Savski venac INFORMATOR O RADU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC. B e o g r a d

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Savski venac INFORMATOR O RADU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC. B e o g r a d"

Транскрипт

1 Savski venac INFORMATOR O RADU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC B e o g r a d

2 S A D R Ž A J. PODACI O INFORMATORU OSNOVNI PODACI O GRADSKOJ OPŠTINI ORGANIZACIONA STRUKTURA GRADSKE OPŠTINE OPIS FUNKCIJA STAREŠINA OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIр INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA OPIS POSTUPANjA U OKVIRU NADLEŽNOSTI OVLAŠĆENjA I OBAVEZA PROPISI KOJE U SVOM RADU KORISTE ORGANI GRADSKE OPŠTINE USLUGE KOJE ORGANI PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA PODACI O SREDSTVIMA RADA ČUVANjE NOSAČA INFORMACIJA VRSTE INFOMACIJA U POSEDU I VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN OMOGUĆAVA PRISTUP INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

3 . PODACI O INFORMATORU Informator je sači je u skladu sa čla o 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog z ačaja Sl. glasnik RS, br. 2/4, 4/7, 4/9 i 36/) i Uputstvom za izradu i objavljivanje Informatora o radu drža og organa Sl. glasnik RS, br. 68/). Ovaj Informator je objavljen dana 2. novembra 2. godine, na internet prezentaciji Gradske opšti e Savski venac na adresi: pod naslovom Informator o radu. 3

4 2. OSNOVNI PODACI O GRADSKOJ OPŠTINI Naziv: Adresa: Veb adresa: Gradska opšti a Savski venac u Beogradu Kneza Miloša 69, Beograd Broj telefona: Centrala: 26-7 (Adresar opšti e) Matič i broj : PIB: Radno vreme: Svakog radnog dana od 7:3 do :3 časo a, izuzev subotom, nedeljom i drža i praznikom. Usluž i centar opšti e radi svakim radnim danom od 7:3 do :3 Pisarnica opšti e radi radnim danima od 7:3 do :3 časova. Izdavanje izvoda iz atič ih knjiga i uverenja o drža lja st u rši se u aneksu zgrade svakog dana od 7:3 do :3. Gradska opšti a Savski venac je obezbedila tu ača za znakovni jezik. Tu ač radi ponedeljkom od 9: do 7: časova u prostorijama Usluž og centra opšti e, a ostalim radnim danima po pozivu. Zakazivanje se vrši na broj telefona : 64/9-66 Osoba odgovorna za tač ost podataka: Aleksandra Kuz a o ić, ačel i a Uprave gradske opšti e. Lica odgovorna za pojedine delove Informatora: Sava Marti ović, - za oblast informacija od javnog z ačaja; Emilija Pa ić, - za podatke o gradskoj opšti i i organizacionoj strukturi, procedurama, propisima, opisima adlež osti i funkcija stareši a, za objavljivanje i ažurira je Informatora; Gordana Mitrović, - za podatke o nepokretnim stvarima koje predstavljaju imovinu gradske opšti e ili ih gradska opšti a koristi po drugom osnovu; Nemanja Stoj ić, - podatke o osači a informacija; Ivana Jokić, - za oblast javnih nabavki; Mirjana Ja ković, - za oblast prihoda i rashoda; Dragica Ilić Veli irović, podatke o sredstvima koja gradska opšti a dodeljuje drugim licima; Gordana Mitrović, - za oblast isplaće ih plata, zarada i primanja, podatke o pokretnim sredstvima koja u radu koristi gradska opšti a i ostalim finansijskim iz eštaji a za koje nisu zaduže i drugi čla o i radne grupe; Dragana Dukić, - za oblast informisanja. 4

5 Informator je prvi put objavljen:. januar 26. godine Datum poslednje izmene ili dopune:. avgust 27. godine Uvid u Informator ože da se izvrši u Odeljenju za skupšti ske poslove, u kancelariji broj 2, na prvom spratu u zgradi u ulici Kneza Miloša 99. Opšti a Savski venac je jedna od najstarijih i istovremeno centralna beogradska opšti a. Naziv Savskog venca je si oliča, jer teritorija opšti e poput venca na desnoj obali Save prati njen tok. Obrazovana je 97. godine na teritoriji od.8 hektara. Geografski gledano, Savski venac se od ušća Topčiderske reke do Brankovog mosta Savom gra iči sa Novim Beogradom, a Brankovom i ulicama Kraljice Natalije i Masarikovom sa Starim gradom. Preko ulice Kralja Milana, Slavije i Bulevara oslo ođe ja gra iči se sa Gradskom opšti o Vračar, a potom od Autokomande, preko iste ulice, sve do Banjice i dalje Crnotravskom i Borskom sa Gradskom opšti o Voždo a, odakle poči je granica sa Rakovicom. Rako ički putem i Bulevarom Vojvode Mišića sastajemo se sa Čukari o. Prema poslednjem popisu, iz 2. godine, na Savskom vencu ži i ešto iše od 44. stanovnika, ima 9. do aći sta a, a dvaput iše Beograđa a radi na opšti i. Gradska opšti a je os i ač DKC Majdan ( kao i Turističke organizacije Savski venac (

6 3. ORGANIZACIONA STRUKTURA GRADSKE OPŠTINE 3.. Grafički prikaz organizacione strukture Gradska opšti a 6

7 Veće gradske opšti e еће д ке општи е ед ед иц д ке општи е е ик п ед ед ик д ке општи е л о и ећ д ке општи е 7

8 Uprava GO Savski venac 8

9 Opšti sko pravo ra ilaštvo Општи ко п о ил шт о Општи ки п о ил ц е ици општи ко п о иоц 9

10 Skupšti a gradske opšti e купшти д ке општи е од о ик ед ед ик купшти е е њ е ић е иц п ед ед ик Т њ и ко ић ек ет купшти е ти о ић е иц ек ет њ и о ки Srpska napredna stranka 3 odbornika Demokratska stranka-socijaldemokratska stranka-liberalno demokratska partija 9 odbornika So ijalistička partija Srbije 3 odbornika Demokratska stranka Srbije-Dveri 2 odbornika Srpska radikalna stranka 2 odbornika Dosta je bilo-saša Radulović odbornik Pobedimo stranke izglasajmo narod-lokalna samoorganizacija Savski venac odbornik Samostalni odbornici 6 odbornika

11 Predsednica gradske opšti e ЦА А К О Т е ујо ић А К Ц А К О Т о Коцић О ОЋ Ц Ц : лек д уј о ић о ет о ић д оди о - о ић

12 3.2 Narativni prikaz organizacione strukture Gradska opšti a, poslove koji su joj povereni zakonima i Statutom grada, rši preko svojih organa i to: kupšti e, Predsednika, Veća i Uprave Skupšti a Gradske opšti e je aj iši organ vlasti u Gradskoj opšti i, koju či i 37 odbornika izabranih na izbornim listama političkih stranaka i drugih političkih organizacija i njihovih koalicija. kupšti a Gradske opšti e u sadaš je sastavu konstituisana je 4. juna 26. godine. kupšti a ima predsednika kupšti e i zamenika Predsednika, kao i Sekretara i zamenika Sekretara. Podaci o funkcionerima kupšti e nalaze se u Odeljku 4. Opisi funkcija stareši a. kupšti a rši poslove propisane Statutom gradske opšti e: - donosi Statut Gradske opšti e i Poslovnik kupšti e gradske opšti e; - donosi udžet i za rš i raču udžeta Gradske opšti e; - donosi Odluku o ači u obrazovanja, poslovima i ači u finansiranja poslova mesnih zajednica, ili drugog oblika mesne samouprave; - donosi strategije od lokalnog z ačaja u skladu sa aktima grada, - donosi odluku o raspolaganju imovinom na kojoj ima pravo svojine ili je upisano pravo korišće ja, uz saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije; - donosi propise i druge opšte i pojedi ač e akte; - daje išlje je na ur a ističke planove koji se odnose na teritoriju Opšti e; - odlučuje o raspisivanju referenduma; - odlučuje o predlozima sadrža i u narodnoj inicijativi i ut rđuje predlog odluke o u ođe ju samodoprinosa; - osniva organe i služ e, javna preduzeća i druge organizacije i ustanove od interesa za Gradsku opšti u ut rđe e ovim statutom; - imenuje i razreša a upravni i nadzorni odbor ustanova, organizacija i služ i čiji je os i ač, imenuje i razreša a direktore ustanova, organizacija i služ i čiji je os i ač i daje saglasnost na njihove statute i rši druga os i ačka prava u skladu sa zakonom, osim onih koja su po odredbama ovog statuta u adlež osti drugog organa; - imenuje i razreša a nadzorne odbore i direktore opšti skih preduzeća čiji je os i ač; daje saglasnost na njihove statute, na odluke o zaduži a ju opšti skih preduzeća, na odluke o ulaganju kapitala, na odluke o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, na odluke o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitaka, kao i na druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa, kao i os i ački aktom, i rši druga prava os i ača, u skladu sa zakonom, osim onih koja su po odredbama ovog statuta u adlež osti drugog organa; - bira i razreša a predsednika i zamenika predsednika kupšti e gradske opšti e; - bira i razreša a predsednika Gradske opšti e, zamenika predsednika Gradske opšti e i čla o e Veća Gradske opšti e; 2

13 - postavlja i razreša a sekretara kupšti e gradske opšti e i njegovog zamenika; - bira i razreša a čla o e radnih tela kupšti e gradske opšti e; imenuje i razreša a opšti skog pravobranioca i zamenika opšti skog pravobranioca opšti e; imenuje i razreša a predsednika i čla o e Izborne komisije gradske opšti e; - donosi strateška dokumenta; - donosi planove za postavljanje manjih o taž ih objekata privremenog karaktera na po rši a a javne namene (kiosci, tezge i drugi pokretni mobilijar) po prethodno pribavljenoj saglasnosti adlež ih organa Gradske uprave; - odlučuje o dodeljivanju nagrada i drugih opšti skih priznanja; - odlučuje o pristupanju u čla st o organizacije gradova i opšti a u zemlji i inostranstvu; - pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom; - usvaja etički kodeks po aša ja funkcionera i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada Beograda i ovim statutom. Poslovnik ožete videti na: kupšti a je formirala stalna radna tela, na kojima se razmatraju pitanja o kojima odlučuje kupšti a, i to: Komisija za administrativna, kadrovska i mandatna pitanja; Komisija za propise, predstavke i predloge; Komisija za rodnu ravnopravnost; Komisija za investicije, udžet i finansije; Komisija za komunalne delatnosti, urbanizam, zaštitu ži ot e sredine i energetsku efikasnost; Komisija za društ e e delatnosti,invalidsku i oračku zaštitu. Komisija za zdravstvo Predsednik/ca Gradske opšti e rši iz rš u funkciju u opšti i. Predsednik ima zamenika. Predsednik gradske opšti e je istovremeno i predsednik Veća gradske opšti e. Na ovu funkciju ga bira kupšti a na mandatni period od 4 godine, iz reda odbornika. Podaci o Predsedniku opšti e i zameniku Predsednika, nalaze se u Odeljku 4. Opisi funkcija stareši a. Predsednik opšti e prima građa e čet rtko. Nači zakazivanja prijema kod funkcionera Gradske opšti e, i ačel ika, kao i ostalih rukovodioca u Upravi gradske opšti e rši se telefonskim putem, i to na broj: 26 8 kao i elektronskom pošto na adresu: Predsednik opšti e obavlja poslove propisane Statutom gradske opšti e ( - predstavlja i zastupa Gradsku opšti u; - neposredno iz rša a i stara se o iz rša a ju odluka i drugih akata kupšti e gradske opšti e; - predlaže ači reša a ja pitanja o kojima odlučuje kupšti a gradske opšti e - naredbodavac je za iz rše je udžeta; - ože da osnuje udžetski fond i utvrdi program korišće ja sredstava udžetskog fonda, u skladu sa zakonom; - donosi program o korišće ju prihoda udžeta čija je namena ut rđe a zakonom; - usmerava i usklađuje rad Uprave gradske opšti e; 3

14 - postavlja i razreša a po oć ike predsednika Gradske opšti e; - donosi pojedi ač e i druge akte za koje je o lašće zakonom, ovim statutom ili odlukom kupšti e gradske opšti e; - daje saglasnost na opšte akte organizacija čiji se rad finansira iz udžetagradske opšti e kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih i daje saglasnost na broj i strukturu zaposlenih i drugih nosioca koja se a gažuju na ostvarivanju programa ili delova programa korisnika udžeta Gradske opšti e u skladu sa zakonom; - odlučuje o davanju na korišće je, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišće je, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Gradske opšti e, u skladu sa zakonom; - odlučuje o pribavljanju i otuđe ju opreme eće vrednosti, kao i prevoznih sredstava za potrebe organa Gradske opšti e; - zaključuje ugovore o donaciji od fizičkog ili pravnog lica; - obrazuje struč a radna tela i - rši i druge poslove ut rđe e zakonom, ovim statutom i drugim aktima Gradske opšti e Veće Gradske opšti e je iz rš i organ Opšti e. Veće ima čla o a koje bira kupšti a, iz reda odbornika i građa a, zamenika Predsednika Gradske opšti e koji je čla Veća po funkciji, i Predsednika Gradske opšti e koji je istovremeno i predsednik Veća. Podaci o čla o i a Veća nalaze se u Odeljku 4. Opisi funkcija stareši a. Veće gradske opšti e obavlja poslove propisane Statutom gradske opšti e i to: - predlaže Statut gradske opšti e, udžet i druge odluke i akte koje donosi kušti a gradske opšti e; - neposredno iz rša a i stara se o iz rša a ju odluka i drugih akata kupšti e gradske opšti e; - donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da kupšti a gradske opšti e ne donese udžet pre početka fiskalne godine; - rši nadzor nad radom Uprave gradske opšti e, po išta a ili ukida akte Uprave gradske opšti e koji nisu u saglasnosti sa zakonom, ovim Statutom i drugim opšti aktom ili odlukom koju donosi kupšti a gradske opšti e; - reša a u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građa a, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz adlež osti Gradske opšti e; - stara se o iz rša a ju poverenih adlež osti iz okvira prava i duž osti grada; - donosi opšta akta kada je to o lašće o zakonom, propisom grada Beograda ili propisom kupšti e gradske opšti e; - podnosi žal u Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedi ač i aktom ili radnjom drža og organa o e oguća a rše je adlež osti Gradske opšti e; - daje saglasnost na godiš ji program poslovanja i cenovnik usluga opšti skog preduzeća čiji je os i ač Gradska opšti a; - razmatra iz eštaje o radu i daje saglasnost na program rada korisnika udžeta; - daje saglasnost na finansijski plan mesne zajednice; - postavlja i razreša a ačel ika Uprave gradske opšti e Uprava Gradske opšti e obrazuje se kao jedinstvena služ a. 4

15 Upravom rukovodi ačel i a Uprave koji ima zamenicu. Poslovi koje obavlja ačel ik Uprave opisani su Odlukom o Upravi gradske opšti e (Odluku ožete videti na: Podaci o ačel iku i zamenici ačel i e nalaze se u Odeljku 4. Opisi funkcija stareši a. Uprava je utvrdila procedure za postupanje po svakom zahtevu i redovno ko troliše svoj rad, meri performanse procesa i podnosi godiš je iz eštaje o radu koji usvaja kupšti a. Opis poslova Odeljenja i Odseka sadrža je u Odluci o Upravi gradske opšti e, a organizacija i sistematizacija poslova i u Pravilniku o u utraš je uređe ju i sistematizaciji radnih mesta uprave gradske opšti e Savski venac (Pravilnik ožete videti na: Odeljenjima i odsecima rukovode ačel i i ili šefo i, a liži podaci o ačel i i a organizacionih jedinica sadrža i su u Odeljku 4. Opisi funkcija stareši a. Uprava ima kao posebne organizacione jedinice koje su organizovane za rše je srodnih upravnih, struč ih, organizacionih, administrativnih i drugih poslova Odeljenja i odseke, i to:. Odeljenje za opštu upravu 2. Odeljenje za finansije 3. Odeljenje za društve e delatnosti 4. Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove. Odeljenje za građevi ske i komunalne poslove 6. Odeljenje za inspekcijske poslove i izvrše ja 7. Odeljenje za projekte razvoja 8. Odeljenje za javne nabavke 9. Odeljenje za skupšti ske poslove. Kabinet predsednika/predsednice Poslovi odeljenja: Odeljenje za opštu upravu - poslove pisarnice i arhive; - priprema obrasce za pod oše je zahteva u Upravi Gradske opšti e; - predlaže mere za bolju dostupnost uprave licima sa posebnim potrebama, kao i licima koja su u sušti ski nejednakom položaju sa ostalim građa i a/građa ka a; - na nivou Uprave predlaže mere i stara se o zaštiti podataka o lič osti u skladu sa zakonom; - prati i ažurira izmene propisa kojima se ut rđuje naplata taksi i o tome o a ešta a adlež e organizacione jedinice u Upravi; - izdavanje potvrda o ži otu i uverenja o izdrža a i licima za korisnike penzija koji imaju pre i alište na teritoriji Gradske opšti e; - evidentiranje i dostavljanje interne i eksterne služ e e pošte; - pruža je pravne po oći građa i a/građa ka a za ostvarivanje njihovih prava, - ođe je iračkog spiska; - struč e i administrativne poslove za spro ođe je izbora i referenduma; - izdavanje potvrda o či je i a a o kojima organ vodi služ e u evidenciju; - u oblasti upravljanja ljudskim resursima obavlja stratešku, operativnu i administrativnu funkciju; - predlaže izradu i implementaciju strategije upravljanja ljudskim resursima, priprema planove iz svih oblasti upravljanja ljudskim resursima (kadrovski, planovi obuke, korišće je godiš jeg odmora); - priprema u apređe ja motivacije zaposlenih kroz predlaganje mera napredovanja i agrađi a ja; - praće je kvaliteta i po oljša je interne komunikacije kao i merenje zadovoljstva zaposlenih; - spro ođe je obuke za rukovodioce/rukovoditeljke u cilju usa rša a ja tehnika ruko ođe ja; - predlaže izradu normativnih akata vezanih za sve segmente upravljanja ljudskim resursima; - organizacija i ruko ođe je procedurom novog zapošlja a ja i u ođe je novozaposlenih u posao;

16 - vodi personalne i druge evidencije u skladu sa zakonom, - stara se o zaštit oj i radnoj odeći, o ući i opremi; - prati propise iz svoje adlež osti i inicira promene propisa; - obavlja i druge struč e poslove za potrebe organa Gradske opšti e i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opšti e i aktima organa Gradske opšti e. Odeljenje za finansije - pripreme i izrade nacrta Odluke o udžetu, rebalansu udžeta i privremenom finansiranju opšti e; - pripreme uputstava koja sadrže smernice za izradu udžeta i finansijskih planova direktnih i indirektnih udžetskih korisnika; - izrade predloga finansijskih planova direktnih i indirektnih udžetskih korisnika; - izrade periodič ih iz eštaja o iz rše ju udžeta; - izrade tro eseč ih kvota za iz rše je udžeta; - izrade predloga reše ja o odobravanju sredstava iz tekuće, stalne udžetske rezerve i promene aproprijacije; - praće je i bilansiranje sredstava za zarade i naknade; - davanje išlje ja na programe poslovanja direktnih udžetskih korisnika; - izrade iz eštaja o iz rše ju prihoda i rashoda udžeta; - upravljanje, evidentiranje i popis finansijske i nefinansijske imovine; - finansijsko praće je iz rše ja obaveza i realizacije potraži a ja; - pripreme, kontrole i iz rša a je zahteva za plaća je; - ođe je glavne knjige, trezora, po oć ih knjiga i evidencija; - izrade za rš ih raču a; - o raču zarada i naknada zarada; - iz ešta a je adlež ih organa Grada i Republike u skladu sa zakonom; - praće ja propisa iz svoje adlež osti i inicira promene propisa; - obavlja i druge struč e poslove za potrebe organa Gradske opšti e i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opšti e i aktima organa Gradske opšti e. Odeljenje za društve e delatnosti - vodi postupak i donosi reše ja za priznavanje prava u oblasti oračko-invalidske zaštite ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata i korisnika porodič e invalidnine; - rši poslove isplate invalidskih pri adlež osti u skladu sa propisima Republike i Grada; - stara se o ostvarivanju, zaštiti i u apređe ju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i et ičkih grupa; - struč e poslove u vezi sa statusom izbeglih, prognanih i raseljenih lica poverenih od strane Komesarijata za izbeglice Republike Srbije; - po aže razvoj različitih oblika sa opo oći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su sušti ski u nejednakom položaju sa ostalim građa i a/građa ka a i podstiče aktivnosti i pruža po oć organizacijama invalida i drugim socijalno - humanitarnim organizacijama na svom području; - obavlja poslove u vezi sa sahranjivanjem lica bez srodnika i lica korisnika materijalnog obez eđe ja; - poslove u vezi sa praće je upisa dece u prvi razred osnovne ili specijalne škole i pokreće prekršaj i postupak protiv roditelja, odnosno staratelja u skladu sa Zakonom; - ut rđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno uče ika/uče i a za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; - organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađa ja pripremnog predškolskog 6

17 programa na udaljenosti ećoj od 2 km, i uče ika/uče i a osnovne škole na udaljenosti ećoj od 4 km, od sedišta škole - prevoz s eštaj i ishranu dece i uče ika/uče i a sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole, prevoz uče ika/uče i a na repu lička i eđu arod a tak iče ja; - prati i predlaže mere za podsticanje razvoj kulturno-u et ičkog st aralašt a i amaterizma na svom području; - o ez eđuje uslove za održa a je kulturnih manifestacija od z ačaja za Gradsku opšti u, u cilju zadovoljavanja potreba građa a/građa ki sa svog područja; - prati i predlaže mere za zadovoljavanje potreba građa a/građa ki u oblasti sporta na području Gradske opšti e i predlaže nacrt programa razvoja sporta; - učest uje u realizaciji sistema školskog sporta u Gradskoj opšti i i o ez eđuje uslove za organizovanje i održa a je sportskih tak iče ja i manifestacija; - obavlja struč e i administrativne poslove u vezi sa sufinansiranjem programa u oblasti sporta; - poslove u vezi sa dokumentacijom potrebnom za konkurisanje za uče ičke i studentske kredite i stipendije; - koordinacija rada Komisije za dodatnu obrazovnu, zdravstvenu i socijalnu podršku detetu i uče iku; - poslove ažurira ja Informatora o radu Uprave Gradske opšti e u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog z ačaja; - struč e i administrativne poslove za Fondaciju Mijodrag ta oje ić ; - vodi evidenciju fondova, fondacija i zaduž i a na teritoriji Gradske opšti e; - praće ja propisa iz svoje adlež osti i inicira promene propisa; - obavlja i druge struč e poslove za potrebe organa Gradske opšti e i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opšti e i aktima organa Gradske opšti e. Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove - rše je upravno-pravnih poslova koji se odnose na eksproprijaciju eizgrađe og građe i skog ze ljišta i objekata i administrativni prenos; - ođe je postupaka po ranije ut rđe i adlež osti a u postupcima ut rđi a ja prava korišće ja na eizgrađe o gradskom građe i sko ze ljištu u drža oj svojini; - izuzimanja eizgrađe og Gradskog građe i skog ze ljišta, po ištaja reše ja o izuzimanju, započetih a eoko ča ih postupaka iz oblasti adziđi a ja, pretvaranja i pripajanja zajed ičkih prostorija u stanove i stambeni prostor; - ođe je postupaka po zahtevima stranaka za po ištaj reše ja o eksproprijaciji i administrativnom prenosu; - na osnovu akta Grado ačel ika/grado ačel i e, u ime i za raču Grada, sprovodi postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, za davanje u zakup, odnosno otuđe je građe i skog ze ljišta u javnoj svojini grada radi izgradnje objekata do 8 metara kvadratnih bruto razvijene građe i ske po rši e, kao i postupak davanja u zakup odnosno otuđe ja građe i skog ze ljišta u javnoj svojini Grada neposrednom pogodbom radi legalizacije objekata do 8 metara kvadratnih bruto razvijene građe i ske po rši e; - spro ođe je postupaka sporazumnog određi a ja naknade po pra os až osti reše ja o izuzimanju, odnosno eksproprijacije nepokretnosti; - izrade i zaključi a ja aneksa ugovora o otkupu; - evidentiranja opšti ske imovine i prikupljanje dokumentacije za uk již u nepokretnosti Gradske opšti e; - upravno-pravne poslove u vezi sa iseljenjem bespravno useljenih lica u stanove i zajed ičke prostorije stambenih zgrada; - evidentiranje odluka o konstituisanju kupšti a stanara i Saveta zgrada i njihovih predsednika/predsednica; - prikupljanje arhivske dokumentacije u vezi sa restitucijom; - izdavanje potvrda o či je i a a o kojima organ vodi služ e u evidenciju; - praće ja propisa iz svoje adlež osti i inicira promene propisa; - obavlja i druge struč e poslove za potrebe organa Gradske opšti e i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom gradske opšti e i aktima organa gradske opšti e. 7

18 Odeljenje za građevi ske i komunalne poslove - odluči a je po zahtevima za izdavanje građe i skih dozvola za izgradnju ili rekonstrukciju objekata do 8 metara kvadratnih bruto razvijene građe i ske po rši e; - odluči a je po zahtevima za izdavanje odobrenja za iz ođe je radova za koje se ne izdaje građe i ska dozvola; - izdavanje potvrde i prijemu teh ičke dokumentacije za početak iz ođe ja radova; - izdavanje odobrenja za upotrebu objekata do 8 metara kvadratnih bruto razvijene građe i ske po rši e; - izdavanje izvoda specifikacije iz teh ičke dokumentacije; - izdavanje potvrda o usklađe osti izgrađe ih temelja sa glavnim projektom; - izdavanje odobrenja za postavljanje i korišće je balon hala sportske namene, - ođe je elektronske evidencije o predmetima koji se o rađuju u postupku objedinjene procedure; - odluči a je po zahtevima za postavljanje sredstava za oglaša a je čija je po rši a manja od 2 metra kvadratna i koja se ne nalaze nad javnom po rši o ; - odluči a je po zahtevima za seču stabala; - odluči a je po zahtevima za postavljanje objekata i uređaja na po rši a a javne namene i po rši a a u skladu sa zakonom; - odluči a je po zahtevima za odobravanje prodajnog mesta na kome se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta; - pripremanje i izrada predloga planova za postavljanje privremenih i pokretnih privremenih objekata; - predlaganje mera za uređe je i održa a je spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada; - učest o a ja u procesu do oše ja prostornih i ur a ističkih planova koje donosi grad Beograd za teritoriju Gradske opšti e Savski venac; - izdavanje potvrda o či je i a a o kojima organ vodi služ e u evidenciju; - praće ja propisa iz svoje adlež osti i inicira promene propisa; - obavlja i druge struč e poslove za potrebe organa Gradske opšti e i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opšti e i aktima organa Gradske opšti e. Odeljenje za inspekcijske poslove i izvrše ja - rše je inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje građe i sku dozvolu i reše je izdaje gradska opšti a, shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru; - rše je inspekcijskog nadzora nad korišće je objekata, shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru; - do oše je reše ja o uklanjanju objekata koji su izgrađe i ili se grade bez građe i ske dozvole ili odobrenja za iz ođe je radova; - rše je inspekcijskog nadzora nad iz rša a je zakona i propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti, odluku o komunalnom redu, održa a je stambenih zgrada, kuć i red u stambenim zgradama, oglaša a je, održa a je i čišće je javnih po rši a, uslove i ači postavljanja privremenih i pokretnih objekata, kontrolu uslova i ači a drža ja do aćih ži oti ja, isticanja radnog vremena, čišće ja septičkih jama; - spro ođe je postupka iz rše ja; - predlaganje programa uklanjanja objekata; - predlaganje plana iz rše ja reše ja komunalne inspekcije; - izdavanje potvrda iz služ e e evidencije; - praće ja propisa iz svoje adlež osti i inicira promene propisa; 8

19 - obavlja i druge struč e poslove za potrebe organa Gradske opšti e i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opšti e i aktima organa Gradske opšti e. Odeljenje za projekte razvoja - predlaže programe i sprovodi projekte razvoja Gradske opšti e Savski venac; - stara se o u apređe ju opšteg okvira za pri ređi a je, u skladu sa aktima Grada, - učest uje u izradi strategija Gradske opšti e Savski venac, prati stanje i preduzima mere za zaštitu i u apređe je ži ot e sredine na svom području; - pripreme predloga i spro ođe je akcionih i sanacionih planove od z ačaja za zaštitu ži ot e sredine u skladu sa aktima Grada; - stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na području opšti e; - koordinira rad sa turističko organizacijom radi promovisanja turizma na području opšti e; - prati stanje i stara se o održa a ju (osim kapitalnog) dečijih rtića i osnovnih škola; - predlaže projekte za izgradnju i održa a je sportskih objekata na području Gradske opšti e; - predlaže mere za uređe je zelenih po rši a i dečijih igrališta i objekata javnog osvetljenja; - učest uje u spro ođe ju strategije i akcionog plana politike za mlade grada i koordinira rad Kancelarije za mlade; - obavlja poslove vezane za lokalni ekonomski razvoj i struč o-administrativne poslove vezano za evropske projekte; - poslove u vezi sa komunalnim problemima (vodovod i kanalizacija, telekomunikacije, toplifikacija, gasifikacija, javne i druge zelene po rši e, sao raćaj i prateći problemi, asfaltiranje, javna čistoća i elektroenergetska reža) i u saradnji sa adlež i organima Gradske uprave učest uje u reša a ju problema građa a/građa ki na teritoriji Gradske opšti e Savski venac; - struč e, administrativne i teh ičke poslove za potrebe Šta a za vanredne situacije Gradske opšti e i u saradnji sa šta o učest uje u planiranju aktivnosti na zaštiti i spasavanju, predlaže preventivne mere na otklanjanju ogućih uzroka, učest uje u planiranju aktivnosti na sanaciji područja na teritoriji Gradske opšti e Savski venac pogođe ih elementarnim nepogodama (požara, poplava, klizište, zemljotres i sl.) i neposredno sarađuje sa drugim drža i organima i pravnim licima u pitanju zaštite i spasavanja; - poslove odbrane i izrade nacrta plana odbrane a na osnovu izvoda iz plana odbrane Republike Srbije i Grada Beograda; - praće ja i predlaganja mera za održa a je spomenika koji proglaše za kulturno dobro, spomen ploče ili skulpturalnog dela koje se nalazi na teritoriji Gradske opšti e Savski venac; - stara se o izgradnji, održa a ju, upravljanju i korišće ju nekategorisanih puteva; - stara se o izradi pečata, vodi evidenciju izrađe ih pečata i zaposlenih koji su za njih zaduže i; - struč e i administrativne poslove u vezi sa mesnom samoupravom a radi zadovoljenja potreba i interesa stanovnika Gradske opšti e Savski venac; - daje predloge predsedniku / predsednici Gradske opšti e o davanju na korišće je, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišće je, odnosno u zakup poslovnog prostora u upravnoj zgradi i na drugim objektima datim na korišće je Gradskoj opšti i; - daje predloge predsedniku / predsednici Gradske opšti e o davanju na korišće je, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišće je, odnosno u zakup prostora raće og na gazdovanje GO Savski venac; - poslove prevoza služ e i motornim vozilima; - saradnje i koordinacije rada sa iz ršio i a posla iz drugih organizacija koje za raču Gradske opšti e rše ugovorene poslove i usluge; - stara se o održa a ju i servisiranju opreme (osim raču arske) koje koriste organi Gradske opšti e; - stara se o održa a ju spoljnih delova objekata gde je organizovan rad Uprave i drugim objektima datim na korišće je Gradskoj opšti i (fasade, oluci, prozori, vrata i sl.); - praće ja propisa iz svoje adlež osti i inicira promene propisa; - obavlja i druge struč e poslove za potrebe organa Gradske opšti e i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opšti e i aktima organa Gradske opšti e. 9

20 Odeljenje za javne nabavke - poslove javnih nabavki u smislu Zakona o javnim nabavkama za potrebe Gradske opšti e koji se odnose na: - planiranje javne nabavke; - spro ođe je postupka javne nabavke; - izrada konkursne dokumentacije; - izrada akata u postupku javne nabavke; - izrada ugovora o javnoj nabavci; - praće je iz rše ja javne nabavke kao i sve druge poslove koji su povezani sa postupkom javne nabavke; - saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje adlež osti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki; - poslove formiranja, ažurira ja i rada sa bazama podataka za potrebe Uprave Gradske opšti e u celini; - održa a ja i razvoja jedinstvenog informacionog sistema za potrebe Gradske opšti e; - struč e koordinacije, saradnje, organizacije i rada na u ođe ju i korišće ju savremenih informacionih tehnologija; - struč ih konsultantskih usluga kod izbora hardvera, softvera i aplikativnih reše ja za potrebe Gradske opšti e; - pruža ja sistemske podrške korisnicima personalnih raču ara kao i koordinacija prilikom sistemskog održa anja, - poslove u vezi sa proti požar o zaštito, kao i poslove bezbednosti i zaštite na radu zaposlenih u skladu sa zakonom, - praće ja propisa iz svoje adlež osti i inicira promene propisa, - obavlja i druge struč e poslove za potrebe organa Gradske opšti e i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opšti e i aktima organa Gradske opšti e. Odeljenje za skupšti ske poslove - praće ja aktivnosti na realizaciji ut rđe ih obaveza od strane kupšti e Gradske opšti e; - prijema stranaka koje se neposredno o raćaju predsedniku / predsednici i zameniku / zamenici predsednika / predsednici kupšti e Gradske opšti e i čla o i a / čla i a a Veća Gradske opšti e; - poslove protokola predsednika / predsednice i zamenika / zamenice predsednika / predsednice kupšti e Gradske opšti e i čla o a / čla i a Veća Gradske opšti e; - koordinacije rada Gradske opšti e u saradnji sa Gradom, organima Grada i Gradskim opšti a a; - informisanje javnosti o radu kupšti e Gradske opšti e, njenih radnih tela, saveta i komisija i o funkcionisanju Uprave Gradske opšti e; - saradnje sa sredstvima javnog informisanja i staranja o javnom o a ešta a ju o pitanjima od z ačaja za ži ot i rad građa a / građa ki na svom području; - pripreme normativnih akta koja se odnose na rad kupšti e i njenih radnih tela, - davanja išlje ja o zakonitosti pravnih akata kupšti e Gradske opšti e i Veća Gradske opšti e; - učest uje u pripremi sednica i obradi akata usvojenih na sednicama kupšti e Gradske opšti e i Veća Gradske opšti e; - evidencije o održa i sednicama, rši administrativne i struč e poslove za od or ičke grupe, radna tela, komisije i savete; - regulisanje statusnih prava odbornika / odbornica, izabranih, imenovanih i postavljenih lica; - rši struč o-administrativne poslove za sekretara / sekretarku kupšti e i zamenika / zamenicu sekretara kupšti e - rši struč o-administrativne poslove i koordinaciju poslova vezanih za pripremu informacija po zahtevima zainteresovanih lica a u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog z ačaja; - davanja pravnih išlje ja kupšti i Gradske opšti e i Veću Gradske opšti e i rši obradu opštih akata i 2

21 materijala u vezi sa položaje Gradske opšti e i drugih pitanja funkcionisanja sistema lokalne samouprave; - praće ja propisa iz svoje adlež osti i inicira promene propisa; - obavlja i druge struč e poslove za potrebe organa Gradske opšti e i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opšti e i aktima organa Gradske opšti e. Kabinet predsednika/predsednice Gradske opšti e - struč e, savetodavne, organizacione i administrativno-teh ičke poslove vezane za ostvarivanje adlež osti i o lašće ja predsednika/predsednice i zamenika predsednika/predsednice Gradske opšti e, koji se odnose na predstavljanje Gradske opšti e u odnosu prema pravnim i fizički licima, drugim opšti a a, organima Grada; - pripreme za radne i druge sastanke predsednika/predsednice i zamenika predsednika/predsednice Gradske opšti e; - praće ja aktivnosti na realizaciji ut rđe ih obaveza od strane kupšti e Gradske opšti e; - prijema stranaka koje se neposredno o raćaju predsedniku/predsednici i zameniku/zamenici predsednika/predsednice Gradske opšti e; - raspoređivanja akata i predmeta koji se odnose na predsednika/predsednicu i zamenika/zamenicu predsednika/predsednice Gradske opšti e; - ođe ja dokumentacije u vezi sa aktivnostima predsednika/predsednice i zamenika/zamenice predsednika/predsednice Gradske opšti e; - pripreme materijala o kojima odlučuje predsednik/predsednica Gradske opšti e; - poslove protokola predsednika/predsednice i zamenika/zamenice predsednika/predsednice Gradske opšti e; - davanja išlje ja o zakonitosti pravnih akata kupšti e Gradske opšti e i Veća Gradske opšti e; - praće ja propisa iz svoje adlež osti i inicira promene propisa; - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opšti e i aktima organa Gradske opšti e. Interni revizor Priprema Povelju interne revizije, priprema Etički kodeks, priprema trateški plan interne revizije za tri godine, Godiš ji plan interne revizije, iz eštaje za poslove koje realizuje u iz eštaj o periodu. Pruža struč u podršku u proceni rizika, sprovodi revizorske procedure, defi iše predmet revizije, razvija kriterijume i analizira dokaze i dokumentovanje procesa i procedura subjekta revizije, ut rđuje uzroke nastanka slabosti-ut rđuje posledice i daje preporuke za otklanjanje slabosti. Identifikuje, obrađuje i dokumentuje revizorske nalaze i preporuke, koordinira rad sa Drža o revizorskom institucijom Pravo ra ilaštvo GO Savski venac- je poseban organ gradske opšti e Savski venac čiji je rad regulisan Zakonom o pra o ra ilašt u Sl. glasnik RS, br. /4) i Odlukom o Pra o ra ilašt u GO Savski venac Sl. list grada Beograda br. 9/4), koja je izmenjena i dopunjena (Sl. list grada Beograda br. 83/6) i (Sl.list grada Beograda br. /6). edište Pra o ra ilašt a je u Beogradu, Ulica kneza Miloša br. 69. Pra o ra ilašt o rši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa GO Savski venac, kao zakonski zastupnik Opšti e i njenih organa, a javna preduzeća i ustanove, fondove, fondacije čiji je Opšti a os i ač, kao i mesne zajednice- na osnovu o lašće ja. Pra o ra ilašt o preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim adlež i organima, radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Opšti e i njenih organa i organizacija koji nemaju svojstvo pravnih lica, mesnih zajednica i javnih preduzeća i ustanova čiji je Opšti a os i ač kao i svih drugih pravnih lica čiji je os i ač Opšti a. 2

22 Pra o ra ilašt o prati i prouča a pravna pitanja od z ačaja za rad opšti skih organa, kao i primenu zakona i drugih opštih pravnih akata, kada je to od z ačaja za zaštitu imovinskih prava opšti e i o uoče i problemima o a ešta a Opšti sko eće i Predsednika opšti e. Ukoliko pravna ili fizička lica nameravaju da pokrenu postupak protiv lica iz stava 3. mogu se obratiti predlogom za sporazumno reše je spornog odnosa. Pra o ra ilašt o je duž o da podnosioca zahteva, nakon spro ođe ja postupka obavesti u roku od dana od dana prijema zahteva o preduzetim merama. Pra o ra ilašt o daje licima iz stava 3., na njihov zahtev, pravna išlje ja u vezi sa imovinsko-pravnim pitanjima. Funkciju Pra o ra išt a rši Pravobranilac i 4 zamenika. Pravobranilac rukovodi upravom u opšti sko Pra o ra ilašt u u skladu sa Pravilnikom o upravi i radu opšti skog Pra o ra ilašt a i odgovoran je za pravilan i blagovremen rad Pra o ra ilašt a, uređuje organizaciju i rad opšti skog Pra o ra ilašt a, odlučuje o pravima u vezi sa radom zamenika pravobranioca i o radnim odnosima ostalih zaposlenih u Pra o ra ilašt u. Pravobranioca i zamenike imenuje kupšti a opšti e, na predlog Predsednika opšti e, na godina i mogu biti ponovo imenovani. Pravobranilac za svoj rad i rad Pra o ra ilašt a odgovara kupšti i opšti e i Predsedniku Opšti e. Zamenici Pravobranioca za svoj rad odgovaraju Pravobraniocu, kupšti i opšti e i Predsedniku Opšti e. Nadzor nad radom Pra o ra ilašt a rši Predsednik Opšti e, uz po oć Opšti skog eća. Pra o ra ilašt o u svom sastavu ima pisarnicu koja je organizovana po principu sudske pisarnice Sredstva za rad Pra o ra ilašt a o ez eđuju se u udžetu Opšti e. Troško i zastupanja u sudskim i upravnim postupcima priznaju se Pra o ra ilašt u po propisima o nagradi i naknadi troško a za rad advokata i či e prihod Opšti e. 22

23 4. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA. Stareši e Skupšti e gradske opšti e: a. Funkciju predsednika Skupšti e obavlja Nemanja Berić, diplomirani pravnik; Predsednik kupšti e nije na stalnom radu u kupšti i. Kontakt sa predsednikom kupšti e se ostvaruje puem elektronske pošte na adresu: b. Funkciju zamenice predsednika skupšti e obavlja Tanja Mari ković. Zamenik Predsednika kupšti e nije na stalnom radu u kupšti i. Kontakt sa zamenikom Predsednika kupšti e se ostvaruje posredstvom Sekretara kupšti e; v. Funkciju sekretara Skupšti e obavlja Sava Marti ović, diplomirani pravnik, na stalnom radu u Opšti i. Poslovi koje rši sekretar opisani su Statutom gradske opšti e i Poslovnikom o radu kupšti e opšti e (Poslovnik ožete videti na: g. Funkciju zamenice sekretara Skupšti e obavlja Sanja Marković, diplomirani pravnik, na stalnom radu u Opšti i. 2. Predsednica i zamenik Predsednice Gradske opšti e: a. Funkciju Predsednice Gradske opšti e poče od godine, obavlja Irena Vujović, diplomirani ekonomista master; b. Funkciju zamenika Predsednice Gradske opšti e obavlja Zoran Ko ić, profesor bezbednosti, poče od godine. 3. Veće Gradske opšti e Čla o i Veća Gradske opšti e Savski venac:. Irena Vujović 2. Zoran Ko ić 3. Miloš Vidović 4. Strahinja Kukić. Uroš Tripković 6. Dragoljub Nikolić 7. Danijela Mirja ić 8. Vladimir Novaković 9. Miroslav Božić. Miodrag Pri ilović. Rade Kru ić 4. Uprava Gradske opšti e a. Funkciju ačel i e Uprave obavlja Aleksandra Kuz a ović, diplomirana pravnica. Organizacionim jedinicama u Upravi gradske opšti e rukovode lica koja je rasporedio Načel ik uprave, a čiji opisi poslova su sadrža i u Pravilniku o u utraš je uređe ju i sistematizaciji radnih mesta Uprave gradske opšti e. b. Funkciju Zamenice ačel i e Uprave, obavlja Ivana Ćirić, diplomirana pravnica. U Upravi gradske opšti e imenovana su tri Po oć ika Predsednika gradske opšti e, koje je svojim reše je postavila Predsednica gradske opšti e:. Aleksandar Duja o ić, po oć ik predsednice za oblast komunalnih poslova 23

24 2. Zoran Petro ić, po oć ik predsednice za oblast društ e ih delatnosti 3. Radana Bodiroga- A ra o ić, po oć i a predsednice za oblast projekata razvoja. Načel i i odeljenja su: - Mirjana Ja ko ić, diplomirani ekonomista, ačel i a Odeljenja za finansije; - Neda Kažić, diplomirana pravnica, ačel i a Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove, - Dejan нurja o ić, diplomirani pravnik, ačel ik Odeljenja za građe i ske; - Ivana Jokić, diplomirani ekonomista, ačel i a Odeljenja za investicije i javne nabavke; - Zoran ta ko ić, diplomirani pravnik, ačel ik Odeljenje za inspekcijske poslove i iz rše ja; - Marija ušić, diplomirana pravnica, ačel i a Odeljenja za opštu upravu; - Vladimir Nastić, diplomirani ekonomista, ačel ik Odeljenja za projekte razvoja; - Predrag Kuz a o ić, diplomirani ing aši st a, ačel ik Odeljenje za društ e e delatnosti - Tanja a ić, diplomirana pravnica, ačel i a Odeljenja za skupšti ske poslove 6. Na funkciju pravobranioca GO Savski venac imenovan je Dragiša R. Do rić, diplomirani pravnik. Kontakt sa Pravobraniocem se ostvaruje elektronskom pošto i telefonskim putem pozivom na broj /26 9. Funkciju zamenika Pravobranioca rše: Dubravka Petko ić Radeka, dipl.pravnik, kontakt: tel: /26794, Nenad Prelić, dipl.pravnik, kontakt: tel: /2689, Marija Božić, dipl.pravnik, kontakt: tel: /2689, Tatjana Ma ojlo ić, dipl.pravnik,kontakt: s tel: / Administrativne poslove u pisarnici obavlja referent Pra o ra ilašt a sa zvanjem iši referent Dobrinka Malo ić, tel : /

25 . OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA Rad organa Gradske opšti e Savski venac dostupan je javnosti. Osnovni podaci o Gradskoj opšti i se nalaze u Odeljku 2. Javnost u radu ože se ogra ičiti ili isključiti u slučaje i a ut rđe i zakonom i drugim propisom ili aktom adlež og organa, u skladu sa zakonom. Javnost rada o ez eđuje Odeljenje za skupšti ske poslove i informisanje (Kontakti Odeljenja: 36-38), i stara se o pravovremenom i redovnom informisanju građa a i javnih glasila o radu i inicijativama iz adlež osti organa Gradske opšti e, kao i o ostalim informacijama koje su z ačaj e za lokalnu zajednicu. Javnost ima pravo prisustvovanja sednicama organa Opšti e ( kupšti a, Veće). Sednicama kupšti e imaju pravo da prisustvuju građa i koji svoje prisustvo najave organizacionoj jedinici Uprave gradske opšti e adlež oj za poslove kupšti e, najkasnije dva dana pre održa a ja sednice, osim kada se sednica održa a bez prisustva javnosti. U slučaju da ne postoji oguć ost da svi zainteresovani građa i prisustvuju sednici kupšti e, Predsednik kupšti e će odlučiti kome će o ogućiti prisustvo sednici, polazeći od redosleda prijavljivanja i interesa prijavljenih za tačke na dnevnom redu. kupšti a, na o razlože i predlog Predsednika kupšti e, stalnog radnog tela, Veća gradske opšti e i najmanje deset odbornika, ože odlučiti da sednica ne bude javna zbog razloga bezbednosti i drugih razloga ut rđe ih zakonom. Internet prezentacija Gradske opšti e Savski venac na adresi: pruža neophodne informacije građa i a, korisnicima usluga i javnim glasilima: a) o aktivnostima iz delokruga rada odbornika, komisija kupšti e gradske opšti e i svim ostalim pitanjima, projektima, inicijativama koji su iz delokruga rada kupšti e gradske opšti e; b) o aktivnostima iz delokruga rada predsednika/zamenika predsednika Gradske opšti e, Veća gradske opšti e i Uprave gradske opšti e, kao i biografske podatke o izabranim, imenovanim i postavljenim licima Gradske opšti e i u Upravi gradske opšti e; v) o dnevnim aktivnostima i radu organa Gradske opšti e; g) o javnim nabavkama, tenderima i drugim konkursima Uprave gradske opšti e; d) o Usluž i servisima Uprave gradske opšti e Savski venac. Informacije o radu i programima ustanova čiji je os i ač Gradska opšti a mogu se videti na: DKC Majdan" i Turistička organizacija Savski venac Primedbe, ili sugestije građa i/javna glasila mogu elektronski, usmeno ili pismenim podnescima uputiti direktno organima opšti e i njihovim radnim telima. U nastavku je telefonski imenik: GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC-STAREŠINE OPŠTINE 2

26 Adresa Kneza Miloša 99 Redni broj IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Nemanja Berić 2 Tanja Mari ković 3 Sava Marti ović 4 Sanja Eminovski predsednik skupšti e GO Savski venac zamenica predsednika skupšti e GO Savski venac sekretar skupšti e GO Savski venac Zamenica sekretara kupšti e GO Savski venac KABINET PREDSEDNICE GRADSKE OPŠTINE R.br. IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Aleksandar Duja ović Po oć ik predsednice za oblast komunalnih poslova 2 Zoran Petrović Po oć ik predsednice za oblast društ e ih Radana Bodiroga- Avra ović delatnosti Po oć i a predsednice za oblast projekata razvoja Milena Ar uš savetnica Milica Milićević savetnica 6 Slavica Tr i ić iša referentkinja PREDSEDNICA OPŠTINE, NAČELNICA UPRAVE I VEĆE GRADSKE OPŠTINE 26

27 R.br. IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Irena Vujović Predsednica opšti e Zoran Ko ić Zamenik predsednice opšti e Aleksandra Kuz a ović Načel i a opšti ske uprave Ivana Petković zamenica ačel i e opšti ske uprave Rade Kru ić 6 Miloš Vidović 7 Strahinja Kukić 8 Danijela Mirja ić 9 Vladimir Novaković Dragoljub Nikolić Miroslav Božić 2 Miodrag Pri ilović 3 Uroš Tripković čla eća gradske opšti e čla eća gradske opšti e čla eća gradske opšti e čla i a eća gradske opšti e čla eća gradske 7 opšti e čla eća gradske opšti e čla eća gradske opšti e čla eća gradske opšti e Čla eća gradske opšti e ODELjENjE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE R.br. IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Tanja Savić Načel i a odeljenja S eža a Mikavica Savetnica za skupšti ske poslove Emilija Pa ić Savetnica za skupšti ske poslove Kneza Miloša 99/kanc 2 4 Branka Rodić Savetnica za skupšti ske poslove Vesna Pavić Viša referentkinja

28 6 Svetlana Ćirić 7 Dobrinka Malović Viša referentkinja za poslove informisanja i adm.kanc.poslove Viša ref.-teh. sekretarica Pra o ra ilašt a ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU Redni broj IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Marija Sušić ačel i a Grupa poslova za ljudske resurse 2 Gordana Savetnica za ljudske Mila ović resurse Dragica Ilić Savetnica za pravnu Veli irović po oć Viša referentkinja za 4 Ankica Šašić poslove ekspedicije pošte Danilo Kučević Viši referent za kadrovske poslove i poslove iračkog spiska 6 Olivera Pau ović Viša referentkinja za poslove iračkog spiska i administrativnokancelarijske poslove 7 Milka Kosa ović Viša referentkinja za kadrovske poslove i poslove iračkog spiska Odsek za poslove pisarnice Ljilja Og ja ović Miroslava Graovac Radmila Sta i irović Slađa a Rakočević Gordana Bošković šefi a Odseka za poslove pisarnice iša referentkinja - poslovi pisarnice i arhive iša referentkinja - poslovi pisarnice i arhive Mlađa saradnica za poslove automatske obrade podataka iša referentkinja adm. tehn.polovi za hol hol hol hol hol

29 zaštiti ika građa a 6 S eža a Maletić 7 Zorica Durutović iša referentkinja - poslovi pisarnice i arhive iša referentkinja - poslovi pisarnice i arhive hol hol ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI R.br IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Predrag Kuz a ović 2 Zorica Štulović 3 Dajana Radivojević 4 Violeta Kali ić Dragoslava La a ović 6 Julijana Pa tić 7 Mira Konstantinovska 8 Tijana Vujadi ović A to ić Duško 2 Gordana Rikić ačel ik Odsek za društve e delatnosti Šefi a odseka za društ e e delatnosti Savetnica za poslove oračko-invalidske zaštite Savetnica za poslove oračko-invalidske zaštite Savetnica za školst o Savetnica za administrativne poslove za potrebe lica sa posebnim potrebama poverenica Repub. komesarijata za izbeglice Viša referentkinja za materijalnofinansijske poslove Šalter u aneksu zgrade Grupa poslova za kulturu i sport Savetnik za kulturu i sport Viša referentkinja za adm.-kanc. poslove

30 3 Radovan Rado jić Viši referent za teh ičke poslove iz oblasti kulture Zgrada u Kneza Miloša 99 ODELjENjE ZA JAVNE NABAVKE Redni broj IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Ivana Jokić ačel i a Ivana Cvetković 3 Bojana Ta asković 4 Dunja Sta ojević Ranka Lazarević Savetnica za poslove javnih nabavki iša referentkinja za adm.- kanc. poslove Savetnica za pravne poslove u oblasti javnih nabavki iša referentkinja za administrativne poslove u postuku jav. nab Svetlana Živa ović daktilografkinja Grupa poslova za IT 7 Nemanja Stoj ić Mlađi savetniksistem administrator peti sprat Aleksandar Supurović Mlađi savetnik za proti požar u zaštitu i sistem administrator peti sprat Duša Mila ović Mlađi savetniksistem administrator peti sprat ODELjENjE ZA FINANSIJE Redni broj IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Mirjana Ja ković ačel i a Odsek za budžet i trezor Šef odseka za udžet i 2 Lazar Lučić trezor 3

31 3 Ljiljana Lju ić Kulu džić 4 Maja Marijan Savetnica- bilansista glavne knjige i po oć ih knjiga trezora Mlađa saradnica za poslove plaća ja Tatjana Marković blagajnica Jasmina Bojić blagajnica Jadranka Miloševski 8 Nada Kapičić 9 Gordana Mitrović Daša Belić Maja Jova ović 2 Milica Plećaš 3 Milena Laković Viša referentkinja Odsek za finansije Šefi a odseka za finansije Mlađa savetnica za knjigovodstvenu evidenciju osnovnih sredstava Mlađa savetnica za knjigovodstvenu evidenciju osnovnih sredstava Viša savetnica za finansijske poslove iša referentkinja za ođ. posl. knjiga Viša referentkinja za o raču zarada

32 ODELjENjE ZA IMOVINSKO PRAVNE I STAMBENE POSLOVE IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Mob.tel. Neda Kažić ačel i a Mirjana Mihailović 3 Sofija Leković iša ref. za adm. kancel. poslove iša ref. za adm. kancel. poslove aneks 4 Predrag Jova ović Savetnik za stambene poslove 8 83 Odsek za imovinsko pravne poslove Nada Madić šefi a odseka Ivana Đeković Savetnica za imovinsko pravne poslove Dubravka Savetnica za poslove Brado jić ođe ja zbirki isprava aneks 87 4 S eža a Nikolić Mlađa savetnica za administrativne poslove Zgrada u Kneza Miloša 47 ODELjENjE ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE 7-86 Redni broj IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Dejan нurja ović Načel ik odeljenja Jelena Vidović iša refer. za komunalne i administrativne poslove Svetlana Vuči ić- Ča ković Savetnica za komunalne poslove 97 4 Milutin Džudović Savetnik za komunalne poslove Odsek za poslove objedinjene procodure Maja Zečević Šefi a odseka Leposava Petrović Savetnica za građe i ske i komunalne poslove 97 32

33 3 Danijela Đokić 4 Jelena Ćuruvija Tanja Vujačić Savetnica za građe i ske poslove Mlađa savetnica za upravno-pravne poslove Saradnica za građe i sko- teh ičke poslove aneks ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I IZVRŠENjA Redni broj IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Zoran Sta ković ačel ik Odsek građevi ske inspekcije Šefi a odseka 2 Dragana Pešić građe i ske inspekcije 3 Tanja Milić Građ. inspektorka Vesna Cepenjor Građ. inspektorka Marina Ši alić Savetnica za građe i ske poslove 6 Duši a Krstić Viša ref. za adm.- kanc. poslove Odsek komunalne inspekcije Milomir Pokimica šef komunalne inspekcije Zorica Kojić komunalna inspektorka Duši a Malenov 4 Milan Veselinov Duša Ta asković 6 Sretna Prpić komunalna inspektorka komunalni inspektor komunalni inspektor komunalna inspektorka Grupa poslova za izvrše je Jelena Grgurović Mlađa savetnica Ana Božović Mlađa savetnica 3 Živoslav Jakovljević Viši referent za iz rše je Vesna Iva ović daktilografkinja

34 ODELjENjE ZA PROJEKTE RAZVOJA Redni IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Mob.tel. br. Vladimir Nastić 2 / Načel ik odeljenja Odsek za investicione projekte. Milenko Mrvić šef odseka 4/ Predrag Josifović Savetnik za poslove 2/ na investicionim projektima 3. Tanja Lučić Savetnica za struč o 2/ teh ičke poslove 4. Slobodan Vesović Saradnik za teh ičke poslove na investiocionim poslovima 4/ Igor Spasov Savetnik za poslove na investicionim projektima 6. Aleksandra I širagić Đurić 7. Jovan Grbavac Savetnik za poslove odbrane i vanredne situacije 8. Nenad Si ić Savetnik za poslove mesne samouprave 9. Sanja Kostić Savetnica za poslove mesne samouprave. Mira Čučak Viša ref. za adm. poslove mesne samouprave 2 / / Odsek za zaštitu život e sredine šefi a odseka 2 / MZ Vojvoda Mišić MZ Topčide rsko brdo MZ Zeleni venac Odsek za zajed ičke poslove i komunalne delatnosti. Duša Stijepčić šef odseka 2/ Jovan Jakovljević Na ešte ik ozač motornog vozila 3. Dragoslav Petrović Na ešte ik ozač motornog vozila 2/36 2/36 4. Dragan Tr i ić Na ešte ik - domar 34

35 . Branislav Žugić Na ešte ik davanje o a ešte ja građa i a PRAVOBRANILAŠTVO Redni broj IME I PREZIME Zvanje Soba Lokal Telefon Faks Dragiša R. Do rić pravobranilac peti sprat Nenad Prelić zamenik pravobranioca treći sprat Marija Božić zamenica pravobranioca peti sprat Tatjana Ma ojlović zamenica pravobranioca peti sprat Dubravka Radeka zamenica pravobranioca peti sprat INTERNA REVIZORKA Marija Vučetić Radić Samostalna savetnica-revizorka Kneza Miloša Pitanja, primedbe, žal e ili sugestije građa i/javna glasila mogu uputiti direktno predsedniku Gradske opšti e preko veb sajta opšti e (Pitajte predsednika) i preko Kabineta, usmeno, pismeno, telefonskim pozivom ili elektronskom pošto (dostupno na: ili preko luž e za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građa i a (Beokom servis elektronska pošta: Odeljenje prosleđuje pitanja adlež i organima i Upravi Gradske opšti e. Odgovori se po prijemu dostavljaju pismenim putem (dopisom, faksom ili elektronskim putem) građa i a/javnim glasilima i Beokom servisu, u roku od 48 sati. Odeljenje za skupšti ske poslove i informisanje izdaje publikaciju Informator o radu i životu opšti e Savski venac" koja objedinjuje informacije o radu GO Savski venac iz adlež osti organa, tela, komisija i rukovodstva kupšti e, Gradske opšti e i Uprave, ustanova čiji je os i ač, usluž ih servisa i programa i ostale informacije od z ačaja za lokalnu zajednicu. Informator sadrži stalne i povremene rubrike. Šta pa se u 8. primeraka. Dostavlja se besplatno na 7. adresa građa a u pošta ske sa dučiće, a primeraka distribuira se u opšti skoj zgradi. Elektronska verzija se postavlja na internet stranici 3

36 Građa i se, takođe, putem plakata, flajera i rošura redovno i for išu o aktivnostima, akcijama i programima Gradske opšti e Savski venac, kao i svim ostalim aktivnostima, koje se organizuju kroz Kancelarija za mlade, DKC Majdan i Kuće Kralja Petra. Gradska opšti a Savski venac poseduje ulaz koji je pristupača osobama sa invaliditetom, a u holu zgrade postavljena je taktilna tabla za slepe osobe. U pisarnici Uprave zaposleni su o uče i za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama. Usluge prevodioca sa/na znakovni jezik su na raspolaganju građa i a sa ošteće je sluha sa ciljem da se ovoj kategoriji građa a obezbede ista prava u oblasti razmene informacija i unapredi kvalitet svakodnevog ži ota. Usluge su besplatne i pružaju se u objektu Gradske opšti e Savski venac i na terenu (u institucijama u kojima se odvija komunikacija iz eđu gluve i čujuće osobe), i to u sledeći oblastima i situacijama: poslovi u organima lokalne samouprave, obrazovanju, zdravstvu, policiji, sudu, banci i dr. prilikom sastavljanja i pre ođe ja pisama, podnesaka, telefonskih razgovora. Gradska opšti a Savski venac ustupila je stan, i na taj ači pomogla i podržala program Stanovanje uz podršku koji sprovodi nevladina organizacija API Srbije ( koji je namenjen osobama sa posebnim potrebama. Pored redovne po oći radu i programima organizacijama osoba sa posebnim potrebama, opšti a organizuje poslove koji se odnose na prevoz, s eštaj i ishranu dece i uče ika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole. 36

37 6. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIр INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA Od do oše ja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog z ačaja, podneto je preko 2 zahteva, a u 2. godini je bilo 9 zahteva za pristup informacijama od javnog z ačaja. Do sada ni jedna informacija nije traže a iše puta. U 26. godini do 3.9. podnet je 46 zahtev za pristup informacijama od javnog z ačaja i na sve informacije je odgovoreno. Najčešće traže e informacije od javnog z ačaja: Informacije u vezi izdavanja građe i skih dozvola; Informacije u vezi imovinsko-pravnog statusa objekata na teritoriji Opšti e; Informacije o javnim nabavkama. 37

38 7. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA Gradska Opšti a, kako je Statutom gradske opšti e Savski venac pred iđe o, a u skladu sa zakonom i Statutom Grada Beograda, preko svojih organa:. donosi Statut, udžet i za rš i raču udžeta opšti e; 2. donosi programe i sprovodi projekte razvoja Opšti e i stara se o u apređe ju opšteg okvira za pri ređi a je u opšti i, u skladu sa aktima Grada; 3. donosi strategije od lokalnog z ačaja u skladu sa aktima grada; 4. osniva mesnu zajednicu i druge oblike mesne samouprave, po pribavljenom išlje ju građa a/građa ki, u skladu sa zakonom, Statutom grada i Statutom opšti e i aktima gradske opšti e Savski venac;. daje išlje je na prostorne i ur a ističke planove koje donosi Grad; 6. donosi reše je u prvom stepenu za izgradnju i rekonstrukciju objekata do ² bruto po rši e i pretvaranju zajed ičkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor i za te objekte izdaje potvrdu o usklađe osti idejnog projekta sa izdatim izvodom iz ur a ističkog plana odnosno aktom o ur a istički uslovima; 7. donosi planove za postavljanje manjih o taž ih objekata privremenog karaktera na po rši a a javne namene (kiosci, tezge i drugi mobilijar) po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacionih jedinica Gradske uprave adlež ih za poslove urbanizma i saobraćaja, odnosno druge adlež e organizacije u skladu sa propisom Grada; 8. odlučuje o postavljanju privremenih objekata na javnim po rši a a (kiosci, ašte, pokretne tezge i sl.), balon hala sportske namene u skladu sa propisom Grada; 9. sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajed ičke prostorije u stambenim zgradama;. stara se o održa a ju komunalnog reda u gradskoj opšti i, sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red i izdaje odobrenja za koja je ovim propisima ut rđe a adlež ost gradske opšti e; rši inspekcijski nadzor u komunalnoj oblasti, u skladu sa posebnom odlukom kupšti e Grada;. o ez eđuje korišće je poslovnog prostora kojim upravlja, određuje visinu zakupnine poslovnog prostora i rši druge poslove u vezi sa korišće je poslovnog prostora, u skladu sa zakonom i drugim aktima Grada, prati stanje i preduzima mere za zaštitu i u apređe je ži ot e sredine na svom području; donosi i sprovodi akcione i sanacione planove od z ačaja za zaštitu ži ot e sredine na svom području u skladu sa aktima Grada; 2. prati stanje i stara se o održa a ju (osim kapitalnog) dečijih rtića i osnovnih škola; prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole. U saradnji sa obrazovno vaspitnom ustanovom ut rđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno uče ika/uče i a za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; 3. podstiče razvoj kulturno-u et ičkog st aralašt a i amaterizma na svom području, o ez eđuje uslove za održa a je kulturnih manifestacija od z ačaja za Opšti u i u cilju zadovoljavanja potreba građa a/građa ki sa svog područja ože osnivati ustanove kulture; 4. donosi program razvoja sporta na nivou gradske opšti e koji je usklađe sa programom razvoja sporta na nivou Grada; O ez eđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe građa a u oblasti sporta na području gradske opšti e; ože osnivati ustanove u oblasti sporta;. sprovodi strategiju za mlade i akcioni plan za mlade koji je u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade; ut rđuje akcioni plan politike za mlade na području gradske opšti e koji je usklađe sa akcionim planom za spro ođe je Nacionalne strategije za mlade Ministarstva omladine i sporta; ože osnovati savet za mlade na nivou gradske opšti e; o ez eđuje uslove za realizaciju programa ustanova udruže ja mladih i udruže ja za mlade, koja deluju na području gradske opšti e; ože da osnuje, prati i o ez eđuje funkcionisanje Kancelarije za mlade na svom području; 6. stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području i ože osnovati turističku organizaciju radi promovisanja turizma na svom području; 7. određuje, odnosno odobrava prodajno mesto na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta kao i vreme i ači te trgovine u skladu sa zakonom; 38

39 8. predlaže mere za uređe je i održa a je spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada i vodi evidenciju o ači u organizovanja poslova održa a ja stambenih zgrada; predlaže mere za ut rđe je zelenih po rši a i dečijih igrališta i objekata javnog osvetljenja i slič o; 9. učest uje u zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i ži ot e sredine u vanrednim situacijama i u laža a ju i otklanjanju njihovih posledica, učest uje u razvoju civilne zaštite i spro ođe ju mera i zadataka civilne zaštite, obrazuje šta za vanredne situacije na svom području u skladu sa zakonskim i aktima Grada; 2. upravlja stvarima u javnoj svojini Grada na kojima ima pravo korišće ja u skladu sa zakonom; 2. organizuje rše je poslova pravne zaštite svojih prava i interesa; 22. o ez eđuje pruža je pravne po oći građa i a/građa ka a za ostvarivanje njihovih prava; 23. obrazuje organe, organizacije i služ e za potrebe Opšti e i uređuje njihovu organizaciju i rad i osniva javna preduzeća i druge organizacije u skladu sa Statutom Grada i Statutom Opšti e; 24. uređuje organizaciju i rad mirovnih eća; 2. po aže razvoj različitih oblika sa opo oći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su sušti ski u nejednakom položaju sa ostalim građa i a/građa ka a i podstiče aktivnosti i pruža po oć organizacijama lica sa invaliditetom i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području; 26. stara se ostvarivanju, zaštiti i u apređe ju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina i et ičkih grupa; 27. ustanovljava zaštit ika/zaštit i u građa a za Opšti u; 28. stara se o javnom o a ešta a ju o pitanjima od z ačaja za ži ot i rad građa a/građa ki na svom području; 29. propisuje prekršaje za povrede propisa Opšti e; 3. uređuje i o ez eđuje upotrebu imena, grba i drugog simbola Opšti e, 3. iz rša a propise i opšte akte Grada i Opšti e; 32. obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građa e/građa ke,u skladu sa zakonom, Statutom Grada, drugim propisima. Takođe, gradska opšti a na osnovu Statuta ože obavljati i sledeće poslove: U ime i za raču Grada, sprovoditi postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljati pismene ponude za davanje u zakup, odnosno otuđe je građe i skog ze ljišta u javnoj svojini Grada radi izgradnje objekata do ² bruto razvijene građe i ske po rši e, kao i postupak davanja u zakup odnosno otuđe ja građe i skog ze ljišta u javnoj svojini Grada neposrednom pogodbom radi legalizacije objekata do ² bruto razvijene građe i ske po rši e, u skladu za zakonom i aktima Grada. 39

40 8. OPIS POSTUPANjA U OKVIRU NADLEŽNOSTI OVLAŠĆENjA I OBAVEZA Obaveze organa Gradske opšti e proizilaze iz Zakona i drugih propisa. Organi opšti e obavljaju sve poslove opisane u Statutu Gradske opšti e ( 4

41 9. PROPISI KOJE U SVOM RADU KORISTE ORGANI GRADSKE OPŠTINE Propisi koji se primenjuju u radu Odeljenja za finansije Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 29/7 i 83/4-dr.zakon); Zakon o udžetsko sistemu (" luž e i glasnik Republike Srbije", broj 4/9, 73/, /, /, 93/2, 62/3, 63/3-ispr, 8/3 i 42/4); Zakon o udžetu Republike Srbije za 2. godinu ('' luž e i glasnik Republike Srbije'', broj 42/4); Zakon o finansiranju lokalne samouprave (" luž e i glasnik Republike Srbije'', broj 62/6, 47/, 93/2, 99/3-usklađe i din.iznosi i 2/4-usklađe i din.iznosi); Zakon o finansiranju političkih aktivnosti ('' luž e i glasnik Republike Srbije'', broj 43/ i 23/4); Zakon o javnom dugu (" luž e i glasnik Republike Srbije'', broj 6/, 7/9 i 78/); Zakon o rokovima izmirenja o ča ih obaveza u komercijalnim transakcijama (" luž e i glasnik Republike Srbije'', broj 9/2); Uredba o udžetsko raču o odst u (" luž e i glasnik Republike Srbije'', broj 2/3 i 2/6); Pravilnik o ači u pripreme, sastavljanja i pod oše ja finansijskih iz eštaja korisnika udžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (" luž e i glasnik Republike Srbije'', broj 8/); Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za udžetski sistem (" luž e i glasnik Republike Srbije'', broj 3/, /2, 8/2, 9/2, 99/2, 22/3, 48/3, 6/3,63/3-ispr, 6/3, 2/3, 2/4, 64/4, 8/4, 7/4, 28/4, 3/4 i 32/); Pravilnik o uslovima i ači u ođe ja raču a za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih raču a (" luž e i glasnik Republike Srbije'', broj 4/, /2, 8/2, 9/2, 99/2, 22/3, 48/3, 6/3, 6/3, 2/3, 2/4, 64/4, 66/4 -ispr, 8/4, 7/4, 28/4, 3/4 i 32/); Pravilnik o ači u i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog raču a trezora (" luž e i glasnik Republike Srbije", broj 92/2, /3 i /4); Pravilnik o zajed ički kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i iz ešta a je o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (" luž e i glasnik Republike Srbije", broj 99/ i 6/3); Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava (" luž e i glasnik Republike Srbije", broj 46/4); Pravilnik o ači u ut rđi a ja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i ači u otvaranja i ukidanja podraču a kod Uprave za trezor (" luž e i glasnik Republike Srbije", broj 3/3 i 8/4); Pravilnik o ači u iskazivanja i iz ešta a ja o procenjenim finansijskim efektima zakona, drugog propisa ili drugog akta na udžet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje (" luž e i glasnik Republike Srbije", broj 32/); Fiskalna strategija za 2. godinu sa projekcijama za 26. i 27. godinu (" luž e i glasnik Republike Srbije", broj /); Odluka o obimu sredstava za rše je poslova Grada i gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opšti a a u 2. godini ('' luž e i list grada Beograda'', broj 96/4); Odluka o udžetu gradske opšti e Savski venac ('' luž e i list grada Beograda'', broj 3/4, godine)i Odluku o izmeni i dopuni odluke o udžetu Gradske opšti e Savski venac za 2, broj 4/2 od.7.2.; Statut gradske opšti e Savski venac (" luž e i list grada Beograda, broj 4/8, 8/, 3/, 33/3, 36/3). 4

42 Propisi koji se primenjuju u radu Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove Zakon o opšte upravnom postupku luž e i list SRJ", br. 33/97 i 3/, i Sl.glasnik RS" br.3/ Zakon o opšte upravnom postupku Sl.glasnik RS" br.8/6) Zakon o javnoj svojini (''Sl. glasnik RS'' br.72/, 88/3, /4) Zakon o raća ju oduzete imovine i o ešteće ju (''Sl. glasnik RS'',br.72/, 8/3, 42/4 i 88/2-Odluka US) Zakon o stanovanju i održa a ju zgrada (''Sl. glasnik RS'' br. 4/6) Zakon o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' br.72/9, 8/9, 64/, 24/,2/2, 42/3, /3, 98/3,32/4 i 4/4) Zakon o eksproprijaciji (''Sl. glasnik RS'' br. /, luž e i list SRJ", br.6/, ''Sl. glasnik RS'' br.2/9 i /3) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa (''Sl.list SFRJ'' br.6/8,36/9, ''Sl.list SRJ'' br.29/96, ''Sl. glasnik RS'' br./) Zakon o prometu nepokretnosti (''Sl. glasnik RS'' br.93/4, 2/4 i 6/) Zakon o drža o premeru i katastru (''Sl. glasnik RS'' br.72/9, 8/, 6/3, / i 96/) Zakon o adziđi a ju zgrada i pretvaranju zajed ičkih prostorija u stanove (''Sl. glasnik SRS'' br.24/88, 44/84 i 2/88) Zakon o prestanku aže ja Zakona o adziđi a ju zgrada i pretvaranju zajed ičkih prostorija u stanove Sl. glasnik RS" br. 46/94) Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog z ačaja (''Sl.glasnik RS'' br.2/4, 4/7, 4/9, 36/2) Zakon o upravnim sporovima Sl. glasnik RS" br. /9) Odluka o ači u postupanja sa stvarima koje su u javnoj svojini grada Beograda, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska o lašće ja Sl. list grada Beograda" br. 63/26) Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini Sl. glasnik RS" br. 7/4,9/ i 83/) Uredba o održa a ju stambenih zgrada Sl. glasnik RS" broj 43/93) Zakon o ozakonjenju objekata Sl. glasnik RS" broj 96/2), Zakon o iz rše ju i o ez eđe ju Sl. glasnik RS, br.6/) Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građe i skog ze ljišta (" luž e i list FNRJ", br. 2/8) Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građe i skog ze ljišta (" luž e i list FNRJ", br. 2/8, 3/9, 24/9, 24/6 i /63 i '' luž e i list SFRJ'', br. 3/67 i 32/68); Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građe i skog ze ljišta (" luž e i list FNRJ", br.98/46 i 3/48). Zakon o obligacionim odnosima (" luž e i list SFRJ", br. 29/78, 39/8, 4/89 i 7/89, "Sl. list SRJ'', br. 3/93 i " luž e i list SCG", br. /3- Ustavna povelja)aeograda Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda Sl. list grada Beograda, br.8/3, 9/3, 6/3, /4, 34/4, 37/4, 44/4, 7/4, 89//4, /, 43/, 74/, 37/6 i 73/6), Statut grada Beograda Sl. list grada Beograda, br. 39/8, 6/ i 23/3 i sl. glasnik RS br.7/6 Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (''Sl.list grada Beograda'' br. /4...96/6) Propisi koji se primenjuju u radu Odeljenja za projekte razvoja: - Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 29/7 i 83/4-dr.zakon); 42

43 - Zakon o održa a ju stambenih zgrada luž e i glasnik RS br.44/99, 46/998, /2 odl. US i /2 dr. zakon, 27/2 - odluka US i 88/2) - Zakon o opšte upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 8/26) - Zakon o zaštiti ži ot e sredine ("Sl. glasnik RS", br. 3/24, 36/29, 36/29 dr. zakon, 72/29 dr. zakon, 43/2 odluka US i 4/26) - Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/29, 88/2 i 4/26) - Zakon o javnoj svojini ('' luž e i glasnik RS'', br. 72/, 88/3, /4); - Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu luž e i glasnik RS / ; - Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 7/24, 64/2 i 68/2 dr. zakon) - Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/29, 8/29 ispr.,64/2 odluka US, 24/2, 2/22, 42/23 odluka US, /23 odlukaus, 98/23 odluka US, 32/24 i 4/24) - Zakon o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. /29, 92/2 i 93/22) - Zakon o strateškoj proceni uticaja na ži ot u sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 3/24 i 88/2) - Zakon o drža oj upravi (" luž e i glasnik RS", br. 79/ i /7); - Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog z ačaja (" luž e i glasnik RS", br. 2/4, 4/7, 4/9 i 36/); - Zakon o mladima luž e i glasnik RS", br. /2) - Zakon o vanrednim situacijama luž e i glasnik RS,broj /9, 92/ i 93/2); - Zakon o odbrani luž e i glasnik RS, br. 4/9), - Uredba o ači u i postupku iz rša a ja vojne, radne i materijalne obaveze luž e i glasnik RS, broj /); - Uredba o sastavu i ači u rada šta o a za vanredne situacije luž e i glasnik RS, broj 98/); - Zakon o zaštiti od buke u ži ot oj sredini ("Sl. glasnik rs", br. 36/29 i 88/2) - Uredba o indikatorima buke, gra ič i vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štet ih efekata buke u ži ot oj sredini ("Sl. glasnik rs", br. 7/2) - Zakon o vodama Sl. glasnik RS, br. 3/ i 93/2) - Zakon o turizmu Sl.glasnik RS, br. 36/29, 88/2, 99/2 dr.zakon, 93/22 i 84/2) - Zakon o zaštiti prirode Sl. glasnik RS", br. 36/9, 88/, 9/ - ispr. i 4/6) - Zakon o zaštiti od ejo izujućih zrače ja ("Sl. glasnik RS", br. 36/29) - Nacionalna strategija za mlade Republike Srbije (Sl.glasnik R.Srbije /2-) - Lokalni akcioni plan za mlade GO Savski venac (6--9.4/24-I- od ) - Lokalni ekološki akcioni plan GO Savski venac 43

44 - Strategija razvoja GO Savski venac - Pravilnik o teh ički normativima za hidrantsku režu za gaše je požara luž e i list SFRJ, br. 3/9); - Pravilnik o dokumentu o kretanju otpadom (" luž e i glasnik RS", broj 4/3) - Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godiš jeg iz eštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje luž e i glasnik RS, br. 9/2 i 88/2) - Pravilnik o obrascima iz eštaja o upravljanju a alažo i a alaž i otpadom (" luž e i glasnik RS", br. 2/2 i /23) - Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (" luž e i glasnik RS, broj 6/) - Pravilnik o opšti pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju luž e i. glasnik RS br. 22/); - Pravilnik o sadrži i, ači u i postupku izrade i ači rše ja kontrole teh ičke dokumentacije prema klasi i nameni objekata luž e i glasnik RS, br. 23/2); - Pravilnik o teh ički standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojim se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama luž e i glasnik RS, br. 22/); - Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa drža e uprave luž e i glasnik RS br./993 i 4/993); - Pravilnika o tipu, eliči i, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglaša a je na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 27/29) - Odluka o uređi a ju i održa a ju parkova, zelenih i rekreacionih po rši a - Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima luž e i list grada Beograda, br.3/2,/2 i 29/27 dr. odluka); - Odluka o ut rđi a ju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska o lašće ja (" luž e i list grada Beograda", br. 78/24, 96/24, 43/2, 2/2, 8/2 i 73/26) - Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima luž e i list grada Beograda, br. 3/2,/2 i 29/27 dr. odluka); - Odluka o ut rđi a ju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska o lašće ja (" luž e i list grada Beograda", br. 78/24, 96/24, 43/2, 2/2, 8/2 i 73/26) - Pravilnik o tipu, eliči i, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglaša a je na teritoriji grada Beograda luž e i list grada Beograda, br. 27/29); - Statut grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/28, 6/2 i 23/23 i "Sl. glasnik RS", br. 7/26 odluka US) - Uredba o sastavu i ači u rada šta o a za vanredne situacije Sl. glasnik RS, broj 98/) - Statut Gradske opšti e Savski venac Sl.list grada Beograda broj 43/8, - 43/9, /, 3/3, 36/3, 4/3 i 4/) - Pravilnik o teh ički standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojim se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama luž e i glasnik RS, br. 22/); - Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada luž e i glasnik RS, br. 6/2); - Pravilnik o uslovima i sadrži i i ači u izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade luž e i glasnik RS, br. 69/2); 44

45 Propisi koji se primenjuju u radu Odeljenja za javne nabavke Zakon o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS /, / I 68/); Pravilnik o formi i sadrži i plana nabavki i iz eštaja o iz rše ju plana nabavki Sl. Glasnik RS / ; Pravilnik o sadrži i iz eštaja o javnim nabavkama i ači u ođe ja evidencije o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS 29/3); Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i ači u dokazivanja ispunjenosti uslova Sl. Glasnik RS / I 4/3); Pravilnik o sadrži i akta kojim se liže uređuje postupak javne nabavke unutar aručio a Sl. Glasnik RS / ; Pravilnik o građa sko nadzorniku Sl. Glasnik RS / ; Pravilnik o formi i sadrži i zahteva za išlje je o osnovanosti primene prego aračkog postupka Sl. Glasnik RS 29/3); Pravilnik o liže uređe ju postupka javne nabavke u gradskoj opšti i Savski venac (Donosi Predsednik opšti e broj I /24 od ). Propisi koji se primenjuju u radu Odeljenja za opštu upravu Zakon o drža oj upravi ('' luž e i glasnik RS, br. 79/ i /7, 9/ i 99/4); Zakon o opšte upravnom postupku ( Sl. glasnik RS. / ); Zakon o lokalnoj samoupravi ('' luž e i glasnik RS', br. 29/7); Zakon o repu lički administrativnim taksama ('' luž e i glasnik RS'', br.43/3, /3, 3/4, 6/, /, /9, 4/9, /, 7/, /2, 93/2,47/3, 6/3, 7/4 i 4/); Odluka o lokalnim administrativnim taksama Sl. list grada Beograda br.43/7, 3/8, 48/9, 6/9, 4/, /, 4/, 6/2, /4, 77/4 i 7/); Uredba o kancelarijskom poslovanju ('' luž e i glasnik RS'', br. 8/92); Uputstvo o kancelarijskom poslovanju ('' luž e i glasnik RS'', br. /93 i 4/93); Uputstvo o postupanju Opšti ske uprave u postupku zaštite imovine umrlih lica (" luž e i list grada Beograda'', br. 7/); Statut grada Beograda ('' luž e i list grada Beograda'', br. 39/8 i 6/2); Statut gradske opšti e Savski venac (" luž e i list grada Beograda, broj 4/8, 8/, 3/, 33/3, 36/3) Zakon o lokalnim izborima (" luž e i glasnik RS", br. 29/7 i 34/2 odluka US i 4/); Zakon o radu (" luž e i glasnik RS", broj 24/, 6/, 4/9, 32/3 i 7/4); Zakon o platama u drža i organima i javnim služ a a (" luž e i glasnik RS", 34/, 62/6, 63/6, 6/8, 92/, 99/, /3, /3 i 99/4); Uredba o koeficijentima za o raču i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u drža i organima (" luž e i glasnik RS", 44/28 prečišće tekst i 2/22); Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za drža e organe (" luž e i glasnik RS", br. 2/ i /); Zakon o jedinstvenom iračko spisku (" luž e i glasnik RS", 4/9 i 99/) Uputstvo za spro ođe je Zakona o jedinstvenom iračko spisku (" luž e i glasnik RS", /2); Zakon o izboru narodnih poslanika (" luž e i glasnik RS", br. 3/, 7/3 odluka USRS, 72/3 - dr. zakon, 7/3 - ispr. dr. zakona, 8/4, / - dr. zakon, 8/ - dr. zakon, 28/2 - odluka US, 36/ i 4/9 - dr. zakon); Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (" luž e i glasnik RS", br. 72/9, 2/4 odluka US i /4); Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima ču a ja (" luž e i glasnik RS", br. 44/93 i '' luž e i list SRJ'', br. 49/99); Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa drža e uprave (" luž e i glasnik RS", br. 4/); Propisi koji se primenjuju u radu Odeljenja za skupšti ske poslove Zakon o lokalnoj samoupravi (" luž e i glasnik RS ", br. 29/7 i 83/4-dr.zakon); 4

46 Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (" luž e i glasnik RS", br. 29/7); Zakon o glavnom gradu (" luž e i glasnik RS", br. 29/7 i 83/24-dr. Zakon); Zakon o lokalnim izborima (" luž e i glasnik RS", br. 29/7 i 34/2 odluka US i 4/); Zakon o platama u drža i organima i javnim služ a a (" luž e i glasnik RS" br. 34/, 62/6, 63/6, 6/8 drugi zakon 92/ i 99/-dr.zakon, /23 i /23); Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog z ačaja (" luž e i glasni RS", br. 2/4, 4/7, 4/29 i 36/2); Zakon o opšte upravnom postupku (" luž e i list SRJ", br. 33/97 i 33/ i " luž e i glasnik RS", br. 3/2); Zakon o radu (" luž e i glasnik RS " broj 24/ i 6/, 4/29, 32/23 i 7/4); Zakon o obligacionim odnosima (" luž e i list SFRJ", br. 29/78, 39/8, 4/9, 7/89, " luž e i list SRJ" br. 3/93 i " luž e i list SCG", br. /3 Ustavna povelja); Zakon o pečatu drža ih i drugih organa (" luž e i glasnik RS", br. /7); Zakon o javnom informisanju (" luž e i glasnik RS", br. 83/24) Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije (" luž e i glasnik RS", br. 97/28, 3/2 i 66/-odluka US, 67/23 - odluka US, 2/23 i 8/2-odluka US); Uredba o kancelarijskom poslovanju organa drža e uprave (" luž e i glasnik RS", br. 4/); Statut grada Beograda (" luž e i list grada Beograda", br. 39/8, 6/ i 23/3); Beograda'', br. 49/2, 4/2, 74/3, 3/24 i /2); Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u kupšti i Gradske opšti e Savski venac Sl.list grada Beograda, br. 3/) Odluka o upotrebi grba i zastave /stega/ grada Beograda (" luž e i list grada Beograda", br. 8/3 i 42/9); Statut Gradske opšti e Savski venac Sl list grada Beograda, br. 4/8, 8/, 3/, 33/3,36/3 i 66/6); Poslovnik kupšti e gradske opšti e Savski venac (" luž e i list grada Beograda", br. 3/9,3/ i /2). Propisi koji se primenjuju u radu Odeljenja za društve e delatnosti Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 29/7 i 83/4-dr.zakon); Zakon o finansiranju lokalne samouprave (" luž e i glasnik Republike Srbije'', broj 62/6, 47/, 93/2, 99/3- usklađe i din.iznosi i 2/4-usklađe i din.iznosi); Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (" luž e i list SRJ", br. 24/98, 29/98 - ispr. i 2/ - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. / - dr. zakon i /9 - dr. zakon); Zakon o osnovnim pravima nosilaca "Partizanske spomenice 94" (" luž e i list SFRJ"broj 3/82, 2/8, 7/8, 44/89, 87/89, 2/9, 42/9 i 24/98); Zakon o osnovnim pravima nosilaca lica odlikovanih ordenom Narodnog heroja (" luž e i list SFRJ"broj 68/8, 4/83, 7/8, 44/89, 87/89, 2/9, 42/9) Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i čla o a njihovih porodica ("Sl. glasnik SRS", br. 4/89 i "Sl. glasnik RS", br. 37/4); Zakon o pravima civilnih invalida rata ("Sl. glasnik RS", br. 2/96); Zakon o socijalnoj zaštiti luž e i glasnik RS br.24/2) Zakon o izbeglicama ("Sl. glasnik RS", br. 8/92, "Sl. list SRJ", "Sl. glasnik RS", br. 4/22, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama, Sl. Glasnik RS, br.3/2 od.. ; Zakon o upravljanju migracijama Sl. glasnik RS", br. 7/22 od ) Zakon o azilu Sl. Glasnik RS br. 9/27 od ) Zakon o udruže ji a Sl. glasnik RS", br. /29) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/9, 2/ i /3); Zakon o autorskim i srodnim pravima Sl.glasnik RS br.4/29 i 99/2) Zakon o zaduž i a a i fondacijama Sl.glasnik RS br.88/2 i 99/2- dr.zakon) Zakon o sportu Sl.glasnik RS br.24/2 i 99/2) Zakon o prekršaji a Sl.glasnik RS br.6/23) Zakon o zaštiti podataka lič osti luž e i glasnik RS broj 72/29, 2/2, /23, 3/2- aute tič o tu ače je, 68/2 i 62/26 odluka US) 46

47 Zakon o kulturi luž e i glasnik RS br.7/29, 3/26 i 3/26) Podzakonski i drugi akti Odluka o udžetu gradske opšti e Savski venac Pravilnik o oračko dodatku ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. /3 -Ustavna povelja); Pravilnik o ut rđi a ju procenta vojnog invaliditeta ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. /3 - Ustavna povelja); Pravilnik o ošteće ji a organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na ortopedski dodatak i razvrstavanju tih ošteće ja u stepene ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. /3 - Ustavna povelja); Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanja vojnih invalida u stepene dodatka za negu i po oć ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. /3- Ustavna povelja); Pravilnik o radu lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. /3 - Ustavna povelja); Pravilnik o ači u ostvarivanja i korišće ja prava na besplatnu i po lašće u ož ju ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. /3 - Ustavna povelja); Pravilnik o ortopedskim pomagalima vojnih invalida luž e i glasnik RS, br.4/9); Uredba o pravu na eseč o o ča o primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od Vdo X grupe iz oruža ih akcija posle 7. avgusta 9. godine ("Sl. glasnik RS", br. 42/26); Uredba o reša a ju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca ("Sl. glasnik RS", br. 82/26); Sporazum o reša a ju stambenih potreba učes ika arod ooslo odilačkog rata vojnih invalida i čla o a porodica palih i umrlih boraca luž e i list grada Beograda, br. 6 /86 ; Uredba o ači u ostvarivanja prava pripadnika Jugoslovenske vojske u otadž i i i Ravnogorskog pokreta u oblasti oračko-invalidske zaštite ("Sl. glasnik RS", br. /2); Pravilnik o jedinstvenoj evidenciji podataka o korisnicima prava u oblasti oračko-invalidske zaštite (" luž e i glasnik RS", broj 4/8); Odluka o dopunskom materijalnom o ez eđe ju učes ika NOR i čla o a njihovih porodica ('' luž e i list grada Beograda'', broj 3/98); Odluka o prošire o obimu zaštite civilnih invalida rata (" luž e i list grada Beograda", broj 2/84 i /98); Odluka o pravima i obavezama korisnika prevoza u vozilima javnog gradskog prevoza na svim linijama u integrisanom tarifnom sistemu na području grada Beograda ( luž e i list grada Beograda'', broj /6, 24/6, 8/8, 6/9, 2/, /, 9/ 96/24 i /2). Pravilnik o nači u i postupku registrovanja ugovora o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca i poslova kuć og po oć og osoblja ("Sl. glasnik RS", br. /2); Statut grada Beograda luž e i list grada Beograda, br. 39/8, 6/ i 23/3); Odluka o izgradnji i održa a ju spomenika i skulptoralnih dela na teritoriji grada Beograda ( "Sl. list grada Beograda", br. 3/ 2 i 9/24) Odluku o izmeni i dopuni Odluke o podizanju i održa a ju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br.9/24 Pravilnik o uslovima i ači u ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda( Sl. list grada Beograda br. 7/3) Pravilnik o dodatnoj obravovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podrš i detetu i uče iku("sl. glasnik RS", br. 63/); Pravilnik o merilima za ut rđi a je cene usluga u dečji ustanovama ("Sl. glasnik RS", br. /93 i 6/96); Odluka o dodatnim pravima u oblasti društ e e brige o deci u Beogradu("Sl. glasnik RS", br. 22/92, 2/93 i 6/94); Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građa a u oblasti sporta u Beogradu("Sl. list Grada Beograda", br. 7/3); 47

48 Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građa a u oblasti sporta u Beogradu("Sl. list Grada Beograda", br. 4 /4); Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili edostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruže ja("sl. glasnik RS", br. 8/2); 48

49 . USLUGE KOJE ORGANI PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA. POSTUPAK RADI PRUŽANjA USLUGA ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI - truč e poslove u vezi sa statusom izbeglih i prognanih lica poverenih od strane Ministarstva, Komesarijata za izbeglice RS; sahranjivanje lica bez srodnika; ođe je postupka i do oše je reše ja za priznavanje prava u oblasti oračko invalidske zaštite ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodič e invalidnine; poslove isplate dopunske invalidnine, materijalnog o ez eđe ja i eseč og o ča og primanja u skladu sa propisima Republike i Grada; ođe je evidencije svih korisnika i vrste prava, izdavanje i overavanje k jiži a za po lašće u ož ju;poslove uče ičkih i studentskih kredita i stipendija; rši koordinaciju rada Komisije za procenu potreba za pruža je dodatne obrazovne, zdravsteve ili socijalne podrške detetu-uče iku - IRK, praće je stanja i staranje o održa a ju (osim kapitalnog) dečijih rtića i osnovnih škola, praće je upisa u prvi razred osnovne škole ili specijalne škole i redovnog pohađa ja nastave; pokretanje prekršaj og postupka protiv roditelja, odnosno staratelja, u skladu sa zakonom; ut rđi a je mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece odnosno uče ika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, a u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom, u skladu sa zakonom; organizuje poslove koji se odnose na: prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađa ja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti ećoj od 2km i uče ika osnovne škole na udaljenosti ećoj od 4km od sedišta škole; prevoz, s eštaj i ishranu dece i uče ika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole; prevoz uče ika na repu lička i eđu arod a tak iče ja; praće je i predlaganje mera za podsticanje razvoja kulturno-u et ičkog st aralašt a i amaterizma na području gradske opšti e, o ez eđi a je uslova za održa a je kulturnih manifestacija od z ačaja za gradsku opšti u i osnivanje ustanova kulture; izgradnja i održa a je sportskih objekata i ustanova čiji je os i ač gradska opšti a, prati potrebe i stara se o zadovoljavanju potreba građa a u oblasti sporta na području gradske opšti e, o ez eđi a je uslova za realizaciju sistema školskog sporta na području gradske opšti e i organizovanje i održa a je sportskih tak iče ja i manifestacija od z ačaja za gradsku opšti u, o ez eđuje uslove za realizaciju programa, ustanova i organizacija na svom području u cilju zadovoljavanja potreba građa a, ože osnovati ustanove u oblasti sporta; razvoj različitih oblika sa opo oći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su u sušti ski nejednakom položaju sa ostalim građa i a, podsticanje aktivnosti i pruža je po oći organizacijama osoba sa invaliditetom i drugim socijalnohumanitarnim organizacijama na području gradske opšti e; stara se o ostvarivanju, zaštiti i u apređe ju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i et ičkih grupa; izrada nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova struč og opsluži a ja kupšti e gradske opšti e i njenih radnih tela, predsednika gradske opšti e i Veća gradske opšti e iz delokruga rada Odeljenja i rše je drugih poslova ut rđe ih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja. Odeljenje za društve e delatnosti ima jedan odsek i jednu grupu: 49

50 -odsek za društ e e delatnosti -grupa poslova za kulturu i sport. ODSEK ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI. Usluge društ e ih delatnosti 2. Izdavanje potvrda korisnicima oračko-invalidske zaštite 3. Izdavanje uverenja izbeglim, raseljenim i prognanim licima 4. Povereni poslovi Repu ličkog komesarijata za poslove sa izbeglim licima. Prevoz, s eštaj i ishranu dece sa smetnjama u razvoju bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole 6. Prevoz uče ika na eđu arod a i repu lička tak iče ja 7. Do eše je išlje ja Komisije za procenu potreba za pruža je dodatne zdravstvene, obrazovne ili socijalne po oći detetu i uče iku. 8. Izdavanje potvrda o proseč om eseč o prihodu po čla u do aći st a Poslovi oračko - invalidske zaštite: Evidenciono-statistički poslovi: - Vodi registre ratnih, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata i korisnika porodič e invalidnine po palom borcu i umrlom vojnom invalidu; - Vodi registar pasive (umrlih, odseljenih i onih koji su izgubili pravo); - Izdaje uverenja o statusu i pravima korisnika na usmeni ili pismeni zahtev stranke; - Vodi evidenciju korisnika koji su ostvarili pravo na besplatni prevoz u vozilima GSP-a i na subvenciju Infostana; - Vodi evidnciju dece palih boraca i korisnika prava na eseč o o ča o primanje za nezaposlene; - Vodi evidenciju korisnika ortopedskih pomagala i izdaje naloge prema rokovima dospeća; - Vodi evidenciju nosioca partizanske spomenice; - Izdaje k jiži e za po lašće u ož ju u eđugradsko sao raćaju i godiš ju overu istih za vojne invalide i izdaje odjave za po lašće u ož ju za korisnike porodič e invalidnine po palom borcu. - Donosi prvostepena reše ja o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnih invalida rata, i reše ja o priznavanju prava na porodič u invalidninu po palom borcu i umrlom vojnom invalidu; - Donosi prvostepena reše ja o pravu na dodatak za negu i po oć, ortopedski dodatak - Donosi reše ja o eseč o o ač o primanju za nezaposlene i pravu na orački dodatak; - Donosi u prvostepenom postupku, reše ja po zahtevu za po eća je procenata invaliditeta; - Donosi reše ja o pravu na besplatno put ičko motorno vozilo; - Donosi reše ja o eseč o o ač o primanju, porodič i dodatak i dopunsko materijalno o ez eđe je za materijalno eo ez eđe e korisnike; - Donosi reše ja o obustavi lič ih prava i naknadi troško a sahrane za ratne i mirnodopske vojne invalide, nosioce «Partizanske spomenice» i nosioce ordena «Narodnog heroja». U Odseku se pružaju zainteresovanim fizički licima sledeće usluge: - Do oše je reše ja o priznavanju svojstva ratnog/mirnodopskog invalida i civilnog invalida rata - U ovom postupku primenjuje se odredbe Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca»sl. list SRJ«br.24/98, 29/98 i 2/2); Zakon o pravima civilnih invalida rata (Sl. glasnik RS br. 2/96); Zakon o opšte upravnom postupku (Sl. list SRJ br. 33/97, 3/ i luž e i glasnik RS» broj 3/). Zahtev se predaje u Odseku ili u pisarnicu i tom prilikom se prilažu sledeća dokumenta: Kopija lič e karte, Uverenje o drža lja st u, Uverenje o učešću u ratu i povredi,

51 Medicinska dokumentacija iz perioda po ređi a ja i nova o leče ju, Uverenje Fonda PIO da li je ostvario naknadu za telesno ošteće je Izjava stranke da nije do sada podnosila zahtev - Invalidski predmet se dostavlja prvostepenoj komisiji na eštače je. Posle nalaza komisije, odsek izrađuje reše je na koje stranka ima pravo žal e koja se izjavljuje preko ovog odseka. Invalidski predmet sa izjavljenom žal o ili bez nje se dostavlja drugostepnom organu Gradskoj upravi na reviziju. Po iz rše oj reviziji ili reše oj žal i Gradska uprava raća invalidski predmet. Po ko ač o reše ju vojni invalid se uvodi u program za isplatu, rši se k jiže je i dostavlja nalog Pošta skoj štedio i i za uspostavljanje lič e invalidnine. Do oše je reše ja o poveća ju procenta invaliditeta U ovom postupku primenjuje se odredbe Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca»sl. list SRJ«br.24/98, 29/98 i 2/2); Zahtev se predaje u Odsek ili u pisarnicu i tom prilikom se prilaže medicinska dokumentacija. Invalidski predmet se dostavlja na posebnu komisiju. Odsek izrađuje reše je posle nalaza komisije na koje stranka ože uložiti žal u preko ovog Odseka. Ceo invalidski predmet sa izjavljenom žal o ili sa pozitivnim reše je uvek se dostavlja drugostepnom organu na reviziju Gradskoj upravi. Po iz rše oj reviziji ili reše oj žal i Gradska uprava raća invalidski predmet. Po ko ač o pozitivnom reše ju invalid se uvodi za isplatu, rši se k jiže je i dostavlja se nalog Pošta skoj štedio i i za isplatu. Do oše je reše ja o priznavanju prava na dodatak za negu i po oć i ortopedski dodatak. U ovom postupku primenjuju se odredbe Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca»sl. list SRJ«br.24/98, 29/98 i 2/2); Zahtev se predaje u Odseku ili u pisarnicu i tom prilikom se prilaže sledeća dokumentacija: medicinska dokumentacija ne starija od 6 meseci, uverenje Fonda PIO Invalidski predmet se dostavlja na prvostepenu lekarsku komisiju. Odsek izrađuje reše je posle nalaza komisije na koje stranka ože uložiti žal u preko ovog Odseka. Ceo invalidski predmet sa izjavljenom žal o ili sa pozitivnim reše je uvek se dostavlja drugostepnom organu na reviziju Gradskoj upravi. Po iz rše oj reviziji ili reše oj žal i Gradska uprava raća invalidski predmet. Po ko ač o pozitivnom reše ju invalid se uvodi za isplatu, rši se k jiže je i dostavlja se nalog Pošta skoj štedio i i za isplatu. Do oše je reše ja o priznavanju prava na naknadu za vreme nezaposlenosti U ovom postupku primenjuje se odredbe Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca»sl. list SRJ«br.24/98, 29/98 i 2/2); Zahtev se predaje u Odseku ili u pisarnicu i tom prilikom se prilaže sledeća dokumentacija: uverenje sa NSZ kopija radne k jiži e uverenje iz PIO uverenje iz uprave prihoda, katastra, Agencije za privredne registre Odsek izrađuje reše je na koje stranka ože uložiti žal u preko ovog Odseka. Ceo invalidski predmet sa izjavljenom žal o ili sa pozitivnim reše je uvek se dostavlja drugostepnom organu na reviziju Gradskoj upravi. Po iz rše oj reviziji ili reše oj žal i Gradska uprava raća invalidski predmet. Po ko ač o pozitivnom reše ju invalid se uvodi za isplatu, rši se k jiže je i dostavlja se nalog Pošta skoj štedio i i za isplatu. Po oć u slučaju smrti vojnog invalida U ovom postupku primenjuje se odredbe Zakona oosnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca»sl. list SRJ«br.24/98, 29/98 i 2/2); Zahtev se predaje u Odseku ili u pisarnicu i tom prilikom se prilaže sledeća dokumentacija: izvod iz atič e knjige umrlih kopija raču a troško a sahrane fotokopija kopija lič e karte i tekućeg raču a nosioca troško a sahrane Odsek izrađuje reše je, zatim rši k jiže je po reše ju a zatim dostavlja Ministarstvu rada i socijalne politike na trebovanje sredstava. pravo na subvenciju kod Infostana

52 U ovom postupku primenjuje se odredbe Uputstva za primenu interventnih mera zaštite ajugrože ijih građa a(sl. list grada Beograda, br. /2). Ratni vojni invalidi iz rata 99. i 999. godine i korisnici porodič e invalidnine po palom borcu mogu ostvariti ovo pravo i pri tom prilažu: fotokopiju lič e karte uplatnicu Infostana fotokopiju ugovora o zakupu stana overenog u sudu (ako je podstanar) Poverene poslove Komesarijata za izbeglice i migracije RS obavlja Poverenik uz primenu pravnih propisa, datih instrukcija i uputstava i to: priznavanje statusa izbeglog lica (do oše je reše ja i prikupljanje dokumentacije za izradu iz egličke legitimacije od strane MUP-a), ukidanje iz egličkog statusa (do oše je reše ja, postupak po žal i drugostepeni organ je MUP i upravni spor tuž a pred Vrhovnim kasacionim sudom ), promena adrese boravka izbeglog lica i inerno raseljenog lica(davanje saglasnosti poverenika i upis adrese, od strane MUP-a u iz egličkoj legitimaciji), izdavanje potvrda izbeglim i inerno raseljenim licima na osnovu služ e e evidencije. Izrada nove izbegličke legitimacije U ovom postupku primenjuju se odredbe Zakona o opšte upravnom postupku, Zakona o izbeglicama i Zakona o ministarstvima. Zahtev se podnosi u Povereniku za izbeglice i tom prilikom se prilažu potrebna dokumenta: potvrda (sa popisa-revizije statusa) dve fotografije fotokopija stare iz egličke legitimacije Predmet se dostavlja Policijskoj stanici Savski venac, PS dostavlja po ere išt u podatak o broju nove iz egličke legitimacije, koji se unosi u bazu podataka. Priznavanje statusa lica interno raseljenog sa KiM U ovom postupku primenjuje se Instrukcija Repu ličkog Komesarijata za izbeglice. Zahteva se podnosi sa potrebnim dokumentima: Za maloletne: izvod iz MKR dve slike za starije od 4 god. fotokopija lič ih karata i raselje ičkih legitimacija za oba roditelja fotokopije zelenih kartona za roditelje i za dete pismeni zahtev roditelja Za punoletne: fotokopija lič e karte fotokopija zelenog kartona dve slike pismeni zahtev Kompletan predmet sa dokumentacijom dostavlja se Repu ličko komesarijatu. Repu lički Komesarijat odluku dostavlja povereniku. Naknadu pogrebnih troškova za izbegla - prognana lica Zahtev podnosi lice koje je snosilo troško e sahrane za lice koje je imalo poslednju prijavu mesta boravka na teritoriji ove opšti e, pod uslovom: da je preminulo lice imalo status izbeglog, odnosno prognanog lica i da do časa smrti nije imalo primanja po bilo kom osnovu u Srbiji ili zemlji porekla, da lice koje ostvaruje pravo na naknadu za deli ič o pokriće pogrebnih troško a nema prihode eće od 7.26,7 din. po čla u porodič og do aći st a, 2

53 Podnosilac uz zahtev prilaže: izvod iz MKU, fotokopija iz egličke legitimacije preminulog lica, original raču a pogrebnog preduzeća koji glasi na ime podnosioca zahteva, fotokopija legitimacija podnosioca zahteva i čla o a njegovog porodič og do aći st a (iz eglička legitimacija, lič a karta i izvod iz MKR za maloletne čla o e porodič og do aći st a), dokaz o nezaposlenosti sa tržišta rada, dokaz o visini primanja svih čla o a porodič og do aći st a, overena izjava dva svedoka da preminulo lice nije imalo primanja po bilo kom osnovu u RS i zemlji porekla. Zahtev za naknadu pogrebnih troško a sa svim dokazima dostavlja se na odluči a je Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije koji će zahtev pozitivno rešiti ukoliko su ispunjeni svi uslovi po Instrukcijama Komesarijata za izbeglice RS br od godine. Nakon toga, odobrena sredstva Komesarijat uplaćuje na raču opšti e na osnovu njihovog reše ja. Nezadovoljna stranka ima pravo žal e u roku od dana od dana prijema reše ja Komesarijatu za izbeglice i migracije RS koje se podnosi preko ovog organa. -poverenik izdaje uverenja i potvrde izbeglim, raseljenim i prognanim licima u vezi sa statusom izbeglih i prognanih lica poverenih od strane adlež og Ministarstva, Komesarijata za izbeglice RS; * Napomena: Shodno odredbi čla a 3. stava 3. Zakona o opšte upravnom postupku luž e i glasnik RS, br. 8/26) kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ ože da iz rši uvid, pribavlja i o rađuje lič e podatke o či je i a a o kojima se vodi služ e a evidencija kada je to neophodno za odluči a je, ova dokumentacija se, uz potpisanu Izjavu saglasnosti stranke, ože pribaviti po služ e oj duž osti. Stranka, na svoj zahtev, ože dokumentaciju pribaviti i sama. Poslovi iz oblasti školstva: - Organizovanje i praće je poslova koji se odnose na prevoz, s eštaj i ishranu dece i uče ika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole, kao i prevoz uče ika na repu lička i eđu arod a tak iče ja obavlja se u saradnji sa vaspitno obrazovnim ustanovama. - Komisija za procenu potreba za pruža je dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i uče iku i to na ači da u organizovanom procesu prikupljanja podataka o ogući sticanje kompletne slike o detetu i uče iku, njegovim jakim stranama i teškoća a, ali i sliku o okruže ju u kome se dete i uče ik sa porodicom nailaze, na prepreke i podršku u procesu realizacije svojih prava. Procena se bazira na celovitom i individualnom pristupu koji ima za cilj izradu individualnog plana podrške za dete i uče ika. - Komisija za procenu potreba za pruža je dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i uče iku za GO Savski venac formirana je reše je grado ačel ika Beograda, a sedište Komisije je u GO Savski venac, Kneza Miloša br.69. truč e i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja koordinator, lice iz redova zaposlenih u Upravi GO Savski venac. Komisija se sastaje u Odeljenju za društ e e delatnosti, u GO Savski venac, na drugom spratu. Komisiju imenuje kupšti a grada Beograda, a troško e rada IRK snosi Gradska uprava Grada Beograda. Komisiju či e tri stalna čla a: dr Marica Milidrag, Davorka нilipo ić, Biljana Jo ičić - Usluga izdavanja potvrda o proseč o eseč o prihodu po čla u do aći st a Uverenje o proseč o eseč o prihodu po čla u do aći st a je neophodan dokument za potrebe ostvarivanja prava na uče ičke i studentske kredite i stipendije, umanjenje troško a školari e, s eštaja u uče ičke i studentske domove, za ostvarivanje prava u oblasti socijalne zaštite i dr. Uverenje o proseč o eseč o prihodu po čla u do aći st a izdaje se u Odseku za društ e e delatnosti (drugi sprat, kancelarija 33) na osnovu sledeće dokumentacije i to: 3

54 Fotokopija obrasca Izjave, overene od strane dva svedoka, ko či i čla o e do aći st a; Potvrdu o ostvarenim prihodima za svakog čla a do aći st a koji ostvaruje prihod za traže i period tekuće godine i to:. za zaposlene - potvrda iz firme o proseč o neto lič o dohotku ostvarenom u navedenom periodu; 2. za korisnike penzije - uverenje Repu ličkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o primljenim isplatama penzija za navedeni period. Ukoliko se radi o porodič oj penziji i kopija umrlice lica čiju penziju koriste čla o i do aći st a; 3. za nezaposlene čla ove do aći stva uverenje izdato od Nacionalne služ e za zapošlja a je da se lice nalazilo na evidenciji u navedenom periodu. Ukoliko je lice primalo nadoknadu potrebno je da uverenje sadrži i podatke o visini nadoknade za navedeni period; 4. za lica koja su nezaposlena, a ne nalaze se na evidenciji Nacionalne služ e za zapošlja a je, overena lič a izjava da u navedenom periodu nisu ostvarivali prihode ni po kom osnovu. Potvrda o redovnom školo a ju ostalih čla o a do aći st a koji pohađaju srednju školu. Za čla o e porodice koji pohađaju osnovnu školu dovoljno je navesti oznaku OŠ pored imena u obrascu Izjave o broju čla o a do aći st a; Kopija indeksa podnosioca zahteva kao i čla o a do aći st a koji su studirali o trošku udžeta za prethodnu školsku godinu. Ukoliko su bili sa ofi a sirajući studenti u toj školskoj godini, potrebno je overiti lič u izjavu da nisu ostvarivali prihode ni po kom osnovu u traže o periodu. Dokaz o visini eseč ih primanja na ime izdrža a ja čla o a do aći st a po osnovu presude o razvodu braka (potrebna i fotokopija iste) ili overena lič a izjava o visini primanja ili izostanku primanja po ovom osnovu. Lič u izjavu ože dati roditelj- staratelj za maloletnog podnosioca zahteva ili sam podnosilac zahteva ukoliko je punoletan; Uverenje Poreske uprave Filijale Savski venac o evidenciji poreskog obveznika za sve punoletne čla o e do aći st a. Ovo uverenje se dobija po zahtevu koji se popunjava i predaje na šalteru poreske uprave i koje poreska uprava izdaje nakon isteka određe og roka pred iđe og za izdavanje uverenja. Uverenje o katastarskom prihodu za sve punoletne čla o e do aći st a koja se dobija u Katastarskoj upravi prema pre i alištu podnosioca zahteva. * Napomena: Shodno odredbi čla a 3. stava 3. Zakona o opšte upravnom postupku luž e i glasnik RS, br. 8/26) kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ ože da iz rši uvid, pribavlja i o rađuje lič e podatke o či je i a a o kojima se vodi služ e a evidencija kada je to neophodno za odluči a je, ova dokumentacija se, uz potpisanu Izjavu saglasnosti stranke, ože pribaviti po služ e oj duž osti. Stranka, na svoj zahtev, ože dokumentaciju pribaviti i sama. ODELjENjE ZA IMOVINSKO PRAVNE I STAMBENE POSLOVE U Odeljenju za imovinsko-pravne i stambene poslove formiran je Odsek za imovinsko-pravne poslove. U Odeljenju se obavljaju upravno-pravni poslovi u kojima se odlučuje o sledeći zahtevima: Eksproprijacija ze ljišta i objekata radi privođe ja planiranoj ur a ističkoj nameni Predlog za eksproprijaciju nepokretnosti, u pismenoj formi, podnosi korisnik ili krajnji korisnik eksproprijacije (Grad Beograd, Republika Srbija, Direkcija za građe i sko ze ljište i izgradnju Beograda JP i dr.), radi pri ođe ja ze ljišta nameni izgradnjom objekata za koje je od strane Vlade RS ut rđe javni interes za eksproprijaciju u skladu sa planskim aktom, a shodno odredbama čl. 2 i 2, a u vezi sa čl. 8. Zakona o eksproprijaciji Sl.glasnik RS", br.3/9, 2/9 i /3). Dokumentacija: 4

55 )izvod iz katastra nepokretnosti koji sadrži podatke o nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija - list nepokretnosti, kopija plana; 2)overen izvod iz odgo arajućeg planskog akta; 3)reše je kojim je ut rđe javni interes za eksproprijaciju. Kada je korisnik eksproprijacije Republika Srbija, autonomna pokrajina, grad Beograd, i drugi korisnik eksproprijacije koji prema ažeći propisima ne ože da otvori raču kod poslovne banke, uz predlog za eksproprijaciju, duža je da podnese i potvrdu o obezbeđe i sredstvima u udžetu korisnika eksproprijacije, odnosno o lašće je ili drugi instrument o ez eđe ja plaća ja naknade, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet. KRATAK OPIS POSTUPKA: Predlog za eksproprijaciju ože podneti korisnik eksproprijacije tek pošto je u skladu sa ovim zakonom ut rđe javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti. Vlada ože utvrditi javni interes za eksproprijaciju ako je eksproprijacija nepokretnosti neophodna za izgradnju objekata u oblasti: obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, vodoprivrede, sporta, sao raćaj e, energetske komunalne infrastrukture,objekata za potrebe drža ih organa i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, objekata za potrebe odbrane zemlje, kao i za izgradnju stanova kojima se reša aju stambene potrebe socijalno ugrože ih lica. U ime autonomne pokrajine, grada Beograda, predlog za eksproprijaciju podnosi adlež i javni pravobranilac, odnosno drugo lice koje zastupa autonomnu pokrajinu, grad Beograd. Predlog za eksproprijaciju podnosi se Odeljenju za imovinsko-pravne i stambene poslove gradske opšti e Savski venac, ukoliko se nepokretnost predlože a za eksproprijaciju nalazi na teritoriji GO Savksi venac, u roku od jedne godine od dana ut rđi a ja javnog interesa za eksproprijaciju. Postupak po predlogu za eksproprijaciju sprovodi i reše je donosi Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove gradske opšti e Savski venac. Nakon provere tač osti podataka u predlogu, a obzirom da je postupak d ostra ački, organ uprave je duža da održi usmenu raspravu radi izjaš ja a ja stranaka u postupku. Na raspravu se pozivaju sve stranke u postupku. Pre do oše ja reše ja o eksproprijaciji saslušaće se sopstvenik nepokretnosti o či je i a a od z ačaja za eksproprijaciju nepokretnosti. Ako se prilikom eksproprijacije jednog dela nepokretnosti utvrdi da sopstvenik nema ekonomskog interesa da koristi preostali deo nepokretnosti, odnosno ako je zbog toga na preostalom delu nepokretnosti o e oguće a ili bitno oteža a njegova egzistencija, eksproprisaće se, na njegov zahtev, i taj deo nepokretnosti. luž e o lice koje vodi postupak eksproprijacije duž o je da pouči ranijeg sopstvenika da ože da podnese zahtev za eksproprijaciju preostalog dela nepokretnosti i da to unese u zapisnik. Zahtev se ože podneti u roku od dve godine od za ršetka izgradnje objekta, odnosno za ršetka iz ođe ja radova. Ako se zahtev za eksproprijaciju preostalog dela nepokretnosti podnese do do oše ja prvostepenog reše ja o eksproprijaciji, Odeljenje reša a po zahtevu istovremeno sa predlogom korisnika eksproprijacije. Eksproprijacijom građe i skog objekta na građe i sko ze ljištu u drža oj, odnosno javnoj svojini sopstveniku objekta prestaje pravo korišće ja ze ljišta pod objektom i ze ljišta koje služi za njegovu redovnu upotrebu. U zavisnosti od okolnosti slučaja zakazuje se u iđaj na licu mesta i izvodi dokaz eštače je, odnosno izdaje nalog za eštače je stalnim sudskim ešta i a građe i ske i geodetske struke, a ože se zatražiti i eštače je od auč e ili struč e organizacije. Reše je kojim se usvaja predlog za eksproprijaciju aročito sadrži:) az ače je korisnika eksproprijacije; 2) az ače je nepokretnosti koja se ekspropriše; 3) az ače je sopstvenika nepokretnosti; 4) az ače je svrhe eksproprijacije, kao i broj i datum reše ja kojim je ut rđe javni intres; ) obaveze korisnika eksproprijacije iz čl., 6. i 9. ovog zakona; 6) obavezu sopstvenika, odnosno držao a, da nepokretnost preda u drža i u korisnika eksproprijacije, kao i rok predaje; 7) obavezu korisnika eksproprijacije da u roku od dana od dana pra os až osti reše ja o eksproprijaciji opšti skoj upravi podnese pismenu ponudu o obliku i visini naknade za eksproprisanu nepokretnost. Žal a na reše je o eksproprijaciji podnosi se u roku od dana od dana uruče ja reše ja, preko ovog Odeljenja drugostepenom organu, Ministarstvu finansija Republike Srbije. Sporazum o naknadi za eksproprisanu nepokretnost Nakon pra os až osti reše ja o eksproprijaciji opšti ska uprava sprovodi postupak za sporazumno određi a je naknade za eksproprisanu nepokretnost, a korisnik eksproprijacije je duža da organu uprave podnese pismenu ponudu o obliku i visini naknade, u skladu sa odredbama čl. 6. čl. 7. I čl. 6. Zakona o eksproprijaciji Sl. glasnik RS" br.3/9, 2/9 i /3).

56 KRATAK OPIS POSTUPKA: Nakon pra os až osti reše ja o eksproprijaciji u Odeljenju se sprovodi postupak za sporazumno određi a je naknade za eksproprisanu nepokretnost. Sporazumom o naknadi za eksproprisanu nepokretnost moraju biti određe i aročito oblik i visina naknade i rok u kome je korisnik eksproprijacije duža da ispuni te svoje obaveze, kao i obaveze ranijeg sopstvenika, ukoliko su sporazumom ugovorene. Ranijem sopstveniku stambene zgrade ili stana, odnosno poslovne prostorije, korisnik eksproprijacije duža je, da na njegov zahtev, da u svojinu ili susvojinu drugu stambenu zgradu ili stan, odnosno poslovnu prostoriju na istom mestu ili ližoj okolini, koja po strukturi i po rši i odgovara uslovima stanovanja, odnosno obavljanja delatnosti, koje je raniji sopstvenik imao pre eksproprijacije. U slučaju kad se, u skladu sa ovim zakonom, radi iz ođe ja određe ih radova ekspropriše veliki kompleks ze ljišta, korisnik eksproprijacije je duža da ranijem sopstveniku obezbedi drugu nepokretnost na teritoriji opšti e na kojoj se eksproprisana nepokretnost nalazi. Vrednost objekta koji se daje u svojinu ili susvojinu na ime naknade i vrednost eksproprisanog objekta, u slučaju zasnivanja prava svojine ili susvojine, određuje se prema tržiš oj ceni tih objekata u momentu zasnivanja prava svojine, odnosno susvojine. Visina naknade u novcu za eksproprisane nepokretnosti određuje se po tržiš oj ceni, prema okolnostima u momentu zaključe ja sporazuma o visini naknade, a ako sporazum nije postignut, prema okolnostima u momentu do oše ja prvostepene odluke o naknadi. Sporazum o naknadi ima snagu iz rš e isprave, ukoliko Odeljenje ne odbije zaključe je sporazuma. Ako se sporazum o naknadi u celini ne zaključi pred organom uprave spisi predmeta se dostavljaju adlež o sudu radi određi a ja naknade. Sporazum o o ča oj naknadi iz rša a adlež i sud a sporazum o drugim oblicima naknade iz rša a Uprava gradske opšti e. Dokumentacija: -pra os až o reše je o eksproprijaciji i pismena ponuda o obliku i visini naknade Po ištaj reše ja o eksproprijaciji Na zahtev ranijeg sopstvenika eksproprisane nepokretnosti, odnosno njegovog zakonskog naslednika, pra os až o reše je o eksproprijaciji po ištiće se ili izmeniti, ako korisnik eksproprijacije u roku od tri godine od pra os až osti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključe ja sporazuma o naknadi, nije iz ršio, prema prirodi objekta, znatnije radove na objektu radi čije je izgradnje iz rše a eksproprijacija. Po isteku roka od pet godina od pra os až osti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključe ja sporazuma o naknadi, raniji sopstvenik eksproprisane nepokretnosti, odnosno njegov naslednik ne ože podneti zahtev za po ištaj ili izmenu pra os až og reše ja o eksproprijaciji, na osnovu čl. 36. stav 3. i stav 4. Zakona o eksproprijaciji Sl.glasnik RS", br.3/9, 2/9 i /3). KRATAK OPIS POSTUPKA: Raniji sopstvenik eksproprisane nepokretnosti,odnosno njegov naslednik podnosi zahtev za po ištaj pra os až og reše ja o eksproprijaciji u roku od pet godina od pra os až osti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključe ja sporazuma o naknadi. U postupku Odeljenje ut rđuje aktivnu legitimaciju podnosilaca zahteva na osnovu dokaza koji su dostavljeni organu uprave na ocenu. Ako je na nepokretnosti eksproprisanoj reše je čiji se po ištaj ili izmena traži bilo iše suvlasnika, za odluči a je po zahtevu potrebno je da su ga podneli eći a od njih, s tim što će Odeljenje i od ostalih tražiti da se o zahtevu izjasne. S obzirom da je postupak d ostra ački, Odeljenje je duž o da održi usmenu raspravu radi izjaš ja a ja stranaka u postupku. Na raspravu se pozivaju sve stranke u postupku. U postupkudeeksproprijacije Odeljenje iz ođenjem dokaza eštače je ut rđuje či je i u da li je korisnik eksproprijacije iz ršio, prema prirodi objekta, znatnije radove na objektu radi čije je izgradnje iz rše a eksproprijacija, u skladu sa odredbama čl.73. Zakona o opšte upravnom postupku Sl.list SRJ ", br. 33/97 i 3/2 i Sl. glasnik RS ", br. 3/2). Odeljenje određuje eštače je na predlog i o trošku podnosioca zahteva. U smislu odredbi čl. 36. stav 3. Zakona o eksproprijaciji ajčešće je pred iđe o da se eštače je rši od strane eštaka geodetske struke koji rši identifikaciju granica predmetne katastarske parcele i eštaka građe i ske struke koji ut rđuje či je i u da li je predmetna kat.parcela privedena nameni u skladu sa reše je kojim je iz rše a eksproprijacija nepokretnosti. Na osnovu ut rđe og či je ič og stanja, kada se na nesporan i nesumnjiv ači dokaže da nepokretnost nije privedena planiranoj nameni za koju je ekspropisana, te da je podnosilac zahteva o lašće o lice za pod oše je predmetnog zahteva za po ištaj reše ja o eksproprijaciji u smislu odredbi čl. 36. stav 3. i stav 4. Zakona o eksproprijaciji, Odeljenje donosi 6

57 reše je kojim se zahtev usvaja i po išta a reše je o eksproprijaciji ili se zahtev stranke odbija, kao neosnovan. Žal a na reše je dostavlja se organu Uprave koji istu prosleđuje drugostepenom organu Ministarstvu finansija Republike Srbije. Po pra os až osti, reše je o deeksproprijaciji predstavlja pravni osnov za upis prava las išt a na predmetnoj nepokretnosti u Katastru nepokretnosti. NAPOMENA : Ranijim odredbama čl.36. stav 3. Zakona o eksproprijaciji (Sl.glasnik RS br.3/9 i br.23/2) pre do oše ja izmena zakona iz 29 godine, bilo je propisano da će se na zahtev ranijeg sopstvenika eksproprisane nepokretnosti po ištiti ili izmeniti pra os až o reše je o eksproprijaciji ako korisnik eksproprijacije u roku od 3 godine od pra os až osti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključe ja sporazuma o naknadi, nije iz ršio, prema prirodi objekta, znatnije radove na objektu radi čije je izgradnje iz rše a eksproprijacija. Prema tome ranije odredbe nisu pred iđale rok od pet godina od dana pra os až osti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključe ja sporazuma o naknadi, za pod oše je zahteva ranijeg sopstvenika eksproprisane nepokretnosti, odnosno njegovog naslednika za po ištaj ili izmenu pra os až og reše ja o eksproprijaciji. Predmetni postupci koji su pokrenuti po zahtevu pre stupanja na snagu izmena zakona iz 29.godine oko čaće se po propisima koji su ažili u momentu pod oše ja zahteva. Pravna shvatanja Vrhovnog suda Srbije u postupcima deeksproprijacije. Pri ođe je nameni na eksproprisanoj nepokretnosti ne ože se ceniti samo u odnosu na eksproprisanu stambenu zgradu, odnosno parcelu na kojoj se ona nalazi i samo zbog či je i e da eksproprisana nepokretnost nije sruše a, eć se pri ođe je nameni ima ceniti u odnosu na kompleks ze ljišta kojim je ut rđe a svrha eksproprijacije. Dokumentacija:.Pra os až o reše je o eksproprijaciji; 2.Pra os až a odluka o naknadi, odnosno sporazum o naknadi; 3.List nepokretnosti za sve katastarske parcele koje su predmet postupka - izdaje Katastar nepokretnosti, Beograd, ul.27. marta br. 43-4); 4.Informacija o lokaciji (izdaje gradski Sekretarijat za urbanizam i građe i ske poslove Gradske uprve grada Beograda ul.kraljice Marije /VIII-X).Kopija plana parcele (izdaje Repu lički geodetski zavod u Beogradu, ul.27.marta Uvid u planski akt koji je ažio u momentu eksproprijacije i koji je služio kao osnov za eksproprijaciju (izdaje gradski Sekretarijat za urbanizam i građe i ske poslove Gradske uprve grada Beograda u Beogradu, ul.kraljice Marije /VIII-X ili Ur a istički zavod Beograda ul.pal otiće a br. 3; 7.Dokaz iz kojeg se ut rđuje aktivna legitimacija ranijeg sopstvenika eksproprisane nepokretnosti, odnosno njegovog naslednika, (uverenje o kretanju upisa prava korišće ja izdaje Katastar nepokretnosti, Beograd, ul. 27. Marta br.43-4, ostavinska reše ja, uverenje suda o zakonskim naslednicima); 8.Uverenje o promenama (kretanju) parcele, koja je bila predmet eksproprijacije od prvobitnog premera do danas (Repu lički geodetski zavod u Beogradu,ul.27.marta 43-4) Po ištaj reše ja o eksproprijaciji uz zajed ički zahtev korisnika eksproprijacije i ranijeg sopstvenika Pra os až o reše je o eksproprijaciji po ištiće se ili izmeniti uvek kada to korisnik eksproprijacije i raniji sopstvenik zajed ički zahtevaju, u smislu čl. 36. stav 2. Zakona o eksproprijaciji «Sl. glasnik RS», br.3/9, 2/9 i /3) KRATAK OPIS POSTUPKA: Organ uprave u postupku ut rđuje da li je reše je o eksproprijaciji pra os až o i da li su zahtev za po ištaj podneli zajed ički korisnik eksproprijacije i raniji sopstvenik. Zahtev za po ištaj ili izmenu treba da bude zajed ički, nezavisno da li će to biti u jednom zajed ičko podnesku ili će se to uči iti posebnim podnescima. U slučaju po ištaja reše ja stvar se raća u pređaš je stanje, odnosno korisnik raća nepokretnost, a raniji sopstvenik primljenu naknadu. Posebno se odlučuje o izmeni reše ja zavisno od prirode i obima izmene reše ja. Po ištaj reše ja o izuzimanju ze ljišta 7

58 Reša a se u postupcima koji nisu oko ča i, a započeti su u skladu sa čl.99.st.. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS ", br. 72/29 i /23) iz razloga što predmetno ze ljište nije privedeno nameni za koju je izuzeto. KRATAK OPIS POSTUPKA : Raniji sopstvenik odnosno njegov zakonski naslednik podnose zahtev za po ištaj pra os až og reše ja o izuzimanju gradskog građe i skog ze ljišta iz njegovog poseda, ako je ze ljište izuzeto do 3. maja 23. godine, a korisnik gradskog građe i skog ze ljišta isto nije priveo nameni do 3. maja 24. godine. Zahtev se podnosi se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Obzirom da je postupak d ostra ački organ uprave je duža da održi usmenu raspravu radi izjaš ja a ja stranaka u postupku. Na raspravu se pozivaju sve stranke u postupku. U postupku po ištaja reše ja o izuzimanju, organ uprave iz ođe je dokaza eštače je ut rđuje či je i u da li je korisnik građe i skog ze ljišta u pred iđe o roku iz ršio pri ođe je ze ljišta nameni za koju je izuzeto u skladu sa odredbama čl. 73. Zakona o opšte upravnom postupku; Organ uprave određuje eštače je na predlog i o trošku podnosioca zahteva. U smislu čla a 99. st.. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS ", br. 72/29, 24/2 i /23) ajčešće je pred iđe o da se eštače je rši od strane eštaka geodetske struke koji rši identifikaciju granica predmetne katastarske parcele, i eštaka građe i ske struke koji ut rđuje či je i u da li je predmetna kat.parcela privedena nameni u skladu sa reše je kojim je iz rše o izuzimanje. Ukoliko se u postupku utvrdi na nesporan i nesumljiv ači da nepokretnost nije privedena planiranoj nameni za koju je izuzeta, te da je podnosilac zahteva o lašće o lice za pod oše je predmetnog zahteva za po ištaj reše ja o izuzimanju u smislu navedenih zakonskih odredbi, Odeljenje donosi reše je kojim se po išta a reše je o izuzimanju. Žal a na reše je podnosi se u roku od dana od dana uruče ja reše ja, preko ovog Odeljenja drugostepenom organu, Ministarstvu finansija Republike Srbije. Po pra os až osti, reše je kojim se po išta a reše je o izuzimanju predstavlja pravni osnov za upis prava na predmetnoj nepokretnosti u katastru nepokretnosti. NAPOMENA : Odredbe čla a 99. st.. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl.glasnik RS ", br. 72/29, 24/2 i /23) praktič o su ide tič e odredbama čla a 86. stav 7. ranije ažećeg Zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik RS", br. 47/3), osim što je u Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS ", br. 72/29, 24/2 i /23) uveden rok za pod oše je zahteva koji je prekluzivan. Odredbama čla a 86. stav 7. ranije ažećeg Zakona o planiranju i izgradnji Sl. glasnik RS", br. 47/3) bilo je pred iđe o da će se na zahtev ranijeg sopstvenika,odnosno njegovog zakonskog naslednika, po ištiti pra os až o reše je o izuzimanju gradskog građe i skog zemljišta iz njegovog poseda, ako korisnik gradskog građe i skog ze ljišta isto ne privede nameni za koju je ze ljište izuzeto u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona Sl. glasnik RS", br. 47/3). Odredbe sada ažećeg Zakona o planiranju i izgradnji Sl.glasnik RS", br. 72/9, 8/9-ispravka, 24/, 2/2, 42/3-odluka US i /3-odluka US, 98/3-odluka US, 32/4 i 4/4) ne propisuju po ištaj reše ja o izuzimanju nepokretnosti. Dokumentacija:. Pra os až o reše je o izuzimanju, 2. List nepokretnosti za sve katastarske parcele koje su predmet postupka (izdaje Katastar nepokretnosti, Beograd, ul. 27.marta br. 43-4) 3. Informacija o lokaciji (izdaje gradski Sekretarijat za urbanizam i građe i ske poslove Gradske uprave grada Beograda, ul.kraljice Marije /VIII-X) 4.Kopija plana parcele (izdaje Repu lički geodetski zavod, ul.27.marta 43-4). Uvid u planski akt koji je ažio u momentu izuzimanja i koji je služio kao osnov za izuzimanje (izdaje gradski Sekretarijat za urbanizam i građe i ske poslove Gradske uprve grada Beograda ul.kraljice Marije u Beogradu, /VIII-X ili Ur a istički zavod Beograda ul.pal otiće a br.3) 6. Dokaz iz kojeg se ut rđuje aktivna legitimacija ranijeg sopstvenika odnosno njegovog zakonskog naslednika, 7. uverenje o kretanju upisa prava korišće ja (izdaje Katastar nepokretnosti, Beograd, ul. 27. Marta br. 43-4), ostavinska reše ja, uverenje suda o zakonskim naslednicima, 8. Uverenje o promenama (kretanju) parcele, koja je bila predmet eksproprijacije, od prvobitnog premera do danas (izdaje Repu lički geodetski zavod u Beogradu, ul.27.marta 43-4). Do oše je reše ja o administrativnom prenosu prava korišće ja na građevi sko ze ljištu 8

59 Na zahtev krajnjeg korisnika donosi se reše je o administrativnom prenosu prava korišće ja građe i skog ze ljišta u javnoj svojini, las išt o Republike Srbije sa dosadaš jeg nosioca prava korišće ja u korist grada Beograda, a za potrebe krajnjeg korisnika radi pri ođe ja ze ljišta nameni u skladu sa ažeći ur a istički planom, na osnovu 7. Zakona o eksproprijaciji Sl. glasnik RS ", br. 3/9, 2/9 i /3). KRATAK OPIS POSTUPKA: Nakon što je reše je Vlade Republike Srbije ut rđe javni interes za administrativni prenos građe i skog ze ljišta na predmetnoj kat.parceli, krajnji korisnik podnosi zahtev za administrativni prenos Odeljenju za imovinsko pravne i stambene poslove gradske opšti e Savski venac. luž e o lice ovog Odeljenja na osnovu podnetog zahteva zakazuje usmenu javnu raspravu na koju poziva podnosioca zahteva kao predstavnika krajnjeg korisnika predmetnog ze ljišta, predstavnika adlež og Pra o ra ilašt a i korisnika predmetne kat. parcele prema prilože o listu nepokretnosti Repu ličkog geodetskog zavoda. Nakon održa e usmene rasprave, a u slučaju potrebe, radi razjaš je ja bitnih okolnosti, sprovodi se u iđaj na licu mesta, izvodi dokaz eštače je i posle ut rđi a ja svih relevantnih či je i a bitnih za odluči a je, služ e o lice ovog Odeljenja donosi reše je o administrativnom prenosu prava korišće ja, predmetnog ze ljišta, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi. Dokumentacija:. List nepokretnosti za sve katastarske parcele koje su predmet postupka - izdaje Katastar nepokretnosti, Beograd, ul. 27. marta br. 43-4, 2. Uverenje RGZ, luž e za katastar nepokretnosti o formiranju građe i ske parcele, 3. Kopija plana parcele (izdaje Repu lički geodetski zavod, ul.27.marta 43-4) 4. Reše je Vlade Republike Srbije kojim je ut rđe javni intres za eksproprijaciju, odn. administrativni prenos ze ljišta i objekata, objavljeno u luž e o glasniku RS,. Program uređi a ja i davanja u zakup građe i skog ze ljišta objavljen u luž e o listu grada Beograda kojim su planirana su sredstva za reša a je imovinsko pravnih odnosa, 6. Plan detaljne regulacije, 7. Potvrda o o ez eđe i finansijskim sredstvima Prestanak prava korišće ja Reša a je u postupcima koji nisu oko ča i, a započeti su u skladu sa čl.9. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS ", br. 72/29, 24/2 i /23) KRATAK OPIS POSTUPKA: Pra o ra ilašt o gradske opšti e Savskiv venac odn. drugi organ pokreće po služ e oj duž osti postupak za ut rđi a je prestanka prava korišće ja građe i skog ze ljišta licima kojima je do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji luž e i glasnik RS", br.47/3 i 34/6), dato na korišće je građe i sko ze ljište u drža oj svojini radi izgradnje, a koje to pravo korišće ja nisu upisala u javnu knjigu o evidenciji nepokrenosti. Pra os až o reše je kojim se ut rđuje prestanak prava korišće ja objavljuje se u služ e o glasilu adlež e jedinice lokalne samouprave i predstavlja osnov za promenu upisa u javnoj knjizi o evidenciji nepokrenosti i pravima na njima. Dokumentacija:. Reše je o dodeli građe i skog ze ljišta, 2. List nepokretnosti za sve katastarske parcele koje su predmet postupka - izdaje Katastar nepokretnosti, Beograd, ul. 27. marta br. 43-4), 3. Informacija o lokaciji (izdaje gradski Sekretarijat za urbanizam i građe i ske poslove gradske uprave grada Beograda, ul.kraljice Marije /VIII-X) 4. Kopija plana parcele (izdaje Repu lički geodetski zavod, ul.27.marta 43-4) Postupak po zamolnici drugih organa 9

60 Čl.7 Zakona o opšte upravnom postupku luž e i glasnik RS, broj 8/6) propisano je iz ođe je dokaza pred zamoljenim organom. Organ koji vodi postupak, po služ e oj duž osti ili na predlog stranke, ože da odluči da se dokazni postupak izvede pred zamoljenim organom, ako je iz ođe je dokaza pred organom koji vodi postupak neizvodljivo ili skopča o sa nesrazmernim troško i a ili velikim gubitkom vremena. Takođe Čl.3 Zakona o opšte upravnom postupku luž e i glasnik RS, broj 8/6) propisana je i duž ost organa da pribavi podatke po služ e oj duž osti. Naime, organ je duža da po služ e oj duž osti, u skladu sa zakonom, rši uvid, pribavlja i o rađuje podatke o či je i a a o kojima se vodi služ e a evidencija, a koji su neophodni za odluči a je (čla 9. stav (3) ovog zakona). Ako služ e u evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak duža je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od dana, ako nije drukčije propisano. Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove postupa i po zahtevima Agencije za restituciju RS, Opšti skog pra o ra ilašt a i drugih organa i organizacija, za dostavu podataka i dokumenata, davanje išlje ja i izjaš je ja iz imovinsko-pravne oblasti, donosi predloge odluka i drugih akata i obavlja poslove struč og opsluži a ja kupšti e gradske opšti e i njenih radnih tela, predsednika gradske opšti e i Veća gradske opšti e iz delokruga rada Odeljenja i rše je drugih poslova ut rđe ih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Zahtev za uvid u zbirke isprava ili fotokopiranje potrebne dokumentacije Na osnovu Zakona o raća ju oduzete imovine i o ešteće ju (''Sl. glasnik RS'',br.72/, 8/3, 42/4 i 88/2- Odluka US) KRATAK OPIS POSTUPKA: Na zahtev ranijeg sopstvenika ili naslednika ranijeg sopstvenika u skladu sa Zakonom o raća ju oduzete imovine i o ešteće ju (''Sl. glasnik RS'',br.72/, 8/3, 42/4 i 88/2-Odluka US), Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove izdaje overene fotokopije traže e dokumentacije iz zbirke isprava, odnosno o ogućava strankama uvid u zbirke isprava. luž e o lice ovog Odeljenja ut rđuje da li je podnosilac zahteva pravno legitimisan za pod oše je zahteva. Nakon opravdanog pravnog interesa podnosioca zahteva, služ e o lice ovog Odeljenja postupa u skladu sa podnetim zahtevom i to: -ukoliko je podnet zahtev za uvid-razgledanje zbirke isprava, podnosilac zahteva se o a ešta a da ože pristupiti u Odeljenje radi rše ja uvida. Nakon iz rše og uvida podnosiocu zahteva se uz potpisanu služ e u elešku uručuje overene fotokopije traže e dokumentacije. -ukoliko je podnet zahtev za izdavanje overene fotokopije tač e az ače e dokumentacije iz zbirke isprava, bez rše ja uvida, podnosiocu zahteva se u prilogu dopisa ovog Odeljenja dostavljaju overene fotokopije traže e dokumentacije. Dokumentacija: Dokaz da je podnosilac zahteva raniji sopstvenik ili naslednik ranijeg sopstvenika ili drugo lice u skladu sa Zakonom o raća ju oduzete imovine i o ešteće ju. NAPOMENA: Na osnovu čla a 38. stav. Zakona o raća ju oduzete imovine i o ešteće ju (''Sl. glasnik RS'',br.72/, 8/3, 42/4 i 88/2-Odluka US), podnosilac zahteva je oslo ođe plaća ja takse, kako za uvid u zbirku isprava, tako i za izdavanje potrebne dokumentacije, a radi pod oše ja zahteva za po raćaj imovine Agenciji za restituciju RS. Ovo Odeljenje po predmetnom zahtevu postupa i reša a u okviru zakonskog roka od 3 dana. STAMBENI POSLOVI Aneks ugovora o otkupu stana koji je zaključe sa Gradskom opšti o Savski venac Shodno Zakonu o javnoj svojini (''Sl. glasnik RS'' br.72/, 88/3, /4) i Odluci o ači u postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska 6

61 o lašće ja Sl. list grada Beograda" br.63/26) za postupanje po zahtevima za otkup stanova adleža je Sekretarijat za imovinske i pravne poslove gradske uprave grada Beograda. Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove gradske opšti e Savski venac postupa samo po zahtevima za zaključe je Aneksa Ugovora o otkupu stana, u skladu sa čla o 7, stav 2, gore navedene Odluke. Podnosilac zahteva i predsednica gradske opšti e Savski venac overavaju aneks ugovora o otkupu stana kod Javnog elež ika. Potvrda da je stan isplaće u celosti Ukoliko je ugovor o otkupu zaključe na rate, evidenciju o plaća ju rata vodi Uprava za trezor Sekretarijata za finansije gradske uprave grada Beograda. Posle isplate otkupne cene stana u celosti, izdaje se potvrda o izmirenim obavezama iz ugovora o otkupu stana. U ovom postupku primenjuju se odredbe Zakona o stanovanju(''sl. glasnik RS'' br./92, 76/92, 84/92, 33/93, 3/93, 67/93,46/94, 47/94, 48/94, 44/9, 49/9, 6/97, 46/98, 26/2, /2, 99/2). Prikupljanje dokumentacije radi pod oše je zahteva RGZ Služ i za katastar nepokretnosti Savski venac za upis prava javne svojine grada Beograda Repu ličko geodetskom zavodu, luž i za katastar nepokretnosti Savski venac, podnose se zahtevi za upis prava javne svojine u korist grada Beograda, na posebnim delovima zgrada i ze ljištu na osnovu reše ja o nacionalizaciji, reše ja o eksproprijaciji ili reše ja o izuzimanju ze ljišta i dr. Primenjuju se odredbe Zakona o drža o premeru i katastru (''Sl. glasnik RS'' br.72/9, 8/, 6/3,96/), Zakon o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' br.72/9, 8/9, 64/,24/,2/2, 42/3, /3, 98/3,4/4), Zakon o javnoj svojini (''Sl. glasnik RS''br.72/, 88/3, /4). Odeljenje dostavlja dokumentaciju kojom raspolaže u zbirkama isprava na zahtev Opši skog, odn. Gradskog pra o ra ilašt a i dr., radi upisa nepokretnosti u katastar nepokretnosti. Iseljenje bespravno useljenih lica VRSTA ZAHTEVA: Iseljenje bespravno useljenog lica iz stanova ili zajed ičkih prostorija stambenih zgrada na osnovu čla 77 Zakona o stanovanju i održa a ju zgrada (``Sl.glasnik RS, br.4/6). KRATAK OPIS POSTUPKA:Postupak se pokreće po pismenom zahtevu stranke koja dokaže las išt o ili pravni interes za ođe je postupka iseljenja bespravno useljenog lica. Podnosioci zahteva mogu da budu fizička lica i pravna lica. Rok za reša a je po predmetu je 6dana od dana pod oše ja zahteva.ukoliko je identitet lica koje koristi stan nepoznat, Odeljenje upućuje zamolnicu Policijskoj stanici Savski venac radi ut rđi a ja identiteta. U stambenim predmetima obavezne su usmene javne rasprave na koje se pozivaju sve zainteresovane strane radi davanja izjava.u cilju iz ođe ja dokaza u stambenim predmetima mogu se saslušati svedoci, mogu se a gažo ati ešta i, a ože se ršiti i u iđaj na licu mesta ukoliko je sporno iz kog prostora se zahteva iseljenje.nakon iz ođe ja svih dokaznih sredstava, Odeljenje donosi reše je o iseljenju ukoliko lice koje koristi predmetni stan nema pravni osnov za korišće je, ili koristi stan bez zaključe og ugovora ili je po ište pravni osnov po kome je zaključe ugovor.ukoliko lice koje se nalazi u stanu ima pravni osnov, pa makar i sporan (ugovor, saglasnost..) predlagač se upućuje da u sudskom postupku zahteva iseljenje, jer organ uprave nije stvarno adleža da u upravnom postupku ocenjuje valjanost nekog ugovora ili saglasnosti, eć isto ože da uči i samo sud u par ič o postupku.ako organ koji vodi postupak aiđe na pitanje bez čijeg se reše ja ne ože rešiti sama upravna stvar, a to pitanje či i samostalnu pravnu celinu za čije je reše je adleža sud ili drugi organ (predhodno pitanje),on ože,pod uslovima iz ovog zakona sam raspraviti to pitanje, ili postupak prekinuti dok adlež i organ to pitanje ne reši.takođe, stranka u svakom momentu ože da odustane od podnetog zahteva,u kom slučaju se postupak obustavlja.ukoliko zahtev za iseljenje iz zajed ičke prostorije stambene zgrade podnosi Stambena zgrada, zahtev mora da potpiše predsednik iste, koji mora da ima odluku eći e vlasnika stanova da se to iseljenje zahteva, kao i potpise eći e vlasnika stanova u odnosu na broj stanova u zgradi.ukoliko zahtev za iseljenje iz zajed ičke prostorije podnosi fizičko lice-vlasnik stana u zgradi, onda mora da dostavi dokaz o las išt u na stanu ili drugom posebnom fizičko delu zgrade (poslovni prostor, atelje, itd..).reše je o iseljenju alaže se iseljenje u roku od 8 dana od dana prijema reše ja, a žal a izjavljena reše je ne zadrža a iz rše je.nakon iz rš osti reše ja, na zahtev 6

62 predlagača, izrađuje se zaključak o dozvoli iz rše ja u kome se ut rđuje da je reše je postalo iz rš o.)aključak se takođe dostavlja svim strankama.reše je o iseljenju i zaključak o dozvoli iz rše ja dostavljaju se kao iz rš i deo upravnog predmeta Odeljenju za inspekcijske poslove GO Savski venac radi spro ođe ja prinudnog iz rše ja uz asistenciju policije.o podnetoj žal i na reše je odlučuje Sekretarijat za inspekcijske poslove,sektor za drugostepeni postupak i upravno-pravne poslove za građe i sku i ur a ističku inspekciju Grada Beograda,ul.27.marta br.43-4, a protiv drugostepenog reše ja ože se voditi upravni spor pred Upravnim sudom Republike Srbije. Dokumentacija:. Zahtev u slobodnoj formi, 2. dokaz o las išt u: Ugovor o kupoprodaji ili poklonu, Ostavinsko reše je, Reše je Agencije za restituciju o raća ju stana, Ugovor o suinvestiranju i dr. 3. Dokaz o pravnom interesu za pokretanje postupka za iseljenje iz zajed ičkih prostorija, 4. Dokaz o plaće oj taksi. Registracija stambenih zajednica Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održa a ju zgrada Sl.glasnik RS, br.4/6) dana godine prestao je da aži Zakon o održa a ju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/9,..i 88/2), na osnovu koga je Gradska opšti a Savski venac vodila evidenciju kupšti a/saveta zgrada i izdavala uverenja o formiranju kupšti e/saveta zgrade i izboru predsednika u skladu sa čl. 62. Zakona o opšte upravnom postupku Sl.list SRJ br. 33/97 3/ i Sl.glasnik RS, br. 3/2). Stambena zajednica je u skladu sa čla o 4. stav 3. Zakona duž a da u roku od 6 dana od dana sticanja svojstva pravnog lica održi prvu sednicu skupšti e na kojoj je treba da izabere upravnika. Upravnik ili lice o lašće o odlukom stambene zajednice duž o je u skladu sa čla o 4. stav 4. Zakona da podnese prijavu za upis stambene zajednice, upis ili promenu upravnika, odnosno registraciju promene drugih podataka koji se registruju i objavljuju u Registru stambenih zajednica, u roku od dana od dana održa a ja sednice skupšti e, odnosno nastanka promene. U skladu sa prelaznom odredbom čla a 38. stav 2. Zakona, skupšti a ili savet zgrade formiran u skladu sa propisima koji su ažili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupšti a ili savet zgrade, duž i su da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra iz rše registraciju stambene zajednice u skladu sa odredbama Zakonom. Registar stambenih zajednica je počeo sa radom 2. juna 27. godine i od tog datuma teče rok od šest meseci za registraciju stambenih zajednica. U skladu sa čl.22 postupak registracije pokreće se pod oše je prijave Registru od strane upravnika ili drugog zakonom o lašće og lica, a ože da se pokrene i po služ e oj duž osti. Postupak se pokreće pod oše je prijave podneskom na obrascu neposredno preko pisarnice ili pošto. U skladu sa čl.9. Zakona o stanovanju i održa a ju zgrada u postupku registracije Registrator isključi o rši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu či je i a iz prijave i prilože ih dokumenata, bez ispitivanja tač osti či je i a iz prijave, verodostojnosti prilože ih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti. Ako su ispunjeni formalni uslovi za registraciju i po iz rše oj kontroli ispravnosti unetih podataka i dokumenata u centralnom informacionom sistemu, Registrator donosi reše je o registraciji. Dokumentacija i propisi za registraciju stambene zajednice:. Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice 2. Dodatak prijavi 3. Ogledni primerak zapisnika sa sednice stambene zajednice 4. Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice 62

63 . Zakon o stanovanju i održa a ju zgrada Sl.glasnik RS, br.4/6) 6. Pravilnik o sadrži i registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambnim zajednicama, kao i ači u pod oše ja podataka i dokumenata Sl. glasnik RS, br.49/7) ODELjENjE ZA PROJEKTE RAZVOJA Usluge koje organi pruža zainteresovanim licima KRATAK OPIS POSTUPKA: Reša a je po zahtevu za korišće je poslovnog prostora u upravnoj zgradi opšti e Savski venac, Kneza Miloša 69, prostorijama mesnih zajednica GO Savski venac u zgradama Ulica Pop Lukina br.7, Dr Aleksandra Kostića br., Svetozara Marko ića br 79, Stevana нilipo ića br. 28a, Dinarska br.4, Vase Pelagića br. 4, Milenka Ves ića br. 3a i Kneza Aleksandra Karađorđe ića br.29; i na drgim objektima datim na korišće je Gradskoj opšti i Savski venac- Kneza Miloša 47 i Kneza Miloša 99 PROPISI: - Odluka o ut rđi a ju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska o lašće ja (" luž e i list grada Beograda", br. 78/24, 96/24, 43/2, 2/2, 8/2 i 73/26) - Pravilnik o korišće ju prostorija organa opšti e i mesnih zajednica GO Savski venac (I /2) - Cenovnik iznajmljivanja sala u objektu u ulici Kneza Miloša 47 (I /24) TOK POSTUPKA: Pod oše je zahteva u pismenoj formi za korišće je poslovnog prostora u gore navedenim objektima. Nakon obrade zahteva, dostavlja se o a ešte je stranci o odluci o korišće ju poslovnog prostora. DOKUMENTACIJA : Potrebno je dostaviti zahtev u kome se navode podaci o podnosiocu zahteva, razlog korišće je sale, odnosno prostorije i period korišće ja prostora. Zahtev se podnosi na pisarnicu GO Savski venac, radnim danom od 7.3 do 8.3 Izveštaj o radu Odeljenja za projekte razvoja (koje je osnovano Odlukom o upravi GO Savski venac, /26-I- od godine Odsek za projekte i zaštitu život e sredine -Po primljenim o a ešte ji a od Sekretarijata za zaštitu ži ot e sredine o podnetim zahtevima za odluči a je o potrebi procene uticaja na ži ot u sredinu iz rše i su javni uvidi u podnete zahteve i dostavljena išlje ja.(obavljena 22 javna uvida) - Po primljenom o a ešte ju od adlež og Ministarstva poljoprivrede i zaštite ži ot e sredine, za Studiju o proceni uticaja na ži ot u sredinu projekta dogradnje želez ičke stanice Beograd-Centar sa pristupnim sao raćaj i a a,na KP 288/ KO Savski venac,2744/2,273/6,27,2469/6,2462/,2463/,328/4,3286/4 i 329/ KO Savski venac na teritoriji Grada Breograda, nosioca projekta AD Akcionarsko društ o za upravljanje javnom želez ičko infrastrukturom Infrastruktura želez i e Srbije ad, iz Beograda, sproveden je javni uvid u podneti zahtev za davanje saglasnosti, u prostorijama opšti e u ul. Kneza Miloša 99, i organizovana javna rasprava u s eča oj sali GO Savski venac,ul.kneza Miloša 69. -u skadu sa Zakona o upravljanju otpadom iz rše o je recikliranje otpada nastalog u procesu rada Uprave na ači prikazan u tabeli. 63

64 Operater vrsta otpada indeksni broj otpada količi a JKP Gradska čistoća papirna i kartonska a alaža,76 t SET Re iklaža otpad od elektronskih i električ ih proizvoda 23* 64,346t -inicirano je prošire je uključi a ja u okviru opšti skih zgrada u humanitarnu ekološku akciju Čepo do osmeha -inicirana je Pilot akcija edukacije zdravstvene prevencije u OŠ -uključe o je 6 OŠ sa teritorije opšti e u projekat Recikliraj dominiraj koji koordinira Regionalna Agencija za razvoj -po prijavi građa a prosleđe e su prijave Inspekciji za zaštitu ži ot e sredine - Uz savetodavnu podršku Ministarstva rudarstva i energetike a radi primene kombinovanih mera EE za u apređe je energetskog statusa, korišće je obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2, energetske efikasnosti i zaštite ži ot e sredine, inicirana je izrada elaborata EE sa pratećo dokumentacijom za zgradu u ul.kneza Miloša 99. -U okviru Info dana održa og u prostorijama SKGO, potpisana je povelja gradova i opšti a o energetskoj efikasnosti Energetski svesni i efikasni. -Po zahtevu Sekretarijata za privredu analiziran je i pripremljen prelog turističkih zona za teritoriju opšti e Savski venac sa prateći prilozima -Održa je sastanak u Sekretarijatu za zaštitu ži ot e sredine a povodom primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom luž e i glasnik RS, broj 4/6) i Odredbi čla a 63. Zakona o upravljanju otpadom, pred iđe o je da, kada dozvolu za upravljanje opasnim otpadom izdaje adlež a organizaciona jedinica grada Beograda, dostavlja podneti zahtev za izdavanje dozvole Gradskoj opšti i, zajedno sa dokumentacijom radi pribavljanja išlje ja, s tim da je Gradska opšti a duž a da, u roku od 3 dana od dana prijema zahteva, razmotri zahtev i da ovom sekretarijatu dostavi svoje išlje je sa o razlože i predlogom za prihvatanje ili odbijanje zahteva. Takođe, Gradska opšti a pre davanja išlje ja po potrebi pribavlja išlje ja drugih zainteresovanih organa i organizacija (urbanizma, zaštite prirode, komunalnih delatnosti, u utraš jih poslova, zaštite potrošača i dr.). -U toku je proces revizije akcionih planova za vazduh,vode,zelene po rši e, otpad, buku,učešće javnosti. Tabela. - Pregled sednica Radnih tela opšti skog eća GO Savski venac naziv radnog tela broj sednica doneti predlozi odluka,iz eštaji,zaključ i,aktivnosti i sl. Komisija za ekologiju 2 donet Poslovnik o radu komisije,dat je predlog aktivnosti za godiš ji operatvni plan za 27.godinu i udžetskog okvira za oblast ekologije, razmatrani su prispeli dopisi adlež ih organa, prisustvovano je javnoj raspravi za projekat želez i e Srbije,inicirano je potpisivanje povelja za EE,održa o je iše konsultativnih sastanaka, realizovana je po deseti put eđu arod a Akcija Evropska nedelja mobilnosti i učest o a o je u akciji Za zeleniji Beograd sa osvojenim nagradama u 4 kategorije na gradskom nivou,inicirana je revizija AP iz oblasti zaštite ži ot e sredine. Komisija za turizam 2 donet poslovnik o radu Komisije,dat je predlog aktivnosti za godiš ji

65 operatvni plan za 27.godinu i udžetskog okvira za oblast turizma,inicirana je izrada predloga turističkih zona za teritoriju GO Savski venac i učešće opšti e na na Među arod o Sajmu etno hrane i pića. Odsek za zajed ičke poslove i komunalne delatnosti - Na osnovu ugovora o nabavci dobara: Nabavka uglja i drva za potrebe kotlarnice GO Savski venac u Kneza Miloša 99, sa po uđače GOOD WILL WG d.o.o., Beograd, ul. Žorža Klemansoa br. 9,pod brojem 44-77/6, o ez eđe o je grejanje za predstojeću grejnu sezonu, i to: Drva za ogrev, m 3 (za celu sezonu) i Mrki ugalj Rembas, 6 tona (za celu sezonu). - Na osnovu ugovora o nabavci usluga: Registracija i teh ički pregled vozila GO Savski venac, sa po uđače BG LUCKY TRAVEL d.o.o., Novi Beograd, ul. Nehruova br. a, lok.2 TC Kula, pod brojem /6, urađe a je registracija vozila OPEL Astra Classic Z 7, registarskih oznaka BG-94-LO. - Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ulici Kneza Miloša 47 u Beogradu. Zakup kancelarija od broja 9. Do broja 3 ; zaključe sa Azer ejdža ski kulturnim centrom iz Beograda, Kralja Milana br.26 Odsek za investicione projekte - Određe nadzorni organ i započeti radovi na tekući popravkama i održa a ju sanitarnih č oro a u osnovnim škola a na teritoriji Gradske opšti e Savski venac: - OŠ Petar Petro ić Njegoš sklopljen ugovor br /26. od iz eđu GO Savski venac i grupe po uđača BILJUR&ALP COMPLETE, sa sedište u Beogradu, u otička br.2, O.Z.Z.BALKAN, iz Beograda, ul Ćirila i Metodija br.,.).g.r.miladi o ić Aleksa dar, iz Beograda, ul Gunjak br.2 u iznosu od dinara bez pdv-a); - OŠ Stefan Nemanja sklopljen ugovor br /26. od iz eđu GO Savski venac i grupe po uđača BILJUR&ALP COMPLETE, sa sedište u Beogradu, u otička br.2, O.Z.Z.BALKAN, iz Beograda, ul Ćirila i Metodija br.,.).g.r.miladi o ić Aleksa dar, iz Beograda, ul Gunjak br.2 u iznosu od dinara bez pdv-a); - OŠ Vojvoda Mišić sklopljen ugovor br /26. od iz eđu GO Savski venac i grupe po uđača BILJUR&ALP COMPLETE, sa sedište u Beogradu, u otička br.2, O.Z.Z.BALKAN, iz Beograda, ul Ćirila i Metodija br.,.).g.r.miladi o ić Aleksa dar, iz Beograda, ul Gunjak br.2 u iznosu od.38.37, dinara bez pdv-a) i - OŠ Vojvoda Radomir Putnik sklopljen ugovor br /6 od sklopnjen iz eđu GO Savski venac i grupe po uđača BILJUR&ALP COMPLETE, sa sedište u Beogradu, u otička br.2, O.Z.Z.BALKAN, iz Beograda, ul Ćirila i Metodija br.,.).g.r.miladi o ić Aleksa dar, iz Beograda, ul Gunjak br.2 u iznosu od , dinara bez pdv-a) 6

66 - Određe nadzorni organ i započeti radovi na održa a ju i popravci dečijih igrališta na teritoriji GO Savski venac po ugovoru broj 44-2/26 sklopljenim iz eđu GO Savski venac i )R DŽODAN, sa sedište u Beogradu, ulica Vojni put, blok u iznosu od 449.6, dinara bez pdv-a. Kancelarija za mlade Obuka za počet ike u poslovanju U okviru Godine preduzet išt a opšti a Savski venac u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije Beograd organizovala je dvodnevnu obuku za počet ike u poslovanju u cilju pospeši a ja i razvoja preduzet išt a. Obuka je održa a 24. i 2.oktobra, u prostorijama Kancelarije za mlade opšti e Savski venac. Ova obuka je bila namenjena mladim, nezaposlenim, potencijalnim preduzetnicima i preduzetnicama sa opšti e Savski venac, a realizovana je u okviru programa Standardizovani set usluga za mikro, mala i srednja preduzeća, koji Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije sprovode preko regionalnih razvojnih agencija. Oko 3 mladih sa opšti e Savski venac uzelo je učešće na obuci koju su izveli sertifikovani treneri Regionalane agencije za razvoj i evropske integracije Beograd. Polaznici su tokom dvodnevne obuke bili u prilici da se upoznaju sa osnovnim koracima u razvoju poslovne ideje i osposobljeni su da svoju ideju prikažu kroz poslovni plan. Po za ršetku obuke dobili su sertifikate koje mogu koristiti prilikom apliciranja za tart-up kredite Fonda za razvoj Republike Srbije, kao i za programe koje nudi Nacionalna služ a za zapošlja a je. Besplatna škola plesa U organizaciji Kancelarije za mlade, udruže ja Sokolsko društ o-matica Beograd i DKC Majdan, svakog petka od 9: i nedeljom od : održa aju se besplatni časo i plesa u prostorijama DKC Madan u sali br.9, Kozjačka 3-, Senjak. Škola je pred iđe a za mlade od -3 godina i upis je stalno otvoren, Časo e drže iskusni treneri iz udruže ja Sokolsko društ o-matica Beograd Poseta mladih lidera iz Gruzije i njene otcepljene pokrajine Juž e osetije U prostorijama biznis centra opšti e Savski venac održa e su radionice i sastanci iz eđu mladih lidera iz Gruzije i njene otcepljene pokrajine Juž e osetije. Tema sastanaka je da unaprede komunikaciju, dijalog i saradnju. U okviru ovog projekta Tea of trust realizuje se poseta koja ima za cilj da učes i i a pomogne da saznaju iskustva Srbije u reša a ju slič ih problema i o oguće im da svoj konflikt sagledaju iz druge perspektive. PREDU)ETNIČKI INFO DAN - "Od ideje do realizacije" Gradska opšti a Savski venac u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i organizacijom Privredni forum mladih organizovala je info dan pod nazivom Preduzet ički info dan Od ideje do realizacije,. novembra 26. Godine. Mladi i potencijalni preduzetnici imalis su priliku da saznaju iše o podsticajnim programima koji podrža aju razvoj preduzet išt a kod mladih i potpo ažu da se biznis ideje pretoče u realne okvire. ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU a) Odsek za poslove pisarnice 66

67 Poslovi pisarnice se sastoje od prijema zahteva i drugih podnesaka, klasifikacija zahteva i dodeljivanje brojeva, šifrira je predmeta za automatsku obradu podataka, staranje o pravilnom taksiranju primljenih podnesaka, združi a je novoprimljenih podnesaka sa predmetima iz tekuće arhive, unos i skeniranje predmeta u bazu informacionog sistema, raspoređi a je predmeta po u utraš ji organizacionim jedinicama (odeljenjima i odsecima), šta pa je dostavnih knjiga-listinga, o a ešta a je stranaka o fazi postupka po podnetim zahtevima, prijem za rše ih predmeta za arhiviranje, združe ja predmeta, ulaganje predmeta u rok i briga o blagovremenom raća ju iz roka); Poslovi arhive (raz ođe je predmeta i njihovo ulaganje u odgo arajuće fascikle, združi a je predmeta, izdavanje predmeta na revers, o ez eđi a je razgledanja spisa, izdavanje i overavanje spisa predmeta koji su sastavni deo arhivske građe, ođe je arhivske knjige, organizovanje izluči a ja bezvrednog registraturskog materijala, staranje o pravilnoj primeni Liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima ču a ja, unos i skeniranje arhivske građe); Prijem, usmeravanje i pruža je usluga građa i a kod iniciranja postupaka u adlež osti Uprave GO Savski venac Elektronsku obradu dokumenata (uvid, preuzimanje, unos ili izmena podataka u informacionom sistemu u skladu sa Uredbom i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju u organima drža e uprave) Druge poslove drža e uprave u skladu sa propisima Radno vreme sa strankama: radnim danom od 8:3 do 8:3 časo a Telefon za informacije - šalter prijem podnesaka: 26-7 i Telefon za informacije - šalter overe: i Šef odseka Ljilja Og ja o ić: Potrebna dokumentacija za prijem podnesaka: - zavisno od odeljenja kome se stranka o raća i vrste podneska, zahtev i prateća dokumentacija - dokaz o uplaće oj taksi prema Zakonu o repu lički administrativnim taksamai Birački spisak Uvid u irački spisak Potrebna dokumentacija: - lič a karta Uverenje o upisu u irački spisak Potrebna dokumentacija: - lič a karta - dokaz o uplaće oj taksi prema Zakonu o repu lički administrativnim taksama Upis, brisanje, izmena, dopuna i ispravka podataka u iračko spisku Potrebna dokumentacija: - lič a karta - eventualno i dokumenta kojima se dokumentuje zahtev v) Pravna po oć Pruža je pravne po oći građa i a rši se u okviru Odeljenja u skladu sa Odlukom o Upravi Gradske opšti e Savski venac Radno vreme sa strankama: radnim danom od 7.3 do :3 časo a Telefon za informacije: Kancelarija: broj 2, I sprat Pravnu po oć pruža diplomirani pravnik sa polože i pravosudnim ispitom. Pravna po oć pruža se građa i a sa pre i alište na teritoriji Gradske opšti e Savski venac i besplatna je. 67

68 Pravnu po oć građa i Savskog venca mogu da ostvare u vidu:. davanja usmenih pravnih saveta, 2. sastavljanjem podnesaka: tuž i, žal i, zahteva, predloga, predstavki i slič o 3. sastavljanjem isprava: ugovora, za ešta ja, poravnanja, pu o oćja i slič o Najčešće traže e informacije su vezane za ostavinski postupak, postupak za razvod braka, ostvarivanje prava na tuđu negu i po oć, prava na izdrža a je od strane srodnika, stambeni problem, imovinsko-pravni i sl 68

69 . PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA Pregled podataka o pruže i uslugama Odeljenja za društve e delatnosti za 2. i 26. godinu. ukupan broj predmet a u radu u iz eštaj nom periodu Ukupno primljenih predmeta u periodu od.. do Ukupno arhiviranih predmeta u periodu od.. do Aktivni na dan upravni vanupravni preseljenj e upravni vanuprav ni preseljenja ukupan broj predmet a u radu u iz eštaj nom periodu Ukupno primljenih predmeta u periodu od.. do Ukupno arhiviranih predmeta u periodu od.. do Aktivni na dan upravni vanupravni preseljenj e upravni vanuprav ni preseljenje 69

70 Pregled podataka o pruže i uslugama Odeljenja za insprekcijske poslove i izvrše ja za 2. I 26. Godinu IZVEŠTAJ O RADU ODELjENjA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I IZVRŠENjA ODSEK GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE za period od..2. godine do godine Broj predmeta prenetih iz prethodnog perioda Broj predmeta primljenih u 23. Godini Broj reše ja o uklanjanju Broj reše ja o obustavi radova Broj zaključaka o dozvoli izvrše ja Broj reše ja o zatvaranju gradilišta Broj zaključaka o obustavi postupka Broj zaključaka o prekidu postupka Ostala reše ja Žal e: Ulože e, potvrđe e, po ište e novi iz a/a ž. Pot. Pon. A/A Ostalo u radu NAPOMENA:. U toku 2. Godine primljeno je 49 novih predmeta, od kojih 7 predmeta predstavljaju kontrolu gradnje koja se rši na osnovu izdatih odobrenjima za izgradnju, a 388 predmeta predstavljaju pokrenute postupke protiv investitora bespravno izvedenih radova. 2. U ovom iz eštaj o periodu ulože o je 4 žal i na upravna akta doneta u ovom Odseku. Drugostepeni organ postupajući po podnetim žal a a izavljenim na akte ovog organa uprave doneo je 84 reše ja, i to u 33 predmeta pot rđe e su odluke ovog Odseka a u predmetu od strane drugostepenog organa alože o je da se postupak ponovo sprovede i donese nova odluka.

71 IZVEŠTAJ O RADU ODELjENjA ZA INSPEKCIJESKE POSLOVE I IZVRŠENjA KOMUNALNA INPEKCIJA OD..2. DO GODINE BROJ PRENETIH PREDMETA BR. PRIMLjENIH PREDMETA BR. A.A. PREDMETA BROJ REŠENjA ZAKLjUČAK O DOZVOLI IZVRŠENjA ZAKLjUČAK O OBUSTAVI POSTUPKA PREKRŠAJI MANDATNE KAZNE PREKRŠAJI ZAPISNICI PREDMETI U RADU novi iz a/a Doneta 2 zaključka o ispravci greške u reše ju, doneta 2 zaključka kojima se odbacuje žal a stranke kao neblagovremena, donet zaključak kojim se odbacuje podnesak stranke kao podnet e adlež o organu, donet zaključak kojim se odbacuje zahtev za priznavanje svojstva stranke u postupku, kao edopušte. 7

72 IZVEŠTAJ O RADU ODELjENjA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I IZVRŠENjA ODSEK IZVRŠENjA OD..2. DO GODINE IZVEŠTAJ OD..2. DO GOD. BROJ PRENETIH PREDMETA BR. PRIMLjENIHP REDMETA BR. A.A. PREDMETA IZVRŠENO GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA IZVRŠENO KOMUNALNA INSPEKCIJA IZVRŠENO IMOVIN.- PRAV. GRAĐ. I KOMUN.- STAMBENE POSLOVE ZAKLjUČAK NA IME TROŠKOVA ADMINISTRAT.IZ VRŠENjA REŠENjA ZAKLjUČAK O ODLAGANjU ZAKLjUČAK O OBUSTAVI POSTUPKA PREDMETI U RADU novi iz a/a Donet zaključak kojim se odbacuje žal a stranke kao edopušte a, donet zaključak kojim se odbacuje žal a stranke kao neblagovremena, 3 reše ja kojima se odbija zahtev stranke za odlaganje administrativnog iz rše ja reše ja, doneta 2 zaključka kojima se prekida postupak administrativnog iz rše ja reše ja do oko ča ja postupka za legalizaciju, donet zaključak kojim se prekida postupak administrativnog iz rše ja reše ja do oko ča ja postupka koji se vodi u Gradskom sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove i građe i sku inspekciju i zaključak kojim se prekida postupak administrativnog iz rše ja reše ja do oko ča ja postupka koji se vodi u Odeljenju za imovinsko-pravne, građe i ske i komunalno-stambene poslove GO Savski venac. 72

73 Odeljenje za inspekcijske poslove i izvrše ja Preneti predmeti iz 24. Primljeni predmeti u 2. Ponovo aktivirani Reše i predmeti u 2. Ostalo predmeta u radu Ulože e žal e u 2. Drugostepena reše ja po išt. Od ije až alba Građevi ska inspekcija (od toga 8 kontrola gradnje, 279 pokrenut. Post. Protiv. Invest. Besprav. Gradnje) (24 kontrola gradnje, 76 pokrenut. Post. Protiv. Invest. Besprav. Gradnje) Komunalna inspekcija Grupa za izvrše ja Iz prethodnog perioda preneto je 82 predmeta (4 građe i ska inspekcija, 246 komunalna inspekcija i 4 iz rše ja). U periodu od..2. godine do godine u Odeljenju za inspekcijske poslove primljeno je 236 novih predmeta (od toga 364 u Odsek građevi ske inspekcije, 78 Komunalna inspekcija i 4 Grupa za izvrše ja), iz arhive raće o u rad je predmeta ( građe i ska inspekcija, 37 komunalna inspekcija i 4 iz rše ja), reše o je 22 predmeta (46 građe i ska inspekcija, 7 komunalna inspekcija i 3 Grupa za iz rše ja). U Odeljenju se vodi postupak u još 969 predmeta (469 građe iska inspekcija, 34 komunalna inspekcija, 6 iz rše ja). U toku ovog iz eštaj og perioda ulože a je 4 žal a (3 u postupcima građe i ske inspekcije, 24 komunalne inspekcije i 4 iz rše ja). U ponovnom postupku u 8 predmeta je po ište a odluka inspektora (49 građe i ski, komunalni, 4 iz rše ja) a u 9 predmeta je odbijena žal a (4 građe i ski, 7 komunalni, 2 iz rše ja). 73

74 IZVEŠTAJ O RADU ODELjENjA ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove Odlukom o Upravni gradske opšti e Savski venac objavljenom u luž e o listu grada Beograda br. 83/26 od godine Odeljenje za imovinsko-pravne, građe i ske i komunalno-stambene poslove podeljeno je na dva Odeljenja i to: -Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove i -Odeljenje za građe i ske i komunalne poslove. Kako je primopredaja predmeta iz eđu novoformiranih Odeljenja iz rše a dana godine, tabelarni prikaz predmeta obuhvata period od..26. godine do godine i odnosi se na sve predmete Odeljenja za imovinsko-pravne, građe i ske i komunalno-stambene poslove. Ukupan broj predmet a u radu u iz eštaj nom periodu Ukupno Primljenih predmeta U periodu.. do Ukupno Arhiviranih predmeta u periodu.. do Aktivni na dan upravni vanupravni služ e i elektronski upravni vanuprav ni služ e i elektronski

75 IZVEŠTAJ O RADU VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD VEĆE GRADSKE OPŠTINE SEDNICE VEĆA 36 OBRAĐENE TAČKE DNEVNOG RED 47 PODACI U RADU ZAKLjUČCI 2 ODLUKE 3 REŠENjA 49 PRAVILNICI 8 CENOVNIK / DRUGA DOKUMENTA(PRAVILNICI, UPUTSTVA, LISTE, PROJEKTI) 2 7

76 IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE ZA PERIOD OD Vrsta predmeta SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE broj sednice tačke dnevnog reda zapisnici predlozi i akti od or ička pitanja i rezultat rešava ja istih ukupan broj pitanja 38 9 broj iicijativa na osnovu pitanja IZVEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA ADMINISTATIVNA, KADROVSKA I MANDATNA PITANjA OD Skupšti sko telo broj sednice tačke dnevnog reda išlje ja komisije prestanku mandata Izveštaji potvrđiva ju mandata KOMISIJA ZA ADMINISTRATIVNA PITANjA 7 26 / / 76

77 2. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA kupšti a Gradske opšti e Savski venac na 2. sednici, održa oj 28. oktobra 2. godine, na osnovu Odluke o obimu sredstava za iz rše je poslova Grada i gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu odnosno gradskim opšti a a u 2. godini Sl. list Grada Beograda / i 3/) i čla a 7. Statuta Gradske opšti e Savski venac Sl. list Grada Beograda, br.4/8, 8/, 3/, 33/3 i 36/3) donela je sledeću O D L U K U O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2 GODINU I OPŠTI DEO Čla. Ukupan obim sredstava udžeta Gradske opšti e Savski venac za 2. godinu (u daljem tekstu Odluka) ut rđuje se u iznosu od dinara. Obim sredstava za namensku i opštu potroš ju udžeta Gradske opšti e Savski venac za 2. godinu prema Odluci o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 2 godini ut rđuju se u ukupnom iznosu od dinara i iskazani su u stavu jedan ovog čla a. Planirane refundacije iznose6.46. dinara. Obim planiranih prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu od dinara i sredstva za opštu potroš ju u iznosu od dinara iskazani su u stavu jadan ovog čla a. U ovom stavu iskazana su i sredstvaostalih izvora u ukupnom iznosu dinara.takođe u ovom stavu su iskazana i preneta sredstva iz ranijih godina i iznosu dinara. Čla 2. Primanja udžeta opšti e Savski venac iz čla a jedan ove Odluke za 2 godinu ut rđe a su Odlukom o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koje pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 2 godini. Ukupna primanja iz stava jedan ovog čla a u eća aju se za iznos prenetih eutroše ih sredstava udžeta i prenetih namenskih sredstava na dan godine. Ukupna primanja se u eća aju i za namenska sredstva transferisana iz udžeta Grada i Republike, sredstava ostvarenih po osnovu donacija i prihoda koji nisu planirani osnovnom odlukom, a u celosti pripadaju gradskoj opšti i. U udžetsku rezervu izdvaja se dinara. Čla 3. Čla 4. Ukupan iznos koji se raspoređuje za finansiranje indirektnih korisnika udžetskih sredstava JP Poslovni prostor Savski venac, DKC Majdan i Fond Isidora ekulić iskazani su u posebnom delu udžeta. Čla. Prihodi i primanja, rashodi i izdaci Gradske opšti e Savski venac za 2. godinu sastoje se od: A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine TEKUĆI PRIHODI u če u: udžetska sredstva sopstveni prihodi.2. 77

78 Donacije PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 3.. Primanja od otplate kredita datih do aći st i a u zemlji u korist nivoa opšti a (92) Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine TEKUĆI RASHODI u če u: tekući udžetski rashodi rashodi iz sopstvenih prihoda.2. Donacije IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u če u: tekući udžetski izdaci izdaci iz sopstvenih prihoda Donacije BUDžET KI DEFICIT (kl. 7 + kl. 8)-(kl. 4 + kl. ) Izdaci za nabavku finansijske imovine Primanja od prodaje finansijske imovine UKUPAN FISKALNI DEFICIT B. RAČUN FINANSIRANjA Primanja od prodaje finansijske imovine Primanja od zaduži a ja Suficit iz prethodnih godina ili eutroše a sredstva iz prehodnih godina Izdaci za otplatu glavnice duga Izdaci za nabavku finansijske imovine koja nije u cilju spro ođe ja javnih politika NETO FINANSIRANjE Ukupni prihodi po vrstama ut rđuju se u sledeći iznosima: Ek. klas. PRIHODI Budžet 2. 7 TEKUĆI PRIHODI 7 Porez na zarade Porez na ze ljište 732 Porez na imovinu 732 Porez na imovinu od fizičkih lica Porez na imovinu od pravnih lica Porez na asleđe i poklon SVEGA 7 : DONACIJE I TRANSFERI 732 Tekuće donacije od eđu arod ih organizacija opšti i Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa opšti a Tekući transferi od Republike u korist nivoa opšti a Tekući transferi gradova u korist nivoa opšti a.. 78

79 73323 Kapitalni transferi od gradova u korist nivoa opšti a SVEGA 73 : DRUGI PRIHODI 74 Prihod od kamata na sredstva KRT uključe a u depozit banaka Prihod od kamata na sredstva KRT uključe a u depozit banaka po ugovoru Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane trž. organiz. u korist nivoa opšti a Prihod od zakupa poslovnog prostora ( sa PDV-eom ) Opšti ske administrativne takse Prihodi koje svojom delat ošću ostvaruju opšti ski organi, organizacije i služ e Prihodi od o ča ih kazni Prihodi od mandatnih kazni u korist nivoa opšti a Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Ostali prihodi u korist nivoa opšti a SVEGA 74 : Memorandumske stavke za refundaciju rashoda SVEGA 77: Primanja od otplate kredita datih do aći st i a u zemlji u korist nivoa opšti a 3.. SVEGA 92: 3.. UKUPNO BILANSIRANI PRIHODI PO ODLUCI : 322 Višak prihoda i primanja suficit UKUPNI PRIHODI: Izdaci udžeta po osnovnim namenama, ut rđe i su u sledeći iznosima: Ek.klas. OPIS Sredstva udžeta 4 Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Naknade u naturi Socijalna davanja zaposlenima Naknada troško a za zaposlene Naknade zaposlenima i ostali posebni Rashodi 47 Od or ički dodatak 42 Korišće je usluga i roba Stalni troško i Troško i putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održa a je

80 426 Materijal Prateći troško i zaduži a ja Prateći troško i zaduži a ja Donacije dotacije i transferi Transferi ostalim nivoima vlasti Dotacije Republici po zakonu Socijalno osiguranje i socijalna zaštita Naknade za socijalnu zaštitu Ostali rashodi Dotacije nevladinim organizacijama Porezi, obavezne takse, kazne i penali No ča e kazne i penali Naknada štete za povrede ili štetu nastale usled elementarnih nepogoda Sredstva rezerve Stalna rezerva Tekuća rezerva Osnovna sredstva Zgrade i građe i ski objekti Maši e i oprema Nematerijalna imovina II POSEBAN DEO Ukupni rashodi: Čla 6. Ukupan obim sredstava udžeta Gradske opšti e Savski venac za 2. godinu u iznosu od dinara raspoređuju se po korisnicima nosiocima razdela prema ekonomskim i funkcionalnim klasifikacijama i izvorima finansiranja. Razdeo Glava Programska aktivnost / projekat Funkcija Ek. klasifikacija Izvor finansiranja Pozicija odluke o udžetu KUPŠTINA OPŠTINE 62 Lokalna samouprava 62- Funk lokalne samouprave i gradskih opšti a Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi Plan izvor Sredstva iz ostalih izvora Ukupna sredstva 8

81 2 4 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA STALNI TROŠKOVI USLUGE PO UGOVORU OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA Sredstva rezerve Izvori finansiranja za funkciju Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62- Prihodi iz udžeta Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 62 Prihodi iz udžeta Ukupno za program Izvori finansiranja za razdeo Prihodi iz udžeta Ukupno za razdeo OPŠTIN KO VEĆE, PREDSEDNIK 4 )aštita ži ot e sredine 4- Projekat HINT Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi 423 USLUGE PO UGOVORU Izvori finansiranja za funkciju Donacije od eđu arod ih 6 organizacija Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 4- Donacije od eđu arod ih 6 organizacija

82 4-2 Projekat MILD Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za projekat Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi 423 USLUGE PO UGOVORU Lokalna samouprava 62- Funk lokalne samouprave i gradskih opšti a Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi 4 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA NEMATERIJALNA IMOVINA Izvori finansiranja za funkciju Donacije od eđu arod ih organizacija Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 4-2 Donacije od eđu arod ih organizacija Ukupno za projekat Izvori finansiranja za program 4 Donacije od eđu arod ih organizacija Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za program PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA TROŠKOVI PUTOVANjA USLUGE PO UGOVORU OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

83 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA Izvori finansiranja za funkciju Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62- Prihodi iz udžeta Ukupno za programsku aktivnost Opšti sko javno pra o a ilašt o Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI Izvori finansiranja za funkciju Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62-4 Prihodi iz udžeta Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 62 Prihodi iz udžeta Ukupno za program Socijalna i dečija zaštita 9- Projekti LOT i LOT 4 9 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 44 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA USLUGE PO UGOVORU MATERIJAL DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA Izvori finansiranja za funkciju 9 6 Donacije od

84 eđu arod ih organizacija Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 9-6 Donacije od eđu arod ih organizacija Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za projekat Projekat VONET Socijalna zaštita neklasifikovana na 9 drugom mestu 422 TROŠKOVI PUTOVANjA USLUGE PO UGOVORU Izvori finansiranja za funkciju 9 Donacije od eđu arod ih 6 organizacija Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat Donacije od eđu arod ih organizacija Ukupno za projekat Izvori finansiranja za program 9 6 Donacije od eđu arod ih organizacija Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za program Izvori finansiranja za razdeo 2 Prihodi iz udžeta Donacije od eđu arod ih 6 organizacija Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za razdeo OPŠTIN KA UPRAVA 84

85 4 )aštita ži ot e sredine Upravljanje zaštito 4- ži ot e sred i prirodnih vred Opšte usluge TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE MATERIJAL MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada 423 USLUGE PO UGOVORU.. Izvori finansiranja za funkciju 4 Prihodi iz udžeta.. Ukupno za funkciju 4.. Izvori finansiranja za programsku aktivnost 4- Prihodi iz udžeta Ukupno za programsku aktivnost Praće je kvaliteta elemenata ži ot e sredine Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu 423 USLUGE PO UGOVORU DOTACIJE NEVLADINIM 48 ORGANIZACIJAMA Izvori finansiranja za funkciju 49 Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 4-3 Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 4 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Komunalna delatnost 8

86 6-2 Održa a je sambenih zgrada 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE MATERIJAL MAŠINE I OPREMA NEMATERIJALNA IMOVINA Izvori finansiranja za funkciju 3 Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i 4 poslovi po pitanju rada 42 STALNI TROŠKOVI USLUGE PO UGOVORU DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA Izvori finansiranja za funkciju 4 Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Ostale komunalne usluge 3 Opšte usluge TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 6-4 Prihodi iz udžeta Projekat Naša kuća Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost

87 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE Izvori finansiranja za funkciju 3 Dobrovoljni transferi od 8 fizičkih i pravnih lica Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 6-8 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat Projekat Naše d orište 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE Izvori finansiranja za funkciju 3 Dobrovoljni transferi od 8 fizičkih i pravnih lica Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Ukupno za projekat Izvori finansiranja za program 6 Prihodi iz udžeta Dobrovoljni transferi od 8 fizičkih i pravnih lica Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Lokalna samouprava 62- Funk lokalne samouprave i gradskih opšti a Socijalna po oć ugrože o sta o išt u, neklasifikovana na 7 drugom mestu 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA.. Izvori finansiranja za funkciju 7 Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina.. 87

88 Ukupno za funkciju 7.. Socijalna zaštita neklasifikovana na 9 drugom mestu 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA Izvori finansiranja za funkciju 9 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA Izvori finansiranja za funkciju Prihodi iz udžeta Primanja od otpl dat kr i 2 prod fin imovine Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Opšte usluge 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE MATERIJAL POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI MAŠINE I OPREMA NEMATERIJALNA IMOVINA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Dobrovoljni transferi od 8 fizičkih i pravnih lica Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Transferi opšteg karaktera iz eđu različitih nivoa 8 vlasti 444 PRATEĆI TROŠKOVI )ADUŽIVANjA Izvori finansiranja za funkciju 8 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju

89 4 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 4 (ZARADE) SOCIJALNI DOPRINOSI NA 42 TERET POSLODAVCA NAKNADE U NATURI SOCIJALNA DAVANjA 44 ZAPOSLENIMA NAKNADE ZA ZAPOSLENE NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI STALNI TROŠKOVI TROŠKOVI PUTOVANjA USLUGE PO UGOVORU OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE Izvori finansiranja za funkciju 4 Prihodi iz udžeta Transferi od drugih nivoa vlasti Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62- Prihodi iz udžeta Transferi od drugih nivoa 7 vlasti Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 62 Prihodi iz udžeta Transferi od drugih nivoa 7 vlasti Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Primanja od otpl dat kr i

90 prod fin imovine Socijalna po oć 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Socijalna i dečija zaštita Socijalna po oć ugrože o sta o išt u, neklasifikovana na drugom mestu NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA Izvori finansiranja za funkciju 7 Prihodi iz udžeta Transferi od drugih nivoa 7 vlasti Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA Izvori finansiranja za funkciju 9 Transferi od drugih nivoa 7 vlasti Ukupno za funkciju Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED E Izvori finansiranja za funkciju 4 Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 9- Prihodi iz udžeta Transferi od drugih nivoa 7 vlasti Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Prih atilišta, prihvatne stan i dr vrste s eštaja 3 Opšte usluge 9

91 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 9-2 Prihodi iz udžeta Ukupno za programsku aktivnost Aktivnosti crvenog krsta 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 9- Prihodi iz udžeta Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 9 Prihodi iz udžeta Transferi od drugih nivoa 7 vlasti Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Razvoj kulture 2- Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE.. NEMATERIJALNA IMOVINA.. Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2- Prihodi iz udžeta Ukupno za programsku aktivnost

92 2-2 Podsticaji kulturnom i u et ičko st aralašt u 3 Opšte usluge ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2-2 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 2 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Razvoj sporta i omladine Podrška lok sport organ,udruže ji a i savezima 3 Opšte usluge 2 MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 3- Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Podr predšk, šk i rekreat sportu i masov fiz kul 3 Opšte usluge 2 MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 92

93 3-2 2 Razvoj turizma Prihodi iz udžeta Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 3 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Upravljanje razvojem turizma 3 Opšte usluge 2 MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2- Prihodi iz udžeta Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 2 Prihodi iz udžeta Ukupno za program Primarna zdravstvena zaštita Funk ustanova primarne zdrav zaštite 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 8- Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za 93

94 program 8 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Predškolsko vaspitanje 2- Funkcionisanje predškolskih ustanova 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2- Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 2 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Osnovno obrazovanje 22- Projekat ishrana i s eštaj dece 463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI Izvori finansiranja za funkciju 92 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 22- Prihodi iz udžeta Ukupno za projekat Projekat tekuće popravke škola 3 Opšte usluge TEKUĆE POPRAVKE I 42 ODRŽAVANjE ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI Osnovno obrazovanje 94

95 2 MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 22-2 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak 3 prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat Projekat prevoz uče ika 92 Osnovno obrazovanje 423 USLUGE PO UGOVORU Izvori finansiranja za funkciju 92 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 22-3 Prihodi iz udžeta Ukupno za projekat Projekat nagrade 3 Opšte usluge 2 MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 22-4 Prihodi iz udžeta Ukupno za projekat Projekat ostalo 3 Opšte usluge 3 3 NEMATERIJALNA IMOVINA Izvori finansiranja za funkciju 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 22-6 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat

96 UV skrinovi 3 Opšte usluge 2 MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 22-7 Prihodi iz udžeta Ukupno za projekat Letnje učio i e 3 Opšte usluge ZGRADE I GRAĐEVIN KI OBJEKTI Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 22-8 Prihodi iz udžeta Ukupno za projekat Dodela lap topva 3 Opšte usluge 2 MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 22- Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat Đa i prvaci 3 Opšte usluge 2 MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat

97 Prihodi iz udžeta Ukupno za projekat Đa i generacije 3 Opšte usluge 2 MAŠINE I OPREMA.... Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta.... Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 22-3 Prihodi iz udžeta.... Ukupno za projekat Bezbednost sao raćaja a putevima 92 Osnovno obrazovanje 422 TROŠKOVI PUTOVANjA USLUGE PO UGOVORU NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA.. Izvori finansiranja za funkciju 92 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za projekat 22-3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat Izvori finansiranja za program 22 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Srednje obrazovanje 23- Funkcionisanje srednjih škola 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju

98 3. Izvori finansiranja za programsku aktivnost 23- Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 23 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Izvori finansiranja za Prihodi iz udžeta Transferi od drugih nivoa vlasti Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za JAVNO PREDU)EĆE "POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC" 62 Lokalna samouprava 62- Funk lokalne samouprave i gradskih opšti a 62 Razvoj zajednice PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 4 (ZARADE) SOCIJALNI DOPRINOSI NA 42 TERET POSLODAVCA SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA NAKNADE ZA ZAPOSLENE STALNI TROŠKOVI USLUGE PO UGOVORU TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE MATERIJAL OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI MAŠINE I OPREMA NEMATERIJALNA

99 3.2 IMOVINA Izvori finansiranja za funkciju 62 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62- Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 62 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Izvori finansiranja za glavu 3. Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za glavu DEČIJI KULTURNI CENTAR MAJDAN 2 Razvoj kulture 2- Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 82 Usluge kulture PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 4 (ZARADE) SOCIJALNI DOPRINOSI NA 42 TERET POSLODAVCA SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA NAKNADE ZA ZAPOSLENE STALNI TROŠKOVI USLUGE PO UGOVORU TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE MATERIJAL OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI MAŠINE I OPREMA.. 99

100 Izvori finansiranja za funkciju 82 Prihodi iz udžeta Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Transferi od drugih nivoa vlasti Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2- Prihodi iz udžeta Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Transferi od drugih nivoa vlasti Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 2 Prihodi iz udžeta Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Transferi od drugih nivoa vlasti Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program Izvori finansiranja za glavu 3.2 Prihodi iz udžeta Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Transferi od drugih nivoa vlasti Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za glavu FOND "ISIDORA EKULIĆ" 2 Razvoj kulture 2- Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 82 Usluge kulture 42 STALNI TROŠKOVI USLUGE PO UGOVORU PRATEĆI TROŠKOVI )ADUŽIVANjA NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE

101 Izvori finansiranja za funkciju 82 Prihodi iz udžeta Ukupno za funkciju Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2- Prihodi iz udžeta Ukupno za programsku aktivnost Izvori finansiranja za program 2 Prihodi iz udžeta Ukupno za program Izvori finansiranja za glavu 3.3 Prihodi iz udžeta Ukupno za glavu Izvori finansiranja za razdeo 3 Prihodi iz udžeta Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Transferi od drugih nivoa vlasti Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za razdeo Izvori finansiranja ukupno Prihodi iz udžeta Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Donacije od eđu arod ih organizacija Transferi od drugih nivoa vlasti Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina UKUPNO III POSEBNE ODREDBE Čla 7.

102 Okvir za potroš ju Opšti e Savski venac ut rđe čla o. ove Odluke u eća a se za iznos sredstava koja budu preneta u toku 2 godine iz udžeta Grada i Republike, kao i za iznos sredstava koji Opšti a ostvari po osnovu donacija i namenskih transfera. Ova sredstva će se koristiti na osnovu akta Predsednika opšti e. Na osnovu akta Predsednika opšti e iz stava jedan ovog čla a Odeljenje za finansije otvara odgo arajuće aproprijacije za iz rše je rashoda. Čla 8. Iznos od dinara koji se odnosi na planirani prihod od zakupa poslovnog prostora definisan je čla o. Odluke o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 2. godini. Raspored planiranih primanja iz stava jedan ovog čla a usvaja komisija za investicije Veća Gradske opšti e Savski venac. Čla 9. Raspored i korišće je sredstava ut rđe ih u čla u 6. ove Odluke (poseban deo udžeta), rši se na osnovu godiš jeg finansijskog plana koji donosi Načel ik opšti ske uprave. Raspored primanja rši se po tro eseč i kvotama za iz rše je udžeta. Tro eseč e kvote donosi Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e na predlog Odeljenja za finansije. Čla. Sredstva odobrena ovom Odlukom, i tro eseč i kvotama prenose se na odgo arajuće podraču e indirektnih udžetskih korisnika na osnovu finansijskih planova. Čla. Sredstva udžeta pre osiće se udžetski korisnicima srazmerno ostvarenim prihodima. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci udžeta iz rša aće se po prioritetima i to: ut rđe e zakonskim propisima na postojeće nivou i minimalni stalni troško i neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika udžetskih sredstava. Čla 2. Ako se u toku godine izdaci po ećaju ili primanja smanje Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e, na predlog Odeljenja za finansije ože privremeno obustaviti iz rše je pojedinih izdataka, ne duže od 4 dana. Čla 3. Nabavkom male vrednosti u smislu Zakona o javnim nabavkama smatra se nabavka čija je procenjena vrednost definisana Zakonom kojim se utrđuje udžet Republike Srbije. Čla 4. Pojedi ač e isplate raspoređe e u Posebnom delu udžeta na ekonomskoj klasifikaciji 48 dotacije nevladinim organizacijama, ekonomskoj klasifikaciji 472 naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta, ekonomskoj klasifikaciji 46 nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi,ekonomskoj klasifikaciji 44 socijalna davanja zaposlenima, ekonomskoj klasifikaciji klase izdaci za nefinansijsku imovinu ršiće se na osnovu posebnih akata Predsednika opštine. Radi praće ja namenskog korišće ja sredstava sa ekonomske klasifikacije klase Izdaci za nefinansijsku imovinu, akt Predsednika opšti e o a gažo a ju sredstava treba da sadrži i naznaku odgo arajućih programskih sredstava. Čla. Naknada odbornicima za prisustvo na sednici kupšti e opšti e ršiće se primenom Odluke o naknadama i drugim primanjima opšti skih odbornika i platama lica koje bira, imenuje i postavlja SO Savski venac, koja će regulisati eseč u isplatu odbornicima za prisustvo na sednici prema podacima koje dostavi struč a služ a kupšti e opšti e. Čla 6. Isplata zarada zaposlenih ršiće se prema jedinstvenim elementima primenjenim radi ujed ača a ja javne potroš je na nivou grada u okviru konsolidovanih sredstava propisanih na nivou Republike. Čla 7. Ukoliko se u toku godine ostvari išak prihoda iznad klasič og okvira udžeta opšti e Savski venac, sredstva će se preneti u sledeću godinu i koristiti se za realizaciju prenetih obaveza iz prethodne godine ili za programe koje usvoji Predsednik opšti e, uz saglasnost Veća gradske opšti e i odobrenja kupšti e opšti e Savski venac. Čla 8. 2

103 Sredstva tekuće udžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu ut rđe e aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. O upotrebi tekuće udžetske rezerve odlučuje Predsednik opšti e posebnim aktom na predlog Odeljenja za finansije u skladu sa Zakonom o udžetsko sistemu. Čla 9. Naloge za prenos sredstava i naloge za elektronsko plaća je iz sredstava KRT-a koji pripadaju direktnim korisnicima udžeta, na osnovu ove Odluke, i tro eseč ih kvota potpisuje Predsednik opšti e ili lice koje ovlasti Predsednik opšti e. Naloge za elektronsko plaća je sredstava sa podraču a KRT-a koji pripadaju indirektnim korisnicima udžeta na osnovu ove Odluke, i tro eseč ih kvota potpisuje o lašće o lice indirektnih korisnika udžeta gradske opšti e Savski venac. Čla 2. Odeljenje za finansije Gradske opšti e Savski venac obavezno je da redovno prati iz rše je udžeta i najmanje dva puta godiš je, odnosno u roku od dana po isteku šesto eseč og i de eto eseč og perioda, i for iše Predsednika opšti e i Veće Gradske opšti e. U roku od dana po do oše ju iz eštaja iz stava jedan ovog čla a Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e usvaja i dostavlja iz eštaj kupšti i opšti e u skladu sa Zakonom o udžetsko sistemu. Čla 2. Korisnici udžetskih sredstava duž i su da na zahtev Odeljenja za finansije stave na uvid dokumentaciju i dostave podatke na osnovu kojih se rši finansiranje njihovih izdataka. Odeljenje za finansije ože ostvariti uvid u dokumentaciju i promet na raču i a preko kojih se rši finansiranje izdataka udžetskih korisnika. Čla 22. U skladu sa Zakonom o udžetsko sistemu Sl. glasnik RS, br. 4/29, 73/2, /2, /2, 93/22, 62/23, 63/23 ispr.,8/33 i 42/24 ) Predsednik opšti e ože u toku godine, na predlog Odeljenja za finansije iz ršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određe ih rashoda za iznos koji se umanjuje. Čla 23. U cilju o ez eđi a ja sredstava za finansiranje tekuće likvidnosti, udžet Opšti e ože privremeno pozajmiti sredstva sa podraču a za redovno poslovanje direktnih, odnosno indirektnih korisnika udžeta opšti e, odnosno sa konsolidovanog raču a trezora opšti e, prenosom sredstava sa raču a za interne pozajmice. Čla 24. Ukoliko u toku realizacije sredstava pred iđe ih ovom Odlukom dođe do izmena u propisima koji defi išu standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za udžetski sistem, Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e će iz ršiti odgo arajuće izmene ove Odluke na predlog odeljenja za finansije. Čla 2. Indirektni korisnici udžetskih sredstava pre eće na raču Iz rše je udžeta GO Savski venac godine sredstva koja nisu utroše a za finansiranje rashoda i izdataka u 2 godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Odlukom o izmeni i dopuni odluke o udžetu opšti e Savski venac za 2. godinu, zaključ o sa godine. Čla 26. U skladu sa uputstvom za pripremu odluke o udžetu lokalne vlasti za 2. godinu i projekcijama za 2. i 26. godinu, koje je doneo ministar adleža za poslove finansija na osnovu odredbi čla a 36a Zakona o udžetsko sistemu luž e i glasnik RS br. 4/29, 73/2, /2, /2, 93/22, 62/23, 63/23 ispr.,8/33 i 42/24), i Zakonom o određi a ju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji luž e i glasnik RS br. 4/29), broj zaposlenih kod korisnika udžeta ne ože preći maksimalan broj zaposlenih na eodređe o i određe o vreme, i to : - 6 zaposlenih u lokalnoj administraciji na eodređe o vreme, - 6 zaposlenih u lokalnoj administraciji na određe o vreme, - 7 zaposlenih na eodređe o vreme u ustanovi kulture, - 7 zaposlenih na eodređe o vreme u javnom preduzeću i 3

104 - 2 zaposlena na određe o vreme u javnom preduzeću. Čla 27. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u luž e o listu grada Beograda, a pri e ji aće se danom usvajanja na kupšti i. 4

105 kupšti a Gradske opšti e Savski venac na 23. sednici, održa oj godine, na osnovu čla a 63. Zakona o udžetsko sistemu luž e i glasnik RS, broj 4/9, 73/, /, /, 93/2, 62/3, 63/3-ispr., 8/3 i 42/4), Odluke o obimu sredstava za rše je poslova Grada i gradskih opšti a i u rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu odnosno gradskim opšti a a u 2. godini Sl. list Grada Beograda / i čla a 7. Statuta Gradske opšti e Savski venac Sl. list Grada Beograda, br.4/8, 8/, 3/, 33/3 i 36/3) donela je sledeću O D L U K U O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2 GODINU I OPŠTI DEO Čla. Ukupan obim sredstava udžeta Gradske opšti e Savski venac za 2. godinu (u daljem tekstu Odluka) ut rđuje se u iznosu od dinara. Obim sredstava za namensku i opštu potroš ju udžeta Gradske opšti e Savski venac za 2. godinu prema Odluci o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 2. godini ut rđuju se u ukupnom iznosu od dinara i iskazani su u stavu. ovog čla a. Planirane refundacije iznose dinara. Obim planiranih prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu od dinara i sredstva za opštu potroš ju u iznosu od dinara iskazani su u stavu. ovog čla a. U ovom stavu iskazana su i sredstvaostalih izvora u ukupnom iznosu dinara.takođe u ovom stavu su iskazana i preneta sredstva iz ranijih godina i iznosu dinara. Ova sredstva se raspoređuju po sledeći programima: Sredstva klasič og dela udžeta Namenska sredstva zakupa Namenska sredstva Evropske unije Sredstva Komesarijata za izbeglice.668 Namenska sredstva za atičare Namenska sredstva od otkupa stanova.37.7 Sredstva samodoprinosa Program "Naša kuća" i "Naše d orište" Program skupšti e stanara Sredstva za komunalnu inspekciju 94.6 Sredstva za građe i sku inspekciju Preneta sredstva refundacija Sopstveni prihodi DKC Majdan Kancelarija za mlade 6.82 Program ekologija LEAP 6.3 Sredstva za elementarne nepogode Program "Bezbednost u sao raćaju" 3.. UKUPNO Čla 2.

106 Primanja udžeta Opšti e Savski venac iz čla a. ove Odluke za 2. godinu ut rđe a su Odlukom o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koje pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 2. godini. Ukupna primanja iz stava. ovog čla a u eća aju se za iznos prenetih eutroše ih sredstava udžeta i prenetih namenskih sredstava na dan godine. Ukupna primanja se u eća aju i za namenska sredstva transferisana iz udžeta Grada i Republike, sredstava ostvarenih po osnovu donacija i prihoda koji nisu planirani osnovnom odlukom, a u celosti pripadaju gradskoj opšti i Čla 3. U udžetsku rezervu izdvaja se 2.3. dinara. Čla 4. Ukupan iznos koji se raspoređuje za finansiranje indirektnih korisnika udžetskih sredstava J.P. Poslovni prostor Savski venac, DKC Majdan i Fond Isidora ekulić iskazani su u posebnom delu udžeta. Čla. Primanja po vrstama i izdacima po osnovnim namenama ut rđuju se u sledeći iznosima: PLAN PRIHODA ZA 2 KLA IČAN OKVIR NAMENSKI OKVIR 73 Porez na imovinu Porez na zarade Kamate Prihodi organa Administrativne takse Mandantne kazne Mešo iti prihodi Prihodi od trž. organizacija Bruto zakup izvor Refundacije Preneta eutroše a sredstva (izvor 3) i ostali izvori U K U P N O Razdeo Program SREDSTVA ISKAZANA PO PROGRAMSKOM BUDžETU aktivnos t ska klasifika OPIS Sredstva iz udžeta 6 Sredstva iz ostalih izvora SKUPŠTINA OPŠTINE 62 PROGRAM - Lokalna samouprava 62 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

107 poslovi i spoljni poslovi Prihodi iz udžeta PREDSEDNIK, OPŠTINSKO VEĆE 62 PROGRAM - Lokalna samouprava 62 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Prihodi iz udžeta Projekat HINT Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Opšte usluge 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 8.47 Neutroše a sredstva donacija iz prethodnih godina Projekat - MILD Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Opšte usluge Izvori finansiranja za funkciju : 6 Donacije od eđu arod ih organizacija Projekat LOT I LOT4 Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu Neutroše a sredstva donacija iz prethodnih godina PRAVOBRANILAŠTVO GO SAVSKI VENAC 62 PROGRAM - Lokalna samouprava 62 4 Pravo ra ilaštvo GO Savski venac Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta OPŠTINSKA UPRAVA Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta 2. Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta.3. Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Izvori finansiranja za funkciju 3 (2): Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Izvori finansiranja za funkciju 8 Prihodi iz udžeta 4. Izvori finansiranja za funkciju 4 Prihodi iz udžeta Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Izvori finansiranja za funkciju 3 () 7

108 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Izvori finansiranja za funkciju 4 () 7 Transferi od drugih nivoa vlasti 7. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 3. Izvori finansiranja za funkciju (6): 2 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine.. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 6.. Izvori finansiranja za funkciju 3 (6): 2 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine.. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Izvori finansiranja za funkciju 3 (2): 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 94.6 Izvori finansiranja za funkciju 3 (22): 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM 3 - Razvoj kulture 2 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (2) Prihodi iz udžeta 3. Podsticaj kulturnom i u et ičko stvaralaštvu 2 2 (2) Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM 4 - Razvoj sporta i omladine 3 Podrška lokalnim sportskim organizacijama udružr ji a i savezima (2) Prihodi iz udžeta.3. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Podrška predškolsko, školsko i rekreativnom 3 2 sportu i masovnoj fizičkoj kulturi (2) Prihodi iz udžeta.. 6 PROGRAM 2 - Komunalna delatnost 6 2 Funkcija 3, Održava je stambenih zgrada (9) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 7.7 Funkcija 4, Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (9) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Funkcija 3, Ostale komunalne usluge (2) Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM 2 - Komunalna delatnost 6 PROJEKAT Našakuća (8) Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROJEKAT - Naše dvorišta (8) Prihodi iz udžeta.. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM 4 - Razvoj turizma 2 Upravljanje razvojem turizma (2) Prihodi iz udžeta PROGRAM 6 - Zaštita život e sredine 4 Upravljanje zaštito život e sredine i 8

109 prirodnih vrednosti (2) Prihodi iz udžeta Kancelarija za mlade (27) Ekonomski poslovi nekfalikovani na drugom mestu 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM 8 - Predškolsko vaspitanje 2 Funkcionisanje predškolskih ustanova (2) Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM 9 - Osnovno obrazovanje 22 Projekat - Ishrana i s eštaj (3) Prihodi iz udžeta Projekat - Tekuće popravke škola (2) Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Projekat - Prevoz uče ika (3) Osnovno obrazovanje Prihodi iz udžeta Projekat - Nagrade uče i i a (3) Osnovno obrazovanje Prihodi iz udžeta Projekat - Softveri - Razni (3-2) Osnovno obrazovanje 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Projekat - UV skrinovi (2) Prihodi iz udžeta Projekat - Letnje učio i e (2) Prihodi iz udžeta Projekat - OŠ"V. Mišić" - nadogradnja (2) Prihodi iz udžeta Projekat - Dodela lap top raču ara (2) Prihodi iz udžeta Projekat - Đa i prvaci (2) Prihodi iz udžeta Projekat - Đa i generacije (2) Prihodi iz udžeta Projekat - Oprema za škole (2) Prihodi iz udžeta Projekat Bezbednost sao raćaja na putevima (33) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM - Srednje obrazovanje 23 Funkcionisanje srednjih škola Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM - Socijalna i dečija zaštita 9 Socijalne po oći () 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste s eštaja (2) Prihodi iz udžeta.49. Podrška socio humanitarnim organizacijama (2) Prihodi iz udžeta. 9

110 9 Aktivnost Crvenog krsta (2) Prihodi iz udžeta Socijalne po oći (4) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Socijalne po oći (3) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM 2 Primarna zdravstvena zaštita 8 (2) 8 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvena zaštite Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina JP POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC 62 PROGRAM Lokalna samouprava 62 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Funkcija 62 (): Prihodi iz udžeta Funkcija 62 (2): Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina DKC MAJDAN 2 PROGRAM 3 - Razvoj kulture 2 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (2) Prihodi iz udžeta 3.9. Usluge kultura () Prihodi iz udžeta Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (24) 4 Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Fond "Isidora sekulić" Prihodi iz udžeta.7.6 U K U P N O REFUNDACIJE Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu (23) Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta 3. Svega za programsku aktivnost 62-: 3. Opšte usluge (23) Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (23) Izvori finansiranja za funkciju 4: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 7. Svega za programsku aktivnost 62-: U K U P N O

111 II POSEBAN DEO Čla 6. Ukupan obim sredstava udžeta Gradske opšti e Savski venac za 2. godinu u iznosu od dinara raspoređuju se po korisnicima nosiocima razdela prema ekonomskim i funkcionalnim klasifikacijama i izvorima finansiranja P O S E B A N D E O Razdeo Glava Program Programska aktivnost - projekat Funkcija Pozicija Ekonomska klasifikacija Sredstva iz OPIS Sredstva iz udžeta ostalih izvora Ukupna javna sredstva SKUPŠTINA OPŠTINE 6 2 PROGRAM - Lokalna samouprava 6 2 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Stalni troško i Troško i putovanja Usluge po ugovoru Ostale donacije, dotacije i transferi Dotacije nevladinim 49 9 organizacijama Administrativni transferi iz udžeta - Sredstva rezerve Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: PREDSEDNIK, OPŠTINSKO VEĆE 6 PROGRAM - Lokalna

112 2 samouprava 6 2 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Usluge po ugovoru Ostale donacije, dotacije i transferi Naknade za socijalnu zaštitu iz 2 48 udžeta Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: Projekat - HINT Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Opšte usluge 42 3 Usluge po ugovoru Izvori finansiranja za funkciju : 6 Donacije od eđu arod ih organizacija Projekat - MILD Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Neutroše a sredstva donacija iz prethodnih godina Svega za projekat 4-: Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Opšte usluge 42 2 Troško i putovanja 2

113 42 3 Usluge po ugovoru Tekuće popravke i održa a je Dotacije nevladinim organizacijama Nematerijalna imovina Izvori finansiranja za funkciju : 6 Donacije od eđu arod ih organizacija Svega za projekat 4-2: Projekat LOT- i Lot-4 (28) 9 Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu 4 4 Socijalna davanja zaposlenima Usluge po ugovoru Materijal Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 9: Donacije od eđu arod ih organizacija Svega za programsku aktivnost 9-: PRAVOBRANILAŠTVO GO SAVSKI VENAC PROGRAM - Lokalna samouprava Pravo ra ilaštvo GO Savski venac Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Plate, dodaci i naknade 4 zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret 2 poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Ostale donacije, dotacije i transferi Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta

114 Svega za programsku aktivnost 62-4: OPŠTINSKA UPRAVA 6 2 PROGRAM - Lokalna samouprava Program nacionalnih manjina 9 Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-8: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 2. Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta 2. Svega za programsku aktivnost 62-: Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi No ča e kazne i penali po reše ju sudova Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge 42 6 Materijal Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Dobrovoljni transferi od fizičkih i 8 pravnih lica

115 Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge (2) 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti Maši e i oprema Nematerijalna imovina Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Transferi opšteg karaktera iz eđu različitih nivoa vlasti 44 4 Prateći troško i zaduži a ja Izvori finansiranja za funkciju 8: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Naknade troško a za zaposlene Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi Stalni troško i Troško i putovanja Usluge po ugovoru Ostale donacije, dotacije i 48 transferi Dotacije nevladinim organizacijama Porezi, obavezne takse, kazne i 6. 6.

116 2 penali Izvori finansiranja za funkciju 4: Prihodi iz udžeta Dobrovoljni transferi od fizičkih i 8 pravnih lica Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (2) Porezi, obavezne takse, kazne i penali Izvori finansiranja za funkciju 4: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge () 42 2 Troško i putovanja 42 3 Usluge po ugovoru 42 6 Materijal Izvori finansiranja za funkciju 3: 3 Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada () 42 2 Troško i putovanja.... Izvori finansiranja za funkciju 4: 7 Transferi od drugih nivoa vlasti Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-:.... Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi (6) 6

117 No ča e kazne i penali po reše ju sudova Izvori finansiranja za funkciju : Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine.... Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge (6) Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: 2 3 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine.. Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge (2) 42 4 Specijalizovane usluge Izvori finansiranja za funkciju 3: 3 Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge (22) 42 4 Specijalizovane usluge Izvori finansiranja za funkciju 3: 3 Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: PROGRAM 3 - Razvoj kulture 2 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je.. 7

118 Nematerijalna imovina.. Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 2-: Podsticaj kulturnom i u et ičko stvaralaštvu (2) 3 Usluge kultura (2) Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 2-2: PROGRAM 4 - Razvoj sporta i omladine Podrška lokalnim sportskim organizacijama udružr ji a i savezima (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 3-: Podrška predškolsko, školsko i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta.... Svega za programsku aktivnost 3-2: PROGRAM 2 - Komunalna 8

119 delatnost 6 2 Održava je stambenih zgrada (9) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Materijal Maši e i oprema Nematerijalna imovina Izvori finansiranja za funkciju 3: 3 Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 6-2: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (9) 42 Stalni troško i Usluge po ugovoru Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 4: Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 6-2: Ostale komunalne usluge (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 6-4: PROGRAM 2 - Komunalna delatnost 6 PROJEKAT - Naša kuća (8) 9

120 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina Svega za projekat 6-: PROJEKAT - Naše dvorišta (8) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta.... Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina Funkcija 3: Svega za projekat 6-2: PROGRAM 4 - Razvoj turizma 2 Upravljanje razvojem turizma (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 2-: PROGRAM 6 - Zaštita život e sredine Upravljanje zaštito život e sredine i prirodnih vrednosti (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 2

121 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 4-: Kancelarija za mlade (27) 49 Ekonomski poslovi nekfalikovani na drugom mestu 42 3 Usluge po ugovoru Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 49: Prihodi iz udžeta 3 Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Funkcija 49: Svega za programsku aktivnost 4-3: PROGRAM 8 - Predškolsko vaspitanje Funkcionisanje predškolskih ustanova (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 2-: PROGRAM 9 - Osnovno obrazovanje Projekat - Ishrana i s eštaj (3) 9 2 Osnovno obrazovanje 46 Tekući transferi ostalim nivoima 3 vlasti Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta

122 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-: Projekat - Tekuće popravke škola (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina Svega za projekat 22-2: Projekat - Prevoz uče ika (3) 9 2 Osnovno obrazovanje 42 3 Usluge po ugovoru Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-3: Projekat - Nagrade uče i i a (3) 3 Osnovno obrazovanje 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-4: Projekat - Elektronski dnevnik (3-2) 3 Osnovno obrazovanje Nematerijalna imovina

123 Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina Svega za projekat 22-6: Projekat - UV skrinovi (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za projekat 22-7: Projekat - Letnje učio i e (2) 3 Opšte usluge Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za projekat 22-8: Projekat - OŠ"V. Mišić" - nadogradnja (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za projekat 22-: Projekat - Dodela lap top raču ara (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za projekat 22-:

124 Projekat - Đa i prvaci (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za projekat 22-2: Projekat - Đa i generacije (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema.... Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta.... Svega za projekat 22-3: Projekat - Oprema za škole (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za projekat 22-4: Projekat - Bezbednost sao raćaja na putevima (33) 9 2 Osnovno obrazovanje 42 2 Troško i putovanja Usluge po ugovoru Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta.. Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-: PROGRAM - Srednje obrazovanje Funkcionisanje srednjih škola 3 Opšte usluge (2) 24

125 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina 8.9 Svega za programsku aktivnost 23-: Socijalne po oći () Socijalna po oć ugrože o sta ov ištvu nekfalifikovana na drugom mestu Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 2. Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 7: Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Funkcija 7: Svega za programsku aktivnost 9-: Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste s eštaja (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 9-2: Podrška socio - humanitarnim organizacijama (2) 3 Opšte usluge Zgrade i građe i ski objekti.. Izvori finansiranja za funkciju 3: 2

126 Prihodi iz udžeta.. Svega za programsku aktivnost 9-3: Aktivnost Crvenog krsta (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 9-: Socijalne po oći (4) 9 Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu 47 2 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta Izvori finansiranja za funkciju 9: 3 Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-: Socijalne po oći (3) Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka Izvori finansiranja za funkciju 4: Neraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-: PROGRAM 2 - Primarna zdravstvena zaštita (2) Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvena zaštite 3 Opšte usluge 26

127 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti Maši e i oprema Nematerijalna imovina Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 8-: JP "Poslovni prostor Savski venac" PROGRAM - Lokalna samouprava Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a 62 Razvoj zajednice 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret 2 poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Naknade troško a za zaposlene Stalni troško i Usluge po ugovoru Materijal Ostale donacije, dotacije i transferi Porezi, obavezne takse, kazne i 2 penali No ča e kazne i penali po 3 reše ju sudova Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: Razvoj zajednice (2) 42 Tekuće popravke i održa a je Porezi, obavezne takse, kazne i penali Zgrade i građe i ski objekti

128 2 Maši e i oprema Nematerijalna imovina Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina 7.. Svega za programsku aktivnost 62-: DKC MAJDAN 2 PROGRAM 3 - Razvoj kulture 2 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (2) 82 Opšte usluge 48 2 Porezi, obavezne takse, kazne i penali Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 2-: Usluge kultura () 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Naknade troško a za zaposlene Stalni troško i Usluge po ugovoru Materijal Ostale donacije, dotacije i transferi Izvori finansiranja za funkciju 82: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 2-: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (24) 82 Usluge kultura 28

129 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Naknade troško a za zaposlene Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi Stalni troško i Troško i putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Materijal Prateći troško i zaduži a ja Porezi, obavezne takse, kazne i penali Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 82: Prihodi iz udžeta 4 Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 2-: Fond "Isidora sekulić" 2 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture () 82 Usluge kulture 42 Stalni troško i Usluge po ugovoru Prateći troško i zaduži a ja Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta Porezi, obavezne takse, kazne i penali Izvori finansiranja za funkciju 82: 29

130 Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Funkcija 82: Svega za programsku aktivnost 2-: U K U P N O REFUNDACIJE 6 2 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a 9 Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu (23) 47 2 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge (23) 42 Tekuće popravke i održa a je Materijal Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (23) 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Stalni troško i

131 42 3 Usluge po ugovoru.... Izvori finansiranja za funkciju 4: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz 3 predhodnih godina 7. Svega za programsku aktivnost 62-: U K U P N O III POSEBNE ODREDBE Čla 7. Okvir za potroš ju Opšti e Savski venac ut rđe čla o. ove Odluke u eća a se za iznos sredstava koja budu preneta u toku 2 godine iz udžeta Grada i Republike, kao i za iznos sredstava koji Opšti a ostvari po osnovu donacija i namenskih transfera. Ova sredstva će se koristiti na osnovu akta Predsednika opšti e. Na osnovu akta Predsednika opšti e iz stava. ovog čla a Odeljenje za finansije otvara odgo arajuće aproprijacije za iz rše je rashoda. Čla 8. Iznos od dinara koji se odnosi na planirani prihod od zakupa poslovnog prostora definisan je čla o 4. Odluke o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 2. godini. Raspored planiranih primanja iz stava. ovog čla a usvaja Komisija za investicije Veća Gradske opšti e Savski venac. Čla 9. Raspored i korišće je sredstava ut rđe ih u čla u 7. ove Odluke (poseban deo udžeta), rši se na osnovu godiš jeg finansijskog plana koji donosi Načel ik opšti ske uprave. Raspored primanja rši se po tro eseč i kvotama za iz rše je udžeta. Tro eseč e kvote donosi Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e na predlog Odeljenja za finansije Odseka za udžet i trezor. Tro eseč e kvote za iz rše je udžeta ut rdiće Odeljenje za finansije Odsek za udžet i trezor na predlog korisnika udžetskih sredstava tj. Odseka za finansijsko poslovanje Odeljenja za finansije. Čla. Sredstva odobrena ovom Odlukom, i tro eseč i kvotama prenose se na odgo arajuće podraču e indirektnih udžetskih korisnika na osnovu finansijskih planova. Čla. Sredstva udžeta pre osiće se udžetski korisnicima srazmerno ostvarenim prihodima. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci udžeta iz rša aće se po prioritetima i to: ut rđe e zakonskim propisima na postojeće nivou i minimalni stalni troško i neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika udžetskih sredstava. Čla 2. Ako se u toku godine izdaci po ećaju ili primanja smanje Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e, na predlog Odeljenja za finansije ože privremeno obustaviti iz rše je pojedinih izdataka, ne duže od 4 dana. Čla 3. Nabavkom male vrednosti u smislu Zakona o javnim nabavkama smatra se nabavka čija je procenjena vrednost definisana Zakonom kojim se utrđuje udžet Republike Srbije. Čla 4. Pojedi ač e isplate raspoređe e u Posebnom delu udžeta na ekonomskoj klasifikaciji 48 dotacije nevladinim organizacijama, ekonomskoj klasifikaciji 472 naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta, ekonomskoj 3

132 klasifikaciji 46 nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi,ekonomskoj klasifikaciji 44 socijalna davanja zaposlenima, ekonomskoj klasifikaciji klase izdaci za nefinansijsku imovinu ršiće se na osnovu posebnih akata Predsednika opšti e. Radi praće ja namenskog korišće ja sredstava sa ekonomske klasifikacije klase Izdaci za nefinansijsku imovinu, akt Predsednika opšti e o a gažo a ju sredstava treba da sadrži i naznaku odgo arajućih programskih sredstava. Isplate koje su planirane iznad planiranog okvira za opštu potroš ju ršiće se na osnovu posebnih akata Predsednika opšti e. Čla. Naknada odbornicima za prisustvo na sednici kupšti e opšti e ršiće se primenom Odluke o naknadama i drugim primanjima opšti skih odbornika i platama lica koje bira, imenuje i postavlja SO Savski venac, koja će regulisati eseč u isplatu odbornicima za prisustvo na sednici prema podacima koje dostavi struč a služ a kupšti e opšti e. Čla 6. Isplata zarada zaposlenih ršiće se prema jedinstvenim elementima primenjenim radi ujed ača a ja javne potroš je na nivou grada u okviru konsolidovanih sredstava propisanih na nivou Republike. Čla 7. Ukoliko se u toku godine ostvari išak prihoda iznad klasič og okvira udžeta opšti e Savski venac, sredstva će se prenet u sledeću godinu i koristiti se za realizaciju prenetih obaveza iz prethodne godine ili za programe koje usvoji Predsednik opšti e, uz saglasnost Veća gradske opšti e i odobrenja kupšti e opšti e Savski venac. Čla 8. Odluku o promeni aproprijacija donosi Predsednik opšti e u skladu sa čla o 69. Zakona o udžetsko sistemu Sl. glasnik RS, br. 4/29, 73/2, /2, /2, 93/22, 62/23, 63/23 ispr.,8/33 i 42/24). Sredstva tekuće udžetske rezerve koriste se neplanirane svrhe za koje nisu ut rđe e aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Sredstvima tekuće udžetske rezerve raspolaže Predsednik opšti e. Čla 9. Budžetska rezerva se planira u iznosu od 2.3. dinara. O upotrebi tekuće udžetske rezerve odlučuje Predsednik opšti e posebnim aktom na predlog Odeljenja za finansije u skladu sa čla o 7. Zakona o udžetsko sistemu Sl. glasnik RS, br. 4/29, 73/2, /2, /2, 93/22, 62/23, 63/23 ispr.,8/33 i 42/24). Čla 2. Naloge za prenos sredstava i naloge za elektronsko plaća je iz sredstava KRT-a koji pripadaju direktnim korisnicima udžeta, na osnovu ove Odluke, i tro eseč ih kvota potpisuje Predsednik opšti e ili lice koje ovlasti Predsednik opšti e. Naloge za elektronsko plaća je sredstava sa podraču a KRT-a koji pripadaju indirektnim korisnicima udžeta na osnovu ove Odluke, i tro eseč ih kvota potpisuje o lašće o lice indirektnih korisnika udžeta gradske opšti e Savski venac. Čla 2. Odeljenje za finansije Gradske opšti e Savski venac obavezno je da redovno prati iz rše je udžeta i najmanje dva puta godiš je, odnosno u roku od dana po isteku šesto eseč og i de eto eseč og perioda, i for iše Predsednika opšti e i Veće Gradske opšti e. U roku od dana po do oše ju iz eštaja iz stava. ovog čla a Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e usvaja i dostavlja iz eštaj kupšti i opšti e u skladu sa čla o 76. Zakona o udžetsko sistemu Sl. glasnik RS, br. 4/29, 73/2, /2, /2, 93/22, 62/23, 63/23 ispr.,8/33 i 42/24). Čla

133 Korisnici udžetskih sredstava duž i su da na zahtev Odeljenja za finansije stave na uvid dokumentaciju i dostave podatke na osnovu kojih se rši finansiranje njihovih izdataka. Odeljenje za finansije ože ostvariti uvid u dokumentaciju i promet na raču i a preko kojih se rši finansiranje izdataka udžetskih korisnika. Čla 23. U skladu sa čla o 6. Zakona o udžetsko sistemu Sl. glasnik RS, br. 4/29, 73/2, /2, /2, 93/22, 62/23, 63/23 ispr.,8/33 i 42/24 ) Predsednik opšti e ože u toku godine, na predlog Odeljenja za finansije iz ršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određe ih rashoda za iznos koji se umanjuje. Čla 24. U cilju o ez eđi a ja sredstava za finansiranje tekuće likvidnosti, udžet Opšti e ože privremeno pozajmiti sredstva sa podraču a za redovno poslovanje direktnih, odnosno indirektnih korisnika udžeta opšti e, odnosno sa konsolidovanog raču a trezora opšti e, prenosom sredstava sa raču a za interne pozajmice. Čla 2. Ukoliko u toku realizacije sredstava pred iđe ih ovom Odlukom dođe do izmena u propisima koji defi išu standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za udžetski sistem, Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e će iz ršiti odgo arajuće izmene ove Odluke na predlog odeljenja za finansije. Čla 26. Indirektni korisnici udžetskih sredstava pre eće na raču Iz rše je udžeta GO Savski venac godine sredstva koja nisu utroše a za finansiranje rashoda i izdataka u 2 godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Odlukom o izmeni i dopuni odluke o udžetu opšti e Savski venac za 2 godinu, zaključ o sa godine. Čla 27. U skladu sa uputstvom za pripremu odluke o udžetu lokalne vlasti za 2. godinu i projekcijama za 2. i 26. godinu, koje je doneo ministar adleža za poslove finansija na osnovu odredbi čla a 36a Zakona o udžetsko sistemu luž e i glasnik RS br. 4/29, 73/2, /2, /2, 93/22, 62/23, 63/23 ispr.,8/33 i 42/24), i Zakonom o određi a ju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji luž e i glasnik RS br. 4/29), broj zaposlenih kod korisnika udžeta ne ože preći maksimalan broj zaposlenih na eodređe o i određe o vreme, i to : - zaposlenih u lokalnoj administraciji na eodređe o vreme, - zaposlenih u lokalnoj administraciji na određe o vreme, - 7 zaposlenih na eodređe o vreme u ustanovi kulture, - 7 zaposlenih na eodređe o vreme u javnom preduzeću i - zaposlen na određe o vreme u javnom preduzeću. Čla 28. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Sl. listu grada Beograda, a pri e ji aće se od.7.2 godine. kupšti a Gradske opšti e Savski venac nasednici održa oj godine na osnovu Odluke o obimu sredstava za rše je poslova grada i gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu odnosno Gradskim opšti a a u 2. godini Sl. list grada Beograda, br.96/4) i čla a 7. Statuta Gradske opšti e Savski venac Sl. list grada Beograda, br. 4/8, 8/, 3/2, 33/3 i 36/3) donela je O D L U K U O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2. GODINU 33

134 I OPŠTI DEO Čla. Ukupan obim sredstava udžeta Gradske opšti e Savski venac za 2.godinu (u daljem tekstu Odluka) ut rđuje se u iznosu od dinara. Obim sredstava za namensku i opštu potroš ju udžeta Gradske opšti e Savski venac za 2. godinu prema Odluci o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 2. godini ut rđuju se u ukupnom iznosu od dinara i iskazani su u stavu. ovog čla a. Planirane refundacije iznose dinara. Obim planiranih prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu od dinara i sredstva za opštu potroš ju u iznosu od diniskazani su u stavu. ovog čla a. U ovom čla u iskazana su i preneta sredstva i ostali izvori u ukupnom iznosu dinara. Čla 2. Primanja udžeta Opšti e Savski venac iz čla a. ove Odluke za 2. godinu ut rđe a su Odlukom o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koje pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 2. godini. 34

135 Razd eo Progr am a aktiv nost SREDSTVA ISKAZANA PO PROGRAMSKOM BUDžETU OPIS Sredstva iz Sredstva iz udžeta ostalih izvora SKUPŠTINA OPŠTINE 62 PROGRAM - Lokalna samouprava 62 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Prihodi iz udžeta PREDSEDNIK, OPŠTINSKO VEĆE 62 PROGRAM - Lokalna samouprava 62 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Prihodi iz udžeta Projekat HINT Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Opšte usluge Neutroše a sredstva donacija iz prethodnih godina Projekat MILD Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Opšte usluge Izvori finansiranja za funkciju : 6 Donacije od eđu arod ih organizacija Projekat SPIN Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Neutroše a sredstva donacija iz prethodnih godina PRAVOBRANILAŠTVO GO SAVSKI VENAC 62 PROGRAM - Lokalna samouprava 62 4 Pravo ra ilaštvo GO Savski venac Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta. 3 OPŠTINSKA UPRAVA 62 PROGRAM - Lokalna samouprava 62 7 Kancelarija za mlade Prihodi iz udžeta Program nacionalnih manjina Prihodi iz udžeta 2 62 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta 2. Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta.2. Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Prihodi iz udžeta 6. Izvori finansiranja za funkciju 4 Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Izvori finansiranja za funkciju 4 (2): Prihodi iz udžeta omsk a klasifi 3

136 Opšte usluge () 7 Transferi od drugih nivoa vlasti Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Transferi od drugih nivoa vlasti Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 87. Izvori finansiranja za funkciju : 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 9.. Opšte usluge (6) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 4.. Izvori finansiranja za funkciju 3: 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 24.6 Opšte usluge (2) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Kancelarija za mlade (27) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina.33 2 PROGRAM 3 - Razvoj kulture 2 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (2) Prihodi iz udžeta Podsticaj kulturnom i u et ičko stvaralaštvu (2) Prihodi iz udžeta Podsticaj kulturnom i u et ičko stvaralaštvu (3) Prihodi iz udžeta 3 3 PROGRAM 4 - Razvoj sporta i omladine 3 Podrška lokalnim sportskim organizacijama udružr ji a i savezima (2) Prihodi iz udžeta.. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Podrška predškolsko, školsko i rekreativnom sportu i 3 2 masovnoj fizičkoj kulturi (2) Prihodi iz udžeta.. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 8.82 JP "Poslovni prostor Savski venac" 62 PROGRAM - Lokalna samouprava 62 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Izvori finansiranja za funkciju 62: Prihodi iz udžeta Prihodi iz udžeta PROGRAM 2 - Komunalna delatnost 6 2 Održava je stambenih zgrada (9) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 7.7 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (9) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ostale komunalne usluge (2) Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ostale komunalne usluge (7) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM 2 - Komunalna delatnost Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROJEKAT - Naše dvorišta (8) Prihodi iz udžeta.. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM 4 - Razvoj turizma 36

137 2 Upravljanje razvojem turizma (2) Prihodi iz udžeta PROGRAM 6 - Zaštita život e sredine 4 Upravljanje zaštito život e sredine i prirodnih vrednosti (2) 4 Prihodi iz udžeta 9. Upravljanje zaštito život e sredine i prirodnih vrednosti (3) Prihodi iz udžeta Upravljanje komunalnim otpadom (3) Prihodi iz udžeta Praće je kvaliteta elemenata život e sredine (26) Ekonomski poslovi nekfalikovani na drugom mestu 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Zaštita prirodnih vrednosti i u apređe je područja sa prirodnim svojstvima (3) Prihodi iz udžeta 2 PROGRAM 8 - Predškolsko vaspitanje 2 Funkcionisanje predškolskih ustanova (2) Prihodi iz udžeta PROGRAM 9 - Osnovno obrazovanje 22 Projekat - Ishrana i s eštaj (3) Prihodi iz udžeta Projekat - Tekuće popravke škola (2) Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Projekat - Prevoz uče ika (3) Osnovno obrazovanje Prihodi iz udžeta Projekat - Nagrade uče i i a (3) Osnovno obrazovanje Prihodi iz udžeta Projekat - Transferi škola a (3) Osnovno obrazovanje Prihodi iz udžeta 22 6 Projekat - Softveri - Razni (3-2) Osnovno obrazovanje Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Projekat - UV skrinovi (2) Prihodi iz udžeta Projekat - Letnje učio i e (2) Prihodi iz udžeta Projekat - OŠ "Anton Skala" - nadogradnja (2) Prihodi iz udžeta Projekat - OŠ"V. Mišić" - nadogradnja (2) Prihodi iz udžeta.. 22 Projekat - Dodela lap top raču ara (2) Prihodi iz udžeta Projekat - Đa i prvaci (2) Prihodi iz udžeta Projekat - Đa i generacije (2) Prihodi iz udžeta Projekat - Oprema za škole (2) Prihodi iz udžeta

138 22 Projekat Bezbednost sao raćaja na putevima (33) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina PROGRAM - Srednje obrazovanje 23 Funkcionisanje srednjih škola Prihodi iz udžeta PROGRAM - Socijalna i dečija zaštita 9 Socijalne po oći (3) Prihodi iz udžeta 3 9 Socijalne po oći () 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 9 2 Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste s eštaja (2) Prihodi iz udžeta Podrška socio - humanitarnim organizacijama (2) Prihodi iz udžeta. 9 4 Savetodavno-terapijske i socijalno edukativne usluge (3) Prihodi iz udžeta 4. 9 Aktivnost Crvenog krsta (2) Prihodi iz udžeta Aktivnost Crvenog krsta (3) Prihodi iz udžeta 9 6 Dečija zaštita (3) Prihodi iz udžeta 3 9 Socijalne po oći (4) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Socijalne po oći (3) 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Projekat LOT- i Lot-4 (28) Neutroše a sredstva donacija iz prethodnih godina PROGRAM 2 - Primarna zdravstvena zaštita (2) 8 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvena zaštite Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina DKC MAJDAN 2 PROGRAM 3 - Razvoj kulture 2 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (2) Prihodi iz udžeta 3.9. Usluge kultura () Prihodi iz udžeta Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (24) 4 Sopstveni prihodi udžetskih korisnika 2.8. Fond "Isidora sekulić" Prihodi iz udžeta U K U P N O REFUNDACIJE Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu (23) Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta 3. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Svega za programsku aktivnost 62-: 3. Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i 38

139 spoljni poslovi (23) Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta.. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 4. Opšte usluge (23) Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (23) Izvori finansiranja za funkciju 4: Prihodi iz udžeta Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Osnovno obrazovanje (23) Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta 3. 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 3. Svega za programsku aktivnost 62-: PROGRAM - Lokalna samouprava 62 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Razvoj zajednice JPPP Izvori finansiranja za funkciju 62: 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina 8.. Svega za programsku aktivnost 62-: 8.. U K U P N O Ukupna primanja iz stava. ovog čla a u eća aju se za visinu procenjenih prenetih eutroše ih sredstava udžeta i namenskih programa na dan godine, za namenska sredstva transferisana iz udžeta Grada i Republike, kao i po osnovu ostvarenih donacija, transfera, refundacija i sopstvenih prihoda. Čla 3. U udžetsku rezervu izdvaja se dinara. Čla 4. 39

140 Ukupan iznos koji se raspoređuje za finansiranje indirektnih korisnika udžetskih sredstava J.P. Poslovni prostor Savski venac, DKC Majdan i Fond Isidora ekulić iskazani su u posebnom delu udžeta. Čla. Primanja po vrstama i izdacima po osnovnim namenama ut rđuju se u sledeći iznosima: II POSEBAN DEO Čla 6. Ukupan obim sredstava udžeta Gradske opšti e Savski venac za 2. godinu u iznosu od dinara raspoređuju se po korisnicima nosiocima razdela prema ekonomskim i funkcionalnim klasifikacijama i izvorima finansiranja. KLA IČAN OKVIR 73 Porez na imovinu Porez na zarade Kamate Prihodi organa Administrativne takse Mandantne kazne Mešo iti prihodi PLAN PRIHODA ZA 2 NAMENSKI OKVIR 742 Bruto zakup izvor Refundacije Procenjena eutroše a sredstva (izvor 3) i ostali izvori P O S E B A N D E O 4

141 Razdeo Glava Program Programska aktivnost - projekat Funkcija Ekonomska klasifikacija OPIS Sredstva iz udžeta Sredstva iz ostalih izvora Ukupna javna sredstva SKUPŠTINA OPŠTINE 62 PROGRAM - Lokalna samouprava 62 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Stalni troško i Troško i putovanja Usluge po ugovoru Ostale donacije, dotacije i 73.4 transferi Dotacije nevladinim 2. organizacijama Administrativni transferi iz udžeta - Sredstva rezerve Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost : PREDSEDNIK, OPŠTINSKO VEĆE PROGRAM - Lokalna samouprava Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 4 Plate, dodaci i naknade

142 zaposlenih (zarade) 42 Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Troško i putovanja.. 46 Ostale donacije, dotacije i transferi Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost : Projekat HINT Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Opšte usluge 422 Troško i putovanja Usluge po ugovoru Izvori finansiranja za funkciju : 6 Donacije od eđu arod ih organizacija Neutroše a sredstva donacija iz prethodnih godina Svega za projekat 4-: Projekat MILD Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Opšte usluge 422 Troško i putovanja 423 Usluge po ugovoru Izvori finansiranja za funkciju : 6 Donacije od eđu arod ih 2 organizacija 2 Neutroše a sredstva donacija iz prethodnih godina Svega za projekat 4-2: Projekat SPIN Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi Opšte usluge 422 Troško i putovanja Usluge po ugovoru 42

143 6 Izvori finansiranja za funkciju : Donacije od eđu arod ih organizacija Neutroše a sredstva donacija iz prethodnih godina Svega za projekat 4-3: PRAVOBRANILAŠTVO GO SAVSKI VENAC PROGRAM - Lokalna samouprava Pravo ra ilaštvo GO Savski venac Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 4 Plate, dodaci i naknade.366. zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret 96. poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Ostale donacije, dotacije i 79. transferi 79. Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost : Opšte usluge 426 Materijal.. Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta.. Svega za programsku aktivnost. 62-4:. 3 OPŠTINSKA UPRAVA PROGRAM - Lokalna 62 samouprava 62 7 Kancelarija za mlade 49 Ekonomski poslovi nekfalikovani na drugom mestu 422 Troško i putovanja 423 Usluge po ugovoru 48 Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 49: 43

144 Prihodi iz udžeta 3 3 Svega za programsku aktivnost 62-8: Program nacionalnih manjina Socijalna zaštita nekvalifikovana 9 na drugom mestu 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 48 Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta 2 2 Svega za programsku aktivnost 62-8: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 483 No ča e kazne i penali po reše ju sudova Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge 424 Specijalizovane usluge Materijal Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge (2) 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti Maši e i oprema Nematerijalna imovina Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-:

145 8 4 3 Transferi opšteg karaktera iz eđu različitih nivoa vlasti 444 Prateći troško i zaduži a ja Izvori finansiranja za funkciju 8: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Naknade troško a za zaposlene Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi Stalni troško i Troško i putovanja Usluge po ugovoru Ostale donacije, dotacije i transferi Dotacije nevladinim organizacijama Porezi, obavezne takse, kazne i penali.. Izvori finansiranja za funkciju 4: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (2) 482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali Izvori finansiranja za funkciju 4: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge () 422 Troško i putovanja 423 Usluge po ugovoru 426 Materijal Izvori finansiranja za funkciju 4

146 3: 7 Transferi od drugih nivoa vlasti Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada () 422 Troško i putovanja Usluge po ugovoru.. Izvori finansiranja za funkciju 4: 7 Transferi od drugih nivoa vlasti Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi (6) 483 No ča e kazne i penali po reše ju sudova Izvori finansiranja za funkciju : 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge (6) Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: 9 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 2 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge (2) 424 Specijalizovane usluge Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost

147 62-: 3 Opšte usluge (22) 424 Specijalizovane usluge Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Kancelarija za mlade (27) Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Ekonomski poslovi nekfalikovani na drugom mestu 422 Troško i putovanja 423 Usluge po ugovoru Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 6: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-7: PROGRAM 3 - Razvoj kulture 2 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Nematerijalna imovina.. Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 2-: Podsticaj kulturnom i u et ičko stvaralaštvu (2) 3 Usluge kultura (2) Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 2-2:

148 2 2 Podsticaj kulturnom i u et ičko stvaralaštvu (3) 82 Usluge kultura 423 Usluge po ugovoru 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali Izvori finansiranja za funkciju 82: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 2-2: PROGRAM 4 - Razvoj sporta i omladine Podrška lokalnim sportskim organizacijama udružr ji a i savezima (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62- : Podrška predškolsko, školsko i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62- : JP "Poslovni prostor Savski venac" PROGRAM - Lokalna samouprava Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a 62 Razvoj zajednice 48

149 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Naknade troško a za zaposlene Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 42 Stalni troško i Troško i putovanja 423 Usluge po ugovoru Tekuće popravke i održa a je 426 Materijal Ostale donacije, dotacije i transferi Porezi, obavezne takse, kazne i penali No ča e kazne i penali po reše ju sudova Izvori finansiranja za funkciju 62: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Razvoj zajednice (2) 42 Tekuće popravke i održa a je Porezi, obavezne takse, kazne i penali Maši e i oprema Nematerijalna imovina Izvori finansiranja za funkciju 62: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: PROGRAM 2 - Komunalna delatnost Održava je stambenih zgrada (9) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Materijal Maši e i oprema Nematerijalna imovina Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta 49

150 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 6-2: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (9) 42 Stalni troško i Usluge po ugovoru Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 4: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 6-2: Ostale komunalne usluge (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 6-4: Ostale komunalne usluge (7) 3 Opšte usluge Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Funkcija 3: Svega za programsku aktivnost 6-4: PROGRAM 2 - Komunalna 6 delatnost 6 PROJEKAT - Naša kuća (8) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta

151 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 6-: PROJEKAT - Naše dvorišta (8) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Funkcija 3: Svega za projekat 6-2: PROGRAM 4 - Razvoj turizma 2 Upravljanje razvojem turizma (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Svega za programsku aktivnost 2-: PROGRAM 6 - Zaštita život e sredine Upravljanje zaštito život e sredine i prirodnih vrednosti (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 4-: Upravljanje zaštito život e sredine i prirodnih vrednosti (3) Ekonomski poslovi nekfalikovani na drugom mestu 423 Usluge po ugovoru 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 48 Dotacije nevladinim organizacijama

152 Izvori finansiranja za funkciju 49: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 4-: 3 3 Upravljanje komunalnim otpadom (3) Ekonomski poslovi nekfalikovani na drugom mestu 423 Usluge po ugovoru 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 48 Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 49: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 4-2: Praće je kvaliteta elemenata život e sredine (26) Ekonomski poslovi nekfalikovani na drugom mestu 423 Usluge po ugovoru Izvori finansiranja za funkciju 49: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Funkcija 49: Svega za programsku aktivnost 4-3: Zaštita prirodnih vrednosti i u apređe je područja sa prirodnim svojstvima (3) Ekonomski poslovi nekfalikovani na drugom mestu 423 Usluge po ugovoru Izvori finansiranja za funkciju 49: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 4-4: 2

153 PROGRAM 8 - Predškolsko vaspitanje Funkcionisanje predškolskih ustanova (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 2-: PROGRAM 9 - Osnovno obrazovanje Projekat - Ishrana i s eštaj (3) 92 Osnovno obrazovanje 422 Troško i putovanja 423 Usluge po ugovoru 426 Materijal 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 48 Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-: Projekat - Tekuće popravke škola (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-2: Projekat - Prevoz uče ika (3) 92 Osnovno obrazovanje 422 Troško i putovanja 3

154 423 Usluge po ugovoru Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-3: Projekat - Nagrade uče i i a (3) 3 Osnovno obrazovanje 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-4: Projekat - Transferi škola a (3) 92 Osnovno obrazovanje 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-: 22 6 Projekat - Elektronski dnevnik (3-2) 3 Osnovno obrazovanje Nematerijalna imovina Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-6: Projekat - UV skrinovi (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta

155 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-7: Projekat - Letnje učio i e (2) 3 Opšte usluge Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-8: Projekat - OŠ "Anton Skala" - nadogradnja (2) 3 Opšte usluge Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-9: Projekat - OŠ"V. Mišić" - nadogradnja (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti.... Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-:.... Projekat - Dodela lap top raču ara (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-: Projekat - Đa i prvaci (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema.4..4.

156 Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-2: Projekat - Đa i generacije (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema.... Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-3: Projekat - Oprema za škole (2) 3 Opšte usluge 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-4: Projekat - Bezbednost sao raćaja na putevima (33) 92 Osnovno obrazovanje 422 Troško i putovanja Usluge po ugovoru Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta.. Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za projekat 22-: PROGRAM - Srednje 23 obrazovanje 23 Funkcionisanje srednjih škola 3 Opšte usluge (2) 42 Tekuće popravke i održa a je Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost

157 23-: PROGRAM - Socijalna i dečija 9 zaštita 9 Socijalne po oći (3) Socijalna po oć ugrože o sta ov ištvu nekfalifikovana na 7 drugom mestu 423 Usluge po ugovoru 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 48 Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 7: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-: Socijalne po oći () Socijalna po oć ugrože o sta ov ištvu nekfalifikovana na 7 drugom mestu 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 7: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Funkcija 7: Svega za programsku aktivnost 9-: Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste s eštaja (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-2: Podrška socio - humanitarnim organizacijama (2) 7

158 3 Opšte usluge Zgrade i građe i ski objekti.. Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta.. 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-3: Savetodavno-terapijske i socijalno edukativne usluge (3) Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu 423 Usluge po ugovoru Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-4: 9 Aktivnost Crvenog krsta (2) 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-: Aktivnost Crvenog krsta (3) Socijalna zaštita nekvalifikovana 9 na drugom mestu 48 Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-: 9 6 Dečija zaštita (3) Socijalna zaštita nekvalifikovana 9 na drugom mestu 8

159 423 Usluge po ugovoru 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 48 Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-6: Socijalne po oći (4) Socijalna zaštita nekvalifikovana 9 na drugom mestu 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-: Socijalne po oći (3) Opšti ekonomski i komercijalni 4 poslovi i poslovi po pitanju rada Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu Naknada štete za povrede ili 484 štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka Izvori finansiranja za funkciju 4: Prihodi iz udžeta 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 9-: Projekat LOT- i Lot-4 (28) Socijalna zaštita nekvalifikovana 9 na drugom mestu 48 Dotacije nevladinim organizacijama Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta Neutroše a sredstva donacija iz prethodnih godina

160 Svega za programsku aktivnost 9-: PROGRAM 2 - Primarna zdravstvena zaštita (2) Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvena zaštite 3 Opšte usluge 42 Tekuće popravke i održa a je Zgrade i građe i ski objekti Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 8-: DKC MAJDAN 2 PROGRAM 3 - Razvoj kulture 2 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (2) 3 Opšte usluge 482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Svega za programsku aktivnost 2-: Usluge kultura () 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima 4 Naknade troško a za zaposlene Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 42 Stalni troško i Troško i putovanja 423 Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge 42 Tekuće popravke i održa a je 426 Materijal Prateći troško i zaduži a ja 6

161 46 Ostale donacije, dotacije i transferi Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 483 No ča e kazne i penali po reše ju sudova Zgrade i građe i ski objekti 2 Maši e i oprema Izvori finansiranja za funkciju 82: Prihodi iz udžeta Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Svega za programsku aktivnost 2-: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (24) 82 Usluge kultura 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Naknade troško a za zaposlene Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi Stalni troško i Troško i putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održa a je 426 Materijal Prateći troško i zaduži a ja Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta 482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 82: Prihodi iz udžeta 4 Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 2-: Fond "Isidora sekulić" 2 Funkcionisanje lokalnih 6

162 ustanova kulture () 82 Usluge kulture 423 Usluge po ugovoru Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta Porezi, obavezne takse, kazne i penali Izvori finansiranja za funkciju 82: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Funkcija 82: Svega za programsku aktivnost 2-: U K U P N O REFUNDACIJE Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu (23) 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta Izvori finansiranja za funkciju 9: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Izvrš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi (23) 423 Usluge po ugovoru Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšte usluge (23) 42 Tekuće popravke i održa a je Materijal Zgrade i građe i ski objekti Izvori finansiranja za funkciju 3: Prihodi iz udžeta

163 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (23) 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Naknade troško a za zaposlene Stalni troško i Usluge po ugovoru Izvori finansiranja za funkciju 4: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: Osnovno obrazovanje (23) 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti Izvori finansiranja za funkciju 92: Prihodi iz udžeta Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: PROGRAM - Lokalna samouprava Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a 62 Razvoj zajednice 423 Usluge po ugovoru Tekuće popravke i održa a je Porezi, obavezne takse, kazne i penali.. Izvori finansiranja za funkciju 62: 3 Procenjeni eraspoređe i išak prihoda iz predhodnih godina Svega za programsku aktivnost 62-: U K U P N O

164 III POSEBNE ODREDBE Čla 7. Okvir za potroš ju Opšti e Savski venac ut rđe čla o. ove Odluke u eća a se za iznos sredstava koja budu preneta u toku 2. godine iz udžeta Grada i Republike, kao i za iznos sredstava koji Opšti a ostvari po osnovu donacija, namenskih transfera i refundacija. Ova sredstva će se koristiti na osnovu akta Predsednika opšti e. Na osnovu akta Predsednika opšti e iz stava. ovog čla a Odeljenje za finansije otvara odgo arajuće aproprijacije za iz rše je rashoda-dopuna udžeta. Čla 8. Iznos od dinara koji se odnosi na planirani prihod od zakupa poslovnog prostora definisan je čla o 4. Odluke o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 2. godini. Raspored planiranih primanja iz stava. ovog čla a usvaja Komisija za investicije Veća Gradske opšti e Savski venac. Čla 9. Raspored i korišće je sredstava ut rđe ih u čla u 7. ove Odluke (poseban deo udžeta), rši se na osnovu godiš jeg finansijskog plana koji donosi Načel ik opšti ske uprave. Raspored primanja rši se po tro eseč i planovima za iz rše je udžeta. Tro eseč e planove donosi Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e na predlog Odeljenja za finansije Odseka za udžet i trezor. Tro eseč e planove i eseč e kvote za iz rše je udžeta ut rdiće Odeljenje za finansije Odsek za udžet i trezor na predlog korisnika udžetskih sredstava tj. Odseka za finansijsko poslovanje Odeljenja za finansije. Čla. Sredstva odobrena ovom Odlukom, tro eseč i i eseč i kvotama prenose se na odgo arajuće podraču e indirektnih udžetskih korisnika na osnovu finansijskih planova. Čla. Sredstva udžeta pre osiće se udžetski korisnicima srazmerno ostvarenim prihodima. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci udžeta iz rša aće se po prioritetima i to: ut rđe e zakonskim propisima na postojeće nivou i minimalni stalni troško i neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika udžetskih sredstava. Čla 2. Ako se u toku godine izdaci po ećaju ili primanja smanje Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e, na predlog Odeljenja za finansije ože privremeno obustaviti iz rše je pojedinih izdataka, ne duže od 4 dana. Čla 3. Nabavkom male vrednosti u smislu Zakona o javnim nabavkama smatra se nabavka čija je procenjena vrednost definisana Zakonom kojim se utrđuje udžet Republike Srbije. Čla 4. Pojedi ač e isplate raspoređe e u Posebnom delu udžeta na ekonomskoj klasifikaciji 48 dotacije nevladinim organizacijama, ekonomskoj klasifikaciji 472 naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta, ekonomskoj klasifikaciji 46 nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi,ekonomskoj klasifikaciji 44 socijalna davanja zaposlenima, ekonomskoj klasifikaciji klase izdaci za nefinansijsku imovinu ršiće se na osnovu posebnih akata Predsednika opšti e. Radi praće ja namenskog korišće ja sredstava sa ekonomske klasifikacije klase Izdaci za nefinansijsku imovinu, akt Predsednika opšti e o a gažo a ju sredstava treba da sadrži i naznaku odgo arajućih programskih sredstava. Isplate koje su planirane iznad planiranog okvira za opštu potroš ju ršiće se na osnovu posebnih akata Predsednika opšti e. 64

165 Čla. Naknada odbornicima za prisustvo na sednici kupšti e opšti e ršiće se primenom Odluke o naknadama i drugim primanjima opšti skih odbornika i platama lica koje bira, imenuje i postavlja SO Savski venac koja će regulisati eseč u isplatu odbornicima za prisustvo na sednici prema podacima koje dostavi truč a služ a kupšti e opšti e. Čla 6. Isplata zarada zaposlenih ršiće se prema jedinstvenim elementima primenjenim radi ujed ača a ja javne potroš je na nivou Grada u okviru konsolidovanih sredstava propisanih na nivou Republike. Čla 7. Ukoliko se ostvari išak prihoda iznad klasič og okvira udžeta opšti e Savski venac koji se ostvari u toku godine prenosi se u sledeću godinu i koristi se za realizaciju prenetih obaveza iz prethodne godine ili za programe koje usvoji Predsednik opšti e uz saglasnost Veća Gradske opšti e i odobrenja kupšti e opšti e Savski venac. Čla 8. Odluku o promeni aproprijacija donosi Predsednik opšti e u skladu sa čla o 69. Zakona o udžetsko sistemu Sl. glasnik RS, br.4/29, 73/2, /2 i 93/22). Sredstva tekuće udžetske rezerve koriste se neplanirane svrhe za koje nisu ut rđe e aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Sredstvima tekuće udžetske rezerve raspolaže Predsednik opšti e. Čla 9. Budžetska rezerva se planira u iznosu od dinara. O upotrebi tekuće udžetske rezerve odlučuje Predsednik opšti e posebnim aktom na predlog Odeljenja za finansije u skladu sa čla o 7. Zakona o udžetsko sistemu Sl. glasnik RS, br.4/29, 73/2, /2 i 93/22). Čla 2. Naloge za prenos sredstava i naloge za elektronsko plaća je iz sredstava KRT-a koji pripadaju direktnim korisnicima udžeta, na osnovu ove Odluke, tro eseč ih planova i eseč ih kvota potpisuje Predsednik opšti e ili lice koje ovlasti Predsednik opšti e. Naloge za elektro skoplaća je sredstava sa podraču a KRT-a koji pripadaju indirektnim korisnicima udžeta na osnovu ove Odluke, tro eseč ih planova i eseč ih kvota potpisuje o lašće o lice indirektnih korisnika udžeta gradske opšti e Savski venac. Čla 2. Odeljenje za finansije Gradske opšti e Savski venac obavezno je da redovno prati iz rše je udžeta i najmanje dva puta godiš je, odnosno u roku od dana po isteku šesto eseč og i de eto eseč og perioda, i for iše Predsednika opšti e i Veće Gradske opšti e. U roku od dana po do oše ju iz eštaja iz stava. ovog čla a Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e usvaja i dostavlja iz eštaj kupšti i opšti e u skladu sa čla o 76. Zakona o udžetsko sistemu Sl. glasnik RS, br.4/29, 73/2, /2 i 93/22). Čla 22. Korisnici udžetskih sredstava duž i su da na zahtev Odeljenja za finansije stave na uvid dokumentaciju i dostave podatke na osnovu kojih se rši finansiranje njihovih izdataka. Odeljenje za finansije ože ostvariti uvid u dokumentaciju i promet na raču i a preko kojih se rši finansiranje izdataka udžetskih korisnika. Čla 23. U skladu sa čla o 6. Zakona o udžetsko sistemu Sl. glasnik RS, br.4/29, 73/2, /2 i 93/22) Predsednik opšti e ože u toku godine, na predlog Odeljenja za finansije iz ršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određe ih rashoda za iznos koji se umanjuje. Čla 24. 6

166 U cilju o ez eđi a ja sredstava za finansiranje tekuće likvidnosti, udžet Opšti e ože privremeno pozajmiti sredstva sa podraču a za redovno poslovanje direktnih, odnosno indirektnih korisnika udžeta Opšti e, odnosno sa Konsolidovanog raču a trezora Opšti e, prenosom sredstava sa raču a za interne pozajmice. Čla 2. Ukoliko u toku realizacije sredstava pred iđe ih ovom Odlukom dođe do izmena u propisima koji defi išu standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za udžetski sistem, Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e će iz ršiti odgo arajuće izmene ove Odluke na predlog Odeljenja za finansije. Čla 26. Indirektni korisnici udžetskih sredstava pre eće na raču Iz rše je udžeta GO Savski venac godine sredstva koja nisu utroše a za finansiranje rashoda i izdataka u 24.godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Odlukom o udžetu opšti e Savski venac za 24godinu, zaključ o sa godine. Čla 27. U skladu sa uputstvom za pripremu odluke o udžetu lokalne vlasti za 24. godinu i projekcijama za 2. i 26. godinu, koje je doneo ministar adleža za poslove finansija na osnovu odredbi čla a 36a Zakona o udžetsko sistemu luž e i glasnik RS br. 4/29, 73/2, /2, /2, 93/22, 62/23 i 63/23), i Zakonom o određi a ju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji luž e i glasnik RS br. 4/29), broj zaposlenih kod korisnika udžeta ne ože preći maksimalan broj zaposlenih na eodređe o i određe o vreme, i to : - zaposlenih u lokalnoj administraciji na eodređe o vreme, - zaposlenih u lokalnoj administraciji na određe o vreme, - 7 zaposlenih na eodređe o vreme u ustanovi kulture, - 7 zaposlenih na eodređe o vreme u javnom preduzeću i - zaposlen na određe o vreme u javnom preduzeću. Čla 28. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Sl. listu grada Beograda, a pri e ji aće se od..2. godine. KUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC Broj: /2-I- od godine B e o g r a d PREDSEDNIK KUPŠTINE Nenad Ko sta ti o ić,s.r. Tač ost otpravka overava Sekretar kupšti e Nenad Prelić kupšti a Gradske opšti e Savski venac na 27. sednici, održa oj 3. decembra 2. godine, na osnovu Odluke o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu odnosno Gradskim opšti a a u 26. godini Sl. list grada Beograda, br. 8/) i čla a 7. Statuta Gradske opšti e Savski venac Sl. list grada Beograda, br. 4/8, 8/, 3/, 33/3 i 36/3) donela je 66

167 O D L U K U O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 26 GODINU I OPŠTI DEO Čla. Ukupan obim sredstava udžeta Gradske opšti e Savski venac za 2 godinu (u daljem tekstu Odluka) ut rđuje se u iznosu od dinara. Obim sredstava za namensku i opštu potroš ju udžeta Gradske opšti e Savski venac za 26 godinu prema Odluci o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 26 godini ut rđuju se u ukupnom iznosu od dinara i iskazani su u stavu jedan ovog čla a. Obim planiranih prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu od dinara i sredstva za opštu potroš ju u iznosu od dinara iskazani su u stavu jadan ovog čla a. U ovom stavu iskazana su i sredstva ostalih izvora u ukupnom iznosu dinara.takođe u ovom stavu su iskazana i procrnjena preneta sredstva iz ranijih godina i iznosu dinara. Čla 2. Primanja udžeta opšti e Savski venac iz čla a jedan ove Odluke za 26 godinu ut rđe a su Odlukom o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koje pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 26 godini. Ukupna primanja iz stava jedan ovog čla a u eća aju se za iznos planiranih sredstava iz ostalih izvora i procenjenih prenetih eutroše ih sredstava udžeta i prenetih namenskih sredstava na dan godine. Ukupna primanja se u 26 godini u eća aju za namenska sredstva transferisana iz udžeta Grada i Republike, sredstava ostvarenih po osnovu donacija i prihoda koji nisu planirani osnovnom odlukom, a u celosti pripadaju gradskoj opšti i. U udžetsku rezervu izdvaja se 6.. dinara. Čla 3. Čla 4. Ukupan iznos koji se raspoređuje za finansiranje indirektnih korisnika udžetskih sredstava JP Poslovni prostor Savski venac, DKC Majdan i Fond Isidora ekulić iskazani su u posebnom delu udžeta. Čla. Budžet gradske opšti e Savski venac sastoji se od : RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA BUDžETA I UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA BUDžETA ( ) UKUPNI TEKUĆI PRIHODI (A+B+V) 7 PRIHODI IZ BUDžETA - Izvor (A+B) 7 A. PRIHODI ZA OPŠTU POTROŠNjU 7. Porez na dohodak 7 - Porez na zarade 7 - Porez na prihode od samostalnih delatnosti Porez na imovinu 73 67

168 - Porez na imovinu 73 - Apsolutna prava Porez na dobra i usluge 74 - Lokalne takse Transferi drugih nivoa vlasti Transferi od drugih nivoa vlasti (izvor ) 733. Prihodi od imovine 74 - Kamate (izvor ) Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 Prihod od prodaje dobara i usluga od strane trž org Prihodi od opšti skih administrativnih taksi (izvor ) Prihodi opšti skih organa uprave (izvor ) No ča e kazne i oduzeta imovinska korist Prihodi od o ča ih kazni (izvor ) Prihodi od mandatnih kazni (izvor ) Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Mešo iti i eodređe i prihodi 74 - Ostali prihodi u korist nivoa opšti e 74 - Ostali prih u korist nivoa opšt DKC Majdan (izvor 4) 74 B. PRIHODI ZA NAMENSKU POTROŠNjU 7 - Zakup poslovnog prostora 7422 B. OSTALI PRIHODI ZA POTROŠNjU ( ). Donacije i transferi Prihod od prodaje dobara i usluga (izvor 4) Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 77 PRIMANjA (8+9+3) Primanja od prodaje nefinansijske imovine (izvor 9) 8 Primanja od prodaje finansijske imovine (izvor 2) -Otplata stambenih kredita 92 Preneta sredstva iz predhodne godine.-procena (izvor 3) 32 Neutroše a sred donacije iz predhod god procena (izvor ) 32 II UKUPNI RASHODI I IZDACI BUDžETA (4++6). TEKUĆI RASHODI 4.. Rashodi za zaposlene 4.2. Korišće je roba i usluga Otplata kamata i prateći troško i zaduži a ja Donacije, dotacije i transferi 4.. Socijalna zaštita iz udžeta Ostali rashodi Transferi KAPITALNI IZDACI 3. IZDACI ZA NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 6 III. PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE UMANjENA ZA IZNOS DATIH KREDITA. Primanja po osnovu otplate kredita Iznos datih kredita 62 IV. RAZLIKA (-2) V. BUDžETSKI DEFICIT 7-(4+) Primarni deficit -suficit (7+8-74)-(4+-44) Ukupni fiskalni rezultat VI PROMENA STANjA NA RAČUNU V+IV VIII NETO FINANSIRANjE ( IV - VI) = - V 68

169 Potrebna sredstva za finansiranje procenjenog udžetskog deficita i iznosu dinara planirano je da se obezbede iz procenjenih prenetih sredstava iz predhodne godine i primanja po osnovu otplate kredita. Čla 6. Planirani kapitalni izdaci za 26 i naredne godine dati su u sledeće pregledu : 69

170 Čla 7. Ukupni prihodi i primanja udžeta planiraju se u sledeći iznosima: Ek. klas. PRIHODI 7 TEKUĆI PRIHODI 7 Porez na zarade 72 Porez na prihode od samostalnih delatnosti 732 Porez na imovinu Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima i plovnim objektima 74 Porezi na dodatu vrednost SVEGA 7 : 74 DRUGI PRIHODI 74 Prihod od kamata na sredstva KRT uključe a u depozit banaka 742 Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane trž. organiz. u korist nivoa opšti a 7

171 7422 Prihod od zakupa poslovnog prostora ( sa PDV-eom ) 7422 Opšti ske administrativne takse 7423 Prihodi koje svojom delat ošću ostvaruju opšti ski organi, organizacije i služ e 7433 Prihodi od o ča ih kazni Prihodi od mandatnih kazni u korist nivoa opšti a 74 Ostali prihodi u korist nivoa opšti a 74 Sopstvena sredstva DKC Majdan SVEGA 74 : 92 Primanja od prodaje finansijske imovine 926 Primanja od otplate kredita datih do aći st i a u zemlji u korist nivoa opšti a SVEGA 92: 322 Preneta sredstva iz prethodne godine UKUPNI PRIHODI: Čla 8. Rashodi i izdaci udžeta po osnovnim namenama, ut rđe i su i raspoređe i su u sledeći iznosima: Ek.klas. 4 Tekući rashodi 4 Rashodi za zaposlene 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 42 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 43 Naknade u naturi 44 Socijalna davanja zaposlenima 4 Naknada troško a za zaposlene OPIS 46 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 42 Korišće je usluga i roba 42 Stalni troško i 422 Troško i putovanja 423 Usluge po ugovoru 424 Specijalizovane usluge 7

172 42 Tekuće popravke i održa a je 426 Materijal 44 Prateći troško i zaduži a ja 444 Prateći troško i zaduži a ja 46 Donacije dotacije i transferi 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 46 Dotacije Republici po zakonu 47 Socijalno osiguranje i socijalna zaštita 472 Naknade za socijalnu zaštitu 48 Ostali rashodi 48 Dotacije nevladinim organizacijama 482 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 483 No ča e kazne i penali 49 Sredstva rezerve 499 Sredstva rezerve 499 Stalna rezerva 4992 Tekuća rezerva Izdaci za nefinansijsku imovinu Osnovna sredstva Zgrade i građe i ski objekti 2 Maši e i oprema Nematerijalna imovina Ukupni rashodi: Čla 9. Rashodi i izdaci udžeta, po funkcionalnoj klasifikaciji, ut rđe i su i raspoređe i u sledeći iznosima : Funkcija Funkcionalna klasifikacija 7 Socijalna po oć ugrože o sta o išt u neklasifikovanom na drugom mestu 9 Socijalna zaštita neklasifikovanom na drugom mestu Iz rš i i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 3 Opšte usluge 8 Transferi opšteg karaktera iz eđu različitih nivoa vlasti 33 Sudovi 4 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi 473 Turizam 49 Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu 6 )aštita ži ot e sredine neklasifikovana na drugom mestu 62 Razvoj zajednice 8 Usluge rekreacije i sporta 72

173 82 Usluge kulture 92 Osnovno obrazovanje UKUPNO II POSEBAN DEO Čla. Ukupan obim sredstava udžeta Gradske opšti e Savski venac za 26 godinu u iznosu od dinara raspoređuju se po korisnicima nosiocima razdela prema ekonomskim i funkcionalnim klasifikacijama i izvorima finansiranja. Razde Glava Progr amsk a aktiv nost / Funkc ija Ekon omsk Izvor finan POSEBAN DEO Pozicija odluke o udžetu Plan izvor KUPŠTINA OPŠTINE 62 Lokalna samouprava 62- Funk lokalne samouprave i gradskih opšti a Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi 4 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,46, 42 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 68,6 44 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 22,2 42 STALNI TROŠKOVI 9, 423 USLUGE PO UGOVORU 8,934, 46 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 46, 48 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, 499 Sredstva rezerve 6,, Izvori finansiranja za funkciju Prihodi iz udžeta 2,99,8 Ukupno za funkciju 2,99,8 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62- Prihodi iz udžeta 2,99,8 Ukupno za programsku aktivnost 62-2,99,8 Izvori finansiranja za program 62 Prihodi iz udžeta 2,99,8 Ukupno za program 62 2,99,8 Izvori finansiranja za razdeo Prihodi iz udžeta 2,99,8 Ukupno za razdeo 2,99,8 2 OPŠTIN KO VEĆE, PREDSEDNIK 4 )aštita ži ot e sredine 4-2 Projekat MILD Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi 423 USLUGE PO UGOVORU Izvori finansiranja za funkciju Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za funkciju 73

174 Izvori finansiranja za projekat 4-2 Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za projekat 4-2 Izvori finansiranja za program 4 Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za program 4 62 Lokalna samouprava 62- Funk lokalne samouprave i gradskih opšti a Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi 4 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 9,2, 42 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 3,436,8 44 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 68, 422 TROŠKOVI PUTOVANjA, 423 USLUGE PO UGOVORU 8, 46 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 2,2, Izvori finansiranja za funkciju Prihodi iz udžeta 26,96,8 Ukupno za funkciju 26,96,8 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62- Prihodi iz udžeta 26,96,8 Ukupno za programsku aktivnost 62-26,96,8 Izvori finansiranja za program 62 Prihodi iz udžeta 26,96,8 Ukupno za program 62 26,96,8 Izvori finansiranja za razdeo 2 Prihodi iz udžeta 26,96,8 Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina Ukupno za razdeo 2 26,96,8 3 OPŠTIN KA UPRAVA 4 )aštita ži ot e sredine 4-3 Praće je kvaliteta elemenata ži ot e sredine 6 )aštita ži ot e sredine-neklasifikovana na drugom mestu 42 STALNI TROŠKOVI 2, 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 3, 423 USLUGE PO UGOVORU 46, 426 MATERIJAL, 48 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 3, Izvori finansiranja za funkciju 6 Prihodi iz udžeta 6, Ukupno za funkciju 6 6, Izvori finansiranja za programsku aktivnost 4-3 Prihodi iz udžeta 6, Ukupno za programsku aktivnost 4-3 6, 4-4 )ašt prirod vred i unapr područja sa prirod svoj 6 )aštita ži ot e sredine-neklasifikovana na drugom mestu 42 STALNI TROŠKOVI, 423 USLUGE PO UGOVORU 86,8 426 MATERIJAL 43, Izvori finansiranja za funkciju 6 Prihodi iz udžeta 39,8 Ukupno za funkciju 6 39,8 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 4-4 Prihodi iz udžeta 39,8 Ukupno za programsku aktivnost ,8 74

175 Izvori finansiranja za program 4 Prihodi iz udžeta 64,8 Ukupno za program 4 64,8 6 Komunalna delatnost 6-2 Održa a je sambenih zgrada 4 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada 423 USLUGE PO UGOVORU Izvori finansiranja za funkciju 4 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 4 Izvori finansiranja za programsku aktivnost Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Ostale komunalne usluge 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE Izvori finansiranja za funkciju 3 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3 Izvori finansiranja za programsku aktivnost Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost Projekat Naša kuća 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE Izvori finansiranja za funkciju 3 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3 Izvori finansiranja za projekat 6-3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat 6- Izvori finansiranja za program 6 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program 6 62 Lokalna samouprava 62- Funk lokalne samouprave i gradskih opšti a 9 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA, Izvori finansiranja za funkciju 9 Prihodi iz udžeta, Ukupno za funkciju 9, Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA,, Izvori finansiranja za funkciju Prihodi iz udžeta,, 2 Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju,, 3 Opšte usluge 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 426 MATERIJAL 6,9, 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 7

176 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2 MAŠINE I OPREMA NEMATERIJALNA IMOVINA Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta 6,9, 2 Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3 6,9, 8 Transferi opšteg karaktera iz eđu različitih nivoa vlasti 444 PRATEĆI TROŠKOVI )ADUŽIVANjA, Izvori finansiranja za funkciju 8 Prihodi iz udžeta, Ukupno za funkciju 8, 4 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada 4 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 7,,2 42 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 9,, 43 NAKNADE U NATURI,7, 44 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA,98, 46 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI,, 42 STALNI TROŠKOVI 22,33,9 422 TROŠKOVI PUTOVANjA,347, 423 USLUGE PO UGOVORU 4,862, 46 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 6,7, Izvori finansiranja za funkciju 4 Prihodi iz udžeta 94,43,7 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 4 94,43,7 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62- Prihodi iz udžeta 23,33,7 2 Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost 62-23,33, Kancelarija za mlade 49 Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu 423 USLUGE PO UGOVORU 3, 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA 9, Izvori finansiranja za funkciju 49 Prihodi iz udžeta,2, Ukupno za funkciju 49,2, Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62-7 Prihodi iz udžeta,2, Ukupno za programsku aktivnost 62-7,2, 62- Rekonstrukcija " e jački bioskop" 3 Opšte usluge ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 4,9, Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta 4,9, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3 4,9, Izvori finansiranja za projekat 62- Prihodi iz udžeta 4,9, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat 62-4,9, 62-2 "Starit hab" u Savskoj ulici 76

177 3 Opšte usluge ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 4,9, Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta 4,9, Ukupno za funkciju 3 4,9, Izvori finansiranja za projekat 62-2 Prihodi iz udžeta 4,9, Ukupno za projekat ,9, 62-3 Ustanova sporta "Savski venac" 3 Opšte usluge ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI, Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta, Ukupno za funkciju 3, Izvori finansiranja za projekat 62-3 Prihodi iz udžeta, Ukupno za projekat 62-3, Izvori finansiranja za program 62 Prihodi iz udžeta 24,83,7 2 Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program 62 24,83,7 9 Socijalna i dečja zaštita 9- Socijalna po oć 7 Socijalna po oć ugrože o sta o išt u, neklasifikovana na drugom mestu 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA, Izvori finansiranja za funkciju 7 Prihodi iz udžeta, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 7, 9 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA Izvori finansiranja za funkciju 9 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 9 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 9- Prihodi iz udžeta, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost 9-, 9-3 Podrška socio-humanitarnim organizacijama 9 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 423 USLUGE PO UGOVORU, 48 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, Izvori finansiranja za funkciju 9 Prihodi iz udžeta,, Ukupno za funkciju 9,, Iz rš i i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni pos.i spoljni poslovi 48 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2, Izvori finansiranja za funkciju Prihodi iz udžeta 2, Ukupno za funkciju 2, Izvori finansiranja za programsku aktivnost 9-3 Prihodi iz udžeta,2, 77

178 Ukupno za programsku aktivnost 9-3,2, 9- Aktivnosti crvenog krsta 9 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu 48 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, Izvori finansiranja za funkciju 9 Prihodi iz udžeta, Ukupno za funkciju 9, 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE Izvori finansiranja za funkciju 3 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 9- Prihodi iz udžeta, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost 9-, Izvori finansiranja za program 9 Prihodi iz udžeta 2,2, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program 9 2,2, 2 Razvoj kulture 2- Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 82 Usluge kulture 423 USLUGE PO UGOVORU 4,7 48 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 47, Izvori finansiranja za funkciju 82 Prihodi iz udžeta 89,7 Ukupno za funkciju 82 89,7 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2- Prihodi iz udžeta 89,7 Ukupno za programsku aktivnost 2-89,7 Izvori finansiranja za program 2 Prihodi iz udžeta 89,7 Ukupno za program 2 89,7 3 Razvoj sporta i omladine 3-2 Podr predšk, šk i rekreat sportu i masov fiz kul 8 Usluge rekreacije i sporta 423 USLUGE PO UGOVORU 374, 463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 42, 48 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 822,6 Izvori finansiranja za funkciju 8 Prihodi iz udžeta,66,6 Ukupno za funkciju 8,66,6 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 3-2 Prihodi iz udžeta,66,6 Ukupno za programsku aktivnost 3-2,66,6 3-3 Održa a je sportske infrastrukture 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 343,7 463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 48,2 2 MAŠINE I OPREMA,3,2 Izvori finansiranja za funkciju 3 Prihodi iz udžeta,783,2 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3,783,2 78

179 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 3-3 Prihodi iz udžeta,783,2 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost 3-3,783,2 Izvori finansiranja za program 3 Prihodi iz udžeta 3,399,9 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program 3 3,399,9 2 Razvoj turizma 2- Upravljanje razvojem turizma 473 Turizam 422 TROŠKOVI PUTOVANjA, 423 USLUGE PO UGOVORU 38, Izvori finansiranja za funkciju 473 Prihodi iz udžeta 48, Ukupno za funkciju , Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2- Prihodi iz udžeta 48, Ukupno za programsku aktivnost 2-48, 2-2 Turistička promocija 473 Turizam 423 USLUGE PO UGOVORU 382, Izvori finansiranja za funkciju 473 Prihodi iz udžeta 382, Ukupno za funkciju , Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2-2 Prihodi iz udžeta 382, Ukupno za programsku aktivnost , Izvori finansiranja za program 2 Prihodi iz udžeta 8, Ukupno za program 2 8, 2 Predškolsko vaspitanje 2- Funkcionisanje predškolskih ustanova 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE Izvori finansiranja za funkciju 3 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2-3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost 2- Izvori finansiranja za program 2 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program 2 22 Osnovno obrazovanje 22- Projekat ishrana i s eštaj dece 92 Osnovno obrazovanje 463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 2,, Izvori finansiranja za funkciju 92 Prihodi iz udžeta 2,, Ukupno za funkciju 92 2,, Izvori finansiranja za projekat 22- Prihodi iz udžeta 2,, Ukupno za projekat 22-2,, 22-2 Projekat tekuće popravke škola 79

180 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE Izvori finansiranja za funkciju 3 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3 Izvori finansiranja za projekat Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat Projekat prevoz uče ika 92 Osnovno obrazovanje 423 USLUGE PO UGOVORU 6,7, Izvori finansiranja za funkciju 92 Prihodi iz udžeta 6,7, Ukupno za funkciju 92 6,7, Izvori finansiranja za projekat 22-3 Prihodi iz udžeta 6,7, Ukupno za projekat ,7, 22-4 Projekat nagrade 92 Osnovno obrazovanje 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA 48, Izvori finansiranja za funkciju 92 Prihodi iz udžeta 48, Ukupno za funkciju 92 48, Izvori finansiranja za projekat 22-4 Prihodi iz udžeta 48, Ukupno za projekat , 22-6 Projekat ostalo 3 Opšte usluge NEMATERIJALNA IMOVINA Izvori finansiranja za funkciju 3 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3 Izvori finansiranja za projekat Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat Dodela lap topva 3 Opšte usluge 2 MAŠINE I OPREMA Izvori finansiranja za funkciju 3 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3 Izvori finansiranja za projekat 22-3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat Bezbednost sao raćaja a putevima 92 Osnovno obrazovanje 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 423 USLUGE PO UGOVORU Izvori finansiranja za funkciju 92 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 92 Izvori finansiranja za projekat 22-3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za projekat 22- Izvori finansiranja za program 22 8

181 Prihodi iz udžeta 9,8, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program 22 9,8, 23 Srednje obrazovanje 23- Funkcionisanje srednjih škola 3 Opšte usluge 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE Izvori finansiranja za funkciju 3 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 3 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 23-3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost 23- Izvori finansiranja za program 23 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program 23 Izvori finansiranja za Prihodi iz udžeta 24,998,2 2 Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za 24,998,2 3. JAVNO PREDU)EĆE "POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC" 62 Lokalna samouprava 62- Funk lokalne samouprave i gradskih opšti a 62 Razvoj zajednice 4 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 8,88,3 42 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 3,327,3 44 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 37, 4 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 69, 42 STALNI TROŠKOVI 2,2, 423 USLUGE PO UGOVORU 9,64,2 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 4,7, 426 MATERIJAL,4, 46 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 2,38, 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 4,24, 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 2, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 4,3, 2 MAŠINE I OPREMA 8, NEMATERIJALNA IMOVINA 2, Izvori finansiranja za funkciju 62 Prihodi iz udžeta 9,, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za funkciju 62 9,, Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62- Prihodi iz udžeta 9,, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za programsku aktivnost 62-9,, Izvori finansiranja za program 62 Prihodi iz udžeta 9,, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za program 62 9,, Izvori finansiranja za glavu 3. Prihodi iz udžeta 9,, 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za glavu 3. 9,, 8

182 3.2 DEČIJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" 2 Razvoj kulture 2- Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 82 Usluge kulture 4 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 6,, 42 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 996, 43 NAKNADE U NATURI, 44 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA,8, 4 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 42 STALNI TROŠKOVI 2,629,6 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 423 USLUGE PO UGOVORU 3,, 42 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 426 MATERIJAL 7,8 46 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 97, 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 2,, 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI,, Izvori finansiranja za funkciju 82 Prihodi iz udžeta 23,4,6 4 Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Ukupno za funkciju 82 23,4,6 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2- Prihodi iz udžeta 23,4,6 4 Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Ukupno za programsku aktivnost 2-23,4,6 Izvori finansiranja za program 2 Prihodi iz udžeta 23,4,6 4 Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Ukupno za program 2 23,4,6 Izvori finansiranja za glavu 3.2 Prihodi iz udžeta 23,4,6 4 Sopstveni prihodi udžetskih korisnika Ukupno za glavu ,4,6 3.3 FOND "ISIDORA EKULIĆ" 2 Razvoj kulture 2- Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 82 Usluge kulture 42 STALNI TROŠKOVI, 423 USLUGE PO UGOVORU 3, 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU )AŠTITU IZ BUDžETA 3, 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 6, Izvori finansiranja za funkciju 82 Prihodi iz udžeta 67, Ukupno za funkciju 82 67, Izvori finansiranja za programsku aktivnost 2- Prihodi iz udžeta 67, Ukupno za programsku aktivnost 2-67, Izvori finansiranja za program 2 Prihodi iz udžeta 67, Ukupno za program 2 67, Izvori finansiranja za glavu 3.3 Prihodi iz udžeta 67, Ukupno za glavu , Izvori finansiranja za razdeo 3 82

183 Prihodi iz udžeta 36,9,9 4 Sopstveni prihodi udžetskih korisnika 2 Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Ukupno za razdeo 3 36,9,9 4 OPŠTIN KO PRAVOBRANILAŠTVO 62 Lokalna samouprava 62-4 Opšti sko javno pra o a ilašt o 33 Sudovi 4 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 7,92, 42 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA,47,6 44 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 28, 423 USLUGE PO UGOVORU 2, 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2, 46 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI,32, Izvori finansiranja za funkciju 33 Prihodi iz udžeta,,6 Ukupno za funkciju 33,,6 Izvori finansiranja za programsku aktivnost 62-4 Prihodi iz udžeta,,6 Ukupno za programsku aktivnost 62-4,,6 Izvori finansiranja za program 62 Prihodi iz udžeta,,6 Ukupno za program 62,,6 Izvori finansiranja za razdeo 4 Prihodi iz udžeta,,6 Ukupno za razdeo 4,,6 Izvori finansiranja ukupno Prihodi iz udžeta 4,83,2 4 Sopstveni prihodi udžetskih korisnika 2 Primanja od otpl dat kr i prod fin imovine 3 Neraspoređe i išak prihoda iz ranijih godina Neutroše a sredstva donacije iz prethodnih godina UKUPNO 4,83,2 III IZVRŠENjE BUDžETA Čla. Okvir za potroš ju Opšti e Savski venac ut rđe čla o. ove Odluke u eća a se za iznos sredstava koji Opšti a ostvari po osnovu donacija i namenskih transfera. Ova sredstva će se koristiti na osnovu akta Predsednika opšti e. Na osnovu akta Predsednika opšti e iz stava jedan ovog čla a Odeljenje za finansije otvara odgo arajuće aproprijacije za iz rše je rashoda. Čla 2. Iznos od dinara koji se odnosi na planirani prihod od zakupa poslovnog prostora definisan je čla o. Odluke o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda i primanja koji pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 26 godini. Raspored planiranih primanja iz stava jedan ovog čla a usvaja komisija za investicije eća gradske opšti e Savski venac. Čla 3. 83

184 Raspored i korišće je sredstava ut rđe ih u čla u 6. ove Odluke (poseban deo udžeta), rši se na osnovu godiš jeg finansijskog plana koji donosi Načel ik opšti ske uprave. Raspored primanja rši se po tro eseč i kvotama za iz rše je udžeta. Tro eseč e kvote donosi Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e na predlog Odeljenja za finansije. Čla 4. Sredstva odobrena ovom Odlukom, i tro eseč i kvotama prenose se na odgo arajuće podraču e indirektnih udžetskih korisnika na osnovu finansijskih planova. Čla. Sredstva udžeta pre osiće se udžetski korisnicima srazmerno ostvarenim prihodima. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci udžeta iz rša aće se po prioritetima i to: ut rđe e zakonskim propisima na postojeće nivou i minimalni stalni troško i neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika udžetskih sredstava. Čla 6. Ako se u toku godine izdaci po ećaju ili primanja smanje Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e, na predlog Odeljenja za finansije ože privremeno obustaviti iz rše je pojedinih izdataka, ne duže od 4 dana. Čla 7. Nabavkom male vrednosti u smislu Zakona o javnim nabavkama smatra se nabavka čija je procenjena vrednost definisana Zakonom kojim se utrđuje udžet Republike Srbije. Čla 8. Pojedi ač e isplate raspoređe e u Posebnom delu udžeta na ekonomskoj klasifikaciji 48 dotacije nevladinim organizacijama, ekonomskoj klasifikaciji 472 naknade za socijalnu zaštitu iz udžeta, ekonomskoj klasifikaciji 46 nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, ekonomskoj klasifikaciji 44 socijalna davanja zaposlenima, ekonomskoj klasifikaciji klase izdaci za nefinansijsku imovinu ršiće se na osnovu posebnih akata Predsednika opšti e. Radi praće ja namenskog korišće ja sredstava sa ekonomske klasifikacije klase Izdaci za nefinansijsku imovinu, akt Predsednika opšti e o a gažo a ju sredstava treba da sadrži i naznaku odgo arajućih programskih sredstava. Čla 9. Naknada odbornicima za prisustvo na sednici kupšti e opšti e ršiće se primenom Odluke o naknadama i drugim primanjima opšti skih odbornika i platama lica koje bira, imenuje i postavlja SO Savski venac, koja će regulisati eseč u isplatu odbornicima za prisustvo na sednici prema podacima koje dostavi struč a služ a kupšti e opšti e. Čla 2. Isplata zarada zaposlenih ršiće se prema jedinstvenim elementima primenjenim radi ujed ača a ja javne potroš je na nivou grada u okviru konsolidovanih sredstava propisanih na nivou Republike. Čla 2. Ukoliko se u toku godine ostvari išak prihoda iznad klasič og okvira udžeta opšti e Savski venac, sredstva će se preneti u sledeću godinu i koristiti se za realizaciju prenetih obaveza iz prethodne godine ili za programe koje usvoji Predsednik opšti e, uz saglasnost Veća gradske opšti e i odobrenja kupšti e opšti e Savski venac. Čla 22. Sredstva tekuće udžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu ut rđe e aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. O upotrebi tekuće udžetske rezerve odlučuje Predsednik opšti e posebnim aktom na predlog Odeljenja za finansije u skladu sa Zakonom o udžetsko sistemu. Čla

185 Naloge za prenos sredstava i naloge za elektronsko plaća je iz sredstava KRT-a koji pripadaju direktnim korisnicima udžeta, na osnovu ove Odluke, i tro eseč ih kvota potpisuje Predsednik opšti e ili lice koje ovlasti Predsednik opšti e. Naloge za elektronsko plaća je sredstava sa podraču a KRT-a koji pripadaju indirektnim korisnicima udžeta na osnovu ove Odluke, i tro eseč ih kvota potpisuje o lašće o lice indirektnih korisnika udžeta gradske opšti e Savski venac. Čla 24. Odeljenje za finansije Gradske opšti e Savski venac obavezno je da redovno prati iz rše je udžeta i najmanje dva puta godiš je, odnosno u roku od dana po isteku šesto eseč og i de eto eseč og perioda, i for iše Predsednika opšti e i Veće Gradske opšti e. U roku od dana po do oše ju iz eštaja iz stava jedan ovog čla a Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e usvaja i dostavlja iz eštaj kupšti i opšti e u skladu sa Zakonom o udžetsko sistemu. Čla 2. Korisnici udžetskih sredstava duž i su da na zahtev Odeljenja za finansije stave na uvid dokumentaciju i dostave podatke na osnovu kojih se rši finansiranje njihovih izdataka. Odeljenje za finansije ože ostvariti uvid u dokumentaciju i promet na raču i a preko kojih se rši finansiranje izdataka udžetskih korisnika. Čla 26. U skladu sa Zakonom o udžetsko sistemu Sl. glasnik RS, br. 4/29, 73/2, /2, /2, 93/22, 62/23, 63/23 ispr.,8/33 i 42/24 ) Predsednik opšti e ože u toku godine, na predlog Odeljenja za finansije iz ršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određe ih rashoda za iznos koji se umanjuje. Čla 27. U cilju o ez eđi a ja sredstava za finansiranje tekuće likvidnosti, udžet Opšti e ože privremeno pozajmiti sredstva sa podraču a za redovno poslovanje direktnih, odnosno indirektnih korisnika udžeta opšti e, odnosno sa konsolidovanog raču a trezora opšti e, prenosom sredstava sa raču a za interne pozajmice. Čla 28. Ukoliko u toku realizacije sredstava pred iđe ih ovom Odlukom dođe do izmena u propisima koji defi išu standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za udžetski sistem, Predsednik opšti e i Veće Gradske opšti e će iz ršiti odgo arajuće izmene ove Odluke na predlog odeljenja za finansije. Čla 29. Indirektni korisnici udžetskih sredstava pre eće na raču Iz rše je udžeta GO Savski venac godine sredstva koja nisu utroše a za finansiranje rashoda i izdataka u 26 godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Odlukom o izmeni i dopuni odluke o udžetu opšti e Savski venac za 26 godinu, zaključ o sa godine. Čla 3. U skladu sa uputstvom za pripremu odluke o udžetu lokalne vlasti za 26 godinu i projekcijama za 27 i 28 godinu, koje je doneo ministar adleža za poslove finansija na osnovu odredbi čla a 36a Zakona o udžetsko sistemu luž e i glasnik RS br. 4/29, 73/2, /2, /2, 93/22, 62/23, 63/23 ispr.,8/33 i 42/24), i Zakonom o određi a ju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji luž e i glasnik RS br. 4/29), broj zaposlenih kod korisnika udžeta ne ože preći maksimalan broj zaposlenih na eodređe o i određe o vreme, i to : - 6 zaposlenih na eodređe o vreme u organiima i organizacije lokalne vlasti - 36 zaposlenih na određe o vreme. Od toga 9 izabranih lica, postavljenih lica i 7 zaposlenih radnika. - 4 zaposlenih na eodređe o vreme u ustanovi kulture i 2 postavljena lica na određe o vreme. - 8 zaposlenih na eodređe o vreme u javnom preduzeću. U skladu sa Upustvom ministarstva finansija sastavni deo odluke či e tabela sa brojem zaposlenih i planiranom masom sredstava za plate zaposlenih na ekonomskim klasifikacijama 4 i 42 ( Tabela ), tabela sa 8

186 brojem zaposlenih čije se plate isplaćuju iz udžeta sa ostalih ekonomskih klasifikacija ( Tabela 2). U Tabeli 3 prikazana su planirana i isplaće a sredstva u 2 godini i planirana sredstva u 26 godini na ekonomskoj klasifikaciji 46, kao i masa sredstava i broj zaposlenih čija je plata manja od 2. dinara. Tabela 4 predstavlja pregled planiranih i isplaće ih sredstava u 2 godini i planirana sredstva u 26 godini na ekonomskoj klsifikaciji 44, i pregled broja zaposlenih za koje su isplaće a, odnosno planirana sredstva u skladu sa planom racionalizacije. Tabela predstavlja prikaz planiranih i isplaće ih sredstava u 2 godini i planiranih sredstava u 26 godini na ekonomskoj klasifikaciji 46 kao i prateći broj zaposlenih po ovom osnovu. U ovoj tabeli se prikazuju planirana i isplaće a sredstva za jubilarne nagrade. Tabela 6 se odnosi na pregled broja zaposlenih i sredstva za plate u 26 godini po zvanjima i zanimanjima, a u kojoj su uneti koeficijenti, ukupni dodaci i broj zaposlenih. 86

187 BROJ ZAPOSLENIH ČIJE SE PLATE FINANSIRAJU IZ BUDžETA SA OSTALIH EKONOMSKIH KLASIFIKACIJA U 26. Red.br. Naziv korisnika čije se plate u 26. godini finansiraju iz udžeta na ostalim ekonomskim klasifikacijama Ekonomska klasifikacija (navesti koja ) Broj zaposlenih na eodređe o vreme Masa sredstava za plate zaposlenih na eodređe o vreme Broj zaposlenih na određe o vreme Masa sredstava za plate zaposlenih na određe o vreme 87

188 POSL.PROSTOR S.VENAC

189 89

190 9

191 9

192 92

193 93

194 Čla 3. IV. PROGRAMSKI DEO Sredstva raspoređe a čla o. ove Odluke, opredeljena su za iz rša a je ciljeva pred iđe ih sledeći programima, programskim aktivnostima i projektima : Šifra PROGRAM / Programska aktivnost i projekat Naziv CILj INDIKATOR Vre dno st u baz noj god ini Ciljan a vredn ost 2/ Ostva rena vredn ost 2 Ciljana vrednos t Ciljana vrednos t 27 Izvo 6 Program 2 KOMUNALNA 94

195 DELATNOST 2 4 Programska aktivnost Održa a je stambenih zgrada Opšti ska uprava Programska aktivnost Ostale komunalne usluge Opšti ska uprava.adekvatan kvalitet pruže ih usluga komunalne delatnosti. O ez eđi a je uslova za zadovoljenje drugih komunalnih potreba građa ja. O ez eđi a je uslova za zadovoljenje drugih komunalnih potreba građa ja. Ukupan broj prituž i građa a na usluge komunalne delatnosti (dostavnjenih komunalnom preduzeću ili komunalnoj inspekciji). Broj održa ih sastanaka. Broj realizovanih investicija Projekat Naša kuća 2 Opšti ska uprava Program 4 RAZVOJ TURIZMA. Po oljša je uslova za ži ot. Po eća je prihoda od turizma. Po eća ja s eštaj ih kapaciteta turističke ponude. Broj ulaza koji su konkurisali 2. Broj novokonstituisan ih skupšti a zgrada 3. Procenat novo konstituisanih ulaza koji su učest o ali. Procenat po eća ja broja oće ja 2. Porcenat po eća ja ukupnog broja gostiju. procenat smanjenja kroz porast registrovanih pružala a usluga oće ja u opšti i 2. Broje registrovanih soba/kreveta 9

196 Programska aktivnost Upravljanje razvojem turizma Opšti ska uprava. Po eća je kvaliteta turističkih usluga koje se pružaju na teritoriji opšti e.broj uređe ih i na advekatni ači o eleže ih lokaliteta u opšti i u odnosu na ukupan broj lokaliteta 2. Usvojena knjiga grafičkih standarda 2 Programska aktivnost Turistička promocija Opšti ska uprava. Adekvatna promocija turistička promocija opšti e na ciljanim tržišti a.broj događaja koji pro o išu turističku ponudu opšti e 2. Broj distribuiranog propagandnog materijala 3.Broj održa ih promotivnih akcija sa partnerskim organizacijama Program 6 )AŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 3 Programska aktivnost Praće je kvaliteta elemenata ži ot e sredine Opšti ska uprava. U apređe je praće ja kvaliteta elemenata ži ot e sredine. Broj zaposlenih na poslovima zaštite ži ot e sredine u odnosu na ukupan broj zaposlenih u Gradu. Broj iz rše ih merenja kvaliteta elemenata ži ot e sredine u lokalnoj reži 2. Procenat sta o išt a o uh aće merama zaštite od buke u okviru akustičkih zona 96

197 4 Programska aktivnost )aštita prirodnih vrednosti i u apređe je područja sa prirodnim svojstvima Opšti ska uprava 2 Projekat Mild 2 22 Predsednik opšti sko Veće Program 8 PREDŠKOL KO VASPITANjE Programska aktivnost Funkcionisanje predškolskih ustanova Opšti ska uprava U apređe je kvaliteta biodiverziteta kroz po eća je po rši a pod zaštito, novih i obnovljenih po rši a pod šu o i novih gradskih zelenih po rši a. Energetska efikasnost. U apređe je dostupnosti.o ez eđe je i u apređe je uslova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.broj o ozasađe ih i obnovljenih opšti skih zelenih po rši a. Broj sednica opšti skog eća. Ukupan broj dece na listi čeka ja. Proseča iznos sredstava po dedetu, po objektu 2. Procenat ukupnih objekata u koje je ulagano 3. Proseč a ocena objekata po listi bodovanja Program 9 OSNOVNO OBRAZOVANjE 9.. U apređe je dostupnosti osnovnog obrazovanja. Broj dece koja su o uh aće a osnovnim obrazovanjem Projekat Ishrana i s eštaj dece sa posebnim potrebama Opšti ska uprava Ishrana i s eštaj. Po oljša je uslova za funkcionisanje osnovnih škola. Procenat dece kojoj je o ez eđe a besplatna ishrana u odnosu na ukupan broj dece

198 2 3 Projekat Tekuće popravke Opšti ska uprava Projekat: Prevoz dece sa pratnjom Opšti ska uprava Tekuće popravke škola. Po oljša je uslova za funkcionisanje osnovnih škola Prevoz uče ika. Po oljša je uslova za funkcionisanje osnovnih škola. Procenat roditelja koji su izjavili da su upoznati sa investicijama i koji kažu da su zadovoljni 2. Proseč a ocena škola po listi bodovanja koju će priprmiti kabinet predsednika opšti e 3. Proseča iznos sredstaba po uče iku po školi. Procenat dece kojoj je o ez eđe a besplatna školski prevoz u odnosu na ukupan broj dece Projekat: Nagrade Nagrade uče i i a Opšti ska uprava. Po oljša je uslova za funkcionisanje osnovnih škola. Broj talentovane dece podrža e od strane opšti e u odnosu na ukupan broj dece u škola a 6 Projekat: Licence Licence Opšti ska uprava. Po oljša je uslova za funkcionisanje osnovnih škola. Broj nabavljenih licenci Projekat: Lap-topovi Opšti ska uprava Projekat: Bezbednost sao raćaja Opšti ska uprava. Po oljša je uslova za funkcionisanje osnovnih škola Po eća je bezbednosti dece u sao raćaju s posebnim osvrtom na decu u predškolsku. Broj podeljenih lap topva.broj dece koja su prošla obuku 2 98

199 decu 23 Program SREDNjE OBRAZOVANjE. U apređe je dostupnosti srednjeg obrazovanja. Broj dece koja su o uh aće a srednjim obrazovanjem Programska aktivnost Funkcionisanje srednjih škola Opšti ska uprava. O ez eđe je i u apređe je uslova za srednje obrazovanje svakog deteta i uče ika, u skladu sa njegovim uzrastom i razvojnim potrebama. Procenat ukupnog broja srednjih škola koji je o uh aće ulaganjima 2. Proseč o ulaganje po uče iku 9 Program SOCIJALNA I DEČJA )AŠTITA 7.. Razvoj usluga socijalne zaštite koje su u mandatu lokalne samouprave kojima se doprinosi u apređe ju položaja građa a koji pripadaju ugrože i grupama. Ukupan broj korisnika vaninstitucionaln ih usluga socijalne zaštite 3 Programska aktivnost Socijalne po oći Opšti ska uprava. Po oljša je socijalno-ekonomskih uslova ži ota građa a koji pripadaju posebno osetljivim socijalnim grupama (Romi, izbegli, IRL, povratnici po Sporazumu o readmisiji,...). Broj korisnika jednokratne o ča e po oći 3 Programska aktivnost Prih atilišta,prihvatne stanice i druge vrste s eštaja. 99

200 Opšti ska uprava. Podsticanje razvoja raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici i uključi a je u sferu pruža ja usluga što iše različitih socijalnih aktera. Broj usluga koje realizuju ove organizacije. Programska aktivnost Aktivnosti Crvenog krsta Opšti ska uprava. Podrška Crvenom krstu. Broj volontera Crvenog krsta 4 Projekat: VONET Predsednik opšti sko Veće. Po eća je učešća i izgradnja kapiaciteta za indetifikaciju i političku artikulaciju društ e ih problema sa kojima se susreću že e u drža a a učes i a a projekta.broj događaja 2.Broj učes ika u seminaru 3.Broj fotoreportaža Izgradnja že ske solidarnosti kroz u reža a je na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou 4.Broj ljudi koji je video reportažu 3. 2 Program 3 RAZVOJ KULTURE.Podsticanje razvoja kulture kroz jača je kapaciteta kulturne infrastrukture.ukupan broj posetilaca kulturnih manifestacija 2. Programska aktivnost Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture Opšti ska uprava. U apređe je efikasnosti ustanova kulture. Broj manifestacija 2. Proseča iznos novaca po gledaocu manifestacije 3.Broj gledalaca 2. Dkc "Majdan". U apređe je efikasnosti ustanova kulture. Ukupan broj posetilaca na svim kulturnim događaji a koji

201 su održa i Fond "Isidora ekulić". Podsticanje razvoja kulture kulture. Broj k jiže ih dela koji su dostavljeni na konkurs 63 3 Program 4 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE. Plansko podsticanje i kreiranje uslova za bavljenje sportom za sve građa e i građa ke opšti e. Broj spotrskih udruže ja u opšti i i broj čla o a u odnosu na ukupan broj mladih u opšti i, kao i organizacija mladih Programska aktivnost Podrška predškolsko, školsko i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi.. Procenat školske dece koji je učest o ao u Opšti ska uprava. Dobra saradnja sa školski ustanovama u cilju organizovanog bavljenja sportom omladine tak iče ju 2. Procenat ukupnog broja tak iče ja koji ma su o uh aće e i de ojči e 3. Proseča izdatak po tak ičaru Programska aktivnost Održa a je sportske infrastrukture. Opšti ska uprava.planska gradnja novih sportskih objekata i redovno održa a je postojećih sportskih objekata od interesa za opšti u.broj planiranih novih sportskih objekata koji treba da budu izgrađe i po usvojenom programu razvoja sporta 2. Broj renoviranih sportskih..78 2

202 objekata Program LOKALNA SAMOUPRAVA 38.. Održi o upravno i finansijsko funkcionisanje Gradkse opšti e u skladu adlež osti a i poslovima lokalne samouprave. Broj donetih akata organa i služ i opšti e Programska aktivnost Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opšti a 33. kupšti a opšti e Predsednik i Opšti sko eće Opšti ska uprava Opšti ska uprava (inspekcija) Javno preduzeće "Poslovni prostor". O ez eđe o kontinuirano funkcionisanje organa JLS i organa gradske opšti e. O ez eđe o kontinuirano funkcionisanje organa JLS i organa gradske opšti e. O ez eđe o kontinuirano funkcionisanje organa JLS i organa gradske opšti e. Ruše je nelegalnih objekata. Izdavanje poslofnog prostora. Broj održa ih sednica. Broj sednica opšti skog eća. Procenat realizovanih zahteva u odnosu na opravdano podnete zahteve. Broj donetih reše ja 2. Broj realizovanih reše ja. Procenat ostvarenja plana naplate 4 6 Programska aktivnost Opšti sko javno pra o ra ilašt o. Opšti sko javno pra o ra ilašt o Programska aktivnost Kancelarija za mlade. )aštita imovinskih prava i interesa grada/opšti e. Broj reše ih predmeta u korist Opšti e 2. Broj reše ih predmeta na štetu Opšti e Opšti ska uprava. 22

203 2 Projekat Rekonstrukcija se jačkog bioskopa 4. Opšti ska uprava 4. Projekat Startit hab u Savskoj 4. 3 Opšti ska uprava Projekat Ustanova sporta "Savski venac" Opšti ska uprava 4. UKUPNO 4. Čla 32. va Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sl. listu grada Beograda, a pri e ji aće se od..26 godine. kupšti a Gradske opšti e Savski venac na 4. sednici održa oj 22.avgusta 26 godine, na osnovu Odluke o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda koji pripadaju Gradu odnosno Gradskim opšti a a u 26. godini Sl.lst grada Beograda, broj 8/, 4/6 i 63/6) i čla a 7. Statuta Gradske opšti e Savski venac Sl. list grada Beograda, br. 4/8, 8/, 3/, 33/3, 36/3 i 66/6) donela je sledeću O D L U K U O PRVOJ IZMENI ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 26. GODINU I OPŠTI DEO Čla. Ukupan obim sredstava udžeta Gradske opšti e Savski venac za 26.godinu (u daljem tekstu Odluka) ut rđuje se u iznosu od dinara. Obim sredstava za namensku i opštu potroš ju udžeta Gradske opšti e Savski venac za 26.godinu prema Odluci o obimu sredstava za rše je poslova Grada i Gradskih opšti a i ut rđi a ju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno Gradskim opšti a a u 26. godini ut rđuju se u ukupnom iznosu od dinara i iskazani su u stavu jedan ovog čla a. Obim planiranih prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu od dinara i sredstva za opštu potroš ju u iznosu od dinara iskazani su u stavu jedan ovog čla a. U ovom stavu iskazana su i sredstva ostalih izvora u ukupnom iznosu dinara. Čla 2. Ukupni prihodi i primanja se u 26. godini u eća aju za namenska sredstva transferisana iz udžeta Grada i Republike, sredstava ostvarenih po osnovu donacija i prihoda koji nisu planirani osnovnom odlukom, a u celosti pripadaju gradskoj opšti i. 23

204 Čla 3. U udžetsku rezervu izdvaja se dinara. Od ovog iznosa se odnosi na tekuću, a. na stalnu udžetsku rezervu. Čla 4. Ukupan iznos koji se raspoređuje za finansiranje indirektnih korisnika udžetskih sredstava JP Poslovni prostor Savski venac, DKC Majdan i Fond Isidora ekulić iskazani su u posebnom delu udžeta. Budžet gradske opšti e Savski venac sastoji se od : Čla. OPIS Ekonomska klasifikacija Sredstva udžeta (izvor ) Sreds (os RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA BUDžETA 2 3 I UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA BUDžETA ( ) UKUPNI TEKUĆI PRIHODI (A+B+V) PRIHODI IZ BUDžETA - Izvor (A+B) A. PRIHODI ZA OPŠTU POTROŠNjU Porez na dohodak Porez na zarade Porez na prihode od samostalnih delatnosti Porez na imovinu Porez na imovinu Apsolutna prava Porez na dobra i usluge Lokalne takse Prihodi od imovine Kamate (izvor ) Prihodi od prodaje dobara i usluga Prihod od prodaje dobara i usluga od strane trž org Prihodi od opšti skih administrativnih taksi (izvor ) Prihodi opšti skih organa uprave (izvor ) No ča e kazne i oduzeta imovinska korist Prihodi od o ča ih kazni (izvor ) Prihodi od mandatnih kazni (izvor ) Mešo iti i eodređe i prihodi Ostali prihodi u korist nivoa opšti e

205 - Ostali prihodi u korist nivoa opšti e DKC MAJDAN (izvor 4) 74 B. PRIHODI ZA NAMENSKU POTROŠNjU Zakup poslovnog prostora B. OSTALI PRIHODI ZA POTROŠNjU ( ). Donacije i transferi 73 - Tekući transferi od Grada (izvor 7) Kapitalni transferi od Republike (izvor 7) 733 PRIMANjA (8+9+3) PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (izvor 2) -Otplata stambenih kredita 92 PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA-procena (izvor 3) 32 NEUTROŠENA SREDSTVA DONACIJA IZ PRETHODNE GODINE-procena (izvor ) 32 II UKUPNI RASHODI I IZDACI BUDžETA (4++6) TEKUĆI RASHODI Rashodi za zaposlene Korišće je roba i usluga Otplata kamata i prateći troško i zaduži a ja Donacije, dotacije i transferi Socijalna zaštita iz udžeta Ostali rashodi Transferi KAPITALNI IZDACI IZDACI ZA NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 6 III. PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE UMANjENA ZA IZNOS DATIH KREDITA. Primanja po osnovu otplate kredita Iznos datih kredita 62 IV. RAZLIKA (-2) V. BUDžETSKI DEFICIT-SUFICIT 7-(4+) Primarni deficit -suficit Ukupni fiskalni rezultat VI PROMENA STANjA NA RAČUNU V+IV VIII NETO FINANSIRANjE ( IV - VI) = - V (7+8-74) -(4+-44) 2

206 Potrebna sredstva za finansiranje udžetskog deficita u iznosu dinara o ez eđe a su iz prenetih sredstava iz ranijih godina i primanja po osnovu otplate kredita. Čla 6. Planirani kapitalni izdaci za 26. i naredne godine dati su u sledeće pregledu : 26

207 Čla 7. Ukupni prihodi i primanja udžeta planiraju se u sledeći iznosima: Plan prihoda izvor 7 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 7 Porez na zarade 72 Porez na prih.od sam.del. koji se pl.prema ost.n.p 722 Por.na prih.od sam.del.koji se pl.prema pauš.od.n. 723 Por na ph od sam delat koji se pl pr stv ost prih 747 Porez na ze ljište 78 Sam prema zar zaposl po osn penz na ter mz i opšt 73 Porez na imovinu 732 Porez na imov.(osim na zemlj,akcije i ud.)od fiz.l 7322 Porez na imov.(osim na zemlj, akcije i ud.)od pr.l 7342 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti 27