Ti hi} blo ki ra spro vo ewe pre su de "Sej di}-fin ci"

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Ti hi} blo ki ra spro vo ewe pre su de "Sej di}-fin ci""

Транскрипт

1 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE VIJESTI RS i Hrvat ska zajedno gra de HE "Du bro vnik dva" DRU[TVO Sas ta nak li de ra se dam naj ja ~ih po li ti ~kih par ti ja u Bawalu ci Za koni postoje, ali prijetwe na internetu niko ne sankcioni{e BAWALUKA REGION Subota i nedjeqa 14. i 15. jul Broj Godina LXIX Cijena 0.80 KM SRBIJA 30 dinara Cijela Slovenija stala uz sve{tenika Bo{kovi}a странa 2 странa 6 странa 18 FOTO: V. TRIPI] Ti hi} blo ki ra spro vo ewe pre su de "Sej di}-fin ci" странa 3 Svi li de ri, osim Ti hi }a, usa gla si li se da se ~lan Pred sje dni{ tva BiH iz RS bi ra di rek tno, a iz FBiH in di rek tno O na~inu koordinacije pregovora sa EU postignut jednoglasan dogovor. Savjet ministara i entitetske vlade dobili prve zadatke DANAS Sta no vni ci Go le {a kod Bawaluke spri je ~i li iskqu~ewe vo de Za nes ta {i cu vo de op tu `u ju ^a vi }aстранa 22 Slavi{a Bo`i~i} smijewen poslije eliminacije sa evropske scene Trener Borca dobio otkaz Suspendovani fudbaleri Marko Mili} i Do izbora novog trenera Borac }e voditi Slobodan Star~evi}. Zbog nereda na putu ka Crnoj Gori ~etiri navija~a Borca prijavqena za nasilni~ko pona{awe странa 49

2 2 14. i 15. jul GLAS SRPSKE Vijesti dana kom Bu di mi rom sam iz pris toj nos ti po pio ka fu. Fa hru din Ra don ~i}, pred sje dnik Sa ve za za boqu bu du }nost Pre ki nu ti pre go vo ri sa vlas ti ma Gra ni ~na po li ci ja za pri je ti la {traj kom Ra di mir ^a ~i} i Ale ksan dar Yom bi} FO TO: V. STO JA KO VI] SA RA JE VO - Pred sta vni ci Sin di ka ta Gra ni ~ne po lici je BiH sa op {ti li su u pe tak da je pre go va ra ~ki tim Sa - vje ta mi nis ta ra BiH pre ki nuo pre go vo re sa Sin di ka tom te da }e us ko ro bi ti sa zvan i [traj ka ~ki odbor, ko ji }e odlu - ~i ti o daqim ko ra ci ma. Gla vni in spe ktor Gra ni ~ne po li ci je BiH Sve vlad Hofman re kao je da je mo gu }e i or ga ni zo vawe {traj ka sa su sje d- nim sin di ka tom po li ci je Hrvat ske, pre ni je li su fe de ral ni me di ji. Na pi tawa no vi na ra {ta zna ~i za je dni - ~ki {trajk sa ko le ga ma iz Hrvat ske, pred sje dnik [traj ka - ~kog odbo ra Pre drag Crno go rac je ka zao da ni ko ne ma na dle `nost da za tvo ri gra ni ~ne pre la ze, ali }e bi ti zna - tno o{ tri je mje re {to }e re zul to va ti ogro mnim gu `va ma. Pri pa dni ci Gra ni ~ne po li ci je su ne za do voqni jer je buyetom in sti tu ci ja BiH za ovu go di nu pre dvi e no smawewe wiho vih pla ta i na kna da. Ha {ki tri bu nal Mla di} vra }en iz bol ni ce u pri tvor HAG - Ge ne ral Rat ko Mla - di} vra }en je u pe tak iz bolni ce u pri tvor Ha {kog tri bu na la, izja vi la je predsta vnik su da Ner ma Je la ~i}, pre ni je le su agen ci je. - Mla di} je vra }en u pri t- vor po {to su me di cin ska ispi ti vawa pot vrdi la da ne - ma po re me }a ja wego vog zdravstve nog stawa i da ni je potre bno li je ~ewe - is ta kla je Je la ~i }e va. Mla di }u je u ~et vrtak ujutro po zli lo u su dni ci Tri buna la po sli je ~e ga je pre ba ~en u bol ni cu na ispi ti vawe. Sud sko vi je }e do ni je lo je u pe tak odlu ku da od go di nas ta - vak su ewa za po ne djeqak. Su ewe Ra do va nu Ka rayi}u Tu `i lac pro tiv `al be na odlu ku o ta oci ma HAG - Tu `i la{ tvo Ha {kog tri bu na la us pro ti vi lo se u pe tak na ja vi biv {eg pred sje dni ka Re pu bli ke Srpske Ra do - va na Ka rayi}a da }e ulo `i ti `al bu na odlu ku da u op tu - `ni ci pro tiv wega os ta ne ta ~ka ko ja ga te re ti za uzi mawe pri pa dni ka UN za ta oce, ja vi le su agen ci je. Tu `i la{ tvo na vo di da je Ka rayi} igno ri sao ~iweni cu da je `al be no vi je }e ra ni je do ni je lo odlu ku u ve zi sa uzimawem ta la ca, ka da je re ~e no da ~iweni ca da li su pri pa d- ni ci UN bi li u~e sni ci u bor bi ili ne ni je re le van tna, jer su od tre nut ka za robqavawa pod za {ti tom u skla du - nev skom kon ven ci jom. Ka rayi} sma tra da su UN bi le stra na u su ko bu i da "pla vi {qemo vi" ni su u`i va li sta tus li ca za - {ti }e nev skom kon ven ci jom. Ka kav ama net, ka kva os tav {ti na! Zar Er do gan ne zna da Osman lij sko car stvo vi {e ne pos to ji i da Tur ska tre ba da za bo ra vi na pro {la vre me na ka - da je ha ra la Bo snom. mi ol.net In spe ktor ke Upra ve za igre na sre }u tre ba lo je da bu du stro `e ka`wene za ono {to su ura di le. Ova kve tan ke pre su de pri je do u kao dr`a vni pod sti caj za kri mi nal. dan ko.mar U Bawalu ci do go vo ren pro je kat vri je dan 170 mi li ona evra RS i Hrvat ska gra de HE "Du bro vnik dva" RS i Hrvat ska bi }e vla sni ci po 50 od sto ka pi ta la u za je dni ~koj kom pa ni ji ko ja }e gra di ti elek tra nu. Hi dro elek tra na sna ge 300 me ga va ta na la zi }e se u Du bro vni ku, a vo du }e do bi ja ti iz sis te ma "Hi dro elek tra na na Tre bi{wici" tu ne lom du gim 16 ki lo me ta ra PI [E: VEDRANA KULAGA ve dra srpske.com BAWALU KA - Re pu bli ka Srpska i Hrvat ska for mi - ra }e za je dni ~ku kom pa ni ju ko ja }e u idu }e tri go di ne iz gra di ti hi dro elek tra nu "Du bro vnik dva" u ko ju }e bi - ti ulo `e no 170 mi li ona evra. Zakqu~e no je to na sastan ku pred sta vni ka vla da RS i Hrvat ske, odr`a nom u pe tak u Bawalu ci, ko je su pre dvo di - li pre mi jer Srpske Ale ksandar Yom bi} i prvi pot pred sje dnik hrvat ske vla de Ra di mir ^a ~i}. Na sas tan ku je do go vo re no da }e RS i Hrvat ska ima ti po 50 od sto vla sni{ tva u za je dni ~koj kompa ni ji, a da }e po dje la stru je ko ju }e proi zvo di ti no va elek tra na bi ti usa gla {e na po sli je wene iz gradwe. Hi dro elek tra na sna ge 300 me ga va ta na la zi }e se u Du bro vni ku, a vo du }e do bi ja - SA RA JE VO - Odlu ka Usta vnog su da BiH pre ma ko joj Re pu bli ka Srpska ne ma us ta - vnu na dle `nost za re gu li sawe pra vne ma te ri je ko ja je pre d- met Za ko na o sta tu su dr`a vne imo vi ne ko ja se na la zi na wenoj te ri to ri ji, ne }e ima ti ne ga ti vne posqedi ce u postup ku daqeg pre go va rawa po - li ti ~kih li de ra o ra spo dje li voj ne i dr`a vne imo vi ne. ti iz sis te ma "Hi dro elek tra - na na Tre bi{wici" tu ne lom du gim 16 ki lo me ta ra. TEN DER za most na Sa vi do kra ja go di ne Yom bi} je izja vio da u fi nan si rawu pro je kta ne bi tre ba lo da bu de pro ble ma i da }e elek tro pri vre de obje stra - ne obe zbi je di ti po ~e tni ka p- i tal. Yom bi} je do dao da }e otvo re na pi tawa u ve zi sa elek tra na ma "Du bro vnik je - dan" i "Gac ko" os ta vi ti po Yom bi} je izja vio da Vla da RS fun kci oni {e je din stve no i da je u po zi ci ji da po kre }e ve li ke in fras tru ktur ne proje kte, iako pri ~e o wenoj re - kon stru kci ji pos to je od po ~et ka man da ta. Re kao je to "Gla su Srpske" sa vje tnik mi nis tra prav de RS Ni ko la Ko va ~e vi} i do dao da je izne na en sud skom odlu kom. KO VA ^E VI]: Sve u ru ka ma po li ti ~kih li de ra - Ono {to su li de ri do go - vo ri li oba ve zu je sve stra ne u pos tup ku, odno sno da sve {to stra ni i da ona ne }e bi ti pre pre ka re ali za ci ji pro je - kta "Du bro vnik dva". ^a ~i} je is ta kao da je hi - dro elek tra na "Du bro vnik dva" ve li ki evrop ski ener get ski pro je kat. - Na dam se da }e kra jem sep tem bra bi ti za vr{en koncept i de fi ni sa ni odno si, a o~e ku jem da }e ra do vi bi ti za vr{e ni do go di ne - re kao je ^a ~i}. De le ga ci je vla da RS i Hrvat ske raz go va ra le su i o iz gradwi mos ta na Sa vi kod Gra di {ke ko jim bi auto put RE KON STRU KCI JA VLA DE - Po red in fras tru ktur nih pro je ka ta, u to ku su so ci jal - ne re for me, a odr`a va mo so ci jal nu i fis kal nu sta bilnost i to }e mo ra di ti i u bu - du }em pe ri odu - do dao je Yom bi}. je do go vo re no u Bawalu ci bu de pre to ~e no u pra vni akt i da to bu de odnos za kwi`ewe vla sni{ tva - re kao je Ko va ~e - vi}. Us ta vni sud BiH do nio je u pe tak odlu ku da RS ne ma usta vnu na dle `nost za re gu lisawe pra vne ma te ri je ko ja je pre dmet Za ko na o sta tu su dr`a vne imo vi ne ko ja se na - la zi na te ri to ri ji RS i pod Bawalu ka - Gra di {ka bio spo jen na auto put Beo grad - Za greb. - Do kra ja go di ne tre ba lo bi da bu de ra spi san me u na r- o dni ten der za iz gradwu. RS ima obe zbi je e na sred stva, dok }e Hrvat ska svo ju po lo vi - nu nov ca obe zbi je di ti u idu - }ih ne ko li ko go di na - re kao je Yom bi}. ^a ~i} je re kao da se ~i ni da je RS vi {e za in te re so va na da se ovaj pro je kat za vr{i, ali i do dao da ne mawka voqe ni sa hrvat ske stra ne. Go vo re }i o iz gradwi auto pu ta Bawalu ka - Do boj Yom - bi} je ka zao da o~e ku je da }e inos tra na kom pa ni ja ko ja pobi je di na ten de ru an ga `o va ti do ma }u gra e vin sku ope ra ti - vu kao ko ope ran te. Do dao je da je de set kom pa ni ja ispu ni lo pre li mi nar ne uslo ve iz tende ra i da }e po sao do bi ti ona kom pa ni ja ko ja do 20. ju la bu de ima la naj po voqni ju po nu du. Us ta vni sud BiH pre su dio da RS ni je na dle `na za dr`a vnu imo vi nu na wenoj te ri to ri ji Odlu ka bez posqedi ca na ra spo dje lu imo vi ne za bra nom je ra spo la gawa, ~i - me se ospo re ni za kon stavqa van sna ge. Odlu ka je do ne se na na zah tjev Su lej ma na Ti hi }a, ko ji je u vri je me po dno {ewa zah tje va bio za mje nik pred sjeda va ju }eg Do ma na ro da Par lamen ta BiH. Sud je odlu ku obra zlo `io ti me da je re gu lisawe sta tu sa ove imo vi ne, pre ma Us ta vu, u na dle `nos ti BiH. V. K.

3 BEO GRAD - Man da tar za sas tav Vla de Srbi je Ivi ca Da ~i} re kao je da o~e - ku je da ga us ko ro po sje ti mi nis tar spoqnih po slo va BiH Zlat ko La gumyija. - ^uo sam se ne da vno sa wim pu tem te le fo na. To je po li ti ka mi ra, sta bilnos ti i po mi rewa - re kao je Da ~i} za Doj ~e ve le. Od go va ra ju }i na pi tawe ka ko na mje ra va da vo di re gi onal nu po li ti ku ako Ivica Da ~i} ~e ka Zlatka La gumyiju iza se be ima pred sje dni ka Srbi je ko ji ka `e da u Sre bre ni ci ni je bi lo ge - no ci da, Da ~i} je re kao da je ne da vno sa pred sje da va ju }im Pred sje dni{ tva BiH Ba ki rom Ize tbe go vi }em imao ve oma ko ris tan i srda ~an raz go vor. Da - ~i} je re kao da je pu tem te le fo na raz go va rao i sa pred sje da va ju }im Sa vje ta mi nis ta ra BiH Vje ko sla vom Be van dom. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Sas ta nak li de ra se dam naj ja ~ih po li ti ~kih par ti ja u Bawalu ci Ti hi} blo ki ra spro vo ewe pre su de "Sej di}-fin ci" Svi li de ri, osim Ti hi }a, usa gla si li su se sa pri je dlo gom asi me tri ~nog rje {ewa za spro vo ewe pre su de u "slu ~a ju Sej di}-fin ci", {to zna ~i da bi se ~lan Pred sje dni{ tva BiH iz RS bi rao di rek tno, a iz FBiH in di rek tno FO TO: V. TRI PI] PI [E: SVJETLANA TADI] svje tla srpske.com BAWALU KA - Li de ri se - dam naj ja ~ih po li ti ~kih par ti ja u BiH do go vo ri li su u pe tak u Bawalu ci me ha nizam ko or di na ci je svih ni voa vlas ti o pi tawima ko je je potre bno rje {a va ti na pu tu evrop skih in te gra ci ja i za du `i li Sa vjet mi nis ta ra BiH, vla de en ti te ta i Br~ko dis tri kta da do 31. av gus ta u vi du do ku men ta pre dlo `e dogo vo re ni me ha ni zam. Na sas tan ku ko ji je or gani zo vao li der SDS-a Mla den Bo si}, osim Bo si }a pri sus tvova li su i pred sje dni ci SNSDa Mi lo rad Do dik, SDP-a BiH Zlat ko La gumyija, SDA Su lejman Ti hi}, Sa ve za za boqu bu - du }nost Fa hru din Ra don ~i}, HDZ-a BiH Dra gan ^o vi} i HDZ-a Bo `o Qubi}. Do go vor Svi li de ri, osim Ti hi }a, usa gla si li su se sa pri je dlogom asi me tri ~nog rje {ewa za spro vo ewe pre su de u "slu ~a ju Sej di}-fin ci", {to zna ~i da bi se ~lan Pred sje dni{ tva BiH iz RS bi rao di rek tno, a iz FBiH in di rek tno. Li de ri su se usa gla si li da u bu du }em pe ri odu bu de defi ni san za je dni ~ki pri je dlog za spro vo ewe pre su de, ko ji bi sa dr`a vao prin ci pe izbo ra is pred RS i FBiH. Pred sje dnik SNSD-a Milo rad Do dik re kao je da pri likom de fi ni sawa sis te ma ko or di na ci je tre ba po {to va ti us ta vne na dle `nos ti, ukqu~i - vawem svih u spro vo ewe po liti ka EU. Po no vio je da RS ne odus ta je od di rek tnog izbo - ra ~la na Pred sje dni{ tva ^ovi} i Dodik napu{taju sastanak BiH iz Srpske. - Ti hi} je na po ~et ku bio za taj mo del, ali sa da odje dnom sve ospo ra va. Ni je mu sme ta lo da tri go di ne Pa ra vac bu de ~lan Pred sje dni{ tva iza bran u Par la men tu, a sa da je o~i gle - dno da se ra di o po li ti ~koj uta kmi ci ko ja de fi ni ti vno blo ki ra put BiH ka evrop skim in te gra ci ja ma - ka zao je Do dik. Pred sje dnik SDS-a Mladen Bo si} re kao je da je o na - ~i nu ko or di na ci je pre go vo ra sa EU pos ti gnut je dno gla san do go vor i da se za du `u ju Sa vjet mi nis ta ra BiH, vla de en ti te - ta i Br~ko dis tri kta i da odmah po ~nu sa pri pre ma ma odgo vo ra iz oblas ti ja vnih nabav ki i za {ti te oko li ne ko je za hti je va Ma pa pu ta. - To }e bi ti test spo so b- nos ti fun kci oni sawa ko ordi na ci je u BiH i od go vo ri se mo ra ju pri pre mi ti do 15. sep tem bra - re kao je Bo si} i do dao da se o~e ku je i da se do 31. av gus ta pre dlo `i meha ni zam ko or di na ci je svih ni voa vlas ti. O pi tawu pri mje ne odlu - ke u "slu ~a ju Sej di}-fin ci", Bo si} je is ta kao da su defi ni sa na dva pri je dlo ga i da se otva ra mo gu }nost da se do e do ko na ~nog rje {ewa, {to bi zna ~i lo kom pro mis, odno sno da se pri hva te stavo vi i RS i FBiH. Blo ka da SDA Pred sje dnik SDA Su lejman Ti hi} re kao je da je SDA pro tiv asi me tri ~nih rje {ewa. - Mi se za la `e mo za je dan na ~in jer svi ~la no vi Pred sje - dni{ tva tre ba da ima ju is ti le gi ti mi tet - is ta kao je Ti hi} i do dao da bi asi me tri ja vo di - la daqoj po dje li BiH. - Ka da je u pi tawu izbor de le ga ta za Dom na ro da, ne mo - `e mo po dr`a ti rje {ewa ko ja bi di je li la Fe de ra ci ju na dva di je la, jer bi se po li ti ~ki pred sta vni ci Hrva ta bi ra li 90 od sto iz Her ce go vi ne, a Bo{waka iz Tu zlan skog, Ze ni - ~kog, Sa ra jev skog kan to na, tako zva ne "filyan dr`a ve" ko ju mi ni smo htje li pri hva ti ti ni u da le ko te `im vre me ni ma - ka zao je Ti hi}. Pred sje dnik SBB-a Fa h- ru din Ra don ~i} re kao je da se SDA na sas tan ku po na {a - la opo zi ci ono pre ma evrop - skom pu tu. - SDA je ima la bo{wa ~ki sa bor i pro gla si la tu "filyan dr`a vi cu" i ako je iko ov dje ce ment tri ra zli ~i - te op ci je, u fa kti ~kom smi - slu, to smo La gumyija i ja kao dvi je po li ti ~ke stran ke. To je tre ba lo re }i i u pri sus tvu Ti - hi }a ko ji bje `i od ovih ar gume na ta - is ta kao je Ra don ~i} u tre nut ku dok je Ti hi} na pu - {tao kon fe ren ci ju za no vi na - re oprav dav {i se da mo ra na klawawe yuma na ma za. Pred sje dnik SDP-a Zlat ko La gumyija re kao je na ovo Ti - hi }e vo obja{wewe za odla zak da se i dru gi `u re da bu du na Li de ri stra na ka su se dogo vo ri li i da stran ke na - pra ve ko deks po na {awa u pre di zbor noj kam pawi ko ji }e de fi ni sa ti pra vi la po - na {awa. Do dik je re kao da }e se ko - de ksom stran ke oba ve za ti da po {tu ju odre e na po li - ti ~ka po na {awa. - Da ne vi di mo onu la krdi - ju ko ju vi di mo u svim izbor nim kam pawama, da KO DEKS dru gom mjes tu, ali da od to ga ne pra ve "ne ko ve li ko po li ti - ~ko ili te hni ~ko pi tawe". - Is ti ne ra di, tre ba zna ti da je Ti hi }u nu e no da bu de dio rje {ewa. On ni je bio u mo gu }nos ti da po nu di par lamen tar nu ve }i nu i ja sno je re - kao da }e blo ki ra ti sve i da }e nas to ja ti da za dr`i sta tus kvo da se ni {ta ne mo `e po maknu ti - ka zao je La gumyija. TI HI] na pus tio kon fe ren ci ju za no vi na re prav da ju }i se da mo ra klawati yuma na maz Do dao je da se, za mo del ko ji su stran ke iz FBiH usa gla si le za pri mje nu "Sej - di}-fin ci" u izbo ru de le ga - ta Do ma na ro da, Ti hi} za la gao do una zad mje sec. - Po ka za lo se da se dmi pu t- nik uop {te ni je za in te re so - van za rje {ewe i za to da se ba vi mo je dni dru gi ma, umjes to da se ba vi mo re al nim pro blemi ma - ka zao je La gumyija. se ja sno pro pi {e na ko ji na ~in se stavqaju pla ka te, da ne ma trgawa, ovog ili onog i da je to ne {to {to ap so lu tno tre ba da pot - vrdi dos ti gnu ti ni vo po li - ti ~ke kul tu re - ka zao je Do dik. La gumyija je re kao da }e ko deks oba ve za ti pred sta - vni ke stra na ka da na aktivan na ~in go vo re za {ta su, a ne pro tiv ~e ga su. Lideri jednoglasni u pogledu mehanizma koordinacije Pred sje dnik HDZ-a BiH Dra gan ^o vi} je re kao da je upra vo na sas tan ku u Mos ta ru, na in sis ti rawe Ti hi }a, pravqeno rje {ewe ko je je pre dlo - `e no. - ^u di me is tup Ti hi }a ko - ji je evi den tno u fun kci ji aktu el ne po li ti ~ke si tu aci je - ka zao je ^o vi}. Pred sje dnik HDZ-a Bo `o Qubi} re kao je da se, pod pi tawem izbo ra ~la no va Pred sje dni{ tva, po dra zu mi je - va da se sva ki po sla nik u Pred sta vni ~kom do mu mo `e kan di do va ti, da kan di da tu re idu u Dom na ro da i da ta mo tri klu ba iza be ru po je dnog pred sta vni ka. - To on da ide na pot vr i - vawe u Pred sta vni ~ki dom, {to zna ~i da hrvat ski klub mo `e kan di do va ti kao svog pred sta vni ka Der vu Sej di }a ili Ja ko ba Fin ci ja, {to je za nas pri hvatqivi je, ne go da pri pa dni ci dru ga dva na ro da iza be ru Bo `u Qubi }a - ka zao je Qubi}. Na sas tan ku li de ra ra zma - tra ni su i pro ce si re kon stru - kci ja vlas ti na ni vou BiH i FBiH. Do dik je re kao da je Ti hi} ja sno re kao da se na sje - dni ci Do ma na ro da, ko ja je zaka za na za 19. jul, ni {ta ne }e de si ti u ve zi sa ra zrje {ewem ~la no va Sa vje ta mi nis ta ra i da SDA ima me ha ni zam za to. Do go vo re no je i da u sqede }ih de set da na dva enti tet ska pre mi je ra, za je dno sa pred sje da va ju }im Sa vje ta mi nis ta ra, iza u sa do ku menti ma ko ja tre ba da po tpi {u o pi tawu voj ne i dr`a vne imovi ne i da oni idu pre ma Parla men tu.

4 4 14. i 15. jul GLAS SRPSKE Ko men tar dana Rat do ju ~e ra{wih ko ali ci onih par tne ra SDP-a i SDA Sulejman Tihi} i Zlatko Lagumxija Pi {e: Krstina ]IRKOVI] Ru {i teqi mi ra u Sre bre ni ci Da se u Sre bre ni ci go di na ma kr{e za ko ni Re pu bli ke Srpske i ugro`avaju osnovna qudska prava, potvr uje i #slu- ~aj crkve# u Du gom Poqu. Na ime, vje ru ju }i srpski na rod, ko - ji `i vi u tom di je lu Sre bre ni ce je pri je dvi je go di ne odlu ~io da svo jim nov cem sa gra di hram u ko jem }e se vjen ~a - va ti i kr{ta va ti, Bo gu mo li ti za zdravqe, mir i qubav me u Za Durakovi}a krsto vi "pro vo ka ti vni" a po di zawe srpskih spo men-obiqe `ja kraj pu ta "ogra ni ~a vawe te ri to ri je" qudima. Ni su ni slu ti li da }e ti uzvi {e ni ciqevi i do bro na mjer nost bi ti do ~e ka ni osu da ma, opstru kci ja ma i ~i ta vom uj dur mom bo{wa ~kih po li ti ~a ra ko ji su se, kao i uvi jek do sa da, po - ku {ali prikriti iza neka kvih udru `ewa ili grupa nezadovoqnih gra ana nesrpske nacionalnosti. Ali, ni je crkva u Du gom Poqu prvi trn u oku bo{wa ~kim predstavnicima srebreni ~ke vlasti. Izgon pravoslavnih bogomoqa i obiqe`ja iz sjedi {ta nekada{we Srebreni ~ke mitropolije, po ~eo je jo{ godine kada je iz kabineta tada{weg na ~elnika [efketa Hafizovi }a nalo`eno da se uklo ni krst na Sta rom gra du iznad Sre bre ni ce i po ru {i zapo ~eta crkva Prepodobnog Sisoja Velikog u Poto ~arima. Taj ne obavqeni za da tak pre dao je u ama net svom sqe dbe ni - ku Abdurahmanu Malki }u, koji je vi {e puta, ali bezuspje- {no, za ka zi vao da tu me ru {ewa tih sve tiwa. Ni je bi lo novca, iako je tih godina obilato stizao u Srebrenicu, kojim bi se mogla realizovati ru {ila ~ka namjera tada{weg prvog ~o vje ka u op {ti ni, u ko joj Srbi jo{ ~i ne ve }i nu. Ba ge re je, kao sred stvo mir ne bor be pro tiv Srba i srpskih obiqe`ja, naslijedio i aktuelni vr{ilac du`nosti na ~elnika ]amil Durakovi}. I wemu, kao i wegovim prethodnicima smetaju spomen-obiqe`ja stradalim Srbima, koja su podignuta pored puta, jer prolaznici zastaju i odaju po ~ast i nekim drugim nevinim `rtvama Srebrenice. Du ra ko vi} ne vje {to kri je da mu to sme ta. Tvrdi da mu ne smetaju srpski spomenici, nego navodno na ~ini obiqe`avawa mjes ta stra dawa Srba. Za wega su krsto vi #pro vo ka ti - vni# a po di zawe srpskih spo men-obiqe `ja kraj pu ta #ograni ~avawe teritorije#. Ovakvi stavovi Durakovi }a definitivno ne ostavqaju nikakvu nadu u boqu i zajedni ~ku budu }nost Srebreni ~ana. A to je va `no, jer }e se on, kao ne za vi sni kan di dat za na ~el ni - ka ove op {tine, predstaviti srebreni ~kim glasa ~ima kao ~uvar mira, graditeq tolerancije i dobrih kom{ijskih odno sa izme u Srba i Bo{waka. A dok to bu de obe }a vao, zah tjev za iz da vawe do zvo le za gradwu crkve u Du gom Poqu }e, naj vje ro va tni je, skupqati pra {inu u fiokama nadle`nog op {tinskog odjeqewa. On mo `e da ka `e, a da ~i ni se ta ko i bu de, da Srpska pra vo sla - vna crkva u Srebrenici ne dobije gra evinsku dozvolu sve dok je on na ~e lu op {ti ne. On je #ja ~i# od za ko na, mi nis tar - sta va i su do va. Jer, sve za kon ske odlu ke i rje {ewa pa da ju u kabinetu na ~elnika Srebrenice. Padale su, ka`emo, i napomiwemo da ni ~i ja si la ni je Bo gu mi la. Igor Ra do ji ~i}, pred sje dnik Na ro dne skup {ti ne RS Ka zao da BiH ni je nasqe dna be go vi na da bi je bi lo ko bi lo ko me os tavqao, oci je niv {i da je izja va tur skog pre mi je ra iri ti ra ju }a. Ta jip Er do gan, pre mi jer Tur ske Izja vio da mu je Ali ja Ize tbe go vi}, ka da je le `ao u bol ni ci u Sa ra je vu, re kao da mu os tavqa Bo snu u ama net. SDA: La gumxija pre va rant Lagumxija me to dom blic kri ga, pre uzi mawem kon tro le nad me di ji ma, po li ci jom, pre du ze }i ma sa sna `nim ka pi ta lom mi sli da }e pre uze ti vlast u svo je ru ke i pre ko no }i me dij skim de mo ni zovawem eliminisati sve one ko ji mu sme ta ju, navodi SDA PI DOMAZET glas ol.net SA RA JE VO - Na kon {to su pos ta li svje sni da mo ra ju pri zna ti de mo krat ske prin ci pe i na pus ti ti vla - da ju }u ko ali ci ju, li der SDA Su lej man Ti hi} i wego vi kom pawoni sa ame ri ~ke crne lis te prvo su se `a li - li da je "ci je li svi jet protiv wih", a on da su po ~e li da pri pre ma ju te ren otvo re - no po zi va ju }i na ja vnu egze - ku ci ju pred sje dni ka SDP-a Zlat ka La gumyije. Na ve de no je ovo u sa op - {tewu SDP-a po vo dom re agovawa SDA na in ter vju ko ji je li der SDP-a Zlat ko La gumyija dao "Dne vnom ava zu". Iz SDA na vo de da je La - gumyija or to dok sni pre va - rant, ~i je su me to de po li ti ~ke bor be splet ka - SA RA JE VO - Pri je dlog zako na o su ko bu in te re sa u insti tu ci ja ma BiH ni je ni ka kav pre nos na dle `nos ti, {to po - ku {a va po gre {no ja vnos ti da pre do ~i SDS, ne go "dil po slani ka te stran ke Ale ksan dre Pan du re vi} sa SDA", re kao je u pe tak "Gla su Srpske" {ef Klu ba po sla ni ka SNSD-a u Pred sta vni ~kom do mu Par lamen ta BiH Dra go Ka la bi}. - SDS ne ra zu mi je su {ti nu tog za ko na i iza wiho ve odlu ke kri je se wihov do go vor sa SDA. Mi slim da je to stav sa - rewe, ko ri{ }ewe po li cij - skih do si jea sa po lu is ti na - ma, sumwi~ewe ili in di ka ti vni "na vo di NN oso ba" u po li ti ~kim obra ~u - ni ma, stavqawem tih ma te rija la kroz ra zne me dij ske ka na le u de nun ci rawu qudi i wiho vih po ro di ca. - La gumyija za se be ka `e da "ni ti va ra, ni ti ble fi ra" - pi tawe je sa mo: ko ga to sve ne i ne va ra i ne ble fi ra!? Stran ce ubje u je o na vo dnoj Iz SDA ka `u da "vrsni mani pu la tor ~ak i svom no - vom po li ti ~kom par tne ru SBB-u, ve} una pri jed po d- vaquje ku ka vi ~je ja je pre ba - cu ju }i mu svu od go vor nost za bu du }e eko nom sko mo je dnog wiho vog po sla ni ka ko ji ima li ~ni in te res da za - kon ne pro e. Za kon ne ma ni ka - kve ve ze sa pri ~om o pre no su na dle `nos ti za to {to je to bio i os tao ni vo BiH - re kao je Ka la bi}. Do dao je da RS sa mos tal no kre ira svoj za kon i da tu oblast mo `e da ure u je u skla du sa svo jim us ta vnim ovla{ - }ewima. - Za nimqivo je da za ra z- li ku od ovog za ko na za SDS Za kon o ca rin skoj ta ri fi za ko ji su gla sa li ni je pre nos na - PAR TNE RI SDP: SDA ide u propast vlas ti toj na ro dnoj po dr{ci, dok se ne usu di iza }i kao oso - ba na bi lo ko je izbo re - na vo - de iz SDA. SDP: La gumyija ne ma ~e ga da se sti di Na vo de da La gumyija "meto dom blic kri ga, pre uzi mawem kon tro le nad me di ji ma, po li ci jom, pre du ze }i ma sa sna `nim fi nan sij skim kapi ta lom, mi sli da }e pre uze - stawe!". - Za ra zli ku od wih SDP }e za je dno sa svo jim par tne r- i ma in sis ti ra ti na rje {a - vawu pro ble ma gra a na i za {ti ti pra vnog po ret ka - is ta kli su iz SDP-a. dle `nos ti, iako je mno go opa - sni ji za RS - re kao je Ka la bi}. Pan du re vi }e va je re kla da su po je di ni po sla ni ci SNSDa ukqu~u ju }i i Ka la bi }a promo to ri in te re sa SDP-a. PAN DU RE VI]: Ka la bi} i SNSD pro mo to ri SDP-a - Ovim za ko nom re troa kti - vno se uvo di pri mje na za ko na da bi se san kci ja oslo bo di la ~e tvo ri ca fun kci one ra SDPa. Pi tam se za {to ka da su san - ti vlast u svo je ru ke i pre ko no }i me dij skim de mo ni zovawem svih onih ko ji mu sme ta - ju eli mi ni sa ti ih me to da ma po li ti ~kih obra ~u na po licij skim sred stvi ma". - Zlat ko La gumyija ne ma ni ka kvog ra zlo ga da se sti di svo je bio gra fi je, ni ti pri jera tne, ra tne i po sli je ra tne pro {los ti. Od pro {los ti se ne `i vi i za to ni ti on ni ti SDP ne `e le da se ba ve biogra fi jom ni ti Su lej ma na Ti - hi }a, ni ti wego vih sa ra dni ka iako se tvrdi za ne ke od wih da u oba vje {tajnim kru go vi ma pos to je po hraweni vi deo snimci - od go va ra ju iz SDP-a. Do da ju da je "ja vnost prepo zna la da je SDA kre nu la pu tem bez po vrat ka, pu tem na ko jem su spre mni na sve ka ko bi se odr`a li na vlas ti". Dra go Ka la bi}, {ef Klu ba po sla ni ka SNSD-a u Par la men tu BiH Op tu `io Pan du re vi }e vu da je u di lu sa SDA kci oni sa ni fun kci one ri SDS-a i SNSD-a, SDP ni je na ma ta ko po ma ga la - re kla je Pan du re vi }e va. Tvrdi da ovaj za kon ni je wen dil sa SDA, ne go dil poje di nih po sla ni ka SNSD-a sa li de rom SBB-a Fa hru di nom Ra don ~i }em. - Po je di ni po sla ni ci SNSD-a spre mni su pre ni je ti i na dle `nost da bi obe zbi je - di li Ra don ~i }u da sa ~u va to - raw, "Avaz" i do bi je mi nis tar sku fo tequ - ka `e Pan du re vi }e D.

5 Ko mi si ja za kon ce si je BiH je dna od naj ne efi ka sni jih in sti tu ci ja Osam go di na tro {e mi li one, odo bri li je dnu kon ce si ju Buyet Ko mi si je za kon ce si je od go di ne, ka da je po ~e la sa ra dom, po ras tao sa mar ke na KM u go di ni PI [E: SVJETLANA TADI] svje tla srpske.com BAWALU KA - Za osam godi na ko li ko pos to ji Ko mi si ja za kon ce si je BiH do ni je la je sa mo je dnu odlu ku o do dje li kon ce si je, ali to za po sle ne u toj in sti tu ci ji ni je spre ~a - va lo da go di{we po tro {e mili one ma ra ka. Ko mi si ja za kon ce si je BiH se fi nan si ra iz buyeta in stitu ci ja BiH u ko jem je stav ka za weno po slo vawe izno si la od mar ku u do KM u go di ni. U iz vje {ta ju o fi nan sijskoj re vi zi ji Ko mi si je za go di nu na ve de no je da su weni ~la no vi za ko ri{ }ewe tri slu - `be na vo zi la na vo di li ne pri - mje re no vi so ke tro {ko ve. Ta ko su za go ri vo po tro {i li ma ra ka, za unajmqivawe parking pros to ra 960, a za ma te rijal i uslu ge oprav ki i odr`a vawa ma ra ka. Re vizo ri su ut vrdi li da su uslu ge par kin ga evi den ti ra ne i uz uslu ge prawa vo zi la za {ta je po tro {e no 705 ma ra ka, dok je osi gu rawe vo zi la pla }e no ma ra ka. Dva vo zi la na ra spo la gawu 24 ~a sa ima ju pred sje da va ju }i Ko mi si je i wegov za mje nik, a ova pri vi le gi ja oprav da na je "od go vor no{ }u i pri ro dom po - sla". - Pre gle dom pu tnih na lo ga za vo zi la ut vr e no je da se oni ure dno po puwava ju, ali se ~es to na vo de ne pri mje re no vi so ki izno si "lo ko" vo`we, te ko ri{ - }ewe vo zi la u ne ra dne da ne, odno sno to kom vi ken da - ut vrdi - li su re vi zo ri i do da li da je po tre bno prei spi ta ti odre dbe pra vil ni ka ko ji da je pra vo na ko ri{ }ewe vo zi la 24 ~a sa dne - vno. Za ru ko vod stvo, rad i tro - Pred sta vni ci mi nis tar sta va i fon do va PIO pos ti gli do go vor Voj ni ci do bi ja ju pen zi ju BAWALU KA - Pred sta - vni ci na dle `nih mi nis tar - sta va i en ti tet skih fon do va pen zij sko-in va lid ske za {ti - te usa gla si li su u pe tak krite ri jum za ra spo dje lu nov ca en ti tet skim fon do vi ma ko ji je pla ni ran u buyetu in sti tuci ja BiH za is pla tu pen zi ja pri je vre me no pen zi oni sa nim pri pa dni ci ma Oru `a nih sna ga BiH. {ko ve Ko mi si je za kon ce si je in te re so va la se po sla nik SNSD-a u Pred sta vni ~kom do - mu Par la men ta BiH Du {an ka Maj ki}, ko ja je na je dnoj od sje d- ni ca pos ta vi la po sla ni ~ko pitawe po sve }e no ra du te in sti tu ci je. Pred sje da va ju }i Ko mi si je Ha med Me {a no vi} po ku {ao je da obja sni svrhu pos to jawa te in sti tu ci je. - Ka da je u pi tawu do dje la kon ce si ja ko je su u na dle `nos ti BiH, Sa vjet mi nis ta ra BiH dono si odlu ke o vrsti, pre dme tu i obi mu kon ce si je ko ja se do djequje, a pot vr u je je Par la ment BiH - na veo je Me {a no vi}. PRED SJE DA VA JU ]I i za mje nik ko ris te slu `be na vo zi la 24 ~a sa dne vno On je do dao da kon ce si ju do djequje mi nis tar stvo ili dru gi or gan ko ji odre di Sa vjet mi nis ta ra. - U slu ~a ju za je dni ~ke na - dle `nos ti BiH i en ti te ta ili Br~ko dis tri kta na dle `ni orga ni usa gla {a va ju uslo ve i oblik do dje le kon ce si ja - is takao je Me {a no vi} ne obja sniv - {i {ta on da ra di Ko mi si ja na ~i jem je ~e lu. GO DI NA TRO [AK (KM) (od 1. ma ja) Uku pno * Tro {ko vi Ko mi si je za kon ce si je BiH od po ~et ka wenog ra da VOJ NI CI tre ba da dos ta ve rje {ewa do 18. ju la Na osno vu do go vo re nih kri te ri ju ma bi }e odre en iznos nov ca ko ji }e bi ti pre - ba ~en Fon du PIO RS i Fe d- e ral nom za vo du PIO/MIO iz buyeta in sti tu ci ja BiH gdje je za voj ni ~ke pen zi je obe zbi je e no 19,9 mi li ona Do dao je da je u pro te klom pe ri odu do ne se na sa mo je dna odlu ka o do dje li kon ce si je na izgradwi auto pu ta na ko ri do ru 5C ko ju Par la ment BiH ni je pot vrdio. Me {a no vi} se prav dao i ~iweni com da kon ce si je iz za je dni ~kih na dle `nos ti, i Ha med Me {a no vi} ma ra ka. - Do go vo re no je da svi otpu {te ni voj ni ci, ko ji su osi gu ra ni ci Fon da PIO RS dos ta ve pra vo sna `na rje - {ewa o ka te go ri za ci ji Fon - du PIO do 18. ju la ra di usa gla {a vawa bro ja li ca iz RS ko ja ispuwava ju uslo ve za ko ri{ }ewe na ve de nih grant sred sta va - sa op {te no je iz Mi nis tar stva od bra ne BiH. Sjedi{te Ko mi si je za kon ce si je po red vi {e zah tje va za do dje lu, jo{ ni su usa gla {e ne od stra - ne na dle `nih in sti tu ci ja i ni su zva ni ~no dos tavqene Zaje dni ~koj ko mi si ji za kon cesi je na ra zma trawe i odo bra vawe. Ko mi si ja dje lu je u dva slu - ~a ja - u svoj stvu Ko mi si je za do d- je lu kon ce si ja BiH i u svoj stvu Za je dni ~ke ko mi si je za kon ce si - je. I u je dnom i u dru gom slu - ~a ju su an ga `o va ni Ha med Me - {a no vi} iz Tra vni ka, Mi lo mir Amo vi} iz So ko ca, \o ko Sli je p~e vi} iz Bawalu ke, Men sur [e ha gi} iz Vla se ni ce, Ivo An dri} vi ni ca, An - to Ma ti} iz Li vna i Mus ta fa Ra mi} iz Br~kog. Tre nu tno je u to ku spro vo ewe pro ce du re izbo ra ~la no va Ko mi si je ko ji ma su man da ti is te kli. Idu }i sas ta nak re sor nih mi nis tar sta va i fon do va PIO za ka zan je za 23. jul, ka - da bi tre ba lo da bu de usa gla - {en spo ra zum o tran sfe ru nov ca. U Fon du PIO RS ka za li su u pe tak "Gla su Srpske" da }e bi ti pre dlo `e no da oni bu du sa mo te hni ~ki ser vis za is pla tu. V. K. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Zah tjev Tu `i la{ tva BiH Za tra `e no pro du `ewe pri tvo ra ko vi }a SA RA JE VO - Tu `i la{ tvo BiH za tra `i lo je u pe tak od Su da BiH da pro du `i pri tvor Sa ko vi }u ko ji je osumwi~en za zlo ~in po ~iwen go di ne nad Bo{waci ma na po dru ~ju op {ti ne Bra tu nac, ja vi le su agen ci je. U zah tje vu za pro du `ewe pri tvo ra Tu `i la{ tvo je na ve lo da pos to ji mo gu }nost bi je ga osumwi~e nog, wego vog uti ca ja na svje do ke i na ru {a vawa ja vnog re da i mi ra. Od bra na je pre dlo `i la da pri je dlog Tu `i la{ tva bu de odba ~en i ko vi} bu de pu {ten na slo bo du uz mje re za bra ko vi}, ko ji je uha p{en sre di nom ju na, osumwi~en je da je u ma ju go di ne po ~i nio zlo ~in nad bo{wa ~kim sta no - vni{ tvom u se lu Hran ~a u ko jem su ubi je ne ~e ti ri oso be, a de vet za robqenih ni ka da ni je vi e no `i vo. Po ro di ce ubi je nih iz Bro da Pos to je ~vrsti do ka zi pro tiv Ko va ~e vi }a DER VEN TA - Po ro di ce ubi je nih i bo ra ~ka udru `ewa iz Bro da poz dra vi li su po ~e - tak su ewa Ze mi ru Ko va ~e vi - }u, op tu `e nom za ra tni zlo ~in nad ci vi li ma srpske na ci onal nos ti u se lu Si je - kov cu i dru gim mjes ti ma na po dru ~ju Bro da izra ziv {i na - du da }e mu Sud BiH izre }i za slu `e nu ka znu, jer pos to je ~vrsti do ka zi za zlo ~i ne ko je je po ~i nio. Pred sje dnik Udru `ewa za tra `ewe nes ta lih iz Bro da Mar ko Gra bo vac re kao je agen ci ja ma da pos to je do ka zi da je Ko va ~e vi}, biv {i pripa dnik HVO-a, u~es tvo vao i u li kvi da ci ji dje ce i `e na iz Po driwa ko ji su u ~e ti ri auto bu sa kre nu li ka za pa dnoj Evro pi, ali su za us tavqeni kod Bro da. On je pod sje tio da je tu `ba za ra tne zlo ~i ne po - ~iwene u Bro du dos tavqena Ha {kom tu `i la{ tvu go di ne, ali je ka sni je ustupqena Su du BiH. Su ewe Mi lu nu Korwa~i Odbi jen zah tjev za izu ze }e su di je SA RA JE VO - Sud BiH odbio je u pe tak zah tjev od bra ne Mi - lu na Korwa~e, op tu `e nog za zlo ~i ne u ^aj ni ~u go di ne, za izu ze }e je dnog od ~la no va Sud skog vi je }a, ja vi le su agen ci je. Pred sje da va ju }i Sud skog vi je }a Dar ko Sa maryi} ni je na ro ~i - {tu obra zla gao ovu odlu ku, ali je za mo lio do da tnog bra ni oca op tu `e nog Mi la nu Bo rov ~a nin-bu li} da po raz go va ra s wim i obja sni mu pro ce du re u ve zi sa ispi ti vawem svje do ka. Korwa~a je op tu `en da je kao ko man dant je di ni ce "Pla vi or lo - vi" u~es tvo vao u pro go nu Bo{waka sa po dru ~ja ^aj ni ~a, ukqu~u ju - }i ubis tvo 11 ci vi la po ~iweno 19. ma ja na Mos ti ni. Fo to gra fi ja izra el ske dje voj ke u bi ki ni ju sa auto mat - skom pu {kom obje {e nom o ra me vrlo brzo je pos ta la hit na dru{ tve noj mre `i "Fej sbuk". Pre tpos tavqa se da je ova os ku dno odje ve na, ali odli ~no na oru `a na dje voj ka, pri pa dnik voj ske Izra ela, dr`a ve ~i ji su voj ni ci oba ve - zni da se ne odva ja ju od li ~nog oru `ja, pre no se agen ci je. Svi ~la no vi izra el ske voj ske oba ve zni se da uz se be uvi jek no se oru `je ko je su za du `i li u voj noj ba zi bez ob - zi ra na okol nos ti. Ka zne za iz gubqeno oru `je su ve oma stro ge, pa ne pa`qivi voj ni ci la ko mo gu da za gla ve u za - tvo ru. Pre ma izra el skim za ko ni ma, cje lo ku pna `en ska po pu la ci ja oba ve zna je da u voj sci pro ve de dvi je go di ne po sli je pu noqet ne ~i ne oko tre }i ne oru `a nih sna ga Izra ela i ~ak po lo vi nu ofi cir skog ka dra.

6 6 14. i 15. jul GLAS SRPSKE Dru{tvo Unaprijediti saradwu BiH i Indije SARAJEVO - Ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} i ministar inostranih poslova Indije Prenet Kaur razgovarali su u petak u Sarajevu o ekonomskoj saradwi dvije zemqe konstatuju}i da postoji dosta prostora za unapre ewe odnosa u ovoj oblasti, prenijele su agencije. Na sastanku je konstatovano da robna razmjena ni izdaleka ne zadovoqava interese i mogu}nosti obje zemqe, zbog ~ega je tu razmjenu neophodno unaprijediti. BAWALU KA - Ma hovqan ska petqa sve ~a no }e bi ti pu {te na u sao bra }aj u ne djequ, 15 ju la, sa op {ti li su iz Mi nis tar stva sao bra }a ja i ve za RS. Mi nis tar za pros tor no ure ewe, gra e vi nar stvo i eko - lo gi ju RS Sre bren ka Go li} tom pri li kom di re kto ru JP "Auto pu te vi RS" uru ~i }e Rje {ewe o odo brewu za upo tre bu petqe "Ma hovqani". Uku pna du `i na sao bra }aj ni ce na ma hovqan skoj petqi, za je dno sa du `i nom obje kta izno si se dam ki lo me ta ra i 360 me ta ra. Ra do ve na petqi izvo dio je kon zor cij "OHL ŽS" iz ^e {ke i "Nis ko gradwa" iz La kta {a. Nad zor nad izvo - ewem ra do va ima li su kon zor cij "KuK" iz Wema ~ke i "Pro jekt" iz Bawalu ke. Iz gradwa ma hovqan ske petqe, ko - ja }e spa ja ti auto put Bawalu ka - Gra di {ka i auto put Bawalu ka - Do boj, po ~e la je u apri lu go di ne. M. Mi. "[u me Srpske" Sje dni ca NO u uto rak BAWALU KA - Kon sti tu ti vna sje dni ca no vo ime no va nog Nad zor nog odbo ra "[u ma RS" tre ba lo bi da bu de odr`a na u uto rak, pot vrdio je "Gla su Srpske" ~lan no vo ime no va nog NO Mi lo rad Ja go di}. Vla da RS ra zri je {i la je kra jem pro {log mje se ca Nad zor ni odbor "[u ma RS" zbog ne po - {to vawa odlu ka Vla de. Za ~la no ve pri vre me nog Nad zor - nog odbo ra ime no va ni su Mi - lo rad Ja go di}, Dra go mir Je Jo vi ~i}, Go ran Ra ~i}, Biqana Mar ko vi}, Mi lan Ko va~ i Mi la din ko Cum bo. M. ^. Emir Kus tu ri ca An dri} grad niko ne mo `e za bra ni ti FO TO: A. ^AVI] Mi nis tar stvo sao bra }a ja i ve za RS Ma hovqan ska petqa u funkciji od ne djeqe Granice Najve}e gu`ve u Gradi{ci BAWALUKA - Zbog sezone odmora pove}ana je frekvencija vozila, pa su pove}ani i zastoji na grani~nim prelazima, a najve}e gu`ve su na prelazu Gradi{ka, gdje se u petak na ulazu u BiH ~ekalo oko sat vremena, a na izlazu 30 minuta. - Zbog gu`vi u Gradi{ci voza~ima savjetujemo kori{tewe grani~nog prelaza Dowa Gradina - Jasenovac gdje se trenutno ulazi u dvije kolovozne trake, a na prelazak granice ~eka se oko deset minuta - rekli su u Automoto savezu RS. D. K. VI [E GRAD - Pro slavqeni srpski re `i ser Emir Kus tu ri ca is ti ~e da An dri} grad ni je pro dukt ide o- lo gi je, ve} wegov do `ivqaj kul tu re, i po ru ~u je opo nenti ma da ni ko ne mo `e za bra ni ti je dan grad kao {to se mo gu za bra ni ti kwige i fil mo vi ko ji ne ko me, iz ko zna ko jih ra zlo ga, ne od go va ra ju. - Za mje ra ju mi ne ki da je An dri} grad kon tro ver zna gra e vi na. A zar An dri }e vo dje lo to ni je? No be lo vac je u svom dje lu sli kao dra mu Bo sne sa svim wenim kontro ver znos ti ma ve za nim za qude, na ci je, re li gi je. [ta je u to me lo {e - re kao je Kus tu ri ca, pre ni je le su agenci je. U BiH ni je dna op tu `ni ca za pri jetwe i go vor mr`we na in ter ne tu Admi nis tra to ri mo ra ju da uklawaju pri je te }e i uvredqive ko men ta re Za kon ni ko ne spro vo di Su {ti na pro ble ma u toj oblas ti uop {te kod nas je pra vo su e, a u Srbi ji in ter net por ta li mo ra ju da bu du pri javqeni u Agen ci ji za pri vre dne re gis tre, re kao ]ur ~i ja. U Hrvat skoj svi por ta li mo ra ju bi ti re gis tro va ni, re kao Du ka PI [E: GORAN MAUNAGA g.ma una glas srpske.com BEO GRAD, ZA GREB - U svim zemqama re gi ona, osim u BiH, izre ~e ne su san kci je za pri jetwe, uvre de, go vor mr`we i na ci onal nu ne t- rpeqivost izne se ne na inter net por ta li ma, "Fej sbuk" gru pa ma i fo ru mi ma. Iako u BiH pos to je kvali te tni za ko ni ko ji re gu li {u tu oblast, oni do da nas ni u je dnom slu ~a ju ni su pri mi jeweni, iako je pri jetwi sve vi {e, a MUP RS ima te hni ku ne op ho dnu za iden ti fi ka ci ju wiho vih po {iqaoca. Na {i sa go vor ni ci u Srbi ji, Hrvat skoj i BiH sla - `u se da je u san kci oni sawu ovih kri vi ~nih dje la na prvom mjes tu za ka za lo pra vo - su e, is ti ~u }i da hi tno tre ba do ni je ti i za kon ske odre dbe o re gis tra ci ji i na ~i nu fun k- ci oni sawa wuz por ta la, ko ji ~es to ne ma ju ni adre su, ni kon takt, ni od go vor no li ce. Pred sje dnik Dru{ tva novi na ra Voj vo di ne Pre drag ]ur ~i ja pod sje }a da je Osno vni sud u No - vom Sa du osu dio Vla di mi ra Samaryi}a na tri mje se ca za tvo ra zbog pri jetwi upu }e nih pre - ko dru{ tve - ne mre `e "Fej sbuk" no vi nar ki B92 Bran ki ci Stan ko vi}. - Su {ti na pro ble ma u toj oblas ti uop {te kod nas je pravo su e. Ima li smo lo{ za kon o ja vnom in for mi sawu. Za tim je bi la na ka ra dna re for ma pra vo su a, {to za po sle di cu ima spo ro re {a vawe tih slu - ~a je va, po se bno divqih me di ja, tj. por ta la - ka `e ]ur ~i ja. NAJ VI [E go vo ra mr`we i pri jetwi u ko men ta ri ma U Srbi ji wuz por ta li mora ju bi ti pri javqeni u Agenci ji za pri vre dne re gis tre i mo ra ju do bi ti do zvo lu za rad. Vi {i sud u Beo gra du osudio je u fe bru aru Si mu Vla - di ~i }a na tri mje se ca za tvo ra i dvi je go di ne uslo vne ka zne za kri vi ~no dje lo ugro `a vawe bez bje dnos ti jer je pri je tio pri pa dni ci ma LGBT po pu laci je pre ko "Fej sbu ka". Od go vor ni ka `u da svi oni ko ji na in ter ne tu na teri to ri ji Srbi je bu du {i ri li go vor mr`we i pri je ti li mo - gu o~e ki va ti po javqivawe na op tu `e ni ~koj klu pi. U Hrvat skoj je ta oblast jo{ ure e ni ja. Pred sje dnik Hrvat skog no vi nar skog dru{ - tva Zden ko Du ka za "Glas Srpske" ka `e da je ta oblast re gu li sa na Kri vi ~nim za konom, a da se svi in ter net FO TO: AR HI VA por ta li na la ze u cen tral noj evi den ci ji. - Naj vi {e go vo ra mr`we ima na in ter net por ta li ma, a naj vi {e ih je u ko men ta ri ma. Ali admi nis tra to ri mo ra ju da uklawaju ne po `eqne, prije te }e, uvredqive ko men ta re. Po li ci ja ra di svoj po sao dos - ta us pje {no, ali jo{ ni ov dje ne ma do voqno sud skih pro ce - sa ko li ko bi tre ba lo - ka `e Du ka. On is ti ~e da su in ter net por ta li re gis tro va ni u Vi je - }u za elek tron ske me di je, pa sve {to va `i za TV i ra dio, va `i i za in ter net por ta le. - Tre nu tno pos to ji oko 350 re gis tro va nih por ta la. Do onih ko ji ra de ne re gis tro va - ni uvi jek se mo `e do }i pre ko IP adre se. Pro {le go di ne u je sen no vi ne u [ved skoj su doni je le odlu ku da se, ako ho }e te da ko men ta ri {e te na wiho vim por ta li ma, mo ra te pri ja vi ti pu nim ime nom i pre zi me nom. To je je dno od mo gu }ih rje - {ewa - ka `e Du ka. Iz vr{ni di re k- tor Sa vje ta za {tam pu BiH Qiqana Zu ro vac izja vi la je da je dje lo vawe por ta la bez adre se pra va ek span zi ji anarhi je te da Sa vjet sa po li cij skim agen ci ja ma La `ni pro fi li U ma ju ove go di ne Sud u Za dru osu dio je Ma tu Ko `u la, zapo sle nog u grad skoj upra vi i ~la na Mla de `i HDZ-a, na dvi je go di ne uslo vno ili {est mje se ci za - tvo ra zbog otva - rawa la `nih pro fi la na "Fej sbu - ku", pri li kom ~e ga se pred stavqao kao dvi je Za dran ke. Ve li ki broj po li ti - ~a ra u BiH na "Fej s- bu ku" i "Tvi te ru" ima po ne ko li ko la `nih pro fi la, ali ni ko ni {ta ne pre du zi ma da se to spri je ~i. i pra vo su em in ten zi vno ra di na uvo ewu re da i za ko na u toj oblas ti. Svi za po sle ni u re da kci ji "Gla sa Srpske" po dni je li su po li ci ji i tu `i la{ tvu pri ja - vu pro tiv NN li ca zbog prijetwi smr}u no vi na ri ma na "Fej sbuk" gru pi "Spa si mo Pi - cin park" i por ta lu "Gla sa Srpske". Bawalu ~ki tu `i lac Swe`a ko vi} na sastan ku sa po li ci jom ni je da la na log za spro vo ewe is tra ge jer sma tra da tu ne ma kri vi - ~nog dje la. Po li ci ja iako ima mo gu - }nost da is tra `i ko su auto ri pri jetwi i, za ra zli ku od "Gla sa Srpske", po dne se iz vje - {ta je o po ~iwenom kri vi - ~nom dje lu pro tiv po zna tih li ca, to ta ko e ni je ura di la po slu `be noj du `nos ti. Sa ovim slu ~a jem re da kci - ja "Gla sa Srpske" upo zna la je sve me ri tor ne or ga ni za ci je za za {ti tu no vi na ra u zemqi i svi je tu.

7 BAWALU KA - Pred sje da va ju }i Sa vje ta mi nis ta ra BiH Vje ko slav Bevan da o~e ku je da }e sred stva pri kupqena na Do na tor skoj kon fe ren ci - ji za stam be no zbriwavawe iz bje gli ca u BiH bi ti {to pri je ope ra ti vna. Po sli je sas tan ka u pe tak sa bis ku pom bawalu ~kim Frawom Ko ma ri com, ko jem je pri sus tvo vao i mi nis tar za iz bje gli ce i ra - Zbri nu ti iz bje gli ce {to prije seqena li ca RS Da vor ^or da{, Be van da je re kao da je po sli je pre uzi mawa fun kci je pred sje da va ju }eg Sa vje ta mi nis ta ra je dan od prvih po te za ko ji je u~i nio bio otva rawe po no vnog di ja lo ga sa Me u re li gij - skim vi je }em BiH. Bis kup Ko ma ri ca za hva lio je Be van di za po no vnu aktu eli za ci ju po vrat ka Hrva ta u bawalu ~ku re gi ju. Ne is ko ri{ }e ne ve li ke po vr{i ne {um skog bogatstva Pod mi na ma he kta ra {u ma Srpske Mno gi {um ski kom ple ksi mo ra }e da ~e ka ju jo{ mno go go di na za de mi ni rawe jer mo ra mo na }i no ve do na to re. Naj vi {e mi na ima na po dru ~ju Do bo ja, [am ca i u Her ce go vi ni, re kao Do der PI [E: MARIJANA MIQI] ma ri ja srpske.com BAWALU KA - Ja vno predu ze }e "[u me RS" gaz du je sa bli zu mi li on he kta ra {u me i {um skog zemqi {ta, od ~e - ga se oko he kta ra na - la zi pod mi na ma. U "[u ma ma RS" ka `u da se pod mi na ma na la zi naj vi - {e vi so kih {u ma sa pri ro d- nom obno vom i to he kta ra. - Pod mi na ma je i he - kta ra vi so kih de gra di ra nih {u ma, he kta ra {um skih kul tu ra, te he kta ra izda ni ~kih {u ma. Vi {e od he kta ra po vr{i na ko je su od go va ra ju }e za po - {umqavawe ta ko e su mi nira ne, ali i he kta ra ko ji su ne po de sne za po {umqavawe - ka za li su u "[u ma ma RS". Do da li su da su na osno vu odlu ke Nad zor nog odbo ra iz go di ne "[u me RS" za po - ~e le ini ci ja ti vu za de mi nirawe vi so kih {u ma sa pri ro dnom obno vom, na ko je otpa da oko 50 od sto uku pnih po vr{i na. BAWALU KA - Te hni ~ki pre gle di vo zi la u Srpskoj ne ra de se ka ko tre ba i upra vo zbog to ga Mi nis tar - stvo sao bra }a ja i ve za RS u idu }em pe ri odu pru `i }e svu lo gis ti ~ku po dr{ku Mi nis - tar stvu unu tra{wih po slo - va, ka ko bi se na pu te vi ma Srpske stro `e kon tro li sa - la te hni ~ka is pra vnost vo - zi la, po se bno auto bu sa. Re kla je ovo u pe tak po - mo }nik mi nis tra sao bra }a ja i ve za RS Na ta {a Kos ti}, ko ja je pri sus tvo va la van re d- nom te hni ~kom pre gle du je - dnog auto bu sa. Ona je na gla si la da su stro `e kon tro le ne op ho dne Pod mi na ma naj vi {e vi so kih {u ma sa pri ro dnom obno vom - Mi ni ra ne po vr{i ne pred stavqaju ve li ki pro blem jer su i ra dni ci stal no u opa - snos ti - re kli su u "[u ma ma RS" i do da li da po vr{i ne ko je su pod mi na ma na la ze izvan re do vne proi zvodwe, te da je na wima na go mi lan vi - {e go di{wi pri rast. DO DER: Ne ma {an se da se de mi ni rawe za vr{i do U "[u ma ma RS" na gla si - li su da je na po dru ~ji ma ko ja su mi ni ra na one mo gu }e no i spro vo ewe mje ra wege i za - {ti te {u ma, te do da li da mi - ne pres tavqaju i stal nu opa snost za divqa~. Di re ktor Re pu bli ~ke upra ve ci vil ne za {ti te RS Mi - li mir Do der re kao je da sva ke go di ne Vla da RS ut vr u je priori te te po vr{i na za de mi nirawe. - Re pu bli ~ka upra va na kon {to Vla da RS ut vrdi pri orite te pris tu pa de mi ni rawu pre ma pre dvi e noj lis ti. Uvi jek se vo di ra ~u na da urba na po dru ~ja bu du prvo u pla - BiH se na la zi na posqedwem mjes tu u Evro pi ka da je ri je~ o za {ti ti {um skog bo gat stva. Pre ma is tra `i - vawima, {um ske po vr{i ne u svi je tu u posqedwih 15 go di na smawene su za vi {e od tros tru ke po vr{i ne jer su se u pret ho dnom pe riodu ~es to de {a va li sao bra - }aj ni ude si i kva ro vi grad skih auto bu sa u Bawalu - ci, ali su i po ve }a ne `al be pu tni ka na ja vni pre voz. - Pro sje ~na sta rost auto bu sa u Srpskoj izno si 13,5 go di na, a pri li kom re do vne kon tro le ut vr e no je da je sa mo wih se dam od sto ne ispra vno, {to je ispod evropskog pro sje ka, ko ji izno si oko 20 od sto. Sta ro sna dob IS VAWA nu za de mi ni rawe, ka ko bi sta no vni ci bi li {to vi {e bez bje dni - re kao je Do der. On je na gla sio da je de mini rawe {um skog po dru ~ja veli ki pro blem, te do dao da je pre ma stra te gi ji pro ces demi ni rawa na po dru ~ju {um s- kih gaz din sta va pla ni ran da se za vr{i do go di ne. Te hni ~ki pre gle di vo zi la u Srpskoj ne ra de se ka ko tre ba je o~i gle dan do kaz ko ji pobi ja sta tis ti ~ke po dat ke i do ka zu je da se te hni ~ki pregled ne ra di ka ko tre ba - re - kla je Kos ti }e va. Ona je na gla si la da }e se u idu }em pe ri odu akti - vni je ra di ti i na pra kti - ~nim edu ka ci ja ma ra dni ka na sta ni ca ma te hni ~kog pregle da, te da }e se po o{ tri ti kri te ri ju mi pri li kom pro - du `ewa li cen ci za rad kontro lo ra. - Ka zne za pre kr{a je u - Ne ma {an se da se sva po - dru ~ja {um skih gaz din sta va de mi ni ra ju do go di ne. Mno gi stra ni do na to ri, ko ji su po dr`a va li pro ces de mini rawu su odus ta li zbog ~e ga tra `i mo po mo} od dru gih in - sti tu ci ja - re kao je Do der. On je na gla sio da Vla da RS u ovoj go di ni za de mi nirawe iz dvo ji la tri mi li ona ma ra ka, dok je od go di ne iz dvo je no oko 20 mi li ona KM. - Mno gi {um ski kom ple - ksi mo ra }e da ~e ka ju jo{ mno - go go di na za de mi ni rawe jer mo ra mo na }i no ve do na to re - re kao je Do der. On je na gla sio da naj vi - {e mi na ima na po dru ~ju Do - bo ja i [am ca, kao i u Her ce go vi ni. Stro `a kon tro la is pra vnos ti auto bu sa FO TO: A. ^A VI] Wema ~ke, a gu bi tak {u ma se nas tavqa. Kra a i ne legal na sje ~a, te mi ni ra na po dru ~ja pred stavqaju ozbiqnu pri jetwu za bu du - }nost {u me, kao je dnog od naj zna ~aj ni jih pri ro dnih re sur sa. PRO SJE^NA sta rost auto bu sa 13,5 go di na sao bra }a ju ni su ve li ke, jer su one na ~in opo me ne da se ne kr{i za kon u oblas ti gdje su ugro `e ni `i vo ti i zdravqe qudi. Ka zna za odbi jawe kon tro le tre nu tno izno si 60 ma ra ka - re kla je Kos ti }e va. Di re ktor Agen ci je za bez bje dnost sao bra }a ja RS Mi li ja Ra do vi} re kao je da ni je za do voqan sis te mom te - hni ~kih pre gle da vo zi la. Auto bus me u grad skog sao bra }a ja ko ji je u pe tak bio upu }en na van re dnom te - hni ~kom pre gle du ni je bio is pra van, zbog ~e ga je iskqu~en iz sao bra }a ja. M. Mi. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul FO TO: AR HI VA Vijesti Bawaluka Za vi kend vru }ine BAWALU KA - U Re pu b- li ci Srpskoj u su bo tu }e bi ti ve oma to plo vri je me sa tem pe ra tu ra ma ko je }e se kre ta ti od 32 do 36, a naj to pli je }e bi ti na ju - gu i is to ku, ta ~ni je oko Vi {e gra da, gdje }e bi ti oko 38 ste pe ni Cel zi ju sa, re kla je de `ur ni me te o- ro log Re pu bli ~kog hi dro - me te oro lo {kog za vo da Mi li ca \or e vi}. U ne - djequ }e ta ko e bi ti ve - oma vru }e, dok }e u po ne djeqak ko na ~no do }i do os vje `ewa. J. B. Po dr{ka po ro di ci Za 20 pro je ka ta KM BAWALU KA - Mi nistar stvo po ro di ce, omladi ne i spor ta RS odo bri lo je KM za 20 pro je ka ta us mje re nih na pro gra me i pro je kte u oblas ti po dr{ke po ro di - ci, pot vrdi la je re sor ni mi nis tar Na da Te {a no - vi}, pre ni je le su agen ci - je. Ona je u pe tak uru ~i la rje {ewa pred sta vni ci ma de set vla di nih i de set ne vla di nih or ga ni za ci - ja, ~i ji su pro je kti odobre ni na kon kur su za fi nan si rawe i su finan si rawe pro gra ma i pro je ka ta u oblas ti po - dr{ke po ro di vo tna sre di na Uklawawe de po ni ja 9. sep tem bra BAWALU KA - Akci ja uklawawa divqih de po - ni ja u ur ba nim i ru ralnim po dru ~ji ma RS bi }e spro ve de na 9. sep tem bra u okvi ru pro je kta "O~is ti - mo zemqu za je dan dan" ko ji re ali zu je Mi nis tar - stvo za pros tor no ure - ewe, gra e vi nar stvo i eko lo gi ju Srpske i Udru - `ewe gra a na "Mo za ik pri ja teqstva", pre ni je le su agen ci je. OS BiH Stiglo 50 viqu {ka ra SA RA JE VO - Vla da [vaj car ske odno sno oru `a ne sna ge ove zemqe do ni ra li su pu tem NATO {ta ba Sa - ra je vo 50 elek tro hi dra - uli ~nih viqu {ka ra Mi nis tar stvu od bra ne i Oru `a nim sna ga ma BiH, ja vi le su agen ci je.

8 8 14. i 15. jul GLAS SRPSKE REPUBLIKA SRPSKA PRAVOBRANILA[TVO REPUBLIKE SRPSKE Bawa Luka, Trg Jasenova~kih `rtava br.4., Tel: +387(0) 51/ , faks:+387(0) 51/ Panorama BROJ: JP-197-1/12 DANA, GODINE Na osnovu Rje{ewa Pravobranila{tva Republike Srpske, broj JP-197/12 od godine, Pravobranila{tvo Republike Srpske, objavquje OGLAS Za prikupqawe pismenih ponuda za prodaju osnovnih sredstava 1. Pravobranila{tvo Republike Srpske, sa sjedi{tem u Bawaluci, Ulica Vuka Karayi}a br.4, putem prikupqawa pismenih ponuda ponovo, ogla{ava prodaju osnovnih sredstava - putni~ka vozila, i to: LOT-1. FIJAT BRAVA - nije registrovan - vrsta vozila: putni~ko - boja vozila: crvena metalik - oblik karoserije: limuzina - godina proizvodwe: mjesto za sjedewe: 5 - vrsta motora: benzin - snaga motora: 76 KW - radni obim motora: 1600 PO^ETNA CIJENA: 4.120,00 KM Vozilo se nalazi u Bawaluci, ul. Vuka Karayi}a br.4, Odnosno u servisu "AUTOKOMERC VS" Bawaluka, Bulevar Srpske vojske broj 13. LOT- 2. VOLKSWAGEN GOLF - nije registrovan - vrsta vozila: putni~ko - boja vozila: bijela obi~na - oblik karoserije: limuzina - godina proizvodwe: mjesto za sjedewe: 5 - vrsta motora: benzin - snaga motora: 47 KW - radni obim motora: 1391 PO^ETNA CIJENA: 600,00 KM Vozilo se nalazi u Pravobranila{tvu Republike Srpske Bawaluka, ulica Vuka Karayi}a broj 4. LOT-3. VOLKSWAGEN GOLF -3 - nije registrovan - vrsta vozila: putni~ko - boja vozila: crna metalik, A1 - oblik karoserije: limuzina - godina proizvodwe: mjesto za sjedewe: 5 - vrsta motora: benzin - snaga motora: 55 KW - radni obim motora: 1598 PO^ETNA CIJENA: 800,00 KM Vozilo se nalazi u Pravobranila{tvu Republike Srpske Bawaluka, ulica Vuka Karayi}a broj Pravo u~e{}a u postupku prodaje imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od po~etne prodajne cijene na blagajnu Pravobranila{tva Republike Srpske, a dokaz o uplati dostave (uplatnica u zatvorenoj koverti uz ponudu) na uvid Komisiji prije po~etka otvarawa ponuda. 3. Ponude sa tra`enim podacima, ta~na adresa, telefon i dokaz o uplati kaucije dostaviti najkasnije do godine, do 15 ~asova, na adresu: Pravobranila{tvo Republike Srpske Bawaluka, ulica Vuka Karayi}a broj:4, sa naznakom "NE OTVARAJ - ZA KOMISIJU ZA JAVNU PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA - PUTNI^KA VOZILA" - ZA LOT. 4. Otvarawe ponuda obavi}e se dana godine u 12 ~asova u prostorijama Pravobranila{tva Republike Srpske Bawaluka, ulica Vuka Karayi}a br.4. - kancelarija Otvarawe ponuda sprovodi komisija za javnu prodaju. 6. Zainteresovana lica mogu pogledati osnovno sredstvo svakog radnog dana od 10 do 13 ~asova, uz prethodnu najavu licu iz ta~ke 11. ovog oglasa. 7. Osnovno sredstvo se prodaje u vi enom stawu, bez prava reklamacije. 8. Sve tro{kove koji nastanu u vezi sa prodajom sredstava iz ta~ke 1. ovog oglasa, snosi kupac. 9. Ponu a~u koji se proglasi najpovoqnijim, kaucija se ura~unava u cijenu i ne vra}a se. Ukoliko ponu a~ ostvari pravo, pa odustane, upla}ena kaucija mu se ne vra}a. Ponu a~ima koji ne ostvare pravo kupovine upla}ena kaucija se vra}a. 10. O rezultatima izbora najpovoqnijeg ponu a~a, ponu a~i }e biti obavije{teni pismenim putem, u roku od 8 dana od dana otvarawa ponuda. 11. Za sve informacije mo`ete se obratiti li~no u Pravobranila{tvo Republike Srpske - Bawaluka (na telefon: 051/ i na telefon 065/ , kontakt osoba Gligi} Bo`o. PRAVOBRANILA[TVO REPUBLIKE SRPSKE - KOMISIJA ZA PRODAJU - Igor Ra do ji ~i} sa pred sta vni ci ma op {tin skih odbo ra SNSD-a u Is to ~nom Sa ra je vu SDS go di na ma gra di Ska dar na Bo ja ni Po sli je 20 go di na vlas ti SDS-a i wiho vih sa te li ta u Is to ~nom Sa ra je vu pri vre da gra da je po tpu no uni {te na. Ep skoj iz gradwi kqu ~nih in fras tru ktur nih pro je ka ta kraj se ne na zi re, sa op {ti li iz SNSD-a PI DOMAZET glas ol.net IS TO ^NO SA RA JE VO - Ciq SNSD-a je ap so lu tna izbor na po bje da na po dru ~ju Is to ~ne Iliye i Is to ~nog No vog Sa ra je va, re ali za ci ja pla ni ra nih pro je ka ta za - po{qavawa sta no vni{ tva kroz di rek tnu po dr{ku ra z- vo ju pri vre de, do vr{e tak za - po ~e tih i po kre tawe no vih in fras tru ktur nih pro je ka - ta. Re ~e no je to u pe tak po sli - je sas tan ka ko ji je pot pred sje d- nik SNSD-a Igor Ra do ji ~i} imao sa pred sta vni ci ma op - {tin skih odbo ra te stran ke u Is to ~noj Iliyi i Is to ~nom No vom Sa ra je vu. CIQ fun kci ona lan grad sa {est op {ti na Sas tan ku su pri sus tvo va - li kan di da ti SNSD-a za na - ~el ni ke ove dvi je op {ti ne i kan di da ti ove stran ke za odbor ni ke u skup {ti na ma op - {ti na. Na sas tan ku je raz go va ra - no o pla no vi ma i akti vnos ti - ma op {tin skih odbo ra na una pre ewu `i vo ta sta no vni - ka na po dru ~ju gra da Is to ~no Sa ra je vo i ove dvi je op {ti ne. Po sli je sas tan ka pred sta - vni ka SNSD-a is ta knu to je da je pres kon fe ren ci ja SDSa na ko joj su op tu `e ni da `e le da "uru {e grad Is to ~no Sa raje vo" i iz dvo je dvi je op {ti ne, "jef ti na pre di zbor na po li ti - ~ka pred sta va" i "po ku {aj zas - tra {i vawa sta no vni{ tva u Is to ~nom Sa ra je vu". Ape ti ti - Is to ~no Sa ra je vo mo ra da bu de pri vre dni i indus trij ski cen tar sa rajev sko-ro ma nij ske re gi je, a ne cen tar si tnih in te - re snih gru pa ru ko vo e nih li ~nim in te re som i ne zasi tim ape ti tom za bo ga - }ewem - po ru ~u ju iz SNSD-a dvi je op {ti ne. - Po sli je 20 go di na vlas ti SDS-a i wiho vih sa te li ta u Is to ~nom Sa ra je vu pri vre da gra da je po tpu no uni {te na. Ep skoj iz gradwi kqu ~nih infras tru ktur nih pro je ka ta kraj se ne na zi re. Pre du go je na sce ni vla da vi na ne spo so b- nih i me u so bno za va e nih fra kci ja SDS-a i PDP-a u op {ti na ma i gra du Is to ~no Sa ra je vo. Uko li ko se nas ta vi wiho vo ru ko vo ewe, Is to ~no Sa ra je vo }e se i daqe ra zvi ja - ti po put Ska dra na Bo ja ni - ka za li su u SNSD-u. Do da ju da }e se pred sta v- ni ci ove stran ke u Is to ~noj Iliyi i Is to ~nom No vom Sara je vu za la ga ti i da se za la `u za fun kci ona lan grad sa svih {est op {ti na u wiho vom sasta vu ~i ji }e iza bra ni pred sta - vni ci ra di ti u in te re su gra a na.

9 PI [E: KRSTINA ]IRKOVI] kro srpske.com SRE BRE NI CA - Okru - `ni sud u Bi jeqini odba cio je tu `bu op {ti ne Sre bre ni ca pro tiv rje {ewa Mi nis tar - stva za pros tor no ure ewe, gra e vi nar stvo i eko lo gi ju RS, ko jim je odo bre no iz da - vawe lo ka cij skih uslo va Srpskoj pra vo sla vnoj crkvi. Ovo je za "Glas Srpske" izja vio pred sje dnik Gra e vinskog odbo ra za iz gradwu crkve u Du gom Poqu Sr an Ran ki}. On je is ta kao da je u upra vnom spo ru ko ji je vo en u tom su du ta ko e odba ~en zah tjev tu `i - oca, odno sno sre bre ni ~ke op - {ti ne, za odla gawe iz vr{ewa rje {ewa Mi nis tar stva od 16. ma ja ove go di ne. - Prav da je po bi je di la li - ~ni odnos pre ma Srpskoj pra - vo sla vnoj crkvi i Srbi ma u Sre bre ni ci, ko ji su is ka za li za mje nik na ~el ni ka ]a mil Du ra ko vi} i wego vi sa ra dni - ci u op {tin skoj admi nis tra - ci ji. In sis ti ra li smo sve vri je me na ~iweni ci da su ispuweni svi for mal nopra vni uslo vi za iz da vawe Ur ba no udru `ewe mla dih po ma `e su gra a ni ma ZVOR NIK - ^la no vi Zvor ni ~kog ur ba nog udru `ewa mla dih "ZU UM" pos ta vi li su ivi~wake i is crta li ko {ar ka {ki te ren iza osno vne {ko le "Sve ti Sa va" u Zvor ni ku. ^lan udru `ewa Veqa Ili} re kao je da je ova akti vnost, ali i dru ge, gra e vin ske do zvo le, ali, na `a lost, bez sud skog postup ka ni smo us pje li da os tvari mo za ko nom za ga ran to va no pra vo - re kao je Ran ki}. On o~e ku je da }e na dle - `no odjeqewe u op {ti ni Sre bre ni ca iz da ti odo brewe za gra ewe tog pra vo sla vnog hra ma. odra e na u okvi ru pro je kta "Mla di eko li der". On je po ja snio da su u udru `ewu izra i va li so lar ne lam pe ko je }e ka sni je bi ti uru ~e ne ru ral nim do ma }in stvi ma bez sta bil ne ispo ru ke stru je, a pla ni ra ju da pos ta ve i izo la ci je. S. S. SPCO Sre bre ni ca jo{ ni je do bi la do zvo lu za gradwu crkve u Du gom Poqu Prav da po bi je di la, gradwa na ~e kawu Prav da po bi je di la li ~ni odnos pre ma Pra vo sla vnoj crkvi i Srbi ma u Sre bre ni ci, ko ji su is ka za li za mje nik na ~el ni ka ]a mil Du ra ko vi} i wego vi sa ra dni ci, re kao Ran ki} DO BOJ - Ire la [u }ur i Dan ko Mi li ~e vi} vra ti li su se u svoj ro dni Do boj sa po k- lo ni ~kog pu to vawa ma nas ti - ru Os trog, na ko jem su po trop skim vru }i na ma za 11 da - na pre pje {a ~i li put dug sko - ro 400 ki lo me ta ra. Ovi mla di ho do ~a sni ci na put Mo na hiwa - Ako to odjeqewe ne iz da do zvo lu, sno si }e kri vi ~nu od - go vor nost - upo zo rio je Ran - ki} i pod sje tio da je sre bre ni ~ka crkva po dni je la zah tjev op {ti ni u de cem bru go di ne, od ko je je tra `i - la iz da vawe lo ka cij skih uslo - va za gradwu crkve Va znesewa Go spodweg u Du gom Poqu. ]a mil Du ra ko vi} Dan ko i Ire la ka `u da su za bo ra vi li na sve te {ko }e u pu tu ka da su do {li na Os trog. - Srda ~no smo do ~e ka ni. Je dna mo na - hiwa nam je re kla da od ka da je u slu - `bi ni je ~u la da je ne ko pje {ke pre {ao to li ki put da do e do Os tro ga - is pri - ~ao je Dan ko. ISPUWENI svi uslo vi za gradwu su kre nu li 1. ju la iz Do bo ja, pa pre p~a, Sa ra je va, Fo ~e, Gac ka, [a vni ka i Ni - k{i }a, pje {a ~i li sve do Ostro ga, gdje su se uo~i Pe trov da na po klo ni li mo - {ti ma Sve tog Va si li ja. - Prvih ne ko li ko da na ni je bi lo pro ble ma i pje {a - ~i li smo oko 50 ki lo me ta ra dne vno, ali posqedwa tri da na smo i{li mawe ne go {to smo pla nira li jer sam ima la zdrav stve nih po te - {ko }a. Je dan dan sam ima la tem pe - ra tu ru, a do bi la sam i `uqeve, pa sam od Is to ~nog Sa ra je va po klo - ni ~ki put nas ta - vi la u pa pu ~a ma - Crkva Va zne sewa Go spodweg u Du gom Poqu Do dao je da su SPC op - {ti na Sre bre ni ca i Gra e - vin ski odbor, na kon {to je u apri lu ove go di ne odbi jen zah tjev, upu ti li `al bu re sor nom mi nis tar stvu u Vla di Srpske, od ko jeg su tra `i li da do ne se rje {ewe ko jim se do zvoqava nas ta vak iz gradwe te crkve. ka za la je [u }u ro va. Za mje nik na ~elni ka Sre bre ni ce ]a mil Du ra ko - vi} izja vio je Ipak, pre ma ri je ~i ma - Na dam se da }e mo us ko ro za vr{i ti gradwu crkve u Du - gom Poqu i da }e Srbi ko ji `i ve u tom i okol nim se li ma na {i rem po dru ~ju Po to ~a ra ko na ~no ima ti svo ju crkvu i da }e se, po sli je mno go patwi u pro {los ti, u toj bo go moqi obavqati vjen ~awa i kr{tewa Dvo je mla dih Do boj li ja vra ti li se sa po klo ni ~kog pu to vawa mla de Do boj ke ni {ta, pa ni bo lo vi ko je je osje }a la ni su je mo gli spri je ~i ti da os tva ri svoj san i pje {i ce sti gne do Os tro ga. - Uprkos `uqevi ma us pje - la sam da od doweg do gorweg - is ta kao je Ran ki}. Je rej Ale ksan dar Mla e - no vi} izja vio je ra ni je "Gla su Srpske" da je op {tin ski inspe ktor za bra nio gradwu tog hra ma sre di nom pro {le go di - ne, iako je SPC op {ti na decem bra go di ne dos ta vi la na dle `nom odjeqewu svu po - tre bnu do ku men ta ci ju. - Zna mo da ne ma for mal - no-pra vnih pre pre ka i da je odu go vla ~ewe iz da vawa do zvo - le po li ti ~ka odlu ka, jer u Sre bre ni ci vla da be za kowe po li ti ~a ra, ko je ni ko ne sankcioni{e - re kao je je rej Mla e no vi}. Pre pje {a ~i li 400 km do Os tro ga Dan ko i Ire la na pu tu ka Os tro gu OD DO BO JA do Os tro ga sti gli za 11 da na DU RA KO VI] proqetos na {em lis tu da SPC ne }e do bi ti do zvo lu za gradwu tog hra ma, sve dok on bu de na ~e lu ove op {ti ne. FO TO: D. DU JI] ma nas ti ra ho dam bo sa - re kla je Ire la. Dan ko do da je da izu zev neko li ko `uqeva ni je imao pro ble ma. D. D. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul FO TO: K. ]IR KO VI] Vijesti Bi jeqina Mawe dje ce u vrti }i ma BI JEQINA - U bi jeqin skim vrti }i ma po p- uweno je sa mo 50 od sto ka pa ci te ta, a u qe tnim mje se ci ma taj broj je do da - tno smawen jer ro di teqi zbog vi so kih ci je na ras kida ju ugo vo re sa vrti }i ma. Di re ktor ka vrti }a "[trum pfo grad" Ja dran ka Pas tor ko vi} re kla je agen ci ja ma da sve vi {e ro di teqa ras ki da ugo vo re ko ji su sa ovom us ta no vom po tpi sa li na po ~et ku godi ne, jer su po ugo vo ru oba ve zni da pla te iako dije te ne bo ra vi u vrti }u. Pas tor ko vi }e va je na gla - si la da ro di teqi mje se ~no za je dno di je te pla }a ju 180 KM, ako di je te od sus tvu je de set ra dnih da na 70 od sto od te ci je ne, a ako ne bo ra - vi ci je li mje sec 50 od sto, ja vi le su agen ci je. Sre bre ni ca Za ra zvoj ma li nar stva KM SRE BRE NI CA - Zemqora dni ~ke za dru ge "Sre bre - ni ca" i "Agro-best" iz Ske la na utro {i }e po KM, ko je im je odo - bri la Vla da RS, u ra zvoj ma li nar stva. No vac na mje - ra va ju da utro {e za pro - {i rewe za sa da ma li ne i plan ta `a, na bav ku me hani za ci je za obra du ma liwaka i zemqi {ta, te na sis te me za na vodwavawe plan ta `a kod ko ope ra na - ta. Di re ktor za dru ge Ivan To di} je re kao da je proqetos ko ope ran ti ma ispo ru ~e no sa dni ca ma li ne, a za je sen pla ni ra ispo ru ku jo{ On je do dao da }e na taj na ~in po mo }i ko ope ran te da po - ve }a ju za sa de i proi - zvodwu ma li ne da bi od to ga mo gli iz dr`a va ti po ro di ce. K. ]. "Polara Invest" a.d. Veselina Masle{e 1 Bawaluka OBAVJE[TEWE o neto vrijednosti imovine ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Bawaluka Neto vrijednost sredstava Fonda na dan godine iznosi: Ukupna neto vrijednost sredstava: ,84 KM Neto vrijednost sredstava po akciji: 15,3203 KM Akcionari mogu izvr{iti uvid u izvje{taj o utvr ivawu vrijednosti imovine i obaveza i izra~unavawu neto vrijednosti imovine Fonda u sjedi{tu Dru{tva, radnim danom od 8 do 16 ~asova, ili na adresi

10 i 15. jul GLAS SRPSKE Ko mu nal ni ra do vi u Ro ga ti ci No vo li ce uli ca Kri vo lov, psi lu ta li ce i kli mat ske pro mje ne is trebquju divqa~ FO TO: AR HI VA Po plo ~a vawa pros to ra is pred Spo men-ka pe le RO GA TI CA - Pos tavqawe be ton skih plo ~a na ja vnim po - vr{i na ma u Ro ga ti ci pri vo di se kra ju, pa }e uli ce ove op {ti - ne us ko ro do bi ti no vi sjaj. - Pla ni ra no je da se po plo ~a 120 kva dra ta is pred Spo men-ka - pe le po gi nu lim bor ci ma, pris tu pni put grad skom ku pa li {tu na Spor tsko-re kre aci onom cen tru sa 300 kva dra ta, pros tor oko sta - re gi mna zi je sa oko 50 kva dra ta i tro to ar kod Sredwe {ko le - is ta kla je re fe rent za ur ba ni zam i gra e vi nar stvo u Odjeqewu za pros tor no ure ewe i stam be no-ko mu nal ne po slo ve u op {ti ni Zden ka ^ar ki}. S. M. Lo vi {ta os ta ju pus ta Lo kal ni izbo ri u Ber ko vi }i ma ^e ti ri kan di da ta za na ~el ni ka op {ti ne BER KO VI ]I - Na predsto je }im op {tin skim oktobar skim izbo ri ma u Ber ko vi }i ma se pri ja vi lo osam stra na ka i ~e ti ri kandi da ta za na ~el ni ka op {ti - ne. Op {tin ski odbor SNSD-a Ber ko vi }i kan di do vao je pros vje tnog ra dni ka Kun da - ~i na Dra ga, a ber ko vi }ki odbor SDS-a za na ~el ni ka je kan di do vao di plo mi ra nog pra vni ka Ne na da Abra mo vi - }a, dok je OO DNS-a kan dido vao di plo mi ra nog eko nomis tu Sla voquba Ba }e vi }a. Prvi put na lo kal nim izbo ri ma u Ber ko vi }i ma kandi do van je i ~et vrti kan di dat u ime So ci ja lis - ti ~ke par ti je di plo mi ra ni pra vnik Du {an \u ri ca. Ber ko vi }ka skup {ti na do sa da je bro jala 15 odbor ni - ka, a po no vom za ko nu broj je smawen na 13 pa su i lis te za odbor ni ke smawene na 14 kan di da ta. Z. [. Izu mi ru di vo ko ze u lovi{tima Srpske Po je di ne vrste ve} su oda vno nes ta le sa na {ih po dru ~ja, a to su ma li te tri jeb i ris. Broj di vo ko za smawen za go to vo ~e ti ri pu ta, re kao Pa pri ca PI [E: RADMILA \EVI] kro srpske.com FO ^A - Iz lo vi {ta u Srpskoj oda vno su is tri jebqeni te tri jeb i ris, a broj di vo ko za je sa mo u fo ~anskim {u ma ma go to vo ~e ti - ri pu ta mawi u odno su na pre dra tni pe ri od. Zbog pa sa lu ta li ca sve je mawe i srne }e divqa~i, a kri vo lov pri je ti i os ta lim vrsta ma. Ovo su is ta kli u fo ~anskom [um skom gaz din stvu "Ma gli}" do da ju }i da je naj - ve }i kri vac ne pro pi sni i ne do zvoqeni lov, psi lu ta li - ce, ek stre mni vre men ski uslo vi, a u ne kim lo vi {ti ma i ve li ki {um ski po `a ri. - Po je di ne vrste divqa~i ve} su oda vno nes ta le sa na - {ih po dru ~ja, a to su ma li te tri jeb i ris. Di vo ko za je u odno su na pre dra tni fond naj vi {e smawena. Wena broj nost se po ve }a va, ali to je ve oma spo ro - re kao je {ef RJ za lov i os ta le proi zvo de {u mar stva pri [G "Ma gli}" Fo ~a Bo jan Pa pri ca i do dao da je tre nu tno sta bil na broj - nost i po pu la ci ja os ta lih divqa~i po put med vje da. On je na gla sio da je zbog ek stre mno vi so kih swe `nih pa da vi na, a naj vi {e zbog pa - sa lu ta li ca, pro {le zi me je bi lo ogro mnih gu bi ta ka srne }e divqa~i. TRI KRI VI ^NE pri ja ve zbog kri vo lo va - Lov ci ne smi ju od streqiva ti pse lu ta li ce po za ko - nu jer se vo de u azi le, a za {ti ta ra pa sa ne ma ni gdje kad im se obra ti mo da nam po mo gnu jer je pri ~iwena ogro mna {te ta - upo zo ra va Ci je ne Ci je ne ko je kri vo lov ci is pla }u ju ko ri sni ci ma lo vi {ta za us tri jeqenu divqa~ srnda} srna di vo ko za med vjed zec KM KM KM KM 500 KM Pa pri ca i do da ju }i da bi se su zbio kri vo lov u [G "Ma - gli}" po ja ~a li su sa radwu sa po li ci jom, dr`a vnom gra ni - ~nom slu `bom i su sje dnim lo vi {ti ma. - Bi lo je mno go or ga nizo va nog kri vo lo va. Po dni je - li smo ne ko li ko kri vi ~nih i pre kr{aj nih pri ja va, a na po dru ~ju Fo ~e za biqe`i li smo tri ta kva slu ~a ja - re kao je Pa pri ca. Pre ma zva ni ~nim po daci ma eko lo ga ma log te tri je - ba na na {im pros to ri ma ne ma ~ak od go di ne. - Pre tpos tavqa se da je je dan od ra zlo ga wegov `i - vot u ek stre mnim uslo vi ma, a dru gi da ga je is tri je bio za pra vo ve li ki ter tri jeb, pa re }i se sa ko ka ma ma log te tri je ba i ta ko su se ra a - li ne plo dni po tom ci. Ta ko - e je i ris da vno izu mro sa ovih po dru ~ja - re kao je se - kre tar Eko lo {kog dru{ tva "Gorwa Dri na" Bla `o Proda no vi}. Po mo} poqo pri vre dni ci ma na po dru ~ju op {ti ne Do boj Pod sti ca ji za sto~are DO BOJ - Do boj ski poqopri vre dni ci ko ji ima ju mi nimal no pet mu znih kra va do bi }e po 100 ma ra ka po grlu, jer je ciq da se do dje lom podsti ca ja po ve }a ra zvoj in tenzi vnog go ve dar stva. Ovo je is ta kla {ef Od - sje ka za poqo pri vre du u Odjeqewu za pri vre du i dru{ tve ne dje la tnos ti op {ti ne Do boj Sla a na Ma li no vi}. - Pre dvi e na su sred stva za proi zvo a ~e ko ji u osno - vnom sta di ju mu ima ju mi nimal no pet mu znih grla. U to se ra ~u na ju grla u la kta ci ji i ste one ju ni ce ko je ima ju pot - vrdu gra vi dnos ti - obja sni la je Ma li no vi }e va i do da la da je je dan od ciqeva i po ve }awe bro ja mu znih grla kao i proi - zvodwe mli je ka na po dru ~ju op {ti ne Do boj, ko ja je na ve - oma nis kom ni vou. ZA RA ZVOJ sto ~ar stva ma ra ka - For mi ra na je ko mi si ja ko ja }e u idu }e dvi je se dmi ce obi la zi ti proi zvo a ~e mlije ka na po dru ~ju op {ti ne Do boj. Po sli je to ga pla nira no je da se for mi ra ko na - ~an spi sak poqo pri vre dni - ka, ko ji ima ju pra vo na ovaj pod sti caj - na gla si la je Mali no vi }e va. Pro gra mom ko ri{ }ewa sred sta va za una pre ewe poqo pri vre dne proi zvodwe na po dru ~ju op {ti ne Do boj za ovu go di nu pla ni ra no je KM buyet skih sred sta va. Od tog izno sa za ra zvoj sto ~arstva bi }e iz dvo je no 55 hiqada KM, za vo }ar stvo i po vrtlar - stvo po 40 hiqada KM, dok }e os ta tak nov ca bi ti ra spo re - en na dru ge poqo pri vre dne i pri vre dne dje la tnos ti. D. D.

11 Sta ri na iz se la Tu ko vi kod Pri je do ra je dan od ri jet kih zanatlija ovog kra ja Zanat spao na ple}a starog stolara Da bi se tra di ci ja o~u va la tre ba lo bi da me na sli je di moj sin, ali on se da nas ba vi mu zi kom. Da su boqa vre me na, mo `da bih i in sis ti rao na to me da se ne pre ki ne tra di ci ja, ka `e Ko bau PI [E: PERO [PADI] kro srpske.com PRI JE DOR - U sto lar - skoj ra di oni ci osam de se t- je dno go di{weg Ive Ko baua u pri je dor skom na sequ Tu - ko vi oda vno se ne ~u je zvuk cir ku la ra, ho bla ri ce i uda ra ca ~e ki }em, a tek s vre me na na vri je me ra di oni ca o`i vi ka da ovaj sta ri - na po `e li ne {to da ura di za svo je po tre be. Ivo je, pri ~a, posqedwi ~lan svo je po ro di ce ko ja se de ce ni ja ma ba vi la sto lar - skim za na tom, a u Pri je dor je do se li la iz Is tre. - Ja sam bio pe ta ge ne ra - ci ja po ro di ce Ko bau ko ja se tra di ci onal no ba vi la stolar skim za na tom. Da bi se tra di ci ja o~u va la tre ba lo bi da me na sli je di moj sin, ali on da nas `i vi u inostran stvu i ba vi se mu zi kom. Mo `da bih ja i in sis ti rao na to me da se ne pre ki ne na - {a tra di ci ja da su ne ka du ga vre me na u ko ji ma se sto lar - ski za nat ci je nio i od ko jeg se mo glo do bro `i vje ti - pri ~a nam Ivo po ka zu ju }i sta re ho bli ce, dli je ta i dru - ge alat ke ko ji ma se slu `io wegov djed i otac. Pri ~a nam da je pe de se - tih go di na u Pri je do ru za - vr{io Gi mna zi ju, a is to vre me no i kod oca sticao za nat ske vje {ti ne. Ro di - teqi su ga `eqeli {ko lo va ti pa se po sli je za - vr{e ne Gi mna zi je upi sao na pra vo u Sa ra je vu. Stu di je je mo rao na pus ti ti jer se otac ra zbo lio, a ne {to ka sni je i umro. Mo rao je, ka ko ve li, PRWAVOR - Vri je dni poqo pri vre dnik Vlas ti mir Bo - `i} iz Dre no ve lu be ni ca ma je proqetos za sa dio de set du nu ma ora ni ce, a je dan je od ri jet kih lu be ni ~a ra ko jem led ovog qeta ni je ubio pri no se. Bo `i} je pri mi je nio sve mje re za {ti te i ulo `io pu no vre me na, tru da i nov ca ka ko bi os tva rio {to boqi urod. Uz gojem lu be ni ca ba vi se ve} de set go di na i to mu je, ka `e, osno - vna dje la tnost za hvaquju }i ko - joj pre hrawuje po ro di cu. ZA SA DI na de set du nu ma - Ra ni je sam si jao ne {to ve }e po vr{i ne, a sa da zbog ri - zi ka u vre me nu u ko jem `i vi mo ne usu dim se vi {e - is ti ~e Bo - `i}. Ivo u svo joj ra di oni ci FO TO: P. [PA DI] Ivo i da nas po ne ka d uzme re ket pa zai gra tek to li ko da ga `eqa mi ne, jer, ka - `e, kon di ci je ne ma. Do bar Kao i dru gi lu be ni ~a ri ko ji ispu ne uslo ve, i Vlas ti - mir do bi ja pod sti caj od op - {ti ne za svo ju proi zvodwu. - Do bi ja li smo ra ni je od op {ti ne 75 ma ra ka po du nu mu pa se na dam da }e po mo }i bi ti i ove go di ne - do da je Bo `i}. Led je ove se zo ne uni {tio lu be ni cu {i rom prwavor ske op {ti ne, ali Dre no va je ima - la sre }e. - Ova go di na na po ~et ku se zo ne ni je ba{ bi la po go dna za poqo pri vre dni ke. Prvo ki - pre uze ti ra di oni cu i nas ta - vi ti sa sto lar skim za na tom. - Nas sto la ra u Pri je do - ru ni je bi lo mno go. Po sla smo ima li na pre tek. Me ne je ka sni je an ga `o va la slo ve - na ~ka fa bri ka na mje {ta ja {a, nis ke tem pe ra tu re, a on da led. Obi {ao sam ne ke od svojih ko le ga ko ji ma je led uni - {tio usje ve, ali eto, hva la bo gu, mo je lu be ni ce su sa ~u va - "Le sni na" da dis tri bu iram i ugra u jem wiho vu sto la ri - ju. Po sla je bi lo, ali i sna - ge i voqe za rad. Da nas imam mo `da sa mo ma lo voqe, ali sna ge za ne ka kav rad u kon ti nu ite tu ne mam. Za to su da nas od sve ga to ga `i ve sa mo jo{ uspo me ne - pri ~a nam Ivo ko ji je, ka ko tvrdi, bio i ve li ki zaqubqenik u sport odno sno te nis. PE TA ge ne ra ci ja sto la ra u po ro di ci U svo joj sto lar skoj ra di - oni ci Ivo je izra dio prvi pri je dor ski re ket po uzo ru re ke ta kupqenog u Aus tri ji. - Sje }am se do bro da sam prvi re ket pra vio od {perplo ~e. Li je pio sam ne ko li - ko slo je va {per plo ~e, a po tom izre zi vao i obra i - vao ru ko hvat. U to vri je me ni je bi lo naj lo na da bi se na pra vi la mre `i ca na re ke - tu. Za mje na za to bi la su go - ve a cri je va, ko ja smo sje kli na tan ke ni ti i na vla ~i - li ih na re ket. Ta kav re ket, za pra vo mre `a, mo gla je da slu `i tek ne ko li ko da na, a on da opet idi kod me sa ra pa tra `i no va cri je va - pri ~a Ko bau. Pri sje }a se i prvog im pro vi zo va nog te nis kog igra li {ta kod da na{weg Do ma pen zi one ra, za tim kod Gi mna zi je, a tek on da na lo - ka ci ji gdje se i da nas na la - zi te nis ko igra li {te Te nis kog klu ba "Dr Mla den Sto ja no vi}". Prwavor ski bos tanyija imao sre}u da mu led ni je opusto{io zasad Od lu be ni ca pre hrawuje po ro di cu Dre no va Proi zvodwom lu be ni ca u Dre no vi se ba vi jo{ ne - ko li ko poqo pri vre dni ka ko ji su proqetos bi li po - {te e ni ne vre me na, pa ta ko e o~e ku ju da im ova vrsta proi zvodwe do ne se pri `eqki va nu za ra du. TE NIS je, tvrdi, u sto nom te ni su ko ji ne tra `i ve li ku kon - di ci ju i da nas ga vrlo ~es - to zai gra. STOLAROV SIN krenuo stopama muzi~ara Vlas ti mir Bo `i} FO TO: B. RA DU LO VI] ne i za do voqan sam pri no som. U sva kom slu ~a ju tre ba se bo - ri ti, jer se trud ipak na kra ju is pla ti - ka `e Bo `i} do da ju - }i da o~e ku je rod do dvi je to - ne. Svoj proi zvod Vlas ti mir pla si ra pre ko po sre dni ka, a ne {to i sam pro da je. Naj bi t- ni je je, na gla {a va, da je prinos kva li te tan. - Imam kva li te tne uvo zne sor te lu be ni ca i diwa. Go dina ma sam za tez ga ma na pi ja ci pa su me Prwavor ~a ni oda vno upo zna li kao do ma }i na ko ji nu di kva li te tnu ro bu, a po vje - rewe ku pa ca se ne smi je izi - gra ti - pri ~a ovaj do ma }in ne pro pu {ta ju }i da po hva li uku - }a ne ko ji su ta ko e bi li vri je - dni u se zo ni za sa da i odr`a vawa par ce le. B. R. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Vijesti Srbac [tedqivo sa vo dom SRBAC - Di re ktor Ko mu nal nog pre du ze }a "Vo do vod" iz Srpca Dra - go Jo vi ~i} po zvao je po - tro {a ~e da u ovim vre lim da ni ma vo du za pi }e iz grad skog vo do - vo da ko ris te ra ci onal - no. On je za mo lio da vo du za pi }e ne ko ris te za za li je vawe travwaka, poqo pri vre dnih usje va i vo }nih za sa da, kao ni za po li je vawe be to na i asfal ta. Jo vi ~i} je naja vio da }e na te ren iza }i vi {e eki pa "Vo- do vo da" da bi se uvje ri - le ko sve ne na mjen ski tro {i vo du iz vo do vo - dnog sis te ma, a ta mo gdje bu de po tre bno bi }e an ga `o va ni i ko mu nal - ni po li caj ci. Bi jeqina Opre zno u ku po vi nu BI JEQINA - Iz Ve - te ri nar skog za vo da u Bi jeqini ape lu ju da gra a ni bu du opre zni pri li kom ku po vi ne na - mir ni ca `i vo tiwskog po ri je kla ~i ja je kvarqivost na ro ~i to po ve - }a na za vri je me vi so ke tem pe ra tu re vaz du ha. Ru ko vo di lac Ve te rinar skog za vo da Zo ran Brki} izja vio je agenci ja ma da bi po tro {a - ~i tre ba lo da za vri je me vi so ke tem pe ratu re vaz du ha stro go vo - de ra ~u na o to me gdje i ka ko ku pu ju na mir ni ce `i vo tiwskog po ri je - kla, jer su one naj kvarqivi je. [a mac Ne ga ti vna ocje na za pre vo zni ke [A MAC - Sta no vni - ci [am ca po zi ti vno su oci je ni li ko mu nal ne, zdrav stve ne i uslu ge {al ter-sa le u op {ti- ni, dok je ne ga ti vnu ocje nu do bio ja vni pre voz, po ka za lo je is - tra `i vawe do boj skog Cen tra za me nayment, ra zvoj i pla ni rawe. Is tra `i vawe je obu hvati lo 607 do ma }in sta va, a vi {e od 73 od sto gra - a na ni je za do voqno ja - vnim pre vo zom, jer se ne po {tu je red vo`we, a sta ja li {ta su ne ure - e na. Za mje nik na ~elni ka Si mo Za ri} re kao je da }e ovi po da ci koris ti ti op {tin skoj admi nis tra ci ji da ozbiqni je rje {a va pitawa na ko ja gra a na ima ju pri mje dbe, ja vi le su agen ci je.

12 i 15. jul GLAS SRPSKE Biznis Her ce go va ~koj ban ci uki nu ta do zvo la za rad SA RA JE VO - Agen ci ja za ban kar stvo Fe de ra ci je BiH uki nu la je ban kar sku do zvo lu Her ce go va ~koj ban ci d.d. Mos tar, u ko joj je bi la uve de na pri vre me na upra va, pre ni je le su agen ci je. Pri vre me na upra va u Her ce go va ~ku ban ku d.d. Mos tar uve de na je odlu kom vi so kog pred sta vni ka za BiH od 5. apri la go di ne i za pri vre me nog upra vni ka ime - no va na je To bi Ro bin son. Odlu kom vi so kog pred sta vni - ka od 15. de cem bra go di ne za vr{en je man dat Ro bin so no ve. Naziv emitenta BERZANSKO Република Српска - измирење ратне штете 6 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 3 Нова банка а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 5 Република Српска - измирење ратне штете 4 Електродистрибуција а.д. Пале Електро - Бијељина а.д. Бијељина Prosje~na Promjena Promet cijena 39,48 1, ,7 48,01 39,09 42,24 0,32 0,3 0,38 0 1,08-0,14 0,02 0,1 0, , , , , , , , , FO TO: AGEN CI JE NLB ne da vno do ka pi ta li zo va na Naziv emitenta FONDOVI Prosje~na Promjena Promet cijena ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Cepter фонд а.д. Бањалука Investicioni fond Bosnalijek d.d. Sarajevo Investicioni fond PRIMARNO SLOBODNO Dioni~ko dru{tvo KOTACIJA KOMPANIJA KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo ZIF CROBiH Fond d.d. Mostar BH Telekom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo Famos d.d. Sarajevo JP HT d.d. Mostar DOBITNIK Rafinerija nafte a.d. Brod Cijena (KM) Promjena 0,072 20,00% 0,30 Croda International PLC Schroders PLC Admiral Group PLC Bunzl PLC Randgold Resources Ltd Naziv kompanije Cisco Systems Inc Microsoft Corp Intel Corp Bank of America Corp General Electric Co 3,85 2,02 2,69 4,45 9,59 0,04 3,15 5,58 4,5 1,19 0,97 3,8 3,89 5,87 Sredwi Promjena Vrijednost kurs Sredwi Promjena Vrijednost kurs 3,70 5,21 Sredwi kurs 16,79 2,75 16,50 33,99 40,76 3,00 6,00 Romanijaputevi a.d. Sokolac Cijena (KM) FTSE 100 INDEX MEMBERS Naziv kompanije Cijena 2, , , , , ,00-0,19 0,53 3,03 0,00-0,03 1,94 0,00 0, , ,24 Promjena Vrijednost GUBITNIK DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS Cijena ,33 0 0, , , , ,07 11,0-3, , ,82 275, , , ,23 159, ,00 Promjena -1,64% Promjena Promjena No va Qubqan ska ban ka su o~e na sa problemima Neizvjesna naplata 1,5 mi li jar di evra Vla da odlu ~i la da pro ble ma ti ~na po tra `i vawa pre ne se na Slo ve na ~ki dr`a vni hol ding, {to zna ~i da bi hol ding mo gao da pos ta ne vla snik ne kih ka pi tal skih u~e{ }a u "Mer ka to ru", "Pi vo va ri La {ko", "Cin kar ni Ceqe", "He li osu" QUBQANA - No va Qubqan ska ban ka (NLB) u svom kre di tnom por tfequ ima 1,5 mi li jar di evra, odno sno pe tna est od sto, te - {ko na pla ti vih kre di ta. Vla da Slo ve ni je odlu ~i - la je da in ves ti ci je ban ke pre ne se na no vi upravqa ~ki hol ding, za ~i je osni vawe sa gla snost tre ba da da i par la ment, pre ni je le su agen ci je. Slo ve ni ja je ne da vno ve} do ka pi ta li zo va la NLB, a mi nis tar fi nan si ja Ja nez [u {ter ~i} je obja snio da }e do kra ja idu }e go di ne toj naj ve }oj ban ci bi ti po tre - bno jo{ "ma ksi mal no pet sto ti na mi li ona evra do da - tnog ka pi ta la", za ko li ko }e je tre ba ti jo{ do ka pi ta lizo va ti. On je do dao, da s ob zi - rom na to da je vla da odlu - BEO GRAD - Pro cjewuje se da Crni vrh ima oko 130 to na re zer vi zla ta, a uko li ko stu di je po ka `u eko nom sku oprav da nost po sla, ka nad ska kom pa ni ja "Ava la ri sor sis" za tri go di ne pla ni ra da otvo ri dva ru dni ka, {to bi Srbi ji do ni je lo in ves ti ci ju od 500 mi li ona do la ra. Ka na a ni na Crnom vrhu tra ga ju za zla tom ve} osam godi na. Ima ju 240 za po sle nih i is tra `u ju re zer ve tog ple me - ~i la da po tra `i vawa pre ne - se na Slo ve na ~ki dr`a vni hol ding, ne }e bi ti po tre bna do da tna do ka pi ta li za ci ja NLB ban ke. Pro ble ma ti ~na po tra - `i vawa ban ke bi, ka ko je obja snio, na hol ding tre ba - lo da bu du pre ne se na po eko nom skoj, a ne kwigo vodstve noj vri je dnos ti, kao i osi gu rawa kre di ta, {to zna ~i da bi hol ding mo gao da pos ta ne vla snik ne kih ka pi tal skih u~e{ }a u "Mer ka to ru", "Pi vo va ri Ko li ke su stvar ne po tre be slo ve na ~kih ba na ka za krpawe ru pa zbog lo {ih kre d- i ta, tre ba lo bi da bu de ut vr e no ana li zom ko ja je u to ku, ali svjet ski me di ji ve} ni tog me ta la na tri lo ka ci - je, a do kra ja go di ne o~e ku ju se i zva ni ~ni re zul ta ti is - tra `i vawa, pre no si RTS. - Pla ni ra mo da ulo `i mo 24 mi li ona evra. Ne da vno smo na ja vi li po ~e tnu pro cje - nu na la zi {ta zla ta u okvi ru na {eg ve li kog pro je kta is - La {ko", "Cin kar ni Ceqe", "He li osu" i ne kim dru gim pre du ze }i ma. Pre ma mi{qewu mi nistra, ban ka bi na taj na ~in "ima la o~i{ }e ne bi lan se, mo gla bi da po ~ne da dje lu je kao nor mal na ban ka, po ve }a svo ju kre di tnu akti vnost i pos ta ne in te re san tna i za pri va tne ula ga ~e". tra `i vawa u is to ~noj Srbi - ji, u bli zi gu bi ce - re - kao je di re ktor "Ava le ri sor si sa" Yef Pe nok. On je is ta kao da pos to ji i ve }e na la zi {te ko je sa da vo di "AMC kon sal tan ts", ne - za vi sna bri tan ska ru dar ska kon sul tan tska fir ma. - Na la zi {te je pro cijeweno na 38 mi li ona to na, {to je je dna ko kao mi li on i po un ci zla ta - re kao je Pe - nok. Iz pa ra dr`a vnih fondo va Kad i Sod NLB je ne davno do ka pi ta li zo va na sa 61 mi li on evra, da bi se "prvora zre dni" ka pi tal po di gao na de vet od sto. Ban ke da nas mno gi smatra ju i od go vor ni ma za to {to je kri za u Slo ve ni ji uze la to li ko ma ha. Stawe bi mo gli po gor - {a ti no vi ste ~a je vi pre za - du `e nih fir mi, ko ji se o~e ku ju u dru goj po lo vi ni ove go di ne - pa je ja sno da bi se ko li ~i na lo {ih zaj mo va jo{ mo gla po ve }a ti. Slo ve na ~ki me di ji ovih da na pi {u da bi Slo ve ni ji do kra ja go di ne mo glo za treba ti izme u tri i 3,5 mi lijar di evra za do ka pi ta li za ci ju ba na ka, a ot pri li ke po lo vi na tog izno sa bi la bi za No vu Qubqan sku ban ku. Ka nad ska kom pa ni ja is tra `u je re zer ve ple me ni tog me ta la u Srbi ji Crni vrh krije 130 tona zlata PLA NI RA se otva rawe dva ru dni ka PO MO] BAN KE MNO GI sma tra ju od go vor ni m za kri zu sve gla sni je spe ku li {u da bi Slo ve ni ja, po sli je Gr~ke, Ir ske, Por tu ga li je, [pa ni je i Ki pra, mo gla da pos ta ne {es ta ~la ni ca evro zo ne ko ju }e EU tre ba ti spa sa va ti. Du {an Sa ji} iz Mi nis - tar stva `i vo tne sre di ne, ru - dar stva i pros tor nog pla ni rawa je re kao da je ri - je~ o re sur si ma sredwe ve li - ~i ne. Pla ni ra se otva rawe dva ru dni ka po vr{in ske ek splo - ata ci je, {to bi do ni je lo veli ku ko rist i dr`a vi i ti mo ~kom kra ju. Ra ~u na se na pri hod od ta ksi, ru dne ren te, za po{qavawe, {to bi po kre - nu lo i dru ge pri vre dne gra ne.

13 RIM - Agencija Mudis smawila je kreditni rejting Italije sa A3 na Baa2, dva nivoa iznad statusa "bezvrijedno", upozoravaju}i da }e se ta zemqa vjerovatno suo~iti s o{trim porastom tro{kova zadu`ivawa na finansijskim tr`i{tima. Agencija je smawila i maksimalni rejting koji se mo`e dodijeliti Italiji sni`en kreditni rejting doma}im izdavateqima obveznica u Italiji, i to sa dosada{wih Aaa na A2. U saop{tewu iz Mudisa stoji da su se italijanski kratkoro~ni privredni izgledi "pogor{ali" te da bi pristup kreditnim tr`i{tima mogao biti znatno ote`an, prenose agencije. U BiH uve ze no ki lo gra ma zla ta i dra guqar skih pre dme ta, a izve ze no 152 ki lo gra ma Dras ti ~no sko ~i la vri je dnost izve ze nog zla ta Vrijednost izvezenog zlata u prvih pola godine iznosi 3,6 miliona KM. Iz BiH izvezeno 334,4 kg zlata vrijednosti 1,5 miliona KM, dok je godinu ranije vrijednost izvezenog nakita od 312 kg iznosila KM, rekao Kova~evi} PI [E: MARIJANA MIQI] ma ri ja srpske.com BAWALU KA - U BiH je za {est mje se ci ove go di ne uve ze no ki lo gra ma zla - ta i dra guqar skih pre dme ta ~i ja je uku pna vri je dnost izno si la 2,7 mi li ona KM, dok je u is tom pe ri odu izve ze no 152 ki lo gra ma ovih sku po cjenih pre dme ta, ali je wiho va vri je dnost izno si la 3,6 mili ona KM. Re kao je ovo na ~el nik Odjeqewa za ko mu ni ka ci je u Upra vi za in di rek tno opo re - zi vawe BiH Rat ko Ko va ~e vi}. On je do dao da je la ni u BiH uve ze no oko ki logra ma zla ta i dra guqar skih pre dme ta, ~i ja je vri je dnost SAN FRAN CIS KO - Ban ka Vels Far go pla ti }e 175 mi li ona do la ra na ime na go dbe ka ko bi iz bje gla op - tu `be da je kli jen ti ma afri ~kog po ri je kla ra ~u na - la ve }e ka ma te ne go bi jelci ma. Je dna od naj ve }ih ame ri - ~kih ba na ka op tu `e na je da je "pra kti ko va la dis kri mina ci ju afri ~ko-ame ri ~kih i la ti no-ame ri ~kih kli je na ta izno si la 6,1 mi li on ma ra ka. - Iz BiH je u go di ni izve ze no 334,4 ki lo gra ma zla - ta, ~i ja je vri je dnost izno si la sve ga 1,5 mi li ona KM, dok je go di nu ra ni je vri je dnost izve - ze nog na ki ta od 312 ki lo gra - ma izno si la sve ga ma - ra ka - re kao je Ko va ~e vi} i do dao da se zla to naj vi {e izvo zi lo u zemqe u okru `ewu, ali i Tur sku. Ka da je u pi tawu uvoz u BiH, zla to se naj vi {e uvo zi lo "EK SPLO ZIJA" CI JE NA Ci je na zla ta na svjet skom tr`i {tu ide ka do la ra i tek }e dos ti }i naj vi {i ni - vo, pod sta knu ta nis kim re alnim ka ma tnim sto pa ma i `eqom za bez bje dnim, odr`i - vim obli ci ma {tedwe, pre - ni je le su agen ci je. Pre ma is tra `i vawu Er ste gru pe, od ju la go di ne u po slo vawu sa hi po te kar nim kre di ti ma izme u i go di ne, sa op {ti lo je Mi nis tar stvo prav de u Va - {in gto nu. BAN KA odba ci la op tu `be Ovi kli jen ti su us mje rava ni i pre ma ris kan tni jim hi po te kar nim kre di ti ma bez ga ran ci ja, ko ji po vla ~e i ci je na u evri ma je po ra sla za 26 od sto. - Po {to nam tek pred sto ji fa za ubrzawa tren da, o~e - ku je mo du go ro ~nu ciqnu cije nu od ba rem do la ra na kra ju ci klu sa - obja snio je ana li ti ~ar za pro du kte u Er ste gru pi Ro nald [te - fer le. zna ~aj no vi {e ka ma te u odno su na zaj mo ve sa ga ranci jom, dok su kli jen ti ma bije le bo je ko `e odo bra va ni stan dar dni kre di tni uslo vi, na ve de no je u sa op {tewu Mi nis tar stva prav de, pre - ni je le su agen ci je. Ban ka Vels Far go je u sa - op {tewu za {tam pu odba ci - la tvrdwe o dis kri mi na ci ji i na ve la da se na go di la ka ko bi iz bje gla sud ski pro ces. iz Tur ske, Slo ve ni je, te Wema ~ke i Hrvat ske. ZBOG KRI ZE sve vi {e sta no vni ka pro da je na kit U zla ta ri "Gold" u Bawalu - ci ka za li su da kup ci za gram zla ta tre ba da iz dvo je 80 ma ra - ka, dok se, ka da oni ot kupquju zla to od gra a na, gram kre }e od 35 ma ra ka pa na vi {e. - Ci je na ot ku pnog zla ta mo `e bi ti i ve }a, i to ugla - vnom za vi si od fi no }e zla ta - re kli su u ovoj zla ta ri i do da - li da se ci je na ot ku pa, ali i pro da je zla ta, ni je mi jewala u sko ri je vri je me. U zla ta ri "Sto ja no vi}" u Pri je do ru ka za li su da gram zla ta pri li kom ot ku pa ko {ta oko 30 ma ra ka, dok sta no vni ci ka da ga ku pu ju za gram zla ta pla }a ju 80 ma ra ka. - Sta no vni ci zbog ekonom ske kri ze vi {e se odlu ~u ju na pro da ju ne go na ku po vi nu zla ta - re kli su u ovoj zla ta ri. Eko no mis ti is ti ~u da je gla vni ra zlog sve ve }eg izvo za zla ta iz BiH to {to sta no v- ni ci u vri je me kri ze pro da ju svoj na kit ka ko bi sas ta vi li kraj sa kra jem. U Upra vi za in di rek tno opo re zi vawe BiH ka za li su da su ima li i ne ko li ko us pje - {nih akci ja u ko ji ma je ot k- ri ven zla tni na kit ko ji ni je imao pro pra tnu do ku men ta ci - ju ko ja bi do ka za la po ri je klo ovih pre dme ta. Ban ka Vels Far go se na go di la da iz bje gne op tu `be da je crnci ma ra ~u na la ve }e ka ma te ne go bi jel ci ma Kazna zbog rasizma 175 mi li ona do la ra Po me nu ta ban ka }e ispla ti ti 125 mi li ona do la - ra na ime kom pen za ci je za oko kli je na ta ko ji su pla }a li vi {e ka ma te u odno su na kli jen te bi jel ce, kao i 50 mi li ona do la ra di rek tne po mo }i za je dni ca - ma u Sje diwenim Ame ri - ~kim Dr`a va ma ko je su naj vi {e po go e ne hi po te - kar nom kri zom. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Gram zla ta u zla ta ra ma 80 ma ra ka FO TO: AR HI VA Vijesti Eko nom ski rast Kri za uspo ri la i Ki ne ze PE KING - Sto pa kines kog eko nom skog ras ta u pa du je i na naj ni `em je ni vou za pro te kle tri godi ne, pi {e bri tan ski dne vnik "Gar di jan". List na vo di da je ki nes ka eko - no mi ja, ko ja je dru ga u svi je tu, u pro te kla tri mje se ca za biqe`i la rast od 7,6 od sto, {to je mawe ne go u prvom kvar ta lu, ka - da je bio 8,1 od sto, pre nije le su agen ci je. [pa ni ja Ban ka ma re kor dna po zaj mi ca MA DRID - Evrop ska cen tral na ban ka po ve }a la je po zaj mi ce {pan skim ban ka ma u ju nu na re kor dan iznos od 337,2 mi li jar de evra, sa op {ti la je Ban ka [pa ni je, pre ni je le su agen ci je. [pan ske ban ke su posqedwih mje se ci zbog sve ve }eg ne po vje rewa ko je ima ju na tr`i {ti ma su - o~e ne sa po ve }awem tro - {ko va re fi nan si rawa i pri mo ra ne su da se sve ~e{ }e obra }a ju za po mo} ECB ka ko bi obe zbi je di le sred stva za sop stve no finan si rawe. Srbi ja Di nar sla bi BEO GRAD - Di nar je u pe tak osla bio pre ma evru za 0,3 od sto i sredwi kurs je izno sio 115,1832 di na ra za je dan evro. Od po ~et ka go di ne srpska va lu ta je osla bi la 9,2 od sto u odno - su na evro, pre ni je le su agen ci je. Di nar je ove godi ne bio naj ja ~i 11. ja nuara ka da je je dan evro ko {tao 103,6922 di na ra. Ati na Tro fej za "ne ktar" BAWALU KA - "Ne ktar" pi vo, naj na gra i va ni ji brend Bawalu ~ke pi va re, na sve ~a noj do dje li u Ati - ni kru ni san je tro fe jom me u na ro dnog kva li te ta - naj ve }im pri znawem za kva li tet u izbo ru Me u na - ro dnog in sti tu ta za oda bir kva li te ta "Mond se lek - {n", pre ni je le su agen ci je. Tro fej se do djequje proi - zvo di ma ko ji su tri go di ne za re dom osvo ji li zla tnu me daqu za kva li tet na me - u na ro dnom ta kmi ~ewu "Mond se lek {n".

14 i 15. jul GLAS SRPSKE Hronika Privo ewe zbog ucjene u Bawaluci Tra`io novac da ne objavi snimke BAWALUKA - Policija je uhapsila G. P. zbog sumwe da je poku{ao da ucijeni S. P. za 400 evra, saop{teno je u petak iz bawalu~kog Centra javne bezbjednosti. Navodi se da je S. P. policiji prijavio da mu je G. P. putem mobilnog telefona poslao SMS poruku i da je od wega tra`io 400 evra da ne objavi kompromituju}i video-snimak za wega. - Poslije prijave policija je privela G. P. i kod wega su prona eni predmeti koji su kori{teni u izvr{ewu krivi~nog djela ucjena. Osumwi~eni je poslije kriminalisti~ke obrade pu{ten na slobodu. Protiv wega }e biti podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu za krivi~no djelo ucjena - navedeno je u saop{tewu. N. T. Akci ja SI PA u Bawalu ci Pri vo eni zbog ca rin skih pre va ra SA RA JE VO - Pri pa dni ci Agen ci je za is tra ge i za {ti tu BiH (SIPA) izve li su na po dru - ~ju Bawalu ke pre tre se obje ka - ta na dvi je lo ka ci je i pri ve li u ~et vrtak na in for ma ti vni raz go vor tri li ca u okvi ru akci je ot kri vawa ca rin skih pre va ra i fal si fi ko vawa slu `be nih is pra va, pot vrdi la je por tpa rol Kujunyija, ja vi le su agen ci je. Akci ja je izve de na pre ma nalo gu Tu `i la{ tva BiH, a us m- je re na je na ot kri vawe ca rinskih pre va ra pri li kom uvo za lu ksu znih automobila. Ku junyija je re kla da su pri ve de na li ca, ko ji ma ni je na ve la ime na, po sli je obavqenog raz go vo ra pu {te na ku }a ma. Ne zva ni ~no sa zna je mo da je me u pri ve de ni ma i Dra gan Kre me no vi} (42) zva ni Pur - ger, ko jem je pre tre se na i po - ro di ~na ku }a u Bor ko vi }i ma kod Bawalu ke i ko ji ima status svje do ka. Odlu ka Su da BiH Pri tvo re ni otac, pet si no va i Tur ~in SA RA JE VO - Se dmo ri ci osumwi~e nih za kri ju m~a rewe qudi, me u ko ji ma su otac i pet si no va, odre en je je dno mje se - ~ni pri tvor u Su du BiH. Pri tvo re ni su: Arif ^o vi} i wego vi si no vi Al mir ^o vi}, \u la ga ^o vi}, Ha sib ^o vi}, Ale ^o vi}, Hu smir ^o vi} i dr`avqanin Tur ske Emir Sec gin Reyep. Pri tvor im je odre en na pri je dlog Tu `i la{ tva BiH, a oni se te re te za or ga ni zo va ni kri mi nal i kri ju m~a rewe qudi. Oni su uha p{e ni u po li cij skoj akci ji "Lo ka" 10. ju la ove go di ne. N. T. FO TO: D. JO VI ^I] La `no pri ja vio kra u KM i na ki ta GRA DI [KA - Po li ci ja iz Gra di {ke uhap si la je M. I. iz La kta {a zbog sumwe da je la `no pri ja vio da mu je u Gra di {ci iz auto mo bi la ukra de no oko ma ra ka, zla tni lan ~i} i dva zla tna prste na, sa op - {te no je iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Bawalu ka. On je kra u u ~et vrtak pri ja vio po li ci ji i na veo da je po~iwena u uli ci Ni ko le Te sle u Gra di {ci. Ope - ra ti vnim ra dom ut vr e no je da je ri je~ o la `noj pri ja vi i pro tiv wega }e bi ti po dne sen iz vje {taj na dle `nom tu `i la{ tvu. G. O. Pri ve de na ra dni ca Fol ksban ke u Srpcu zbog pro ne vje re PI [E: NEBOJ [A TOMA [EVI] nto ma se srpske.com SRBAC - Ra dni ca Fol ksban ke u Srpcu Kar me la Plo - tan iz ovog gra da pri ve de na je i sa slu {a na u po li ci ji zbog sumwe da je ovu ban ku o{te ti la za oko ma ra - ka, sa zna je "Glas Srpske". Ona se te re ti da je od do go di ne fal sifiko va la po tpi se vi {e kli jena ta na pla tnim na lo zi ma bla gaj ne i za tim po di za la no - vac sa wiho vih ra ~u na ko ji je pri sva ja la. Za sa da ni je po zna - to sa ko li ko je ra ~u na po di za - la no vac. Plo ta no va je osumwi~e na za pro ne vje ru i fal si fiko vawe ili uni {ta - vawe po slo vnih ili trgo va - ~kih kwiga ili is pra va. Ona je po sli je sa slu {awa u po lici ji pu {te na da se bra ni sa slo bo de. Po li ci ja je pri li kom ha - p{ewa Plo ta no ve u wenoj ku - }i u mjes tu Qev ~an ski Ra zboj kod Srpca pro na {la do ku men - ta ci ju ko ja se mo `e do ves ti u ve zu sa kri vi ~nim dje lom ko je je po ~i ni la. Pro tiv Plo ta no ve }e bi ti po dne sen iz vje {taj Okru `nom Iz Fol ksban ke u Bawalu - ci sa op {ti li su da su ve} pre du ze li mje re obe {te - }ewa kli je na ta za ko je je ut vr e no da su o{te }e ni OBE [TE ]EWE tu `i la{ tvu u Bawalu ci. Plo ta no va je svo jim kri - vi ~nim dje li ma o{te ti la i D. ^. iz Srpca. On je za "Glas Srpske" ka zao da je 10. ju la ove go di ne do {ao da po di gne svoj no vac, a za te kao pra zan ra ~un. PU [TE NA DA SE bra ni sa slo bo de - Odmah sam oba vi jes tio ban ku i ot kri lo se da je taj no vac ne ko dru gi po di gao umjes to me ne. Ne `e lim da ot - kri vam ko ja su ma nov ca je u pi tawu, ali je za me ne ve li ka. Ban ka je brzo re ago va la i uz po mo} po li ci je ri je {i la ovaj slu ~aj. Za do voqan sam jer sam na ve de nim slu ~a jem. - Ban ka }e svo ja pra va u po gle du na kna de {te te da na mi ri sud skim pu tem - ka - za li su u Fol ksban ci. Fol ksban ka u Srpcu Sa ra~una klijenata uzela maraka Kar me la Plo tan osumwi~e na da je ne pu ne dvi je go di ne fal si fi ko va la po tpi se vi {e kli je na ta na is pla tnim na lo zi ma bla gaj ne. Po sli je to ga je po di za la no vac sa ra ~u na Kar me la Plo tan ja do bio svoj no vac - ka zao je D. ^. i do dao da ova kvih slu - ~a je va ima jo{. Iz Fol ksban ke su sa op - {ti li, ne na vo de }i iden ti tet osumwi~e nog ra dni ka, da su i pri je ha p{ewa ot kri li da je wihov ra dnik zlo upo tri je bio po lo `aj ka ko bi za se be os tva - rio ko rist. - Odmah po sli je sa znawa o zlo upo tre ba ma ban ka je pre du - ze la ne op ho dne akti vnos ti da se to ot kri je i slu ~aj prija vi la na dle `nim or ga ni ma sa zah tje vom za po kre tawe istra ge. Po sli je spro ve de ne po - li cij ske is tra ge pot vr e ne su sumwe ko je je ban ka ima la - na ve de no je u sa op {tewu iz Fol ksban ke u Bawalu ci. Na vo di se da je od pri ja ve do ot kri vawa ra dni ka ko ji je zlo upo tri je bio po lo `aj pro - {lo sa mo ne ko li ko da na. U Fol ksban ci su is ta kli da `e le ja vno da za hva le MUP-u RS na brzom ot krivawu po ~i ni oca, kao i ko le - ga ma iz ban ke ko ji su u~es tvo va li u to me. Odbi jen ^a u{e vi }ev zah tjev za izu ze }e sud skog vi je }a PI DOMAZET glas ol.net SA RA JE VO - Sud BiH odba cio je zah tjev od bra ne Ha - ri sa ^a u{e vi }a, op tu `e nog za te ro ris ti ~ki na pad na po - li cij sku sta ni cu u Bu goj nu, za izu ze }e ~la no va sud skog vi je - }a. Na su ewu ko je je odr`a no u pe tak u Su du BiH, a ko je je ra ni je za ka za no, ni su bi li po zi va ni dru gi svje do ci i vje - {ta ci, ni ti su izno {e ni mate ri jal ni do ka zi ni Tu `i la{ tva, ni od bra ne, jer se i{ ~e ki va la odlu ka su da po ^a u{e vi }e vom zah tje vu. Pri li kom ulas ka sud skog vi je }a u su dni cu, ^a u{e vi} ni je us tao, izra ziv {i ne po - {to vawe pre ma su du, dok se dru go op tu `e ni Na ser Pa li s- la mo vi} ni je po ja vio ni na ovom ro ~i {tu, jer je po no vo odbio da ga izvo de iz za tvo ra. ^a u{e vi} je na su ewu re - kao da je do bio svu do ku men - ta ci ju ko ju je tra `io od Tu `i la{ tva, is ti ~u }i da je u me u vre me nu do {lo do "no vih do ka za sa li ca mjes ta" i da se ti do ka zi odno se na li ca ko ja su bi la u je dnom od ka fi }a u Bu goj nu. NO VO ro ~i {te 15. av gus ta - Pos to je izja ve i za pi s- ni ci ko je ne ma mo. Sva ta li - ca su sa slu {a na, ali do wiho vih izja va ni smo do {li jer nam ih Tu `i la{ tvo ni je pro sli je di lo - re kao je ^a - u{e vi}. No vo ro ~i {te za su ewe op tu `e ni ma za te ro ris ti ~ki na pad u Bu goj nu za ka za no je za 15. av gust. Za te ro ris ti ~ki na pad ko ji je po ~iwen 27. ju na go di ne op tu `e ni su Ha ris ^a u{e vi} zva ni Oks i Na ser Pa li sla mo vi}. Neyad Ke {ki, Ha ris [pa go i Emin Osma n- a gi} te re te se za po ma gawe Pa li sla mo vi }u u bjek stvu po - sli je na pa da. Wihov pre dmet raz dvo jen je od ^a u{e vi }e vog i Pa li sla mo vi }e vog. Pri li kom ovog te ro ris - ti ~kog na pa da po gi nuo je po - li ca jac Ta rik Qubu {ki}, a {es to ro wego vih ko le ga je raweno. ^lan gru pe Adnan Ha ra - ~i} osu en je 11. ju la ove go di - ne u Su du BiH na 14 go di na za tvo ra zbog ovog te ro ris ti - ~kog na pa da. Pre su di je pret - ho dio spo ra zum o pri znawu kri vi ce ko ji je Ha ra ~i} zakqu~io sa Tu `i la{ tvom BiH.

15 Tu`io po slo vnog par tne ra za pre va ru PA LE - Od go vor no li ce u pre du ze }u "Du ga ko merc" M. C. pri ja vio je po li ci ji u Pa la ma S. G. iz pre du ze }a "Mar teks" za pre va ru, sa op {te no je u pe tak iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Is to ~no Sa ra je vo. Na vo di se da je M. C. ka zao da mu S. G. ni je vra tio po - zaj mi cu od ma ra ka iako je ugo vo re ni rok za vra - }awe da vno is te kao. - U to ku je rad na ras vjetqavawu kri vi ~nog dje la i ut - vr i vawa is ti ni tos ti pri ja ve - re kli su u po li ci ji. N. T. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Policija Po sli je sva e na pe trov dan skom zbo ru u Sla ti ni kod La kta {a Hi cem iz pi {toqa ra nio mla di }a Pre ma ne zva ni ~nim in for ma ci ja ma, Di no Ve ki} je u crkve nom dvo ri {tu iz pi {toqa ra nio Sa vi }a, a po tom je sa bra tom De ni jem po bje gao. Obo ji ca su uha p{e na u pe tak oko de set ~a so va u bawalu ~kom na sequ Star ~e vi ca PI [E: GORAN OBRADOVI] go ra glas srpske.com BAWALU KA - Bra }a Di no (21) i De ni Ve ki} (25) iz Bawalu ke uha p{e ni su zbog sumwe da su u pe tak po la ~a sa po sli je po no }i na zbo ru u Sla ti ni kod La - kta {a ra ni li Bo ru Sa vi }a (24) iz Sla ti ne. Po sli je rawavawa Sa vi} je pre ve zen u Kli ni ~ki centar u Bawalu ci. Pre ma ri je ~i ma na ~elni ka Kli ni ke za or to pe di ju Vla di mi ra Pa pi }a, pa cijent je za do bio pros trel nu ra nu me kih tki va, bez o{te - }ewa kos ti pot koqeni ce. - Pa ci jent ni je `i vo tno ugro `en i wego vo tre nu tno zdrav stve no stawe je sta bil - no - re kao je Pa pi}. Pre ma ne zva ni ~nim infor ma ci ja ma, Di no Ve ki} je u crkve nom dvo ri {tu iz pi - {toqa ra nio Sa vi }a, a po - tom je sa bra tom De ni jem po bje gao u ne po zna tom prav - cu. Uha p{e ni su u pe tak oko de set ~a so va u bawalu ~kom na sequ Star ~e vi ca. Mje {ta ni Sla ti ne is - pri ~a li su da je do su ko ba i pucwave do {lo na zbo ru povo dom Pe trov da na. BO RO SA VI] ni je `i vo tno ugro `en - U ~et vrtak uve ~e u Slati ni oko crkve bi lo je ne koli ko hiqada qudi, a pod je dnim {a to rom pje vao je i Ba ja Ma li Kninya. Na tom mjes tu bi lo je naj vi {e qudi. Ma lo po sli je po no }i ~uo sam da je ne ko ispa lio ne ko li ko hi ta ca iz pi - {toqa i svi su se po sli je to ga ra zi {li ku }a ma, jer je do {la po li ci ja - is pri ~ao je je dan od mje {ta na. U Cen tru ja vne bez bje d- nos ti Bawalu ka is ta kli su da su uha p{e ne dvi je oso be od go vor ne za pucwavu i da je u to ku kri mi na lis ti ~ka obra da, a da zbog to ga ne mo - gu da go vo re o uzro ku zbog NA MJESTU pucwave bilo mnogo posjetilaca ko jeg je do {lo do su ko ba. Izvor bli zak is tra zi is pri ~ao je da je do su ko ba do {lo ka da su se bra }a Ve - ki} pi ja ni po sva a la i potu kla sa Sa vi }em i wego vim dru{ tvom. Tom pri li kom Di no je oti {ao do vo zi la, uzeo pi {toq i vra tio se na zbor u crkve no dvo ri {te i ra nio Sa vi }a u no gu. Mi lan i Gor da na Sa vi}, ro - di teqi Bo re Sa vi }a, ko ji je rawen u ~et vrtak na zbo ru u Sla ti ni, is pri ~a li su da ih je sin na zvao pu tem te le fo - na iz bol ni ce u pe tak je dan ~as po sli je po no }i i re kao da je rawen. - Oti {li smo kod wega u po - sje tu i re kao nam je da se wegov drug po sva ao sa dvoji com mla di }a iz Bawalu ke, da su se po gu ra li i da su RO DI TEQI Po Sla ti ni se pre no si ne ko li ko ver zi ja ka ko je do - {lo do su ko ba izme u Sa vi - }a i bra }e Ve ki}. Je dan od mje {ta na re kao je da su Sa vi} i wego vo dru{ - tvo pri pa dni ci Ra vno gor skog po kre ta i da su to ve ~e no si - li ma ji ce ovog po kre ta. - Bi li su za je dnim {an - kom u crkve nom dvo ri {tu i oni mi sli li da se na to me za vr{i lo. Me u tim, je dan od mla di }a vra tio se sa pi {toqem i ispa lio pet me - ta ka u no gu mom si nu, od ko - jeg ga je sa mo je dan po go dio - re kla je Gor da na. Mi lan Sa vi} je do dao da wegov sin jes te pri pa dnik Ra vno gor skog po kre ta i da tu ne ma ni {ta spor no, te da on mo `e da no si ma ji ce ka - kve `e li. Mjesto gdje je rawen mladi} wiho ve ma ji ce su za sme ta le ne kim mla di }i ma za ko je sam ~uo da su Bo{waci. Po ~e li su su da se sva a ju i gu ra ju, a je dan od mla di }a oti {ao je do vo zi la, vra tio se i pu cao u Sa vi }a. Sva sre }a pa ni ko vi {e ni je po vri je en, jer je me tak mo gao da se odbi je i po go di ne kog u toj gu `vi - re kao je je dan od mje {ta na. Dru gi su na ve li da su i je dni i dru gi bi li pi ja ni to ve ~e i da su se po sva a li zbog ne ke dje voj ke. - To je bi la obi ~na pijan ska sva a izme u mla di }a ko ji su se po tom po tu kli, a je dan od wih je oti {ao do svog auto mo bi la i vra tio se te sa le a ispa lio ne ko li ko hi ta ca pre ma Sa vi }u i po godio da u no gu - re kao je ovaj mje {ta nin. On je do dao da Sa vi }a du go po zna je jer i on `i vi u Sla ti ni, i da je ri je~ o dobrom mom ku, ali ka da je pi - jan ~es to se po tu ~e. FO TO: G. [UR LAN Vijesti Bawalu ka Pre va rantu tri go di ne BAWALU KA ko Pa ni} (35) iz [i da u Srbi ji osu en je na tri godi ne za tvo ra u bawalu ~kom Okru `nom su du zbog or ga ni zo va nog kri mi na la i pre va re. Pre ma na vo di ma u pre su - di, Pa ni} je bio ~lan zlo - ~i na ~kog udru `ewa od fe bru ara do fe bruara go di ne, ko je je pre va ri lo Upra vu za ge o- det ske i imo vin sko-pra - vne po slo ve RS i "Te le kom RS" sa ~i jeg ra ~u na je "ski nu to" ma ra ka. N. T. Mrkowi} Gra d Ukradeni ka blo vi MRKOWI] GRAD - Sa ba zne sta ni ce mo bil ne te - le fo ni je "Te le ko ma Re pu b- li ke Srpske" i "Te le ko ma BiH" u ^a a vi ci kod Mrkowi} Gra da ne po zna te oso be su u no }i izme u 11. i 12. ju la ukra le an ten ski kabl i uzemqewe. Ukra de - no je 220 ma ta ra an ten skog ka bla i 37 me ta ra uzemqewa sa ba zne sta ni - ce "Te le ko ma RS". Sa ba zne sta ni ce "Te le ko ma BiH" lo po vi su odni je li 120 me - ta ra an ten skog ka bla i 30 me ta ra uzemqewa. S. D. Do boj Pre tu kao po zna ni ke DO BOJ - Zbog sumwe da je na pao i uda rao po zna - ni ke S. K., M. O. i Z. K., pro tiv E. H. bi }e po dnesen iz vje {taj ko ji }e ga te re ti ti za na sil ni ~ko po na {awe, sa op {te no je u pe tak iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Do boj. Na vo - di se da je E. H. prvo na - pao i pretukao trojicu poznanika u do boj skoj uli ci Ba no vi} Stra hiwe. N. T. U saobra}ajnoj nesre}i u SAD po gi nuo dr`avqanin BiH ^I KA GO - Ni had Ve li} (30) iz Sa ra je va po gi nuo je u sao bra }aj noj ne sre }i ko ja se do go di la na pu tu pod na zi vom "Yejn Adams me mo ri jal u bli zi ni ame ri ~kog gra da ^i ka - ga. Pre ma iz vje {ta ju po li ci je u ^i ka gu, Ve li} i wegov sapu tnik na la zi li su se u auto mo bi lu na ko jem je izne na da pu kla gu ma. Vo za~ je zbog to ga iz gu bio kon tro lu, a auto mobil se pre vrnuo u ka nal. Ta da su vo za~ i su vo za~ ispa li iz auto mo bi la. Ne sre }ni Ve li} je po gi nuo na mjes tu ne sre }e, a wegov sa pu tnik je pre ve zen u bol ni cu "[er man Ho spi tal" u El gi nu. Ame ri ~ka po li ci ja ni je sa op {ti la iden ti tet Ni ha do vog sa pu tni ka ni ti ko li ko su te {ke wego ve po vre de. N. T. Zbog pqa ~ke i ubis tva 29 i po go di na za tvo ra SA RA JE VO - Ner min Hayovi} i Sa lem [a la ka osu e ni su u pe tak u sa ra jev skom Kan to nal nom su du na po 12 go di na za tvo - ra zbog ra zboj ni ~ke kra e u ko joj je ubi je na Zi ne ta Kra sni}. Is tom pre su dom, ko ju je izre klo sud sko vi je }e ko jem je pred sjeda va la Adi sa Za hi ra gi}, osu en je i Edin Kra sni}, ko jem je Zine ta Kra sni} bi la stri na, na pet go di na i {est mje se ci za tvo ra zbog te {ke kra e i ne pri javqivawa kri vi ~nog dje la ili po ~i ni oca. U pre su di je na ve de no da su se Hayovi}, [a la - ka i Kra sni} u mar tu pro {le go di ne do go vo ri li da pro va le u Zi ne ti nu ku }u na kon {to se ona vra ti la iz Ho lan di je. Ka da su Hayovi} i [a la ka u{li u ku }u za te kli su ne sre }nu Zi ne tu ko ju su ugu {i li. Ta da je Edin Kra sni} ~u vao stra `u. G. O. "Audi jem" us mrtio sta ri cu dok je pre la zi la put TE SLI] - Smiqka S. (75) pre mi nu la je od po vre da ko je je za do bi la ka da je uda rio "audi 80" ko jim je upravqao Ve li mir J. (56) na pu tu Te sli} - Bla tni ca, u mjes tu Gorwa Vru }i ca. "Audi" je na sta ri cu na le tio dok je pre la zi la pre ko ko lo - vo za. Smiqka je po sli je ne sre }e pre ve ze na u bol ni cu u Te - sli }u sa te {kim po vre da ma, a za tim u do boj sku bol ni cu "Sve ti apos tol Lu ka", gdje je u pre mi nu la. To kom uvi a ja ut vr e no je da vo za~ "audi ja" zbog brzi ne ni je mo gao bla go vre me no da za us ta vi vo zi lo ka da je na - i{ao na pje {a ka. Iz po li ci je je sa op {te no da }e ta ~an uzrok ne sre }e bi ti po znat po sli je is tra ge. N. T.

16 i 15. jul GLAS SRPSKE Srbija Op {te po zna to je da je Vuk Je re mi} u stawu da po kva ri i ~e ki}. Sve ti slav Ba sa ra, kwi`e vnik Grad Beo grad po kre nuo akci ju Na bav ka kli ma ure a ja za bol ni ce BEO GRAD - Gra do na ~el nik Dra gan \i las u pe tak je, zbog ve li kih vru }i na i ne dos tat ka kli ma ure a ja u bol nica ma, na ja vio akci ju gra da Beo gra da ko ja }e pa ci jen ti ma do ni je ti ola k{awe u naj kra }em mo gu }em ro ku, pre ni je le su agen ci je. - Mno ge bol ni ~ke so be ne ma ju kli ma ure a je i grad Beo - grad je ju ~e kre nuo u akci ju po pi si vawa stawa u svim gradskim bol ni ca ma. Us ta no vi }e mo ko li ko kli ma ure a ja ne dos ta je i sle de }ih da na po ~e }e mo sa wiho vom ugradwom. To }e mo u~i ni ti sred stvi ma do na to ra, jer ne ma mo vre me na da spro vo di mo ja vne na bav ke, ve} hi tno mo ra mo te {ko bo le - snim qudi ma obe zbe di ti da, dok bo ra ve u bol ni ci, mo gu da se le ~e, a ne da im u ovim uslo vi ma bu de jo{ te `e - na ja vio je gra do na ~el nik \i las. Us ta vni sud Srbi je Ne us ta vno ime no vawe Borisa Ta di }a Bo ris Ta di} BEO GRAD - Us ta vni sud Srbi je pro gla sio je ne us ta - vnom i ne za ko ni tom odre dbu Vla di ne odlu ke o Na ci - onal nom sa vje tu za in fras - tru ktu ru ko jom je pred sje d- nik Srbi je Bo ris Ta di} ime no van za pred sje dni ka tog ti je la, na ve de no je na saj tu Su da. Sa vjet je for mi ran u ju lu go di ne, a za pred sje d- ni ka je ime no van Ta di}, dok je za wego vog za mje ni ka pos - tavqen ta da{wi pot pred sje - dnik Vla de Mla an Din ki}. Us ta vni sud oci je nio je da se na dle `nos ti pred sje dni - ka Re pu bli ke mo gu kon sti tuisa ti je di no Us ta vom. - Bi lo ko ji akt, me ra ili radwa Vla de ko jom bi bi la do dir nu ta us ta vna ovla{ - }ewa pred se dni ka Re pu bli ke ne za mi sliv je u par la mentar noj re pu bli ci - na vo di se na saj tu. Ko sov ska po li ci ja Pre dao se Al ba nac ko ji je pu cao na EULEX PRI [TI NA - Ko sov ska po li ci ja je u pe tak sa op {ti la da se ko sov ski Al ba nac (43), osumwi~en da je pri je ~e ti ri da na pu cao na pri pa dni ke EULEX-a i po li ci je Ko so va, pre dao po li cij skoj sta ni ci u Po du je vu, pre ni je le su agenci je. Na kon {to se ju ~e pre dao po li ci ji, osumwi~e ni je pre dat is tra `i oci ma re gi onal ne po li ci je u Ko sov skoj Mi tro vi ci i odre e no mu je po li cij sko za dr`a vawe. Por tpa rol Re gi onal ne po li ci je u Mi tro vi ci Be sim Ho ti je re kao da su 10. ju la oko po dne va ne po zna te oso be pu ca le na pri pa dni ke EULEX-a i po li ci je Ko so va kod se la Bor ~a - ne u op {ti ni Le po sa vi}. U na pa du ni je bi lo po vri je e nih ni ti ma te ri jal ne {te te. BEO GRAD DOBRA VIJEST Ja vno ko mu nal no pre du ze }e "Par king ser vis" Beo grad or ga ni zo va lo je na gra dnu igru pod slo ga nom: "Upo znaj te nas, na gra di }e mo vas" ka ko bi omo gu }i lo gra a ni - ma pres to ni ce da se bli `e upo zna ju sa ra dom, dje la t- nos ti ma i uslu ga ma ko je pru `a. RU MA Auto mo bil "opel vek tra" uda rio je u pe tak u Ru mi di je te ko je je bez nad zo ra ro di teqa pre tr~a va lo ko - lo voz. Zbog slomqene no - ge, di je te je smje {te no u Op {toj bol ni ci u Sremskoj Mi tro vi ci. LO[A VIJEST Vo za~ iz gu bio svi jest i iza zvao lan ~a ni su dar kod Beo grad skog saj ma Sva tri auto bu sa bi la pu na pu tni ka U su da ru auto bu sa 30 po vri je e nih Auto bus "Las te" na li ni ji Obre no vac - Beo grad uda rio u auto bus "Be obu sa" na li ni ji 23, ko ji je po tom uda rio u dru gi grad ski auto bus BEO GRAD - U su da ru tri auto bu sa, ko ji se do go dio na Bu le va ru voj vo de Mi {i }a kod Beo grad skog saj ma u pe tak uju tru, po vri je e no je 30 pu t- ni ka, od ko jih je dan te `e, pre ni je le su agen ci je. Su dar se do go dio po {to je vo za~ "Las ti nog" auto bu sa iz - gu bio svi jest to kom vo`we i vo zi lom uda rio dru ga dva autobu sa ko ji su bi li par ki ra ni na sta ni ci, sa op {ti la je grad ska Di re kci ja za ja vni pre voz. Sva tri auto bu sa su u tre - nut ku su da ra bi la pu na pu tni - ka, a bi lo je i mno go qudi na BEO GRAD - Ko ali ci ja SNS-SPS-URS do go vo ri la je da svim slu `ba ma bez bje dnos - ti - BIA, VBA, VOA upravqa Srpska na pre dna stran ka, a da }e pred sje dnik stran ke Ale k- san dar Vu ~i} bi ti ko or di nator ra da slu `bi, sa zna ju srpski me di ji. Srpski me di ji su pre ni je - li da do go vo ri ko ali ci je o ka dro vi ma ula ze u za vr{nu fa zu, te da je os ta lo sa mo ne - sta ni ci. Por tpa rol Ur gen - tnog cen tra Dra go Jo va no vi} re kao je beo grad skim me di ji - ma da je po vri je e no 30 li ca, od ko jih je u Ur gen tni cen tar do ve ze no 29. Auto bus "Las te" na li ni ji ko li ko ne po zna ni ca. - Fo teqi pred sje dni ka Skup {ti ne naj bli `a je potpred sje dnik SNS-a Jor go van - ka Ta ba ko vi}, iako se ovo mjes to smi je {i lo fun kci one - ru SNS-a Ne mawi Ste fa no - vi }u. Ta ba ko vi }e va je tre ba lo da do bi je mjes to gu ver ne ra NBS, ali u me u vre me nu su do - {li do zakqu ~ka da ni je ni la ko ni po pu lar no odmah smjewiva ti sa da{weg gu ver ne ra IS TRA GA Od si li ne udar ca, ka bi na auto bu sa sa svim smrska na Obre no vac - Beo grad uda rio je u auto bus "Be obu sa" na li ni ji 23, ko ji je po tom uda rio u dru - gi grad ski auto bus. Por tpa rol Hi tne po mo }i Na da Ma cu ra ra ni je je re kla da je te `e po vri je e na oso ba U to ku je is tra ga u ko joj }e se ut vrdi ti ta ~ni uzro ci ove sao bra }aj ne nez go de, sa op - {te no je iz Di re kci je za ja - vni pre voz. U di je lu bu le va ra gdje se dogo di la sao bra }aj na nez go da, stvo ri la se gu `va u sao bra - }a ju iz prav ca ^u ka ri ce ka gra du, a na mjes tu su da ra su odmah iza {le eki pe Hi tne po mo }i. Pregovori ko ali ci je SNS-SPS-URS u zavr{noj fazi Vu ~i} pre uzi ma sve slu `be bez bje dnos ti De ja na [o {ki }a - obja vi li su srpski me di ji. TA BA KO VI ]E VA naj bli `a fo teqi pred sje dni ka Skup {ti ne Re so ri u vla di, a ko jih tre ba da ima 15, tre nu tno su sa mo na ~el no ra spo di jeqeni. Pred ko ali ci onim par tne ri - ma je os ta lo jo{ da ut vrde sve za do bi la po vre du li ca. Ona je na ve la da os ta li po vri je e ni ugla vnom ima ju po vre de gla ve ili koqena, ko je su nas ta le od pa da ili uda ra ca u {ip ke auto bu sa. Me u po vri je e ni ma ko ji su odve ze ni ko li ma Hi tne po - mo }i je i vo za~ "Las ti nog" auto bu sa. Od si li ne udar ca, ka bi na "Las ti nog" auto bu sa sa svim je smrska na. povrije ena oso ba za do bi la po vre du li ca Vo za~ dru gog auto bu sa na li ni ji 23 re kao je da je tek bio uzeo pu tni ke i spre mao se da kre ne, kad je na le tio ko le ga iz prvog auto bu sa na li ni ji 23. I vo za~ prvog auto bu sa tek se spre mao da kre ne iz sta ni - ce i kre tao se sa svim spo ro, ka da ga je uda rio "Las tin" auto bus. Oba vo za ~a grad skih auto bu sa ni su po vri je e na u in ci den tu. na dle `nos ti mi nis tar sta va jer su po je di ne oblas ti os ta le ne ra spo re e ne. Za sad je ne po zna ni ca ko }e bi ti mi nis tar spoqnih po - slo va, {to je fun kci ja ko ja je pri pa la SNS-u. U ni zu di ploma ta o ko ji ma se ra zmi{qa je i ka dar DS-a Ro ksan da Nin - ~i}, {ef mi si je Srbi je pri EU, a po miwao se i Le on Ko - jen, biv {i sa vje tnik Bo ri sa Ta di }a.

17 Din ki}: Ima }u odre {e ne ru ke u vladi BEO GRAD - Li der Uje diwenih re gi ona Srbi je Mla an Din ki} izja - vio je da se do go vo rio sa ko ali ci onim par tne ri ma da }e ima ti "odre {e ne ru ke" za do vo ewe u red sis te ma ko ji }e vo di ti. - Uga si }u su vi {ne agen ci je, a pla te di re kto ra ne }e divqati - is ta - kao je Din ki}. Li der URS-a je re kao da }e je dan od prvih za ko na ko ji }e se na }i u Skup {ti ni bi ti onaj o de par ti za ci ji ja vnih pre du ze }a. - O to me smo se do go vo ri li i u spo ra zu mu ko ji smo po tpi sa li. Dire kto ri }e bi ti bi ra ni na ja vnim kon kur si ma, uz od go va ra ju }u proce du ru i od to ga ne }e mo od stu pi ti - ka `e Din ki}. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Ivi ca Da ~i}, man da tar za sas tav no ve vla de Srbi je Ni ko li} za Za pad evro fa na tik Go vo re }i o pu tu Srbi je ka EU Da ~i} ka zao da je je di no Ko so vo os ta lo spor no i da se mo ra za vr{i ti di ja log Beo gra da i Pri {ti ne BEO GRAD - Man da tar za sas tav no ve vla de Ivi ca Da - ~i} i li der So ci ja lis ti ~ke par ti je Srbi je izja vio je da je pred sje dnik Srbi je To mi s- lav Ni ko li} da nas u o~i ma Evropqana ve }i evro fa na - tik ne go bi lo ko ji dru gi po - li ti ~ar u Srbi ji, pre ni je le su agen ci je. - Mi slim da su Ni ko li} i Ale ksan dar Vu ~i} ima li do - bru pri pre mu u me u na ro dnoj ja vnos ti za po be du na izbo ri - ma. Ve ro va tno im je u to me poma gao i biv {i pred se dnik Srbi je Bo ris Ta di} i za to sa - da ne tre ba da se `a li ni ko me - ka zao je Da ~i} u in ter vjuu za Doj ~e ve le. Da ~i} je ka zao da je pret - ho dna vla da sve vri je me bi la u sjen ci kqu ~nih po li ti ~kih odno sa u De mo krat skoj stran - ci i da je Bo ris Ta di} bio i pred sje dnik i pre mi jer, a da je ta ko bi lo i u vri je me Slobo da na Mi lo {e vi }a ka da su ta da{wi pre mi jer Mir ko Mar ja no vi} i os ta li bi li u sjen ci pred sje dni ka Mi lo {e - vi }a. Pre ma Da ~i }e vim ri je ~i - ma, no va vla da ni je mo `da prva, ali je je dna od ma lo broj - nih vla da na ~i je for mi rawe ni je uti cao ni ko iz inostran stva, jer me u na ro dna zaje dni ca sa da ni je bi la pre vi {e za in te re so va na da sta je na stra nu je dne ili dru - ge po li ti ~ke op ci je. - I ka da smo pi ta li da li ima pro ble ma da ide mo sa je d- Ko sov ski po li ca jac ra nio ca ri ni ka Ivi ca Da ~i} i To mi slav Ni ko li} ni ma ili dru gi ma, ovog pu ta se ni su opre deqiva li za DS i Ta di }a - ka zao je Da ~i}. PRI [TI NA - Je dan pri pa dnik Po li ci je Ko so va pu cao je i te {ko ra nio pri pa dni ka Ca ri ne Ko so va u bli zi ni gra ni ~nog pre la za Vrbni ca, sa op {ti la je ju - ~e re gi onal na po li ci ja u Pri zre nu, pre ni je le su agenci je. Po li ca jac A. B. pu cao je u pri pa dni ka Ca ri ne N. G. ko jeg je po go dio u sto mak. Ca ri nik je pre ba ~en u re gi onal nu bol ni cu u Pri - zre nu i wego vo stawe je te {ko, re kli su de `ur ni qeka ri. U po li cij skom sa op {tewu se is ti ~e da je napa da~ bio na slu `be nom za dat ku, dok `rtva ni je bi la na za dat ku. Pre ma prvim in for ma ci ja ma, in ci den tu je pret ho d- i la sva a izme u pri pa dni ka po li ci je i si na `rtve. Pri pa dnik po li ci je je uha p{en i odu ze to mu je oru - `je, za ko je se sumwa da je ko ri{ }e no u in ci den tu. PO DJE LA KO SO VA Na pi tawe da li je za wega aktu el na ide ja po dje le Ko - so va, Ivi ca Da ~i} je ka zao da za wega ta ide ja jes te aktu el na, ali da je pi tawe ko li ko je aktu el na za me u - On je ka zao da kod Ni ko - li }a ~ak do la ze ne ki am ba sa - do ri da se `a le na po li ti ku na ro dnu za je dni cu i za Alban ce. - I daqe ve ru jem da bi to bi lo je dno od naj boqih mo - gu }ih re {ewa - ka zao je Da ~i}. Ta di } se seli iz rezidencije BEO GRAD - De mo krat ska stran ka sa op {ti la je da je u to ku pre seqewe li de ra de mo kra ta Bo ri sa Ta di }a iz ku }e u ko joj je kao pred sje dnik Srbi je sta no vao u pret ho dnom pe ri odu, pre ni je le su agenci je. DS je is ta kla da je pi tawe Ta di }e vog pre seqewa "prven stve no pro blem bez bje dno sne pri ro de". - DS je od za vr{et ka izbor nog pro ce sa u pro ce du - ri na la `ewa ade kva tnog stam be nog pros to ra. Su - {ti na pi tawa pre seqewa pred se dni ka DS-a Bo ri sa Ta di }a je prven stve no pro blem be zbe dno sne pri ro de - sa op {ti la je ta stran ka. Ta stran ka sa op {ta va i da }e iznaj mi ti pros tor u ko me }e `i vje ti wen pred sje dnik, a da }e ja vnost o to me bi ti bla go vre me no oba vi je {te na, na tran spa - ren tan na ~in ko ji osi gu ra va ne op ho dnu bez bje dnost. FO TO: AR HI VA Da ~i }a. Da ~i} je na veo da ka da je sa pred sta vni ci ma EU raz gova rao o ori jen ta ci ji SNS-a i o to me da li bi bi lo ne kih pro ble ma da SPS ide u ko - ali ci ju sa na predwaci ma, re - kli su da ne ma ni ka kvih pro ble ma i da bi je di ni pro - blem mo glo da bu de ako u vla du u e De mo krat ska stran ke Srbi je Vo ji sla va Ko {tu ni ce - zbog wego vog an tie vrop skog sta va. - To ne zna ~i da wega ne ko ni je `e leo, ne go da bi bi lo pro ble ma u fun kci oni sawu sa EU, s ob zi rom na to da se na - la zi mo u fa zi kan di da tu re - na veo je man da tar. Go vo re }i o pu tu Srbi je ka EU, Da ~i} je ka zao da je je di no Ko so vo os ta lo spor no i da se mo ra za vr{i ti di ja log Beo - gra da i Pri {ti ne ukqu~u ju }i i za po ~iwawe po li ti ~kog dija lo ga za ko ji je pred sje dnik Ni ko li} re kao da ni je spor no da se vo di ni na naj vi {em dr`a vnom ni vou. NA FOR MI RAWE no ve vla de ni je uti cao ni ko iz inos tran stva - Taj di ja log bi ut vrdio ka ko da ure di mo odno se ta ko da ne na ru {e na{ evrop ski put, a sa dru ge stra ne da Srbi ju ne do ve de mo u si tu aci ju da svo jim de li ma pri zna je ne - za vi sni sta tus Ko so va i Me - to hi je - ka zao je Da ~i}. On je na veo da sa To mi s- la vom Ni ko li }em ni je raz gova rao o pla nu pred sje dni ka Srbi je za Ko so vo. On je ka zao da ni je "osuo drvqe i ka mewe" na Ta di }a jer se sreo i ru ko vao sa ko sov - skim pre mi je rom Ha {i mom Ta ~i jem na "Kro aci ja sa mi tu" u Du bro vni ku i da je Ta di}, ako je ve} htio da ispa dne ~o - vjek sa hra bro{ }u, to tre ba lo da ura di kao pred sje dnik dr`a ve, a ne sa da ka da vi {e ni je na fun kci ji. Na pi tawe da li }e, kao pre mi jer, po ka za ti tu vrstu hra bros ti za ko ju ka `e da je Ta di} pre ka sno po ka zao, Da ~i} je na veo da "na ra vno ho }e". Vu~i}: Mi {ko vi} i Be ko ne da ju pa re SNS-u BEO GRAD - Od go vor no tvrdim da ni Mi lan Be - ko ni Mi ro slav Mi {ko vi} ni su da li ni di nar Srpskoj na pre dnoj stran ci, izja vio je vr{i lac du `nos ti pred sje dni ka SNS-a Ale ksan dar Vu ~i} i na po me nuo da ne ko li ko posqedwih go di na ni je "kon ta kti rao sa bi zni sme ni ma ko je su me di ji pod kon tro lom de mo kra ta do vo di li u ve zu sa wego vom par ti jom". Na po miwu}i da taj ku ni ni su sas tavqali no vu vla du Srbi je, Vu ~i} je re kao da je, "za ra zli ku od Bo ri sa Ta di }a, Mi ro sla va Mi {ko vi }a po sledwih go di na vi ao slu ~aj no, ugla vnom na pri jemi ma". - Sa Mi {ko vi }em du go ni sam raz go va rao - ni ti sam ga mo lio za po mo}, ni ti sam od wega tra `io da sas ta vi vla du - do dao je Vu ~i}. Vijesti No vi Sad U smrt sa osmog spra ta NO VI SAD - No vo sa a - nin B. U. (33) po gi nuo je ka da je pao sa te ra se svog sta na na osmom spra tu zgra de u no vo sad skom na - sequ Grba vi ca. Do tra ge - di je je do {lo u ~et vrtak oko de set ~a so va uju tro. Od te {kih po vre da za dobi je nih pa dom s ve li ke visi ne B. U. je odmah pre mi nuo. Pri {ti na Za pli jewena dro ga na Ko so vu PRI [TI NA - Ko sov ska po li ci ja za pli je ni la je oko 250 ki lo gra ma dro ge i uhap si la vi {e oso ba, sa op - {te no je u pe tak iz ko sov - ske po li ci je, pre no si Ta njug. Po li ci ja je pre ci zi ra la da su akci ju u dvi je oblas ti na Ko so vu spro ve li pri pa d- ni ci Di re kci je za bor bu pro tiv trgo vi ne nar ko ti - ci ma i da je spro ve de no ne - ko li ko ra ci ja. Bor Go ri 50 he kta ra {u me BOR - U ata ru se la Ve li - ki Kri veq u op {ti ni Bor po `ar je za hva tio po vr{i - nu od 50 he kta ra nis kog ras tiwa, lis to pa dne {u me i li va de, izja vio je ju ~e na - ~el nik Se kto ra za van re - dne si tu aci je MUP-a Srbi je Pre drag Ma ri}, pre no si Ta njug. Ma ri} je re kao da je taj po `ar pod kon tro lom, da ne ma po vri je e nih, ni ti opa snos ti da va tra ko ja je izbi la u ~et vrtak po po dne oko 17 ~a so va za hva ti stambe ne obje kte. Zla ti bor Grom ubio 300 ova ca ZLA TI BOR - U po `a ru, ko ji je na Zla ti bo ru iza z- vao udar gro ma, u {ta li Poqo pri vre dnog kom bina ta iz gor je le su 304 ov ce i pet ko za. Sta do je bi lo vla sni{ tvo 37 sto ~a ra iz u`i ~kog kra ja, a na Zla t- i bo ru je bi lo na uslu `noj ispa {i. Va tro gas ci su re ago va - li ve oma brzo, ali ni su us pje li da spa su `i vo - tiwe.

18 i 15. jul GLAS SRPSKE Region Ra dio sam za to jer je Sa na der bio ve li ki auto ri tet, ve li ki pre mi jer, ve li ki... Ali uvi jek sam se pri bo ja vao da je to ne {to {to ni je do bro. Pe tar ^o ban ko vi}, biv {i mi nis tar poqo pri vre de Hrvat ske Oluj a na sje ve ro za pa du Ma ke do ni je Di je te po gi nu lo u ne vre me nu SKOPQE - U sna `nom ne vre me nu, pra }e nom ja kim ve - trom, ko je je za hva ti lo sje ve ro za pad Ma ke do ni je, po gi nu la je je dna ~e tvo ro go di{wa de voj ~i ca, pre no si Ta njug. Pre ma ne zva ni ~nim in for ma ci ja ma, ne ko li ko qudi je po vri - je e no. Ne vri je me pra }e no ja kim vje trom ko ji je po di gao ve li ku pra - {i nu tra ja lo je oko de set mi nu ta u Skopqu, gdje su na vi {e lo - ka ci ja u gra du o{te }e ni kro vo vi i obje kti i i{ ~u pa no drve }e. Po red to ga, Pro tiv po `ar na slu `ba je sa op {ti la da je na vi - {e lo ka ci ja u gla vnom gra du za tra `e na in ter ven ci ja va tro ga - sa ca zbog mawih po `a ra, ko ji su izbi li ugla vnom zbog po ki da nih in sta la ci ja i ka blo va za stru ju. Pri ve den Vla di mir Vu do {ek Uha p{en biv {i mu` am ba sa do ra u BiH FO TO: AGEN CI JE QUBQANA - Na pre vo ju Tro ja ne kod Ceqa uha p{en je no vi nar i vla snik In fo TV Vla di mir Vo du {ek (49) zbog sumwe da je ucjewivao pre du ze - tni ka fa bri ke "Uni or", pre nije le su agen ci je. Po red Vo du {e ka po li ci ja je uhap si la i po slo vnog ~o vje ka iz Ve lewa Sta ne ta Ga ber ca (61). Po li ci ja je sa op {ti la da je Vo du {ek bio uha p{en na kon {to je pri mio dio nov ca od ucje ne. Po sli je ha p{ewa Vla di mir Vo du {ek je krat ko izja vio za te le vi zi ju da je bi la ri je~ o "po slo vnoj sa radwi ko ju je pre - dlo `io "Uni or", po sli je ~e ga je po tpi sa no "vi {e od de set ogla {i va ~kih ugo vo ra, ko ji su se tre ba li re ali zo va ti, ali da su pro tiv wega ulo `i li kri - vi ~nu pri ja vu". Vla di mir je biv {i mu` Na - ta {e Vo du {ek, ko ja je po vu ~e na sa mjes ta am ba sa do ra Slo ve ni je u BiH na kon {to je u al ko ho li - sa nom stawu iza zva la sao bra - }aj nu ne sre }u u Sa ra je vu. Sve to zar Ma ro vi}, pot pred sje dnik DPS-a Crnogorci ponovo ho}e \u ka no vi }a POD GO RI CA - Pot pred sje dnik DPS-a Sve to zar Ma ro vi} pot vrdio je da u sa mom vrhu te stran ke ima pri ti sa ka da se pred sje dnik par ti je Mi lo \u ka no vi} vra ti na dr`a vnu du - `nost, pre no si Ta njug. On je re kao da mi sli da ve }i na qudi pri ro dno o~e ku je da pred sje dnik par ti je obavqa ne ke na jod go vor ni je ja vne po slo ve. - Ta kvih pri ti sa ka ima te sva ko dne vno. Po zna ju }i li ~no \u - ka no vi }a, i kao wegov pri ja teq, di je le }i ne ke ide je i ra - zmi{qawa o to me, mi slim da je to stvar o ko joj tre ba ra zmi sli ti - re kao je Ma ro vi}. Ma ro vi}, ko ji je pred stavqen kao gla vni izbor ni stra teg i ana li ti ~ar naj ja ~e De mo krat ske par ti je so ci ja lis ta, do dao je da DPS uvi jek ra zmi{qa o sve mu i ~u je sva ko mi{qewe, kao i da je \u ka no vi} to me, ta ko e, da vao pri mjer. JE DOBRA VIJEST Grad pod Haj lom je od pet ka bo ga ti ji za pres ti `ni ugosti teqski obje kat lo ci ran na sa mom ula zu u grad iz prav ca Be ra na, u na sequ Su ho Poqe. Ri je~ je o ho te lu kom pa ni je "Al di" ko ji u po - nu di ima 36 le `a je va. KAR LO VAC Kar lov ~an ka (44) osumwi~e na je da je ~e ti ri go di ne na pla }i - va la se ksu al ne uslu ge svo je dvi je k}er ke. Sumwa se da je od do ju na ove go di ne s vi - {e oso ba do go va ra la pru `awe se ksu al nih uslu ga za novac, a da su te uslu ge pru `a le wene dvi je k}er ke. LO[A VIJEST Po li ci ja pri vo di no vi na ra Pe ran Bo {ko vi} FO TO: AR HI VA Gra do na ~el nik Qubqane, srpska udru `ewa i in te le ktu al ci upo zo ri li pa tri jar ha Iri ne ja o de {a vawima u SPC Srbi u Slo ve ni ji, ve} du gi niz go di na uzor i pri mer do bro or ga ni zo va ne za je dni ce, okupqene oko pra vo sla vne crkve i sve {te ni ka Pe ra na Bo {ko vi }a, ko ji u Qubqani u`i va ve li ki ugled, na pi sao gra do na ~el nik Jan ko vi} u pi smu pa tri jar hu PI [E: GLAS SRPSKE des srpske.com QUBQANA - Gra do na - ~el nik Qubqane Zo ran Jan - ko vi} u pi smu pa tri jar hu srpskom Iri ne ju is ka zao je svo ju za bri nu tost zbog odlu ke mi tro po li ta za gre ba ~koqubqan skog Jo va na da ra zri - je {i v.d. star je {i ne hra ma Sve tih ]i ri la i Me to di ja u Qubqani Pe ra na Bo {ko vi }a, is ti ~u }i da on u`i va ve li ki ugled u Slo ve ni ji. - Ve ru jem da Vam je po zna to da je u po sledwe vre me u Qubqani unu tar srpske za je dni ce i u kru go vi ma oko crkve do {lo do ne mi lih do ga a ja, ko ji me one spo ko ja va ju. Si gu ran sam da su i do Vas do {le in for ma ci - je o ne su gla si ca ma na re la ci ji Za greb-qubqana. Li ~no mi je zbog to ga is kre no `ao, po {to su Srbi u Slo ve ni ji, ve} du gi niz go di na uzor i pri mer do - bro or ga ni zo va ne za je dni ce, okupqene oko pra vo sla vne crkve i sve {te ni ka Pe ra na Bo {ko vi }a, ko ji u Qubqani u`i va ve li ki ugled - na pi sao je Jan ko vi} u pi smu ko je je u posje du "Gla sa Srpske". Is ta kao je da je Qubqana u pro te klim go di na ma ima la u sve {te ni ku Bo {ko vi }u izu ze t- nog sa go vor ni ka, ugle dnog su - gra a ni na i do brog pri ja teqa. - U~i ni li smo sve {to je bi lo u na {im mo gu }nos ti ma da se obno vi crkva Sve tih ]i ri - la i Me to di ja. Ugled ko ji u`i - va sve {te nik Bo {ko vi}, re zul tat je wego vog ja vnog de lovawa i wego vih sta vo va, ko ji su uvek bi li pu ni ra zu me vawa re - al nos ti i uva `a vawa dru gih i dru ga ~i jih, {ta je ne op ho dno za kva li te tan su `i vot - na pi sao je Jan ko vi}. Is ta kao je da je za bri nut zbog uklawawa sve {te ni ka Bo - {ko vi }a sa ~e la tog pro je kta, ko ji su za je dno po dr`a li i ko ji mo ra bi ti kva li te tno za vr{en, kao i sa ~e la crkve u Qubqani. NA VRI JE ME upo zo ri li da im "mu tni ti po vi" po ku {a va ju da otmu imo vi nu Sa vez srpske di ja spo re Slo ve ni je, ko jeg ~i ni 12 udru `ewa sa ~la no - va, upo zo ri lo je pi smom pa tri jar ha Iri ne ja da }e se sve {te nik Bo {ko vi} na - }i na uda ru i da }e po ku - {a ti da ga obla ti gru pa neu gle dnih qudi. Oni su upo zo ri li pa trijar ha da spri je ~i qude ~i ji se mu tni in te re si kri ju Fa ksi mil pi sma gra do na ~el ni ka Qubqane pa tri jar hu srpskom Cijela Slovenija uz sve{tenika Bo{kovi}a SRPSKA iza odlu ke o ra zrje {ewu sve {te ni ka Bo {ko vi }a i Odbo ra, i ko ji ima ju za ciq da uni {te wihov rad. Oni su na ve li da je dom ko ji su iz gra di li i u ko jem su se okupqali, dru `i li, vje `ba li fol klor, ~u va li tra di ci ju i kul tu ru svog na ro da, sa da zakqu~an a da su kqu~e vi kod mi tro po - li ta. Pa tri jar hu su is tim po vodom pi sma upu ti la i sva srpska udru `ewa u Qubqani, kao i vo de }i in te le ktu al ci, po put re `i se ra Du {a na Jo va no vi }a, in `ewera Sa ve Du ru to vi }a, ugle dnih advo ka ta, no vi na ra, pri vre dni ka Srba ko ji `i ve u Slo ve ni ji. ^la no vi Odbo ra za izgradwu kul tur no-pas to ral nog do ma u Qubqani na pi sa li su u pi smu pa tri jar hu i Si no du da su gradwu do ma za po ~e li pri je pet go di na kao mjes to na ko jem bi vjer ni ci SPC i srpski na - rod tre ba lo da se okupqa, or gani zu je vjer ske, kul tur ne i pro sve tne de la tnos ti i da je pro to je rej Bo {ko vi}, sve {te - nik ko ji u`i va ve li ki ugled i uti caj naj vi {e do pri nio po - boq{awu pred sta ve o srpskom na ro du i do brom gla su o Srbi - ma u Slo ve ni ji. - Po mo gla su nam broj na slo ve na ~ka pre du ze }a, us ta no ve i po je din ci, Srbi i Slo ven - ci, ta ko da smo {to u nov cu {to u ra dnim pri lo zi ma sa kupi li bli zu 1,5 mi li ona evra. Me u zna ~aj nim do na to ri ma su jo{ i grad Qubqana, Vla da Srbi je te Vla da Re pu bli ke Srpske, na ve li su ~la no vi Odbo ra. Do da li su i to da su sve mu re do vno oba vje {ta va li mi tropo li ta Jo va na, te da su iz Eparhi je gradwu do ma do bi li sve ga evra, ali da su us pje li da iz gra de ovaj dom u cen tru Qubqane vri je dan {est mi li ona evra. - Ne ki qudi iz Mi tro poli je, o ~i jim se zlo upo tre ba ma vi so ke crkve ne in sti tu ci je ve} go di na ma pri ~a ja vno po Trstu, Za gre bu, Qubqani i Beo gra du, ve} du `e vre me na vo de in tenzi vnu kam pawu pro tiv ~la no va Odbo ra i pro tiv pro to je re ja Bo {ko vi }a, sa ja snom na me rom da preo tmu ono {to smo ovih go di na za je dno sa na {im na rodom gra di li i ~e mu smo se toli ko ra do va li - upo zo ri li su ~la no vi Odbo ra jo{ u apri lu pa tri jar ha. Oni su na pi sa li da ne `e - le na bi lo ko ji na ~in da ra z- bi ju je din stvo SPC i da `e le da iz bje gnu ja vne su ko be, sra mo - tu i me dij sku ha la bu ku do ko je }e ne mi no vno do }i uz ova kav odnos mi tro po li ta Jo va na pre - ma Odbo ru. Kao {to su i upo zo ri li pa tri jar ha i Si nod, to se i dogo di lo. Za je dni ca pra vo sla - vnih vjer ni ka Qubqane, iza ko je je ne po zna to ko sto ji, op tu - `i la je sve {te ni ka Bo {ko vi - }a da je na vo dno otu io evra u gradwi do ma i me di ji ma dos ta vi la pi smo ko jim po ku - {a va ju da ga kom pro mi tu ju. Ve leqe pni Dom SPC Odbor sa sve {te ni kom Bo {ko - vi }em na ~e lu iz gra dio je na Ti vo li ju, u cen tru Qubqane, odmah uz pa la tu pred sje dni ka Slo ve ni je.

19 Svijet TOP STORIES CNN Naj mawe {est qudi je po gi nu lo, a {est je raweno u ek splo zi ji bom be to kom mi tin ga pa {tun ske na ci ona lis ti ~ke par ti je u gra du Kve ta, na ju go za pa du Pa kis ta na. Bom ba pos tavqena na bici klu akti vi ra na je daqin skim pu tem dok je se ku lar na pa {tun ska Ava mi naci onal na par ti ja odr`a va la mi ting. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul "Po dvig" pri pa dni ka me u na ro dne kri mi nal ne gru pe ^la n "Pink Pan te ra" po bje gla iz za tvo ra Biv {a ko {ar ka {i ca Oli ve ra Va si}-]ir ko vi} us pje la da po bje gne iz za tvo ra sa ma ksi mal nim obez bje ewem, i to uz po mo} pri ja teqa ATI NA - Dr`avqan ka Srbi je i biv {a ko {ar ka {i- ca Oli ve ra Va si}-]ir ko vi}, za tvo re na u Gr~koj zbog u~e{ - }a u ban di pqa ~ka {a zla ta - ra "Pink Pan ter", po bje gla je iz za tvo ra s vi so kim ste penom obez bje ewa u bli zi ni Ati ne. Ka ko pre no si AFP, 43-go - di{wa `e na je iz za tvo ra Kori da los bli zu Ati ne po bje gla uz po mo} mu {kar ca ko ji je u{ao da bi, na vo dno, po di jelio na mir ni ce za tvo re nici ma. U to vri je me Oli ve - ra je ra di la na farbawu ula za u `en sko kri lo za t- vo ra. Sa ra dnik je, na vo dno, izvu kao pi {toq i udar cem one svi jes tio ~u - var ku, od ko je je Va si}-]irko vi} ote la kqu~e ve, a po tom po b- je gla. Bjek stvo je, ne posre dno pri je ne - Gr~ka po li ci ja ra ni je uhap si la ne ko li ko ~la no va ban de Oli ve ra Va si}-]ir ko vi} go {to se do go di lo, do go vo re - no mo bil nim te le fo nom, na - veo je je dan izvor iz za tvo ra. Pre ma na vo di ma gr~ke po li ci je, Olive ra i je dan wen 36- go di{wi pri ja teq su fal si fi ko va nim do ku men ti ma iznajmqiva li auto mo bi le ko je je koris ti - la ban da "Pink Pan ter", a go di ne su osu - e ni zbog pqa ~ke zlata re na Kri tu. Ona je uha p{e na u mar tu u sklo ni {tu ban de u sje ver nom atin skom pred gra u, ubrzo na - kon {to su u dru gom di je lu gra da uhva }e na jo{ dva mla - di }a iz Srbi je od 20 i 36 godi na, po sli je oru `a nog NI KO SE NE SJE ]A Pre ma ri je ~i ma onih ko ji su igra li sa wom u eki pi, Oli ve ra ni je ima la za pa - `e nu ulo gu, za to se we na - vo dno ni ko ne sje }a, ali je po ne kad ula zi la sa klu pe, "Pink Pan te ri" pqa ~ka li zla ta re pod sje }a ju srpski me di ji. Po sli je kra }e epi zo de u beo grad skoj Crve noj zvez di, Oli ve ra je pre {la u Gr~ku, gdje je igra la za ne ko li ko ti mo va. Po bje gla iz za tvo ra Ko ri da los su ko ba s po li ci jom. S wom je uha p{en i Mi - lan Kos ti} (20). Po li ci ja je naj pri je otkri la ve zu srpske dr`avqan ke i Kos ti }a ispi tu ju }i wego ve kon ta kte u Gr~koj, a kad su upa - li u `e nin iznajmqeni stan u Ati ni, ot kri li su da je ri je~ o Oli ve ri. AKCI JA do go vo re na te le fo nom U sta nu su pro na e ne mas - ke i pe ri ke, alat za obi jawe, pi {toq, kao i la `ni pa so {i, pa je po li ci ja po sumwala da je ona ~lan ban de. Gr~ka po li ci ja vje ru je da su tri uha p{e ne oso be ~la no - vi ban de "Pink Pan ter", ko ja je pos ta la po zna ta po sli je veli ke pqa ~ke u Lon do nu go di ne i ko ja je do sa da, ka ko se vje ru je, izve la vi {e od 150 pqa ~ki u Ve li koj Bri ta ni ji, Ja pa nu, Du ba iju i [vaj car skoj. Va si}-]ir ko vi} je biv {a re pre zen ta tiv ka Ju go sla vi je i biv {a ko {ar ka {i ca beo gradske Crve ne zvez de. FO TO: AGEN CI JE Vijesti SAD Pri je tio prvoj da mi VA [IN GTON - Je dan pri pa dnik po li cij ske mo - to pratwe, za du `en za pra - }ewe vi so kih zva ni ~ni ka Bi je le ku }e, na la zi se pod is tra gom, po {to su na dle - `ni sa zna li da je ja vno upu }i vao pri je te }e ko men - ta re su pru zi ame ri ~kog pred sje dni ka Mi {el Oba - ma. List "Va {in gton post" je obja vio vi jest da unu - tra{wa kon tro la po li ci je is tra `u je na vo dne ko men - ta re i da je o sve mu oba vi - je {te na Taj na slu `ba, ko ja se bri ne o bez bje dnos ti pred sje dni ka SAD i wego - ve po ro di ce. JAR Ne sre }a na pru zi JO HA NE SBURG - Najmawe 30 oso ba po gi nu lo je u pe tak u `eqe zni ~koj ne - sre }i na sje ve ro is to ku Ju - `noa fri ~ke Re pu bli ke (JAR), gdje je ka mi on s poqo pri vre dnim ra dni ci ma pre la zio pru gu kad ga je uda rio voz, obja vi le su spa - si la ~ke slu `be. Vo za~ ka - mi ona, pre ma prvim ele men ti ma is tra ge, pre la - zio je pru gu ne do voqno pa`qivo. Odje dnom ga je uda rio voz i po tom ga gu - rao oko dva ki lo me tra. Aus tra li ja Usli ka li sje nu ato ma SI DNEJ - Nau ~ni ci sa uni ver zi te ta Gri fit u Aus tra li ji us pje li su da prvi put u is to ri ji sni me sje nu je dnog je di nog ato ma, te po ru ~u ju da su tim po du h- va tom dos ti gli krajwu gra - ni cu u mi kros ko pi ji. Pri je pet go di na tim is - tra `i va ~a sa Gri fi ta kre - nuo je da is tra `i na ko ji na ~in ne ko li ko ato ma stva ra sje nu, ali ispos ta - vi lo se da je po tre ban sa mo je dan. Tur ski avi on pao zbog gre {ke pi lo ta AN KA RA - Bri tan ski "Te le graf" obja vio je da su tur ske tvrdwe da je Si ri ja obo ri la je dan od wenih bor be nih avi ona sa da pod zna kom pi tawa, jer re zul ta ti ispi ti vawa ni su po ka za li tra go ve ek splo zi va na olu pi ni le tje li ce. List is ti ~e da re zul ta ti is tra ge ba ca ju no vo svje tlo na in cident, ko ji je iza zvao ve li ku di plo mat sku kri zu izme u dvi je zemqe i zbog ko jeg je Tur ska du` gra ni ce sa Si ri jom sta ci onira la ra ke tne ba te ri je. Si ri ja je sa ma pri zna la da je obo ri la bor be ni avi on, pri ~e mu su po gi nu la oba pi lo ta, pro je kti lom "zemqa-vaz duh" i pred sje d- nik Ba {ar al-asad je izra zio `aqewe zbog in ci den ta, dok je in sis ti rao da je le tje li ca u{la u si rij ski vaz du {ni pros tor. Xi bril po bi je dio na izbo ri ma u Li bi ji TRI PO LI - Umje re ni Sa vez na ci onal nih sna ga biv {eg premi je ra Ma hmu da Yi bri la ve li kom ve }i nom je po bi je dio isla - mis ti ~ke pro ti vni ke na prvim slo bo dnim izbo ri ma u Li bi ji u posqedwih 60 go di na, po ka za li su pri vre me ni re zul ta ti. Re zul ta ti gla sawa, objavqeni u ~et vrtak uve ~e, po ka za li su da je po li ti ~ko kri lo li bij skog isla mis ti ~kog Mu sli man skog brat stva do `i vje lo po raz, ~i me je za us tavqen trend izbor nih po - bje da isla mis ta u dr`a va ma "arap skog proqe}a", po put Egip ta i Tu ni sa. Ko na ~ni izbor ni re zul ta ti o~e ku ju se sqede }e se dmi ce, ali po sli je ve li kog bro ja pre bro ja nih gla so va ja sno je da je Yi b- ri lo va ko ali ci ja uvjerqivo po bi je di la u gla vnom gra du Tri po - li ju, na pus tiwskom ju gu dr`a ve, te u is to ~nom gra du Ben ga zi ju. DOBRA VIJEST BRI TA NI JA Uni ver zi tet u Ok sfor du saop{tio je da je vla snik kom pa ni je "Se kvi ja ka pital" Maj kl Mo ric, sa sje - di {tem u Si li kon skoj do li ni, do ni rao 75 mi li - ona fun ti za po mo} si ro - ma {nim stu den ti ma ko ji `e le da se {ko lu ju na ovom ugle dnom uni ver zi te - tu. ^E [KA ^e {ki ti nejyeri su naj ve }i po tro {a ~i al ko hol nih pi - }a me u vr{waci ma u Evro pi, po ka za la je Evropska stu di ja o zas tupqenos - ti al ko ho la i dru gih dro ga u {ko la ma. ^ak 93 od sto ~e {kih ti nejyera pri zna je da je to kom posqedwe godi ne kon zu mi ra lo al kohol. LO[A VIJEST

20 i 15. jul GLAS SRPSKE Voj ni ma ne vri u Ira nu Ra ke te sve pre ci zni je Ot kri ven jo{ je dan tu nel za kri ju m~a rewe izme u SAD i Me ksi ka Ulaz u tu nel TE HE RAN - Iran ski me di ji ja vi li su da su voj ni ma nevri or ga ni zo va ni ovog mje se ca po ka za li da zemqa ima pre ci zni je ra ke te sa boqim ka pa ci te ti ma. Iran ska re vo lu ci onar na gar da izve la je voj ne vje `be u cen tral noj pus tiwi. Kao ciqevi bi li su ma ke te stra nih voj nih ba za i na ve de no je da je tre ba lo po ka za ti da iran ske ra ke te mo gu da po go de za pa dne ba ze i Izra el. Vje `be su odr`a ne u vri je me ka da za pa dne zemqe ja ~a ju san kci je pro tiv Ira na da bi spri je ~i le tu zemqu da ra zvi - ja svoj spor ni nu kle ar ni pro gram. Za pad vje ru je da Iran na mje ra va da proi zve de nu kle ar no oru `je, {to Iran de mantu je, tvrde }i da je wegov nu kle ar ni pro gram iskqu~i vo za mir no dop ske svrhe. U iz vje {ta ju sa voj ne vje `be na vo di se da je 90 od sto ra ke - ta po go di lo svo ju me tu i da se ra ke te mo gu ispaqiva ti u ra - zma ku od ne ko li ko se kun di. Va{ington Ka zna BP-u od 13 mi li ona do la ra VA [IN GTON - Mul ti na ci - onal na naf tna kom pa ni ja "Bri ti{ pe tro le um" (BP) pris ta la je da pla ti ka znu od 13 mi li ona do la ra za to {to ni je po boq{a la bez b- je dno sne uslo ve u ra fi ne r- i ji u Te ksas Si ti ju, u ko joj je u ek splo zi ji po gi nu lo 15 ra dni ka. To je naj no vi ji ko rak u izmi rewu ne ko li ko sto ti na pre kr{a ja za ko je tu kom pa ni ju te re ti ame ri - ~ka admi nis tra ci ja za za - {ti tu na ra du i zdrav stvo. BP, dru gi naj ve }i proi zvo - a~ naf te i ga sa u SAD, je pla tio 50 mi li ona do la ra ka zne za ne ke od tih pre kr{a ja. Ber lus ko ni Kan di dat za pre mi je ra RIM - Biv {i pre mi jer Ita l- i je Sil vio Ber lus ko ni bi }e kan di dat za {e fa vla de te zemqe na izbo ri ma u proqe}e 2013, ja vi li su u ~et vrtak uve ~e ita li jan ski me di ji. "Da, Sil vio Ber lus - ko ni je kan di dat za pre mi je - ra. Izbo ra u stran ci ne }e bi ti jer se wego vom kan di da - tu rom to pi tawe ne pos - tavqa", re kao je {ef po sla ni ~ke gru pe Ber lus ko nije ve stran ke Na rod slo bo da Fa bri cio ^i ki to. On se obra tio no vi na ri ma po sli je sas tan ka ~el ni ka te stran ke u Ber lus ko ni je voj re zi den ci ji u Ri mu. ^i ki to je na veo i da }e Ber lus ko ni us ko ro i li ~no na ja vi ti svo ju kan di da tu ru. Po sli je tra ge di je u [a mo ni ju ^e ti ri pla ni na ra prona ena `iva PA RIZ - ^e ti ri pla ni na ra za ko je se pre tpos tavqalo da su nes ta li u swe `noj la vi ni u fran cus kom al pskom ski ja li {tu [a mo ni `i va su, bu du }i da se ispos ta vi lo da je dvo je od wih odus ta lo od uspo na, a dru go dvo je iza bra lo dru gu ru tu, sa op {ti la je fran cus ka po li ci ja. - Broj smrtnih slu ~a je va os ta je de vet. Vi {e ne ma ni kog na spis ku nes ta lih - izja vio je po li cij ski po ru ~nik Ema nu el Ve ga za agen ci ju Frans pres. U la vi ni je po gi nu lo de vet pla ni na ra, dok je de vet la - k{e po vri je e no. Po li ci ja je na osno vu spis ka gos ti ju je dnog pla ni nar skog do ma iz kog su pla ni na ri za po ~e li uspon do sa da vje ro va la da je u la vi ni nes ta lo dvo je Bri ta na ca i dvo je [pa na ca. Me u tim, ispos ta vi lo se da su Bri tan ci kre nu li iz sklo - ni {ta, a za tim skre nu li na dru gi put i ta ko iz bje gli la vi - nu, dok su [pan ci pro da li svo ja mjes ta u pla ni nar skom do mu dvo ji ci dru gih [pa na ca ko ji su po gi nu li u la vi ni. FO TO: AGEN CI JE Za pli jeweno 50 to na ma ri hu ane Tu nel pro na en u Ti hu ani dug sko ro 400 me ta ra. Opremqen os vjetqewem, ven ti la ci jom i pru `nim sis te mom SI JU DAD ME KSI KO - Me ksi ~ka voj ska sa op {ti la je u pe tak da je na ula zu u taj - ni tu nel ko ji je pro la zio ispod gra ni ce ali ni je imao izlaz u SAD za pli je ni la 50 to na ma ri hu ane. U sa op {tewu se na vo di da je tu nel pro na en u Ti hu ani i da je dug sko ro 400 me ta ra, od ~e ga je vi {e od sto ti nu me ta ra vo di lo ka San Di je gu, pre ni je - la je agen ci ja AP. Po ~e tak tu ne la bio je u skla di {tu u ko jem su voj ni ci pro na {li pri ko li cu sa {u - tom, lo pa ta ma, bu {i li ca ma i dru gom opre mom. Tu nel je osvi jetqen, sa ugra e nom ven ti la ci jom i opremqen pru `nim sis te mom. To je dru gi, ve }i i ne za - vr{e ni tu nel pro na en u oblas ti San Di je ga i Ti hu ane u pro te kla dva da na, a tre }i du` ame ri ~ko-me ksi ~ke gra ni ce u pro te klih se dam da na. Zbog ~es tih upa da kroz ju `nu gra ni cu sa Egip tom "^e li ~na ku po la" ~u va Izra el TEL AVIV - Po sli je neko li ko upa da kroz ju `nu grani cu sa Egip tom Izra el je obja vio da pos tavqa pro ti vrake tni od bram be ni sis tem "^e - li ~na ku po la" ne da le ko od tu ris ti ~kog sre di {ta Eila ta. - "^e li ~na ku po la" se raspo re u je ne da le ko od Eila ta na ju gu zemqe, na gra ni ci sa Egip tom, sa ciqem po - boq{awa za {ti te u tom di je lu zemqe - izja vi li su izra el ski voj ni zva ni ~ni ci. Ne ime no va ni izra el ski ofi cir re kao je da je sis tem za oba rawe ra ke ta ko ri{ }en pro tiv pa les tin skih ra ke tnih - Ot kri vawe tu ne la je jo{ je dan pod sje tnik ko li ko su o~aj ne ove kri mi nal ne gru pe te ko li ko }e da le ko i}i u svojim ope ra ci ja ma kri ju m~a rewa dro ge - re kao je Dag Kol man iz ame ri ~ke Agen ci je za bor bu pro tiv nar ko ti ka (DEA). TU NE LOM pre ko gra ni ce Pre ma wego vim ri je ~i ma, Agen ci ja nas tavqa rad s ko lega ma u zemqi i van we ka ko bi pri ve li prav di ove or ga ni zaci je ko je kri ju m~a re dro gu te ka ko bi blo ki ra li wiho ve ru te u dr`a vi. Go to vo qudi ubi je no je od go di ne ka da je Me k- si ko po ~eo ve li ku voj nu akci ju Za pli jewena ma ri hu ana STRA DAWA Vlas ti SAD i Me ksi ka ot kri le su pri je ne ko li ko da - na jo{ je dan tu nel za kri ju m~a - rewe dro ge dug 220 me ta ra ispod za je dni ~ke gra ni ce, sa - op {ti li su zva ni ~ni ci. Tu nel vi sok 1,8 i {i rok 0,6 me ta ra, opremqen ras vjetom i ven ti la ci jom, ot kri ven je ka da su ame ri ~ki gra ni ~ni po li caj ci i me ksi ~ki voj ni ci iz vr{i li ra ci ju na gra ni ci u pro tiv mo }nih nar ko-ban di ko je te ro ri {u sta no vni{ tvo ko je `i vi na gra ni ci sa SAD. na pa da iz po ja sa Ga ze u bli zi - ni Eila ta pos tavqen u po nedjeqak i da ne ma ope ra ti vnu pri mje nu ve} je sa mo dio pripre ma sa ciqem za {ti te te rito ri je, pre no si AFP. "^e li ~na ku po la" je izra - el ski od bram be ni sis tem, ko ji ra dar ski na vo e nim ra ke ta ma oba ra ra ke te do me ta pet do 70 dr`a vi Ari zo na, u ko joj je uha - p{e no tro je qudi, na vo di se u sa op {tewu ame ri ~kih zva ni - ~ni ka. Opremqeni tu nel na la zi se 17 me ta ra ispod zemqe i vo - di od gra da San Lu is u Ari zo - ni do plan ta `e dro ge u me ksi ~kom gra du San Lu is Rio Ko lo ra do. Ulaz u tu nel na ame ri ~koj stra ni gra ni ce pro na en je u skla di {tu te je bio sa kri ven ve li kim re zer vo ari ma za vo du. Dva ve li ka tu ne la za kriju m~a rewe dro ge pro na e na su kra jem pro {le go di ne bli zu gra ni ce Ka li for ni je i Meksi ka, u gra du Ti hu ana, je dan dug 356, a dru gi 550 me ta ra. ki lo me ta ra, ar tiqerij ske i mi no ba ca ~ke gra na te. OBA RA ra ke te svih vrsta Na izra el sko-egi pat skoj gra ni ci na pe tos ti su po ra sle od po bu ne u ko joj je pro {le godi ne svrgnut egi pat ski predsje dnik Ho sni Mu ba rak. U go di ni Eilat su po go di le dvi je ra ke te ispaqene iz Egip ta, me u tim, `rta va ni je bi lo iako su egipat ske vlas ti ne gi ra le da su ra ke te ispaqene sa wiho ve teri to ri je.

21 BEL FAST - De set po licij skih vo zi la, opremqenih vo de nim to po vi ma i vi {e dese ti na po li ca ja ca u opre mi za ra zbi jawe de mon stra ci ja spri je ~i lo je oko 200 pri pa d- ni ka "oran `is ta", sta ros ti do 20 go di na, da na pa dnu "loja lis te", ko ji su ka to li ci. De se ti ne hiqada pri pa d- ni ka pro tes tan tskog brat stva "oran `is ti" or ga ni zo va lo je u Bel fas tu tra di ci onal ni mar{ {i rom Sje ver ne Ir ske, obiqe`a va ju }i go di{wi pra - znik, pre nio je RTS. Pred po ~e tak cje lo dne vne pa ra de, izbio je su kob izme u po li ci je i ir skih na ci ona lis ta i ti nejyera na ula zu u za padni, ka to li ~ki dio Bel fas ta, ka da je uha p{e no de set osumwi~e nih iz gre dni ka, a tri po li caj ca su za do bi la la - DA MASK - Vi {e od 220 qudi ubi je no je u ~et vrtak uve - ~e u si rij skoj po kra ji ni Ha ma od stra ne sna ga bez bje dnos ti, ja vi le su svjet ske agen ci je. To kom da na u ci je loj Siri ji broj po gi nu lih se po ve - }ao na 287, {to ~et vrtak ~i ni naj krva vi jim da nom u toj zemqi od izbi jawa su ko ba pri je 16 mje se ci. Opo zi ci oni akti vis ti po ru ~u ju da su ma sakr u Ha mi po ~i ni le sna ge bez bje dnos ti, dok je si rij ska dr`a vna te levi zi ja za ubis tva okri vi la na - Mar{ "oran `is ta" u Sje ver noj Ir skoj prerastao u na siqe Ir ski na ci ona lis ti na pa li po li ci ju Su ko bi izbi li ka da su se pro tes tan ti oku pi li oko sto ti na lo gor skih va tri ko je su za pa li li u po no}, uo~i pa ra de pri pa dni ka "oran `is ta" na pra znik Dva na es ti, pje va ju }i an ti ka to li ~ke pje sme i pa le }i ir ske zas ta ve Mar{ "oran `is ta" Su kob na ula zu u za pa dni dio Bel fas ta k{e po vre de od uda ra ca ka mewem, ci gla ma i fla {a ma. Su ko bi su izbi li ka da su se pro tes tan ti oku pi li oko sto ti na lo gor skih va tri ko je su za pa li li u po no}, uo~i para de pri pa dni ka "oran `is ta" na pra znik Dva na es ti, pje va ju - }i an ti ka to li ~ke pje sme i pa - le }i ir ske zas ta ve. Dva na es ti je zva ni ~ni pra znik na toj bri tan skoj teri to ri ji, ko jim se pro slavqa voj na po bje da nad ka to li ci ma izvo je va na 12. ju la go di - ne, a jul ski mar {e vi "oran - `is ta" do vo de do su ko ba sa irskom ka to li ~kom mawinom jo{ od po ~et ka 19. vi je ka. Pro {le go di ne je 16 po lica ja ca po vri je e no to kom uli - ~nih su ko ba u ko ji ma je u~es tvo va lo ne ko li ko sto ti na mu {ka ra ca i dje ~a ka, ko ji su ga a li po li caj ce Mo lo tovqevim ko kte li ma, drve nim das - ka ma, pa ~ak i ukra de nim na mje {ta jem. Ove go di ne je vla di na Ko mi si ja za pa ra du po ku {a - la da ubla `i su ko be na lo - `iv {i "oran `is ti ma" da kroz Ar do in, ir ski na ci onalis ti ~ki kvart u sje ver nom Bel fas tu, gdje su u pro te kle tri go di ne bi li naj ve }i suko bi, pro u tri sa ta ra ni je ne go obi ~no, a sta no vni ci ma Ar do ina, ko ji su "Al ster loja lis ti", do zvo li la je da orga ni zu ju an ti pa ra du sat ka sni je. Li der ir ske na ci ona lis - ti ~ke stran ke [in Fejn Ge ri Adams po zvao je obje stra ne da iz bje ga va ju uli ~ne su ko be sa po li ci jom, ko ji obi ~no prepla ve ~i ta vu oblast da bi obe - zbi je di li ade kva tnu dis tan cu izme u pri pa dni ka dvi ju stra - na. Ma so vne de mon stra ci je ko je se tra di ci onal no or ga nizu ju na taj dan iza zi va ju strah me u ka to li ci ma, jer se pa radom de mon stri ra mo} "oran - `is ta" na po dru ~ju Sje ver ne Ir ske, ko je je ne ka da bi lo pod vla{ }u bri tan ske pro tes tan t- ske ve }i ne. Krva vi dan u si rij skoj po kra ji ni Ha ma Ubi je no vi {e od 220 qudi oru `a ne te ro ris ti ~ke gru pe, op tu `u ju }i ih da su pu ca li nasu mi ~no na qude se la Al- Trem seh. SI RI JA pre mje {ta he mij sko oru `je Pre ma wiho vim ri je ~i ma, po sli je raz go vo ra sa qudi ma iz se la, sna ge bez bje dnos ti suko bi le su se sa te ro ris ti ~kim gru pa ma, uhap si le ve li ki broj qudi i odu ze la im oru `je, ja - vio je Si-En-En. PO VRI JE \E NA tri po li caj ca Odbi ja ju raz go vo re Bri ta ni ja je uki nu la pro - tes tan tsku lo kal nu upra vu go di ne. Po sli je prvo bi tnog `es to kog otpo - ra, "oran `is ti" su pri hva ti li ve }i nu ogra - ni ~ewa, ali i daqe odbija ju da raz go va ra ju sa su prot stavqenim gru pa - ma. Gla vni si rij ski opo zi ci - oni sa vez, Si rij ski na ci onal - ni sa vjet, po zvao je u pe tak Sa vjet bez bje dnos ti UN (SB UN) da usvo ji hi tnu i o{ tru re zo lu ci ju. Si rij ska opo zi ci ja tra - `i da se SB UN po zo ve na Gla vu 7 Po veqe UN, ko ja omo - gu }u je ka zne ne mje re pro tiv re `i ma ko ji se sma tra ju prijetwom mi ru, a ukqu~u ju ekonom ske san kci je i voj nu in ter ven ci ju. Ovo ni je prvi put od po - ~et ka su ko ba da se objavquju kon tra di ktor ni po da ci o stra dawu gra a na Si ri je. Re vo lu ci onar ni sa vjet Ha - me tvrdi da je me u nas tra dali ma naj vi {e ci vi la i da je na pad u se lu Trem se hu na sje vero za pa du Si ri je izve den he likop te ri ma, ten ko vi ma i ar tiqeri jom. Na siqe u Si ri ji je nas - tavqeno, iako je na sna zi Spo ra zum o pre ki du va tre speci jal nog iza sla ni ka Uje diwenih na ci ja i Arap ske li ge Ko fi ja Ana na. Taj spo ra zum pre dvi a po vla ~ewe voj ni ka i te {kog na oru `awa iz gra do - va. U me u vre me nu, ame ri ~ki zva ni ~ni ci ka `u da je Si ri ja dio svog ar se na la he mij skog oru `ja izva di la iz spre mi {ta i po ~e la da ga pre mje {ta, obja vio je "Vol strit `ur nal". Ne pri javqene za li he sari na, ipe ri ta i ci ja ni da du go su za briwava le SAD i wego ve sa ve zni ke u re gi ji, a za pa dne zemqe bu dno su mo tri le ima li pre mje {tawa tih za li ha, za ko je se vje ru je da su naj ve }e na svi je tu. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul FO TO: AGEN CI JE Vijesti Venecuela Stra da li u za tvor skoj po bu ni KA RA KAS - Pe to ri ca za tvo re ni ka po gi nu la su u po bu ni u za tvo ru na jugo za pa du Ve ne cu ele, sa op - {ti li su zva ni ~ni ci. Upra vnik za tvo ra Vilmer Apos tol ka zao je da su za tvo re ni ci ubi je ni pri je tri da na u za tvo ru u La gu ni la su. Na ci onal - na gar da u ~et vrtak i daqe ni je ima la za tvor pod kon tro lom. Po bu na, u ko joj su rawena pe to ri ca ~u va ra, po ~e la je pro - {log pet ka, ka da je vo a za tvor ske ban de ki dna povao 57 `e na iz `en skog kri la za tvo ra. Na oru `a - ni za tvo re ni ci po tom su pu ca li na voj ni ke ko ji su be zus pje {no po ku {a li da po vra te kon tro lu nad za t- vo rom. Irak Na pa li ku }u zva ni ~ni ka BA GDAD - Ira ~ki izvo - ri sa op {ti li su u pe tak da su u bom ba {kom na pa - du, ~i ja je me ta bio je dan fun kci oner u Mi nis tarstvu unu tra{wih po slo va te zemqe, ubi je ni wego vi ro di teqi. Na pad se do godio ra no uju tro u kvar tu Ga za li ja u Ba gda du, ko jim do mi ni ra ju su nit ski musli ma ni. Na pa dnu ta ku }a te {ko je o{te }e na, a oba ro di teqa {i it skog fun - kci one ra su stra da la. Fun kci oner ni je bio kod ku }e u vri je me na pa da. Ano ni mni izvo ri iz bolni ce Jar muk pot vrdi li su smrti. Ovo je je dan od uobi ~a je nih na pa da po buweni ka na za po sle ne u vla di Ira ka. Rus ka Du ma Usvo jen za kon o NVO MOS KVA -Rus ka Du ma usvo ji la je u pe tak za kon ko jim se ne vla di ne or gani za ci je (NVO) ko je se fi nan ci ra ju iz inos - tran stva na zi va ju "stranim agen ti ma", ja vi le su svjet ske agen ci je. No vim za ko nom uvo de se stro ge res tri kci je za sve NVO ko je, pre ma pro cje ni vlas ti, u~es tvu ju u po li ti - ~koj akti vnos ti. Je dnom od me ta za ko na sma tra se ne vla di na or ga ni za ci ja za pra }ewe izbo ra Go los. "Stra ni agent" je izraz ko ji se u vri je me hla dnog ra ta ko ris tio kao si nonim za {pi ju na. Go los, ko ji se fi nan si ra iz SAD, ot krio je broj na kr{ewa izbor nih pra vi - la na par la men tar nim i pred sje dni ~kim izbo ri ma u Ru si ji.

22 i 15. jul GLAS SRPSKE Bawaluka GRADSKI VODI^ Va`ni telefoni Informacije 1185 Hitna pomo} 124, Vatrogasci 123 CJB 122, Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici) bolnice Paprikovac Poliklinika ordinacije Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena prevoz Autobuska stanica stanica Aerodrom Bawaluka Biletarnica (centar) taxi inspekcija Sanitarna Tr`i{na Inspekcija rada Prosvjetna Komunalna Republi~ka uprava za inspekcijske poslove Republi~ki devizni inspektorat kvarovi Prijava kvarova Kvarovi na telefonima 1275 hoteli "Bosna" "Palas" "Ideja" "Vidovi}" ; "Cezar" "Grand" "Meriot" ; BI OS KO PI MUL TI PLEKS "PA LAS" ^U DE SNI SPAJ DER MEN 3D `anr: avan tu ris ti ~ki, akci oni ulo ge: En drju Gar fild, Ema Ston, Ris Aj fans ter mi ni: 13.15, 16, 18.30, KU VAR `anr: ko me di ja ulo Re no, Mi {el Jun, Ra fa el Agog ter mi ni: 17.45, 20, LE DE NO DO BA 4: PO MJE RAWE KON TI NE NA TA 3D `anr: ani mi ra na ko me di ja VIJESTI IZ PORODILI[TA 4 ulo ge: Ni ko la \u ri ~ko, Vo ja Bra jo vi}, Go ran Jev ti}, Ma {a Da ki}, Sr an Mi le ti}, Isi do ra Mi ni} ter mi ni: 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, NA IZ SU SJED STVA `anr: tri ler ulo ge: Itan Ho uk, Kris tin Skot To mas ter min: BU \EWE `anr: ho ror, tri ler ulo ge: Re be ka Hol, Do mi nik Vest ter mi ni: 17.30, 21.15, LA RIN IZBOR: IZ GUBQENI PRINC 7 dje~aka Sta no vni ci Go le {a spri je ~i li iskqu~ewe vo de zbog re du kci je Mje {ta ni za nes ta {i cu vo de op tu `u ju ^a vi }a Dok se oni ku pa ju u svo jim ba ze ni ma i od vla ~e ogro mne ko li ~i ne vo de, mi ne ma mo ni za osno vne po tre be, ka `u mje {ta ni Go le {a. Tvrde da ni su ima li pro ble ma dok vi ken di cu na izvo ri {te ni su prikqu~i li ^a vi} i jo{ de set qudi PI [E: ANDREA SIMANI] an dre srpske.com Oko 50 sta no vni ka Go le - {a u pe tak je spri je ~i lo ra d- ni ke "Vo do vo da" da uz po mo} po li ci je iskqu~e vo du u ovom se lu ka ko bi se ispo {to vao plan re du kci je i obe zbi je di - la vo da za sta no vni ke vi {e zo ne Pa vlov ca, Sa ra ~i ce, Ko - ~i }e vog vi jen ca i [i bo va. Mje {ta ni Go le {a ka `u da ni su ima li pro ble ma sa vo dom dok svo ju vi ken di cu na izvo - ri {te ni su prikqu~i li li der De mo krat ske par ti je Dra gan ^a vi} i jo{ de set qudi. - Dok se oni ku pa ju u svojim ba ze ni ma i ta ko od vla ~e ogro mne ko li ~i ne vo de, mi nema mo ni za osno vne po tre be - re kao je sta no vnik Go le {a Du - {an Dra go je vi} i do dao da ih ni ko ni je ~ak ni oba vi jes tio da }e nes ta ti vo de, a i ka da je po no vo pu {te na, sla vi ne su os ta le su ve u ve li kom bro ju do - ma }in sta va. Vin ko Kos tvrdi da ne ki od pri va tni ka i po li ti ~a ra ko ji su vla sni ci gran dio znih vi la sa ba ze ni ma u ovom na - sequ ima ju i po tri vo do vo - FO TO: G. [UR LAN REPERTOAR dna prikqu ~ka. - Svi smo u kre di ti ma, a na {e kra ve vra }a ju te kre di te i hra ne na {e po ro di ce. Je dna kra va mi se ra zboqela jer ni je pi la do voqno vo de. Sa da mo - ram da pla }am i ve te ri na ra, a ni ko ga ni je bri ga za to - re - kao je Kos, do dav {i da je i kvar na re zer vo aru uzrok mawka vo de. Iz vr{ni di re ktor za te - hni ~ke po slo ve "Vo do vo da" Bran ka Trni ni} ka za la je da su pro ble mi nas ta li, jer se zbog su {e ka pa ci tet izvo ri - {ta Su bo ti ca smawio za 30 od sto i re du kci ja je bi la je di - ni na ~in za ra vno mjer nu ra s- po dje lu vo de. - Na re zer vo ar Ko privwak, ko ji snab di je va oko 350 do ma }in sta va vi {e zo ne naseqa Pa vlo vac, Sa ra ~i ca, [i bo vi i Ko ~i }ev vi je nac, ni je do la zi la do voqna ko li - KO ^I ]EV VI JE NAC U MZ Ko ~i }ev vi je nac ka `u da sta no vni ci je dnog di je la ovog na seqa ne ma ju vo de od ne d- jeqe. - Na ova kvim vre men skim uslo vi ma bi ti bez vo de pet da na je ka tas tro fa, ali u grad skoj upra vi su nam obe }a - li da }e naj ka sni je do po ne d- jeqka ri je {i ti ovaj pro blem i da }e se vo da cis ter na ma do pre ma ti u re zer vo ar - re - kao je pred sje dnik MZ Ko ~i - }ev vi je nac Dar ko Sabqi}. ~i na vo de ne ko li ko da na i bi - li smo pri mo ra ni da uve de mo re du kci ju. Dva pu ta smo us pje - li za vrnu ti vo du u Go le {i ma, a 9. ju la sta no vni ci su sa mi od vrnu li ven til i od ta da nam ne da ju da ga za tvo ri mo i sprove de mo re du kci ju - obja sni la je Trni ni }e va. KA PA CI TET izvo ra Su bo ti ca smawen za 30 od sto Do da la je da su ra dni ci us ta no vi li kvar na je dnoj od ko mo ra ko je pu ne re zer vo ar i da }e idu }ih da na po ku {a ti da ga ot klo ne. Gra do na ~el nik Bawalu ke Dra goqub Da vi do vi} re kao je da }e Slu `ba gra da za je dno sa "Vo do vo dom" i CJB Bawalu ka tra `i ti na ~in ka ko da se `anr: avan tu ra, akci ja ulo ge: Do ris Pin ~i}, Ivan Her ceg ter mi ni: 17.15, 19, 20.45, 22.30, do da tni ter mi ni su bo tom i ne djeqom: 12.30, PI RA NA 3DD `anr: ho ror, ko me di ja ulo ge: Dej vid Ha sel hof, Ving Rej ms ter mi ni: 17, 18.45, 20.30, MA DA GAS KAR 3, 3D `anr: ani mi ra na ko me di ja, avan tu ra ulo ge: Ben Sti ler, Yada Pin ket Smit, Kris Rok ter mi ni: 16, 18, 20, su bo tom i ne djeqom u 12 i 14 Ogor~eni stanovnici Gole{a obe zbi je di spro vo ewe odlu ke o re du kci ji. - Ape lu je mo na mje {ta ne Go le {a da se so li da ri {u sa su gra a ni ma ko ji da ni ma nema ju vo du zbog du go traj ne su {e, kao i na sve ko ri sni ke da raci onal no tro {e vo du - ka zao je Da vi do vi}. On je na gla sio da }e "Vodo vod" tra `i ti asis ten ci ju po li ci je, ko ja u skla du sa za konom tre ba da po mo gne u rje - {ewu pro ble ma. - [to se ti ~e tvrdwi mje - {ta na da je naj ve }i kri vac za ne dos ta tak vo de na ovom po dru - ~ju Dra gan ^a vi} zbog, ka ko na vo de, iz gra e nog ba ze na i prikqu ~ka na vo do vo dnu mre - `u bez po tre bne do ku men ta ci - je, ti na vo di }e ta ko e bi ti ispi ta ni - do dao je Da vi do - vi}. MU ZEJ SA VRE ME NE UMJE TNOS TI Izlo `ba sli ka Sa ve [u ma no vi }a "Po sledwa de ce ni ja" MU ZEJ RE PU BLI KE SRPSKE Stal na izlo `be na pos tav ka - "Od pra is to ri je do sa vre me nog do ba" Mul ti me di jal na izlo `ba - "Ja se novac" Izlo `ba - "Kon zer va tor ski do si je" Izlo `ba ra tnih obiqe `ja Voj ske Repu bli ke Srpske GA LE RI JA "UDAS" Izlo `ba auto ra Ni ko li ne Vu le ta pod na zi vom "Ap stra kva rel" Izlo `ba auto ra Dra ga ne Pe ri {i} pod na zi vom na"

23 GLAS SRPSKE 14. i 15. jul bres kve 2,50 ne kta ri ne 2,50 {qive 2,50 kaj si je 2 li mun 3 na ranye 2,50 ja bu ke 2 ba na ne 2,20 ma li ne 3,50 lu be ni ce 1,5 Tr`nica kru {ke 3,50 diwe 2 bo ro vni ce 12 ri bi zle 10 ze le na sa la ta 2 bli tva 2 pa ra dajz 2 kras tav ci 1 pa pri ke 1,50 ku pus 0,80 mrkva 2 ti kvi ce 0,80 krom pir 0,80-1,30 kar fi ol 3 gqive 3,50 FO TO: B. ]IR KO VI] Slu `ba gra da po ma `e rje {a vawe stam be nog pi tawa bo ra ~ke po pu la ci je GRADSKE VIJESTI "[e ta ~i" zahvalili policiji Pomo} za iz gradwu ku }a za 11 po ro di ca Grad je u~i nio mno go na rje {a vawu stam be nih pi tawa po ro di ca po gi nu lih bo ra ca i RVI, a uku pno su do sa da krov nad gla vom do bi le 582 po ro di ce, re kao Ga vra no vi} PI [E: DANIJELA STOKANI] da ni je srpske.com Pred sje dnik Skup {ti ne gra da Slo bo dan Ga vra no vi} uru ~io u pe tak ma ra - ka u ma ksi mal nom izno su od po KM za 11 po ro di ca po gi nu lih bo ra ca i ra tnih voj nih in va li da od prve do ~et vrte ka te go ri je za rje {a - vawe stam be nog pi tawa. - Grad je do sa da u~i nio mno go na rje {a vawu stam benih pi tawa po ro di ca po gi nulih bo ra ca, ra tnih voj nih in va li da i bo ra ~ke po pu laci je. Uku pno su do sa da krov nad gla vom do bi le 582 po rodi ce. Iz fon da ko jim ra spo - la `e, grad je iz dvo jio vi {e od 260 stam be nih je di ni ca i MATI^NI URED Ro e ni: Vi ktor Ada mo vi}, sin Jo va ne; Jan [e ra ni}, sin Ale na i Bran ke; El - mir Be ~u li}, sin Ha zi ma i Ri fe te; Ste fan Ta di}, sin Da li bo ra i di rek tno ih do di je lio ko ri s- ni ci ma ovih pra va - re kao je Ga vra no vi}. Pre ma wego vim ri je ~i ma, os ta le po ro di ce su zbri nu te iz gradwom sta no va za je dno sa Vla dom RS, a ne ki pri pa dni - ci ove ka te go ri je sta no vni{ - tva i sa mi su u~es tvo va li sa Pred sje dnik Bo ra ~ke or gani za ci je gra da Go ran Ro gi} izra zio je za do voqstvo {to }e dio nov ca od pro da je po - slo vnih pros to ra i ga ra `a bi ti iz dvo jen za stam be no zbriwavawe bo ra ~kih ka tego ri ja. di je lom svog nov ca ka ko bi ri je {i li pi tawe kro va nad gla vom. - Ima jo{ po ro di ca ko je ~e ka ju svoj dom ali se na da mo da }e sva pi tawa iz ove oblas ti bi ti ri je {e na naj ka - sni je za dvi je go di ne - ka zao je Ga vra no vi}. MA KSI MA LAN iznos KM Na gla sio je da na posqedwoj sje dni ci Skup {ti ne gra da odlu ~e no da no vac prikupqen od pro da je po slo vnih STA NO VI U KUQANI MA - ^e ka mo da za po ~ne gradwa sta no va u Kuqani - ma, za {ta je grad obe - zbi je dio lo ka ci ju, dok re sor no mi nis tar stvo tre ba da iza be re izvo a - ~a ra do va - re kao je Ro - Mi lo{ Jo va no vi}, sin Bo ja - na i Bran ke; Ma tej Hrka, sin Dar ka i Je le ne; Ne da Po po vi}, k}i Dra ga na i Ale ksan dre; Mi lan Ra ca, sin Mil - ka i Ti ja ne; Mi lan [u {ak, sin pros to ra i ga ra `a u vri je d- nos ti od KM bu de us mje ren na stam be no zbriwavawe po ro di ca po gi nu lih bo ra ca i RVI. - Ta ko bi smo, uz ko ri{ - }ewe nov ca iz grad ske ka se mo - gli da ri je {i mo stam be no pi tawe i onih po ro di ca ko je su na lis ti pri ori te ta - do dao je Ga vra no vi}. Sto pos to tni ra tni voj ni in va lid Mo m~i lo Ko kot ka `e da }e mu KM, ko li ko mu je u pe tak uru ~e no, bi ti od veli ke ko ris ti. - No vac }u is ko ris ti ti da za vr{im ku }u za {es to ~la nu po ro di cu u Pri je ~a ni - vio sam ~e ti ri go di ne u ba ra - ci, dok smo u ne po sre dnoj bli zi ni pra vi li ku }u - re kao je Ko kot. Su pru ga po gi nu log bor ca Ra doj ka Vur deqa je do bi la KM. - Ku }u sam iz gra di la na Pa vlov cu i mno go za hvaqujem svi ma jer }e mi ova po mo} do - bro do }i - re kla je Vur deqa. Mla de na i Je le ne; Pe tar Ba ri {i}, sin Da vo ra i Ma je; Pe tar To mi}, sin Vla di mi ra i Mi li ja ne; An e la Sta - no je vi}, k}i Dra {ka i Do bri le; Me - di na Hu si}, k}i Ke ri ma i Mi ne. Bawalu ~ki "{e ta ~i", okupqeni u ini ci ja ti vu "Park je na{", svo ju {etwu u ~etvrtak nave~e po sveti li su pri pa dni ci ma MUP-a RS, ko ji se, ka ko su ista kli, pre ma wima odno se ko rek tno. To kom {etwe pri pa dni ci ma MUP-a RS ko ji su osigu ra va li skup sim bo li ~no su da va li cvi je }e, a sa so - bom su i no si li tran spa rent na ko jem je pi sa lo "Po li caj ci su uz {e ta ~e". Oni do da ju ka ko su po sli je ne da vnog in for mi sawa od stra ne po li ci je o za konskim odre dba ma za odr`a vawe ja vnih okupqawa, svo je {etwe us kla di li s naj ve }im di je lom pre po ru ka. - Sa dru ge stra ne, ne ma mo na mje ru da za bo ra vi mo po li caj ce ko ji su u spor nim si tu aci ja ma ne pri mje re - no re ago va li - na ve li su. Po ~e lo uni {ta vawe am bro zi je Ra dni ci pre du ze }a "Tama ris" po ~e li su u pe tak akci ju uni {ta vawa am brozi je u mje snoj za je dni ci Ada. - Ja ko je va `no da ova biqka bu de uni {te na pri - je ne go proc vje ta, jer je ta - da naj {te tni ja. Am bro zi ja se ne po javquje na po vr{i - na ma ko je se re do vno ko se, a to zna ~i jo{ dva pu ta do kra ja qeta - re kla je stru - ~ni sa ra dnik u Odjeqewu za stam be no-ko mu nal ne poslo ve za po slo ve hor ti kultu re u Slu `bi gra da Sawa Ma ta ru ga. S ob zi rom na to da je ambro zi ja ras pros trawena po ci je lom gra du, u pla nu je ko {ewe ove biqke i u os ta lim na seqima. - Je di ni pro blem nam Pri ja va zbog ne le gal ne pro da je Ko mu nal ni po li caj ci podnijeli su pri ja vu pro tiv je dnog li ca zbog ne le gal ne uli ~ne pro da je na Trgu Kra ji ne, a in ter ve ni sa li su i zbog ne pro pi sno par - ki ra nog auto mo bi la u uli ci Vo ji sla va Ke cma no vi }a. - U uli ci Jan ka Ve se li no vi }a ko mu nal ni po li caj ci su u ~et vrtak re ago va li i zbog ne ure dnog dvo ri {ta - sa op {ti li su iz Slu `be gra da. D. S. Po ru {en znak Sao bra }aj ni in spe kto ri Admi nis tra ti vne slu `be gra da oba vi li su u pe tak {est kon tro la i ut vrdi li pred stavqaju za pu {te ne pri va tne par ce le, gdje nema mo na dle `nos ti da su z- bi ja mo ovaj {te tni ko rov. Pod sje }a mo gra a ne da su du `ni da uklawaju am brozi ju sa svo jih par ce la i da ta ko do pri ne su wenom uni {ta vawu - re kao je {ef po slo va Ko mu nal ne po li ci je Zo ran Jawu{. N. D. tri ne pra vil nos ti, a u Sla tin skoj uli ci su re - ago va li zbog po ru {e nog sao bra }aj nog zna ka.

24 i 15. jul GLAS SRPSKE Kultura Branimir [}epanovi}, USTA PUNA ZEMQE THE GHOSTWRITER Pro du cen tska ku }a "Ki se lo de te" Pa la prva kla pa za "Ne po slu {ne" FO TO: M. VU JI] BEO GRAD - Sni mawe de bi tan tskog du go me tra `nog igra nog fil ma "Ne po slu {ni" po sce na ri ju i u re `i ji Mi - ne \u ki}, po ~e lo je u Siv cu, u pro du kci ji fil mske ku }e "Ki se lo de te", ja vi le su agen ci je. Film "Ne po slu {ni" bi }e sni man sqede }ih pet se dmi ca u Som bo ru, Ku li, Ba ~kom Mo no {to ru, Ba ~kom Pe trov cu, Srbobra nu, Vi lo vu i Mo {o ri nu, a pre mi jer no bi tre ba lo da bu de pri ka zan sqede }e go di ne, na ve li su pro du cen ti. U dra mi o odras tawu dvo je mla dih qudi, ko ji pro vo de qeto za je dno u svom ro dnom gra du u Voj vo di ni, glu me Ha na Se li - mo vi}, Mla den So viq, Mar ko Jawi}, Miwa Su bo ta i dru gi. U pro du kci ji fil mske ku }e "Ki se lo de te" snimqen je i film Ni ko le Le `a ji }a "Til va Ro{", do bi tnik broj nih fil mskih na gra da i pri znawa, a re di teqka Mi na \u ki} je kos ce na ris ta tog os tva rewa. Na ro dni mu zej iz Beo gra da Po sje ti oci kre ira ju "Bo go ve i he ro je" BEO GRAD - Qubi teqima umje tnos ti po no vo se pru `a pri li ka da, bi ra ju }i ek spo - nat iz zbir ki Na ro dnog mu - ze ja, u~es tvu ju u kre irawu no ve izlo `be u Skup {ti ni gra da Beo gra da - "Bo go vi i he ro ji" u okvi ru pro je kta "Bla go na ma", ja vi le su agenci je. Kao i pri li kom re ali za - ci je izlo `be "Bi ti Rimqanin", ko ja se mo `e vi - dje ti sva ke su bo te i ne djeqe u ter mi nu od de set do 17 ~a - so va u Skup {ti ni gra da, gra a ni su u ulo zi kus to sa. Na in ter net pre zen ta ci ji ro dni mu zej.rs i dru{ - tve nim mre `a ma Na ro dnog mu ze ja, po sli je upo zna vawa sa ar he olo {kim pre dme ti ma iz Zbir ke za mla i ne olit i ene olit, po sje ti oci mo gu da oda be ru na jin te re san tni ji. Pu bli ka }e gla sa ju }i odlu - ~i ti ko ji od po nu e nih pre - dme ta vin ~an ske kul tu re bi `eqeli da vi de na izlo `bi "Bo go vi i he ro ji". Kwige Je le ne Len gold "Va {ar ski ma i oni ~ar" na en gles kom je zi ku BEO GRAD - Evrop ski us pjeh srpske kwi`e vni ce Je le ne Len gold nas tavqa se no vim ugo vo rom o objavqivawu wene kwige u Ve li koj Bri ta ni ji, sa op {te no je iz "Ar hi pe la ga", ek sklu zi vnog iz da va ~a dje la ove autor ke. Len gol do va je aktu el na do bi tni ca Evrop ske na gra de za kwi`e vnost, a "Ar hi pe lag" je po tpi sao ugo vor za en gles ko iz dawe na gra e ne kwige pri ~a "Va {ar ski ma i oni ~ar". - En gles ko iz dawe kwige pri ~a Je le ne Len gold obja vi }e iz da va ~ka ku }a "Istros books" iz Lon do na po ~et kom godi ne u pre vo du Si li je Hok svort, po zna te sla vis tkiwe i prevo di oca srpske kwi`e vnos ti na en gles ki je zik. "Is tros bo oks" }e or ga ni zo va ti pro mo ci ju kwige "Va {ar ski ma i - oni ~ar", uz u~e{ }e Je le ne Len gold, na Saj mu kwiga u Londo nu po lo vi nom apri la go di ne - na ja vi li su iz "Ar hi pe la ga". A. R. U~esnici promocije "Danice" Ogranak Vu ko ve za du `bi ne u Gra di {ci ^a so pis "Da ni ca" za {ti tni znak Po no sni smo {to smo dio ve li ke tra di ci je za du `bi na ra i {to pri pa da mo po ro di ci Vu ko ve za du `bi ne. Or ga ni zo va li smo mno ge kwi`e vne pro mo ci je, izlo `be sli ka i gra fi ka. Bi li smo do ma }in na go di{woj Skup {ti ni za du `bi ne u Beo gra du, re kla Kru ni }e va PI [E: MILAN VUJI] kro srpske.com GRA DI [KA - Vu ko va za - du `bi na, ogra nak Gra di - {ka, ko ji pos to ji de set go di na, za hvaquju }i en tu zija zmu za po sle nih pos ta la je za {ti tni znak ove op {ti - ne. - Po no sni smo {to smo dio ve li ke tra di ci je za du - `bi na ra i {to pri pa da mo po ro di ci Vu ko ve za du `bi ne. Or ga ni zo va li smo mno ge kwi`e vne pro mo ci je, izlo - `be sli ka i gra fi ka. Bi li smo do ma }in na go di{woj Skup {ti ni za du `bi ne u Beo gra du, a sva ka pro mo ci ja ~a so pi sa "Da ni ce" je svo je - vrsni pra znik - re kla je dire ktor ogran ka Vu ko ve za du `bi ne u Gra di {ci Ve - sna Kru ni}. Ogra nak u Gra di {ci je naj ma so vni ji, broj pre nu mera na ta za Vu kov ka len dar BEO GRAD - Dva us pje {na i po pu lar na beo grad ska po zo - ri {ta, Po zo ri {te na Te ra z- i ja ma i "Ateqe 212", ovih da na su, zbog unu tra{wih pro ble ma, te ma ja vnos ti, ja v- i li su srpski me di ji. Iako je ri je~ o dvi je ku }e ra zli ~i tog kon cep ta i po slovawa, dio kolektiva i "Ateqea 212" i "Te ra zi ja" - tra `i smje nu svo jih upra vni ka. Sin di ka ti Po zo ri {ta na Te ra zi ja ma upu ti li su grad skoj vla di i me di ji ma "Da ni ca" se kre }e izme u 400 i 700, u za vi snos ti od go di ne do go di ne. Ta brojnost se uvi jek is ti ~e na Skup {ti ni u Beo gra du, ko ja se odr`a va sva ke go di ne na Mi trov dan, na ko joj pri sus - tvu ju svi pred sta vni ci ograna ka. - Op sta je mo za hvaquju }i op {ti ni Gra di {ka, jer od Odjeqewa za dru{ tve ne djela tnos ti do bi ja mo fond, ko - ji upo trebqava mo upra vo za pro mo ci je "Da ni ce", ali i za Sa radwa sa sro dnim insti tu ci ja ma je izu ze tno do - bra, po go to vo sa ne ko li ko ogra na ka, a to je prvenstve no ^a ~ak, za tim Ba va - ni {te, Beo grad kao ma ti ca, za tim ogra nak iz Ni {a. Po se bno do bru sa radwu do pis o ne pra vil nos ti ma u po slo vawu di re kto ra tog pozo ri {ta Mi ha ila Vu ko brato vi }a. GLUM CI ogor ~e ni stawem u tea tru Vu ko bra to vi} ka `e da je izne se no niz kon sta ta ci ja, ne ta ~nih tvrdwi o po slo vawu ku }e, vi si na ma ho no ra ra, razlo zi ma za {to je ne ko an ga - `o van a ne ko ni je, {to, ka ko SA RADWA or ga ni zo vawe sli ~nih ma nifes ta ci ja - re kla je Kru ni - }e va. WEGO VAWE iz da va ~ke dje la tnos ti Pro mo ci ja Vu ko vog kalen da ra, ko ji izla zi pred no vu go di nu, uvi jek pri vu ~e pa`wu ~i ta la ~ke pu bli ke u Gra di {ci. U pro mo ci ji u~es tvu ju i u~e ni ci Gra di - {ke gi mna zi je, kao i gos ti ima mo sa ogran kom iz Bava ni {ta, ko ji sva ke go di ne or ga ni zu je di vnu ma ni fes - ta ci ju, gdje se {aqu u~e ni - ~ki ra do vi uvi jek na za da tu te mu, a to su prven stve no Vuk, }i ri li ca, na {e na rodno i kul tur no bla go. ka `e, ni je pre dmet sin di kal - nih pi tawa. - Sin di ka ti su ne {to {to ja po {tu jem i u {ta ve - ru jem, a mo je po slo vawe je po - dlo `no re vi zi ji grad ske vla de ko ji su osni va ~i po zo - ri {ta i ja sam uvek spre man da na sva pi tawa wima od go v- o rim - re kao je Vu ko bra to - vi}. Upra vnik "Ateqea 212" Ko kan Mla de no vi} re agu je na optu`be da je pre gla sna pro sla va sto tog izvo ewa iz Beo gra da. Ogra nak Vu ko ve za du `bi ne u Gra di {ci wegu je i iz da va ~ku dje la tnost. Na ro ~i to su po no sni na sve na gra de dje ce iz Gra di {ke, ko je su osvo ji li na kon kursi ma u Srbi ji. Bra timqewe sa ogran kom iz ^a ~ka do nije lo je do bre re zul ta te na obos tra no za do voqstvo. - U~es tvo va li smo i na okru glom sto lu o je zi ku u ^a ~ku. Li je po se dru `i mo, za je dni ~ki do pri no si mo bo - ga }ewu kul tur nog `i vo ta, ~u va mo na{ je zik, na {e pi - smo i na {u tra di ci ju, a to i jes te Vu ko vo dje lo i za da }a Vu ko ve za du `bi ne - is ta kla je Ve sna Kru ni}. Do da la je da se ve} plani ra pred stavqawe ka len da - ra za go di nu, u okvi ru ko jeg }e bi ti or ga ni zo va na po sje ta kwi`e vni ka, pro moci je no vih iz dawa i dru ge akti vnos ti. Ne smi ru ju se ten zi je u Po zo ri {tu na Te ra zi ja ma i Ateqeu 212 Mla de no vi} i Vu ko bra to vi} ne }e da se po vu ku sa funkcije "Ko se" ome ta la pri ka zi vawe pred sta ve "^e ka oni ca" na ma - loj sce ni. - Ni ka kvog skan da la po - vo dom sto tog izvo ewa "Ko se" i "^e ka oni ce" ni je bi lo. "^e ka oni ca" je je dna od najdra `ih i naj dra go ce ni jih pred sta va "Ateqea 212" - ka - `e Mla de no vi}. Gra do na ~el nik Beo gra da Dra gan \i las re kao je da se ne ke stva ri mo ra ju do ves ti u red {to se ti ~e beo grad skih po zo ri {ta.

25 GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Ra jan Go sling sa naj ve }im {an sa ma za "Pe de set ni jan si" LOS AN \E LES - Zvi jez da fil ma "Biqe `ni ca" Ra jan Go sling ima naj - ve }u {an su da do bi je ulo gu Kris ti ja na Gre ja u adap ta ci ji ro ma na E. L. Yej ms "Pe de set ni jan si - Si va", ja vi le su agen ci je. Kvo te u lan cu kla di oni ca "Lad broks" po ka zu ju da su Go slin go ve {an - se 2:1 da igra Gre ja. Na dru gom mjes tu je srce lo mac iz se ri je "Vampir ski dne vni ci" Ijan So mer hal der sa 5:2. Wema ~ko-ir ski glu mac Maj kl Fa sben der ima {an se 3:1 da do bi je ulo gu mis te rio znog mi lijar de ra. Ekra ni za ci ja kwi`e vnih dje la srpskih pi sa ca Po sli je fil ma kwiga tra `e ni ja Gle da ju }i is kus tva iz Srbi je, ~i ji su dra ma tur zi ekra ni zo va li dje la kva li te tnih srpskih pi sa ca, sli ~an bi mo gao da bu de i na{ put u Re pu bli ci Srpskoj, ka ko bi smo pro mo vi sa li svo je ve li ke pis ce i wiho va ve li ka kwi`e vna dje la, re kao Si mo vi} PI [E: MIRNA PIJETLOVI] kul tu glas srpske.com Stra {no me obra du je ka - da vi dim ekra ni za ci ju dje la na {e li te ra tu re, jer se ti me i kwi`e vnost i do bro li te - rar no dje lo po pu la ri zu je, a to ko ris ti i dje lu i me di ju u ko ji se pre vo di. Re kao je ovo za "Glas Srpske" dra ma turg Ra de Si - mo vi} i do dao da je kva li te - tna li te ra tu ra prvi pre du slov ekra ni za ci je, {to po dra zu mi je va za nimqivu radwu i do bar di ja log, kao i ozbiqnu te mu. - Sa vre me na dra ma sve mawe nu di pri ~u sa vidqivom po ru kom. U tom smi slu smatram da je po put "Mi - ris ki {e na Bal ka nu", pre ma ro ma nu Gor da ne Ku i}, a ko ju je ra dio Qubi {a Sa maryi}, pra vi po go dak, jer se ra di ne sa mo o do broj li te ra tu ri, ne - go i o odli ~noj ekra ni za ci ji - re kao je Si mo vi}. On do da je da pos to je dje la ko ja su iskqu~i vo po pu lis ti - ~ka i ko ja se i pi {u kao za ba - vna {ti va i ko ja po vla u ju pu bli ci, po put "La ri nog izbo ra" i sli ~nih ko mer ci jal nih pro je ka ta. - Za to ja i je sam za dra mati za ci ju kva li te tne li te ra tu - re ko ja po {tu je i radwu i pri ~u i di ja log, i ko ja do no si BEO GRAD - "Art kli ni ka" izla zi ovog vi ken da na Liman sku pi ja cu, u okvi ru akci je "To tal na ras pro da ja ume tnos - ti", ko jom nas tavqa da is tra - `u je ka ko za ra di ti po vje rewe pu bli ke, ja vi le su agen ci je. Iz serije "Nepobedivo srce" ozbiqne po ru ke - is ti ~e Si - mo vi}. Po red Sa maryi}a, ve li ki us pjeh u ekra ni za ci ji ro ma na Mir-Jam, ali i mno gih dru gih ve li kih srpskih pi sa ca, pos - ti gao je i Zdrav ko [o tra sa sa da ve} ja ko gle da nim - ma "Raweni orao", "Ne po be di - vo srce" i "Greh wene maj ke". On za "Glas Srpske" is - ti ~e da je adap ta ci ja kwi`e - vnog dje la u filmski sce na rio ve li ki na por da se stvo ri je dan no vi or ga ni zam, da se sa ~u va ju sve vri je dnos ti ori gi na la, or ga ni zo va ne na dru gi na ~in. Do da je da, ka da je pro ~i - tao taj ro man, vi dio je da on sa dr`i sve ele men te je dne lije pe quba vne pri ~e. Da je po tra`wa za kwi`e vnim dje li ma ko ja su ekra ni zo va na posqedwih go di na i te ta ko pora sla, pot vrdi li su nam i u kwi`a ri "Kul tu - ra". - U posqedwe vri je me ~i ta oci vi {e tra `e dje - la Mi li ce Ja kovqevi} - Mir-Jam i Gor da ne Ku i}. Mla a ~i ta la ~ka pu bli ka ipak vi {e ku - "Art kli ni ka" u no vom pro je ktu Bor ba sa ki~em i {un dom u umje tnos ti Izla zak "Art kli ni ke" na pi ja cu nas ta vak je wenih do sa - da{wih akti vnos ti na poqu te ma ti zo vawa kul tur nih po liti ka, pi tawa wiho vog pos tojawa i dje lo vawa, te wiho ve kri ti ke. - Po ku {ao sam da upo trebim svo je du go go di{we is kus - tvo, da izbe gnem sve ono sla duwavo, da preo smi slim sce ne i di ja lo ge, te da ih pribli `im da na{wem gle da ocu. To se, kao go tov ma te ri jal, svi ma do pa lo, pa su tra `i li da na pra vi mo tri lo gi ju po Mir-Jam - is ti ~e [o tra. U SRPSKOJ ekra ni za ci ja ri jet kost Si mo vi} sma tra da je pro - blem {to se u Re pu bli ci Srpskoj ne ra di ni {ta po tom pi tawu, a i te ka ko ima mo kva li te tnih pi sa ca. - Imam do bro is kus tvo sa dra ma ti za ci jom dra me Bran ka PO PU LA RI ZA CI JA BEO GRAD - Glu mac Ben Vi - {o po ja vi }e se u no vom fil - mu o Yej msu Bon du "Skyfall", a tu ma ~i }e lik Kjua, sa op {te - no je iz pro du cen tske ku }e "Tak". U ovoj ulo zi prvi put se poja vio glu mac Pi ter Bar ton u fil mu "Do ktor No", dok su ]o pi }a "Odu mi rawe me e da", ko ja je pos tavqena na das ke Na ro dnog po zo ri {ta RS, a sma tram da je po tre bno mi nimum na po ra u~i ni ti ka ko bi se ta dra ma ekra ni zo va la u pet. Mi slim da bi to bi la izu ze tno gle da na, jer je dra ma sa vre me na, ukorak je sa na {im vre me nom, aktu el na je. To je ono {to bi - smo mi, re ci mo, mo gli da ura - di mo, ka ko bi smo po pu la ri zo va li na {e ve li ke pis ce - is ti ~e Si mo vi}. On sma tra da je za postavqena na {a kwi`e vna ba - {ti na, na {i do bri dram ski i li te rar ni pis ci ko ji su po go - dni za pre vo ewe u me dij te levi zi je. Na taj na ~in bi smo sva ka ko po pu la ri sa li i ve li - pu je kwige stra nih auto ra ko je su ekra ni zo va - ne, a to su "Igra pres to la", "Igre gla di","mu - {kar ci ko ji mrze `e ne" i dru ge. Na da mo se da }e se ekra ni za ci jom jo{ ne kih kwi`e vnih dje - la, na ro ~i to na {ih do ma }ih pi sa ca, nas ta vi ti trend po ras ta interesovawa za kwigu uop {te - re kla je Tawa To do ro vi} iz "Kul tu re". No vi film o Yej msu Bon du Kjua ka sni je igra li De zmond Le ve lin (u 17 na slo va u pe riodu od do go di ne) i Yon Kliz (ko ji se prvo poja vio kao Kju ov asis tent u fil mu "Svi jet ni je do voqan" i ka sni je je una pri je en u Kjua u fil mu "Umri dru gi dan"). ku li te ra tu ru i opi smewava - li gra an stvo. - Sta ra je is ti na da uspe la adap ta ci ja kwi`e vnog de la po di `e in te re so vawe za kwigu i ima blagotvorno dej - stvo u po pu la ri sawu kwi`e - vnos ti. Kad sam hteo da adap ti ram Srem ca, u kwi`a - ra ma ni sam mo gao da na em ni je dnu wego vu kwigu. Wega su pros to bi li pres ta li da {tam pa ju. Po sle uspe ha "Zo ne", na ko ji sam na ro ~i to po no san u mno go broj nim dra ma ti za cija ma ko je su iza me ne, svi iz da - va ~i su po ~e li da ga {tam pa ju. Za bo ravqeni Sre mac pos tao je naj ~i ta ni ji pi sac sle de }e godi ne - na po miwe Zdrav ko [o - tra. Prva kwiga iz Re pu bli ke Srpske po ko joj }e bi ti snimqen film je ro man "Prsti lu dih o~i ju", auto ra Raj ka Va si }a. - Gle da ju }i is kus tva iz Srbi je, sli ~an bi mo gao da bu de i na{ put u Re pu bli ci Srpskoj, ka ko bi smo pro mo vi - sa li svo je ve li ke pis ce i wiho va ve li ka kwi`e vna dje la - zakqu~u je Si mo vi}. Ben Vi {o u glu ma ~koj eki pi FOTO: GLAS SRPSKE Re `i ju fil ma "Skyfall" po t- pi su je Sem Men des, dok se po - red Da ni je la Krej ga u fil mu po javquju i Yudi Den~, Ralf Faj ns, Na omi He ris i Ha vijer Bar dem. Film "Skyfall" }e se u beo grad skim bi os ko pi ma na }i od 1. no vem bra. A. R. Vijesti Be~ Ju bi lej Klim ta BE^ - Broj nim izlo `ba - ma i kul tur nim ma ni fes - ta ci ja ma Aus tri ja }e ovog vi ken da obiqe`i ti 150. go di{wicu ro ewa pre dvo - dni ka be ~ke se ce si je Gusta va Klim ta, ja vi le su agen ci je. U dvor cu Bel ve - de re, u ko jem se na la zi naj - ve }a svjet ska zbir ka Klimto vih ra do va, odr`a va se izlo `ba "Re mek-dje la u fo - ku su: 150 go di na Gus ta va Klim ta" ko ja, ka ko na vo di upra va mu ze ja, "na sa svim no vi na ~in pri la zi" Klimto vom sli kar stvu. Fes ti val "Kawo{" na tvr a vi SME DE RE VO - Glum ci Na ro dnog po zo ri {ta iz Beo gra da nas tu pi li su u ~et vrtak uve ~e na Tvr a va tea tru u Ma lom gra du Sme - de rev ske tvr a ve, u pred sta - vi "Kawo{ Ma ce do no vi}" Vi de Ogweno vi}, ja vi le su agen ci je. U prvim sce na ma no ve pos tav ke dra me Stje - pa na Mi tro va Qubi {e ot - kri va se kla us tro fo bi ~- nost i okru tnost ma le sredi ne pre ma oni ma ko ji po - ku {a va ju "da igra ju na pre kr{aj" i ne po {tu ju do kra ja svje to vne i crkve ne za ko ne. Bawalu ka Novi broj Puteva BAWALU KA - No vi broj ~a so pi sa za kwi`e vnost, kul tu ru i umje tnost "Pu te - vi" pro mo vi san je u ~et vrtak uve ~e na te ra si ro bne ku }e "Bos ka" u Bawalu ci. Na pro mo ci ji ~a so pi sa u iz dawu Na ro dne i uni ver - zi tet ske bi bli ote ke Re pu b- li ke Srpske go vo ri le su di re ktor ove in sti tu ci je Qiqa Pe tro vi}-ze ~i} i gla vni i odgovorni ure d- nik "Pu te va" Tawa Stu par- Tri fu no vi}. A. R. Qubqana Umro Bi bi~ QUBQANA - Ve te ran fil mskog i po zo ri {nog slo ve na ~kog glu mi {ta Pol - de Bi bi~ umro je u Qubqani u 80. go di ni, sa - op {ti lo je Udru `ewe fil mskih umje tni ka Slo - ve ni je, ja vi le su agen ci je. Wegov opus obu hva ta vi {e od 145 po zo ri {nih ulo ga, 200 ra dio dra ma, 34 fil ma, 43 TV dra me, 23 TV se ri je i tri krat ka stu den tska fil ma.

26 i 15. jul GLAS SRPSKE Razbibriga Sto ji de bil is pred ho te la i ma {e ru kom. Na i e po slo van ~o vjek i upi ta ga: - Da li vam tre ba po mo}? De bil ka `e: - Po zvo ni, ~i ko! - Na ko ji broj? - upi ta ~o vjek. - Na broj tri - ka `e de bil. ^o vek po zvo ni i upi ta de bi la: - A {ta sad? - Bje `i mo!!! Od tra~a do istine Na ta se otro va la na Adi Bo ja ni Ta man kad je po mi sli la da }e se u pa uza ma izme u nas tu pa sa ses trom Kris ti nom odmo ri ti na Adi Bo ja ni Na ta {a Be kva lac je za vr{i la na in fu zi ji zbog tro - vawa mor skim plo do vi ma, pi {u srpski me di ji. - Na ta je je la mor ske plo do ve od ko jih je do bi la tro vawe. Zbog to ga je hi tno pre ba ~e na u bol ni cu. Le ka ri su joj odmah prikqu~i li in fu zi ju da bi se {to br`e opo ra vi la, a po tom su joj pre pi sa li te ra pi ju. Iako je weno zdrav stve no stawe bi lo ve oma lo {e, ipak je kao ve li ki pro fe si ona lac smo gla sna ge i uspe la da odr`i oba kon cer ta - na gla sio je sa go vor nik srpskih me di ja. On ot kri va da je Be kval ~e va us pje la da iz dr`i vi {e sa - tno pje vawe i igrawe na bi ni. - Iako su bo lo vi u sto ma ku bi li ja ki, Na ta {a je mi ro va la pred sva ki nas tup ka ko bi svoj deo po sla pred pu bli kom ura di la naj - boqe. Ta ko je i bi lo. Dis ko te ke "Ma ksi mus" i "Ma li bu" bi le su krca te, a ona je na pra vi la sjaj nu atmo sfe ru. Me u tim, to ni je sve, ta man ka da su bo lo vi ma lo po pus ti li, wu je pri li kom po - vrat ka za Beo grad za de sio jo{ je dan ma ler. Otvo re ni pro zo ri u auto mo bi lu i kli ma do ve li su do to ga da se uko ~i la. ^im je sti gla, opet je mo ra la da se obra ti le ka ru i odmah su joj da li inje kci je pro tiv bo lo va - zakqu~u je izvor. ]e va p~i }i i pqes ka vi ce od pi le }eg me sa Uku sni i mawe ma sni od kla - si ~nih, pi le - }i }e va p~i }i i pqes ka vi ce, odu {e vi }e va - {e uku }a ne. Mo `e te ih na - pra vi ti u ku - }noj va ri jan ti na ta vi ili va ni na ro - {tiqu. Ka ko god da iza be - re te na uku su ne }e te iz gu bi - ti. Mo `e te ih ser vi ra ti sa le piwama ka - ko ser vi ra te i kla si ~ne }e - va pe. АУТОР: БИТ ГРАД У СРБИЈИ НОЈЕВА БАРКА МАРОКО СТРАНО МУШКО ИМЕ КАРАТ УГОСТИ- ТЕЉСКИ РАДНИК ГЛУМАЦ СА СЛИКЕ АУТОР: БИТ КЕЛВИН МУШКО ИМЕ СИРИЈА НАДО- ЛАЗИТИ НАДИРАТИ АПОЗИЦИЈА КРАЋЕ ДИО СЕДМИЦЕ ДЕЖУРНИ УЧЕНИК У ШКОЛИ (мн.) РЕОМИР СТАРИЈА ГЛУМИЦА ИТА ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА КОРИСТ (тур.) (мн.) АВИОН ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ИСТА СЛОВА ФУДБАЛЕР ПАРТИ- ЗАНА НЕМАЊА ФОЛК ПЈЕВАЧ ПРЕДРАГ 2 ЖИВКОВИЋ НАСРТИ УРАНИЈУМ АНА КОКИЋ ПЛАНИНА У СРБИЈИ ВРСТА ПАДЕЖА НЕПТУН МУШКО ИМЕ РИЈЕКА У СРБИЈИ ЕГИПАТСКИ БОГ СУНЦА РИЈЕКА У СРПСКОЈ УРУГВАЈ НАСИЛНО ОДУЗИ- МАЊЕ (мн.) ЕЛАБО- РИРАТИ ОДЈЕВНИ ПРЕДМЕТ ФОСФОР ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТ СВЈЕТСКИ НАРОД РАДИЈУМ ОБРАЂИ- ВАТИ ЊИВУ СА ПЛУГОМ Ф.К. ИЗ ФРАН- ЦУСКЕ ЈАПАН БИВШИ ГЛУМАЦ КРАЉ ВРСТА АЛКОХОЛ- НОГ ПИЋА ЖЕНСКО ИМЕ ЂАКОВИЦА ДИО КОЊ- СКЕ ОПРЕ- МЕ (мн.) ФРАНЦУСКИ РЕЖИСЕР БЕСОН ВОЛУМЕН ХОРОСКОП- СКИ ЗНАК НАУЧНИК НИКОЛА ИРИДИЈУМ Ф.К. ИЗ ШВЕДСКЕ АМЕРИ- ЦИЈУМ АМЕРИЧКИ ФИЗИЧАР СИМОН ЖЕНСКО ИМЕ КИСЕОНИК ИПОН АМПЕР ЛИЧНА ЗАМЈЕ- НИЦА РАДНИК НА ЦАРИНИ РИЈЕКА У ХРВАТСКОЈ АУТОР: БИТ ДИО ОТП- ЛАТЕ КРЕ- ДИТА (мн.) ШАВ НА ЧАРАПИ ИСТА СЛОВА ОНОМА- ТОПЕЈА ЊАКАЊА АРГОН СЛОВА ИЗА Ђ И Ц ГРАД У СИРИЈИ ДИНАР Sudoku U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3. Тежина: средње Рјешење РЈЕШЕЊЕ: У, П, КРАГУЈЕВАЦ, ДД, АРКА, ОТИМАЊА, М, РАДАН, РАМО, ИРВ, Н, РОМИ, АР, КОНОБАР, АНЕСА, НИКОЛА ЂУРИЧКО, ЋАРИ, ЛИК, К, ТО- ЗОВАЦ, САНИМИР, РАК, НАВИРАТИ, О, АП, РАТЕ, ИР, ДАН, ТИСА, А, РЕДАРИ, ЛИОН, РИТА, ЈАКНА,

27 GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Odlu ~i Slo ve ni ja da na pa dne SAD. Po {aqu ra ke te na wih i ~e ka ju od go vor, kad ono ni {ta. Na pa dnu oni opet i opet ni - {ta. ^u dno to Slo ven ci ma, pa na pa do {e svim si la ma. Kad za de set mi nu ta do la zi po ru ka iz SAD: - Go to vi ste sa mo dok vas na e - mo na kar ti. Raz go va ra ju mrav i pa uk mo bil nim te le fo ni ma, ka `e mrav: - ]ao, bra te, {ta ima? - Izvi ni, bra te, ni {ta te ne ~u jem, ni sam u mre `i. Sas toj ci: (za 4 oso be) 500 gr mqeve nog pi le }eg me sa 4 ka {i ke bra {na 4 ka {i ke pre zle 1 ka {i ka na sjec ka nog per {u na ori ga no 1 gla vi ca crve nog lu ka ma lo bi je log lu ka 1 ka {i ka "ve ge te" ma lo so li po la ke si ce pra {ka za pe ci vo ili ma lo so de bi kar bo ne Pri pre ma: 1. Ako ko ris ti te pi le }i ba tak ili za ba tak, me so o~is ti te od kos ti, a je dnos ta vno mo `e te ko ris ti - ti pi le }i fi le. 2. U ma {i ni za mqevewe me sa sa meqite pi le ti nu. 3. Crve ni i bi je li luk si tno isjec kaj te, naj boqe u blen de ru, pa do daj te u samqeve no me so. 4. U smje su ta ko e do daj te bra {no, pre zlu, na sjec k- a ni per {un, bi ber, ori ga no, "ve ge tu", ma lo so li i pra {ak za pe ci vo ili so du bi kar bo nu. 5. Ru kom do bro izra di te da se do bi je fi na kom paktna smje sa. 6. ]e va pe i pqes ka vi ce obli kuj te ru ka ma, bi tno je da do bro nauqite ru ke. 7. For mi ra ne }e va p~i }e i pqes ka vi ce pe ci te na ro {tiqu ili u te flon skoj ta vi na mi ni mal no ma sno }e. 8. Ni su ma sni, pa ne ma po tre be da se stavqaju na ku hiwski pa pir. Mo gu se odmah jes ti. Po slu `i vawe: Po slu `i te uz na sjec ka ni crve ni luk ma lo po sut bi - be rom, uz aj var, pa vla ku, sa la tu... Ci je ne u KM pi le }e me so 4,5 pre zle 0,3 bra {no 0,3 crni i bi je li luk 0,4 ori ga no 0,2 per {un 0,2 "ve ge ta" 0,3 pra {ak za pe ci vo 0,2 CIJENA RU^KA 6,4 Dje ci ni je mjes to na "Fej sbu ku" Ne ma po tre be da va {a be ba ili ma lo di je te ima sop stve ni pro fil na "Fej sbu ku". Osim to ga {to je be smi slen, ovaj po tez pred stavqa i ozbiqno na ru {a vawe dje te to vih pra va Iako su dru{ tve ne mre - `e ide al no mjes to za di jeqewe po ro di ~nih fo to grafi ja i po ve zi vawe sa pri ja - teqima, ako ih ne ko ris ti te pa`qivo mo `e te da na pra - vi te ve li ke gre {ke jer pri objavqivawu po ro di ~nih fo to gra fi ja la ko mo `e te ugro zi ti dje te to vu pri va t- nost. Ako ima te di je te, mo ra te bi ti do da tno opre zni jer foto gra fi je objavqene na dru{ tve noj mre `i mo gu da za vr{e bi lo gdje. Zbog to ga pa zi te {ta objavquje te da fo to gra fi je va {eg dje te ta ne bi bi le zlo upo tri jebqene. - Pravqewe po se bnog pro fi la za di je te - ne ma po - tre be da va {a be ba ili ma lo di je te ima sop stve ni pro fil na "Fej sbu ku". Osim to ga {to je be smi slen, ovaj po tez predstavqa i ozbiqno na ru {a - vawe dje te to vih pra va. - Tra `ewe kom pli me na - ta za ro di teqsko umi je }e - osno vna ulo ga sva kog ro di - teqa je da bri ne o svom dje te - tu. Ako se hva li te sva kim po te zom ko ji ste u~i ni li za svo je di je te o~e ku ju }i kompli men te i odo bra vawa svojih pri ja teqa, sti ~e se uti sak da ono {to ra di te za svo je di je te, ra di te upra vo zbog to ga. NA "FEJ SBU KU" pro fi li ma li {a na pred {kol ske do bi Mo der ne su te hno lo gi je sa so bom uni je le u na {e domo ve i ri zi ke dru{ tve nih mre `a ko ji se izje dna ~a va ju sa so ci jal nim ri zi ci ma - si - ro ma{ tvom, na siqem u po ro - di ci, van da li zmom i ra zvo - di ma bra ko va. Naj po pu lar ni - ja je mre `a "Fej sbuk", gdje se mo gu pro na }i i pro fi li ma - li {a na ve} u pred {kol skoj do bi. Iako dje ca za hti je va ju od ro di teqa da ima ju svo je profi le i da im do zvo le pris - tup "Fej sbu ku", tre ba lo bi do bro da ra zmi sli te pri je ne go {to im to do pus ti te. Ipak, tre ba da ima te na umu da ra ~u nar uop {te ni je za ma - lu dje cu, a dru{ tve ne mre `e po go to vo. Sa sve ga pet ili {est godi na, iako jo{ po tpu no ni su na u~i li ni sva slo va, sil no se ra du ju ~im svo je prsti }e pri slo ne na mi{ uz kom pju - ter. Vri je me pred mo ni to rom mno ge ma le ne gla ve, po ne kad na `a lost, pro vo de na pod sticaj ro di teqa. Ako im do pus te "fej sawe" ro di teqi ta ko po - ka zu ju svo ju ne od go vor nost. Ta ko e, oni za bo ravqaju da je do voqan je dan ne na mjer ni klik da bi wiho va dje ca upa - la u zam ke vir tu al ne stvar - nos ti. Da kle, ka da su u pi tawu dje ca, "Fej sbuk" je opa san te ren bi lo da ga koris te oni sa mi ili da ga neo pre zno ko ris te wiho vi ro di teqi. U is tom je ran gu s ra ~u - na rom i te le vi zi ja, "pro zor u svi jet" i ma le ni ma je dna ko omiqen me dij. Po ~iwu je gle da ti ve} u svo joj dru goj i tre }oj go di ni. Zbog to ga ro - di teqi tre ba da po ve du ra ~u - na i o izbo ru te le vi zij skog pro gra ma, ne smi ju da do pus - te dje ci da gle da ju ono {to ne bi gle da li svi za je dno i mo ra ju da vo de bri gu o emoci ja ma. HO ROS KOP Ovan ( ) Ula zi te u odli ~an pe ri od za ko mu ni - ka ci ju i pu to vawa. Iako vam pri ja iner tnost, sqede }ih da na ne }e te mo }i se bi da priu {ti te taj lu ksuz. Okolnos ti }e vas tje ra ti na akci ju. Vo di te ra ~u na o svo jim stva - ri ma, da ih ne bis te iz gu bi li. Smawite do zu ci ga re ta, jer su plu }a sla ba ta ~ka or ga ni zma. Bi k ( ) Pu no vre me na pro vo di te van ku }e, ma da ste tre nu tno oku - pi ra ni po ro di ~nim pro ble - mi ma i pla no vi ma ve za nim za se li dbu ili adap ta ci ju stam be nog pros to ra. Ako radi te sa ne kre tni na ma, ima - }e te us pje ha i u toj oblas ti. Ne do zvo li te da vas ne ko od fa mi li je izba ci iz ta kta. Bli zan ci ( ) Kad boqe ra zmi s- li te, sve se vrti oko pa ra. Pre tje ru je - te u tom po gle du, ma da }e te se na }i u si tu aci ji ko ja za hti je va vi {e nov ca. Ne do zvo li te se - bi da do e te u si tu aci ju da vre dnu je te stva ri iskqu~i vo na taj na ~in. U sva kom slu ~a ju, sis tem vri je dnos ti je uz drman, a to je da le ko {i ri po jam. Rak ( ) Po ku {a va te da se do ka `e te u ra du. Sa mo onim iner tnim pri pa dni ci ma zna ka ko ji ni - {ta ne pre du zi ma ju na po - slo vnom pla nu i vo de obi ~an `i vot, je zik }e bi ti br`i od pa me ti. Ra ci onal nost je izra `e na, {to je do bro. Jo{ kad bis te pres ta li da bri - ne te tu u bri gu... Lav ( ) Ne dos ta je vam sa - mo uve re nost za ono {to vam je bi tno. Po ku - {a va te da pri kri je te sopstve ne sla bos ti bje `e }i u sa mo }u. Mo `da ona na tre nutak po ma `e da se po za ba vi te ne kim stva ri ma ko je smi ru ju i ko je od vra }a ju pa`wu. Pro b- lem se mo `e ja vi ti ako se iz - gu bi te u ma {tawima. Dje vi ca ( ) Sa pri ja teqima pro vo di te slo bo - dne tre nut ke. Oni vam po ma `u da za bo ra vi te pro b- le me, po se bno one zdrav stve - ne. Sla ba ta ~ka or ga ni zma je di ges ti vni trakt. Ni {ta alar man tno, ali ste vi ipak upla {e ni. Dje vi ce su naj ve }i hi po hon dri. Us ko ro }e te ovaj pro blem ri je {i ti. Va ga ( ) Ra zmi{qate o pro mje ni za nimawa. Shva ta te da ova ko vi {e ne mo `e, ali ne zna te {ta bis te dru go. Mi sli - te da ima te jo{ vre me na, da ni je po voqan tre nu tak, i ti me ko zna ko ji put pot vr u je te pra vi lo da nis te do voqno spo so bni da se no si te sa egzis ten ci jal nim pro ble mi ma. [kor pi ja ( ) Pla ni ra te pu tovawe. Po {to se ra - di o ne ~em ja ko pri mamqivom i li je pom, do bro se osje }a te. [kor pi je su uvi jek ne za do voqne svo jim znawem, pa pla ni ra ju usa vr{a vawe. Tre nu tno ste pre vrtqivi i ~es - to se mi jewate. Po ku {aj te da uo~i te ovu sla bost, a on da je i kon tro li {i te. Stri je lac ( ) Ra di te one stva ri ko je vas mo ti vi {u. Sve os ta lo os tavqate za dru gi put. Po {to je no vac na prvom mjes tu, ako bu de te do bro pla }e ni, ba vi }e te se i stva ri ma ko je ne vo li te. Iz b- je ga vaj te sva e kad ne {to kre - ne po gre {nim pu tem. Ne ka vas sti mu li {e kon sta ta ci ja da us - ko ro ula zi te u boqi pe ri od. Ja rac ( ) Sve akti vnos ti ba zi ra ju se na po - {tewu i is kre nos ti. Ako pri mi je ti te da se oko li - na ne po na {a is to pre ma va - ma, za boqe}e vas, ali ne }e te re ago va ti. De fan zi van stav pos tao je pra vi lo. Po {to on ni ~e mu ne vo di, odre aguj te di rek tno na ono {to vam se kod dru gih ne svi a. Vo do li ja ( ) Pra kti ~na crta ka ra kte ra je u prvom pla nu. Ba vi te se stva ri ma ko je vam do no se ko rist. Iako oko - li na mi sli da nis te se bi ~ni, vi to u stva ri i te ka ko jes te, sa mo vje {to pri kri va te. Sa Bli zan ci ma i Stri jel ci ma mo - gu }i su su ko bi mi{qewa. Zdrav stve ni pro ble mi su psiho so mat ske pri ro de. Ri be ( ) Ra zmi{qate na kre ati van na ~in. Po {to ne ma te sre }e u fun kci oni sawu na ma te rijal nom pla nu, okre }e te se stva ri ma ko je vam po ma `u da se boqe osje }a te. Ne ke Ri be idu na pe cawe, ne ke {e ta ju po red vo de i me di tira ju, a ne ke pi {u pje sme. No va qubav je na vi di ku.

28 i 15. jul GLAS SRPSKE Feqton Usva jawe po ~e la go di ne. Dvo rac Mi land, "pres to ni ca op {teg brat stva", bio spre man, ze fi na otpu to va la u To kio da usvo ji di je ze fi na u si ro ti {tu upi ta la ka ko se ma li zo ve. "Akio, {to zna ~i je sen, vri je me kad smo ga na {li ispod je dnog ki {o bra na", od go vo ri la va spi ta ~i ca Iako je mi sli la da ne }e uzi ma ti dje voj ~i ce da "ne bi uni je la ne mir u skla dno ple me", ona je ipak "tra `i la a vo la" i usvo ji nu, ko joj, po svo joj mu {i ~a voj na vi ci, mi jewa ime u Ma ri on JO VAN ]I RI ze fi na Be ker bi la je po zna ta kao ve li ka i ne po novqiva zvez da mju zik ho la, ali i kao do bro tvor ka ko ja je usvo ji la je da - na es to ro de ce. Wen dvo rac Mi land bio je me ta re por te ra svet skih lis to va ko li ko i wene ta ~ke u Fo li Ber `e ru i Olim pi ji. Usva ja ju }i de ze fi na se se }a la svo ga de tiwstva. Hte la je da bar tu de cu mi mo i e su dbi na ka kva je bi la wena u wiho vim go dina ma. Ro di la se kao Fre da Dy. Ma kdo nald u bol ni ci za pros ti tut ke za ra `e ne pol nim bo les ti ma, kao van bra ~no de te sa mo hra ne maj ke Ke ri, crnkiwe iz pred gra a gra da Sent Lu isa, dr`a va Mi su ri. Mi land pun dje ze fi na je ima la bur nu bio gra fi ju, bo ga tu do ga a ji ma. ^e ti ri bra ka, ne ko li ko po vra ta ka sce ni, fi nan sij ske kri ze i ma te - ri jal no obiqe. Vo le la je de cu, mu {kar ce i `i vo tiwe. [e ta la se Je li sej skim poqima Pa ri za sa ti grom na uzi ci. Ni je kri la ni ne ko li ko svo jih le zbij skih is kus ta va. Svojoj usvo je noj de ci ni je da la pre zi me Be ker ko je je ona no si la, pre zi me svog dru gog mu - `a, ve} pre zi me svog ~et vrtog i po sledweg mu `a Bu jo na, ko ji je bio vi {e sklon mu - {kar ci ma ne go woj. Sa wim se sva a la i mi ri la, pi sa la za je dno s wim me mo are i vo - di la do ma }in stvo dvor ca Mi land. Ve li ka igra ~i ze fi na Be ker ku - pi la je dvo rac Mi land ra nih pe de se tih go d- MAJ KE PO ZNA TIH (Maj ke kroz vi je ko ve) ze fi na maj ka "ple me na du gi nih bo ja" Maj ka Odnos pre ma maj ci uvi jek je odraz op {teg odno sa je dne ci vi li za ci je pre ma `e ni. Za vrije me du gih vi je ko va pra is to ri je maj ka je o~i gle - dno uvi jek bi la po {to va na. Ka ko ne ma pi sa nih spo me ni ka, umje tnost tog do ba je je di no svje do - ~an stvo ko je go vo ri o odno su qud skog ro da pre ma maj ci. Da nas je taj odnos mo gu }e uo~i ti na ra zne na ~i ne, a ovaj feqton }e pre do ~i ti odnos ne kih po zna tih li ~nos ti pre ma maj ci. i na. Tu je ga ji la do ma }e i divqe `i vo tiwe, a on da je re {i la da usvo ji de cu, i to ta ko da osnu je "ple me du gi nih bo ja", da de ca bu du ra znih ra sa i ve ra, a da `i ve za je dno u quba vi i har mo ni ji. Usva jawe je po ~e la go di ne. Dvo rac Mi land, "pres to ni ca op {teg brat stva", bio je spre man, ze fi na je otpu to va la u To - kio da usvo ji de te. Naj pre je usvo ji la ma log Ko rej ca, ~i ji otac je naj ve ro va tni je bio ame - ri ~ki ofi ze fi na je u si ro ti {tu upi ta la ka ko se ma li zo ve. "Akio, {to zna ~i je sen, vre me kad smo ga na {li ispod je dnog ki {o bra na", od go vo ri la je va spi ta ~i ca. Ve} spre mna da ode sa Aki om u na ru ze fi na je ugle da la jo{ je dno ma lo simpa ti ~no stvo rewe. Re {i la je da po ve de i wega. ^u la je da se zo ve Te ru ija, {to na ja - pan skom zna ~i sve tlost. Ali ka ko im je bi - lo te {ko da mu iz go va ra ju ime, Ma man ga je na kna dno pre krsti la ze fi na je ima la pra vu strast da mewa ime na. Sle de }i je bio ma li crnac Lu is iz Ko - lum bi je ko me Ma man na mewuje da bu de ka tolik. Tre ri. Is to vre me no usva ja pe tog i {es tog, dvo go di{weg Fi li pa ko me mewa ime du da je ime Moj si je i na vi ka va ga da je de ko {er hra nu, jer ga je pre ve la u Moj si je vu ve ru. Se dmom Ibra hi mu na me ni la je da bu de mu sli man. USVO JI LA DJE CU ra znih ra sa i vje ra, da `i ve za je dno u har mo ni ji Iako je mi sli la da ne }e uzi ma ti de voj - ~i ce da "ne bi une la ne mir u skla dno ple - me", ona je ipak "tra `i la a vo la" i usvo ji nu, ko joj, po svo joj mu {i ~a voj na vi ci, mewa ime u Ma ri on. De ve tog, ma log Se ne gal ca Ko fi ja, do ne - la je u ku ti ji za ci pe le. Wega je prvih da na ukrao je dan od tri de set maj mu na ko ji su ta - ko e pre bi va li u dvor cu. Je dva su ga spa - sli. De se tu, Ma ru, na {la je u bel gij skom si ro ti {tu. Ispos ta vi lo se da je In dij - ka. Na zva li su je Ra ma. [ez de se tih go di na usva ja No ela i po - sledwu usvo je ni cu i naj mla u me u ~la no vi - ma ple me na, Ste li nu, ro e nu u Fran cus koj od maj ke Ma ro kan ke. Da bu de usvo je na jo{ je - dna de voj ~i ca in sis ti ra la je Ma ri ja na. Do - sa di lo joj je da, kad se igra ju In di ja na ca i ka ubo ja, stal no wu "skal pi ra ju". Na `a ze fi na ni je bi la vi ~na fi nan sij skim po slo vawima. Dvo rac Miland je mo rao bi ti pro dat. Po sta re da ne na sce ni Da bi "ple me du gi nih bo ja" op sta lo, Ma - man je ~ak pri li kom su sre ta sa mar {a lom Ti tom pre go va ra la da se "ple me" pre mes ti u [i be nik. Bi lo je to go di ne, ka da je do la zi la da sve ~a no otvo ri Ra dost Evro pe kao am ba sa dor UNI CEF-a. Ju go sla vi ju i wenu pu bli ku ve} je bi la upo zna la kad je izme u dva ra ta prvi put igra la i pe va la u Beo gra du go di ne. Ima la je ta da sa mo dva de set ~e ti ri go di ne. [u {ka lo se da je u ve zi sa je dnim "na {i jen cem". Od se la je u ho - te lu "Ek scel zi ze fi na Be ker, {i ro ke ru ke i ve li ki tro {ayija, do kra ja `i vo ta se kao ti gri ca bo ri la da sre di fi nan sij ske pri li ke. Ako ni je i{lo sa pro da jom ula zni ca za dvo rac, on da su ga od pro da je spa sa va li wena igra, wena pe sma, wen tem pe ra ment. Tih go di na prin ce za od Mo na ka Grejs Ke li bi la je spre mna da joj po mo gne da do kra ja izve de na put svo je "ple me du gi nih bo ja". Ve} u poo dma klim go di na ma, sa svo jih {ez de set de vet go di ze fi na je re {i - la da po no vo zai gra u Bo bi nou naj vi {e zbog ma te ri jal nih ne pri li ka. Wena ko le gi ni ca Mis ten get je re kla: "[ta }e ti to?!" "Mo - ram da bu dem pri mer". A Mis ten get je od go - vo ri la: "I Hris tos je hteo da bu de pri mer, pa su ga ra za pe ze fi na je odi gra la dve pred sta ve. Tri jumf! Ova ci je! A on da, pred tre }u pred sta vu, od uzbu ewa je do bi la izliv krvi u mo zak i umrla u snu 12. apri la go di ne. Za ma lo ni je umrla na sce ni, {to je odu vek `e le la. A umrla je ne sa mo ve li ka igra ~i ca, ne - go i ve li ka maj ka. Aja Jung je ne da vno, inspi ri sa na wome, igra la pred sta ze fi na kod nas i u sve tu. Ni je za bo ra vi - la wene le gen dar ne ba na ne kao naj bi zar ni - ji kos tim je dne igra ~i ce. (Nas ta vi }e se) Na rod Pa ri za za uzeo zlo gla sni za tvor Bas tiqu, sim bol kraqev ske sa mo voqe, ~i me je po ~e la Fran cus ka re vo lu ci ja. Po di gnu ta u 14. vi je ku, tvr a va Bas tiqa je do prve po lo vi ne 17. vi je ka slu `i la za od bra nu Pa ri za, a kao za tvor je po ~eo da je ko ris ti mo }ni kar di nal Ar jul go di ne Po ~e la Fran cus ka re vo lu ci ja di Ple si Ri {eqe u vri je me vla da vi ne kraqa Lu - ja Tri na es tog, ma hom za po - li ti ~ke za tvo re ni ke. Re vo lu ci ja je tra ja la do go di ne, a naj ve }e dos - ti gnu }e tog pro ce sa je ukidawe fe udal nih odno sa u Fran cus koj i u ve }i ni evrop skih ze maqa U Sa ra je vu, ra di {i rewa pros vje te i srpske na ci onal ne svi jes ti Srba u BiH, osno va no srpsko kultur no-pros vje tno dru{ tvo "Pros vje ta", ko je je ima lo ve li ki broj ~la no va i do nato ra i ra spo la ga lo je zna t- nom imo vi nom. Za hvaquju }i po mo }i "Pros vje te" prve ge jul go di ne Osno va no dru{ tvo "Pros vje ta" ne ra ci je srpskih a ka i stude na ta iz BiH ma so vni je su po ~e le da se {ko lu ju pre ma ta da{wim evrop skim standar di ma. U "Pros vje ti" su bi li akti vni mno gi zna ~aj ni Srbi ukqu~u ju }i Ale ksu [an ti }a, Pe tra Ko ~i }a, Va siqa i [}e pa na Gr i }a i dru gi Ita li jan ski mo dni kre ator \a ni Ver sa }e, je - dan od na ju ti caj ni jih svjetskih "di kta to ra mo de" kra jem 20. vi je ka, ubi jen je is pre svo je ku }e u Ma ja mi Bi ~u na Flo ri di. Za ovo ubis tvo okrivqen je ma so - vni ubi ca En dru Ku na nan. Od ko le ga di zaj ne ra su ga 15. jul go di ne Ubi jen \a ni Ver sa }e iz dva ja le mno go ve }a ma - {to vi tost i kre ati vnost. Wego vi mo de li su bi li uvijek ko rak is pred dru gih i uvi jek u se bi no si li iz vjestan erot ski na boj. Ver sa }e se otvo re no izja{wavao kao ho mo se ksu alac. Go di ne qeka ri su mu di ja g- nos ti ko va li rak.

29 GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Oglasi Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA KU]E PRODAJA Prodajem dvije ku}e, spratnica i prizemnica, na placu od 700 m 2, sa ve}im poslovnim prostorom odmah na ulazu u novu pijacu, KM, tel / Prodajem ku}u i [argovcu, fiksno KM, tel / Prodajem dvije nove ku}e pojedina~no ili zajedno, lokacija mirna u prirodi za stanovawe ili biznis, vrti}, hostel, dom za stare i drugo. Mogu}e zamjene, tel / Prodajem sprat ku}e u Novoj varo{i u ul. Stevana Mokrawca, tel. 065/ Bakinci - prodajem ku}u pod krovom 10h9,15 na m 2 zemqi{ta uz asfalt, dva kilometra od petqe, Krnete, cijena fiksna KM, tel. 065/ Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/ Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, staru ku}u sa placem od 860 m 2, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci, Dervi{i, ku}u P+1, sa placem od 370 m 2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci, na Rebrovcu 14h9 m, nedovr{enu ku}u sa placem od m 2, tel. 065/ Prodajem useqivu ku}u - dupleks, 13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m 2 - Bawaluka, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/ Prodajem ku}u u nasequ ^esma, tel. 065/ Prodajem novu monta`nu ku}u 100 m 2, ~etvorosoban stan na placu 317 m 2 useqiv, cijena KM, tel. 065/ , 051/ Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 065/ Prodajem ku}u u Drakuli}u nedovr{enu, sa dunumom zemqe, cijena po dogovoru, tel. 066/ Rogou{ici u RS devastirana ku}a 84 m 2 sa m 2 zemqi{ta, 14 km od Sarajeva, cijena KM, tel. 066/ Prodajem ku}e u Bawaluci naseqe Lazarevo (Buyak), KM, KM, KM, KM, tel. 065/ Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra eno, sa placem od m 2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/ ;. Prodajem u Bawaluci vi{e ku}a na razli~itim lokacijama i cijenama, tel. 065/ Prodajem ku}u s oku}nicom, 800 m 2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/ Prodajem useqivu nedovr{enu ku}u, novogradwa, u Jablanu ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/ Prodajem ku}u na {est dunuma zemqe, Gorwe Motike, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem ku}u, 50 m 2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m 2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/ ; 065/ Prodajem ku}u na Paprikovcu 9h10 na placu od 640 m 2. Prizemqe, sprat, potkrovqe nije izgra eno, ima centralno, tel. 065/ Gradi{ka, na autobuskoj stanici, prodajem ku}u i poslovni prostor (biv{i "Bolero"), predvi ena zgrada, plac 300 m 2, cijena evra, tel. 065/ Gradi{ka - Drageqi, prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, rijeka, tel. 065/ Prodajem ku}u na Petri}evcu ili mijewam za stan uz doplatu, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih toplica, kod Turbeta, tel. 065/ Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvo - ri{tem i poslovnim prostorom u Obi - li}evu, u ul. Bra}e Jugovi}a, tel. 065/ Prodajem ku}u preko puta "Sirana", mo`e zamjena za stan uz doplatu, tel. 065/ Prodajem ku}u, 220 m 2, sa poslovnim prostorom, u Dervi{ima, oku}nice 760 m 2, tel. 065/ Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu od m 2 u Ko~i}evu-Gradi{ka, ogra eno, struja, voda, dvori{na, sa gra evinskom dozvolom, tel. 065/ Prodajem ku}u i zemqi{te, oko m 2, u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u, 130 m 2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m 2, hitno, povoqno, uz put, kod "Naprijedovog" igrali{ta, tel. 065/ Prodajem ku}u u ul kaplara, plac od 477m 2, 1/1, gra evinska dozvola, KM, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m 2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/ Prodajem ku}u u Motikama, 2,5 dunuma zemqe, za KM, tel. 066/ Prodajem ku}u u ^elincu blizu Doma zdravqa i prodajem plac u Trnu, tel. 065/ ; 065/ Prodajem ku}u u Pavlovcu, veoma povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u u Glamo~anima, namje - {tena dva stana, pomo}ni objekat sa m 2 oku}nice. Mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/ Prodajem ku}e u Bawaluci od KM do KM, tel. 065/ Prodajem prizemnicu na ~ijoj parceli je predvi ena izgradwa stambeno-poslovnog objekta Po+P+3, ul. Ranka [ipke 10, tel. 0561/ ; 065/ Prodajem ku}u u Slatini kod autobuske stanice Oskoru{a, tel. 066/ Prodajem dvori{nu ku}u, 34 m 2, u nasequ Drakuli}, ul. Mawa~ka, biv{a Lov}enska i plac od 500 m 2, tel. 066/ Prodajem ku}u na placu od 640 m 2 preko puta bolnice na Paprikovcu, ul. J. Ra{kovi}a, tel. 065/ Prodajem u Jablanu novu useqivu ku}u 8h10, P+1+M, sa dozvolom, na placu od m 2, tel. 065/ Prodajem ku}u u Lakta{ima, 9h8 i dvori{nu 9h5, 1240 m 2 oku}nice i plac od 580 m 2, povoqno, tel. 065/ Prodajem ku}u i 12 dunuma zemqe u Mi{inom Hanu - Vukovi}i 210, tel. 051/ ; 051/ Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem i oku}nicom od oko 900 m 2, ogra eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta "Glasa", Ko~i}ev vijenac, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana, sa gara`om, oku} nicom od 330 m 2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/ Prodajem ku}u u Boriku, ul. Rade Vrawe{evi}, tel. 065/ Prodajem ku}u na sprat 180 m 2 u Bugojnu, sa 670 m 2 oku}nice, ul. Armije BiH, prema fabrici "Slavko Rodi}", hitno, tel. 065/ Prodajem ku}u u Glamo~anima, odmah useqiva, sa oku}nicom, m 2, tel. 065/ Prodajem ku}u u Novoj varo{i, tel. 065/ Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana, cijena evra, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci ku}u, Kozarska, P+1 sa centralnim grijawem i placem oko 650 m 2, tel. 065/ Starija ku}a, {tala, 21 dunum obradive zemqe, tri {ume, voda, struja, 1/1 Kijevci, op{tina Gradi{ka, povoqno, tel. 051/ Prodajem novosagra enu ku}u, godina, 9h8 m, na povr{ini od m 2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije, Rami}i, papiri 1/1, cijena KM, tel. 065/ Prodajem useqivu ku}u, selo ]etojevi}i, vo}wak, {uma, tri dunuma zemqe, tel. 065/ Prodajem ku}u u ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/ Prodajem ku}u u Adi, ul. Vida We`i}a, tel. 065/ Povoqno prodajem ku}u u Prija~anima, 250 m 2, sa dvije gara`e, tel. 066/ Prodajem staru ku}u sa placem oko 600 m 2, ~etiri kilometra od centra grada, 100 metara od rijeke Vrbas, dozvoqena gradwa, dva objekta P+2, uredni papiri, zvati od 19 do 21 ~as, tel. 066/ Prodajem nedovr{enu ku}u, a u Novom Sadu, Lipov gaj, ul. S. Sin eli}a, tel / Aleksandrovac - Mr~evci, ku}a P+1, 9,5h12 m i dvori{ni objekat 8h4,5 m, na placu od m 2, ogra eno, 1/1, sa dokumentacijom, cijena evra, tel. 065/ Prodajem ku}u 10 h 7 na sprat sa {est dunuma zemqe i 160 vo}aka ili je mijewam za nekretnine, tel. 065/ ; Prodajem ku}u u Gorwim Kobatovcima, tel. 065/ Prodajem povoqno noviju ku}u sa m 2, ogra enu, u selu Kri{kovci, Lakta{i, tel. 065/ Prodajem ili mijewam za mawi stan ku}u u Karanovcu sa 500 m 2 oku}nice, tel. 051/ Prodajem sprat ku}e u Novoj varo{i, Stevana Mokrawca, tel. 065/ Prodajem ku}u, v. p, sa 950 m 2 zemqi{ta, u Kozarskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/ Izdajem na du`i vremenski period prazanu ku}u, trosoban stan u nasequ ^esma, tel. 065/ Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka- Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/ Prodajem ku}u u Rami}ima sa dva poslovna prostora, prodavnica i kafi}, sve opremqeno, idealna lokacija, tel. 065/ Prodajem ili mijewam seosko doma}instvo u Doboju za stan u Bawaluci, tel. 051/ Bawaluka - Josipovi}i, prodajem ku}u i 35 dunuma zemqe, tel. 065/ Prodajem ku}u na Paprikovcu, deset minuta od centra. Tri posebna stana po 100 m 2, tel. 065/ Prodajem sprat ku}e kod Gimnazije, 77 m 2, kompletno renoviran, tel. 065/ Prodajem dvije devastirane ku}e sa m 2 zemqi{ta na Tuwicama, u blizini Tehnolo{kog parka Rami}i, tel. 065/ Prodajem ku}u u Prwavoru, Gavrila Principa 26, P+P+S, centralno, kablovska, internet, tel. 051/ ; 051/ ; 065/ Prodajem ku}u i 20 dunuma zemqe u Papa`anima, povoqno, op{tina Lakta{i, tel Prodajem ku}u u Dowem Vakufu (ku}a +{tala m 2, ba{ta pored rijeke), tel. 065/ Prodajem ku}u u Bawaluci, naseqe Petri}evac, ul. Qev~anska 31, cijena KM, tel. 065/ Prodajem ku}u prizemnicu, pov. 95 m 2, sa dva pomo}na objekta, na parceli od 450 m 2, kod `eqezni~ke stanice u Vrbawi, papiri 1/1, tel. 065/ Prodajem ku}u + poslovni prostor u Lazarevu kod nove autobuske stanice, tel. 065/ Prodajem ku}u u Rosuqama, 700 m 2 oku}nice, tel. 065/ Prodajem novosagra enu ku}u 250 m 2 (P+1+M) na placu od m 2, Kr~marice, devet kilometara od centra Bawaluke, cijena KM, tel. 065/ Prodajem devastiranu ku}u 7h7 sa m 2 zemqi{ta u Debeqacima, cijena KM, tel. 065/ Prodajem nedovr{enu ku}u u Drago~aju, plac m 2, veoma povoqno, tel. 065/ Na placu od 460 m 2 prodajem pola ku}e, dva stana sa podrumom, mogu}a izgradwa stana u potkrovqu, pogodno za predstavni{tvo, objekat je sa dva lica, tel Prodajem nedovr{enu ku}u ^esma, 813 m 2, cijena po dogovoru, 1/1, tel. 066/ ; 065/ Prodajem novu nezavr{enu ku}u 10h9, P+S, na m 2 zemqi{ta u Rami}ima, zaselak Savi}i, tel. 065/ Prodajem ku}u, vo}e, {uma, selo ]etojevi}i, op{tina Lakta{i, cijena po dogovoru, tel. 065/ Trn - Jablan, prodajem ku}u prizemnicu sa centralnim grijawem, 14h9 i plac od 830 m 2, tel. 065/ Prodajem nedovr{enu ku}u u Drago~aju, razvedena struja i voda, dovedena voda na plac, tel. 065/ Prodajem ku}u u Novoj varo{i, tel. 065/ Ku}u sa zemqom na putu Bawaluka - Krupa na Vrbasu prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/ Prodajem liksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/ Prodajem ku}u 81 m 2 + dvori{na zgrada 780 m 2 + 2,200 m 2 zemqe, sve 1/1, tel. 051/ Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni + gara`a + stambeni prostor ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/ Prodajem ku}u u ul. Frana Supila, tel. 065/ Prodajem staru ku}u sa dozvolom za novu poslovno-stambenu zgradu Po+P+4 (1.670 m 2 bruto gra evinske povr{ine) sa lokacijskom dozvolom centar Bawaluka, tel. 065/ Prodajem ku}u u Rosuqama, gra ena godine, na placu od 700 m 2 ili mijewam za stan uz doplatu, tel. 066/ Prodajem povoqno ku}u u Obili}evu iznad "Alibabe", tel. 066/ ; 065/ Prodajem porodi~nu ku}u sa pomo}nim objektima u Srpcu, ul. Mome Vidovi}a 36, centar grada, 815 m 2, zvati od 19 do 22 ~asa, tel. 051/ Prodajem sre enu, useqivu ku}u spratnicu u Bawaluci (dva ulaza, dva dvosobna stana, gara`a, pomo}ne prostorije), papiri uredni, tel. 066/ Prodajem ku}u u Lazarevu, ul. Marije Jotanovi}, blizu kasarne "Kozara", tel. 065/ Prodajem mawe imawe sa tri zidana objekta u Kosijerovu, cijena po vi ewu imawa, tel. 065/ Prodajem ku}u 10 h 7 sa deset dunuma zemqe vo}ki, sprtnica devet km od Bawaluke ili je mijewam za stan, tel. 065/ ; Ku}a niskoprizemnica, gara`a sa kanalom i dvori{na ku}a, 900 m 2 placa, po~etak Kuqana, tel. 065/ Prodajem vulkanizersku radwu i ku}u u Obili}evu, tel. 065/ Prodajem stariju ku}u kod "Vitaminke" sa m 2 placa, tel. 065/ Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori - {nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/ Ku}a 60 m 2 i m 2 zemqe ogra eno, sa vo}em, struja, voda, odmah useqivo u Kri{kovcima, tel. 065/ ZAMJENA Mijewam u Bawaluci, sre enu, useqivu ku}u spratnicu, za ku}u u Rumi (Srbija), papiri uredni, tel. 066/ Mijewam ku}u, v. p., na periferiji, uz {kolu, za stan ili lokal u Bawaluci, uz dogovor, tel. 065/ Mijewam ku}u u Dowem Vakufu (ku}a +{tala m 2, ba{ta pored rijeke) za sli~no u Bawaluci, ku}a, {tala, baraka, zemqa, tel. 065/ Mijewam ku}u sa dvije gara`e i pomo}nim objektima u Kru{evcu za ku}u ili stan u Bawaluci, tel. 065/ IZDAVAWE Hitno izdajem mawu ku}u, 36 m 2, kod "Maksmare", tel. 065/ Izdajem dvori{nu ku}u za dva studenta pod Star~evicom, cijena 200 KM, tel. 065/ Od iznajmqujem studentima mawu ku}u u N. varo{i u neposrednoj blizini PMF-a, Bawaluka, tel. 066/ Izdajem praznu trosobnu ku}u kod Zelenog mosta, slobodna, hitno, na du`i period, tel. 065/ Sprat ku}e namje{ten ili nenamje{ten za studente, poseban ulaz i gara`a kod TO i "Apeirona", tel. 051/ ; 065/ Izdajem dowi sprat ku}e u Lakta{ima, polunamje{ten, 500 m do centra, cijena 150 KM, tel. 051/ ; 065/ Izdajem sprat ku}e, 90 m 2, sa gara`om i ostavom, Koste Abra{evi}a 11, Rosuqe 2, cijena 300 KM + re`ije, tel. 065/ ; 065/ Izdajem dvori{nu ku}u u Lazarevu, tel. 065/ ; 051/ Izdajem sprat ku}e na Lau{u, povoqno (200 KM), ul. 14, tel. 051/ Izdajem prizemqe ku}e - dvosoban stan - kod "Veleprehrane", ulica Dunavska 2D, tel. 065/ Izdajem u Rosuqama namje{tenu mawu ku}u sa gara`om, dvori{te, na du`i period, tel. 065/ Izdajem dvori{nu zgradu samcima, tel. 065/ STANOVI PRODAJA Iz da jem je dno ipo so ban, odli ~no na mje - {ten stan u stam be noj zgra di na atra kti - vnoj lo ka ci ji u Mej da nu. Stan je na vi so kom pri zemqu (pri ro dna hla do vi na, bez po tre be za kli mom), ima 37 m 2, ukqu~u - ju }i i bal kon od dva m 2, a sas to ji se od dne - vnog bo rav ka, ku hiwe i spa va }e so be. Sav na mje {taj je go to vo nov. Ci je na 350 KM plus re `i je, ko je ne pre la ze 100 KM, tel. 066/ Prodajem trosoban stan, 62 m 2, novogradwa, u blizini Sama~kog hotela, visoko prizemqe, KM/m 2, hitno, tel / Prodajem potpuno renoviran, neko - ri{ten stan 54 m 2, dva balkona, kablovska, internet, kodirawe vrata, ameri~ki plakar, ul. Jug Bogdana 72, , tel / Prodajem dvoiposoban stan, 68 m 2, prvi sprat, u blizini Venecija mosta, KM/m 2, tel / Prodajem stan u nasequ Sunce 67.4 m 2, cijena KM/m 2, tel / Prodajem stan 42 m 2 i 30 m 2, ul. Cara Lazara, Obili}evo, drugi sprat, cijena KM/m 2, tel. 051/ , 065/ Prodajem ekskluzivno opremqen trosoban stan u centru, mo`e i sa gara`om, preko puta Zagreba~ke banke, KM/m 2, hitno, tel / Prodajem dvoiposoban stan u Obili}evu, ul. Banovi} Strahiwe, 74m 2, prvi sprat, u odli~nom stawu, tel / Prodajem stanove kod Auto-moto saveza, 47 m 2 i 49 m 2, tel. 065/ Prodajem u Boriku kod Kampusa stan 41m 2, nov, useqiv, tel. 065/ Prodajem stan na Lau{u kod "Sirana" 54m 2, 1750KM/m 2, tel. 065/ Prodajem stan u "Pentagonu", 76 m 2, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem stan u Novoj varo{i, 65 m 2, drugi sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 86 m 2, tre}i sprat, Aleja Svetog Save, tel. 065/ Prodajem nov stan u Bijeqini od 42 m 2, stan je polunamje{ten, ukwi`en 1/1 gruntovno i katastarski, tel. 065/ Prodajem stan u ulici Majke Jugovi}a, 89 m 2, prvi sprat, "Integralova" zgrada, tel. 065/ Prodajem nov stan, 66 m 2, u Novoj varo{i, tre}i sprat, tel. 065/ Prodajem stan u Bile}i ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/ Prodajem stan u Lazarevu, 71 m 2, tel. 065/ Prodajem trosoban stan, 72 m 2, renoviran, drugi sprat, ul. An e Kne`evi}, kod SUP-a, cijena KM/m 2, tel. 065/ ; 051/ Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, 58 m 2, tel. 066/ Prodajem stan - poslovni prostor 70 m 2 + gara`a 16 m 2, ul. Pave Radana, Nova varo{, tel. 065/ , 051/ Prodajem stan kod Gimnazije 95 m 2 kompletno renoviran, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem jednoiposoban stan, drugi sprat, 52 m 2, dobro o~uvan, Star~evica, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan na tre}em spratu u Novoj varo{i, 63 m 2, cijena KM, mo`e zamjena za mawi, tel. 051/ ; 066/ Prodajem stan, 37 m 2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci stan, 57 m 2, prvi sprat, Borik, saniran, tel. 065/ Prodajem stan, 56 m 2, visoko prizemqe, u centru, ul. Kraqa Alfonsa, dva balkona, tel. 065/ Prodajem saniran stan, 49 m 2, suteren,

30 i 15. jul GLAS SRPSKE OGLASI blizu fakulteta, podno`je Star~evice u Bawaluci, tel. 065/ Na prodaju trosobna baraka, 65 m 2, Vojvode Prijezde 220 kod "Intereksa", tel. 065/ Prodajem stan 46m 2 u Novoj varo{i, ~etvrti sprat 2.200KM/m 2, novo, tel. 065/ Prodajem u Boriku dva stana po 41 m 2, u blizini kampusa, nova gradwa, tel. 065/ Prodajem stan 77m 2 u Novoj varo{i, trosoban nov, useqiv, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 43 m 2, u centru Trebiwa ili mijewam za Bawaluku, tel. 066/ Prodajem stan, 40 m 2, prvi sprat, strogi centar grada, tel. 065/ Prodajem ili mijewam ku}u spratnicu u Sanskom Mostu za stan u Bawaluci, tel. 065/ , 066/ Prodajem stan, 64 m 2, u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/ Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m 2, drugi sprat, ul. Carice Milice, saniran, povoqno, mogu} dogovor, ili mijewam za ve}i, tel. 065/ Prodajem dvosoban komforan stan 57 m Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m 2 uz doplatu, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem stan u Novoj varo{i 50m 2 prizemqe, renovirano, tel. 065/ Prodajem stan u Obili}evu 45 m 2 suteren, renoviran poseban vawski ulaz, klima, kablovska, povoqno, tel. 065/ Prodajem komforan stan, 57 m 2, u Boriku, Mi{i}a, useqiv, ima lift, tel. 065/ Prodajem dvosoban komforan stan, 63 m 2, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/ Prodajem stan kod "Glasa" 70m 2 novogradwa, useqiv, tel. 065/ Prodajem stan 59 m 2 novo u Boriku, tel. 065/ Prodajem nov trosoban stan, 78 m 2, preko puta parka "Mladen Stojanovi}", cijena KM/m 2 sa PDV-om, tel. 065/ ; 051/ Prodajem dvosoban stan u Boriku, 57m 2, tre}i sprat, centralno grijawe, lift, tel. 065/ Izdajem jednoiposoban stan na Star - ~evici ul. Koste Jari}a 46, tel. 065/ Prodajem stan 53 m 2 u ul. Skendera Kulenovi}a, prvi sprat, dvije spava}e sobe, tel. 066/ Prodajem stanove na Star~evici od 52, 60 i 64 m 2, tel. 065/ Prodajem stan, 62 m 2, ~etvrti sprat, Lakta{i, kod vrti}a, tel. 065/ Prodajem stan 72 m 2 u Krfskoj ulici, cijena KM, tel. 065/ Prodajem stan od 120 m 2 u Novoj varo{i, novogradwa, tel. 065/ Prodajem garsoweru u strogom centru Kozarske Dubice, prvi sprat, renovirana, ili mijewam za seosko imawe na pravcima Kostajnica - Dubica - Gradi{ka, tel. 065/ Prodajem stan kod "Intereksa", 54 m 2, sa dvije spava}e sobe i stan od 50 m 2, povoqno, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 60 m 2, i trosoban stan 91 m 2 u Jevrejskoj ulici, tel. 065/ ; 051/ Stanovi na prodaju kod Ekonomske {kole, 31, 40 i 92 m 2, tel. 065/ Prodajem trosoban stan 85 m 2, prizemqe, Star~evica, tel. 066/ Prodajem stan, 64 m 2, ul. Save Quboje, drugi sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 42 m 2, u Bawaluci, tel. 065/ Prodajem stanove na Lau{u kod {kole 37 m 2, 40 m 2, 43 m 2, 53 m 2, povoqno, tel. 065/ Prodajem namje{ten stan u Bawaluci 65 m 2 ili mijewam za ku}u uz doplatu, tel. 065/ Prodajem nov useqiv ~etvorosoban stan 97 m 2, tre}i sprat i gara`a 15 m 2, naseqe Petra Preradovi}a, tel. 065/ ; 051/ Prodajem dvosoban stan u centru 58 m 2 prvi sprat, sa podrumom 12 m 2 i gara`om 15 m 2, ul. Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem mawi dvosoban stan 43 m 2 u centru grada, nova gradwa KM/m 2, ul. Kraqa Alfonsa 13, tel. 065/ Prodajem stan 63 m 2 u Romanijskoj ulici, tel. 065/ Prodajem stan u Bawaluci, 68 m 2, prvi sprat, Borik, tel. 065/ Prodajem stan 63 m 2 na Star~evici, VP, KM, tel. 065/ Prodajem stan, 73 m 2, Krfska ulica u Obili}evu, tel. 065/ Prodajem trosoban stan 90 m 2 u nesequ Sunca, VP, stan je o~uvan i namje{ten, povoqno, mo`e bez namje{taja, tel. 065/ Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu, studentkiwama i u~enicama, ima kupatilo, poseban ulaz, Obili}evo, tel. 051/ ; 065/ Prodajem nov stan, 76 m 2, prvi sprat, u centru Bawaluke, ul. Jevrejska, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem stan, novogradwa, luksuzno opremqen 41m 2, kod kampusa, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci stan, 59 m 2, trosoban, Borik, nova gradwa, tel. 065/ Prodajem stan, 48 m 2, Obili}evo, tre}i sprat, ul. Cara Lazara, KM, fiksno, tel. 065/ Prodajem nove stanove, 94, 95 i 118 m 2, "Topolino" zgrade, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem ili mijewam za mawi stan u Novoj varo{i 63 m 2, cijena KM, tel. 065/ Pentagon, prodajem troiposoban stan, 94 m 2, prvi sprat, komplet renoviran, mo`e zamjena, tel. 065/ Prodajem ili mijewam dvosoban stan od 47 m 2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/ Prodajem stan, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem stan 79m 2 u nasequ Sunce V.P., tel. 065/ Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m 2 ) ili mijewam za mawi, tel. 065/ Prodajem stan u `utim zgadama 50m 2, tel. 065/ Prodajem stan, 95 m 2, ul. Prvog kraji{kog korpusa, tri spava}e sobe, tre}i sprat, tel. 065/ Prodajem stan u Novoj varo{i sa stvarima, 50m 2 renoviran, tel. 065/ Prodajem stan 64m 2 u ul. Save Quboje, ~etvrti sprat i visoko prizemqe, tel. 065/ Prodajem stan 57 m 2 u Boriku ili mijewam za mawi, tel. 065/ Prodajem povoqno dvosoban stan, prvi sprat, Obili}evo, tel. 051/ ; 065/ Prodajem stanove u Obili}evu 53 i 54 m 2. Zgrada u izgradwi, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, povoqno, tel. 051/ , 065/ Prodajem povoqno stan, 51 m 2, u monta`noj ku}i u Lazarevu (Buyak 1), tel. 051/ ; 065/ Prodajem stan 49 m 2, VP, Obili}evo, polurenoviran, tel. 065/ Prodajem stan, 75 m 2, zgrada u izgradwi. Zavr{etak izgradwe u aprilu, ulica Jovana Du~i}a, kod "Medicinske elektronike", cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem trosoban stan, 73 m 2, u nasequ Mjesec, ulica Romanijska, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem ~etvorosoban stan u Boriku, drugi sprat, 108 m 2, cijena po dogovoru, tel. 066/ Prodajem stan kod nove zgrade Vlade, 56 m 2, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 54 m 2, kod Univerziteta PIM, Lazarevo KM /m 2, tel. 065/ Prodajem stan u Slatini, 43 m 2, tel. 065/ Prodajem stan u centru grada, 93 m 2, KM/m 2, ul. Vase Pelagi}a, tel. 065/ Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod Gimnazije, 50 m 2 ~etvrti sprat, 56 m 2 tre}i sprat i 70 m 2 drugi sprat, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 60 m 2, na Hisetama, ul. Radoja Domanovi}a, ~etvrti sprat, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem stan, 70 m 2, blok 23, Novi Beograd, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/ Prodajem jednosoban stan u centru grada, 40 m 2, ul. Talijanski bataqon Mateoti 5, tel. 065/ Garsowera na Star~evici novogradwa, slobodna od 15. jula. Mogu}e za dvoje, tel. 063/ Prodajem trosoban stan 70 m 2 kod "Glasa", tel. 065/ Prodajem dvoiposoban stan 74 m 2 u Mi{i}a br. 1, tel. 065/ ,051/ Prodajem dva stana, useqivi, u strogom centru grada, vel. 82 i 61 m 2, cijena po dogovoru, papiri uredni 1/1, tel. 065/ Prodajem stan, 57 m 2, u centru, cijena KM, tel. 065/ Prodajem jednosoban stan, 39 m 2, u Boriku, ul. Beogradska, tre}i sprat, dva lifta, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 64 m 2, u Boriku, zgrada Titanik, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem u centru trosoban saniran stan, 65 m 2, prvi sprat, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 58 m 2, u Obili}evu, zelene zgrade, tre}i sprat, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem stan, 45 m 2, sa terasom, sedmi sprat, ima lift, saniran, ul. \ure \akovi}a, ispod Dje~ijeg doma, cijena KM, tel. 065/ Prodajem komforan stan od 55 m 2, ul. Talijanskog bataqona Mateoti, kod {kole "Jovan Cviji}" u Bawaluci, 1/1, tel. 065/ Prodajem stan, 93 m 2, preko puta "Karingtonke". Cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem troiposoban stan, 93 m 2, na Star~evici kod kafea "Aleksandrija", tre}i sprat, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 57 m 2, u Boriku, Mi{i}a, drugi sprat, lift, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 52 m 2, u Novoj varo{i, drugi sprat, ul. Stevana Mokrawca, cijena KM, tel. 065/ Prodajem trosoban stan, 86 m 2, prvi sprat, u Obili}evu, ul. Marka Kraqevi}a ili mijewam za [ibenik, tel. 065/ Prodajem mawi dvosoban stan 43 m 2 u centru grada, nova gradwa, ul. Kraqa Alfonsa KM/m 2, tel. 065/ Prodajem na Star~evici stan, 59 m 2, drugi sprat, ul. \ede Kecmanovi}a, tel. 065/ Prodajem povoqno stan 37,5 m 2 u potkrovqu, ~etvrti sprat u Obili}evu, Bra}e Jugovi}a, tel. 065/ Prodajem dvosoban stan, 58 m 2, u Obili}evu, ul. Krfska, renoviran, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem troiposoban stan u nasequ Pentagon, 94 m 2, prvi sprat, ekstra sre en, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem trosoban stan, 86,77 m 2, mo`e zamjena za jednosoban na Star~evici, tel. 051/ ; 065/ Prodajem trosoban stan 77m 2, drugi sprat u ul. Carice Milice, Obili}evo, tel. 051/ ,065/ Prodajem nov stan Ko~i}ev vijenac 50 m 2, tre}i sprat, lift, cijena KM, tel. 065/ Bawaluka, Ante Jaki}a, prodajem stan, 57 m 2, prvi sprat, renoviran, u ra~un mo`e i vikendica ili jedan do dva dunuma zemqe, tel. 065/ Prodajem nove useqive trosobne stanove od 71 i 82 m 2, naseqe Lorka, centar (ekskluziva), tel. 065/ ; 051/ Prodajem nov stan 66 m 2 na Star~evici, ul. Sime Miqu{a, drugi sprat, tel. 065/ Bawaluka - Bulevar cara Du{ana prodajem dvosoban stan 48,70 m 2, tel. 065/ Prodajem nov stan, 52 m 2, prvi sprat, preko puta parka "Mladen Stojanovi}", tel. 065/ Prodajem stan na Lau{u kod {kole, 50 m 2, novo, useqivo, povoqno, tel. 065/ Izdajem trosoban polunamje{ten stan, 70 m 2, u blizini kafea "Aleksandrija", po~etak Star~evice, tel. 065/ ; 051/ Prodajem trosoban stan od 72 m 2, komplet renoviran, drugi sprat, naseqe Lorka, fasadna cigla, tel. 065/ ; 051/ Prodajem ku}u u Motikama u blizini {kole, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan na Star~evici, tel. 051/ ; 065/ Prodajem stan 60 m 2, Kosovke djevojke, tre}i sprat, tel. 065/ Prodajem dva useqiva stana u centru grada, veli~ine 82 i 61 m 2, cijena po dogovoru, papiri uredni 1/1, tel. 065/ Prodajem jednosoban stan, 42 m 2, ukwi`en, ~etvrti sprat, lift, balkon, namje{ten, 1750 KM/m 2, Kwaza Milo{a 31, Bawaluka, tel. 066/ Prodajem nov useqiv dvosoban stan, 61m 2 naseqe Lorka i trosoban stan, 59 m 2, ul. Kne`opoqska - Borik, tel. 065/ ; 051/ Prodajem garsoweru 38 m 2, tre}i sprat, ul. Isidore Sekuli} sa pogledom na Vrbas, cijena KM/m 2, tel. 051/ , 065/ Prodajem u centru dvosoban stan 58 m 2, Bra}e Panti}a, prizemqe, cijena KM, tel. 065/ Prodajem u Boriku stan 78m KM/m 2 {esti sprat, tel. 065/ Prodajem stan, 95 m 2, Prve kraji{ke brigade, tre}i sprat, tri spava}e sobe, tel. 065/ Prodajem stan, 50 m 2, strogi centar, kod Pozori{ta, cijena evra, tel. 061/ Prodajem dvosoban stan, 58 m 2, centar, KM i 50 m 2, Ko~i}ev vijenac, cijena KM, tel. 065/ Prodajem, izdajem ili mijewam trosoban renoviran stan u centru Bawaluke (Pentagon) za ve}i uz dogovor, tel. 065/ KUPOVINA Kupujem mawi dvosoban stan, tel. 051/ Kupujem dvosoban stan u Bawaluci, tel. 051/ Tra`im ve}i noviji stan u u`em centru Bawaluke do KM/m 2, pla}awe gotovinom, tel. * SMS; 066/ Kupujem mawi dvosoban stan u Boriku do tre}eg sprata, obavezan lift, tel. 065/ Ozbiqan kupac tra`i dvosoban stan u Bawaluci do 50 m 2, gotovina, tel. 066/ Kupujem stan do KM, tel. 051/ Kupujem mawi dvosoban stan, tel. 065/ ZAMJENA Mijewam trosoban stan u Tesli}u za mawi u Bawaluci, tel / , 066/ Mijewam trosoban stan u Novoj varo{i za mawi po dogovoru ili prodajem, tel. 065/ Mijewam stan 43 m 2, prvi sprat, za stan do 30 m 2, Star~evica, tel. 066/ Mijewam stan, 60 m 2, za mawi, tel. 066/ Mijewam garsoweru u Aleji Svetog Save preko puta suda, za mawi jednosoban stan, novija gradwa. Zvati od 16 do 20 ~asova, tel. 066/ Mijewam jednoiposoban stan u Beogradu za odgovaraju}i u Bawaluci, tel. 065/ Stan u Krfskoj od 72 m 2 mijewam za jednoiposoban od 45 do 50 m 2 ili prodajem, tel. 051/ ; 065/ Mijewam stan, 54 m 2, u Bawaluci za mawu ku}u u Lazarevu (Buyak), tel. 051/ Mijewam stan 91 m 2, u Bawaluci - kod Karingtonke za mawi do 50 m 2, mo`e i prodaja, tel. 065/ IZDAVAWE Izdajem namje{ten jednosoban stan u Obili}evu, tel / Izdajem jednoiposoban stan u ku}i, kod BLC fakulteta, polunamje{ten, centralno grijawe, terasa, tel / Izdajem stan - dvori{na ku}a 35m 2, namje{ten, dvije eta`e, Rosuqe - Petri}evac, tel. 066/ , 065/ Izdajem dva stana u ku}i na Petri}evcu pored {kole, tel. 065/ Izdajem prazan komforan stan, 70 m 2, poseban ulaz, centralno grijawe, telefon, kablovska, internet, parking za auto, tel. 065/ Izdajem namje{tenu garsoweru, K. brigada 47 (preko puta OMW pumpe, "Nestro petrola"), tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, kod pozori{ta poslovnim qudima ili zaposlenim djevojkama, tel. 065/ Izdajem dvosobno namje{teno potkrovqe, ulica Stevana Moqevi}a, blizu Zelenog mosta, tel. 065/ Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem, namje{ten, ima i gara`a, tel. 065/ ; 051/ Izdajem mladom bra~nom paru ili studentkiwama dvosoban namje{ten stan sa grijawem, tel. 065/ Izdajem studentima dvosoban stan (Ko~i}ev vijenac), tel. 065/ Izdajem hitno prazan trosoban stan na prvom spratu ku}e, komforan, na du`i period kod {kole "Jovan Cviji}" u Bawaluci, tel. 065/ Izdajem mla em bra~nom paru ili djevojkama stan, ul. Kosovska, Lau{, tel. 065/ Izdajem na Star~evici dvosoban komforan stan, 75 m 2, centralno grijawe, komplet namje{ten. Cijena sa svim re`ijama 500 KM, tel. 051/ Izdajem poslovnim qudima namje{ten stan, 80 m 2, tre}i sprat, centar, tel. 065/ Izdajem prazan stan na Lau{u, ul. Srpskih rudara 48, tel ; 066/ Izdajem dvosoban stan u ul. Anke Drakuli} 29, posebno sve, ima parking, gara`u, eta`no gijawe, tel. 051/ Izdajem apartman Crna Gora, tri kreveta + jedan, cijena po no}ewu 20 evra, tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan kod pumpe "Integral" pod Star~evicom, ul. Prve kraji{ke brigade NO, tel. 065/ ; 065/ Izdajem trosoban prazan stan, ul. Jaroslava Ha{eka br. 1E, Bawaluka, tel. 051/ Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul. Stevana Markovi}a 34, tel. 066/ ; 065/ Izdajem polunamje{ten stan, 40 m 2, sa centr. grijawem, slobodan neograni~eno, Lau{, povoqno za ake, tel. 051/ Izdajem namje{ten jednosoban stan u ul. Me{e Selimovi}a od godine, u obzir dolaze studentkiwe, tel. 051/ Izdajem namje{ten stan u ul. Novice Cerovi}a 13/4 40 m 2, Venecija most, tel. 065/ Izdajem polunamje{ten stan od 40 m 2, cijena 120 KM, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, Lau{, cijena 250 KM, tel. 051/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u Boriku, centralno, kablovska, tel. 065/ Izdajem hitno trosoban stan, centar grada, stambena zgrada na du`i period, tel. 065/ : 065/ Izdajem stan, garsowere i sobe, namje - {teno, ima grijawe i sve posebno, tel. 065/ Izdajem zaposlenim djevojkama namje - {ten dvosoban stan, poseban ulaz, centralno grijawe, Preradovi}a naseqe, tel. 051/ Izdajem polunamje{ten apartman, 50 m 2, 200 KM + re`ije Lau{, tel. 065/ Izdajem djevojkama jednosoban namje{ten stan blizu centra, povoqno, tel. 066/ Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u Obili}evu, tel. 051/ ; 066/ Izdajem stan trosoban, namje{ten u ulici Petra Ra enovi}a naseqe Petra Preradovi}a, tel. 066/ ; Izdajem stan u centru, ul. Kraqa Alfon - sa XIII, namje{ten, 60 m 2, tel. 066/ Izdajem jednosoban stan namje{ten, 40 m 2 kod restorana "^ajavec", tel. 066/ Izdajem trosoban stan 78 m 2, ul. Novice Cerovi}a 13, Borik, tel. 066/ Izdajem nenamje{ten jednosoban stan, ul. Sime Matavuqa 8, Bawaluka, tel Izdajem jednosoban stan, odmah useqiv, ul. Bo`idara Ayije 51 c, tel. 051/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi u centru Obili}eva, ul. Cara Lazara 25, tel. 051/ ; 065/ Izdajem studentima stan (sobe) u centru, tel. 066/ Izdajem dvosoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, Paprikovac, ul. Sanska 52, stanovawe na du`i period, tel. 065/ Izdajem praznu jednosobnu garsoweru i dvosoban namje{ten stan, sve poseban ulaz, tel. 051/ ; 065/ Izdajem nov poslovni prostor od 240 m 2 u strogom centru sa parkingom, tel. 065/ Izdajem polunamje{ten ili prazan dvosoban stan, 57 m 2, u Boriku, cijena 300 KM+ re`ije, tel. 065/ Izdajem dvosoban ili trosoban stan u ku}i, posebni ulaz, tel. 051/ Izdajem stan u Boriku, tre}i sprat, ul. Reqe Krilatice 5, prednost imaju studentkiwe, tel. 065/ ; 051/ Izdajem dvosoban namje{ten stan za bra~ni par na Star~evici, tel. 051/ Izdajem bra~nom paru namje{ten dvosoban stan (sprat ku}e), tel. 065/ Izdajem jednosoban stan, poseban ulaz, ul. Ilije Gara{anina 98, tel. 051/ Izdajem potpuno namje{ten trosoban stan 90 m 2 u privatnoj ku}i, poseban ulaz, centralno,ul. Majevi~ka, Petri}evac, tel. 065/ Izdajem deluks namje{ten stan poslovnim ozbiqnim qudima u Buyaku ul. Kwaza Milo{a 59, cijena 300 evra, tel. 065/ Izdajem dvosoban stan, tel Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u ul. Ranka [ipke, tel. 065/ Izdajem namje{ten stan u odvojenoj privatnoj ku}i za dvije zaposlene djevojke ili dva zaposlena momka, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan u ul. Jovice Savinovi}a 103 a, Petri}evac, tel. 051/

31 OGLASI GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Izdajem studentima namje{ten trosoban stan, grijawe, internet, telefon, poseban ulaz i gara`a, ulaz poseban za studente ili vi{e~lanu porodicu, Petri}evac, tel. 066/ Izdajem namje{ten dvosoban stan sa centralnim grijawem, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u ul. Ive Andri}a, tel. 065/ Izdajem dvosoban stan, 41 m 2, namje{ten, drugi sprat, ul. Aleja Svetog Save - centar, tel. 065/ , 051/ Izdajem zaposlenim djevojkama ili studentkiwama jednosoban i dvosoban stan, tel. 065/ ,065/ Izdajem trosoban stan, namje{ten sa balkonom, stan se nalazi u blizini "Obija", tel. 051/ Izdajem namje{ten dvosoban stan 66 m 2 u nasequ Nova varo{, ul. Ravnogorska 10, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan, struja zasebno i sve ostalo, tel. 051/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u Lazarevu 2, ulica Zmaj Ogwenog Vuka 58, hitno, povoqno, tel. 051/ Izdajem dvosoban stan u centru Bawaluke sa kompletnom opremom na du`i period useqivo odmah, tel. 051/ , 063/ Izdajem prazan stan u ul. Du{ana Suboti}a 8, tel. 065/ Izdajem nov dvosoban stan, namje{ten, kalorimetar, internet, kablovska, Jevrejska ulica, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem prazan jednosoban stan u stambenoj zgradi kod stare {kole "Kasim Hayi}", tel. 065/ ; 065/ Izdajem komforan namje{ten trosoban stan, prizemqe ku}e, poseban ulaz, kab - lovska, centralno grijawe, tel. 051/ Izdajem namje{ten, jednosoban stan u Obili}evu (blizu fakulteta), tel. 065/ Izdajem stan 40 m 2 Bawaluka, Borik, jednosoban, prizemqe, namje{ten 350 KM + da`bine, tel. 051/ ; 065/ Izdajem dvosoban stan, nova gradwa, ul. Pere Drqkovi}a 5a, sprat ku}e, tel ; 066/ Izdajem namje{ten dvosoban stan 60 m 2 u Boriku kod "Merkatora", zvati od 16 do 20 ~asova, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan na Petri}evcu kod {kole, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan, namje{ten, po`eqno samci, zvati od osam do 22 ~asa, Lau{, tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan, poseban ulaz, centralno grijawe, naseqe P. Preradovi}a, tel. 051/ Iznajmqujem namje{ten stan 44 m 2, podno`je Star~evice, pasarela, 350 KM, tel ; 065/ Izdajem dvosoban stan u Boriku preko puta kampusa za studente, tel. 063/ Izdajem namje{tenu dvori{nu garsoweru na tranzitu kod "^ajaveca", tel. 066/ Izdajem studentima ili bra~nom paru bez djece stan, tel. 066/ Izdajem dvosoban namje{ten i renoviran stan u Novoj varo{i, 300 KM plus re`ije, tel. 066/ Izdajem namje{ten dvosoban stan kod sama~kog hotela, tel. 065/ Izdajem dvosoban stan, Igmanska 6, Bawaluka, tel. 051/ Izdajem jednosoban namje{ten stan, 25 m 2 u centru, blizu Ekonomske {kole, pogodan za dva studenta, sprat ku}e, poseban ulaz, tel. 065/ Izdajem namje{ten stan, 60 m 2, Aleja Svetog Save, tel. 051/ ; 066/ Izdajem namje{ten dvosobni stan u centru grada, parking i kablovska, tel. 065/ Izdajem studentu, a mo`e i porodici stan, Star~evica, ul. Sana~kih `etelaca 26, tel. 051/ Primam dvije djevojke, naseqe Pentagon, svaki dogovor, tel. 065/ Izdajem dvjema studentkiwama namje{ten stan u ku}i, odvojen ulaz, centralno grijawe, kod vrti}a na Star~evici, tel. 051/ ; 065/ Izdajem studentima stan u Boriku, tel. 065/ Izdajem namje{ten stan, 60 m 2, Bo`idara Ayije 39a, za djevojku ili mladi bra~ni par, cijena 200 KM, tel. 065/ Izdajem studentima namje{tenu garsoweru sa dva le`aja, centralno grijawe, kod Zelenog mosta, ul. G. Principa 32, Obili}evo, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u Boriku studentima bez prisustva vlasnika, cijena 150 KM, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi, centralno, kablovska, blizu fakulteta, ul. Krfska, Obili}evo, tel. 066/ Izdajem jednosobni djelimi~no namje - {ten stan, 37 m 2, strogi centar Bawaluke, iskqu~ivo osobama `enskog pola, tel. 065/ Izdajem studentkiwama stan, ulica Stevana Mokrawca 20, Nova varo{, tel. 065/ Izdajem djevojci ili momku namje{tenu garsoweru sa grijawem bli`e centru grada, tel. 051/ ; 065/ Izdajem komplet moderno namje{ten jednosoban stan, prvi sprat, Nova varo{, slobodan od 1. jula, tel. 065/ Izdajem komplet namje{ten i opremqen stan 30m 2 iznad "Harizme" sa gara`nim mjestom, tel. 065/ Izdajem stan u dvori{nom objektu u nasequ Rosuqe, tel. 065/ Izdajem nenamje{ten stan 40 m 2, za bra~ni par bez djece, bawalu~ko poqe, preko puta "Autoprevoza", tel. 065/ Na du`e vrijeme izdajem namje{ten jednosoban stan u centru grada, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan, 65m 2 Jevrejska, kod RK "Boska", zaposlenim ozbiqnim licima (grijawe, internet, klima, parking) slobodan od , tel. 065/ Izdajem namje{ten dvosoban stan u nasequ Obili}evo, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan, jedna ili dvije osobe, u Boriku, cijena 300 KM (zgrada) + re`ije, tel. 051/ Izdajem garsoweru u centru Herceg Novog od 10. jula, vlasnik u Bawaluci, tel. 051/ ,065/ Izdajem prazan jednosoban stan u centru, tel. 051/ ; 065/ Izdajem jednosoban stan, cijena 150 KM, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan u ul. Poqski partizanski bataqon br. 10 Bawaluka, tel ; 065/ Izdajem jednosoban namje{ten stan 44 m 2 na Star~evici, Kosovke djevojke 20, stan 32, tel. 052/ ; 065/ Izdajem stan u centru Bawaluke, useqiv i namje{ten, mo`e odmah, tel. 065/ Povoqno izdajem dvosoban namje{ten stan u Trnu kod {kole, tel. 065/ ;051/ Izdajem jednosoban namje{ten stan blizu centra grada, tel. 051/ ; 066/ Izdajem namje{tenu garsoweru u ku}i, Nova varo{, tel. 051/ Izdajem jednosoban polunamje{ten stan, tel. 065/ Izdajem stan 80 m 2 i 100 m 2 /prvi sprat u centru, cijena 800 KM/mj. + re`ije, tel. 065/ Izdajem garsoweru u Boriku blizu kampusa, tel. 066/ Izdajem dvosoban komforan namje{ten stan u Bawaluci blizu Klini~kog centra, tel. 066/ Izdajem stan 97 m 2 na Star~evici sprat ku}e poseban ulaz nenamje{teno ul.milovana Hrva}anina 19, tel. 065/ Izdajem stan polunamje{ten 45 m 2 blizu fakulteta, tel. 051/ Zaposlena djevojka tra`i namje{tenu garsoweru ili jednosoban stan. Prednost Ko~i}ev vijenac, tel. 065/ POSLOVNI PROSTORI PRODAJA Prodajem ku}u u Boriku u ul. Rade Vrawe{evi}, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 24 m 2, u centru, nova Malba{i}eva zgrada, tel. 065/ Prodajem sportski balon m 2 sa prate}im prostorom i kafe-barom na placu m 2, posao razra en - Rami}i, tel. 065/ i 051/ Prodajem poslovni prostor, 13 m 2, sa mokrim ~vorom, pogodan za sve namjene. Kod kafi}a "007", tel. 065/ Prodajem poslovni prostor u krugu "^ajaveca", 170 m 2, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 24 m 2, preko puta dvorane "Borik", tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 300 m 2, sa upotrebnom dozvolom, dvije eta`e, na placu od m 2, kod hotela "Atina", tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 22 m 2 u Boriku kod "Merkatora", tel. 065/ Prodajem kafi} blizu Studentskog doma, tel. 065/ Prodajem garsoweru 38m 2, tre}i sprat na Vrbasu, cijena 1.750KM/m 2, tel. 051/ ,065/ Prodajem poslovne prostore u ul. Stepe Stapanovi}a od 40 do 100 m 2, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 70 m 2, u Novoj Topoli, mo`e zamjena za gra. materijal, radove, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor na tranzitu, tel. 065/ Prodajem nov kafi}, komplet namje{ten, 33 m 2, ul. Maksima Gorkog, povoqno i poslovni prostor 25 m 2 ul. Gunduli}eva, tel. 065/ ; 051/ Prodajem stan, 60 m 2, u centru, Srpska ulica, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor od 68 m 2, Bawaluka, Obili}evo, cijena KM/m 2, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor 38 m 2 kod "Medicinske elektronike", cijena 850 evra/m 2, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, kancelarija 47 m 2 u Jevrejskoj bb, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor 69 m 2 u ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 180 m 2, nov. Mogu}e pro{irewe, ulica Vo`dova~ka do tranzita, tel. 065/ Prodajem halu na placu m 2 Tuwice, cijena evra, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 35 m 2, na Lau{u kod Ko`are, tel. 065/ Prodajem nov poslovni prostor 25m 2, ul. Gunduli}eva (Hipo banka) cijena KM, tel. 065/ , 051/ Prodajem poslovni prostor 36 m 2 na placu od 895 m 2, ulica Du{ana i Vlade Kopawe 12, Lau{, cijena KM, tel. 065/ Prodajem 14m 2 poslovnog prostora, kancelarije, u Bawaluci, kod Karingtonke, tel. 065/ Prodajem poslovni prostor, 91 m 2, ul. Vase Pelagi}a, kod Osnovnog suda, tel. 065/ IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor od 60 m 2, Kara or eva 2, zgrada "Energomonta", tel / Izdajem poslovni prostor u prizemqu ku}e sa velikim parkingom na du`i period, Bawaluka, ul.branka Popovi}a preko puta motela "Inter", tel / Iznajmqujem poslovni prostor, 100 m 2, u centru Bawaluke, sa upotrebnom dozvolom i grijawem, povoqno, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 22 m 2, upotrebna dozvola za sve namjene, jeftino, tel ; 065/ Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i povr{ine 140 m 2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor TC "^ajavec Zenit" vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ Izdajem ure en poslovni prostor, 55 m 2, u ul. Veselina Masle{e (Gospodska ulica), na drugom spratu, tel. 066/ Izdajem povoqno poslovni prostor od 42 m 2 u ul. Pave Radana 12 a, Nova varo{, cijena 350 KM, tel. 065/ ,051/ Izdajem poslovni prostor u centru ^elinca 25 m 2, za razne namjene, parking, tel. 065/ ; 066/ Izdajem kancelarijski (poslovni prostor) 56 m 2, u strogom centru Bawaluke (Jevrejska ulica), tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 35 m 2, na Lau{u, Kara or eva 271, tel. 065/ ; 051/ Izdajem poslovni prostor 12m 2, ul. Majke Jugovi}a, Bawaluka, tel. 065/ Izdajem kancelarijski prostor 25 m 2 kod Hipo banke, Aleja Svetog Save 15, tel. 066/ Izdajem poslovni prostor u Lakta{ima, 80 m 2 ili prodajem povoqno, tel. 065/ Povoqno izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom u ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/ ; 065/ Izdajem nov kancelarijski prostor, 150 m 2, u krugu "^ajaveca", vrlo povoqno, tel. 065/ Izdajem lokal, 75 m 2, u Lakta{ima, preko puta "Centruma", cijena 250 KM, tel. 066/ Izdajem poslovni prostor, m 2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor u Gradi{ci, 54 m 2 (sa mokrim ~vorom) pogodan za kafi}, prodavnicu, kancelarije. Ulica Prvog kraji{kog korpusa 10, prizemqe, blizu grani~nog prelaza, tel. 065/ Izdajem prodavnicu u Rami}ima, sve namje{teno, idealna lokacija, tel. 065/ Izdajem lokal za kancelariju u TC "Ekvator", tel. 065/ Izdajem poslovne prostore od 240 m 2, 90 m 2, 30 m 2, centar grada, tel. 065/ Izdajem u Bawaluci u centru grada poslovne prostore razli~itih veli~ina, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor u Zelengorskoj ulici, 70 m 2, tel. 051/ Izdajem namje{ten poslovni objekat, tel. 066/ Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor u Drugo - vi}ima pored puta Kla{nice - Prwavor, tel. 065/ Izdajem povoqno lokal na Lau{u 15 m 2 u zgradi, pogodon za kancelariju, kladionicu, butik, cijena 200 KM, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor, 40 m 2, K. brigada 95, tranzitni put, preko puta "^ajaveca", tel. 051/ ; 066/ Izdajem poslovni prostor 30 m 2 (predstavni{tvo, kancelarija, prodavnica), centralno grijawe, ul. Branka Popovi}a 18, tel. 051/ Izdajem luksuzno opremqenu kancelariju, tel. 065/ Izdajem dvosoban namje{ten stan kod Zelenog mosta u Bawaluci, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 32 m 2 u centru grada, tel. 051/ Izdajem poslovni prostor 52 m 2 pogodan za kafi} ili kancelarije, u`i centar grada, tel. 065/ Izdajem sre en prostor za fast fud piceriju kod {kole u Obili}evu, tel. 065/ Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 190 m 2, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/ Iznajmqujem 110 m 2 kancelarijskog prostora Bawaluka, centar, glavna ulica, {est parkinga, grijawe, klima, alarm, upo - trebna dozvola, tel. 065/ Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130 m m 2 upotrebna dozvola, ul. Bra}e Podgornika 47, tel. 065/ Izdajem namje{tenu kancelariju, 20 m 2, Alaja Svetog Save 7a, pored Osnovnog suda, tel. 051/ ; 065/ Izdajem poslovni prostor, 53 m 2, centar Bawaluke, mokri ~vor, dva ulaza, parking, klima, sigurnosni sistem, tel. 065/ Izdajem kancelarijski poslovni prostor u zgradi povr. 65 m 2 upotrebna dozvola, drugi sprat, grijawe, klima, parking (Jevrejska), tel. 065/ Izdajem ili prodajem poslovni prostor u Jevrejskoj ulici, Tr`ni centar, prvi sprat, 11 m 2, klima, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor od 23 m 2 u ulici Kraqa Alfonsa 13. br. 48, tel. 065/ i 065/ Izdajem poslovni prostor pogodan za vi{e namjena u Dervi{ima - upotrebna dozvola, tel. 065/ Izdajem 100 m 2 kancelarijskog prostora na prvom spratu u ul. Veselina Masle{e 28 (Gospodska), tel. 066/ PRODAJA Prodajem gara`u 18 m 2 ul. Aresenija ^arnojevi}a, tel. 066/ Prodajem gara`u u centru, ul. Vase Pelagi}a br. 1, Bawaluka kod parkinga Rajfajzen banke, tel. 065/ Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade, ul. Simeuna \aka br. 62, povr{ina 15 m 2, vl. 1/1, tel. 065/ Izdajem gara`u 50 m 2 za poslovni prostor skladi{te, tel. 066/ Prodajem gara`u u ulici Marka Kra - qevi}a, naseqe Obili}evo, tel. 066/ Prodajem zidanu gara`u, ul. Filipa Macure - Kozarska, tel. 065/ Prodajem gara`u zidanu, u`i centar, Bawaluka, izgra ena god, bez papira, povoqno, tel. 065/ IZDAVAWE Izdajem gara`u u suterenu stambene zgrade, ul. Vojvode Mom~ila 11 kod MUPa, tel. 051/ Izdajem kancelariju, u`i centar, veoma povoqno, tel. 066/ Izdajem zidanu gara`u u ul. Save Mrkaqa kod Medicinskog fakulteta, tel. 065/ Izdajem gara`u, ul. Nikole Pa{i}a 24, kod Ekonomske {kole, tel. 065/ PLACEVI PRODAJA Prodajem imawe 7,5 km od Bawaluke, tel. 065/ Prodajem plac 3,2 dunuma u Kobatovcima, pored autoputa Bawaluka-Gradi{ka. Cijena po dogovoru, tel. 065/ Bawaluka, Prije~ani, prodajem tri placa, svaki preko 800 m 2, uz asfalt desno, 25 KM/m 2 i {umu, m 2, fiksno KM, tel. 051/ ; / Prodajem plac m 2, 1/1, dozvoqena gradwa P+P+2, nalazi se blizu Olimpijskog bazena na u{}u Vrbawe u Vrbas, tel. 065/ Prodajem placeve 35 KM po m 2 u Kuqanima kod nove {kole, 1/1, tel / Prodajem imawe 8,5 dunuma u [argovcu, voda, struja ili mijewam za ku}u u Hrvatskoj od Nove Gradi{ke {irom Slavonije, tel / Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka. Pogodno za industrijski pogon, tel. 051/ Prodajem povoqno u blizini bawe Slatina devet dunuma zemqe, sa potokom, tel. 065/ Prodajem plac od m 2 sa postav - qenim temeqom za kuglanu u centru ^elinca, tel. 066/ U Lakta{ima prodajem placeve 300 m od centra (sedam placeva), tel. 065/ Prodajem plac u Motikama kod crkve m 2, 1/1, cijena KM, tel. 051/ ; 065/ Prodajem zemqu u Glamo~anima, m 2, 1/1, sa monta`nim objektom, tel. 051/ ; 066/ Prodajem plac 2000 m 2 zemqe 35 KM po 1 m 2, asfalt, struja, voda, kanalizacija, urbanisti~ka saglasnost za izgradwu, tel. 065/ Prodajem plac, 600 m 2, sa gra evinskom dozvolom, na Tuwicama, veoma povoqno, tel. 065/ Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve razli~itih kvadratura, tel. 065/ Prodajem plac, m 2, u Krminama, pod borovima i plac od m 2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/ Prodajem povoqno placeve - zemqi{te kod motela "Brvnara", Gorwe Motike, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ Prodajem plac 700 m 2 na Lau{u, Bawaluka, tel. 051/ ; 065/ Prodajem m 2 placa u Velikom Bla{ku i plac od m 2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/ ; 065/ Prodajem plac na Tuwicama, tel. 065/ Prodajem 11 dunuma {ume u Gostiqu kraj Doboja, cijena po dogovoru, tel. 051/ Povoqno prodajem m 2 zemqe uz asfaltni put Bawaluka-Sara~ica od centra {est kilometara, papiri uredni, tel. 066/ Prodajem zemqi{te, m 2, u Mo - tikama - [argovac, cijena 12 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem zemqu u Slatini, m 2, struja i voda, tel. 065/ Prodajem zemqu u Barlovcima, m 2, struja i voda, tel. 065/ Prodajem plac 350 m 2 sa lokacijskom dozvolom Vrbawa, ul. R. Petrovi}a, tel. 065/ Prodajem plac m 2 kraj glavnog puta blizu Slatine - pogodno za vikendice - povoqno, tel. 065/ Prodajem plac na Petri}evcu, m 2, tel. 065/ Bawaluka - Zalu`ani - prijedorska petqa, prodajem 7,5 dunuma zemqe, mogu} ulaz i izlaz sa autoputa, predvi ena hala, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqe, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem plac u Trnu kod {kole, pored Vrbasa, m 2, tel. 068/ Bawaluka, Dervi{i, prodajem ~etiri placa, iza "Obija", tel. 065/ Prodajem m 2 zemqe ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, tel. 065/ Prodajem plac, 600 m 2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem povoqno 17 dunuma zemqe i {ume u komadu okolina Slatine, tel. 051/ Gradi{ka - Drageqi, prodajem 13 dunuma zemqe pored puta Gradi{ka - Turjak, od autoputa pet kilometara, tel. 065/ Povoqno prodajem gra evinski plac u Adi, Bawaluka, sa gra evinskom dozvolom za izgradwu stambenog objekta Po+P+4, tel. 066/ Bawaluka - Mi{in Han prodajem m 2 zemqe, tel. 065/ Prodajem plac m 2, 1/1, sa dva mon - ta`na objekta - voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/ Prodajem imawe, selo Me e a, na glavnom putu Gradi{ka - K. Dubica, povoqno za pumpu, tel. 065/

32 i 15. jul GLAS SRPSKE OGLASI Prodajem plac u Bijeqini na odli~noj lokaciji, preko puta marketa "Tempo", m 2, tel. 065/ Prodajem povoqno m 2 zemqe kod "Unisa" u Rami}ima, tel. 065/ Prodajem plac u Lakta{ima, m 2, povoqno, tel. 065/ Prodajem plac u Adi, tel. 066/ Lakta{i - Mahovqani prodajem 27 dunuma zemqe uz put Lakta{i - Gradi{ka, tel. 065/ Prodajem plac u Slatini m 2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ Povoqno prodajem plac u Rami}ima kod zgrada, povr{ine m 2, tel. 065/ Prodajem plac m 2 kraj glavnog puta blizu Slatine, pogodan za vikendicu - vrlo povoqno, tel. 065/ Prodajem placeve u Krupi na Vrbasu, desna obala, tel. 066/ Prodajem plac u Barlovcima m 2, kraj asfalta, struja i voda, cijena evra, tel. 066/ Prodajem placeve u Slatini, tel. 066/ ; 066/ Prodajem 4,5 dunuma zemqe u Malom Bla{ku, pored ulice, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem vi{e placeva u Trnu, tel. 066/ Prodajem dvije parcele u Motikama, pogodno za vikendicu, ima struja i voda, tel. 065/ Prodajem 15 dunuma zemqe u Mahovqanima kod aerodroma, pored puta Bawaluka - Gradi{ka, tel. 065/ Prodajem placeve na atraktivnoj lokaciji u Aleksandrovcu, 1/1, svi UTU, tel. 065/ Prodajem plac, 600 m 2, ul. Novaka Piva{evi}a, mjesna zajednica Ada, tel. 065/ Bawaluka - Trn prodajem dva placa po m 2, tel. 065/ Prodajem zemqu u Dervi{ima, tel. 065/ Prodajem 180 m 2 zemqe hitno - struja, voda, 300 m do glavnog puta, deset km od Bawaluke, tel. 065/ ; Prodajem dva placa kod {kole u Motikama, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ , / Prodajem deset dunuma zemqe i pet dunuma {ume na Star~evici, 3,5 km od centra, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem plac-zemqu u ^arda~anima, m 2, cijena 23 KM/m 2 (regulacionim planom predvi ene dvije hale), tel. 065/ Povoqno prodajem plac preko puta pumpe "[eva" na Pavlovcu, papiri uredni, dozvoqena gradwa, tel. 066/ ; 066/ Prodajem plac od m 2 u Desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 m od "Vodovoda", tel. 066/ ; 051/ Prodajem plac-zemqu u Kr~maricama m 2, cijena KM (mo`e zamjena za stan), tel. 065/ Prodajem plac 741 m 2 na Drakuli}u kod spomen-kosturnice, vl. 1/1 sa svim gra evinskim projektnim dozvolama, temeq 9h10 m, tel. 065/ Prodajem zemqu na Star~evici ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", tel. 065/ Bawaluka, Barlovci, plac 1233, struja, voda, 1/1, kilometar iza kasarne Zalu`ani, tel. 065/ Prodajem dva dunuma zemqe, Gorwi Drakuli}, tel. 051/ ; 066/ Prodajem plac u Barlovcima 361 m 2, tel. 065/ Prodajem dva placa u [argovcu (1.300 m 2 i m 2 (kod prodavnice "Jabuka"), dokumentacija 1/1, tel / Prodajem plac m 2 Bawaluka - Barlovci, tel. 065/ Prodajem povoqno m 2 zemqe u Krupi na Vrbasu, struja, voda, asfalt, povoqno za ku}u ili vikendicu, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/ ; Prodajem dva placa povr{ine 500 i 706 m 2, dozvoqena gradwa porodi~nih ku}a, ulica Franca [uberta, Bawaluka, tel. 051/ Prodajem plac u Ma iru, 742 m 2, voda, struja, put, vlasni{tvo 1/1, cijena KM, tel. 066/ Bawaluka - Prije~ani, prodajem tri placa uz asfalt, desno, cijena 25 KM/m 2 i {umu m 2, fiksno KM, tel. 051/ ; 065/ Prodajem povoqno plac, ~etiri kilometra od grada, Lau{, papiri uredni, dozvoqena gradwa, tel. 066/ Prodajem 500 m 2 i m 2 zemqe uz as- faltni put Bawaluka - Sara~ica, cijena 60 KM/m 2, od centra {est km, papiri 1/1, tel. 051/ , 065/ Bawaluka - Kuqani prodajem deset dunuma zemqe uz put Kuqani -Rami}i, tel. 065/ Prodajem plac 550 m 2 u Kuqanima, izme u crkve i zgrada, struja, voda, telefon, kanalizacija, tel. 066/ Prodajem m 2 placa u Trapistima sa izlazom na Vrbas, tel. 065/ Prodajem plac u [argovcu, 1/1, dozvoqena gradwa, veli~ina 940 m 2, tel. 051/ ; 066/ Prodajem u Trnu plac 550 m 2, 1/1, povoqno, tel. 065/ Prodajem pet dunuma zemqe u [u{wa- rima, blizina autootpada i tri i po dunuma pored Vrbasa, tel. 066/ Prodajem plac 650 m 2, Petri}evac, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem m 2 zemqe u Pavlovcu, voda, struja, telefon i asfalt na placu, tel. 066/ Prodajem dva dunuma zemqe kod Prwavora, tel. 065/ Prodajem zemqu u Ulciwu 250 m 2, nalazi se blizu gradske pekare, ima struju, vodu i telefon, tel. 051/ Prodajem plac, Star~evica, ul. Starog Vujadina, 800 m 2, urbanisti~ka saglasnost 1/1, asflat, struja, voda, kanalizacija, tel. 065/ Prodajem placeve u [argovcu, struja, voda, papiri uredni, 1/1, tel Prodajem povoqno, {est dunuma zemqe, vlasni{tvo 1/1, pogodno za vikendicu, mogu}a zamjena za stan u Bawaluci uz moju doplatu, tel. 065/ Prodajem plac od 600 m 2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ Prodajem 3,5 dunuma zemqe u ^okorskim poqima 200 m od Kowi~kog kluba, papiri uredni, voda i struja na parceli, tel. 066/ Prodajem plac 895 m 2 i poslovni prostor na placu 36 m 2, ulica Du{ana i Vlade Kopawe 12, Lau{, cijena KM, tel. 065/ Prodajem plac u Slatini, 1/1, voda, struja, asfalt, cijena 13KM/m 2, tel. 051/ , 065/ Prodajem plac za ku}u 600 m 2 u Prije~anima ({est kilometara od centra Bawaluke), vlasni{tvo 1/1 cijena evra, tel. 051/ ; 065/ Prodajem plac, 521 m 2, u Prije~anima, 35 KM/m 2, tel. 065/ Prodajem dva dunuma zemqe u [u{- warima uz rijeku, pogodno za vikendicu - povoqno, tel. 066/ Prodajem plac, 500 m 2, kraj asfalta, papiri 1/1, ul. Tuzlanska 76, dozvoqena gradwa, Star~evica, tel. 051/ Prodajem na Star~evici plac 525 m 2, tel. 065/ Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, 580, 620 i 640 m 2, voda i struja, tel. 065/ Prodajem pet dunuma zemqe u Doboju - Lipac, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem povoqno placeve u Pavlovcu, tel. 065/ Prodajem pet dunuma zemqe na ^okorskim poqima uz put, uli~na rasvjeta 12 KM/m 2 mo`e u komadu i u parcelama, tel. 051/ , 065/ Prodajem plac sa mawom ku}om u Lak - ta{ima 2500 m 2, KM, tel. 066/ Prodajem gra evinsko zemqi{te, m 2, preko puta Rebrova~ke crkve, predvi ena izgradwa poslovno-stambene zgrade 100h16, Po+P+3+M (6.400 m 2 ), tel. 065/ Prodajem osam dunuma zemqe, cijena KM/dunumu, tel. 065/ Prodajem plac sa podumentom, nalazi se blizu Kla{nica, tel. 066/ Bawaluka - Rami}i prodajem plac 472 m 2 i plac 985 m 2, tel. 065/ Prodajem mawe placeve, cijena povoqna, nalaze se na po~etku Jakupovaca, blizu autoputa, tel. 066/ Prodajem plac na moru 227 m 2, Milna - Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 066/ Prodajem plac u Slatini, asfalt, gradska voda, struja i vikend ku}u ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/ Prodajem plac od 200 m 2 u Bilicama, Vruqe kod [ibenika, tel. 065/ ; 065/ Trn-[u{wari plac 1/1, m 2, 1m 2 16,50 KM, dozvoqena gradwa, tel. 065/ Prodajem vi{e parcela u [argovcu po 500 m 2, pojedina~no ili zajedno, vl. 1/1, cijena ve} od 20 KM/m 2, tel. 066/ Prodajem placeve u Motikama, tel. 066/ Prodajem baru u Gorwoj Piskavici kod Jovani} mlina, 2.400m 2, tel. 066/ Prodajem dva placa od 450 i 850 m 2 u bli - zini Slatine, povoqno, tel. 065/ Prodajem placeve kod motela "Brvnara" - Motike, povoqno, vlasni{tvo 1/1, tel. 066/ Prodajem plac 636 m 2 na po~etku Motika, {est kilometara od centra, preko Paprikovca, put, voda, struja, papiri 1/1. Cijena 24 KM/m 2, tel. 066/ Prodajem povoqno dva dunuma zemqe u [u{warima uz rijeku pogodno za vikendice, tel. 066/ Prodajem plac u Rije~anima, 7,5 dunuma, vikendica, ima struja i voda, ~etiri kilometra od Lakta{a, tel. 065/ Prodajem dva dunuma zemqe, Gorwi Drakuli}, tel. 051/ ; 066/ Prodajem dunum zemqe u Trnu preko Vrbasa, tel. 065/ Prodajem plac u [u{warima povoqno, dozvoqena gradwa, zvati od 19 do 21 ~as, tel. 051/ KUPOVINA Kupujem zemqu kod petqe u Topoli, uz autoput, tel. 065/ Kupujem plac ili stariju ku}u uz Vrbas od Krupe na Vrbasu prema Bawaluci, tel. 066/ ZAMJENA Mijewam ~etiri dunuma zemqe u poqu na po~etku [u{wara za garsoweru u Bawa - luci uz doplatu, tel KIOSCI PRODAJA Prodajem mawi metalni kiosk pogodan za ~uvara, cijena 400 KM, tel. 066/ Prodajem metalni kiosk, dobro o~uvan, visina 2,7 m, povr{ine 4,5 m 2, cijena KM, tel. 065/ SOBE IZDAVAWE Izdajem sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz (dvori{na ku}a), tel. 051/ Izdajem dvokrevetnu sobu preko puta "Orhideje", ul. Kozarska 20, Bawaluka, tel. 066/ ; 051/ Izdajem sobu sa zajedni~kom kuhiwom i kupatilom u centru u ul. Vase Pelagi}a br. 50, tel. 051/ Izdajem u centru grada dvojici studenata dvokrevetnu sobu, tel. 065/ Izdajem studentu ili aku dvokrevetnu sobu, Mi{i}a br. 47, sedmi sprat, stan 87, tel. 065/ ; 051/ Izdajem dvokrevetnu sobu u centru grada, tel. 065/ Izdajem namje{tenu sobu studentkiwi, Borik, blizina Ekonomskog fakulteta, tel. 051/ Izdajem dvije dvokrevetne sobe sa upotrebom kuhiwe studentima, cijena 150 KM po krevetu, tel. 065/ Izdajem veliku namje{tenu sobu, Nova varo{, Pave Radana, odvojen ulaz, bez gazda, pogodno za zaposlene, tel. 066/ Izdajem nepu{a~ima jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu, kao i le`aj u dvokrevetnoj sobi, sa odli~nim grijawem, u nasequ Nova varo{, tel. 051/ ; 065/ Izdajem djevojkama jednokrevetnu sobu sa grijawem u centru Bawaluke, tel. 051/ Izdajem u Obili}evu dvokrevetnu sobu u zgradi, sa posebnim ulazom, upotrebom kuhiwe i kupatila, TV, centralno grijawe, internet, tel. 065/ Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, Borik, tel. 066/ Izdajem u potkrovqu kuhiwu, sobu i kupatilo za jednu ili dvije osobe, povoqno, tel. 065/ Izdajem djevojkama sobu sa dva le`aja u trosobnom stanu u Novoj varo{i, stan bez gazda, tel. 065/ Izdajem jednosoban stan ima centralno grijawe, kablovsku, TV, internet, nova gradwa, povoqno, tel. 051/ ; 065/ Iznajmqujem `enskoj osobi sobu u Boriku, tel. 065/ Hitno izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu u zgradi, uz upotrebu kuhiwe, ve{ ma{ine, kablovske TV, Obili}evo, tel. 065/ ; 066/ Izdajem dvokrevetnu sobu sa ni{om i kupatilom, poseban ulaz u centru, tel. 065/ Izdajem sobu studentkiwi (nepu{a~u) u centru grada - upotreba kuhiwe, kupatila, kablovske, tel. 066/ Izdajem studentima namje{tene sobe kod "Apeirona", Fabrika obu}e, sve zasebno, sprat ku}e, cijena po dogovoru, tel. 065/ Izdajem namje{tenu sobu u ku}i, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 051/ Izdajem dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhiwe i kupatila, Obili}evo, ul. G. Principa 30, tel. 051/ ; 065/ Izdajem studentima ili acima namje{tenu sobu, sprat ku}e, poseban ulaz, kod "Apeirona" i Fabrike obu}e, tel. 065/ Izdajem namje{tenu jednokrevetnu sobu mu{karcu, kablovska i zimi grijawe, tel. 065/ , 051/ Izdajem namje{tenu sobu, ul. Marka Kraqevi}a 9, tel. 051/ Izdajem dvije jednokrevetne sobe za samce, sa upotrebom ~ajne kuhiwe, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 066/ Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu sa grijawem u Boriku studentkiwama, cijena po dogovoru, tel. 066/ Hitno tra`im sobu s posebnim ulazom i kuhiwom, tel. 065/ VIKENDICE PRODAJA Prodajem vikendicu i m 2 placa (vo}waka) u Rije~anima kod Lakta{a, gra evinska, urbanisti~ka dozvola, 1/1, hitno, tel. 065/ Prodajem vikendicu 6h5 sa m 2 zemqi{ta u Gorwoj ^esmi, cijena KM, tel. 065/ Prodajem drvenu vikendicu, wema~ke proizvodwe, o~uvana, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem vikendicu, dva dunuma zemqe, vo}e, struja, bazen ki{nice sve u ogradi, Bo{kovi}i, Aleksi}i, Lakta{i, tel. 066/ ; Prodajem vikendicu u Krupi na Vrbasu, iznad slapova, 60 m 2, cijena KM, tel. 065/ Prodajem vikendicu, u Zelenom viru (struja i voda), zvati polije 17 ~asova, tel. 051/ Prodajem ili mijewam za stan ve}u vikendicu u [u{warima, tel. 065/ Prodajem mawu vikendicu u [u{warima sa pet dunuma zemqe, tel. 065/ Prodajem imawe u ^arda~anima, ve}u vikendicu, voda, struja, telefon, vo}wak, sedam dunuma zemqe, useqivo, mogu i placevi, tel. 051/ Prodajem vrlo povoqno vikendicu i 950 m 2 placa blizu centra u Slatini, tel. 065/ Prodajem vikendicu u ^arda~anima, ~vrsta gradwa, voda, struja, tel. 065/ ; 065/ Prodajem vikendicu na putu Bawaluka - Jajce, osam kilometara od Bawaluke, ima i struju i vodu, tel. 065/ Prodajem nezavr{enu vikendicu 9h8 sa m 2 zemqi{ta na Kr~maricama, cijena KM, tel. 065/ Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, `iva ograda, povoqno, tel. 066/ MOTORNA VOZILA PRODAJA Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, g. p., registrovan do decembra godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/ Prodajem "alfu 145", motor 1,6, gas-benzin, g. p. 1996, registracija istekla, cijena KM, tel / Prodajem VW "{aran", 1,9 TDi, kraj godine, automatik, ful oprema, u odli~nom stawu, tel. 065/ Prodajem "golf 2", registrovan do kraja godine, cijena povoqna, tel. 066/ Prodajem "mercedes 190 D", god. proizvodwe, {iroka lajsna, {iber centralna, KM, tel Prodajem "ford fijestu 1,4", god KM sre en i o~uvan, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "opel kadet" kocka, svijetlozeleni, sre en i sa~uvan kao nov, metalik, vlasnik, cijena po vi ewu, tel. 051/ Prodajem "golf 2", potpuno sre en (lakiran, sre en motor i registrovan), cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem kamion cisternu od rostfraja, povoqno, tel. 066/ Prodajem "mercedes 240 D", god. proizvodwe, registrovan u dobrom stawu, KM, tel. 065/ ; 065/ Povoqno prodajem "mercedes 124/123", 200 D u odli~nom stawu, sivi metalik, KM, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "spark {evrolet", c.b. el. podiza~, klima, ct. ure aj brzina, g.p. 2005, tel. 051/ Prodajem "lan~iju", g. p., 990 cm 3, mali potro{a~, povoqno, u dobrom stawu, lijep automobil, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "ford fokus 1.6. TDCI", god., crveni, sport, oprema 110 KS, km, cijena KM, registrovan do godine, tel. 065/ Prodajem "golf 5" sa troja vrata, tel. 065/ Prodajem "reno megan kabrio", g. p., pre{ao km, kupqen u "Union" salonu, ekstra stawe, redovno servisiran, cijena KM, tel. 065/ Prodajem "reno lagunu 109 DCI", godina, KM, tel. 065/ Hitno prodajem "mercedes benc 190", vozilo je godi{te, motor u lo{em stawu, tel. 066/ Prodajem "mercedes" kombi 92. g.p. dizel, 250 teretni, povoqno, malo pre{ao, KM, tel. 065/ ; 065/ Prodajem moped "robot jamasaki 500 TZ", 49 cc, 2009, tel. 051/ Prodajem "mercedes C 220 CDI", g.p. 2002, tamnoplavi, metalik, pre{ao , tel. 065/ Prodajem "opel kadet", 1.2 g.p registrovan do kraja u dobrom stawu, cijena KM, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem "mercedes gen{er" 3000 cm 3, dizel, god, tel. 063/ Prodajem "fijat palio", g. p., ~etvoro vrata, registrovan, tel. 066/ Prodajem "jugo 45" neregistrovan, tel. 065/ , 051/ Prodajem "nisan" dizel 2,3 super limarija, a motor dobar nepoderiv, KM, tel. 065/297493; 065/ Prodajem "mercedes E 200" CDI 2007, tel. 065/ Prodajem "ford sijeru" i "moskvi~", cijena po dogovoru, tel , 065/ Prodajem motocikl, 200 cm 3, povoqno, tel. 065/ Prodajem "opel kalibru 2.0i16v", 90, o~uvan, klima, alu felge, crna boja, istekla registracija, povoqno, mogu}a zamjena, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem "golf 2", godina proizvodwe, 1.6 dizel, metalik, povoqno, tel. 051/ Prodajem "ford sijeru 1.8" limuzina, 90, novi model, tamnocrven, o~uvan, istekla registracija, povoqno, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem yip "frontera 2,3 TDI" 74 KV, godina proizvodwe 1993, pre{ao km, reg., boja metalik zelena, mo`e zamjena za mawe i novije dizele, 8900 KM, super stawe, Trebiwe, tel. 065/ Prodajem "mercedes E 300" TD 1997, tel. 065/ Prodajem motocikl "kanuni", 200 cm3, star tri godine, tel. 065/ Prodajem "rover 200" metalik plav, godina proizvodwe, petoro vrata, kubika, registrovan do maja godine, tel. 066/ Prodajem "pasat" karavan 1.600, dizel, povoqno, nema nimalo korozije, zdrav lim i motor, KM, tel. 065/ ; 065/ Prodajem "golf 2", registrovan, u voznom stawu, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem "mercedes 190 D", 92.g.p., registrovan do 1/13, crni, alarm, ABS, centralna, {iber, al. felge, tel. 065/ Prodajem "lagunu", godi{te, 1,9 D, tel. 066/ Prodajem "opel vektra" dizel 1700, registrovana do , tel. 065/ Prodajem "reno 5", neregistrovan, o~uvan, tel. 065/ Prodajem "sitroen ZX", 1,4, g.p mo`e i za dijelove, tel. 065/ Prodajem "reno laguna 1,6", 16 V, g., el. paket, klima, navigacija, registrovan, u odli~nom stawu, tel. 066/ Prodajem "golf" benzin, 87. god., 40 KW, registrovan godinu, cijena KM, tel. 066/ Prodajem "ford eskort" 1,3, g. p., registrovan do maja godine, tel. 065/ "Nisan targo kabriolet" 100NH 2.oi, 94, ko`a, spojleri, 150 KS, alu felge, registrovan, bijela boja, 220 km/h, KM, tel. 065/ "Skuter jamaha" 125, g.p. o~uvana, kompletna, prvi lak, 110 km/~, istekla registracija, Bawaluka 799 KM, tel. 066/

33 OGLASI GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Prodajem "reno 9" dizel veoma o~uvan a mala potro{wa, zvati od 19 do 21 ~as, tel. 051/ "Ford orion dizel", g.p. pet brzina, solidan, ~etvoro vrata, istekla registracija, crna boja, povoqno, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem "mercedes" E 220 CDI, 02 automatik, ko`a, silver, registrovan, alu felge, KM, mogu}a zamjena - jeftinije, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem skuter "xilera raner" 125 cm 3, godi{te, istekla registracija, cijena 700 evra, tel. 051/ ; 065/ KUPOVINA Kupujem sve vrste automobila do 300 KM, tel. 065// Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/ DIJELOVI I OPREMA Prodajem kuku sa branikom za "golf 2", 70 KM, tel. 066/ Prodajem dvije gume, 155r 12 sa felgama "nd nisan", tel. 065/ Prodajem ~etiri qetne gume i ~etiri zimske sa al. felgama BV, tel. 065/ Auto-guma "kontinental" nova 195h55 R 16 za 200,00 KM (fiksno), tel. 065/ Prodajem ~etiri gume qetne za yip 215/55/ 16, polovne, cijena 100 KM, tel. 065/ Prodajem prikolicu sa arwevima, tel. 051/ ; 065/ Prodajem gume , tel. 065/ Prodajem dvije gume i gume i 4 al. felge "opel vektra", tel. 065/ Prodajem aluminijumske felge 17 cola sa gumama ekstra povoqno, tel. 065/ Prodajem ili mijewam prikolicu sa dvije oso vine, istekla registracija, tel. 065/ Prodajem dvije automobilske gume "trajal" R 15, cijena 30 KM, tel. 065/ Prodajem "vektrine" al. felge, 16 cola, ~etiri rupe, sa gumama, tel. 065/ Aluminijumske felge BMW, "opel", "folks vagen", 15 cola, ~etiri rupe, sa ili bez guma, "opel" original 14-ke, "mercedes" `i~ane BBS, tri komada, Bawaluka, tel. 063/ Prodajem prikolicu, neto nosivost 400 kg, sa ceradom, jamovi rostfraj, 450 KM, tel. 066/ Prodajem ~etiri alu felge sa gumama, 14- ke petokrake, cijena 250 maraka, tel. 066/ Prodajem alu-felge za "audi jaje" sa gumama 195/50/15, cijena 250 KM, tel. 065/ MA[INE I ALATI PRODAJA Prodajem hidrauli~nu dizalicu za podizawe kamiona, tel. 065/ Prodajem ma{inu za obradu drveta, za izradu `qebova, brodskog poda, lamperije, tel. 065/ Ma{ine poluautomatske za proizvodwu gaziranih sokova i sirupa, tel. 065/ ; 065/ Prodajem dijamante od pet karata za ravnawe tocila-brusnih plo~a, proizvodja~ SFRJ, tel. 066/ Prodajem elektromotore 4 KW '2860%1,5 KW 2860 i 0,75 KW 2860% min, tel. 065/ Prodajem polovnu {iva}u ma{inu "singer" u koferu, povoqno, tel. 051/ Prodajem pr`ionicu kafe, kapacitet 15 kg, sa opremom, cijena KM, tel. 066/ Prodajem ispravnu pekarsku mije{alicu za tijesto, "Kiblo" 80 litara, fiksno 500 KM, tel. 066/ Prodajem prekrupac sa mrvilicom, tel. 065/ Prodajem oblaricu sa prekrupa~em, monofazna, proizvo a~ B. Kostajnica. Cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal "metalac SB-26 profesional MK-2", ispravna, kao nova, cijena povoqna, tel. 066/ TRGOVINA PRODAJA Prodajem komplet trgova~ki inventar, izdajem prostor za sve namjene, tel. 065/ ; 066/ UGOSTITEQSTVO PRODAJA Prodajem motel sa 12 soba, cijena evra, tel. 065/ Prodajem povoqno aparat za kafu, {poret rostfraj, tri eta`e, Srbija, tel. 065/ Prodajem gostionicu sa {est soba, cijena povoqna, tel. 065/ Prodajem barske stolice, drvene, tapacirane, stare dvije godine, 30 kom., mo`e na komad, Bawaluka, tel. 063/ Prodajem jedan vise}i sto "bavarija", ~etiri vise}e stolice i 12 ba{tenskih stolica, tel. 065/ Prodajem gostionicu sa {est soba u Bawaluci, tel. 065/ POQOPRIVREDA PRODAJA Prodajem balirano sijeno, kvalitetno, tel. 051/ Prodajem malo kori{}en krupwa~ i prokrupwa~ marka "oyaci" i nekori{ - }enu ceradu 14x6 metara, tel. 065/ Prodajem p{eni~nu slamu u Aleksandrovcu, tel. 065/ ZAMJENA Mijewam prikolicu za traktor za sviwe i koze, tel. 065/ GRA\EVINARSTVO PRODAJA Hrastova daska, 30 mm, suva, 600 KM/m 3, tel / Prodajem dva dvokrilna prozora 170h130 postakqena, tel. 065/ Prodajem nova drvena vrata sa {tokom, cijena 80 KM i `eqezna unikatna za 300 KM, tel. 066/ Prodajem metalne spiralne stepenice, tel. 066/ Prodajem polovna tri krila prozora 50h70 cm, cijena 50 KM sve, tel. 065/ Prodajem 25 metara pocin~anih cijevi za vodu, koqena, tri ventila, novo, sve 130 KM, tel. 065/ Prodajem bukov parket 300h58h21, zidne kerami~ke plo~ice 40h25 i podne 33h33 cm, tel. 065/ Prodajem stari klesani kamen, tel. 066/ Prodajem betonske cijevi fi 50h100 cm, {est komada, tel. 051/ Prodajem suvu hrastovu dasku debqine 5cm i du`ine 4m, tel. 065/ Prodajem polovnu drvenu stolariju, vrata i prozore, prozori postakqeni i sa griqama, tel. 065/ RA^UNARI PRODAJA Primam na poklon polovni kompjuter, tel. 065/ MOBILNI TELEFONI PRODAJA Mobilni telefoni, starije generacije, sa i bez kamere, dijelovi, baterije, puwa~i, brzi servis, Bawaluka, tel. 066/ MUZIKA PRODAJA Prodajem klavir "pijanino cerni", povoqno, tel / Prodajem harmoniku od 60 basova, i novu harmoniku 32 basa, cijena po vi ewu, tel. 065/ Prodajem vufer sa poja~alom 250 W, cijena 150 KM, tel. 065/ APARATI ZA DOMA]INSTVO PRODAJA Prodajem polovan el. {poret (gasstruja) 120 KM "kon~ar", tel. 065/ Prodajem el. {poret, "Corona" (Slo), puklo staklo, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem zamrziva~ 400 litara, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem ve{-ma{inu u odli~nom stawu "gorewe", Lakta{i, tel. 051/ ; 063/ Prodajem ve{-ma{inu "obod 6" ispravnu i kupujem kazan za "obod 7", tel. 065/ NAMJE[TAJ PRODAJA Garnitura: trosjed, dvosjed i foteqa o~uvana, povoqno, tel. 065/ Prodajem povoqno spava}u sobu, dnevni boravak, bijelu tehniku, tel. 051/ , 065/ Prodajem regal i ugaonu garnituru (trosjed na razvla~ewe, dvosjed, ugaoni dio, foteqa i tabure), tel. 051/ ; 065/ Prodajem zamrziva~ sa dodatkom, cijena 150 KM, tel. 066/ Prodajem regal komodu, dvosjed, kau~, trosjed, kuhiwski namje{taj, zbog selidbe, tel. 066/ Prodajem vitrinu, regal, komodu i ugaonu garnituru, tel. 066/ Prodajem ugaonu i dva kau~a, veoma povoqno (kori{}eno), tel. 065/ Prodajem {poret na gas sa gasnom bocom, tel. 066/ Prodajem namje{taj: spava}u sobu, dnevni boravak i bijelu tehniku, tel. 065/ ; 066/ Povoqno prodajem polovnu komodu du`. 175 cm, visina 92 cm, sto za dnevni boravak, "Brest" Slovenija, tel. 065/ Prodajem mawu pe} na ~vrsto gorivo "preporod" 50 KM, tel. 065/ Prodajem kau~, plus dvije foteqe, plus sto, sve puno drvo, tel. 065/ Prodajem sto za kompjuter, tel. 066/ Prodajem ugaonu garnituru (o~uvanu) 280 h 200, tel. 065/ Prodajem fotequ od bambusa, tel. 065/ Prodajem ugaonu garnituru (o~uvanu), tel. 065/ Prodajem {poret na drva "smederevac" i kombinovani fri`ider, tel. 066/ Prodajem ormar {irina 150, visina 225 cm, klizna vrata, kao nov, boja bukva, tel. 065/ Povoqno prodajem zamrziva~ 200 l "Gorewe" ispravan i kombinovani fri`ider 250 l, i 50 l duboko "Elektroluks", tel. 051/ ,065/ Prodajem krevet i kau~, povoqno, tel. 066/ Prodajem trokrilni regal, 100 KM, tel. 066/ Povoqno prodajem polovnu komodu du` 170x90 cm drvo, boja braon, tel. 065/ Prodajem dvije kompjuterske stolice, tel. 065/ Prodajem novu ko`nu garnituru (trosjed, dvosjed i foteqa), italijanski dizajn, povoqno, tel. 065/ Prodajem dvosjed, kuhiwu dva dijela, komodu, trokrilnu dva dijela, {poret na struju, u dobrom stawu, tel. 066/ USLUGE OSTALO Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/ Brzo, kvalitetno i sa garancijom radim vodoinstalacije i kanalizaciju, kao i sitne popravke, te ma{insko od - {to pava we, Rako, tel / ; 051/ Ovla{teni prevodilac-stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik, Aleja Sv.Save 30. Prijem dokumenata od 8 do 20 ~asova, tel / Molerske radove izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, tel ; / ^i{}ewe lokala, poslovnih prostora, kancelarija, stanova, vrlo povoqno, tel. 065/ Ako trebate kvalitetnu uslugu iskusnog notara, tel. 065/ Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/ Profesor engleskog jezika daje ~asove (sedam KM) i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/ Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel. 065/ Nudim usluge kre~ewa, gletovawa, unutra{we fasade, radim i demit fasade i keramiku, tel. 066/ Profesorka matematike sprema ake za prijemne i popravne ispite, tel. 065/ Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/ Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/ ^asovi engleskog jezika prevodi srpski, engleski, sudski tuma~, tel. 065/ Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra uje nove elektroinstalacije, tel. 065/ Servis gumenih i PVC ~amaca, du{eka, monta`nih bazena, ribarskih odijela, varewe plastike, tel. 065/ Dimwa~ar - ~istim dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe, tel. 051/ ; 065/ Radim sve kerami~ke poslove, iskustvo i garancija, tel. 051/ ; 065/ Radim sve vodoinstalaterske poslove, povoqno - garancija, tel. 051/ ; 065/ Popravqam digitalni i analogni fotoaparat - Miki, tel. 065/ Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se s brojem polaznika, tel. 051/ ; 066/ Kre~ewe, gletovawe, tapete, unutra{we fasade, hidroizolacije, dekoracije, rigips, laminat, keramika, adaptacija, sanacija i zavr{ni radovi, tel. 066/ Izra ujem {amote za {porete, "alfe" sedmice i devetke, {amotiram i ostala lo`i{ta, tel. 051/ ; 065/ Ma{inske glazure, fasade, moleraj, sanacije, tel. 066/ Besplatno odvozim stare ve{-ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/ Ku}ni majstor obavqa vodo i elektro radove, popravke, od{topavawe odvoda, moleraj, tel. 065/ Prodajem ~ista~ na paru cijena 70 KM, tel. 066/ ; 065/ Tra`im na ~uvawe jedno ili dvoje djece, tel Profesorka wema~kog jezika, ovla{ - }eni sudski tuma~, povoqno prevodi i ovjerava sve vrste dokumenata i daje instrukcije, tel. 065/ ; 051/ Prevozim putnike automobilom na razne relacije (aerodromi, more) po dogovoru, veoma povoqno, tel. 066/ Kwigovo a sa licencom tra`i posao, tel. 065/ Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, prevoz po potrebi obezbije en, tel. 051/ ; 065/ Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/ Ozbiqna `ena sa iskustvom, ~uvala bi i wegovala starije osobe i djecu, ~istila bi poslovne prostore, ku}e, stepeni{te, tel. 066/ Fizoterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/ ^uvala bih djecu i pomagala starijim `enskim osobama, tel. 065/ Zidar povoqno malteri{e i zida ku}e, tel. 051/ Gradimo ran~eve, pravimo kamine, pecane, fontane i bazene, tel. 066/ Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/ Pru`am usluge provo ewa na ma arski jezik, mo`e i simultani prevod, tel. 065/ Izra ujem metalne ograde, kapije, nadstre{nice, zatvaram balkone i sve ostalo od metala, tel. 051/ ; 065/ Wegovateqica tra`i posao wege starijih, bolesnih, mo`e kuvawe u porodici, tel. 066/ Instrukcije za u~ewe osnovcima, stru~no i povoqno, daje u~iteqica i nastavnica, tel. 051/ ; 061/ VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, gletovawe, kre~ewe i lakirawe stolarije, tel. 066/ Potrebna dva saradnika za marketing, dodatni posao, tel. 066/ Ozbiqna `ena ~istila bi stanove, kafi}e i poslovne prostore, tel. 065/ [kola ra~unara "Giga Computers" nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima, polagawe sertifikata, zvati svaki dan od osam do 16 ~asova, tel. 051/ Sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi, za "golf" i "mercedes", tel. 065/ Kvalitetno i sa garancijom radim sve vrste vodoinstalaterskih radova, tel. 065/ Dajem instrukcije iz wema~kog i srpskog jezika, pripreme za prijemne i popravne ispite, tel. 066/ ; 051/ Profesor wema~kog jezika vr{i prevod uz ovjeru i daje instrukcije, tel. 065/ Ozbiqna `ena sa radnim iskustvom wegovala bi starije osobe, Bawaluka, tel. 065/ Ozbiqna `ena sredwih godina nudi usluge spremawa stana, kuvawa, kupovine namirnica, na pijaci i prodavnici, tel. 065/ Sanacija stanova, gra evinski radovi, farbawe, kre~ewe, vawska fasada, grijawe, vodoinstalacije, bravarski radovi, tel. 065/ ; 062/ ; 065/ Kucawe maturskih, diplomskih, seminarskih i magistarskih radova, tel. 065/ ; 062/ ; 065/ Vr{im nadzor nad izvo ewem radova (grijawe i klimatizacija) sa licencom, tel. 065/ ; 062/ ;. GARDEROBA PRODAJA Prodajem vi{e polovnih mu{kih odjevnih predmeta i cipela za mla e i starije, za qeto i zimu, povoqno, tel. 051/ Zbog zatvarawa butika prodajem `ensku garderobu. Omladinski program sve po 2-3 KM, tel. 065/ RAZNA ROBA PRODAJA Prodajem metalnu nadstre{nicu, demonta`nu, 12h4 metra, visina tri metra, za autopraonicu i sl., 1500 KM, tel / Prodajem nov trimer u kartonu 3ps, cijena 400 KM, tel Prodajem 150 kom. pulceva drvenih visina 2,8 m, 500 KM, tel. 066/ Prodajem veliku gasnu bocu i tri male za doma}instvo, tel. 066/ Prodajem metalnu cisternu l, nova, tel. 065/ Prodajem nov zidni nosa~ za TV i novu satelitsku antenu, tel. 066/ Prodajem dje~iji bicikl i "poni" bicikl, tel. 065/ Prodajem projektor "scenelghts", USB, mikro kartica, mogu}nost prikqu~ka na ra~unar, cijena 350KM - Hitno, tel. 065/ Prodajem sto za stoni tenis, dva reketa "head" za tenis, trpezarijski sto na rasklapawe sa {est stolica povoqno, tel. 065/ Prodajem {iva}u ma{inu marke "Pfaff", tel. 065/ Prodajem neipravnu ve{-ma{inu "gorewe", le`ajevi neispravni, tel. 065/ Linija za dejonizaciju vode kompletna, povoqno, malo radila, tel. 065/ ; 065/ Prodajem pi{toq 6,35 mm, "~e{ka zbrojovka", odli~no stawe, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem fiskalnu kasu, kafe-aparat sa mlinom i ambala`u za pivo i kiselu, tel. 065/ Prodajem fiskalnu kasu "inventa", defiskalizovana, tel. 063/ Prodajem gasnu bocu sa re{oom, ispravno, cijena 70 KM, tel. 065/ Prodajem odli~na jaka kola, gumewak za terete, mo`e se ka~iti za traktor i za zapregu, cijena po vi ewu, tel. 065/ Prodajem luster star 80 godina, nov zidni nosa~ za TV, novu satelitsku antenu, tel. 066/ Prodajem pi{toq zastava 7,65 mm, lova~ke pu{ke brokerica 12 mm i zastava 8h57 mm sa dokumentima, tel. 051/ Prodajem betoniranu grobnicu za ~eti - ri mjesta u grobqu Perduv, tel. 065/ Prodajem dje~iji zamak na naduvavawe 3h2,5 metara, cijena 100 KM, tel. 066/ Prodajem grobno mjesto na pravos - lavnom grobqu Borik u Bawaluci, tel. 066/ Prodajem {tence bernskog planinskog psa, stari {ezdeset dana, tel. 065/ Prodajem lova~ku pu{ku CZ-KG 1,6 mm, licima sa dozvolom, tel. 065/ Prodajem namje{taj, regale, ma{inu za {ivawe kabinet "jadranka", sve u odli~nom stawu, hitno, tel. 065/ ; 065/ Lova~ka pu{ka kombinovana, marke "^SSR zbrojovka", "brno", kalibar 16/7h57 r., tel. 061/

34 i 15. jul GLAS SRPSKE OGLASI Prodajem polovan tepih, 2,8h4,5 metara, povoqno, tel. 051/ Povoqno prodajem dvije sobne pe}ice, tel. 051/ Prodajem radijatore u odli~nom stawu - Lipovca, tel. 066/ Prodajem su e (escajg, tawiri, ovali, zdjele i kutla~e), tel. 065/ Prodajem opremu za frizerski salon, hitno, tel. 065/ Prodajem stalak za muzi~ku liniju i TV (mesing-staklo), tel. 065/ Prodajem {poret "smederevac", cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem fiskalnu kasu "inventa", defiskalizovana, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem pi{toq na dozvolu, neupotrebqavan, cijena po dogovoru, tel. 065/ Prodajem rakiju {qivu, kleku, kru{ku, 50 stepeni, tel. 066/ Prodajem grobnicu na grobqu "Sveti Pantelija" Borik, tel. 065/ Unikatni lova~ki karabin M-48, kalibra 7,9 mm, povoqno, tel. 061/ Prodajem vaqak za peglawe na staklu u ispravnom stawu, tel. 065/ Prodajem dvije pisa}e mehani~ke ma{ine, nove, mawa i ve}a, povoqno, tel. 051/ Prodajem na grobqu "Sveti Pantelija" betonsku grobnicu, dva rama, crni mermer, sa nadgrobnim spomenikom, tel / ; / Iza{la je kwiga o Drugovi}ima, autor Drago Jovanovi}, cijena 20 KM, tel. 065/ Prodajem betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 066/ ; 051/ Prodajem kazan za rakiju 100 l, proizvo a~ Slankatenac Novi Sad, u vrlo dobrom stawu, tel. 066/ Prodajem digitalni vitafon, 28 KM, tel. 061/ Prodajem porodi~nu grobnicu {esticu na Perduvovom grobqu, tel. 065/ Prodajem povoqno bagremovo koqe i deset kubika drva, tel. 065/ Prodajem kuku sa kotura~om za gra evinsku dizalicu, tel. 065/ Prodajem betonsku grobnicu za ~etiri sanduka u grobqu "Car Lazar" Drakuli}, tel. 051/ Prodajem koze i jarad, tel. 051/ , 065/ Prodajem gusanu pe}, kalorija i cirkulacionu pumpu za centralno grijawe, tel. 051/ ; 065/ Prodajem bagremovo koqe za ograde, vinovu lozu i pulceve za gra evinare, tel. 065/ Prodajem prijedorsku {qivovicu od plavih {qiva, odli~nog kvaliteta, jaka, ukusna, pogodna za sve prilike - slave, kr{tewa, svadbe, tel. 065/ Prodajem jaja japanske prepelice veoma povoqno, tel. 065/ Prodajem baliranu p{eni~nu slamu, tel. 066/ Prodajem sudoper lijevi, emajlirani kao nov, mikrotalasnu pe}nicu, odli~na i 1,3 m3 suve gra e, tel. 065/ Prodajem doma}e kupinovo vino, litar deset KM i doma}u rakiju od plave {qive, litar deset KM, tel. 065/ ; 051/ Prodajem jedno grobno mjesto na dobroj lokaciji na Novom grobqu Bawaluka, tel. 051/ Prodajem grobnicu {esticu bez nadgrobne plo~e na Perduvovom grobqu, tel. 051/ Prodajem dva grobna mjesta na Novom grobqu, pogodno za gradwu ~etvorke, tel. 066/ Prodajem grobnicu (6) u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/ Prodajem hrastovo bure za rakiju od 250 litara, cijena 1,5 KM po litru, tel. 065/ Ugaona garnitura, kolor TV, kompjuterski monitor, kuhiwski bojler "tiki" povoqno, Bawaluka, tel. 063/ Prodajem inventar za "braun" proizvode, tel. 065/ Prodajem povoqno komplet za solarno grijawe vode (kolektori, bojler, pribor), tel. 066/ Prodajem elektri~ni topionik za vosak, nov, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem kau~, dva balkonska prozora, dvije {iva}e ma{ine i vakuum sto za peglawe, tel. 051/ Prodajem tapacirane stolice sa metalnom konstrukcijom 20 KM po komadu, tel. 065/ Prodajem kompletnu opremu za stomatolo{ku ordinaciju, tel. 065/ Prodajem dva grobna mjesta na gradskom grobqu, tel. 066/ Povoqno prodajem pe} za eta`no grijawe "central", 23 kalorije i "vilovu" pumpu 130, tel. 065/ Rostfrajni rakijski kotao na vi{e vrsta goriva, profesional, tel. 065/ ; 065/ Prodajem DVD "daewoo", odli~an videorikorder "soni internacional", ~etiri glave, tel. 065/ Prodajem bagremovo koqe, tel. 065/ Prodajem pi{toq italijanska "bereta", 7,65 mm 2, licu sa odobrewem, plasti~ni ormari} sa dva ogledala, novo crijevo sa tu{ baterijom, tri nove ~esme za umivaonik i sudoper, jedan umivaonik, tel. 051/ ; 066/ Prodajem dva kau~a drvena sa~uvana, dvije foteqe drvene sa~uvane, jednu TA pe} ~etvorku, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i voza~e, jednu ko`nu novu bundu, tel. 051/ ; 066/ Prodajem pokretnu klimu kori{}ena sezonu, tel. 065/ Prodajem tri grobna mjesta, mo`e jedno ili dva, posebno, grobqe "Sveti Pantelija", Borik, Bawaluka, tel. 065/ Prodajem polovne kwige za osmi razred (dobro o~uvane), tel. 051/ Prodajem palmu viryinija, vis 1.50 m u saksiji, idealna za hotele i repr. prostore, cijena po dogovoru, tel. 051/ Prodajem kau~ veoma o~uvan, a povoqno, TV "gorewe" povoqno, staklene fla{e od litra i tegle, re{o na gas sa tri kuvala, tel. 051/ Prodajem dje~iju sobu, povoqno, tel KUPOVINA Kupujem zlatni i srebrni nakit, tel / Kupujem stari lomqeni zlatni i srebreni nakit u Lakta{ima, tel / Kupujem sviwac 3h2 m od drveta, tel. 065/ Kupujem stara odlikovawa, tel. 066/ IZDAVAWE Izdajem nadstre{nicu 300 m 2 u Dervi{ima sa velikim parkingom, 10 KM/m 2, tel. 065/ KU]NI QUBIMCI PONUDA Poklawam ma~i}e qubiteqima `ivotiwa, tel. 065/ Poklawam umiqato {tene o~i{}eno od parazita, tel. 066/ ZAPO[QAVAWE Primam dvije djevojke za rad u ro{tiqnici Bawaluka, tel. 065/ HITNO potreban konobar za rad u motelu "Kawon" u Kne`evu. Prijave slati na ili na telefon: 051/ Potrebne ~ista~ica i sekretarica u kafi}u, tel. ~etrdesetih godina tra`i posao u kuhiwi restorana, ro{tiqnici, brzoj hrani u Bawaluci, tel / Tra`i se radnica za prodaju i {ivawe zavjesa, tel. 065/ Kuvar sa iskustvom uz samostalan rad i pica majstor tra`i posao, mo`e more i van Bawaluke, tel. 066/ Mu{karac, iskren i po{ten, tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, elektri~ara, ~uvara poslovnih telekomunikacija, tel. 066/ Potreban radnik u kafi}u u Bawaluci, tel. 065/ TURIZAM PONUDA Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog sa trodnevnim boravkom na moru godine, tel. 051/ ; 065/ IZDAVAWE Izdajem sobe i apartmane Meqine Herceg Novi kontakt tel. 065/ Izdajem apartmane i studio apartmane u Neumu, tel / i 063/ Apartman do {est osoba, 40 evra dnevno, Tribw kod Vodica, tel / Apartmani -"Yoni", izdajem apartmane na samoj obali mora u Bao{i}u -Herceg Novi, cijena povoqna, tel Izdajem u avgustu apartmane u Pr~wu, Kotor, tel. 066/ Vodice kod [ibenika izdajem sobe s upotrebom kuhiwe, blizu pla`a, centar grada, sopstveni parking, cijena 100 kuna po osobi, dvoje djece jedno pla}a, tel Izdajem povoqno apartmane i sobe u Igalu, zvati poslijepodne, tel / Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj non-stop voda, parking i niz drugih pogodnosti uz hotel "Delfin", tel / Izdajem apartman sa ~etiri le`aja, velikom terasom i dvori{tem u Igalu, neseqe (cvjetni vrt), tel. 065/217/039, 065/607/482. Izdajem sobe ili apartman, Vodice - centar, blizu mora i svih sadr`aja. Zvati tokom cijelog dana, tel Neum, centar, izdajem apartmane 50 m od mora, tel. 063/ ; 036/ Izdajem dvosoban stan u Bijeloj sa povoqnim uslovima za qetovawe, tel. 065/ Izdajem velike i male apartmane u Hrvatskoj u Vodicama, blizu pla`e, tel / Izdajem lijepo namje{tene apartmane Srima III/43 A, Vodice - Hrvatska, tel / Neum - povoqno izdajem apartmane smje - {tene uz more, tel. 063/ ; 036/ Izdajem povoqno apartmane u blizini mora, Vodice, Hrvatska, tel / Izdajem nov apartman na Viru pored Zadra, s dvije spava}e sobe, pet le`aja, terasom, klimom, povoqno, tel Izdajem apartmane na Pagu od tri do {est le`aja, pogled na more, pet minuta do pla`e, tel. 065/ Izdajem povoqno apartmane u Bao{i}ima, 100 metara od mora, kablovska TV, tel Izdajem vikend ku}u, Zelenika, pet minuta do mora automobilom. Le`aj {est evra, soba, kuhiwa i kupatilo, tel. 065/ ; 066/ Izdajem sobe i apartmane, 100 m od mora u Herceg Novom, tel / Izdajem apartman u Igalu sa ~etiri le`aja, velikom terasom i dvori{tem, tel. 051/ ; 066/ Izdajem vikendicu u Kne`evu, 4+1 le`aj, minimalno sedam dana, 200 KM, tel. 065/ Izdajem apartmane u Zaostrogu, 100 metara od mora, tel / ; 00385/ Izdajem turistima vikendicu u Kne`evu tokom qeta, tel. 051/ ; 051/ Izdajem apartmane u \enovi}ima, 50 metara od mora, tel / Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/ ; 065/ Izdajem apartmane i studio apartmane u centru Neuma, tel. 063/ Neum, odmor u apartmanima na samoj obali, tel. 036/ ; 063/ LI^NI KONTAKTI Momak po{ten, iskren, {armantan tra`i po{tenu, lijepu i ozbiqnu djevojku od 25 do 33 god. za vezu, neozbiqne i sponzoru{e stop, tel / Mu{karac 60 godina, zdrav, normalan, veoma po{ten, moralan, karakteran, odgovoran i tolerantan, ne pije, ne pu{i, bez poroka, dru`equbiv, velikog duha, mnogo pro{ao i ostao ~ovjek, tra`i sli~nu saputnicu, tel. 066/ Galantan, {armantan gospodin iz EU visokog nivoa, zrelih godina, bez poroka, `eli da upozna u Bawaluci, mla u damu-djevojku, vitku, lijepe gra e, bez obaveza, tel / Diskretan, ozbiqan, 45 godina, `eli da upozna djevojku, `enu za povremene susrete, Bawaluka, tel / Ozbiqno povjerqivoj gospo ici, ili djevojci bez obaveza - slobodnoj koja cijeni moje i svoje, voli svojinsko doma}instvo, raditi i po{tovati zajedni~ki `ivot, tel / Mlada si lepa, vitka, poverqiva gospo ica djevojka bez obaveza? Tra`i{ sigurnost, `eli{ da u`iva{ pored pedantnog, kulturnog, obrazovanog gospodina?, tel IZDAJE SE poslovni prostor u centru grada od m 2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu - utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor 051/ Zvati od osam do 16 ~asova KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE mo`ete predati u "Minutica" kiosk br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara or evi}a 59, Bawaluka, (za vi{e informacija obratite se na tel. 051/ ) Tekst: Telefon:

35 OGLASI GLAS SRPSKE 14. i 15. jul

36 i 15. jul GLAS SRPSKE OGLASI Prodajem POSLOVNI PROSTOR 75 m 2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska. POVOQNO! Telefon: 065/ PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps Ps Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI i to sudija Aleksandra u pravnoj stvari tu`iteqa "Pink BH Company" d.o.o. Sarajevo, ulica Trg solidarnosti broj 10, Sarajevo, koga zastupa direktor Sikimi} \or e, protiv tu`enog "Catering" d.o.o. Bawaluka, ulica Vladike Platona broj 6, Bawaluka, koga zastupa direktor Bla`evi} Sawa iz Kozarske Dubice, ulica Mo{tani~ka broj 30, Kozarska Dubica, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i OGLAS Dana godine tu`ilac "Pink BH Company" d.o.o. Sarajevo, podnio je tu`bu protiv tu`enog "Catering" d.o.o. Bawaluka, ulica Vladike Platona broj 6, Bawaluka, koga zastupa direktor Bla`evi} Sawa iz Kozarske Dubice, ulica Mo{tani~ka broj 30, Kozarska Dubica. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itequ isplati iznos od 4.197,00 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od godine i da tu`itequ nadoknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana. Obavje{tavamo tu`enog "Catering" d.o.o. Bawaluka, ulica Vladike Platona broj 6, Bawaluka, koga zastupa direktor Bla`evi} Sawa iz Kozarske Dubice, ulica Mo{tani~ka broj 30, Kozarska Dubica, da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 15 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. DOM ZA DJECU I OMLADINU "KISEQAK" - u likvidaciji Kiseqak, Zvornik Na osnovu odluke Skup{tine povjerilaca od godine likvidacioni upravnik objavquje OGLAS Prodaje se putni~ko vozilo "PEUGEOT BOXER" dizel, bijele boje, devet/9/sjedi{ta, godi - na proizvodwe 2010, Broj {asije: VF 3YBBMFB , Broj motora: 10TRJ , Zapremina motora: 2198 cm3. Vozilo je pre{lo 3000 kilometara. Registracija istekla god. Po~etna cijena ,00 KM /slovima: dvadesetpethiqada 00/100. Licitacija }e se odr`ati godine sa po~etkom u 10 ~asova u prostoriji doma "KISEQAK" uz predo~ewe dokaza o uplati depozita. Pravo na u~e{}e na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na ime depozita uplate iznos od 2.000,00 KM na `iro-ra~un broj: Dom za djecu i omladinu "KISEQAK"-u likvidaciji. Vozilo se prodaje u vi enom stawu i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. Kontakt telefon: 065/ Likvidacioni upravnik Tani} Tanacko

37 OGLASI GLAS SRPSKE 14. i 15. jul PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE a.d. BAWALUKA Broj: /11 Datum: Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Preduze}a br /11 od dana godine, Odluke Nadzornog odbora Preduze}a br /11 od godine, ~lana 50. stav (1) ta~ka n). Statuta Preduze}a za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d Bawaluka, Uprava Preduze}a objavquje: OGLAS o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetawa-licitacije Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Bawaluka, sa sjedi{tem u Bawaluci u ulici Kraqa Petra I Kara or evi}a br. 93, kao nosilac prava svojine ogla{ava prodaju nepokretnosti, kako slijedi: I PODACI O NEPOKRETNOSTI 1. Poslovni prostor u Bawaluci, u ulici \ure \akovi}a br. 10., ukupne korisne povr{ine od 66 m2, upisan u Kwigu ulo`enih ugovora o prodaji poslovnih prostorija i gara`a List br. 159 K.O. Bawaluka 8, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi izgra enoj na k.~. br. 1419/0 K.O. Bawaluka 8, svojina Po{ta Srpske sa 1/1 dijela Po~etna prodajna cijena je ,00 KM 2. Poslovni prostor u Isto~nom Sarajevu, u ulici Zmaj Jovina bb-lamela br. 93-1, prvi sprat, ukupne korisne povr{ine od 101,30 m2, upisan u Kwigu ulo`enih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i gara`a List br. 427 K.O. Lukavica, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi izgra enoj na k.~. br n.p. K.O. Lukavica, svojina Po{ta Srpske sa 1/1 dijela. Po~etna prodajna cijena je ,36 KM 3. Jednosoban stan u Novom Gora`du, u ulici Centar 1 bb, ulaz bb, sprat 1, broj stana 1, ukupne korisne povr{ine 62,85 m2, upisan u Kwigu ulo`enih ugovora list br. 25 K.O. Kopa~i, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi izgra enoj na k.~. br. 6048/2 K.O. Kopa~i, svojina Po{ta Srpske sa 1/1 dijela. Po~etna prodajna cijena je ,00 KM. 4. Poslovni objekat sa zemqi{tem u Bile}i, u ulici Kraqa Aleksandra br. 26, izgra en 1985 godine, spratnost: podrum, prizemqe i sprat, ukupne korisne povr{ine objekta 1,780,68 m2 i ukupne povr{ine zemqi{ta od 1.622,00 m2, upisan u ZK-ulo{ku br. 26 K.O. Bile}a Grad, izgra en na k.~. br K.O. Bile}a Grad, svojina Po{ta Srpske sa 1/1 dijela. Po~etna prodajna cijena objekta sa zemqi{tem je ,45 KM 5. Poslovni objekat sa zemqi{tem u Srebrenici, u ulici Mar{ala Tita bb, izgra en godine, spratnost: prizemqe i sprat, ukupne korisne povr{ine objekta 818,83 m2 i ukupne povr{ine zemqi{ta od 3.400,00 m2, upisan u ZK ul. br K.O. SP Srebrenica, izgra en na k.~. br. 21/3 K.O. SP Srebrenica, svojina Po{ta Srpske sa 1/1 dijela. Po~etna prodajna cijena objekta sa zemqi{tem je ,00 KM 6. Poslovni objekat sa zemqi{tem u Vlasenici, u ulici Svetosavska br. 24., izgra en godine, renoviran godine, spratnost: podrum, prizemqe, sprat, ukupne korisne povr{ine objekta m2 i ukupne povr{ine zemqi{ta od 1.340,00 m2, upisan u ZK ul. br KO SP Vlasenica, izgra en na k.~. 4/4 K.O. SP Vlasenica, svojina Po{ta Srpske sa 1/1 dijela. Po~etna prodajna cijena objekta sa zemqi{tem je ,00 KM 7. Poslovni objekat sa zemqi{tem u Prijedoru, u ulici Bo{ka Buhe bb, izgra en godine, spratnost: podrum, prizemqe, prvi sprat, ukupne korisne povr{ine objekta m2 i ukupne povr{ine zemqi{ta od 3.615,00 m2, ozna~enog kao k.~. br. 826/1, upisan u ZK ulo{ku br KO SP Prijedor i ZK ul. br KO Prijedor, svojina Po{ta Srpske sa 1/1 dijela. Po~etna prodajna cijena objekta i zemqi{ta je ,00 KM 8. Poslovni objekat sa zemqi{tem u Kozarcu, u ulici Mladena Stojanovi}a bb, izgra en godine, spratnost: prizemqe, ukupne korisne povr{ine objekta 357,14 m2, i ukupne povr{ine zemqi{ta od 736 m2, upisan u ZK il.br. 46 KO Kozarac, izgra en na k.~. 3463/2 K.O. Kozarac, svojina Po{ta Srpske sa 1/1 dijela. Po~etna prodajna cijena objekta sa zemqi{tem je ,00 KM. 9. Stambeno-poslovni objekat u izgradwi u Sokocu, ul. Gruje Novaka, prema Projektu izvedenog stawa sa~iwenog od strane Zavoda za izgradwu Bawaluka iz g. izgra en u procentu od 42,8%, odobrewe za gra ewe dobijeno na osnovu Rje{ewa Op{tine Sokolac, Odjeqewe za privredu, finansije i dru{tvene djelatnosti, Odsjek za prostorno ure ewe i komunalnu djelatnost br. 03/ od godine, na zemqi{tu ozna~eno kao k.~. br. 1151/5 i dio k.~. br. 1151/11, upisano u List nepokretnosti-izvod br. 1218/1 K.O. Sokolac, povr{ine od 1.273,00 m2 Po~etna prodajna cijena objekta u izgradwi je ,00 KM Po~etna prodajna cijena naprijed navedenih nepokretnosti je utvr ena na osnovu procjene ovla{}enog procjewiva~a "Invent" s.o.d. Bawaluka, od kog iznosa se ne mo`e ponuditi mawa cijena. Nepokretnosti se prodaju u vi enom stawu. II NA^IN PRODAJE Prodaja nepokretnosti }e se izvr{iti usmenim javnim nadmetawem /licitacijom. Licitacija se mo`e odr`ati samo ako u woj prisustvuju najmawe dva u~esnika. Postupak prodaje nepokretnosti sprove{}e se pred komisijama za sprovo ewe javnog nadmetawa za prodaju nepokretnosti. III PODNO[EWE PRIJAVE I USLOVI PONUDE Pravo da u~estvuju na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do po~etka licitacije uplate kauciju u iznosu od 1 % od po~etne cijene nepokretnosti. Uz Prijavu za u~e{}e na licitaciji se dostavqa: - za fizi~ka lica (fotokopija li~ne karte) - za pravna lica: fotokopija Rje{ewa o upisu u sudski i drugi registar i JIB i punomo} za zastupawe. - dokaz o upla}enoj kauciji. Kaucija se upla}uje na ra~un Preduze}a broj: otvoren kod Nove Banke a.d. Bawaluka. Na uplatnicama kod svrha doznake nazna~iti: "uplata kaucije za u~e{}e na licitaciji za nepokretnost ". Samo lica koja nisu polo`ila odre enu kauciju ne u~estvuju u licitaciji. Prijave za u~e{}e na licitaciji za kupovinu pojedina~no odre ene nepokretnosti se dostavqaju neposredno Komisiji za sprovo ewe postupka javnog nadmetawa/licitacije ili putem Po{te na adrese na kojima }e se odr`ati licitacija za prodaju te nepokretnosti, nazna~ene pod ta~kom IV ovog Oglasa, do ~asa po~etka licitacije. Sa u~esnikom licitacije koji ponudi najve}u cijenu zakqu~i}e se kupoprodajni ugovor, u roku od 15 dana od dana odr`ane licitacije, a u iznos kupoprodajne cijene }e se ura~unati upla}ena kaucija. Kupoprodajna cijena se pla}a odjednom, prilikom zakqu~ewa ugovora o kupoprodaji, a predaja nepokretnosti u posjed kupca }e se izvr{iti u roku od 15 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Tro{kove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nepokretnosti, kao i tro{kove ukwi`be nepokretnosti snosi kupac. Ukoliko najboqi ponu a~ odustane od zakqu~ewa ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povra}aj kaucije, a ugovor se zakqu~uje sa sqede}im u~esnikom licitacije koji je ponudio najve}u cijenu, u daqem roku od 3 (tri) dana. IV DAN, ^AS I MJESTO LICITACIJE Javno nadmetawe za prodaju nepokretnosti - licitacija }e se odr`ati dana godine (ponedjeqak) u 12 ~asova, u mjestima kako slijedi: ¹ za prodaju poslovnog prostora u ulici \ure \akovi}a 10. Bawaluka, (pod rednim brojem 1.), u Bawaluci u ulici Kraqa Petra I Kara or evi}a br. 93, Kontakt osoba: Zoran Duri}, tel 051/ ¹ za prodaju poslovnog prostora u I. Sarajevu (pod rednim brojem 2.) i stambeno-poslovnog objekta u izgradwu u Sokocu (pod rednim brojem 9), u Sokocu, u ulici Cara Lazara bb, Kontakt osoba: Radomir To{i}, tel: 057/ ¹ za prodaju stana u Novom Gora`du (pod rednim brojem 3.), u Fo~i, u ulici Kraqa Petra I Kara or evi}a bb, Kontakt osoba: Svetislav Kova~evi}, tel: 058/ ¹ za prodaju poslovnog objekta sa zemqi{tem u Bile}i (pod rednim brojem 4.), u Trebiwu, u ulici Srpska 2, Kontakt osoba: Slobodanka Muratovi}, tel: 059/ ¹ za prodaju poslovnog objekta sa zemqi{tem u Srebrenici (pod rednim brojem 5.) i poslovnog objekta sa zemqi{tem Vlasenici (pod rednim brojem 6.), u Zvorniku, u ulici Svetog Save bb, Kontakt osoba: Miodrag Petrovi}, tel: 056/ ¹ za prodaju poslovnog objekta sa zemqi{tem u Prijedoru (pod rednim brojem 7.) i poslovnog objekta sa zemqi{tem Kozarcu (pod rednim brojem 8.), u Prijedoru, u ulici Bo{ka Buhe bb, Kontakt osoba: Jelena Duki}, tel: 052/ U~esnicima javnog nadmetawa-licitacije sa kojima se ne zakqu~i ugovor o kupoprodaji upla}ena kaucija se vra}a u roku od 2 dana od dana odr`anog javnog nadmetawa. V DODATNE INFORMACIJE Svim u~esnicima licitacije bi}e prethodno omogu}en uvid u podatke iz javnih registara o nepokretnostima, obilazak nepokretnosti, te uvid u stawe istih na terenu. Ovaj oglas }e biti objavqen u "Slu`benom glasniku RS", "Slu`benom listu BiH", dnevnim listovima, Bawalu~koj berzi, internet stranici Preduze}a, oglasnoj tabli u sjedi{tu Preduze}a u Bawaluci, ulica Kraqa Petra I Kara or evi}a br. 93, oglasnoj tabli u sjedi{tu Radnih jedinica Preduze}a, a tako e }e biti dostavqen: svim ministarstvima, na~elnicima op{tina na ~ijim podru~jima se prodaju nepokretnosti radi pravovremenog upoznavawa i trgova~kim lancima. ZA UPRAVU DIREKTOR Jasminka Krivoku}a, dipl. ekonom. PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps Ps Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`ioca MH "ERS" - ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka, Ul. Kraqa Petra I Kara or evi}a br. 95., protiv tu`enog "MILPROM" Privatno trgova~ko preduze}e, Prwavor, Magistralni put bb., radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), iz razloga {to se tu`eni ne nalazi na adresi upisnoj u sudski registar, objavquje sqede}i: OGLAS Poziva se tu`eni "MILPROM" Privatno trgova~ko preduze}e, Prwavor da pristupi na pripremno ro~i{te, zakazano za dana godine u 9 ~asova, u ovaj sud, soba 23/II. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli Suda. PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps Ps Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`ioca "KRAJINA OSIGURAWE" a.d. Bawaluka, Bra}e Panti}a br. 2., protiv tu`enog "KONING SISTEM" Gradi{ka, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), iz razloga {to se tu`eni ne nalazi na adresi upisnoj u sudski registar, objavquje sqede}i: OGLAS Poziva se tu`eni "KONING SISTEM" Gradi{ka, da pristupi na glavno ro~i{te, zakazano za dana godine u 9 ~asova, u ovaj sud, soba 23/II. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli Suda. UPOZOREWE: ^lanom 97. st. 3. i 4. ZPP, je propisano da ukoliko tu`ilac bez opravdanog razloga ne do e na ro~i{te za glavnu raspravu smatra}e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravqawe, a ako na ro~i{te za glavnu, raspravu bez opravdanog razloga ne do e tu`eni a bio je uredno pozvan rasprava }e se odr`ati bez wegovog prisustva.

38 i 15. jul GLAS SRPSKE OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps Ps Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Igor Dabi}, u pravnoj stvari tu`ioca "Atlantik BB" DOO Bawaluka, ul. Jovana Bijeli}a bb, zastupan po punomo}niku Dragi~evi} Qubi{i, advokatu iz Bawaluke, protiv tu`enog "Estv" Doo Bawaluka, ul. Jovana Du~i}a br. 41., radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posqedweg poznatog boravi{ta, objavquje sqede}i: OGLAS Dana godine tu`ilac "Atlantik BB" DOO Bawaluka podnio je tu`bu protiv tu`enog "Estv" Doo Bawaluka radi duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom se obavezuje tu`eni "Estv" Doo Bawaluka da tu`iocu "Atlantik B B" DOO Bawaluka, isplati iznos od 5.400,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{ewa tu`be do kona~ne isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana presu ewa do kona~ne isplate, a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Obavje{tavamo tu`enog da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu, koji mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Igor Dabi} PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Mals Mals Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI i to sudija Aleksandra u pravnoj stvari tu`iteqa "Termik" d.o.o. Bawaluka, ulica Kara or eva broj 81 a, koga zastupa Miqkan Pucar, advokat iz Bawaluke, protiv tu`enih "Stanitex" d.o.o. Bijeqina, ulica Tir{ova broj 9 i Jovi} Joce, osniva~a i lica ovla{tenog za zastupawe "Stanitex" d.o.o. Bijeqina, Bawica, radi isplate nov~anog potra`ivawa, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i OGLAS Dana godine tu`ilac "Termik" d.o.o. Bawaluka, podnio je tu`bu protiv tu`enih "Stanitex" d.o.o. Bijeqina, ulica Tir{ova broj 9 i Jovi} Joce, osniva~a i lica ovla{tenog za zastupawe "Stanitex" d.o.o. Bijeqina, Bawica. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene "Stanitex" d.o.o. Bijeqina i Jovi} Jocu, da solidarno isplate tu`itequ "Termik" d.o.o. Bawaluka na ime duga iznos od 1.547,61 KM sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate ra~unaju}i od godine pa do kona~ne isplate, te da tu`itequ solidarno nadoknade tro{kove parni~nog postupka, sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, ra~unaju}i od dana presu ewa pa do kona~ne isplate, a sve u roku od 15 dana pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Obavje{tavamo tu`ene "Stanitex" d.o.o. Bijeqina, ulica Tir{ova broj 9 i Jovi} Jocu, osniva~a i lica ovla{tenog za zastupawe "Stanitex" d.o.o. Bijeqina, Bawica, da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`ene da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 15 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps Ps Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Aleksandra u pravnoj stvari tu`ioca "Sim-Impex" d.o.o. Bawaluka, koga zastupa Advokatska firma "Saji}" iz Bawaluke, protiv tu`enog "Delicato VB" d.o.o Bawaluka, Vo`dova~ka bb, Bawaluka, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i OGLAS PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Aleksandra u pravnoj stvari tu`ioca "Sim-Impex" d.o.o. Bawaluka, koga zastupa Advokatska firma "Saji}" iz Bawaluke, protiv tu`enog "Delicato VB" d.o.o Bawaluka, Vo`dova~ka bb, Bawaluka, radi duga, v.s ,68 KM, u postupku pripremawa glavne rasprave, dana godine, donio je sqede}u: PRESUDU zbog propu{tawa Obavezuje se tu`eni "Delicato VB" d.o.o. Bawaluka da tu`itequ "Sim Impex" d.o.o. Bawaluka na ime duga uplati iznos od ,68 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 186,74 KM po~ev od godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 6,38 KM po~ev od godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 155,38 KM po~ev od godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od ,79 KM po~ev od godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 142,59 KM po~ev od godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 152,80 KM po~ev od godine pa do kona~ne isplate, kao i da tu`itequ nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 2.037,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od godine, pa do isplate, a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Dostavqawe presude }e se izvr{iti istovremenim objavqivawem i na oglasnoj tabli suda. Dostavqawe se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavqivawa. Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre a{we stawe u skladu sa odredbama ZPP RS (~lan 183 stav 1 ZPP). PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps Ps Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Igor Dabi}, u pravnoj stvari tu`ioca Sector Security Doo Bawaluka, Bulevar V. Stepe Stepanovi}a 25., protiv tu`enog Bh Auto Moto Klub, Bawaluka, Mladena Stojanovi}a 115., radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posqedweg poznatog boravi{ta, objavquje sqede}i: OGLAS Dana godine tu`ilac Sector Security podnio je tu`bu protiv tu`enog Bh Auto Moto Klub Bawaluka, radi duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom se obavezuje tu`eni Bh Auto Moto Klub Bawaluka da tu`iocu Sector Security Doo Bawaluka, na ime duga isplati sqede}e iznose i to: iznos od 2.250,26 KM sa zakonskom zateznom kamatom od godine pa do isplate, iznos od 1.500,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od presu ewa pa do isplate, a sve u roku od 30 dana pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Obavje{tavamo tu`enog da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu, koji mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPPa). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Igor Dabi}

39 OGLASI GLAS SRPSKE 14. i 15. jul PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Mals Mals Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`ioca "VEKI TRADE" d.o.o. Bawaluka, Ul. Srpskih branilaca br. 304, koga zastupa punomo}nik Radovan Milakovi}, advokat iz Bawaluke, protiv tu`enog Lau{evi} Danijele STR "Da{a" Bawaluka, Bawaluka, Jevrejska, i na adresi Dositeja Obradovi}a br. 21., radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), iz razloga {to je tu`eni nepoznat na adresi upisnoj u registar, objavquje sqede}i: OGLAS Dana godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga. U tu`bi je naveo da je tu`enom isporu~io robu po ra~unu-otpremnici br. 583/07 od i br. 2920/07 od godine u vrijednosti od 932,75 KM. Kako tu`eni nije platio primqenu robu, predlo`io je sudu da donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na isplatu dugovanog iznosa, zakonskih zateznih kamata i tro{kova postupa sa zakonskim zateznim kamatama, sve u roku od 15 dana od dana dono{ewa, pod prijetwom izvr{ewa. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana, od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a RS tu`eni je du`an najkasnije u roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositeqa (~l. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a RS). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a RS). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a RS). Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l stav 1. ZPP-a RS). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps Ps Bawaluka, god. PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`ioca MH ERS - MATI^NO PREDUZE]E a.d. Trebiwe, ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. Bawaluka, RJ "Elektrodistribucija" Bawaluka, Mi{i}a br. 22., protiv tu`enog "Euro TV [op" d.o.o. Bawaluka, Ul. Arsenija ^arnojevi}a br. 26., radi duga, v.s ,42 KM, donio je dana godine, van ro~i{ta, sqede}u PRESUDU ZBOG PROPU[TAWA Obavezuju se tu`eni "Euro TV [op" d.o.o. Bawaluka da isplati tu`iocu MH ERS - MATI^NO PREDUZE]E a.d. Trebiwe, ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. Bawaluka, RJ "Elektrodistribucija" Bawaluka na ime duga iznos od 9.616,59 KM i na ime kamata iznos 6.715,83 KM, te tro{kove postupka u iznosu od 1.335,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Obrazlo`ewe Dana godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga u iznosu od ,42 KM. U tu`bi je naveo da je tu`eni kupac elektri~ne energije u kategoriji ostale potro{we na mjernom mjestu broj , Ul. Patrijarha Arsenija ^arnojevi}a br. 26.; da je uredno isporu~ivao elektri~nu energiju, o~itavao utro{ak iste i dostavqao ra~une. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze predla`e sudu da usvoji tu`beni zahtjev te da obave`e tu`enog na isplatu duga na ime nastalog po osnovu isporu~ene i utro{ene elektri~ne energije u iznosu od 9.616,59 KM za period godine do godine i kamata na neispla}eni dug za isti period u iznosu od 6.715,83 KM, kao i na tro{kove postupka koliko budu iznosili. Kako tu`eni nije izvr{io svoju obavezu pla}awa predlo`io je da sud, nakon provedenog postupka, donese presudu kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti ili da postupi u skladu sa ~l ZPP-a, odnosno donese presudu zbog propu{tawa. Kako je tokom postupka utvr eno da tu`eni vi{e ne postoji na adresi svog posqedweg registrovanog sjedi{ta, to je, u smislu odredbe ~l ZPP-a dostavqawe izvr{eno objavom pismena istovremeno na oglasnoj tabli suda i u dnevnim novinama "Glas Srpske". Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a smatra se da je istu primio godine, sud je na osnovu prilo`enih dokaza utvrdio da je tu`beni zahtjev osnovan i u skladu sa ~l.182 st. 1 ZPP-a odlu~io kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~l. 386 st. 1 ZPP-a a isti se odnose na taksu na tu`bu u iznosu od 500,00 KM, takse na presudu u iznosu od 250,00 KM, te tro{kovi objave oglasa u dnevnim novinama po 292,50 KM h 2 = 585,00 KM, {to ukupno iznosi 1.335,00 KM. Na osnovu svega izlo`enog, odlu~eno je kao u izreci presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre a{we stawe u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od dana propu{tawa. PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Mals Mals Bawaluka, godine Okru`ni privredni sud Bawaluka, sudija Nata{a Bo{kovi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca "LEDO" DOO ^itluk, Industrijska zona Trome a, protiv tu`enog Dejana Jovanovi}a Vl. STR BAMBINO, Bawaluka, Ul. Ravnogorska br. 16., radi povrata stvari, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), iz razloga {to je tu`eni nepoznat na adresi upisanoj u registar preduzetnika, objavquje sqede}i: OGLAS Tu`ilac je dana godine podnio tu`bu protiv tu`enog Dejana Jovanovi}a Vl. STR BAMBINO, Bawaluka, radi duga. U tu`bi je naveo da je tu`enom godine isporu~io razne vrste roba iz svog proizvodno prodajnog asortimana u ukupnoj vrijednosti od 188,84 KM; da tu`eni nije osporavao prijem robe i fakture niti potra`ivawe, to je predlo`io sudu da donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati na isplatu dugovanog iznosa zakonskih zateznih kamata i tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana, od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a RS tu`eni je du`an najkasnije u roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositeqa (~l. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a RS). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a RS). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a RS). Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l stav 1. ZPP-a RS). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Mals Mals Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI i to sudija Aleksandra u pravnoj stvari tu`iteqa "Distribucija" d.o.o., izdava~ko, distributivno i prometno preduze}e, Mahovqani bb, Lakta{i, koga zastupa punomo}nik Bubi} Goran, advokat iz Bawaluke, protiv tu`enog "Din-Kemokolor" d.o.o. Bawaluka, ulica Vladike Platona broj 1, Bawaluka, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i OGLAS Dana godine tu`ilac "Distribucija" d.o.o., izdava~ko, distributivno i prometno preduze}e, podnio je tu`bu protiv tu`enog "Din-Kemokolor" d.o.o. Bawaluka, ulica Vladike Platona broj 1, Bawaluka. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu isplati dug u iznosu do 1.047,42 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od godine pa do kona~ne isplate, te da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka uz kamatu na tro{kove parni~nog postupka od dana presu ewa pa do kona~en isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetwom izvr{ewa. Obavje{tavamo tu`enog "Din-Kemokolor" d.o.o. Bawaluka, ulica Vladike Platona broj 1, Bawaluka, da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 15 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.

40 i 15. jul GLAS SRPSKE OGLASI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Mals Mals Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI i to sudija Aleksandra u pravnoj stvari tu`iteqa "Sector Security" d.o.o. Bawaluka, ulica Bulevar Vojvode Stepe Stepanovi}a broj 25, Bawaluka, koga zastupa direktor Dragan Tali}, protiv tu`enog Davidovi} Ilije iz Bawaluke, vlasnik "Ludnica" s.u.r., ulica Banijska broj 34, Bawaluka, radi naplate dugovawa, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i OGLAS Dana godine tu`ilac "Sector Security" d.o.o. Bawaluka, podnio je tu`bu protiv tu`enog Davidovi} Ilije iz Bawaluke, vlasnik "Ludnica" s.u.r., ulica Banijska broj 34, Bawaluka. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog Davidovi} Iliju iz Bawaluke, vlasnika "Ludnica" s.u.r., da tu`iocu "Sector Security" d.o.o. Bawaluka, na ime duga isplati sqede}e iznose: - 351,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od , pa do isplate, - 280,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom od , pa do isplate, - 140,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom od , pa do isplate, - 140,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom od , pa do isplate, te da tu`iocu nadoknadi tro{kove ovog spora, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od presu ivawa pa do isplate, a sve u roku od 30 dana nakon dono{ewa ove presude pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Obavje{tavamo tu`enog Davidovi} Ilije iz Bawaluke, vlasnik "Ludnica" s.u.r., ulica Banijska broj 34, Bawaluka, da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 15 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps Ps Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI i to sudija Aleksandra u pravnoj stvari tu`iteqa Institut za gra evinarstvo "IG" d.o.o. Bawaluka, ulica Kraqa Petra I Kara or evi}a broj 92-98, protiv tu`enog "Margos" d.o.o. Rami}i bb, Bawaluka, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i OGLAS Dana godine tu`ilac Institut za gra evinarstvo "IG" d.o.o. Bawaluka podnio je tu`bu protiv tu`enog "Margos" d.o.o. Rami}i bb, Bawaluka. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog "Margos" d.o.o. Rami}i bb, Bawaluka da isplati tu`itequ Institut za gra evinarstvo "IG" d.o.o. Bawaluka, Kraqa Petra I Kara or evi}a broj na ime duga iznos od 4.527,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, ra~unaju}i od godine pa do kona~ne isplate, te da tu`itequ nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, ra~unaju}i do dana presu ewa pa do kona~ne isplate, a sve u roku od 30 dana pod prijetwom izvr{ewa. Obavje{tavamo tu`enog "Margos" d.o.o. Rami}i bb, Bawaluka, da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 15 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. PRIVREDNI SUD U BAWALUCI BROJ: 57 0 Ps Ps Dana: godine Okru`ni privredni sud u Bawaluci, sudija Jelena Bo`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`iteqa DOO "TERMAG" Rogatica, ul. Serdar Janka Vukoti}a broj 21, zastupan po punomo}niku Zoranu Popovi}, advokatu iz Rogatice, protiv tu`enog "CODE" d.o.o. Bawaluka, ul. Mi{e Stupara broj 3, radi duga, vrijednost spora 4.991,68 KM, donio je dana godine sqede}e: PRESUDU zbog propu{tawa OBAVEZUJU SE tu`eni "CODE" d.o.o. Bawaluka, da tu`itequ DOO "TERMAG" Rogatica, na ime duga isplati iznos od 4.991,68 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od godine, do kona~ne isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~kog postupka u iznosu od 1.185,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od godine, kao dana presu ewa, do isplate, sve u roku od 15 dana, po pravosna`nosti presude, pod prijetwom izvr{ewa. O b r a z l o ` e w e Tu`iteq je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, dana godine, sa tu`benim zahtjevom kako je navedeno u izreci presude. Tu`ba sa prilozima je dostavqena tu`enom na odgovor, dana godine Tu`eni u roku od 15 dana nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu. Tu`iteq je u tu`bi predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~iwenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io. Kako tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u roku od 15 dana od dana prijema tu`be sud je na osnovu odredbe ~l. 182 st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci ove presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 396. st. 1. ZPPa, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 200,00 KM, takse na presudu u iznosu od 100,00 KM, tro{kovi objavqivawa tu`be u dnevnim novinama u iznosu od 292,50 KM, tro{kovi objavqivawa presude u dnevnim novinama u iznosu od 292,50 KM i tro{kovi za sastav tu`be po punomo}niku advokatu u iznosu od 300,00 KM. PRIVREDNI SUD BAWALUKA Broj: 57 0 Ps Ps Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`ioca TELEKOMUNIKACIJE RS AD, Bawaluka, RJ Tranzitni Telekom Bawaluka, Ul. Mladena Stojanovi}a 8., protiv tu`enog ITEIA S LJUBLJANA, Srbac, Danka Mitrova bb., (i na adresi Qubqana, Celov{ka cesta 179. R. Slovenija), radi duga, v.s ,96 KM, donio je dana godine, van ro~i{ta, sqede}u PRESUDU ZBOG PROPU[TAWA Obavezuje se tu`eni ITEIA S LJUBLJANA, Srbac da na ime duga isplati tu`iocu TELEKOMU- NIKACIJE RS AD, Bawaluka, RJ Tranzitni Telekom Bawaluka na ime glavnog duga iznos od ,76 KM i na ime zakonske zatezne kamate iznos od ,20 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od godine pa do isplate, te tro{kove postupka u iznosu od 2.085,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetwom izvr{ewa. Obrazlo`ewe Dana godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog ITEIA S LJUBLJANA, Srbac, radi duga u iznosu od ,96 KM. U tu`bi je naveo da je sa tu`enim zasnovao pretplatni~ki odnos o kori{tewu telefonske linije na podru~ju gdje tu`eni ima prebivali{te za kori{tewe telefonske linije li~ni ra~un broj , te da duguje iznos od ,96 KM i to na ime glavnog duga iznos od ,76 KM i na ime zakonskih zateznih kamata u iznosu ,20 KM. Potra`uje dugovani zakonske zatezne kamate i tro{kove postupka. Kako tu`eni nije izvr{io svoju obavezu pla}awa predlo`io je da sud, nakon provedenog postupka, donese presudu kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti ili da postupi u skladu sa ~l ZPP-a, odnosno donese presudu zbog propu{tawa. Kako je tokom postupka utvr eno da tu`eni vi{e ne postoji na adresi svog posqedweg registrovanog sjedi{ta, to je, u smislu odredbe ~l ZPP-a dostavqawe izvr{eno objavom pismena istovremeno na oglasnoj tabli suda i u dnevnim novinama "Glas Srpske". Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a smatra se da je istu primio godine, sud je na osnovu prilo`enih dokaza utvrdio da je tu`beni zahtjev osnovan i u skladu sa ~l. 182 st. 1 ZPP-a odlu~io kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~l. 386 st. 1 ZPP-a a isti se odnose na taksu na tu`bu u iznosu od 1.000,00 KM, taksa na presudu u iznosu od 500,00 KM, te na tro{kove objave oglasa u dnevnim novinama po 292,50 KM h 2 = 585,00 KM, {to ukupno iznosi 2.085,00 KM. Na osnovu svega izlo`enog, odlu~eno je kao u izreci presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre a{we stawe u skladu sa odredbama ZPP-a RS (~l. 183, st. 1) S U D I J A Jelena Bo`i} POUKA: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre a{we stawe u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe, odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od dana propu{tawa.

41 GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i poznanicima da je u 83. godini `ivota nakon te{ke bolesti preminula na{a draga Posqedwi pozdrav majci Posqedwi pozdrav kumu RADA (ro. \udurovi}) SUVAJAC Po~ivaj u miru. Sin Bogdo i snaha Ivanka RADI SUVAJAC Posqedwi pozdrav majci RADI SUVAJAC A-8 M NE\EQKU [ULI]U od kuma Milomira [krbi}a sa porodicom A-1 M Dvogodi{wi pomen na dragog MILUTINA (\ur a) BABI]A Porodica Babi} A-2 M [estomjese~ni pomen Sahrana }e se obaviti godine u 13 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Bawaluci. O`alo{}eni: suprug Ostoja, sinovi Bogdo i Zoran, snahe Ivanka i Swe`ana, sestra Vojinka, brat Vujadin, Darko, Milica, Nikola, Milan, Filip i An ela, praunu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi Po~ivaj u miru. Sin Zoran i snaha Swe`ana Posqedwi pozdrav baki A-8 M \URO KAURIN Bol za tobom nije u rije~ima, ve} u na{im srcima. K}erka Daliborka sa porodicom A-2 G B-5 M Tu`no sje}awe na dragu RADI SUVAJAC Darko, Milica, Sandra i Mirjana. \URO KAURIN Koga volim tog se sje}am. Sestra Nena sa porodicom A-1 G A-8 M Posqedwi pozdrav baki NEVENU [KRBI] \URO KAURIN od kumova Duwe, Danila, Dragane i Stanislava ^a o. Mnogo mi nedostaje{. Sestra Dragica A-1 G B-2 Posqedwi pozdrav dragoj Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine u 90. godini `ivota preminuo na{ dragi RADI SUVAJAC Unu~ad: Nikola, Milan, Filip, An ela i Nada A-8 M S ponosom se sje}amo Tu`no sje}awe na{eg dragog na mog dragog supruga QIQANI od porodice Vasiqevi} A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj MOMIR (Steve) RADOMIROVI] Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u subotu, godine u 15 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. O`alo{}eni: sin Milenko, k}erka Tawa, zet Goran, unuk Igor, te ostala rodbina i prijateqi B-2 G DU[ANA MAKSIMOVI]A iz ^elinca Supruga Savka, sinovi Borislav, Savo i Branislav sa porodicama A3 ^N MLADENA SANDI]A Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}awe i uspomene na Tebe. Supruga Borka, k}erka Dra`ana i sin Dra{ko sa porodicama A-3 G QIQANI od porodice ^eki} A-1 G

42 i 15. jul GLAS SRPSKE Da na go di ne na vr{a va ju se tri tu `ne go di ne od smrti na {eg dra gog Da na go di ne na vr{a va ju se dvi je go di ne od smrti na {e dra ge NE VE NE [KRBI] To ga da na u 10 ~a so va po sje ti }e mo wenu vje ~nu ku }u na grobqu "Sve ti Pan te li ja". Ran ko, Ni na i Na ta {a B-2 G MI RO SLA VA VU LI NA Da na go di ne na vr{a va se 40 tu `nih da na od smrti na {eg dra gog To ga da na po sje ti }e mo wego vu vje ~nu ku }u, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je - }e. Po zi va mo ro dbi nu, pri ja teqe i ko m{i je da nam se pri dru `e. S qubavqu i po {to vawem Wego vi naj mi li ji: su pru ga Bo ja, sin Ran ko, sna ha Sawa, k}er ke Ran ka, Ale k- san dra i unu ~ad Tu `no sje }awe na dra gog B-5 G MIR KA KO VA ^A To ga da na u 11 ~a so va po sje ti }e mo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu Bo rac u Ale ksan drov cu, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. Po zi va mo ro dbi nu, pri ja teqe i ko m{i je da nam se pri dru `e. Tvo ji naj mi li ji B-2 BG Sje }awe na na {eg pri ja teqa {i ro ke du {e i dje la prof. dr JO VO VRA NI] os ta je nam u mi sli ma. Prof. dr Ni ko la La ga nin, prof. dr Pe tar Ha ni}, prof. dr Du {an [u{ ~e vi}, Ga vro Maj sto - ro vi}, mr Zdrav ko Kne `e vi}, Mi len ko Si mi}, Vo ji slav An to ni}, Mi li voj Komqeno vi}, Pe tar Prin cip, Mla den Ka ri}, Jo vi ~i} i Dra goqub Maj sto ro vi} B-2 M MI RO SLA VA VU LI NA U su bo tu, go di ne, na vr{a va se tu `na go di na da na od smrti dra gog oca, bra ta i de de Brat Sla de sa po ro di com B-5 G DRA GOQUBA - PRTI ]A U su bo tu }e mo i po sje ti ti wego vu vje ~nu ku }u na grobqu Ta li }i u Ve ri }i ma, te po zi va mo ro dbi - nu, pri ja teqe i ko m{i je da nam se pri dru `e... Qudi ne umi ru dok `i ve oni ko ji ih vo le, te ni ti ni su umro, oti {ao si ta mo gdje se vje ~no `i vi, gdje je mir i spo koj, oti {ao si me u an e le, ta mo gdje ne ma patwe, bo li i stra dawa... Za uvi jek tvo ji: sin Zo ran, sna ha Pe pa na, unu ke Da ja na i Je le na, te ses tra Ma ri ca B-2 G

43 GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Dana godine navr{ava se tu`nih 40 dana od smrti na{e drage Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je godine, u 59. godini `ivota, nakon kratke i te{ke bolesti preminuo na{ dragi Tu`no sje}awe na na{eg dragog Posqedwi pozdrav \or ovoj mami QEPOSAVE VUKOVI] NE\EQKO (Milana) [ULI] MILOMIRA KOJADINOVI]A Supruga Vinka, k}erke i unu~ad A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata BORKI od Mladena i Dragice Jankovi} A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata U subotu, godine, u 11 ~asova, posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e te pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 659 A-8 D Sahrana }e se obaviti u subotu, godine u 14 ~asova na porodi~nom grobqu u Konatarima. O`alo{}eni: supruga Stana, sin Milan, k}erke Dragana i Gorana, bra}a Pantelija i Radovan, snaha Suzana, zetovi Zoran i Dragi{a, unu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi A-8 M Dana godine navr{ava se 20 godina kako nije sa nama na{ dragi suprug i otac Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom ocu MILOMIRA MILOMIRA Brat Rade i snaha Qubica A-1 G Brat Veqko i snaha Milica sa porodicom A-1 G ANTO ]OSI] Zauvijek }e{ ostati u na{im sje}awima. Supruga Mara, k}erke Mirela i Danijela sa porodicama A-8 M U subotu, godine dajemo tu`ni godi{wi pomen na{em dragom SR\ANU (Petra) PJEVI]U Toga dana u 12 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, a potom se sastati u ku}i `alosti. O`alo{}eni: majka Borka, supruga Tawa, sin Igor, k}i Tijana i brat Goran sa porodicom A-8 E Dana godine navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog NE\EQKU od brata Pantelije, snahe Matilde, i sinovke Jelene A-2 G Posqedwi pozdrav dragom ocu NE\EQKU od sina Milana, snahe Suzane, unuka Awe i An ele A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu NE\EQKU od k}erke Dragane, zeta Zorana, NE\EQKU unuka Milana i Dragana A-1 G od k}erke Gorane, zeta Dragi{e i unuke Elene A-1 G In memoriam Posqedwi pozdrav dragom ujaku NE\EQKU od Qiqane sa porodicom A-1 G MIROQUB GATALICA Zauvijek u na{em sje}awu. S qubavqu i po{tovawem Tawa i Lidija A-2 G Dana godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage Dana godine navr{ava se pet godina od smrti na{e drage S qubavqu i po{tovawem. Tvoji najmiliji MILODARKE [AVIJA Tu`no sje}awe na voqenog SA[U - CALETA LAZAREVI]A A-6 G Duboko u srcu rawenom i du{i napa}enoj, ve} 20 godina, ~uvamo tvoj dragi lik i neizbrisivo sje}awe na Tebe. Na{a tuga i bol }e trajati vje~no. Tvoji najmiliji A-6 G Dana godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage BOSIQKE \URI[I] U subotu, godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sin Miroslav, k}erke Milka i Olga sa porodicama A-6 G Draga Draga VIDA KUZMANOVI]A U subotu, godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Gorwem ^elincu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica A-8 G Tu`no sje}awe na dragu Dana godine navr{avaju se dvije godine kako nije sa nama na{a draga majka VINKE VRHOVAC U subotu, godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na mjesnom grobqu Lovri}i u Bistrici, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. O`alo{}eni: suprug Radivoje, sinovi Dragan, Dalibor, snaha Jelena i unu~ad Matija i Ana A-8 G BRANKICE Tvoja dobrota i topla rije~ za svakoga od nas ne dozvoqavaju da te ikad zaboravimo. Tvoja Dana Keki} sa porodicom A-2 G BRANKICE osta}e{ vje~no u na{im srcima. Tvoji: Milena, Mile, Sawa i Nela A-1 G Tu`no sje}awe na dragu Tu`no sje}awe na dragu kumu Tu`no sje}awe na dragog Draga BRANKICU (ro. [akoti}) [U[WARA Parastos }e se odr`ati na grobqu Sur~in u Zemunu. Bra}a Savo i Branko i sestra Milica sa porodicama A-3 G MILICA SOLDAT Sinovi Vitomir i Miroslav sa porodicama A-3 G Kumovi Stoji}i VINKU A-1 G BRATOQUBA AJDARA Tetka Ru`a Todorovi} sa porodicom A-1 G BRANKICE uvijek }emo te se rado sje}ati. Tvoji: Drena i Goran A-1 G BRANKICU Dragica, Sveto, Dra`en i Maja A-1 G

44 i 15. jul GLAS SRPSKE Tu`no sje}awe na na{u dragu Tu`no sje}awe na na{eg dragog Posqedwi pozdrav dragom zetu Posqedwi pozdrav dragom te~i DRAGANA VU^I]A Uvijek si u na{im srcima Qiqa, Ana, Maja i Dragan NEVENU [KRBI] A-8 G U nedjequ, godine posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Kla{nicama, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica A-6 G Tu`no sje}awe na dragog sina Tu`no sje}awe na dragog brata BRANKU od Du{anke, Du{ana i Borke A-3 G BRANKU od Dragana, Tee i Mie A-3 G Tu`no sje}awe na dragu kumu DRAGANA Otac Vaskrsije i majka Darinka A-2 G DRAGANA Brat Du{ko, snaha Jasna, Stefan i \or e A-2 G BRANKO MILAKOVI] Voqeni ne umiru Sestre Milena i Radenka sa porodicama A-1 G BRANKO MILAKOVI] Uvijek }emo se rado sje}ati Brat Drago sa porodicom A-1 G NEVENU [KRBI] Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca Tu`no sje}awe na dragog Posqedwi pozdrav dragom ne}aku Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}awe i uspomene na tebe. Marjana, Ksenija i Zlatko A-8 G Tu`no sje}awe na dragu DRAGANA Supruga Aleksandra, k}erke Dejana, Ivana i Slobodanka A-2 G MI]U NINKOVI]A Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoja porodica A-2 G BRANKO MILAKOVI] Te{ko je zamisliti da te nema Bra}a Radenko i Milorad sa porodicama A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu BRANI MILAKOVI]U od ujaka Stanoje i ujne Milke A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu In memoriam Tu`no sje}awe na na{u dragu majku od porodice Ze~evi} iz Lakta{a. In memoriam NEVENU [KRBI] In memoriam A-8 UP Porodica SLAVKO DOMAZET A-2 G EVICU KOMQENOVI] Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju S qubavqu Djeca sa porodicama A-2 G BRANI MILAKOVI]U od sestara Rade i Mirjane sa porodicama A-1 G Pro{le su tri godine od smrti dragog nam BRANI od brata Dragomira sa porodicom A-1 G Posqedwi pozdrav dragom GOJKO (Nikole) RADANOVI] Supruga Munevera A-1 G In memoriam GOJKO - BAJA RADANOVI] Sestra Desanka i ne}akiwa Qiqana A-1 G In memoriam GOJKO (Nikole) RADANOVI] Melisa A-1 G In memoriam GOJKO - BAJA RADANOVI] Bra}a Desimir i Ilija A-1 G Tu`no sje}awe na dragu strinu Tu`no sje}awe na dragu NEVENU [KRBI] Marijo, Marika i Lela A-3 G Dana godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e drage Danas se navr{ava {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg voqenog supruga i oca QUBI[E VU^ENOVI]A Osta}e{ vje~no voqen i nezaboravqen u srcima tvojih najmilijih. Supruga Dijana, k}erka Aleksandra i sin Sa{a A-3 G Dana godine navr{avaju se tri tu`ne godine otkako nije sa nama na{ voqeni BRANE (Milana) VRAWE[A 18. jul jul O`alo{}ena porodica A-3 M In memoriam ZORAN \UKARI] Goga i Goran Milojevi} A-1 G BRANI od tetke Stane i brata Dra{ka sa porodicom A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu BRANI od sestre Dragice sa porodicom A-1 G Dana godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg radnog kolege GOJKO - BAJA RADANOVI] Ne}ak Mirko i snaha Gordana A-1 G Jelena i Igor CECU A-1 G VUKICE VUKAJLOVI] Toga dana posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica A-3 G NIKOLA BLANU[A Vrijeme prolazi, a tuga je i daqe velika, ~uvamo te u srcima od zaborava. Tvoji najmiliji A-3 G ZORANA \UKARI]A Institut za ispitivawe materijala i konstrukcija Bawaluka A-2 F

45 GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Tu`no sje}awe na dragu kumu Tu`no sje}awe na NEVENU [KRBI] Bogdana sa porodicom A-2 G Tu`no sje}awe na dragu ZORANA \UKARI]A Kolege iz Instituta: Lazendi}, Slavica, Vesna, Vukica, Zora, Svjetlan, Silvana, Dragan G., \or e, Dragan C., Goga, Ne{o, Nada i Marica A-8 M Dana navr{ava se godina otkako sa nama nije na{ NEVENU [KRBI] Jasmila sa porodicom A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj baki ANI KOZBUR od unuka Branislava i Aneksandra A-1 RADOVAN - TAJSO STUPAR Tu si, samo da zna{! Iako se godinu dana nismo vidjeli, iako si tako daleko oti{ao, ostao si u na{im mislima, u na{em srcu. Neka an eli ~uvaju na{eg an ela! Do na{eg slede}eg susreta! Porodica A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine u 81. godini `ivota nakon kra}e bolesti preminula na{a draga Posqedwi pozdrav dragoj baki ANI KOZBUR od unuka Igora i Jasmine A-1 M Posqedwi pozdrav ANA (ro. Voqanek) KOZBUR Sahrana }e se obaviti u subotu, godine u ~asova na grobqu u Gorwim Gaqipovcima-Prwavor. Pogrebna povorka kre}e ispred ku}e `alosti u Karanovcu u 14 ~asova. (Prevoz obezbije en) O`alo{}eni: k}erke Mara, Slavica i Vera, zetovi, unu~ad, praunu~ad te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi A-8 M NENI od Dragorada sa porodicom A-1 M

46 i 15. jul GLAS SRPSKE Sport Uni for me za ame ri ~ke spor tis te, ko je je di zaj ni rao ~u ve ni Ralf Lo ren, na pravqene su u Ki ni. Ta ko da, hm..., hva la ti Ki no. Nik Si mon ds, olim pij ski re pre zen ta ti vac SAD u atle ti ci Ri go ro zne bezbjednosne mje re Gle da oci na sta di one bez oru `ja i {e {i ra LON DON - Or ga ni za to ri Olim pij skih iga ra u Lon do nu obja vi li su u pe tak lis tu za brawenih pre dme ta ko je gle da - oci ne smi ju da uno se na sta di one. Za vri je me Iga ra od 27. ju la do 12. ju la po sje ti oci ne }e smje ti, na pri mjer, da uno se va tro met, ali ni da no se ve li ke {e {i re. Na lis ti su, na ra vno, oru `je i za brawene sup stan ce, ali i ve li ki ki {o bra ni ko ji za klawaju po gled, a iz is tog ra zlo ga i {e {i ri sa ve li kim obo dom. Za braweno je uno si ti ve li ku ko li ~i nu hra ne, kao i pre d- me te ko ji ma se stva ra bu ka na sta di oni ma - si re ne, bubwevi, vu vu ze le, pi {taqke. Mo mir Ili}, ka pi ten ru ko me tne re pre zen ta ci je Srbi je FO TO:AR HI VA Pro ble mi srpskog bo kse ra Dre no vak sve la k{i KAR DIF - Je di ni srpski bo kser ko ji }e u~es tvo va ti na Olim pij skim igra ma, ima pro ble ma sa is hra nom na pri pre ma ma u Vel su. Ale - ksan dar Dre no vak (sredwa ka te go ri ja) marqivo tre ni - ra u su sret nas tu pu na OI. Ve} pet da na na la zi se u kam pu u Kar di fu. Tre ner Mio drag Mi li} za do voqan je ka ko Dre no vak dje lu je u spa ring bor ba ma, ali se poja vio ozbiqan pro blem. "Is hra na je po tpu no ne ade - Maj kl Fel ps otvo rio du {u Ma ri hu ana mo ja najve}a gre {ka Ale ksan dar Dre no vak kva tna. Ale ksan dar je zbog ne kva li te tne i ko li ~in ski ne do voqne is hra ne ve} pao sa 75 na 73 ki lo gra ma. Ima bo kse ra ko ji i ne zna ju za boqe i ko ji ima ju po pet ki - lo gra ma vi {e od do zvoqene te `i ne, pa i ne pra ve pro b- lem. Na ma ovo mo `e da do ve - de u pi tawe ceo pro je kat", re kao je Mi li}. Srpski bo kser ima }e prvu bor bu na OI ve} 28. ju la, dan po sli je ce re mo ni je sve - ~a nog otva rawa. VA [IN GTON - Sla vni ame ri ~ki pli va~ Maj kl Fel ps, pri je ne go {to u Lon do nu bu de "ju ri {ao" na olim pij sko zla to, po zi rao je go li {av za ma ga zin "Di tej ls", da bi u inter vjuu za ovaj list otvo re no go vo rio i o pro ble mi ma sa ma - ri hu anom. Je dan od naj boqih pli va ~a svih vre me na se os vrnuo na go di nu, ka da je uhva }en ka ko pu {i ma ri hu anu. - To je bi lo ve oma pou ~no is kus tvo. Mno go sam gri je {io, ali ni ka da ni sam po no vio is tu gre {ku - re kao je Maj kl. Ame ri ka nac je ot krio svo je pla no ve u ve zi sa pli vawem: - U ovom "re zer vo aru" ima jo{ mno go go ri va ko je tre ba po - tro {i lim zla to u Lon do nu. Pli vawem }u se ba vi ti jo{ naj vi {e tri go di ne, dok ne na pu nim 30. To }e bi ti do - voqno... - ka zao je Fel ps. Da }e mo ma ksi mum na tur ni ru u Lon do nu Ni je re al no go vo ri ti o ciqevi ma, ali mo gu re }i da je re al no da u e mo u ~et vrtfi na le. Olim pij ske igre su ve li ki iza zov, ali sam si gu ran da }e mo bi ti u~e sni ci, a ne gle da oci. Do bro }e mo se spre mi ti, ka `e Ili} BEO GRAD - Ka pi ten ru - ko me tne re pre zen ta ci je Srbi je Mo mir Ili} re kao je da pos to ji ner vo za me u wego vim sai gra ~i ma pred po ~e tak Olim pij skih iga ra u Lon do nu ali da }e na olim pij skom tur ni ru da ti ma ksi mum. - Atmo sfe ra u ti mu je do - bra, svi su mawe-vi {e zdra vi, {to je naj bi tni je. Do bro se ra - Pred sje dnik Svjet ske ru ko - me tne fe de ra ci je Ha san Mus ta fa bo ra vio je u Oma nu na Svjet skom prven stvu u ru - ko me tu na pi jes ku, gdje se osvrnuo na bu du }nost ru ko me ta na Olim pij skim igra ma. BEO GRAD - Pro slavq e ni srpski odboj ka{ Vla di mir Grbi} re kao je da su Olim pij - ske igre sim bol spor ta i je dna od stva ri ko ja se u `i vo tu ne mo `e pla ti ti nov cem. - Opi sa ti Olim pij ske igre obi ~nim smrtni ci ma je ne mo gu }e. To is kus tvo mo ra da se do `i vi. Kao kad se ne ko ba - vi svo jim po slom na naj ve }em mo gu }em ni vou i 15 da na ra di na naj va `ni jem glo bal nom pro ble mu. Olim pij ske igre ni su sa mo krem svet skog spor - ta, ve} sim bol. U `i vo tu posto je stva ri ko je se ne mo gu di, ima ner vo ze, si gur no i umo - ra, ali po sle to li ko odra e nih tre nin ga mo `e mo bi ti za do voqni. Do 29. ju la i prve uta kmi - ce na Olim pij skim igra ma bi }e mo spre mni i mo }i }e mo da pru `i mo ma ksi mum - re kao je Ili} no vi na ri ma u Sta roj Pa zo vi. Ili} je is ta kao da sva ki pro fe si onal ni spor tis ta o~e - RU KO MET NA ZIM SKIM OI - IHF se ne pro ti vi ide ji o pre ba ci vawu ru ko me ta s qe tnih na zim ske Olim pij - ske igre. Ide ja je sa svim na mjes tu. Svjet sko prven stvo za mu {kar ce igra se u decem bru, odno sno za `e ne u pla ti ti nov cem, a OI su je dne od tih - re kao je Ta nju gu Grbi}. Osva ja~ 13 me daqa na ve li kim ta kmi - ~ewima, me u ko ji ma su zla to na OI u Sidneju i bron za u Atlan ti go di ne, is ta kao je da je po - dr{ka na vi ja ~a izu ze - tno bi tna u tim tre nu - ci ma. - Znam ka ko je na ma ku je ve li ke re zul ta te, pa ta ko i srpski ru ko me ta {i. - Ka da se ba vi te spor tom i tre ni ra te, on da o~e ku je te ve li - ke re zul ta te. Mi }e mo te re zulta te tra `i ti iz uta kmi ce u uta kmi cu, igra ti sve boqe i boqe, ui gra va ti se. Ve} sa da se vi di na pre dak - ka zao je Ili}. Srpski ru ko me ta {i se na Igra ma u Lon do nu na la ze u te - ja nu aru, sto ga ne vi dim pre - pre ku da se igra i na zimskim Olim pij skim igra ma. Uos ta lom, si gu ran sam da bi ru ko met po di gao po pular nost ZOI - re kao je Mus ta fa. bi lo ka da smo bi li na Olim - pij skim igra ma. Sva ki glas, sva ka po ru ka bi la nam je va `na, jer smo na taj na - ~in zna li da ni smo sa - mi - do dao je Grbi}. Srpska odboj ka ima }e pred sta vni ka u obje kon ku ren ci je u Lon do nu. Odboj ka {i }e se ta kmi ~i ti u B gru - pi prot i v Ju `ne Ko re - j e, {koj gru pi sa Ma ar skom, [pa ni jom, Dan skom, Hrvat - skom i Ju `nom Ko re jom. "OR LO VI" u gru pi sa [pa ni jom, Dan skom, Hrvat skom... - Ni je re al no go vo ri ti o ciqevi ma, ali mo gu re }i da je re al no da u e mo u ~et vrtfi na - le. Olim pij ske igre su ve li ki iza zov, ali sam si gu ran da }e - mo bi ti u~e sni ci, a ne gle da - oci. Do bro }e mo se spre mi ti - ka `e Ili}. Olim pij ske igre u Lon do - nu odr`a }e se od 27. ju la do 12. av gus ta, a Srbi ja prvu uta kmi - cu igra dva da na po sli je wiho - vog po ~et ka pro tiv [pa ni je. Vla di mir Grbi}, pro slavqeni srpski odboj ka{ U~e{ }e na OI ne ma ci je nu Vla di mir Grbi} Mo mir Ili} Tur ske, SAD i Bra zi la, dok su ri val ke odboj ka {i ca ma se le k- ci je SAD, Ru si je, Wema ~ke, Bra zi la i Tu ni sa. SPOR TIS TI MA va `na po dr{ka - O~e ku jem da se i odboj ka - {i i odboj ka {i ce bo re kao {to su to ra di li na Evropskom prven stvu, ka da su pos ta - li prva ci. Ako po no ve ta kvu `equ i za la gawe, oni su za me ne osvo ji li me daqu, {ta god ura di li u Lon do nu - zakqu~io je Grbi}.

47 Ale ksan drov ~a ni do ve li no vo po ja ~awe za Ja dran sku li gu [tem ber ger i zva ni ~no u Igo kei Po tpi sa li smo ugo vor sa [tem ber ge rom na go di nu da na i mi slim da }e on bi ti ve li ko po ja ~awe za na{ tim u sqede }oj se zo ni Ja dran ske li ge, izja vio Do dik PI [E: MILAN ZUBOVI] mi lan srpske.com Dra gan Ba ji} BEO GRAD - Sve ti slav Pe {i} vi {e ni je tre ner Ko - {ar ka {kog klu ba Crve na zvez da, a na toj po zi ci ji na s- li je di }e ga Lu ka Pa vi }e vi}, pre no se ne zva ni ~ne in forma ci je beo grad ski me di ji. TRI PU TA no sio dres Zvez de O~i gle dno je da se Pe - {i} ni je uspio do go vo ri ti sa upra vom oko uslo va nastav ka sa radwe, i wego ve mi - sli su upe re ne ka Tur skoj. Ispos ta vi lo se da su i prvi ~o vjek Zvez de Ne boj {a ^o - vi} i Pe {i} ra zo ~a ra ni FO TO: GLAS SRPSKE BAWALU KA - Si ni {a [tem ber ger zva ni ~no je no - vo po ja ~awe Ko {ar ka {kog klu ba Igo kea. Sa radwa sa wim po tpi sa na je u pe tak, a ovu in for ma ci ju pot vrdio je pred sje dnik Ale ksan drov - ~a na Go ran Do dik. - Po tpi sa li smo ugo vor sa [tem ber ge rom na go di nu da na i mi slim da }e on bi ti ve li ko po ja ~awe za na{ tim u sqede }oj se zo ni Ja dran ske li ge - izja vio je Do dik. [tem ber ger }e ta ko posta ti dru gi hrvat ski ko {ar - ka{ ko ji }e zai gra ti za tim iz Ale ksan drov ca, a pri je wega to je bio Stje pan Sta - zi} u se zo ni On je pro{lu sezonu proveo u redovima ~e{kog kluba Levice, da bi prije toga dvije sezone nastupao za ekipu [irokog. Pri je to ga odi grao je je - dnu se zo nu za eki pu Spli ta, dok je u pe ri odu od do go di ne ta ko e bra nio Se le ktor ko {ar ka {ke re - pre zen ta ci je BiH Ale ksandar Pe tro vi} pla ni ra da u na ci onal ni tim po zo ve plej - mej ke ra Igo kee Fi li pa Ada mo vi }a kao za mje nu za {to ni su ispuwena obos tra - na obe }awa da ta jo{ pro - {log qeta, pa je ra zlaz ne ka ko bio pri ro dan slijed do ga a ja. Pa vi }e vi}, ko ji je tre nu tno tre ner re pre zen ta ci je Crne Go - re, tre ba lo bi da "crve - ADA MO VI] bo je klu ba iz [i ro kog Bri je - ga. To kom ka ri je re jo{ je igrao za Za dar i Kvar ner iz Ri je ke. Pri je [tem ber ge ra u klub su sti gli ame ri ~ki centar Kor sli Edvar ds kao i Srbin Bran ko Jo ro vi} ko ji po vri je e nog Ne mawu Gor - di }a. Ada mo vi} }e ta ko bi - ti dru gi igra~ iz Igo kee u re pre zen ta ci ji po {to je ra - ni je po ziv do bio Mar ko Mi le ti}. no-bi je le" vo di u sqede }e dvi je go di ne, a u klub bi do - {ao ~im mu oba ve ze sa re pre zen ta ci jom "soko lo va" to do zvo le. Ina ~e, to kom ka rije re Pa vi }e vi} je tri pu ta igrao za beo grad ski tim. Ka da je u pi tawu os ta nak Pe {i}a na klu pi Zvez de ^o vi} je po s- li je sje dni - c e Pred sje - dni{ tva klu ba re - kao da su one 50:50. igra na po zi ci ji kri la. Upra va eki pe u po tra zi je za or ga ni za to rom igre. Tre ner Igo kee ni je Dra gan Ba ji} zado voqan je no vim po ja ~awem svog ti ma. EDVAR DS i Jo ro vi} sti gli ra ni je Si ni {a [tem ber ger - Is kus tvo [tem ber ge ra mno go }e zna ~i ti na {em ti - mu ko ji po dru gi put ove se zo - ne o~e ku je nas tup u Ja dran skoj li gi. Ri je~ je o do brom igra ~u ko ji iza se be ima mno go ja kih uta kmi ca - ka zao je Ba ji}. Pro mje na na klu pi Ko {ar ka {kog klu ba Crve na zvez da Pa vi }e vi} mi jewa Pe {i }a Lu ka Pa vi }e vi} - Na se dni ci Pred sje - dni{ tva ras pravqali smo o pro ble mu sa Pe {i }em i na{ stav u ve zi s tim pi tawem je je dno gla san. Ne ma ra zli ke i u mi{qewima i ka da je u pitawu pris tup tom pro blem. Do kra ja ju la klub }e izmiri ti deo oba ve za pre ma Pe - {i }u, dok }e os ta tak bi ti is pla }en do kra ja av gus ta. Ta ko e, us ko ro }e mo se do govo ri ti oko wego vog daqeg ra da ili oko spo ra zu mnog ras ki da ugo vo ra. Pred sto ji nam jo{ raz go vo ra sa wegovim advo ka tom i vi de }e mo ka ko }e se to za vr{i ti - re - kao je ^o vi} beo grad skim me di ji ma. BAWALU KA - No vi trener Bo rac m:te la je Zo ran Trni ni}, ko ji se u pe tak sastao sa pred sje dni kom Upra - vnog odbo ra Igo rom Ba bi }em i tom pri li kom pos ti gao na ~e lan do go vor o pre uzi mawu bri ge o vi ce - {am pi onu BiH, sa zna je "Glas Srpske" od izvo ra blis kih klu bu. Ba bi} je na van re dnoj Skup {ti ni na ja vio da je bli zu rje {ewa za klu pu veli ka na iz Go spod ske uli ce, a Trni ni} je jo{ ra ni je bio na jo zbiqni ji kan di dat, a o~e ku je se da zva ni ~na promo ci ja bu de upri li ~e na idu - }e se dmi ce, ka da Upra vni odbor pot vrdi wego vo imeno vawe. Ka ko ne zva ni ~no sa zna je - mo, Trni ni }ev po mo }nik bi - GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Igra~ Kli per sa pro pu {ta OI Gri fin po vri je en, po ziv Dej visu WUJORK - Kril ni cen tar Los An e les Kli per sa Blejk Gri fin pro pus ti }e Olim pij ske igre u Lon do nu zbog povre de me nis ku sa li je vog koqena, a wego va za mje na bi }e prvi pik sa ovo go di{weg draf ta En to ni Dej vis (Wu Or le ans). Gri fin }e mo ra ti na ope ra ci ju i ne }e mo }i da tre ni ra sko ro dva mje se ca, ali tre ba lo bi da bu de spre man za po ~e - tak tre ning-kam pa Kli per sa u okto bru. Pri je po ~et ka pripre ma zbog po vre da su u~e{ }e ot ka za li Dvajt Hauard i Kris Bo{, ba{ kao i De rik Ro uz i Dvejn Vejd, a Kris Pol po vrije dio se prvog da na pri pre ma. U pri ja teqskom me ~u SAD dekla si ra le su Do mi ni kan sku Re pu bli ku sa 113:59, a naj boqi je bio Ke vin Dju rent sa 24 po ena i de set sko ko va. RK Bo rac do bio tre ne re Trni ni }u kor mi lo, Go li} po mo }nik Zo ran Trni ni} }e pro slavqeni ru ko me ta{ i di je te Bor ca Ne boj {a Go - li}. Jo{ uvi jek se ne zna da li }e Go li} obavqati ulo gu po mo }ni ka {e fa stru ~nog {ta ba ili ko or di na to ra u stru ~nom {ta bu. D. R. Me~ za pres ti` u Min he nu De li} pro tiv Er men ko va BAWALU KA - Aktu el ni pro fe si onal ni {am pi on Evro - pe u kru zer ka te go ri ji (do 90,7 ki lo gra ma) po ver zi ji IBF Go ran De li} bo ri }e se pro tiv Bu ga ra Ni ko la ja Er men ko va u pres ti` me ~u. Ovaj du el na ra spo re du je u su bo tu u Min he nu, a bor ba je pre dvi e na da tra je {est run di po tri mi nu ta. To }e bi ti je dna od uvo dnih bor bi za gla vni do ga aj ve ~e ri u ko jem }e sna ge od mje ri ti Ale ksan dar Pet ko vi} i Mu ha med Ali Durmaz. - Do voqno sam upo znat sa Er men ko vim i ja sno mi je da se ra di o ve oma kva li te tnom bor cu. Do sa da je os tva rio se dam po bje da i tri po ra za u de set me ~e va ko je je bo kso vao, ali sam ubi je en da }u ga po bi je di ti - is ta kao je De li} ko ji se spre - ma za bor bu za ti tu lu in ter kon ti nen tal nog {am pi ona svi je - ta u IBF ver zi ji ko ja je na ra spo re du u okto bru. Srbin na pu {ta Mi ne so tu Ot kaz Mi li ~i }u MI NE APO LIS - Upra va NBA eki pe Mi ne so ta Timber vul vs pla ni ra da ot ku pi ugo vor Dar ka Mi li ~i }a i ta ko oslo bo de mjes to za do - vo ewe fran cus kog be ka Ni ko la sa Ba tu ma, pre no se ame ri ~ki me di ji. Mi ne so ta je odlu ~i la da is ko ris ti "kla uzu lu o amnes ti ji", {to }e pra kti ~no zna ~i ti da }e otpus ti ti biv - {eg dru gog pi ka sa NBA draf ta go di ne. Mi li - ~i }u su do kra ja ugo vo ra osta le jo{ dvi je go di ne, uz pla tu od de set mi li ona, ali je sa mo se dam mi li ona garan to va no. Na 20 posqedwih uta kmi ca pro {le se zo ne FO TO: A. ^A VI] Mi li ~i} ni je igrao, a trener Rik Adel man ne ra ~u na na wega u bu du }nos ti.

48 i 15. jul GLAS SRPSKE Osu e ni na vi ja ~i "crno-bijelih" Uslo vne ka zne zbog pri jetwi Bran ki ci BEO GRAD - Prvi osno vni sud u Beo gra du osu dio je u pe - tak na uslo vne ka zne za tvo ra {es to ri cu na vi ja ~a Par tiza na zbog pri jetwi ure dni ci "In saj de ra" Bran ki ci Stan ko vi}. Osu e ni su jer su pri je te }im skan di rawem ugrozili bez bje dnost Stan ko vi }e ve i pri je ti li joj smr}u uzvi ku ju }i pa ro lu "Otro vna si kao zmi ja, pro }i }e{ kao ]u ru vi ja" sa ju `ne tri bi ne sta di ona Par ti za na, to kom fu d- bal ske uta kmi ce Par ti zan - [ah tjor 16. de cem bra godi ne. Vo a na vi ja ~ke gru pe "[e do us" Go ran Kqe {tan i Ale ksandar Pe ri {i} ka`weni su uslo vno sa de set me se ci za tvo ra s ro kom pro vje re od ~e ti ri go di ne. Za is to dje lo Mi lan Gu du - ri} ka`wen je sa go di nu za tvo ra, uslo vno na pet go di na. Zbog na sil ni ~kog po na {awa Dra gan \ur e vi} osu en je na de set mje se ci, uslo vno na ~e ti ri go di ne, Ne mawa Oda lo vi} na de set mje se ci, uslo vno na tri go di ne, a Ne mawa Bo gda no - vi} na {est mje se ci, uslo vno na pet go di na. Crve na zvez da u pro ble mu Ba baq bez ser ti fi ka ta i pra va nas tu pa BEO GRAD - Ser ti fi kat iz UEFA za no vog na pa da ~a Crve ne zvez de Eli ja Ba baqa jo{ ni je sti gao, jer klub iz Quti ce Bo gda na ni je upla tio prvu ra tu Mel bur nu i tek ka - da re gu li {e oba ve zu od evra, Ba baq }e do bi ti do zvo lu da igra. "Crve no-bi je li" su u pe tak po sla li spi sak igra ~a za me - ~e ve sa Naf ta nom, ma da os ta - je na kna dni rok sqede }e se d- mi ce, dva da na, odno sno 48 ~a so va pred me~. I ako bu de re gis tro van, viso ki na pa da~ }e {an su ~e ka ti sa klu pe. Naj vje ro va tni je }e du el sa Bje lo ru si ma idu }eg ~et vrtka po ~e ti trio Dar ko La zo vi}, Fi lip Ka sa li ca i Lu ka Mi lu no vi}. Ri val Beogra ana po di `e for mu Naf tan sla vio sa 3:0 MIN SK - Fu dba le ri Naf ta na ula ze u sve boqu for mu pred du el sa Crve nom zvez dom u dru gom ko lu kva li fi ka ci ja za Li gu Evro pe. Bje lo rus ki tim je u pret ho dnom ko lu do ma }eg {am pi ona - ta na svom te re nu sa vla dao Bel {i nu sa ubjedqivih 3:0. U do sa da{wem to ku {am pi ona ta ri val "crve no-bi je lih" je zabiqe`io ~e ti ri po bje de, pet re mi ja i se dam po ra za, uz gol ra zli - ku Do su sre ta sa Zvez dom Naf tan }e odi gra ti jo{ je dan prven stve ni me~, pro tiv Di na mo Bres ta u gos ti ma. Prvi me~ dru gog ko la kva li fi ka ci ja izme u Crve ne zvez de i Naf ta na igra se 19. ju la, a re van{ je se dam da na ka sni je na "Mara ka ni". SME DE RE VO - Fu dba le ri Sme de re va do pu to va li su na pri pre meuso ko bawu, ali su se is tog da na vra ti li ku }i jer uslo vi ni su bi li na za do voqava ju }em ni vou. "Oklo pni ci" su nai {li na ve li ke pro ble me na star tu pri pre ma, iako je tri se dmi ce uo~i do las ka sve fun kci onisa lo po pla nu. - Zbog u`a snih uslo va za trening, stru ~ni {tab sa Ale k- Eli Ba baq Ne voqe Sme de re va sa pri pre ma ma Vra ti li se zbog lo {eg te re na i smje {ta ja san drom Jawi}em na ~e lu, a uz mo ju sa gla snost, do neo je odlu - ku da se eki pa is tog da na vra - ti iz So ko bawe. O~i gle dno da su ve li ke vru }i ne do ve le do to ga da te ren pre dvi en za tre ning ne bu deuupo tre bnom stawu - izja vio je spor tski dire ktor Sme de re ko Pavlo vi}. Osim lo {eg te re na, bi lo je pro ble ma i sa kli ma ti za ci jom so ba za smje {taj fu dba le ra. Stra teg Par ti za na na pri pre ma ma sklo pio mo za ik Ver me zo vi} zna prvu pos ta vu Do bri re zul ta ti u kon trol nim me ~e vi ma i do bra for ma ve }i ne igra ~a stavqaju Ver me zo vi }a na slat ke mu ke pred prvi, ali mo `da i naj va `ni ji me~ u se zo ni BEO GRAD - [ef stru - ~nog {ta ba Par ti za na Vla - di mir Ver me zo vi} ima jo{ sa mo ne ko li ko da na da odlu - ~i ko jih }e se 11 fu dba le ra su prot sta vi ti Va le ti u drugom ko lu kva li fi ka ci ja za Li gu {am pi ona. Pri pre me su iza "crno-bije lih", a do bri re zul ta ti u kon trol nim me ~e vi ma i do bra for ma ve }i ne igra ~a stavqaju Ver me zo vi }a na slat ke mu ke pred prvi, ali mo `da i naj va - `ni ji me~ u se zo ni. STE FAN [}e po vi} sam u vrhu na pa da Na gol man skoj po zi ci ji ne bi tre ba lo da bu de izne na - ewa, jer je Vla di mir Stoj ko - vi} ne pri ko sno ven. [to se ti ~e od bram be ne li ni je, ko ja je po ka za la ne ke ne dos tat ke, naj - si gur ni ji mo `e da bu de mla di Ni ko la Aksen ti je vi} uz de snu aut-li ni ju. U sre di ni od bra ne mjes to je osi gu ra no za Bu ga ri - na Iva na Iva no va, ko jem }e se vje ro va tno pri dru `i ti Mi - lo{ Os to ji}. Iako su mno gi s ne vje ri com vrtje li gla vom ka - da je ula zio u tim, mo mak sa Ko so va i Me to hi je je ap so lu - tno oprav dao po vje rewe. Bio je u ubjedqivo naj boqoj for mi JA GO DI NA - Ispa dawe iz Li ge Evro pe ve} u prvom ko lu kva li fi ka ci ja od ka zahstan skog Or da ba si ja ni je toli ko po tre slo ru ko vod stvo Ja go di ne, ko li ko pro blem sa sa mo zva nim me nayeri ma i la - ko mi sle nim i fi nan sij ski ogra ni ~e nim ro di teqima, ko - ji pro da ju ma loqe tnu dje cu i po gu bno uti ~u na wiho vu ka r- i je ru i na ra zvoj fu dba la u Srbi ji. - De lo vawe ta kvih me nayera ni je ni ka kva no vost, osim {to su u me u vre me nu svo ju se - kta {ko-ma fi ja {ku gru pu broj ~a no oja ~a li i "ople me ni - li" ja snom am bi ci jom da sta ve FO TO: AGEN CI JE to kom pri pre ma i "za ce men tirao" po zi ci ju {to pe ra. Na de - snoj stra ni Ver me zo vi} ima tri igra ~a: Vla di mi ra Vol ko - va, Ale ksan dra La zev skog i pod kon tro lu ono ma lo pros to - ra i qudi ko ji su van do ma {a - ja wiho vih kanyi - na vo di se u sa op {tewu Ja go di ne. Oni su ovim sa op {tewem "ga a li" me nayere ko ji svo jim lo {im uti ca jem do pri no se pro pas ti ra zvo ja fu dba la i dje ce. - Te {ka eko nom ska si tu - aci ja do ve la je do to ga da po t- pi si vawe ugo vo ra sa ro di teqima o {ko lo vawu i usa vr{a vawu wiho ve de ce (sa - da su aktu el ni i de se to go - Ste fa na A{kov skog. Sva troji ca su po pri li ~no ra zli ~i ti po sti lu i si gur no je da }e ra - vno pra vno di je li ti mi nu ta `u u {am pi ona tu, ali ka da je ILI] PRO JE UGO VOR Aktu el ni {am pi on Srbi je Par ti zan po tpi sao je no vi ugo vor sa ~o vje kom ko ji je go to vo ci je li `i vot po svetio klu bu, sa Sa {om Ili - }em. Ve zis ta, ko ji je dru gi na Par ti za no voj vje ~i toj lis ti igra ~a po bro ju odigra nih uta kmi ca, po ni kao je u {ko li "crno-bi je lih". Prvi me~ odi grao je jo{ di{waci) ide mno go la k{e i jef ti ni je. Wiho vi gla vni sa - Evro pa u pi tawu, Vol kov }e vje ro va tno bi ti u pre dnos ti. Po zi ci ju zadweg ve znog de fi ni ti vno je izbo rio po ja - ~awe Go ran Lo vre, a u ma ne - vru bi jo{ tre ba lo da zai gra ju Ste fan Ba bo vi} i Ne mawa To mi}, ko ji je u pre dnos ti u odno su na Zvo ni mi ra Vu ki }a, i La zar Mar ko vi}, ko ji }e dje - lo va ti po de snoj stra ni. U napa du je za sa da naj vi {e po ka zao Ste fan [}e po vi}, u od sus tvu po vri je e nih Edu ar da i bra ta Mar ka, naj boqi na pa - da~ "par nog vaqka". Da li je ovo do voqno do bar sas tav za ta kmi ~ewe ko je se zo ve Li ga {am pi ona vi dje }e mo ve} u uto - rak ka da je na pro gra mu prvi me~ pro tiv Mal te `a na. Ja go di na se ogla si la pro tiv sa mo zva nih me nayera Se kta {ko-ma fi ja {ka gru pa uni {ta va dje cu RO DI TEQI sa u~e sni ci u po slu go di ne, dok je prvi gol za voqeni klub pos ti gao u me ~u pro tiv Voj vo di ne, go di ne. U ka ri je ri je, po red Par ti za na, igrao u Sel ti, Ga la ta sa ra ju, Salcbur gu i La ri si. U ti mu iz Hum ske odi grao je 578 me ~e - va, dok je u dre su na ci onal - nog ti ma za biqe`io 37 uta kmi ca. Mi lo{ Sto ja no vi} (Ja go di na) Ste fan Ba bo vi} u~e sni ci u toj trgo vi ni de com su ro di teqi, pri ti snu ti go - mi lom egzis ten ci jal nih pro b- le ma, pri ~e mu vi de ono u {ta ve ru ju i ve ru ju u ono {to ne vi de. Pos tav {i vla sni ci "ro - be", fo kus wiho vog de lo vawa pre la zi na tre ne re, in stru k- to re i se le kto re svih ni voa i ka te go ri ja ko ji su svo jim spe - ci fi ~nim, ne za {ti }e nim sta tu som fu dbal skog tre ne ra ve oma pre di spo ni ra ni za "su g- es ti je i sa radwu" u pro ce su stru ~nog se le kti rawa i for - mi rawa ti mo va, ~i me se obe - zbe u je pros tor za bren di rawe "ro be" i bi zni sa - na vo di se u sa op {tewu Ja go di ne.

49 GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Upra vni odbor Bor ca za sje dao po sli je ne us pje ha pro tiv ^e li ka FO TO: V. STO JA KO VI] Sla vi {a Bo `i ~i} i re zer vni igra ~i Bor ca u Ni k{i }u Li~ni stav Pi{e: Darko GRA BO VAC Uru ~en ot kaz tre ne ru Bo `i ~i }u Upra vni odbor su spen do va o prvo tim ce Mi li }a ko vi }a, a iz vje {taj o po ja ~awima mo ra }e da po dne se i spor tski di re ktor Dar ko Qubo je vi} PI [E: DU [AN REPIJA du sa srpske.com BAWALU KA - Sla vi {a Bo `i ~i} smi jewen je sa du - `nos ti {e fa stru ~nog {ta ba Bor ca, dok su prvotim ci Mar ko Mi li} i Mar ko vi} su spen dova ni. Ta ko je u pe tak na van re d- noj sje dni ci odlu ~io Upra - vni odbor Fu dbal skog klu ba Bo rac. - Prvi tim }e do daqeg vo di ti di re ktor omla din ske {ko le Bor ca Slo bo dan Star - ~e nam je {to je do ovog mo ra lo do }i ali ni smo mo gli da do zvo li mo da ne ko na no si {te tu klu bu. Su spendo va ni igra ~i Mi li} ko vi} vje ro va tno ne }e vi {e no si ti dres Bor ca - re - kao je pred sje dnik Upra vnog TRE BIWE - Cen tar ja vne bez bje dnos ti Tre biwe sa op - {tio je u pe tak da su ~e ti ri na vi ja ~a bawalu ~kog Bor ca osumwi~e na da su u ~et vrtak u Tre biwu iz vr{i la kri vi ~no dje lo na sil ni ~ko po na {awe. Za tri li ca je ut vr e no da su na ru {i li ja vni red i mir, pa su im iz da ti pre kr{aj ni na lo zi. Iz izvo ra blis kom is tra - zi sa zna je mo da su slo bo de li - {e ni Dra gan Po po vi} (30) i Go ran Si mi} (34) i dva ma loqe tni ka, svi nas taweni u Bawalu ci. Oni se te re te za na sil ni ~ko po na {awe. Ina ~e, na vi ja ~i Bor ca kre nu li su u ~et vrtak na re - van{ uta kmi cu sa ^e li kom u Ni k{i }u, ali ta mo ni su sti - odbo ra klu ba Qubo mir ]u - bi}. Tre ner i dva de fan ziv ca su ozna ~e ni kao naj ve }i kriv ci za eli mi na ci ju "crve - no-pla vih" iz kva li fi ka ci ja za Li gu Evro pe od ni k{i - }kog ^e li ka. - Za do vo ewe igra ~a Upra vnom odbo ru mo ra }e da po dne se iz vje {taj i spor tski di re ktor Dar ko Qubo je vi} ka ko bi se ut vrdi la i wego va od go vor nost. On je pre dla gao Bo `i ~i} je vo dio Bo rac na 21 zva ni ~noj uta kmi ci. Po sli je {am pi on ske se zo - ne 2010/2011. on je ~et - vrti tre ner ko ji je do bio gli po {to su u Tre biwu iza z- va li ne re de. TRO JI CI na vi ja ~a pre kr{aj ni na lo zi Po li ci ja je pri ve li 82 li ca iz Bawalu ke po sli je prija ve gra a na da je u Sta rom Upra vnom odbo ru sa ko jim igra ~i ma da se po tpi {u ugovo ri - re kao je ]u bi}. SLO BO DAN Star ~e vi} vo di prvi tim Ne po sre dno pri je sas tan - ka do ta da{wi kor mi lar Sla - vi {a Bo `i ~i} je izja vio: - Pre uzi mam svu od go vornost i kri vi cu za ne us pjeh na se be i ne `e lim da igra ~i ma TRE NER SKA VRTE [KA ot kaz. Pret ho dno su ugo vo - ri ras ki nu ti sa Vla dom Ja - go di }em, Zvez da nom Cvet ko vi }em i Ve li mi rom Stoj ni }em. Gra du vi {e li ca na ru {i lo ja - vni red i mir. Naj bli `a po licij ska pa tro la na li cu mjes ta za te kla je gru pu na vi ja ~a Bor - ca ka ko ru {e sto lo ve i sto li - ce is pred dva ugos ti teqska obje kta. Oni su po do las ku po - li ci je po bje gli pre ma na sequ Bre go vi gdje je po li ci ja je dno li ce li {i la slo bo de. bi lo ko pri go va ra. Re al no je da smo bi li fa vo ri ti i da smo mo ra li da pro e mo ^e - lik, ali ni smo. Is ta kao je da sma tra ka - ko je eki pa do bro se le kto va - na i da ni je po gri je {io pri izbo ru igra ~a. - Vri je me ne mo `e mo da ku pi mo i ba{ ono je bi lo na{ naj ve }i pro ti vnik. Ka da ku pi te no vi auto mo bil ne zna te odmah ko ja tip ka {ta po kre }e, pa ta ko ni sa igra - ~i ma. Sto jim iza to ga da su svi pra va po ja ~awa i da }e mo od wih tek vi dje ti naj boqa iz dawa. Ovi mom ci }e po kaza ti ko li ko vri je de. Pri je sve ga, Bo rac ima sjaj ne qude u svla ~i oni ci, zdra vu atmo s- fe ru i {an su da sa ovim ti - mom na pra vi ve li ke re zul ta te - zakqu~io je Bo `i ~i}. Na vi ja ~i Bor ca iza zva li ne re de u Tre biwu ^e tvor ka osumwi~e na za na sil ni ~ko po na {awe Po tom je ve }a gru pa qudi, uz pri jetwe i psov ke i oglu {u - ju }i se o na re dbe po li ci je, lan ci ma i spo na ma od ka i{a uda ra la po po li cij skom vo zi lu. Ubrzo je sti glo po li cij sko po - ja ~awe pa su ne re di smi re ni. - U je dnom ka fi }u na ula zu u Sta ri grad po oba ra li su sto lo ve i sto li ce i divqali. Ko no bar i slu ~aj ni pro la znik us pro ti vi li su se tom van da l- i zmu. Na vi ja ~i su za tim kre nu - li u obra ~un sa wima. Do {la je in ter ven tna je di ni ca po lici je i uhap si la je ne ko li ko li ca. Os ta li su se raz bje `a - li, ali i nas ta vi li sa divqawem u dru gom di je lu gra da - ka `e je dan o~e vi dac do ga a ja ko ji je os tao ano ni man. R. Mi. Bo `i ~i} i wego vi adu ti #Bo`i ~i }u, dovedi jo{ kojeg igra ~a iz Modri ~e#, #Doveo svo je igra ~e od ko jih uzi ma pa re#, #Tre ne ru, je su li to po ja - ~awa za Evro pu#... Ovim povicima su brojni navija ~i Fudbalskog kluba Borac sa tribina Gradskog stadiona jo{ poslije prve utakmice sa ni k{i }kim ^e li kom (2:2) is pra ti li tre ne ra Fu dbal ski "gas tar baj te ri", ko ji su u ka ri je ri mi jewali dre so ve klu bo va "kao ~a ra pe", idu za svo jim {e fom Sla vi {om Bo `i ~i }em ko ji ih uhqebquje gdje god on ra di pa bi lo to Mo dri ~a, Be `a ni ja, Grbaq, Bo rac... Fu dbal ski sa vez BiH ^e ka ju san kci je UEFA i FI FA SA RA JE VO - Fu dbal skom sa ve zu BiH pri je ti su spen zi - ja, jer na pro {loj Skup {ti ni ni su usvo je ni pri je dlo zi o smawewu Pre mi jer li ge BiH i uje diwewu `en ske li ge i li ge za ma li fu dbal. - Oni ve} zna ju za re zul ta te na {e posqedwe Skup {ti ne i sa da sa mo o~e ku je mo da nam pi sme no po {aqu svo je sta vo - ve i even tu al ne san kci je - re - kao je ge ne ral ni se kre tar #crveno-plavih# Slavi {u Bo`i ~i }a u svla- ~i oni cu. Na sre}u, shvatila je to i Uprava Borca pa mu je uru~ila otkaz a prvotimce Marka Mili}a i suspendovala. Bo rac je naj vi {e gre {kama i glupostima novajlija, na ~ijem je do vo ewu in sis tirao Bo`i ~i}, eliminisan iz kvalifikacija za Li gu Evro pe. Ka ko dru ga ~i je na zva ti po - te ze igra ~a ko ji u Bawaluci skrivi penal pa potom u Nik{i }u zaradi crveni kar ton ili dru gog prvo tim ca ko ji je u prvoj uta kmi ci bio me u najlo {ijim na terenu, a u revan{ me ~u reaguje kao po- ~etnik i trese sopstvenu mre`u, nego glupostima. Ni je ciq `i go sa ti igra ~e, jer ta kve stva ri su se mo gle desi ti sva ko me u `a ru bor be, ali ru ku na srce, oni, kao i jo{ neki, koje je, kako publika re ~e, doveo Bo`i ~i}, nisu za Borac! Fudbalski #gastarbajteri#, koji su u karijeri mijewali dre so ve klu bo va #kao ~a ra pe#, idu za svo jim {e fom ko ji ih uhqebquje gdje god on ra di pa bi lo to Mo dri ~a, Be `a ni - ja, Grbaq, Bo rac... Bawalu ~ku publiku te {ko je prevariti. Ona se izuzetno dobro razumije u fudbal, rukomet, boks, ko {arku... sportove koji su u gradu na Vrbasu najpopularniji. Prosje ~nost i sve ispod to ga kod we ne pro la zi. Ta ko da su #kva li te tna# po ja - ~awa brzo razotkrivena. Bilo je `alosno gledati Bawalu ~ane kako se mu ~e sa doju- ~era{wim crnogorskim drugoliga {em. ^elik je do {ao u Bawaluku bez i jedne jedine kontrolne utakmice i boqe je sta jao na te re nu ne go Bo rac. Is to je bi lo i u Ni k{i }u! [ta sad vri je de na vi ja~ima Bor ca izja va Slavi{e Bo`i~i}a da on preuzima odgovornost i otkaz koji mu je ur~en kada vi {e ne }e gledati evropske utakmice i kada su po gnu te gla ve mo rali da pri znaju da je wihov tim sla bi ji od crnogorskog drugoliga {a. Smjena Bo`i ~i }a ne}e nadoknaditi takav kiks. Fudbalska javnost zamjera Bo`i ~i }u {to nije imao vi {e povjerewa u mladi }e koji su ponikli na Gradskom stadionu. Oni `ive za #crveno-plave# boje, osje }aju pripadnost klubu i gra du za ra zli ku od onih ko ji su igra li za se dam-osam klu - bova. Za proma {aje prilikom dovo ewa igra ~a odgovornost treba da snose i oni koji su #aminovali# dolazak Bo`i ~i- }evih aduta. Ja smin Ba ko vi}, ko ji je do dao da re pre zen ta ci ja iz bez bje d- no snih ra zlo ga ne mo `e igra - ti u Bawalu ci i [i ro kom Bri je gu. Se le ktor BiH Sa fet Su - {i} je ot krio da mu je predsje dnik Ko mi te ta za nor ma li za ci ju Ivi ca Osim na go vi jes tio da mu je "sve ga dos ta", te mu je on od go vo rio "ako ode{ ti, is tog tre nut ka idem i ja".

50 i 15. jul GLAS SRPSKE Maj kl Oven ra zmi{qa o pen zi ji Vrhun ski klub ili kopa~ke o klin MAN^ESTER - Biv {i re pre zen ta ti vac En gles ke Maj kl Oven odba cio je mo gu }nost da zai gra u "^em pi on {i pu", po {to su se po ja vi le in for ma ci je da bi ka ri je ru mo gao da nas ta vi upra vo u dru gom ran gu ta kmi ~ewa. Na pa da~ tre nu - tno tra `i no vi klub, po sli je odlas ka iz Man ~es ter ju naj te - da. - Ne bih ni ko ga da oma lo va `a vam, ali ne `e lim da igram u dru goj li gi. Po sli je Li ver pu la, Re al Ma dri da, Wuka sla, Man ~es ter ju naj te da i re pre zen ta ci je En gles ke, mi slim da ne bih u`i vao u tom fu dba lu. Uko li ko ne do bi jem pra vu {an su, to }e bi ti kraj mo je ka ri je re. Jo{ mo gu da igram na naj vi {em ni vou. Do ka zao sam to igra ma u Ju naj te du - na pisao je Oven na "Tvi ter" pro fi lu. Min hen 1860 tra `i no vi sta di on "Ali janc are na" pres ku pa MIN HEN - Fu dbal ski klub Min hen 1860 ra - zmi{qa o na pu {tawu "Alijanc are ne", a ra zlog za to su ve li ki tro {ko vi ko ri{ - }ewa ovog sta di ona. Min hen 1860 pla }a go - di{wi za kup od 4,2 mi li ona evra, a do da tni ra zlog za pre seqewe pred stavqa i to da na dru go li ga {kim uta k- mi ca ma Min hen 1860 ne mo - `e da na pu ni sta di on ~i ji je ka pa ci tet mjes ta. - U pla nu nam je da naj ka s- ni je za tri go di ne bu de mo do ma }i ni na svom sta di onu. Ra di mo na to me i na da mo se da }e mo us pje ti da pro na e - no ne ko jef ti ni je rje {ewe - re kao je por tpa rol Min he na 1860 Oto [taj ner. Pro ble mi za {kot skog fu dba le ra Fle ~er mo `da pre ki da ka ri je ru MAN ^ES TER - Ve zis ta Man ~es ter ju naj te da Da ren Fle ~er mo gao bi da okon - ~a ka ri je ru zbog pro ble - ma sa upa lom de be log cri je va. Sto ma ~ni pro blem je hro ni ~an i za sa da je si gur no sa - mo da ne }e bi ti spre man za po ~e tak se zo ne. - Ve li ka je {te ta. Da ren je sjajan pro fe si ona lac i jo{ boqi ~o vjek. Ako ne bu de mo gao da nas ta - vi ka ri je ru, pro na }i }e mo mu po sao u klu bu - ja san je Aleks Fer gu son. Fle ~er je me u "crve nim a vo li ma" odma le na. Za prvi tim odi grao je 197 uta k- mi ca i pos ti gao 17 go lo va. Dres re pre zen ta ci je [kot ske no sio je 58 pu ta i dao pet go lo va. Obnovqen Wujork ko smos Pe le ov klub u dru goj li gi WUJORK - Ne ka da{wi ame ri ~ki fu dbal ski ve li kan Wujork ko smos, za ko ji su neka da igra li ve li ki fu dbalski aso vi, po sli je 30 go di na vra }a se na fu dbal ske te re ne. Od sqede }e go di ne ta kmi - ~i }e se u dru go li ga {kom ran gu u NASL {am pi ona tu, u ko jem se ta kmi ~e ti mo vi iz SAD, Ka na de i Por to ri ka. Je dan od naj ve }ih pro ble ma Da ren Fle ~er sa ko jim su su o~e ni jes te mjes to na ko jem }e do ~e ki va - ti pro ti vni ke, jer ni je pot - vr en sta di on gdje }e bi ti do ma }i ni. Za ovu eki pu igra - li su Pe le i Be ken bauer sa ko ji ma su osvo ji li pet ti tu - la. Po ~a sni pred sje dnik Pe - le bio je je dan od po kre ta ~a ide je da se klub po no vo osnu - je, {to je i u~iweno godi ne. Fu dba le ri ^el zi ja klu bu do ni je li 60 mi li ona evra UEFA po di je li la no vac klu bo vi ma za u~e{ }e u Li gi {am pi ona Brukawe vrijedno deset miliona evra Ru ko vod stvu eki pe ko ja ni je osvo ji la ni bod u {est me ~e va, uz gol-ra zli ku 3:22, sa da je vje ro va tno la k{e kad su pris ti gli mi li oni iz Ni ona NI ON - Me u na ro dna fu dbal ska fe de ra ci ja UEFA ra spo di je li la je zara de od Li ge {am pi ona, odno sno sva kom od 32 klu ba da la dio od uku pno 753 mili ona evra ko li ko je iznosio ovo go di{wi na gra dni fond. Na pri mje ru za gre ba ~kog Di na ma, ko ji je u~es tvo vao u gru pnoj fa zi, te bez bo da i sa gol-ra zli kom 3:22 za - vr{io ta kmi ~ewe, vi di se ko li ko je va `no bi ti dio ovog sve uno sni jeg cir ku sa. Di na mo je fan tas ti ~no fi nan sij ski pro {ao po {to se u ka su klu ba iz UEFA sli lo de set mi li ona evra, a osim pro si pawa sop stve nog ugle da, vje ro va tno vi {e ni - kog sa "Ma ksi mi ra" ne bri - PA RIZ - Naj ve }e zvi jez - de do sa da{weg pre la znog ro ka sva ka ko su dos ko ra{wi igra ~i Mi la na Zla tan Ibra hi mo vi} i Ti ja go Sil va ko ji su po ja ~a li Pa ri men za obe {te }ewe od 65 mi li ona evra. Prvo "da" sti glo je od {ved skog na pa da ~a, a on da i Sil vi ja Ber lus ko ni ja da je pro dao obo ji cu igra ~a Pa - ri `a ni ma. Fi nan sij ska situ aci ja u ve li kom klu bu je bi la to li ko kri ti ~na da je pro da ja i u{te da oko 150 mili ona evra bi la ne mi no vna. - Da, pro da li smo obo ji - cu igra ~a i na taj na ~in u{te dje li oko 150 mili ona evra, s ob zi rom na wiho ve ugo vo re - re kao je Don Sil vio Ber lus ko ni, ko - ne po raz od, re ci mo Li ona 1:7 u posqedwem ko lu. Osva ja~ Li ge {am pi ona ^el zi za tri jumf u eli tnom ta kmi ~ewu pro {le se zo ne zara dio je naj ve }i dio "ko la ~a" na mi jewen u~e sni ci ma - 60 mi li ona evra, sa op {ti la je UEFA. Fi na lis ti Ba jer nu, Utje {no ta kmi ~ewe, ka ko ve }i na tre ne ra i qubi teqa fu dba la vo li da ka `e, ili Li ga Evro pe da le ko je mawe pro fi ta bil na, a sa mim tim i da re`qiva pre ma u~e sni - ci ma. Po da tak da je osva ja~ ovog ta kmi ~ewa Atle ti ko Ma drid in ka si rao sa mo ko ji je na tra gi ~an na ~in os - tao bez tro fe ja utje ha su 40 mi li ona evra ko je je wema - ~ki gi gant in ka si rao pla s- ma nom u fi na le. Bar se lo na je sa 40,5 mi li ona tre }a na lis ti po pro {lo go di{woj za ra di od u~e{ }a u naj kva lite tni jem ta kmi ~ewu, dok je Mi lan, ko ji je eli mi ni san upra vo od Ka ta lo na ca u ~etvrtfi na lu, na ~et vrtoj po zici ji sa 40 mi li ona evra. NA GRA DNI fond du plo po ve }an Za nimqivo je da je Man - ~es ter ju naj ted, uprkos ne - o~e ki va noj eli mi na ci ji jo{ u gru pnoj fa zi, uspio da zara di 35,3 mi li ona. U tu su - mu ura ~u na ta je i "si }a" od 1,5 mi li ona ko je je klub sa "Old Tra for da" do bio igrawem u Li gi Evro pe. UEFA je za sqede }u se zo nu po ve }a - la na gra dni fond na 1,4 mili jar de evra, pa se i sa mim tim i na ime ulas ka u gru - pnu fa zu ta kmi ~ewa na gra da sa 7,2 mi li ona evra, po ve }a - va za ne ko li ko mi li ona. Pa ri men do veo dva izu ze tna po ja ~awa Sti gli Ibra hi mo vi} i Sil va Ti ja go Sil va LI GA EVRO PE 2,8 mi li ona evra vi {e od Di na ma, odno sno 12,8 mi l- i ona go vo ri ko li ko je mawe in te re so vawe za dru go po ja ~i ni klup sko ta kmi ~ewe u Evro pi, bez ob zi ra na to {to se Mi {el Pla ti ni tru - di da i Li gu Evro pe po di gne na {to vi {i ni vo. FO TO: AGEN CI JE FO TO: AGEN CI JE ji iz gle da po la ko gu bi mo}, gra e nu svih ovih go di na. Ibra hi mo vi} bi tre ba lo da u Pa ri zu za ra u je vi {e od sa da{wih 12 mi li ona evra po se zo ni, a za sa da jo{ ni su po zna ti ni de taqi no vog Zla ta no vog ugo vo ra, kao ni onog ko ji ~e ka Ti ja ga Sil vu. MI LAN u fi nan sij skoj kri zi Ja sno je sa mo da ka tarski {e ici ispuwava ju obe - }awe i na "Park prin ~e va" do vo de ve li ke zvi jez de, ka ko bi u~i ni li da po no vo pos ta ne {am pi on Fran cus ke i na pra vi ve li ki ko rak ka gla vnom ciqu - osva jawu Li - ge {am pi ona i do la zak na pres to evrop skog fu dba la.

51 Naj boqi srpski te ni se ri pune baterije za najva`niji dio sezone Ana i No vak u`i va ju na odmo ru FO TO: AGEN CI JE Ana Iva no vi} Svjet ski me di ji za pi ta li su se gdje No vak qetu je po {to se ni je ogla {a vao na dru{ tve nim mre `a ma, ali je snimqen na Krfu, gdje se pro vo di sa dje voj kom Je le nom Ris ti} KRF - Naj boqi srpski te ni se ri No vak \o ko vi} i Ana Iva no vi} u i{ ~e kivawu nas tu pa na Olim pij s- kim igra ma vri je me pro vo de da le ko od o~i ju ja v- nos ti. Ipak, dru gi te ni ser plane te snimqen je na Krfu gdje se pro vo di sa dje voj kom Je le nom Ris ti}. Tek {to je sti gao na ovo gr~ko os trvo, u cen tru gra da ga je "uhap sio" Grk Kas ta mo nis Jor gos, vla - snik pro da vni ce spor tske opre me, sa ko jim se fo to grafi sao. Broj ni svjet ski me di ji za pi ta li su se gdje No vak qetu je po {to se ni je ogla - {a vao na dru{ tve nim mre - `a ma i mjes to wego vog odmo ra tre ba lo je da bu de taj na, bar do ne kog tre nut ka, ali ipak je "ra zot kri ven" i pre ma pi sawu gr~kih me di ja, ve oma quba zno je ispuwavao `equ fa no va da se sli ka s wima. Za ra zli ku od wega, Ivano vi }e va je svo je fo to grafi je sa odmo ra po di je li la sa svim svo jim sim pa ti ze ri - ma. Ana je na svom "Fej sbuk" No vak \o ko vi} pro fi lu pos ta vi la sli ku sa je dnog ba ze na uz ko men tar da na po kon u`i va na sun cu. IGRA ]E na tri tur ni ra u SAD - Ko na ~no u`i vam na sun cu. Ka da igra te te nis, mo kri pe {ki ri oko vra ta to kom pa uze su ja ko ko ri sni. Ali sam ra do zna la ako ima - te ne ke sa ve te ka ko da se rashla dim to kom le ta dok se ba vim spor tom - na pi sa la je Ana. Srpska igra ~i ca }e se na tur ni re WTA se ri je vrati ti tek u av gus tu, ka da bu de u~es tvo va la na tri tur ni ra u SAD. GLAS SRPSKE 14. i 15. jul Yim Ku ri jer Zna mo ka ko pro tiv Na da la WUJORK - Te nis ke re pre zen ta ci je SAD i [pa ni je sas ta ju se u sep tem bru u Hi ho nu u po lu fi na lu Dej vis ku pa, a se le ktor SAD Yim Ku ri jer spre mio je ta kti ku za Ra fa ela Na da la. On ka `e da ne }e do - zvo li ti da Na da lo ve ru ti ne na te re nu ome - tu wego ve igra ~e, na pri mjer ~iweni ca da Ra fa el ni ka da ne usta je sa klu pe pri je ne - go {to to ne u~i ni wegov pro ti vnik. - Ni ka da ni sam vi - dio da wemu ne ko to ura di, on uvi jek dru gi us ta je. Mno go po {tu - jem Ra fu, vo lim wegov stil igre, na ~in na ko ji shva ta te nis, ali sa da tre ni ram pro tiv wega. Ne }u do zvo li ti svo jim te ni se ri ma da us ta nu pri je ne go {to on us ta ne, to li ko je je dnos ta vno. On mo ra da zna da to ni je sa mo wegov te ren, to je na{ te ren. To je na {a ta k- ti ka - re kao je osva ja~ ~e ti ri ti tu le na grend slem tur ni ri ma. Ku ri jer `e li da bu - de ino va ti van, ali [pan ci su na {qaci i daqe ap so lu tni favo ri ti. U dru gom polu fi na lu Dej vis ku pa sas ta ju se Ar gen ti na i ^e {ka. To plo Biha} To kom vi ken da u Re pu bli ci Srpskoj ju tra }e bi ti pre te - `no ve dra, sa mo }e po ne gdje na is to ku i sje ve ru oko ri je - ka bi ti sla be su ma gli ce. To - kom da na sun ~a no i jo{ to pli je pa }e u ve }i ni pre d- je la po no vo bi ti vru }e. Vjetar slab ju go za pa dni, to kom da na u skre tawu na umje ren za pa dni. Mi ni mal na tem pe r- a tu ra vaz du ha od 14 do 19, na ju gu do 21, na pla ni na ma od 11. Naj vi {a dne vna tempe ra tu ra vaz du ha na za pa du od 32 do 36, na ju gu i is to ku oko 38, a na pla ni na ma od 26 do 30 ste pe ni. Bawaluka Doboj Mostar Zenica Tuzla Sarajevo Pale Trebiwe Bijeqina Zvornik Bawaluka Maks. 36 Min. 18 Evropske metropole Am ster dam 14 Ati na 36 Ber lin 18 Be~ 19 Bra ti sla va 21 Bri sel 15 Pre te `no sun ~a no U Srbi ji }e to kom vi - ken da bi ti pre te `no sun ~a no i to plo, dok se po sli je po dne mo gu o~e ki va ti lo kal ni pqus ko vi. Ju tarwe tem pe ra tu re kre ta }e se od 10 do 15 na pla - ni na ma, u os ta lim kraje vi ma od 15 do 20, a naj vi {e dne vne od 20 do 25 na pla ni na ma, u os ta li ma kra je vi ma od 27 do 36 ste pe ni Cel - zi ju sa. o C o C Bu dim pe {ta 26 Bu ku re{t 32 Ca ri grad 23 Da blin 16 Ko pen ha gen 16 Li sa bon 24 Nik{i} Subotica Podgorica Novi Sad Beograd Novi Pazar Lon don 15 Ma drid 23 Min hen 20 Mos kva 20 Oslo 15 Pa riz 16 Pri{tina Beograd Maks. 34 Min. 22 Ni{ o C o C Prag 22 Rim 32 So fi ja 31 Stok holm 15 Var {a va ne va 19 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra MILETI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu kraj Drvara, 31. jula godine. Od 15. septembra godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja godine. Iz da va~: AD "Glas Srpske" Bawalu ka, Re da kci ja: Bra}e Pi{teqi}a 1, Bawalu ka, tel. (051) , faks , e-ma il: do pi srpske.com, Di re kci ja: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel (051) , Mar ke t- ing: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel.(051) , e-ma il:mar ke tin srpske.com, Do pi sni{ tva: Is to ~no Sa ra je vo 057/ , Do boj 053/ , Sre bre ni ca ro ra ~u ni: No va bawalu ~ka ban ka , NLB Ra zvoj na ban ka , Ko mer ci jal na ban ka , Zep ter ko merc ban k , Hypo Al pe Adria ban k

52 i 15. jul GLAS SRPSKE Antena RTRS 8.10 Or lo vi ra no le te Dru `i na a ka iz se la pod Grme ~om ko ja se uo~i ra ta odme tnu la u "haj du ke" zbog po na {awa svog u~i teqa, u ra t- nim da ni ma haj du ku je da bi po mo gla se lu i par ti za ni ma. Ulo ge: Mio drag Pe tro vi} ^kaqa, Dra gu tin Do bri ~a nin Re `i ja: So fi ja So ja Jo va no vi} subota, 14. jul PINK BH Stra `ar Pit Ga ri son agent je ame ri ~ke taj ne slu `be ko ji je pred sje dni ku pri je vi {e od dva de set go di na spa sio `i vot sko ~iv {i pred ki {u me ta ka. Omiqen i po {to van me u ko le ga ma u taj noj slu `bi, Ga ri son je ka ri je ris ta ko ji sad {ti ti prvu da vi u vi so kom, ure d- nom svi je tu hi je rar hij ske stru ktu re, pla no va, po vor ki auto mo bi la, ko dnih ime na, stru - ~nih `ar go na i pos tu pa ka. To je sve mir ko ji ima smi sla sve dok ga ne po ~nu raz di ra ti taj ne. Pi tov ko le ga agent i pri ja teq, ^ar li Me ri ve der, na tu kne mu da `e li s wim po - di je li ti va `nu i po vjerqivu in for ma ci ju. Me u tim, pri je ne go li se to do go di, Me ri ve - der je ubi jen u svo joj ku }i, u zlo ~i nu ko ji je na mje {ten da iz gle da kao ne us pje la pro va la. Ulo ge: Maj kl Da glas, Ki fer Sa ter lend, Eva Lon go ri ja, Mar tin Do no van Re `i ja: Klark Yon son RTRS BN RTS1 RTS FILM Bi }e boqe 8.00 Vi jes ti 8.10 FILM Or lo vi ra no le te 9.40 Moj ro ak sa se la, Pe trov dan ski vi je nac - Ka li no vik Dne vnik Her ce go vi na iznad mo ra Sa mo pje sma zna Mo }ni ji od dr`a ve, Dra guq u kru ni, Vi jes ti Ah ta pla ne ta FILM Slat ki{ i ubi ca Dne vnik DRAGUQ U KRUNI, SERIJA Car stvo, FILM IP Men Dne vnik No li mit FILM Vu ~i 2.00 FILM Slat ki{ i ubi ca 3.30 Car stvo, 4.20 Dne vnik 4.50 Mu zi ka 5.30 Her ce go vi na iznad mo ra 6.30 Ju tarwi pro gram 8.30 Se ri ja Fa mi li jar na na mje {taqka BN ko ktel Dne vnik FILM Pi sma iz Her ceg No vog Dne vnik Vi ta fon Ni je mo mi od ju ~e BN mu zi ka Dne vnik No }ni TV pro je kat 0.00 Crve no 1.00 FILM Mla de zvi jez de ATV 7.00 Far ma 8.00 Ju tarwi pro gram 9.50 Vi jes ti Po ke mo ni, crta ni film Gor mi ti, crta ni film Ben 10, crta ni film Vi jes ti FILM Vir tu el na ma ma Auto {op ma ga zin Is to ri ja na uke Sa su ke ninxa ra tni ci FILM Edit i ja Stil Vi jes ti Si ne ma Ma gi ka hro ni ke Kad li{ }e pa da, FILM Kad bu dem mrtav i beo FILM Pe ra ~i su a 1.00 No }ni pro gram 6.00 Ju tarwi pro gram ki na {a re ni ca Di zni Gas tro no mad Dne vnik Sport plus Uvi aj Vi i Mi ra Adawa Po lak TV li ca Sre }ni qudi, FILM Go spo i ca Mar pl Kva dra tu ra kru ga Sla ga li ca Dne vnik 6.00 JU TARWI PRO GRAM Sre }ni qudi, FILM Bit ka kod crve ne sti je ne FILM Pro zor u dvo ri {te 1.40 Re pri zni pro gram 6.10 Braz de 7.10 TV li ca 8.00 Ve li ki je svi jet 8.20 Ber nard, 8.30 Vej ba lu 8.50 Rus ke baj ke 9.00 Pla va pti ca 9.40 Vjer ski mo za ik Srbi je Kli ni ka vet Pro fil i pro fit Kwiga uti sa ka Svi jet zdravqa Mo ja li je pa Srbi ja Gra a nin Le ti le ti pje smo mo ja mi la TV feqton Sve tla na Za ha ro va Vre le gu me Bi ci li zam To tal te nis Ru ko met: Srbi ja - Ma ar ska Bi se ra Ve le tan li} Iz gubqeni svje to vi Po tro {a ~ki sa vje tnik Ele men ti: taj ne ma te ri je Bi ci kli zam Kon cert fil mske mu zi ke 0.00 Re pri zi pro gram K Vi jes ti 9.05 Pi pi {ou Tek ro e ni, Atlas Vi jes ti Ro dni kra ju mi li ra ju FILM Bla go Da mas ka Vi jes ti Hro ni ka Do bo ja Su per hi to vi Bio gra fi ja ABS {ou No vos ti Dne vnik Pa no ra ma re gi je FILM Mo lim te, pre mo taj FILM No mad B In spe ktor Va lan der, 8.00 Do bra zemqa 9.00 Crta ni fil mo vi [qaka Taj ne na uke Vi jes ti Pri ja teqi, Kao slu ~aj no, In ter nat, Vi jes ti No }ni TV pro je kat Vi jes ti FILM Go spo dar prste no va: Po vra tak kraqa FILM Po li cij ska aka de mi ja 2: Na prvom za dat ku 0.20 Vi jes ti 1.00 Spor tski pre gled 1.20 FILM Ve li ka ma tur ska `ur ka 2.50 FILM Ra tna mla da 4.30 FILM Po ro di ~no sta blo - In fo OBN 6.20 Ha iry Scary, crta ni film 6.30 Atom ska Be ti, crta ni film 7.00 Ogi i `o ha ri, crta ni film 7.20 Ro ni Oli ro ni, crta ni film 7.40 An e li i pri ja teqi, crta ni film 7.50 Gla di ja to ri, crta ni film 8.20 Xerald Me kbo ing, crta ni film 8.40 Ro ni Oli ro ni, crta ni film 9.00 Crta ni film Princ iz Bel Ej ra, Odba ~e na, Lon ci i po klop ci Ba ki na ku hiwa Naj br`i igra~, kviz Skri ve na ka me ra Odba ~e na, Bal kan ske pre va re De ja na talk show In fo Ba ki na ku hiwa Da to sam ja FILM Grad na siqa FILM Taj lan dski ra tnik Eso TV 3.40 ^u va ri pla ne te PINK BH 6.00 FILM Pje vam dawu pje vam no }u 8.10 Ku ka vi ca, In fo top Gold Mu sic Ne mo gu }a mi si ja Hra bri qudi In fo top Ma la ne vjes ta, Show Ti me [o pin gho li ~ar ke GOLD MU SIC Pa re ili `i vot, Aka de mi ja de be lih Fes ti val Vrwa ~ka Bawa FILM Stra `ar 0.00 FILM Pje vam dawu pje vam no }u 6.00 Ju tarwi pro gram 9.00 Vi jes ti 9.05 Tu ris ti ~ki vo di~ Vi jes ti Is kre pra vo slavqa Vi jes ti Zvjez da no ne bo dje tiwstva Po dne vne no vos ti Za pje vaj mo pje sme sta re Vi jes ti RADIO RS Zvrk Vi jes ti Spor tsko za ba vno po po dne Dne vnik Spor tsko za ba vno po po dne Vi jes ti Mo za ik ra di ja Ve ~erwe no vos ti Zai graj mo za pje vaj mo Vi jes ti Kad sam bio mlad Vi jes ti Mu zi ka Hro ni ka da na Naj svje tli je stra ni ce umje tni ~ke mu zi ke Vi jes ti Xez 0.00 Po no }ne vi jes ti 0.05 No }ni pro gram Preporu~ujemo RTRS Slat ki{ i ubi ca Akci ona ko me di ja o quba vi, bra ku i ozbiqnoj pucwavi. Tre nu tak u kom Yen shva ti da je mu` la `e ve} tri go di ne uop {te ni je po go dan za odla - zak na bra ~nu te ra pi ju. Yen i Spen ser ima ju di vnu ve zu i do bro se osje }a ju ka da su za je - dno, ali sve se mi jewa u tre - nut ku ka da ona sa zna da je ~o - vjek u kog je zaqubqena ubio tu ce qudi. To je uzne mi ra va ju - }e sa znawe". E{ton Ku ~er i Ke trin Hej gl su ga ran ci ja do - bre za ba ve. Ulo ge: E{ton Ku ~er, Ke trin Hej gl, Tom Se lek, Ke trin O'Ha - ra Re `i ja: Ro bert Lu ke tic

53 GLAS SRPSKE 14. i 15. jul RTRS B IP Men 2 Le gen dar ni Ip Men odla zi u Hon gkong, ko ji je pod bri tan skom ko lo ni jal nom vla{ }u. O~aj ni ~ki po ku {a va da pro mo vi {e svoj Ving ^un kung fu, ali se ubrzo su o~a va sa ri val stvom dru gih u~i teqa, ukqu~u ju }i i lo kal nog "gaz du" bo ri la ~kih vje {ti na. U ovom nas tav ku pri ~e o Ip Me nu vi {e pa`we je po sve }e no pri ~i i ka ra kte ri za ci ji li ko va, za ra zli ku od prvog di je la ko ji je u po tpu nos ti op te re }en is to rij skom te ma ti kom. Ta ko e, nas ta vak fil ma pri ka zu je ka ko su Ki ne ze tre ti ra li Bri tan ci, kao i zapa dnu per cep ci ju ki nes kih bo ri la ~kih vje {ti na. Ulo ge: Do ni Jen, Lin Hung, Saj mon Jam, Sa mo Hung Kam-Bo Re `i ja: Vil son Jip Po li cij ska aka de mi ja 2 Na kon {to su po la zni ci us pje {no za vr{i li Po li cij sku aka de - mi ju u kla si pu ko vni ka Eri ka La sar da, oni kre }u na svoj prvi za da tak. Wihov no vi vo a je Ke ri Ma ho ni. Pu ko vnik Erik oba vje {ta va Ma ho ni ja da je pred wim pra vi zada tak za oda bra ne. Pu ko vni kov mla i brat, ko ji je {ef je dne po li cij ske sta ni ce, obra tio mu se za po mo}. Po tre bne su mu mla de sna ge, jer grad sku ~et vrt u ko joj je sta ni ca ve} du `e vri je me te ro ri {e gru pa ko ju pre dvo di Zed. Ulo ge: Stiv Gu ten berg, Bu ba Smit, Dej vid Graf, Maj kl Vin slou Re `i ja: Yeri Pa ris BHT Pri ro dna ba {ti na BiH 8.00 Vi jes ti 8.10 Tri bu nal 8.40 Jo sip Pe ja ko vi}: U ime na ro da 9.10 Ro ke ri 9.30 FILM O~e vo srce Go vor ti {i ne Vi jes ti SFF, hro ni ka FILM Mu len Ru` Vi jes ti Evro pa no ra ma Fes ti val cir ku sa No va avan tu ra, ma ga zin SFF Dne vnik SFF BHT 1 ek sklu ziv Film mo bi te lom Vi jes ti SFF, hro ni ka FILM Mu len Ru` 1.00 Film mo bi te lom TV1 HRT Dru go mi{qewe 7.00 Emi si ja iz kul tu re 7.50 FILM Stu bo vi ne ba Vi jes ti Ku }ni qubim ci Na ro dna me di ci na Nor ma lan `i vot Dne vnik Mo} su dbi ne, Re li gij ski pro gram Pri zma FILM Sta ra qubav Pri ro dni svi jet Vi jes ti Obra zo vni pro gram Re por te ri Glo bal no si je lo Lo to Dne vnik HRT Mo} su dbi ne, 7.50 Maj sto ri svi ra ~i 8.20 Ani ma ni ja ci, crta ni film 8.50 Ma ha ral, 9.10 Ma la TV 9.40 Ku }ni sve mir ci, crta ni film Spor tske igre mla dih FILM Mia i Gru me ni Oda brao \e lo H \a ko va ~ki vi te zo vi Me u na ma Bo je tu ri zma ATP Umag Atle ti ka ATP Umag Ga ra `a NOVA 5.50 Bi je le udo vi ce 7.30 Do dir s ne ba, 8.20 Ne us tra {i vi Sku bi Du, crta ni film 8.50 Le go Ninxako, crta ni film 9.20 Gor mi ti, crta ni film 9.40 Po ke mo ni, crta ni film Klub otpi sa nih, Hi tna Ma ja mi, FILM Vi {e od igre FILM Do bri ~i na Vi jes ti Pro vje re no Pe ri fe ri ja Si ti, Dne vnik 9.20 RTL 5.40 RTL da nas 6.20 Najqe p{e baj ke svi je ta, crta ni film 8.00 Pop Pi ksi, crta ni film 9.20 Ben 10, crta ni film Ko lum bo, Po ro ci Ma ja mi ja, FILM Be to ve no va ve li ka avan tu ra FILM Spe ci jal ci Dis ka ve ri RTL da nas Ga li leo N. Geographic 8.00 Me gas tru ktu re 8.50 Avi on ske ne sre }e 9.50 [ap ta~ psi ma Pri vid ili stvar nost Pa na so nik pri ka zu je Se kun de do ka tas tro fe [ap ta~ psi ma Qudi-aj ku le Ve li ke mi gra ci je [ap ta~ psi ma Smrto no sna klop ka za di no sa uru se [ap ta~ psi ma Ulovqeni: Pe cawe ~u do vi {ta Stras ti i in tri ge, 8.05 Ki na li kar, Vi jes ti Zvi jez de SFF-a FILM Bla go Da mas ka Ka ko vri je me pro la zi, Vi jes ti FILM Bo `i ji pi {toq Dne vnik Kor le one, FILM Mo lim te pre mo taj FILM No mad 0.20 Dne vnik 1.30 Zvi jez de SFF-a 2.00 FILM Smrto no sni stroj 3.30 No }ni pro gram KU ]NI QUBIM CI Ge rin go va zadwa taj na FILM Mo ja gr~ka avan tu ra Dne vnik FILM Tra ga~ i si le ta me 0.50 FILM Qeto u zla tnoj do li ni 2.30 FILM Kon tro la 4.50 Glo bal no si je lo 5.10 Bo je tu ri zma 6.00 Tra uma to lo gi ja GA ATP Umag Otvo rewe Split skog qeta 0.20 Bi tan ge i prin ce ze, 1.00 Mu zi ka GOR MI TI, CRTA NI FILM FILM Tork: Bi jes na dva to ~ka FILM Osve ta FILM Opa sna zo na 1.40 FILM Ubo ji ca iz pod zemqa 3.00 Ezo TV 4.30 Dne vnik GA LI LEO FILM Odme tnu ta po ro ta FILM Ba gra 0.00 FILM Sli ver 1.50 As tro {ou 2.50 RTL da nas 3.20 Dis ka ve ri ME GAS TRU KTU RE [ap ta~ psi ma Bo `i ja ko li jev ka Ta bu [ap ta~ psi ma 0.40 Bo `i ja ko li jev ka 1.30 Ta bu 2.30 Naj ne vje ro va tni je fo to gra fi je NG 3.20 Ne vje ro va tni snim ci NG 4.20 [ap ta~ psi ma 5.10 Naj ne vje ro va tni je fo to gra fi je NG 6.10 Ne vje ro va tni snim ci NG 7.00 Is tra `i vawe pla ne te Zemqe RTRS Vu ~i Je on Vu-~i, pro ble ma ti ~ni i aro gan tni mla di ~a robwak, taois ta iz 16. vi je ka, iz do ba Jo se ona (ina ~e, ba zi ran na je dnoj ko rej skoj le gen di), za h- vaquju }i slo `e nom sti ca ju okol nos ti, na e se u sa vre me - nom Se ulu, da na{woj Ko re ji, gdje svo jim ma gi ~nim vje {ti na - ma iza zi va ve li ke pro ble me. Ali i pos ta je svjes tan da mo - ra spri je ~i ti svog mo }nog riva la da se do mo gne ~a ro bne fru le po mo }u ko je bi mo gao da za vla da svi je tom. Ulo ge: Jun-se ok Kim, Su-je ong Lim, Dong-Von Kang, Jung-ah Jum Re `i ja: Dong-Hun ^oi B92 Go spo dar prste no va: Po vra tak kraqa Sa uro no ve si le ulo `i le su sve sna ge da bi eli mi ni sa le qud sku ra su i sa da su u op sa di Mi nas Ti ri ta, gla vnog gra da Gon do ra. Ne ka da to bje {e ve li ko kraqev stvo ko je sa da ima sa mo os tar je - log i one mo }a log upra vi teqa i sa da va pi da se po ja vi wen pra vi kraq. Da li }e Ara gorn mo }i da od go vo ri na zov svo jih pre da ka i svog nasqed stva i pos ta ne ono {to mu je su e no da bu de? Ulo ge: Ila ja Vud, Vi go Mor ten sen, Ian Me ki len Re `i ja: Pi ter Ye kson

54 i 15. jul GLAS SRPSKE nedjeqa, 15. jul PINK BH 1.00 PINK BH 3.00 Izmi{qeni pri ja teq Dje ~ak Al bert Fren klin `i vi sa svo jom sa mo hra nom maj kom Lo - re in ko ja ra di kao po mo }ni ca ma i oni ~a ra An to na. I sam zaqubqen u ma i oni ~ar ske tri ko ve, ne sre }ni Al bert os ta ne bez voqene maj ke ka da ona po gi ne u auto mo bil skoj ne sre }i. Po sli je sa hra ne dje ~a ka pri hva ti maj ~i na po lu ses tra Ha ri jet ko ja o dje - ci ne zna ni {ta i bri ne se je di no o svom po slu na dru gom kra ju zemqe. Osamqeni ji ne go ikad, osjetqivi Al bert do bi je za - mi{qenog pri ja teqa Bo gu sa ko ji }e mu po mo }i da se sna e u svi je tu bez maj ke. Ulo ge: Vu pi Gol rard De par dje, Ha li Yoel Osment Re `i ja: Nor man Yuison Grad sre }e Li da Doj ls `i vi s maj kom u Tul si, Okla ho ma, i na svoj osa mna - es ti ro en dan odlu ~i da kre ne u Las Ve gas i po tra `i oca, koc - ka ra, ko ji ih je na pus tio dok je jo{ bi la dje voj ~i ca. Sa so bom po ve de i Pu ko vni ka, mla di }a ko jeg po zna je iz {ko le. Pu ko vnik u igra oni ci pro koc ka sav wihov no vac i Li da odlu ~i da po tra `i po sao. Po nu de joj po sao strip ti ze te u klu bu To ni ja De kar la, ali Li da ne zna da je De kar lo gan gster ko jem wen otac du gu je no vac i da }e po ku {a ti da je is ko ris ti za ucjewivawe oca. Ulo ge: Kir sten Dan st, Yems Kan, Vin sent Kar thaj zer Re `i ja: Pol Ni ko las RTRS 6.00 FILM Or lo vi ra no le te - Ah ta pla ne ta 8.00 Vi jes ti 8.10 U no }noj ba {ti 8.40 Nixo i nil ski kow 9.00 Tu ris ti ~ke raz gle dni ce 9.50 Moj ro ak sa se la, Pe trov dan ski sa bor fol klo ra u Bre zik La min ci ma Dne vnik Snop Slo bo dan Trkuqa - kon cert Li ko vna ko lo ni ja Pa le go di na od stva rawa Re pu bli ke Srpske Dra guq u kru ni, Vi jes ti No li mit FILM Te sna ko `a Dne vnik BN 7.30 Zvu ci za vi ~a ja 8.30 Za pi si po red pu ta 9.00 Ku mo vi Se lo Cvr~ak na sat Zvu ci za vi ~a ja BN Mu zi ka Bez mas ke Bal kan ske pre va re Ne djeqno po po dne Dne vnik Bal kan ske pre va re Fa mi li jar na na mje {taqka FILM Ke ne di je vi FILM Ti hi vri sak 1.30 Zvjez da no ne bo RTS Ju tarwi pro gram ki na {a re ni ca Di zni Se dam RTS da na Dne vnik Sport plus Bal kan skom uli com Vri je me je za be be Gas tro no mad SAT Sre }ni qudi, Moj he roj Lud zbuwen nor ma lan, Sa svim pri ro dno, Sla ga li ca Dne vnik RTS Mu zi ka za do bro ju tro 7.00 Mi da nas 8.00 Do zvo li te 9.00 U Fra go la ni ji 9.20 Ber nard, crta ni film 9.30 Po {tar Pat 9.40 [um ska {ko la [kol ski pro gram Moj qubi mac Znawe imawe Po tro {a ~ki sa vje tnik e-tv Trag u pros to ru Kul tu ra i tra di ci ja Ro ma Srpski is to ~ni ci Pro gram za di ja spo ru Ro bi La ka to{ Bio gra fi je Bi ci kli zam Srpske spor tske le gen de Kon cert po sve }en To mi Zdrav ko vi }u Iz gubqeni svje to vi Olim pij ski kru go vi Fu dbal (mla di do 19 go di na) Je len Top de set Ja mi i dru gi Bi ci kli zam 0.00 Vi kend evro net 0.40 Re pri zni pro gram B In spe ktor Va lan der, 9.00 Do bra zemqa Vi jes ti Pri ja teqi, Kao slu ~aj no, In ter nat, Vi jes ti Svi jet na dla nu Na {a ma la kli ni ka, Xet-set Vi jes ti Ve li ka Srbi ja Sun er Bob, crta ni film Gla di ja to ri Uti sak ne djeqe Vi jes ti Spor tski pre gled FILM Posqedwi po sao 1.30 FILM Bal mon stru ma 3.10 FILM La vi rin ti i ~u do vi {ta 4.40 FILM Kli nac zva ni opa snost - In fo PINK BH 7.00 FILM Posqedwi krug u Mon ci 8.40 Seqaci, In fo top Gold ek spres Grand hit go di ne Kur saxije In fo top Do bar ko m{i ja Top Spe ed Ma la ne vjes ta, ATV 9.05 K3 OBN GO DI NA OD STVA RAWA RE PU BLI KE SRPSKE Car stvo, FILM De ve ta vra ta Dne vnik Spor tski pre gled 0.10 U su sret fes ti va lu Egzit 0.40 Car stvo, 1.30 FILM Te sna ko `a Dne vnik go di na od stva rawa Re pu bli ke Srpske 5.10 Snop 7.00 Svi jet poqo pri vre de 8.00 Ju tarwi pro gram 9.50 Vi jes ti Po ke mo ni, crta ni film Gor mi ti, crta ni film Ben 10, crta ni film Vi jes ti Kod Ane Kad li{ }e pa da, Ema, Vi jes ti Kad li{ }e pa da, FILM Ne ma po vla ~ewa FILM Ama ter 1.00 No }ni pro KI NA [A RE NI CA Sre }ni qudi, FILM Mo ja Afri ka Dne vnik 0.00 Egzit 2.00 Re pri zni pro gram 9.00 Izvorwaci Zemqa izvor `i vo ta Panorama re gi je Vi deo top FILM Sa kupqa~i {koqki Hra na i vi no FILM No mad Folk {ou Trend Se ter No vos ti Dne vnik RTS Ka ko vri je me pro la zi, FILM De no va pra va qubav 6.20 Ha iry Scary, crta ni film 6.30 Atom ska Be ti, crta ni film 7.00 Ogi i `o ha ri, crta ni film 7.20 Ro ni Oli ro ni, crta ni film 7.40 Mik smas ter, crta ni film 8.00 Gla di ja to ri, crta ni film 8.20 Me ta jets, crta ni film 8.40 Ro ni Oli ro ni, crta ni film 9.00 Ha iry Scary, crta ni film 9.30 An e li i pri ja teqi 9.40 Me ta jets, crta ni film 9.50 Crta ni film Princ iz Bel Ej ra, Odba ~e na, Lon ci i po klop ci Te le ring Naj br`i igra~, kviz FILM Sa ni i slon Red kar pet De ja na tok {ou In fo OBN Sport Ma ga zin Bal kan ske pre va re FILM Kraq Ne ra su an FILM Grad na siqa 1.30 Eso TV 3.40 ^u va ri pla ne te SVE ZA QUBAV Sve za qubav [o pin gho li ~ar ke Aka de mi ja de be lih Fes ti val Vrwa ~ka Bawa 1.00 FILM Izmi{qeni pri ja teq 3.00 FILM Grad sre }e 6.00 Ju tarwi pro gram 8.00 Vi jes ti 8.05 Emi si ja za se lo 9.00 Vi jes ti 9.05 Ku tak za ma {tawe i mu zi ka za dje cu 9.30 Sta ro grad ska mu zi ka Vi jes ti vo tok Vi jes ti Izvor nik Vi jes ti Iz vjer skih za je dni ca Vi jes ti RADIO RS Zvrk Vi jes ti Mu zi ka Vi jes ti Spor tski pre gled Dne vnik Mu zi ka Ne djeqni ra dio ma ga zin Vi jes ti Me daqoni u vre me nu Vi jes ti Zai graj mo za pje vaj mo Vi jes ti Raz go vor nik Vi jes ti Me tro nom Vi jes ti Naj svje tli je stra ni ce umje tni ~ke mu zi ke Vi jes ti vo tok 0.00 Po no }ne vi jes ti 0.05 No }ni pro gram 5.00 Izvor nik Preporu~ujemo De ve ta vra ta RTRS Pre pro da vac kwiga Kor so mo ra na }i dvi je je di ne ko pi je kwige "De ve ta vra ta Kraqev stva sjen ki" ko ju je na vo dno na pi sao sam a vo. Wegov po slo da vac `e li da sa zna da li je wegov pri mje rak kwige iz 17. vi je ka auten ti ~an. Film je adap ta - ci ja ro ma na "The Club Du mas" od Ar tu ra Pe re za-re ver tea te je no mi no van za na gra de "Sa turn", "Gol den Re el", "Ta urus", a re di - teq fil ma Ro man Po lan ski do bio je na gra du "Euro pe an Film" go di ne. Ulo ge: Yoni Dep, Frenk Lan ge la, Le na Olin, Bar ba ra Yeford Re `i ja: Ro man Po lan ski

55 GLAS SRPSKE 14. i 15. jul RTRS B Te sna ko `a 2 Re fe ren tu pre du ze }a ko je se na la zi na ivi ci pro pas ti si ne ide ja da sa gra di mo tel za broj ne Tur ke ko ji pro la ze kroz Ju go - sla vi ju. Za pro je kat se za in te re su je i je dan Tur ~in. Di re ktor, ina ~e in tri gant, `e li da osu je ti re fe ren tov plan. On u po vje - rewu sa op {ti Tur ~i nu da je re fe rent ho mo se ksu alac. Me u tim, iza zva }e su pro tan efe kat, jer Tur ~in je sklon mu {kar ci ma. Do - la zi do ni za ko mi ~nih si tu aci ja dok re fe rent ne shva ti Tur ~i - no ve sklo nos ti. Di re ktor de vi ze od ra znih pro vi zi ja da je quba vni ci na ~u vawe, a `e ni pre pi {e svu imo vi nu da bi se osi gu rao. I `e na i quba vni ca ga na pus te. Ulo ge: Ni ko la Si mi}, Mi lan Gu to vi}, Jo sif Ta ti} Re `i ja: Mi ko vi} Bal mon stru ma Henk Gro tov ski i wegov sin So ni ra de kao za tvor ski ~u va ri. Henk je pri jek ~o vjek i ra sis ta, ko ji sma tra da je wegov sin ne s- po sobwako vi} i ku ka vi ca. Po sli je je dne te {ke sva e s ocem, So ni iz vr{i sa mo ubis tvo. Ne ko li ko da na ka sni je, Hen ka na pu - tu za us tavqa crnkiwa Le ti ci ja, ko ja ga mo li da je odve ze do wenog te {ko po vri je e nog si na u bol ni cu. Henk odlu ~u je da pomo gne, me u tim, dje ~a ku na `a lost, ne ma spa sa. Sqede }ih da na Henk ~es to po sje }u je Le ti ci ju na po slu, a wiho vo in ten zi vno dru `ewe ubrzo pre ras ta u quba vnu ve zu. Ulo ge: Bi li Bob Tor nton, Ha li Be ri, Hit Leyer Re `i ja: Mark For ster BHT Pri ro dna ba {ti na BiH 8.00 Vi jes ti 8.10 No va avan tu ra 9.00 Crta ni film 9.20 [ko la fil ma 9.40 Crta ni film Divqina Ru si je Du ho vni mos to vi Vi jes ti SFF, hro ni ka FILM Sil ver Si ti Iza zo vi poqo pri vre de Vi jes ti Smawi gas FI FA Wor ld Cup Bra sil SFF, hro ni ka FILM Sa mo pri ja teqi Dne vnik TV Li ber ti FILM Pa riz vo lim te Vi jes ti BHT Sport Maj sto ri brzi ne FILM Anar hi ja HRT Du ho vni iza zo vi 7.20 Nor ma lan `i vot 8.00 FILM ^u do iz Mor gan Kri ka 9.50 Vi jes ti Ubis tva u Mid so me ru, Dne vnik Plo do vi zemqe Mo re Ne djeqom u dva FILM Dvos tru ki `i vot Vi jes ti Mir i do bro Vrtla ri ca Li je pom na {om Lo to Dne vnik HRT De ve ta sim fo ni ja Lu dvi ga van Be to ve na 8.20 Pri ja teqi 9.00 Ve se le troj ke, crta ni film 9.40 Sil ves tro ve i ^i ~i je ve taj ne, crta ni film Mer lin, Bi bli ja Mi sa FILM Da ni ko ne }e ja idem za wim FILM Ne kad smo bi li odra sli Ma li ras pje va ni Du bro vnik Dok. pro gram Olim pij ci [e rif u Wujor ku, Te le ta bis Mu zi ka ATP Umag NOVA 6.50 Klub otpi sa nih, 7.30 Do dir s ne ba, 8.30 Ne us tra {i vi Sku bi Du, crta ni film 9.00 Le go Ninxago, crta ni film 9.20 Su per Lu na tiks, crta ni film 9.50 Po ke mo ni, crta ni film Bi je le udo vi ce FILM Li ce bje gun ca FILM Ju na ci s pla ni ne FILM Si gur na lu ka Vi jes ti Nad li pom Dne vnik RTL 5.00 RTL da nas 5.30 Najqe p{e baj ke svi je ta, crta ni film 7.00 Mo ji xe pni qubim ci, crta ni film 8.20 Ben 10, crta ni film 9.00 Ko lum bo, Po ro ci Ma ja mi ja, Bu dva na pje ni od mo ra, FILM Spe ci jal ci FILM Be to ve no va ve li ka avan tu ra Qubav je na se lu RTL da nas Brak je mrak N. Geographic 8.00 Me gas tru ktu re 8.50 Avi on ske ne sre }e 9.50 [ap ta~ psi ma Pri vid ili stvar nost Se kun de do ka tas tro fe Avi on ske ne sre }e Izvan ko smo sa Bo `i ja ko li jev ka Spasavawe Ti ta ni ka sa Bo bom Ba lar dom Avi on ske ne sre }e Is tra ga mjes ta ne sre }e Pla ne tar ni tu ris ti ~ki vo di~ Le opar do vo oko TV Stras ti i in tri ge, 8.05 Jun ska no}, Vi jes ti FILM Sa kupqa~i {koqki Zvi jez de SFF-a Taj na slu `ba, Tek ro e ni, Da diqa Ana, Vi jes ti Ka ko vri je me pro la zi, Dne vnik Ka ko vri je me pro la zi, FILM De no va pra va qubav Zvi jez de SFF-a 0.00 Dne vnik 1.00 Zvi jez de SFF-a 1.20 FILM No mad 3.00 No }ni pro gram NE DJEQOM U DVA U re gis tra tu ri, FILM Na pu tu Dne vnik Dr Oz 0.20 Ne djeqom u dva 1.20 FILM Dvos tru ki `i vot 2.50 Ubis tva u Mid so me ru, 4.20 Pri zma 5.10 Li je pom na {om FILM ^e 0.00 Mu zi ka MU ZI KA PO KE MO NI, CRTA NI FILM Pe ri fe ri ja Si ti, FILM Voj ni ~i na FILM Ana kon da FILM Ve ~e s Ke vi nom Smi tom Sa vr{e na ne vjes ta 4.30 Dne vnik KO LUM BO, SE RI JA FILM ^o vjek sa `eqe znom mas kom Mjes to zlo ~i na: Ma ja mi, 0.40 As tro {ou 1.30 RTL da nas 2.10 Dis ka ve ri ME GAS TRU KTU RE Se kun de do ka tas tro fe Ti ta nik: Slu ~aj za tvo ren Se kun de do ka tas tro fe 0.40 Ti ta nik: Slu ~aj za tvo ren 2.30 Naj ne vje ro va tni je fo to gra fi je NG 3.20 Ne vje ro va tni snim ci NG 4.20 [ap ta~ psi ma 5.10 Naj ne vje ro va tni je fo to gra fi je NG 6.10 Ne vje ro va tni snim ci NG 7.00 Is tra `i vawe pla ne te Zemqe B92 Posqedwi po sao Si Yej je `e na sa po ma lo ne sva ki da{wom pro fe si jom. Ona je pla }e ni ubi ca. Ka da odlu ~i da je vri je me da se po vu ~e iz ovog opa snog po sla, Si Yej mo ra da "oba vi" i posqedwu me tu. Ona se ovim po slom ba vi ve oma du go, me u tim, sa da kad tre ba da ode, po ~iwe da je mu ~i sa vjest. Da li }e bi ti u stawu da se izbo ri sa no vo ot kri ve nim osje }awem kri vi ce i oba vi posqedwi i najo pa sni ji po sao. Ulo ge: De ril Ha na, Bred Ren fro, Do mi nik Svejn Re `i ja: Ke ni Gol di B92 La vi rin ti i ~u do vi {ta Po ve za ni `eqom da igra ju "La vi rin te i ~u do vi {ta" Ro bi i wego ve ko le ge sa kla se sa ko leya odlu ~u ju da pre mjes te igru u lo - kal nu le gen dar nu pe }i nu. Ro bi stvar no po ~iwe da do `ivqava vi zi je i gra ni ca izme u stvar nos ti i fan ta zi je se pre tva ra u srce pa ra ju }u avan tu ru. Ulo ge: Tom Hen ks, Ven di Cre son, Dej vid Va las Re `i ja: Sti ven Hi li jard Stern

56 Ka tar ska kraqev ska po ro di ca, ka ko tvrde upu }e ni izvo ri, ku pi la je je dnu od naj cjeweni jih ita li janskih mo dnih ku }a, uje dno si no nim za vi so ku mo du, "Va len ti no Fas hi on Group SpA", za 700 mi li ona evra. Ta kav po tez po hva li li su stru~waci, jer ku po vi nu vrhun skih evrop skih di zaj ner skih bren do va na no vim tr`i {ti ma sma tra ju je d- nom od naj boqih in ves ti ci ja. Ku }a ni je obja vi la fi nan sij - ske de taqe pro da je, ni ti ime kup - NEKAD BILO... Ro e na Ne da Ar ne ri} Egzit i "Dju ran Dju ran" u zna ku bro ja 13 Na da na{wi dan, 15. ju la go di ne, ro e na je srpska glu mi ca Ne da Ar ne ri}. Ve} od ra ne mla dos ti po ka zi va la je inte re so vawe za scen sku umje tnost. U~i la je ba let u De ~joj ba let skoj gru pi Da ni ce [e ti ne ( ) i bi la ~lan De ~i je dram ske gru pe Ra dio Beo gra da ( ). Kao tri na es to go di{wa dje voj ~i - ca (1966) sni mi la je svoj prvi film "San", sce na ris te i re di teqa Pu ri {e \or e vi }a i pos ta la prva dje ~i ja fil m- ska zvi jez da u biv {oj Ju go sla vi ji. Za - vr{i la je De ve tu gi mna zi ju u Beo gra du, a ve} go di ne je upi sa la Aka de mi ju za po zo ri {te, film, ra dio i te le vi zi ju u Beo grad u kla si prof. Mi len ka Ma ri - ~i }a. PRI RE DI LA: MIR NA PI JE TLO VI] P kul tu glas srpske.com rvi dan 13. Egzit fes tiva la, ko ji tra je do 15. ju la u No vom Sa du, obiqe`io je kon cert le gen dar nog en gles kog ben da "Dju ran Dju ran", ~i ji je nas tup po tpu no bio u zna ku bro ja 13, po {to su pred sta vi li svoj 13. al bum na 13. Egzi tu u prvim ~a so vi ma u pe tak, 13. ju la. Ti pi ~ni pred sta vni ci ne oro manti zma, ko ji su osam de se tih go di na pro {log vi je ka obiqe`i li svjet sku mu zi ~ku sce nu, sa fron tme nom Saj mo - nom le Bo nom bi li su ap so lu tne zvijez de na pre mi jer noj ve ~e ri, a wiho vom nas tu pu na "Mejn stejyu" pri - sus tvo va lo je bli zu po sje ti la ca. Svoj nas tup ove mu zi ~ke le gen de POSQEDWA Vla do Ge or gi ev 20. jula u Bawalu ci iz Bir min ge ma za po ~e le su pje sma ma "Before The Rain" i "Planet Earth", da bi pu bli ku po tpu no za pa li li ~u ve nim hi to vi ma "Rio", "Come Undon", "Ordinary Wor ld", "Wild Boys", "Sa ve a Prayer" i hi to vi ma sa po me nu tog no vog, 13. albu ma na zva nog "All You Ne ed Al Now". Ben du se na bi ni u je dnom tre nut - ku pri dru `i la i pje va ~i ca ben da "Go sip" Bet Di to, sa ko jom su od svira li ~u ve ni hit "Notorious". "Fju`n stejy" bio je u zna ku do ma - }ih i re gi onal nih ben do va, pa su se ta ko svi za bavqali uz pje sme "Blok auta" i Ede Maj ke. "Dens are na" je plesa la uz po pu lar ne DJ-eve "Avici", Bro - din skog i mno ge dru ge, a osim mu zi ke Egzit fes ti val je po nu dio i broj ne za nimqive pra te }e sa dr`a je. Por tpa rol Egzi ta Sr an Mar ja - no vi} re kao je da je prve ve ~e ri na fes ti val u{lo oko qudi, {to je, po wego vim ri je ~i ma, u skla du sa pro cje na ma or ga ni za to ra. Ka tar ski kraq ku pio "Va len ti no" ca, ali dva izvo ra blis ka pro da ji, odno sno ku po vi ni mo dne ku }e su re kla da je ri je~ o ka tar skoj kraqev skoj po ro di ci, ko ja je mo - dnu ku }u ku pi la za 700 mi li ona evra. Osni va~ mo dne ku }e "Va len ti - no" je ita li jan ski di zaj ner Va len - ti no Ga ra va ni, po znat i ci jewen u svi je tu vi so ke mo de. Wegov za {ti - tni znak su crve ne ve ~erwe haqine, ko je su ra do no si le prin - ce ze i ho li vud ske zvi jez de. Ve li ki so lis ti ~ki kon cert pje va ~a Vla de Ge or gi eva u or ga ni za ci ji agen ci je "Kvin es tra da" iz Bawalu ke bi }e odr`an u pe tak, 20. ju la, u 21 ~as na kon cer tnom pros to ru Vo de nog par ka "Akva na". - Na kon cer tu }e Vla do Ge or gi ev izvo di ti svoj do bro po zna ti re - per to ar, a pu bli ka }e ima ti pri li ku da ~u je i ne ke no ve pje sme, ko je }e bi ti prvi put izvo e ne u Bawalu ci - pot vrdio je di re ktor agenci je Zo ran \u ri}. Ula zni ce su u pro da ji od ju ~e po ci je ni od 15 ma ra ka, 20 ma ra ka je fan pit, dok 50 ma ra ka izno si ci je na VIP ula zni ce. Ge ne ral ni po - kro vi teq kon cer ta je kom pa ni ja "Ori flejm". M. P. Luda planeta Vra}en auto po sli je 40 go di na Te ksa {a ni nu Bo bu Ra se lu vra }en je auto mo bil ko ji mu je ukra den pri je 42 go di ne. Ra - se lov "os tin hej li" nes tao je go di ne, ka da je bio student. On je svoj krem auto mobil, sa is tim ta bli ca ma, na {ao na pro daj nom saj tu "Ibej", na ko ji ga je pos ta vio pro da vac auto mo bi la iz Los An e le sa. Ra sel se obra do - vao svom sta rom auto mo bi lu, za ko ji je re kao da se jo{ mo - `e vo zi ti, iako ko ~ni ce ni su u naj boqem stawu. Broj te le fo na dao ci je lom svi je tu Yef Rag sdal, stend-ap ko mi - ~ar iz Wujor ka, po sli je pre - ki da s dje voj kom ra zmi{qao je o su ici du. Shva tio je, ka ko tvrdi, da se osje }a po put na ju - samqeni jeg ~o vje ka na svi je tu u gra du ko ji ima vi {e od osam mi li ona sta no vni ka. Sjeo je za ra ~u nar i na pi sao: "Ako ne ko `e li da raz go va ra o bi lo ~e - mu, ne ka me pozo ve. Yef, je dan usamqeni tip". Po sli je to ga is prin tao je po za ma {an broj pri mje ra ka svo je po ru ke i po - li je pio ih po gra du. Po sli je to ga usli je di li su po zi vi go to - vo iz svih svjet skih ze maqa. Pa pre no vjen ~awe za pse Ven di Daj mond, osni va~ fon da za vjen ~a vawe `i vo tiwa, re - kla je da je za vjen ~awe svo je pu dle Bej bi Hop pla ti la po - pri li ~nu su mu. Sa mo na or - kes tar je da la do la ra, je pla ti la vjen ~a ni cu i do la ra za ke te ring. Os ta tak nov ca je da la za res - to ran i de ko ra ci ju. Ven di je re kla da je vjen ~awu pri sus - tvo va lo 250 qudi i 50 pa sa. - Bi lo je to naj sla e vjen ~awe i najqe p{e ve ~e ika da - re kla je Ven di.

57 objektiv Intervju Ni ko la Te sla: Na uka i po ezi ja dva oka je dnog li ca Kultura Tri de ce ni je bez maj sto ra "Tvr a ve" SA JEN TO LO [KA CRKVA SVE PO PU LAR NI JA ME \U SVJET SKIM YET SE TOM Opa sna u~ewa bo ga tih i sla vnih Tom Kruz, Xon Travolta, Dastin Hofman, Keli Preston, Kirsti Eli samo su neki od poznatih koji su pristupili Sajentolo{koj crkvi i koji za wu izdvajaju ogromne svote novca SA JEN TO LO [KU CRKVU mno gi ne sma tra ju pro fi ta bil nom or ga ni za ci jom YON TRA VOL TA i Ke li Pres ton me u najvjernijim sqe dbe ni ci ma RU PERT MER DOK: Ve oma ~u dan kult, ali je tu i ve li ki no vac

58 2 14. i 15. jul GLAS PLUS Poznati na ZAPISI O QUDIMA Ku }a na tra kto ru PI [E: Dara SEKULI] No vak \O KO VI], te ni ser I ve ve ri ca se naj zad vra ti la:) Tru dim se da se po no vo spri ja teqim s wom, ali Pjer mi ni ka ko ne da. Sa mo je ju ri po dvo ri {tu :) 5. jul Mit Ro mni, ame ri ~ki po li ti ~ar Po tpi {i te pe ti ci ju i sta ni te uz me ne ako mi sli te da je ogro man broj ne za po sle nih ne pri hvatqiv. 6. jul Mir ja na Bo bi}-moj si lo vi}, kwi`e vni ca Hva la vam svi ma na di vnim ro - en dan skim ~es tit ka ma. 3. jul Bri tni Spirs, pje va ~i ca Kra jem ju la i po ~et kom av gus ta, na Kosmetu, u predjelima prorije ene hrastove {ume, zemqu odjednom prekrije sun ~ana boja blagve. Ovu lijepu i uku snu mli je ~ni cu, ko ju jo{ zo vu i ca ri com, a po srpskim se li - ma po Bo sni i ruj ni com, ri jet ko bi se ko usu dio da ube re. Za pra vo, rijet ko bi se ko usu dio da za e u {u me, ~ak i na poqu da se za dr`i, po go to vo ako je sam, i po gotovo ako je `ena. To se posebno nisu usu ivali izbjegli iz Bo sne i iz Al ba ni je jer u ne po zna tom kra ju te {ko je razlu ~iti po ~emu je neka {umica, brdo ili proplanak na brdu vla sni{ tvo Srbi na ili [ip ta ra. A za }i u tu i po sjed je dna ko je opa sno ne kad i smrto no sno. To se usu - ivala jedino Sava Beuk, starica koja se u kolektivnom smje {taju bli`ila kraju svoje sedme decenije, a u svom srcu sve vi {e wego voj pus to {i i svo joj sa mo }i. Bla gva i vrgawi Dje ca su je na pu {ta la kad ni je pris ta ja la s wima da kre ne put Ka na de i Ame ri ke. Bi la je sre tna {to su oni uspjeli da se smjeste, po ~nu raditi i {kolovati svoju dje cu, wenu unu ~ad. Ra ni jih qeta, sve dok ni su odle tje li "preko bare", kako se tada govorilo, ona je bez nagla {enog stra ha odla zi la u {u mar ke i na ru bo ve {u ma gdje bi na la zi la i bla gvu i vrgawe i {am piwone. Wima je obo - ga }ivala jednoli ~na jela spravqana namirnicama iz pake ta Crve nog krsta. Di je li la ih je i po ne koj `e ni vje ru ju }i da }e to wena po ro di ca po jes ti, a ne kra dom po ba ca ti, {to se naj ~e{ }e i do ga a lo. Qudi su se pla - {ili sli ~nosti blagve sa muharom, ili zamjene jestivog sa otro vnim {am piwoni ma, a ka ko je Sa va od dje tiwstva hodala sa povrije enim desnim okom, nisu mnogo vjerova li ni wenom li je vom. [to bi os ta lo iza ru ~ka, ona je su {ila ili kiselila za zimu. Vi ~na takvoj hrani, wena porodica bi kasnije sve to uslast pojela. Prvih da na av gus ta Sa va ni je odla zi la u {u mu, ri jet ko bi izi {la iz so bi ce u ko joj je os ta la sa ma i na ko ju se ve} bi la na vi kla. Ona ni je ima la sna ge da se sre - tne sa kolonama vozila i sa umornim grupicama pje {aka koje su pristizale iz Hrvatske, najvi {e iz Dalmatinske Zagore. Pristizali su qudi mo`da i bliski ro aci i srodnici Sime Matavuqa, Vladana Desnice, Vladimira Popovi }a, Jovana Radulovi }a, Zdravka Krstanovi }a... Mno gi od wih mo gu }e su bi li i po tom ci onih ko ji su u sli ~noj svojoj nesre }i nekad morali napu {tati kosovska se la, wive i vi no gra de, zvjer ski goweni kao da su zvijeri, zaustaviti se u kamenoj, pustoj i bezvodnoj Zagori. Pris ti za li su, do la zi li, a mno gi brzo ne kud i odla - zili; tihi i nekako nedodirqivi, pomireni s tim da }e ma gdje god bi li i ma gdje god do {li uvi jek bi ti u tu i - ni. Blizu Savinog smje {taja, jedna sportska sala, u kojoj su vje `ba li stu den ti, za sve te da ne pri hva ta i smje - {tawa prognanih, ostala je prazna. Sava Beuk je pomisli la da je okon ~a no ono naj te `e i da }e mo }i kre nu ti na poznata joj mjesta i proplanke i pobrati blagve koje su je ~ekale. Wihovom neodoqivom mirisu i okusu vi {e ni je imao ko da se ra du je, ona ko ka ko su se ra do va la wena dje ca i unu ci, ali u svom po lu vi du ona je una pri jed osje }a la ra do sni tre nu tak, bqesak u oku ko je bi ih ugle - dalo. Krenula je ranije a vratila se zadovoqna prije podnevne `ege. Nose }i dvije pune kese morala je pro }i i po red spor tske sa le, ali tu je mo ra la i zas ta ti. De se tak kora ~aja od ulaza, skrenut ustranu, stajao je traktor sa prikolicom. U prikolici i pored we odlo`eni su bili mnogi predmeti, smje {teni u torbe, vre }e i kartonske ku ti je. Od te hrpe stva ri i od tra kto ra udaqava lo se, pa se vra }alo natrag ka prikolici dvoje starih qudi, bi }e mu` i `e na. Ru ke su sple li iznad stru ka i ta ko priqubqeni je dno uz dru go mir no su {e ta li go re, doqe. S prikolice, odjednom je isko ~ila ove }a bijela ma ~ka sa nekoliko `utih krugova po vitkom joj tijelu, koje se za do voqno pro te za lo, i kao da pli va, i{lo pre ma wima. Jo vo i Ja na "Bi la! Bi la mo ja", ma zno se ogla si sta ri ca i ma ~ka joj se za ~as na e u na ram ku. Za bavqeni wome, star ci kao da ni su ni opa zi li kad im je pri {la Sa va Be uk. Mo `da su pomislili da je jedna od pedesetak jutros prispjelih zaje dno s wima i smje {te nih u spor tsku ha lu, jer gla dni i iscrpqeni po ~eli su izlaziti i kretati se prema studentskoj menzi. Zbog izbjeglih i prognanih menza je radila i preko qeta. Sava se jedva popela stepeni {tem do svoje sobice, u kojoj su dva kreveta stajala namje {tena i ne dir nu ta od odlas ka wenih u bi je li svi jet. Dok ni su oti {li, weni si no vi i sna he, spa va li su na tim kre veti ma, a ona je s unu ~a di pros ti ra la spu `ve i }e bad po po du i ta ko se ve} bi la na vi kla da spa va. Boqe je na po - du le `a ti, ne go se s kre ve ta na pod skotrqati, {a li la bi se uve ~e s unu ci ma, kad bi se vaquca li i za dir ki va li na svojim prostirkama. Odlo`ila je kese s gqivama i za ~as se ponovo na {la pored dvoje starih qudi, misle }i da oni ne ma ju gdje da pre no }e. I ne zna ju }i ko je ona i za {to sto ji po red wih, ~o vjek po ~e raz go vor kao da se ba{ woj obra }a. Mo `da je po mi slio da je Sa va ne ko slu`beno lice, neko ko je do {ao da ih na ne {to nagovara. "Ne ma to ga" po ~eo je ~o vjek, "ko }e me ne ikad vi {e na }erati u kolektiv. Dosta je meni kolona, kolonija, kolonizacija i tako toga... dovdje mi je kolektiva, pionirskih, omladinskih, radni ~kih, zemqoradni ~kih, zarobqeni ~kih, ~o e~e, sa mo u onom, ka ko se ono ve li, kupleraju nisam boravio.." "Ne }emo Jovo i ja u taj sportcki ", nastavila je `ena. "Ovo nam je sa de sve, tra ktor je sa de na {a ku }a. Kad smo se vo zi li amo, mi ni smo bi li sa mi, sre ta li smo i dru ge ju de, ova ko ka i mi vo zi li su sve svo je na svo me tra kto ru. Moj Jo vo uspo ri, zas ta ne i pi ta ig ot ku da bi `e, oni ve - le: S Ko sme ta! A vi? Na Ko smet, ve li moj Jo vo, a ja se krstim... go vo ri ja je on me ni da ne tri ba bi `at, ko je bi - `a na je ba je... ali {to }e{, `e no, ~o ek dok di {e sva {ta do `i vi... A jo pe, vi di{ ovu na {u Bi lu, ni ko je ni je mo ga o}e rat s pri ko li ce, o}e s na mi i bog... A ]e no je os ta, pi taj bo ga za {to je on os ta, uvik je bje `a od tra kto ra, bo ja ga se..." "Ja sam tu u bli zi ni, sa ma sam, u so bi ima ju i dva kre - ve ta pa ako ho }e te..." "Hva la te bi, `e no, ka ses tri, tu u toj Sa li su nam sin i sna ja, i dvo je weve dje ce, odra sli su, stu den ti. Tu nam je i }er ka sa ma lim Lu kom... mu `a su joj odve li dok smo ~e ka li da nas pus te pre ko mos ta..." Ve} drugog dana me u izbjeglicama se pri ~alo o Jovi i Jani koji ne }e iz svog traktora, budale stare, napravili su SA OP - do su za bi ih ismi ja va li mla di kad bi se udaqili od wih idu }i u men zu. Sa mos tal na auto no mna oblast Prikolica - savijali bi se od smijeha. Odje dnom su sva kom bi li na pu tu, ali ne kao pre pre ka, ve} kao oda hnu }e, mjes to gdje }e zas ta ti, na ko me }e gla - sno re }i do bar dan. Oko Jo ve i Ja ne su bi le zgra de, kro - vo vi, ho dni ci i sa le, a oni su bi li ku }a, ku }a na tra kto ru. Sa va se s wima pewala na brdo i bra la ku pi - ne. Qeto je bi lo vre lo, ne dos ta ja la im je vla ga, bi le su si tni je, ali zre le i slat ke. Jo vo ih je iz pu nih {a ka dodavao Jani. Svaki put je, kao slu ~ajno, dodirivao wene ruke dok dr`e ra {irenu prega ~u. K}erka im je dovodila tro go di{weg unu ka. "Vi di, Lu ka, {ta ti je di da na {a..." Kroz slat ko umrqane usne i li ce, smi ja li su se i bqes - kali bijeli dje ~iji mqe~waci. Uskoro je ma ~ka Bila omacila troje, jedno je bilo ista ma ti. Ni ko ne bi pro {ao a da ne bi svra tio da ih vi di. Na i{ao je i ne ki mje {ta nin, nu dio im i no vac ba{ za to Bi lo od Bi le. "Ma, ~o e~e, re kao mu je Jo vo, "uzmi bada va sve tro je, `a mi je ne {to, ja ig ne bi odva ja". A kad su djeca, uz pomo} rodbine, uskoro zauvijek odletjela u Ausraliju, Jovo i Jana su pre {li u sobicu Save Beuk. Vi {e ni su ima li za ko ga da ~u va ju ku }u. Ve} dru gog da na me u iz bje gli ca ma se pri ~a lo o Jo vi i Ja ni ko ji ne }e iz svog tra kto ra, bu da le sta re, na pra vi li su SA OP - do su za bi ih ismi ja va li mla di kad bi se udaqili od wih idu }i u men zu. Sa mos tal na auto no mna oblast Pri ko li ca - sa vi ja li bi se od smi je ha. Odje dnom su sva kom bi li na pu tu, ali ne kao pre pre ka, ve} kao oda hnu }e, mjes to gdje }e zas ta ti, na ko me }e gla sno re }i do bar dan Sre }an 4. jul iz dr`a ve Alo ha! 4. jul

59 SUO^AVAWA GLAS PLUS 14. i 15. jul Za gro bni tu ri zam Gro tes ka obiqe`a vawa bo{wa ~kog di je la sre bre ni ~ke tra ge di je pre va zi la zi sli ku dre ~a ve fri zu re i {or ca na sa hra ni. Pu no je vi {e dos to jan stve nih mo me na ta, ~i ni mi se, do `i vio mrtav Her ce go vac dok se, sa o~a la ma i {e {i rom, na plus ~e trde set vo zio pre ko her ce go va ~ko-hrvat ske gra ni ce Tu a trava na ~ovjeku Hercegovcu, prekograni ~ni pokojnik, mrtvac u ci va ri i pa kle ni an e li na ma so vnom uko pu, pos mrtni bi ci klis ti ~ki {or ce vi i otaj stva mno go broj na sve od trista ~uda ~udestvenija... #Tamo pla }aju komunalne pristojbe. Ako rodbina ne plati, izba ce ti ko{ }u ri ne iz gre ba. A kod nas le `i{ xabe. Je - dan je Duvwak govorio da bi Evropa tribala BiH proglasit grebqem di }e se i strancim' garantirat' da im kosti niko ne }e dirat' 'iqadu godina. I tako razvijat' zagrobni turizam#. Na pi sa no je to u Dnevnik.ba - #Slobodna Dalmacija#. Ideja, po mom mi{qewu, nije lo {a, naprotiv. Hercegova ~ki lo gi ~no i pra kti ~no ra zmi{qawe. Kos ti su, je dnom kod nas sa hrawene, pod zemqom os tavqene na mi ru. Ne osje te hla dni ~e lik ka {i ke ro vo ko pa ~a na pot koqeni ci, ni ti hla dno }u zapadnih kolektivnih kosturnica. Ono {to se doga a iznad tra ve, dru ga je stvar. Ispod ko ri je na biqaka je zemqani mir, iznad se vo di rat. I ne sa mo rat. I mrtvi su pri siqeni da po {tu ju pro pi se, ni mrtvi ma im ne da za kon mi ra. Mo ra ju do bro pa zi ti gdje }e i ka ko umri je ti, da svo joj ro dbi ni ne prirede neugodnosti koje znaju biti gore od nevoqa prouzroko va nih po gre {nim mjes tom ro ewa. Jo{ je dan do kaz da je presijecawe i podjela bilo kojeg od naroda koji `ive u BiH gora stvar od podjele dr`ave kakva je BiH. Neki dan, naime, Mi jo Gri zeq iz So vi }a kraj Gru da, mrtav je pre {ao gra ni cu BiH i Hrvat ske. Na se bi je imao sun ~a ne na o~a le i {e {ir, pod so bom sic auto mo bi la. Kraj se be je imao qude ko ji su si htjeli pri {tediti neugodnosti kroz koje prolazi rodbina Her ce go va ca kad im bli`wi du {u Bo gu pre da ju i ovaj svi jet napuste u wihovoj drugoj (prvoj) domovini, Hrvatskoj. #A mi znamo, ali nas niko ne slu {a#, ka`e kom{ija pokojnog Mije, Zdrav ko Pe ji}. #Otvo re no ka `em da to ni je prvi slu ~aj. Nu, nama granica prolazi kroz selo. Nedavno jedna na {a `ena oti {la u posjet '}eri iza granice, ni dvista metara od ku }e. I ta mo je stri slo srce i umrla. I pa zi sad, ro dbi na bi mo ra - la pribavit stotinu papira, pa s tim oti}' u Zagreb da bi dobila sprovodni list. Ako se to dogodi petkom, mora{ ~ekat do po ne diqka. Da se ta ko ne kom mo me do go di, ja bi' ga ra e stavio na civare ili ta ~ke i prit'ra priko vinograda do ku- }e#. Od osa mos taqewa BiH i Hrvat ske, Her ce go vi na ima sil nih pro ble ma s po koj ni ci ma ko ji umru u inos tran stvu, posebno u Dalmaciji. Naime, sprovodni list mo`e se ovjeriti samo u Konzulatu BiH. A toga konzulata nema u Splitu, pa se mo ra ~o vjek Her ce go vac, po vrh svo je tu ge i `a los ti, protegnuti do Zagreba. #Prvo izvadi{ lije ~ni ~ku potvrdu o smrti, onda potvrdu od sanitetske inspekcije, pa potvrdu od policije u Hrvatskoj. Onda mora{ donijeti domovnicu pokojnika, wegovo uvjerewe o dr`avqanstvu i slikovni dokaz, tj. putovnicu ili osobnu iskaznicu. Sve to moramo donijeti i mi iz pogrebnog poduze }a uz potvrdu o djelatnosti i potvrdu o ne ka`wavawu. Kad si sve to pri ba vio, mo ra{ ori ginalne dokumente odnijeti na Konzulat BiH u Zagrebu#, ka`e je dan vla snik po gre bnog pre du ze }a iz Her ce go vi ne. Ka ko god, ~ini se da je lak{e preko granice pro {vercovati grupu `i vih Kur da bez BiH i hrvat skog dr`avqan stva, ne go mrtvog Her ce gov ca sa oba dr`avqan stva. Ko le kti vna gro bni ca BiH Ka ko god, mrtvi tek u svo joj zemqi na u mir. Ta ko ka `u, a za povjerovati je, jer mrtav Hercegovac je prirodni nastavak `i vog, a `iv Ero vo li i mrtav u svo joj zemqi le `a ti. Zdra va lo gi ka, za {to bi iz wega ra sla ta mo ne ka bo san ska, {ved ska, dal ma tin ska ili ne znam ko ja tra va, za {to kad iz ove na {e {krte zemqe je dva ika kva tra va ni kne? A o ba ge ru ko ji stru `e po kos ti ma i da ne go vo rim. Ipak, u ko le kti vnoj gro bni ci na da i naroda zvanoj Bosna i Hercegovina, apsurdi se re aju takvom dinamikom da ~ovjek jedva uspijeva uhvatiti suludi red stvari. Je dan od ap sur da je i grad Sre bre ni ca, je di ni grad u BiH u ko - jem nema Kineza. ^ak i Kinezima nezanimqiv grad, politici je i te kako interesantan. Mogao bi biti i ekonomski, i turisti ~ki interesantan, ~ak i medicinski zanimqiv, ima tu kojekakvih qekovitih vodurina, ima ru de, ima {u ma i {u ma ra ka, ali sve je to us tu pi lo mjes to pos mrtnom turizmu. Zapravo, xenaznom turizmu, da se adekvatnije izrazim. I ne preko cijele godine, samo nekoliko dana godi{we. Neka vrsta morbidnog piknika organizovanog u mjesecu julu, odvi ja se sa sve `i vo pi sni jim i sa - dr`ajnijim programima i aktivnostima. Rije~ #genocid#, pozajmqena iz konteksta ubijawa Jevreja, Jermena, Hutua, Tutsija, Da ~ana, nekako je nakalemqena na stra {an ratni zlo ~in u~iwen nad mu {karcima muslimanima Srebrenice. Jeste, prije toga je ubijeno dva puta mawe Srba, u okolini te iste Srebrenice, skupa sa starcima, `ena ma i dje com, ali se od to ga ne pra vi ni cir kus ni pi knik. I dra go mi je zbog to ga, ne mo ram i za to crveweti od sti da. Po mo le se qudi, odr`e pa ras tos, pre krste se i odu. Ka me re sni me i na pra ve krat ki pri log za RTRS. ^ak se to i ne na zi - va ge no ci dom. Da, znam, Srbi ne pla ~u, ne ku ka ju, ne kme ~e i ne tra`e milostiwu. Ipak, wihova zatvorenost je u~inila to da ni ko o wiho vim `rtva ma ne go vo ri, da svi jet i ne gle da wiho ve mrtve `e ne i dje cu kao na qud ska bi }a. Pa se ~u dom ne mogu na ~uditi kome smetaju novootvorene lobisti ~ke instan ci je i kon zu la ti u inos tran stvu, oni ko ji bi tre ba li pri ka za ti srpski dio is ti ne o BiH, ma lo i wiho vim mrtvi - ma dos to jan stva vra ti ti. On da se sje tim da se wiho vo ukidawe tra `i sku pa sa is to mi{qeni ci ma u Sa ra je vu, pa mi bude jasno da je zvani ~na politika Sarajeva i Amerike da se Srbi za dr`e u men tal noj i me dij skoj blo ka di i izo la ci ji, barem do albanizacije i bosnizacije Republike Srpske i Srbi je. A uvi jek }e se na }i i ne ki srpski uhqub (vi di rje ~nik turcizama opet) da skupa sa zvani ~nim Sarajevom, federalnom i dr`avnom televizijom, proglase Srbe neprijateqima ~ovje ~anstva. Bo{wa ~ki zvani ~nici, oni muslimanski i oni #multikulturni#, do u u novim #mersedesima# i #audijima#, kao princ ^arls na otvarawe Starog mosta. Zvijezde xenaza tada stanu, izu ~e #dovu# (vidi rje ~nik turcizama), ma {u ruka ma, {krgu }u zu bi ma, po ka zu ju prstom pre ma Srbi ji i Bawalu ci, pri zi va ju Bo ga i... i odu brzi nom nes hvatqivom uplakanim srebrni ~kim materama. Ne znam, ne }u grije {iti du {e, ali mo `da se ja ve onoj gla vnoj, onoj s pun om, xipom, kancelarijom, nekretninama i ostalim {to pripada politi- ~kom su bje ktu ko ji ima lo dr`i do se be i odli ~no `i vi od mrtvih. Mrtva ~ke bri ge PI [E: Veselin GATALO Ne ma cir ku sa do bo san skog cir ku sa Neko }e re }i, {ta tebe briga, rabe bo`ji Veseline, za Srebrenicu? Dr`i se ti svojih mrtvih Hercegovaca, ima{ ti i svo jih mrtva ca za opla ki vawe. Imam, na `a lost. Ali, po gi nu li su u is tom ra tu, is tim `i vi ma u san do la ze. A na ja - vi `i vi mrtve obi la ze, do du {e i ne pra ve cir kus i ma hni - tluk (opet tur ci zam, ali {ta }u) od to ga. Ure dim se ja za mrtve, boqe ne go za `i ve. Na sa hra ni ili xena zi ni kad ni - sam u kratkim pantolama, uvijek obu ~em ko {uqu sa koje nisam ot ki nuo ru ka ve i ko ja me ne ste `e pu no u ra me ni ma. Ta ko adet (~est tur ci zam kod nas i u Tur skoj) i obi ~a ji na la `u. Sre }a mo ja, otvo ri lo radwu sa ame ri ~kom ro bom, gdje se oni crni i ja mo `e mo obu }i. Mir no i dos to jan stve no ja i xena - zu i sa hra nu od sto jim. Kad svi na xena zi sje dnu, sje dnem i ja, da ne bu dem mi mo vas svi jet. Odi je la na sa hra ne ne obla - ~im, ne vidim ni ~eg sve ~anog u ukopu qudi, mo`e ~ovjek i u drugoj odje }i biti dostojanstven i dostojno ispratiti rahmetliju ili pokojnika. Ti {ina i sve {tenikov glas, mo`da ka kva li me na mu zi ka ili gla zba i to je to. Ha la li ti ra h- me tli ji bez ob zi ra na dug, adet je (turc.) mu sli ma nu i ne mu - slimanu, tako obi ~aj nala`e. Oprostiti pokojniku grijehe i mo li ti Bo ga da mu opros ti, obi ~aj je na sa hra na ma. Ne ma tu mjesta, ipak, za {orceve, papu ~e, bermude, poderane farmerke, `vaka }e gume, dre ~ave frizure, ali se na e i toga kod nas. Sre }om, ta kvi ni su u ve }i ni. Elem, mrtve ispo - {tujem, ~iji god da su. Nije se sa kostima {aliti, ni Bog ni qudi to ne vo le. Ne vo lim ni ja kad se sa mrtvi ma sprdwa pra vi. Ni sa Sre bre ni ~a ni ma. I oni su po tom ci Delmata, Denizijata, Daorsa, Slovena, ba{ kao i ja i vi. Ni ~i jom smrti se u da na{we vri je me ne do bi je. Srpskim smrtima u okolini Srebrenice se dobilo samo dvostruko vi {e smrti Sre bre ni ~a na. Sre }a pa je rat go tov, pa se pa k- le ni ge ome trij ski niz smrti ni je nas ta vio. Ali, ta sprdwa o kojoj govorim, nastavqa se. Neka vrsta piknika organizovanog u dr`avnom vrhu, poput kakve sportsko-zabavne mani fes ta ci je, osmi{qava se sve lu im sce na ri jem. Organizacija #mar{a mira#, bulumete qudi koji se kre }u u pravcu Srebrnice, skupa sa svojim patikama, {orcevima, znoj nim ma ji ca ma, fla {a ma vo de, vi {e na li ku ju ka kvom ma so vnom izle tu wema ~kih tu ris ta u po kre tu pre ma Du - bro vni ku ne go pu tu na ukop, Bo `e mi opros ti. Moj ho lo gram na mo joj sa hra ni Gro tes ka obiqe`a vawa bo{wa ~kog di je la sre bre ni - ~ke tragedije prevazilazi sliku dre ~ave frizure i {orca na sa hra ni. Ova go di{wica smrti ima pu no, u naj mawu ru ku neumjesnih, bukvalno va {arskih komponenti. Tu je, na primjer, pojam #biciklisti ~ki maraton# smije {an koliko i pojam #genocid# u kontekstu klasi ~nog ratnog zlo ~ina (bilo je tu i dru gih, mo `da go rih) ka kav je iz vr{en u Sre bre - ni ci. Bi ci klis ti ~ki ma ra ton, na ime, ne mo `e bi ti maraton ako se radi o daqini od kojih stotiwak kilometara ili malo vi {e. To dobar biciklista prepedala za kojih ~as, ~as i po vre me na. Jo{ go re, odr`an je i mo to-ma ra ton za sre bre ni ~ke mrtve, vo`wa mo to ri ma, na is tom ras tojawu! Da se ~o vje ku smra ~i od pa te ti ke i ne znawa ko jim se dodatno poni`avaju ne samo `rtve srebreni ~kog masakra, ve} i zdrav razum nas pre`ivjelih. Slike oznojenih koji su pre {li stotine ili desetine kilometara, pogled na qude u biciklisti ~kim {orcevima i prqavim i mokrim majicama, ipak je ne upo re div sa po gle dom na mo to ris te u ko `nim jaknama na ukopu mrtvih od prije 17 godina. Stra {no, prestra {no, nema cirkusa do bosanskog cirkusa. Puno je vi {e dostojanstvenih momenata, ~ini mi se, do`ivio mrtav Herce go vac dok se, sa o~a la ma i {e {i rom, na plus ~e trde set vozio preko hercegova ~ko-hrvatske granice. Bar je pokopan bez mo to ris ta, bi ci klis ta u ute gnu tim ga }a ma, ulijepqenih ma ra to na ca i os ta lih ja da ovo ze maqskih. Ako ikad umrem, a na dam se da ne }u, pri je to ga }u da sni mim ho - logramski video, onaj u tri dimenzije, koji se ima emitovati na mo joj sa hra ni. Za tra `i }u da odu svi znoj ni, prqavi ili ne ade kva tno obu ~e ni, oni u {or ce vi ma i pa pu ~a ma, brezobrazno `enskiwe u mini-sukwama i oni sa lila krijes ta ma, da mi ne ba le ~e sa hra nu. I da smjes ta sa hra nu napus te oni obu ~e ni u mo to ris ti ~ka odi je la i ~i zme do koqena. Da se zna da se ne sa hrawuje ~lan mo to ris ti ~ke ban de pa kle nih an e la, ne go rab bo `ji Ve se lin, fi no i plemenito u Bogu preminulo hercegova ~ko ~eqade. A ako umrem daqe od Hercegovine, slobodno me stavite u kola, na sic, na tu ri te mi {e {ir i sun ~a ne o~a le, pa sa mnom u Hercegovinu. Ne dajte da iz mene tu a trava raste. SVJEDOK SARADNIK Je dan lo kal ni fun kci oner "re zer vi sao" je ru ko vo di la ~ko mjes to za si na u je dnoj ja vnoj us ta no vi, pa se ~e ka na kon kurs dok ovaj ne ispu ni uslo ve. INBOX Mi slim da bi tre ba lo jo{ vi {e pa`we po - sve }i va ti obiqe`a vawu da na na ko ji se ro - dio Ni ko la Te sla. Jo{ je ma lo ma ni fes ta ci ja po sve }e nih ovom ve li kom ~o - vje ku. Vje ru jem i da mla e ge ne ra ci je ne zna - ju do voqno o wemu. mi lo va PI[ITE NAM NA Tre ba lo bi uves ti re da na in ter net por ta le kod nas. Za is ta se sva {ta mo `e pro ~i ta ti na wima, a ne znam da je ika da iko od go va rao. Ako od go va ra ju no vi na ri i ure dni ci u dru gim me di ji ma, za {to ne bi i oni ko ji su na dle `ni za por ta le. du il.com

60 4 14. i 15. jul GLAS PLUS Ste kao sam spo so b- nost da upravqam snom, i za spim i bu dim se u ~as ko ji sam se bi odre dio. Ako mi ne {to u ono me {to ra dim ni je ja sno, pri mo ra - vam se be da mi slim o to me u snu i na taj na ~in na la zim rje {ewe... Go vo rio je ta ko sla vni nau ~nik Ni ko la Te sla u in ter vjuu ko ji je go di ne dao za ~a so pis "Bes mrtnost" u svo joj ta da{woj la bo ra to ri ji u Ko lo - ra do Sprin gsu. NO VI NAR: Fu tu ris ti ka `u da su 20. i 21. vi jek ro e ni iz gla ve Ni - ko le Te sle. Oni sla ve obra tno ma g- net sko poqe i pje va ju hi mne in du kci onom mo to ru. Wiho vog tvor - ca na zi va ju lov cem ko ji je u svo ju mre `u uhva tio svje tlost iz du bi ne Zemqe i ra tni kom ko ji je za ro bio va tru iz ne ba. Otac na iz mje ni ~nih stru ja u~i ni }e da fi zi ka i he mi ja za vla da ju po lo vi nom svi je ta. In dustri ja }e ga pro gla si ti za svog vrho - vnog sve ca, a ban ka ri za naj ve }eg do bro ~i ni teqa. U la bo ra to ri ji Ni - ko le Te sle prvi put je ra zbi jen atom. Tu je stvo re no oru `je ko je vi bra ci ja - ma iza zi va zemqo tres. Tu je ot kri - ven i crni ko smi ~ki zrak. TE SLA: Da, to su ne ka od mo jih va `ni jih ot kri }a. Ja sam ipak po ra - `en ~o vjek. Ja ni sam os tva rio ono naj - ve }e {to sam mo gao. NO VI NAR: [ta je to, go spo di ne Te sla? TE SLA: Htio sam osvi je tli ti ~i - ta vu Zemqu. U woj je do voqno elek tri - ci te ta da pos ta ne dru go Sun ce. Svje tlost bi si ja la oko po lu ta ra, kao prsten oko Sa tur na. Qud ski rod ni je sa zreo za ve li ko i do bro. U Ko lo ra do Sprin gsu na po jio sam Zemqu elek tri - ci te tom. Is to ta ko je mo `e mo na po ji - ti i dru gim ener gi ja ma, kao {to su po zi ti vne psi hi ~ke ener gi je. One su u mu zi ci Ba ha ili Mo car ta, ili u stiho vi ma kod ve li kog pje sni ka. U Zemqinoj unu tra{wos ti pos to je ener - gi je ve dri ne, mi ra i quba vi; wiho vi izra zi su cvi jet ko ji ras te iz zemqe, hra na ko ju do bi ja mo iz we i sve ono {to je ~i ni ~o vje ko vim za vi ~a jem. Ja sam pro veo go di ne tra `e }i na ~in na ko ji bi te ener gi je mo gle uti ca ti na qude. Qepo ta i mi ris ru `e mo gu se uzi ma ti kao li jek, a sun ~e vi zra ci kao hra vot ima bes ko na ~an broj vi do va, a du `nost nau ~ni ka je da ih pro na la zi u sva kom obli ku ma te ri - je. Tri stva ri su bi tne u to me. Sve {to ~i nim je tra gawe za wima. Znam da ih ne }u na }i, ali ne }u ni odus ta ti od wih. NO VI NAR: Ko je su to stva ri? TE SLA: Je dno je pi tawe hra ne. Ko jom zvjez da nom ili ze maqskom ener - gi jom na hra ni ti gla dne na Zemqi? Ko jim vi nom na po ji ti sve `e dne, pa da im se srce ra zve se li i da shva te da su bo go vi? Dru ga stvar je: ka ko uni - {ti ti ener gi je zla i patwe u ko ji ma pro la zi ~o vje kov `i vot? One se kat - kad javqaju kao epi de mi je iz du bi ne sve mi ra; u ovom vi je ku te bo les ti su se sa Zemqe ra {i ri le po sve mi ru. Tre }a stvar je: pos to ji li u sve mi ru su vi {na svje tlost? Ja sam ot krio zvi jez du ko ja, po svim as tro nom skim i ma te ma ti - ~kim za ko ni ma, mo `e nes ta ti, a da se na iz gled ni {ta ne izmi je ni. Ta zvijez da je u ovoj ga la ksi ji. Wena svje t- lost se mo `e zbi ti do ta kve gus to }e da sta ne u ku glu mawu od ja bu ke, a te `u od Sun ~e vog sis te ma. Re li gi ja i fi - lo zo fi ja u~e da ~o vjek mo `e pos ta ti Hrist, Bu da i Za ra tus tra. Ono za ~i me ja tra gam lu e je, ve }e i ne mo gu }ni je. To je: {ta u~i ni ti da se u sve mi ru sva ki ~o vjek ro di kao Hrist, Bu da i Za ra tus tra. Ja znam da je gra vi ta ci ja INTERVJU In ter vju sa Ni ko lom Te slom iz go di ne Na uka i po ezi ja dva oka je dnog li ca Sve je svje tlost. U je dnom wenom zra ku je su dbi na na ro da, sva ki na rod ima svoj zrak u onom ve li kom svje tlo snom izvo ru ko ji vi di mo kao Sun ce. I za pam ti te: ni je dan ~o vjek ko ji je pos to jao, ni je umro, ka `e Te sla na klowena sve mu {to tre ba da le ti i mo ja na mje ra ni je da na pra vim le te }e na pra ve (avi on ili ra ke tu), ve} da ~o - vje ku po vra tim svi jest o wego vim sopstve nim kri li ma Daqe, ja po ku {a vam da pro bu dim ener gi je ko je se na la ze u va ku umi ma. Va ku umi su naj - ve }i izvo ri ener gi ja; ono {to se smatra pra zni nom sa mo je ma ni fes ta ci ja ne pro bu e ne ma te ri je. Ne ma pra zni ne na Zemqi, ni ti u sve mi ru. U crnim ru pa ma, o ko ji ma go vo re as tro no mi, naj mo }ni je su ener gi je i izvo ri `i vo - ta. NO VI NAR: U ne pri ja teqstvu pre ma te ori ji re la ti vi te ta ide te do tle da na pro sla va ma svo jih ro - en da na dr`i te pre da vawa pro tiv wenog tvor ca? TE SLA: Upam ti te da ni je zakrivqen pros tor, ve} ~o vje kov um ko ji ne mo `e da shva ti bes kraj i vje ~nost! Da je tvor cu re la ti vnos ti to ja sno, ste kao bi bes mrtnost, ~ak i fi zi ~ku ako mu je to po voqi. Ja sam dio svje t- los ti, a ona je mu zi ka. svje tlost ispuwava mo jih {est ~u la: ja je vi dim, ~u jem, osje }am, mi ri {em, do ti ~em i mi slim. Mi sli ti je kod me ne {es to ~u lo. ^es ti ce svje tlos ti su ispi sa ne no te. Je dna muwa mo `e bi ti ~i ta va so na ta. Hiqadu muwa je kon cert. Za taj kon cert ja sam stvo rio lop tas te muwe ko je se ~u ju na le de nim vrho vi ma Hima la ja. O Pi ta go ri i ma te ma ti ci, a nau ~nik se o to dvo je ne mo `e i ne smi je ogri je {i ti. Bro je vi i je dna ~i ne Qud ski rod ni je sa zreo za ve li ko i do bro MA [TA NO VI NAR: Ma {ta je za Vas stvar ni ja od `i vo ta? TE SLA: Ona ra a `i vot. Ja sam se hra nio svo jim mi sli ma, na u~io sam da upravqam osje }a ji ma, sno vi ma i vi zi ja ma. Odu vi jek sam je wego vao, kao {to sam wego vao i svoj za nos. su zna ko vi ko ji ma se obiqe`a va mu zi - ka sfe ra. Da je Aj n{tajn ~uo wene zvu ke, ne bi stva rao te ori ju re la ti vi - te ta. Ti zvu ci su po ru ka umu da `i vot ima smi sla, da u sve mi ru pos to ji sa - vr{en sklad, i da je qepo ta uzrok i posqedi ca Stva rawa. Ta mu zi ka je vje - ~no kru `ewe zvjez da nih ne be sa. Najmawa zvi jez da je za vr{e na kom po zi ci ja i uje dno, dio ne bes ke sim fo ni je. Ot ku ca ji ~o vje ko vog srca su di je lo vi te sim fo ni je na Zemqi. Wutn je sa znao da je taj na u ge ome trij ski pra vil nom ra spo re du i kre tawu ne bes kih ti je la. On je spo znao da je har mo ni ja vrho vni za kon u sve mi ru. Zakrivqeni pros tor je ha os; ha os ni je mu zi ka. Aj n{tajn je gla snik vre me na bu ke i bi je sa. NO VI NAR: Go spo di ne Te sla, da li Vi ~u je te tu mu zi ku? TE SLA: Uvi jek je ~u jem. Mo je du - ho vno uvo je ve li ko kao ne bo ko je vi - di mo iznad nas. Svo je fi zi ~ko uvo uve }ao sam ra da rom. Po te ori ji re lati vi te ta dvi je pa ra lel ne li ni je sas - ta }e se u bes kra ju. Ti me }e i Aj n{taj no va kri va pos ta ti pra va. Je d- nom stvo ren, zvuk tra je vje ~no. Za ~o v- je ka on mo `e da i{ ~e zne, ali nas tavqa da tra je u ti {i ni ko ja je wego va naj ve }a mo}. Ne, ne mam ni {ta pro tiv go spo di na Aj n{taj na. On je quba zan ~o vjek i u~i nio je iz vje sne do bre stva ri; od to ga }e ne {to pos ta - ti dio mu zi ke. Ja }u mu pi sa ti i po ku - {a ti da obja snim da eter pos to ji, i da su wego ve ~es ti ce ono {to dr`i sve - mir u har mo ni ji i `i vot u vje ~nos ti. NO VI NAR: Re ci te, mo lim Vas, ko ji su uslo vi pri la go a vawa je dnog an e la na Zemqi? TE SLA: Ja ih imam de set. Biqe`i te pa`qivo. NO VI NAR: Za pi sa }u sva ku Va - Ci je li svoj du gi vi jek pro veo sam u za no su. To je bio izvor mo je sre }e. On mi je po mo gao i da to kom svih ovih go di na po dne sem rad, ko ji je bio do voqan za pet `i vo ta. Naj boqe je ra di ti no }u, jer su zvjez da na svje t- lost i mi sli u blis koj ve zi. {u ri je~, po {to va ni go spo di ne Te - sla. TE SLA: Prvi uslov je vi so ka svijest o svom po slawu i dje lu ko je tre ba iz vr{i ti. Ona mo ra, ma kar i mu tno, pos to ja ti u naj ra ni joj mla dos ti. Ne bu di mo la `no skro mni; hrast zna da je hrast, a grm po red wega da je grm. Kao dje ~ak od dva na est go di na bio sam si g- u ran da }u do }i na Ni ja ga ri ne vo do - pa de. Za ve }i nu svo jih ot kri }a znao sam jo{ u dje tiwstvu da }u ih os tva ri - ti, prem da ne sa svim ja sno Dru gi uslov pri la go a vawa je is traj nost. Sve {to sam pre du zi mao, za vr{a vao sam. NO VI NAR: Ko ji je tre }i uslov pri la go a vawa? TE SLA: Us mje ra vawe svih vi talnih i du ho vnih ener gi ja na dje lo. Otu - da i o~i{ }ewe od mno gih stva ri i po tre ba ko je ima ~o vjek. Ja ti me ni - {ta ni sam iz gu bio, ve} sa mo do bio. To li ko sam do bio da sam se ra do vao sva kom svom da nu i no }i. Za pi {i te: Ni ko la Te sla je bio sre }an ~o vjek ^et vrti uslov je pri la go a vawe tje le - snog sklo pa dje lu. NO VI NAR: Ka ko to mi sli te, go - spo di ne Te sla? TE SLA: Naj pri je, to je odr`a - vawe tog sklo pa. ^o vje ko vo ti je lo je sa vr{e na ma {i na. Ja po zna jem svoj sklop i {ta je do bro za wega. Hra na ve }i ne qudi me ni je {te tna i opa sna. Zbog to ga kat kad umi{qam da su svi ku va ri svi je ta u za vje ri pro tiv me ne NO VI NAR: ^es to spo miwete mo} vi zu ali za ci je. TE SLA: Woj mo `da imam da za h-

61 GLAS PLUS 14. i 15. jul Nikola Tesla va lim za sve {to sam stvo rio. Do ga a - ji iz mog `i vo ta i mo ja ot kri }a su pred mo jim o~i ma stvar ni, vidqivi kao sva ka po ja va i pre dmet. U mla dos - ti sam se to ga pla {io, ne zna ju }i {ta je to za pra vo, ali ka sni je sam tu mo} pri mio kao izu ze tan dar i bo gat stvo. Wego vao sam ga i qubo mor no ~u vao. Vi zu ali za ci jom sam na ve }i ni pro na - la za ka vr{io i is prav ke, on da ih, ta - ko za vr{e ne, pra vio. Wome rje {a vam i kom pli ko va ne ma te ma ti ~ke je dna ~i - ne, a da ne ispi su jem bro je ve. Na Tibe tu bih zbog tog da ra do bio ~in vi so kog la me. Da, to se ta ko ra di. Moj vid i sluh su sa vr{e ni i, smi jem to slo bo dno re }i, ja ~i ne go kod os ta lih qudi. Ja ~u jem grmqavi nu na sto pe de - set miqa i vi dim bo je u ne bu ko je dru - gi ne vi de. To uve }awe vi da i slu ha imao sam i kao di je te. Ka sni je sam to svje sno ra zvi jao. NO VI NAR: U mla dos ti ste ne - ko li ko pu ta bi li te {ko bo le sni. Da li je i bo lest je dan od uslo va pri la - go a vawa? TE SLA: Jes te. Ona je ~es to posqedi ca ne dos tat ka ili is crpqenos ti `i vo tnih si la, ali ~es to je i o~i{ }ewe du ha i ti je la od otro va ko ji su se na ku pi li. Ne op ho dno je da ~o vjek bo lu je s vre me na na vri je me. Izvor ve }i ne bo les ti je u du hu. Za to duh i mo `e da izli je ~i ve }i nu bo les - ti. Kao ak ra zbo lio sam se od ko le re ko ja je ha ra la u Li ci. Izli je ~io sam se ti me {to je otac do zvo lio da upi - {em stu di je te hni ke, {to je predstavqalo moj `i vot. Pri vi ewa za me ne ni su bo lest, ve} spo so bnost uma da pro dre izvan tri ze maqske di men z- i je. Imao sam ih ~i ta vog `i vo ta i pri mao sam ih kao sve dru ge po ja ve oko se be. NO VI NAR: ^i ta oci na {eg lis - ta vo le hu mor. Ali zbu ni li ste me izja vom da i Va {a ot kri }a, ko ja su ne iz mjer na do bro bit za qude, predstavqaju igru. Mno gi }e se na - mr{ti ti na to. BIO GRA FI JA Srpski nau ~nik i pro na la za~ Ni - ko la Te sla bio je je dan od naj ve }ih umo va i ino va to ra u is to ri ji, a izmi slio je vi {e od hiqadu pa tena ta. Wegov rad pro mi je nio je svijet, a mno ge stva ri ko je ko ris ti mo u sva ko dne vnom `i vo tu za sno va ne su upra vo na pa ten ti ma ovog ge ni jal - nog vi zi onar skog uma. Ra dio je na po dru ~ju elek tro te hni ke i ra di ote - hni ke, pro na {ao je okre tno ma gnetsko poqe i vi {e fa zni sis tem iz mje ni ~nih stru ja. Za se be je Te sla tvrdio da ni je pro na la za~ ve} "ot - kri va~ stva ri ko je pos to je u pri ro - di oko nas". Imao je ve oma ma li broj blis kih pri ja teqa. Ro en je 10. ju la u Smiqanu, u Li ci, ta da Voj na gra ni ca u sklo pu Aus tri je, da nas Hrvat ska, a pre mi - nuo je u Wujor ku, 7. ja nu ara go di ne. Pre ma slu `be nom iz vje - {ta ju, umro je od trom bo ze. Ur na s wego vim pe pe lom pre ne se na je ka s- ni je u Beo grad i da nas se ~u va u Mu ze ju Ni ko le Te sle u Beo gra du. TE SLA: Dra gi go spo di ne Smit, ne voqa i jes te u to me {to su qudi odve} ozbiqni. Da to ni su, bi li bi sre }ni ji i zna tno du `e bi `i vje li. Ki nes ka po slo vi ca ve li da ozbiqnost skra }u je vi jek. Li Tai Pe je po sje tu kr~mi pre tpos tavqao po sje ti car skom dvo ru. Ali da se ~i ta oci no vi na ne bi mr{ti li, vra ti mo se stva ri ma ko je oni sma tra ju va `nim. NO VI NAR: Oni bi ra do ~u li u ~e mu je Va {a fi lo zo fi ja. TE vot je ri tam ko ji se mo ra spo zna ti. Ja osje }am taj ri tam i upravqam se po wemu i pre pu {tam mu se. On je vrlo za hva lan i dao mi je znawa ko ja imam. Sve {to `i vi po ve - za no je du bo kim i di vnim ve za ma: ~o - vjek i zvi jez de, ame ba i Sun ce, na {e srce i kru `ewe bes ko na ~nog bro ja svje to va. Te ve ze su ne ras ki di ve, ali one se mo gu pri pi to mi ti i umi los ti vi ti ta ko da ~o vjek i sam po ~ne da stva ra no ve i dru ga ~i je odno se u svi je tu, a da sta re ne na ru {i. Znawe do la zi iz sve - mi ra; na{ vid je wegov naj sa vr{e ni ji pri je mnik. Ima mo dva oka: ze maqsko i du ho vno. Tre ba nas to ja ti da ona pos - ta nu je dno oko. Uni ver zum je `iv u svim svo jim ma ni fes ta ci ja ma, po put ka kve mi sle }e `i vo tiwe. Ka men je mi sa ono i osje }aj no bi }e, kao {to su to biqke, zvi jer i ~o vjek. Zvi jez da ko ja si ja tra `i da je gle da mo, i da ni smo odve} obu ze ti so bom ra zu mje li bi smo wen je zik i po ru ke. Svo je di sawe, o~i i u{i ~o vjek mo ra us kla di ti sa di s- awem, o~i ma i u{i ma uni ver zu ma. NO VI NAR: Pi tawe ko je je mo - `da tre ba lo pos ta vi ti na po ~et ku ovog raz go vo ra. [ta je za Vas elektri ci tet, po {to va ni go spo di ne Te - sla? TE SLA: Sve je elek tri ci tet. Naj - pri je je svje tlost, bes kraj ni izvor iz ko jeg is ti ~e ma te ri ja i ra spo re u je se u svim obli ci ma ko ji pred stavqaju sve mir i Zemqu sa svim wenim vi do - vi ma `i vo ta. Crno je pra vo li ce svje - tlos ti; {to je ne vi di mo ta kvu, to je izu ze tna mi lost pre ma ~o vje ku i os ta - lim stvo rewima. Je dna wena ~es ti ca po sje du je svje tlo snu, to plo tnu, nu kle - ar nu, ra di ja cij sku, he mij sku, me ha ni - ~ku i za sad ne po zna te ener gi je. Ona ima mo} ko ja mo `e po kre nu ti Zemqu sa wene pu tawe. Ona je is tin ska Ar - hi me do va po lu ga. NO VI NAR: Go spo di ne Te sla, Vi ste pre vi {e pris tra sni pre ma elektri ci te tu. TE SLA: Elek tri ci tet sam ja sam. Ili, ako ho }e te, elek tri ci tet u qudskom obli ku. To ste i Vi, go spo di ne Smit, ali to ga nis te svje sni. NO VI NAR: Je li otu da Va {a spo so bnost da kroz ti je lo pro pu {ta - te elek tri ~nu stru ju od mi li on vol - ti? TE SLA: Za mi sli te vrtla ra ko jeg na pa da ju biqke; to bi za is ta bi lo lu - do. ^o vje ko vo ti je lo i mo zak sa - U Zemqinoj unu tra{wos ti pos to je ener gi je ve dri ne, mi ra i quba vi ~iweni su od mno gih ener gi ja; u me ne je naj vi {e elek tri ci te ta. Ener gi ja ko ja je ra zli ~i ta u sva ko ga je ono {to ~i ni ~o vje ko vo "ja" ili "du {u". Kod dru gih stvo rewa to je wiho va su {ti - na; "du {a" biqke ni je "du {a" mi ne ra - la i `i vo tiwe. Rad moz ga i smrt se ma ni fes tu ju svje tlo{ }u. Mo je o~i su u mla dos ti bi le crne, sa da su pla ve i ka ko vri je me pro la zi i na pre zawe moz ga bi va ja ~e, one su bli `e bje li ni. Bi je lo je ne bes ka bo ja. Kroz moj prozor je dnog ju tra je sle tio go lub, ko jeg sam hra nio. Htio je da mi ja vi da umi - re. Iz wego vih o~i ju izla zi li su mla - ze vi svje tlos ti. Ni ka da u o~i ma ne kog stvo rewa ni sam vi dio to li ko svje t- los ti, kao u tog go lu ba. NO VI NAR: Ra dni ci u Va {oj la - bo ra to ri ji pri ~a ju o bqes ko vi ma svje tlos ti, pla me no vi ma i muwama ko je se javqaju ako ste gwe vni ili pred ka kvom opa sno{ }u. TE SLA: To su psi hi ~ka pra`wewa ili opo me ne da se ~u vam. Svje tlost je uvi jek bi la na mo joj stra - ni. Zna te li ko mi je ot krio okre tno ma gnet sko poqe i in du ktor ski mo tor, {to me je pro sla vi lo u dva de set i {es toj go di ni? Je dne qe tne ve ~e ri, u Bu dim pe {ti, po sma trao sam sa svo jim pri ja teqem Si ge ti jem za la zak Sun ca. Hiqade va tri okre ta lo se plam te }i hiqada ma bo ja. Sje tio sam se Fa us ta i re ci to vao sti ho ve iz wega. I ta da, kao u ma gli, vi dio sam ka ko se okre }e ma gnet sko poqe i ra di in du ktor ski mo tor. Vi dio sam ih u Sun cu! NO VI NAR: Ho tel ska po slu ga pri ~a da se u vri je me grmqavi ne za - tva ra te u so bu i raz go va ra te sa mi sa so bom. TE SLA: Raz go va ram sa muwama i gro mo vi ma. NO VI NAR: Sa wima? Na ko jem je zi ku, go spo di ne Te sla? TE SLA: Naj ~e{ }e na mom ma terwem je zi ku. U wemu ima ri je ~i i zvu - ko va, na ro ~i to u po ezi ji, ko ji su po go dni za to. NO VI NAR: Po Va {em mi{qewu, na uka i po ezi ja su is to? TE SLA: To su dva oka je dnog li ca. Vi li jam Blejk je u~io da je ci je li univer zum ro en iz ma {te, da ga ona odr`a va i da }e on pos to ja ti do kle god na Zemqi bu de pos to jao i je dan ~o - vjek. Sa wom je kao s ta ~kom as tro no - ma u ko ju se mo gu sa ku pi ti zvi jez de svih ga la ksi ja. Ona je stva ra la ~ka ener gi ja ra vna svje tlo snoj. NO VI NAR: Re kli ste da sam i ja, kao sva ki stvor, svje tlost. To mi las ka, ali, pri zna jem, ni je mi sa - svim ja sno. TE SLA: Za {to bi i tre ba lo da Vam bu de ja sno, go spo di ne Smit? Do - voqno je da po vje ru je te u to. Sve je svje tlost. U je dnom wenom zra ku je su dbi na na ro da; sva ki na rod ima svoj zrak u onom ve li kom svje tlo snom izvo - ru ko ji vi di mo kao Sun ce. I za pam ti - te: ni je dan ~o vjek ko ji je pos to jao, ni je umro. Pre tvo ri li su se u Svje tlost i kao ta kvi pos to je i daqe. Taj na je u to - me da se te svje tlo sne ~es ti ce po vra te u prvo bi tno stawe.

62 6 14. i 15. jul GLAS PLUS Te {ko da je u posqedwe vri je me bi lo ra zvo da ko ji je iza zvao to li ku me dij sku pom pu od onog izme u po pu lar nog ho li vud skog pa ra Kej ti Hol ms i To ma Kru za ko ji se pri je ne ko li ko da na (ne)o~e ki va - no za vr{io spo ra zu mno. Ra zlog za di zawe to li ke pra {i ne ni je ni bor ba za no vac i k}er ki cu Su ri, ve} ~iweni ca da se u bra ko ra - zvo dnu par ni cu uple la kon tro ver zna Sa jen to lo {ka crkva, ~i ji je Tom vjer ni, ali i naj po zna ti ji sqe dbe - nik. Glu mi ca, ko ja je do uda je za To ma bi la ka to li kiwa, opi sa la je i crkvu i kamp "Sea Or ga ni sa ti on", u ko ji je Tom htio da po {aqe wiho vu {es togo di{wu je di ni cu, kao su rov i re - pre si van. Kejt je na pus ti la i To ma i Sa jen to - lo {ku crkvu i vratila se Katoli~koj, a sa jen to lo gi ja je do {la u `i `u in te re so vawa. Sa jen to lo {ko u~ewe Sa jen to lo gi ju, ko ju na zi va ju jo{ i "Ka li for nij ska crkva", mno gi ne sma tra ju vjer skom, ve} pro fi ta bilnom or ga ni za ci jom. Kao pri zna ta re li gi ja u SAD izu ze ta je od pla - }awa po re za. Dok su kod dru gih vjer skih or ga niza ci ja, uz do na tor sku po mo}, izvor pri ho da do bro voqni pri lo zi, sa jento lo gi ja po slu je po za ko nu po nu de i po tra`we i svo je uslu `ne dje la tnos - ti na pla }u je. Ci je na po ~e tnog kur sa je do la ra, a kom ple tnog ~ak U SAD je zva ni ~no re gis tro va na Sa jen to lo {ka crkva, ko ju je osno vao pi sac nau ~ne fan tas ti ke L. Ron Ha bard, pro po vi je da ju }i da te - hno lo gi ja mo `e da pro {i ri um i pomo gne u rje {a vawu pro ble ma. Je dno od vje ro vawa je da qudi, umjes to du - {e, ima ju te ta ne, van ze maqska bi }a ko ja slu `e umjes to cen tral nog ner - vnog sis te ma. Sa jen to lo {ko u~ewe po la zi od vje ro vawa da su qudi bes m- rtna bi }a ko ja su za bo ra vi la svo ju pra vu pri ro du. Osno va za sa jen to lo {ko u~ewe je di ja ne ti ka ili, ka ko je wen autor L. Ron Ha bard vo lio da je na zi va - mo d- er na na uka o umu. Osno vna pre mi sa di ja ne ti ke je da mo zak me mo ri {e sve {to mi do `i vi mo i da je u po tpu nos - ti ne po gre {iv, osim za evo lu cij ski nas ta vak, na zvan "rea kti vni um". Taj dio uma, ne do ku ~iv obi ~nom ana li - ti ~kom umu, pre uzi ma ti je lo u stawu "ne svi jes ti". Kult se ba zi ra na ap so lu tnom po sjedo vawu "du {e i ti je la" sva kog sqe d- be ni ka. Gu ru ili po gla vnik na dle `an za no ve ~la no ve pod vrga va no vaj li je spe ci jal nom pro ce su ispirawa moz ga, ko pawu po na jin ti mnijim taj na ma, po vje ra vawu svih "gri je ho va". Ap so lu tna po dre e nost se ogle da i u to me {to se od po da ni - ka tra `i ne sa mo ma te ri jal na po mo} za "crkvu", ve} se, pre ma ne kim tvrdwama, za hti je va pre da ja gla ve {i na ma se kte svih do ba ra ko ji ma ra spo la `e Kejti Holms i Tom Kruz sqe dbe nik. Za uz vrat, crkva rje {a va sve du ho vne i psi ho lo {ke pro ble me, a na la zi rje {ewa i za te {ko }e u ka r- i je ri i dru ge. Pre ma po da ci ma Evrop ske fe de ra - Crkva po ~e tni kurs na pla }u je do la ra, a kom ple tni ~ak TEMA ci je cen ta ra za is tra `i vawe i infor mi sawe o se kta ma, gla vni ciq sa jen to lo ga je re kon fi gu ra ci ja li - ~nos ti, zbog ~e ga naj ve }u pri jetwu svom ra du vi de u psi hi ja tri ji i psiho lo gi ji. RON HA BARD SA JEN TO LO[KA CRKVA sve po pu lar ni ja me u svjet skim yet se tom Opa sna u~ewa bo ga tih i sla vnih Da nas u svi je tu ima oko 15 mi li ona sa jen to lo ga, a crkva u SAD ima zna - ~aj nu po dr{ku ja vnih li ~nos ti, po - put Kru za, ko ji va `i za wenog por tpa ro la na me u na ro dnoj sce ni, re `i se ra Oli ve ra Sto una, TV vo di - teqa La ri ja Kin ga, glu ma ca Yona Tra vol te i wego ve su pru ge Ke li Pres ton, Vi la i Yej de Smit. Sa jen to lo - gi ji ni su odoqeli ni Das tin Hof man, Li za Me ri Pri sli, Kir - sti Eli, Yej son Li, Pi ~is Gel dof... Kri ti ke Kri ti ~a ri sa jen to lo gi je tvrde da je to se kta ko ja vr{i fi nan sij ske preva re i zlo upo trebqava sqe dbe ni ke, na pla }u ju }i im vi so ke nov ~a ne izno - se za du ho vno vo stvo. Ro en 1911, Ha bard je u~es - tvo vao u Dru gom svjet skom ra - tu. Kao pri pa dnik Ame ri ~ke mor na ri ce je rawen, oslijepqen i ~ak dva pu ta pro gla - {a van mrtvim, ali se po sop stve nom mi{qewu izli je - ~io pri mjewuju }i na ~e la di ja - ne ti ke. Po sli je Dru gog svjet skog ra ta pos tao je pi sac nau ~ne fan tas ti ke i go di ne je obja vio bes tse ler kwigu "Di ja ne ti ka - mo der na na uka o men tal nom zdravqu". Umro je 1986, ali se i da nas pro da ju wego ve pro po vi je di na ka se ta ma i u kwiga ma. Sa jen to lo gi ju, ko ju na zi va ju jo{ i "Ka li for nij ska crkva", mno gi ne sma tra ju vjer skom, ve} pro fi ta bil nom or ga ni za ci jom. Tom Kruz, Xon Tra vol ta, Das tin Hof man, Ke li Pres ton, Kir sti Eli sa mo su ne ki od po zna tih ko ji su pris tu pi li Sa jen to lo {koj crkvi i ko ji za wu iz dva ja ju ogro mne svo te nov ca Biv {i sa jen to log Mar ti Re tban tvrdi da je je dan od me to da za pra vil no us mje - rewe i spo zna ju vje re i na siqe, odno sno ba tinawe, u ko jem zdu {no u~es tvu je i sam Tom Kruz. - Sce na rio du ho vnog is cjeqewa za one vjer ni ke ko ji se ne pri dr`a va ju pra vi la je bru ta lan - podra zu mi je va pe sni ~ewe i {u ti rawe - tvrdi Re tban, ko ji sma tra da crkva u "gvoz de noj {a ci" dr`i i sa mog Kru za, po {to zna sve o wego vom pro fe si - onal nom i pri va tnom `i vo tu. Na sa jen to lo gi ju se ne da vno obru {io i me - dij ski mo gul Ru pert Mar dok. On je To ma Kru za u se ri ji tvi to va pro gla sio za je dnog od vo de }ih qudi sa jen to - lo {kog kul ta ko ji je na zvao "je zi vim" i "zlim". - Sa jen to lo gi ja je po no vo u vi jes ti ma. Ve oma ~u dan kult, ali je tu i ve li ki no vac, bu du }i da je Tom Kruz broj dva ili tri u hi je rar - hi ji - na veo je Mar dok na svom "Tvi ter" profi lu. I os ta li De mi Mur na pus ti la sa jen to lo gi ju ko ji su Sa jen to lo {ku crkvu na pus ti li, kao i oni ko ji su po bi je di li sa jento lo ge na su du, po - miwu "re pre si ju", "ucje ne" i me to de "ispi rawa moz ga" - zbog ko jih je sa - jen to lo gi ja na ivi ci za bra ne u Wema ~koj i Francus koj. Oni su se izvu kli Du ga ~ka je lis - ta po zna tih ko - ji su us pje li da se izvu ku iz Sa jen to lo {ke crkve. Me u wima su ~u ve - ni pje va~ Le - onard Ko en, De mi Mur, Yeri Saj nfeld, [e ron Sto un... Sa jen to log je bio i ubi ca ^ar - ls Men son, ko ji je na pus tio ka ko bi osno vao sop stve ni kult. Za nimqivo je i da su, po red Kej ti, i To mo ve biv {e su - pru ge Ni kol Ki d- men i Mi mi Royers na pus ti le Sa jen to - lo {ku crkvu. Upra vo je Mi mi i uve la To ma u sa jen to lo gi ju.

63 GLAS PLUS 14. i 15. jul FO TO: AGEN CI JE PI [E: MA RI JA NA MIQI] ma ri ja srpske.com Dej vid Mis ke viy, vo a Sa jen to lo {ke crkve Sa jen to lo {ki kamp "Sea Or ga ni sa ti on" Yon Tra vol ta i Ke li Pres ton vjer ni sqe dbe ni ci RUPERT MERDOK Ve oma ~u dan kult, ali je tu i ve li ki no TUCI] Me to di sa jen to lo ga ne ukla pa ju se u de mo krat sko dru{ tvo MIMI ROXERS uvu kla Kru za u sa jen to lo gi ju, a po tom je na pus ti la I dok je Kej ti us pje la da do bi je Su - ri, Ni kol ni je ima la tu sre }u jer je Tom do bio sta ra teqstvo nad usvo je nom dje com, Be lom i Ko no rom - i vaspitao ih kao po sve }e ne sa jen to lo ge. Is tra ge Po zna to je da su u Ame ri ci, Ka na - di, Ita li ji, ali i dru gim zemqama osu e ni broj ni pri pa dni ci Sa jento lo {ke crkve zbog po res kih pro ne - vje ra, kri mi nal nih radwi i uzi mawa nov ca. Je dan od na ju pe ~atqivi jih pro ce sa je iz sre di ne se dam de se tih u SAD ka da je osu e no 11 pri pa dni ka sa jento lo gi je. Oni su se in fil tri ra li u slu `bu pri ho da, pra ti li ra ~un sa - jen to lo gi je u po res koj upra vi i smawiva li po res ke oba ve ze. Usput su ukra li i ne ko li ko hiqada stra na po vjerqivih do ku me na ta. U Pa ri zu je u ma ju po ~e lo su - ewe Sa jen to lo {koj crkvi pod op tu - `bom za or ga ni zo va nu pre va ru. U fe bru aru pro {le go di ne Sa jento lo {ka crkva na {la se pod is tra - gom FBI-a zbog trgo vi ne qudi ma. Op tu `be se za sni va ju na tvrdwama o dr`awu ~la no va u rop skom po lo `a ju i tvrdwama vi {e ~la ni ca te crkve da su kao ti nejyeke bi le pri nu e ne na abor tus, jer tru dne ne bi mo gle da ra de na lo {e pla }e nim po slo vi ma, ko je su li de ri te or ga ni za ci je ugova ra li. Pod is tra gom se na la zi i Dej vid Mis ke viy, mis te rio zni vo a Sa jento lo {ke crkve, ina ~e bli zak pri ja - teq i vjen ~a ni kum To ma Kru za. Ma ga zin "Wujor ker" je u ~lan ku na 28 stra na obja vio niz op tu `bi protiv pri pa dni ka crkve ko je je iznio biv {i sa jen to log Pol Ha gis, sce na - ris ta hi to va "Dje voj ka od mi li on do - la ra" i "Ka zi no Ro jal". On je svje do ~io o zlos tavqawu ma loqe tni - ka. Ka da je na pus tio crkvu, ne ki od ~la no va su po ku {a va li da ga pri mo - ra ju da se vra ti. Za bra ne "SA UT PARK" Dok je u ne kim zemqama, po put SAD, svrsta na u re li gi je, sa jen to - lo gi ja u En gles koj ima sta tus kor pora ci je, Fran cus ka je odbi la da je re gis tru je kao vjer sku za je dni cu, a u Wema ~koj im je, zbog do ka za nih finan sij skih mal ver za ci ja, za braweno da ima ju ban ko vne ra ~u ne. I Ru si ja je za tvo ri la kan ce la ri je sa jen to lo ga u San kt Pe ter bur gu. Wema ~ka, ko ja je sa jen to lo zi ma sve in te re san tni ja, uve la je pro pis pre - ma ko jem sva ka kom pa ni ja iz SAD ko ja `e li da po slu je sa wema ~kom fir mom u bi lo kom po slu po ve za nom sa vla dom i dr`a vom mo ra da po tpi - {e do ku ment ko ji se na zi va "fil ter o se kta ma". Re gi on S ob zi rom na to da je pre vas ho dni ciq Sa jen to lo {ke crkve trka za {to ve }om za ra dom, pros tor Bal ka - Auto ri ani mi ra ne se ri je "Sa ut Park" Trej Par ker i Met Sto un na {li su se na me ti sa jen to lo ga zbog to ga {to su u je dnoj epi zo di te se ri je ismi ja va li pris ta li ce sa jen to lo gi je. Epi zo da se ri je "Saut Park" iz go di ne, ko ja no si na ziv "Trap ped in the Clo set", go di na ma po sli je pri ka zi vawa do no si la je ne voqe Par ke ru i Sto - unu jer su na ra ~un po zna tog dvoj ca upu }e ne ne ga ti vne kri ti ke pris ta li ca sa jen to lo gi je, a sumwa se da su sa jen to lo zi pre du ze li i odre e ne mje re ka ko bi ugro zi li wihov ugled. na za wu oda vno ni je po se bno in te - re san tan, ali da le ko od to ga da ov - dje ni su akti vni. U Hrvat skoj pos to ji zva ni ~ni ogra nak te crkve, a cen tar za Bal kan je smje {ten u Al ba ni ji. U Srbi ji je Sa jen to lo {ka crkva pos ta la po zna ta de ve de se tih go di na pro {log vi je ka. U ju nu su mi si ona - ri u okvi ru evrop ske tur ne je sti gli na sje ver Ba ~ke da bi pro mo vi sa li pro gram Sa jen to lo {ke crkve. U BiH ne ma po da ta ka o wenom dje - lo vawu. [ta ka `u ana li ti ~a ri Vjer ski ana li ti vi ca Tu - ci} za "Glas Srpske" ka `e da je na - uci te {ko de fi ni sa ti {ta su sa jen to lo zi, jer sva ka ko da ima ju vjer skih ele me na ta, ali do mi ni ra ju mo men ti ko ji ih eli mi ni {u iz kru - ga vjer skih za je dni ca. - Za to ih u Evro pi, ali ne i u Ame - ri ci, svrsta va ju u "des tru kti vna u~ewa", ko ja qudi ma mno go obe }a va ju da ste knu sna gu i sa mo po uz dawe, ta - ko e i us pje {nost, {to svi sva ka ko `e le. Me u tim, me to di, or ga ni za ci - ja, stru ktu ra ru ko vo ewa ne ukla pa ju se u de mo krat sko dru{ tvo - po - ja{wava Tu ci}. Na po miwe da zemqe po put Wema - Kult se ba zi ra na ap so lu tnom po sje do vawu "du {e i ti je la" sva kog sqe dbe ni ka ~ke, ili Fran cus ke, sa jan to lo gis te sma tra ju opa snim za dru{ tvo, po goto vo za mla e, pa za to wihov rad pra - te slu `be bez bje dnos ti, i oni to zna ju, jer to ni je taj na. - Da li ih ima kod nas, ni je pre ci - zno po zna to. Ne da vno su ima li prili ku da otvo re in for ma ti vni {tand na ne ko li ko da na u Su bo ti ci i me di ji su o to me izves ti li. Oni nas tu pa ju sa ne kim hu ma ni tar nim pro gra mom ili obe }awima, `e le }i ta ko da "ome k{a ju" atmo sfe ru. ^i ni mi se da su sa da odlu ~i li da je vre me i ov de da nas tu pe - is ti ~e Tu ci}. Na gla {a va da to ne }e ra di ti me u zemqora dni ci ma. - Oni ih ne interesuju, ve} in te li - gen ci ja, te hni ~ka i dru ga, dr`a vni slu `be ni ci, pro sve tno osobqe, svet ume tnos ti, da kle oni ko ji su u konta ktu sa broj nim qudi ma i uti ~u na wih. ^u do bi bi lo ka da ih i ov - da{wi pros tor ne bi in te re so vao. Me u tim, ov de ne ma stru~waka ko ji bi se ade kva tno wima ba vi li i bi li spo so bni da sa wima stu pe u po le mi - ku ili obi ~an di ja log - zakqu~u je Tu ci}.

64 8 14. i 15. jul GLAS PLUS Vi {e hiqada qudi okupqalo se sva kog da na na gla vnom trgu u sje ver no {pan skom gra du Pamplo ni, ot ka ko je 6. ju la ozna - ~en po ~e tak ~u ve nog de ve to dne vnog fes ti va la trke sa bi ko vi ma "San Fer min". Uli ~na za ba va, ko ju je Er nest He min gvej go di ne po pu la - ri zo vao u svo joj kwizi "Sun ce se po no vo ra a", po ~e la je ta - ~no u po dne tra di ci onal nim po vi kom "Vi va San Fer min" sa bal ko na grad ske op {ti ne i paqewem pe tar di po zna tih pod na zi vom "}u pi na so". To kom festi va la, ko ji vu ~e ko ri je ne jo{ iz sredweg vi je ka, odr`a va ju se vjer ske pro ce si je, fol klor - ni ple so vi, kon cer ti i 24-~a - so vne pi jan ke. Gla vna ma ni fes ta ci ja je trka sa bi ko - vi ma ko ja se odvi ja sva kog ju tra i pred stavqa test hra bros ti za u~e sni ke ko ji se su o~a va ju sa gru pom ro ga tih `i vo tiwa te {kih i do po la to ne. Sto ti ne qudi tr~i is pred {est bor be - nih bi ko va tra som du `i ne 850 me ta ra. Trka u pro sje ku tra je OBJEKTIV mawe od ~e ti ri mi nu ta. Mno gi trku po sma tra ju sa bez bje dnog mjes ta "San Fer min", fes ti val trke sa bi ko vi ma Lu dni ca na uli ca ma Pam plo ne Trka u Pam plo ni za naj hra bri je Sva ke go di ne po vri je di se izme u 200 i 300 u~e sni ka

65 GLAS PLUS 14. i 15. jul FO TO: ROJ TERS Lak{e povrije en i fotoreporter Rojtersa Sta tua Sve tog Fer mi na U Pam plo nu do la ze tu ris ti iz svih kra je va svi je ta Ipak, uprkos po ve }a nim mje - ra ma bez bje dnos ti, sva ke go di ne od 200 do 300 u~e sni ka bi va po vri je e no, {to usqed pa da {to zga `e no ili probo de no ro go vi ma bi ko va. Bi ko vi uz go je ni u Ka di zu, na ju gu [pa ni je, pot vrdi li su i ove go di ne svo ju opa snu re pu - ta ci ju, pa je sa mo to kom je dnog da na se dam trka ~a po vri je e - no i ho spi ta li zo va no. ^ak tro ji cu je ubo Fu ga do, bik te - `ak 545 ki lo gra ma, ko ji je pre dvo dio trku. Bi ko vi te {ki oko po la to ne Pam plo na, grad od sta no vni ka, o~e - ku je da }e fes ti val ove go di ne pri vu }i po la mi li ona po sje ti la ca, od ko jih po lo vi na stra nih tu ris ta, i do ni je ti pri hod ve} od 70 mi li ona evra. Le ni je qudi u~es tvo va lo u osam trka sa bi ko vi - ma. Ve }i na wih bi li su mla di mu - {kar ci sta ri izme u 18 i 35 go di na.

66 i 15. jul GLAS PLUS PUTOVAWA Trg Lu `a Stra dun Pa la ta Spon za PI [E: JE LE NA BJE LI CA je le nab srpske.com Du bro vnik - bi ser Ja dra na Orlandov stub Du bro vnik Du bro vnik, ja dranski bi ser, grad je ko ji o~a ra va svojom qepo tom i pri vla ~i broj ne gos te. Smje {ten je na sa mom ju gu Hrvat ske i grad je ve - oma bo ga te is to rij ske i kul tur ne ba - {ti ne, kao i o~u va ne spo me ni ~ke ar hi te ktu re. Sta ra grad ska jez gra Du bro vni ka i gla vna uli ca Stra dun je din stve nim spo jem pro {los ti i sa da{wos ti osva ja ju broj ne po sje ti oce ko ji sva ke godi ne do la ze da u`i va ju i bu du dio je din stve ne atmo sfe re ovog gra da. NAJ VRE DNI JI DIO TE bo ga te is to rij ske os tav {ti ne su im po zan tne Du bro va ~ke zi di ne. Zi di ne okru `u ju grad u obli ku ne pra vil nog vi {eu gla, s ku lom Min ~e tom na naj vi {em sje ve - ro za pa dnom ko pne nom uglu gra da i tvr a vom Sve tog Iva na s mor ske, ju gois to ~ne stra ne. Zid je na po je di nim mjes ti ma vi - sok i do 22 me tra. Zi di ne su sa ~u va ne u ori gi nal nom stawu i otvo re ne za po sje ti oce. Zbog ~ak sun ~a nih ~asova IS TO RI JA Du bro vnik je osno van u se dmom vije ku, po sli je pro pas ti rim skog gra da Epi da uru ma, a ime je do bio po hras to vim {u ma ma ko je su u to do ba bi le na zi va ne du bra ve. Od 12. vi je ka grad do bi ja svo je pre po znatqive grad ske zi di ne, ko - je su sa ~u va ne u ori gi nal nom stawu, te su je dan od naj po zna ti jih sim bo la i tu ris ti ~kih atra kci ja Hrvat ske. U 15. i 16. vi je ku grad je u{ao u ta ko zva no "zla tno do ba", ka da je pos tao je dan od naj va `ni - jih cen ta ra ra zvo ja kwi`e vnos ti. go di{we Du bro vnik je omiqena desti na ci ja za sve ko ji u`i va ju u bla goj me di te ran skoj kli mi i obiqu sun ca to kom ci je le go di ne. Ako to me do da mo bo ga tu gas tro nom sku po nu du, mno{ tvo kul tur nih spo me ni ka i zbi vawa, te pri ro dne qepo te Du bro vnik s ra zlogom na zi va ju "ra jem na zemqi". CEN TAR JA VO TA u Du bro vni ku jo{ od naj sta ri jih vre me - na je trg Lu `a. Od wega se pre ma zapa du pru `a gla vna arte ri ja unu - t a r zi di na, Pla ca - Stra dun. Stra dun je gla - vna grad ska uli - ca i pro te `e se kroz ci je li sta ri dio Du bro - vni ka. Na trgu Lu `a na la ze se pa la ta Spon za, Or lan dov stub, ba ro kna crkva Sve tog Vla ha, Lo `a zvo na ra, zgra da Gla vne stra `e, Ono fri je va fon ta na... U ne po sre dnoj bli zi ni Du bro - vni ka na la zi se os trvo Lo krum ko je je sa po vr{i nom od 72 he kta ra je dno od naj mawih os trva u ju `nom pri mor ju. Uvr{}en je u re gis tar svjet ske kultur ne ba {ti ne UNESCO-a. NA [I REM DU BRO - VA ^KOM po dru ~ju ima ve oma mno go, a odli ku je ih to plo i kris tal no ~is - to mo re. Ra zlog je {to je ovaj pre dio Hrvat ske ori jen ti san go to vo iskqu~i vo na tu ri zam. FO TO: S. MI LE TI] I AGEN CI JE Tvr a va Sve tog Iva na Pre li je pe pla `e Bo ga ta is to rij ska ba {ti na Ve }i na du bro va - ~kih ho te - la ima svo je pla - `e. Za pra vo ri je~ je o ja - vnim pla `a ma na ko ji ma se uje - dno ku pa ju i tu ris ti ko ji od sje dnu u obli`wem ho te lu. Sve ove pla `e su izu ze tno boga te sa dr`a ji ma. Go to vo sva ka pla `a ima ka fi }e i res to ra ne. Naj po pu lar - ni je du bro va ~ke pla `e su Bawe, Lapad ske pla `e i pla `a Ko pa ka ba na. Smje {taj u Du bro vni ku se sas to ji od pri va tnog smje {ta ja (vi le i apar t- ma ni) i mno gih ek sklu zi vnih ho te la. USLU GE Grad pre po znatqiv po zi di na ma Auto bus ka kar ta do Du bro vni ka Smje {taj Pi ca Ka fa Pre vi so ke ci je ne u cen tru gra da Ve li ke gu `ve Du bro vnik je omiqena des ti na ci ja za sve ko ji u`i va ju u bla goj me di te ran skoj kli mi i obiqu sun ca to kom ci je le go di ne. Ako to me pri do da mo bo ga tu gas tro nom sku po nu du, mno{ tvo kul tur nih spo me ni ka i zbi vawa, te pri ro dne qepo te, Du bro vnik s ra zlo gom na zi va ju "ra jem na zemqi" CI JE NE od 75 KM od 20 KM od 10 KM od 2 KM

67 SVIJET GLAS PLUS 14. i 15. jul PRI RE DIO: Mi len ko KIN DL mi len glas srpske.com FO TO: AGEN CI JE EK STRE MNI DE SNI ^A RI WEMA ^KE MI JEWAJU TA KTI KU Ne ona cis ti u aka dem skim kru go vi ma Stu Ek stre mni de sni ~a ri se naj la k{e in fil tri ra ju u stu den tska brat stva, jer mno ga wegu ju kon zer va ti vne ide je Vrli na ma po put bespo go vor nog po magawa i dis kre ci je u eli tnim dru{ - tvi ma o~i gle dno je do {ao kraj. Wema ~ka studen tska brat stva su se upus ti la u ogor ~e nu bor bu oko de fi ni sawa svojih pro gra ma. U sre di {tu bor be su dva "bra ta". Pre ba cu ju im se ozbiqne stva ri: je dan wihov ~lan op tu `u je ih da su u broj nim stu den tskim brat stvi ma (Bur schen schaf ten) u Wema ~koj posqedwih de ce ni ja ko ri je ne pus ti - li pred sta vni ci ek stre mne de sni ce. U ne ke od tra di ci onal nih studen tskih udru `ewa ne ona cis ti su uspje li u po tpu nos ti da se in fil tri ra ju. Kris ti jan Jo akim Be - ker je za to osno vao Ini ci ja ti vu ~lano va stu den tskih brat sta va pro tiv ne ona ci zma, ko ja na svo joj in ter net stra ni ci QuoVadisBuxe ra zot kri va sve me to de izo pa ~e nos ti ek stre mne de sni ce. Kao je dan od pri mje ra is ta knut je Nor bert Vaj dner. On je te olo ga i pri pa dni ka wema ~kog otpo ra Di tri - ha Bon ho fe ra kog su po gu bi li na cis - ti, obiqe`io kao iz daj ni ka do mo vi ne, a pre su du ko jom su ga osudi li na zvao pra vno oprav da nom. Vaj dner je tre nu tno gla vni ure d- nik no vi na je dnog stu den tskog brat - stva i uje dno je dan od na ju ti caj ni jih i naj boqe pla }e nih u naj ve }oj kro - vnoj or ga ni za ci ji, Wema ~kom studen tskom brat stvu. STA RA GO SPO DA U fi nan si rawu ovih brat sta va po ma `u "al te Her ren", odno sno sta ra go spo da. To su biv {i studen ti ko ji svom brat stvu os ta ju vjer ni do smrti. Ta ko se u tim zgra da ma mo gu po voqno unaj mi ti stu den tske so be. Vaj dne ro va pro {lost je u skla du sa wego vim ubje ewima. Ra ni je je bio akti van u ek stre mnoj de sni ~ar s- koj or ga ni za ci ji za omla di nu "Viking-Ju gend" a po sli je to ga je pos tao je dan od ~el ni ka u Slo bo dar skoj wema ~koj ra dni ~koj stran ci. Kris ti jan Jo akim Be ker den tska brat stva po go dno tlo za ek stre mi zam Kad je ta na cis ti ~ka stran - ka za brawena, Vaj dner je na krat ko nes tao sa sce ne, da bi se ubrzo po no - vo po ja vio u je dnom stu den tskom brat stvu iz Bo na. Is tom brat stvu pri pa da i Be ker. Otu da se wih dvo ji - ca i po zna ju. Ali Be ker ne `e li da se ova sva - a sve de na li ~ne ani mo zi te te. Napro tiv, on sma tra da pro blem ek stre mne de sni ce se `e daqe od studen tskih brat sta va. li mo da se ras pravqa o ek s- tre mnoj de sni ci u aka dem skim krugo vi ma. Da se sa ve zna po li ti ka i weni pred sta vni ci ti me ba ve. Stawe je ozbiqno. Aka dem ski obrazo va ni ne ona cis ti pi {u i smi{qaju pa ro le - dru gi po tom ba ca ju "mo lotovqeve ko kte le" - ka `e Be ker. Op tu `be da stu den tska brat stva slu `e okupqawu ek stre mnih de sni - ~a ra ni su ni {ta no vo. Ko ri je ni ovih stu den tskih dru {ta va se `u u 19. vi - jek. Ta da su osni va na prve stu den tska brat stva, u ko ji ma je u to do ba vla dao sna `an osje }aj re gi onal nog pri pa - dni{ tva, ~e mu svje do ~e i ta da{wa wiho va la tin ska ime na po put Ale mani ja, Fran ko ni ja ili Re na ni ja. Stu den tska su brat stva ta da propa gi ra la wema ~ko je din stvo, slo bo du i de mo kra ti ju i is ti ca la ka sni je naci onal ne wema ~ke bo je crnu, crve nu i zla tnu. Po sli je osni vawa Wema - ~kog car stva dio wih se okrenuo kon zer va ti vi zmu i rea kci onar nim ide ja ma. Sve do da nas stu den tska brat stva su u svo jim ja vnim nas tu pi ma nas tavi la da wegu ju zas tar je le tra di ci je ko je uz di `u sve {to je wema ~ko. U to spa da no {ewe sta ro mo dnih ka pa ba{ kao i tar ka u bo ja ma po je di nih brat - sta va. Ve li ke zas ta ve ukra {a va ju fasa de wiho vih ugla vnom sku po ure e nih i u boqim di je lo vi ma gra - da smje {te nih sje di {ta. Od mla dih se stu de na ta za uz vrat ne o~e ku je sa mo vjer nost do kra ja `i - vo ta, ve} i da ~u va ju tra di ci ju. U ne - kim, ri jet kim do du {e, stu den tskim brat stvi ma jo{ se i da nas pra kti ku - je ta ko zva na men zu ra. Ra di se o ma ~e - va la ~kom ri tu alu, pri ~e mu pro ti vni ci je dni dru gi ma na no se po vre de, a o`iqci se po sli je ~i tavog `i vo ta no se s po no som. Sto ga ne ~u di da ova brat stva da - nas ima ju pro ble ma s ~lan stvom. To su, tvrde kri ti ~a ri, is ko ris ti li ne - ona cis ti, da bi se tu ugni jez di li. Od akti vnih ~la no va brat stva, su ek stre mni de sni ~a ri, pro c- jewuje Be ker. ("Doj ~e ve le")

68 i 15. jul GLAS PLUS MUZIKA PI [E: DA NI JE LA STO KA NI] da ni je srpske.com Ale ksan dra Bi la no vi}, pje va ~i ca Zanimaju me samo mu zi ka i {ko la Ja sam oso ba ko ja ne pla ni ra ni {ta una pri jed, sve se de {a va izne na da i spon ta no, ka `e mla da Bawalu ~an ka i do da je da joj je tre nu tno naj va `ni je da za vr{i Mu zi ~ku aka de mi ju u Za gre bu na ko ju je ne da vno primqena "SUN ^A NE SKA LE" Bi la no vi }e va je u izu ze tnoj kon ku ren ci ji izvo a ~a sa prosto ra biv {e Ju go sla vi je u Her ceg No vom nas tu pi la sa kom po zi ci jom "So mewhe re", bawalu ~kog auto ra Mla de na Ma to vi }a, u aran `ma nu Pa vla Bo gda no vi }a. Ona je u~es tvo va la kao je di ni pred sta vnik iz Re pu bli ke Srpske i BiH u okvi ru ove fes ti val ske ve ~e ri. "Sun ~a ne ska le", sa tra di ci jom du - gom go to vo dvi je de ce ni je, je dan su od naj zna ~aj ni jih fes ti va la po pular ne mu zi ke u ju go is to ~noj Evro - pi. Ba vim se isk qu ~i - vo mu zi kom i ne mo gu ~ak ni da za mi slim da se ba vim ne ~im dru - gim, pri ~a za "Glas Srpske" ovo go di{wa po b- je dni ca prve ve - ~e ri No vih zvi jez da fes ti va la "Sun ~a ne ska le" u Her ceg No vom pje va ~i ca Ale ksan dra Bi la no vi}. - [to se ti ~e po nu da, tre nu tno ne ma ni {ta. Ja sam oso ba ko ja ne pla ni ra ni {ta una pri jed, sve se de {a va izne na da i spon ta no, na ra - vno sve osim aka de mi je - ka `e mla - da Bawalu ~an ka ko ja je ne da vno primqena na Mu zi ~ku aka de mi ju u TOP LISTE DO MA ]A MTV TOP 5 LIS TA 1. S.A.R.S. Ft. Who see - Bo ja na 2. Eye Cue - Is ta pa te ka 3. Ge ne ral Woo -Ban kste ri 4. La ka - Ma ~ko 5. Ne ga tiv - Izne na di me BIL BOR DO VA TOP 5 LIS TA SIN GLO VA 1. Carly Rae Jep sen - Call Me Maybe 2. Ma ro on 5 Ft. Wiz Kha li fa - Paypho ne 3. Go tje Ft. Kim bra - So me body That I Used To Know 4. Ke ti Pe ri - Wide Awake 5. Ri ja na - Whe re Ha ve You Be en Za gre bu. Je dan od naj va `ni jih ciqeva u `i vo tu joj je upra vo da za vr{i aka - de mi ju i na gla {a va da se ve oma ra - du je odlas ku u Za greb. - [ko la mi je tre nu tno pri ori - tet - is ti ~e Ale ksan dra. Ka da je ri je~ o al bu mu, ka `e da ga ne }e bi ti u sko ri je vri je me. - Sve za vi si od nov ca. Za ta kav pro je kat po tre bno je iz dvo ji ti mno - go pa ra - is ta kla je Ale ksan dra. Na gla {a va da joj je mno go zna - ~i lo u~e{ }e na "Sun ~a nim ska la - ma". - Ve oma li je po is kus tvo bi lo je upo zna ti se i dru `i ti se sa ta ko ta len to va nim i do brim qudi ma iza sce ne, a uz to i po bje da je bi la prija tno izne na ewe - ka za la je Bi la - no vi }e va. Iako je ve} nas tu pa la, na gla - {a va da joj je ovo prvi ve li ki festi val. - Ve li ka mi je ~ast {to sam pred stavqala svo ju zemqu na ta ko zna ~aj nom fes ti va lu - na gla si la je Bi la no vi }e va. Mla da umje tni ca i ra ni jim nas tu pi ma je pri vu kla pa`wu pu b- li ke. - Autor kom po zi ci je Mla den Ma to vi} je jo{ na hrvat skom festi va lu {oua "Su per ta lent" pre po z- nao moj ta le nat i pro ci je nio da sam do voqno sa zre la za ta ko ve li ki fes ti val, po sli je ~e ga je kon ta ktirao sa mnom i po klo nio mi ve oma li je pu pje smu - is ta kla je Bi la no - vi }e va. Ale ksan dra upo re do po ha a so lo pje vawe i svi rawe vi ole, za {ta je vi {e pu ta na gra i va na u zemqi i inos tran stvu. ^lan je gu da ~kog or kes tra Bawalu ~ke fil har mo ni je, a nas tupa la je i za Aka dem ski or kes tar AUBL. Ka da je ima la ~e ti ri go di ne pje va la je u dje ~i jem ho ru "Vra p~i - }i", a pri je ne ko li ko go di na osvoji la je na gra du za naj boqu in ter pre ta ci ju na \ur ev dan skom fes ti va lu. Bi la je prva i na bawalu ~kom fes ti va lu "Prvi apla uz" i dru ga na fes ti va lu pop mu zi ke u Bu gar skoj. BIL BOR DO VA TOP 5 LIS TA AL BU MA 1. Lin kin Park - Li ving Thin gs 2. Ma ro on 5 - Ove rexpo sed 3. Yas tin Bi ber - Be li eve 4. Va rious Ar tis ts - Maybach Mu sic Gro up Pre sen ts R. Kelly - Wri te Me Back

69 KULTURA PRI RE DI LA: MIR NA PI JE TLO VI] kul tu glas srpske.com GLAS PLUS 14. i 15. jul Red karpet Me {a Se li mo vi } Uz go di{wicu smrti pis ca Me {e Se li mo vi }a Tri de ce ni je bez maj sto ra "Tvr a ve" AR MAND ASAN TE U SRBI JI Po zna ti ame ri ~ki glu mac Armand Asan te je sti gao ovih da - na u Srbi ju zbog ulo ge ko ju je pri hva tio u nas tav ku fil ma "Mon te vi deo, Bog te vi deo" u re `i ji Dra ga na Bje lo grli }a i u pro du kci ji "In ter me dia Network" iz Beo gra da. Asan te u nas tav ku glu mi ame ri ~kog fu d- bal skog me nayera iz godi ne i svo je prve sce ne u srpskom fil mu sni mio je to kom bo rav ka fil mske eki pe na Te - ne ri fa ma. Po sli je krat kog za - dr`a vawa u Beo gra du, Asan te je oti {ao na sni mawe u Crnu Go ru, a za tim se opet vra }a u Srbi ju. Tre nu tno se sni mawe odvi ja na Crno gor skom primor ju oda kle se eki pa se li u Beo grad, a ka sni je u Trst. Pro slavqeni kwi`e vnik Me {a Se li - mo vi}, ko ji je iza se be os ta vio im po zan tan kwi`e vni opus, ve} pu ne tri de ce - ni je ni je sa na ma ( ). Se li mo vi }ev ro man "Der vi{ i smrt" do bio je sve zna ~aj ni je do ma }e kwi`e vne na gra de a taj, kao i wegov ro man "Tvr a va", pre ve de ni su na vi - {e je zi ka {i rom svi je ta. Kri ti ka je odmah odu {evqeno poz dra vi la "Der vi{ i smrt" (1966) kao izu ze tno dje lo. Ovaj ro man je na pi san kao rea kci ja na ta da{wi Ti tov re `im ko ji se vrlo ~es to obra ~u na vao sa po li ti ~kim osu e ni - ci ma. I sam Me {in brat je bio na Go lom oto ku, {to je bio do da tni mo - tiv. Me hme da li ja Me {a Se li mo vi} je ro en u Tu zli go di ne. Po sli - je za vr{e nog Fi lo zof skog fa kul te - ta u Beo gra du, do po ~et ka Dru gog svjet skog ra ta, ra dio je u Tu zli kao pro fe sor trgo va ~ke {ko le i po tom gi mna zi je. Za tvo ren je 1942, a idu }e go di ne je pre {ao na slo bo dnu te rito ri ju. Do kra ja Dru gog svjet skog ra ta bio je pri pa dnik Na ro dnoo slo bo di - Se li mo vi }ev ro man "Der vi{ i smrt" do bio je sve zna ~aj ni je do ma }e kwi`e vne na gra de a taj, kao i wegov ro man "Tvr a va", pre ve de ni su na vi {e je zi ka {i rom svi je ta. Bio je re do van ~lan Srpske aka de mi je na uka i ume tnos ti. Do bi tnik je broj nih zna ~aj nih na gra da i pri znawa la ~kog po kre ta, izme u os ta log, i po - li ti ~ki ko me sar Tu zlan skog odre da. Po sli je ra ta je ra dio kao nas ta vnik Vi {e pe da go {ke aka de mi je u Sa ra je - vu i tek osno va nom Sa ra jev skom univer zi te tu, bio je di re ktor "Bo sna fil ma", Na ro dnog po zo ri {ta u Sa ra je vu i gla vni i od go vor ni ure - dnik iz da va ~kog pre du ze }a "Svje t- lost". Zbog pri gu {e nog su ko ba s ta - da{wim po li ti ~kim ru ko vod stvom BiH na pus tio je Sa ra je vo i sa po ro - di com se pre se lio u Beo grad. Bio je re do van ~lan Srpske aka - de mi je na uka i ume tnos ti. Do bi tnik je broj nih na gra da od ko jih su naj - zna ~aj ni je: NIN-ova na gra da (1976), "Go ra no va" na gra da (1976), Wego {e - va na gra da (1976) i mno ge dru ge nagra de i pri znawa. "SKAN DAL" Me {a Se li mo vi} je autor zbir - ki pri po vje da ka "Prva ~e ta" i "Tu a zemqa" (1957). Wego vi su ro ma ni "Ti {i ne" (1961), "Ma gla i mje se ~i - na" (1965), "Der vi{ i smrt" (1966), "Tvr a va" (1970), "Os trvo" (1974). Na pi sao je stu di je i ese je "Za i protiv Vu ka" (1967), "Ese ji i ogle di" (1966). Auto bio graf ski spis "Sje - }awa" obja vio je go di ne. Se li mo vi} je umro 11. ju la a sa hrawen je u Ale ji za slu - `nih gra a na na No vom grobqu u Beo gra du. Me {a Se li mo vi} u pi smu upu }e - nom SA NU go di ne - Po ti ~em iz mu sli man ske po ro - di ce, po na ci onal nos ti sam Srbin. Pri pa dam srpskoj li te ra tu ri, dok Uz Se li mo vi }e ve po ro di ~ne pri li ke je ve zan je dan, u to vri je me, ne obi ~an do ga aj, oka ra kte ri san i kao skan dal. Se li mo vi} je, na ime, ne ko li ko go di - na bio izvan ~lan stva Ko mu nis ti ~ke par ti je ko ja ga je go di ne ka zni la na taj na ~in jer je ne vjen ~a no `i vio sa svo jom bu du }om su pru gom Da ro slav - kom Da rom Bo `i}, ko ju je wego va prva su pru ga, u par tij skim i pra vo su dnim or ga ni ma op tu `i va la, izme u os ta log, i da je "biv {a bur `uj ka". kwi`e vno stva ra la{ tvo u Bo sni i Her ce go vi ni, ko me ta ko e pri pa - dam, sma tram sa mo za vi ~aj nim kwi`e vnim cen trom, a ne po se bnom kwi`e vno{ }u srpsko hrvat skog kwi`e vnog je zi ka. Je dna ko po {tu - jem svo je po ri je klo i svo je opre djeqewe, jer sam ve zan za sve {to je odre di lo mo ju li ~nost i moj rad. Sva ki po ku {aj da se to raz dva ja, u bi lo ka kve svrhe, sma trao bih zlo - upo tre bom svog osno vnog pra va zaga ran to va nog Us ta vom. Pri pa dam, da kle, na ci ji i kwi`e vnos ti Vu ka, Ma ta vuqa, Ste va na Srem ca, Bo ri - sa va Stan ko vi }a, Pe tra Ko ~i }a, Ive An dri }a, a svo je naj dubqe srod stvo sa wima ne mam po tre bu da do ka zu jem. - Zna li su to, uos ta lom, i ~la no - vi ure i va ~kog odbo ra edi ci je "Srpska kwi`e vnost u sto kwiga", ko ji su ta ko e ~la no vi Srpske aka de mi je na uka i ume tnos ti, i sa mnom su za je - dno u odjeqewu je zi ka i kwi`e vnos - ti: Mla den Les ko vac, Du {an Ma ti}, Vo ji slav \u ri} i Bo {ko Pe tro vi}. Ni je za to slu ~aj no {to ovo pi smo upu }u jem Srpskoj aka de mi ji na uka i ume tnos ti sa izri ~i tim zah tje vom da se ono sma tra pu no va `nim bio grafskim po dat kom. BI JE LO ZA CRVE NI TE PIH Naj boqe obu ~e na da ma na neda vno odr`a noj do dje li BET na - gra da bi la je, pre ma ocje ni mo dnih stru~waka Kim Kar da - {i jan, kao i wena ja ~a po lo vi - na Kawe Vest. Me u tim, ni je do bi la ni ka kve po hva le za fri zu ru, kao ni po hva le za fi - gu ru, jer bi ova haqina boqe pris ta ja la ne koj vit ki joj da mi, ali Kim je neo spor no na pra vi - la odli ~an mo dni izbor. Haqina "Tom Ford" sa otvo re - nim le i ma i de taqem u vi du raj sfer {lu sa u bo ji zla ta je sa vr{e na, a i su per uklopqene zla tne san da li ce su pre li je pe. Po zna to je da Kim zna do bro da se obu ~e, a to je po ka za la i ovaj put.

70 i 15. jul GLAS PLUS MOZAI^KA UKR[TENICA Појмове из списка распоредите у лик укрштенице, ако то правило урадите, у осјенченим пољима усправно добићете име личности са слике, а у осјенченим пољима водоравно назив професије којом се та личност бави. 9 слова: АВИАТИЧАР, АСТРОНАУТ, КЕРАМИЧАР, 8 слова: АТАЛАНТА, 7 слова: ГРАНАТА, 6 слова: АМАУРИ, ЛЕМУРИ, МАРИНА, ОТАМИН, ТИАРКА, УЛАЗАК, 5 слова: АВАЛА, АРАРА, МИРЗА, НАРИЋ, НЕВЕН, СКАЛА, ТЕРЦА, 4 слова: АВОН, АТОМ, ЕВРЕ, ЕРИЧ, ЛАДА, ТАМА, 3 слова: АВА, АНА, ИЉА, ИРИ, РАИ, РОР, ТНТ, 2 слова: АР, АР, ДА, ИТ, КР, ОЛ, ОР, СА, МО, ТА, ТЕ, УИ, 1 слово: А, А, А, В, И, К, К, М, Н, Н, Р, Р, С, Ч, АУТОР: БИТ РЈЕШЕЊЕ: АТАЛАНТА, К, НЕВЕН, ЕВРЕ, А, АМАУРИ, Р, ГЛУМИЦА, А, АРАРА, АТОМ, СА, ИЛЈА, ИРИ, ТНТ, ЕРИЧ, Ч. РАИ, В, ТАМА, ОТАМИН, РОР, НАРИЋ, А, КР, С, УЛАЗАК, ТА, АВА, ДА, ОЛ, МАРИНА. SEDMI^NI HOROSKOP Pa zi te ka ko i gdje pos tavqate ba zen Mjes to Ako je ri je~ o ve }em ba ze nu, on tre ba da za do voqi odre e ne es tet ske kri te ri ju me. Na ime, ba ze ni po svom obli ku tre ba da une su sklad u cje li nu sa dvo ri {tem i ku - }om, a da pri tom za do voqe osno vnu na m- je nu. Pri li kom izbo ra sa mog mjes ta za pos - tavqawe ba ze na u dvo ri {tu tre ba obra - ti ti pa`wu na ne ko li ko va `nih de taqa. Prvo, u ne po sre dnoj bli zi ni ba ze na ne bi tre ba lo da bu de lis to pa dnog drve }a ni ti `buwa. Iza bra no mjes to ne smi je bi ti izlo `e no ja kom vje tru. Hi gi je na Va `an dio sva kog ba ze na pred stavqa odr`a - vawe hi gi je ne vo de. Za to je ne op ho dna filter ska pum pa ko ja pu tem od go va ra ju }eg fil te ra od strawuje sve me ha ni ~ke ne ~is to }e. Pum pu je pre ma uput stvu po tre bno ukqu~i va ti ne ko li ko ~a so va dne vno. Savjeti [ta je po tre bno I ove se zo ne gu me ni i ba ze ni na na du va - vawe pra vi su hit. Na tr`i {tu se mo gu na }i u ra znim obli ci ma - pra vo uga oni, okru gli, koc kas ti, elip soi dni, trou glas ti, osmo uga - oni, ali i u ra znim ve li ~i na ma... Ve} pri li kom ku po vi - ne ba ze na tre ba ra - zmi{qati o wego vom odr`a vawu, jer ako ga ko ris ti di je te, ono ne smi je da se ku pa bez hlo ra, kao ni te - ~nos ti ko ja re gu li {e PH vri je dnos ti i one ko ja uni {ta va al ge. Po tre bna je i gu me na po dlo ga za ba zen (na be to nu {ti ti od ci je - pawa, na tra vi od vla ge). Tre ba ra - zmi{qati i o za {ti t- nom po kri va ~u za ba zen. Oba ve zno tre - ba ku pi ti i unu - tra{wu fo li ju za ba zen. Vo di te ra ~u na i o to - me da ba ze ni ni su igra ~ke i ne tre ba ih ku po va ti po pi ja ca ma i ki os ci ma. ^u vaj te se jef ti nih imi ta ci ja. OVAN BIK BLIZANCI RAK LAV DJEVICA U op ti mis ti ~koj ste fa zi. Is kre - no vje ru je te da }e se ono u {ta ste du go ula ga li vi {es tru ko ispla ti ti. I ho }e, ne bri ni te. Mno gi Ovno vi }e ima ti ja vne nas tu pe u ko ji ma }e wihov je dinstven ta le nat do }i do izra `a ja. Us pje {ni po slo vni po du hva ti. Kad ste sre }ni i za do voqni - zdra vi ste. Mo ra te se ~u va ti oho log i drskog po na {awa. Sqede }ih da na }e te u`i va ti u kon kre tnim stva ri ma i ~ul nim za do voqstvi ma. Pra vi je tre nutak da se ba ci te na pro vod i na - do kna di te pro pu {te no. Kre ati vni ji ste ne go ina ~e, {to zna ~i da }e te ima ti us pje ha u svim po slo vi ma ve za nim za umje - tnost. Mno gi pri pa dni ci zna ka su iz gu bi li gla vu i po mi{qaju na brak. Preo sjetqivi ste i ra zma `e ni. Eto ka ko se mo `e pro tu ma ~i ti va {e tre nu tno stawe. Nis te za - do voqni po slom, pa ra - zmi{qate o do da tnom ra du. Pa ra tre nu tno ne ma na vi di ku, ali ih mo `e te o~e ki va ti; od wih se, me u tim, te {ko ras ta je te. Mo gu }i su pro ble mi sa bu bre zi - ma. I je dno i dru go za hti je va ozbiqni ji tre tman. Svje sni ste da mo ra te da mi jewate sta ri na ~in `i vo ta, jer to za hti je va ju okol nos ti. Po {to se stva ra ju pri li ke za na pre do - vawe, ima }e te sre }e. Us pjeh mo - `e te o~e ki va ti sa mo u oblas ti ma ko je su ve za ne za psiho lo gi ju, ana li zu i du ho vni rad. Na ma te ri jal nom pla nu - ne cvje - ta cvi je }e. Sa [kor pi jom mo `e do }i do ozbiqni je ve ze. Ra zmi{qate o pu to vawu ili o ko ris ti ko ja vas o~e ku je, a ko ja je ve za na za inos tran stvo. Jo{ se ne zna na ~e mu ste. Ta man ste di gli ru ke od je dnog po du hva ta, kad shva ta te da }e on bi ti us pje - {an. Za kasweli fi nan sij ski dobi tak. Sto ma ~ni pro ble mi ve za ni za `u ~nu ke su. Ako ste spor tis ta, mo gu }i su bo lo vi u koqenu. Odlu ka ko ju do ne se te ovih da na }e bi ti od izu ze tne va `nos ti i u mno go me }e uti ca ti na daqi ra - zvoj do ga a ja. Is ko ris ti te svo ju ana li ti ~nost i po vu ci te pra vi po tez. Mno ge stva ri }e te ri je - {i ti kao od {a le. Zvi jez de su vam na klowene, a i vi umi je te da ih {ar mi ra te. Ra zum u kom bi na - ci ji sa ra dom ~i ni ~u da. Bu di te opre zni u sao bra }a ju. VAGA [KORPIJA STRIJELAC JARAC VODOLIJA RIBE Sqede }ih da na okon ~a va te stva - ri ko je za hti je va ju pu no tru da. Po {to se ne pla {i te od go vor - nos ti i ra da, sve }e se de {a va ti po pla nu. Po tre bno je pu no di - plo ma ti ~nos ti, upor nos ti i od m- je re nos ti, {to vam ni je stra no. Zo ve te se Va ga jer stal no ne {to od mje ra va te. Ko lebqivost je u va {oj pri ro di. Iz bje ga vaj te ner - vi rawe zbog glu pos ti. Pre dnost da je te u`i vawu u svim ovo ze maqskim stva ri ma. Umje - tni ~ki ste ori jen ti sa ni sa na - gla {e nom bo em skom crtom. Te {ko vam je da po ~ne te da ra di - te, ali kad vi ne {to odlu ~i te, ne ma te si le ko ja vas mo `e za usta vi ti. Na `i vot gle da te kao na go zbu, a na par tne ra kao na do - bar za lo gaj. Pa zi te se da ga ne po je de te. Ma {ta te o pu to vawu u to ple kraje ve i egzo ti ~ne pre dje le. Sa mo da je vi {e pa ra, to bis te spro ve - li u dje lo ve} su tra. Opo ravqate se od bo les ti. Stawe se u sva kom po gle du po pravqa. Di {e te pu nim plu }i ma, sre }ni, za do voqni i zdra vi. Sa par tne rom {a pu }e te na jas tu ku. Li je po je bi ti voqen kao {to ste vi. Lav vas na pros to obo `a va. Sklo ni ste da sawate ja vi i za t- va rawu u svoj fi kti vni svi jet. Bez kon kre tne akci je ne ma te {an - se da uspi je te u ovoj su ro voj stvar nos ti. Na po slu ste pa si - vni, osjetqivi, sklo ni da svo je pro ble me pre ba ci te na dru ge. U tom kon tek stu izmi{qate si tne la `i. Ni ka ko vam ne po la zi za ru kom da u`i va te sad i odmah u zagrqaju voqenog bi }a. Strpqivo pru `a te po mo} pri ja - tequ u ne voqi. Pra va ste Vo do - li ja, ne se bi ~ni i od go vor ni u ozbiqnim si tu aci ja ma. Po slo - vno-fi nan sij ski ko laps ve} je za va ma, a ta man vam je i po nes ta lo sna ge da se bo ri te sa pre pre ka - ma. Pre hla de, bron hi tis i aku - tne bo les ti mo gu brzo da se po ja ve, ali da se na is ti na ~in i po vu ku. Na po kon ste shva ti li ka ko se vaqa po na {a ti idu }ih da na. Postali ste sa mou vje re ni, ener - gi ~ni i si gur ni u sa mog se be. Bra vo! Iako nis te tre nu tno za - do voqni onim ~i me se ba vi te, us ko ro do la ze no ve po slo vne mo gu }nos ti. Sli je pa zaqubqenost u La va ni ka ko da vas ubi je di u to da je on po gre {na oso ba.

71 GLAS PLUS 14. i 15. jul Umo di su jar ki la ko vi za no kte Ka da je ri je~ o tren do vi ma ovo ga qeta, mo der ne su san da le u bo ji ko `e, {a re ne, sa ani mal prin tom, crve ne i crne, ali ko je god da oda be re te, prsti }e bi ti otvo re ni i u prvom pla nu. Lak }e te ukla pa ti sa sanda la ma, a ako iza be re te one "ne vidqive", on da je naj boqe da no kte na ma `e te dre ~a vim bo ja ma, ko je su pra vi hit se zo ne. Za po tpun vi zu - el ni efe kat po `eqno je da no kti na ru ka ma i no kti na no ga ma bu - du na la ki ra ni la kom u is toj bo ji. Qeti tre ba koristiti la ga ne kre me za lice Qeti ko `u li ca tre ba po se bno za {ti ti ti, a preven ti vnom wegom spre ~a va se o{te }ewe }e li ja li ca i pre ra no stva rawe bo ra. Li ce bi to kom qeta tre ba lo ma za ti kre mom la ga ni je tek stu re, sa po ja ~a nom vla gom. Osim to ga, tre ba ko ris ti ti kre me ko je u se bi sa dr`e kom ple kse za obno - vu. Osim kre ma ko je vla `e ko `u, tu su i koncen tra ti i flu idi ko ji u se bi sa dr`e vrlo kon cen tri sa ne hi dra tan tne sas toj ke za po - ve }awe vla ge u ko `i. Odje }a u bo ji ko `e i daqe je in Pres ti `na di zaj ner ska ime na i ove su go di ne u se zo ni `i vih, ve - drih i agre si vnih bo ja, kao tren di al ter na ti vu po nu di li ta ko zva ni "nu - de" trend, odno sno odje }u u bo ji ko - `e. Ta kva je odje }a u slu `bi we `nos ti, dis kre tnog se kse pi la i pri ro dne qepo te, a po dje dna ko je po pu lar na ve} ne ko li ko se zo na. "Nu de" trend po dra zu mi je va le pr{a - vu, la ga nu gar de ro bu, ko ja mo `e ima - ti ne ko li ko ni jan si, a to su be`, pas tel no `u ta, pu der ro ze, bo ja {am pawca, bi je la ko ja vu ~e na si vu ili ta ko zva na bo ja le da, naj svje tli ja bo ja du va na, ali i ~is to bi je la. Pro zra ~ne haqine, kom bi ne zo ni, sukwe, ja kni ce ili {ta god da iza - be re te u bo ji ko `e, uvi jek }e dje lova ti ele gan tno i so fis ti ci ra no. Pre dnost ovih ni jan si jes te to {to mo `e te da dje lu je te ele gan tno i uko li ko no si te mi ni-haqinu ili ve oma du bo ki de kol te. Bqe e i pu de ras te bo je naj boqe pris ta ju `e na ma ma sli nas te pu ti i ta mni jeg te na, dok neu tral ne ni jan se po put bli je de ko ral ne, bo je ci me ta i ka fe li je po sto je i svi je tlo pu ti ma bez ri zi ka da iz gle da te is pra no. To kom vru }i na naj vi {e pri ja la ga na hra na Dok vla da ju qe tne vru }i ne naj vi {e pri ja la ga na hra na, pri premqena na brz i je dnos ta van na ~in. Ta ko, na pri mjer, po vr}e tre ba da je pri premqeno ili si ro vo, kao sa la ta s ra znim pre li vi ma ili krat ko oba re no, naj boqe na pa ri, a za - tim pre li ve no s ma lo uqa (naj boqe ma slino vo), li mu no vog so ka ili mje {a vi ne jo gur ta s ra znim za ~in skim tra va ma, kao {to su per {un, mi ro - i ja, ce ler, bo siqak, me li sa, pi to ma na na Do bar qe tni ru ~ak mo `e bi ti i krat ko is pr`e no ili po ho va - no po vr}e kao {to su ti kvi ce, kar fi ol, pa pri ke ili pla vi pa tliyan, uz do da tak si ra i ja ja. U qe tnoj is hra ni do bro je smawiti unos me sa i {to ~e{ }e ga za mi je ni ti ri bom.

72 SPORT No vi fu dba ler Man ~es ter ju naj te da u ve zi sa Ame ri I}i no ze Ka ga va vje ri por no-di vu En gles ki me di ji "is ko pa li" in for ma ci ju da se biv {i ~lan Bo ru si je iz Dor tmun da ve} dvi je go di ne za bavqa sa ja pan skom por no-di vom Ame ri I}i no ze, sa ko jom pla ni ra vje ri dbu u naj sko ri je vri je me J Ame ri I}i no ze a pan ski fu dba ler i no vi ~lan Man ~es ter junaj te da [in i Ka ga va odmah po do las ku u En gles ku {o ki rao je ta mo{wu ja vnost. Na ime, re vno sni en gles ki me - di ji "is ko pa li" su in for ma ci ju da se biv {i ~lan Bo ru si je iz Dor tmun da ve} dvi je go di ne za bavqa sa ja pan skom por - no-di vom Ame ri I}i no ze, sa ko jom pla ni ra vje ri dbu u naj sko ri je vri je me. Ti ra `ni lis to vi "Mi ror" i "Dej li Star" na vo - de da su se Ka ga va i wego va qubav upo zna li po wego vom do las ku u Wema ~ku u qeto go di ne. Ne du go za tim po ~e li su da se za bavqaju, a ve zu }e kru ni sa ti vje ri dbom u sqede }im da ni ma. - O~i gle dno da Ka ga vi ne sme ta po sao wego ve dra ge. Me nayeru Man ~es ter ju naj te da ser Ale ksu Fer gu so nu os ta je na da da }e Ka ga va ma lo sna ge sa - ~u va ti i za tre nin ge i uta kmi ce - sto ji u {aqivom tek stu "Dej li Sta ra" po vo dom pi kan te ri ja iz pri va tnog `i vo ta ja pan s- [in i Ka ga va kog ofan zi v- nog fu dba le ra. Ame ri ima 24 go di ne, a u por - no-in dus tri ji je od svo je 19. Mno gi iz te bran {e sma tra ju je je dnom od najqe - p{ih glu m i ca u fi l mo vi ma "za od ra sle". PARAGVAJSKI SUPERMODEL NA "TVITERU" Larisa ~estitala de~ku na pogotku Pa ra gvaj ski su per mo del La ri sa Ri kel me po no vo se akti vi ra la u svi je tu fu dba la na taj na ~in {to je svom de ~ku, Yona ta nu Fa bru, ~es ti ta la na osvo je noj ti tu li u Pa ra gva ju i go lu ko ji je pos ti gao u odlu - ~u ju }em me ~u za svoj Ke ro Por te no. Ri kel me ova je pos ta la po zna ta {i rom pla ne te ka da je svo jim fre ne ti ~nim bo drewem pru `a - la po dr{ku re pre zen ta ci ji Pa ra gva ja na SP u Ju `noj Afri ci. Ovo ga pu ta ni je je bi lo na tri bi na ma, ali je pu tem "Tvi te ra" ~es ti ta la svom voqenom {to je upra vo on bio ~o vjek odlu - ke u po bje di svog ti ma. - Vo lim te, gol je bio ma gi ~an. Naj boqi si, zapla ka la sam od za do voqstva. Re kla sam ti, gol pri pa da na ma - na pi sa la je La ri sa Ri kel me. K]ER KA PJE VA ^A IMA IN SPI RA CI JU Lik Bo ba Mar li ja na ko pa ~ka ma K}er ka po pu lar nog mu zi ~a ra sa Jamaj ke Bo ba Mar li ja, Ka de li ja, di zaj ni ra - la je po se bnu ko le kci ju "pu ma" ko pa ~ki na ko joj je od {tam pan lik wenog oca. Ona je in spi ra ci ju na {la u quba vi ko ju je wen otac po ka zi vao pre ma fu dba lu. "EvoSPEED" je ko le kci ja ko ja je tre nu - tno in spi ri sa na naj br`im ~o vje kom na pla ne ti Use inom Bol tom. Vi dje }e mo ko }e se od po zna tih fu dbale ra odlu ~i ti da na svo jim ko pa ~ka ma u idu }oj se zo ni po ne se lik naj ve }eg re ge mu zi ~a ra 20. vi je ka.