ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО. Члан 1.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО. Члан 1."

Транскрипт

1 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), чл. 32. Закона o локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број 129/2007, 83/14-др.закон, 1/16- др.закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара ( Сл.лист града Зајечара, број /19) Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана године, доноси ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Зајечара за годину ( у даљем тексту: буџет), састоје се од: Опис Износ 1 2 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: ,00 - буџетска средства ,00 - сопствени приходи ,00 - донације , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: ,00 - текући буџетски расходи ,00 - расходи из сопствених прихода ,00 - донације , ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: ,00 - текући буџетски издаци ,00 - издаци из сопствених прихода ,00 - донације ,00 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ,00 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине 0,00 Примања од задуживања ,00 Неутрошена средства из претходних година ,00 Издаци за отплату главнице дуга ,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ , Страна 1 од 169

2 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: Опис Економ. Износ УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 1. Порески приходи , Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) , Самодопринос , Порез на имовину , Остали порески приходи , Други порески приходи ,00 2. Непорески приходи, у чему: ,00 - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 0,00 - приходи од продаје добара и услуга 0,00 3. Меморандумске ставке ,00 4. Донације ,00 5. Трансфери ,00 6. Примања од продаје нефинансијске имовине ,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР , ) 1. Текући расходи , Расходи за запослене , Коришћење роба и услуга , Отплата камата , Субвенције , Социјална заштита из буџета , Остали расходи, у чему:- средства резерви , Остали расходи, у чему:- средства резерви , Трансфери ,00 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине ,00 3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА ,00 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 2. Задуживање , Задуживање код домаћих кредитора , Задуживање код страних кредитора 912 0,00 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 3. Отплата дуга , Отплата дуга домаћим кредиторима , Отплата дуга страним кредиторима 612 0, Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 4. Набавка финансијске имовине ,00 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) ,00 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15) ,00 Члан 2. Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме: 2020 Страна 2 од 169

3 ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА За период: Назив програма Износ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ,00 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ,00 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ,00 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА ,00 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ,00 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,00 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ,00 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА ,00 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ,00 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ,00 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ,00 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ,00 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ,00 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 0,00 за БК ,00 Члан 3. Буџет за годину састоји се од: 1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8 ) у износу од ,00 динара, 2) Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине (4+5) у износу од ,00 динара, 3) буџетског дефицита у износу од ,00 динара. Средства буџетског дефицита биће покривена из вишка прихода Страна 3 од 169

4 Члан 4. Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2020 годину и наредне две године, исказани су у табели: Економ. Ред. Опис број А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ Реконструкција крова на главној згради Градске управе: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: ,00 2. Капитално и текуће одржавање домова културе у селима на територији града Зајечара: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , ,00 0,00 0,00 3. Реконструкција улица на територији града Зајечара: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: ,00 4. Израда плана техничког регулисања саобраћаја: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: ,00 5. Реконструкција пута Мариновац-Стубал-Врбица-Селачка река: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: ,00 6. Изградња моста на Црном Тимоку између насеља Котлујевац и Подлив: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , ,00 0,00 0,00 7. Пројектна документација за изградњу улица у граду: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: ,00 8. Санација дрвеног моста на Црном Тимоку: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: ,00 9. Уређивање јавне површине између улица Авнојске и 9 српске ударне бригаде: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , ,00 0,00 0, Страна 4 од 169

5 Економ. Ред. број Опис Унапређење популационе политике града Зајечара: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 Приходи из буџета: , Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечарастамбени и помоћни објекат са парцелом која се налази на траси улице Василије Ђуровић Жарки: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , ,00 0,00 0, Конкурс и израда пројекта уређења трга: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , Адаптација пословних просторија у Доситејевој бр.1( 6 и 7 спрат): ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: ,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: , Инвестиционо одржавање зграде предшколске установе Ђулићивртић Свитац у Зајечару: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже (замена азбестних цеви): Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , Израда пројекта за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом на територији градског насеља Зајечар: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , Израда пројекта у оквиру радова на реконструкцији улице Ивана Милутиновића: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Изградња септичке јаме за обданиште у Великом Извору: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , Страна 5 од 169

6 Економ. Ред. број Опис Пројектна документација за изградњу затвореног базена у ОШ ,00 0,00 0,00 Хајдук Вељко: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , Изградња,реконструкција и опремање спортских и дечијих игралишта: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , ,00 0,00 0, Осветљење Сунчане стазе: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 Приходи из буџета: , Урбанистичка и техничка документација за уређење комплекса Здравственог центра у Зајечару: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , ,00 0,00 0, Израда пројекта технологије болнице: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , Реконструкција ОШ Хајдук Вељко: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: ,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 Трансфере од других нивоа власти: , Санација објекта ОШ Љубица Радосављевић Нада: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 Трансфере од других нивоа власти: , Израда техничке документације за основне школе на територији града Зајечар: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходи из буџета: , Израда пројектне документације реконструкције средњошколског центра: Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Страна 6 од 169

7 Економ. Ред. Опис број Приходи из буџета: ,00 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 1. Набавка хоризонталне и вертикалне сигнализације: ,00 0,00 0,00 2. Реконструкција семафора на углу улица Трг Ослобођења и ,00 0,00 0,00 Генерала Гамбете: 3. Изградња система видео надзора на територији града Зајечара: ,00 0,00 0,00 4. Изградња,реконструкција и опремање спортских и дечијих ,00 0,00 0,00 игралишта: 5. Отворена врата иза затворених врата: ,00 0,00 0,00 6. Пројекат увођења и развоја географског информационог система ,00 0,00 0,00 ГИС у граду Зајечару: 7. Систем обавештавања у реалном времену за смањивање ,00 0,00 0,00 саобраћајних незгода у граду Зајечару: 8. езајечар: ,00 0,00 0,00 В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 1. Субвенције за ЈП за планирање, пројектовање, изградњу и надзор ,00 0,00 0,00 Урбанизам и изградња: 2. Субвенције за ЈКП Тимок-одржавање: ,00 0,00 0,00 Члан 5. Укупни приходи, примања и пренета средства из претходног периода буџета града Зајечара износе ,00 динара, док средства из буџета износе ,00 динара. По врстама, односно економским класификацијама и изворима финансирања, утврђени су у следећим износима 2020 Страна 7 од 169

8 ПЛАН ПРИХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Економ. Опис буџета Структура сопствених извора Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0, , ,00 0, Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0, , ,00 0, Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0, , ,00 0, Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0, , ,00 3, Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0, , ,00 0, КАПИТАЛ 0,00 0, , ,00 3, Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0, , ,00 0, Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0, , ,00 0, Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0, , ,00 0, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0, , ,00 0, Порез на зараде ,00 0,00 0, ,00 33, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном ,00 0,00 0, ,00 0,00 приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном ,00 0,00 0, ,00 1,03 приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном ,00 0,00 0, ,00 1,15 приходу самоопорезивањем Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по ,00 0,00 0, ,00 0,14 решењу Пореске управе Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе ,00 0,00 0, ,00 0, Порез на земљиште ,00 0,00 0, ,00 0, Порез на остале приходе ,00 0,00 0, ,00 2, Порез на приходе спортиста и спортских стручњака ,00 0,00 0, ,00 0, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ,00 0,00 0, ,00 38, Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге ,00 0,00 0, ,00 5, Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге ,00 0,00 0, ,00 3, Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе ,00 0,00 0, ,00 0, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе ,00 0,00 0, ,00 1, Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу ,00 0,00 0, ,00 0,00 Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по ,00 0,00 0, ,00 0,39 решењу Пореске управе ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,00 0,00 0, ,00 10, Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање ,00 0,00 0, ,00 0,00 фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних ,00 0,00 0, ,00 1,25 возила и машина Накнада за промену намене пољопривредног земљишта ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад ,00 0,00 0, ,00 0, Боравишна такса ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада за заштиту и унапређивање животне средине ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради ,00 0,00 0, ,00 0,27 продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 2020 Страна 8 од 169

9 ПЛАН ПРИХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Економ. Опис буџета Структура сопствених извора Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за ,00 0,00 0, ,00 0, извођење грађевинских радова и изградњу ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 1, Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ,00 0,00 0, ,00 1, ДРУГИ ПОРЕЗИ ,00 0,00 0, ,00 1, Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова ,00 0,00 0, ,00 30, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 0,00 0, , ,00 3, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 0,00 0, , ,00 0, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 0,00 0, , ,00 0, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ,00 0, , ,00 33, Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина ,00 0,00 0, ,00 0, Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно ,00 0,00 0, ,00 0,25 пољопривредног објекта у државној својини Накнада за коришћење шума и шумског земљишта ,00 0,00 0, ,00 0, Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног ,00 0,00 0, ,00 0,19 простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности Накнада за коришћење грађевинског земљишта ,00 0,00 0, ,00 0, Допринос за уређивање грађевинског земљишта ,00 0,00 0, ,00 1, Накнада за коришћење дрвета ,00 0,00 0, ,00 0, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,00 0,00 0, ,00 1, Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике ,00 0,00 0, ,00 0, Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које ,00 0,00 0, ,00 0,39 користе градови и индиректни корисници њиховог буџета Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које ,00 0,00 0, ,00 0, користе градови и индиректни корисници њиховог буџета Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које 0, ,00 0, ,00 0, користе градови и индиректни корисници њиховог буџета Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у ,00 0,00 0, ,00 1,47 корист нивоа градова Градске административне таксе ,00 0,00 0, ,00 0, Такса за озакоњење објеката у корист градова ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,00 0,00 0, ,00 0, Републичке судске таксе ,00 0,00 0, ,00 0, Приходи које својом делатношћу остваре установе културе 0, ,00 0, ,00 0, Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова 0, ,00 0, ,00 0, Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова 0, ,00 0, ,00 0, Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова ,00 0,00 0, ,00 0, Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова 0, ,00 0, ,00 0, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , ,00 0, ,00 3, Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о ,00 0,00 0, ,00 0,58 безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом ,00 0,00 0, ,00 0,12 скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку 2020 Страна 9 од 169

10 ПЛАН ПРИХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Економ. Опис буџета сопствених извора Структура Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне ,00 0,00 0, ,00 0,02 наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ ,00 0,00 0, ,00 0, Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 0,00 0, , ,00 0, ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 0,00 0, , ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова ,00 0,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , ,00 0, ,00 0, Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године 0,00 0, , ,00 0, Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године 0,00 0, , ,00 0, Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године 0,00 0, , ,00 0, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 0,00 0, , ,00 0, Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова ,00 0,00 0, ,00 2, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ,00 0,00 0, ,00 2, Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова ,00 0,00 0, ,00 0, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова 0, ,00 0, ,00 0, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0, ,00 0, ,00 0, Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова ,00 0,00 0, ,00 1, ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА ,00 0,00 0, ,00 1, , , , ,00 100, Страна 10 од 169

11 Члан 6. Расходи и издаци буџета града Зајечара износе ,00 динара. По основним наменама, односно економским класификацијама и изворима финансирања утврђени су у следећим износима: ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Економ. Опис буџета сопствених извора Структура ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) , , , ,00 15, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , , , ,00 2, НАКНАДЕ У НАТУРИ , ,00 0, ,00 0, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , , , ,00 0, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , ,00 0, ,00 0, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , , , ,00 18, СТАЛНИ ТРОШКОВИ , , , ,00 8, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , , , ,00 0, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , , , ,00 7, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , , , ,00 7, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , , , ,00 6, МАТЕРИЈАЛ , , , ,00 2, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА , , , ,00 32, ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА ,00 0,00 0, ,00 0, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА , ,00 0, ,00 0, ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА , ,00 0, ,00 0, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 1, СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ,00 0,00 0, ,00 5, СУБВЕНЦИЈЕ ,00 0,00 0, ,00 7, ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 9, ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0, , ,00 0, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0, , ,00 9, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0, , ,00 1, СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ,00 0, , ,00 1, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 4, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ , , , ,00 0, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА , , , ,00 5, Страна 11 од 169

12 ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Економ. Опис буџета сопствених извора Структура НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ,00 0,00 0, ,00 0,00 ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ,00 0,00 0, ,00 0, ОСТАЛИ РАСХОДИ , , , ,00 10, ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ,00 0,00 0, ,00 1, СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ,00 0,00 0, ,00 0, АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ,00 0,00 0, ,00 1,62 ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , , , ,00 11, МАШИНЕ И ОПРЕМА , , , ,00 2, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА , ,00 0, ,00 0, ОСНОВНА СРЕДСТВА , , , ,00 13, ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ , ,00 0, ,00 0, ЗАЛИХЕ , ,00 0, ,00 0, ЗЕМЉИШТЕ ,00 0, , ,00 1, ПРИРОДНА ИМОВИНА ,00 0, , ,00 1, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА ,00 0,00 0, ,00 2, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ,00 0,00 0, ,00 2, , , , ,00 100,00 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга износе ,00 динара, а средства из буџета износе ,00 динара. Расходи и издаци финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 2020 Страна 12 од 169

13 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Шифра функц. позиције Економ. Опис Раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи Програм 21 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ буџета сопствених извора Структура Активност 00 Функционисање скупштине 111 1/ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, 111 5/ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,06 за активност 00 Функционисање скупштине ,00 0,00 0, ,00 0,94 Извори финансирања за функцију 111: Приходи из буџета ,00 за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи ,00 0,00 0, ,00 0,94 Извори финансирања за раздео 1: Приходи из буџета ,00 за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА ,00 0,00 0, ,00 0,94 Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи Програм 21 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0002 Функционисање извршних органа / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0,00 за активност 0002 Функционисање извршних органа ,00 0,00 0, ,00 0,63 Извори финансирања за функцију 111: Приходи из буџета ,00 за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи ,00 0,00 0, ,00 0, Страна 13 од 169

14 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Шифра функц. позиције Економ. Опис буџета сопствених извора Структура Извори финансирања за раздео 2: Приходи из буџета ,00 за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК ,00 0,00 0, ,00 0,63 Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи Програм 21 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0002 Функционисање извршних органа / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0,00 за активност 0002 Функционисање извршних органа ,00 0,00 0, ,00 0,52 Извори финансирања за функцију 111: Приходи из буџета ,00 за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи ,00 0,00 0, ,00 0,52 Извори финансирања за раздео 3: Приходи из буџета ,00 за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ ,00 0,00 0, ,00 0,52 Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА Функц. клас. 0 Болест и инвалидност Програм 09 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 0008 Подршка особама са инвалидитетом 0 23/ ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, за активност 0008 Подршка особама са инвалидитетом ,00 0,00 0, ,00 0, Извори финансирања за функцију 0: Приходи из буџета ,00 за функц. клас. 0 Болест и инвалидност ,00 0,00 0, ,00 0, Функц. клас. 0 Породица и деца Програм 09 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 00 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 0 24/ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, Страна 14 од 169

15 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Шифра функц. позиције Економ. Опис буџета сопствених извора 2020 Страна 15 од 169 Структура 0 25/ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 1,06 за активност 00 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге ,00 0,00 0, ,00 1,08 Активност 0006 Подршка деци и породици са децом 0 26/ НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0,56 за активност 0006 Подршка деци и породици са децом ,00 0,00 0, ,00 0,56 Пројекат 09-0 Унапређење популационе политике града Зајечара 0 26/ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0, , ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0, , ,00 0,51 за пројекат 09-0 Унапређење популационе политике града Зајечара ,00 0, , ,00 0,53 Извори финансирања за функцију 0: Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 0 Породица и деца ,00 0, , ,00 2,17 Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту Програм 09 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 00 Једнократне помоћи и други облици помоћи / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0, , ,00 0,84 за активност 00 Једнократне помоћи и други облици помоћи ,00 0, , ,00 0,84 Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,37 за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста ,00 0,00 0, ,00 0,37 Извори финансирања за функцију 070: Приходи из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту ,00 0, , ,00 1,21 Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Програм 09 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 0006 Подршка деци и породици са децом / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0,20 за активност 0006 Подршка деци и породици са децом ,00 0,00 0, ,00 0,20 Програм 13 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

16 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Шифра функц. позиције Економ. Опис буџета сопствених извора Структура Пројекат Отворена врата иза затворених врата / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 0, , ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0, , ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ 0,00 0, , ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0, , ,00 0, за пројекат Отворена врата иза затворених врата ,00 0, , ,00 0,07 Извори финансирања за функцију 090: Приходи из буџета ,00 15 Неутрошена средства донација из ранијих година ,00 за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту ,00 0, , ,00 0,27 Функц. клас. 130 Опште услуге Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 6, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 1, / НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0, , ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 1, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0, , ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0, , ,00 1, / НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗЕМЉИШТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, за активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0, , ,00 13,55 Активност 0006 Инспекцијски послови / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, Страна 16 од 169

17 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Шифра функц. позиције Економ. Опис буџета сопствених извора 2020 Страна 17 од 169 Структура / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,00 за активност 0006 Инспекцијски послови ,00 0,00 0, ,00 0,15 Активност 0009 Текућа буџетска резерва / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 1,23 за активност 0009 Текућа буџетска резерва ,00 0,00 0, ,00 1,23 Активност 00 Стална буџетска резерва / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 0,39 за активност 00 Стална буџетска резерва ,00 0,00 0, ,00 0,39 Пројекат Трошкови финансирања избора / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.000,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.000,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 за пројекат Трошкови финансирања избора 6.000,00 0,00 0, ,00 0,00 Пројекат Завршетак ликвидација установа / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.000,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 0, за пројекат Завршетак ликвидација установа ,00 0,00 0, ,00 0, Пројекат Завршетак ликвидације ЈП Дирекција за изградњу у ликвидацији / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 1, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 3,77 за пројекат Завршетак ликвидације ЈП Дирекција за изградњу у ликвидацији ,00 0,00 0, ,00 5,97 Пројекат Реконструкција крова на главној згради Градске управе / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,08 за пројекат Реконструкција крова на главној згради Градске управе ,00 0,00 0, ,00 0,08 Пројекат Капитално и текуће одржавање домова културе у селима на територији града Зајечара / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,35

18 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Шифра функц. позиције Економ. Опис за пројекат Капитално и текуће одржавање домова културе у селима на територији града Зајечара буџета сопствених извора Структура ,00 0,00 0, ,00 0,78 Извори финансирања за функцију 130: Приходи из буџета ,00 03 Социјалне доприносе ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 130 Опште услуге ,00 0, , ,00 22,16 Функц. клас. 131 Опште кадровске услуге Програм 15 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Пројекат езајечар / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0, , ,00 0, за пројекат езајечар ,00 0, , ,00 0, Извори финансирања за функцију 131: Приходи из буџета ,00 15 Неутрошена средства донација из ранијих година ,00 за функц. клас. 131 Опште кадровске услуге ,00 0, , ,00 0, Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 2,33 за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина ,00 0,00 0, ,00 2,33 Извори финансирања за функцију 160: Приходи из буџета ,00 за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту ,00 0,00 0, ,00 2,33 Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0003 Сервисирање јавног дуга / ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА ,00 0,00 0, ,00 0, / ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА ,00 0,00 0, ,00 2,30 за активност 0003 Сервисирање јавног дуга ,00 0,00 0, ,00 2,71 Извори финансирања за функцију 170: Приходи из буџета , Страна 18 од 169

19 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Шифра функц. позиције Економ. Опис буџета сопствених извора 2020 Страна 19 од 169 Структура за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга ,00 0,00 0, ,00 2,71 Функц. клас. 220 Цивилна одбрана Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 04 Управљање у ванредним ситуацијама / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,02 за активност 04 Управљање у ванредним ситуацијама ,00 0,00 0, ,00 0,47 Извори финансирања за функцију 220: Приходи из буџета ,00 за функц. клас. 220 Цивилна одбрана ,00 0,00 0, ,00 0,47 Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту Програм 15 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Пројекат 15-0 Систем обавештавања у реалном времену за смањивање саобраћајних незгода у граду Зајечару / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0, , ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0, , ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0, , ,00 0,90 за пројекат 15-0 Систем обавештавања у реалном времену за смањивање саобраћајних незгода у граду Зајечару 0,00 0, , ,00 0,98 Извори финансирања за функцију 360: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 0,00 0, , ,00 0,98 Функц. клас. 421 Пољопривреда Програм ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Активност 0002 Мере подршке руралном развоју / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,

20 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2020 Шифра функц. позиције Економ. Опис буџета сопствених извора Пројекат 07-0 Реконструкција пута Мариновац-Стубал-Врбица-Селачка река 2020 Страна 20 од 169 Структура / НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,00 за активност 0002 Мере подршке руралном развоју ,00 0,00 0, ,00 0,74 Пројекат -0 Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0, , ,00 0,51 за пројекат -0 Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара ,00 0, , ,00 0,51 Извори финансирања за функцију 421: Приходи из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 за функц. клас. 421 Пољопривреда ,00 0, , ,00 1,25 Функц. клас. 451 Друмски саобраћај Програм 07 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 3, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,05 за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ,00 0,00 0, ,00 3,32 Активност 00 Јавни градски и приградски превоз путника / СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ,00 0,00 0, ,00 5,99 за активност 00 Јавни градски и приградски превоз путника ,00 0,00 0, ,00 5,99 Пројекат 07-0 Реконструкција улица на територији града Зајечара / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,78 за пројекат 07-0 Реконструкција улица на територији града Зајечара ,00 0,00 0, ,00 0,89 Пројекат Израда плана техничког регулисања саобраћаја / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,16 за пројекат Израда плана техничког регулисања саобраћаја ,00 0,00 0, ,00 0,16 Пројекат Набавка хоризонталне и вертикалне сигнализације / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,08 за пројекат Набавка хоризонталне и вертикалне сигнализације ,00 0,00 0, ,00 0,29