jea Dro gbu. Fi cvo ter je 15. apri la na po lu fi na lu FA ku pa pro tiv To - ten he ma na "Vem bli ju" sje dio me u na vi ja ~i ma ^el zi ja i vi - {e pu ta iz vri je ao na pa da ~a iz Oba le Slo no va ~e. Fi cvo te ra su sta di on skom obez bje ewu pri ja vi li os ta li na vi ja ~i ^el zi ja, a po tom ga je pri ve la po li ci ja. Za bra na se odno si na sve fu dbal ske me ~e ve u Bri ta ni ji, ali i Evro - pi. Jo{ dras ti ~ni ji ko rak pre du zeo je ^el zi, ko ji je Fi cvo - te ru do `i vo tno za bra nio do la zak na uta kmi ce "pla va ca". Po znat {am pi on Ho lan di je Aja ksu 31. ti tu la Kruna kona~no kod "Kraqa" Re zul ta ti i stri jel ci Atle ti ko Ma drid - So si - je dad 1:1 (Ga bi 54 - Ve - la), Bar se lo na - Ma la ga 4:1 (Pu jol 14, Me si 35. pe nal, 59. pe nal, 64 - Ron don 26), Se viqa - Be - tis 1:2 (Ne gre do 5 - E~e - be ri ja 43, 90), Ma jor ka - Ra jo Vaqeka no 1:0 (Kas - tro 62), Sa ra go sa - Le - van te 1:0 (Ori ol 11), Va len si ja - Osa su na 4:0 (Adu ric 77, nas 83, 88), Bil bao - Re al Ma drid 0:3 (Iguain 16, Ozil 20, Ro nal do 50), He ta fe - Ra sing 1:1 (Fe - dor 59. pe nal - Di op 64), Gra na da - Espawol 2:1 (Iga lo 29, 35 - Viqa 54), Spor ting - Viqare al 2:3 (Lo ra 39, Gal vez 85 - Ma rio 19, Se na 43. pe - nal, Pe rez 56). LON DON - Me nayer fu dba le ra To ten he ma Ha ri Re dnap ni je htio da pri zna da mu je kri vo {to ni je se - le ktor En gles ke, ali je sta - vio do znawa da mu je ja sno da ni ka da ne }e ni pos ta ti pre dvo dnik "gor dog Al bi - ona". Re dnap je po odlas ku Ita li ja na Fa bi ja Ka pe la va `io za je dnog od gla vnih kan di da ta za upra`weno mjes to, ali je na ci onal ni sa vez odlu ~io da {an su uka - `e Ro ju Hoyso nu. - Mi slim da se to ni ka - da ne }e do go di ti, ali ne `e lim vi {e da se mo je ime spo miwe, jer to je za me ne Po sli je tri go di ne do mi na ci je Bar se lo ne, Re al do {ao do 32. ti tu le, ze Mu riwo do se dmog na slo va prva ka u ~e ti ri ra zli ~i te zemqe, ~i me je u{ao u is to ri ju MA DRID - Po sli je po - bje de u Bil baou (3:0), fu - dba le ri Re ala su osi gu ra li {am pi on sku ti tu lu i po - sli je tri go di ne do mi na - ci je Bar se lo ne us pje li da vra te kru nu u svo je vi tri - ne, uku pno 32. u bo ga toj is - to ri ji. ME SI PRES TI GAO Ger da Mi le ra Ve li ko slavqe i igra ~i - ma i stru ~nom {ta bu na Atle ti ko voj "Ka te dra li" do - ni je li su Gon za lo Iguain, Me sut Ozil i Kris ti ja no Ro nal do, usre }iv {i - zea Mu riwa, ko ji je pos tao prvi tre ner ko jem je po {lo za ru kom da osvo ji ti tu le u ~e ti ri ra zli ~i te zemqe. Go - spo din "Po se bni" je dva pu - ta bio {am pi on sa Por tom, pro {lost. Ni sam ra zo ~a ran. Kraj pri ~e, ide mo daqe - re - kao je Re dnap. Me nayer To ten he ma za - tra `io je od ja vnos ti da za - bo ra vi na wegov slu ~aj, jer je na ci onal nom ti mu sa da po tre bno je din stvo i po - dr{ka. - Hoyson za slu `u je da bu - de se le ktor i ubi je en sam da }e na pra vi ti do bar po - sao. Ima ~e ti ri go di ne, na - dam se da }e iza bra ti spo so ban tim i ve} u Ukra - is to to li ko pu ta sa ^el zi - jem i In te rom, sa da je osvo - jio ti tu lu i u [pa ni ji i u{ao u is to ri ju. - Osva jao sam ti tu le u Por tu ga li ji, En gles koj i Ita li ji, ali ova je naj te `a. ^i ta ve se zo ne smo igra li odli ~an fu dbal, igra ~i su za slu `i li da se ra du ju, sa mi su svo jim ra dom sti gli do tro fe ja, ni ko im ni {ta ni - je po klo nio - re kao je Mu - riwo, dok su u pres to ni ci [pa ni je "ma dri dis ti" po - hrli li u cen tar gra da, kod ~u ve ne fon ta ne Si beqes, gdje na vi ja ~i Re ala tra di ci - onal no sla ve sve us pje he svo - ga ti ma. Bar se lo na je bi la ubjedqiva pro tiv Ma la ge (4:1), a tri po got ka i mjes to u is - to ri ji obe zbi je dio je i Li - onel Me si, ko ji je sa ji ni i Poqskoj na pra vi ti us pjeh - re kao je Re dnap. On je do dao da je dva ~e ka kraj se zo ne i odla zak na go - uku pno 68 go lo va u se zo ni u svim ta kmi ~ewima pre te - kao Ger da Mi le ra. Ni je mac je pri je 39 go di na za min - hen ski Ba jern pos ti gao 67 po go da ka. Ha ri Re dnap svjes tan pro pu {te ne {an se za se le ktor sko mjes to Ni kad ne }u do bi ti pri li ku HOYSO NU `e li sre }u Ha ri Re dnap Tabela 1. Re al M : Bar se lo na : Va len si ja : Ma la ga : Le van te : Atle ti ko M : Ma jor ka : Bil bao : Osa su na : He ta fe : Be tis : Se viqa : Espawol : So si je dad : Gra na da : Viqare al : Ra jo V : Sa ra go sa : Hi hon : San tan der :57 27 di{wi odmor, po sli je na - por ne se zo ne i bo les ti ko ja ga je za de si la sre di nom se - zo ne. Slavqe igra ~a Aja ksa AM STER DAM - Ko lo pri - je kra ja Ere di vi zi je Ajaks je obe zbi je dio ti tu lu prva ka po bje dom pro tiv Ven la sa 2:0, a go lo ve je dao Sim de Jong. Ovo je 31. na ci onal na ti tu - la za "kopqani ke", a dru ga uzas to pna. Mno go ubjedqivi - ji bi li su PSV i Fe je nord, ko ji su Den Hag i He ra kles po bi je di li sa 5:0 i 4:1. U me - ~u Tven tea i He ren ve na ta ko - LON DON - Ka da su ~el - ni ci Wuka sla ku pi li Pa - pi sa Dem bu Si sea iz Fraj bur ga, ni su ni sawali ko li ko }e im sre }e do ni je - ti. Sa dva po got ka do nio je "svra ka ma" po bje du pro tiv fi na lis te Li ge {am pi ona ^el zi ja, a po se bno atra kti - van je dru gi gol, ko ji }e si - gur no u}i u na ju `i izbor za po go dak go di ne u En gles koj. Sa oko 25 me ta ra is ko sa ra spa lio je po lop ti, ko ja je ne vje ro va tnom pu tawom pre - va ri la Pe tra ^e ha i os ta - vio Wukasl u bor bi za Li gu {am pi ona. Re zul ta ti: ^el zi - Wukasl e je bi lo mno go go lo va, ~ak se dam (3:4), a dvos tru ki asis - tent je bio Fi lip \u ri ~i}. U posqedwem ko lu bi }e za - nimqivo ko }e se do ~e pa ti dru gog mjes ta i kva li fi ka - ci ja za Li gu {am pi ona, a gla vni kon ku ren ti su Fej - enord i PSV. Eki pa iz Ro - ter da ma gos tu je He ren ve nu, dok PSV ima la k{i po sao jer gos tu je otpi sa nom Eksel - zi oru. Poqaci brane Ukrajince Pres tro gi apeli za bojkot Evra VAR [A VA - Pred sje dnik Poqske Browi slav Ko mo rov - ski oci je nio je kao po tpu no ne pri mje re ne odlu ke i ape le ne kih dr`a vni ka da se zbog po li ti ke boj ko tu je ukra jin ski dio Evrop skog prven stva u fu dba lu. - Ape li da se prven stvo boj ko tu je ap so lu tno su ne pri mje re - ni sa da{woj si tu aci ji u Ukra ji ni. U ra znim zemqama, u sta rim de mo kra ti ja ma de {a va lo se da bu du osu e ni ili op - tu `e ni pred sje dni ci i pre mi je ri za ra zne lo {e stva ri, ali ni gdje to ni je do ve lo do boj ko ta te vrste spor tskih iga ra - re kao je Ko mo rov ski. Nas tavqa se do mi na ci ja Se ne gal ca Si se sa dva gola de mo li rao ^el zi 0:2 (Si se 19, 90), Bol ton - To ten hem 1 : 4 (Rio Ko - ker 51 - Mo dri} 37, Van der Vart 60, Ade ba jor 62, 69). Pla sman: Man ~es ter s. 83, Man ~es ter j. 83, Ar se nal 66, To ten - hem 65, Wukasl 65, ^el zi Pa pis Dem ba Si se FO TO: AGEN CI JE

52 52 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Tre ne r Fjo ren ti ne u centru skandala zbog napada na igra~a FO TO: AGEN CI JE Po dr{ka ko le ga Tre ne ri Ata lan te i No - va re Ste fa no Ko lan tu - ono i Ati lio Te {er pru `i li su po dr{ku De - li ju Ro si ju. - To je kom pli ko va na si - tu aci ja, ni je ba{ li je pa stvar za gle dawe, ali igra~ mo ra da po {tu je tre ne ra jer je on tu da bi oba vio ne ki po sao. ^es to pra vi mo gre {ke ka da prav da mo fu dba le re, ali oni mo ra ju ima ti po {to - vawa, prvo kao ~o vje ka i po tom kao tre ne ra - re - kao je tre ner Ata lan te Ste fa no Ko lan tu ono. In ci dent na klu pi Fjo ren ti ne Ro si ju ot kaz zbog uda rawa Qaji }a In ci dent se de sio ka da je De lio Ro si izveo Ade ma Qaji }a iz igre, a odmah po sli je uta kmi ce tre ner je do bio ot kaz za ne do li ~no po na {awe FI REN CA - Sni mak in ci den ta na me ~u Fjo ren - ti na - No va ra (2:2), ka da tre ner do ma }ih De lio Ro si na sr}e i pe sni com uda ra re pre zen ta tiv ca Srbi je Ade ma Qaji }a, brzo je u sri je du uve ~e obi {la svi - jet, a stra teg "vi ole" je ju ~e do bio ot kaz. In ci dent se de sio ka da je Ro si izveo Qaji }a iz igre u 32. mi nu tu, pri re zul ta tu 2:0 za No va ru, na {ta mu je ovaj sar kas ti ~no pqes kao i ne {to do ba cio. Ro si ni je is - trpio i {a ka ma je na srnuo na Qaji }a na klu pi za re zer - vne igra ~e, a po sli je ne ko li - ko uda ra ca daqu "makqa`u" spri je ~i li su re zer vni igra - ~i i po mo }ni tre ner. Vla snik klu ba An drea de la Va le, ek spre sno je re - ago vao, smi je nio Ro si ja i na klu pu do kra ja se zo ne pos ta - vio Vin }en ca Gu eri ni ja, do sa da{weg di re kto ra u klu bu, ali i po kre nuo pos tu - pak pro tiv Qaji }a. - Na `a lost, to je bio ozbiqan in ci dent i ne vje ro - va tno je, jer je Ro si mir na oso ba. Mo ra li smo da ga Se ri ja A, 36. ko lo Re zul ta ti i stri jel ci: Mi lan - Ata lan ta 2:0 (Mun ta ri 9, Ro biwo 90), Ka ta ni ja - Bo lowa 0:1 (Ra mi rez 79), \e - no va - Kaqari 2:1 (Pa la sio 12, Jan ko vi} 76 - Ariaudo 13), Par ma - In ter 3:1 (Mar ke{ 53, \o vin ko 55, Bi ja bi - ja ni 83 - Snaj der 13), Ju ven tus - Le }e 1:1 (Mar ki zio 8 - Ber to la ci 85), Fjo ren ti na - No va ra 2:2 (Mon to li vo 48. pe nal, 71 da 14, Ri go ni 30. pe nal), La cio - Si je - na 1:1 (Le de zma 62. pe nal - Des tro 26), ]e ze na - Udi - ne ze 0:1 (Fa bri ni 4), Kje vo - Ro ma 0:0, Na po li - Pa ler mo 2:0 (Ka va ni 16. pe nal, Ha m{ik 36). otpus ti mo, mo ra li smo na `a - lost da do ne se mo ta kvu odlu - ku. Ovaj klub je u posqedwih ne ko li ko go di na ste kao ne ke odre e ne vri je dnos ti ko je se po {tu ju. Raz go va ra }e mo po no - vo o to me {ta se do go di lo i {ta je Qaji} re kao. I pro - tiv fu dba le ra }e bi ti pre du - ze te odre e ne mje re - re kao je De la Va le. QAJI ]U `ao Ro si ja Dan po sli je in ci den ta ogla sio se i Qaji} ko ji je na Fej sbuk pro fi lu na pi - sao da mu je `ao zbog sve ga. - Raz go va rao sam sa Ro si - mi je tre ne ra, do bra je oso ba i ni je ovo za slu `io, ali je na pra vio ve li ku gre - {ku - na pi sao je Qaji}. Za nimqivo je da su ita - li jan ski me di ji vi {e na stra ni tre ne ra, jer je mla di fu dba ler sa wima ve} bio u su ko bu pred po ~e tak se zo ne, ka da im je po ka zao sredwi Dje~a~ke suze Adema Qaji}a prst po sli je uta kmi ce sa ni - `e ra zre dnim ri va lom. On se ve} ta da za mje rio "qubi - ~as tim" pris ta li ca ma ko ji su mu po sli je in ci den ta sa Ro si jem skan di ra li "ci ga - ne". Kao da to ni je bi lo do - voqno, ka da se De lio Ro si vra }ao na klu pu po sli je pa - uze u po lu vre me nu, oni su ga FOTO: AGENCIJE do ~e ka li apla uzi ma. Ita li - jan ski me di ji pre no se da je is ku sni stru~wak imao su - kob i pri je uta kmi ce i to sa Ma ro kan cem Hu se inom Kar - `om, ko ji je quti to re ago - vao ka da je sa znao da ne }e bi ti u star tnoj pos ta vi. Qaji} je u pro {lom ko lu pro ma {io je da na es te rac pro tiv In te ra i na la zi se u Tu`ba Me nayer Ade ma Qaji }a \or o Pa re ti na ja vio je po dno {ewe tu `be pro tiv sa da ve} biv {eg tre ne ra Fjo ren ti ne De li ja Ro si ja. Ita li jan ski lis to vi pre no - se in for ma ci je da bi i Ja - vno tu `i la{ tvo u Fi ren ci mo glo da po kre ne is tra gu pro tiv Ro si ja zbog fi zi - ~kog na pa da, a kao kru ci - jal ni do kaz ko ris ti }e vi deo sni mak in ci den ta. Ta ko e, Ro si se su o~a va sa op tu `ba ma za hu li ga ni zam i ne do li ~no po na {awe na spor tskim te re ni ma. Tabela 1. Ju ven tus : Mi lan : Na po li : Udi ne ze : La cio : In ter : Ro ma : Par ma : Bo lowa : Ka ta ni ja : Ata lan ta : Kje vo : Si je na : Fjo ren ti na : Kaqari : Pa ler mo : \e no va : Le }e : No va ra : ]e ze na :54 22 lo {oj for mi. Iako je pla - }en osam mi li ona evra i na - javqivan kao ~u do od dje te ta u Fi ren ci ni je oprav dao o~e ki vawa, a na 55 me ~e va pos ti gao je sa mo ~e ti ri po - got ka. Fudbalski savez Srbije o{tro je osudio napad trenera Rosija na reprezentativca "orlova" Adema Qaji}a. Argentinac postigao 68 golova Mesi oborio rekord Milera BARSELONA - Neverovatni Leo Mesi je na me~u u pobjedi nad Malagom od 4:1 u 36. kolu Primere, postigao hettrik i tako sa 68 golova sru{io rekord Gerda Milera po broju pogodaka u jednoj sezoni. Od sezone 1972/1973. kada je wema~ki napada~ Gerd Miler postigao 67 golova niko nije uspio da ponovi wegov uspjeh, sve do ove godine, kada je fenomenalni Leo Mesi ispisao jo{ jednu stranicu u istoriji fudbala. Omaleni Argentinac je protiv Rajo Valjekana proteklog vikenda do{ao na dva gola od izjedna~ewa rekorda, koji je pao u duelu sa Malagom. Me~ 36. kola Primere na "Nou Kampu" u{ao je u anale, jer je Mesi od 35. do 64. minuta u tri navrata poga ao mre`u gostiju, dodu{e dva puta sa penala, {to nikako ne umawuje wegov uspjeh. SA RA JE VO - Po li ca jac Ra fik Ahme to vi} ko ji je uda rio Zvo ni mi ra Bo ba na pri je sko ro pu ne dva de set i dvi je go di ne to kom in ci den - ta na "Ma ksi mi ru" i su ko ba fu dba le ra i na vi ja ~a Di na - ma sa po li ci jom, re kao je da bi sve is to po no vio odno sno da bi ga uda rio pa li com. Po sli je in ter vjua ko ji je hrvat ski fu dba ler dao je - dnom ka ta lon skom ~a so pi su i gdje ka `e da bi se is to po - na {ao, is tom mje rom je uz - Po li ca jac Ra fik Ahme to vi} od go vo rio Zvo ni mi ru Bo ba nu "I ja bih te po no vo uda rio" vra tio i Ahme to vi}. - Ra zu mi jem ga. I ja bih is to u~i nio. Ali, i da se i da nas na em u ta kvoj ili sli ~noj si tu aci ji i da me ne ko na pa dne, is to bih re - ago vao - ka zao je Ahme to vi}, ko jeg ovih da na na go va ra ju qudi iz ne kih agen ci ja da se na e u ve li kom re kla mnom spo tu ko ji bi se pri ka zi vao uo~i, to kom i po sli je Evrop - skog fu dbal skog prven stva. Ahme to vi}, ko ji je do bio i na di mak Bo ban po hrvat - skom fu dba le ru, da nas `i vi u Sa ra je vu. - Mo je ne ke ta da{we ko - le ge u uni for mi go vo ri li su mi {to ga ni sam ubio, DO BIO na di mak Bo ban ali, ja to ni sam htio - re kao je svo je vre me no Bo ban. "Pra vi" Bo ban je u in - ter vjuu re kao da iznad sve ga vo li Hrvat sku i da mu je ona uvi jek bi la na prvom mjes tu, Ra fik Ahme to vi} uda ra Zvo ni mi ra Bo ba na FO TO: AGEN CI JE ali i da ima pri ja teqe iz biv {e dr`a ve sa ko ji ma je i daqe u do brim odno si ma.

53 GLAS SRPSKE petak, 4. maj Pro je kat ukqu~u je iz gradwu maweg sta di ona na ko jem bi igra le re zer ve Si ti ja ka pa ci te ta sje de }ih mjes ta, aka de mi je za naj ta len to va ni je dje ~a ke u omla din skoj {ko li Man ~es ter Si ti ja sa svim pra te }im obje kti ma, te ~ak 17 te re na za tre nin ge MAN ^ES TER - Posqe - dwi ~o vjek ko ji je sta jao na pu tu po ~et ka re ali za ci je pro je kta no vog tre ning kom - ple ksa Man ~es ter Si ti ja, vri je dnog 100 mi li ona fun ti - po pus tio je. Na ime, Li akat Ali bio je posqedwi na lis - ti vla sni ka zemqi {ta na ko jem tre ba da se gra di Si - ti jev spor tski kom pleks, ko - ji je odbi jao da pro da svo je zemqi {te. U Man ~es te ru ni ~e no vi gran dio zni spor tski kom pleks Si ti gra di fu dbal ski raj Ni knu }e i sta di on sa mjes ta FO TO:AGEN CI JE Ipak, pre ma pi sawu "Man - ~es ter ivning wuza", Ali je pos ti gao do go vor s klu bom s "Eti ha da" ne {to mawe od 24 ~a sa pri je ne go {to je is te kao rok ka da je bi lo pla ni ra no da se odr`i ja vna ras pra va o to - me tre ba li ga za kon ski pri - si li ti da pro da svo je zemqi - {te. Si ti je ko na ~no uspio da ot ku pi kom ple tnu par ce lu na ko joj je pla ni ra na iz gradwa kam pa Ta ko vi {e ne ma pre pre ka za po ~e tak ra do va na su per mo - der nom i fun kci onal nom kom ple ksu u bli zni Si ti je vog sta di ona "Eti had". Ali je po pus tio sa mo tri da na na kon {to je to ura dio i dru gi bi zni smen, fan i fi - nan si jer Man ~es ter ju naj te da, [on O'Bra jen. O'Bra jen je upor no odbi - jao, kao i Ali, da pri hva ti po - nu du Si ti ja da pro da svoj dio zemqi {ta, na ko jem je ina ~e bi la wego va kom pa ni ja za po - prav ku vo zi la "OB Trak Ser - vis". PRO JE KAT vri je dan 100 mi li ona fun ti On je ~ak svo je zemqi {te po ku {a vao pro da ti pu tem in - ter ne ta u akci ji pod na zi vom "Uje diweni pro tiv Gra a na", no ka ko se ni su po javqiva li za in te re so va ni, i on se odlu - ~io da pri hva ti po nu du svjes - tan da bi ga grad ske vlas ti pri si li le da je pro da po pu no mawoj ci je ni ne go {to su mu ~el ni ci Si ti ja nu di li (mi - Bu du }i kom pleks Man ~es ter Si ti ja li on fun ti). Sve stra ne su se do go vo ri le da ne ot kri va ju de - taqe ku po pro daj nog ugo vo ra. Man ~es ter Si ti }e da gra di ma li fu dbal ski raj. U sklo pu kam pa bi }e i aka de mi - ja (in ter nat) za naj ta len to va - ni je igra ~e, spor tski kom pleks sa pra te }im sa dr`a - ji ma... Pro je kat ukqu~u je iz - gradwu maweg sta di ona (na ko jem bi igra le re zer ve Si ti - ja) ka pa ci te ta sje de }ih mjes ta, aka de mi je za naj ta len - to va ni je dje ~a ke (wih 40) u omla din skoj {ko li Man ~es - ter Si ti ja (sa svim pra te }im obje kti ma), te ~ak 17 te re na za tre nin ge. Ho fen hajm Sti gao Tim Vi ze HO FEN HAJM - Tim Vi - ze je pri je dva da na izja vio da wegov agent pre go va ra sa Re alom, da bi ju ~e bi lo pot vr e no da je ipak no vi ~lan Ho fen haj ma. Du go go - di{wi gol man Ve de ra je sa Ho fen haj mom po tpi sao ugo vor do i wiho vo je pe to po ja ~awe za idu }u se zo nu po sli je Ere na Der - di jo ka (Ba jer), [te fa na [re ka (Groj ter Fort), Ma ti ju Del pje ra ([tut - gart) i Ke vi na Fo lan da (bio na po zaj mi ci u Min - he nu). Al Vasl Ma ra do na os ta je kor mi lar DU BAI - Zva ni ~ni ci fu dbal skog klu ba Al Vasl iz Uje di nje nih Arap skih Emi ra ta sa op - {ti li su ju ~e da }e tre ner te eki pe i le gen da svjet - skog fu dba la Di je go Ma - ra do na osa ti na klu pi ti ma, iako je Ar gen ti nac na ja vio da }e na pus ti ti po sao uko li ko ne do bi je mo gu }nost da an ga `u je no - ve igra ~e. Iz klu ba je sa op {te no da je odr`an tro ~a so vni sas ta nak sa Ma ra do nom u ko jem se on slo `io da su wego vi ne da vni ko men ta - ri na ra ~un igra ~kog ka - dra lo {e uti ca li na eki pu, ali da on ne }e na - pus ti ti klub. Biha} Sun ~a no U Re pu bli ci Srpskoj uju tru }e bi ti ma lo svje - `i je i ve dro vri je me, a na is to ku pro mjenqivo obla - ~no, po ne gdje du` ri je ka na - krat ko sa ma glom. To kom da na sun ~a no i ugo dno to - plo, a po po dne umje ren ra - zvoj obla ~nos ti na is to ku i sje ve ru sa mo po ne gdje mo `e uslo vi ti rje u ki {u sa grmqavi nom. Du va }e slab do umje ren, za pa dni i ju go - za pa dni, po po dne na sje ve ru umje ren, sje ve ro za pa dni vje - tar. Mi ni mal na tem pe ra tu - ra vaz du ha od 8 do 13, na pla ni na ma 6. Naj vi {a dne - vna tem pe ra tu ra vaz du ha od 22 do 28, a na pla ni na ma od 18 do 20 ste pe ni Cel zi - ju sa. Bawaluka Doboj Mostar Zenica Tuzla Sarajevo Pale Trebiwe Bijeqina Zvornik Bawaluka Maks. 27 Min. 10 Evropske metropole Am ster dam 8 Ati na 30 Ber lin 19 Be~ 18 Bra ti sla va 17 Bri sel 16 Pre te `no obla ~no U Srbi ji }e to kom ci je log da na preo vla da va ti pre - te `no obla ~no vri je me, dok se u po je di nim kra je - vi ma o~e ku je ki {a. Mi ni - mal ne tem pe ra tu re kre ta }e se od 6 do 12 na pla ni na ma, u os ta lim kra - je vi ma od 11 do 17, a naj - vi {e dne vne od 14 do 21 na pla ni na ma, u os ta lim kra je vi ma od 24 do 26 ste pe ni Cel zi ju sa. o C o C Bu dim pe {ta 18 Bu ku re{t 28 Ca ri grad 20 Da blin 12 Ko pen ha gen 11 Li sa bon 17 Nik{i} Subotica Podgorica Novi Sad Beograd Novi Pazar Lon don 10 Ma drid 11 Min hen 23 Mos kva 8 Oslo 4 Pa riz 20 Pri{tina Beograd Maks. 26 Min. 17 Ni{ o C o C Prag 22 Rim 22 So fi ja 23 Stok holm 8 Var {a va ne va 16 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra MILETI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu kraj Drvara, 31. jula godine. Od 15. septembra godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja godine. Iz da va~: AD "Glas Srpske" Bawalu ka, Re da kci ja: Bra}e Pi{teqi}a 1, Bawalu ka, tel. (051) , faks , e-ma il: do pi srpske.com, Di re kci ja: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel (051) , Mar ke - ting: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel.(051) , e-ma il:mar ke tin srpske.com, Do pi sni{ tva: Is to ~no Sa ra je vo 057/ , Do boj 053/ , Sre bre ni ca ro ra ~u ni: No va bawalu ~ka ban ka , NLB Ra zvoj na ban ka , Ko mer ci jal na ban ka , Zep ter ko merc ban k , Hypo Al pe Adria ban k

54 54 petak, 4. maj GLAS SRPSKE Antena OBN 2.40 Sa mi u mra ku Edvard Kar nbi ba vi se is tra `i vawem neo bja{wivih, nat - pri ro dnih po ja va. Mis te rio zna smrt pri ja teqa vo di ga na fa mo zno Os trvo sje na gdje se su o~a va sa bi zar nim de mo ni - ma iz da vnih vre me na ko ji se na mje ra va ju vra ti ti u `i vot te za vla da ti svi je tom. PINK BH 0.10 [am pi oni slo bo de Long Bi~ je mjes to na ko me se sva kog da na do go di ma kar je dan gan gster ski rat i ka da u~e - ni ci ko ji su na vi knu ti da se sva ko dne vno su o~a va ju sa ova kvim okol nos ti ma osje te da ne ko nov po ku {a va da ra zu mi je wiho vu si tu aci ju, od go vo ri }e odba ci vawem, ne shva ta ju - }i da ti me pod sti ~u i odr`a va ju si tu aci ju ko ja ih sa mo vo di u su no vrat. Uprkos ini ci - jal nom ne us pje hu i odba ci vawu u~e ni ka, Gru ve lo va ko ris ti kwige "Dne vnik Ane Frank" i "Zla tin dne vnik: `i vot dje te ta u Sa ra je vu" da bi svo je a ke na ve la ne sa mo da shva te osno ve en gles kog je zi ka, ve} da bi im se pri bli `i la i na u~i la ih sa ose }aj nos ti i to le - ran ci ji. Me u tim, ka sni je ka da u okvi ru je dnog pro je kta spe ci jal no osmi{qenog da pra - ti na siqe u {ko la ma a ci tre ba da is pri ~a ju svo je `i vo tne pri ~e, ba ri je ra ko ja je ne kad pos to ja la izme u wih i nas ta vni ka, po la ko po ~iwe da nes ta je. Ulo ge: Hi la ri Svonk, Pa trik Dem psi, Skot Glen Re `i ja: Ri ~ard la Gra ve ne se RTRS PINK BH BN BHT 1 OBN RTL 6.00 Mu zi ka 6.30 In fo ka nal 7.00 Vi jes ti 7.05 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.10 La rin izbor, Pi plin zi, Fra go la ni ja, Ame ri ~ki film, dok. pro gram Dne vnik Za uvi jek mla d, Gas tro no mad Pe ~at ^ejs, Vi jes ti U fo ku su Ah ta pla ne ta Srpska da nas La rin izbor, Bawalu ~ka pa no ra ma Za uvi jek mlad, Gas tro no mad Dne vnik 6.00 Mo je srce ku ca za Lo lu, 7.00 Udri mu {ki 9.40 Kur saxije Taj na qubav, In fo top Kur saxije Brze pa re Go spo i ca, Mo je srce ku ca za Lo lu, In fo top Ma la ne vjes ta, In fo top Ful do bar sport Si ti ek sklu ziv Ma la ne vjes ta, 6.30 Ju tarwi pro gram 8.30 Se ri ja 9.00 Pri ~e o pje sma ma No vos ti FILM No vos ti Puls No vos ti FILM Crve ni or kes tar Obje kti vom kroz Sem be ri ju Dne vnik Ru `a vje tro va, Ana li, Da nas u Srpskoj Sport fle{ Ru `a vje tro va, Dne vnik Se ri ja FILM Dne vnik Lo to Ana li, FILM Pa kao 1.30 Prequ bni ci 2.00 Sa te lit ski pro gram 7.00 Do bro ju tro 9.10 Crta ni film 9.15 Sla ga li ca 9.30 TV en ci klo pe di ja Ezel, Sli ke Ja pa na Po vjerqivi do si jei Tre }a stra na Bra }a Ka ra ma zo vi, Pu te vi zdravqa Odli ~an U po tra zi za ~u di ma Sla ga li ca Crta ni film So ko Vi zmar, Hro ni ka re gi ja Eko lo gi ka Gas tro ku tak Sve u sve mu Crta ni film Dne vnik Re tro vi zor Na{ drug Ti to Di men zi ja vi {e Dne vnik Mjes to zlo ~i na: Wujork, FILM Ti tus 1.50 So ko Vi zmar, 2.30 Sve u sve mu 6.20 Aj ron Men, 6.40 Atom ska Be ti, 7.40 Far hat, 8.00 Ba ni Ma lo ni, 8.20 Gla di ja to ri, 9.00 Na {a ma la kli ni ka, 9.50 Princ iz Bel Ej ra, Sur vi vor Sto za Cri me Ti me, In fo Ja sam tvo ja su dbi na, Do li na vu ko va, Sur vi vor Se ri ja Ki smet, Bal kan ske pre va re Ru `a vje tro va, In fo OBN sport Po slo vni svi jet 5.30 RTL da nas 6.00 Dra gon Ball Z, crta ni film 6.50 Pop Pi ksi, 7.00 Mo ji xe pni qubim ci, 7.20 Ko bra 11, 9.30 Ma ga zin 9.50 Ku var i po 9.55 Ga li leo Va tre no ne bo, Ru `a vje tro va, Krv ni je vo da, Sur vi vor Ko bra 11, RTL 5 do Ga li leo Ku var i pol Ma ga zin RTL da nas Krv ni je vo da, B92 TV BAWALU ^KA PA NO RA MA Ono na {e {to ne kad be ja {e, In ter vju Iz iksa u iks, Dne vnik FILM Mrak film 0.20 ^ejs, 1.10 Ame ri ~ki film, dok. pro gram 2.00 In ter vju 2.50 Dne vnik 3.20 U fo ku su 4.00 FILM Mrak film 5.30 Mu zi ka TAJ NA QUBAV, SE RI JA Go spo i ca, Grand {ou Pa pa ra co lov na po zna te Top spid Bro je vi, 0.10 FILM [am pi oni slo bo de 2.30 Si ti ek sklu ziv 2.50 Grand {ou 6.00 Za uvi jek su sje di, 8.20 Do li na sun ca, 9.30 Ho }u da znam Vi jes ti Dne vni ma ga zin Crta ni fil mo vi FILM Gas do das ke Vi jes ti Spor tski pre gled Pri ja teqi, Xoi, Put oko svi je ta, kviz Vi jes ti Sun er Bob, [trum fo vi, Uvod u ana to mi ju, Gla di ja to ri Boks: Bo rov ~a nin - Ve ki lo glu 0.00 Vi jes ti 0.30 Re `i me, 1.40 FILM Su di ja Fal ko ne 3.00 Uvod u ana to mi ju, 3.30 Sa ut Park, 3.50 FILM Gra a nin Iks - In fo 6.00 Za kon quba vi, 8.05 Ukra de ni `i vo ti, 9.05 Stras ti i in tri ge, Ki na li kar, Tur kan, Vi jes ti plus Ja bi ram gos te Ukra de ni `i vo ti, Put u Sa ha ru Stras ti i in tri ge, Vi jes ti Ki na li kar, TV Je dna Dne vnik Tur kan, Pet kom sa Ni ko li nom Veqovi} TV Je dna FILM Autos to per 0.20 Vi jes ti 0.30 Pet kom sa Ni ko li nom Veqovi} 1.30 TV je dna 2.10 No }ni pro gram PRINC IZ BEL EJ RA, SE RI JA Se ri ja Ki smet, Red kar pet Sur vi vor 0.00 FILM Mrak film FILM Sa mi u mra ku 5.30 ^u va ri pla ne ta DRA GON BALL Z, CRTA NI FILM Ru `a vje tro va, FILM Vjen ~awe iz ve dra ne ba FILM Vi {e od me ne 0.30 FILM Me mo ari ne vidqivog ~o vje ka 2.10 As tro {ou 3.20 RTL da nas 6.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Ri zni ca znawa 9.40 Vri je me je za sport Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Po dne vne no vos ti Za pje vaj mo pje sme sta re Bawalu ka ju ~e da nas su tra Za pje vaj mo pje sme sta re RADIO RS Vi jes ti U ri tmu da na Vi jes ti Svi len ko nac Dne vnik Mu zi ka Otaxbin ske te me Vi jes ti Mo za ik ra di ja Ve ~erwe no vos ti Zai graj mo, za pje vaj mo, emi si ja na ro dne mu zi ke Vi jes ti Kul tu ra u ogle da lu Vi jes ti Ri zni ca znawa Sta ro grad ska mu zi ka Hro ni ka da na Naj svje tli je stra ni ce umje tni ~ke mu zi ke Vi jes ti Ri je~ i mu zi ka 0.00 Po no }ne vi jes ti 0.05 No }ni pro gram Preporu~ujemo Mrak film RTRS Stu den tkiwa Dru je sa ma u ku }i. Izne na da pri ma ne ugo dan te le fon ski po ziv. Osje }a da je ne ko po sma tra. ^o vjek s bi je lom mas kom i crnom ka puqa~om sto ji u wenom dvo ri {tu. U je - dnoj mu je ru ci no`, a u dru goj mo bil ni. Zvu ~i po zna to? Dru ga mla da stu den tkiwa Sin di Kem bel i gru pa wenih zbuwenih pri ja teqa uvje - re ni su da im je za vra tom ubi ca ko ji im se `e li osve ti ti za ubis - tvo ko je su po ~i ni li i za ta {ka li pro {log qeta. Po sli je ubis tva qepo ti ce iz ra zre da, u~e ni ci ot kri va ju da je ubi ca me u wima. Ulo ge: Kar men Elek tra, Dejv [e ri dan, Yon Abrams Re `i ja: Ki nen Aj vo ri Vej ns

55 GLAS SRPSKE petak, 4. maj B NOVA Su di ja Fal ko ne Is ti ni ta pri ~a o `i vo tu i ra du po zna tog ita li jan skog tu `i oca \o va - ni ja Fal ko nea ko ji je ri zi ko vao svo ju ka ri je ru, i na kra ju `i vot, da bi ita li jan sku ma fi ju na po kon do veo pred li ce prav de. Kra jem 1970-tih, \o va ni Fal ko ne se vra }a u svoj ro dni grad Pa ler mo da bi se bo rio pro tiv oja ~a le ma fi je. Po li ci ja i dr`a vne vlas ti su ne - za in te re so va ne za rje {a vawe pro ble ma, a ko rup ci ja cvje ta. Oni ko - ji po ku {a ju da se bo re pro tiv ma fi je za vr{a va ju ubi je ni na uli ci. Sva ki oblik bor be pos ta je go to vo ne mo gu}. Za je dno sa svo jim ko le gom Pa olom Bor se li nom, Fal ko ne hra bro po kre }e is tra gu, pri ~e mu obo ji ca svje sno ri zi ku ju svo je `i vo te i `i vo te svo jih naj bli `ih. Ulo ge: ^ez Pal min te ri, Li na Sas tri, F. Ma rej Abra ham Re `i ja: Ri ko Towaci Za sve je kri va sve krva Quba vni `i vot pro fe si onal ne {e ta ~i ce pa sa [ar lot Ho nej - vel, zva ne ^ar li, ba{ se i ne mo `e oprav da no ta ko na zva ti. Sas to ji se od ni za ne po tre bnih i ne us pje {nih spo je va na sli je - po, ko jih se ona ka sni je sje }a sa mo u no }nim mo ra ma. Ba{ ka da se naj mawe na da la, ^ar li upo zna je sa vr{e nog mu {kar ca, Ke vi - na, ko ji se ~i ni pre do bar da bi bio is ti nit, a uz to je i po sli je ne kog vre me na za pro si. Me u tim, tu pro ble mi za ^ar li ne za - vr{a va ju, ne go, upra vo su pro tno, po ~iwu, i to upo zna vawem Ke - vi no ve maj ke Vi ole. Ona je je dnos ta vno uvje re na da nije dna dje voj ka ni je do voqno do bra za wenog si na, a po go to vo ^ar li. Ulo ge: Yeni fer Lo pez, Yejn Fon da, Van da Saj ks, Adam Skot Re `i ja: Ro bert Lu ke ti} NOVA 7.00 I ta ko to, 7.20 As tro Boj, 7.50 Bum ba, 8.30 Kad li{ }e pa da, 9.40 Stras ti Ori jen ta, Vo ker, te ksa {ki renxer, In ma ga zin La rin izbor, Vo ker, te ksa {ki renxer, Za uvi jek su sje di, Vi jes ti In ma ga zin Kad li{ }e pa da, Dne vnik RTS 1 RTS 2 K3 HRT1 HRT Vi jes ti 6.05 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Grlom u ja go de, Raz gle dni ca Stra nac u Srbi ji Os trvo oran gu ta na Dne vnik Mjes to zlo ~i na: Wujork, Odboj ka (`): Srbi ja - Poqska Zadwa ku }a Srbi je Ovo je Srbi ja Se lo go ri a ba ba se ~e{qa, Dne vnik RT Voj vo di na Beo grad ska hro ni ka Oko Sla ga li ca Dne vnik Mun zi, 8.20 Fre ni ne ci pe le 8.30 [kol ski pro gram Moj qubi mac Me tro po lis Mjes to za nas Na li ~je ve le gra da Mu zi ka - Te nis - Ser bia Open Emi si ja iz kul tu re Tre zor [kol ski pro gram Te nis - Ser bia Open Uspon i ide je Obra zo vni pro gram Eko lo gi ja Te nis - Ser bia Open Dok. pro gram Ka pri, Biqa Krsti} Ozi Bu Mun zi Ve li ki i ma li Ot kri vaj mo svi jet sa \o le tom Oli vi ja Fre ni ne ci pe le Stra nac u Srbi ji - Te nis - Ser bia Open Lov i ri bo lov Ka pri, Kon tek st Emi si ja iz kul tu re Ro bi La ka to{ Re pri zni pro gram ATV 9.00 Vi jes ti 9.05 Stras ti i in tri ge, Ki na li kar, Tur kan, Vi jes ti Ukra de ni `i vo ti, SMS Box Vi jes ti Stav Stras ti i in tri ge, Hro ni ka Do bo ja Hra na i vi no No vos ti Dne vnik RTS Tur kan, Za vi ~a ju mi li ra ju No vos ti FILM Autos to per FTV 6.00 Tre nu tak spo zna je 7.00 Do bro ju tro Hrvat ska 9.00 Lu gar ni ca, Vi jes ti Iz pti ~je per spe kti ve De bi Tre vis pre ure u je Dne vnik Kad za vo lim vri je me sta ne, Do ktor Oz Vi jes ti Dru go mi{qewe Emi si ja iz kul tu re Po nos Rat ka je vih, Ali sa, slu {aj svo je srce, Vi jes ti Hrvat ska u`i vo Iza ekra na pet Dne vnik Kad za vo lim vri je me sta ne, 7.20 Te le ta bis, 7.40 Ma la TV 8.10 Neu hvatqivi pra{ ~i} Ru di, 8.40 Is tra ge Mla dog Mje se ca, 9.10 [kol ski sat Sje dni ca Hrvat skog sa bo ra FILM Ta lac na je dan dan De gra si No va ge ne ra ci ja, Dje voj ~i ca iz bu du }nos ti, [kol ski sat Ma la TV Briqan tin Re gi onal ni dne vnik pa nij ska pa no ra ma Tree Hill, Te le ta bis, Mu zi ka VO KER, TE KSA [KI RENXER, SE RI JA Stras ti Ori jen ta, La rin izbor, FILM Za sve je kri va sve krva FILM Za qubav je po tre bno dvo je 1.40 FILM Zemqa slo bo de 3.30 Ezo TV 4.50 Dne vnik JU TARWI PRO GRAM Se lo go ri a ba ba se ~e{qa, FILM Po li cij ska pri ~a Mjes to zlo ~i na: Wujork, Dne vnik Ru `na Be ti, 0.40 FILM Po sva ku ci je nu 2.00 Re pri zni pro gram 7.30 Kod Ane 8.00 Ju tarwi pro gram 8.50 Vi jes ti 9.00 Bum ba, 9.05 No di, 9.20 Moj xe pni qubi mac, 9.30 Gar fild, 9.50 Li je ni grad, Ba ku gan, Si re ne, Ne cen zu ri sa no Vi jes ti Sli je pa qubav, Kad li{ }e pa da, Ban di ni, Ju Gi Oh Ta ke {i dvo rac Sli je pa qubav, Kod Ane Ban di ni, Agro ku tak Vi jes ti Kad li{ }e pa da, Hi tna 94, Vi jes ti Za ba vni pro gram Ban di ni, 0.00 FILM Pe ra ~i su a 1.40 No }ni pro gram 7.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Taj na sta rog mos ta, Ja go di ca Bo bi ca Ku }ni sve mir ci Pop Pi ksi Sve }e bi ti do bro, Dne vnik La rin izbor, Vi la Ma ri ja, Od go vo ri te qudi ma Vi jes ti Ci mer fraj, Sve }e bi ti do bro, Fe de ra ci ja da nas Taj na sta rog mos ta, Lud zbuwen nor ma lan, Dne vnik TV Bin go {ou La rin izbor, Ci mer fraj, Dne vnik Crna kra va bi je lo mli je ko 0.00 FILM Ame ri ~ka rap so di ja 1.50 Vi la Ma ri ja, 2.30 Dne vnik Oda brao \e lo H., dok. pro gram FILM Ofi cir s ru `om Dne vnik Pe ti dan 0.20 Na ru bu na uke 1.30 DO KTOR OZ FILM Aten tat na Ri ~ar da Ni kso na 3.00 FILM Ofi cir s ru `om 5.00 Lu gar ni ca, TE LE TA BIS, SE RI JA FILM Ame ri ~ki sno vi FILM Tan ka crve na li ni ja 0.40 FILM Po ro tnik 2.20 Sim pso ni, 2.40 Ro di teqi i dje ca, 3.20 Koxak, 4.10 Mu zi ka Tan ka crve na li ni ja HRT 2 Go di na je Ja pan ske ne pri ja teqske voj ne sna ge dr`e os trvo Gva dal ka nal. Ame ri ~ka voj ska po sva ku ga ci - je nu `e li vra ti ti da bi za us ta vi la na pre do vawe ne pri ja teqa pre ma Pa ci fi ku. Je di ni ca ame ri ~kih voj ni ka "^ar li Kom pa ni" do bi ja taj za da tak. Da bi ga iz vr{i li, naj pri je mo ra ju da uklo ne ne pri ja teqski bun ker ko ji se na la zi na brdu, a tek po tom da se pro bi ju u unu tra{wost. O is ho du te bit ke za vi si pu no to ga. Ulo ge: Ben ^a plin, Yim Ka vi zel, Adri jen Bro di, [on Pen, Nik Nolt, Yon Kju zak, Vu di Ha rel son, Yory Klu ni Re `i ja: Te rens Ma lik 0 00 Mrak film 2 OBN Po sli je enor mnog us pje ha pret ho dni ka "Mrak film", bra }a Vej ns vra }a ju se sa svo jom ur ne be snom eki pom u naj ve }oj qe - tnoj ko me di ji go di ne "Mrak mrak film". Ovaj put, na wiho voj je me ti svi jet nat pri ro dnog. Na sa mom po ~et ku kroz fle {bek svje do - ~i mo egzor ci zmu ko ji nad zlim du hom op sje dnu tom mla dom dje voj kom Me gan Vor hes spro vo de sve {te ni ci otac Me kfi li i otac Ha ris En - di. Po sli je po pri li ~nog fes ti va la tje le snih izlu ~e vi na po ku {aj is - tje ri vawa pro pa da, a radwa se po tom pre mje {ta u sa da{wost. Ulo ge: Ana Fa ris, Mar lon Vej ns, To ri Spe ling Re `i ja: Ki nen Aj vo ri Vej ns

56 Naj se kse pil ni ja na svi je tu po sli je por no snim ka Ri ja na ^e ril Kol NEKAD BILO... Ro e na Odri Hep bern Na prvom mjes tu lis te 100 naj se kse pil ni jih `e na svi je ta bri tan - skog ~a so pi sa "FHM" na {la se pop pje va - ~i ca Tu li sa Kon - tos ta vlos, naj pozna ti ja po svom por no snim ku. Svo ju za vi dnu fi gu ru Tu li sa je po ka za la po zi ra ju }i u ne ko - li ko stil skih iz dawa. - Hva la vam {to ste gla sa li za me ne. To je ve li ka ~ast i de fi - ni ti vno li jep na ~in za po di zawe sa mo po uz dawa. Po no sna sam na se - be. Sni mawe za "FHM" je bez sumwe naj se ksi stvar ko ju sam ika da ura di la, izja vi la je Tu - li sa ko ja je naj po zna ti ja zbog svog por no snim ka. Pi pa Mid lton na {la se na 11. mjes tu, dok je Kejt Mid lton osva nu la na 32. mjes tu. La na del Rej za - uze la je 27, Yesi Yej je na 16, a Kejt Ap ton dr`i 23. mjes - to. Mno ge je izne na di - lo ka da su vi dje li da se Kris ti na Hen driks na la zi na 89. a Yeni fer Enis ton na 79. mjes tu. De set naj se ksi `e na po izbo ru "FHM"-a: 1. Tu li sa Kon tos ta vlos, 2. ^e ril Kol, 3. Ri ja na, 4. Ro uzi Yons, 5. Yoryija Sal pa, 6. Ke ti Pe ri, 7. Me gan Foks, 8. Ke li Hej zel, 9. Mi la Ku nis i 10. Emi li Atak. Na da na{wi dan go di ne u Bri se lu je ro e na en gles ka glu mi ca i mo del Odri Hep bern. Wena prva ve }a ulo ga je bi la u fil mu "The Se cret Peo ple", go di ne u ko me je igra la ba le ri nu. Ka sni je igra u mu zi ~koj ko me di ji na Bro dve ju ko ja se zva la "Gi gi". Za tu ulo gu je na gra e na na - gra dom "Thea tre Wor ld Award". Po sli je to ga go di ne igra sa Gre go ri jem Pe - kom u fil mu "Pra znik u Ri mu", za ko ji osva ja "Os ka ra" za naj boqu gla vnu glu mi - cu. Ne {to ka sni je igra u pred sta vi "On - di ne", za ko ju je na gra e na na gra dom "To ni" za naj boqu glu mi cu. Na gra du je do - bi la ne ko li ko se dmi ca po sli je "Os ka ra", ~i me je pot vrdi la svo ju glu mu i kao fil - mska i kao po zo ri {na glu mi ca. Umrla je go di ne. POSQEDWA Ku ~e ro va re kla ma po vu ~e na zbog ra si zma Tu li sa Kon tos ta vlos On lajn re kla ma u ko joj ame ri ~ki glu - mac i ko mi ~ar E{ton Ku ~er izi gra va In du sa uklowena je sa in ter ne ta po - {to su je gle da oci pro gla si li ra sis ti ~kom. Sli ke i vi deo za "Po p~ips" na ko ji ma se Ku ~er (34), po tamwen {min kom, po javquje kao bo li vud ski pro du cent Ray ko ji "tra `i qubav" uklowene su sa "Ju tju ba" i "Fej sbu ka" po sli je kri ti ka gle - da la ca. Dru gi kli po vi, na ko ji ma se Ku ~er po javquje kao ~o vjek ko ji pu {i ma ri hu anu non-stop, te to vi ra ni ju`wak i za lu e nik mo dom os ta li su on lajn. Pred sta vni ca "Po p~ip sa" re kla je da je naj no vi ja re kla ma na pravqena da na smi je, a ne da na me }e ste re - oti pe ili da vri je a. Luda planeta Sni `ewe od nu la od sto Vje ro va li ili ne, u su per - mar ke tu "Kon zum" su na je dan ar ti kal sta vi li po pust od ~ak nu la od sto, i to izra - `en u ki lo me tri ma. Fo to - gra fi ja sa "ne vje ro va tnim" po pus tom kru `i na dru{ tve - noj mre `i "Tvi ter" i za - bavqa na rod. Ono {to je si gur no je da ova fo to-vi - jest ne }e za ba vi ti PR slu - `bu ovog tr`nog cen tra ka da shva te {ta su ura di li. Slon svi ra na har mo ni ci Slon [an ti iz Na ci onal - nog zo olo {kog vrta u Va {in - gto nu umi je sur lom da svi ra na har - mo ni ci. Na vi deo-snim ku vi di se 36-go - di{wa azij ska slo ni ca ka ko svi ra na har mo ni ci pri ka - ~e noj za wen ka vez. ^u var De bi Flin kman ka `e da je [an ti mu zi ~ki ta len to va na da svi ra svo je pje sme ko je se uvi jek za vr{a va ju ve li kim kre {en dom. [an ti ta ko e vo li da uda ra po stva ri ma, ma {e u{i ma i trqa no ge ka - ko bi proi zve la zvu ko ve. Za brawen seks na `i ~a ri Lo kal ni slu `be ni ci u pro - vin ci ji He nan u Ki ni do ni je - li su Za kon o za bra ni se ksu al nih odno sa na `i ~a - ra ma. Za kon je do ne sen na kon {to su se ope ra te ri `i ~a ra `a li li da sve vi {e mla dih pa ro va hva ta ju na dje lu na kon {to se `i ~a ra za us ta vi. - Po sli je broj nih `al bi vlas - ti su bi le pri siqene da za us - ta ve ova kvo po na {awe omla - di ne - pi {u lo kal ni me di ji.

57 Глас Српске maj Srijeda, 8.00 Pre nos iz Mos kve Pa ra da po bje de RTRS, ne d Petak, "Pra ve dnik" S obje stra ne za ko na

58 826. i decembar maj GLAS PLUS Глас Српске Glu mio sam u pred sta vi na Bro dve ju kad me po zva la pri ja teqica i re kla mi da ima sa vr{en sce na rio za te le vi zij sku se ri ju "Do dir" i da }e me si gur no odu {e vi ti. Bio sam umo ran od sni mawa "24" i ni sam htio ni da ~u jem za no vu se ri ju. Do 32. stra ni ce pos ta lo mi je ja sno da je za is ta to li ko do bra da je ne smi jem pro pus ti ti, ka `e Sa ter lend Ki fer Sa ter lend, glu mac, zvi jez da se ri je "Do dir" Znao sam da ne smi jem pro pus ti ti ovu ulo gu Na kon {to je osam se zo na glu - mio Yeka Bauera u se ri ji "24", ko - jom je osvo jio pu bli ku, do bio "Emi" i "Zla tni glo bus" te pos tao je dan od naj boqe pla }e nih te le vi zij skih glu ma ca na svi je tu, Ki fer Sa ter - lend ka nio je da se odmo ri od te le - vi zi je. Ne dos ta ja li su mu i po zo ri {te, ali i ma li, umje tni ~ki fil mo vi u ka kvim je vo lio da glu mi, ali za wih, dok je glu mio Bauera, ni je na - la zio vre me na. [ta vi {e, ve} je po - ~eo da or ga ni zu je i put u In di ju ra di sni mawa je dnog fil ma, ali kad je pro ~i tao sce na rio za se ri ju "Do dir", ot ka zao je sve pla no ve da bi pri hva tio ulo gu Mar ti na Bo ma, udov ca s 11-go di{wim, na iz gled autis ti ~nim si nom, ko ji ne go vo ri i ne po dno si da ga iko do di ru je, a op sje dnut je broj ka ma ko je stal no za pi su je u svo ju biqe `ni cu. Ono {to dje ~ak kri je je spo - so bnost da shva ti po ve za nost do ga - a ja i oso ba {i rom svi je ta, ko ju dru gi ne vi de. Ho li vud ski glu mac, zvi jez da se - ri je "Do dir", u in ter vjuu koji je dao za "Glo ri ju" ot krio je za {to je pri - hva tio ulo gu sa mo hra nog oca ko ji se bri ne za na iz gled autis ti ~nog si na i pri zna je da je i sam bio pre tje ra no bri `an ro di teq. - Glu mio sam u pred sta vi "That Championship Season" na Bro dve ju, kad me na - zva la pri - ja teqica i re kla mi da ima sa - vr{en sce - na rio za te le vi zij sku se ri ju "Do - dir" i da }e me si gur no odu {e vi ti. Bio sam umo ran od sni mawa "24" i ni sam htio ni da ~u jem za no vu se - ri ju. Pris tao sam da ga pro ~i tam tek kad mi je re kla da ga je na pi sao Tim Kring, autor se ri je "He ro ji" i da }e pro du cent bi ti Pi ter ^er - nin, ko ji je bio na ~e lu TV ku }e "20th Century Fox" kad sam po ~eo da sni mam "24". Do 32. stra ni ce pos ta - lo mi je ja sno da je za is ta to li ko do bar da ga ne smi jem pro pus ti ti. Ni je se na toj stra ni ci ni {ta po - se bno do go di lo. Je dnos ta vno sam shva tio da `e lim da glu mim Mar - ti na Bo ma. U SAD, gdje je pi lot-epi zo da pro bno pri ka za na, gle da lo je 12 mi li ona qudi, a prve su kri ti ke odli ~ne. Dej vid Ma zo uz je prvi od vi {e od tri de se to ro dje ce do {ao na audi ci ju za ulo gu. - Kad sam vi dio wegov po gled, znao sam da je Dej vid onaj pra vi. Odmah sam re kao da vi {e ne mo ra mo da tra `i mo glum ca za ulo gu Yej ka, ali su svi mi sli li da se za - frka vam ili da sam li jen. Na sre - }u, kad su i os ta la dje ca pro {la audi ci ju, vi dje li su da imam pra vo. Mo ram pri zna ti da sam ne ko vri je - me mi slio da }e sni mawe bi ti te - {ko, jer }u mo ra ti da ra dim s dje te tom, ali ka sni je sam se to me naj vi {e ra do vao. Dej vid je sja jan glu mac. La ko se u`i vio u ulo gu oca ko - ji se sil no tru di da bi za {ti tio svo je di je te, jer je i sam bio bri - `an ro di teq. Iz bra ka s Ka me li - jom Ket ima k}er Sa ru, ro e nu 1988, a usvo jio je i Ka me li ji nu k}er Mi {el, iz wenog pri ja{weg bra ka. - Kad je Sa ra kre nu la u {ko lu, sje }am se da sam du go sta jao is pred, da bih mo gao da gle dam je su li je dru ga dje ca pri hva ti la. U`a sno sam se bo jao da }u je vi dje ti ka ko sto ji sa ma u uglu dok se svi os ta li igra ju. Mi slim da je sva ki ro di - teq pro {ao kroz ne ku sli ~nu si tu - aci ju. Fil mo vi i te le vi zij ske se ri je naj ~e{ }e pri ka zu ju qude ko je ne {to iz dva ja, ko ji su dru ga ~i ji. A "Do dir" po ka zu je ko li ko nas mno go to ga po ve zu je. Po ne kad je to zas tra - {u ju }e, po ne kad za ba vno, po ne kad opa sno, a po ne kad i tu `no. A iako je sad za uzet pro mo ci - jom i sni mawem no vih epi zo da, Sa ter lend se na da da }e do kra ja go di ne na }i vre me na i da se, ba - rem na krat ko, vra ti Yeku Baueru. U pla nu je, na ime, sni mawe fil - ma pre ma toj se ri ji. Sce na rio ve} pos to ji, a pro du cen ti se je di - no jo{ ni su odlu ~i li za re di - teqa. - Ve} du go `e lim da sni mim film "24", ali to li ko je to ga ukqu~e no da ne mo gu sve ima ti pod kon tro lom. Ima mo odli ~an sce na - rio i raz go va ra mo s ne ko li ko re - di teqa, pa mi se ~i ni da smo pri kra ju pri pre ma i ve oma sam op ti - mis ti ~an. Pu bli ka odu {evqena [i no vom ulo gom No vi po ~e tak ^i ni se da ^ar li [in u ru ka ma ima ve li ki hit - po ku sna pu bli ka odu - {evqena je wego vom no vim sit ko mom "Anger Management". Ba zi ran na is to ime nom fil mu iz go di ne, u ko jem su gla vne ulo ge tu ma ~i li Adam Sen dler i Yek Ni kol - son, ne da vno je pri ka zan po ku snoj pu - bli ci ko ja ga je odli ~no pri hva ti la. Vi {e od 80 od sto gle da la ca oci je ni - lo je [i no vu izve dbu odli ~nom, a pu bli ku su pri do bi le i wego ve ko le gi ni ce Bret Ba tler, Sel ma Bler i [o uni Smit. "Anger Management" }e svo ju ame ri ~ku pre mi je ru do `i vje ti u ju nu. To }e [i nu bi ti prva ulo ga na kon {to je pro {le go di ne do bio ot kaz u po pu lar nom sit ko mu "Dva i po mu {ka ra ca". Jo{ je dan film o Ston si ma Po la vi je ka na mu zi ~koj sce ni Te ma no vog fil ma o Ston si ma bi }e stva rawe le gen dar nog al bu ma "Exile On Ma in Stre et''. Film, ko ji }e se fo ku - si ra ti na ten zi je izme u fron tme na Mi ka Yege ra i gi ta ris te Ki ta Ri ~ar dsa to kom wiho vog ra da na dvos tru kom al bu mu u ju `noj Fran cus koj, ba zi ran je na kwizi Ro ber ta Grin fil da, "Exile on Ma in Stre et: A Se - ason in Hell". To ni je je di ni film ko ji se tre nu tno sni ma o Ro lin gston si ma - pre mi je - ra do ku men tar ca re di teqa Bre ta Mor ge na o ovoj le - gen dar noj gru pi za ka za na je za kraj go di ne, u ~ast obiqe`a vawa 50. go - di{wice wiho vog ra da. Sla vni re di teq Mar - tin Skor se ze ta ko e je dao svo je pri znawe le gen dar - nim ro ke ri ma, sni miv {i mu zi ~ki do ku men ta - rac "Ro lin gstons - Vje ~ni sjaj".

59 RTRS, uto rak, 23.00, Nir nberg - su ewe na cis ti ma Od za robqavawa do ka zne Kombinuju}i pripovijedawe i potpuno dijalo{ku dramu, ova pru`a do sada nevi en pogled na tri kqu~ne nacisti- ~ke figure - Hermana Geringa, Alberta [pera i Rudolfa Hesa. Vr{e}i opse`no pretra`ivawe arhiva {irom Evrope i SAD, program koristi uglavnom neobjavqene dokumente, kako bi o`ivjeli nacisti~ke ratne kriminalce i pratili ih po wihovim iskazivawima od zarobqavawa do kazne i wihove naknadne sudbine: samoubistva, 20 godina zatvora i kazne do`ivotnog zatvora. Ovo nisu biografije u klasi~nom smislu, dozvoqavaju nam da sretnemo kqu~ne osobe u Savezni~kom kampu, od sudija i tu`ilaca do psihologa i zatvorskih ~uvara, te boqe razumijemo kako su pripremili najva`nije su ewe u istoriji. Poslije snimawa simfonijske verzije pjesme "Nije qubav stvar" sti`u nova iznena ewa iz radionice predstavnika Srbije na Pjesmi Joksimovi}a. U re`iji dobro poznatog u javnosti fotografa Neboj- {e Babi}a, predstavnik Srbije na Pjesmi Evrovizije u Joksimovi} snimio zvani~an video-spot pjesme "Nije qubav stvar". Ovo novo video-izdawe pjesme sa kojom se Srbija predstavqa na uglednom muzi~kom takmi~ewu u maju, ima mnogo {iru poruku od obi~ne video prezentacije pjesme. Naime, Joksimovi} je u saradwi sa Nenadom Mahmutovi}em rije~i pjesme "Nije qubav stvar" pribli- `io osobama sa o{te}enim sluhom. Jezikom znakova, Mahmutovi} tekst prevodi svima onima koji do sada nisu mogli da pjesmu ~uju {irom Evrope. Mahmutovi} je ina~e poznat kao pobjednik {ou B92, ne djeqa, 16.30, "Svi jet na dla nu" Ar hi te kton ske sta ri ne Ki pra Ove nedjeqe, putujemo u Kipar, zemqu koja pored lijepog bijelog pijeska i toplog mora ima sjajno o~uvane ostatke jedne bogate, stare civilizacije. Stari grad Nikozija i wena Patrijar{ija ostavi}e utisak na svakoga, a Afroditina stijena probudi}e neke `eqe kod mnogih. Qepote Kikos manastira, Omodos sela, Pafosa sa ~uvenim mozaicima, arheolo{ki ostaci Kuriona, zanimqivi Limasol sa svojom uzavrelom atmosferom i arhitektonskim starinama zadivi}e gledaoce. Kada se na kraju emisije na emo u Aja Napi ve} }e svi biti odu{evqeni bogatstvom koje Kipar ima na svojoj maloj povr{ini. Qetwa in stru men tal ver zi ja pje sme "Ni je qubav stvar" Vi deo-spot sa je zi kom zna ko va Jo ksi mo vi} je u sa radwi sa Ne na dom Ma hmu to vi }em ri je ~i pje sme "Ni je qubav stvar" pri bli `io oso ba ma sa o{te }e nim slu hom. Je zi kom zna ko va, Ma hmu to vi} tek st pre vo di svi ma oni ma ko ji do sa da ni su mo gli da pje smu ~u ju {i rom Evro pe Na jus pje {ni ji TV pro je - kat se zo ne "La rin izbor" uz se ri ju do bi ja i film. Prva kla pa pa la je u sri je du na pre kra snim lo ka ci ja ma u Ka {te li ma dok }e se ka dro - vi fil ma sni ma ti i u Spli - tu, Kor ~u li i ^i ovu. Radwa fil ma se di rek - tno nas tavqa na naj po pu lar - programa "Ja imam talenat" Ovaj na~in komunikacije predstavnika Srbije na Pjesmi Evrovizije za sada je jedinstven primjer u pripremama evropskih predstavnika za takmi- ~ewe u Bakuu. Joksimovi} nastupa pod rednim brojem jedan u drugom evrovizijskom polufinalu 24. maja u Kristalnoj dvorani u Bakuu. Jednako zanimqiv kao spot koji je u Joksimovi} i wegov kreativni tim objavili su sasvim druga~iju, instrumentalnu video-verziju kojoj su dali epitet "qetwa". Ovo neuobi~ajeno originalno audio-vizuelno djelo traje dvije minuta i ~etrdeset sekundi i gotovo sigurno mami osmijeh i popravqa raspolo`ewe. U ovoj verziji kompozitor pjesme Srbije u Bakuu svira ili opona{a zvuk ~ak 15 razli~itih instrumenata. Pored interneta i dru{ tvenih mre`a, ova verzija pjesme dostupna je i korisnicima ajfon telefona i android operativnih sistema. Dok evrovizijski auditorijum i{ ~ekuje da ~uje GLAS PLUS 6. i 7. decembar maj RTS 1, 31.25, ne djeqa, "Bal kan skom uli com" Tri `i vo tne pri ~e Kroz emisiju "Balkanskom ulicom" pro{lo je mnogo umjetnika romskog naroda. Za novo izdawe autorka Vesna Dedi} pripremila je kola` od inserata iz emisija u kojima su svoje `ivotne pri~e govorili [aban Bajramovi}, Yej i Adil. Tri romske legende razli~itih generacija govore o djetiwstvu, odrastawu, porocima, qubavi, trenucima najve}e sre}e i najve}e tuge. Tri potpuno razli~ite `ivotne pri~e gledaoci }e slu{ati u`ivaju}i u vrhunskim interpretacijama ova tri umjetnika, od "\elem, \elem" i "Hanuma", preko "Imati, pa nemati" i "Sunce qubavi" do "Usana do stopala" i "Ne mogu bez tebe ja". simfonijsku verziju srpske evrovizijske pesme za Baku - "Nije qubav stvar", pored instrumentalne, mo`e da ~uje i rusku, englesku i srpsku. Prva kla pa fil ma "La rin izbor" Spe kta ku lar ni obrat u `i vo ti ma li ko va ni ju se ri ju hrvat ske pro du - kci je "La rin izbor" ko ja je us pje {no pri vu kla mi li on - sko gle da teqstvo uz ma li ekran. Po kre ta ~i no vih uzbudqivih do ga a ja bi }e po zna ti li ko vi ko je tu ma ~e Do ris Pin ~i}, Ivan Her - ceg, Fi lip Ju ri ~i}, Ja go da Ku mri}, Ste fan Ka pi ~i} i dr., a pri dru `i }e im se i glu ma ~ka ime na po put Mi ra - ja Grbi }a i [pi re Gu be ri - ne. Re di teq je To mi slav Ru ka vi na, dok sce na rio po - tpi su ju Bran ko Ru `i}, Je le - na Po po vi}-vo la ri} i Mi lo Gri so go no. U `i vo ti ma La re i Ja - ko va do ga a se no vi, spe kta - ku lar ni obrat i pos ta ju svje sni da su bi li `rtve ve - li ke ob ma ne ko ja im je dra - ma ti ~no izmi je ni la `i vo te. Ko je ta jan stve ni mo }nik ko ji iz sje ne upravqa svi me? Za ono {to im je sve to mo ra - }e bi ti spre mni da pla te i naj ve }u ci je nu. RTRS, ne djeqa, 13.30, "Pri ~aj ne {to na ro dno" Vu ka so ve mu zi ~ke vi zi je Kompozitor Predrag Vukovi} Vukas prvi je imao viziju da narodna muzika ne treba da robuje harmonici i fruli, da treba da postane jedan moderan umjetni- ~ki pravac. Godine i decenije rada, Vukas je posvetio narodnoj pjesmi. Wegovo interpretativno stvarala{ tvo ~ine izvorne, komponovane pjesme, koje se duboko oslawaju na srpsko tradicionalno muzi~ko-folklorno nasqe e. Kao neumoran borac za o~uvawe kulturnog nasqe a srpskog naroda, ostavio je veliki broj trajnih snimaka narodnih pjesama za potrebe svih programa Radija i Televizije Srbije i koje su trajno sa~uvane u fonoteci Radio Beograda. Fil mski pro ma {aj En drjua Sten to na Gu bi tak ve lik kao Mars Uspje{ni rediteq crta}a Endrju Stanton nije se usre}io svojim igranim prvencem - "Yonu Karteru" prognoziraju gubitak od 200 miliona dolara. Marsovski spektakl "Yon Karter" mogao bi postati najve}i holivudski proma- {aj svih vremena. Iako su analiti~ari predvi ali da }e film izgubiti izme- u 100 i 165 miliona dolara, studio Dizni priznao je da o~ekuje gubitak od miliona dolara.

60 846. i decembar maj GLAS PLUS Глас Српске RTRS, po ne djeqak, 11.00, "Ame ri ~ki film" Is to ri ja sa filmskog pla tna Ame ri ~ki film kom bi nu je sta re in ser te iz fil mo va i no ve in ter vjue s glum ci ma, re `i se ri ma, pis ci ma i nau ~ni - ci ma, ukqu~u ju }i Klin ta Is tvu da, Mar ti na Skor se zea, Sti - ve na Spil ber ga i Kven ti na Ta ran ti na. Ovaj do ku men tar ni l snimqen go di ne za bavqa uprkos to me {to je ta ko krajwe kon ven ci ona lan. U ulo ga ma se po javquju Yon Lit gou, Yo Mor ton, Ke trin Bi ge lou, Bra jan de Pal ma i Edvard Dmi trik. B92, su bo ta, "Gla di ja to ri" Vi kend ra tni ci Je dan od naj ~u ve ni jih rva ~a Halk Ho gan i Laj la Ali, k}er ka le gen dar nog Mu ha me - da Ali ja, ko ja je kre nu la o~e - vim sto pa ma, vo de nas kroz "Gla di ja to re," ul ti ma ti vni spe ktakl 21. vi je ka. Ne o~e ki va ni preo kre ti, spe ci jal ni efe kti, umi je }e pod vo dom i naj sa vre me ni ja te hno lo gi ja, u~i ni }e kla si - ~nu gla di ja tor sku vje {ti nu jo{ na pe ti jom, ener gi ~ni jom i pru `i ti nam pra vi spe - ktakl. Gla di ja to ri sla ve pra ve, sva ko dne vne he ro je - vi kend ra tni ke po no sne na svo ju fi - zi ~ku spre mnost. Wih 24 ima }e pri li ke da se opro ba ju sa pra vim ne mi lo srdnim gla - di ja to ri ma, ha ri zma ti ~nim ra tni ci ma, u su ko bu ra vnom bor bi Da vi da i Go li ja ta. Sva ki u~e snik ima svo ju pri - ~u i svo je ra zlo ge za {to `e - li da po bi je di. Svo jim pri ~a ma do pri no se da pu bli - ka od srca na vi ja za wih. Vje {ti ne, iz dr`qivost, sna ga, spre tnost 24 ta kmi - ~a ra, 12 mu {ka ra ca i 12 `e - na ta kmi ~e se u tri run de, a po bje dni ci, je dan mu {ka rac i je dna `e na, do bi ja ju na - gra du od do la ra i ~ast da idu }e se zo ne pos ta nu gla di ja to ri. Qubav je adre na lin. To je onaj osje }aj ka da svi jet pres - ta je da pos to ji dok si sa `e - nom ko ja vo li i mrzi sna gom vul ka na. Sa mo ona ko ja je pa - ti la pla ~u }i u ti {i ni mo `e is tin ski da osje ti bol, qubav i sre }u. Jer ona je Lo la Vol - kan. Lo la je va tre na `e na, je - dna od onih ko je su na iz gled te {ke i neo svo ji ve, a du bo ko u se bi kri ju svi jet we `nos ti, za one ko ji uspi ju da osvo je wiho vo srce. Su ze ne te ku iz wenih o~i ju zbog ~u dne tra ume iz pro {los ti i ~ak ni u naj - te `im pe ri odi ma `i vo ta ne mo `e da is ka `e ono {to osje - }a. Vre me nom je na u~i la da svo je emo ci je za dr`a va u se bi i ne do zvo li im da is pli va ju na po vr{i nu. Od Vol ka no vih je na sli je - di la tra gi ~nu su dbi nu ko ja obiqe`a va sve `e ne iz po ro - di ce. Je di na stvar ko ja je dr`i u `i vo tu je qubav pre ma Kejt Blan {et i Mia Va si kov ska Glu mi ce s dru ge stra ne ka me re Aus tra lij ske glu mi ce Kejt Blan {et i Mia Va si - kov ska de bi to va }e kao re - `i se ri u omni bu su "The Turning". Pri pre ma se omni bus "The Tur ning" ko jeg }e sni - ma ti ~ak 17 re di teqa, a me u wima su i Kejt Blan - {et i Mia Va si kov ska ko - je do sad ni su re `i ra le. Film je adap ta ci ja is to - ime ne zbir ke krat kih pri ~a ko ju je na pi sao Tim Vin ton, a ba vi }e se pro mje na ma u ra znim for ma ma. Radwa je lo ci ra na u gra di }u u oko li ni Per ta, a os ta li re - `i se ri omni bu sa su auto ri kao {to su Be ne dikt An drevs, To ni Aj res, [on Gla dvel, Rajs Gre jem, Yas tin Kar zel i E{li Pejy. Za nimqivo je da se ve} pri pre ma je dan sli ~an pro je kat, aus tra lij ski omni bus "Sydney Unplugged" ko jeg }e re `i ra ti Ra sel Krou, En to ni La Paqa i To ni Ko le te. An dre su San ta kru zu. Wih dvo je su se zaqubi li je dno u dru go jo{ dok su bi li dje ca, zna ju }i da je to osje }awe vje - ~no. Po ku {a li su da quba vi da ju no vo zna ~ewe, be zu slo vno se pre da ju }i je dno dru gom, pu - {ta ju }i da ni vo adre na li na po ras te ka ko bi ima li sna ge da se su prot sta ve svi ma ko ji su pro tiv wiho ve ve ze. Ipak, Ni kol Ki dman u no voj ulo vot sla vne prin ce ze Ho li vud ska zvi jez da i os - ka rov ka Ni kol Ki dman pre - uze }e ulo gu ho li vud ske zvi jez de, os ka rov ke i prin ce - ze - Grejs Ke li. Pot vr e no je da }e Ni kol Ki dman glu mi ti le gen dar nu Grejs Ke li u pred sto je }em bio graf skom fil mu. Film "Gra ce of Mo na co" pra ti }e `i vot sla vne prin ce ze od wihov naj ve }i ne pri ja teq bi - }e po ro di ca, a An dre sov otac, Mar se lo San ta kruz, u~i ni }e sve da ih ras ta vi, ~ak }e bi ti spo so ban da otpu `i Lo lu za zlo ~in ko ji ni je po ~i ni la. Dje voj ku su sva splet ka - rewa u~i ni la ja ~om, ali ona odlu ~u je da se odre kne An dre - so ve quba vi, ko li ko god to bi - lo bol no za wu. I ta da hi ro vi ta De bo ra No ri je ga ko - Mo na ka, ali }e se, kao i film "Mo ja se dmi ca s Me ri - lin", ba zi ra ti na je dan va - `an pe ri od u bio gra fi ji. Sce na rio Ara {a Ame la po kri va }e do ga awa iz go di ne, ka da su Fran cus ka i Mo na ko vo di li spor oko po - res ke po li ti ke i su ve re ni te - ta Mo na ka, a Grejs je ima la va `nu ulo gu u rje {a vawu spo - Ke vin Smit pri pre ma "Trgov ce 3" Iz Bro dve ja u bi os ko pe Brbqivi i ci ni ~ni ju na ci fil mo va Ke - vi na Smi ta spre ma ju se da nas tu pe u`i vo pred pu bli kom. Do bra vi jest je da Ke vin Smit tre }i put ra di pri ~u o du - ho vi tim trgov ci ma. Lo {a vi jest za fil - mo fi le - ta pri ~a ne }e za `i vje ti na fil mu ne go }e se odvi ja ti na po zo ri - {nim das ka ma. Na ime, Ke vin Smit je sni mio dva fil ma o pro dav ci ma Dan teu i Ran da lu ko ji se sprda ju sa svo jim mu {te ri ja ma, a tre }i put ih `e li vi dje ti ni mawe ni vi {e ne go na Bro dve ju. Ipak, ovu pred sta vu ne }e mo }i vi dje ti sa mo po sje ti oci Bro dve ja ve} }e u woj mo }i u`i va ti i pu bli ka mul ti ple ksa. Pred sta vu }e sni ma ti to kom izvo ewa i u`i vo }e je pre no - si ti u bi os ko pi ma, ba{ kao {to se to sa da do ga a s broj nim ope ra ma i kon cer ti ma. Pink BH, ra dnim da nom, 14.40, "Mo je srce ku ca za Lo lu" Qubav sa sna gom vul ka na Po ku {a li su da quba vi da ju no vo zna ~ewe, be zu slo vno se pre da ju }i je dno dru gom, pu {ta ju }i da ni vo adre na li na po ras te ka ko bi ima li sna ge da se su prot sta ve svi ma ko ji su pro tiv wiho ve ve ze. Ipak, wihov naj ve }i ne pri ja teq bi }e po ro di ca ris ti pri li ku, ~i ne }i sve da za dr`i An dre sa sa mo za se be. Tu po ~iwe pri ~a o `e ni ko ja }e se su o~i ti sa gu bit kom qudi ko je naj vi {e vo li i ko ja }e se bo ri ti pro tiv sa me su - dbi ne, da bi bi la sre }na da - le ko od ~o vje ka ko ji je izlu u je. Ona se za kliwe da }e za bo ra vi ti na strast ko ju osje }a pre ma An dre su i po ku - {a ti da vo li dru ge. Ali `i - ra. "Gra ce of Mo na co" }e re - `i ra ti Oli ver Dan ko ji se ve} pro sla vio je dnim bio - graf skim fil mom, dra mom "La Vie en ro se - Edith Pi af". Ma ri on Ko ti lard je po sli je odli ~nog nas tu pa u tom fil - mu do bi la "Os ka ra", a Ki dma - no va ve} ima tu na gra du, ali bi joj do bro do {ao jo{ je dan ki pi}. vot }e se pos ta ra ti da po no vo spo ji mla de quba vni ke i iza - zo ve ih da se bo re za vje ~nu qubav. Ova dram ska ko me di ja ra - e na je u 134 epi zo de. Lo la Vol kan (Kar men Viqalo bos) - Mla da, pri vla - ~na i bun to vna dje voj ka. No si te to va `u da `devwaka i vo zi mo tor. Po pri ro di ozbiqna i sa mo se smi je u dru{ tvu qudi od po vje rewa. Iza agre si vnog po na {awa kri je svo ju we - `nost ko ju di je li sa se bi dra - gim qudi ma. Tra uma iz dje tiwstva na wu je os ta vi la du bok trag i od ta da ne mo `e da pla ~e, ve} svoj bol ispoqava bi je som. An ders San ta kruz (\an - kar los Ka ne la) - Mlad, pri - vla ~an i {ar man tan Ro meo sa vre me nog do ba. In te li gen - tan, ro man ti ~an i we`an, sa do brim smi slom za hu mor, iako u odre e nim pri li ka ma os tavqa uti sak pre vi {e kon - ven ci onal ne i for mal ne oso - be. Uprkos to me {to je odras tao u kon ven ci onal nom dru{ tvu, wegov tem pe ra ment se mi jewa sa po ja vom Lo le Vol kan. ^a be la Vol kan (An he li - ka Ma ri ja) - Lo li na dra ga tet ka, vje ~ni sa vje tnik i al - ter-ego. Iako se gru bo po na - {a, ra zmi{qa i do tje ru je kao mu {ka rac, ja ko je osje }aj na.

61 No va TV, "Pra ve dnik" S obje stra ne za ko na Spro vo de }i svoj oblik prav de, ame ri ~ki {e rif Raj lan Gi vens, ti hi ~u var za ko na ko ga pro go ni pro {lost, vra tio se u ro dni Ken ta ki i ~i ni ono {to zna naj boqe - tru di se da prav da bu de za do voqena [e rif Raj lan Gi vens sa vre me ni je ~u var za ko na u sti lu onih iz 19. vi je ka, ko ji prav du is tje ru je na na ~in da je uvi jek na me ti kri mi na la - ca i u su ko bu s na dre e ni ma u kancelariji {e ri fa. Spro vo de }i svoj oblik prav de, ame ri ~ki {e rif Raj lan Gi vens (Ti mo ti Oli - fant), ti hi ~u var za ko na ko - ga pro go ni pro {lost, vra tio se u ro dni Ken ta ki i ~i ni ono {to zna naj boqe - tru di se da prav da bu de za do - voqena. Ka da ga slu ~aj su o~i li cem u li ce sa sta rim pri - ja teqem ko ji je sa da na po gre {noj stra ni za ko na, Raj lan se mo ra su o~i ti i s da vno ne za - vr{e nim po - slom s biv {om `e - nom i os tar - je lim ocem. Ova za - sni va se na krat koj pri ~i me u na ro dnog pis ca bes tse le ra El mo ra Le onar da, auto - ra dje la "3:10" i "Uhva ti te ma lo ga". Na kon {to je na kon tro - ver zan na ~in u Ma ja mi ju Su bo ta - Na kul tur noj olim pi ja di Glob to Glob ko - ji se odr`a va u Lon do nu bi - }e pri ka za no svih 37 dra ma ko je je na pi sao Viqem [ek - spir. Me u po zo ri {ti ma bi - }e i Na ro dno po zo ri {te iz Beo gra da ko je }e izves ti "Hen ri ja VI" na srpskom je - zi ku. Mu zi ku za ovu pred sta - vu pri pre mio je Bo ra Du gi} i on }e o to me pri ~a ti gle - da oci ma. U Beo gra du i No vom Sa - du odr`a va se Me u na ro dni fes ti val do ku men tar nog fil ma. O to me }e pri ~a ti or ga ni za to ri i auto ri. U Na ro dnom po zo ri {tu u Ni {u ove su bo te je pre mi - je ra ko ma da Iva na Tur geweva "Mje sec da na na se lu". Prvi put u ovom po zo ri {tu re `i ra rus ki re di teq Ser - gej Mo ro zov. On i glum ci ubio pla }e nog ubi cu nar ko man skog kar te la, za mje nik {e ri fa Raj lan Gi - vens "pro tje ran" je u is to ~ni bi }e gos ti emi si je ki - na {a re ni ca". Ne djeqa - Re por te ri emi si je ki na {a re ni - ca" pri pre ma ju re por ta `u sa izlo `be Istorijskog mu ze ja Srbi je - Ta kov ski us ta nak Ken ta ki. Do bio je za da tak da is tra `i Boj da Kro ude ra (Vol ton Go gins), pri ja teqa iz da na kad je ra dio u ru dni - ku u okru gu Har la nu i vo u ubo ji te ban de pqa ~ka {a ba - na ka. Na kon {to Bojd osmi - sli po dme tawe bom be u crkvu za ko ju se sumwa da se ki na {a re ni ca" [ek spir na srpskom srpske Cve ti izme u sje }awa i za bo ravqawa. Ove ne djeqe gle da oci }e vi dje ti re por ta `u iz Sal - cbur ga pod na zi vom "Srpski opa nak u Mo car to vom gra - du". Ka ko da nas iz gle da Sal - cburg, ka ko `i ve na {i qudi ko ji `i ve u ovom aus trij - skom gra du te ka ko mla di slo bo dno vri je me pro vo de u KUD-u "Opa nak" i {ta to wima zna ~i za o~u vawe iden ti te ta. Gos ti emi si je su i ~la no vi KUD-a "Mla- dost" iz Te mi {va ra. Tu je i pri ~a o ve li kom pra zni ku \ur ev da nu, a tru - ba ~i De ja na Ili }a izve{ }e po pu lar nu pje smu o ovom pra zni ku. \ur ev dan ske pje - sme izve{ }e `en ska pje va - ~ka gru pa "Jen dje". Autor i vo di ka Ni ko li}. RTRS, ne djeqa, "20 go di na od stva rawa Re pu bli ke Srpske" Sa ur ev dan skim zvjez di ca ma Ar hiv skom emi si jom "20 go di na od stva rawa Re pu - bli ke Srpske", ko ja je na pro gra mu u ne djequ, ide mo u su sret ovo go di{wem \ur - ev dan skom fes ti va lu, ko ji }e bi ti odr`an 11. ma ja. Pod sje ti }e mo se prvih go di na \ur ev dan skog fes - ti va la, sa zna }e mo ka ko je sve po ~e lo, ka ko Fes ti val ocjewuju oni ko ji su, na sa - mom po ~et ku, bi li an ga `o - va ni u or ga ni za ci ji ove ma - ni fes ta ci je. Dru `i }e mo se sa ur ev - dan skim zvjez di ca ma i ~u ti ne ke od po bje dni ~kih pje sa - ma pret ho dnih fes ti va la. u woj pre pro da je ma ri hu ana, Raj la nov rad pos ta je jo{ li - ~ni ji dok is tra `u je ubis tvo Kro ude ro vog bra ta. Ubi la ga je su pru ga, ko ja je u sredwoj {ko li bi la zaqubqena u Raj la na i ni kad ga ni je pres ta la vot mu je ve} do voqno kom pli ko van jer wego va biv {a su pru ga kao no vi nar iz vje {ta va iz su da, wegov otac ima kri mi - nal nu pro {lost, a on sam se hva ta u ko {tac s bje gun ci ma iz za tvo ra, od bje glim kri mi - nal ci ma i lo kal nim {e ri - fom ko ji ra di s obje stra ne za ko na. I dok u kri mi nal noj po ro di ci Kro uder nas ta je sve ve }i jaz, Raj lan mo ra ot - kri ti Boj do ve pra ve mo ti ve ako `e li da spa si vlas ti ti `i vot i `i vo te onih ko je vo li. Ti mo ti Oli fant - Raj - lan Gi vens S obi mnim po pi som ra - zli ~i tih fil mskih i te le - vi zij skih ulo ga, Ti mo ti Oli fant po znat je po sna - `nim in ter pre ta ci ja ma u dra ma ma i ko me di ja ma. Ne da - vno je glu mio u ri mej ku ho - ror kla si ka "Lu da ci" u re `i ji Bre ka Aj zne ra. Go di - nu pri je Ti mo ti je glu mio sa Sti vom Za nom i Mi lom Jo - vo vi~ u fil mu Dej vi da Tvo - hi ja "Sa vr{e ni bi jeg". Go di ne Oli fant je glu mio u fil mo vi ma "Hi- tmen - Agent 47" i vi slo bo dno ili umri mu {ki". Se ri ja "Pra ve dnik" ra e na je go di ne u tri na est nas ta va ka. GLAS PLUS 6. i 7. decembar maj [ar lot Ge in sburg Spe ci ja lis ta za ne ugo dne sce ne Zvi jez da "Me lan ho li je" i "An ti hris ta" glu mi }e u no vom erot skom fil mu Lar sa fon Tri ra - "Nim- fo man ki". Glu mi ca [ar lot Ge in - sburg }e i tre }i put glu mi ti u fil mu kon - tro ver znog Lar sa fon Tri ra, i to u erot skoj dra mi "Nim fo man ka". Ri je~ je o pri ~i o erot - skom `i vo tu je dne `e ne od ro ewa do 50. go di ne, a Fon Trir je na ja vio da }e film ima ti i cen zu ri sa nu i se ksu al nu ek spli ci tnu ver zi ju. Ge - in sburg }e igra ti Yo, `e nu ko ju pri po vi je da svo je se ksu al ne avan tu - re sta rom ne `ewi Se - li ma nu ko ga tu ma ~i Ste lan Skar sgard.

62 8 6. i 7. decembar Глас Српске maj OBN Taj fun Ogor ~e ni mla di} Mjung-sin, tra uma ti zo van zbog ma sa kra svo je po ro di ce, odras ta u mo der nog gu sa ra sa sa mo je dnim ciqem - osve ti ti se ci je lom ju `no ko rej skom na ro du ko ji ko le kti vno sma - tra kri vim za smrt svo je po ro di ce. To ra di ko ris te }i nu kle ar ni otpad sa ve li kim ko li ~i na ma plu - to ni ju ma i na mje ra va da iza zo ve nu kle ar ni taj fun ko ji }e uni - {ti ti obje Ko re je. Ulo ge: Dong-Kun Jang, Jung-Jae Li, Mi-jo un Li, Dej vid Li Me - knis Re `i ja: Kjung-Ta ek Kvak PINK BH 0.00 Go spo da ri sa va ne Yon Hen ri Pa ter son, po zna ti voj ni in `ewer i stru~wak za iz - gradwu mos to va, po zvan je po na lo gu Ro ber ta Bu mon ta, gla vnog izvo a ~a iz gradwe i fi nan si je ra `eqe zni ~ke pru ge u Ke ni ji, da ubrza ra do ve. Ne pre `u }i ni od ucje ne, Bu mont mu ka `e da }e na ru {i ti wegov ugled ako most ne bu de iz gra en na vri je me. Pa ter son do la zi u Afri ku, upo zna je za po sle ne na pro je ktu kao i mje {ta ne, pri pa - dni ke ple me na Ma sai. Us ko ro, Hen ri uvi a da ra do vi ne na pre - du ju zbog vrlo ozbiqnog pro ble ma. Ulo ge: Maj kl Da glas, Val Kil mer, Tom Vil kin son Re `i ja: Sti ven Ho kins RTRS PINK BH BN BHT 1 OBN RTL FILM Vi jes ti 8.10 U no }noj ba {ti, 9.10 Med vje di }i do brog srca, Ma li Dne vnik Enxi Benxi, U~i te en gles ki sa Ozmom Mer lin, Dne vnik Pra vo slavqe Vez Bit ka za Mos kvu, rus ki dok. film Iz iksa u iks, FILM Prqavi tri ko vi Mu zi ka [a re ne ka `e Aka de mi ja Vi jes ti Ah ta pla ne ta Po pro ka ut Art ma {i na Ma ga zin Li ge {am pi ona Dne vnik 6.00 FILM 6.30 Ju tarwi Sun er pro gram Bob 8.30 Se ri ja Koc ka lo ne Hel sin {ki 8.00 Bra ~ni su di ja odbor za qud ska Grand pra va pa ra da Tu e sla e In fo top Su bo tom u Gold Dne vnik Mu sic Su bo tom Ne mo gu }a u 3 mi si ja Kao Hra bri qudi kod svo je In fo ku }e top Dne vnik Ma la Vi ta fon ne vjes ta, Ni je mo mi od Show ju ~e Ti me BN mu zi ka Pa pa ra co Dne vnik lov Crve no na FILM po zna te Posqedwi Kur saxije da ni 7.30 Pri ro dna ba {ti na BiH 8.00 Vi jes ti 8.10 Tri bu nal 8.40 Jo sip Pe ja ko vi}: U ime na ro da 9.10 Crtan film 9.15 FILM Ti i ja Mi ro tvo rac Go vor ti {i ne Vi jes ti Zdra vo Ro bi, FILM Upo znaj te Xona Doa Vi jes ti [ko da HC li ga Fu dbal: Ga be la - Zvi jez da No va avan tu ra Dne vnik EVRO pa no ra ma FILM Ispo vje dnik Vi jes ti ta Zdra vo Ro bi, 0.00 FILM Upo znaj te Xona Doa 2.10 FILM Ispo vje dnik 3.40 ta 6.20 Aj ron Men, 6.40 Atom ska Be ti, crta ni film 7.40 Far hat, crta ni film 8.00 Ba ni Ma lo ni, crta ni film 8.20 Gla di ja to ri, crta ni film 8.40 Me ta jets, 8.45 Ki smet, Lon ci i po klop ci Ba ki na ku hiwa Je lo vni ci iz gubqenog vre me na Ca nan, Bal kan ske pre va re De ja na talk show In fo Ba ki na ku hiwa 4.40 RTL da nas 5.00 Dra gon Ball Z, crta ni film 6.50 Pop Pi ksi, crta ni film 8.00 Ben 10, 8.30 U~i li ca 9.20 Ku var i po 9.30 Ko lum bo, Po ro ci Ma ja mi ja, FILM Sa vr{e na sli ka FILM Vjen ~awe iz ve dra ne ba Ku var i po Dis ka ve ri RTL da nas Ga li leo B92 TV IZ IKSA U IKS, SE RI JA Bu dva na pje nu od mo ra, Sa mo pje sma zna FILM Ubi ca u me ni Dne vnik 0.10 FILM Prqavi tri ko vi 1.40 Ma ga zin Li ge {am pi ona 2.10 Dne vnik 2.40 Pra vo slavqe 3.00 Za.Dru ga 3.30 Ah ta pla ne ta 3.50 Aka de mi ja 4.10 Mu zi ka 5.30 [a re ne ka `e GOLD MU SIC Pa re ili `i vot, Zvi jez de Gran da 0.00 FILM Go spo da ri sa va ne 2.00 FILM Sun er Bob Koc ka lo ne 6.00 Za uvi jek su sje di, 8.00 Do bra zemqa 9.00 Crta ni fil mo vi Vi {e od `i vo ta Vi jes ti Pri ja teqi, In ter nat, Vi jes ti No }ni TV pro je kat Vi jes ti Sun er Bob, [trum fo vi, Gla di ja to ri FILM Dan obu ke Vi jes ti Spor tski pre gled 0.10 FILM Pra vi la pri vla ~nos ti 2.00 Gla di ja to ri 2.50 FILM Pom pe ja 4.20 FILM Pom pe ja 2 - In fo 6.00 Ki na li kar, 8.05 Tur kan, Vi jes ti Oku si kul tu ra FILM Ram bo Ka ko vri je me pro la zi, Vi jes ti Taj na slu `ba, Os trvo smrti, Dne vnik Mjes to zlo ~i na: Las Ve gas, Os trvo smrti, FILM Ame ri ka nac Mjes to zlo ~i na: Wujork, 0.30 Vi jes ti 0.40 FILM Si ro ve stras ti 2.00 No }ni pro gram BANI MALONI, CRTA NI FILM FILM Taj fun FILM Go spo dar 0.00 FILM 2.00 FILM 3.50 ^u va ri pla ne te GA LI LEO FILM Mu mi ja: Gro bni ca zmaj skog ca ra FILM Smrto no sna trka FILM Ne pri ja teq u mom kre ve tu 1.40 As tro {ou 2.40 RTL Da nas 3.00 Dis ka ve ri 6.00 Ju tarwi pro gram 8.00 Vi jes ti 8.05 Tu ris ti ~ki vo di~ 9.00 Vi jes ti 9.05 U~i ni mo mo gu }e Vi jes ti Ko ri je ni Vi jes ti Zvjez da no ne bo dje tiwstva Po dne vne no vos ti Za pje vaj mo pje sme sta re Vi jes ti RADIO RS Zvrk Vi jes ti Spor tsko-za ba vno po po dne Dne vnik Spor tsko-za ba vno po po dne Vi jes ti Mo za ik ra di ja Ve ~erwe no vos ti Zai graj mo, za pje vaj mo Vi jes ti Kad sam bio mlad Vi jes ti Kon cert su bo tom Hro ni ka da na Naj svje tli je stra ni ce umje tni ~ke mu zi ke Vi jes ti Xez 0.00 Po no }ne vi jes ti 0.05 No }ni pro gram Preporu~ujemo OBN Go spo dar Ujak Tak, sta ri maj stor bo ri la ~kih vje {ti na, ima ozbiqne pro - ble me sa svo jim sta rim u~e ni kom Yoni jem, ko ji `e li da ubi je sta rog u~i teqa i po ka `e svi ma ko je pra vi maj stor. Ujak Tak po zi va Yeta Li ja, svog naj boqeg u~e ni ka, da do e iz Ki - ne i po mo gne mu u obra ~u nu sa Yoni jem. Ulo ge: Yet Li, Ju en Vah, Kris tal Kvok, Yeri Trim bl, Ru eben Gon za les, Gaj Fa do lo ne Re da teq: Tsui Hark

63 subota, 5. maj maj RTRS 0.10 Prqavi tri ko vi S Da jan Ki ton i Edom Ha ri som u gla vnim ulo ga ma, ovaj film pri ~a o sta rim {kol skim pri ja teqima ko ji se sre tnu i pos ta nu quba vni ci. Je di ni je pro blem to {to se on kan di do vao za pred - sje dni ka dr`a ve. On je se na tor u uspo nu ko ji se ta kmi ~i na pred sje dni ~kim pre di zbo ri ma. Ona je na gra i va na kwi`e vni ca ko ja po zna je se na to ra od sredwe {ko le. Ka da se po no vo sre tnu, pos ta ju par iz sno va. Ali, ni je sve ta ko di vno. To je par iz Va - {in gto na gdje se na qubav gle da dru k~i je. Ulo ge: Da jan Ki ton, Ed Ha ris, Ed Bi gli Jr., Ben Mas ters, Ro - bert Har per Re `i ja: Maj kl Lin dzi-hog B Pra vi la pri vla ~nos ti Lo ren Hind po ha a pres ti `nu pri va tnu {ko lu Kam den ko ley na is to ~noj oba li SAD. Ma {ta o to me da }e iz gu bi ti ne vi nost sa svo jim zgo dnim {kol - skim ko le gom Vi kto rom, dok on spa va s wenom naj boqom pri ja - teqicom La rom. Iako Lo ren ne ra zmi{qa o dru gim mom ci ma, po sli je je dne za - ba ve se na e u kre ve tu s ne kim po tpu no de se tim. Ulo ge: Yej ms van der Bek, Kip Par du, Yesi ka Bil Re `i ja: Royer Ejve ri NOVA TV RTS1 RTS2 K3 HRT1 HRT Do dir s ne ba, 6.40 Za uvi jek su sje di, 8.30 Pe pa, crta ni film 8.40 As tro Boj, 9.10 Gor mi ti, 9.30 Po ke mo ni, crta ni film Di vi no no vo ru ho, La rin izbor, FILM Za qubav je po tre bno dvo je Vi jes ti Pro vje re no Nad li pom Dne vnik Vi jes ti 6.05 Ju tarwi pro gram ki na {a re ni ca Di zni Pla va pti ca Dne vnik Sport plus Uvi aj Gas tro no mad TV li ca Voj na aka de mi ja, FILM Go spo i ca Mar pl Kva dra tu ra kru ga Sla ga li ca Dne vnik TV li ca 8.20 Ber nard, 8.30 Sre }ni klin ci, 8.50 ^u do vi {ta i gu sa ri, 9.00 Zu ja li ce 9.20 Vi lewaci, 9.40 Vjer ski mo za ik Srbi je Pro fil i pro fit Kwiga uti sa ka Svi jet zdravqa Vri je me odlu ke Mo ja li je pa Srbi ja - Odboj ka (`) Gra a nin Le ti, le ti, pje smo mo ja mi la - Te nis - Srbi ja open Emi si ja iz kul tu re Baj ke bra }e Grim Bio gra fi je - Odboj ka (`) Vre le gu me To tal te nis [kol ska olim pi ja da Sve tla na Za ha ro va Re zer vi sa no vri je me Iz gubqeni svje to vi - Te nis - Srbi ja ope n Po tro {a ~ki sa vje tnik Svi jet spor ta Je len su per li ga Al chaj mer ATV 9.00 Vi jes ti 9.05 Pi pi {ou Tek ro e ni, Atlas Vi jes ti Ro dni kra ju, mi li ra ju FILM Ram bo Vi jes ti Hro ni ka Do bo ja Su per hi to vi Bio gra fi ja ABS {ou No vos ti Dne vnik Pa no ra ma re gi je Os trvo smrti, FILM Ame ri ka nac Mjes to zlo ~i na: Wujork, FTV 6.00 Dru go mi{qewe 6.40 Iza ekra na 7.10 Emi si ja iz kul tu re 7.50 FILM Bju ke nen ja {e sam 9.20 Dok. pro gram Vi jes ti Ku }ni qubim ci Pol ori ha Nor ma lan `i vot Dne vnik Ve te ra ni mi ra Re li gij ski pro gram Pri zma Je lo vni ci iz gubqenog vre me na Eko zo na Med vje a po ro di ca i ja Euro ma ga zin Vi jes ti Re por te ri Po tro {a ~ki kod Glo bal no si je lo Lo to Dne vnik Ope ra boks 8.50 Ani ma ni ja ci, 9.00 Al ba i Adam, 9.40 Ma la TV Ku }ni sve mir ci, FILM 20 hiqada miqa pod mo rem Oda brao \e lo H., dok. pro gram KS auto ma ga zin ^e ti ri zi da FILM Ame ri ~ki sno vi Kar lo Me ti ko{ Va ter po lo: Jug - Pri mor je Crta ni film Su sret hrvat ske ka to li ~ke omla di ne PEPA CRTA NI FILM FILM Pri ta je na va tra FILM Bri sa~ 0.00 FILM Blejd: Troj stvo 2.00 FILM Pri ta je na va tra 3.40 Ezo TV 5.10 Dne vnik JU TARWI PRO GRAM Voj na aka de mi ja, FILM Gla di ja tor FILM Zli po ru ~nik 1.40 Re pri zni pro gram 7.00 Far ma 8.00 Ju tarwi pro gram 9.50 Vi jes ti Po ke mo ni, Gor mi ti, Ben 10, Vi jes ti FILM Opa sni kli nac Auto {op ma ga zin Me dij ski ba ro me tar Stil Pre ma za pa du, Kur saxije Agro ku tak Vi jes ti Si ne ma ma gi ka hro ni ke Kad li{ }e pa da, FILM Ha jde da se vo li mo FILM Lu di za oru `jem 1.00 No }ni pro gram 8.00 Vi jes ti 8.05 Lut ko kaz 8.30 Pi plin zi 8.50 Po ko 9.00 An e li na ba le ri na 9.10 Ma la prin ce za 9.20 Ka ko to 9.40 Moj ve li ki pri ja teq 9.50 To mi ca i pri ja teqi Ja go di ca Bo bi ca Ku }ni sve mir ci To mi ca i pri ja teqi Sa ra jev ska hro ni ka Mo za ik re li gi ja Dne vnik Crna kra va, bi je lo mli je ko Mel ro uz Plejs, Do ktor sa je ze ra, Vi jes ti Maj kl Pe lin: Put oko svi je ta za 80 da na FILM Bez bri `na ti {i na Lud, zbuwen, nor ma lan, Lo to Dne vnik Ne po be di vo srce, FILM Sto un henx apo ka lip sa Vi jes ti FILM Po du ~a vawe Ri te KU]NI QUBIMCI Do dje la dis ko graf ske na gra de Po rin Pa ci fik, Dne vnik FILM ^u var 1.20 FILM Krva va ro man sa 2.50 FILM Ne pre ki dni pra zni ci 4.40 Re por te ri 5.30 Eko zo na KS AUTO MA GA ZIN vo tni put Xejn Go dal FILM Kon go Man ke lov in spe ktor Va lan der, 1.10 Kla si ~na mu zi ka 2.20 Mu zi ka RTRS Ubi ca u me ni [ar man tni i po vu ~e ni za mje nik {e ri fa u ma lom gra du Lu Ford ima go mi lu pro ble ma. Pro ble mi sa `e na ma, spro vo ewem za ko na, stal nim ras tom bro ja ubis ta va u za pa dnom Te ksa su, na te ri to ri ji ko ja je pod wego vom na dle `no{ }u. Pro blem je i ~iweni ca da je Lu Ford sa dis ta, psi ho pat i ubi ca. Ulo ge: Kej si Aflek, Kejt Had son, Yesi ka Al ba, Bil Pul man, Ned Bi ti, Tom Bouer Re `i ja: Maj kl Vin ter bo tom B92 Dan obu ke Biv {i ~u var Yejk Hojt pri ja vio se u Odjeqewe za bor bu pro tiv nar ko ti ka pri po li ci ji Los An e le sa. Da bi do bio po sao, mo ra da pro e 24-~a so vnu obu ku. Do di jeqen je Alon zu Ha ri su, po li - caj cu ko jeg pra ti re pu ta ci ja da je ve oma grub pre ma osumwi~e - ni ma, da je wego vo ru ko vawe dro gom i os ta lim do ka zi ma ve oma sumwivo, te da ola ko otva ra va tru. To kom svog da na obu ke Yejk mo ra da pa zi na le a. Ulo ge: Den zel Vo {in gton, Itan Ho uk, Eva Men des Re `i ja: An to an Fukua

64 8 6. i 7. decembar GLAS PLUS Глас Српске maj OBN Ne verwas Zak Ri li je psi hi ja tar ko ji odla zi s po sla na pres ti `nom univerzitetu ka ko bi ra dio u pri va tnoj men tal noj us ta no vi "Mil vud". Ta us ta no va pri pa da dr Ri du. Ono {to ne zna jes te da se ra di o mjes tu na ko jem je wegov otac, spi sa teq T.L. Pi er son, pro veo mno go go di na te je ka sni je na pi sao po pu lar ni dje ~i ji kla sik "Ne verwas". Ka da sti gne u us ta no vu, ta mo upo zna je pa ci jen ta oboqelog od {i zo - fre ni je, Ga bri je la Fin ~a. Us ko ro ot kri va da ga uz pri ~u i kwigu ve `e i vi {e stva ri ne go {to je ika da mi slio, kao i uz opo ra vak pa - ci jen ta ko ji za se be vje ru je da je lik iz te pri ~e. Ulo ge: Aron Ek hart, Ian Me ki len, Bri ta ni Mar fi, Nik Nolt, Yesi ka Lang, Vi li jam Hart Re `i ja: Yo{ua Maj kl [tern RTRS Dovi ewa u ^i ka gu U pro vin cij skom gra du, dva ne raz dvoj na po li caj ca Bo ki i Paj ko su za pe ~a ti li svo ju ka ri je ru. Do bi li su ot kaz po sli je dva de set go di na slu `be u sta ni ci po li ci je, zbog svo je su lu de ide je da je - dnog da na odu u ^i ka go i ta mo se obo ga te od kri mi na la. Kao ci - vi li do la ze u Beo grad i otva ra ju de te ktiv sku agen ci ju ka ko bi za ra di li no vac za avi on ske kar te do ^i ka ga. Spe ci jal nost agen ci je je pra }ewe i ot kri vawe ne vjer nih bra ~nih pa ro va. Po - {te ne `e ne va ra ju ne vjer ne mu `e ve, a po {te ni mu `e vi va ra ju ne vjer ne `e ne. Ulo ge: Ve li mir Ba vo ji no vi}, Ni ko la Si mi}, Li di ja Vu ki - }e vi} Re `i ja: Zo ran ^a li} RTRS PINK BH BN BHT 1 OBN RTL FILM Vi jes ti 8.10 U no }noj ba {ti, 9.10 Med vje di }i do brog srca, Enxi Benxi, U~i te en gles ki za Ozmom Sa mo pje sma zna Dne vnik Snop Ogwi {ta Pri ~aj ne {to na ro dno go di na od stva rawa Re pu bli ke Srpske Ta mo da le ko Arap ske no }i, Ono na {e {to ne kad be ja {e, Vi jes ti Bu dva na pje nu od mo ra, Ne po be di vo srce, Med vje di }i do brog srca Dne vnik 7.00 Go spo i ca, In fo top Gold ek spres Kur saxije Grand {ou In fo top Do bar ko m{i ja ne sa De diwa, Mon te vi deo Bog te vi deo, Ma la ne vjes ta, 6.00 BN mu zi ka 8.00 Zvu ci za vi ~a ja 9.00 Sa Kra ji {ni ci ma po Kraji ni 9.30 Se ri ja Se lo Cvr~ak na sat Zvu ci za vi ~a ja BN Mu zi ka Bez mas ke Bal kan ske pre va re Se ri ja Ne djeqno po po dne Dne vnik Bal kan ske pre va re Fa mi li jar na na mje {taqka FILM Su tra uju tro FILM Ro le ri ca 7.30 Pri ro dna ba {ti na BiH 8.00 Vi jes ti 8.10 No va avan tu ra 9.00 Crta ni film 9.20 San do kan, 9.40 Crta ni film Na sla vnom pu tu ~a ja Du ho vni mos to vi Vi jes ti Zdra vo Ro bi, Iza zo vi poqo pri vre de Smawi gas Li ga {am pi ona, pre gled TV Li ber ti Vi jes ti En gles ka Pre mi jer li ga Fu dbal: As ton Vi la - To ten hem Hot spur U su sret Evro son gu Dne vnik Mu zi ka Fu dbal: Sa ra je vo - Zriwski Vi jes ti BH Sport Stva rawe Ti to ve Ju go sla vi je 0.00 FILM Ma no le te 1.30 Zdra vo Ro bi, 6.20 Aj ron Men, 6.40 Atom ska Be ti, 7.40 Far hat, crta ni film 8.00 Ba ni Ma lo ni, 8.20 Gla di ja to ri, 8.30 Me ta jets, 9.40 Ba ni Ma lo ni, Ki smet, Lon ci i po klop ci Te le ring Skri ve na ka me ra FILM Red kar pet De ja na tok {ou In fo OBN Sport Ma ga zin 5.00 RTL Da nas 5.50 Dra gon Ball Z, 7.20 Mo ji xe pni qubim ci, 8.30 Ben 10, 9.10 Ku var i po 9.10 Ko lum bo, Po ro ci Ma ja mi ja, FILM Em pi re Re cor ds FILM Mu mi ja: Gro bni ca zmaj skog ca ra Bu dva na pje ni od mo ra, Ku var i po Ma ga zin RTL Da nas Ga li leo B92 TV NE PO BE DI VO SRCE, SE RI JA Od go vor.no FILM Dovi ewa u ^i ka gu Dne vnik Spor tski pre gled Po pro ka ut Arap ske no }i, 0.40 Dne vnik go di na od stva rawa Re pu bli ke Srpske 2.10 Od go vor.no FILM Do vi ewa u ^i ka gu 5.10 Snop SVE ZA QUBAV Sve za qubav Mon te vi deo Bog te vi deo, [o pin gho li ~ar ke 0.00 FILM Blis ta vi um 2.00 FILM Briqan tin 5.50 Za uvi jek su sje di, 7.30 Do bra zemqa Puls na ci je Vi jes ti Xoi, In ter nat, Vi jes ti Svi jet na dla nu Na {a ma la kli ni ka, Vi jes ti Sun er Bob, [trum fo vi, Re ka pi tu la ci ja izbor ne kam pawe Izbor na no} Vi jes ti Spor tski pre gled FILM Lov na vje {ti ce 1.30 Se ri ja 2.20 FILM Hi tler ra awe zla 3.50 FILM Hi tler ra awe zla 2 - In fo 6.00 Ki na li Kar, 8.05 Tur kan, 9.05 Gri mo ve baj ke, 9.30 Ma gna Aura, Gi mna zi jal ci, Ta li ~ni Tom, Vi jes ti Ka pi tal Do bar, lo{, zao, tok {ou Taj na slu `ba, Tek ro e ni, TV Je dna Vi jes ti Ka ko vri je me pro la zi, Dne vnik Ka ko vri je me pro la zi, [pan ska li ga FILM Lu a ci 1.10 Vi jes ti 1.20 Ka pi tal 2.00 No }ni pro gram LON CI I PO KLOP CI Sur vi vor Bal kan ske pre va re FILM Ne verwas FILM Taj fun 2.30 FILM 5.20 ^u va ri pla ne te GALILEO Sur vi vor Bu dva na pje nu od mo ra, Mjes to zlo ~i na: Ma ja mi, 0.30 As tro {ou 1.30 RTL Da nas 2.10 Dis ka ve ri 6.00 Ju tarwi pro gram 8.00 Vi jes ti 8.05 Emi si ja za se lo 9.00 Vi jes ti 9.05 Ku tak za ma {tawe i mu zi ka za dje cu 9.30 Sta ro grad ska mu zi ka Vi jes ti vo tok Vi jes ti Izvor nik Vi jes ti Iz vjer skih za je dni ca RADIO RS Vi jes ti Zvrk Vi jes ti Pan ta rej Vi jes ti Spor tski pre gled Dne vnik Mu zi ka Ne djeqni ra dio ma ga zin Vi jes ti Me daqoni u vre me nu Vi jes ti Zai graj mo za pje vaj mo Vi jes ti Raz go vor nik Vi jes ti Me tro nom Vi jes ti Naj svje tli je stra ni ce umje tni ~ke mu zi ke Vi jes ti vo tok 0.00 Po no }ne vi jes ti 0.05 Pan ta rej 1.00 No }ni pro gram 5.00 Izvor nik Preporu~ujemo B92 Hi tler: Ra awe zla Dvo di jel ni TV film o ozlo gla {e nom di kta to ru dva de se tog vi je ka ko jeg igra bri tan ski glu mac Ro bert Kar lajl. Film obu hva ta pe ri od od Hi tle ro vog dje tiwstva do sti cawa ap so lu tne vlas ti u Wema ~koj Obu hva }en je Hi tle rov pro pa li po ku {aj da pos ta ne umje tnik, wego va frus tra ci ja dok gle da ka ko mu se no va do mo vi na ra spa da po {a vo vi ma u prvom svjet skom ra tu. Ulo ge: Ro bert Kar lajl, Sto kard ^e ning, Yena Ma lon Re `i ja: Kris ti jan Da gej

65 nedjeqa, 6. maj maj PINK BH 0.00 Blis ta vi um Vi dio je svi jet na na ~in ko ji ni ko ni je mo gao ni da za mi sli, ali wego va vrhun ska ma te ma ti ~ka dos ti gnu }a uma lo su os ta la za - tamwena pa ra noi ~nim na pa di ma ko ji su pri pri je ti li zdravqu wego vog ge ni jal nog uma. Na pres ti `nom univerzitetu Prin ston, Yon Ne{ tru di se da ma te ma ti ~kom svi je tu os ta vi vri je dno nasqe e, {to mu i po la zi za ru kom, a za svoj do pri nos bi va na - gra en i No be lo vom na gra dom. Po sli je {ko lo vawa Ne{ se okre }e po u~a vawu, `eqan da pre ne se svo je znawe stu den ti ma, a u je dnu od stu den tkiwa, pre kra snu Ali si ju, se i zaqubquje. Ulo ge: Ra sel Krou, Ed Ha ris, Yeni fer Ko ne li Re `i ja: Ron Hauard B Lov na vje {ti ce De te ktiv Fi lip Lav kraft `i vi u Los An e le su pe de se tih go di na u ko jem am bi cio zni se na tor odr`a va sa slu {awa o ma gi ji ko ja ima sve ve }i uti caj u tom gra du. Lav kraft je je din stven jer ne `e li da upo trebqava ma gi ju u svom po slu. Ubrzo na kon {to ga je unaj mi la, wegov kli jent Kim Had son op tu `e na je za ubis tvo su - pru ga, fil mskog pro du cen ta. Fi lip se ko ris ti mo }i ma lo kal ne vje {ti ce Kro pot kin ka ko bi obja snio {ta se do go di lo, ali gra - a ni op tu `e Kro pot kin za ubis tvo te je osu de na smrt. Ulo ge: De nis Ho per, Pe ne lop En Mi ler, Erik Bo go si jan, [e - ril Li Ralf, Yuli jan Sen ds Re `i ja: Pol [re der NOVA TV RTS1 RTS 2 K3 HRT1 HRT Do dir s ne ba, 7.00 Za uvi jek su sje di, 8.20 Pe pa, 8.30 As tro Boj, 9.00 Gor mi ti, 9.20 Po ke mo ni, Ma ga zin Li ge {am pi ona Klub otpi sa nih, La rin izbor, FILM Po bje da `i vo ta Nad li pom Vi jes ti FILM Vre me plov Dne vnik 6.00 Vi jes ti 6.05 Ju tarwi pro gram ki na {a re ni ca Di zni Se dam RTS da na Dne vnik Sport plus Bal kan skom uli com Vri je me je za be be Gas tro no mad SAT FILM Al ba tros Moj he roj Lud, zbuwen, nor ma lan, Sa svim pri ro dno Sla ga li ca Dne vnik 6.00 Mu zi ka za do bro ju tro 7.00 Mi da nas 7.40 Vri je me odlu ke 8.00 Do zvo li te 9.00 U Fra go la ni ji, 9.20 Ber nard, 9.30 [kol ski pro gram e-tv Ve slawe Znawe imawe Po tro {a ~ki sa vje tnik Moj qubi mac Bio gra fi je - Te nis - Srbi ja open - Odboj ka (`) - Fu dbal - Je len su per li ga EURO ma ga zin Ma ga zin Li ge {am pi ona Igra le se de li je na sred zemqe Srbi je Trag u pros to ru Pro gram za di ja spo ru - Fu dbal - Je len su per li ga Iz gubqeni svje to vi Po zo ri {ne ilu zi je: Ko lu bar ska bit ka Je len Top de set Ja mi i dru gi 0.20 Vi kend evro net - Re pri zni pro gram 9.00 Izvorwaci Zemqa izvor `i vo ta Pa no ra ma re gi je Gi mna zi jal ci, Ta li ~ni Tom, Gri mo ve baj ke, Vi deo top Hra na i vi no Ne djeqno po po dne Ka fan ska Trend Se ter No vos ti Dne vnik RTS Ka ko vri je me pro la zi, [pan ska li ga: Ra jo Vaqeka no - Bar se lo na FILM Lu a ci 6.00 Du ho vni iza zo vi 7.00 Nor ma lan `i vot 7.40 Glo bal no si je lo 8.00 FILM Dr Strejnxlav 9.50 Vi jes ti Ni da ni ne Po aro, Dne vnik Plo do vi zemqe Mo re Ne djeqom u dva FILM Vi jes ti Mir i do bro Vrtla ri ca Li je pom na {om Lo to Dne vnik 7.30 Kla si ~na mu zi ka 8.30 Ma la TV 9.00 Ve se le troj ke, crta ni film 9.20 Sil ves tro ve i ^i ~i je ve taj ne, 9.50 Mer lin, Bi bli ja Mi sa FILM Po no vo naj boqi tim FILM Baby bo nus Ma ga zin Li ge {am pi ona Olim pij ci Olimp Ru ko met Te le ta bis Mu zi ka ATV FTV POKEMONI, CRTANI FILM La rin izbor, FILM Po no vo Red kar pet 0.20 FILM Bri sa~ 2.10 Go spo da ri ilu zi ja 3.00 Di vi no no vo ru ho, 4.30 Klub otpi sa nih, 4.50 Red kar pet 6.00 Dne [ARENICA Izbor na no} - Dos to jev ski, 0.00 Dne vnik 0.10 Egzit 2.00 Re pri zni pro gram 7.00 Svi jet poqo pri vre de 8.00 Ju tarwi pro gram 9.50 Vi jes ti Po ke mo ni, Gor mi ti, Ben 10, crta ni film Vi jes ti Kod Ane Kad li{ }e pa da, Blef Agro ku tak Vi jes ti Kad li{ }e pa da, FILM Kle men ti na FILM Gor {tak No }ni pro gram 8.00 Vi jes ti 8.05 Lut ko kaz 8.30 Pi plin zi 8.50 Po ko 9.00 An e la ana kon da 9.10 Moj ve li ki pri ja teq 9.30 Ma la prin ce za 9.40 Ku }ni sve mir ci Ja go di ca Bo bi ca U zma je vom gni jez du Ma ga zin Li ge {am pi ona Se dmi ca Dne vnik Ze le na pa no ra ma Mel ro uz Plejs, Na ci onal ne mawine u BiH Do ktor sa je ze ra, Crta ni film Vi jes ti FILM Sto un henx apo ka lip sa Ne po be di vo srce, Crta ni film Dne vnik Lud, zbuwen, nor ma lan, FILM Mir ni Ame ri ka nac Pa ra le le 0.20 Vi jes ti 0.30 Dej vid No land, 1.40 Dne vnik NEDJEQOM U DVA Sve u Downton Ab bey, Dne vnik Po {te no i pre ma za ko nu, Ne djeqom u dva 0.10 FILM 2.10 Po aro, 3.00 Pri zma 3.50 Li je pom na {om 4.50 Plo do vi zemqe MUZIKA FILM Vil Pe ni FILM Kod amixe Idri za Emi si ja o fil mu 0.00 Ga ra `a 0.20 Mu zi ka HRT 2 Po no vo naj boqi tim 2 Kad dvi je pri ja teqice, Vi ti jer i Mo ni ka, do u na ko ley, obje `e le da u u u {kol ski na vi ja ~ki tim. Tim vo di umi{qena, hla - dna i na tre nin zi ma okru tna Ti na, ko ja tra `i ap so lu tnu po slu - {nost. Mo ni ki na vi ja ~ki tim i ni je pre vi {e va `an, ona `e li da pos ta ne ple sa ~i ca, ali za Vi ti jer to je naj bi tni ja stvar u `i vo - tu. Ulo ge: Ana Yad son-je ger, Bri Tar ner, Fa une A. ^em bers, Ke - vin Ko ni, Ri ~ard Li Ye kson, Be ta ni Yoj Ga le oti Re `i ja: Dej mon San tos te fa no HRT 2 Vil Pe ni Pri ti snut ne ma {ti nom sre do vje ~ni Vil Pe ni pri hva ta po sao na ve li kom ran ~u na ko jem go ni sto ku i ~u va imawe. Bez po ro di ce i sklon sa mo tnom `i vo tu, Pe ni se te {ko na vi ka va na `i vot u za - je dni ci. Prem da se ~i ni da }e wihov vi {e mje se ~ni rad na ran ~u pro te }i u sa vr{e nom mi ru, na imawe upa dne ban da psi ho ti ~nog pro po vje dni ka Kvin ta ko ja ra ni Da ~i ja. Ulo ge: ^ar lton Hes ton, Yoan Ha ket, Do nald Ple azens, Li Meyors, Brus Dern, Ben Yon son Re `i ja: Tom Gris

66 8106. i decembar maj GLAS PLUS Глас Српске HRT Najrobi afera Rik Ka hil ra di za ke nij sku vla du - hva ta kri vo lov ce ko ji ubi ja ju slo no ve ra di kqova. Wegov otac, Li Ka hil, ne kad i sam sla vni lo vac, sa da ra di kao vo di~ sa fa ri ja. Otac i sin ni su u do brim odno si ma jo{ ot ka ko je Li na pus tio Ri ko vu maj ku. Ra zlog za su - par ni ~ki odnos le `i, uza sve os ta lo, i u li je poj Ani Ma lo ne, Ri ko voj biv {oj, a Li je voj sa da{woj dje voj ci. Iako je Rik upo zo - ra va da }e pa ti ti uz Li ja, Ana ne `e li da slu {a upo zo rewa, jer je ni je dan mu {ka rac, pa ni Rik, ni je vo lio kao {to je vo li Li. Ulo ge: ^ar lton Hes ton, Yon Se viy, Mod Adams, Yon Rajs-Dej - vis Re `i ja: Mar tin J. ^om ski NOVA Kad stranac pozove U ovom fil mu ba zi ra nom na is to ime noj pri ~i sredwo {kol ka pod ime nom Yil Yon son ~u va dje cu pre ko no }i, u ku }i na bre - `uqku. Kad dje ca za spe ci je la ku }a joj os ta je za is tra `i vawe, uobi ~a je no sva ki put, na mjes ti alarm i zakqu~a vra ta. Ali ta da na je dnom za zvo ni te le fon i glas s dru ge stra ne po ru ~i joj da pro vje ri gdje su dje ca. Strah se pre tvo ri u pa ni ku ka da Yil shva ti da joj se ne po zna ta oso ba javqa iz sa me ku }e. Radwa se ba zi ra na fil mu iz go di ne i za sno va na je na pri ~i je dnog od naj stra {ni jih fil mo va. Ulo ge: Ka mi la Be le, To mi Fla na gan, Ke ti Ke si di, Te sa Tom pson Re `i ja: Saj mon Vest RTRS PINK BH BN BHT 1 OBN RTL 6.00 Muzika 6.30 Info kanal 7.00 Vijesti 7.05 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Larin izbor, Piplinzi, crtani film Franglomanija, crtani film Ameri~ki film, dok. program Dnevnik Pregled za osobe za o{te}enim sluhom FILM Do vi ewa u ^ikagu ^ejs, Vijesti U fokusu Tribunal Srpska danas Larin izbor, Zauvijek mlad, Gastronomad 6.00 Moje srce kuca za Lolu, 7.00 Udri mu{ki Kursaxije Tajna qubav, Info top Kursaxije Brze pare Gospo ica, Moje srce kuca za Lolu, Info top Mala nevjesta, Info top Savr{eno skladan svijet Siti ekskluziv Mala nevjesta, 6.30 Jutarwi program 8.30 Serija 9.10 Pri~e o pjesmama Novosti FILM Novosti u podne Kao kod svoje ku}e Novosti FILM Dnevnik Ru`a vjetrova, Anali, Danas u Srpskoj Sport fle{ Ru`a vjetrova, Dnevnik Serija BN koktel Dnevnik Anali, FILM Blagoslovena Marija 1.20 Prequbnici 7.00 Dobro jutro 9.10 Crtani film 9.30 Sandokan, crtani film Ezel, Ekologika Planeta drve}a Vijesti TV Liberti Stvarawe Titove Jugoslavije Evropska panorama Nema problema Slagalica Soko Vizmar, Hronika regija Pod krovom Gastro kutak Sve u svemu Crtani film Dnevnik Biznis magazin Mjesto zlo~ina: Wujork, Josip Pejakovi}: U ime naroda Global Dnevnik Premijer liga BiH Nevidqivi 0.50 Soko Vizmar, 1.30 Mjesto zlo~ina: Wujork, 2.10 Sve u svemu 6.20 Ajron Men, crtani film 6.40 Atomska Beti, crtani film 7.40 Farhat, crtani film 8.00 Bani Maloni, crtani film 8.20 Gladiatori, crtani film 9.00 Na{a mala klinika, 9.50 Princ iz Bel Ejra, Survivor Balkanske prevare Crime Time, crtani film Info Ja sam tvoja sudbina, Dolina vukova, Survivor Ru`a vjetrova, Kismet, Stol za Ru`a vjetrova, Info Sportski pregled 5.20 RTL Danas 6.00 Dragon Ball Z, crtani film 6.40 PopPiksi, crtani film 7.00 Moji xepni qubimci, crtani film 7.10 Kobra 11, 9.10 Magazin 9.50 Kuvar i po Galileo Vatreno nebo, Ru`a vjetrova, Krv nije voda, Survivor Kobra 11, RTL od 5 do Ve~era za Kuvar i pol Magazin RTL Danas Krv nije voda, B LA RIN IZBOR, SE RI JA Malac znalac Dnevnik Nepobedivo srce, Presing Dnevnik U prolazu Art ma{ina 0.00 FILM Zelena rijeka 1.40 ^ejs, 2.30 Ameri~ki film, dok. program 3.30 Dnevnik 3.50 U fokusu 4.30 Presing KUR SAXIJE Gospo ica, Grand narod pita Ami G {ou 0.00 Brojevi, 0.50 FILM Ro ene ubice 2.30 Siti ekskluziv 3.00 Show Time 6.00 Zauvijek susjedi, 8.20 Dolina sunca, 9.30 Ho}u da znam Vijesti Dnevni magazin Crtani filmovi Na{a mala klinika, Vijesti Sportski pregled Prijateqi, Xoi, Put oko svijeta, kviz Vijesti [trumfovi, crtani film Odluka No}ni TV projekat Vijesti 0.00 Re`i me, 0.50 FILM Vila "Ru`a" 2.50 Saut Park, crtani film 3.00 FILM No} nad mo~varom - Info 6.00 Zakon qubavi, 8.05 Ukradeni `ivoti, 9.05 Strasti i intrige, Kinali kar, Turkan, Vijesti Hrane svijeta Petkom sa Nikolinom Veqovi} Ukradeni `ivoti, Ostrvo smrti, Strasti i intrige, Vijesti Kinali kar, Sport ekskluziv Primera liga, pregled Dnevnik Turkan, Primera liga Tek ro eni, Vijesti 0.00 Sport ekskluziv 0.30 Primera liga, pregled 0.50 FILM Sirove strasti 2.20 No}ni program ATOMSKA BETI, CRTA NI FILM Qubav bez granica, Survivor Kismet, Telering Survivor 0.40 FILM U~iteqica klavira 2.40 Info 3.00 Evropska liga 5.20 ^uvari planeta 6.30 Info RTL OD 5 DO Ru`a vjetrova, Uvod u anatomiju, Survivor FILM Branioc 0.20 Vijesti 0.40 Mjesto zlo~ina: Majami, 2.20 Astro {ou 3.20 Mjesto zlo~ina: Majami, 4.00 RTL Danas RADIO RS Preporu~ujemo Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 Riznica znawa 9.40 Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Velikani sporta Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Medaqoni u vremenu 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 Metronom 1.00 No}ni program 0 50 Ro ene ubice PINK BH Otac je se ksu al no zlos tavqa, a maj ka joj je ne - uro ti ~na i po ri ~e zlo ~i ne u po ro di ci. Me lo ri upo zna je me sar - skog po mo }ni ka Mi ki ja, u ko jeg se zaqubi i pro na la zi utje hu. On joj po mo gne da ubi je ro di teqe i po sli je to ga pos ta ju bje gun ci pred za ko nom te kre }u na put po SAD. Na pu tu ubi ja ju qude, ne iz osve te ili ne kog dru gog mo ti va, ve} iz pu ke `eqe za za ba vom. Wiho va ubis tva su izu ze tno krva va i okru tna, a `rtve ne bi ra ju. Ulo ge: Vu di Ha rel son, Yuli jet Lu is, Ro bert Da uni Jr, To mi Li Yons Re `i ja: Oli ver Sto un

67 ponedjeqak, 7. maj maj RTRS 0.00 Zelena rijeka Pro gowena bol nim uspo me na ma na nes ta nak ses tre pri je mno go go di na, Ka ri sma Ka va nah, i daqe tra ga za ras ple tom ove mis te - ri je ko ja je obiqe`i la wen `i vot. Za je dno sa pri ja teqicom Ali son, odla zi u po ro di ~nu brvna ru, du bo ko u {u mi. Ali son se ~u dno po na {a, i wen odnos sa lo kal nim ~o vje kom po ja ~a va sumwe pre ma wemu. Ten zi ja izme u dvi je pri ja teqice ras te i Ka ri sma do la zi u si tu aci ju da mo ra da bi ra izme u pri ja - teqice i stran ca. Ulo ge: Kris ti na Hjuz, Da ni jel Fran ke, Brus Pe ter sen, Dar lin Ko en Re `i ja: Sem Taj bi OBN 0.40 U~iteqica klavira Iza bel Iper do bi tni ca je na gra de Kan skog fil mskog fes ti va la za naj boqu `en sku ulo gu. Usamqena pro fe so ri ca kla vi ra Eri ka Ko hut, u svo jim ~e trde se ti ma, upo zna je se da mna es to go di{weg stu den ta Vol te ra Kle me ra. Za po ~iwu stras tven odnos, pre pun osje }a ja, od po se si vnos ti do quba vi. Odno si se za kom pli ku ju ka da Vol ter pos ta ne je dan od wenih stu de na ta. Ulo ge: Iza bel Iper, rar do, Be noa Ma gi mel, Su zan Lo tar, Udo Sa mel, Ana Si ga le vi~ Re `i ja: Mi ha ela He ne ke NOVA TV RTS 1 RTS 2 K3 HRT1 HRT I tako to, 7.20 Astro Boj, crtani film 7.50 Bumba, crtani film 8.30 Kad li{ }e pada, 9.40 Strasti Orijenta, Voker teksa{ki renxer, In magazin Larin izbor, Voker teksa{ki renxer, Zauvijek susjedi, Vijesti In magazin Kad li{ }e pada, 6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 9.05 Grlom u jagode, Lov i ribolov Eko karavan Velika ti{ina Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, FILM Hajde da se volimo Gastronomad Ovo je Srbija Selo gori a baba se ~e{qa, Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik 6.00 Koncert za dobro jutro 7.00 Slagalica 7.20 Ozi Bu, crtani film 7.30 Munzi, crtani film 8.00 Olivija, crtani film 8.10 Frenine cipele 8.20 [kolski program Vrele gume Magazin Lige {ampiona Klinika vet Kontekst Muzika Ekologija Trezor [kolski program Emisija iz kulture SAT Sve boje `ivota Kapri, Muzika Mjera za muziku Vjerski mozaik Srbije Bingo Trst - raskr{}e naroda Kapri, FILM Zami{qaju}i Argentinu ABBA Solutely 0.30 Reprizni program 9.00 Vijesti 9.05 Strasti i intrige, Kinali kar, Turkan, Vijesti Ukradeni `ivoti, SMS Box Vijesti Divqa planeta Strasti i intrige, Kris Ejnxel, ma ioni~ar Kinali kar, Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Turkan, [panska liga Tek ro eni, 5.40 More 6.00 Mir i dobro 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.00 Lugarnica, Vijesti Iz pti~je perspektive Debi Trevis preure uje Dnevnik Kad zavolim vrijeme stane, Dr Oz Vijesti Tre}e doba Glas domovine Ponos Ratkajevih, Alisa slu{aj svoje srce, Vijesti Hrvatska u`ivo Osmi kat pet Dnevnik 6.30 Kad zavolim vrijeme stane, 7.20 Teletabis, crtani film 7.40 Mala TV 8.10 Neuhvatqivi pra{ ~i} Rudi, 8.40 Istrage Mladog Mjeseca, Sv. Duje - Sudamja Lijepom na{om FILM Najrobi afera Degrasi Nova generacija, Olujni svijet, [kolski sat Mala TV Doktor Hu, Regionalni dnevnik panorama Downton Abbey, Teletabis, crtani film ATV FTV KAD LI[]E PA DA, SE RI JA Dnevnik Strasti Orijenta, Larin izbor, Vijesti FILM Kad stranac pozove 0.30 FILM Pad Crnog jastreba 3.00 Pravednik, 3.50 Sajnfeld, 4.40 Ezo TV 5.40 Dnevnik BEO GRAD SKA HRO NI KA Selo gori a baba se ~e{qa, Info Mjesto zlo~ina: Wujork, Dnevnik 0.00 Ru`na Beti, 0.50 FILM Ku}a na ukletom brdu 2.30 Reprizni program 6.00 Najboqe godine, 7.00 Kod Ane 8.00 Jutarwi program 8.50 Vijesti 9.05 Nodi, crtani film 9.20 Moj xepni qubimac, crtani film 9.30 Garfild, crtani film 9.50 Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Sirene, crtani film Necenzurisano Vijesti Slijepa qubav, Kad li{ }e pada, Bandini, Ju Gi Oh Take{i dvorac Slijepa qubav, Kod Ane Bandini, Vijesti Kad li{ }e pada, Tito i Dra`a Dosije Vijesti Bandini, FILM Pet dana do pono}i 1.20 No}ni program 7.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 Tajna starog mosta, Ku}ni svemirci PopPiksi Sve }e biti dobro, Dnevnik Larin izbor, Vila Maria, Zelena panorama Sedmica Magazin Lige {ampiona Vijesti Cimer fraj, Sve }e biti dobro, Federacija danas Tajna starog mosta, Lud zbuwen normalan, Dnevnik minuta specijal Larin izbor, Paralele Dnevnik Cimer fraj, FILM Mirni Amerikanac 2.00 Hajd u park 2.40 Love Karavan 2.50 Vila Maria, 3.20 Dnevnik DE BI TRE VIS PRE URE \U JE Jugoslavenske tajne slu`be Puls Hrvatske Rekonstrukcija Dnevnik Svijet profita 0.00 Ruska umjetnost 1.00 Jugoslavenske tajne slu`be 2.00 In medias res 2.40 Dr Haus, 3.30 Zakon i red: Odjel za `rtve, 4.30 Lugarnica, 5.20 Osmi kat DOKTOR HU, SE RI JA In medias res Top Gear Dr Haus, Tra~erica, Zakon i red: Odjel za `rtve, Sestra Xeki, 0.20 Simpsoni, 0.40 Roditeqi i djeca, 1.20 Koxak, 2.10 Muzika 0 50 Vila "Ru`a" B 92 Za sno van na ro ma nu Viqema El sko ta, film "Vi la Ru `a" je ne obi ~no i kla us tro fo bi ~no ispi - ti vawe `i vo ta u ogra ni ~e nom pros to ru u Pa ri zu u pe ri - odu Re `i ser Frenk Van Pa sel je obe zbi je dio za svo je os tva rewe izvan re dnu sce no gra fi - ju, efe kte, ka me ru i eki pu ta len to va nih glu ma ca da bi is pri ~ao ovu bi zar nu pri ~u o Evro pi uo~i Ve li kog ra ta. Ulo ge: Yuli Del fi, [on Din gval, He ri jet Vol ter, [ir li Hen der son, Ti mo ti Vest, Frenk Ver kraj zen. Re `i ja: Frenk Van Pa sel

68 8 6. i 7. decembar GLAS PLUS Глас Српске maj HRT 1, su bo ta 7.50 NO VA, su bo ta Bju ke nen ja {e sam Na pu tu ku }i pre ma Za pa dnom Te ksa su, Tom Bju ke nen do la zi do gra da Egri ko ji se na la zi na sa moj gra ni ci sa Ka li for ni - jom, a tu je vla da lo ne ko li ko fe uda, ra znih ~la no va po ro di - ce Egri. Po ma `u }i je dnom Me ksi kan cu ko ji je `e lio da se osve ti je dnoj od wih, Tom se odje dnom na {ao u su ko bu sa svi - ma wima. Ulo ge: Ren dolf Skot, Kreg Sti vens, Be ri Ke li Re `i ja: Bad Be ti her Pri ta je na va tra Sli je de }i trag ubi je nog ko le ge, Yek Ta gart, agent fir me za za {ti tu oko li ne, sti `e u gra di} u Apa la ~i jan gor ju gdje na pu - {te na ru dar ska okna sta no vni ci ma pred stavqaju smrto no snu pri jetwu. Uprkos to me, mje {ta ni se dr`e za ko na }u tawa is - ka zu ju }i ne po vje rewe do{qaci ma. Ra de }i pod mas kom sto la - ra, Yek uspi je va da se zbli `i s bra tom i ses trom Sa rom i Er lom Ke lo gom, ko ji }e mu po mo }i u ras vjetqavawu ne za ko ni - tih dje la lo kal nog mo }ni ka Ori na Han ke ra. Ulo ge: Sti ven Si gal, Marg Hel gen bar ger, Ha ri Din Sten ton Re `i ja: Fe liks En ri kez Al ka la dra ma Tra jawe: 108 Go di na: Zemqa: SAD, Al ba ni ja, Dan ska, Ita li ja Re `i ja: Yo{ua Mar ston Ulo ge: Tris tan Ha li laj, Sin di La cej, Re fet Aba zi, Ili re Vin ca Ce laj, Cun Laj ci Nik je al ban ski ti nejyer sa uobi ~a je nim ti nejyer skim in te - re si ma. Vo li da "zu ji" po in ter ne tu, da vo zi mo to cikl svog pri ja teqa i o~i ju ka s Bar dom, dje voj kom du ge ple te ni ce i stidqivog osmi je ha s ko jom ide u {ko lu. Wego vo se bez bri `no odras tawe, me u - tim, pre ki da kad wegov otac i stric ubi ju ko m{i ju i ta ko ra - spi re vi je ko vi ma star su kob. Krvna osve ta (The For gi ve ness of Blo od) Nik i wego va po ro di ca na u se pod stro gim pra vi li ma Ka nu na, al ban skog ko de ksa iz 15. vi je ka ko ji odre u je da o{te }e na po - ro di ca mo `e da tra `i prav du ta ko {to }e ubi ti bi lo ko jeg mu {kog ~la na su prot stavqenog kla na. Ni kov se otac skri va, a dje ~ak i wego va bra }a za vr{a - va ju u ne koj vrsti sredwo vje ko - vnog ku }nog pri tvo ra. "Krvna osve ta" je sna `na pri ~a o sa zri je vawu i izu ze tna ana - li za na ~e la krvne osve te. Film pri ka zu je la ten tni osje - }aj opa snos ti, ali i de pri mi - ra ju }u do sa du s ko jom su su o~e ni ti nejyeri ko ji se na u pod uti ca jem sta rin skih obi ~a - ja i du `nos ti ko je im ni su blis - ke. Kao i u fil mu "Ma ri ja mi los ti pu na", Mar ston nam omo gu }a va da uro ni mo u je dan ~es to skri ve ni dio svi je ta. Ro e ni za divqinu Imaks (Born to be wild 3D IMAX) Dirqiva pri ~a o mla dun ci ma oran gu ta na i slo no va ko ji su kao si ro ~ad pre pu - {te ni su ro voj oko li ni u ko joj `i ve. Ovo je pri ~a i o qudi ma ko ji su svo je `i vo te po sve ti li bri zi o ovim pre di - vnim stvo rewima, te ih upu ti li u taj ne `i vo ta i pre `ivqavawa ka ko bi je - dnog da na sa mos tal no mo gli da `i ve me u svo jom vrstom. Film da je vrlo re al nu sli ku o `i vo tu u su ro vim, na ma sa svim ne po zna tim po dru ~ji ma, te o sa mim mla dun ci ma - oni su vrlo in te li gen tna i osjetqiva stvo rewa `eqna pa`we i quba vi ba{ kao i sve be be. Ovaj je film i ~u do te hno lo gi je ko je nas vo di na sli ko vi ti sa fa ri gdje }e mo se ovim `i vo tiwama pri bli `i ti vi {e ne go {to }e to ika da bi ti mo gu }e. ko me di ja, dra ma, po ro di - ~ni Tra jawe: 124 Go di na: Zemqa: SAD Re `i ja: Ka me ron Krou Ulo ge: Met Dej mon, Skar - let Jo han son, To mas Ha den ^ar~, Ko lin Ford

69 Blockbuster maj HRT 2, su bo ta NO VA, ne djeqa hiqada miqa pod mo rem Je dan brod do `i vi bro do lom u su sre tu s ne po zna tom ne ma ni ogro mnih di men zi ja. Kad ve} mi sle da su im mi nu te od bro ja ne, dje ca s bro da na u se u utro bi ne kog ne obi ~nog plo vi la ko je ima jo{ ne obi ~ni jeg ka pe ta na: on se zo ve Ne mo, a plo vi lo je po dmor ni ca Na uti lus. Kad ~u ju da se na la ze tri hiqade miqa pod mo rem, dje ca pre mru od stra ha, ali ~u dno va ti ka pe tan ot - kri va im da je to tek pli }ak u odno su na ono ko li ko du bo ko Na uti lus mo `e da za ro ni. Pus to lo vi na se nas tavqa upo zna - vawem mor skog svi je ta ko ji, ka ko ka `e ka pe tan Ne mo, ma lo qudi ima pri li ku da upo zna. Ulo ge: Adam Vaj li, Oli vi ja Hak, Yas tin Yon Ros, Fi lip van Dajk, Mo li Or Re `i ja: Maj kl Kru zan Po bje da `i vo ta Do nal da Kvin li ja, di re kto ra pro da je u uspo nu, otpus tio je {e fov qubi mac is tog da na kad je ben zin ska sta ni ca So ni ja Pa lu sa odle tje la u vaz duh. Uta pa ju }i tu gu u ka fi }u, dva Wujor ~a ni na ra zo ru `a ju ban di ta Yeka Lo ka i na krat ko pos - ta ju ju na ci me dij skog pros to ra. Ubrzo shva te ko li ki su ci je na i opa snost pre `ivqavawa u lu dom svi je tu. Yek je oslo bo en za hvaquju }i ru pi u bi ro kra ti ji i odla zi da se osve ti So ni ju i Do nal du, ko ji shva ta ju da wihov op sta nak za vi si iskqu~i vo od wiho vog pri ja teqstva. Ulo ge: Vol ter Ma tau, Ro bin Vi li jams, Yeri Rid, Ves Han tli Re `i ja: Maj kl Ri do ku men - tar ni Tra jawe: 40 Go di na: Zemqa: SAD Re `i ja: Dej vid Li kli Ulo ge: Mor gan Fri men, Bi ru te Gal da kis, Da fne [el drik ska pra va ho }u (Ma de in Da gen ham) Film go vo ri o do ga a ji ma ko - ji su se zbi li u "For do voj" fa bri ci auto mo bi la u Da gen - ga mu go di ne. U toj je fa bri ci me u hiqada - ma za po sle nih mu {ka ra ca bi - lo i 187 `e na, ko je su ve }i nom ra di le na po slo vi ma {i vawa sje di {ta. Ne pris ta - ju }i da za svoj ra du bu du pla - }e ne mawe od mu {ka ra ca, ra dni ce su stu pi le u {trajk, a za svo ju pred sta vni cu iza bra - le su Ri tu O'Grej di, ko ja je u sa radwi sa sin di kal nim po - vje re ni kom Al ber tom Pa sin - ga mom nas to ja la da za wih izbo ri boqe uslo ve ra da i ve }e pla te. ska pra va ho }u" je film ko ji o{ tro osu u je ne ra vno - pra vnost po lo va i, uprkos to - me {to te mi pris tu pa iz ko mi ~ne per spe kti ve, po ka zu je stvar nu ci je nu bor be za gra - an ska pra va. [trajk "For do - vih" ra dni ca u Da gen ga mu do veo je do iz gla sa vawa Za ko - na o je dna kim za ra da ma 1970 (Equal Pay Act 1970) u bri tan - skom par la men tu, ko ji je stu - pio na sna gu kra jem go di ne. Po jam za ra da za ko no - da vac je shva tio vrlo {i ro ko, te se uz pla te odno si i na go - di{we odmo re, pen zi je i ra - zli ~i te bo nu se, a tim za ko nom za bra nio je dis kri mi na ci ju izme u mu {ka ra ca i `e na na ra dnom mjes tu. Tra jawe: 113 Go di na: Zemqa: Ve li ka Bri ta ni Bio graf ski, ko - me di ja, dra ma Re `i ja: Najyel Kol Ulo ge: Se li Ho ukins, Bob Hos kins, An drea Raj - zbo ro, Yej mi Vin ston, Lo - re in Sten li, Yeral di na Yej ms Ku pi li smo ZOO (We Bo ug ht a Zoo) Benyamin Me, ko lu mnis ta i re por ter iz Los An e le sa, kao sa mo hra ni otac su o~a va se s iza zo vi ma od ga jawa dvo je dje ce. Na da se no vom po ~et ku i obno vi po ro di ~nog du ha, pa da je ot - kaz i ku pu je sta ru se os ku ku }u izvan gra da uz ko ju je zo olo {ki vrt Ro ze mor Ani mal Park. O de se ci ma `i vo tiwa bri ne Ke li Fos ter (Skar let Jo han son) sa svo jom eki pom. Bez is kus tva, sa ogra ni ~e nim vre me nom i jo{ ogra ni ~e ni jim buyetom, Me po ku {a va da po no vo otvo ri zo olo {ki vrt. Umjes to da iz vje {ta va o ne koj avan tu ri, sad je pro `ivqava u vlas ti tom dvo ri {tu. Pri ~a se ba zi ra na me mo ari ma ~i ji je autor sam Benyamin Me.

70 8 6. i 7. decembar GLAS PLUS Глас Српске maj OBN 0.00 Su per brzi na Mla di Ralf `i vi sa ne za po sle nim ocem pi ja ni com u si ro ma {nom pred gra u Lon do na. Za ovog je mla di }a vo`wa mo to ra ci je li wegov svi jet. Sva ki slo bo dan tre nu tak Ralf ko ris ti za divqu vo`wu svo jim mo to rom, na da ju }i se da }e je dnog da na pos ta ti prvak. Ral fov naj boqi pri ja teq Ru ben po ti ~e iz bo ga te po ro di ce i ta ko e vo li mo to re, ma da ne ta ko pa si oni ra no kao Ralf. Ral - fo va je dje voj ka pre li je pa Sa va na, naj zgo dni ja dje voj ka u dru{ tvu. Ralf je go di na ma po taj no zaqubqen u wu. Ka da wegov otac do spi je u ne voqu sa kri mi nal ci ma, ~la no vi ma lo kal ne ban de, Ralf je pri nu en da se odre kne svo jih sno va i na e sta lan po sao. Ulo ge: Si je na Mi ler, Pol Ni kols, En drju Li Pots, Ma si mo Gi ni Re `i ja: Yef Jen sen B Posqedwi ska ut Biv {i taj ni agent i biv {a ame ri ~ka fu dbal ska zvi jez da se udru `u ju da is tra `e slu ~aj no ubis tvo strip ti ze te i ot kri va ju du bo ko uko ri jewenu ko rup ci ju izme u po dlih po li ti ~a ra i vla - sni ka pro fe si onal nog fu dbal skog ti to ke akci je u su per fi na lu, uzbu ewa, po se bni efe kti i mno go hu mo ra. Gla vni igra ~i su Brus Vi lis i Dej mon Ve jens, ko ji ne pres ta no iz bje ga va ju za sje du i ru {e sve oko se be. A kad za gus ti oni su jo{ `e{ }i i za ba vni ji. Do {li su da sre de ra ~u ne u igri u ko joj va `i pra vi lo ko je ja ~i. Ulo ge: Brus Vi lis, Dej mon Ve jens, Ha li Be ri Re `i ja: To ni Skot RTRS PINK BH BN BHT 1 OBN RTL 6.00 Mu zi ka 6.30 In fo ka nal 7.00 Vi jes ti 7.05 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.10 La rin izbor, Pi plin zi, Fran glo ma ni ja, Ame ri ~ki film, dok. pro gram Dne vnik Za uvi jek mlad, Gas tro no mad Ta mo da le ko U pro la zu ^ejs, Vi jes ti U fo ku su Zdravqe je li jek Srpska da nas La rin izbor, Za uvi jek mlad Gas tro no mad Ma lac zna lac Dne vnik 6.00 Mo je srce ku ca za Lo lu, 7.00 Udri mu {ki 9.40 Kur saxije Taj na qubav, In fo top Kur saxije Brze pa re Go spo i ca, Mo je srce ku ca za Lo lu, In fo top Ma la ne vjes ta, In fo top Sa vr{e no skla dan svi jet Si ti ek sklu ziv Ma la ne vjes ta, 6.30 Ju tarwi pro gram 8.30 Se ri ja 9.10 Pri ~e o pje sma ma No vos ti FILM No vos ti u po dne BN ko ktel No vos ti FILM Dne vnik Ru `a vje tro va, Ana li, Da nas u Srpskoj Sport fle{ Ru `a vje tro va, Dne vnik Se ri ja Crno na bi je lo TV do ku ment Dne vnik Ana li, FILM Lep tir 1.20 Prequ bni ci 7.00 Do bro ju tro 9.00 Crta ni film 9.10 Sla ga li ca 9.40 Baj ke o `i vo tiwama Ezel, Bi znis ma ga zin Pod kro vom Vi jes ti Glo bal Gas tro ku tak Di men zi ja vi {e Vi jes ti Odli ~an Ka ko da ne Sla ga li ca Crta ni film So ko Vi zmar, Hro ni ka re gi ja Ve li ki umje tni ci Dru{ tvo znawa Sve u sve mu Crta ni film Dne vnik Re tro vi zor Mjes to zlo ~i na: Wujork, Crta Dne vnik Iran - vi jek ra ta So ko Vi zmar, 0.10 Mjes to zlo ~i na: Wujork, 0.50 Sve u sve mu 6.20 Aj ron Men, 6.40 Atom ska Be ti, 7.40 Far hat, 8.00 Ba ni Ma lo ni, 8.20 Gla di ja to ri, 9.00 Na {a ma la kli ni ka, 9.50 Princ iz Bel Ej ra, Sur vi vor Stol za Cri me Ti me, In fo Ja sam tvo ja su dbi na, Do li na vu ko va, Sur vi vor Ru `a vje tro va, Kim set, Stol za Ru `a vje tro va, In fo OBN Sport TV do ktor 5.30 RTL da nas 6.00 Dra gon Ball Z, 7.00 Pop Pi ksi, 7.10 Mo ji xe pni qubim ci, 7.30 Ko bra 11, 9.40 Ma ga zin 9.50 Ku var i po Ve ~e ra za Va tre no ne bo, Ru `a vje tro va, Krv ni je vo da, Sur vi vor Ko bra 11, RTL od 5 do Ve ~e ra za Ku var i po Ma ga zin RTL da nas Krv ni je vo da, B92 TV SRPSKA DA NAS FILM Mla di u~i teq Rus ki dok. film Dne vnik Nir nberg - su ewe na cis ti ma, 0.00 Taj ne svjet skih ar hi va 0.50 ^ejs, 1.40 Ame ri ~ki film, dok. pro gram 2.30 Dne vnik 3.00 U fo ku su 3.40 Rus ki dok. film 4.10 Taj ne svjet skih ar hi va 5.00 Mu zi ka 5.30 Zdravqe je li jek MALA NEVJESTA, SE RI JA Go spo i ca, Kur saxije Mul ti mi li oner Ne mo gu }a mi si ja Bro je vi, 0.30 FILM Tru ma nov {ou 2.20 FILM Sa pu ni ca 4.30 Si ti ek sklu ziv 6.00 Za uvi jek su sje di, 8.20 Do li na sun ca, 9.30 Ho }u da znam Vi jes ti Dne vni ma ga zin Crta ni fil mo vi FILM Dan obu ke Vi jes ti Spor tski pre gled Pri ja teqi, Xoi, Put oko svi je ta, kviz Vi jes ti [trum pfo vi, Uvod u ana to mi ju, FILM Posqedwi ska ut Vi jes ti 0.00 Re `i me, 1.00 FILM Ajo va 2.50 Uvod u ana to mi ju, 3.50 Sa ut Park, 3.20 FILM Zemqa-vaz duh - In fo 6.00 Za kon quba vi, 8.05 Ukra de ni `i vo ti, 9.05 Stras ti i in tri ge, Ki na li kar, Tur kan, Vi jes ti Is to ri ja odje }e Sport ek sklu ziv Pri me ra li ga, pre gled Ukra de ni `i vo ti, Tek ro e ni, Stras ti i in tri ge, Vi jes ti Ki na li kar, Ka pi tal Dne vnik Tur kan, Mjes to zlo ~i na: Wujork, Ka pi tal FILM Po ro di ~no nasqe e Vi jes ti 0.30 FILM Po vra tak San do ka na 2.00 No }ni pro gram BANI MALONI, CRTANI FILM Qubav bez gra ni ca, Sur vi vor Ki smet, Sur vi vor 0.00 FILM Su per brzi na 1.50 In fo 2.00 Evro li ga 4.20 ^u va ri pla ne te VJETROVA, SE RI JA Ru `a vje tro va, Uvod u ana to mi ju, Sur vi vor Ja vne taj ne Men ta list, 0.30 Vi jes ti 0.40 FILM Bra ni lac 2.10 As tro {ou 3.10 RTL da nas Preporu~ujemo PINK BH Sa pu ni ca Se les te je kraqica sa pu ni ca ve} du ge dvi je de ce ni je, i Mon ta na `e li da je sklo ni s wenog pu ta, jer je di no ta ko mo `e da pos ta ne vo de }a glu mi ca. Plan joj je da uba ci sta ru Se les ti nu qubav u {ou i sre di pro - mje nu sce na ri ja gdje Se les te tre ba da pos ta ne ubi ca. Ali i vrlo do bro pla ni ra ni is hod mo `e ima ti ne pre dvi e ne posqedi ce. Ulo ge: Se li Film, Ke vin Klajn, Ro bert Da uni Jr Re `i ja: Maj kl Hof man RTRS Mla di u~i teq Ti gar i Zmaj su pre va re ni i osra mo }e ni, ali pro tiv ta kvih kung-fu maj sto ra ni ko ne ma {an se. Ti gar pre e u pro ti vni ~ku kung-fu {ko lu, ko ja ko ris ti wego ve spo so bnos ti u zle svrhe te mu po dme }e zlo ~in ko ji ni je po ~i nio. Wegov mla i brat Zmaj, na kon {to izne vje ri svog ko le gu stu den ta u ta kmi ~ewu, osra mo - }en je i pro tje ran iz {ko le i ne smi je se vra ti ti dok ne pro na - e svog od bje glog bra ta. Ulo ge: Yeki ^en, Bioa Ju en, Pai Vei, Li li Li Re `i ja: Yeki ^en

71 utorak, 8. maj maj B Ajo va Po sli je sumwive smrti svog oca, Esper i wego va quba vni ca Do na sti ~u pra vo na ve li ki iznos osi gu rawa. Na da ju }i se da }e po bje - }i od `i vo ta u svom ma lom gra du, oni se okre }u svi je tu me ti lam - fe ta mi na i us ko ro pos ta ju za vi sni ci. Prqavi lo kal ni po li ca jac La ri, u do slu hu sa Espe ro vom maj kom Efi, `e li no vac za se be. Po sli je za vje re oko ubis tva Espe ro vog oca, oni mo ra ju sa da da se ota ra se Espe ra. Esper se ko na ~no iz vla ~i iz svo jih ha lu ci na - ci ja pod uti ca jem dro ge i odlu ~u je da se ne }e pre da ti bez bor be. Film je pri ~a o quba vi, na siqu i osve ti, a sve se de {a va u ne - do i ji sredweg za pa da i na udaqenom sredwem za pa du. Ulo ge: Mat Far nzvort, Da jan Fos ter, Yon Se viy Re `i ja: Mat Far nzvort PINK BH 0.30 Tru ma nov {ou Tru man Bur bank ima tri de set go di na, ra di u je dnoj fir mi za osi gu rawe te je sre }an u bra ku sa Me ril. Gra di} u ko jem `i vi Si he ven je ide al no mjes to za opu {tawe, a wegov naj boqi pri ja - teq je Mar lon s ko jim se ~es to vi a. Tru man slu ti da ne {to ne vaqa te da ga ne ko po sma tra - a taj ne ko je sko ro ci je li svi jet. Na ime, pri je tri de set go di na, ka da se ro dio, Tru man je bio usvo jen od je dne TV ku }e ka ko bi se os tva ri la emi si ja o sni - mawu ci je log qud skog `i vo ta. U tu svrhu na pravqen je vje {ta ~ki gra di} ko ji je stavqen u ogro mnu ku po lu ko ja kon tro li {e vri je - me i tem pe ra tu re. Ulo ge: Yim Ke ri, La ura Li ni, Noa Eme ri~, Ho land Taj lor Re `i ja: Pi ter Vir NOVA TV RTS 1 RTS 2 K3 HRT1 HRT I ta ko to, 6.50 As tro Boj, 7.20 Bum ba, 8.00 Kad li{ }e pa da, 9.10 Stras ti Ori jen ta, Vo ker te ksa {ki renxer, In ma ga zin La rin izbor, Vo ker te ksa {ki renxer, Za uvi jek su sje di, Vi jes ti In ma ga zin Kad li{ }e pa da, Dne vnik ZAUVIJEK SUSJEDI, SE RI JA Stras ti Ori jen ta, La rin izbor, Vi jes ti FILM Trza li ca su dbi ne 0.30 FILM Mur jak do kra ja 2.20 Pra ve dnik, 3.00 Saj nfeld, 4.00 Ezo TV 5.00 Dne vnik 5.50 In ma ga zin 6.00 Vi jes ti 6.05 Ju tarwi pro gram 9.05 Grlom u ja go de, Kva dra tu ra kru ga Pu to pis Ve li ka ti {i na Dne vnik Sport plus Mjes to zlo ~i na: Wujork, FILM Ne ma pro ble ma Gas tro no mad Ovo je Srbi ja Se lo go ri a ba ba se ~e{qa, Dne vnik RT Voj vo di na [ta ra di te bre Beo grad ska hro ni ka Oko ma ga zin Sla ga li ca Dne vnik Se lo go ri a ba ba se ~e{qa, SPORT PLUS FILM Ne us tra {i vi Mjes to zlo ~i na: Wujork, Dne vnik 0.00 Ru `na Be ti, 0.40 FILM Tu `ni an e li 2.30 Re pri zni pro gram 6.00 Kon cert za do bro ju tro 6.40 Sla ga li ca 7.20 Ozi Bu, 7.25 Mun zi, 7.30 Ve li ki i ma li 7.50 Ot kri vaj mo svi jet sa \o le tom 8.00 Oli vi ja, 8.10 Fre ni ne ci pe le 8.20 [kol ski pro gram Sve bo je `i vo ta Mje ra za mu zi ku Trag Gra a nin Mu zi ka Trst - ras kr{}e na ro da Tre zor [kol ski pro gram Po zi ti vna ener gi ja Eko lo gi ja Sta ni {a Sto {i} Ka pri, Ko {ar ka - Su per li ga TV mre `a Hit li bris Ka pri, ^i tawe po zo ri {ta Obra zo vni pro gram Zna ko vi vre me na Mi haj lo Mi tro vi}, ar hi te kta Proqe}e u Beo gra du 0.30 Re pri zni pro gram ATV 7.30 Kod Ane 8.00 Ju tarwi pro gram 8.50 Vi jes ti 9.00 Bum ba, 9.05 No di, 9.20 Moj xe pni qubi mac, 9.40 Gar fild, 9.50 Li je ni grad, Ba ku gan, Si re ne, Ne cen zu ri sa no Vi jes ti Sli je pa qubav, Kad li{ }e pa da, Ban di ni, Ju Gi Oh Ta ke {i dvo rac Sli je pa qubav, Kod Ane Ban di ni, Vi jes ti Kad li{ }e pa da, Je dan na je dan Vi jes ti Ban di ni, FILM Ped da na do po no }i No }ni pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Stras ti i in tri ge, Ki na li kar, Tur kan, Vi jes ti Ukra de ni `i vo ti, SMS Party Vi jes ti Divqa pla ne ta Stras ti i in tri ge, Kris Ejnxel, ma i oni ~ar Ki na li kar, Hra na i vi no No vos ti Dne vnik RTS Tur kan, Po tez No vos ti FILM Po ro di ~no nasqe e 2 FTV 7.00 Do bro ju tro 9.00 Vi jes ti 9.05 Taj na sta rog mos ta, Har veyto ons Ka ko to Ba rim ba Sve }e bi ti do bro, Dne vnik La rin izbor, Vi la Ma ri ja, Crta ni film mi nu ta spe ci jal Vi jes ti Ci mer fraj, Slomqena kri la, Fe de ra ci ja da nas Taj na sta rog mos ta, Lud zbuwen nor ma lan, Su per Lo to Dne vnik Par ti zan ski film La rin izbor, Ci mer fraj, Dne vnik FILM Qepo ta po ro ka 0.50 Ha {ki dne vnik 1.20 Vi la Ma ri ja, 2.00 Dne vnik 6.00 Tre }e do ba 7.00 Do bro ju tro Hrvat ska 8.50 Lu gar ni ca, Vi jes ti Iz pti ~je per spe kti ve De bi Tre vis pre ure u je Dne vnik Kad za vo lim vri je me sta ne, Dr Oz Vi jes ti Me u na ma Nau ~na pe ti ca Po nos Rat ka je vih, Ali sa slu {aj svo je srce Vi jes ti Hrvat ska u`i vo Osmi kat pet Dne vnik KAD ZAVOLIM VRIJEME STANE, SE RI JA Sve u 7, kviz U Evro pi Otvo re no Dne vnik ^o vjek i wego va sje na 0.00 FILM St. Tri ni an's 1.40 In me di as res 2.20 Tra ~e ri ca, 3.00 Za kon i red: Odjeqewe za `rtve, 3.40 Dr Oz 4.30 Lu gar ni ca, 5.20 Osmi kat 6.40 Kad za vo lim vri je me sta ne, 7.20 Te le ta bis, 7.40 Ma la TV 8.10 Neu hvatqivi pra{ ~i} Ru di, 8.40 Is tra ge Mla dog Mje se ca, 9.10 [kol ski sat Ali sa slu {a svo je srce, De gra si No va ge ne ra ci ja, Be tmen, Re kon stru kci ja Top Ge ar FILM Odjek gro ma De gra si No va ge ne ra ci ja, Oluj ni svi jet, [kol ski sat Ma la TV Dr Hu, Re gi onal ni dne vnik pa nij ska pa no ra ma Tree Hill, Te le ta bis, Mu zi ka ] ALI SA SLU [AJ SVO JE SRCE, SE RI JA In me di as res FILM Uvod u poqubac Tra ~e ri ca, Ru `i ona Za kon i red: Odjeqewe za `rtve, 0.30 U ure du, 0.50 Se ri ja 1.20 Ro di teqi i dje ca, 2.00 Koxak, 2.50 Mu zi ka RADIO RS HRT 2 Odjek gro vot u divqini te `ak je, kat ka da i okru tan, i ni ko ga ne ma zi, pa ta ko i Gla dvin po di `e svo je tro je dje ce, Perl, Opal i Ya spe ra. U~i ih da bu du hra bra i da se ni ~e ga i ni ko ga ne bo je, ni otro vnih zmi ja, ni te {kog ra da, ni zlih qudi. Ona i La ri do se li li su se u divqi, sla bo na seqeni kraj, ka ko bi se ba vi li uz go jem pal mi. Ra de te {ko od ju tra do mra ka, i naj mawi, Opal i Ya sper, ima ju svo ja za du `ewa. Ipak, `i vot po ro di ce Ri ~i skla dan je i li jep. Ulo ge: Yudi Dej vis, Yej mi [e ri dan, Lo ren Hju it, ^el si Yej ts, Emi li Bro uning, Yej mi Kroft Re `i ja: Saj mon Vin ker 6.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Ri zni ca znawa 9.40 Vri je me je za sport Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Po dne vne no vos ti Za pje vaj mo pje sme sta re Bawalu ka ju ~e da nas su tra Za pje vaj mo pje sme sta re Vi jes ti U ri tmu da na Vi jes ti Svi len ko nac Dne vnik Mu zi ka Vi jes ti Aktu el nos ti Vi jes ti Mo za ik ra di ja Ve ~erwe no vos ti Zai graj mo, za pje vaj mo, emi si ja na ro dne mu zi ke Vi jes ti Stu di orum Vi jes ti Ri zni ca znawa Sta ro grad ska mu zi ka Hro ni ka da na Naj svje tli je stra ni ce umje tni ~ke mu zi ke Vi jes ti Raz go vor nik 0.00 Po no }ne vi jes ti 0.05 No }ni pro gram

72 8 6. i 7. decembar GLAS PLUS Глас Српске maj OBN 1.00 Da nas umi re{ Har lan Ben ks je biv {i vo za~ Nas kar trka ko ji je ne pra ve dno su - spen do van zbog stra vi ~ne ne sre }e. Spor tsku ka ri je ru je za mi je - nio kri mi nal nom i pos tao vo za~ oklo pnog vo zi la za Ma ksa Gi lar di ja, vla sni ka osi gu ra va ju }e fir me. Za vri je me je dne ru - tin ske akci je wegov na dre e ni po bi je ~u va re ka zi na iz ko jeg su upra vo is pra zni li 20 mi li ona do la ra, po sli je ~e ga Ben ks za - vr{a va u za tvo ru. Uz po mo} ko le ge iz kri mi nal nog miqea uspi - je va da iza e, te kre }e u osve tni ~ki po hod. Ulo ge: Sti ven Si gal, En to ni Kris, Ma ri Mo rou Re `i ja: Don E. Font Li roj B Ju ~e ne umi re ni kad Pri ~a o dvo je vrlo us pje {nih i pre fiwenih lo po va ko ji sre }no i udo bno `i ve u bra ku. Wiho ve akci je su in te li gen tne, du ho vi te i vrlo uno sne. Ali ka ko ni je dna pri ~a ni je ide al na, ta ko i wihov brak do - la zi do svog kra ja onog tre nut ka ka da Se mi odbi je da na uobi ~a jen i ra vno pra van na ~in po di je li pli jen. Ako je brak i za vr{en - qubav ni je. Dvi je go di ne ka sni je Se mi je na pra gu no vog vjen ~awa, ali ovog pu ta wen ciq je sa mo sku po cje na ogrli ca mla do `ewine maj ke. Plan je sa vr{en, ali Se mi ni je je di na ko ja je do {la na ge ni jal nu ide ju. Sli - je di kla si ~na pri ~a o ma ~ki i mi {u, o qubo mo ri i za vo ewu. Ulo ge: En di Lau, Se mi ^eng, Yeni Hu, Te di Lin Re `i ja: Yoni To RTRS PINK BH BN BHT 1 OBN RTL 6.00 Mu zi ka 6.30 In fo ka nal 7.00 Vi jes ti 7.05 Ju tarwi pro gram 8.00 Mos kva - pa ra da po vo dom Da na po bje de 9.10 Vi jes ti 9.20 Bi la sam ma la 9.50 La rin izbor, Nir nberg - su ewe na cis ti ma Dne vnik Za uvi jek mlad Gas tro no mad Od go vor.no Aka de mi ja ^ejs, Vi jes ti U fo ku su Haj du ~ki sas ta nak Srpska da nas La rin izbor, EU i mi Ma lac zna lac Dne vnik 6.00 Mo je srce ku ca za Lo lu, 7.00 Udri mu {ki 9.40 Kur saxije Taj na qubav, In fo top Kur saxije Brze pa re Go spo i ca, Mo je srce ku ca za Lo lu, In fo top Ma la ne vjes ta, In fo top Si ti ek sklu ziv Ma la ne vjes ta, 6.30 Ju tarwi pro gram 8.30 Se ri ja 9.10 Pri ~e o pje sma ma No vos ti FILM No vos ti Crno na bi je lo TV do ku ment No vos ti FILM Dne vnik Ru `a vje tro va, Ana li, Da nas u Srpskoj Sport fle{ Ru `a vje tro va, Dne vnik Se ri ja Svi jet us pje {nih Dne vnik Ana li, FILM Na tra gu pra ~o vje ka 1.20 Prequ bni ci 9.00 Crta ni film 9.10 Sla ga li ca 9.40 Ne ma pro ble ma Vi jes ti Ezel, Sli ke Ja pa na Ve li ki umje tni ci Vi jes ti Crta Iran - vi jek ra ta Vi jes ti Odli ~an Crta ni film Ro bot Ro bi, Sla ga li ca Pim i Pom, Sa ma lo nov ca Euro im puls Hro ni ka re gi ja Fu dbal: Bo rac - Ga be la Crta ni film Dne vnik Re tro vi zor BHT klub Mjes to zlo ~i na: Wujork, Dne vnik So ko Vi zmar, Pre mi jer li ga BiH FILM Cha tro om 1.00 Mjes to zlo ~i na: Wujork, 6.20 Aj ron Men, 6.40 Atom ska Be ti, 7.40 Far hat, 8.00 Ba ni Ma lo ni, 8.20 Gla di ja to ri, 9.00 Na {a ma la kli ni ka, 9.50 Princ iz Bel Ej ra, Su ri vi vor Stol za Cri me Ti me, In fo Ja sam tvo ja su dbi na, Do li na vu ko va, Sur vi vor Ru `a vje tro va, Ki smet, Stol za Ru `a vje tro va, In fo Fe a Pre sen ts 5.30 RTL da nas 6.00 Dra gon Ball Z, 7.00 Pop Pi ksi, 7.10 Mo ji xe pni qubim ci, 7.20 Ko bra 11, 9.30 Ma ga zin 9.50 Ku var i po Ve ~e ra za Va tre no ne bo, Ru `a vje tro va, Krv ni je vo da, Sur vi vor Ko bra 11, RTL od 5 do Ve ~e ra za Ku var i po Ma ga zin RTL da nas Krv ni je vo da, B92 TV SRPSKA DA NAS Ne kad bi lo Po sre dnik, Dra gi Mo pa sa ne, Dne vnik Nir nberg - su ewe na cis ti ma FILM Ne do ku ~i va prav da 1.20 ^ejs, 2.20 Po sre dnik, 3.00 Dne vnik 3.30 U fo ku su 4.10 Ne kad bi lo 5.00 Dra gi Mo pa sa ne, 5.30 Mu zi ka TAJ NA QUBAV, SE RI JA Go spo i ca, Bra ~ni su di ja Grand pa ra da 0.00 Bro je vi, 1.00 FILM Ro za nin grob 3.00 Si ti ek sklu ziv 3.30 Grand pa ra da 6.00 Za uvi jek su sje di, 8.20 Do li na sun ca, 9.30 Ho }u da znam Vi jes ti Dne vni ma ga zin Crta ni fil mo vi FILM Posqedwi ska ut Vi jes ti Spor tski pre gled Pri ja teqi, Xoi, Put oko svi je ta, kviz Vi jes ti [trum pfo vi, Uvod u ana to mi ju, Li ga Evro pe Vi jes ti Re `i me, 0.40 FILM Ju ~e ne umi re ni kad 1.20 Uvod u ana to mi ju, 3.00 Sa ut Park, 3.40 FILM Pu caw kroz srce - In fo 6.00 Za kon quba vi, 8.00 Ukra de ni `i vo ti, 9.05 Stras ti i in tri ge, Ki na li kar, Tur kan, Vi jes ti Odla zak u sve mir Ka pi tal Ukra de ni `i vo ti, Mjes to zlo ~i na: Wujork, Stras ti i in tri ge, Vi jes ti Ki na li kar, TV Je dna Dne vnik Tur kan, Mjes to zlo ~i na: Las Ve gas, TV je dna FILM Ne moj pres ta ti da sawa{ 0.00 Vi jes ti 0.30 FILM Po vra tak San do ka na No }ni pro gram ATOM SKA BE TI, CRTA NI FILM Evro li ga: Atle tik Bil bao - Atle ti ko Ma drid Sur vi vor 1.00 FILM Da nas umi re{ 1.50 In fo 2.00 Evro li ga 4.20 Evro li ga 6.30 In fo DRA GON BALL Z, CRTA NI FILM Ru `a vje tro va, Uvod u ana to mi ju, Sur vi vor Mjes to zlo ~i na: Wujork, 0.30 Vi jes ti 0.40 Ja vne taj ne 1.20 Men ta list, 2.10 As tro {ou 3.10 RTL da nas 6.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Ri zni ca znawa 9.40 Vri je me je za sport Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Po dne vne no vos ti Za pje vaj mo pje sme sta re Bawalu ka ju ~e da nas su tra Za pje vaj mo pje sme sta re Vi jes ti U ri tmu da na RADIO RS Vi jes ti Svi len ko nac Dne vnik Mu zi ka Vi jes ti Aktu el nos ti Vi jes ti Mo za ik ra di ja Ve ~erwe no vos ti Zai graj mo, za pje vaj mo Vi jes ti Oaza Vi jes ti Ri zni ca znawa Sta ro grad ska mu zi ka Hro ni ka da na Naj svje tli je stra ni ce umje tni ~ke mu zi ke Vi jes ti Kad sam bio mlad 0.00 Vi jes ti 0.05 Kon cert su bo tom, re pri za 1.00 No }ni pro gram 2.00 Sa bor nik 3.00 No }ni pro gram Preporu~ujemo PINK BH Ro za nin grob Ro za na umi re od ne izqe~i ve bo les ti i je di na `eqa joj je da bu - de sahrawena na lo kal nom grobqu u ma lom ita li jan skom gra di - }u po red svo je k}e ri. Grobqe je po puweno, a vla snik zemqi {ta do grobqa ne `e li da pro da svo ju zemqu. Ro za nin su prug Mar - ~e lo po ku {a va na sve na ~i ne da ispu ni svo joj dra goj posqedwu `equ, a ona se po taj no bri ne za wego vu bu du }nost. Ulo Re no, Mer ce des Ru el, Po li Vo ker, Mark Fran kel, Tre vor Pi kok Re `i ja: Pol Ve iland

73 srijeda, 9. maj maj RTRS HRT Ne do ku ~i va prav da Ame ri ~ki re por ter Ar nold Sil ver man je otet i islam ski fun da men - ta lis ti ga dr`e kao ta oca u Ka ra ~i ju. U za mje nu za wega tra `e oslo - ba awe za tvo re ni ka iz za li va Gvan ta na mo. Film je in spi ri san ne sre }nom su dbi nom ame ri ~kog no vi na ra Da ni je la Per la. S ob zi - rom na to da je snimqen pri je te ro ris ti ~kog na pa da na Lon don sku pod ze mnu `eqe zni cu, dje lu je sko ro pro ro ~an ski. Ovo je le kci ja o nas tan ku isla mis ti ~kog fun da men ta li zma u Bri ta ni ji. Film pra ti dva Bri tan ca pa kis tan skog po ri je kla, od En gles ke do Pa kis ta na, gdje im se put ukr{ta sa Ar nol dom Sil ver ma nom. Ulo ge: Ke vin Ko lins, Ra za Ye fri, Yeni fer Kal vert, Kon stan tin Gre go ri, Vi li jam Ro ber ts Re `i ja: Yemil De hla vi \a voqa ma te ma ti ka Ovo je jo{ je dna pri ~a o ho lo ka us tu, ali ovaj put iz per spe kti ve mo - der ne ti nejyer ke, dje voj ke ko ja ne ra do pri hva ta je vrej ske tra di ci je. Kad tra `i da se "otvo re ula zna vra ta" kao dio ~a ro li je, za ra zli ku od Do ro ti u "^a robwaku iz Oza", na e se uz za tvo re ni ke u je dnom od wema ~kih lo go ra smrti, gdje je spo zna la is kus tva svih wego vih stra - ho ta iz prve ru ke. Ha na [tern, 13-go di{wa dje voj ka otvo ri vra ta pro ro ka Ila je i na e se u Poqskoj Na kon {to je po sla ta u na - cis ti ~ki kon cen tra ci oni lo gor, ona mo ra da ko ris ti svo je znawe o bu du }nos ti, pre `i vi pro {lost i na u~i ne {to o va `nos ti sje }awa. Ulo ge: Kir sten Dan st, Bri ta ni Mar fi, Pol Fri men, Mi mi Royers, Lu iz Fle ~er, [e li Skan dri ni Re `i ja: Do na Di~ NOVA TV RTS1 RTS2 K3 HRT1 HRT I ta ko to, 7.00 As tro Boj, 7.30 Bum ba, 7.50 Kad li{ }e pa da, 9.00 Stras ti Ori jen ta, Vo ker te ksa {ki renxer, In ma ga zin La rin izbor, Vo ker te ksa {ki renxer, Za uvi jek su sje di, Vi jes ti In ma ga zin Kad li{ }e pa da, Dne vnik Vi jes ti 6.05 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Vi {e od igre, 9.55 Trag Moj he roj Ve li ka ti {i na Dne vnik Sport plus Mjes to zlo ~i na: Wujork, Dva da na re di teqa Gas tro no mad Ovo je Srbi ja Se lo go ri, a ba ba se ~e{qa, Dne vnik RT Voj vo di na [ta ra di te, bre Beo grad ska hro ni ka Oko Sla ga li ca Dne vnik Se lo go ri a ba ba se ~e{qa, Sla ga li ca 7.00 Ozi Bu, 7.10 Ve li ki i ma li 7.20 Ot kri vaj mo svi jet sa \o le tom 7.30 Oli vi ja, 7.40 Fre ni ne ci pe le 8.00 Dna po bje de - voj na pa ra da u Mos kvi 9.10 Pla va pti ca 9.40 [kol ski pro gram e-tv TV mre `a Zna ko vi vre me na Mu zi ka ^i tawe po zo ri {ta Tre zor Pla va pti ca [kol ski pro gram Vo di~ kroz mo der nu ar hi te ktu ru Beo gra da Link Ka pri, Be okult U svi je tu Odboj ka: Srbi ja - Bu gar ska Bel doks fes ti val Ka pri, FILM Bo le snik 0.00 Ma dre de u{ 1.10 Re pri zni pro gram ATV 9.00 Vi jes ti 9.05 Stras ti i in tri ge, Ki na li kar, Tur kan, Vi jes ti Ukra de ni `i vo ti, SMS Party Vi jes ti Po tez Stras ti i in tri ge, Kris Ejnxel, ma i oni ~ar Ki na li kar, Hra na i vi no No vos ti Dne vnik RTS Tur kan, Li ce na ci je No vos ti FILM Ne moj pres ta ti da sawa{ FTV 6.00 Me u na ma 7.00 Do bro ju tro, Hrvat ska 8.50 Lu gar ni ca, 9.50 Vi jes ti Iz pti ~je per spe kti ve De bi Tre vis pre ure u je Dne vnik Kad za vo lim vri je me sta ne, Dr Oz Vi jes ti Re li gij ski pro gram Obra zo vni pro gram Po nos Rat ka je vih, Ali sa, slu {aj svo je srce, Vi jes ti Hrvat ska u`i vo Osmi kat pet Lo to Dne vnik Kad za vo lim vri je me sta ne, 7.20 Te le ta bis, 7.40 Ma la TV 8.10 Neu hvatqivi pra{ ~i} Ru di, 8.40 Is tra ge Mla dog Mje se ca, Sje dni ca Hrvat skog sa bo ra FILM \avoqa matematika De gra si No va ge ne ra ci ja, Oluj ni svi jet, [kol ski sat Ma la TV Se ri ja Re gi onal ni dne vnik pa nij ska pa no ra ma Tree Hill, Te le ta bis, Mu zi ka VO KER TE KSA[KI RENXER, SE RI JA Stras ti ori jen ta, La rin izbor, Vi jes ti FILM Po li cij ska aka de mi ja 6: Grad pod op sa dom 0.00 FILM Go spel 1.50 Pra ve dnik, 2.40 Saj nfeld, 3.30 Pra ve dnik, 4.20 Ezo TV 5.20 Dne vnik 6.10 In ma ga zin [TA RA DI TE, BRE FILM Na ju `i krug Mjes to zlo ~i na: Wujork, Dne vnik Ru `na Be ti, 0.30 FILM Gla snik 2.30 Re pri zni pro gram 7.30 Kod Ane 8.00 Ju tarwi pro gram 8.50 Vi jes ti 9.00 Bum ba, 9.05 No di, 9.20 Moj xe pni qubi mac, 9.30 Gar fild, 9.50 Li je ni grad, Ba ku gan, Si re ne, Ne cen zu ri sa no Vi jes ti Sli je pa qubav, Kad li{ }e pa da, Ban di ni, Ju Gi Oh Ta ke {i dvo rac Sli je pa qubav, Kod Ane Ban di ni, Vi jes ti Kad li{ }e pa da, Am pli tu da Vi jes ti Ban di ni, FILM Spas je u po {ti 1.20 No }ni pro gram 7.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Taj na sta rog mos ta, Har veyto ons U zma je vom gni jez du [ta ste da nas ura di li Slomqena kri la, Dne vnik La rin izbor, Vi la Ma ria, Par ti zan ski film Pa ra le le Vi jes ti Ci mer fraj, Slomqena kri la, Fe de ra ci ja da nas Taj na sta rog mos ta, Lud zbuwen nor ma lan, Dne vnik TV Bin go {ou La rin izbor, Ci mer fraj, Dne vnik Nir nberg - su ewe na cis ti ma 0.30 FILM So fi [ol 2.00 Vi la Ma ria, 3.00 Dne vnik DE BI TRE VIS PRE URE \U JE Mi si ja: Za je dno Pa ra le le Otvo re no Dne vnik Dru gi for mat Do dje la na gra da Sta tus 1.30 Xez 3.10 In me di as res 4.00 Pre kid pro gra ma 5.20 Osmi kat DE GRA SI NO VA GE NE RA CI JA, SE RI JA Evrop ska li ga Za kon i red: Odjel za `rtve, U ure du, 0.10 Se ri ja 0.40 Ro di teqi i dje ca, 1.20 Koxak, 2.10 Mu zi ka NOVA Po li cij ska aka de mi ja 6: Grad pod op sa dom Ko mi ~ni plav ci su smje {ni ji ne go ikad. Ovaj put, mas ki ra ni i na taj nom za dat ku da pro va le "mas ter-mo zak" ko ji sto ji iza or - ga ni zo va ne ban de ko ja pqa ~ka ban ke i dra gu raqni ce. Da bi us - pje li u svo joj mi si ji, na {i "ta li ~ni" plav ci ko ris ti }e sve svo je mno go broj ne ta len te, ali pra ti }e ih i ne vje ro va tna sre }a. Ulo ge: Maj kl Vin zlou, Dej vid Graf, Ba ba Smit Re `i ja: Pi ter Bo nerc 0 00 NOVA Go spel Dej vid Tej lor di na mi ~na je R&B zvi jez da ko ja je us pje la u svi je tu mu zi - ke. Vrlo di na mi ~an `i vot ga je otu io od oca, bis ku pa i ro dnog mjes - ta. Ka da je Dej vid ~uo da mu je otac te {ko bo les tan, odmah se vra }a ku }i. O~ev naj boqi pri ja teq pri je ti da }e uni {ti ti sve {to je Dej vi - dov otac ra dom te {ko pos ti gao i Dej vid mo ra da odus ta ne od pje va - ~ke ka ri je re da bi vra tio ~ast svog oca, bis ku pa i svo je po ro di ce. Ulo ge: Bo ris Kodyo, Idris El ba, No na Gaj, Klif ton Pauel, Alo ma Rajt Re `i ja: Rob Har di

74 8 6. i 7. decembar GLAS PLUS Глас Српске maj PINK BH 0.10 Bru co {i u Evro pi Ni je dan stvar ni Evropqanin ni je po vri je en za po tre be sni - mawa ovog ur ne be snog fil ma o lu dom pro vo du gru pe ra zuz da nih pri ja teqa po Evro pi u po tra zi za quba vnim avan tu ra ma na Sta rom kon ti nen tu. Sko ti ja To ma sa odmah po za vr{et ku sredwe {ko le os ta vi la je dje voj ka Fi ona zbog rok zvi jez de, a da bi stvar bi la jo{ go ra, wegov wema ~ki pri ja teq s ko jim se do pi su je po slao mu je pi smo u ko jem pre dla `e sas ta nak. Ulo ge: Skot Me klo vic, Yej kob Pits, Kris tin Kre uk, Ke ti Mils, Ni al Is ha kov Re `i ja: Yef [e fer RTRS Ma mut Fran cus ka crna ko me di ja sta rog ko va, pri ~a o `i vo tnoj re ne san - si je dnog pen zi one ra ko ji se ra zo ~a rao u svo ju oko li nu. Ser` Pi - lar do se zva ni Ma mut je su mor ni i }utqivi ra dnik u kla ni ci. Upra vo je na pu nio {ez de set go di na i ko le ge or ga ni zu ju pro sla vu po vo dom wego vog odlas ka u pen zi ju. Po ~eo je da ra di jo{ kao {e - sna es to go di{wak; ni kad ni je bio bez po sla ni ti je ikad bio na bo lo vawu. U raz go vo ru u pen zij skom fon du ot kri va da je, to kom wego vog bur nog `i vo ta, ni mawe ni vi {e ne go {est po slo da va ca "za bo ra vi lo" da pri ja vi pla tu ko ju su mu is pla }i va li. Ulo rar De par dje, Jo lan da Mo ro, Iza bel A a ni Re `i ja: Gus tav de Ker vern, Be noa De le pi ne RTRS PINK BH BN BHT 1 OBN RTL 6.00 Mu zi ka 6.30 In fo ka nal 7.00 Vi jes ti 7.05 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.10 La rin izbor, Pi plin zi, Mu zi ka za dje cu Fra go la ni ja, Nir nberg - su ewe na cis ti ma Dne vnik FILM Ma mut ^ejs, Vi jes ti U fo ku su Bu di mo qudi Srpska da nas La rin izbor, Gas tro no mad TV bin go Ma lac zna lac Dne vnik Mo je srce ku ca za Lo lu, 7.00 Udri mu {ki 9.40 Kur saxije Taj na qubav, In fo top Kur saxije Brze pa re Go spo i ca, Mo je srce ku ca za Lo lu, In fo top Ma la ne vjes ta, In fo top Si ti ek sklu ziv Ma la ne vjes ta, Go spo i ca, Ju tarwi pro gram 8.30 Se ri ja 9.10 Pri ~e o pje sma ma No vos ti FILM No vos ti Svi jet us pje {nih No vos ti FILM Dne vnik Ru `a vje tro va, Ana li, 8.00 Da nas u Srpskoj Sport fle{ Ru `a vje tro va, Dne vnik Se ri ja Puls Dne vnik Ana li, FILM Sta tis ta 1.20 Prequ bni ci B Do bro ju tro 9.10 Sla ga li ca 9.40 Ro bot Ro bi, 9.50 Pim i Pom, Vi jes ti Ezel, Sli ke Ja pa na Sa ma lo nov ca Vi jes ti Dru{ tvo znawa Gas tro ku tak BHT klub Evro im puls Vi jes ti Odli ~an Fren de ri, Sla ga li ca So ko Vi zmar, Hro ni ka re gi ja Po vjerqivi do si jei Pu te vi zdravqa Sve u sve mu Crta ni film Dne vnik Re tro vi zor Mos tar sko proqe}e Mjes to zlo ~i na: Wujork, Tre }a stra na Dne vnik Bra }a Ka ra ma zo vi, TV Aj ron Men, 6.40 Atom ska Be ti, 7.40 Far hat, 8.00 Ba ni Ma lo ni, 8.20 Gla di ja to ri, 9.00 Na {a ma la kli ni ka, 9.50 Princ iz Bel Ej ra, Sur vi vor Sto za Cri me Ti me, In fo Ja sam tvo ja su dbi na, Evro li ga: Atle tik Bil bao - Atle ti ko Ma drid Ru `a vje tro va, Ki smet, Sto za Ru `a vje tro va, In fo OBN sport RTL da nas 6.00 Dra gon Ball Z, 6.50 Pop Pi ksi, 7.00 Mo ji xe pni qubim ci, 7.20 Ko bra 11, 9.30 Ma ga zin 9.50 Ku var i po 9.55 Ve ~e ra za Va tre no ne bo, Ru `a vje tro va, Krv ni je vo da, Sur vi vor Ko bra 11, RTL 5 do Ve ~e ra za Ku var i po Ma ga zin RTL da nas Krv ni je vo da, LA RIN IZBOR, SE RI JA Pe ~at Ka ko do bi ti be bu uprkos lo {im iz gle di ma Kol dic, Dne vnik Nir nberg - su ewe na cis ti ma 0.00 Stju ar de se, 0.40 ^ejs, 1.40 Ka ko do bi ti be bu uprkos lo {im iz gle di ma 2.30 Pe ~at 3.20 Dne vnik 3.40 U fo ku su 4.30 Bu di mo qudi 5.00 Stju ar de se, 5.40 Mu zi ka MALA NEVJESTA, SERIJA ne sa De diwa, Za braweni fo rum Bro je vi, 0.10 FILM Bru co {i u Evro pi 2.30 Si ti ek sklu ziv 3.00 Gold ek spres 6.00 Za uvi jek su sje di, 8.20 Do li na sun ca, 9.30 Ho }u da znam Vi jes ti Dne vni ma ga zin Crta ni fil mo vi Na {a ma la kli ni ka, Vi jes ti Spor tski pre gled Pri ja teqi, Xoi, Put oko svi je ta, kviz Vi jes ti [trum fo vi, Uvod u ana to mi ju, FILM Pla }e ni ubi ca Vi jes ti Re `i me, 0.50 FILM Crve na pra {i na 2.50 Uvod u ana to mi ju, 3.40 Sa ut Park, 4.00 FILM Mi {i}a vi Dje da Mraz - In fo 6.00 Za kon quba vi, 8.05 Ukra de ni `i vo ti, 9.05 Stras ti i in tri ge, Ki na li kar, Tur kan, Vi jes ti Do ga a ji ko ji su pro mi je ni li svi jet Do bar, lo{, zao Ukra de ni `i vo ti, Mjes to zlo ~i na: Las Ve gas, Stras ti i in tri ge, Vi jes ti Ki na li kar, Oku si kul tu ra Dne vnik Tur kan, Ja bi ram gos te FILM To tal ni opo ziv 0.00 Vi jes ti 0.30 Ja bi ram gos te 1.50 No }ni pro gram PRINC IZ BEL EJ RA, SE RI JA Vox Spe ci jal Qubav bez gra ni ca, Sur vi vor Ki smet, Sur vi vor 0.00 FILM Avan tu ra 1.40 In fo 2.00 Evro li ga 4.20 ^u va ri pla ne te VJE TRO VA, SE RI JA Ru `a vje tro va, Uvod u ana to mi ju, Sur vi vor Mjes to zlo ~i na, 0.30 Vi jes ti 0.40 Mjes to zlo ~i na: Wujork, 2.20 As tro {ou 3.20 RTL da nas 6.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Ri zni ca znawa 9.40 Vri je me je za sport Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Po dne vne no vos ti Za pje vaj mo pje sme sta re Bawalu ka ju ~e, da nas, su tra Za pje vaj mo pje sme sta re Vi jes ti RADIO RS U ri tmu da na Vi jes ti Svi len ko nac Dne vnik Mu zi ka Vi jes ti Otvo re ni re ~e no - Ar gu men ti Vi jes ti Mo za ik ra di ja Ve ~erwe no vos ti Zai graj mo, za pje vaj mo Vi jes ti Hi gi je na `i vo ta Vi jes ti Ri zni ca znawa Sta ro grad ska mu zi ka Hro ni ka da na Naj svje tli je stra ni ce umje tni ~ke mu zi ke Vi jes ti Oaza 0.00 Po no }ne vi jes ti 0.05 No }ni pro gram Preporu~ujemo OBN Avan tu ra Yuli jen na ho dni ku svo je zgra - de na i e na po ti {te nu i za go - ne tnu mla du `e nu ko ja se ~i ni iz gubqena. Weno ime je Ga bri jel, a Yuli - jen fas ci ni ran wenom po ja - vom odlu ~i da je pra ti ka ko bi ot krio ne {to vi {e o woj. Ne shva ta ju }i da je to opa sno, on se pre pu {ta ~a ri ma dje voj - ke ko ja }e ga do ves ti na put zlo ~i na. Ulo ge: Lu di vaj ne Sa gni jer, Ni ko las Du va {el, Bru no To - des ki ni, Es tel Vin sent Re `i ja: Ksa vi jer \a no li

75 ~etvrtak, 10. maj maj HRT HRT2 vot dru gih Is to ~ni Ber lin, sre di na osam de se tih go di na. Ge org Drej man po - zna ti je is to ~nowema ~ki pi sac i dra ma ti ~ar, o`ewen po zna tom po zo ri {nom glu mi com Kris tom-ma ri jom. Je dnog da na po zna ti agent Sta si ja Vi sler, do bi ja na re dbu da {pi ju ni ra po me nu ti par zbog na ja ve da su pro tiv dr`a vni agen ti. Iza tog za dat ka za pra vo sto ji Bru no Kem pf, mi nis tar kul tu re, ko ji je zaqubqen u glu mi cu i `e li da je se do ~e pa. Ulo ge: Se bas ti jan Koh, Mar ti na Ge dek, Ul rih Mu he, Ul rih Tu - kur, To mas Te me, Hans-Uve Bauer, Her bert Kna up Re `i ja: Flo ri jan Hen kel fon Do ner smark Por tret Mar ga ret ^ar~ `i vi u Wujor ku i po ku {a va da se pro bi je kao sli kar. Ta len to va na je, ali ne si gur na. Kad uspi je da do bi je sa - mos tal nu izlo `bu, otpu tu je u po sje tu ro di teqima, da im ka `e do bru vi jest, ali i da na sli ka wihov za je dni ~ki por tret, ko ji bi `eqela da za vr{i do izlo `be. Ro di teqi se po na {a ju nes ta {no, zai gra no i jo{ uvi jek zaqubqeno, iako ima ju vi {e od se dam de set go di na. Fa ni to li ko obo `a va Gar dne ra da po ku {a va pri kri ti wego vu sve ~e{ }u za - bo ra vnost i sme te nost. Ulo ge: Gre go ri Pek, Lo ren Be kol, Ce ci lija Pek Re `i ja: Ar tur Pen NOVA TV RTS 1 RTS 2 K3 HRT 1 HRT I ta ko to 7.30 As tro Boj, 8.00 Bum ba, 8.30 Kad li{ }e pa da, 9.40 Stras ti ori jen ta, Vo ker, te ksa {ki renxer, In ma ga zin La rin izbor, Vo ker, te ksa {ki renxer, Za uvi jek su sje di, Vi jes ti In ma ga zin Kad li{ }e pa da, Dne vnik Vi jes ti 6.05 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi {e od igre, Sa svim pri ro dno Mo ja li je pa Srbi ja ]e li ja: Skri ve no kraqev stvo Dne vnik Sport plus Mjes to zlo ~i na: Wujork, Dva da na re di teqa Zadwa ku }a Srbi je Gas tro no mad Ovo je Srbi ja Se lo go ri a ba ba se ~e{qa, Dne vnik RT Voj vo di na [ta ra di te bre Beo grad ska hro ni ka Oko Sla ga li ca Dne vnik Kon cert za do bro ju tro 6.50 Sla ga li ca 7.30 Ozi Bu, 7.30 Mun zi, 7.50 Oli vi ja, 8.00 Fre ni ne ci pe le, 8.20 [kol ski pro gram Link Obra zo vni pro gram U svi je tu Trag u pros to ru Mu zi ka Be okult Tre zor [kol ski pro gram Ka pri, Odboj ka: [pa ni ja - Srbi ja Sav taj ples Po ro di ~ni kru go vi Ozi Bu, Mun zi Ve li ki i ma li Oli vi ja Fre ni ne ci pe le vot i stan dar di Me tro po lis Ka pri, Bi li je dnom kal mi ci u Beo gra du Li ko vna ko lo ni ja ATV 9.00 Vi jes ti 9.05 Stras ti i in tri ge, Ki na li kar, Tur kan, Vi jes ti Ukra de ni `i vo ti, SMS box Vi jes ti Zemqa izvor `i vo ta Stras ti i in tri ge, Kris Ejnxel, ma i oni ~ar Ki na li kar, Hra na i vi no No vos ti Dne vnik RTS Tur kan, Stav No vos ti FILM To tal ni opo ziv FTV 6.00 Re li gij ski pro gram 7.00 Do bro ju tro, Hrvat ska 8.50 Lu gar ni ca, Vi jes ti Pra {ko proqe}e De bi Tre vis pre ure u je Dne vnik Kad za vo lim, vri je me sta ne, Dr Oz Vi jes ti Tre nu tak spo zna je Po nos Rat ka je vih, Ali sa, slu {aj svo je srce, Vi jes ti Hrvat ska u`i vo Osmi kat pet Dne vnik Kad za vo lim, vri je me sta ne, 7.20 Te le ta bis, 7.40 Ma la TV 8.10 Dig gers, 8.40 Li nus i pri ja teqi, 9.10 [kol ski sat Sje dni ca Hrvat skog sa bo ra FILM Por tret De gra si No va ge ne ra ci ja, Oluj ni svi jet, [kol ski sat Ma la TV Se ri ja Re gi onal ni dne vnik pa nij ska pa no ra ma Tree Hill, Te le ta bis, Mu zi ka VO KER, TE KSA [KI RENXER, SE RI JA Stras ti ori jen ta, La rin izbor, Vi jes ti Pro vje re no FILM Za tvor ski oko vi 1.30 Ma ga zin MMA li ge 1.50 FILM Po li cij ska aka de mi ja Glu post ni je pre pre ka, 3.50 Sje di i }u ti, 4.10 Ezo TV 5.10 Dne vnik 6.00 In ma ga zin BEOGRADSKA HRONIKA Se lo go ri a ba ba se ~e{qa, Ve li ki iza zov Da, mo `da, ne Mjes to zlo ~i na: Wujork, Dne vnik 0.10 Ru `na Be ti, 0.50 FILM Pri va tna pra ksa 2.30 Re pri zni pro gram 7.30 Kod Ane 8.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Bum ba, 9.05 No di, 9.20 Moj xe pni qubi mac, 9.30 Gar fild, 9.50 Li je ni grad, Ba ku gan, Si re ne, Ne cen zu ri sa no Vi jes ti Sli je pa qubav, Kad li{ }e pa da, Ban di ni, Ju Gi Oh Ta ke {i dvo rac Sli je pa qubav, Kod Ane Ban di ni, Vi jes ti Kad li{ }e pa da, Kur saxije Vi jes ti Ban di ni, FILM Spas je u po {ti No }ni pro gram 7.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Taj na sta rog mos ta, Har veyto ons Hajd u park Lo ve ka ra van Slomqena kri la, Dne vnik La rin izbor, Vi la Ma ri ja, Crta ni film Ro bna ku }a Vi jes ti Ci mer fraj, Slomqena kri la, Fe de ra ci ja da nas Taj na sta rog mos ta, Lud zbuwen nor ma lan, Dne vnik Od go vo ri te qudi ma La rin izbor, Ci mer fraj, Dne vnik FILM Lov na Kla usa Bar bi ja 1.00 Vi la Ma ri ja, 1.50 Dne vnik OSMI KAT Sve u Po la ure kul tu re vot dru gih Dne vnik 0.30 Kon cert 1.30 In me di jas res 2.00 Dr Ha us, 3.00 Tra ~a ra, 3.40 Za kon i red: Odjeqewe za `rtve, 4.30 Lu gar ni ca, 5.20 Osmi kat U URE DU, SE RI JA In me di jas res Za la ga oni ca Dr Ha us, Tra ~a ra, Za kon i red: Odjeqewe za `rtve, U ure du, 0.00 Se ri ja 0.40 Ro di teqi i dje ca, 1.20 Zlo ~i ni bez san kci ja, 2.10 Mu zi ka B92 Pla }e ni ubi ca Ka da mo }ni ja pan ski kri mi - na lac bi va bru tal no ubi jen, wego va po ro di ca odlu ~i da po nu di ve li ku na gra du za egze ku ci ju wego vog ubi ce. Ka da pla }e ni ubi ca Fu sa - zna za na gra du, on se udru - `u je sa pre va ran tom Lo em ko ji mu otva ra svi jet ja pan - skog pod zemqa. Us ko ro ula zi u svi jet zlo ~i - na i ko rup ci je, gdje se ni kom ne mo `e vje ro va ti, a ot kri - vawe me te bi }e pra vo izne - na ewe. Ulo ge: Yet Li, Erik Tsang, Saj mon Jam Re `i ja: Vei Tung 0 50 B92 Crve na pra {i na Po sli je "Ho te la Ru an da" jo{ je dan film ko ji go vo ri o dis - kri mi na ci ji na afri ~kom kon - ti nen tu, a o ko joj os ta tak svi je ta ne `e li ni da go vo ri, ni pi {e. Dvos tru ka os ka rov ka Hi la ri Svonk u ulo zi je advo ka ta ko ja u Ju `noa fri ~koj Re pu bli ci is ko pa va pri ~u o crncu te {koj `rtvi apar thej da. Ima dos ta sli ~nos ti sa is tin - skom pri ~om Nel so na Men de - le, ma da re di teq ne gi ra ika kvu po ve za nost. Ulo ge: Yej mi Bar tlet, Hi la - ri Svonk, Ian Ro ber ts Re `i ja: Tom Ho per

76 8 6. i 7. decembar GLAS PLUS Глас Српске maj NOVA Ku }a na je ze ru Do ktor Kejt Fos ter go di ne odla zi u grad i os tavqa po ru ku za idu }eg sta na ra u po {tan skom san du ~i }u ku }e. Za mo li ga da joj prosqe u je po {tu i ka `e da su otis ci {a pa ko je }e pri mi je ti ti kod ula znih vra ta ve} bi li on dje kad se ona do se li la. Idu }i sta nar Aleks Vaj ler, ta len to van, ali frus tri ran ar hi te kta ko ji ra di na obli`wem gra di li {tu, na la zi ku }u u lo {em stawu: prqava je, pu na pra {i ne i za ra sla u ko rov. Ku }a ima po se bno zna ~ewe za Ale ksa. U ne ko sre tni je do ba iz gra dio je wegov otu e ni otac, po zna ti ar hi te - kta ko ji je do zvo lio da mu sla va ras te po ci je nu po ro di ~nog `i vo ta. Ulo ge: Ki anu Rivs, San dra Bu lok, Kris to fer Pla mer Re `i ja: Ale han dro Agres ti RTRS Fal ko ne Is ti ni ta pri ~a o `i vo tu i ra du po zna tog ita li jan skog tu `i oca \o - va ni ja Fal ko nea ko ji je ri zi ko vao svo ju ka ri je ru i na kra ju `i vot, da bi ita li jan sku ma fi ju na po kon do veo pred li ce prav de. Kra jem 1970-tih, Fal ko ne se vra }a u svoj ro dni grad Pa ler mo da bi se bo rio pro tiv oja ~a le ma fi je. Po li ci ja i dr`a vne vlas ti su ne za - in te re so va ne za rje {a vawe pro ble ma, a ko rup ci ja ras te. Oni ko ji se po ku {a ju bo ri ti pro tiv ma fi je za vr{a va ju ubi je ni na uli ci. Sva ki oblik bor be pos ta je go to vo ne mo gu}. Za je dno sa svo jim ko le - gom Pa olom Bor se li nom, Fal ko ne hra bro po kre }e is tra gu, pri ~e - mu obo ji ca svje sno ri zi ku ju svo je `i vo te i `i vo te svo jih naj bli `ih. Ulo ge: ^az Pal min te ri, Ma rej Abra ham, Ana Ga li ena Re `i ja: Ri ki Towaci RTRS PINK BH BN BHT 1 OBN RTL 6.00 Mu zi ka 6.30 In fo ka nal 7.00 Vi jes ti 7.05 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.10 La rin izbor, Pi plin zi, Fra go la ni ja, Ame ri ~ki film, dok. pro gram Dne vnik Gas tro no mad Pri ~aj ne {to na ro dno Pe ~at ^ejs, Vi jes ti U fo ku su Ah ta pla ne ta Srpska da nas La rin izbor, Me u na ro dni \ur ev dan ski fes ti val dje ~i je pje sme 6.00 Mo je srce ku ca za Lo lu, 7.00 Udri mu {ki 9.40 Kur saxije Taj na qubav, In fo top Kur saxije Brze pa re Go spo i ca, Mo je srce ku ca za Lo lu, In fo top Ma la ne vjes ta, In fo top Ful do bar sport Si ti ek sklu ziv Ma la ne vjes ta, 6.30 Ju tarwi pro gram 8.30 Se ri ja 9.00 Pri ~e o pje sma ma No vos ti FILM No vos ti Puls No vos ti FILM Obje kti vom kroz Sem be ri ju Dne vnik Ru `a vje tro va, Ana li, Da nas u Srpskoj Sport fle{ Ru `a vje tro va, Dne vnik Se ri ja FILM Dne vnik Lo to Ana li, FILM Par tne ri 1.30 Prequ bni ci 2.00 Sa te lit ski pro gram 7.00 Do bro ju tro 9.10 Crta ni film 9.15 Sla ga li ca 9.30 TV en ci klo pe di ja Ezel, Sli ke Ja pa na Po vjerqivi do si jei Tre }a stra na Bra }a Ka ra ma zo vi, Pu te vi zdravqa Odli ~an U po tra zi za ~u di ma Sla ga li ca Crta ni film So ko Vi zmar, Hro ni ka re gi ja Eko lo gi ka Gas tro ku tak Sve u sve mu Crta ni film Dne vnik Mu zi ka Di men zi ja vi {e Na omi Dru {ki} - ^a ro bna mu zi ka Evro vi zi ja mla dih mu zi ~a ra Dne vnik Mjes to zlo ~i na: Wujork, 0.10 So ko Vi zmar, 0.50 Sve u sve mu 6.20 Aj ron Men, 6.40 Atom ska Be ti, 7.40 Far hat, 8.00 Ba ni Ma lo ni, 8.20 Gla di ja to ri, 9.00 Na {a ma la kli ni ka, 9.50 Princ iz Bel Ej ra, Sur vi vor Sto za Cri me Ti me, In fo Ja sam tvo ja su dbi na, Do li na vu ko va, Sur vi vor Ru `a vje tro va, Ki smet, Bal kan ske pre va re Ru `a vje tro va, In fo OBN sport Po slo vni svi jet 5.30 RTL da nas 6.00 Dra gon Ball Z, crta ni film 6.50 Pop Pi ksi, crta ni film 7.00 Mo ji xe pni qubim ci, 7.20 Ko bra 11, 9.30 Ma ga zin 9.50 Ku var i po 9.55 Ve ~e ra za Va tre no ne bo, Ru `a vje tro va, Krv ni je vo da, Sur vi vor Ko bra 11, RTL 5 do Ve ~e ra za Ku var i pol Ma ga zin RTL da nas Krv ni je vo da, B92 TV BAWALU ^KA PA NO RA MA Dne vnik Ono na {e {to ne kad be ja {e, In ter vju Dne vnik Iz iksa u iks, FILM Fal ko ne 1.00 ^ejs, 2.00 Ame ri ~ki film, dok. pro gram 2.50 In ter vju 3.40 Dne vnik 4.10 U fo ku su 4.50 Iz iksa u iks, 5.20 Mu zi ka TAJ NA QUBAV, SE RI JA Go spo i ca, Grand {ou Pa pa ra co lov na po zna te Top Spe ed 0.00 Bro je vi, 1.00 FILM Gra an ska par ni ca 2.30 Si ti ek sklu ziv 2.50 Grand {ou 6.00 Za uvi jek su sje di, 8.20 Do li na sun ca, 9.30 Ho }u da znam Vi jes ti Dne vni ma ga zin Crta ni fil mo vi FILM Vi jes ti Spor tski pre gled Pri ja teqi, Xoi, Put oko svi je ta, kviz Vi jes ti [trum fo vi, Uvod u ana to mi ju, FILM Opa sna ro man sa Vi jes ti Re `i me, 0.40 FILM ^o vjek sa zemqe 2.10 Uvod u ana to mi ju, 3.00 FILM Oni se po ne kad vra }a ju... po no vo 4.30 FILM Qeto kad je Za ha ri Bi ver do {ao u grad - In fo 6.00 Za kon quba vi, 8.05 Ukra de ni `i vo ti, 9.05 Stras ti i in tri ge, Ki na li kar, Tur kan, Vi jes ti plus Ja bi ram gos te Ukra de ni `i vo ti, Oku si kul tu ra Stras ti i in tri ge, Vi jes ti Ki na li kar, TV Je dna Dne vnik Tur kan, Pet kom sa Ni ko li nom Veqovi} TV Je dna FILM Rus ka obe }awa 0.20 Vi jes ti 0.30 Pet kom sa Ni ko li nom Veqovi} 1.30 TV je dna 2.10 No }ni pro gram PRINC IZ BEL EJ RA, SE RI JA Qubav bez gra ni ca, Ki smet, Red kar pet Sur vi vor 0.00 FILM Pri ~a o Fren ki ju Vaj ldu 2.40 FILM Dra ku la 3000: Bes kraj na ta ma 5.30 ^u va ri pla ne ta DRA GON BALL Z, CRTA NI FILM Ru `a vje tro va, FILM Za lo mi lo se FILM Pra zni ci iz pa kla 0.50 FILM Tre zor 2.30 As tro {ou 3.30 RTL da nas 4.00 Mjes to zlo ~i na, 6.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Ri zni ca znawa 9.40 Vri je me je za sport Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Vi jes ti Za je dni ~ki ta las Po dne vne no vos ti Za pje vaj mo pje sme sta re Bawalu ka ju ~e da nas su tra Za pje vaj mo pje sme sta re RADIO RS Vi jes ti U ri tmu da na Vi jes ti Svi len ko nac Dne vnik Mu zi ka Otaxbin ske te me Vi jes ti Mo za ik ra di ja Ve ~erwe no vos ti Zai graj mo, za pje vaj mo, emi si ja na ro dne mu zi ke Vi jes ti Kul tu ra u ogle da lu Vi jes ti Ri zni ca znawa Sta ro grad ska mu zi ka Hro ni ka da na Naj svje tli je stra ni ce umje tni ~ke mu zi ke Vi jes ti Ri je~ i mu zi ka 0.00 Po no }ne vi jes ti 0.05 No }ni pro gram Preporu~ujemo Pri ~a o Fren ki ju Vaj ldu OBN Ko me di ja o tra gi ~nom `i vo tu vrhun skog mu zi ~a ra Fren ki ja Vaj lda. Radwa obuhvata raz dobqe Fren ki je vog `i vo ta na vrhun - cu, kao po zna tog DJ-a, do tre - nut ka ka da se bo ri s po re me }a jem slu ha, {to kul - mi ni ra wego vim ta jan stve nim odlas kom sa sce ne. Ulo ge: Pol Kej, Bea triz Ba - tar da, Kejt Ma go van Re `i ja: Maj kl Do uz

77 petak, 11. maj maj B HRT ^o vjek sa Zemqe Ba zi ran na posqedwem dje lu kul tnog pis ca nau ~ne fan tas ti ke, Yero - ma Bik sbi ja, "^o vjek sa Zemqe" nas tao je kao nas ta vak wego ve us pje - {ne epi zo de "Zvjez da nih sta za", "Re kvi jem za Me tu za le ma". Zbuwena po tje ra pri ja teqa pre sre }e pro fe so ra ko leya Yona Ol dma na dok se on is kra da iz si gur nog, us taqenog `i vo ta i stal nog po sla bez poz - dra va. Srda ~no ispi ti vawe uz vis ki, po red ka mi na, sa bla sno pos ta - je ne pri ja tno ka da Uon po ~ne da is pre da ne vje ro va tnu pri ~u o slu ~aj noj bes mrtnos ti. Ne ka da{wi pe }in ski ~o vjek s ka me le on skom spo so bno{ }u za pri la go a vawe lu ta svi je tom ve} 14 hiqada go di na. Ulo ge: Dej vid Li Smit, To ni Tod, Yon Bi lin gzli, Elen Kra - ford, Ani ka Pi ter son Re `i ja: Ri ~ard [en kman Ta ko to ra de ka ubo ji Pe per i So ni su ka ubo ji i ta kmi ~a ri na ro deu, ko ji odla ze iz ro dnog No vog Me ksi ka u Wujork, gdje je ne da vno oti {ao wihov pri ja teq Na ~o da bi se su sreo s k}er kom Te re zom upra vo pris ti glom s Ku be, a on da mu se za meo trag. Pe per i So ni ne zna ju da su Na ~o i Te re za pos ta li `rtve kri mi na la ca ko ji iz Me ksi ka vrbu ju jef ti nu ra dnu sna gu za ile gal ne tek stil ne ra - di oni ce. Kad to shva te, odlu ~ni su i}i do kra ja, na ka uboj ski na ~in. Ulo ge: Vu di Ha rel son, Ki fer Sa ter lend, Di lan Me kder mot, Er ni Had son, Ka ra Bu ono, Marg Hal gen berg Re `i ja: Greg ^em pi on NOVA TV RTS 1 RTS 2 K3 HRT1 HRT I ta ko to, 7.20 As tro Boj, crta ni film 7.50 Bum ba, crta ni film 8.30 Kad li{ }e pa da, 9.40 Stras ti Ori jen ta, Vo ker, te ksa {ki renxer, In ma ga zin La rin izbor, Vo ker, te ksa {ki renxer, Za uvi jek su sje di, Vi jes ti In ma ga zin Kad li{ }e pa da, Dne vnik Vi jes ti 6.05 Ju tarwi pro gram 9.05 Vi {e od igre, Raz gle dni ca Na skri ve no te vo dim mjes to ]e li ja: He mi ja `i vo ta Dne vnik Sport plus Mjes to zlo ~i na: Wujork, Odboj ka: Slo ve ni ja - Srbi ja Ovo je Srbi ja Se lo go ri a ba ba se ~e{qa, Dne vnik RT Voj vo di na [ta ra di te bre Beo grad ska hro ni ka Oko Sla ga li ca Dne vnik Kon cert za do bro ju tro 6.40 Sla ga li ca 7.10 Ozi Bu, 7.25 Mun zi, 7.30 Ve li i ma li, 7.45 Ot kri vaj mo svi jet sa \o le tom 7.50 Oli vi ja, 8.20 Fre ni ne ci pe le 8.30 [kol ski pro gram Moj qubi mac Me tro po lis vot i stan dar di Stra nac u Srbi ji Mu zi ka Emi si ja iz kul tu re Tre zor [kol ski pro gram Obra zo vni pro gram Eko lo gi ja Dok. pro gram Ka pri, Ko {ar ka - Su per li ga Stra nac u Srbi ji Lov i ri bo lov Ka pri, Vi dik Kon tek st Art zo na ^ak Fin dli 0.40 Re pri zni pro gram ATV 9.00 Vi jes ti 9.05 Stras ti i in tri ge, Ki na li kar, Tur kan, Vi jes ti Ukra de ni `i vo ti, SMS Box Vi jes ti Stav Stras ti i in tri ge, Hro ni ka Do bo ja Hra na i vi no No vos ti Dne vnik RTS Tur kan, Za vi ~a ju mi li ra ju No vos ti FILM Rus ka obe }awa FTV 6.00 Tre nu tak spo zna je 7.00 Do bro ju tro Hrvat ska 9.00 Lu gar ni ca, Vi jes ti Pra {ko proqe}e De bi Tre vis pre ure u je Dne vnik Kad za vo lim vri je me sta ne, Do ktor Oz Vi jes ti Dru go mi{qewe Emi si ja iz kul tu re Po nos Rat ka je vih, Ali sa, slu {aj svo je srce, Vi jes ti Hrvat ska u`i vo Iza ekra na pet Dne vnik Kad za vo lim vri je me sta ne, 7.20 Te le ta bis, 7.40 Ma la TV 8.10 Dig gers, 8.40 Li nus i pri ja teqi, 9.10 [kol ski sat Sje dni ca Hrvat skog sa bo ra FILM Sli je di ri je ku De gra si No va ge ne ra ci ja, Oluj ni svi jet, [kol ski sat Ma la TV Briqan tin Re gi onal ni dne vnik pa nij ska pa no ra ma Tree Hill, Te le ta bis, Mu zi ka VOKER, TEKSA[KI RENXER, SE RI JA Stras ti Ori jen ta, La rin izbor, FILM Ku }a na je ze ru FILM \a voqi Ni ki 1.20 FILM Za tvor ski oko vi 3.20 Ezo TV 4.50 Dne vnik JU TARWI PRO GRAM Se lo go ri a ba ba se ~e{qa, FILM Po li cij ska pri ~a Mjes to zlo ~i na: Wujork, Dne vnik Ru `na Be ti, 0.40 FILM Ispo ru ka 2.20 Re pri zni pro gram 7.30 Kod Ane 8.00 Ju tarwi pro gram 8.50 Vi jes ti 9.00 Bum ba, 9.05 No di, 9.20 Moj xe pni qubi mac, 9.30 Gar fild, 9.50 Li je ni grad, Ba ku gan, Si re ne, Ne cen zu ri sa no Vi jes ti Sli je pa qubav, Kad li{ }e pa da, Ban di ni, Ju Gi Oh Ta ke {i dvo rac Sli je pa qubav, Kod Ane Ban di ni, Agro ku tak Vi jes ti Kad li{ }e pa da, Hi tna 94, Vi jes ti Za ba vni pro gram Ban di ni, 0.00 FILM Po no} u mo ~va ri 1.40 No }ni pro gram 7.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Taj na sta rog mos ta, Ja go di ca Bo bi ca Ku }ni sve mir ci Pop Pi ksi Slomqena kri la, Dne vnik La rin izbor, Vi la Ma ri ja, Od go vo ri te qudi ma Vi jes ti Ci mer Fraj, Slomqena kri la, Fe de ra ci ja da nas Taj na sta rog mos ta, Lud zbuwen nor ma lan, Dne vnik TV Bin go {ou La rin izbor, Ci mer Fraj, Dne vnik Crna kra va bi je lo mli je ko 0.20 FILM Pad zi da 1.50 Vi la Ma ri ja, 2.50 Dne vnik DOKTOR OZ, SE RI JA Oda brao \e lo H., dok. pro gram FILM Seqa ~ka bu na Dne vnik Pe ti dan 0.40 Na ru bu na uke 1.30 FILM Sa va ges 3.20 FILM 5.00 Lu gar ni ca, TE LE TA BIS, SE RI JA FILM Ta ko to ra de ka ubo ji FILM Eni gma Stri ke Back, 1.20 Se ri ja 1.40 Ro di teqi i dje ca, 2.30 Zlo ~i ni bez san kci ja, 3.10 Mu zi ka 2 40 Dra ku la 3000: Bes kraj na ta ma OBN Go di na je [es to ~la na po sa da sve mir skog bro da, na ~e lu sa ka pe ta nom Van Hel sin gom, ot kri va tran spor - tnu le tje li cu De me ter nes ta lu pri je 100 go di na. U iz gubqenom bro du vi de izvor brze za ra de te se u na di da }e pro na }i vri je - dne ar te fa kte ukrca va ju na ne po zna ti brod. Umjes to vri je dnog te re ta pro na la ze 50 crnih san du ka i bu de Dra ku lu iz vjekovnog sna. Ulo ge: Ka sper van Di en, Eri ka Ele ni ak, Ku lio Re `i ja: Da rel Rut 1 00 Gra an ska par ni ca PINK BH Prav da ima svo ju ci je nu. Jan [li tman, advo kat ko ji je tvrd orah, pre uzi ma slu ~aj osam po ro di ca ~i ja su dje ca umrla od le uke mi je na kon {to su dvi je ve li ke kor po ra ci je ba ca - le to ksi ~ni otpad u ri je ku iz ko je se taj grad snab di je va vodom i upu {ta se u ne mi lo srdnu bit ku sa advo ka ti ma tih kom pa ni ja - bit ku u ko joj }e je dva svi pre `i vje ti. Ulo ge: Yon Tra vol ta, Ro bert Di val, Yon Laj tgou Re `i ja: Sti ven Zi li an

78 8 6. i 7. decembar GLAS PLUS Глас Српске maj SU BO TA 6.00 Do po sla i na zad 6.50 Brat stva i ses trin stva 7.50 Kwi`ar ka 8.20 Naj go ra ne djeqa mog `i vo ta 9.00 Ho up i Fejt 9.50 Svi vo le Rej mon da Mal kolm u sre di ni Ho up i Fejt Uvod u ana to mi ju Dr Ha us Osve ta Va spi tawe za po ~e tni ke Ti ta nik: krv i ~e lik Je dnom da vno Bo go bo ja`qive na mi gu {e Do dir Gi mna zij ske tra ume 0.30 Seks i grad 1.10 Brat stva i ses trin stva 2.00 Naj go ra ne djeqa mog `i vo ta HRT 1 Po ne djeqak Je ro ni mo ka `e Agus ti nu da wegov i Re na tin crkve ni brak ni je po ni {ten i da ga po zi va na wiho vo ci vil no vjen ~awe. Ma ri na ka `e uja ku da je odlu - ~i la da pri hva ti Sa ulo vu po - nu du i ode s wim u Me ksi ko. Otac Se ve ri no i Je ro ni mo po ku {a va ju da je od vra te od tog pla na, ali ne uspi ju. Na - kon {to Sa ul pre ne se no vos ti Agus ti nu, Ana bal ~u je wihov raz go vor i pi ta se o ~e mu je ri je~. Ana bal ni ma lo ne vje - ru je svo me ocu. Pris ci la odlu ~i da ode u ho tel, ali i da nas ta vi rad na imawu. Ta - ko e lu ka - v o NE DJEQA 6.00 Do po sla i na zad 6.50 Brat stva i ses trin stva 7.50 Kwi`ar ka 8.10 Naj go ra ne djeqa mog `i vo ta 9.00 Ho up i Fejt Ka ko sam upo znao va {u maj ku vot po Ximu Mal kolm u sre di ni Ka ko sam upo znao va {u maj ku Ho up i Fejt Va spi tawe za po ~e tni ke Svi vo le Rej mon da Dve ri Ne obi ~na po ro di ca Svi vo le Rej mon da Dve ri Ne obi ~na po ro di ca Gi mna zij ske tra ume Svi vo le Rej mon da 0.30 Seks i grad 1.10 Brat stva i ses trin stva 2.00 Naj go ra ne djeqa mog `i vo ta na pri ~a Kar lo su sva {ta o Ma til de. Ma til de je vi di ka - ko se grli s Kar lo som i shva - ti {ta mu je re kla. Ro ber ta go vo ri Ma ti ja su da }e na zva ti kli jen te ko ji te se dmi ce mo ra - ju da pla te dug wiho voj fir mi. PO NE DJEQAK vot po Ximu 6.40 Svi gradona~elnikovi qudi 7.40 Svi vo le Rej mon da 8.30 Sve {to nis te zna li o quba vi 9.20 Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji 9.50 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi Ra zve de ni ga ri [ko la za pa ro ve Ka ko sam upo znao va {u maj ku Ru `na Be ti Dve ri Ali Me kbil Ka ko sam upo znao va {u maj ku Svi vo le Rej mon da Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji Ra zve de ni ga ri [ko la za pa ro ve Ali Me kbil Ru `na Be ti Je dnom da vno Bo go bo ja`qive na mi gu {e Ame ri ~ka ho ror pri ~a Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji 0.20 Ali Me kbil 1.10 Sve {to nis te zna li o quba vi 2.20 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi wegov otac sa da smi{qa. Ne ko - li ko po li ca ja ca na zi va Re gi nin Cen tar i tra `e je. Ines im go - vo ri da je otpu to va la. Sri je da Uto rak Ma ri na na re di Je ro ni mu da odlu ~i izme u wiho ve dje ce i Re na te. Oda be re li Re na tu, Je - ro ni mo ne }e vi dje ti svo ju dje cu sve dok mu Ma ri na to ne do zvo - li. Kon stan ca se po `a li na Ho - no ri ja i na os ta tak po ro di ce zbog si tu aci je oko Ko ri ni nog dje te ta. Gon za lo i Ho no rio po - ku {a va ju da je ura zu me, ali ona ne `e li da ih slu {a i ~ak odbi - ja da ide na Re na ti no vjen - ~awe. Jo ze fi na na zo ve po li ci ju ka ko bi ano ni - mno pri ja vi la Kon stan cu za otmi cu Ko ri ni ne k}er ke. Ka ko se Ma - til de i Kar los ni - su po mi ri li, Re na ta mo li dje - voj ku da ka `e Kar lo su da ga vo li i da bi htje la da se po - ^et vrtak mi re. Agus tin opet vi di ka ko Sa ul po navqa de taqe pla na ko ji je smi slio da bi raz dvo jio Re na tu i Je ro ni ma. Ana bal ga gle da i pi ta se {ta Po li ci ja do la zi u Kon stan ci nu ku }u ka ko bi je pri ve li zbog otmi ce dje te ta. Ta ko e odla ze u Cen tar ka ko bi ga za tvo ri li. Ines i Kon stan ca po ku {a va ju da do u do Ho no ri ja i Re gi ne. Na posqet ku na zo vu advo ka ta ko ji ra di za Cen tar. Po tom do - la zi Ger man Iba ro la sa svo - jim advo ka tom ka ko bi pre uzeo Kon stan cin slu ~aj. Ger man sa - zna {ta se do go di lo kad je Isi dro na zvao fir mu "Mon te - ru bio". Isi dro je ~uo ka ko Ger - man i Bet raz go va ra ju. Agus tin pla }a ne kom ~o vje ku da mu te ve ~e ri oba vi ne ka kvu uslu gu. Ci je la po ro di ca je na imawu "La Bo ni ta". Ma ti jas da je Adri ja ni psi }a sa vje re ni ~kim prste nom oko vra ta, a Re gi na da je Re na ti vjen ~a ni cu ko ju joj je ku pi la. Sa ul na zo ve Je ro ni - ma i ka `e mu da se mo ra ju na }i u gra du ka ko bi raz go va ra li. Or ga ni zo va na je po tra ga za Je - ro ni mom. Agus tin be sra mno nu - di svo ju po mo} u po tra zi po su sje dnim imawima, ali on i Ro ber ta odla ze u wegov stan ka ko bi bi li sa mi. U me u vre - me nu Ho no rio sa zna je da je Kon - FOX LIFE UTO RAK vot po Ximu 6.40 Svi gradona~elnikovi qudi 7.40 Svi vo le Rej mon da 8.30 Sve {to nis te zna li o quba vi 9.20 Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji 9.50 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi Ra zve de ni ga ri [ko la za pa ro ve Ka ko sam upo znao va {u maj ku Ru `na Be ti Je dnom da vno Bo go bo ja`qive na mi gu {e Ali Me kbil Ka ko sam upo znao va {u maj ku Svi vo le Rej mon da Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji Ra zve de ni ga ri [ko la za pa ro ve Ali Me kbil Ru `na Be ti Do dir Ne obi ~na po ro di ca Ame ri ~ka ho ror pri ~a Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji 0.20 Ali Me kbil 1.10 Sve {to nis te zna li o quba vi 2.20 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi Kad za vo lim vri je me sta ne SRI JE DA vot po Ximu 6.50 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi 7.40 Svi vo le Rej mon da 8.30 Sve {to nis te zna li o quba vi 9.20 Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji 9.50 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi Ra zve de ni Ga ri [ko la za pa ro ve Ka ko sam upo znao va {u maj ku Ru `na Be ti Do dir Ne obi ~na po ro di ca Ali Me kbil Ka ko sam upo znao va {u maj ku Svi vo le Rej mon da Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji Ra zve de ni Ga ri [ko la za pa ro ve Ali Me kbil Ru `na Be ti Dr Ha us Ame ri ~ka ho ror pri ~a Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji 0.20 Ali Me kbil 1.00 Sve {to nis te zna li o quba vi 2.00 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi stan ca pri ve de na i prvim avi - onom pu tu je u gla vni grad ka ko bi bio uz wu. Gon za lo sa zna je da wegov zet o~e ku je bli zan ce s dru gom `e nom, te da je i Re na ta tru dna. Kon stan ca bi mo gla bi - ti osu e na na pe de set go di na za tvor ske ka zne, ali ona odlu - ~no po ri ~e da je ote la Am pa ro. Ines oba vje {ta va Re gi nu da je Cen tar za tvo ren i da je iz dat na log za weno ha p{ewe zbog u~e{ }a u zlo ~i nu. Na kon {to je sa znao da je Ro ber ta Re na ti na ses tra, Ana bal se sje ti da je vi dio ka ko se qubi s Agus ti nom. Iako ne ki mi sle da je Je ro ni mo po bje gao s Ma ri nom, Re na ta ni - ma lo ne sumwa u wego vu qubav i vje ru je da mu se ne {to lo {e ^ET VRTAK vot po Ximu 6.50 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi 7.40 Svi vo le Rej mon da 8.30 Sve {to nis te zna li o quba vi 9.20 Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji 9.50 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi Ra zve de ni Ga ri [ko la za pa ro ve Ka ko sam upo znao va {u maj ku Ru `na Be ti Dr Ha us Ali Me kbil Ka ko sam upo znao va {u maj ku Svi vo le Rej mon da Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji Ra zve de ni Ga ri [ko la za pa ro ve Ali Me kbil Ru `na Be ti Uvod u ana to mi ju Osve ta Ame ri ~ka ho ror pri ~a Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji 0.20 Ali Me kbil 1.00 Sve {to nis te zna li o quba vi 2.00 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi do go di lo i da za to ni je do {ao na vjen ~awe. Pe tak Sa ul do la zi pi jan na imawe "La Bo ni ta" i ka `e da su Je ro - ni mo i Ma ri na oti {li. Ma - ri na je to bo `e da la Je ro ni mu ul ti ma tum i on se odlu ~io za wu iako je upo zo rio da je ni - ka da ne }e mo }i voqeti kao {to vo li Re na tu. Oda brao je `i vot s wom ka ko bi mo gao bi ti uz svo ju dje cu. Ma ti jas otje ra Sa ula i odla zi na aero drom ka ko bi pro vje rio po pis pu tni ka. Sa zna je da su Ma ri na i Je ro ni mo otpu to va - li is tim avi onom i da sje de je dno do dru go ga. Re na ta ne PE TAK vot po Ximu 6.50 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi 7.40 Svi vo le Rej mon da 8.30 Sve {to nis te zna li o quba vi 9.20 Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji 9.50 Svi gra do na ~el ni ko vi qudi Ra zve de ni Ga ri [ko la za pa ro ve Ka ko sam upo znao va {u maj ku Ru `na Be ti Uvod u ana to mi ju Osve ta Ali Me kbil Ka ko sam upo znao va {u maj ku Svi vo le Rej mon da Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji Ra zve de ni Ga ri [ko la za pa ro ve Ali Me kbil Ru `na Be ti Seks i grad Va spi tawe za po ~e tni ke Ame ri ~ka ho ror pri ~a Uvi jek je sun ~a no u Fi la del fi ji 0.20 Ali Me kbil 1.00 Sve {to nis te zna li o quba vi 2.00 Ame ri ~ka ho ror pri ~a mo `e da vje ru je da bi Je ro ni - mo u~i nio ta ko ne {to. U Me - ksi ku in spe ktor Eli za ra ga ra di na Kon stan ci nom slu ~a ju. Na snim ku sa nad zor ne ka me - re vidqivo je ka ko Ko ri na do - la zi sa dje te tom, a za tim odla zi bez wega. Sni mak je mo gu }e pre do ~i ti kao do kaz. Gon za lo po ku {a va da sa zna ko sto ji iza sve ga. Si gur no je to ne ko vrlo bli zak Kon stan ci i Re gi ni. Obo je po mi sle na Jo - ze fi nu i Blan ku, ali pro mi je - ne mi{qewe jer su wih dvi je za tvo re ne na psi hi ja trij skom ne ko ji ma po ma - `e Cen tar obe }a ju da }e pro - na }i Ko ri nu. Agus tin je bi je san. FOX CRIME SU BO TA 6.50 Me di jum 8.20 Xor dan 9.10 Aero drom Za {ti tni ca svje do ka Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Imi ta tor Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Ti je lo kao do kaz Xor dan Bo uns De te ktiv na Flo ri di Kasl In spe ktor Mon tal ba no 0.00 Ar ~er 1.00 Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re 1.50 Bro je vi 3.20 Okru `en mrtvi ma NE DJEQA 6.50 Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re 7.50 Ti je lo kao do kaz 9.10 Put osve te Za {ti tni ca svje do ka Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Me di jum Kasl Za {ti tni ca svje do ka Kraqevi bjek stva Put osve te Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Bo uns Do mo vi na Imi ta tor Lu ter Ne po gre {i vi in stin kt 0.00 Je di ni ca 1.00 Kasl 2.30 Okru `en mrtvi ma PO NE DJEQAK 9.10 Za {ti tni ca svje do ka Me di jum Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Xor dan Pi sac i de te ktiv Kraqevi bjek stva Imi ta tor Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Me di jum Xor dan Ne po uz da ni agen ti Za {ti tni ca svje do ka Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Do mo vi na Lu ter Me di jum Okru `en mrtvi ma 0.00 Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re 1.00 Za {ti tni ca svje do ka 2.30 Opa sni ci me ri 3.20 Pa ris ki fo ren zi ~a ri UTO RAK 6.50 Pi sac i de te ktiv 8.30 Ne po uz da ni agen ti 9.10 Za {ti tni ca svje do ka Me di jum Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Xor dan Pi sac i de te ktiv In spe ktor Mon tal ba no Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Me di jum Xor dan Ne po uz da ni agen ti Za {ti tni ca svje do ka Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Nepogre{ivi in stin kt De te ktiv na Flo ri di Me di jum Okru `en mrtvi ma 0.00 Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re 1.00 Za {ti tni ca svje do ka 1.40 Xor dan 2.30 Kri mi na lis ti ~ka is tra ga: Pa riz 3.20 Pa ris ki fo ren zi ~a ri SRI JE DA 6.50 Pi sac i de te ktiv 8.30 Ne po uz da ni agen ti 9.10 Za {ti tni ca svje do ka Me di jum Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Xor dan Pi sac i de te ktiv De te ktiv na Flo ri di Ne po gre {i vi in stin kt Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Me di jum Xor dan Ne po uz da ni agen ti Za {ti tni ca svje do ka Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Kasl Ti je lo kao do kaz Me di jum Okru `en mrtvi ma 0.00 Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re 1.00 Za {ti tni ca svje do ka 1.40 Xor dan 2.30 Kri mi na lis ti ~ka is tra ga: Pa riz 3.20 Pa ris ki fo ren zi ~a ri ^ET VRTAK 6.50 Pi sac i de te ktiv 8.30 Ne po uz da ni agen ti 9.10 Za {ti tni ca svje do ka Me di jum Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Xor dan Pi sac i de te ktiv Kasl Ti je lo kao do kaz Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Me di jum Xor dan Ne po uz da ni agen ti Za {ti tni ca svje do ka Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Bo uns Me di jum Okru `en mrtvi ma 0.00 Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re 1.00 Za {ti tni ca svje do ka 1.40 Xor dan 2.30 Kri mi na lis ti ~ka is tra ga: Pa riz 3.20 Pa ris ki fo ren zi ~a ri PE TAK 6.50 Pi sac i de te ktiv 8.30 Ne po uz da ni agen ti 9.10 Za {ti tni ca svje do ka Me di jum Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Xor dan Pi sac i de te ktiv Bo uns Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Me di jum Xor dan Nepouzdani agen ti Za {ti tni ca svje do ka Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re Kraqevi bjek stva Imi ta tor Me di jum Okru `en mrtvi ma 0.00 Red i za kon: Zlo ~i na ~ke na mje re 1.00 Za {ti tni ca svje do ka 1.40 Xor dan 2.30 Kri mi na lis ti ~ka is tra ga: Pa riz 3.20 Pa ris ki fo ren zi ~a ri

79 RTRS Po ne djeqak Ton ~i mo li Blan ku za opro {taj te je spre man da pri mi Din ka u ku }u Zla tar. Blan ka ni je vi {e si gur na da je to pa me tno, ali Din ko ih izne na di svo jim pris - tan kom. Din ko se u pratwi oca, maj ke i Le ile vra }a u ku }u Zla - tar. An e la i Ki ke su za pre pa - {te ne i za bri nu te. Ja kov do la zi ku }i i `e li uku }a ni ma da obja vi ra do snu vi jest ka ko su on i La - ra po no vo za je dno. U tom tre - nut ku ugle da Din ka i za pre pas ti se. [o ki ran Din ko vim po vrat - kom u ku }u Zla tar, Ja kov se po - sva a s Ton ~i jem pred svi ma, te odla zi u ka bi nu bro da. Ov dje ga na e La ra, ko ja se is to upo zna sa stawem u vi li. Uto rak Na kon {to La ra ka `e Ja ko vu da ~ak ni ona vi {e ne ma ra zu - mi je vawa ni ti sna ge za opro - {taj Din ku, Ja kov se vra }a i svom po lu bra tu do slov ce obja vi rat. Le ila i Din ko su za hla di li odno se, ali no vi su mo men ti na po mo lu kad Le ila shva ti da je tru dna. Sva us hi - }e na od sre }e {to je sa zna la da je tru dna, do la zi u ku }u Zla tar da obja vi sre }nu vi - jest Din ku ali do ~e ka je hla - dan tu{. La rin izbor HRT 1 Izner vi ran zbog obra ~u na s Ja ko vom Din ko je po sto ti put izra zi to grub pre ma Le ili. Le ila odlu ~i za sa da da mu pre }u ti da je tru dna. Ne la je na pa la Ton ~i ja go vo re }i mu da uni {ta va svoj i Ja {in `i - vot, a Ton ~i joj hla dno od go va - ra da dru ga ~i je ne mo `e. Ne ma na mje ru da izba ci bo le - snog si na iz svo je ku }e. Ne la to shva ti kao li ~nu iz da ju. Sri je da Po sli je Ton ~i je ve po sje te kr~mi, u Ne li se po no vno pro - bu di ti traj na de da }e se stva - ri izme u wih opet iz gla di ti. Ma te pro na la zi Mi lu ka ko pa li do ka ze. Mi le mo li Ma tu da ga ne pri ja vi po li ci ji. Po - ~i nio je kra u da bi na ba vio Pe tak no vac za svo ju dje cu. Ma te je u di le mi {ta da u~i ni. Su o~en s Ton ~i je vim bi je snim po gle dom, Ma te pre uzi ma kri vi cu za nes ta lo go ri vo. Pra vi kri - vac, Mi le, sa mo gle da ka ko Ma te gu bi po sao i ve zu s Ni kol ra di wego ve kra e. Je di na oso ba ko ja zna is - ti nu je Cvit ka, s ob zi rom da je na wen na go vor Ma - te lo vio ko raqe u no }i kad je go ri vo nes ta lo. Iako obe }a da ne }e oda - ti wego ve pla no ve, Cvit - ka po pu {ta i pri zna je Ni kol is ti nu. Ova po ku {a da iz gla - di odnos s Ma tom, ali on, ra zo ~a ran wenom prvo bi - tnom rea kci jom, ne pris - ta je na obno vu ve ze. ^et vrtak Ja kov, po sli je mno gih sva a i pre pir ki, ko - na ~no u e u fi zi ~ki obra ~un s Din kom. To kom su ko ba, Din ku po zli. On o~aj no po ku {a va do }i do li je ka, ali ta ble te se ra zle te po po du. Je di ni ko ji mu ih mo `e da ti je okli je va ju }i Ja kov. Din - ko je na po du i po ku {a va do }i do da ha, Ja kov ga ska meweno gle da dok ga Din ko pre kliwe da mu da ta ble te. Ja kov se na tre - nu tak dvo umi bi li mu tre bao po mo }i ili ne, ta da se odje - dnom trgne, shva ti {ta ~i ni i po se gne za bo ~i com s li je ko vi - ma. U tom tre nut ku u so bu ula zi Ton ~i. Uzi ma ta ble te od Ja ko va i spa sa va Din ka. Din ko pred svi ma op tu `u je Ja ko va da ga je hla dno krvno gle dao ka ko umi - re. Ja kov se i ne po ku {a va bra ni ti. Obu zet bi je som go vo - ri da Din ko ne za slu `u je ni - {ta dru go ne go da umre. Svi su za pre pa {te ni. Ton ~i je ~vrsto odlu ~io da Din ko mo ra da na pus ti ku }u. Kad se stras ti ba rem ma lo smi re, Din ko pro ra ~u na to spre ma svoj idu }i ko rak. Iz se fa va di pi {toq, te se s Le - ilom upu ti pre ma Blan ki nom sta nu (u ko jem }e od sad `i vje - ti). Blan ka je ras trga na no vo - nas ta lom si tu aci jom u ku }i, te ne po dno si do bro si novqev odla zak. Uprkos to me, bri ne se za wega pa Le ili os tavqa kqu~e ve svog sta na. Ona ni ka - ko ne na la zi pri li ku da Din ku ka `e za svo ju tru dno }u. Ne la je u otvo re nom ra tu s Blan kom za Ton ~i je vu na klo nost. Din - kov odla zak je uve li ko ra du je, iako je Ni kol skep ti ~na, Ne la po la `e na de u svoj sko ra{wi po vra tak u ku }u Zla tar. Ja kov, iako za - bri nut, ko ris ti pri li ku da La ru odve de u vi lu Zla tar. Ona ra do sno pris ta je, ne zna ju }i da ih Din ko ~e ka u za sje di. Po ne djeqak Ali sa je sre }na {to zemqi - {te na ko jem se na la zi pi je - sak du gi nih bo ja na po kon pri pa da woj. Kad sa zna da je Kris ti jan te ren dao pod za - {ti tu pri ro de, bo ji se da vi - {e ni kad ne }e mo }i ek splo ati sa ti dra go cjen pi je - sak. Li li ja na pro dubquje svo - je po znan stvo sa Le blan kom i izne na e na je {to je u wemu pre po zna la sa svim dru gu stra nu od one kru tog po slo - vnog ~o vje ka. Je li Le blank za is ta os tao u [en ro di sa mo zbog pri va tnih ra zlo ga? Uto rak Li li ja na je ra zo ~a ra na Le - blan kom. Ali sa i Kris ti jan po ku {a va ju da je na go vo re da mu pru `i jo{ je dnu pri li ku. Li li ja na po sli je raz go vo ra s Ta ma rom do no si sa svim ne - o~e ki va nu odlu ku. [en ro dom se po put po `a ra pro {i ri la vi jest o Ka ri nom ogla su u no - vi na ma. Mo `e li Ber nhard da svla da qutwu i ipak pri hva ti Ko ni? Be ti ne mo `e da za mi - sli bu du }nost s dje com. Sri je da Ali sa i Kris ti jan stra hu ju da se Li li ja na ba ca na po sao sa mo za to da ne mi sli o osje - }a ji ma pre ma Le blan ku. Po ku - {a va ju da je od go vo re, ali ispo ~et ka be zus pje {no. Pa ul obja{wava Be ti da }e os ta ti Ali sa, slu {aj svo je srce s wom bez ob zi ra na to ho }e ili ne }e ima ti dje ce. Be ti je pre sre }na, ali ulo vi la je Pa - ula i wego vu biv {u `e nu Ka tju ka ko se qube. Ber nhard se osje }a po ni `e nim za to {to ga je Ko ni na vo dno odbi la. Kad mu Os kar po nu di no vac da na su du svje do ~i u wego vu ko rist, Ber nhard je neo dlu ~an. ^et vrtak Po ro di ca Kas tel hof na pe to i{ ~e ku je par ni cu pro tiv Os ka - ra. Ne zna ju da je Ber nhard za ve lik iznos spre man da svje do - ~i za wega. Sa mo Ka - ro slu ti {to na mje ra va da u~i ni i po maj ku {a va da ga spri je ~i. Be ti ne `e li da joj Pa ul obja sni za {to je poqubio Ka tju. Wihov raz go - vor za vr{a va pre ki dom. Ha na po sje }u je svog oca Haj nri ha u [en ro di, ali uprkos po ve za - nos ti ne mo gu da se do go vo re. Pe tak Ka ro uspi je va da od go vo ri Ber - nhar da od to ga da svje do ~i u Os ka ro vu ko rist. Ra zo ~a ra se kad shva ti da se on ne bo ri za svoj brak s Ko ni. Li li ja na se po sli je par ni ce tru di da ne mi sli na Le blan ka. Izme u os - ta log i za to {to se Ta ma ra bo - ji da bi no vi mu {ka rac mo gao da zau zme Lu dvi go vo mjes to u Li li ja ni nom srcu. Le - blank pri zna je Li li - ja ni {ta osje }a i go vo ri joj da ne - }e la ko odus - ta ti. BEL Su bo ta Svje `i u dan Atlas Srbi ja ko ju vo lim Vre le gu me Ga me Zo ne Pri ~e iz kwi`a re Sta ri za na ti Li jek iz pri ro de U na {em ata ru Ga me Zo ne Eko no mi ka Puls gra da FILM Im pe ri ja ve li kih kur ti za na Or di na ci ja Vi no i vinogradarstvo ~a sa Ni je te {ko bi ti ja FILM Su di ja Mas trawelo Ne djeqa Autos print Ku }i ca u cvi je }u Ga me Zo ne Ni je te {ko bi ti ja Bo na ven tu ra Far ma Ga me Zo ne Or di na ci ja Vi no i vi no gra dar stvo Ko ri je ni FILM Su di ja Mas trawelo Biqana za vas Lo vi {te Por tal ~a sa FILM Su di ja Mas trawelo 2 Po ne djeqak Ku hiwica Divqi svi jet Emi si ja o fil mu Le te }e li si ce, Me ri di ja ni ma Lo vi {te Ku hiwica Divqi svi jet Mo bi le Trend se ter Ga me Zo ne Srbi ja ko ju vo lim Por tal Me ri di ja ni ma Emi si ja o fil mu Bel blic FILM Mas trawelo Do ku men tar no ve ~e Bel blic Le te }e li si ce, ~a sa FILM Su di ja Mas trawelo 3 Uto rak Ku hiwica Divqi svi jet Emi si ja o fil mu Le te }e li si ce, Me ri di ja ni ma Ku }i ca u cvi je }u Ku hiwica Divqi svi jet Mo bi le Biqana za vas Pri ~e iz kwi`a re Bel blic Me ri di ja ni ma Emi si ja o fil mu FILM Su di ja Mas trawelo Bel gost Bel blic Le te }e li si ce, ~a sa FILM Su di ja Mas trawelo 4 Sri je da Ku hiwica Divqi svi jet Emi si ja o fil mu Le te }e li si ce, Me ri di ja ni ma ABS {ou Ku hiwica Divqi svi jet Mo bi le Far ma Emi si ja o fil mu Me ri di ja ni ma Bel blic Fu dbal: Bo rac - Go{k Bel blic Bel gost Bel blic Po slo vni krug Bel blic Le te }e li si ce, ~a sa Fu dbal: Bo rac - Go{k ^et vrtak Ku hiwica Divqi svi jet Emi si ja o fil mu Le te }e li si ce, Me ri di ja ni ma Sta ri za na ti Ku hiwica Divqi svi jet Mo bi le - TV Li ber ti Agro ser vis Emi si ja o fil mu Me ri di ja ni ma Po slo vni krug Bel blic FILM Su di ja Mas trawelo Ko ri je ni Le te }e li si ce, ~a sa FILM Su di ja Mas trawelo 5 PE TAK Ku hiwica Divqi svi jet Emi si ja o fil mu Le te }e li si ce, Me ri di ja ni ma Li jek iz pri ro de Ku hiwica Divqi svi jet Mo bi le U na {em ata ru Bel blic Emi si ja o fil mu Me ri di ja ni ma Puls gra da FILM Su di ja Mas trawelo Eko no mi ka Bel blic Le te }e li si ce ~a sa FILM Su di ja Mas trawelo 6

80 HRT 2, subota HRT 1, subota NOVA, utorak Kon go Me ga lo man C.E.O. {aqe si na u opa sni afri ~ki Kon go u po tra gu za di ja - man tom ko ji je do voqno ve - li ki i do voqno ~ist da mo `e da fun kci oni {e kao la ser ski ko mu ni ka ci oni tran smi ter, ili kao la ser - sko oru `je. Kad gu bi kon - takt sa si nom, {aqe za wim wego vu ne ka da{wu dje voj ku da ga pro na e. Ulo ge: La ura Li ni, Di lan Vol{, Er ni Had son Re `i ja: Frenk Mar {al ^u var Is ku sni sta ri ji po li ca jac Ro land Se linyer i wegov par tner Tre vor upa da ju u stan gdje ne ko li ci na kri - mi na la ca pa kuje ve li ke sve`weve do la ra. U pucwavi gi nu svi kri mi - nal ci i Tre vor pre dlo `i Ro lan du da uzmu tor bu s dva mi li ona do la ra - to ni ko ne }e pri mi je ti ti, ne - ma svje do ka. Ulo ge: Sti ven Si gal, Li - ezl Kar stens, Aron [i - ver, Yoni He ktor Re `i ja: Ke oni Vak sman Blejd: Troj stvo Vam pi ri se vra }a ju. I sa - mo je dan ~o vjek mo `e da ih za us ta vi - Blejd, u za - vr{noj pri ~i o su per ju na ku odlu ~nom da sta ne na put sve sna `ni joj vam pir skoj ra si. Go di na ma se Blejd bo rio pro tiv vam pi ra pod okriqem no }i. Svi jet ni je ni slu tio da je u to ku rat za op sta nak. Ulo ge: Ve sli Snaj ps, Kris Kris to fer son Re `i ja: Dej vid S. Go jer Глас Српске PINK BH, subota 2.00 Briqan tin Ka li for ni ja, Ju `no ame - ri ka nac De ni Zu ko i Aus tra li jan - ka Sen di Ol son ja ko su zaqubqeni. Vri je me pro vo de na pla `i, ali ka da pra zni ci za vr{e shva te da obo je idu u is tu {ko lu. De ni je vo a gru pe ko ja no si crne ja kne, a Sen di se dru `i s "ru `i - ~as tim da ma ma", dje voj ka ma ko je se odi je va ju u ru `i ~as to. Zbog te ve ze Zuko pos ta je pre - dmet izru gi vawa svo jih pri ja teqa. De ni i Sen di po ku {a va ju da bu du {to sli ~ni ji da mo gu bi ti za je - dno. Yon Tra vol ta je do bio sta tus naj sves tra ni jeg i naj pri vla ~ni jeg glum ca de ce ni je u ovoj fil mskoj ver zi ji ~u ve nog po zo ri {nog ko ma - da "Briqan tin". Pje va ~ka zvi jez - da Oli vi ja Wutn-Yon de bi tu je na fil mskom pla tnu u ulo zi Sen di, Tra vol ti ne mla da la ~ke quba vi. Uz os ta tak glu ma ~ke eki pe u`i va }e te u ovom ne za - bo ra vnom mju zi klu o sla vnim 50-tim. Briqan tin ni je sa mo nos tal - gi ~ni po gled na je dno be za zle no raz dobqe `i vo ta, to je uzbudqivo oda vawe po ~as ti zla tnom do bu ro - ken ro la. Ulo ge: Yon Tra vol ta, Oli vi ja Wutn-Yon, Sto kard ^a ning Re `i ja: Ren dal Kle jzer NOVA, nedjeqa Vre me plov Nau ~nik i pro na la za~ Ale ksan der Har tde gen odlu ~io je da do ka `e da je pu to vawe kroz vri je me mo gu }e. Wego va odlu - ~nost pre ras ta u o~aj zbog li ~ne tra ge di je ko ja sa da u wemu bu di `equ da pro mi je ni pro {lost. Ulo ge: Gaj Pirs, Sa man - ta Mum ba, Or lan do Yons, Mark Adi, Yere mi Aj rons Re `i ja: Saj mon Vels PINK BH, subota 6.00 Sun er Bob Koc ka lo ne Sun er Bob se opra {ta od gra da Bi ki ni Bo tom u `eqi da pro na e kru nu Kraqa Nep tu na ko ju je ne - ko ukrao. I sve uka zu je da je za to od go vo ran wegov {ef go spo din Ke ba Kra - ba. Gla so vi: Tom Ke ni, Klen - si Bra un, Royer Bam pas, Alek Bol dvin, Skar let Jo - han son, Dej vid Ha sel hof Re `i ja: Sti ven Hi len - burg B92, ponedjeqak Opa sna ro man sa Yek Fo li je bje `ao iz za - tvo ra okru ga Glej ds na Flo ri di ka da je na le tio na Ka ren Sis ko na oru `a nu sa ~ma rom. Izne na da, lo - pov-yen tlmen je di je lio sku ~e ni ge pek ko la sa zgo - dnom de te ktiv kom, ~i ji [a - nel kom plet ko {ta vi {e od pli je na Fo li je ve posqedwe pqa ~ke ban ke. Ulo ge: Yory Klu ni, Yeni - fer Lo pez, Ving Raj ms Re `i ja: Sti ven So der - berg