MIŠLJENJE I UVOD II POSTUPANJE ZAŠTITNIKA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "MIŠLJENJE I UVOD II POSTUPANJE ZAŠTITNIKA"

Транскрипт

1 Broj: 01-14/20 Podgorica, godine MK Kabinet Zaštitnika 020/ Savjetnici 020/ Centrala 020/ Fax: 020/ Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, u skladu sa odredbom člana 41 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 42/11 i 32/14), nakon završenog postupaka pokrenutog po pritužbi daje, I UVOD MIŠLJENJE 1. Zaštitniku je učenik korisnik JU Doma učenika Dušan Marović - Bar, čije je ime poznato Zaštitniku, dostavio pritužbu u kojoj se, između ostalog, navodi, da su uslovu u Domu veoma loši, počev od dotrajale stolarije, do loše higijene i hrane; da su se učenici korisnici više puta obraćali Upravi te ustanove, ali bez uspjeha. Od Zaštitnika traže da reaguje u skladu sa svojim nadležnostima, kako bi se ispitali njihovi navodi, te provjerili uslovi za kolektivni boravak u ovoj ustanovi i preduzele mjere za unaprjeđenje stanja u njoj. II POSTUPANJE ZAŠTITNIKA 2. Zaštitnik je zatražio izjašnjenje od Ministarstva prosvjete, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fotosanitarne poslove i izvršio neposredni uvid, odnosno obišao ustanovu. 3. U izjašnjenju Ministarstva prosvjete navodi se: da je Dom učenika»dušan Marović«u Baru, izgrađen godine i raspolaže sa 150 mjesta; da su uslovi života i rada u domu poboljšani nakon sanacionih i adaptacionih mjera, koje su urađene u toku januara/februara godine, u januaru godine i u julu godine izvršena je rekonstrukcija elektroinstalacija i mokrih čvorova; da imajući u vidu da Dom učenika ima nedostataka u infrastrukturnom smislu, Ministarstvo je prošle godine Izradilo tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju fasade, zamjenu unutrašnje i spoljašnje bravarije, kao i prioritetnih infrastrukturnih nedostataka na objektu; da s obzirom na stanje objekta, radi se o velikim finansijskim sredstvima; da su, međutim, u komunikaciji sa Opštinom Bar, upoznati da je DUP-om predviđeno da se dom učenika gradi na drugoj lokaciji, kao novi objekat, a postojeću lokaciju koristi u komercijalne svrhe, a cijeneći da je u postojeći objekat potrebno uložiti značajna sredstva, to bi za Ministarstvo prosvjete bilo prihvatljivije; da je Ministarstvo u redovnoj komunikaciji sa Opštinom, tako da ukoliko u narednom periodu ne dođe do izgradnje novog objekta Doma učenika, Ministarstvo će iznaći i uložiti sredstva za rekonstrukciju objekta. 4. Uprava za inspekcijske poslove Zaštitniku je dostavila izjašnjenje br. 0301/ /UP/I od godine, u kojem se navodi da je sanitarni inspektor izvršio inspecijski nadzor godine i neposrednim nadzorom u restoranu i kuhinji zatekao dva lica na poslovima u rukovanju sa hranom koja imaju obavljen obavezan zdravstveni pregled tj. ovjerene sanitarne knjižice; da je sanitarni inspetor u okviru svoje nadležnosti ukazao na nepravilnosti, a s obzirom da higijenski uslovi u kuhinji i restoranu nijesu zadovoljavajući, nadležni organ za postupanje je Uprava za bezbjednost hrane. U prilogu su dostavljeni zapisnici o izvršenom pregledu od godine i godine. U Zapisniku od godine se između ostalog navodi da direktor ne prisustvuje nadzoru, ali da je kontaktiran više puta od strane zaposlenih i inspektora, a da je nadzoru prisustvovala T. M. administrativni radnik; da je neposrednim obilaskom Doma i okoline utvrđeno da objekat ima sobe-spavaoinice, sanitarne prostorije, prostore za komunikaciju, prilaz i sanitarni čvor za osobe sa invaliditetom, zajedničke prostorije i kancelarijski administrativni dio; da su sobe namijenjene za dva ili tri korisnika; da su vrata od drveta, bez stakenih površina, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Podgorica, Ul. Svetlane Kane Radević 3

2 stara i oštećena raznim natpisima, bojama i sa vidljivim oštećenjima, rupama; da su prozori od drvene građe i stakla, da su oko nekih prozora vidljiva oštećenja, da su podovi od materijala koji se lako održava i čisti keramičke pločice; da su na pojedinim mjestima vidljiva oštećenja pločica i nedostatak istih;da su sanitarni čvorovi renovirani, da u nekim kabinama nedostaju vrata na tuškabinama, kvake, a pojedina (plastificirana) vrata su išarana, probijena, oštećena; da su na plafonima na pojedinim mjestima vidljiva oštećenja; da je oprema u sobama drvena, stara, oštećena i išarana (stolovi, stolice, ormani); da po izjavama zaposlenih u Domu, navedena oštećenja na namještaju i vratima su izazvali korisnici Doma; da se NAREĐUJE - da se zamijene i poprave keramičke pločice na mjestima gdje nedostaje i gdje su oštećene; - da se poprave tuševi koji nedostaju; - da se postave vrata na tuš kabinama na kojim nedostaju ; - da se vrata na sobama poprave i prefarbaju, obnovi oštećeni namještaj; - da se poprave oštećenja na plafonu. U Zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu br, 0301/ od godine se, između ostalog, navodi da je potrebno da subjekt nadzora dostavi Izvještaj o ispitivanju vode za piće iz kuhinje u roku od 10 dana. Nadzoru, takođe nije prisustvovao direktor već T.M., administrativni radnik. 5. Nakon toga, o navedenom smo obavijestili Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fotosanitarne poslove te zatražili da izvrše nadzor nad radom ustanove u vezi bezbjednosti hrane i kuhinje. 6. Predstavnici Institucije Zaštitnika, godine, obišli su JU Dom učenika Dušan Marović u Baru. U dva navrata direktora nijesmo našli, te smo ga telefonskim putem obavijestili o obilasku. Takođe smo razgovarali sa zaposlenima (vaspitač, domar, administrativna radnica) i učenicima korisnicima ustanove. Učenici su istakli da su uslovi u domu loši i nezadovoljavajući; da hrana nije dobra; da su jednom prilikom vidjeli pacova u prostoriji gdje se služi hrana. 7. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fotosanitarne poslove, godine, dostavila nam je izjašnjenje u kojem se navodi da je nakon izvršenog inspekcijskog nadzora utvrđeno da postoji visok rizik po bezbjednost hrane koja se sprema i služi u objektu, a samim tim može biti ugroženo i zdravlje učenika Doma koji se hrane u kuhinji. U Zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru br. UP/I 02/ /2/15 od godine, kojem je prisustvovao direktor Doma, se navodi: da objekat nije upisan u registar registrovanih objekata Uprave za bezbjednost hrane; da je ulaz sirovina kroz restoran, kuhinju u magacin za sirovine koji je nebezbjedan za skladištenje hrane, zato što podovi nijesu od materijala koje se lako čisti i održava (neravni beton), zidovi su neokrečeni, prozori bez komarnika, police nijesu od materijala koji se lako čisti i na njima je puno nepotrebnih stvari; da nedostaju procedure o načinu prijema hrane, nije ustrojena lista dobavljača hrane na osnovu koje bi se vršio prijem, niti ima pisanog traga kako se vrši prijem hrane i kontrola transportnih vozila; da se hrana prima bez prethodne provjere temperature na hladnjačama koje donose hranu koja podliježe temperaturnom režimu i bez prethodne provjere deklaracije hrane; da ček liste za rashladne uređaje i čišćenja objekta se ne evidentiraju; da su plafoni u kuhinji ruinirani, pločice na pojedinim mjestima, posebno gdje se kuva hrana oštećene, aspirator nije u funkciji; da prozori nemaju komarnika, a pribor se odlaže u zarđalim policama; da su garderobni ormari od dotrajalog drvenog materijala, neuslovni i postavljeni na vrhu kuhinje, nije odvojena civilna i službena garderoba; da je higijena kuhinje nezadovoljavajuća; da nije obezbijeđen prostor za pribor i sredstva za održavanje higijene objekta; da je plafon u toaletu oštećen i buđav; da na točenom mjestu za pranje ruku u pretprostoru toaleta nema papirnih ubrusa pa zapošljeno osoblje nema uslova da na higijenski način opere ruke; da iznad točenih mjesta za pranje ruku nijesu postavljeni flajeri za pravilno pranje ruku smjernica Vodič za dobru higijensku praksu; da nijesu usklađene procedure za dobru higijensku praksu koje bi bile smjernice za sve rizike koje mogu uticati na bezbjednost hrane. Na kraju se ističe da postoji visok rizik po bezbjednost hrane koja se sprema i služi učenicima i da se privremeno zabranjuje rad kuhinje dok se ne otklone sve neutvrđene neusaglašenosti kako bi hrana bila bezbjedna za ljudsku ishranu, te da će rješenje biti uručeno u zakonom predviđenom roku. 8. Zaštitnik je stoga, u vezi sa navedenim obavijestio Ministarstvo prosvjete tražeći da urgentno reaguje odnosno da u najkraćem roku primijeni sve neophodne aktivnosti i mjere za poboljšanje uslova u kojima borave, hrane se, uče i žive 23 učenika. 2

3 9. U međuvremenu, korisnici Doma, obavijestili su nas da je rješenje Uprave za bezbjednost hrane uručeno ustanovi i da im se doprema hrana iz gradskog restorana, tri puta dnevno. 10. Zaštitnik je izvršio uvid u Izvještaj Zavoda za školstvo - Sektor za nastavu- Odsjek za utvrđivanje kvaliteta 1 koji je sačinjen godine i koji na sveobuhvatan način daje prikaz kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u ustanovi, i gdje je između ostalog, razmatran i kvalitet kadrovskih, materijalnih, tehničkih i bezbjednosnih uslova rada ustanove. 11. Takođe izvršen je Uvid u Konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2019/2020 godinu, koji je raspisalo Ministarstva prosvjete u kojem je navedeno da Dom učenika u Baru raspolaže sa 110 mjesta za smještaj učenika, dok se ne navodi da ima slobodnih mjesta za smještaj studenata u toj ustanovi. III Utvrđene činjenice 12. Iz pritužbe dostavljenog izjašnjenja, raspoložive dokumentacije i ostvarenog uvida u stanje na terenu, utvđeno je: da je Konkursom za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2019/2020 godinu, naznačeno da ustanova raspolaže sa 110 mjesta za smještaj učenika, ali se ne navodi broj raspoloživih mjesta za studente; da JU Dom učenika Dušan Marović u Baru, koji postoji od godine, raspolaže sa više od 100 mjesta za prijem učenika; da je više od polovine smještajnih kapaciteta Doma neiskorišćeno; da je u toj ustanovi trenutno smješteno 23 učenika, dok podatak o broju studenara koji koriste usluge nijesmo dobili; da su tokom godine, vršene sanacione i adaptacione mjere, kao i godine kada je izvršena rekonstrukcija elektroinstalacija i mokrih čvorova; da je Zavod za Školstvo, prateći kvalitet rada navedene ustanove, tokom godine između ostalog naveo da je u odnosu na prethodnu eksternu evaluaciju, kada je kvalitet rada Doma učenika ocijenjen zadovoljava, stanje kvaliteta u svim oblastima znatno stagniralo, a brojne oblasti označene su kao nezadovoljavajuće; da su prostorije u kojima borave učenici, sobe, trpezarija, sa veoma dotrajalim inventarom i stolarijom; da u pojedinim prostorima postoje tragovi vlage i oštećenja; da su u toaletima na pojedinim mjestima oštećena vrata, te da nedostaju vrata na nekim tuš kabinama; da je namještaj u sobama star i dotrajao, da su prozori dotrajali i u nekim sobama postoje otvori (1-2 cm) između zida i prozora, kuda prolazi kiša, vjetar; da su u trpezariji na jednom dijelu zida prisutni tragovi vlage; da je higijena kuhinje nezadovoljavajuća; da su u periodu januar februar godine inspekcijske službe naložile niz mjera ustanovi u vezi sa uslovima u objektu (sobama, toaletima), kao i higijenom, pripremanjem, čuvanjem hrane i mjere koje se odnose na higijenu u kuhinji; da je godine, Uprava za bezbjednosti hrane privremeno zabranila rad kuhinje; da je učenicima, do daljnjeg, obezbjeđena hrana, koja im se doprema iz gradskog restorana; IV Relevantni propisi 13.Ustavom Crne Gore ( Sl. list CG br.1/7) utvrđeno je: Svi su pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo. (čl.17) Dijete uživa prava i slobode primjerno njegovom uzrastu i zrelosti. (čl. 74) 1 file:///d:/downloads/ju%20dom%20u%c4%8denika%20du%c5%a1an%20marovi%c4%87%20bar%20(1).pdf 3

4 14. Konvencijom o pravima djeteta UN-a, garantovano je: U svim akcijama u vezi s djecom, bez obzira da li ih poduzimaju javne ili privatne društvene dobrotvorne institucije, sudovi, upravne vlasti ili zakonska tijela, najbolji interesi djeteta biće od prvenstvenog značaja. Države-potpisnice uzimaju na sebe da osiguraju djetetu zaštitu i brigu koja je potrebna za njegovu dobrobit, uzimajući u obzir prava i dužnosti njegovih roditelja, zakonskih staratelja ili drugih pojedinaca zakonski odgovornih za njega, i da bi se ovo postiglo, preduzeće sve zakonske i upravne mjere. Države-potpisnice će osigurati da se institucije, službe i ustanove odgovorne za brigu o djeci i njihovu zaštitu pridržavaju standarda uspostavljenih od odgovarajućih vlasti, naročito u pogledu sigurnosti, zdravlja, u broju i prikladnosti njihovog osoblja kao i odgovarajućeg nadzora nad njima. (čl. 3 stav 1) Države-potpisnice priznaju pravo svakog djeteta na životni standard koji odgovara djetetovom fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom razvitku. (čl. 27/1) Države priznaju svakome djetetu pravo na obrazovanje te će u svrhu ostvarivanja tog prava postupno i na osnovu jednakih mogućnosti za svu djecu osobito: Ohrabrivati razvitak različitih oblika srednjeg obrazovanja, uključujući opšte i stručno obrazovanje, učiniti ih dostupnim i pristupačnim svakom djetetu, i poduzeti odgovarajuće mjere kao što je uvođenje besplatnog obrazovanja i nuđenje finansijske pomoći u slučaju potrebe; (čl. 28 stav 1 tač. 2) 15. Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/02,... 45/10,... 47/17 ) propisano je: Obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u predškolskoj ustanovi, školi, obrazovnom centru, resursnom centru, kod organizatora za obrazovanje odraslih i u domu učenika (u daljem tekstu: ustanova), u skladu sa ovim zakonom, a na način i pod uslovima propisanim posebnim zakonom. Ustanova iz stava 1 ovog člana osniva se kao javna ustanova ili privatna ustanova. (čl. 3) "dom učenika" je ustanova u kojoj se obezbjeđuje smještaj, ishrana i vaspitanje učenika; (čl. 18 st. 1 tač. 7) Smještaj, ishranu i vaspitanje učenika koji se obrazuju van mjesta prebivališta obezbjeđuju domovi učenika. (čl. 27/12) Zavod za školstvo utvrđuje i obezbjeđuje kvalitet obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama i obavlja razvojne, savjetodavne, istraživačke i stručne poslove iz oblasti: predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, opšteg obrazovanja u stručnom obrazovanju, obrazovanja i vaspitanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama i vaspitanja u domovima učenika. Zavod za školstvo je organ uprave. (čl.38) Upravni odbor domova učenika, domova studenata i domova učenika i studenata čine: tri predstavnika Ministarstva, odnosno tri predstavnika opštine za ustanove čiji je osnivač opština, jedan predstavnik zaposlenih i jedan predstavnik korisnika usluga (stanara). (čl. 73/4) Član 82 Direktor ustanove: 1) planira, organizuje i rukovodi radom ustanove; 2) organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa; 3) obezbjeđuje jednakost učenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa njihovim sposobnostima; 4) priprema predlog godišnjeg plana rada i odgovoran je za njegovo sprovođenje; 5) rukovodi radom nastavničkog, odnosno stručnog vijeća; 6) vrši izbor nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenih u ustanovi; 7) predlaže akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; 8) vrši stručno-pedagoški nadzor; 9) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom; 10) podstiče stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika i predlaže njihovo napredovanje; 11) donosi plan unapređenja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada ustanove; 4

5 12) zastupa i predstavlja ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada ustanove; 13) sarađuje sa roditeljima i sredinom; 14) obrazuje komisije za provjeru znanja učenika u toku trajanja nastave, na zahtjev učenika, roditelja ili staratelja; 15) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom ustanove. Direktor ustanove podnosi školskom, odnosno upravnom odboru izvještaj o radu, prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.(čl. 82/1 i 7) Smještaj i ishrana učenika organizuju se u domu učenika, odnosno u domu učenika i studenata i resursnom, odnosno obrazovnom centru (u daljem tekstu: dom). (čl. 131 / 1) Savjet roditelja: 1) bira predstavnike roditelja u školski, odnosno upravni odbor; 2) daje mišljenje o predlogu godišnjeg plana rada ustanove; 3) razmatra izvještaj o radu ustanove; 3a) učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta; 3b) daje mišljenje na program organizacije ekskurzije učenika; 3c) razmatra interne i eksterne izvještaje o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada ustanove; 4) razmatra prigovore roditelja i učenika u vezi sa obrazovno-vaspitnim radom; 5) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom ustanove. Način rada savjeta roditelja bliže se utvrđuje statutom ustanove. (čl. 95) 16. Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja ("Službeni list RCG", br. 40/06) Objekat za pripremu i pružanje usluga ishrane, po pravilu, je odvojen od smještajnog bloka i sastoji se od: - kuhinje; - restorana; - predprostora sa sanitarnim blokom; i - pratećih sadržaja. Oprema u kojoj se sprema, čuva i skladišti hrana i namirnice mora, po pravilu, biti od nerđajućeg materijala (inox-a). (čl. 220) Površina kuhinje, po pravilu, odgovara najmanje površini jedne polovine restorana. Raspored prostorija u kuhinjskom bloku mora biti funkcionalan, po tehnološkom redu procesa proizvodnje i pružanja usluga. U kuhinji se ugrađuju uređaji za odvod dima, pare i mirisa. Podovi u kuhinji se izrađuju od keramičkih pločica ili drugih vodootpornih materijala, koji nijesu klizavi. Zidovi kuhinje se oblažu u cjelini, ili najmanje 2 m od poda keramičkim pločicama ili drugim odgovarajućim materijalom u skladu sa posebnim propisom. Prozori i otvori u kuhinji moraju da imaju odgovarajući zaštitu od insekata i glodara. (čl. 222) Prateće i pomoćne sadržaje čine: - poseban ulaz za dopremanje i prijem namirnica; - izlaz za otpremanje otpadaka i drugo; - magacinski prostor; - priručna hladnjača i ostava; - garderoba; - prostorija za smještaj pribora i sredstava za održavanje higijene; - perionica posteljnog i drugog (restoranskog) rublja; i - portirnica. (čl.227) Objekat u kojima se priprema i uslužuje hrana, ima poseban ekonomski ulaz za dopremanje i prijem namirnica i otpremanje otpadnog materijala. Objekat mora biti organizovan tako da je pogodan za održavanje higijene i da ne dolazi do ukrštanja prijema i izdavanja hrane.(čl 228) 17. Pravilnik o postupku licenciranja ustanova u oblasti vaspitanja i obrazovanja i načinu vođenja registra licenciranih ustanova ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 045/06) 5

6 Osnivač ustanove, prije početka rada, saglasno članu 49 Zakona, podnosi zahtjev za licenciranje ustanove Ministarstvu prosvjete i nauke (u daljem tekstu: Ministarstvo). (čl. 2) 18. Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore ( Sl. list CG br. 42/11 i 32/14) propisuje: Nakon završetka ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda Zaštitnik/ca daje mišljenje o tome da li je, na koji način i u kojoj mjeri došlo do povrede ljudskih prava i sloboda. Kad Zaštitnik/ca utvrdi da je došlo do povrede ljudskih prava i sloboda, mišljenje sadrži i preporuku o tome šta treba preduzeti da bi se povreda otklonila, kao i rok za njeno otklanjanje. (član 41) V Zaključna ocjena 19. Na osnovu sprovedenog postupka proizilazi da je pritužba učenika - korisnika JU Dom učenika Dušan Marović u Baru, opravdana i da im nijesu obezbijeđeni adekvatni uslovi boravka u toj ustanovi, koji se tiču, bezbjednosti, sigurnosti i zaštite zdravlja. 20. Zapaža se da je Zavod za školstvo, godine, prateći kvalitet vaspitno-obrazovnog rada, izradio Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u Domu učenika Dušan Marović, a nadzor je vršen u periodu od godine. 2 U Izvještaju se ističe da je u odnosu na prethodnu eksternu evaluaciju, kada je kvalitet rada Doma ocijenjen zadovoljava, stanje kvaliteta u svim oblastima znatno stagniralo. Opšti indikatori, među kojima: godišnji plan i njegova realizacija; rad stručnih organa; proces interne evaluacije rada; realizacija plana za unapređenje kvaliteta; program razvoja; pedagoško-instruktivni rad direktora i saradnika; vođenje pedagoške evidencije i dokumentacije; rad Školskog/Upravnog odbora, ocijenjeni su uglavnom zadovoljava. Međutim, brojni drugi indikatori kao što su: sanitarno-higijenski uslovi; bezbjednosni uslovi rada (tehničkonormativni); prostorno-tehnički i smještajni uslovi; opremljenost nastavnim/smještajnim sredstvima; stručna zastupljenost; profesionalni razvoj zaposlenih; zaštita i sigurnost učenika podrška učenju; kvalitet rada domske zajednice; prava i dužnosti učenika/poštovanje dječijih prava; realizacija edukativnih i preventivnih programa; saradnja sa roditeljima; saradnja sa drugim ustanovama i lokalnom zajednicom; planiranje rada vaspitača; pripreme vaspitača za vaspitno-obrazovne aktivnosti; godišnji program vaspitnog rada-struktura i sadržaj, ocijenjeni su kao nezadovoljava. Takođe se ističe da postojeći smještajni uslovi ne ispunjavaju minimalne standarde, da uslovi za učenje i slobodne aktivnosti u zajedničkim prostorijama, ne zadovoljavaju minimalne potrebe učenika i da prema mišljenju 80,95% učenika, domski prostor i oprema ne pružaju dobre mogućnosti za život i učenje. Učenici su naveli česti problem pojave mrava u hrani i miševa u sobama. Na osnovu posmatranja atosfere u Domu, zaključeno je i da nema podsticajnog vaspitnog uticaja na učenike, da je ponašanje učenika prilično anarhično, te da učenici ne uvažavaju svoje vaspitače. Na osnovu svega utvrđenog, Zavod za školstvo je dao brojne preporuke ustanovi. 21. Prema izjašnjenju Ministarstva prosvjete, vršene su sanacione i adaptacione mjere tokom godine, godine i godine, kada je izvršena rekonstrukcija elektroinstalacija i mokrih čvorova. Ministarstvo je takođe, godine, izradilo tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju prioritetnih infrastrukturnih nedostataka, za koje radove su, kako navode, s obzirom na stanje objekta, potrebna velika finansijska sredstva, te da su u komunikaciji sa Opštinom Bar, između ostalog, upoznati da je predviđeno da se dom učenika gradi na drugoj lokaciji, kao novi objekat. Zaštitnik razumjie da je neracionalno ulagati velika finansijska sredstva u objekat koji nema dugoročnu strategiju ili će biti izmješten sa postojeće lokacije, ali ta činjenica se ne može se prihvatiti kao opravdanje što djeca i mladi borave u neodgovarajućim uslovima. Stoga je neophodno utvrditi jasnu strategiju u vezi daljeg poslovanja ove ustanove i budućeg prijema korisnika. 22. Primjećuje se da je od Izvještaja Zavoda za školstvo, prošlo skoro četiri godine, a situacija u Domu se nije promijenila. Činjenica da su u ovom trenutku uslovi veoma loši, da ne ispunjavaju ni minimum standarda za boravak djece, upućuje na zaključak da u pogledu funkcionisanja ove ustanove relevantne institucije nijesu donijele 2 file:///d:/downloads/ju%20dom%20u%c4%8denika%20du%c5%a1an%20marovi%c4%87%20bar.pdf 6

7 adekvatnu odluku. U periodu januar-februar godine, na zahtjev Zaštitnika, nadzor nad radom Doma, vršile su inspekcije Odsjek za zdravstveno sanitarnu inspekciju Uprave za inspekcijske poslove i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Uprava za inspekcijske poslove, konstatovala je nepravilnosti u vidu raznih oštećenja, i drugih nedostataka, dok je Uprava za bezbjednost hrane, utvrdila brojne nepravilnosti u vezi sa hranom (prijem, obrada i dr.), higijenom kuhinje, priborom za održavanje higijene, nepostojanje procedura za dobru higijensku praksu, te utvrdila da postoji visok rizik po bezbjednost hrane koja se sprema i služi učenicima. Navedena Uprava, privremeno je zabranila rad kuhinje, dok se otklone sve utvrđene neusaglašenosti kako bi hrana bila bezbjedna za ljudsku ishranu. S tim u vezi donijela je Rješenje br. UP/I 02/ /15 od godine kojim privremeno zabranjuje rad kuhinje, kao i naređuje odgovornom licu, da između ostalog, generalno očisti kuhinju, pribor i opremu, te da na svim prozorima koji se otvaraju obezbijedi komarnike, da izvrši upis objekta u registar registovanih objekata u Upravu za bezbjednost hrane. 23. Predstavnici Institucije Zaštitnika, obišli su navedenu ustanovu i tom prilikom sačinili službenu zabilješku kao i fotoelaborat. Utvrđeno je da je stanje u Domu veoma loše i ispod svakog minimuma standarda za boravak bilo kog građanina, a pogotovo djece. Nakon toga, Zaštitnik je o zatečenom stanju obavijestio Ministarstvo prosvjete radi hitnog reagovanja i preduzimanja odgovarajućih aktivnosti. 24. Usluge smještaja u učeničkom domu, koriste djeca uzrasta godina, koja se nalaze u novoj sredini, odvojena od svojih roditelja/staratelja i prepuštena na brigu stručnim licima, vaspitačiima. Veoma je važno da se o ovoj djeci brine na adekvatan način, da u situacijma kada im je pomoć potrebna mogu da računaju na podršku, kao i da se, radi pravilnog njihovog razvoja, postave određene granice u ponašanju. Činjenica da je dio inventara veoma oštećen, te da osoblje navodi da su štete učinili korisnici, ukazuje da učenici ili nijesu na transparentan način upoznati sa kućnim redom ustanove i pravilima ponašanja, ili prilikom kršenja tih pravila, prema odgovornom nijesu primjenjene odgovarajuće mjere. Takođe može ukazati na nedostatak nadzora nad ovom djecom. Učenik koji je ostvario pravo na smještaj u ustanovu ima i pravo na vaspitni rad, kojim mu se obezbeđuju razvijanje intelektualnih i radnih sposobnosti učenika, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja učenika, pomoć u učenju i izvršavanju školskih obaveza, praćenje učenikovih postignuća, podsticanje socio-emocionalnog razvoja ličnosti; razvijanje moralnih i estetskih vrijednosti i organizovanje slobodnog vremena učenika. 25. Rukovodilac ustanove direktor, shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, između ostalog, zastupa i predstavlja ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada ustanove. Takođe dužan je i da sarađuje sa roditeljima i sredinom, kao i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom. rukovodilac ustanove bio je odsutan u vrijeme obilaska Zaštitnika, kao i prilikom nadzora Inspekcije. Zatečeno stanje u Domu ukazuje na činjenicu da bi angažman menadžmenta trebao biti pod punom pažnjom relevantnih službi. Obaveza je ustanove da obezbijedi uslove efikasnog i kvalitetnog funkcionisanja sistema rada, ishrane, i zaštite zdravlja, da obezbijedi skladne međusobne odnose kako između učenika tako i između zaposlenih i učenika, u cilju, povjerenja i timskog rada, i kvalitetne primjene programa vaspitnog rada sa učenicima. 26. Zaštitnik ističe da svaka ustanova, odnosno javni prostor u kojem borave djeca, treba da bude bezbjedan i siguran, u skladu sa najvišim standardima, treba da posjeduje sve neophodne dozvole/licence za rad. Takođe, zdrava i pravilna ishrana djece u ustanovama u kojima im je obezbijeđena hrana, preduslov je za pravilan rast i razvoj i dobro zdravstveno stanje. Istovremeno objekti u kojima se ta hrana priprema, čuva i poslužuje, treba da budu u skladu sa normativima i najvišim standardima, a higijena u njima na najvišem mogućem nivou. 7

8 Ustanova, bilo da je riječ o obrazovno- vaspitnoj, zdravstvenoj ili ustanovi socijalne i dječje zaštite, dužna je da preduzme sve potrebne mjere i radnje kako bi djeca boravila u bezbjednim i sigurnim uslovima, a zaposleni - stručna lica, treba da da sa posebnom pažnjom u skladu sa svim propisima, brinu o djeci koja su im povjerena. Podsjećamo da Konvencija o pravima djeteta UN-a, propisuje da sve institucije, službe i ustanove odgovorne za brigu o djeci i njihovu zaštitu treba da se pridržavaju uspostavljenih standarda, naročito u pogledu sigurnosti, zdravlja, u broju i prikladnosti njihovog osoblja kao i odgovarajućeg nadzora nad njima. Takođe, svi organi javne vlasti dužni su da poštuju načelo najboljeg interesa djeteta. 27. Politika zaštite djece, između ostalog, obuhvata pravila ponašanja i djelovanja odraslih prema djeci. Stoga kao i u cilju poštovanja Konvencije o pravima djeteta, treba obezbjediti zaposlenom osoblju, stručnim licima i spoljnim saradnicima, kao i volonterima, smjernice za efikasniji i sigurniji rad sa djecom; Treba uvijek raditi u najboljem interesu djetata, poštujući njegovu individulanost, različitost i gledajući ih sa pozitivnog aspekta. Takođe u svakoj prilici se prema djeci treba odnositi sa poštovanjem i uvažavanjem njegovih potreba, kao i cijeniti i uvažavati njihovo mišljenje i stavove. Važno je raditi sa djecom u cilju zadovoljavanja njihovih potreba i jačanja njihovih kapaciteta, sposobnosti i razvijati njihove potencijale. Iako su se zaštitniku obratili učenici, činjenica je da u takvim uslovima u ustanovi borave i studenti. Korisnici odnosno porodice, opredijelili su se za korišćenje usluge smještaja u dom, uglavnom zbog niske cijene usluga, što može ukazivati i na socio-materijalni status korisnika. 28. Imajući u vidu da je stanje u Domu učenika u Baru krajnje nezadovoljavajuće, da je sigurnost, zdravlje i dobrobit djece na prvom mjestu, nije prihvatljiv dosadašnji pasivan odnos prema ovoj situaciji i nedopustivo je održavanje ovakvog stanja. Stoga, kako ne bi nastale štetne posljedice po zdravlje i kvalitet života djece, a u cilju zaštita prava i najboljeg interesa djece korisnika Doma, Zaštitnik daje Ministarstvu prosvjete PREPORUKU da zauzme jasan stav o daljem funkcionisanju JU Dom učenika Dušan Marović Bar, na postojećoj lokaciji; da za školsku 2020/2021 godinu ne raspisuje konkurs za prijem učenika/studenata u JU Dušan Marović Bar u postojećim uslovima; Ministarstvo je dužno su da u roku od 45 dana od dana prijema Mišljenja dostavi obavještenje Zaštitniku o mjerama i radnjama na izvršenju preporuka. D-na: - podnosiocu pritužbe - JU Dom učenika Dušan Marović Bar - Ministarstvo prosvjete - Zavod za školstvo - Uprava za inspekcijske poslove - Uprava za bezbjednost hrane - a/a ZAMJENICA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE Snežana Mijušković 8