СЕВЕР Директпр лиге: Ппмпћник за судијска питаоа:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЕВЕР Директпр лиге: Ппмпћник за судијска питаоа:"

Транскрипт

1 НПВИ САД, гпдине СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН брпј 13 ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СРБИЈЕ СЕВЕР Директпр лиге: Ппмпћник за судијска питаоа: o Резултати o Табеле o Службена саппштеоа o Делегираое МУШКАРЦИ 11. кплп 30.11/ гпдине 061 ХЕРЦЕГПВИНА РАДНИЧКИ :21 Судије: Петрпвић - Митанпвски Делегат: Краварушић Слађана (16-11) 062 ЈАБУКА БАНАТСКИ КАРЛПВАЦ 23:29 Судије: Маркпвић - Бпшкпв Делегат-кпнтрплпр:Кнежић Владимир (12-13) 063 СПМБПРЕЛЕКТРП ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 32:28 Судије: Ракићевић - Јпкспвић Делегат-кпнтрплпр:Мјеримачка Јпван (18-15) 064 МЛАДПСТ ТСК АПАТИН 36:26 Судије: Тпшкпвић - Аврампвић Делегат-кпнтрплпр: Гргуревић Бранислав (19-7) 065 ППТИСЈЕ ПЛЕТЕКС ДПЛПВП 32:25 Судије: Мартинпвић - Ћиркпвић Делегат: Вукашинпвић Бприс (18-13) 066 НПВА ПАЗПВА 1957 ИНЂИЈА 26:35 Судије: Вучић - Пбрадпвић Делегат-кпнтрплпр: Кпсанпвић Милан (13-15) ЖЕНЕ 11. кплп 30.11/ гпдине 061 ХАЛАС ЈПЖЕФ СЛПВЕН 26:24 Судије: Савкпвић - Савкпвић Делегат-кпнтрплпр: Милпвац Мипдраг (15-11) 062 СПАРТАК МЛАДПСТ 22:20 Судије: Грпза - Ћпсић Делегат-кпнтрплпр: Милинпвић Милан (14-8) 063 ДПЛПВП РАДНИЧКИ 21:18 Судије: Мартић - Цветкпвски Делегат-кпнтрплпр: Маркпвић Михајлп (11-8) 064 ЈАДРАН ПЕТРПВАРАДИН 24:35 Судије: Кпмленић - Микушак Делегат: Менићанин Маркп (12-19) 065 МПКРИН ПРПЛЕТЕР 20:31 Судије: Зпрић - Зелић Делегат-кпнтрплпр: Хпрват Давпр (9-16) 066 ТЕМЕРИН СРЕМ 30:35 Судије: Цроански - Бубаоа Делегат: Кпнстантинпвић Дијана (14-17)

2 ЖЕНЕ 17. кплп 099 СРЕМ РАДНИЧКИ 34:20 Судије: Недпвић - Узелац Делегат-кпнтрплпр: Мипдраг Милпвац (15-12) Мушкарци # Клуб Ук Ппб Нер Ппр Дап Примип Гпл раз. Бр.бпдпва 1 Инђија, Инђија Банатски Карлпвац, Банатски Карлпвац Херцегпвина, Сечао Јабука, Јабука Пптисје Плетекс, Ада Младпст ТСК, Бачки Јарак Раднички 1958, Шид Дплпвп, Дплпвп Спмбпрелектрп, Спмбпр Црвена звезда, Мпкрин Нпва Пазпва 1957, Нпва Пазпва Апатин, Апатин Жене # Клуб Ук Ппб Нер Ппр Дап Примип Гпл раз. Бр.бпдпва 1 Спартак, Дебељача Срем, Сремска Митрпвица Халас Јпжеф, Ада Јадран, Фекетић Петрпварадин, Петрпварадин Младпст, Српска Цроа Слпвен, Рума Прплетер (ж), Зреоанин Темерин, Темерин Мпкрин, Мпкрин Дплпвп (ж), Дплпвп Раднички, Бајмпк

3 СЛУЖБЕНА САППШТЕОА: 1. Делегати - кпнтрплпри су дужни да пдмах накпн пдигране утакмице ппзпву Директпра лиге и да га украткп инфпрмишу п утакмици и резултату са утакмице на телефпн 062/ , нејављаое ппсле утакмице са спбпм ппвлачи дисциплинску пдгпвпрнпст. 2. Делегати - кпнтрплпри дужни су да првпг раднпг дана, накпн пдигране утакмице, дпставе ЗАПИСНИК са пдигране утакмице, ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА и псталу дпкументацију, преппрученпм ппшиљкпм на адресу: Рукпметни савез Впјвпдине, Масарикпва бр.25, Нпви Сад (са назнакпм ЗА ПРЛС СЕВЕР ). 3. Вепма је битнп да се прганизација утакмице пбави на начин какп је уређенп Прпппзицијама и изадатим Упутствима какп би се предупредили евентуални прппусти кпји када се дпгпде МПРАЈУ БИТИ И САНКЦИПНИСАНИ. Нарпчитп треба впдити рачуна п благпвременпм ПБАВЕШТАВАОУ п месту и термину пдиграваоа утакмице, а штп се пднпси на клубпве кпји су ту пбавезу крпз упитник преузели. Други важан детаљ је пбезбеђиваое реда пре, тпкпм, и пп завршетку утакмице, кап и пбезбеђиваое ППТПУНЕ БЕЗБЕДНПСТИ СВИХ АКТЕРА утакмице. 4. Ппседпваое пбавештеоа п јавнпм скупу или пријаве јавнпг скупа МУП-у је ВЕПМА ППЖЕЉНП, али не и пбавезнп, а у случају да се утакмица прпгласи утакмицпм виспкпг ризика, пбавезна је пријава јавнпг скупа МУП-у (присуствп унифпрмисаних лица пплицијских службеника). Сваки клуб је ДУЖАН да свпје утакмице игра у складу са унапред утврђеним РАСППРЕДПМ и у терминима кпји су пдређени Прпппзицијама такмичеоа. Клубпви се мпгу дпгпвприти да свпју утакмицу пдиграју ПРЕ РЕДПВНПГ ТЕРМИНА акп п тпме ппстигну дпгпвпр и п тпме ПИСАНИМ АКТПМ пбавесте Директпра лиге. Пва прпцедура мпра бити спрпведена у рпку кпји пмпгућава да се утакмица прганизује на прпписан начин и да се клубпви и службена лица мпгу прганизпвати да благпвременп дппутују на утакмицу. ПДЛАГАОЕ УТАКМИЦЕ у пднпсу на редпван термин оенпг пдиграваоа, мпгуће је самп ИЗ РАЗЛПГА НАВЕДЕНИХ У ПРПППЗИЦИЈАМА И НА НАЧИН КАКП ЈЕ ТП ПРПППЗИЦИЈАМА ПРЕДВИЂЕНП. Сваки други ппступак сматраће се НЕДПЗВПЉЕНИМ и клубпви и службена лица кпји у таквпм ппступку буду учествпвали снпсиће ппследице кпје су утврђене Прпппзицијама и Дисциплинским правилникпм. НЕДПЛАЗАК НА УТАКМИЦУ пд стране клуба или службених лица биће детаљнп сагледан са свакпг аспекта и у случају да се утврди да разлпг недпласка нема упприште у важећим актима кпјим се такмичеое уређује - НАКНАДНПГ ИГРАОА УТАКМИЦЕ НЕЋЕ БИТИ а према субјекту кпји је на тај начин изпстап са уреднп заказане утакмице предузеће се мере предвиђене Прпппзицијама и Дисциплинским правилникпм. 5. ПУТЕМ СЛУЖБЕНПГ БЛИТЕНА кпји се издаје накпн свакпг пдигранпг кпла (када се игра ванреднп кплп - накпн два пдиграна кпла) клубпви ће бити уреднп инфпрмисани п свим значајним питаоима везаним за такмичеое. Сва СЛУЖБЕНА САППШТЕОА у билтену имају званичан карактер и замеоују ппсебна писана Решеоа и Пдлуке. 6. Директпр лиге се пбавезује да клубпвима тпкпм такмичарске сезпне пружи штп више инфпрмација кпје прпистичу из сампг такмичеоа, а да ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ П ЛИГИ на крају пплусезпне пднпснп сезпне учини штп садржајнијим, какп би сваки клуб имап штп вернију слику п сппственпм и учинку свих других клубпва 7. Клубпви су дужни да редпвнп измирују све свпје финансијске пбавезе према служебеним лицима и Лиги - настале пп билп кпм пснпву. 8. За сва питаоа у вези са такмичеоем псим питаоа кпја се пднпсе на делегираое СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА, клубпви се искључивп пбраћају Директпру лиге кпји је једини за тп надлежан. Решаваое питаоа и пптешкпћа из такмичеоа мимп Директпра лиге је - НЕВАЖЕЋЕ и НИШТАВП. 9. Клубпви кпнтакт са Директпрпм лиге пстварују: мпбилни 062/ , или путем електрпнске ппште 10. Пппмиоем све клубпве да су дужни да на утакмице нпсе уреднп пппуоен пбразац 4 (прганизаципни тим) и пбразац 5 (састав екипе), какп не бих мпрап да кажоавам збпг таквпг прппуста. 11. Скрећем пажоу свим клубпвима да су у пбавези да кпристе маркере за редаре, да на утакмицама имају истакнуту заставу РСС, кап и да кпристе пбезбеђене картпне за тајм-аут и акредитације (А, Б, Ц, Д).

4 12. ЗАПИСНИК И ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА ТРЕБА СЛАТИ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРПНСКЕ ППШТЕ ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА ЈЕ НЕППХПДНП ППСЛАТИ НАЈКАСНИЈЕ ДП ППНЕДЕЉКА У 10 ЧАСПВА (УКПЛИКП СЕ УТАКМИЦА ИГРА У ТЕРМИНУ ИЗВАН ВИКЕНДА, ИЗВЕШТАЈ ДПСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ СУТРАДАН ДП 10 ЧАСПВА). 13. Решеоем бр.9/18-19 пд гпдине играч РК,,Херцегпвина из Сечоа Зпран Шешлија лиценца бр кажоен је забранпм наступа на једнпј првенственпј утакмици, при чему му је изречена мера суспензије урачуната у изречену забрану наступа и укинута у складу са пдребпм чл.9 став 3. тачка 5. Дисциплинскпг правилника РСС, збпг тпга штп је извршип дисиплински прекршај прпписан пдредбпм чл.166 Дисциплинскпг правилника РСС, дпк је РК,,Херцегпвина из Сечоа кажоен нпвчанпм казнпм у изнпсу пд ,00 динара, кпју су дужни уплатити у рпку пд 30 дана рачунајући пд дана правпснажнпсти пвпг решеоа, на текући рачун РСВ бр , збпг тпга штп је извршип дисиплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 Дисциплинскпг правилника. 14. На заједнички предлпг и мплбу ЖРК,,Срем из Сремске Митрпвице и ЖРК,,Раднички из Бајмпка, дата је сагласнпст да се утакмица 17. кпла између наведених клубпва, пдигра пре термина утврђенпг Календарпм такмичеоа, а све тп из разлпга екпнпмичнпсти и смаоеоа трпшкпва, јер наведени клубпви исти дан играју утакмицу ЛМК Ж Решеоем бр.11/19-20 пд гпдине, ппкренут дисциплински ппступак прптив Такач Ибпље рукпметнпг радника ЖРК,,Халас Јпжеф, лиценца бр и ЖРК,,Халас Јпжеф. Истим решеоем Такач Ибпља суспендпвана дп дпнпшеоа кпначнпг решеоа п предметнпм дисциплинскпм прекршају, а најдуже у трајаоу пд месец дана. Решеое је пбјављенп на сајту Рукпметнпг савеза Впјвпдине, у делу кпји се пднпси на решеоа и казне ПРЛС,,Север. 16. ППДСЕЋАМП КЛУБПВЕ НА ПБАВЕЗУ ПЛАЋАОА ТРПШКПВА КПТИЗАЦИЈЕ И ТРПШКПВА ЛИЦЕНЦИРАОА, ЗА КПЈЕ СУ ППСЛАТИ ПРЕДРАЧУНИ НА ЕЛЕКТРПНСКУ АДРЕСУ СВАКПГ КЛУБА. ОБАВЕЗУЈУ СЕ ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ ДА ПЕТКОМ И НА ДАН УТАКМИЦЕ ОБАВЕЗНО ПРОВЕРЕ СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИГРАЧА ЕКИПА КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У УТАКМИЦИ НА КОЈОЈ СУ ДЕЛЕГИРАНИ. У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ЛИЦЕНЦЕ НЕ ПОЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ РСС, ОБАВЕЗНО КОНТАКТИРАТИ ДИРЕКТОРА ЛИГЕ. ДИРЕКТПР ЛИГЕ Александар Медурић с.р.

5 ДЕЛЕГИРАОЕ: МУШКАРЦИ 12. кплп 07./ гпдине 067 РАДНИЧКИ 1958 БАНАТСКИ КАРЛПВАЦ ШИД Судије: Тпшкпвић - Аврампвић Делегат-кпнтрплпр: Милан Кпсанпвић ПЕТАК 20: ЈАБУКА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЈАБУКА Судије: Милпвац - Лабус Делегат: Вера Вранеш СУБПТА 20: СПМБПРЕЛЕКТРП АПАТИН СПМБПР Судије: Маркпвић - Бпшкпв Делегат: Вукашин Вујичић СУБПТА 19: МЛАДПСТ ТСК ДПЛПВП ТЕМЕРИН Судије: Зпрић - Зелић Делегат: Мипдраг Аћић СУБПТА 18: ППТИСЈЕ ПЛЕТЕКС ИНЂИЈА АДА Судије: Ракићевић - Јпкспвић Делегат-кпнтрплпр: Бранислав Гргуревић СУБПТА 19: НПВА ПАЗПВА 1957 ХЕРЦЕГПВИНА НПВА ПАЗПВА Судије: Петрпвић - Митанпвски Делегат: Дејан Перић СУБПТА 19: ЖЕНЕ 12. кплп 07./ гпдине 067 СЛПВЕН МЛАДПСТ РУМА Судије: Кплпски - Жилевски Делегат-кпнтрплпр: Миркп Перендија НЕДЕЉА 20: СПАРТАК РАДНИЧКИ ДЕБЕЉАЧА Судије: Савкпвић - Савкпвић Делегат: Весна Мандић СУБПТА 18: ДПЛПВП ПЕТРПВАРАДИН ПЕТРПВАРАДИН Судије: Дпбријевић - Тасић Делегат: Дијана Кпнстантинпвић НЕДЕЉА, 20: ЈАДРАН ПРПЛЕТЕР ФЕКЕТИЋ Судије: Ристић - Вујацкпв Делегат: Драгана Бпгпјевић НЕДЕЉА 18: МПКРИН СРЕМ МПКРИН Судије: Цроански - Бубаоа Делегат-кпнтрплпр: Маркп Пешић СУБПТА 19: ТЕМЕРИН ХАЛАС ЈПЖЕФ ТЕМЕРИН Судије: Белпш - Зекпоа Делегат-кпнтрплпр: Саша Јандрић НЕДЕЉА 18:00 САППШТЕОА: ДЕЛЕГАТИ И КПНТРПЛПРИ СУ ДУЖНИ ДА ПУТЕМ СМС-а, ПДМАХ НАКПН ПДИГРАНЕ УТАКМИЦЕ, ППШАЉУ РЕЗУЛТАТ УТАКМИЦЕ. ПРИМЕР: ПРЛС ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЈАБУКА 25:25 (12:12). Такпђе, пптребнп је да дпставе фптпграфију записника са утакмице, путем мејла или путем VIBER апликације. РЕЗУЛТАТЕ И ЗАПИСНИКЕ СЛАТИ НА БРПЈ ТЕЛЕФПНА 062/ Пбавештавам клубпве дпмаћине, да су дужни да дп ППНЕДЕЉКА, дп 12:00 часпва, пднпснп 96 часпва пре пдиграваоа утакмице, јаве време и местп пдиграваоа утакмице, и п тпме пбавесте директпра лиге. Клуб дпмаћин кпји тп не буде учинип биће кажоен пп пдредби члана 139. став 1. тачка 14. ДП РСС. УППЗПРАВАЈУ СЕ СВА СЛУЖБЕНА ЛИЦА (судије, делегати и кпнтрплпри) ДА СУ У ПБАВЕЗИ ДА НА УТАКМИЦАМА ПРЛС ''СЕВЕР'' СА СПБПМ ИМАЈУ ПБРАСЦЕ ИЗЈАВЕ-ПРИЈАВЕ, ИЗЈАВЕ-СВЕДПЧЕОА И ИЗЈАВЕ-ПДБРАНЕ, У СЛУЧАЈУ ППТРЕБЕ ЗА УЗИМАОЕМ ИЗЈАВЕ ПРИЛИКПМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈЕ СА ПИСАНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ. ТАКПЂЕ, ДЕЛЕГАТИ И КПНТРПЛПРИ СУ ДУЖНИ ДА, УКПЛИКП СЕ НА УТАКМИЦИ ДПГПДИЛА ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА СА ПИСАНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ, ИЗЈАВУ-ПРИЈАВУ, ИЗЈАВУ- СВЕДПЧЕОЕ, КАП И ИЗЈАВУ-ПДБРАНУ ДПСТАВЕ У СЕДИШТЕ ЛИГЕ НАЈКАСНИЈЕ ДП ППНЕДЕЉКА У 10 ЧАСПВА (УКПЛИКП СЕ УТАКМИЦА ИГРА У ТЕРМИНУ ИЗВАН ВИКЕНДА ИЗЈАВЕ ДПСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ СУТРАДАН ДП 10 ЧАСПВА). НАВЕДЕНП СЛАТИ ПУТЕМ МЕЈЛА НА АДРЕСУ Збпг птказа службених лица и измена термина пдиграваоа утакмица пбавезују се судије, кпнтрплпри и делегати да пбавезнп ПЕТКПМ прпвере делегираое и термине пдиграваоа утакмица. Службена лица (судије делегат/кпнтрплпр) мпрају усппставити кпмуникацију пдмах накпн пбјављенпг делегираоа.

6 Уппзправају се сва службена лица (судије, кпнтрплпри, делегати) да заузеће за нареднп кплп (петак недеља) пријаве НАЈКАСНИЈЕ ДП ППНЕДЕЉКА У 10 часпва, путем мејл адресе и да јаснп наведу разлпге за птказ. Накнадни пткази биће санкципнисани. Судије кпје су активни играчи такпђе мпрају у истпм рпку дпставити термин пдиграваоа свпје утакмице. ИЗВЕШТАЈ П СУЂЕОУ (КПНТРПЛЕ) и ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА ТРЕБА СЛАТИ У ЕЛЕКТРПНСКПМ ПБЛИКУ, НА АДРЕСУ ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА И ЗАПИСНИК ТРЕБА СЛАТИ У ЕЛЕКТРПНСКПМ ПБЛИКУ НА Јављаое службених лица (судије и кпнтрплпр/делегат) ппмпћнику за судијска питаоа накпн пдигране утакмице је пбавезнп. Скрећем пажоу службеним лицима, да пбрате пажоу и да се придржавају члана 14. Кпдекса п ппнашаоу службених лица РСС, кап и псталих пдредаба Кпдекса, какп не бих бип примпран да ппкрећем дисциплински ппступак. Службена лица су дужна да пријаве свакп некпректнп ппнашаое званичних лица на утакмици. Пријава мпра бити у писанпј фпрми. У случају да ппмпћник за судијска питаоа дпђе дп ппдатака да је таквпг ппнашаоа билп, а службена лица тп нису пријавила, биће адекватнп санкципнисани. Кпнтакт телефпн ппмпћника за судијска питаоа је: мпбилни 063/ ; Таксе сл.лица: мушке утакмице судије и кпнтрплпри 6.000,00 делегати 4.000,00 женске утакмице судије и кпнтрплпри 4.000,00 делегати 3.000,00 Превпз: брзи впз први разред аутпбус 10 литара гприва на 100 км + путарина (наплаћује судијски пар, а укпликп делегат или кпнтрплпр није из истпг места или места кпје је судијама ''прплазнп'', има правп такпђе наплатити кпришћеое сппственпг аутпмпбила). ППМПЋНИК ЗА СУДИЈСКА ПИТАОА ЗДРАВКП АДАМПВИЋ с.р.