CRO CROATIAN HRVATSKI IZJAVA O SUKLADNOSTI (DOC)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "CRO CROATIAN HRVATSKI IZJAVA O SUKLADNOSTI (DOC)"

Транскрипт

1 CRO CROATIAN HRVATSKI IZJAVA O SUKLADNOSTI (DOC) Proizvođač: emporia telecom GmbH + CoKG Uvoznik: emporia telecom GmbH + CoKG Web-mjesto: Ime robne marke: TELME Model: C151 (C151i) Opis proizvoda: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (identifikacijski broj: 2200), 775 Montague Expressway Milpitas CA USA izdaje sljedeći Certifikat EU-a o ispitivanju tipa (br. certifikata: RE ): Gore opisani predmet izjave ispunjava važeće zakonske propise Unije o usklađivanju: Direktiva 2014/53/EU o radijskoj opremi (RED) Za izdavanje ove izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač. Usklađene EN stručne i opće norme: Članak 3.1 a) Sigurnost: sukladno [Br. izvješća: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Članak 3.1 a) Zdravlje: sukladno [Br. izvješća: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Članak 3.1 b) Elektromagnetska kompatibilnost: sukladno [Br. izvješća: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Članak 3.2) Učinkovita upotreba i podržavanje učinkovite upotrebe radiofrekvencijskog spektra: sukladno [Br. izvješća: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Opis pribora i sastavnih dijelova Softver: verzija»c151_software_v1.04_ls001«ili novija Putni punjač: RL-C150-USB; ulaz: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; izlaz: DC 5.0 V, 500 ma Stolni punjač: TL-C150; ulaz: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; izlaz: DC 5.0 V, 550 ma USB kabel ~1 m Baterija: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Za točnost podataka odgovara , Linz/Austrija Pridržano pravo na tiskarske i druge pogreške te tehničke promjene PartNo: C151_DOC_V

2 CZR CZECH ČEŠTINA PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DOC) Výrobce: emporia telecom GmbH + CoKG Dovozce: emporia telecom GmbH + CoKG Webová stránka: Název značky: TELME Modell: C151 (C151i) Popis výrobku: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (identifikační číslo: 2200), má vystaveno následující EU osvědčení o testování konstrukčního vzorku (certifikát č.: RE ): Výše uvedený předmět prohlášení splňuje relevantní harmonizované unijní předpisy: Směrnice týkající se dodávání rádiových zařízení na trh 2014/53/EU Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce. Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny PartNo: C151_DOC_V Harmonizované EN odborné a základní normy Článek 3.1 a) Bezpečnost: shoda [Protokol č.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Článek 3.1 a) Zdraví: shoda [Protokol č.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Článek 3.1 b) Elektromagnetická snášenlivost: shoda [Protokol č.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Článek 3.2) Efektivní a účinné využívání rádiového spektra: shoda [Protokol č.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Popis příslušenství a součástí Software: verze»c151_software_v1.04_ls001«nebo vyšší Cestovní nabíječka: RL-C150-USB; vstup: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; výstup: DC 5.0 V, 500 ma Stolní nabíječka: TL-C150; vstup: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; výstup: DC 5.0 V, 550 ma USB kabel ~1 m Baterie: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Za správnost údajů Eveline Pupeter za emporia Telecom , Linec/Rakousko

3 DAN DANISH DANSK EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DOC) Producent: emporia telecom GmbH + CoKG Importør: emporia telecom GmbH + CoKG Hjemmeside: Varemærke: TELME Model: C151 (C151i) Produktbeskrivelse: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (Identifikationsnummer: 2200), har udstedt følgende EU-typeafprøvningsattest (certifikat nr.: RE ): Den ovenfor beskrevne genstand i erklæringen opfylder EUharmoniseringslovgivningen: EU-direktivet Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar. Harmoniserede standarder Artikel 3.1 a) Sikkerhed: Overensstemmelse [Rapport-nr.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Artikel 3.1 a) Sundhed: Overensstemmelse [Rapport-nr.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Artikel 3.1 b) Elektromagnetisk kompatibilitet: Overensstemmelse [Rapport-nr.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Artikel 3.2) Effektiv anvendelse af frekvensbåndet: Overensstemmelse [Rapport-nr.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Beskrivelse af tilbehør og bestanddele Software: Version»C151_Software_V1.04_LS001«eller nyere Rejseoplader: RL-C150-USB; Input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; Output: DC 5.0 V, 500 ma Bordoplader: TL-C150; Input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; Output: DC 5.0 V, 550 ma USB-kabel ~1 m Batteri: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Garanti for oplysningernes rigtighed , Linz/Østrig Der tages forbehold for trykfejl, fejl og tekniske ændringer PartNo: C151_DOC_V

4 ENG ENGLISH ENGLISH DECLARATION OF CONFORMITY (DOC) Manufacturer: emporia telecom GmbH + CoKG Importer: emporia telecom GmbH + CoKG Website: Brand name: TELME Model: C151 (C151i) Item description: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (identification number: 2200), has issued the following EU type examination certificate (certificate no.: RE ): The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Harmonised EN basic and engineering standards Article 3.1 a) Safety: compliant [Report no.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Article 3.1 a) Health: compliant [Report no.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Article 3.1 b) Electromagnetic compatibility: compliant [Report no.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Article 3.2) Effective and efficient use of the radio spectrum: compliant [Report no.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Description of the accessories and components Software: Version»C151_Software_V1.04_LS001«or higher Travel charger: RL-C150-USB; input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; output: DC 5.0 V, 550 ma Desktop charger: TL-C150; input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; output: DC 5.0 V, 550 ma USB cable ~1 m Battery: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Responsible for the accuracy of this data , Linz, Austria No responsibility accepted for misprints, errors or technical changes. PartNo: C151_DOC_V

5 ESP SPANISH ESPAÑOL DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (DOC) Fabricante: emporia telecom GmbH + CoKG Importador: emporia telecom GmbH + CoKG Sitio web: Marca: TELME Modelo: C151 (C151i) Descripción del artículo: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (código identificador: 2200), ha expedido el siguiente certificado de examen UE de tipo (núm. de certificado: RE ): El objeto de esta declaración, descrito más arriba, cumple las siguientes normas de armonización de la Unión Europea: Directiva sobre Equipos Radioeléctricos (RED) 2014/53/EU La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. Normas de la CE armonizadas de carácter básico y técnico: Artículo 3.1 a) Seguridad: conforme [Núm. de informe: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Artículo 3.1 a) Salud: conforme [Núm. de informe: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Artículo 3.1 b) Compatibilidad electromagnética: conforme [Núm. de informe: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Artículo 3.2) Uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico: conforme [Núm. de informe: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Descripción de los accesorios y componentes Software: versión»c151_software_v1.04_ls001«o superior Cargador de viaje: RL-C150-USB; entrada: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; salida: DC 5.0 V, 500 ma Base de carga: TL-C150; entrada: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; salida: DC 5.0 V, 550 ma Cable USB ~1 m Batería: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh De la exactitud de la información 30/04/2018, Linz/Austria Sujeto a posibles errores de imprenta, errores y modificaciones técnicas PartNo: C151_DOC_V

6 FIN FINNISH SUOMI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (DOC) Valmistaja: emporia telecom GmbH + CoKG Maahantuoja: emporia telecom GmbH + CoKG Verkkosivusto: Tuotemerkki: TELME Malli: C151 (C151i) Tuotekuvaus: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (tunnusnumero: 2200), on laatinut seuraavan EU-tyyppitarkastustodistuksen (sertifikaatin nro: RE ): Yllä kuvattu vakuutuksen kohde on unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. Yhdenmukaistetut EN-standardit ja direktiivit Artikla 3.1 a) Turvallisuus: vaatimusten mukainen Artikla 3.1 a) Terveys: vaatimusten mukainen Artikla 3.1 b) Sähkömagneettinen yhteensopivuus vaatimusten mukainen [Report-Nr.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Artikla 3.2) Radiospektrin tehokas ja asianmukainen käyttö: vaatimusten mukainen [Report-Nr.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Lisätarvikkeiden ja osien kuvaus Ohjelmisto: versio»c151_software_v1.04_ls001«tai uudempi Matkalaturi: RL-C150-USB; tulo: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; lähtö: DC 5.0 V, 500 ma Pöytälaturi: TL-C150; tulo: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; lähtö: DC 5.0 V, 550 ma USB-johto ~1 m Akku: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Tietojen oikeellisuuden vahvistaa , Linz/Austria Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin PartNo: C151_DOC_V

7 FRA FRENCH FRANÇAIS DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (DOC) Fabricant: emporia telecom GmbH + CoKG Importateur: emporia telecom GmbH + CoKG Site Internet: Nom de marque: TELME Modèle: C151 (C151i) Description du produit: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (numéro d'identification: 2200), a établi l'attestation d'examen «CE» de type (n de certificat n RE ) suivante: L objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d harmonisation de l Union applicable: Directive Équipements radio (RED) 2014/53/UE La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Normes EN techniques et fondamentales harmonisées Article 3.1 a) Sécurité: conforme [N de rapport : NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Article 3.1 a) Santé: conforme [N de rapport : NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Article 3.1 b) Compatibilité électromagnétique: conforme [N de rapport : NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Article 3.2) Utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique: conforme [N de rapport : NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Description des accessoires et des composants Logiciel: version»c151_software_v1.04_ls001«ou supérieure Chargeur de voyage: RL-C150-USB; entrée: V CA, 50/60 Hz, 150 ma ; sortie: CC 5.0 V, 500 ma Station de charge: TL-C150; entrée: V CA, 50/60 Hz, 150 ma, 150 ma ; sortie: CC 5.0 V, 550 ma Câble USB: ~1 m Batterie: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Responsable de l'exactitude des données 30/04/2018, Linz, Autriche Toutes erreurs d impression, erreurs et modifications techniques réservées PartNo: C151_DOC_V

8 GER GERMAN DEUTSCH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DOC) Hersteller: emporia telecom GmbH + CoKG Importeur: emporia telecom GmbH + CoKG Website: Markenname: TELME Modell: C151 (C151i) Artikelbeschreibung: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (Kennnummer: 2200), hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigung (Zertifikat Nr.: RE ) ausgestellt: Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungs rechtsvorschriften der Union: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen Artikel 3.1 a) Sicherheit: Konform Artikel 3.1 a) Gesundheit: Konform Artikel 3.1 b) Elektromagnetische Verträglichkeit Konform [Report-Nr.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Artikel 3.2) Effektive und effiziente Nutzung des Funkspektrums: Konform [Report-Nr.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Beschreibung des Zubehörs und der Bestandteile Software: Version»C151_Software_V1.04_LS001«oder höher Reiselader: RL-C150-USB; Input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; Output: DC 5.0 V, 500 ma Tischlader: TL-C150; Input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; Output: DC 5.0 V, 550 ma USB-Kabel ~1 m Batterie: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Für die Richtigkeit der Angaben , Linz/Austria Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten PartNo: C151_DOC_V

9 HUN HUNGARIAN MAGYAR MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DOC) Gyártó cég: emporia telecom GmbH + CoKG Importőr: emporia telecom GmbH + CoKG Webhely: Márkanév: TELME Modell: C151 (C151i) Árucikk megnevezése: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (jelzőszám: 2200), a következő EU-típusvizsgálati jelentést (jelentés száma: RE ) állította ki: A nyilatkozatban fent leírt tárgy megfelel az Unió vonatkozó harmonizációs előírásainak: Rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU-s irányelv (RED) A megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért a gyártó viseli a kizárólagos felelősséget. Harmonizált EN szak- és alapszabványok: 3.1 a) cikkely Biztonság: Konform [Jelentés száma: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] 3.1 a) cikkely Egészség: Konform [Jelentés száma: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] 3.1 b) cikkely Elektromágneses összeférhetőség: Konform [Jelentés száma: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] 3.2) cikkely Rádióspektrum eredményes és hatékony használata: Konform [Jelentés száma: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Tartozékok és alkatrészek leírása Szoftver:»C151_Software_V1.04_LS001«verzió vagy annál újabb Úti töltőkészülék: RL-C150-USB; bemenet: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; kimenet: DC 5.0 V, 500 ma Asztali töltőkészülék: TL-C150; bemenet: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; kimenet: DC 5.0 V, 550 ma USB-kábel ~1 m Akkumulátor: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Az adatok helyességéért , Linz/Austria Nyomtatási hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva PartNo: C151_DOC_V

10 ITA ITALIAN ITALIANO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC) Produttore: emporia telecom GmbH + CoKG Importatore: emporia telecom GmbH + CoKG Sito web: Nome della marca: TELME Modello: C151 (C151i) Descrizione dell'articolo: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (codice identificativo: 2200), ha rilasciato il seguente certificato di esame UE del tipo (n. certificato: RE ): L'oggetto della dichiarazione sopra specificato soddisfa la pertinente normativa di armonizzazione dell'unione: Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. Norme specifiche e norme di base EN armonizzate Articolo 3.1 a) Sicurezza: conforme [N. report: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Articolo 3.1 a) Salute: conforme [N. report: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Articolo 3.1 b) Compatibilità elettromagnetica: conforme [N. report: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Articolo 3.2) Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio: conforme [N. report: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Descrizione degli accessori e dei componenti Software: versione»c151_software_v1.04_ls001«o superiore Caricabatterie da viaggio: RL-C150-USB; input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; output: DC 5.0 V, 500 ma Caricabatterie da tavolo: TL-C150; input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; output: DC 5.0 V, 550 ma Cavo USB ~1 m Batteria: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Per l'esattezza dei dati 30/04/2018, Linz/Austria Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche PartNo: C151_DOC_V

11 NED DUTCH NEDERLANDS CONFORMITEITSVERKLARING (DOC) Fabrikant: emporia telecom GmbH + CoKG Importeur: emporia telecom GmbH + CoKG Website: Merknaam: TELME Model: C151 (C151i) Artikelbeschrijving: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (identificatienummer: 2200), heeft het volgende EU-typekeuringscertificaat (certificaatnr.: RE ) afgegeven: Het hierboven beschreven onderwerp van de verklaring voldoet aan de desbetreffende wettelijke harmonisatievoorschriften van de Unie: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant. Geharmoniseerde EN-normen en basisnormen Artikel 3.1 a) Veiligheid: conform [Rapportnr.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Artikel 3.1 a) Gezondheid: conform [Rapportnr.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Artikel 3.1 b) Elektromagnetische compatibiliteit conform [Rapportnr.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Artikel 3.2) Effectief en efficiënt gebruik van het radiospectrum: conform [Rapportnr.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Beschrijving van het toebehoren en de onderdelen Software: versie»c151_software_v1.04_ls001«of hoger Reisoplader: RL-C150-USB; input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; output: DC 5,0 V, 500 ma Tafeloplader: TL-C150; input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; output: DC 5,0 V, 550 ma USB-kabel ~1 m Accu: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens , Linz/Austria Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden PartNo: C151_DOC_V

12 NOR NORWEGIAN NORSK BOKMAL KONFORMITETSERKLÆRING (DOC) Produsent: emporia telecom GmbH + CoKG Importør: emporia telecom GmbH + CoKG Nettsted: Merkenavn: TELME Modell: C151 (C151i) Artikkelbeskrivelse: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (ID-nummer: 2200), har utstedt følgende EU-typegodkjenning (sertfikat nr.: RE ): Gjenstanden beskrevet ovenfor, oppfyller EUs gjeldende harmoniseringslovgivning: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Generelt har produsenten ansvar for å utstede denne konformitetserklæringen. Harmoniserte EN-fag- og grunnormer Artikel 3.1 a) Sikkerhet: Overholder Artikel 3.1 a) Helse: Overholder Artikkel 3.1 b) Elektromagnetisk kompatibilitet Overholder [Report-Nr.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Artikkel 3.2) Effektiv utnyttelse av radiospekteret: Overholder [Report-Nr.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Beskrivelse av tilbehør og bestanddeler Programvare: Versjon»C151_Software_V1.04_LS001«eller over Reiselader: RL-C150-USB; input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; output: DC 5.0 V, 500 ma Bordlader: TL-C150; input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; output: DC 5.0 V, 550 ma USB-kabel ~1 m Batteri: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Ansvarlig for at opplysningene er riktige , Linz/Austria Det kan forekomme feil, trykkfeil og tekniske endringer PartNo: C151_DOC_V

13 POL POLISH POLSKI DEKLARACJA ZGODNOŚCI (DOC) Producent: emporia telecom GmbH + CoKG Importer: emporia telecom GmbH + CoKG Strona internetowa: Nazwa marki: TELME Model: C151 (C151i) Opis artykułu: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (numer identyfikacyjny: 2200), wystawił następujące świadectwo badania typu UE (nr certyfikatu: RE ): Wyżej opisany przedmiot deklaracji spełnia odnośne zharmonizowane przepisy prawne Unii: Dyrektywa radiowa (RED) 2014/53/UE Wyłączna odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji zgodności spoczywa na producencie. Zharmonizowane normy branżowe EN i normy podstawowe Artykuł 3.1 a) Bezpieczeństwo: zgodny Artykuł 3.1 a) Zdrowie: zgodny Artykuł 3.1 b) Kompatybilność elektromagnetyczna: zgodny [Report-Nr.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Artykuł 3.2) Efektywne i wydajne wykorzystywanie widma fal radiowych: zgodny [Report-Nr.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Opis akcesoriów i składników Oprogramowanie: wersja»c151_software_v1.04_ls001«lub wyższa Ładowarka podróżna: RL-C150-USB; wejście: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; wyjście: DC 5.0 V, 500 ma Ładowarka biurkowa: TL-C150; wejście: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; wyjście: DC 5.0 V, 550 ma Kabel USB ~1 m Akumulator: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Za poprawność danych , Linz/Austria Zastrzega się możliwość błędów w druku i zmian technicznych PartNo: C151_DOC_V

14 POR PORTUGUESE PORTUGUÊS DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (DOC) Fabricante: emporia telecom GmbH + CoKG Importador: emporia telecom GmbH + CoKG Web site: Nome da marca: TELME Modelo: C151 (C151i) Descrição do artigo: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (número de identificação: 2200), emitiu o certificado de exame UE de tipo (certificado n.º: RE ): O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação comunitária aplicável em matéria de harmonização: Diretiva relativa aos equipamentos de rádio (RED) 2014/53/UE A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. Normas de base e técnicas EN harmonizadas: Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) Segurança: conforme [Relatório n.º.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) Saúde: conforme [Relatório n.º.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) Compatibilidade eletromagnética: conforme [Relatório n.º.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Artigo 3.º, n.º 2 Utilização efetiva e eficiente do espetro de radiofrequências: conforme [Relatório n.º.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Descrição dos acessórios e componentes Software: Versão»C151_Software_V1.04_LS001«ou superior Carregador de viagem: RL-C150-USB; entrada: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; saída: DC 5.0 V, 500 ma Carregador de secretária: TL-C150; entrada: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; saída: DC 5.0 V, 550 ma Cabo USB aprox. 1 m Bateria: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Exatidão das informações , Linz/Austria Reservado o direito a erros de impressão, lapsos e alterações técnicas PartNo: C151_DOC_V

15 SLO SLOWENIAN SLOVENŠČINA IZJAVA O SKLADNOSTI (DOC) Proizvajalec: emporia telecom GmbH + CoKG Uvoznik: emporia telecom GmbH + CoKG Spletna stran: Ime znamke: TELME Model: C151 (C151i) Opis izdelka: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (identifikacijska številka: 2200), je izdal naslednji ES-certifikat o pregledu tipa (št. certifikata: RE ): Zgoraj opisan predmet izjave izpolnjuje zadevno usklajeno zakonodajo Unije: Direktiva o radijski opremi (RDE) 2014/53/EU Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca. Harmonizirani strokovni EN standardi in temeljni standardi Člen 3.1 a) Varnost: skladno [Št. poročila: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Člen 3.1 a) Zdravje: skladno [Št. poročila: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Člen 3.1 b) Elektromagnetna združljivost skladno [Št. poročila: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Člen 3.2) Učinkovita in ustrezna uporaba radijskega spektra: skladno [Št. poročila: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Opis opreme in sestavnih delov Programska oprema: različica»c151_software_v1.04_ls001«ali novejša Potovalni polnilnik: RL-C150-USB; vhod: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; izhod: DC 5.0 V, 500 ma Namizni polnilnik: TL-C150; vhod: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; izhod: DC 5.0 V, 550 ma USB-Kabel ~1 m Baterija: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Za pravilnost podatkov Eveline Pupeter za podjetje emporia Telecom , Linz/Avstrija Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, zmot in tehničnih sprememb PartNo: C151_DOC_V

16 SVK SLOVAK SLOVENČINA VYHLÁSENIE O ZHODE (DOC) Výrobca: emporia telecom GmbH + CoKG Dovozca: emporia telecom GmbH + CoKG Webová stránka: Názov značky: TELME Model: C151 (C151i) Popis výrobku: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (identifikačné číslo: 2200), vystavil/-a nasledujúce osvedčenie o typovom schválení EÚ (certifikát č.: RE ): Vyššie uvedený predmet vyhlásenia spĺňa príslušné harmonizované právne predpisy Únie: Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Harmonizované a základné odborné normy EN Článok 3.1 a) Bezpečnosť: vyhovuje [Report č.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Článok 3.1 a) Zdravie: vyhovuje [Report č.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Článok 3.1 b) Elektromagnetická kompatibilita: vyhovuje [Report č.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Článok 3.2) Efektívne a účinné využívanie rádiového spektra: vyhovuje [Report č.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Popis príslušenstva a súčastí Softvér: verzia»c151_software_v1.04_ls001«alebo vyššia Cestovná nabíjačka: RL-C150-USB; Vstupné napätie: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; Výstupné napätie: DC 5.0 V, 500 ma Stolná nabíjačka: TL-C150; Vstupné napätie: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; Výstupné napätie: DC 5.0 V, 550 ma USB-Kabel ~1 m Batéria: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Za správnosť údajov Eveline Pupeter pre emporia Telecom , Linz/Rakúsko Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené Časť č: C151_DOC_V

17 SWE SCHWEDISCH SVENSKA FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (DOC) Tillverkare: emporia telecom GmbH + CoKG Importör: emporia telecom GmbH + CoKG Webbplats: Märkesnamn: TELME Modell: C151 (C151i) Artikelbeskrivning: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (ID-nummer: 2200), har utfärdat följande EU-typintyg (certifikat nr.: RE ): Det ovan beskrivna objektet för denna försäkran uppfyller unionens tillämpliga lagstiftning om harmonisering: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens ansvar. Harmoniserade EN-fack- och grundstandarder Artikel 3.1 a) Säkerhet: Överensstämmer Artikel 3.1 a) Hälsa: Överensstämmer Artikel 3.1 b) Elektromagnetisk kompabilitet: Överensstämmer [Report-Nr.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Artikel 3.2) Effektiv och ändamålsenlig användning av radiospektrum: Överensstämmer [Report-Nr.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Beskrivning av tillbehören och deras beståndsdelar Software: Version»C151_Software_V1.04_LS001«eller högre Reseladdare: RL-C150-USB; Input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; Output: DC 5.0 V, 500 ma Bordsladdare: TL-C150; Input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; Output: DC 5.0 V, 550 ma USB-kabel ~1 m Batteri: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh För uppgifternas riktighet ansvarar , Linz/Österrike Med reservation för tryckfel, misstag och tekniska ändringar PartNo: C151_DOC_V

18 TUR TURKISH TÜRKÇE UYGUNLUK BEYANI (DOC) Üretici: emporia telecom GmbH + CoKG İthalatçı: emporia telecom GmbH + CoKG Web sitesi: Marka adı: TELME Model: C151 (C151i) Ürün açıklaması: GSM 2G Dual Band Mobile Phone SIEMIC (Kod numarası: 2200), aşağıdaki AB yapı tip onay belgesini (Sertifika no.: RE ) düzenlemiştir: Yukarıda açıklanan beyan konusu birliğin yürürlükteki uyumlaştırma kurallarını yerine getirmektedir: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Bu uygunluk beyanı, imalatçının sorumluluğu altında verilir. Uyumlaştırılmış EN teknik ve temel normları Madde 3.1 a) Güvenlik: Uygun [Rapor no.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Madde 3.1 a) Sağlık: Uygun [Rapor no.: NTC EV00, NTC EV00, TCT170807E013 SIEMIC] Madde 3.1 b) Elektromanyetik uyumluluk: Uygun [Rapor no.: NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Madde 3.2) Radyo sprektrumunun etkili ve verimli kullanımı: Uygun [Rapor no.: NTC EV00, NTC EV00, NTC EV00 SIEMIC] Aksesuar ve bileşenlerin açıklaması Yazılım: Sürüm»C151_Software_V1.04_LS001«veya üzeri Seyahat şarj aleti: RL-C150-USB; Input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; Output: DC 5.0 V, 500 ma Masa tipi şarj aleti: TL-C150; Input: V AC, 50/60 Hz, 150 ma; Output: DC 5.0 V, 550 ma USB kablosu ~1 m Pil: AK-C150; 3.7 V, 800 mah, 2.96 Wh Bilgilerin doğruluğu için , Linz/Avusturya Baskı hataları, yanlışlıklar ve teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır PartNo: C151_DOC_V