Broj 38 - Strana 8 SLUŽBENI Ponedjeljak, 17. oktobar 2016.god.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Broj 38 - Strana 8 SLUŽBENI Ponedjeljak, 17. oktobar 2016.god."

Транскрипт

1 Broj 38 - Strana 8 SLUŽBENI Ponedjeljak, 17. oktobar 2016.god. upisana Sparkasse Bank d.d. BiH, Sarajevo, s dijelom 1/1, a kojoj POGLAVLJE II - USLOVI ZA IM o Broj predmeta: /16 Broj akta: DA-006/16 Datum, godine Mjesto, da je poslovno sposoban; 1) 3) protiv službene ili druge odgovorne dužnosti; 4) za drugo djelo izvršeno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda; 415 Pravosudna komisija na 179. redovnoj sjednici, održanoj godine, d o n o s i poslovima; e) da ne obavlja druge djelatnosti koje su nespojive s f) da je lice koje se odlikuje visokim moralnim kvalitetima. P R A V I L N I K (Uslovi za pravna lic POGLAVLJE I - registrovana za obavljanj nadležnog organa koji vodi registar privrednih subjekata; kadrovski i materijalno- (Predmet) distriktu BiH (u daljnjem ( m radnom odnosu nema usmeno datih izjava pred organima i i BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt) sa jezika u službenoj upotrebi u Distriktu na strani jezik, sa stranog jezika na jezik u službenoj upotrebi u Distriktu ili sa stranog jezika na drugi strani jezik (u daljnjem tekstu: poslovi p POGLAVLJE III - ODOBRENJA i institucijama Distrikta mogu se povjeriti: u skladu s odredbama ovog pravilnika; subjektima ovlašt nivoima državne organizacije u Bosni u Hercegovini. ( u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog subjekta za postoje pravni ili stvarni razlozi zbog kojih subjekti iz u konkretnom predmetu. (Odobrenje za ra tekstu: odobrenje) u skladu sa Zakonom o sudovima Distrikta daju i oduzimaju rješenjem predsjednici sudova Distrikta (u daljnjem tekstu: predsjednici sudov. ( Postupak za davanje i oduzimanje odobrenja do (Postupak sticanja odobrenj može s zahtjeva zainteresovanog lica za sticanje odobrenja (u daljnjem tekstu: zahtjev); prijave zainteresovanog lica na objavljeni javni poziv za sticanje odobrenja (u daljnjem tekstu: javni poziv). (Sticanje odobrenja na zahtjev) Zai ( Uz zahtjev zainteresovano lice dužno je priložiti: iscrpnu biografiju za sebe ili zaposlenika koji bi u ime i za dokaze o ispunjavanju uslova kvalitetima od organa i institucija pred kojima su ranije obavljao i dokaz o uplati takse u iznosu od 100,00 KM. (Sticanje odobrenja po javnom pozivu) Pravosudna komisij može na zahtjev predsjednika sudova Distrikta ili rukovodilaca drugih organa i institucija pred kojima se

2 Broj 38 - Strana 9 SLUŽBENI Ponedjeljak, 17. oktobar 2016.god. ( Javni poziv se objavljuje: u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijeloj teritoriji BiH; u lokalnim medijima i na web stranici Pravosudne komisije. Uz prijavu na javni poziv (u daljnjem tekstu: prijav ovog pravilnika. (Dopuna dokaznog postupk U postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za sticanje odobrenja i imenovanje, ukoliko to ocijeni potrebnim i relevantnim za donošenje odluke po zahtjevu ili prijavi, predsjednici sudova Distrikta sa zainteresovanim licem mogu obaviti usmeni razgovor i službe, pribaviti i izvesti druge dokaze. 6) broj i podatke o datumu rješenja o razrješenju razrješenju) i 7) napomena. za pravna lica: 1) redni broj upisa, naziv i sjedište, broj telefona, 3) naziv jezika u odnosu na koji je dato ovlaštenje; 4) broj i datum rješenja o ispunjavanju uslova za upis u imenik, 5) broj i datum rješenja o upisu u sudski registar i 6) broj i datum rješenja o razrješenju; 7) napomena. Uz imenik se prilažu donesene odluke i ostali dokumenti pribavljeni u postupku sticanja ili oduzimanja odobrenja. (Davanje odobrenj Nakon što utvrde da su ispunjeni uslovi za davanje predsjednici sudova Distrikta (u daljnjem tekstu: rješenje). ( odobrenje na: 1) - za lica: distriktu BiH - za pravna lica. je dato odobrenje. služba. ika u odnosu na koji mu sudne komisije i web stranicama pravosudnih institucija Distrikta. POGLAVLJE V - PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI (Pravo na naknadu i nagradu) naknadu troškova nastalih obavljanjem poslova ( tekstu: nagrad. nja. (Trajanje odobrenj isteku tog perioda mogu biti ponovo imenovani po postupku za prvobitno imenovanje. (Odbijanje zahtjeva ili prijave) Ukoliko se u postupku po zahtjevu ili prijavi utvrdi da nisu ili prijava odbija (u daljnjem tekstu: rješenje o odbijanju). ( Nacrt rješenja o odbijanju predsjednicima sudova dostavlja Protiv rješenja o odbijanju zainteresirano lice ima pravo podnijeti žalbu Pravosudnoj komisiji u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. spada u njegovu djelatnost. u roku od osam dana. (Promjena podatak službenu tajnu sve što mu je stranka povjerila, odnosno što je ( POGLAVLJE IV - ( 1) redni broj upisa, prezime, ime jednog od roditelja i prebivalište, adresa stanovanja i uslužni telefonski 3) poslodavca, 4) naziv jezika u odnosu na 5) broj i datum rješenja, ( Sudovi, Tužilaštvo Distrikta i drugi organi pred kojim se svojim (Razrješenje dužnosti) ikta tekstu: rješenje o razrješenju) ukoliko: sam zahtijeva da bude razriješen; istekom vremena na koji je imenovan, ukoliko prethodno ne obnovi odobrenje;

3 Broj 38 - Strana 10 SLUŽBENI Ponedjeljak, 17. oktobar 2016.god. e) f) (Stavljanje van snage) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik za stalne sudsk -140/01 od godine. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete ili na njegov rad ima drugih ozbiljnih prigovora; g) izgubi pravnu sposobnost; h) izgubi radnu sposobnost za daljnje vršenje dužnosti i) ne prijavi blagovremeno promjenu podataka upisanih u imenik. ( Nacrt rješenja o razrješenju predsjednicima sudova U postupku donošenja rješenja o razrješenju tum Broj: SuPK-1156/ PREDSJEDNIK PRAVOSUDNE KOMISIJE kojima treba da se zasniva rješenje o razrješenju. Pravosudnoj komisiji u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. (5) Odluka Pravosudne komisije po žalbi na rješenje o Pravosudna komisija na 179. redovnoj sjednici, održanoj godine, d o n o s i P R A V I L N I K spor pred nadležnim sudom. POGLAVLJE VI - POGLAVLJE I - (Predmet) 38 milimetara, ( jednom od službenih jezika u Distriktu i sadrži: lnika; istriktu BiH (u daljnjem tekstu: vještaci) na listu vještaka, prava, dužnosti i odgovornosti BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt), koje provode postupak, treba tekstu: poslov ( redni broj upisa, naziv organa ili institucije, broj i datum odluke o institucijama Distrikta mogu se povjeriti: subjektima koji su upisom na listu u skladu s odredbama ovog pravilnika stekli ovlaštenje za obavljanje poslova e) napomena. organima i institucijama pred kojim se obavljaju poslovi nivoima državne organizacije u Bosni i Hercegovini ( Izuzetno od stava 1 ov ukoliko: u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog subjekta za POGLAVLJE VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Prelazne odredbe) Lica koja su prema dosadašnjim propisima ovlaštena za poslove do isteka perioda na koji su imenovana. (Shodna primjen pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postoje pravni ili stvarni razlozi zbog kojih subjekti iz u konkretnom predmetu. (Odobrenje za ra Odobrenje za rad vještaku u Distriktu (u daljnjem tekstu: odobrenje) u skladu sa Zakonom o sudovima Distrikta daju i oduzimaju rješenjem predsjednici sudova Distrikta (u daljnjem tekstu: predsjednici sudov. ( Postupak za davanje i oduzimanje odobrenja do donošenja udne

4 Broj 38 - Strana 11 SLUŽBENI Ponedjeljak, 17. oktobar 2016.god. od organa i institucija za koje je ranije obavljao poslove POGLAVLJE II - USLOVI ZA IMENOVANJE VJEŠTAKA dokaz o uplati takse u iznosu od 100,00 KM. uslove za zasnivanje radnog odnosa u organima državne da je poslovno sposoban; 1) 3) protiv službene ili druge odgovorne dužnosti; 4) za drugo djelo izvršeno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda; ; da ima najmanje pet godina radnog iskustva na ovlaštenje); e) da ne obavlja druge djelatnosti koje nisu spojive s poslovima vještaka i f) da je lice koje se odlikuje visokim moralnim kvalitetima. ( oblastima u kojima lice s tim obrazovanjem može obavljati ( (Uslovi za pravna lic nadležnog organa koji vodi registar privrednih subjekata; kadrovski i materijalno- najmanje jedno lice koje ispunjava uslove za imenovanje vještaka iz POGLAVLJE III - ODOBRENJA odobrenje upisom na listu vještaka. (Sticanje odobrenja po javnom pozivu) Pravosudna komisij može na zahtjev predsjednika sudova Distrikta ili drugih rukovodilaca organa i institucija pred kojima se ( Javni poziv se objavljuje: u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijeloj teritoriji BiH; u lokalnim medijima i na web stranici Pravosudne komisije. Uz prijavu na javni poziv (u daljnjem tekstu: prijav ovog pravilnika. (Dopuna dokaznog postupk U postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za sticanje odobrenja i imenovanje, ukoliko to ocijene potrebnim i relevantnim za donošenje odluke po zahtjevu ili prijavi, predsjednici sudova Distrikta sa zainteresiranim licem mogu obaviti usmeni službe, pribaviti i izvesti druge dokaze. (Davanje odobrenj Nakon što utvrde da su ispunjeni uslovi za davanje predsjednici sudova Distrikta (u daljnjem tekstu: rješenje). ( odobrenje za: upis na listu vještaka; upotrebu naziva Vještak, koji glasi: 1) - za distriktu BiH - za pravna lica. u struci u odnosu na koju mu je dato odobrenje. služba. naziva iz stava 2 (Trajanje odobrenj Vještaci se imenuju na per isteku tog perioda mogu biti ponovo imenovani po postupku (Postupak sticanja odobrenj zahtjeva zainteresovanog lica za sticanje odobrenja (u daljnjem tekstu: zahtjev); prijave zainteresovanog lica na objavljeni javni poziv za sticanje odobrenja (u daljnjem tekstu: javni poziv). (Sticanje odobrenja na zahtjev) ( Uz zahtjev zainteresovano lice dužno je priložiti: iscrpnu biografiju za sebe ili zaposlenika koji bi u ime i za (Odbijanje zahtjeva ili prijave) Ukoliko se u postupku po zahtjevu ili prijavi utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za imenovanje i ili prijava odbija (u daljnjem tekstu: rješenje o odbijanju). ( Nacrt rješenja o odbijanju predsjednicima sudova dostavlja Protiv rješenja o odbijanju zainteresirano lice ima pravo podnijeti žalbu Pravosudnoj komisiji u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. POGLAVLJE IV - UPIS NA LISTU VJEŠTAKA cije za Distriktu.

5 Broj 38 - Strana 12 SLUŽBENI Ponedjeljak, 17. oktobar 2016.god. ( Upis na listu vještaka vrši se danom dostavljanja rješenja U listu vještaka unose se podaci o vještacima, i to: 1) redni broj upisa, prezime, ime jednog od roditelja i ime vještaka, prebivalište, adresa stanovanja i uslužni telefonski broj vještaka, 3) zanimanje, a ako je vještak zaposlen i naziv poslodavca, 4) specijalizaciju u struci u kojoj je ovlašten obavljati 5) broj i datum rješenja; 6) broj i datum rješenja o razrješenju dužnosti vještaka (u daljnjem tekstu: rješenje o razrješenju) i 7) napomena. za pravna lica: 1) redni broj upisa, naziv i sjedište, broj telefona, 3) specijalizaciju u struci u kojoj je ovlašteno obavljati 4) broj i datum rješenja; 5) broj i datum rješenja o upisu u sudski registar i 6) broj i datum rješenja o razrješenju. Uz listu vještaka prilažu se donesene odluke i ostali dokumenti pribavljeni u postupku sticanja ili oduzimanja odobrenja. (Objavljivanje liste vještak vještaka, koji sadrži relevantne podatke za povjeravanje poslova stranicama pravosudnih institucija Distrikta. POGLAVLJE V - PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI VJEŠTAKA (Pravo na naknadu i nagradu) Vještak ima pravo na: naknadu troškova nastalih obavljanjem poslova tekstu: nagrad. ( kojom su obavljeni poslovi vješt službenu tajnu sve što mu je stranka povjerila, odnosno što je ( i druga lica koja pod nadzorom vještaka rade na poslovima (Primjedbe na rad i nadzor nad radom vještak primjedbe na rad vještaka. ( Sudovi, Tužilaštvo Distrikta i drugi organi pred kojim se (Rješenje o razrješenju) razrješenju vještak se razrješava dužnosti i uklanja s liste vještaka, ukoliko: sam zahtijeva da bude razriješen; istekom vremena na koji je imenovan, ukoliko prethodno ne obnovi odobrenje; nepodobnim za vršenje dužnosti vještaka; odn e) f) za izvršenje poslo stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete ili na njegov rad ima drugih ozbiljnih prigovora; g) izgubi pravnu sposobnost; h) izgubi radnu sposobnost za daljnje vršenje dužnosti vještaka; i) ne prijavi blagovremeno promjenu podataka upisanih u imenik. ( Nacrt rješenja o razrješenju predsjednicima sudova U postupku donošenja rješenja o razrješenju vještaku na kojima treba da se zasniva rješenje o razrješenju. Protiv rješenja o razrješenju vještak ima pravo izjaviti žalbu Pravosudnoj komisiji u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. (5) Odluka Pravosudne komisije po žalbi na rješenje o spor pred nadležnim sudom. spada u njegovu djelatnost. (Obavještavanje nalogodavc angažiranje vještaka druge struke, dužan je odmah o tome pismeno obavijestiti organ ili instituciju koja mu je povjerila u roku od osam dana. (Promjena podatak a najkasnije POGLAVLJE VI - VJEŠTAKA koji se može upotrebljavati samo u vršenju dužnosti vještaka. ( jednom od službenih jezika u Distriktu i sadrži: ime i prezime vještaka, mjesto prebivališta vještaka. potpis vještak deponuje u ( podaci:

6 Broj 38 - Strana 13 SLUŽBENI Ponedjeljak, 17. oktobar 2016.god. 1) redni broj upisa, naziv organa ili institucije, broj i datum odluke o 3) 4) 5) napomena. Dnevnika organima i institucijama pred kojim se obavljaju razrješenje dužnosti vještaka. POGLAVLJE VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Prelazne odredbe) Lica koja su prema dosadašnjim propisima ovlaštena broj 28/06 i 19/07). Podnosilac inicijative navodi da je Vlada direktora Kancelarije za upravljanje javnom imovinom da ponudi definisani u prethodnim ugovorima o zakupu poslovnih prostora i distrikta BiH. U inicijativi se dalje navodi da je jasno popisana procedura raspolaganja imovinom Distrikta na provodi putem javnog nadmetanja i putem direktnog sporazuma poslove do isteka perioda na koji su imenovani. (Shodna primjen pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom Inicijativa ukazuje da se donošenjem osporavanog lica koja imaju pravni i ekonomski interes da putem zakupa sti da u postupku (Stavljanje van snage) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o uslovima za obavljanje broj: SuPK-138/01 od godine i Pravilnik o dopuni SuPK-975/16 od godine. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana sne i Hercegovine u postupcima ocjene rješavanju sukoba nadležnosti, Sud je dopisom broj 97 o U Ouz od godine zatražio mišljenje donosioca osporavanog akta o podnesenoj inicijativi. Dopisom broj predmeta /16 od donosilac osporavanog akta, dao je mišljenje o inicijativi. U Broj: SuPK-1157/ PREDSJEDNIK PRAVOSUDNE KOMISIJE specijalnoj pogodbi, te da pitanje produženja ugovora o zakupu regulišu Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija na osnovu kojih je osporavani produženje konkretnih ugovora o zakupu). kojih je dopušteno opravdavaju konkretno raspolaganje kao što su finansijska ulaganja koja su zakupci uložili u predmetnu imovinu, te da su u u poslovni prostor provedene javne Bosne i Hercegovine, B.L., R.J. P.S. B., zastupana po direktoru radne jedinice D.O. na ikta BiH, broj 20/10), na sjednici d o n i o j e P R E S U D U broj predmeta: /16 broj akta: DS-003/16 od godine, nije u skladu sa odredbama prestaje da važi danom objavljivanja ove presude u Službenom Obrazloženje Dana godine, P.P.S. R.S., A.D. B.L., R.J. P.S. B., zastupana po direktoru radne jedinice D.O., podnijela je ovom sudu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu /16 broj akta: DS-003/16 od odnosima i Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija. -222/16 od godine u kome je izražena saglasnost da se Odluka o objavljivanju javnog poziva i nacrta javnog poziva za dostavljanje prijava radi produženja ugovora o zakupu poslovnih prostora proslijedi u dalju proceduru. Obzirom da dato mišljenje Pravobranilaštva nije sadržavalo poziv na konkretan propis odnosno odredbu zakona na osnovu kojeg je dopušteno raspolaganje javnom imovinom na ugovora o zakupu, Sud je dopisom broj 97 o U Ouz od godine zatražio pojašnjenje datog mišljenja u tom smislu. M-222/16 od svega da generalno sva mišljenja koja daje Pravobranilaštvo zanemari Dalje navodi da je u konkretnoj stvari pored Zakona o javnoj imovini i Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom BiH, u primjeni i Zakon o zakupu poslovnih zgrada