ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМИ"

Транскрипт

1 Висока инжењерска школа струковних студија- Техникум Таурунум Београд-Земун ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМИ Мастер струковне студије: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду М1-Заштита од пожара и спасавање др Никола Танасић, дипл.инж.маш

2 ТЕМА 3: Стабилне инсталације за гашење пожара водом Спринклер системи димензионисање компоненти система

3 Основни циљеви које мора да испуни стабилна инсталација за гашење пожара Стабилна аутоматска инсталација за гашење пожара треба да омогући ефикасно гашење пожара (брзином активирања инсталације, потребном количином средстава за гашење и ефикасним довођењем средстава за гашење у зону пожара), Такође треба да омогући ефикасну евакуацију људи из објекта при пожару, спречи даље ширење пожара и заштити објекат и инсталације од прекомерног загревања при пожару. Ове инсталације се постављају када је потребна велика количина средстава за гашење у првим тренуцима избијања пожара због високог степена пожарне опасности и могућности велике брзине простирања пожара, кад се гашење пожара мора вршити са даљине јер је приступ пожару отежан, кад присуство људи у објекту где се одвијају аутоматски технолошки процеси није стално и када се гашење пожара не може успешно обавити мобилном опремом за гашење пожара.

4 Потребна количина воде за гашење Прорачун и димензионисање спринклер система се изводи према стандарду SRPS EN Прорачун сваке инсталације почиње одређивањем класе пожарне опасности којој припада објекат који се штити спринкер системом. Стандард разликује следеће класе опасности: LH (low hazard) штићена подручја са малим пожарним оптерећењем и малом запаљивошћу материјала OH (ordinary hazard) штићена подручја са средњим пожарним оптерећењем и средњом запаљивошћу материјала. Ова класа се дели у подгрупе: OH1, OH2, OH3 и OH4. HHP (high hazard production) штићена подручја у обласитима производње са великим пожарним оптерећењем и великом запаљивошћу материјала. Ова класа се дели у подгдупе: HHP1 до HHP4. HHS (high hazard storage) штићена подручја са складиштењем материјала и роба. Ова класа се дели у подгдупе: HHS I до HHS IV.

5 У прилогу А стандарда SRPS EN разврстане су врсте погона према ризику од пожара. На пример: Дестилација алкохола Банка Продаја грађевинског мат. Штампарија Гаража Хотел (без ресторана) Сајамска хала Ресторан HHP3 OH1 OH2 OH3 OH2 OH1 OH3 OH2 Погон за произв. (извлачење) жице OH2

6 У табели 1 су дате потребне карактеристике спринклер млазница, минимално погонско време инсталације и максимална заштитна површина по једној млазници, у зависности од класе пожарне опасности. Табела 1 Кл. пожарне опасности Минимална брзина дотока воде, mm/min Дејствујућа површина, m 2 Мокри систем Суви систем Минимално погонско време, min Максимална заштитна површина по једној млазници, m 2 LH 2, OH OH OH OH HHP1 7, HHP HHP3 12,

7 Пример минималне брзине дотока воде за класу OH1, 5 mm/min= 5 l/(min m 2 ):

8 На основу података из табеле 1 може се срачунати минимална (теоријска) потрошња воде за спринклер систем када се помножи вредност за минималну брзину дотока воде са дејствујућом површином за одговарајући систем. Ова вредност се помножи са коефицијентом 1,4 због неуједначености карактеристика мреже за дистрибуцију воде и добија се очекивана потрошња воде за систем. Напр. за класу OH2: Q=1,4 5 [l/(min m 2 )] 144 [m 2 ]= 1008 [l/min]= 16,8 [l/s] Стварна потребна количина воде се добија хидрауличким прорачуном.

9 Стандардом је дефинисана минимална потребна запремина воде за различите класе и у зависности од висинске разлике између најниже и највише млазнице (h). Кл. пожарне опасности LH мокри систем OH1 мокри систем OH1 суви систем OH2 мокри систем OH2 суви систем OH3 мокри систем h, m Минимална запремина воде, m 3 h 15 15<h 30 30<h 45 h 15 15<h 30 30<h 45 h 15 15<h 30 30<h 45 h 15 15<h 30 30<h

10 Минимално погонско време за класу OH2 износи 60 min, што значи да је потребна запремина воде за систем: V= 1008 [l/min] 60 [min]= [l]= 60,48 [m 3 ]. За димензионисање цевовода може послужити следећа табела (табела 2) (извор: NFPA 13), при чему треба водити рачуна да брзина воде у цевоводима не сме прећи 10 m/s. Табела 2 Називни пречник цеви Број млазница на цевоводу DN25 2 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 20 DN80 40 DN DN DN

11 Димензионисање млазница Избор млазнице врши се на основу K фактора коју специфицира произвођач, преко следеће формуле: K = Q m p m Где су: Q m - проток воде по једној млазници [l/min]. p m - надпритисак (манометарски притисак) воде на млазници [bar]. Постоје стандардне, специјалне и брзо реагујуће млазнице са К- фактором: 40, 57, 80, 115, 160. Препоруке дефинисане стандардом: за LH K=57; за ОH K=80 или 115, за HHP K=80 или 115 или 160 Проток воде по једној млазници (Q m ) се израчунава тако што се помноже минимална брзина дотока воде и максимална заштитна површина по млазници.

12 Пример прорачуна протока воде по једној млазници за класу OH1: Q m = 5 [l/(min m 2 )] 12 [m 2 ]= 60 [l/min]. Млазнице се димезионишу према минималном притиску воде који се мора обезбедити на млазници p m = 0, 35 bar. Према датом примеру за класу OH1 потребна је млазница са следећом карактеристиком: K = Q m = 60 p m 0,35 = 60 0,592 = 101 Минимални број млазница се одређује на основу површине штићеног простора и класе опасности, напр. за локал (слика 1) површине 32 m 2 : n = A 12 = = 2,67 Дакле у овом случају потребне су минимално 3 млазнице.

13 Услед конфигурације ентеријера, грађевинских стубова и преградних зидова, позиције техничких система и другог мобилијара често је потребан већи број млазница од минимално потребног који је срачунат по основу критеријума површине штићеног простора. У примеру на слици 1 усвојено је 6 стојећих млазница. Слика 1. Штићени простор локал површине 32 m 2

14 Пад притиска у мрежи и избор пумпе У цевној мрежи током протицања воде долази до пада притиска због трења и локалних отпора (арматура, цевни фитинг и сл.) Пад притиска у цевној мрежи се рачуна на следећи начин: p uk = p 1 + p 2 + p geo Где су: p 1 - пад притиска због трења у цевоводима, [bar] p 2 - пад притиска због локалних отпора, [bar] p geo - пад притиска због геодезијске висине, [bar] Пад притиска услед геодезијске висине се рачуна на следећи начин: p geo = ρ g H Где су: ρ густина воде, [kg/m 3 ] g убрзање земљине теже, [m/s 2 ] H разлика у висини између почетног нивоа воде у резервоару и највише млазнице у систему, [m]

15 Збир падова притисака p 1 + p 2 се рачуна према Хејзен- Вилијамсовој формули (Hazen-Williams): p 12 = p 1 + p 2 = 6, C 1,85 d 4,87 Q 1,85 l, [bar] Где су: C константа за цеви (узима у обзир храпавост цеви) C = 100 за ливене цеви, C = 120 за челичне цеви, C = 140 за бакарне цеви, C = 130 за цеви са цементном облогом, d, [mm] за челичне цеви, l, [m] дужина цеви + еквивалентна дужина цевовода за арматуре и фитинге, Q, [l/min] проток воде кроз цевовод,

16 Еквивалентне дужине цевовода додају се како би се узео у обзир пад притиска услед локалних отпора. Еквивалентне дужине цевовода за челичне цеви дате су у табели 3. За балансирање деоница користи се следећа формула: Q b = Q l p h p l + Q h, Где су: Q b, [l/min] балансирани проток, Q l, [l/min] мањи проток од два која се сустичу у истом чвору (рачви), Q h, [l/min] већи проток од два која се сустичу у истом чвору (рачви), p l, [bar] мањи од притисака на датом чвору, p h, [bar] већи од притисака на датом чвору. Хидраулички прорачун се врши за најнеповољнију деоницу цевовода, тј. за деоницу у којој се очекују највећи хидраулички отпори, напр. најудаљенија просторија која се штити у односу на спринклер станицу, или деоница која захтева највећи проток воде.

17 Табела 3 Еквивалентне дужине у [m] Називни пречник цеви Колено 45 Колено 90 Т-рачва Зауставни вентил Редукција цевовода Редукција+ проширење за пригушну деоницу DN20 0,6 0,6 1, DN25 0,6 0,6 1, DN32 0,9 0,6 1, DN40 1,2 0,6 2, ,5 DN50 1,5 0,9 3,0 0,3 3,3 0,6 DN65 1,8 1,2 3,6 0,3 5,0 1,0 DN80 2,1 1,5 4,5 0,3 5,0 1,0 DN100 3,0 1,8 6,0 0,6 7,0 1,3 DN125 3,7 2,4 7,6 0,6 9,0 1,7 DN150 4,2 2,4 9,0 0,9 11,0 1,5 DN200 5,4 2,4 10,5 1,2 15,0 4,5 DN250 6,8 3,0 13,0 1,8 19,0 4,0

18 На основу израчунатог пада притиска и потребног протока воде за гашење, бира се пумпа из каталога произвођача: Напр. за проток Q = 1442 l min m3 = 86,52 h и пад притиска од p= 6 bar.

19 Карактеристике електро мотора:

20 Димензије и маса пумпе:

21 Пример хидрауличког прорачуна На примеру производне хале која се сврстава у класу пожарне опасности OH2 извршити хидраулички прорачун цевне мреже и балансирати протоке у деоницама. Из табеле 1 читају се карактеристике мокрог спринклер система: Минимална брзина дотока воде: 5mm/min=5 l/(min m 2 ) Дејствујућа површина: 144 m 2 Минимално погонско време: 60 min Максимална заштитна површина по једној млазници: 12 m 2 Максимално растојање између спринклер млазница: 4 m Укупна штићена површина објекта: A=21 14=294 m 2 Минимално потребан број млазница је: n=294/12=24,5. Усвојено је 28 млазница, по 7 на свакој од 4 разводне гране. Распоред млазница је приказан на слици 2 док је изометрија цевовода приказана на слици 3.

22 Слика 2. Распоред млазница у штићеном простору

23 Слика 3. Изометрија цевовода

24 Према табели 2 усвајају се следеће димензије цевовода: За главни напојни цевовод усваја се цев DN80 (Ø88,9x3,2 mm) унутрашњег пречника du=82,5 mm. За разводне (гранске) цевоводе усваја се цев DN40 (Ø48,3x2,6 mm) унутрашњег пречника du=43,1 mm. За вертикални цевовод који спаја главни напојни цевовод са разводним цевоводима усваја се цев DN50 (Ø60,3x2,9 mm) унутрашњег пречника du=54,5 mm. Проток воде по једној млазници износи: Q m = 5 [l/(min m 2 )] 12 [m 2 ]= 60 [l/min]. K фактор млазнице износи: K = Q m p m = 60 0,35 = 60 0,592 = 101

25 Може се усвојити млазница са мањим K фактором под условом да се обезбеди притисак на млазници већи од 0,35 bar. У овом случају усвојене су млазнице са K=80. Заштитна површина по једној млазници (са слике 2) износи 3 3,5=10,5 m 2 што је мање од максималне препоручене заштитне површине по једној млазници од 12 m 2. Дејствујућа површина (површина релевантна за хидраулички прорачун) обухвата n=144/10,5=14 млазница. Дакле систем се прорачунава за капацитет да у исто време буде активирано 14 млазница. Дејствујућа површина је назначена шрафуром на слици 2. Деонице цевовода CG, DH и BF су истих карактеристика. Прорачун ће бити приказан за деоницу DH.

26 Први корак је да се одреди прорачунски притисак на млазници са највећом заштитном површином. Уколико је вредност притиска нижа од 0,35 bar, усваја се ова вредност притиска и прорачун се наставља. Уколико се добије већа вредност од 0,35 bar, усваја се та већа вредност и прорачун се наставља. У овом примеру заштитна површина по једној млазници је 10,5 m 2. Потребан проток воде се израчунава као: Q m = 5 [l/(min m 2 )] 10,5 [m 2 ]= 52,5 l/min. Потребан притисак на млазници износи: p m = Q m K 2 = 52, = 0,43 bar.

27 За млазницу D1 са карактеристиком K=80, захтевани притисак на млазници је p m =0,43 bar а проток Q m =52,5 l/min. Деoница D1-T HD Деоница цеви од млазнице D1 до гранања цевовода у рачви T HD, дужина цеви износи lc=0,5 m, еквивалентна дужина цеви за Т рачву (табела 3) за цевовод DN40 износи lekv=2,4 m. Укупна дужина за цевовод износи: l= lc+ l ekv =0,5+2,4=2,9 m. Укупан пад притиска на датој деоници се израчунава на основу Хејзен- Вилијамсове формуле: p D1 THD = 6, C 1,85 d 4,87 Q 1,85 l = 6, ,85 43,1 4,87 52,5 1,85 2,9 = 0,0042 bar Где су: C = 120 за челичне цеви, d u = 43,1 mm унутрашњни пречник цевовода Потребан притисак у рачви за дату деоницу износи: p D THD = p m + p D1 THD=0,43+0,0042=0,4342 bar.

28 За млазницу H1 са карактеристиком K=80, захтевани притисак на млазници је p m =0,43 bar а проток Q m =52,5 l/min. Деoница H1-H2 Деоница цеви од млазнице H1 до млазнице H2, дужина цеви износи lc=3 m, еквивалентна дужина цеви за колено 90 (табела 3) за цевовод DN40 износи l ekv =0,6 m. Укупна дужина за цевовод износи: l= lc+ l ekv =3+0,6=3,6 m. Укупан пад притиска на датој деоници се израчунава на основу Хејзен-Вилијамсове формуле: p H1 H 2 = 0,0052 bar За млазницу H2 потребан је притисак од: p mh2 = p mh1 + p H1 H 2 = 0,43 + 0,0052 = 0,4352 bar.

29 Следи да је проток на млазници H2: Q mh2 = K p mh2 = 80 0,4352 = 52,77 l/min Деоница H2-H3: Проток кроз деоницу је Q H2 H3 = 52,5 + 52,77 = 105,27 l/min Дужина цеви износи lc=3 m, еквивалентна дужина цеви за Т рачву (табела 3) за цевовод DN40 износи l ekv =2,4 m. l= lc+ l ekv =3+2,4=5,4 m p H2 H 3 = 0,028 bar За млазницу H3 потребан је притисак од: p mh3 = p mh2 + p H2 H 3 = 0, ,028 = 0,4632 bar. Следи да је проток на млазници H3: Q mh3 = K p mh3 = 80 0,4632 = 54,45 l/min

30 Деоница H3-H4: Проток кроз деоницу је Q H3 H4 = 105, ,45 = 159,72 l/ min Дужина цеви износи lc=3 m, еквивалентна дужина цеви за Т рачву (табела 3) за цевовод DN40 износи l ekv =2,4 m. l= lc+ l ekv =3+2,4=5,4 m p H3 H 4 = 0,061 bar За млазницу H4 потребан је притисак од: p mh4 = p mh3 + p H3 H 4 = 0, ,061 = 0,5242 bar. Следи да је проток на млазници H4: Q mh4 = K p mh4 = 80 0,5242 = 57,92 l/min

31 Деоница H4-Т HD : Проток кроз деоницу је Q H4 THD = 159, ,92 = 217,64 l/min Дужина цеви износи lc=3 m, еквивалентна дужина цеви за Т рачву (табела 3) за цевовод DN40 износи l ekv =2,4 m. l= lc+ l ekv =3+2,4=5,4 m p H4 T HD = 0,108 bar Вертикални цевовод DN50 код рачве Т HD : Притисак на крају линије H: p H = p H4 + p H4 T HD =0,5242+0,108=0,6322 bar Потребан притисак у тачки Т HD са стране линије H je 0,6322 bar а са стране линије D износи 0,4342 bar. Како у једној истој тачки не може бити различит притисак, неопходно је извршити балансирање линија H и D.

32 Балансирање се може извршити на два начина: 1. Променом пречника деонице D (смањењем пречника цеви) да би се добио исти пад притиска као и у деоници H, 2. Додавањем одређене количине воде у деоницу D тако да се са повећањем протока воде кроз ту деоницу добије исти пад притиска као и у деоници H. Код пројектовања спринклер система практикује се други метод. Одређивање увећаног протока се врши на следећи начин: Q l = 52,5 l/min мањи проток од два која се сустичу у истом чвору, у овом случају проток у линији D, Q h = 217,64 l/min већи проток од два која се сустичу у истом чвору, у овом случају проток у линији H p l = 0,4342 bar мањи од притисака на датом чвору, p h = 0,6322 bar већи од притисака на датом чвору.

33 Укупан балансирани проток у вертикалној деоници DN50 износи: Q = Q l p h p l + Q h = 52,5 0,6322 0, ,64 = 281 l/min, Дужина цеви износи lc=0,2 m, еквивалентна дужина цеви за Т рачву (табела 3) за цевовод DN50 износи l ekv =3 m. l= lc+ l ekv =0,2+3=3,2 m p = 0,032 bar Притисак на споју вертикалног цевовода (DN50) и главног напојног цевовода (DN80) износи: p ver HD = p h + p = 0, ,032 = 0,6642 bar

34 Линија GC је истих карактеристика и димензија као и деоница HD па важи: Q GC = 281 l/min, p ver GC = 0,6642 bar Линија F је истих карактеристика и димензија као и линија H, али се не врши билансирање линија B и F, с обзиром да млазнице на грани B не припадају прорачунској површини (слика 2), следи: Q F = 217,64 l/min, p F = 0,6322 bar

35 Вертикални цевовод DN50 код рачве Т FB : Дужина цеви износи lc=0,2 m, еквивалентна дужина цеви за Т рачву (табела 3) за цевовод DN50 износи l ekv =3 m. l= lc+ l ekv =0,2+3=3,2 m p = 0,02 bar p ver FB = 0,6322+0,02=0,6522 bar Напојни цевовод DN80, деоница Т HD -Т GC : Q HD = 281 l/min, p ver HD = 0,6642 bar Дужина цеви износи lc=3,5 m, еквивалентна дужина цеви за Т рачву (табела 3) за цевовод DN80 износи l ekv =4,5 m. l= lc+ l ekv =3,5+4,5=8 m p = 0,01 bar p GC = 0,6322+0,01=0,6422 bar

36 Потребан притисак у тачки Т GC са стране вертикалног вода DN50 износи p ver GC = 0,6642 bar, па је потребно билансирање протока: Q l = 281 l/min Q h = 281 l/min p l = 0,6422 bar p h = 0,6642 bar Q = Q l p h p l + Q h = 281 0,6642 0, = 566,77 l/min Напојни цевовод DN80, деоница Т GC -Т FB : Q GC = 566,77 l/min, p GC = 0,6642 bar l= lc+ l ekv =3,5+4,5=8 m p = 0,04 bar p FB = 0,6642+0,04=0,7042 bar

37 Потребан притисак у тачки Т FB са стране линије F износи p ver FB =0,6522 bar, па је потребно билансирање протока: Q l = 217,64 l/min Q h = 566,77 l/min p l = 0,6522 bar p h = 0,7042 bar Q = Q l p h p l + Q h = 217,64 0,7042 0, ,77 = 792,92 l/min Потребан притисак на вентилској станици: Q = 792,92 l/min укупан проток кроз систем Дужина цеви износи lc=3,5+1,7+4,1= 9,3 m, еквивалентна дужина цеви за једно колено и једну Т рачву (табела 3) за цевовод DN80 износи l ekv =1,5+4,5= 6 m. l= lc+ l ekv =9,3+6=15,3 m p = 0,14 bar p geo = ρ g H = 100 9,81 4,3 = 0,42 bar пад притиска услед 10 геодезијске висине 5

38 Укупан потребан притисак (надпритисак) на вентилској станици износи: p VS = p FB + p geo + p = 0,7042+0,42+0,14=1,264 bar Проток воде од Q = 792, 92 l/min већи је од минимално потребног протока воде који за класу OH2 износи: Q min = 5 [l/(min m 2 )] 144 [m 2 ]= 720 l/min.

39 Провера брзине воде у цевоводима према једначини: v = 4 Q π d 2 u DN40 (du=43,1 mm): Q=217,64 l/min=0,0036 m 3 /s v= 2,47 m/s < 10 m/s DN50 (du=54,5 mm): Q=281 l/min=0,0047 m 3 /s v= 2 m/s < 10 m/s DN80 (du=82,5 mm): Q=792,92 l/min=0,0132 m 3 /s v= 2,43 m/s < 10 m/s Може се закључити да су цевоводи коректно димензионисани. За сложеније системе овакав поступак прорачуна захтева значајно ангажовање људских и временских ресурса па се у ту сврху користе рачунарски програмски пакети, напр. SprinkCALC.