Vojnici ostaju pet godina du`e u stroju. Me di ci na ri blo ki ra li NOVOG DIREKTORA. RS kroz blokade u{la u zonu vojne neutralnosti

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Vojnici ostaju pet godina du`e u stroju. Me di ci na ri blo ki ra li NOVOG DIREKTORA. RS kroz blokade u{la u zonu vojne neutralnosti"

Транскрипт

1 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA Proizvedeno U SRPSKOJ ^etvrtak,. oktobar. Broj. Godina LXXV Cijena, KM na{e je BOQE VIJESTI ^olak privremena zamjena za [piri}a PANORAMA No{wa o`ivqava duh sta rih vre me na HRONIKA Bra }a pre tu kla po li caj ca pred crkvom strana strana strana Po~eo pretres stawa u diplomatsko -konzularnoj mre`i BiH Ministarstvo odbrane BiH pre dlo `i lo iz mje ne za ko na ko je se odno se na sta ro snu gra ni cu CRNADAK SASLU[AN, pitawa bez odgovora strana Slu ~aj premla }ivawa ~etrnaestogodi{wakiwe iz Bawalu ke ne pres ta je da {okira javnost Na sil na dje ca sve bru tal ni ja strana Haos u zvorni ~koj bolnici zbog primopredaje du`nosti strana Vojnici ostaju pet godina du`e u stroju Poslanici vladaju}e koalicije usvajawem rezolucije okon~ali sjednicu strana RS kroz blokade u{la u zonu vojne neutralnosti Danas u "Glasu Srpske" strana Me di ci na ri blo ki ra li NOVOG DIREKTORA

2 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Vijesti dana Sa vjet mi nis ta ra BiH da nas za sje da Zvizdi} izostavio akci ze sa dne vnog re da SA RA JE VO - Sa vjet mi nis ta ra BiH ne }e na da na{woj sje dni ci ra zma tra ti iz mje ne se ta za ko na ko ji se odno se na uvo ewe na mjen - skih akci za za iz gradwu auto pu te va, zbog ~e ga se po no vo od ga a ispuwavawe uslo va iz pi sma na mje re za nas ta vak aran `ma na sa Me unarodnim mo ne tar nim fon dom. Na sje dni ci ne }e bi ti go vo ra ni o iz mje na ma Za ko na o osi gu - rawu de po zi ta BiH o ko jem je na pro {loj sje dni ci od go e no izja{wavawe zbog te hni ~kih do pu na. U Upra vnom odbo ru Upra ve za in di rek tno opo re zi vawe (UIO) BiH re ~e no je da su tri za ko na ko ja se odno se na po ve }awe akci za upu }e na u Ge ne ral ni se kre ta ri jat Sa vje ta mi nis ta ra pri je de set da na i da im ni je po zna to za {to pred sje da va ju }i Sa vje ta mi nis ta - ra De nis Zviz di} ovu ta ~ku ni je uvrstio u dne vni red. (Srna) NE KA DA JE U SA RA JE VU BI LO BLAM RE ]I DA SLU [A TE NA RODWAKE, GRAD JE BIO JU GO SLO VEN SKA PRES TO NI CA POP-ROK SCE NE, A DA NAS IZ LO KA LA I DIS KO TE KA TRE [TI NAJ GO RI MO GU ]I TUR BO FOLK I [UND. ALEKSANDRA PANDUREVI], PREDSJEDAVAJU ]A KLUBA POSLANIKA SDS-a U PARLAMENTU BiH Narodna skup {tina RS prihvatila prelazno rje {ewe Ra du ki} pri vre me ni {ef re vi zo ra BAWALU KA - Do sa - da{wi po mo }nik mi nis tra fi nan si ja RS Jo vo Ra du ki} iza bran je za vr{i oca du - `nos ti gla vnog re vi zo ra na sje dni ci Na ro dne skup {ti ne RS, a na tom mjes tu os ta }e do izbo ra no vog ru ko vod stva pu - tem kon kur sa. Ra du ki} je od. do. go di ne ra dio u Gla vnoj slu `bi za re vi zi ju ja vnog se - kto ra kao vo a ti ma za re vi zi - ju. Po zi ci je gla vnog re vi zo - ra RS i wego vog za mje ni ka os - ta le su upra`wene na kon {to je. okto bra stu pi la na sna - gu odlu ka par la men ta o ra zrje - {ewu Du {ka [wego te i Dar ka Pe ji }a. Oni su ra zri je - {e ni na sop stve ni zah tjev na - kon ni za kri ti ka u ve zi sa po da ci ma u re vi zor skom iz vje - {ta ju o de fi ci tu buyeta RS, ko je su opo vrgli i Vla da i pred sta vni ci Me u na ro dnog mo ne tar nog fon da. Opo zi ci ja je ima la pri - mje dbe {to Ra du ki} do la zi iz Mi nis tar stva fi nan si ja, a iz tog Vla di nog re so ra su od - go vo ri li da je i [wego ta sa po zi ci je po mo }ni ka mi nis tra fi nan si ja ime no van za gla - vnog re vi zo ra. U par la men tu RS su ka za - li da }e kon kurs za izbor no - vog gla vnog re vi zo ra i wego vog za mje ni ka us ko ro bi - ti ra spi san, a ime no va na je i ko mi si ja ko ja }e spro ves ti taj pos tu pak. Je dan od ~la no va ko - mi si je Dra gan ^a vi}, ko je je li der NDP-a, re kao je da }e u~i ni ti sve da Ra du ki} ne bu - de ime no van. V. K. Po ~eo pre tres stawa u di plo mat sko-kon zu lar noj mre `i BiH Crnadak saslu {an, pitawa bez odgovora Ova kva spoqna po li ti ka je na pros to re zul tat na {ih unu tra{wih odno sa, is ta kao Crna dak PI DO MA ZET ze ljka.glas gma il.com SA RA JE VO - Sa slu - {awem mi nis tra inos tra - nih po slo va BiH Igo ra Crnat ka ju ~e je po ~eo pre - tres stawa u di plo mat skokon zu lar noj mre `i (DKP) BiH, ali su izos ta li kon kre - tni od go vo ri na pi tawa ko je kriv za lo {e stawe u toj oblas ti. Crnat ka su sa slu {a li ~la no vi pri vre me ne is tra `ne ko mi si je Do ma na ro da Par la - men ta BiH za ana li zu spoqno - po li ti ~kog sta tu sa BiH. Is tra `na ko mi si ja, ko joj je pred sje da vao Ba ri {a ^o lak iz HDZ-a BiH, sa ~i ni }e na na re dnoj sje dni ci zakqu ~ke i in for ma ci ju i o to me oba vi - jes ti ti Dom na ro da Par la men - ta BiH. Naj kon kre tni ji je bio ~lan is tra `ne ko mi si je Ma - rio Ka ra ma ti} iz HSS-a, ko ji je i ini ci rao for mi rawe ko - mi si je. - Spoqno po li ti ~ki rej - ting BiH ni ka da ni je bio go - ri. U in for ma ci ji Mi nis tar stva inos tra nih po - slo va BiH ima mo po dat ke o to me gdje je mi nis tar pu to vao, ali ne i efe kte tih pu to vawa - ka zao je Ka ra ma ti} i do dao da je Crna dak imao ne ko li ko spor nih izja va i da je po vod za sa slu {awe i ~iweni ca da se sa mo je dnom po ja vio na sje dni - ci Do ma na ro da. Crna dak je od sus tvo prav - dao ~es tim slu `be nim pu to - vawima. Od go va ra ju }i na pi - tawa ~la no va ko mi si je, na ja - vio je da Mi nis tar stvo inos tra nih po slo va i na dle - `na ra dna gru pa ra de na izra - di pri je dlo ga za ko na o spoqnim po slo vi ma. - On bi mo gao da se na e u Pred sje dni{ tvu BiH. no - vem bra. [to se ti ~e spoqne po li ti ke, pri ori tet su evrop - ske in te gra ci je, re gi onal na sa radwa, eko nom ska di plo ma - ti ja, akti vi rawe Akci onog pla na za ~lan stvo u NA TO-u i po pravqawe imiya BiH. Po - ku {aj da bu du usvo je ni za kon i stra te gi ja spoqne po li ti ke tra je ve}, odno sno go di - na. Ova kva spoqna po li ti ka Perkovi} je na pros to re zul tat na {ih unu tra{wih odno sa - is ta kao je Crna dak. Po `a lio se i da Mi nis - tar stvo inos tra nih po slo va ne ma ni ka kvu ulo gu u ime no - vawu am ba sa do ra i da in for - ma ci je o wima na ra zli ~i te na ~i ne do spi je va ju u ja vnost. - Mi nis tar stvo bu de obavije{teno o ime ni ma tek ka da Pred sje dni{ tvo BiH do ne se odlu ku, a za te qude ne tra `e Na pi tawe ka ko ko men ta ri {e fo to gra fi je ko je su se po ja vi le u me di ji ma, a na ko ji ma se na la zi nag ot pra vnik po slo va am ba sa - de BiH u Beo gra du Zo ran Per ko vi}, Igor Crna dak je ka zao da su kon ta kti ra li s wim i da je re ~e no da je ri je~ o fo to mon ta `i. - On je po kre nuo sud ski spor i iz tih ra zlo ga Mi nis tar stvo inos tra nih po slo va ni je spro vo di lo daqu is tra gu - is ta kao je Crna dak. KARAMATI]: CRNADAK IGNORI [E PARLAMENT ZAKQU^CI KOMISIJE NA NAREDNOJ SJEDNICI na {u sa gla snost - na gla sio je Crna dak. On se os vrnuo i na slu ~aj am ba sa dor ke BiH u Ho lan di ji Mir sa de ^o la ko vi}, iz ~i je je am ba sa de sti glo otvo re no pi smo za ~la na Pred sje dni{ - tva BiH iz RS Mla de na Iva - ni }a i ko ja Me u na ro dnom su du prav de u Ha gu ni je dos ta - vi la pi smo ko je je upu tio Crna dak. - Sma tra li smo da je je di - na san kci ja smje na i tu ini - ci ja ti vu sam upu tio Pred sje dni{ tvu, ali o to me ni je ni ras pravqano. U dis - ci plin skom pos tup ku oslo bo - e na je bi lo ka kve od go vor nos ti, a imam jo{ par da na da odlu ~im ka ko }u re - ago va ti na ta kvu odlu ku. Ako odlu ka dis ci plin ske ko mi si - je os ta ne pra vo sna `na, ovo mo `e pos ta ti pra ksa i da sva - ki am ba sa dor otva ra sva ko pi - smo i sam pro su u je da li }e ne {to dos ta vi ti ta mo gdje je upu }e no ili ne }e. Ta kva pra - ksa mo `e do ves ti BiH u vrlo te {ku si tu aci ju, u ko joj }e ne - ki am ba sa do ri bi ti nor mal - ni, a ne ki po se bni - re kao je Crna dak. ^lan is tra `ne ko mi si je Ogwen Ta di} iz SDS-a ka zao je da na rad Mi nis tar stva inos tra nih po slo va i spoqno po - li ti ~ki sta tus BiH u svi je tu uti ~e ~iweni ca da ne ma za ko - na o spoqnim po slo vi ma. - [to se ti ~e otva rawa po {te, mi slim da u to me pos - to ji kri vi ~no dje lo. Ni je dna zemqa to ne bi igno ri sa la i u to me tre ba da bu de po ja ~a na ulo ga po li ci je, a pri izbo ru am ba sa do ra ulo ga Mi nis tar - stva inos tra nih po slo va - re - kao je Ta di}. ^o lak je ka zao da je, dok je bio mi nis tar prav de BiH, bio u si tu aci ji da mu ne bu du pro sli je e na pi sma, pod sje - tiv {i da se to de si lo u slu - ~a je vi ma ha p{ewa Eju pa Ga ni }a i Jo va na Di vja ka. Stru ~na ja vnost i mno gi par la men tar ci na ni vou BiH su sa gla sni u sta vu da je stawe u DKP mre `i ve oma lo {e. Dok je dni kao kriv ca za to vi de mi nis tra inos tra nih po slo va, dru gi na gla {a va ju da uru {a vawe di plo ma ti je tra je oda vno. FO TO: GLAS SRPSKE Sarajevo Iza zov po vra tak ra tni ka SA RA JE VO - Pred In - ter po lom i BiH sto je zna - ~aj ni bez bje dno sni iza zo vi po go to vo na kon po ra za Islam ske dr`a ve u Si ri ji i Ira ku i no vih obli ka kri - mi na la kao {to je saj ber kri mi nal, zakqu~i li su ju - ~e ge ne ral ni se kre tar In - ter po la Jir gen [tok i mi nis tar bez bje dnos ti BiH Dra gan Me kti} na sas tan ku sa di re kto ri ma bez bje dno snih agen ci ja u BiH. [tok je re kao da ni - je dna zemqa ni je u si tu - aci ji da se sa ma izbo ri sa tim pri D. Parlament BiH Ta di} na ~e lu Do ma na ro da SA RA JE VO - Pred sje da - va ju }i Do ma na ro da Par - la men ta BiH u idu }ih osam mje se ci bi }e Ogwen Ta di} iz SDS-a. U is tom pe ri odu prvi za mje nik pred sje da va ju }eg bi }e Sa - fet Sof ti} iz SDA, a dru gi Ba ri {a ^o lak iz HDZ-a BiH. (Agen ci je) Iva ni} i Fos Ho lan di ja uz BiH na pu tu ka EU SA RA JE VO - No vo ime - no va ni ho lan dski am ba - sa dor u BiH Rej na ut Ka spar Fos ju ~e je is ta - kao po dr{ku Ho lan di je evro in te gra ci ja ma BiH. On je to kom raz go vo ra sa ~la nom Pred sje dni{ tva BiH iz RS Mla de nom Iva ni }em is ta kao da BiH tre ba da is ko ris ti po zi ti vno ra spo lo `ewe ko je tre nu tno pos to ji unu tar EU. (Srna)

3 GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. Po sla ni ci vla da ju }e ko ali ci je usva jawem re zo lu ci je okon ~a li sje dni cu Na ro dne skup {ti ne Po sla ni ci opo zi ci je po no vo iza zva li in ci dent u Na ro dnoj skup {ti ni RS FO TO: V. TRI PI] RS kroz blo ka de u{la u zonu vojne neutralnosti Ne do li ~no i klo vnov sko po na {awe opo zi ci je pot vr u je te zu da oni ni su opo zi ci ja vlas ti, ve} Srpskoj, a sa da i sa mi se bi, ka zao Do dik PI [E: SVJE TLA NA [UR LAN svje tla na glas srpske.com BAWALU KA - Pred sta - vni ci vla da ju }e ko ali ci je u Srpskoj is ta kli su ju ~e da Na - ro dna skup {ti na RS nor mal - no ra di uprkos po ku {a ji ma opo zi ci je da blo ki ra in sti tu - ci je, dok opo zi ci ona ri tvrde da rad par la men ta ni je za ko - nit i da }e is tra ja ti u svo jim zah tje vi ma pri je ne go {to se vra te u klu pe. Po sla ni ci opo zi ci je su u uto rak uve ~e, ka da na dne vni red sje dni ce ni su uvr{te ni wiho vi pri je dlo zi ko je ni su na vri je me po sla li u pro ce du ru, po dru gi put blo ki ra li rad Na ro - dne skup {ti ne. Oni su sta li iza pred sje dni{ tva par la men ta i pi {ta li pi {taqka ma. Sje - dni ca je po tom, kao i pro {log pu ta, uz pri sus tvo po sla ni ka vla da ju }ih par ti ja nas tavqena u ma loj sa li bez opo zi ci ona ra ko ji ma je izre ~e na mje ra udaqewa sa za sje dawa. Oni su os ta li u ve li koj sa li, a ve }i na je u nas tav ku usvo ji la sva akta ko ja su se na {la na dne vnom re - du me u ko ji ma je i Re zo lu ci ja o za {ti ti us ta vnog po ret ka i pro gla {ewu voj ne neu tral nos - ti RS. Re zo lu ci jom je de fi ni - sa na neu tral nost RS u odno su na pos to je }e voj ne sa ve ze i na - ve de no da te ri to ri ja Srpske ne mo `e bi ti otu e na na bi lo ko - ji na ~in mi mo Us ta va i za ko na. Pred sje dnik RS i li der SNSD-a Mi lo rad Do dik, ko ji je u uto rak uve ~e sti gao u zgra - du par la men ta na kon {to je opo zi ci ja po se gla za blo ka - dom, oci je nio je ju ~e da ne do - li ~no i klo vnov sko po na {awe opo zi ci je pot vr u je te zu da oni ve} du `e vri je me ni su opo zi ci ja vlas ti, ve} [piri}: Propala prva faza ^UBRILOVI]: DA PARLAMENT FUNKCIONI [E Pot pred sje dnik SNSD-a Ni ko la [pi ri} ka `e da za sje dawe Na - ro dne skup {ti ne pot vr u je da opo zi ci ja ima plan da u prvoj fa zi blo ki ra rad in sti tu ci ja Srpske, a u dru goj da po ku {a sa uli ~nim ne mi ri ma. - Od tog pla na ne od stu pa zbog na lo go da va ca ko ji fi nan si ra ju wiho vu tra gi ko mi ~nu igru. Ka ko iz gle da, sre }om, ne us pje lu re - ali za ci ju prvog di je la pla na gle da li smo u di je lu za sje dawa Na ro dne skup {ti ne u uto rak. Os ta je da se vi di ka ko }e iz gle da ti re ali za ci ja dru gog di je la pla na. U taj dio ula ze po ku {a va ju }i da dis kre di tu ju mi nis tra unu tra{wih po slo va Dra ga na Lu ka ~a i po li ci ju ko ja pred stavqa stub bez bje dnos ti svih u RS. Ovo je za sa da naj ve }a vi e na iz da ja - ka `e [pi ri}. Srpskoj, a sa da i sa mi se bi. - Ne vje ro va tna je ~iweni ca da ve} du `e vri je me opo zi ci ja bje `i od izja{wavawa o vrlo bi tnim pi tawima za RS kao {to je Re zo lu ci ja o za {ti ti us - ta vnog po ret ka i pro gla {ewu voj ne neu tral nos ti RS. Umjes to {to su pi {taqka ma i ur lawem po Na ro dnoj skup {ti ni po ku - {a li da za us ta ve wen rad, boqe bi bi lo da su bar na pet mi nu ta za us ta vi li rad Par la men ta BiH i na taj na ~in po ka za li {ta mi sle o sra mnoj pre su di Na se ru Ori }u ili ne pro ce su - irawu wiho vog ko le ge [e fi ka Yafe ro vi }a ili Ati fa Du da - ko vi }a za ra tne zlo ~i ne nad Srbi ma. Ako to ni su smje li, mo gli su bar sa pi {taqka ma oti }i pred Sud i Tu `i la{ tvo BiH. Ova ko su po na lo gu po kro - vi teqa Na se ra Ori }a do {li da zvi `de na ro dnoj voqi is ka - za noj na de mo krat skim izbo ri - ma. Ne vje ru jem da je ova kvo po na {awe opo zi ci je za - mi{qao ni na{ na rod ka da im je da vao glas - re kao je Do dik. On je dodao da je {efica regionalne kancelarije OHR-a u Bawaluci cijelu no} bila u parlamentu Reakcije na rezoluciju GOVEDARICA: DODIK TREBA DA RASPUSTI PARLAMENT U NA TO {ta bu u Sa ra je vu ka za li su da nas tavqaju sa radwu sa in sti tu ci ja ma BiH i da NA TO ni ko ga ne tje ra da mu se pri dru `i, is ti ~u }i da je na BiH da odlu ~i o svo joj bu du }nos - ti. Vi so ki pred sta vnik u BiH Va len tin In cko ka zao je da je u skla du s Dej ton - skim spo ra zu mom spoqna po li ti ka u iskqu~i voj na - dle `nos ti in sti tu ci ja BiH. Pred sje dnik SP-a Pe tar \o ki} oci je nio je da je Re zo lu ci jom o za {ti ti us - ta vnog po ret ka i pro gla - {ewu voj ne neu tral nos ti RS izra `en ja san stav o voj nom po zi ci oni rawu i odno si ma pre ma NA TO-u. ^lan Pred sje dni{ tva BiH i li der SDA Ba kir Ize - tbe go vi} sa op {tio je da re zo lu ci ja pred stavqa kon ti nu itet an ti dej ton ske i an ti us ta vne po li ti ke ru ko vod stva RS. podr`avaju}i opoziciju. - U jednom trenutku sam veoma te{ko odolio isku{ewu da ne dam nalog da je uhapse - istakao je Dodik. Pred sje dnik Na ro dne skup {ti ne RS Ne deqko ^u bri lo vi} sma tra da je oba - ve za skup {tin skog ru ko vod stva da obe zbi je di uslo ve za rad par - la men ta, a da je za da tak po sla - ni ka da ra de. - Za to ni je vi jest da je blo - ki ran par la ment, ne go da je Skup {ti na okon ~a la sje dni cu na osno vu usvo je nog dne vnog re - da u uslo vi ma u ko ji ma je to bi - lo mo gu }e. Za sje dawe je za vr{e no u pri sus tvu po sla - ni ka, a go to vo sve odlu ke do ne - se ne su je dno gla sno - ka `e ^u bri lo vi}. Pot pred sje dnik Na ro dne skup {ti ne Ne nad Ste van di} upo zo ra va da opo zi ci ja u Srpskoj kri zu iz Sa ra je va po ku {a - va da pre ne se u Bawalu ku. - Pos to ji ko or di na ci ja Sa - ve za za pro mje ne i Sa ra je va, ali opo zi ci ja }e zbog to ga pre - trpje ti {te tu - re kao je Ste van - di}. Pred sje dnik SDS-a Vu ko ta Go ve da ri ca po zvao je Do di ka da ra spus ti par la ment ko ji se na - la zi u kri zi. - Opo zi ci ja }e u~i ni ti sve da na tje ra stran ke vla da ju }e koalicije da ra de u skla du sa Us ta vom i za ko ni ma - ka zao je Go ve da ri ca, a na pi tawe ko ji su im daqi ko ra ci i ka ko }e se po na {a ti na idu }oj sje dni ci par la men ta RS, re kao je da ne `e li da to ot kri va. Li der NDP-a Dra gan ^a - vi} re kao je da opo zi ci ja za hti - je va da skup {tin ska ve }i na po {tu je Us tav, za ko ne i Po slo - vnik o ra du Na ro dne skup {ti - ne. - Ko ris ti }e mo sva mo gu }a sred stva da ih na to na tje ra mo. Do sa da ni smo us pje li da ih spri je ~i mo da kr{e pro pi se, ali }e mo u ve zi sa svim pi - tawima po kre nu ti pra vnu za - {ti tu - ka zao je ^a vi}. Pred sta vni ci opo zi ci je is ta kli su da im je ^u bri lo vi} u uto rak po pro pi si ma izre kao mje re udaqewa sa sje dni ce i da to pot vr u je da je na sje dni ci. sep tem bra is te mje re izre - kao mi mo pro ce du re pro pi sa ne Po slo vni kom. Na ja vi li su da }e tra `i ti da se Us ta vni sud izja sni o odlu ka ma do ne se nim na toj sje dni ci. Bramerc: Mladi} imao kqu ~nu ulo gu u ra tu HAG - Gla vni tu `i lac Ha - {kog tri bu na la Ser` Bra merc izja vio je ju ~e da su pro ce si pro tiv Rat ka Mla di }a i Ra do - va na Ka rayi}a od naj ve }e va - `nos ti. - Mla di} je bio gla vni ar hi - te kta po li ti ke etni ~kog ~i{ - }ewa u broj nim op {ti na ma u BiH. On se sma tra i gla vnim od go vor nim za ge no cid u Sre - bre ni ci i za gra na ti rawe i snaj per ske na pa de u Sa ra je vu od. do. go di ne - re kao je Bra merc ko men ta ri {u }i na - ja vu da }e sud sko vi je }e Ha - {kog tri bu na la. no vem bra izre }i prvos te pe nu pre su du ge - ne ra lu Mla di }u. Ka rayi} je. go di ne u prvos te pe nom pos tup ku osu en na go di na za tvo ra. (Agen ci je) Dodik: Modri ~a odli ~an primjer uspje {ne vlasti MO DRI ^A - Pred sje dnik RS Mi lo rad Do dik re kao je da je Mo dri ~a je dna od lo kal nih za je dni ca ko je mo gu da bu du pri mjer za hvaquju }i sta bil nos ti lo kal nih stru ktu ra vlas ti ko je ra de u ko rist gra a na. - Do {ao sam da po dr`im qude u ovoj op {ti ni, na ~el ni ka op {ti ne Mla de na Kre ki }a i wegov tim ko ji ra de do bar po - sao u sta bi li za ci ji ja vne upra ve i lo kal ne za je dni ce - re kao je Do dik na kon sas tan ka sa op {tin skim ru ko vod stvom. Is ta kao je da je ve oma va `no da je lo kal na vlast stru ktu - ri sa na na na ~in da ko re spon di ra sa re pu bli ~kim vlas ti ma. - Mi se ov dje ve oma ugo dno osje }a mo za ra zli ku od ne kih dru gih mjes ta gdje se po ku {a va na ni vou op {ti na pa ri ra ti ili po ku {a ti bi ti pro ti vnik re pu bli ~kim in sti tu ci ja ma - re kao je Do dik. (Agen ci je) Mitrovi}: RS dosta nametnutih ratova BAWALU KA - Pred sje dnik Re pu bli ~ke or ga ni za ci je po ro - di ca za robqenih, po gi nu lih bo ra ca i nes ta lih ci vi la Ne - deqko Mi tro vi} poz dravio je usva jawe Re zo lu ci je o za {ti ti us ta vnog po ret ka i pro gla {ewu voj ne neu tral nos ti RS u Na ro - dnoj skup {ti ni. - Ovim se {aqe po ru ka da je dos ta ra to vawa i su ko ba na i da srpski na rod ne ma ra zlo ga da u~estvuje u ra znim na me tnu tim su ko bi ma - re kao je Mi tro vi}. On je is ta kao da }e pre dlo - `i ti da se pri je po ~et ka sva - kog za sje dawa na ro dni po sla - ni ci mi nu tom }u tawa sje te vi {e od. srpskih bo ra ca i ci vi la ko ji su da li `i vot za stva rawe RS i wenih in sti tu - ci ja. (Agen ci je)

4 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Komentar dana Pi {e: Anita JANKOVI]-RE^EVI] Vr{wa ~ko na siqe, ver bal no ili fi zi ~ko, sve je ~e{ }e u {kol skim dvo ri {ti ma i na uli ca ma RS, a ve }i na dje ce iz stra ha da ne bu du me ta no vih na pa da {kol skih ko le ga }u ti i trpi. Me u tim, pos tavqa se pi tawe ka ko ta kvo }u tawe uti ~e na dje cu, ka kve posqedi ce os tavqa na wih i tre ba li da se ro di teqi za bri nu ako im di je te sa op {ti da je do bi - lo od {kol skog dru ga "je dnu iza u{i ju". U ova kvim si tu aci ja ma pro blem nas ta je jer naj ve }i broj odra slih na siqe me u vr{waci ma do `ivqava kao "dje ~i je za ~koqice" ko je su krat ko traj nog da ha. U naj ve }em bro ju slu ~a je va kri vi cu za vr{wa ~ko na siqe sno si mo mi, odra sli, jer se pre ma ta kvim pro ble mi ma ~es - to odno si mo kao da su dio odras tawa ko je smo svi pro {li i sma tra mo da }e se sve ra zri je {i ti sa mo od se be. Po se - bna kri vi ca je na onim ro di teqima ko ji dje cu pos ti ~u da "oba ve zno uz vra te {a ma rom dje te tu ko je ih gur ne ili mrko po gle da". Sve to do vo di do ozbiqnih si tu aci ja {to RODITEQI OD NAJRANIJEG UZRASTA DJE CU TRE BA DA U^E DA ZA NA SIQE NE POSTOJI OPRAVDAN RA ZLOG, ^AK I U SITUACIJAMA AKO NEKO GRUBU RIJE^ ILI MNOGO VI [E. UDARITI NEKOG SA MO JE ODRAZ NA [E NEKULTURE I DEVIJANTNOG PONA [AWA pot vr u je i naj no vi ji slu ~aj u ko jem je pet ma - loqe tni ca bru tal no pre tu klo i na naj svi re - pi ji na ~in po ni zi lo - go di{wu dje voj ~i cu iz Bawalu ke. Ovaj ozbiqni fi zi ~ki su kob u ko jem je zbog "quba vnih za - ~koqica" u~e ni ca de ve - tog ra zre da {u ti ra na no ga ma, uda ra na {a ka ma i na tje ra na da qubi ci - pe le na sil ni ci ma po ka - zu je da stva ri izmi ~u kon tro li. Ovaj slu ~aj je alarm da se o vr{wa - ~kom na siqu mo ra go vo - ri ti na sav glas, ~ak i u si tu aci ja ma naj ba nal - ni jeg ver bal nog na pa da. Stru~waci sma tra ju da u~es ta li na pa di na dje cu mo gu do - ves ti do ozbiqnih po re me }a ja u dru{ tvu jer na siqe u pe - ri odu odras tawa od dje te ta na sil ni ka pra vi kon flik tnu odra slu oso bu ko ja ka sni je mal tre ti ra sop stve nu po ro di cu i sve oko se be. S dru ge stra ne, di je te `rtva izras ta u bo - ja`qivu, ne po vjerqivu i ne si gur nu oso bu. Ka ko se ta kve stva ri ne bi de si le u bu du }nos ti, ci je lo dru{ tvo po~ev{i od po ro di ce, vrti }a, {ko la, pa sve do so ci jal nih us ta no va mo ra se uhva ti ti u ko {tac s ovim pro ble mom. Ro di teqi od naj ra ni jeg uzras ta dje cu tre ba da u~e da za na siqe ne pos to ji oprav dan ra zlog, ~ak i u si tu aci ja ma ako ne ko "za slu `i" gru bu ri je~ ili mno go vi {e. Uda ri ti ne kog sa mo je odraz na {e ne kul tu re i de vi jan tnog po na - {awa. S dru ge stra ne, na in sti tu ci ja ma u Srpskoj je da kon - stan tno po kre }u pri ~u o ovom pro ble mu i pro na la ze ade - kva tne ka zne za po ~i ni oce jer se sa mo od se be ni {ta ne }e ri je {i ti. PLUS MINUS Vr{wa~ko nasiqe IGOR RADOJI^I] Uru ~io na ~el ni ci ma Drva ra, Bo san skog Gra ho va, Qubiwa, ^e - lin ca i Ko tor Va ro {a kqu~e ve va tro ga snih vo zi la ko ja je Bawalu ka do ni ra la ovim op - {ti na ma. POSLANICI OPOZICIJE Za vri je me gla sawa o dne vnom re du po no vo za po sje li pros tor iza skup {tin skog ru ko vod stva i po ~e li da pi {te pi {taqka - ma. Za je dni ~ka ko mi si ja Par la men ta BiH za nad zor nad ra dom Oba vje {taj no-bez bje dno sne agen ci je ^olak privremena zamjena za [piri}a Vje ru jem da }e u na re dnih da na bi ti ri je {e no pi tawe pred sje da va ju }eg ko ji tre ba da bu de iz opo zi ci je, ka zao ^o lak. ^o lak i ja }e mo raz go va ra ti sa No vi }em i za mo li ti ga da se vra ti i pred sje da va ko mi si ji, re kao Ba baq PI DO MA ZET ze ljka.glas gma il.com SA RA JE VO - Za je dni ~ka ko mi si ja Par la men ta BiH za nad zor nad ra dom Oba vje - {taj no-bez bje dno sne agen ci je (OBA) BiH iza bra la je ju ~e prvog za mje ni ka pred sje da va - ju }eg Ba ri {u ^o la ka iz HDZa BiH za pri vre me nog pred sje da va ju }eg. Na dne vnom re du sje dni ce bi la je sa mo je dna ta ~ka dne - vnog re da - izbor pri vre me nog pred sje da va ju }eg ko mi si je. To mjes to os ta lo je upra`weno u ju lu na kon {to je Pred sta vni - ~ki dom na zah tjev SDS-a ra - zri je {io du `nos ti Ni ko lu [pi ri }a iz SNSD-a. U znak pro tes ta zbog smje ne za sno va ne na ne pro vje re nim na vo di ma u fe de ral nim me di ji ma da je [pi ri} fal si fi ko vao zakqu ~ke ko mi si je, os tav ku na ~lan stvo u tom ti je lu po dnio je i de le gat u Do mu na ro da Par - la men ta BiH Sre do je No vi} iz SNSD-a. Umjes to [pi ri }a u ko mi si ju je ime no van po sla nik SDS-a u Pred sta vni ~kom do mu Par la men ta BiH Bo ri slav Bo - ji}, dok Dom na ro da jo{ ni je iza brao No vi }e vog nasqe dni - ka. ^o lak, ko ji je ime no van na da na, is ta kao je da vje ru je HAG - Sud sko vi je }e Ha - {kog tri bu na la izre }i }e. no vem bra prvos te pe nu pre su du ge ne ra lu Rat ku Mla di }u ko ji je op tu `en za ra tne zlo ~i ne po ~iwene u BiH od. do. go di ne, na javqeno je ju ~e iz Ha {kog tri bu na la. Pre su du }e do ni je ti sud sko vi je }e sa Al fon som Ori jem na ~e lu. Ri je~ je o prvos te pe noj pre su di, na ko ju }e mo }i da se Komisija jednoglasno izabrala ^olaka FO TO: GLAS SRPSKE SOFTI]: IMENOVAWE BOJI]A BILA GRE[KA da }e u tom ro ku bi ti traj no ri je - {e no pi tawe pred sje - da va ju }eg. - Po zna to je da pred sje da va - ju }i ove ko mi si je tre ba da bu de iz re da opo zi ci je, a ne vlas ti - ka zao je ^o lak. ^lan ko mi si je Dar ko Ba - baq iz SDS-a re kao je da su ^o lak i svi ~la no vi pre uze li oba ve zu da tra `e rje {ewa za pre va zi la `ewe ove si tu aci je. - ^o lak i ja }e mo raz go va - ra ti sa No vi }em i za mo li ti ga da se vra ti i pred sje da va ko mi - si ji. Na taj na ~in bi sve bi lo ri je {e no i iza {li bi smo iz dne vne po li ti ke - ka `e Ba baq. Na pi tawe {ta }e se de si - ti ako No vi} os ta ne pri sta vu Naru{en balans `a le i Tu `i la{ tvo Ha {kog tri bu na la i Mla di }e va od bra - na. Ha {ko tu `i la{ tvo je u za - vr{noj ri je ~i kra jem pro {le go di ne za tra `i lo od sud skog vi je }a da Mla di }a osu di na do `i vo tni za tvor, dok je od - bra na tra `i la oslo ba a ju }u pre su du. Op tu `ni ca Mla di }a te re - ti za ge no cid, pro gon, is - da se ne }e vra ti ti u ko mi si ju, Ba baq je ka zao da }e on i ~lan ko mi si je iz SDS-a \or o Kr~mar i ta da os ta ti dosqe - dni. RADON^I] NIJE ZADOVOQAN NADZOROM NAD OBA - Pred sje da va ju }i ko mi si je ne mo `e bi ti ni iz je dnog dru - gog na ro da osim srpskog - re - kao je Ba baq. Dru gi za mje nik pred sje da - va ju }eg Sa fet Sof ti} iz SDA sma tra da je Pred sta vni ~ki dom Par la men ta na pra vio gre - {ku ka da je umjes to [pi ri }a U Za je dni ~koj ko mi si ji za nad zor nad ra dom OBA na ru {en je ba lans u ve zi sa zas tupqeno{ }u pred sta vni ka stra na ka iz FBiH i RS i opo zi ci je i vlas ti. Tre nu tno su u ko mi si ji sa mo tri ~la na iz opo zi ci je i sva tro ji ca su Bo{waci iz FBiH. Za - ko nom je de fi ni sa no da ko mi si ji mo ra pred sje da va ti ne ko iz opo zi ci je. Ka ko su na ~e lu OBA i Iz vr{no-oba vje {taj nog odbo - ra Bo{waci, ko mi si ji bi tre ba lo da pred sje da va Srbin. trebqewe, ubis tva, de por ta ci - je i pri sil no pre mje {tawe i za zlo ~i ne pro tiv ~o vje ~nos ti. U do da tnih pet ta ~a ka Mla di} je op tu `en i za ubis tvo, te ror, ne za ko ni te na pa de na ci vi le i uzi mawe ta la ca te za kr{ewe za ko na i obi ~a ja ra ta. Mla di} je uha p{en u ma ju. u oko li ni La za rev ca na - kon go di na skri vawa. Su - ewe ne ka da{wem ko man dan tu iza brao ne ko ga ko ne pri pa da SNSD-u. - Na po ~et ku man da ta na - pravqen je ko ali ci oni do go - vor o u~e{ }u po li ti ~kih stra na ka u ra dnim ti je li ma Par la men ta i taj do go vor su ve ri fi ko va le sve po li ti ~ke stran ke i za je dni ~ki ko le gi - jum. Je dno mjes to u Za je dni ~koj ko mi si ji pri pa da lo je pred - sta vni ku SNSD-a iz Pred sta - vni ~kog do ma i sma tram da je taj dom ka da je smi je nio [pi - ri }a tre ba lo da os ta vi upra`weno to mjes to da bi ga po pu nio SNSD - ka zao je Sof - ti} i do dao da pred sje da va ju }i ko mi si je tre ba da bu de iz srpskog na ro da, opo zi ci je i Pred sta vni ~kog do ma. ^lan ko mi si je Fa hru din Ra don ~i} iz SBB-a re kao je da je za do voqan is ho dom sje dni ce, ali ne i nad zo rom nad OBA. - Dok u skla du sa Za ko nom o OBA na ~e lo ko mi si je ne do - e ne ko iz opo zi ci je, mo ra mo da ra di mo u pu nom ka pa ci te tu i da po mo gne mo oba vje {taj noj slu `bi u ~i jem me naymen tu pos to ji jak per so nal ni su kob - re kao je Ra don ~i}. Ha {ki tribunal zakazao termin kada }e sudsko vije }e objelodaniti odluku Pre su da ge ne ra lu Mla di }u. no vem bra Voj ske RS po ~e lo je u ma ju, a okon ~a no. de cem bra. go di ne. Vla da Srbi je ne - da vno je na zah tjev wego vih bra ni la ca i po ro di ce da la ga - ran ci je za Mla di }e vo pu - {tawe na pri vre me nu slo bo du iz pri tvo ra Ha {kog tri bu na - la ra di li je ~ewa, a od go vor se i daqe ~e ka. (Agen ci je)

5 Spec... Po zna ti srpski glu - mac Bra ni slav Le ~i} po sje tio je ju ~e fi - li ja lu "Po {ta Srpske" u Pa la ma i iza zvao op {te odu - {evqewe osobqa. Le ~i} je, po sve mu su de }i, svra tio da bi pla tio ka znu, a raz dra ga ne ra dni ce su is ko ris ti le pri li ku i za mo li le glum - ca da se s wim fo to gra fi {u. Na zva ni ~nom "Fej sbuk" pro fi - lu "Po {ta Srpske" objavqene su fo to gra fi je sa Le ~i }em, uz za nimqiv ko men tar. - Na {e ra dni ce u po {ti na Pa la ma sa da ne }e ski da ti osmi jeh s li ca... Je dan od naj ve }ih {ar me ra na {e glu ma ~ke sce ne, Bra - ni slav Le ~i}, po sje tio je po {tu... Do {ao je da pla ti ka znu, na - da mo se ne ve li ku... Pu no poz dra va s Pa la ovog ju tra!!! - pi {e u obja vi na "Fej sbu ku". S. \. Nastavqeno izuzimawe dokumentacije iz "Alumine" Po li ci ja is tra `u je mi li on ski kri mi nal ZVOR NIK - Pri pa dni ci Upra ve kri mi na lis ti ~ke po li - ci je MUP-a RS nas ta vi li su ju ~e izu zi mawe do ku men ta ci je iz zvor ni ~ke kom pa ni je "Alu- mi na" za po ~e to dan ra ni je. Mi nis tar in dus tri je, ener ge ti ke i ru dar stva RS Pe - tar \o ki} re kao je da po li ci ja is tra `u je kri mi nal ne radwe ko je su u "Alu mi ni" i u Fa bri - ci gli ni ce "Bi ra~" vr{e ne dok su vla sni ci tih pre du ze }a bi - li Li tvan ci. - Mi smo is tra ge na - javqiva li, jer je ja sno da pos - to je kri mi nal ne radwe ko je su po ~iwene u pe ri odu ra ni jih vla sni ka i to je po tre bno pro - ce su ira ti na ade kva tan na ~in. Ovo je do kaz da in sti tu ci je ra - de svoj po sao - re kao je \o ki}. Na gla sio je da ova de {a - vawa ne uti ~u ne ga ti vno na po - slo vawe "Alu mi ne", jer ona ima svoj ri tam i po slo vne pla no ve ko je sa da{wa upra va sa vje sno iz vr{a va. - Ova akti vnost sa mo mo `e da po mo gne da ne ka spor na pi - tawa bu du ri je {e na - na gla sio je \o ki}. Pre ma ne zva ni ~nim in - for ma ci ja ma, izu ze ta do ku men - ta ci ja se odno si na rad biv {e GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. {e fi ce Pra vne slu `be ove kom pa ni je Sowe Ru be` i wenog su pru ga advo ka ta Ne na da Ru be `a. Obo je su ra di li za Fa bri ku gli ni ce "Bi ra~" i "Alu mi nu" u vri je me dok su wom upravqali li tvan ski vla - sni ci. Sa go vor nik bli zak is - tra zi ka `e da po li ci ja izu zi ma do ku men ta ci ju ko ja se odno si na vi {e mi li on sku {te tu tim fir ma ma i neo sno - va no izno {ewe nov ca u po res - ke ra je ve. - Fo kus je na ne za ko ni to upi sa nim za lo zi ma na osno vu ko jih je su di ja zvor ni ~kog Osno vnog su da Je le na To do ro - vi} u apri lu blo ki ra la ra ~un "Alu mi ne" zbog po tra `i vawa vri je dnih mi li ona KM ko - je je ima la fo ~an ska fir ma "Pav gord"- ka `e is ti izvor. G. M. Mi nis tar stvo od bra ne BiH pre dlo `i lo iz mje ne za ko na ko je se odno se na sta ro snu gra ni cu U Oru`anim snagama tre nu tno po puweno oko od sto mjes ta FO TO: GLAS SRPSKE Vojnici ostaju pet godina du`e u stroju Ana li zom stawa u fras tru ktur ne pro je kte. zu je ove pro ble me, pris tu pi - Oru `a ne sna ge BiH tre - lo iz mje ni Za ko na o slu `bi u oru `a nim sna ga ma nu tno ima ju. pri pa dni - Oru `a nim sna ga ma BiH, ze maqa u ka me u ko ji ma je. odno sno odre da ba ko je se ti ~u okru `ewu i voj ni ka,. po do fi ci ra i du `i ne tra jawa pro fe si -. ofi ci ra. Posqedwe onal ne slu `be voj ni ka. Tim ze maqa ~la ni ca pro je kci je iz Mi nis tar stva pri je dlo gom je pre dvi e no NA TO-a ut vr e no je od bra ne po ka zu ju da }e zbog po di zawe sta ro sne gra ni ce da je u wima ne mo gu }nos ti pro du `ewa voj ni ka sa sa da{wih na go di na. zas tupqena vi {a sta ro sna gra ni ca. Radni dan Pri je dlog iz mje na STIMULACIJA i do pu na za ko na je ZA OSTANAK U SNAGAMA u pro ce du ri, ka za li u Mi nis tar stvu od bra ne PI [E: VE DRA NA KU LA GA ve dra nak glas srpske.com SA RA JE VO - Mi nis tar - stvo od bra ne BiH upu ti lo je u daqu pro ce du ru pri je dlog ko jim je pre dvi e no da voj - ni ci u Oru `a nim sna ga ma BiH mo gu os ta ti u slu `bi do navr{etka. go di ne `i vo - ta, odno sno pet du `e u odno su na pos to je }a rje {ewa. Su dbi na tog pri je dlo ga tre ba lo bi da bu de po zna ta do kra ja go di ne. Re sor od bra ne je ap so lu - tni re kor der u po tro{wi me u in sti tu ci ja ma BiH sa buyetom ko ji go di{we pre - ma {u je mi li ona ma ra ka, a ve }i na nov ca odla zi za li - ~na pri mawa za po sle nih. Stav mno gih, po se bno zva ni - ~ni ka i po li ti ~kih par ti ja u RS, je da BiH ni su po tre - bne Oru `a ne sna ge u ovom obi mu i da bi no vac ko ji se ra si pa za wiho vo fun kci - oni sawe tre ba lo da bu de pre us mje ren u ra zvoj ne i in - Ra dni dan voj nih li ca, odno sno ra spo red dne vnog vre me na je ut vr en pra vi - li ma slu `be. On po ~iwe us ta jawem u {est ~a so va, a ra spo red je po se bno zgu - snut u ju tarwim ~a so vi ma ka da je na pro gra mu vje - `bawe, do ru ~ak, di zawe zas ta ve i pos tro ja vawe. VOJNICI ^ESTO NE ^EKAJU NI. GODINU DA NA \U DRUGI POSAO ugo vo ra usqed sta ro sne gra - ni ce iz voj ne slu `be idu }e go di ne oti }i voj ni ka. S dru ge stra ne, uni for mu bi u pe ri odu od. do. go - di ne tre ba lo da za du `i. oso ba, od ~e ga je ofi cir, po do fi ci ra te. voj - ni ka. Tre nu tna po puwenost po zi ci ja u Oru `a nim sna ga - ma BiH je oko od sto. U Mi nis tar stvu od bra ne ka `u da su svje sni da voj ni ci sve ~e{ }e na pu {ta ju pro fe - si onal nu slu `bu i pri je na - vr{e nih go di na `i vo ta, ugla vnom zbog ma lih pla ta i lo {ih uslo va za rad. Mno gi su svje sni da }e sa na vr{e - nih go di na `i vo ta bi ti pri nu e ni da odu te i pri je ne go {to os ta nu bez po sla pro na la ze no vo za po slewe. Mi nis tar stvo od bra ne je, ka ko bi po ku {a lo da amor ti - - Ana li zom stawa u oru - `a nim sna ga ma ze maqa u okru `ewu i ze maqa ~la ni ca NA TO-a ut vr e no je da je u wima zas tupqena na ve de na sta ro sna gra ni ca. Pri je dlog iz mje na i do pu na za ko na je u pro ce du ri - ka za li su u Mi -. uku pan broj pro fe si onal nih voj nih li ca. voj ni ka. po do fi ci ra. ofi ci ra Prosje ~na starost lica u Oru`anim snagama BiH Ge ne ra li Ofi ci ri i pet mje se ci Po do fi ci ri Voj ni ci i mje sec i ~e ti ri mje se ca nis tar stvu od bra ne. Za mje nik mi nis tra od - bra ne Bo ris Je ri ni} ka `e da stal no ra de ana li ze na osno vu ko jih pra ve pro cje ne u ve zi sa tim ko li ko }e voj - ni ka bi ti primqeno, a ko li - ko wih }e raz du `i ti uni for mu. - Odlu ka o po di zawu sta - ro sne gra ni ce je u ru ka ma par la men ta ra ca. Do par la - men tar ne ve }i ne je da li }e pri je dlog pro }i ili ne. On }e si gur no bi ti na dne vnom re du do kra ja go di ne - re kao je Je ri ni}. Mi nis tar stvo od bra ne BiH usvo ji lo je ne da vno prvi je din stve ni pra vil nik o zdrav stve noj spo so bnos ti u voj noj slu `bi. Svi ko ji po - `e le da za du `e uni for mu mo ra ju za do voqiti na tes tu op {teg znawa i fi zi ~ke spo so bnos ti, ali i pro }i broj ne zdrav stve ne pre gle de, od osno vnih pa sve do ana li - ze DNK uzor ka ko joj }e bi ti pod vrgnu ti svi ko ji odla ze u voj ne mi si je. Kan di da ti ko ji `e le da pos ta nu pri pa dni ci voj ne slu `be mo ra ju da pro u i test op {teg znawa ko ji sa - dr`i pi tawa.

6 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Dru{tvo Uru ~e ni ser ti fi ka ti u Bawalu ci Mi li on evra za razvojnih projekata BAWALU KA - Ser ti fi ka ti o be spo vra tnim sred stvi ma od mi li on evra za ra zvoj nih pro je ka ta uru ~e ni su ju ~e Bawalu ci, u okvi ru Pro gra ma za lo kal nu sa mou pra vu i eko nom ski ra zvoj u BiH, ko ji re ali zu ju EU i vla da Wema - ~ke. Pro je kti }e do pri ni je ti ra zvo ju drvo pre ra i va ~kog se kto ra, ener get ske efi ka snos ti, za {ti ti `i vo tne sre di ne, agro bi zni sa, tu ri zma i os ta lih oblas ti. Za mje nik {e fa De le ga ci je EU u BiH Kal do un Si no re kao je da je ovaj pro gram sa mo dio po dr{ke ko ju EU pru `a BiH na wenom evrop skom pu tu, te uka zao na zna ~aj spro vo ewa re for mi na svim ni vo ima vlas ti. (Srna) Sarajevo BiH zemqa tran zi ta i trgo vi ne qudi ma SA RA JE VO - [e fi ca Od sje ka za bor bu pro tiv trgo vi ne qudi ma Mi nis - tar stva bez bje dnos ti BiH Sta ni sla va Ta ni} re kla je da je BiH zemqa ne sa mo izvo ra ne go i tran zi ta trgo vi ne qudi ma. Evrop ski dan bor be pro - tiv trgo vi ne qudi ma obiqe`en je ju ~e u BiH per for man si ma na grad - skim uli ca ma, di jeqewem le ta ka, kao i ja vnim pre da - vawima. (Agen ci je) Ismir Jus ko sa Sta {om Ko {ar cem i Zo ra nom Ayi}em Most u Gra di {ci stra te {ki pro je kat SA RA JE VO - Iz gradwa no - vog mos ta izme u BiH i Hrvat - ske na ri je ci Sa vi u Gra di {ci je dan je od stra te {kih pro je ka - ta u BiH i u to ku je pri pre ma ten de ra za iz gradwu ko ji bi mo - gao da bu de ra spi san po ~et kom idu }e go di ne. Re kao je to ju ~e u Sa ra je vu mi nis tar ko mu ni ka ci ja i tran - spor ta BiH Ismir Jus ko na kon sas tan ka sa pred sje da va ju }im Klu ba po sla ni ka SNSD-a u Par la men tu BiH Sta {om Ko - {ar cem i na ~el ni kom op {ti ne Gra di {ka Zo ra nom Ayi}em na ko jem je bi lo ri je ~i o iz - gradwi obi la zni ce ili pu tne po ve zni ce izme u sta rog mos ta na Sa vi i no vog gra ni ~nog pre - la za i ca rin skog ter mi na la. - Sa gla sni smo s tim da bi no vi most bez ove ko mu ni ka ci je bio ne po tpun pro je kat. Iz - gradwa po ve zni ce po ~e }e ka da bu de obe zbi je e no mi li ona KM - is ta kao je Jus ko. Ayi} je za hva lio Jus ku jer se za lo `io za ubrzawe ra do va. - Na do brom smo tra gu da za je dni ~ki izra di mo fi nan sij - sku kon stru kci ju. Op {ti na je spre mna da se ukqu~i i ma te ri - jal no i fi nan sij ski - re kao je Ayi}. Ko {a rac je dao po dr{ku iz gradwi no vog mos ta i obi la - zni D. RUGIP Je din stve ne evi den ci je u ka tas tar ske op {ti ne BAWALU KA - Re pu bli - ~ka upra va za ge odet ske i imo vin sko-pra vne po slo ve (RU GIP) uspos ta vi la je no vi ka tas tar ne po kre - tnos ti u ka tas tar ske op {ti ne u Re pu bli ci Srpskoj, a pos tu pak uspos - tavqawa je din stve ne evi den ci je o ne po kre tnos - ti ma i pra vi ma na wima je u to ku u jo{ ka tas tar ske op {ti ne. To kom tre }e ovo go di{we nad zor ne mi si je Svjet ske ban ke, ko ja je ne da vno bo ra - vi la u RS i FBiH i ~i jim se kre di tnim sred stvi ma dje li mi ~no fi nan si ra uspos tavqawe no vog ka tas tra ne po kre tnos ti, kon sta to va - no je da su u pret ho dnom pe - ri odu u~iweni do da tni na po ri u sre i vawu geoin - for ma ci onog sis te ma kao osno ve za odr`a vawe no vog ka tas tra u Srpskoj, sa op {te - no je iz RU GIP-a. (Srna) Modri ~a Po lo `en ka men te meqac za no vi "Al fin" po gon MO DRI ^A - Pred sje dnik RS Mi lo rad Do dik po lo `io je ju ~e u Mo dri ~i ka men te meqac za iz gradwu no vog proi zvo dnog po go na pre du ze }a "Al fa", u ko - jem }e bi ti za po sle no no vih ra dni ka. Do dik je is ta kao da gradwa no vog po go na ni je sa mo us pjeh ovog pre du ze }a, ve} lo kal ne za - je dni ce i ci je le Srpske. - Tre ba da sla vi mo i po {tu je - mo pri je sve ga qude ko ji obez - bje u ju sta bil na i du go ro ~na ra dna mjes ta - re kao je Do dik na kon po la gawa ka me na te - meqca. Di re ktor pre du ze }a "Al fa" Ili ja Jef ti} na gla sio je da ovaj po gon tre ba da bu de me u prvi ma u Evro pi po proi - zvodwi obu }e za `e ne. (Srna) Una pre ewe ra da sao bra }aj ne po li ci je Aplikacijom kontroli {u tehni ~ki pregled vozila BAWALU KA - U Bawalu ci je ju ~e pred stavqena an dro id apli - ka ci ja "sao bra }aj ni po li ca jac" ko ja bi tre ba lo da po je dnos ta vi i una pri je di rad sao bra }aj ne po li ci je pri li kom kon tro le te hni - ~kih pre gle da vo zi la. Po mo }nik mi nis tra sao bra }a ja i ve za RS Na ta {a Kos ti} re - kla je da }e po li ca jac po sred stvom apli ka ci je mo }i da pro vje ri da li je ura en tra `e ni van re dni te hni ~ki pre gled vo zi la, bu du - }i da po da ci iz in for ma ci onog sis te ma za te hni ~ke pre gle de po - ka zu ju ten den ci ju pa da bro ja ura e nih pre gle da. Ona ka `e da je ri je~ o pi lot-pro je ktu ko ji }e bi ti u tes tnoj fa zi do kra ja go di - ne. (Srna) In sti tut za ja vno zdrav stvo RS na ba vio. do za VAKCINACIJA protiv gripa od idu }e sedmice Va kci na ci ja se pre po ru ~u je hro ni ~nim bo le sni ci ma i sta ri jim oso ba ma, te oso ba ma ko je do la ze u kon takt sa ve }im bro jem qudi, ka `e Jan dri }e va PI [E: DA NI JE LA STO KA NI] da ni je srpske.com BAWALU KA - S do las - kom hla dni jih da na kre }u i prvi vi ru si, a sta no vni ci ko - ji `e le da se za {ti te i oja ~a - ju imu ni tet mo }i }e od idu }eg ~et vrtka u do mo vi ma zdravqa {i rom Srpske da pri me va kci nu pro tiv se zon - skog gri pa. In sti tut za ja vno zdrav - stvo RS na ba vio je. do za bes pla tnih i. ko mer ci jal - nih va kci na pro tiv gri pa. Sta no vni ci ko ji se odlu ~e da pri me va kci nu u ovom in - sti tu tu mo }i }e to da u~i ne sva kim ra dnim da nom od osam do ~a so va, gdje }e ko mer ci - jal na va kci na ko {ta ti ma - ra ka. Organizmu po tre bne dvi je se dmi ce da stvo ri imunitet pro tiv gri pa FO TO: AR HI VA CIJENA KOMERCIJALNE VAKCINE OD DO KM Pre ma ri je - ~i ma spe ci ja lis te epi de mi olo ga u In - sti tu tu za ja vno zdrav stvo Qubi ce Jan dri}, va kci na ci ja se po se bno pre po ru ~u je hro ni - ~nim bo le sni ci ma i sta ri jim oso ba ma. - Osim wih, pre po ru ~u je se i oso ba ma ko je do la ze u kon - takt sa ve }im bro jem qudi, po - put zdrav stve nih, pros vje tnih i ko mu nal nih ra - dni - ka, te po li ca ja ca i ra dni ka na {al te - ru - ka za la je Jan dri }e va. Pre ma wenim ri je ~i ma, na - re dni da ni su ide al ni za va kci na ci ju, jer su or ga ni zmu po tre bne dvi je se dmi ce da stvo ri imu ni tet pro tiv gri pa. - Grip je vi ru - sno re spi ra tor no oboqewe ko je se javqa se zon ski, kod nas ugla vnom od no vem bra do apri la. Te `i na bo les ti se kre }e od bla gih sim pto ma do te {ke kli ni ~ke sli ke ko ja mo `e za vr{i ti i smrtnim is ho dom - obja sni la je Jan dri }e va. VAKCINA SMAWUJE RIZIK OD GRI PA Va kci na ci ja pro tiv se zon - skog gri pa na re dne se dmi ce bi tre ba lo da po ~ne i u do boj skom Do mu zdravqa, ko ji je ove go di - ne po ru ~io po do za bes pla - tnih i ko mer ci jal nih va kci na. Ko ima pra vo na bes pla tnu va kci nu Pa ci jen ti na he mo di ja li zi i oni ko ju su za vr{i li he mi ote ra pi ju In su lin za vi sni di ja be ti ~a ri Pa ci jen ti ko ji su ima li ope ra ci ju na srcu Oboqeli od re umat ske gro zni ce, cis ti ~ne fi bro ze, mi {i}ne dis tro fi je, mul ti ple skle ro ze HIV po zi ti vne oso be i oboqeli od AIDS-a Li ca sa po se bnim po tre ba ma u ko le kti vnom smje {ta ju Zdrav stve ni ra dni ci na in - fe kti vnim kli ni ka ma i je di - ni ca ma in ten zi vne me di ci ne - Va kci ne bi tre ba lo da sti gnu sva kog ~a sa. Ko mer ci - jal na va kci na kod nas bi tre - ba lo da ko {ta oko KM, kao i pro {le go di ne - ka za li su u ovom do mu zdravqa. Va kci ne o~e ku ju i u Do mu zdravqa u Bi jeqini. - Po ru ~e no je. do za ko - mer ci jal nih va kci na, ko je bi tre ba lo da ko {ta ju oko ma - ra ka - ka za li su u bi jeqin skom Do mu zdravqa. Pen zi oner ka Je li sa ve ta Mi li} iz Bawalu ke is ta kla je da }e odmah u ~et vrtak oti }i da pri mi va kci nu pro tiv gri pa. - La ni ni sam sti gla, jer sam u pe ri odu va kci na ci je bi la kod si na u Slo ve ni ji, pa sam za to go to vo ci je lu zi - mu bi la bo le sna - ka za la je Mi li }e va.

7 Bawaluka UKC do bio pos teqinu BAWALU KA - Tek stil - na kom pa ni ja "To le do uni on" iz Bawalu ke do ni - ra la je ju ~e Kli ni ci za op {tu i ab do mi nal nu hi - rur gi ju Uni ver zi tet skog kli ni ~kog cen tra RS bol ni ~ku pos teqinu vri - je dnu. KM. Do na ci ja se sas to ji od po ~ar {a va, jas tu ka, {li- fe ra i jas tu ~ni ca. Lo va - ~ko-pje {a ~ka dru `i na "Ze ~i ji skok" do ni ra la je {tep-de ka. (Srna) Gradi {ka Ne iz bri si va sje }awa sa Hi lan da ra GRA DI [KA - Qeka ri iz Gra di {ke Ti ho mir Mi - haj lo vi}, Bo ri slav [o k~e - vi}, Bo `i dar Ga ji} i Ra do ja Ra ca no vi}, ko ji su bo ra vi li sko ro mje sec u Hi lan da ru ra de }i u am bu - lan ti, po ni je li su sa so - bom ne iz bri si va sje }awa i is kus tva ko ja su u uto rak uve ~e po di je li li sa pri su - tnima u Kul tur nom cen tru u Gra di {ci. Mi haj lo vi} je is ta kao da je gla vni mo tiv po sje te po - mo}, jer ima ima dos ta sta - rih i bo le snih mo na ha. M. V. Pale Po ve }an broj oboqelih go ve da PA LE - Na po dru ~ju op - {ti ne Pa le ove go di ne je u odno su na pro {lu go di nu broj ova ca oboqelih od bo - les ti pla vog je zi ka smawen, ali je po ve }an broj oboqelih go ve da, re kao je ve te ri nar Ve te ri nar ske sta ni ce "Zoo-vet" iz Pa la Ne ven [a re nac. On je na veo da je pre - gle da no go ve da, od ko - jih je bi lo po zi ti vno na ovu bo lest. (Srna) Mirjani} Po dr{ka u izra di smjer ni ca BAWALU KA - Mi nis - tar poqo pri vre de, {u mar - stva i vo do pri vre de RS Ste vo Mir ja ni} raz go va - rao je ju ~e sa pred sta vni - ci ma Ro ga ti ce o nas tav ku sa radwe i stru ~noj po mo }i ko ju }e re sor no mi nis tar - stvo pru `i ti toj lo kal noj za je dni ci u izra di smjer - ni ca u oblas ti poqo pri - vre de. Bi lo je ri je ~i i o pla - no vi ma za ra zvoj poqo - pri vre de i ru ral ni ra zvoj. (Srna) BAWALU KA - Krat ko ro - ~ne oba ve ze zni ca RS" pre ma {u ju vri je dnost te ku }e imo vi ne za, mi li - ona ma ra ka, na ve de no je u iz vje - {ta ju ne za vi sne re vi zor ske ku }e "Grant Thor nton", ko ja je ovom pre du ze }u za fi nan sij ske iz vje {ta je za. go di nu da la mi{qewe sa re zer vom. Re vi zo ri su pod sje ti li i PI [E: ANI TA JAN KO VI]-RE ^E VI] ani taj glas srpske.com BAWALU KA - Da je vr { - wa ~ko na siqe sve bru tal ni je u Srpskoj svje do ~i i naj no vi - ji slu ~aj iz Bawalu ke, gdje su pet ma loqe tni ca bru tal no pre tu kle i po ni zi le ~etrnaestogodi{wu dje voj ~i cu. Po li ci ja je iden ti fi ko va - la pet dje voj ~i ca ko je po ha a ju prvi ra zred sredwe {ko le, a ko - je su pre tu kle u~e ni cu de ve tog ra zre da osno vne {ko le, i pro - tiv wih }e, ka ko is ti ~u u Po li - cij skoj upra vi Bawalu ka, bi ti po dne sen iz vje {taj Okru `nom ja vnom tu `i la{ tvu u Bawalu ci zbog sumwe da su po ~i ni le kri - vi ~no dje lo zlos tavqawe, mu - ~ewe i dru go nequd sko i po ni `a va ju }e po na {awe. Izvor bli zak is tra zi po ja - snio je da su ~e ti ri sredwo - {kol ke. okto bra uve ~e na pa le osnov ku, dok je pe ta sve sni mi la mo bil nim te le fo - nom. Mo tiv na pa da na vo dno je qubo mo ra zbog mom ka. Na snim ku ko ji se po ja vio na dru{ tve nim mre `a ma i po je - di nim por ta li ma bi lo je o~i - gle dno da vi {e dje vo ja ka na sr}e na `rtvu, uda ra ju je ru - ka ma, vri je a ju i {u ti ra ju no - ga ma. Na kon to ga sli je de sce ne da pre du ze }e konstantno po slu - je sa gu bi ci ma i da se zbog to - ga su sre }u sa pro ble mom li kvi dnos ti. - Ve li ki iznos krat ko ro - ~nih oba ve za uka zu je i na pos - to jawe ne iz vje snos ti da }e pre du ze }e nas ta vi ti da izmi - ru je oba ve ze i da po slu je po na ~e lu stal nos ti - na ve de no je u re vi zor skom iz vje {ta ju, u ko ji ma od `rtve za hti je va ju da kle kne i da im se izvi ni. - Kle kni, izvi ni se, poqubi mi on - go vo ri je dna od na sil ni ca, dok je os ta le po - dr`a va ju smi je hom. U in sti tu ci ji Ombudsmana za dje cu RS is ti ~u da se za sva ko na siqe mo ra ju tra `i - ti uzro ci, te raz go va ra ti sa ro di teqima i dje com i na ko ji je objavqen na Bawalu - ~koj ber zi. Re vi zo ri su uka za li i da su na kra ju pro {le go di ne pro - vo e na ~ak sud - ska spo ra u vri je dnos ti od, mi li ona KM. - Naj vi {e spo ro va i to odno si se na tu `be ra dni ka, ko ji od pre du ze }a tra `e, mi li ona KM, dok je vri je dnost pri vre dnih spo ro va, mi - li ona. Os ta li sud ski pro ce si odno se se na stam be ne spo ro ve. Upra va sma tra da ove tu `be ne }e prou zro ko va ti ve }u ma te - ri jal nu {te tu po pre du ze }e - na ve li su re vi zo ri. SLU ^AJ PRE MLA]I VAWA ^E TRNA ES TO GO DI[WAKIWE IZ BAWALU KE NE PRES TA JE DA [O KI RA JA VNOST Od uku pnog bro ja pri ja va na siqa nad dje com tre }i na se odno si na vr{wa ~ko na siqe FO TO: AR HI VA GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. Nezavisna revizorska ku }a RS" dala mi{qewe sa rezervom Oba ve ze pre te kle te ku }u imo vi nu za mi li ona KM Nasilna djeca sve brutalnija MOTIV NAPADA NAVODNO QUBOMORA ZBOG MOM KA ^e ti ri sredwo {kol ke na pa le osnov ku, dok je pe ta sve sni mi la mo bil nim te le fo nom. Pro tiv na sil ni ca }e bi ti po dne sen iz vje {taj zbog sumwe da su po ~i ni le kri vi ~no dje lo zlos tavqawe, mu ~ewe i dru go nequd sko i po ni `a va ju }e po na {awe "PLAVI TELEFON" U udru `ewu "No va ge ne ra ci ja", ko je je po kre nu lo "pla vi te le - fon", sa vje to da vnu li ni ju za dje cu, is ti ~u da je vr{wa ~ko na - siqe te ma ko ja je i te ka ko pri su tna u po zi vi ma dje ce. - Vi {e od tre }i ne sa vje to da vnih po zi va ti ~e se vr{wa ~kih odno sa, {to po dra zu mi je va raz go vor o kon fli kti ma sa pri ja - teqima i os ta lim vr{waci ma - is ta kli su u ovom udru `ewu. zni ce RS" pro {lu go di nu za vr{i le su sa gu bit - kom od, mi li ona ma ra ka, dok je go di nu ra ni je taj mi nus bio ve }i i izno sio, mi - li ona KM. M. Mi. osno vu to ga do }i do rje {ewa ko je }e bi ti po mo} `rtvi na - siqa, ali i dje ci ko ja se na - sil no po na {a ju. - Od uku pnog bro ja pri ja va na siqa nad dje com tre }i na se odno si na vr{wa ~ko na siqe - is ta kli su u ovoj in sti tu ci ji. Pre ma po da ci ma Mi nis tar - stva unu tra{wih po slo va RS, u prvih de vet mje se ci ove go di ne evi den ti ra na su tri kri vi ~na dje la vr{wa ~kog na siqa, od ko - jih je je dno sa te {kim tje le snim po vre da i dva sa la k{im. La ni je evi den ti ra no kri vi ~nih dje la vr{wa ~kog na siqa, a go - di nu ra ni je. Stru~waci is - ti ~u da je vr{wa ~ko na siqe, bi lo ono fi zi ~ko ili ver bal - no, pri su tno u {ko la ma, iako se kon stan tno sa a ci ma ra di na pre ven ti vi. DELINKVENTNO PONA [AWE POTI^E IZ PORODICE - ^im ne {to pri mi je ti mo, re agu je mo, a u~i teqi, nas ta - vni ci, psi ho lo zi i pe da go zi kon stan tno ra de na pre ven ci ji de lin kven tnog po na {awa, ali is kor jewivawe je ne mo gu }e - pri ~a pred sje dnik Akti va di - re kto ra sredwih {ko la bawalu ~ke re gi je Quban Ba - ji}. Pre ma wego vim ri je ~i ma, pro blem po ti ~e iz po ro di ce, ko ja je kqu~ u va spi tawu. - De lin kven ti naj ~e{ }e do la ze iz so ci jal no ugro `e nih po ro di ca, ra zve de nih ro di - teqa, ali i ta mo gdje ima na - siqa - re kao je Ba ji}. Psi ho log Ale ksan dar Mi - li} sma tra da do na siqa do la - zi zbog va spi tne za pu {te nos ti i u po ro di ca ma i u {ko la ma. - Ta dje ca to ne ra de iz ne - znawa ve} iz znawa, ali onog ne ga ti vnog, {to proi zla zi iz ne efi ka snos ti {ko le i po ro - di ce. Na prvom mjes tu je kri - vac {ko la jer ona mo ra po mo }i ro di teqima u od go ju - tvrdi Mi li}. Do dao je da dje ca des - tru kti vnog po na {awa ne ma ju em pa ti je pre ma `rtvi i da se ~es to ra di o sa di zmu. - Ta dje ca ~es to ispoqava ju pa to lo gi ju mu ~ewa, nes vje sna da `rtvi na no se patwu i bol sa du go ro ~nim posqedi ca se u daqem `i vo tu osje }a ju ne si gur no i ne po - vjerqivo pre ma dru gim qudi ma - re kao je Mi li}.

8 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Panorama Zah tjev ra dni ka "Bawe Dvo ro vi" Tra `e od gra da da im vrati oduzetu imovinu BI JEQINA - Ra dni ci "Bawe Dvo ro vi" za hti je va ju od grad ske vlas ti Bi jeqine da im vra ti imo vi nu za ko ju tvrde da je ote ta spor nim odlu ka ma lo kal ne admi nis tra ci je, a ko ja se pro cjewuje na, mi li ona KM. Pred sje dnik Sin di ka ta bawe Zo ran Os to ji} re kao je da se rje {ewe za spas "Bawe Dvo ro vi" ne na zi re ni na kon da na {traj ka ra dni ka i sva ko dne vnih je dno ~a so vnih pro tes ta is pred zgra de Grad ske upra ve u Bi jeqini. [traj ka ~i su ju ~e za tra `i li od gra do na ~el ni ka Bi jeqine Mi }e Mi }i }a da im i pi sme no dos ta vi ul ti ma tum u ko jem se od ra dni ka tra `i da sa mi pre dlo `e vr{i oca du `nos ti di re - kto ra ili }e Bawa od da nas u ste ~aj. (Srna) Vi {egrad Po men mi tro po li tu Ni ko la ju u su bo tu VI [E GRAD - U Ma nas - ti ru Do brun kod Vi {e - gra da u su bo tu }e bi ti slu `e na sve ta ar hi je rej - ska li tur gi ja i pa ras tos po vo dom dvi je go di ne od upo ko jewa mi tro po li ta da bro bo san skog Ni ko la ja. Li tur gi ju }e slu `i ti mi tro po lit da bro bo san - ski Hri zos tom, na kon ~e ga }e u ma nas tir skoj por ti na gro bu mi tro po - li ta Ni ko la ja bi ti slu - `en pa ras tos. (Srna) Usvojen rebalans buyeta Prijedora Lo kal na ka sa te `a za, mi li ona KM PRI JE DOR - Odbor ni ci Skup {ti ne gra da Pri je do ra usvo ji li su na ju ~e ra{woj sje - dni ci re ba lans buyeta za ovu go di nu u izno su od.. KM, {to je za, od sto vi {e u odno su na usvo je ni buyet od.. ma ra ka. Na ~el nik Odjeqewa za fi nan si je gra da Pri je do ra Biqana Mal ba {i} re kla je da su ovim us kla e ni buyet ski pri ho di i ras ho di. - To kom go di ne ni je bi lo zna ~aj nih od stu pawa u odno su na pla ni ra ne pri ho de i ras ho - de osim na dvi je stav ke, a to je kre di tno za du `ewe ko je smo mo ra li uvrsti ti u re ba lans, i to za dio sred sta va ko ja bi tre - ba lo da bu du re ali zo va na do kra ja go di ne - re kla je Mal ba - {i }e va. Ona je po ja sni la da je u re ba lans uvr{te no i u~e{ }e gra da u iz gradwi sta no va u na - sequ Ra {ko vac za so ci jal ne ka te go ri je i iz bje gle i ra - seqene, a os ta lo se odno si na us kla i vawe po tro{we za osam mje se ci i re al ne pro cje - ne pri ho da do kra ja go di ne. S. Ta. Mla di iz Srpca izra u ju tra di ci onal nu odje }u lijev~anskog kra ja CIQ O^UVAWE KULTURNOG IDENTITETA Ure e ni te re ni u Miqevi ni kod Fo ~e Mladi dobili novo sportsko igrali {te ^lanovi an sam bla "Li jev ~e" FO TO: D. JO VI ^I] No{wa o`ivqava duh starih vremena To kom qeta smo akti vno pri kupqali po dat ke o te hni ka ma izra de, pri ro dnim ma te ri ja li ma i vrsta ma ukra sa ka ko bi smo pos ti gli ori gi na lan iz gled. No{wa }e kroz kre ati vne ra di oni ce ko je nas o~e ku ju do bi ti svoj ko na ~an iz gled, pri ~a E}i mo vi} PI [E: DE JAN JO VI ^I] kro zrs glas srpske.com SRBAC - Gru pa mla dih iz Ra zbo ja kod Srpca izra u je na ro dnu no{wu ko ja }e u svim se gmen ti ma do ~a ra ti ne ka - da{wi `i vot na ro da li jev - ~an skog kra ja. Iako u tom kra ju dje lu je de - se tak kul tur no-umje tni ~kih dru {ta va iz Gra di {ke, La kta - {a i Srpca, ova no{wa bi }e je - din stve na na ovom po dru ~ju. - To kom qeta smo akti vno pri kupqali po dat ke o te hni ka - ma izra de, pri ro dnim ma te ri - ja li ma i vrsta ma ukra sa ka ko bi smo pos ti gli ori gi na lan iz gled. Pro {li smo fa ze kro - jewa, {i vawa i ukra {a vawa, a zbog kom pli ko va nih te hni ka izra de no{wa }e kroz kre ati - vne ra di oni ce ko je nas o~e ku ju do bi ti svoj ko na ~an iz gled - re kao je je dan od no si la ca ovog De taq sa izra de no ve no{we Pos tu pak izra de pro je kta Jo vi ca E}i mo vi}. Is ti ~e da su obra di li stru ~nu li te ra tu ru i pri sus - tvo va li ra znim etno lo {kim Podr{ka Omladinske banke U sklo pu pro gra ma Omla - din ske ban ke Srbac ove go - di ne po dr`a no je pet pro je ka ta uku pne vri je dnos - ti. KM. No vac je, osim za izra du na ro dne no{we, odo bren za izra du pri ro - dnih sa pu na od ko zjeg mli je - ka, vo lon ter ski eko-kamp u izle ti {tu Du ro va u Gorwoj Le pe ni ci, ure ewe dru{ - tve nog do ma u Ku kuqama i ozna ~a vawe sta ba la plo ~i - ca ma sa la tin skim i do ma - }im na zi vi ma vrsta u cen tru Srpca. sa vje to vawima ka ko bi do {li do po tre bnih in for ma ci ja, a s ciqem jo{ boqe edu ka ci je obi {li su ci je lo Li jev ~e poqe i raz go va ra li sa sta ri - jim mje {ta ni ma. Pre ma wego vim ri je ~i ma, ciq pro je kta je o~u vawe kul tur - nog iden ti te ta na ro da iz tog po dru ~ja i pre zen to vawe ne ka - da{wih na ~i na odi je vawa nas - ta lih pod uti ca jem ra zli ~i tih is to rij skih i geo graf skih pe - ri oda i po lo `a ja. OBI [LI CIJELO LIJEV^E POQE S CIQEM BOQE EDUKACIJE - Na kon za vr{et ka izra de pla ni ra no je da se or ga ni zu je re vi ja na ro dne no{we ka ko bi na{ rad bio pre zen to van {i roj ja vnos ti - is ta kao je E}i mo vi} ko ji je ~lan An sam bla na ro dnih iga ra "Li jev ~e" iz Ra zbo ja. Pro je kat je po dr`an kroz pro gram Omla din ske ban ke Srbac, a po mo} je sti gla od lo - kal nih vlas ti i fon da ci je "Mo za ik". FO ^A - Spor tski te re ni Osno vne {ko le "Sve ti Sa va" u Miqevi ni re kon stru isa ni su na ini ci ja ti vu mla dih iz ovog na seqa, u okvi ru pro je - kta "Po dr{ka mla di ma u lo - kal nim za je dni ca ma u BiH" Me u na ro dne or ga ni za ci je za mi gra ci je (IOM). Ko {ar ka {ko igra li {te je ofar ba no, pos tavqene su no ve ta ble i obru ~e vi, odboj ka {ko i fu dbal sko igra li {te su do bi li no ve mre `e, pos tavqene su i ~e - ti ri klu pe, a sti gle su i no ve lop te za ko {ar ku, fu - dbal i odboj ku. IOM je za ove na mje ne obe zbi je dio. KM. (Srna) Tr`i {na in spe kci ja u Bi jeqini Inspektori plijenili gorivo i obu }u BI JEQINA - Tr`i {ni in spe kto ri po dru ~nog odjeqewa In spe kto ra ta u Bi jeqini za de vet mje se ci ove go - di ne iz vr{i li su kon tro la, te iz da li pre kr{aj nih na lo ga u vri je dnos ti od. KM. Por tpa rol In spe kto ra ta Srpske Du {an ka Ma ki vi} re - kla je da su in spe kto ri tog po dru ~nog odjeqewa odu ze li ro bu u vri je dnos ti od. KM, a ri je~ je o. li ta ra te ~nih naf tnih go ri va i pa ri obu }e. (Srna) Pre da vawe u Ko zar skoj Du bi ci Uravnote`ena ishrana spre ~ava osteoporozu BAWALU KA - Iz vr{ni di re ktor Bol ni ce za fi zi - kal nu me di ci nu i re ha bi li - ta ci ju "Mqe~a ni ca" Mi le ^e ko is ta kao je na pre da - vawu "Os te opo ro za - ti hi kradqivac kos ti ju" u Ko zar - skoj Du bi ci da je pre ven ci ja os te opo ro ze fo ku si ra na na ade kva tnu is hra nu, kon zu ma - ci ju mli je ka i mli je ~nih proi zvo da, fi zi ~ku akti - vnost, iz bje ga vawe ve }ih ko - li ~i na ka fe i al ko ho la, kao i bla go vre me no sni mawe ko - {ta ne gus ti ne kod po pu la ci - je ko joj je to ne op ho dno. - Gla vni izvor kal ci ju ma su mli je ko i mli je ~ni proi - zvo di, te nam je iz tog ra zlo - ga ve oma va `na sa radwa sa kom pa ni jom "Mli je ko pro - dukt" ko ja je li der u proi - zvodwi vi so ko kva li te tnih mli je ~nih proi zvo da - re kao je ^e ko. (Srna)

9 GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. Ha os u zvor ni ~koj bol ni ci zbog pri mo pre da je du `nos ti Medicinari blokirali novog direktora Bio ko u pra vu, ne bio, Vla di na odlu ka je de fi ni ti vna i ona se mo ra po {to va ti. Po zi vam qude ta mo da se smi re i nas ta ve da ra de i da ide mo daqe. Vla da se ne }e po vla ~i ti, ima li smo mi i te `i iza zov pa se ni smo po vla ~i li, re kao Do dik PI [E: DA NI JE LA STO KA NI] da ni je las glas srpske.com ZVOR NIK - Za po sle ni u bol ni ci Zvor nik spri je ~i - li su ju ~e ko mi si ju Mi nis - tar stva zdravqa i so ci jal ne za {ti te Re pu - bli ke Srpske da iz vr{i pri mo pre da ju du `nos ti izme u ra zri je {e nog di re - kto ra ove zdrav stve ne us ta - no ve Mi lo ra da Drqevi }a i no vo ime no va nog Jo va na Oku ke. Drqevi}, ko ga je Vla da RS smi je ni la pro {le se - dmi ce, re kao je da su u to ku pri mo pre da je u kan ce la ri ju u{li go to vo svi qeka ri i za po sle ni u ovoj us ta no vi i ni su da li da se oba vi pri - mo pre da ja. On ka `e da je na ~in na ko ji je smi jewen do veo do to ga da ga za po sle ni bra ne. - Svo jim ko le ga ma sam ne iz mjer no za hva lan na ovoj po dr{ci, ko ju ni sam mo gao ni da za mi slim. Me u tim, ovo ni ko me ni je tre ba lo. Mo ja smje na je ne ~i ji li ~ni hir, a me ne su smi je ni li kao naj ve }eg kri mi nal ca - ka zao QEKARI PRIPREMILI OSTAVKE Odre eni broj radnika na pus tio bolnicu u Zvorniku je Drqevi}. On je na po me nuo da se u rje {ewu o wego voj smje ni na vo di da ni je u skla du sa pro pi si ma is pla }i vao bru - to pla te ra dni ci ma, kao ni po re ze ni do pri no se. - Po re zi i do pri no si ni su is pla }e ni za ~e ti ri mje se ca. Ra zlog je Fond zdrav stve nog osi gu rawa RS, jer ni je da vao do voqno nov - ca za bol ni cu u Zvor ni ku, ka ko bismo mo gli is pla ti ti pla te u pu nom izno su sa po - re zi ma i do pri no si ma - ka - zao je Drqevi}. Qeka ri u ovoj us ta no vi tvrde da ne }e odus ta ti od zah tje va da Vla da RS opo zo ve odlu ku o Drqevi }e voj smje - ni. Tra `e i hi tan sas ta nak sa mi nis trom zdravqa i so - ci jal ne za {ti te RS Dra ga ponudio ostavku? Di re ktor do boj ske bol ni ce Mi lo ko vi} je to kom ju~era{weg sas tan ka sa mi nis trom zdravqa RS Dra ga nom Bo - gda ni }em ponudio os tav ku, pre ni je li su por ta li. Do sas tan ka je na vo dno do {lo ko vi }e vog ne za do - voqstva, a kako prenose je ne da vno vra tio novac Fon du zdrav stve nog osi gu rawa RS na mi jewen za is pla tu pla ta bez upla te do pri no ko vi} je odra ni je ne za do - voqan sta tu som do boj ske bol ni ce. Milorad Drqevi} FO TO: GLAS SRPSKE nom Bo gda ni }em, kao i da ih pri mi pred sje dnik Srpske Mi lo rad Do dik. Qeka ri su, ka `u, pri - pre mi li svo je os tav ke na mjes ta na ~el ni ka i {e fo va odjeqewa uko li ko do e do pri mo pre da je du `nos ti. DRQEVI]: SMIJENILI SU ME KAO NAJVE ]EG KRIMINALCA Do dik je po vo dom smje ne di re kto ra bol ni ce u Zvor - ni ku po ru ~io da se odlu ke Vla de RS mo ra ju po {to va ti i po zvao za po sle ne u toj us - ta no vi da nas ta ve sa ra dom. On je do dao da }e se u Srpskoj po {to va ti odlu ke Vla de i da ni ko u to ne tre - ba da sumwa. - Bio ko u pra vu, ne bio, Vla di na odlu ka je de fi ni - ti vna i ona se mo ra po {to - va ti. Po zi vam qude ta mo da se smi re i nas ta ve da ra de i da ide mo daqe. Vla da se ne - }e po vla ~i ti, ima li smo mi i te `i iza zov pa se ni smo po vla ~i li - re kao je Do dik. Vla da je. okto bra do - ni je la odlu ku o smje ni Drqevi }a, a kao ra zlog su na ve li po re me }e ne me uqud - ske odno se u ovoj zdrav stve - noj us ta no vi. Bo gda ni} je ta da re kao da je Drqevi} do bro vo dio bol ni cu do una zad ne ko li ko mje se ci, ka da je o~i gle dno iz ne kog ra zlo ga do {lo do po re me }e nih me uqud skih odno sa, zbog ~e ga je odre e - ni broj ra dni ka na pus tio ovu zdrav stve nu us ta no vu. Bratunac Re gre si ra no go ri vo za. ra ta ra BRA TU NAC - Mi nis tar - stvo poqo pri vre de, {u mar - stva i vo do pri vre de RS odo bri lo je za je sewu sje tvu re gre si ra no di zel go ri vo za. re gis tro va nih poqo pri vre dnih gaz din sta va s po dru ~ja Bra tun ca. Re kao je ovo sa mos tal ni stru ~ni sa ra dnik za poqo pri vre du u ovoj op - {ti ni Mi len ko Sta no je - vi} i do dao da je ra spo dje la po ~e la i da }e tra ja ti do kra ja go di ne. K. ]. Udru`ewe "Bebe" Po mo} obe }a le tri op {ti ne TRE BIWE - Udru `ewe po ro di ca sa pro ble mom ste ri li te ta "Be be" iz Tre - biwa do bi lo je obe }awe ru ko vod sta va op {ti na Qubiwe, Gac ko i Ber ko - vi }i da }e ubu du }e fi nan - sij ski po ma ga ti svo jim su gra a ni ma u pos tup ci ma van tje le sne oplodwe. Ovim po ro di ca ma odra - ni je po ma `u grad Tre - biwe i op {ti ne Bi le }a i Ne ve siwe. (Srna) Derventa "Bo siqak" na tur ne ji u inos tran stvu DER VEN TA - ^la no vi Kul tur no-umje tni ~kog dru{ tva mla dih "Bo siqak" iz Der ven te otpu to va li su na tur ne ju u [ved sku i Dan sku, gdje }e se pred sta - vi ti igra ma i pje smom iz Re pu bli ke Srpske, Srbi je i Ma ke do ni je. Umje tni ~ki ru ko vo di - lac dru{ tva Sta na Na - gra di} ka `e da }e ovo bi ti tre }e ovo go di{we gos to vawe dru{ tva u inos tran stvu. (Srna) Bijeqina Bes pla tni pre gle di na ma mo gra fu BI JEQINA - Bes pla - tnim pre gle di ma na po kre - tnom ma mo gra fu u kru gu Do ma zdravqa Bi jeqina, Udru `ewe `e na "Gea" obiqe`i lo je ju ~e "ru `i - ~as ti okto bar" - mje sec bor be pro tiv kar ci no ma doj ke. Pred sje dnik ovog udru - `ewa Gor da na Stu par je na - kon go di na bor be pro tiv ra ka doj ke po ru ~i la `e na ma da je `i vot li jep, bez ob zi ra na ne da }e. (Srna) Protest stanara dobojskog Doma penzionera Zi mu do ~e ku ju u hla dnim pros to ri ja ma DO BOJ - Sta na ri Do ma pen zi one ra u Do bo ju, ko ji slu `i kao al ter na ti vni smje {taj za iz bje gla i ra - seqena li ca iz FBiH, pro - tes tnim okupqawem izra zi li su ju ~e ne za do - voqstvo jer ovaj obje kat ne ma gri jawe zbog ne is pra vnih to plo vo dnih in sta la ci ja. Di re ktor Grad ske to pla - ne Zdrav ko Pe tro vi} je re - kao da gri jawe obje kta ne }e po ~e ti sve dok ne bu de sa ni - ra na de vas ti ra na unu - tra{wa i spoqna in sta la - ci ja, o ~e mu su, ka ko ka `e oba vi jes ti li i do boj ski od - sjek Mi nis tar stva za iz bje - gla i ra seqena li ca. Sta nar Mi ro slav \u ki} je re kao da je ri je~ o pro ble mu ko ji je nas tao na kon po pla va iz. - Od ta da do da nas ni {ta ni je ura e no ka da je ri je~ o pi tawu za tva rawa pros to ra u ko ji ma se to plo tne in sta la - ci je na la ze - izja vio je \u - ki}. Sta nar ka Vi{wa Pa - vlo vi} ka `e da zbog ri zi ka od po `a ra ne mo gu ko ris ti ti ni elek tri ~ne gri ja li ce. Po mo }nik mi nis tra za iz bje gli ce i ra seqena li ca RS Ra do van Gra ji} je re kao da }e pro blem gri jawa u Do - mu pen zi one ra u Do bo ju bi ti ri je {en, ali da je pri je to ga ne op ho dno spro ves ti od go va - ra ju }e pro ce du re. - Mo ra mo vi dje ti u ~e mu je kvar i ko li ko ko {ta wego vo ot klawawe, a za tim spro ves ti ja vnu na bav ku - is ta kao je Gra - ji}. On je ka zao da je pla ni ra - na iz gradwa no vog obje kta za smje {taj qudi ko ji se tre - nu tno na la ze u do mu, na po - miwu}i da }e ovih da na bi ti ra spi san ten der za izbor izvo a ~a ra do va. (Srna)

10 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE

11 Biznis GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. "Po{ti Slo ve ni je" nedostaje radnika u oblas ti ispo ru ke FO TO: GLAS SRPSKE Dioni~ko dru{tvo KOTACIJA KOMPANIJA Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost Bosnalijek d.d. Sarajevo..,. Investicioni fond KOTACIJA FONDOVA Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost ZIF Bonus dd Sarajevo... Investicioni fond BERZA BAWALUKA BERZANSKO Naziv emitenta Република Српска - измирење ратне штете Република Српска - измирење ратне штете Република Српска - измирење ратне штете Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Житопромет а.д. Бијељина Naziv emitenta KOTACIJA OBVEZNICA BH Telekom d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Solana d.d. Tuzla Indeks FTSE (Oct ) CAC (Oct ) DAX (Oct ) Prosje~na cijena Promjena,,,,,,,, Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost... Evropske berze Vrijednost,.,.,. Ameri~ke berze,,,, Promet..,.,.,.,.,,,,..,. SVJETSKI INDEKSI Promjena (%)... Indeks Vrijednost Promjena (%) Nasdaq (Oct ),. -. Azijske berze Indeks Vrijednost Promjena (%) Nikkei (Oct ) Straits Times (Oct ) Hang Seng (Oct ) FONDOVI АЗИФ у преобликовању Jахорина Коин а.д. Пале АЗИФ у преобл. Полара инвест фонд а.д. Бањалука DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF "Opportunity Fund" DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund ЗАИФ у преобликовању БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗАИФ у преобл. Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преобл. Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. Привредник инвест а.д. Бањалука ЗАИФ у преобл. ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗМИФ у преобл. Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преобл. Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преобл. Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗМИФ у преобл. Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преобликовању ВБ фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бањалука DOBITNIK Prosje~na cijena Promjena,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,, BERZA SARAJEVO "HI DRO ELEK TRA NE NA DRI NI" AD VI [E GRAD GUBITNIK "ELEK TRO DO BOJ" AD DO BOJ Promet,.,.,.,, Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena,,%, -,%... POSAO DOBILA SAMO DVA RADNIKA IZ BiH Ne iz vje sno da li }e i ka da "Po {ta Slo ve ni je" ra spi sa ti na javqeni ja vni po ziv u BiH Po {tari gase na du za po sao Pre dnost u za po{qavawu ima ju slo ve na ~ki dr`avqani. Tek ka da is crpi mo sve mo gu }nos ti i ako ne do se gne mo od go va ra ju }i broj za po sle nih, bi }e po tre bno an ga `o va ti ka dar i iz BiH, na ve li u upra vi "Po {te Slo ve ni je" PI [E: MA RI JA NA MIQI] ma ri ja nam glas srpske.com QUBQANA - "Po {ta Slo ve ni je" jo{ ni je ra spi sa - la po ziv za an ga `o vawe ra - dni ka iz BiH i iz ovog pre du ze }a su na ja vi li da }e taj po tez po vu }i tek ka da is - Bijeqina Do ma }e od far me do trpe ze BI JEQINA - Poqo pri - vre dno do bro "Sem be ri ja" u No vom Se lu kod Bi jeqine u po tpu nos ti je zao kru `i lo ci klus proi zvodwe ka da je ri je~ o sviwogoj skoj i far mi to vne ju na di. - Re kon stru isa li smo obje kte far me i po boq{a - li uslo ve za uz goj grla, ima mo vlas ti tu ve te ri nar - sku am bu lan tu i kla oni cu, a ci je li pro ces smo zao - kru `i li me sni com - ka `e di re ktor "Sem be ri je" Ste - van Triv ko vi}. (Srna) crpe sve mo gu }nos ti za po pu - nu ra dnih mjes ta ra dni ci ma iz Slo ve ni je i Srbi je. Ra ni je je na javqeno da }e "Po {ta Slo ve ni je" kre nu ti sa za po{qavawem ka dra iz BiH. Toj vi jes ti obra do va li su se mno gi ne za po sle ni ko ji su vi dje li {an su u pro na las ku za po slewa u Slo ve ni ji. U slo ve na ~kom pre du ze }u ni su, me u tim, op ti mis ti ~ni da }e se to us ko ro do go di ti. Uz da - vawe pre dnos ti slo ve na ~kim dr`avqani ma, na BiH se ne - ga ti vno odra zio i ja vni po ziv za po pu nu ra dnih mjes ta u "Po - {ti Slo ve ni je" ko ji je na wihov zah tjev u av gus tu ra spi - sa la Na ci onal na slu `ba za za po{qavawe u Srbi ji. - "Po {ta Slo ve ni je" su - sre }e se sa ne dos tat kom odre - e nih pro fi la ra dni ka. Bo ri mo se sa ne dos tat kom ka - dra u oblas ti ispo ru ke, odno - sno po mo }nih ra dni ka, di spe ~e ra, vo za ~a i pi sa ra. Uprkos akti vnos ti ma na obez - bje ewu od go va ra ju }eg bro ja ra dni ka, su o~e ni smo i sa ve - li kim flu ktu aci ja ma ra dne sna ge. Zbog to ga smo tra `i li po mo} od za vo da za za - po{qavawe u Srbi ji i BiH. Na ja vni po ziv u Srbi ji sti - gao je ve li ki broj pri ja va i u Poznavawe jezika U "Po {ti Slo ve ni je" is ti ~u da }e stra ni dr`avqani ko je za po sle bi ti an ga `o - va ni na po zi ci ja ma gdje ni - je po tre bna ko mu ni ka ci ja sa kli jen ti ma. - Stran ci }e bi ti ukqu~e - ni i u bes pla tan pro gram za u~ewe slo ve na ~kog je zi - ka. Na po zi ci je vo za ~a i pi sa ra za po sli }e mo sa mo kan di da te ko ji ima ju znawe slo ve na ~kog - na ve li su u "Po {ti Slo ve ni je". Važi za dan... to ku je wiho va obra da. Za po - sli li smo i dvo je dr`avqana BiH, ali ja vni po ziv u toj zemqi jo{ ni smo obja vi li - ka za li su "Gla su Srpske" u "Po {ti Slo ve ni je". Na gla {a va ju da Slo ven ci ima ju pre dnost u za po{qavawu u wiho vom pre du ze }u. - Tek ka da is crpi mo sve te mo gu }nos ti i ako ne do se gne - mo od go va ra ju }i broj za po sle - nih u oblas ti ispo ru ke, bi }e po tre bno an ga `o va ti ka dar i iz BiH - na ve li su u upra vi "Po {te Slo ve ni je". SLOVENCI VE] RASPISALI JAVNI POZIV ZA RADNIKE U SRBIJI U Agen ci ji za za po{ qa - vawe BiH is ti ~u da su ih ne - da vno po sje ti li pred sta vni ci "Po {te Slo ve ni je". - BiH sa Slo ve ni jom ima po tpi san spo ra zum o za po{ - qavawu. Pred sta vni ci "Po - {te Slo ve ni je" oba vi jes ti li su nas da im ne dos ta je ka dra. Mi smo ih oba vi jes ti li da u skla du sa po tpi sa nim spo ra zu - mom mo gu da nam pro sli je de ja vni po ziv za za po{qavawe, ko ji }e mo obja vi ti na na {em i saj to vi ma en ti tet skih za vo - da za za po{qavawe. Ja vni po - ziv nam jo{ ni je sti gao, ni ti zna mo ka da }e sti }i - ka zao je por tpa rol Agen ci je za za - po{qavawe BiH Bo ris Pu - pi}. VALUTA Paritet Kupovni kurs Prodajni kurs Naziv Šifra Oznaka za efektivu za efektivu AUSTRALIJSKI DOLAR AUD.. KANADSKI DOLAR CAD.. HRVATSKA KUNA HRK.. DANSKA KRUNA DKK.. JEN JPY.. NORVEŠKA KRUNA NOK.. ŠVEDSKA KRUNA SEK.. ŠVAJCARSKI FRANAK CHF.. FUNTA STERLINGA GBP.. AMERIČKI DOLAR USD.. SRPSKI DINAR RSD.. TURSKA LIRA TRY.. EVRO EUR.. Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a,% i na prodaju EUR-a,%.

12 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Hronika Po li cij ska upra va Fo ~a Radnici prona {li le{ u Drinskom jezeru VI [E GRAD - Ra dni ci "Hi dro elek tra na na Dri ni" pro na - {li su le{ pri li kom ~i{ }ewa ko ri ta Drin skog je ze ra u bli zi - ni hi dro elek tra ne u mjes tu Ne zu ci. Ti je lo je uo~e no u uto rak oko po dne va. Na li ce mjes ta iza {li su po li caj ci iz Vi {e gra da i qekar mrtvo zor nik, ko ji su izva di li le{ iz vo de. Mrtvo zor - nik je kon sta to vao da se le{ ve} du `e vri je me na la zi u vo di. - Ti je lo je pre ba ~e no u mrtva ~ni cu u Vi {e grad, a po tom u mrtva ~ni cu u Is to ~no Sa ra je vo gdje }e bi ti obavqena ob du kci ja ra di ta ~nog ut vr i vawa uzro ka smrti i uzi mawa DNK za ana li - zu i ut vr i vawe iden ti te ta le {a - sa op {ti li su u Po li cij skoj upra vi Fo ~a. N. B. nu uda rio ka mi on BAWALU KA - Pe de set - dvo go di{wa Bawalu ~an - ka, ~i ji iden ti tet ni je sa op {ten, po vri je e na je ka da ju je uda rio ka mi on "ive ko" u bawalu ~koj uli - ci Prvog kra ji {kog kor - pu sa. Ne sre }a se de si la ju ~e, a `e na je pre ve ze na u Uni - ver zi tet ski kli ni ~ki cen - tar Re pu bli ke Srpske. Sa zna je mo da `e na ni je ozbiqni je po vri je e na. Ka - mi onom je upravqao M. [. i uzrok ne sre }e ni je sa op - {ten. N. T. Austrijska policija istra`uje nesre }u u ko joj su u~es tvo va li dr`avqani BiH Jure}i ki lo me ta ra na sat BMW-om se za bio u drvo SAL FEL DEN - Aus trij - ska po li ci ja spro vo di de taqnu is tra gu o sao bra }aj noj ne sre }i u Sal fel de nu u po kra ji ni Sal cburg, u ko joj su u~es tvo va - la dva dr`avqani na BiH za ko je se pre tpos tavqa da su se ile gal no trka li. Ne sre }a se do go di la u ne - djequ ka da se u drvo po red pu ta za bio BMW. Po li ci ja je ot kri - la da je auto mo bil ju rio ki - lo me tra na sat, a za upravqa~em je bio -go di{wi dr`avqanin BiH ko ji `i vi u Aus tri ji. Na kon stra ho vi tog na le ta u drvo, auto mo bil se odbio na ces tu i uda rio u na do la ze }u "{ko du okta vi ju", ko ju je vo zio -go di{wak iz Sal fel de na. Blok mo to ra BMW-a je i{ ~u pan i pao na tre }i auto - mo bil, jo{ je dan BMW, ko jim je upravqao -go di{wi dr`avqanin BiH ko ji ta ko e `i vi u Sal fel de nu. Na kra ju je vo zi lo vi no - vni ka ne sre }e za hva ti la va tra, a o ka kvoj se ne sre }i ra di po - ka zu je po da tak da je po li ci ja iz mje ri la ko ~i oni put crnog BMW-a od me ta ra. Pra vo je ~u do da ni ko ni je smrtno stra dao, iako su ~e ti ri oso be po vri je e ne, naj te `e - go di{wa `e na u osmom mje se - cu tru dno }e, ko ja se na la zi la kao sa pu tnik u dru gom BMW-u. Po {to su se oba vo za ~a me - u so bno po zna va la, u aus trij - skoj po li ci ji su ubi je e ni da su se dr`avqani BiH ile gal - no trka li na pu tu. (Agen ci je) Rezultati me unarodne akcije "Dragon" u Republici Srpskoj Ot kri ve ni kri ju m~a ri mi gra na ta sa Ko so va Za pli jeweni no vac i dru ga ro ba Mjesto gdje su nas ta vi li tu }i Si mo vi }a Tro ji ca Fo ~a ka se pre da la na kon pre mla }i vawa su gra a ni na Bra }a pretukla policajca pred BAWALU KA - Po li ci ja Re pu bli ke Srpske u okvi ru me u na ro dne akci je "Dra gon" uhap si la je osam oso ba me u ko ji ma su {ver ce ri mi gran - ti ma Zo ran ]i ro vi} () i Mla den Anyi} (). U ovoj me u na ro dnoj akci ji na po dru ~ju BiH uha p{e no je oso ba zbog or ga ni zo va nog kri mi na la trgo vi ne qudi ma, kri ju m~a rewa ro be te fal si - fi ko vawa is pra va. Za pli - jewena je ve }a ko li ~i na nov ca i dro ge. RAZBIJEN LANAC [VERCA QUDIMA Iz MUP-a RS, na vo de }i ini ci ja le, sa op {te no je da su ]i ro vi }a i Anyi}a ot - kri li kon tro lom "si tro ena" ko ji je vo zio ]i ro vi} u Us - ti pra ~i kod Go ra `da. Pre gle dom vo zi la na e no je pet ile gal nih mi gra na ta s Ko so va, od ko jih su ~e ti ri bi la ma loqe tna. Ta da su ]i - ro vi }u stavqene li si ce na ru ke, a Anyi} je uha p{en ka - sni je, jer je ot kri ve no da je ]i ro vi }u tre ba lo da ja vi gdje su po li cij ske pa tro le. U okvi ru ove akci je Gra ni - ~na po li ci ja BiH uhap si la je oso ba me u ko ji ma i ne - ko li ko ile gal nih mi gra na - ta. - Je di ni ca gra ni ~ne po li ci - je Ve li ka Kla du {a u gra ni - ~nom po ja su ot kri la je ~e ti ri dr`avqani na Tur ske u ile - gal nom pre las ku gra ni ce. Wih je po ku {ao da pro kri ju - m~a ri je dan dr`avqanin BiH, ko ji }e bi ti pri javqen Tu `i la{ tvu BiH. Tri mi - gran ta ot kri ve na su u bli zi - ni Dri ne, a na po dru ~ju Tre biwa jo{ pet - re kli su u Gra ni ~noj po li ci ji. Akci ju "Dra gon" spro veo je Evro pol od. do. okto bra na po dru ~ju EU, Nor ve {ke, [ved ske, Mol da vi je, BiH, Srbi je, Ko lum bi je i SAD. U woj je u~es tvo va lo po li - cij skih agen ci ja. To kom akci je kon tro li sa no je. li ce,. vo zi la, {est vo zo - va, auto bu sa, ka mi ona i lo ka ci ja. Za pli jeweno je. evra,. ame ri - ~kih do la ra i "fol ksva gen yeta",. di na ra, ki - lo gra ma re za nog du va na i gra ma dro ge. N. T. Bla go je vi }i na pa li mla di }a ko ji je uspio da im po bje gne, ali su ga sus ti gli na mos tu kod ]e ho ti ne i nas ta vi li ga tu }i. Troj ka je po bje gla, a dan ka sni je su ispi ta ni u po li ci ji PI [E: NE VE NA BU NI] Ne ve srpske.com FO ^A - Bra }a Sto jan (), Mi tar () i Veqko Bla go je vi} () iz Fo ~e pre - da li su se po li ci ji na kon {to su pre tu kli za tvor skog ~u va ra Ni ka Si mo vi }a () u sa ~e ku {i is pred crkve u ovom gra du. Bla go je vi }i su na pa li mla di }a is pred hra ma Sve tog Sa ve u po ne djeqak oko ~a sa, gdje su ga kre nu li uda ra ti, ali je on uspio da im po bje gne. Me - u tim, ni je da le ko odma kao, jer su ga Bla go je vi }i sus ti gli na mos tu kod ri je ke ]e ho ti ne i nas ta vi li ga tu }i po gla vi i dru gim di je lo vi ma ti je la. Po - sli je pre mla }i vawa su po bje - gli. Na li ce mjes ta sti gla je crkvom po li ci ja ko ja je po ~e la in ten - zi vnu po tra gu za na sil ni ci ma, a Hi tna po mo} je pre ve zla mla - di }a u Uni ver zi tet sku bol ni - cu u Fo ~i. Dan po sli je na pa da bra }a su se pre da la fo ~an skoj po li ci ji u pratwi advo ka ta. Ra zlog tu ~e su, ka ko ne zva ni - ~no sa zna je mo, ra ni je ra zmi ri - ce izme u mla di }a. - Oni su se i pri je sva a li i ka ~i li. I u ma ju ove go di ne su ima li mawih ra zmi ri ca. O~i gle dno je da se ti ne ra{ - ~i{ }e ni ra ~u ni i daqe nas - tavqaju - is pri ~ao je izvor bli zak is tra zi. Pro tiv na pa da ~a bi }e po - dne sen iz vje {taj Okru `nom tu - `i la{ tvu u Is to ~nom Sa ra je vu. Ku }no lije ~ewe Hram Sve tog Sa ve u Fo ~i DVA BRA TA POZNATA PO KRIVI^NIM DJELIMA Na kon pre mla }i vawa po vri je e ni po li ca jac je pre ve zen u Uni ver zi tet sku bol ni cu u Fo ~i. - Pa ci jent je za do bio po vre de u pre dje lu gla ve i ti je la i bio je smje {ten na Odjeqewe ne uro hi rur gi je u Cen tar za hi rur gi ju. Ju ~e je pu {ten na ku }no li je ~ewe - re kla je por tpa rol ka Uni - ver zi tet ske bol ni ce u Fo ~i Na ta {a Pa vlo vi}. RAZLOG TU^E RANIJE RAZMIRICE - Osumwi~e ni B. S, B. M. i B. V. su ispi ta ni i te re ti mo ih za kri vi ~no dje lo na no {ewe te - {kih tje le snih po vre da - re - kli su u Po li cij skoj upra vi Fo ~a. Mi tar i Veqko Bla go je vi} odra ni je su po zna ti po kri vi - ~nim dje li ma. Mi tra je. go di ne Sud u Crnoj Go ri osu - dio na ~e ti ri go di ne za tvo ra zbog pre mla }i vawa di re kto ra lis ta "Vi jes Iva no - vi }a. Zbog ovog na pa da osu en je i Ni k{i }a nin Ra do man Pe - tru {i}. Veqko je. za je dno sa ma loqe tni kom () uha p{en zbog kra e. KM iz pro da - vni ce "N mar ket" u Fo ~i. Oni su sa fan tom ka ma u ve ~erwim ~a so vi ma upa li u pro da vni cu i ote li no vac od ra dni ka. Pqa - ~ka {i su po bje gli i uprkos ki - {i i ne vre me nu, pre pli va li su ri je ku ]e ho ti nu. Po li ci ja im je sve vri je me bi la na tra gu pa ih je sus ti gla i uhap si la.

13 GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. Na osnovu ~lana.. i.. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine", br. /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /, /,/ i / i /), ~lana. i. Uputstva o utvr ivawu kvalifikacija, broja, imenovawu i razrje{ewu i obuci ~lanova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. / i /, ~lana. Statuta op{tine Bile}a ("Slu`beni glasnik op{tine Bile}a", broj /) i Odluke o objavqivawu Javnog oglasa za izbor i imenovawe tri ~lana Op{tinske izborne komisije op{tine Bile}a broj./-/, od... godine, Skup{tina op{tine Bile}a raspisuje JAVNI OGLAS za imenovawe tri () ~lana Op{tinske izborne komisije op{tine Bile}a I - Upra`wena pozicija Raspisuje se Javni oglas za imenovawe tri ~lana () Op{tinske izborne komisije op{tine Bile}a. Sastav Izborne komisije treba da bude multietni~ki, tako da odra`ava zastupqenost konstitutivnih naroda, ukqu~uju}i i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadle`an za sprovo ewe izbora osniva, vode}i ra~una o posqedwem popisu stanovni{tva sprovedenom na dr`avnom nivou. ^lan Izborne komisije je lice sa pravom glasa. Sastav Op{tinske izborne komisije }e, u pravilu odr`avati ravnopravnu zastupqenost polova. U sastavu Op{tinske izborne komisije nastoja}e se osigurati da broj ~lanova mawe zastupqenog pola bude najmawe / od ukupnog broja ~lanova. ^lanovi organa za sprovo ewe izbora su obavezni stalno se obu~avati tokom vr{ewa mandata u skladu sa planom i programom edukacije koju donosi Centralna izborna komisija BiH. II - Opis poslova Nadle`nost Op{tinske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH i odgovaraju}im podzakonskim propisima. III Mandat i status ^lan Op{tinske izborne komisije traje sedam () godina i te~e od dana davawa saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na rje{ewe Skup{tine op{tine o imenovawu ~lanova Op{tinske izborne komisije. ^lanovi Op{tinske izborne komisije ne zasnivaju radni odnos. IV - Op{ti uslovi. da je dr`avqanin RS - BiH,. da je lice sa pravom glasa,. da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, i da nije osu ivan za krivi~na djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ine nepodobnim za obavqawe poslova Op{tinske izborne komisije,. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavqivawa Javnog oglasa i. da nije pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine u Hagu, po~iwene na teritoriji biv{e Jugoslavije i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (~lan IX stav. Ustava Bosne i Hercegovine). V - Posebni uslovi. da ima prebivali{te u op{tini Bile}a,. da ima zavr{en fakultet, odnosno VII/ stepen stru~ne spreme, ili zavr{en fakultet po Bolowskom sistemu studirawa sa najmawe ECTS bodova i. da posjeduje iskustvo u sprovo ewu izbora. Pod iskustvom u sprovo ewu izbora podrazumijeva se: a) ~lanstvo u izbornoj komisiji i b) ~lanstvo u bira~kom odboru na izborima obuhva}enim Izbornim zakonom BiH. Izuzetno od odredbe iz stava. ~lan Izborne komisije mo`e biti lice sa prebivali{tem iz druge op{tine, ukoliko nema kandidata sa prebivali{tem u op{tini za koju se imenuje Izborna komisija koji ispuwavaju uslove tra`ene Javnim oglasom. Izuzetno od odredbe iz stava. ~lan Izborne komisije mo`e biti lice koje ima VII/ stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, odnosno zavr{en pravni fakultet Bolowskog sistema studirawa sa najmawe ECTS bodova. Izuzetno od odredbe iz stava. ~lan Izborne komisije mo`e biti lice koje ima zavr{enu vi{u {kolu, odnosno VI stepen stru~ne spreme, ukoliko se radi o op{tini koja ima mawe od. bira~a upisanih u Centralni bira~ki spisak ili ako je potrebno ispo{tovati odredbe ~lana. stav. Izbornog zakona BiH. VI - Sukob interesa Za ~lana Op{tinske izborne komisije ne mo`e biti imenovano lice:. koje se ne mo`e kandidovati u smislu odredbi ~lana.,.,.a Izbornog zakona,. koje je ~lan najvi{eg izvr{no-politi~kog organa politi~ke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili ~lan izvr{nog ili glavnog odbora),. koje je nosilac izbornog mandata ili je ~lan izvr{nog organa vlasti, osim u slu~ajevima predvi enim ~lanom.. stav. Izbornog zakona,. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,. kojem je izre~ena kazna za radwu koja predstavqa te`u povredu izbornih zakona ili propisa za koju je li~no odgovorno u posqedwe godine ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke,. koje je zastupnik, odnosno punomo}nik politi~kog subjekta koje u~estvuje na izborima ili lice koje je pravosna`nom sudskom presudom osu eno na kaznu zatvora u trajawu od mjeseci ili du`e. VII - Potrebna dokumenta Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su du`ni dostaviti kra}u biografiju, kao i dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, i to: - Obrazac PBA- o mjestu prebivali{ta (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavawa od strane nadle`nog organa), - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), - izvod iz mati~ne kwige ro enih, - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {kolskoj spremi, - dokaz o posjedovawu iskustva u sprovo ewu izbora, - uvjerewe Agencije za statistiku BiH o izja{wewu o nacionalnoj pripadnosti sa posqedweg popisa stanovni{tva sprovedenog na dr`avnom nivou, - uvjerewe o neosu ivanosti i uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, (ne starije od {est mjeseci) - svojeru~no potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa, - svojeru~no potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be, na bilo kojem nivou vlasti BiH, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavqivawa Javnog oglasa i - svojeru~no potpisanu i ovjerenu izjavu da se na wih ne odnosi ~lan IX stav. Ustava BiH. Sa svim kandidatima koji u u u u`i izbor Komisija za sprovo ewe javnog oglasa za izbor i imenovawe Op{tinske izborne komisije obavi}e intervju, nakon ~ega }e sa~initi rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Skup{tina op{tine, cijene}i polo`aj kandidata na rang-listi, izvr{i}e imenovawe i svoju Odluku o imenovawu ~lanova Op{tinske izborne komisije dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Dokumenta prilo`ena uz prijavu na Javni oglas ne}e biti vra}ena kandidatima. VIII - Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je (osam) dana od dana objavqivawa Javnog oglasa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". U slu~aju da Javni oglas ne bude objavqen istovremeno, rok za podno{ewe prijava ra~una}e se od dana posqedweg objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Op{tina Bile}a Slu`ba za poslove Skup{tine, Kraqa Aleksandra br.. sa naznakom - "Komisiji za sprovo ewe postupka javnog oglasa za izbor i imenovawe (tri) ~lana Op{tinske izborne komisije op{tine Bile}a" ne otvarati. Broj:./-/ Predsjednik SO Dana,... godine Bla`o Vujovi}, dipl. ecc. Na osnovu ~lana. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS" broj /), ~lana. stav () Zakona o sistemu javnih slu`bi ("Sl. glasnik RS", br. /, / i /) i ~lana. Odluke Skup{tine op{tine Bile}a o raspisivawu javnih konkursa broj./-/ od... godine, Skup{tina op{tine Bile}a raspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe direktora javnih ustanova I Skup{tina op{tine Bile}a raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovawe: A) direktora JZU Dom zdravqa "Sveti Luka" Bile}a. B) direktora JU Centar za socijalni rad Bile}a. C) direktora JU Kulturno sportski centar Bile}a. II - Opis poslova Direktor organizuje i rukovodi procesom rada, predstavqa i zastupa ustanovu, odgovara za zakonitost rada ustanove, donosi odluke u interesu Javne ustanove i obavqa druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima. III - Direktore javnih ustanova ispred op{tine Bile}a imenuje Skup{tina op{tine, a direktore pod ta~kom A i B, Skup{tina op{tine, uz prethodnu saglasnost Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske. IV - Status Radno-pravni status direktora i druga pitawa po osnovu rada utvr uju se aktom ustanove. V - Op{ti uslovi za izbor kandidata - da su dr`avqani Republike Srpske, odnosno BiH, - da su stariji od godina, - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa, - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nisu osu ivani za krivi~no djelo, privredni prestup ili povredu propisa o privrednom i finansijskom poslovawu koje ih ~ine nepodobnim za obavqawe ovih funkcija, - da se na wih ne odnose odredbe ~lana. Ustava BiH. VI - Posebni uslovi A) za direktora JZU Dom zdravqa "Sveti Luka" Bile}a - visoka stru~na sprema (VII stepen), medicinski fakultet i zavr{ena specijalizacija (da je doktor medicine - specijalista), - najmawe pet godina radnog iskustva u struci, - poznavawe djelatnosti kojom se bavi JZU Dom zdravqa "Sveti Luka" Bile}a, - posjedovawe rukovodnih i organizacionih sposobnosti, - program rada. B) direktora JU Centar za socijalni rad Bile}a - visoka stru~na sprema ili zavr{en prvi ciklus u trajawu od najmawe tri, a najvi{e ~etiri godine i vrednuje se sa najmawe, odnosno ECTS bodova. - da ima zavr{en fakultet na kome je stekao stru~no zvawe: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, menayer socijalne politike i socijalne za{tite, diplomirani pedagog, diplomirani specijalni pedagog, diplomirani defektolog (diplomirani specijalni edukator i rehabilitator ) - najmawe pet godina radnog iskustva u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave, - dokazani rezultati u obavqawu ranijih poslova, - program rada. C) direktora JU Kulturno sportski centar Bile}a. - vi{a stru~na sprema, ili zavr{en prvi ciklus visokog obrazovawa, - najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enome stepenu obrazovawa i - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave, - program rada. Prednost pri izboru imaju kandidati koji pored navedene {kolske spreme ponude najboqi program rada. VII - Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je odre eno Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. / i /), Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj /) i Zakonom o sistemu javnih slu`bi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br /, / i /). VIII - Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova konkursa, i to: - biografiju o kretawu u slu`bi, - ovjerenu kopiju diplome, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - ovjerenu kopiju li~ne karte, - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - uvjerewe da nisu osu ivani, - dokaz o radnom iskustvu, - ovjerenu i potpisanu pismenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavqa du`nost koja je nespojiva sa funkcijom direktora, - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za rad u organima uprave za kandidate pod ta~kom BiC, - program rada, - potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz podt.. i. ta~ke V konkursa. Svi dokumenti koje kandidati dostave moraju biti originali ili ovjerene kopije, koji ne smiju biti stariji od {est mjeseci. IX - Ostale napomene Postupak izbora, koji podrazumijeva kontrolu ispuwenosti uslova i ulazni intervju, sprove{}e Komisija imenovana za izbor i imenovawe direktora navedenih Javnih ustanova, o ~emu }e kandidati biti obavije{teni, a kona~no imenovawe izvr{i}e Skup{tina op{tine Bile}a. Uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidati nakon sprovedenog postupka kona~nog imenovawa. Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavqen intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. X - Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa objavqenog u "Slu`benom glasniku RS" i u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no u prijemnoj kancelariji Op{tinske uprave op{tine Bile}a ili putem po{te na adresu, Skup{tina op{tine Bile}a, ulica Kraqa Aleksandra br., Komisiji za sprovo ewe postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovawe direktora javnih ustanova. Broj:./- / Predsjednik SO Dana,... godine Bla`o Vujovi}, dipl. ecc.

14 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Region Pre su da po sla ni ku DF-a za na pad na po li caj ca Kne`evi} osu en na sedam mjeseci zatvora POD GO RI CA - Po sla nik opo zi ci onog De mo krat skog fron ta Mi lan Kne `e vi} osu en je ju ~e pred Osno vnim su dom u Pod go ri - ci na se dam mje se ci za tvo ra zbog fi zi ~kog na pa da na po li caj ca is pred Skup {ti ne Crne Go re. okto bra. go di ne. Uko li ko ova pre su da pos ta ne pra vo sna `na, Kne `e vi}, ko ji je i pred sje dnik De mo krat ske na ro dne par ti je, vi {e ne }e mo }i da bu - de po sla nik u Skup {ti ni Crne Go re. Kne `e vi} je op tu `en da je. okto bra. go di ne, ka da su uklawani bi na i {a tor DF-a is pred Skup {ti ne Crne Go re, fi zi ~ki na srnuo na po li caj ca. Na pa dnu ti po li ca jac, iako je ra ni je pri znao da se smi jao dok ga je Kne `e vi} gu rao, tvrdio je da se osje }ao ugro `e no tom pri li - kom. (Srna) GOR DAN MA RAS JE U SU KO BU SA ZDRA VIM RA ZU MOM. BRAN KO BA ^I], PO SLA NIK HDZ-a U HRVAT SKOM SA BO RU Ruski predsjednik kasnio na razgovor sa hrvatskom predsjednicom Gra bar-ki ta ro vi} mi nu ta ~e ka la Pu ti na ZA GREB - Rus ki pred sje - dnik Vla di mir Pu tin ka snio je mi nu ta na raz go vor sa hrvat skom pred sje dni com Ko - lin dom Gra bar-ki ta ro vi}, ko - ju je po tom srda ~no do ~e kao u So ~i ju. Is pred crno mor ske dr`a - vne re zi den ci je Bo ~a rov rus ki pred sje dnik je do ~e kao Gra bar- Ki ta ro vi} i po `e lio joj us pje - {ne raz go vo re ko je }e vo di ti u Mos kvi i San kt Pe ter bur gu. Hrvat ska pred sje dni ca po zva la je Pu ti na da po sje - ti Hrvat sku. - Odmah na po ~et ku `e lim vam upu ti ti po ziv da po sje ti - te Hrvat sku, jer do sa da ni ti je dan rus ki pred sje dnik ni je bio u slu `be noj po sje ti - re - kla je Gra bar-ki ta ro vi} svom ko le gi Pu ti nu. Ona je do da la da }e ovom po sje tom otvo ri ti no vu fa zu odno sa dvi je zemqe. - Ima mo ne ko li ko otvo re - nih pi tawa i mo `e mo ih ri je - {i ti kroz raz go vo re, ka ko bi smo os tva ri li pre tpos tav ke za una pre ewe odno sa izme u Hrvat ske i Rus ke Fe de ra ci je - re kla je hrvat ska pred sje dni ca, upo re div {i So ~i sa Opa ti jom. Pu tin je na ja vio da }e se raz go va ra ti o bi la te ral nim odno si ma, spoqnoj po li ti ci i hu ma ni tar nim pi tawima. DOBRA VIJEST SKOPQE Skopqe je ju ~e do bi lo prvi e-puwa~ za elek tri ~ne auto - mo bi le u okvi ru pro je kta "Edi son", a auto je na puwewe prva do ve zla evrop ska ko me - sar ka za tran sport Vi ole ta Bulc. Do ve zla je elek tri ~ni auto mo bil od ho te la "Me ri - ot" do ho te la "Park". Zagreb Us ta {ki sim bo li na spo me ni ku an ti fa {is ti ma ZA GREB - Kao i u slu ~a ju bis te Ive Lo le Ri ba ra, ju ~e je i Spo men-obiqe `je pa lim bor ci ma an ti fa {is ti ~ke bor be u Ayiji noj uli ci u Za - gre bu osva nu lo i{a ra no pla - vim spre jom, a pre ko ime na bo ra ca ispi sa no je NDH s us - ta {kim sim bo li ma. Is to je ura e no i dan ra ni je sa tek vra }e nom bis tom na ro - dnog he ro ja Ive Lo le Ri ba ra u je dnom od za gre ba ~kih par ko va. Spo me nik bor ci ma antifa{isti~ke bor be pos - tavqen je jo{. go di ne, a na wemu su ukle sa na ime na po - gi nu lih bo ra ca s Tre{wev ke. Me u wima je i ime na ro dnog he ro ja Jo si pa Jo `e Vla ho vi }a. Ovo ni je prvi put da je ovaj spo me nik i{a ran na is ti na - ~in. Ek stre mno de sni po sla - nik u za gre ba ~koj skup {ti ni Zlat ko Ha san be go vi} ja ko se pro ti vio pos tavqawu bis te Ive Lo le Ri ba ra. OREHOVICA Dvi je oso be su po vri je e ne u na sequ Pod brest, u op - {ti ni Ore ho vi ca, na kon {to je mo tor ni zmaj pao ili je pri nu dno sle tio. Pre ma prvim in for ma ci ja ma, uzrok ne sre }e je kvar na mo - to ru, ali ta in for ma ci ja jo{ ni je pot vr e na. LO[A VIJEST SA RA ^U NA PO SRNU LOG KON CER NA NA PRI VA TNE TRO [KO VE SPISKANO MI LI ONA EVRA "Agrokor" pla }ao i kockarske dugove To do ri} i "Agro kor". po tpi sa li Spo ra zum za pre nos tro {ko va za IPO. Tro {ko vi se sqede }ih {est go di na po pe li na oko mi li ona evra, od ~e ga je go to vo po la izno sa po tro {e no na pri va tne tro {ko ve, qeto vawa, ru ~ko ve i po klo ne ZA GREB - Is tra ga o zlo - upo tre ba ma u po srnu lom kon - cer nu vo di se u tri prav ca, a ot kri ve no je da je sko ro mi li ona evra sa ra ~u na "Agro ko ra" po tro {e no na pri va tne tro {ko ve, odno sno qeto vawa, ru ~ko ve, po klo ne i koc kar ske du go ve. Prvi krak is tra ge, na ime, vo di u smje ru IPO-a, odno sno ini ci jal ne po nu de di oni ca "Agro ko ra" do ko je ni ka da ni je do {lo iako je pri pre ma na go - to vo {est go di na. U ovom di je - lu is tra `i teqi za sa da ima ju naj ~is ti je do ka ze, ko je }e od - bra na ja ko te {ko mo }i sru {i - ti. Na vo de ka ko su Ivi ca To do ri} i "Agro kor". u ja nu - aru. go di ne po tpi sa li Spo ra zum za pre nos tro {ko va za IPO u ko jem je na ve de no ka - ko }e To do ri} kom pa ni ji na do - kna di ti sve tro {ko ve ko ji }e nas ta ti u svrhu slawa di oni ca u ini ci jal nu po nu du. Tro {ko vi su se u sqede }ih {est go di na po pe li na, mi li jar di ku na (oko mi li - Tre }i krak istrage u "Agro ko ru" mo gao bi do ves ti do novih hap{ewa FO TO: AR HI VA ona evra), od ~e ga je, ka ko po ka - zu ju tran sfe ri nov ca i ra ~u ni, go to vo po la izno sa po tro {e no na pri va tne tro {ko ve. Ra di se o nov cu ko ji je tro {en na qeto vawa, ru ~ko ve i po klo ne. Ve za no za ovaj dio is tra ge, me - di ji sa zna ju ka ko je dio po tro - {en na po dmi rewe pri va tnih koc kar skih du go va. Ve za no za IPO, na kra ju je do ne se na odlu ka ka ko se u wega ne }e i}i, a u de cem bru pro {le go di ne To - do ri} je ras ki nuo spo ra zum s "Agro ko rom" ve zan za na pla tu tro {ko va. U uslo vi ma ras ki da na ve de no je ka ko se To do ri} izu zi ma od tro {ko va jer do IPO-a, ni je do {lo, a ras kid su po tpi sa li To do ri} i Hrvo je Ba lent, wegov zet. NAMJE [TALI DIVIDENDE "AGROKORA" ZA POGODOVAWE TODORI ]U Dru gi krak is tra ge vo di u smje ru na mje {tawa di vi den de "Agro ko ra". Ta ko se po go do va lo To do ri }u, ko jem je is pla }en naj ve }i dio izno sa od mi - li ona ku na di vi den de, ko li ko je is pla }e no ot ka ko pos - to je kon so li do va ni fi nan sij ski iz vje - {ta ji "Agro ko ra". U ovom di je lu se osim ~la no va upra ve "Agro ko - ra" iz tog vre me na is tra - `u ju re vi zo ri Oli vio Dis kor dia i Sawa Hris ti} ko ji su odo bri li spor ne re vi zor ske iz vje - {ta je. Tre }i ko rak Ras ko{ na sve stra ne PRITVOR ZA TODORI ]A I SARADNIKE is tra ge je naj kom pli ko va ni ji i mo gao bi do ves ti do do da - tnih ha p{ewa. Na ime, u tre }em dje lu se is tra - `u je da vawe zaj mo va "Agro ko ra" pra vnim su bje kti ma, ali i da - vawe de po zi tar nih mje - ni ca ko je su bi le oblik go to - vin - skog kre - Todori} nije u Hrvat skoj di ta. Is - Ka ko je ovih da na aktu elan slu ~aj "Agro kor", u ja vnos ti se po ja vio i sni - mak ko ji pri ka zu je unu tra{wost dvor - ca u ko me je `i vio hrvat ski bi zni smen Ivi ca To do ri} sa po ro di - com. Vi di se ras ko{ na sve stra ne, a po se - bnu pa`wu pri vu kle su ste pe ni ce ko je ima ju po zla }e nu li je po ukra {e nu ogra du. Ta ko e, To do ri} je ukra sio zi do ve lo va ~kim tro fe ji ma. tra `i teqi sma tra ju da se kroz te nov ~a ne tran sfe re iz vla ~io no vac iz "Agro ko ra". Dr`a vno tu `i la{ tvo sa - op {ti lo je ju ~e da je za svih osumwi~e nih u slu ~a ju "Agro - kor" za tra `i lo pri tvor, zbog opa snos ti da bi na slo bo di mo gli da ome ta ju kri vi ~ni pos tu pak uti ca jem na svje do ke, vje {ta ke i u~e sni ke u tom pos - tup ku. Dva na es to ro pri ve de - nih izve de no je pred su di pa nij skog su da. Uz To do ri }a i si no ve, ko ji ni su u Hrvat skoj, u slu ~a ju "Agro kor" su osumwi~e ni i u po ne djeqak uha p{e ni Aloj zi je Panyi}, Da mir Ku{ trak, Hrvo je Ba lent, Ivi ca Crwac, Oli vio Dis kor dia, Ma ri jan Ala gu {i}, Sawa Hrsti}, Mi - slav Ga li}, To mi slav Lu ~i}, Pi ru {ka Cawuga, Qer ka Puqi} i Ivi ca Ser ti}. Svi su bi li ~la no vi upra ve ili nad zor nog odbo ra u "Agro ko - ru", dok su Dis kor dia i Hrsti} za po sle ni re vi zor ske ku }e "Ba ker Ti li" ko ja je ra di - la re vi zor ske iz vje {ta je za "Agro kor". (Agen ci je)

15 Srbija Ra mu{ Ha ra di naj, ko sov ski pre mi jer Na Kosovu korumpirani politi ~ari i sudije PRI [TI NA - Ko sov ski pre mi jer Ra mu{ Ha ra di naj izja vio je ju ~e da na Ko so vu pos to je ko rum pi ra ni po li ti ~a ri, tu `i oci i su - di je. On je re kao i da je ne do pus ti vo da do no {ewe sud skih odlu ka tra je i do de set go di na. - Prin cip je vrlo je dnos ta van ili }e mo za vr{i ti po sao ili }e - mo oti }i ku }i - re kao je Ha ra di naj. On je go vo rio i o to me da vla da ko ju vo di "ra di na osna `i vawu Ko so va i ~lan stvu u In ter po lu sqede }e i UNES KO-u za dvi je go - di ne, a u per spe kti vi i u NA TO-u i Uje diwenim na ci ja ma". Ha ra di naj je ka zao da li be ra li za ci ja vi znog re `i ma ima dvi je te me kao uslov - red, za kon, bor ba pro tiv ko rup ci je i raz gra ni - ~ewe sa Crnom Go rom. DS O SI RO MA[ TVU KAO PI RO MAN O RU. MI LEN KO JO VA NOV, POT PRED SJE DNIK GLA VNOG ODBO RA SRPSKE NA PRE DNE STRAN KE Aleksandar Vu ~i} o{tro reagovao na izja ve iz Evrop ske uni je Srbi ja spro vo di spo ra zu me, boqe da me ne vu ku za je zik BEO GRAD - Pred sje dnik Srbi je Ale ksan dar Vu ~i} izja - vio je ju ~e da }e spro vo ewe spo ra zu ma o pra vo su u na Ko so - vu bi ti obavqeno u pe tak ili u po ne djeqak, jer je Srbi ja po uz - dan par tner. Ko men ta ri {u }i izja ve iz Evrop ske uni je, ko ja je na ve la da `a li zbog nes pro vo ewa spo ra zu ma o pra vo su u na Ko so - vu, Vu ~i} je re kao da je Srbi ja na to ve} na u~i la. - Ne ki ka sne u for mi rawu Za je dni ce srpskih op {ti na ~e - ti ri go di ne i {est me se ci, od apri la. go di ne ako se ne va ram. I ne pa da im na pa met da ura de to i ima ju po dr{ku od mno gih iz sve ta... Boqe da me ne vu ku za je zik - re kao je Vu - ~i}. On je do dao da }e to us ko ro bi ti obavqeno jer Srbi ja ni - ko ga ne ob mawuje i po uz dan je par tner. GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. - A i je dni i dru gi ne ka ra zmi sle da li to mo gu da ka - `u. Srbi ja }e da ispu ni {ta je obe }a la. A oni dru gi ma ne ka dr`e pre da vawa - re kao je Vu - ~i}. Por tpa rol ka u Evrop skoj ko mi si ji Ma ja Ko ci jan ~i~ izja vi la je u uto rak da EU `a li zbog nes pro vo ewa spo ra zu ma o pra vo su u na Ko so vu, ko ji je tre ba lo da po ~ne s pri mje nom u uto rak. (Ta njug) BEOGRAD DOBRA VIJEST U~e{ }e `e na u ja vnom i po - li ti ~kom `i vo tu u Srbi ji u pro {loj go di ni bi lo je iznad evrop skog pro sje ka u ve }i ni slu ~a je va, osim ka da je ri je~ o bro ju `e na na mjes - tu gra do na ~el ni ka, na vo di Sa vjet Evro pe u naj no vi jem iz vje {ta ju. Beograd Pre su da za ubis tvo ]u ru vi je po ~et kom. BEO GRAD - Su ewe za ubis - tvo no vi na ra Slav ka ]u ru vi je ula zi u za vr{nu fa zu. Da nas po ~iwe izvo ewe pi sa nih do - ka za, a advo ka ti ka `u da bi prvos te pe na pre su da mo gla da usli je di po ~et kom ili u prvoj po lo vi ni. Ju ~e je sa slu {an biv {i {ef obez bje ewa re da kci je ]u ru vi - ji nog "Dne vnog te le gra fa". Svje dok od bra ne Dar ko Po pi vo da ka `e da je od ja nu ara. do ja nu ara. go di ne bio za du - `en za obez bje ewe "Dne vnog te le gra fa". Tvrdi da je u to vri je me ra dio u fir mi "Al fa tim", u vla sni{ tvu biv {eg ko - man dan ta "Crve nih be ret ki" Mi lo ra da Ule me ka Le gi je. Ka - `e da se Ule mek ni je mi je {ao u wegov dio po sla u ve zi sa obez bje ewem "Dne vnog te le - gra fa". Svje dok je na veo da ni - je imao sa znawa da je ]u ru vi ji pri je }e no i da je bio `i vo tno ugro `en. (Ta njug) NOVI SAD Je dan mu {ka rac po gi nuo je u sao bra }aj noj ne sre }i ko ja se do go di la si no} na auto pu tu ka No vom Sa du. Zbog sao bra - }aj ne ne sre }e na auto pu tu su se stva ra le ki lo me tar ske ko lo ne. Nas tra dao je vo za~ "fol ksva gen ke di ja". LO[A VIJEST Dr`a va po dr`a va for mi rawe na ci onal ne la bo ra to ri je VLADA ]E POMO ]I istra`ivawe o bombardovawu Tokom bombardovawa ra zo re na in fras tru ktu ra FO TO: AR HI VA Vla da je spre mna da pru `i po dr{ku ra du la bo ra to ri je ko ja }e se ba vi ti istra`ivawem i sa ~e ka }e mi{qewe stru~waka, re kao Tri van Razmatrawe `albe na presudu [e {equ. decembra HAG - Za. de cem bar za ka za - no je sa slu {awe na ko jem }e bi ti ra zmo tre na `al ba na oslo ba a ju }u pre su du pred sje - dni ku Srpske ra di kal ne stran - ke Vo ji sla vu [e {equ, BEO GRAD - Mi nis tar za za {ti tu `i vo tne sre di ne Go ran Tri van re kao je ju ~e da je Vla da Srbi je spre mna da fi nan sij ski po mo gne for - mi rawe na ci onal ne laboratorije ko ja bi se ba vi la is tra `i vawem posqedi ca NA TO bom bar do vawa. - Vla da je spre mna da i fi - Srbija ukratko sa op {te no je ju ~e iz Me ha ni - zma za me u na ro dne tri bu na le, ko ji je pra vni nasqe dnik Ha - {kog tri bu na la. U tek stu odlu ke na vo di se da, uko li ko se [e {eq ne po ja vi NATO KORISTIO OSIROMA [ENI URANIJUM nan sij ski i na sva ki dru gi na - ~in po mo gne ut - vr i vawe is ti ne - re kao je Tri van, do da ju }i da ne pos to - ji ni je dna ta ko zva na is ti na ve} je sve po dlo `no pro vje ri. Tri van je ka zao da je bio na sas tan ku s pred sta vni ci ma Ini ci ja ti ve za ut vr i vawe is - na sa slu {awu, wegov od go vor u pi sa nom obli ku tre ba da bu de dos tavqen u ro ku od de set da na od da tu ma ka da mu bu de uru ~en tran skript sa sa slu {awa. Tu - `i la{ tvo po tom mo `e da upu - ti od go vor u ro ku od pet da na na kon {to pri mi [e {eqev pi sa ni od go vor pre ve den na en - gles ki je zik. U odlu ci se na vo - di da }e bi ti ime no van sa vje tnik sa man da tom da obe - zbi je di za {ti tu [e {eqevih pra va, ali da ne }e mo }i da od - go va ra na su {ti nu `al be Tu - `i la{ tva. (Agen ci je) da na tra ja lo NA TO bom bar do vawe. qudi stra da lo mi li jar di do la ra pro ci jewena {te ta ti ne o posqedi ca ma NA TO bom bar do vawa ko ji pre dla `u for mi rawe ti ma ek spe ra ta i osni vawe la bo ra to ri je za is - tra `i vawe posqedi ca i dej - stva osi ro ma {e nog ura ni ju ma. Ka ko je na gla sio, Vla da je spre mna da pru `i lo gis - ti ~ku po dr{ku ra du la - bo ra to ri je i ko or di na ci onom ti - je lu ko je }e se ba vi ti tim pi tawima i sa - ~e ka }e mi{qewe stru~waka. - Ra di }e mo te meqno i bez `ur be. Mi }e mo se klo - ni ti izja va ko je se ti ~u stru ke i na uke jer to ni je na{ po sao. Na{ po sao je da obe zbe di mo po dr{ku i lo gis ti ku i to }e mo ura di ti - is ta kao je Tri van. On je do dao da me to do lo gi - ja ovog ra da mo ra bi ti svjet ski pri zna ta da bi re zul ta ti bi li pri zna ti. Po sli je pres tan ka NA TO bombardovawa. go - di ne ne sumwivo je ut vr e no, pre ma wego vim ri je ~i ma, da je NA TO ko ris tio osi ro ma {e ni ura ni jum na ~e ti ri lo ka ci je na po dru ~ju Vrawa, Pre {e va i Bu - ja nov ca, a dr`a va je fi nan si - ra la iden ti fi ka ci ju tih lo ka ci ja na ko ji ma je iz vr{e na te meqna de kon ta mi na ci ja. On je na veo i da je pre ma po da ci ma na dle `nih osi ro ma - {e ni ura ni jum ko ri{ }en na de se tak lo ka ci ja na Ko so vu. Sas ta nak Ini ci ja ti vnog odbo ra sa mi nis tri ma od bra ne, zdravqa i za {ti te `i vo tne sre di ne usli je dio je na kon {to je gru pa stru~waka iz ra znih oblas ti pro {log mje se ca upu - ti la zva ni ~an do pis pred sje - dni ku Srbi je Ale ksan dru Vu ~i }u u ko jem je uka za la na ne - op ho dnost for mi rawa ko or di - na ci onog ti je la i na ci onal ne la bo ra to ri je ka ko bi se ispi - tao uti caj NA TO agre si je na zdravqe i `i vo tnu oko li nu. METODOLOGIJA RADA MORA BITI SVJETSKI PRIZNATA Na pad NA TO-a po ~eo je. mar ta. go di ne. To kom da na i no }i bom bar do vawa, u. vaz du {nih na le ta ispaqeno je. ra zor nih pro - je kti la. Stra da lo je. qudi, a raweno. sta no - vni ka. (Agen ci je) Eksplozivnom napravom na carinsko skladi {te NI[ - Ni {ka po li ci ja intenzivno tra ga za li cem ko je je ba ci lo ek splo zi vnu na pra vu na ca rin sko skla di {te u Gayinom Ha nu, pot vr e no iz Po li cij ske upra ve Ni{. U ek splo zi ji izme u ne djeqe i po ne djeqka ni je bi lo po vri je - e nih ve} je sa mo na ~iwena ma te ri jal na {te ta. - Uvi aj je obavqen i oba ve {te no je Osno vno ja vno tu `i - la{ tvo. U to ku je in ten zi van rad na ot kri vawu po ~i ni oca i mo ti va tog de la - re ~e no je u Po li cij skoj upra vi u Ni {u. U mo men tu ek splo zi je u por tir ni ci na ca rin skom skla di - {tu na la zi la su se dva ra dni ka obez bje ewa, ali su oni, sre - }om, pro {li bez po vre da. (Agen ci je)

16 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Svijet TOP STORIES CNN Od bje gli mla di bik u Wujor - ku je po vri je dio di je te u ko - li ci ma ko ja je obo rio dok je ju rio uli ca ma Bru kli na, na - kon ~e ga je u lo kal nom par ku sa vla dan uz po mo} sred stva za uspavqivawe. Me di ji javqaju da je bik po - bje gao iz lo kal ne kla ni ce i da se ve li ka ma sa qudi oku - pi la da gle da ka ko po li caj ci u Pro spekt par ku hva ta ju `i - vo tiwu. Po sli je to ga odve den u azil za `i vo tiwe "Skaj len - ds" u Wu Yer si ju. Po vri je e - nom dje te tu je po mo} pru `e na. Peru Za pli jeweno, to ne ko ka ina LI MA - Po li ci ja Pe - rua za pli je ni la je, to ne ko ka ina i uhap si la oso ba. Dro ga je bi la sa - kri ve na u kon tej ne ru u lu - ci ne da le ko od Li me. Gru pu di le ra vo dio je Me - ksi ka nac, a fi nan si rao Bra zi lac. Dro gu su pro na - {li obu ~e ni psi. Ko ka in je tre ba lo da bu de pre ba - ~en u Me ksi ko i oda tle u SAD uz po mo} me ksi ~kog nar ko-kar te la Si na loa. Pe ru je je dan od naj ve }ih proi zvo a ~a ko ka ina sa to na dro ge go di{we i pri ho dom od, mi li jar di do la ra. (Agen ci je) [panska vlada tra`i od Barselone da odustane od nezavisnosti Ka ta lo ni ji pri je ti uki dawe auto no mi je MA DRID - [pan ske vlas - ti sa op {ti le su da }e uki nu ti dje li mi ~no ili u po tpu nos ti auto no mi ju Ka ta lo ni je, ako re - gi onal ni li de ri ne odus ta nu od ne za vi snos ti. - Uko li ko pred sje dnik Ka - ta lo ni je Kar les Puyde mon ne odus ta ne od ne za vi snos ti, on da }e bi ti pri mi jewen ~lan Us ta va ko jim se omo gu }a va uki - dawe auto no mi je - izja vi la je pot pred sje dni ca {pan ske vla - de So ra ja Sa ens de San ta ma - ri ja. [pan ski pre mi jer Ma ri - ja no Ra hoj ape lo vao je na ka ta - lon skog li de ra Kar le sa Puyde mo na da "dje lu je ra zu - mno", po {to se pri bli `a va rok ko ji je sje ve ro is to ~ni re - gi on do bio da odus ta ne od te`wi za ne za vi sno{ }u. - Tra `im od Puyde mo na da dje lu je ra zu mno, na ura vno - te `en na ~in, da sta vi in te - re se gra a na u prvi plan - po - ru ~io je Ra hoj u {pan skom par la men tu. Rok u ko jem bi Puyde mon tre ba lo da se izja sni da li je pro gla sio ne za vi snost ili ni - je is ti ~e da nas u de set ~a so va. Ina ~e u Bar se lo ni je u uto rak uve ~e de mon stri ra lo. Ka ta lo na ca zbog to ga {to su vla di ne sna ge uhap si le dvo ji cu lo kal nih po li ti ~kih li de ra. (Agen ci je) Krvavi teroristi ~ki napad kamionom u Ni ci. FO TO: AGEN CI JE JA^E VEZE SA POLICIJAMA AFRI^KIH ZEMAQA Po ~ast `rtvama {irom Evrope EVROP SKA UNI JA PRED STA VI LA NO VE MJE RE ZA BOR BU PRO TIV TE RO RI ZMA Ja ~a za {tita OD NAPADA ZA VOZILIMA Bri sel na mje ra va da prei spi ta Britanija pred najve }om prijetwom pra vi la LON DON - Bri ta ni ja se na la zi pred na ja lar man tni jom pri - za pro da ju jetwom od islam skih ek stre mis ta ko ji nas to je da izve du ma so - vne na pa de, za ko je je ~es to po tre bna pri pre ma od sa mo ma te ri ja la za ne ko li ko da na, upo zo rio je {ef bri tan ske oba vje {taj ne slu `be proi zvodwu MI, En dru Par ker - One su ra zno vrsni je ne go ika da pri je. Za vje re nas ta ju u Bri ta - bom bi, ka ko bi ni ji, ali ima i onih ko ji sti `u i iz inos tran stva. To su kom - te ro ris ti ma plek sno pla ni ra ni na pa di, ali i spon ta ni u ko ji ma se ko ris te bi lo te `e sa mo no `e vi. Bri ta ni ja je za ~e ti ri go di ne osu je ti la da do u do pla ni ra nih na pa da - re kao je Par ker. di je lo va, kao i BRI SEL - Evrop ska uni ja la je da je ciq no vih da po mo gne pred sta vi la je ju ~e no ve mje re mje ra boqa za - u bor bi pro tiv smrto no snih {ti ta okupqawa, is tra `i teqima te ro ris ti ~kih na pa da, a na - po put ko ji se ba ve kon {to su ek stre mis ti u ve - kon ce - }im gra do vi ma ubi li ve li ki ra ta i {i fro va nim broj qudi ta ko {to su se za le - spor - Yulijan King te le fon skim ili ta li u wih u vo zi li ma. tskih Evrop ska ko mi si ja, ko ja d e - kom pju ter skim pre dla `e i obez bje u je us kla e - {a- po da ci ma nost sa za ko ni ma EU, sa op {ti- vawa, pre no si AP. Za za {ti tu ja vnih pros to ra i ja - ~awa svi jes ti o po ten ci - jal nim opa snos - ti ma na ja vnim de {a - vawima, Evrop ska ko mi si ja je iz dvo ji la, mi li ona evra za ovu i na - re dnu go di nu. Mje re ukqu~u ju do da - tno fi nan si rawe i obu ke, ka - ko bi se po boq{a la sa radwa po li ci je i pri va tnog obez bje - ewa u tr`nim cen tri ma, na kon cer ti ma, uta kmi ca ma u sa - la ma ili sta di oni ma. - Te ro ris ti ne mi ru ju. Oni se mi jewaju i pri la go a va ju svo je me to de. Mo ra mo da bu de - mo spre mni da pri la go di mo na{ od go vor - re kao je ko me sar za bez bje dnost EU Yuli jan King. Ka ko je obja snio, od go vor zna ~i iz gradwu otpor nos ti, ogra ni ~a vawe te ro ris ti ma pris tu pa sred stvi ma ko ja ko - ris te za iz vr{ewe na pa da, kao i ja ~awe me u na ro dne sa radwe. SPRE^AVAWE OPASNOSTI, MILIONA EVRA Pre ma wego vim ri je ~i ma, Bri sel na mje ra va da prei spi - ta pra vi la za pro da ju ma te ri - ja la za proi zvodwu bom bi, ka ko bi te ro ris ti ma bi lo te - `e da do u do di je lo va, kao i da po mo gne is tra `i teqima ko ji se ba ve {i fro va nim te - le fon skim ili kom pju ter skim po da ci ma. Plan Bri se la je i da po ve - }a sa radwu sa po li ci ja ma Al `i ra, Egip ta, Jor da - na, Li ba na, Ma ro ka, Tu ni sa i Tur ske, na - ro ~i to ra di obez bje - i vawa pre no sa li ~nih po da ta ka u bor bi pro tiv ozbiqnog kri mi na la. (Agen ci je) Rus ki "Gas prom" {i ri mre `u Izgra eno. km gasovoda "Snaga Sibira" MOS KVA - "Gas prom" je iz gra dio po lo vi nu prvog di je la ga so vo da "Sna ga Si - bi ra", na vo di se u sa op - {tewu kom pa ni je. Iz gra e no je. ki lo - me ta ra ga so vo da ili, od - sto od prve fa ze. Ra ni je je sa op {te no da }e do kra ja. bi ti iz gra e no vi {e od. ki lo me ta ra ga so vo - Do na ci ja Yorya So ro {a Fondaciji za otvoreno dru{tvo milijardi VA [IN GTON - Mi li jar der Yory So ro{ je u pret ho - dnih ne ko li ko go di na upla tio mi li jar di do la ra u Fon da ci ju za otvo re no dru{ tvo. Ti me je ta or ga ni za ci ja pos ta la dru go naj ve }e fi lan trop sko dru{ tvo u SAD, po - sli je Fon da ci je Bi la i Me lin de Gej ts. Su ma ko ju je So - ro{ pre us mje rio Fon da ci ji ga je u~i ni la je dnim od naj ve }ih in di vi du al nih do na to ra, sa mo je dnoj or ga ni za - ci ji, ika da. Fon da ci ju za otvo re no dru{ tvo je So ro{ osno vao pri je vi {e od go di na, sa pro kla mo va nim ciqem "pro mo ci je de mo kra ti je i qud skih pra va u vi {e od dr`a va". (Agen ci je) Ame ri kan ka ubi la dvo je dje ce Sinove pekla u rer ni do smrti ATLAN TA - Ame ri kan ka La mo ra Vi li jams () iz Atlan te uha p{e na je jer je bru - tal no ubi la dvo ji cu si no va Yakar te ra () i Ke jun tea (). Ona je `i vu dje cu uba ci la u rer nu i pe kla do smrti, a on - da je biv {em mom ku, a wiho - da. "Gas prom" i ki nes ka kom pa ni ja CNPS u ma ju. go di ne po tpi sa li su ugo vor o ispo ru ka ma rus kog ga sa Ki ni. Ugo vor je sklopqen na go di na i po dra zu mi je va go - di{wu ispo ru ku mi li - jar di me ta ra ku bnih ga sa Ki ni ga so vo dom "Sna ga Si - bi ra". (Agen ci je) vom ocu po ka za la ti je la dok su ko mu ni ci ra li vi deo-po - ru ka ma. - Bi lo je kao u ho ror fil - mu, kao u "Pet ku ". Mo ja dva si na, moj svi jet, nes ta li su. Sva ki put kad za tvo rim o~i, vi dim tu gro znu sli ku - re kao je otac dje ~a ka Yamil Pen. Oni ima ju i tro go di{weg Yami la, ko ji je bio svje dok u`a snog zlo ~i na, ali sre }om ni je po vri je en. La mo ra ima i {es to go di{wu k}er ku iz dru ge ve ze, ali ona ni je bi la kod ku }e. (Agen ci je)

17 GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. Pa pre na ci je na za ras ko{ i ugo aj FO TO: AGEN CI JE DOBRA VIJEST Re kor dna ci je na obje kta na ~u ve noj Azur noj oba li Na prodaju vila od miliona evra Vi la iz gra e na. go di ne u bli zi ni Ni ce, a po sjed obu hva ta he kta ra zemqi {ta PRI PRE MIO: BO RIS \U RI] bo srpske.com PA RIZ - Jug Fran cus ke je u posqedwih go di na bio raj za su per bo ga ta {e iz ~i ta vog svi je ta. Ka ko je wiho vo bo gat stvo ra slo Vlasnici Prvi vla snik vi le bio je gra do na ~el nik Kap Fe ra ta, Vil fran {e Sur Ma ra. Wego vi nasqe dni ci su. go di ne pro da li vi - lu bel gij skom kraqu Le - opol du Dru gom, ko ji se izu ze tno obo ga tio ek splo - ata ci jom ru de i drve ta ka - u~u ka u Kon gu, da bi go di na na kon wego ve smrti vi lu ku pi la po ro di ca Mar - ni je-la pos tol, in dus tri jal - ci ko ji su proi zvo di li li ker "grand mar ni je". Vi la je os ta la u vla sni{ tvu po - ro di ce sve do, ka da je kom pa ni ja "Kam pa ri" ku pi la ro di teqsku fir mu "Grand Mar ni je". ta ko su in dus tri jal ci, prin ~e vi i ban ka ri gra - di li pa la te na Azur noj oba li Me di te ra na. Ali, ka ko je wihov us - pjeh pa dao, kao {to je slu ~aj sa rus kom aris to kra ti jom i Ame ri kan ci ma na kon pa da ber zi. go di ne, a za tim i ve li kim di je lom evrop - skih vi so kih kla sa na kon Dru gog svjet skog ra ta, ta ko su mno gi od wih pro da va li imo vi nu i pre ba ci va li je no vim bo ga ta {i ma. Upra vo se to sa da de {a - va sa vi lom "le Ce dre" ~i ji se vla sni ci, ita li jan ska kom pa ni ja za pre ra du pi }a "Da vid Kam pa - ri", na da ju da }e je pro da ti za, ni mawe ni vi {e, ne - go enor mnih mi li ona evra. Po tre nu tnim odno si - ma na tr`i {tu to je naj skupqa vi la na svi - je tu. Vi la je iz gra e na. go di ne u gra di }u Kap Fe rat u bli zi - ni Ni ce. Smje {te na je na pros to ru ko ji obu hva - ta he kta ra po kri ve nih sa im pre si vnih. ra zli ~i tih vrsta biqaka. Na imawu se na la zi je - zer ce i drve }e ma sli na sta - ro vi {e od go di na. Tu je i sta kle nih ba {ta u ko - ji ma ras te ri jet ka trop ska ve ge ta ci ja, kao i ne ko li ko travwaka i {ta la u ko je mo - `e sta ti do kowa. Od ula zne ka - pi je vo di du gi i kri vu dav put VILA POSJEDUJE SO BA oivi ~en pal - ma ma i ke - NA IMAWU JEZERCE I MASLIWAK STAR GODINA drom, po ~e mu je vi la i do - bi la ime. Ulaz vi le "bra ni" bron za na sta tua bo giwe Ate le oba vi je ne u tu ni ku od mer me ra. Unu tra{wost odi {e de ka den ci jom ko ja je u skla du sa "bel epok" di - zaj nom vi le - ve li ke dne vne so be, ogro mni lus te ri, fran cus ki stil vra ta i por tre ti iz. vi je ka, ko ji pre - kri va ju ~i ta ve zi do ve. Bi bli ote ka sa drve nim pa ne li ma sa dr`i vi {e od. kwiga o flo ri i na - tu ra li zmu, ukqu~u ju }i i sta ri spis o bo ta ni ci iz. go di ne, vri je dan ne ko - li ko sto ti na hiqada evra. Sa ma vi la ima po vr{i - nu od. kva dra tna me tra sa so ba i broj nim dru - gim pros to ri ja ma. FRANCUSKA De set pri pa dni ka de sni ~ar - skih or ga ni za ci ja uha p{e no je na ju go is to ku Fran cus ke i u Pa ri zu zbog sumwe da su pla ni ra li na pa de na yami je i emi gran te te ubis tva po - li ti ~a ra. Portugalija Mi nis tar ka od stu pi la zbog `rta va po `a ra LI SA BON - Mi nis tar ka unu tra{wih po slo va Por tu ga - li je Kon stan sa Ur ba no de So - usa po dni je la je os tav ku na kon {to je u po `a ri ma u toj zemqi stra da lo vi {e od qudi u dvi je naj ve }e ne da vne pri ro dne ka tas tro fe. Ur ba no de So usa je na ve la u os tav ci da je na kon po `a ra ko ji su po go di li Por - tu ga li ju "sma tra la da ne pos to - je po li ti ~ki i li ~ni uslo vi za nas ta vak obavqawa du `nos ti". Broj qudi ko ji su od ne djeqe po gi nu li u po `a ri ma u Por tu - ga li ji po ras tao je ju ~e na, dok je oso ba po vri je e na, sa - op {ti le su vlas ti, upo zo riv - {i da }e broj mrtvih ras ti. U Por tu ga li ji je tro dne vna na - ci onal na `a lost. Ja vnost je gwe vna, a opo zi ci ja pri tis ka vla du da obja sni za {to zva ni - ~ni ci ni su spri je ~i li tra ge - di ju sa mo ~e ti ri mje se ca na kon {to je qudi po gi nu lo u ta da{wim po `a ri ma. BELGIJA Zgra da "Evro pa" u Bri se lu, pre dvi e na za odr`a vawe sa mi ta Evrop ske uni je, eva - ku isa na je ju ~e dru gi put za se dam da na na kon {to je ne - kim qudi ma po zli lo od he - mij skih ispa rewa. LO[A VIJEST Honolulu Ha va ji blo ki ra li Tram pa HO NO LU LU - Ha vaj ske vlas ti su blo ki ra le su set res tri kci ja za pu to vawa u SAD, ne ko li ko sa ti po {to je tre ba lo da stu pe na sna - gu. Sud sko vi je }e je odo bri - lo zah tjev Ha va ja da se blo ki ra fe de ral na vla da u po ku {a ju da uve de za bra nu ulas ka u SAD dr`avqani - ma ^a da, Ira na, Li bi je... Su di ja De rik Vot son je obja snio da ure dba pred sje - dni ka Do nal da Tram pa sa dr`i po tpu no is te ne dos - tat ke kao i pret ho dna. PE KING - Ki nes ki pred - sje dnik Si \in ping po ru ~io je ju ~e u go vo ru na otva rawu. kon gre sa Ko mu nis ti ~ke par ti - je Ki ne da je ta zemqa "us ta la, pos ta la bo ga ta i sna `na" i na ja vio da }e voj ska Ki ne do sre di ne ovog vi je ka bi ti "na naj vi {em svjet skom ni vou". Kon gre su pri sus tvu je. de le ga ta iz svih kra je va Ki ne ko ji su iza bra ni me u mi li - ona ~la no va par ti je. - So ci ja li zam sa ki nes kim ka ra kte ris ti ka ma za ko ra ~io je u no vu eru. Bi }e to era u ko joj }e mo obe zbi je di ti odlu ~nu po - bje du u iz gradwi umje re no na - Kineski predsjednik Si \inping poslao jasnu poruku svijetu Ki na us ta la, pos ta la bo ga ta i sna `na pre dnog dru{ tva i sve op {tih na po ra da iz gra di mo ve li ku mo der nu so ci ja lis ti ~ku zemqu. Ovo }e ta ko e bi ti era u ko joj }e se vi dje ti da se Ki na pri - bli `a va li der skoj po zi ci ji u svi je tu - is ta kao je Si. Ka zao je da su "po tre be da qudi `i ve boqe sve ve }e ne sa mo u po gle du ma te ri jal nih i kul tur nih po tre ba". - Ras tu i wiho vi zah tje vi za de mo kra ti jom, vla da vi nom za ko na, pra vi ~no{ }u i prav - dom, bez bje dno{ }u... - re kao je Si. On je na ja vio "po tpu nu re - for mu voj ske na naj vi {em svjet skom ni vou do sre di ne. vi je ka". Dru ga po sna zi eko no mi ja svi je ta ne odus ta je od stra te gi - je "Je dan po jas, je dan put", od daqih in ves ti ci ja u zemqi i dru gim dr`a va ma. Ovo go - di{wi kon gres Ko mu nis ti ~ke par ti je Ki ne se odvi ja u tre - nut ku ka da svi po ka za teqi go - vo re da ki nes ka pri vre da ras te i daqe, te da ne ma ni ka - kvih pro ble ma da to ove go di ne bu de, od sto. Po red ras ta eko - no mi je, Ki na go di{we stva ra mi li ona no vih ra dnih mjes - ta i ima rast bru to dru{ tve - nog proi zvo da od se dam od sto.

18 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: NO-/ od... godine Mje{oviti Holding "ERS" MP a.d. Trebiwe ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale OGLA[AVA drugu prodaju vozila putem javne licitacije Red. Naziv vozila Registarski Godina Po~etna Napomena br. broj vozila proizvodwe cijena za licitaciju (KM). Lada karavan T-T- Havarisano. Zastava rival NEW NHPK -T-. Lo{ motor, nekompletno. Iveko rival - -J-. Kompletno. TAM E-T-. Lo{ ko~ioni sistem Licitacija }e se odr`ati dana,... godine, u krugu skladi{ta Sumbulovac sa po~etkom u ~asova. Vozila se mogu pogledati isti dan od do ~asova. Vozila se prodaju u vi enom stawu te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka licitacije dostave dokaz o uplati % od vrijednosti po~etne cijene vozila. Uplata se mo`e vr{iti na licu mjesta ili na `iro-ra~un broj --- kod NLB Banke AD Bawaluka. Na~in i rok pla}awa kupoprodajne cijene regulisa}e se posebnim ugovorom. Ukoliko kupac u roku od dana od dana javne prodaje ne uplati kupoprodajnu cijenu u KM postignutu na licitaciji, gubi pravo na povrat kaucije. Porez i ostale tro{kove snosi kupac. Kontakt osoba \uki} Goran, tel. /- BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BAWALUCI Broj: I I Bawaluka,... godine Za Komisiju Ne eqko Marjanovi} OGLAS Kod ovog suda je dana,... godine, u predmetu Broj: I I doneseno Rje{ewe o izvr{ewu kojim se odre uje izvr{ewe na prijedlog tra`ioca izvr{ewa "Banka Srpske" a.d. Bawaluka - u likvidaciji, Aleja Svetog Save br., Bawaluka, zastupano po advokatu Rado{evi} Du{ku Ul. \ure Damjanovi}a Bawaluka protiv izvr{enika Milovanovi} Bratislave, Ul. Beogradska br. Bawaluka ODRE\UJE SE IZVR[EWE na pokretnim stvarima izvr{enika koje se zateknu na adresi Beogradska br. Bawaluka zapqenom, procjenom i prodajom, radi namirewa potra`ivawa tra`ioca izvr{ewa u iznosu od., KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana,... godine, kao dana dospije}a mjenice pa do isplate i do naknade tro{kova ovog izvr{nog postupka u iznosu od., KM. Navedeno Rje{ewe o izvr{ewu se dostavqa izvr{eniku Milovanovi} Bratislavi, te se dostava ima smatrati izvr{enom protekom roka od dana nakon dana objavqivawa. Sudija Vesna Mi{i} POUKA: Protiv ovog rje{ewa dozvoqen je prigovor ovom sudu u roku od dana po prijemu istog. Prigovor ne zaustavqa tok izvr{nog postupka. Na osnovu ~lana. Statuta Agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Ugqevik (broj / od..) i ~lana. Odluke o osnivawu Agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Ugqevik (broj --/. od..), a u vezi sa ~lanom. Zakona o radu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: /), direktor Agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Ugqevik r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta I - Direktor Agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Ugqevik raspisuje Javni konkurs za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre eno vrijeme, i to:. Zamjenik direktora... izvr{ilac. Stru~ni saradnik za pra}ewe javnih poziva, izradu i implementaciju projekata... izvr{ilac II - Opis poslova i zadataka Opis poslova i radnih zadataka ure en je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Ugqevik (broj / od..). III - Op{ti uslovi. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,. da je stariji od godina,. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,. da nije osu ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe navedenih poslova,. da nije otpu{tan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavqivawa konkursa,. da nije pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine po~iwene na podru~ju biv{e Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom ~lan IX Ustava BiH, IV - Posebni uslovi. VSS, dru{tvenog ili ekonomskog smjera sa najmawe () jednom godinom radnog iskustva uz posjedovawe rukovodnih i organizacionih sposobnosti.. VSS, ekonomskog smjera sa najmawe () jednom godinom radnog iskustva u struci i poznavawe rada na ra~unaru. V - Potrebni dokumenti. Prijava na Javni konkurs mora da sadr`i ta~ne podatke o radnom mjestu i objavqenom konkursu, li~ne podatke, podatke o obrazovawu, radnom iskustvu kao i posebne izjave o ta~nosti ovih podataka kandidat potvr uje svojim potpisom uz napomenu da je propisom koji reguli{e radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u slu~aju da prilikom zasnivawa radnog odnosa pre}uti ili da neta~ne podatke koji su zna~ajni za zasnivawe radnog odnosa. Prilikom podno{ewa prijave kandidat je du`an dostaviti dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova.. Kao dokaz o ispuwavawu op{tih uslova kandidat prila`e fotokopiju li~ne karte i uvjerewa o dr`avqanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat: a) nije pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine po~iwene na podru~ju biv{e Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - ~lan IX Ustava BiH, b) nije osu ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u op{tinskoj upravi, ne starije od {est mjeseci, v) nije otpu{ten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bih, tri godine prije objavqivawa konkursa.. Kao dokaz o ispuwavawu posebnih uslova kandidat prila`e fotokopije: a) diplome o zavr{enoj stru~noj spremi, (kandidat koji je visoko obrazovawe stekao po Bolowskom sistemu studirawa uz diplomu dostavqa i dodatak diplome, a ako visoko{kolska ustanova dodatak diplome nije uop{te izdala, kandidat je du`an dostaviti uvjerewe visoko{kolske ustanove da dodatak diplome nije izdat, odnosno da se ne izdaje). b) dokaz o radnom iskustvu (potvrda, rje{ewe ili drugi akt iz koga se vidi sa kojom stru~nom spremom i u kom periodu je ste~eno radno iskustvo). v) dokaz o poznavawu rada na ra~unaru. Sa svim kandidatima koji budu ispuwavali uslove komisija }e obaviti razgovor intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni te je potrebno u prijavi navesti kontakt telefon. VI - Kandidat koji bude izabran po javnom konkursu du`an je da u roku od sedam dana od dana prijema obavje{tewa komisije dostavi dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave i uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti. VII - Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je dana od dana objavqivawa konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Ugqevik, Trg Dra`e Mihailovi}a, Ugqevik sa naznakom: Javni konkurs za popunu upra`wenog radnog mjesta u Agenciji za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Ugqevik. Kontakt tel. /-. VIII - Javni konkurs bi}e objavqen na oglasnoj tabli Zavoda za zapo{qavawe RS poslovnica Ugqevik i u dnevnom listu "Glas Srpske". REPUBLIKA SRPSKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MSP DIREKTOR AGENCIJE OP[TINE UGQEVIK Broj: / Milorad Jovi~i} Datum,... g Ugqevik

19 Bawaluka Informacije Hitna pomo}, - Vatrogasci Policija, - Univerzitetski klini~ki centar RS - Poliklinika - Autob. stanica stanica - Aerodrom Bawaluka - Biletarnica (centar) - Elektrokrajina - Kvar. na telefonima VODI^ Gradsko grobqe JK a.d. - Meteorolo{ka stanica - S.O.S. telefon Vodovod - ORDINACIJE Deamedika - Bolnica za `ene i porode "Jelena" HOTELI "Palas" - "Fortuna" - Vijesti iz porodili{ta djevoj~ica dje~aka Podr{ka osobama sa invaliditetom No ve ram pe ru {e pre pre ke U u`em cen tru gra da, na osam lo ka ci ja, bi }e iz gra e no no vih ram pi za la k{e kre - tawe li ca sa in va li di te tom, ko je }e omo gu }i ti da bez bje dno si u sa tro to ara i pre u uli cu. - Gradwa ram pi po ~e }e kra - jem ove se dmi ce i pla ni ra no je da ra do vi bu du go to vi za de set da na. Ciq nam je da for mi ra - mo cje li nu ko jom }e bi ti me u - so bno po ve za ni tro to ari, pje {a ~ki pre la zi i pje {a ~ke po vr{i ne u u`em cen tru gra da - re kli su u Odjeqewu za sao - bra }aj i pu te ve. Na po me nu li su da }e ram pe bi - ti iz gra e ne na ukr{tawu Bu le - va ra ca ra Du {a na i Knin ske uli ce; Ma ri je Bur sa} i Knin - ske; Mi la na Te pi }a, Knin ske i Vi dov dan ske; Mi la na Te pi }a i Ni ko le Te sle, te Vi dov dan ske uli ce i Gr~ke uli ce. - Ta ko e, ram pa ma }e bi ti po - ve zan tro to ar u Vi dov dan skoj uli ci sa ser vi snim pu tem do GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. zgra de Po {te i do ho te la "Bo - sna", te ula zom na par king na Trgu srpskih ju na ka - na ve li su u ovom odjeqewu i do da li su da }e iz gradwa ko {ta ti. KM. V. P. Po boq{awe sa radwe se na ro ~i to vi di kroz rje {a vawe pro ble ma i pri ori te tnih pi tawa na po dru ~ju wiho vih na seqa, ka za li u Grad skoj upra vi PI [E: SAWA AMIYI] sa nja a glas srpske.com Izbori No vi ~la no vi za sa vje ta mje snih za je dni ca bi ra ni su u mar tu ove go di ne. Svo je kan di da te ta da je pre dlo `i lo pre dla ga ~a i to de set po li ti ~kih par - ti ja, ~e ti ri udru `ewa gra - a na i gru pa gra a na. Pre ma po da ci ma iz Grad ske izbor ne ko mi si je na lis ta - ma je bi lo. kan di da ta, a u sa vje te mje snih za je dni - ca iza bra no je ~la no va. Efe kti izbo ra no vih ~la no va sa vje ta mje snih za je - dni ca ve} u prvih {est mje se - ci wiho vog ra da da li su re zul ta te, a u rje {a vawu pro - ble ma na ja kti vni ji su pred - sta vni ci gra a na u na seqima Ro suqe, Dra go ~aj i Obi li }e vo dva. Pre ma po da ci ma iz Grad - ske upra ve do. okto bra ove go - di ne sa vje ti mje snih za je dni ce odr`a li su uku pno sje dni - ca, a u na ja kti vni jim na - seqima osam. Me u tim, ka ko na vo de iz Grad ske upra ve, u ovom pe ri odu ni je odr`an ni - je dan zbor gra a na ko ji su svo je no ve pred sta vni ke sa vje ta bi - ra li u mar tu. Pre ma ri je ~i ma grad skih vlas ti ot kad su iza - bra ni no vi pred sta vni ci sa - vje ta pri mje tno je po boq{awe sa radwe mje snih za je dni ca sa Grad skom upra vom. - To se na ro ~i to vi di kroz pla no ve za rje {a vawe pro ble - ma i pri ori te tnih pi tawa na po dru ~ji ma ko ja se ti ~u wiho - NIJE BILO ZBOROVA GRA \ANA Izbor no vih ~la no va sa vje ta da je re zul ta te Oja~ana uloga mjesnih zajednica vih na seqa - ka za li su u Grad - skoj upra vi. Pred sje dnik Sa vje ta mje - sne za je dni ce Ro suqe Si ni {a Mrko bra da re kao je da se sa vje - ti sas ta ju ka da tre ba ras - pravqati o rje {a vawu in - fras tru ktur nih pro ble ma, ali i ka da or ga ni zu ju dru ge akti - vnos ti, kao {to su akci je ko je se ti ~u po mo }i qudi ma. - Sa vjet ni je pra vno ti je lo, ta ko da je sve {to ra di mo vo - lon ter ski, ali i na {e hti jewe da po boq{a mo uslo ve za `i vot u na {em na sequ. Oba ve za je mno go i qudi su za po sle ni, ali uvi jek na e mo vre me na ka - Tri mjesne zajednice na ja kti vni je u rje {a vawu pro ble ma FO TO: AR HI VA da je to po tre bno - ka zao je Mrko bra da. Pre ma wego vim ri je ~i ma, sa vjet ni je u mo gu }nos ti da ra - di na ve li kim pro je kti ma, ali i tim ma lim stva ri ma ko je ura di do pri ne se po boq{awu, {to se odmah pri mi je ti. - Po dr{ku ima mo i od grad skih vlas ti, ta ko da {ta god mo `e mo ura di mi je da ima mo boqe sao bra - }aj ni ce, vi {e par ko va i klu pa - re kao je Mrko bra da. KOMUNALIJE I PUTEVI NAJ^E[]I PROBLEMI Pred sje dnik Sa vje ta mje - sne za je dni ce Obi li }e vo dva Dar ko Mi la ko vi} ka `e da su u posqedwa dva mje se ca odr`a li {est sje dni ca. Ugla vnom su ras pravqali o ko mu nal nim pro ble mi ma po zah tje vu mje {ta na, a sas tan ci se odr`a va ju pe ri odi ~no za - vi sno od pro ble ma ko ji se po ja ve. Po se bno su po no sni na pro je kat gradwa igra li - {ta i pos tavqawe ogra de oko {ko le. Ro ta ri klub }e idu }e go di ne u~es - tvo va ti u sadwi drvo re da u Bawalu - ci na lo ka ci ji ko ju odre di Grad ska upra va. Do go vo re no je to na ju ~e ra{wem sas tan ku gra do na ~el ni ka Igo ra Ra - do ji ~i }a, gu ver ne ra dis tri kta / Ro ta ri klu ba Ar noa Kron ho fe ra, te pred sta vni ka Ro ta ri klu ba "Glo ri - ja" Bawalu ka. Ra do ji ~i} je po hva lio do sa da{wu sa radwu sa bawalu ~kim Ro ta ri klu bom, ko ji je do sa da do ni - Grad ukratko Rotari klub poma`e sadwu jo{ jednog drvo reda rao oko. KM. Kron ho fer je na ja vio da }e Ro ta ri klub i ubu du }e po ma ga ti do na ci ja ma. V. P. KUD-ovi dos tavqaju programe rada Odjeqewe za kul tu ru, tu ri zam i so - ci jal nu po li ti ku Grad ske upra ve po zva lo je udru `ewa iz oblas ti kul - tur no-umje tni ~kog ama te ri zma da dos ta ve go di{we pro gra me ra da za. go di nu, kao i iz vje {ta je o ra du za. go di nu. Ovi po da ci su ne op ho dni za izra du Pro gra ma su fi nan si rawa kul tur - no-umje tni ~kog ama te ri zma, pro gra - ma i pro je ka ta iz oblas ti kul tu re za. go di nu. Rok za dos tavqawe go - di{weg pro gra ma je. no vem bar, a rok za iz vje {taj o ra du udru `ewa je. de cem bar. go di ne. J. [. MATI^NI URED Ro eni: Iva na Gvoz di}, k}i Ve li bo ra i Ja - sne; Ma ri na i Ka ta ri na Pa vi ~i}, k}e ri Ne de i Kris ti ne; Mi la Ni - {i}, k}i Igo ra i Da ni je le; He le na Ili}, k}i Da li bo ra i Tawe; Le na Dra {ko vi}, k}i Mar ka i Ve sne; Ste - fan ]ur ~i}, sin Sve to li ka i Ran ke; Duwa Jan ko vi}, k}i Ve li mi ra i Mir ja ne; Ti ja na Bro }i lo vi}, k}i Dra ga na i Bo `a ne; Sa ra Mir ni}, k}i Va se i Bo ja ne; Va si li je Su kur, sin Dra ga na i Ran ke.

20 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Kultura Me u na ro dni mu zi ~ki fes ti val Bawalu ~ki horski susreti od. do. okto bra BAWALU KA - Me u na ro dni hor ski fes ti val "Bawalu ~ki hor - ski su sre ti " bi }e odr`a ni od. do. okto bra. ^etrnaesto iz dawe fes ti va la, ~i ji je osni va~ i or ga ni za tor Srpsko pje va ~ko dru{ tvo "Je din stvo", ugos ti }e ho ro va ko ji }e nas tu pi ti u Hra mu Hris ta Spa si teqa i kon cer tnoj dvo ra ni Ban - skog dvo ra Kul tur nog cen tra. Kon cert hor ske du ho vne mu zi ke na javqen je za sve ~a no otva rawe u ~a so va u Hra mu Hris ta Spa si teqa ka da }e se pred sta vi ti Hor sve {te ni ka Epar hi je bawalu ~ke i Mje {o vi ti hor SPD "Je - din stvo". Oba an sam bla nas tu pi }e pod di ri gen tskom pa li com Ne mawe Sa vi }a. A. G. Kwiga po na{em izboru Zoran Solomon Zlatno doba ^arli ^aplin Svijet pozornice PRI JE DOR - Pred sta va "Sve o `e na ma", po tek stu Mi - re Ga vra na i u re `i ji Dar ka Cvi je ti }a, pre mi jer no }e bi ti izve de na. okto bra u Po zo ri - {tu Pri je dor. Na kon fe ren ci ji za no vi - na re u su sret pre mi je ri di re - ktor po zo ri {ta Zo ran Ba ro{ je pot vrdio da }e na pre mi je ri pred sta ve bi ti i autor tek sta Mi ro Ga vran. Komad Mire Gavrana na repertoaru Pozori {ta P - On je u ovom tre nut ku je - dan od naj zna ~aj ni jih dram skih pi sa ca ne sa mo u Hrvat skoj ne go i na eks-ju go slo ven skim pros to - ri ma i po wego vim tek sto vi ma je do sa da izve de no vi {e od pre mi je ra {i rom Evro pe i svi - je ta - is ta kao je Ba ro{. Re `i ser Dar ko Cvi je ti} sma tra da je glu ma ~ka eki pa us - pje la da pri pre mi je dnu vrlo zah tje vnu pred sta vu, ko ja bi "Sve o ` PRE MI J. OKTO tre ba lo da za do voqi qubi teqe po zo ri {ta. - Ri je~ je o tek stu maj sto ra dra ma tur gi je i da bis te mu mo - gli bi ti ra vni, mo ra te ima te maj sto re oko se be, a ja sam imao sre }e da imam ta kve glu mi ce oko se be od ko jih sva ka no si po pet ulo ga, ta ko da pri ~a do bi ja in te re san tan dra ma tur {ki za - plet - re kao je Cvi je ti}. U pred sta vi igra ju Mi re - Kon cert u Ban skom dvo ru u Bawalu ci ^oli}-zeli} i Kecman ukrstili iskustva BAWALU KA - Kon cert pi ja nis tkiwe Sawe ^o li}-ze li} i sa kso fo nis te Dra {ka Ke cma na odr`an je u Ban skom dvo ru Kul tur nom cen tru u Bawalu ci. Pu bli ka je u`i va la u izvo ewu is ku snih mu zi ~a ra. Sawa ^o li}-ze li} je pro fe sor mu zi ke za po sle na u Mu zi ~koj {ko li u Bawalu ci. Ve} go di ne je nas ta vnik, ko re pe ti tor, umje - tni ~ki vo a "Li ber tan ga", bek vo kal, aran `er, vo kal ni pe da - gog glum ci ma u Na ro dnom po zo ri {tu RS i "Ja zav cu". Dra {ko Ke cman sa kso fon svi ra od. go di ne i nas tu pao je na yez fes ti va li ma u Beo gra du, Za gre bu, No vom Sa du te svi rao u Big ben du Ra dio-te le vi zi je Sa ra je vo. Od. go di - ne `i vi u Ka na di. (Agen ci je) Po klon ~i ta oci ma "Gla sa Srpske" Besplatne ulaznice za "Swe {ka" BAWALU KA - Re da kci ja "Gla sa Srpske" i bawalu ~ki "Si ne pleks Pa las" na gra u ju ~i ta oce ula zni ca ma za film "Swe {ko". Za in te re so va ni tre ba da u de vet ~a so va po zo vu broj te le - fo na /-, a dva naj br`a do bi }e po dvi je ula zni ce za da na{wi ter min u. ~a so va. Ri je~ je o fil mu ko ji je snimqen pre ma is to ime nom hit tri le ru po pu lar nog nor ve {kog pis ca Jua Ne sbea. A. G. Us pjeh pis ca Yorya Son der sa Bukerova nagrada za ro man o Linkolnu LON DON - Ame ri ~ki pi - sac Yory Son ders osvo jio je ovo go di{wu Bu ke ro vu na gra - du za ro ma n "Lin coln in the Bar - do" i ta ko pos tao dru gi Ame ri ka nac ko jem je do di jeqena. Kwiga go vo ri o `a - los ti Abra ha ma Lin - k o l n a po sli je smrti si na i odlas ci - ma na wegov grob. ^la - no vi `i ri ja su po hva li li ro man kao "po - tpu no ori gi na lan" i "du bo ko po tre san". Na gra du je uru ~i la voj vot kiwa od Kor nvo la Ka - mi la. - Hva la vam za ovu ve li ku ~ast ko je }u, na dam se, nas - ta vi ti da bu dem vri je dan kroz os ta le mo je ra do ve do kra ja mog `i vo ta - izja vio je Son ders pri li kom pri mawa na gra de. Son ders je re - kao da je ide ju za ro man imao go di na pri je ne go {to ga je na pi sao. (Agen - ci je) Pjesnik Ratko Petrovi} za Glas Srpske u susret gostovawu Kad dru{ tvo oz dr po ezi ja }e opet pos jezik me u qudim Svi i tra ga ju za ne kim emo ci ja ma. Ne na la ze se sve u po ezi ji, ne na la ze se sve u ne kim po zi ti vnim aspe kti ma ve za. Svi smo dru ga ~i ji. Bi tno je da bu de mo is kre ni pre ma se bi o to me {ta je to {to za is ta `e li mo i on da }e mo bi ti sre }ni, a dru ge po {te de ti, re kao Pe tro vi} RAZ GO VA RA LA: ALE KSAN DRA MAYAR kul tu srpske.com Je dan od naj voqeni jih pje sni ka Rat ko Pe tro - vi} iz Beo gra da, na ra - dost mno go broj ne pu bli ke odr`a }e mu zi - ~ko-kwi`e vno ve ~e "Ni je dna pe sma o woj". okto bra u Ban skom dvo ru Kul tur nom cen tru u Bawalu ci. Autor {est zbir ki po ezi je, u~i teq u je dnoj osno vnoj {ko li u op {ti ni Pa li lu la, ~o vjek ko - ji iz srca, sti ho vi ma na najqe - p{i na ~in osli ka va stawa qud ske du {e i svi jes ti za " G l a s Srpske" go vo rio je o no voj zbir ci pje sa - ma "Ni je dna pe sma o Ani", pi sawu po ezi je, quba vi, mu zi ci... GLAS: Ka ko Vi opi su je te spoj mu zi ke i po ezi - je? PE TRO VI]: Po ezi ja je pro iza {la iz prvo bi tnih me lo - di ja na ro da. Me lo di ja go vo ra, prvo bi tnih re ~i, sva kog na ro da je sli ve na iz na ro dnih, is kon - skih me lo di ja. Ta mo gde je je zik ne go van u sop stve nom du hu, u wego vim re ~i ma od zvawa ma terwa me lo di ja. Kroz to se ~u je i du {a na ro da i mi sao na ro da. Za to se pri po robqavawu i ko lo ni zo - vawu na ro da prvo za brawuju obre dne, izvor ne, na ro dne pe sme i za brawuje se je zik tog na ro da, ~i me se mewa duh i mi sao na ro - da. ^ak i mewawem je zi ka se uni {ta va na ~in mi{qewa je - dnog na ro da. Ta ko da su, ne sa mo me u so bno prot ka ne po ezi ja i mu zi ka, ve} i us ko po ve za ni sa sa mim ~o ve kom. Ko smo, de {i - fru je mo kroz to {to nas do ti ~e. GLAS: Obja vi li ste {est zbir ki po - ezi je. Posqedwa je tek iza {la iz {tam - pe. [ta ~i ta oce o~e - ku je u "Ni je dnoj pe smi o Ani"? PE TRO VI]: Ve se lin Pet ko - vi} je naj - za - U~iteqi nemaju prava na gre {ke GLAS: [ta vi di te kao naj ve }e bo gat stvo ko je u se bi no si Va {a pro fe si ja - bi ti u~i teq? PE TRO VI]: Bo gat stvo je u~es tvo va ti u ne ~i jem odras tawu, usme - ra vawu na ne ke pra ve i zdra ve vre dnos ti. Bi ti bi tan deo ne ~i jeg `i vo ta. Za hte va da se u sva kom tre nut ku bu de boqi ~o vek, jer si pri mer, jer si uzor i to je ono {to i u~i teqa ople mewuje i mewa. De ca ima ju pra va na gre {ku i gre {ke se o~e ku ju, ne bi li se gra di lo ka boqem i u~i lo (o se bi, `i vo tu), dok u~i teqi ne ma - ju pra va na ika kve ozbiqne gre {ke. U~e ni ci obo ga }u ju ono ga ko se ba vi ovom pro fe si jom u sva kom se gmen tu obra zo vnog pro ce sa, te je za is ta te {ko iz dvo ji ti je dnu stvar kao naj ve }e bo gat stvo. slu `ni ji {to kwiga pos to ji. Zbog to ga sam i re {io da kre - nem sa pro mo ci jom od Bawalu ke. Svo jom voqom i sred stvi ma se za lo `io za os tva rewe ove kwige. Kwiga pred stavqa je dan pre sek svih ra ni jih kwiga, uz ne ke pe sme, crti ce i pri ~e ko je do sa da ni - su bi le u pret ho dnim kwiga ma. Pe sme su po Ve se li no vom i mom izbo ru. Moj deo su mo - der ni je, a on je bi rao ra ne ra do ve, ta ko da }e za is ta za sva ko ga bi ti po mno go to ga in te re san tnog. GLAS: Mi sli te li da su na ~in `i vo ta i ra zmi{qawa u. vi je ku pu ni pre pre ka u pre po zna vawu pra ve quba vi i is tin skih vri je dnos ti? NE TRE BA OSU \IVATI, POGOTOVO U OVAKVA VREMENA PE TRO VI]: Svi i tra ga ju za ne kim emo ci ja ma. Ne na la ze se sve u po ezi ji, ne na la ze se sve u ne kim po zi ti vnim aspe kti ma ve za. Svi smo dru ga ~i ji. Bi - KO SMO, DE [IFRUJEMO KROZ TO [TO NAS DOTI^E Pe tro vi}: Qubav da je, ne pi sawe FO TO: AGEN CI JE tno je da bu de mo is kre ni pre ma se bi o to me {ta je to {to za is ta `e - li mo i on - da }e mo bi ti sre }ni, a dru ge po {te de - ti. Sve je to sa qud skog spek -

21 rijedor e na ma" ER NO BRA la Pre do je vi}, Sa bi na Ha li - lo vi} i Je le na Se ksen, a mu zi - ku za pred sta vu je ura dio Igor Motl. Ba ro{ je na ja vio i no vu pre mi je ru u. se zo ni za. no vem bar. - Ri je~ je o pred sta vi "La - `a i pa ra la `a" u re `i ji \ur - e Te {i} i pre mi je ra je za ka za na na Evrop sku no} tea - tra - do dao je Ba ro{. S. Ta. u Bawaluci avi, tati a tra. Di gne mo nos, pa ne ke de li - mo na vi {e i ni `e, me u tim - kom pli ko va na smo bi }a i ne mo - ra mo svi de li ti is te vre dnos ti, ni ti ima ti is te po tre be. U re - du je na ne sve snom ni vou `e le ti si gur nost ko ju pru `a mu `jak za - rad boqe {an se za op sta nak po - tom stva. U re du je bi ra ti na prost, `i vo tiwski na ~in par - tner ku, za vi sno od wene ana to - mi je. Mo `da na kon to ga ide i ra zvoj ose }awa ne ke vi {e vrste? Ne zna mo. Ni smo oni. Ne tre ba osu i va ti. Po go to vo u ova kva vre me na. GLAS: [ta Va ma kao ~o - vje ku, da je po ezi ja, tj. pi sawe po ezi je? PE TRO VI]: Ni {ta do mo - gu }nos ti da ne ko me sa op {tim {to ose }am, na po me ne mo `da naj pri ro dni ji na ~in. Da kle, ni - {ta {to i dru gi ma ne do - zvoqava, da kroz sop stve nu ili tu u re~ po ru ~e ne ko me ne {to. I to je naj va `ni je. Sve os ta lo je su je ta. Ego ob mawivawe. Ne vi - dim ni ve li ku na gra du, ni ve li - ku ka znu. Ne vi dim ni {ta mis ti ~no, ni ti po se bno u to me da ne ko pi {e. Ima ra zli ka u kva li te tu i to je to. Ne ma ni ~eg po se bnog. Ko li ko i ka ko ose }a{, ta kva }e ti bi ti po ezi ja. Tre ba ima ti sre }e da se na i e da nas na oso bu, sa mo sve snu, zre lu, ve li ku, svo ju, ra zre {e nu (u odno su na pri mat bi olo gi je i {e ma ti ku upa ri vawa) i ne vi dim ra zlog da iko on da ne bu de pe snik. Qubav da je, ne pi sawe. A, ne mo ra se ni pi sa ti o quba vi. Mo `e se pi sa - ti i ka da te iz da qubav, oso ba i `i vot. Je dna ko do bro. Ili o hiqadu dru gih te ma. Pi sawe po - ezi je je sa mo zdra va ko mu ni ka ci - ja, otvo re na, ka kve bi tre ba lo da ima, na za da na{we dru{ tvo nez - drav na ~in. Kad dru{ tvo oz dra - vi, po ezi ja }e opet pos ta ti jo{ je dan je zik me u qudi ma. Sajam [tand RS u zna ku Fi li pa Vi{wi}a BEO GRAD - Pred sta - vni{ tvo Re pu bli Re ke pu Srpske bli Srpske u Srbi ji u pred Srbi sta ji vi pred }e na sta. - vi me }e u na na ro dnom. me beo u na grad ro dnom skom beo saj mu grad kwiga skom naj saj zna mu ~aj kwiga ni ja naj iz dawa zna ~aj iz ni Srpske ja iz dawa or ga ni iz- zo Srpske va no, na or je ga dnom ni zo re va pre no, zen na- ta je dnom ti vnom re pre {tan zen du, ta ti ko ji vnom }e bi {tan ti u du, zna ko ku ji }e go di bi na ti od u ro zna ewa ku Fi li go pa di Vi{wi}a. na od ro - ewa U ha Fi li li dva pa Vi{wi}a. Beo grad skog saj U ma ha li bi }e dva pred Beo stavqena grad skog naj saj ma zna ~aj bi ni }e ja pred iz dawa stavqena svih iz naj da zna va ~aj ~kih ni ja ku iz }a dawa iz Re svih pu - bli iz da ke va Srpske, ~kih ku in }a sti iz tu Re ci pu ja, - nau bli ~nih ke Srpske, i pros vje in sti tnih tu us ci ta ja, - no nau va, ~nih kao i pros i iz vje dawa tnih udru us ta - `ewa no va, kao i za du i `bi iz dawa na ko udru ji u- Srpskoj `ewa i ima za du ju `bi i iz na da ko va ji ~ku Srpskoj dje la tnost. ima (Srna) ju i iz da va ~ku dje la tnost. (Srna) Bawaluka Bawaluka Pro mo vi sa na Pro zbir mo ka vi Ale sa kse na Jan zbir ko ka vi }a Ale kse Jan ko vi }a BAWALU KA - Prva zbir BAWALU ka po ezi KA je "Crne - Prva ri je - zbir ~i" Ale ka po kse ezi Jan je ko "Crne vi }a ri pro je - mo ~i" vi Ale sa na kse Jan je ko u vi sta }a nu pro u- Kor mo vi du sa na na {koj je u u sta Art nu klu u- bu Kor Pros du na tor. {koj u Art klu - bu Od Pros "Crne tor. ri je ~i" ~i ta oci mo Od gu "Crne da o~e ri ku je ju ~i" ek ~i splo ta oci ra - ci mo ju gu ra da zli o~e ~i ku tih ju men ek splo tal nih ra - sli ci ju ka, ra zli quba ~i vi tih i men de pre tal si nih je sli kroz ka, poluautomatsku quba vi i de pre for si je- mu, kroz ba{ poluautomatsku ka ko je nas ta for la i- ova mu, zbir ba{ ka. ko (Agen je nas ci je) ta la i ova zbir ka. (Agen ci je) Kwi`evnost Kwi`evnost No vo iz dawe No ro ma vo na iz dawe no ro ma be lov na ca no Mak be sve lov laca BEO GRAD - Ro man en - gles BEO kog GRAD no be lov Ro ca man Yona en gles Mak sve kog la no Ku be ci lov ja ca "Isu Yona so vo Mak {ko lo sve vawe" la Ku obja ci ja vi "Isu la je so na vo srpskom {ko lo vawe" je zi obja ku Iz vi la da va je ~ka na ku srpskom }a "Sa miz je zi dat ku B". Iz da va ~ka ku Pri }a "Sa ~a miz ro ma dat na B". po ~iwe u be Pri zi me ~a noj ro ma zemqi na po ~iwe u ko joj svi be zi go me vo noj re {pan zemqi ski i ko u ko joj - svi ju iz go bje vo re gli {pan ce pris ski ti ko `u ju bro iz do bje vi ma, gli ce do bi pris ja ju ti no `u vo bro ime do i vi iden ma, ti do tet bi i ja ju "o~is no vo te ime se" od svih iden ti sta tet rih sje "o~is }awa te se" i ve od za. svih (Ta njug) sta rih sje }awa ve za. (Ta njug) Bawaluka Nik{i} vodi~ kroz izlo`bu BAWALU KA - ^ast da kroz izlo `bu "Ta {ti na ma lih ra zli ka" Grej so na Pe ri ja pro ve de pu bli ku posqedwi put u Bawalu ci pri pa la je Da mi ru Ni - k{i }u. Stru ~no vo ewe za ka za no je za ve ~e ras za ~a so va u Mu ze ju sa vre me ne umje tnos - ti RS, gdje je izlo `bu po - gle da lo vi {e od. po sje ti la ca. A. G. PI [E: ALE KSAN DRA GLI [I] ale ksan srspske.com BAWALU KA - Tea tri iz Slo ve ni je, Aus tri je i Ma ke do - ni je gos to va li su ju ~e na Me u na ro dnom fes ti - va lu po zo ri {ta za dje - cu u Bawalu ci na ra dost broj nih ma li - {a na. Glum - ci Mi nitea tra iz Qubqane izve li su pred sta vu "Ka k~e ve do go dov - {ti ne", ko ju je po tek stu Per ni le Stal fet re `i rao Ivi ca Buqan. Bawalu - ~ k i m ma li {a - ni ma pred - BAWALU KA - Izlo `ba "KRUG(Q)" Zdrav ka Kruqa ko - ju ~i ne crte `i, sli ke, vi deoart otvo re na je u bawalu ~kom Ban skom dvo ru Kul tur nom cen - tru. Sli ke su ugla vnom ra e ne akri li kom na pla tnu, a crte `i ugqenom, tu {em i olov kom. - Svo ju sumwu sam po ku {ao izra zi ti na ovim pla tni ma, kar to ni ma. Sumwa stva ra sta vio se glu ma ~ki duo Jo se i Pe tja Go lec Hor vat. Naj mla i qubi teqi po zo - ri {ta ju ~e su ima li pri li ku da po gle da ju i pred sta vu "[ap- tawe pri ~a" u pro du kci ji Lut kar skog po zo ri {ta "Zemqa sno va" iz aus trij skog gra da Tu li na. Autor ski pro je kat Mi ha ele Agner, za ko ji je kos ti me i lut ke ra - di la Ur lih Hmel, do nio je za - nimqivu pri ~u na sce nu Dje ~i jeg po - zo ri {ta RS, gdje su izvo e ne sve te`wu za od go vo rom. Ne pos - tavqam pi tawa, po ku {a vam na - }i od go vor - ka zao je Kruq. Autor je sa mos tal nih izlo - `bi (Crna Go ra, Ma ke do ni ja, Bu gar ska, BiH). U~es tvo vao je na vi {e ko le kti vnih izlo `bi i me u na ro dnih li ko vnih ko lo - ni ja. Po red sli kar stva ba vi se i fil mskim i vi deo-stva ra - la{ tvom. (Agen ci je) pred sta - ve sa fes ti va la. Ova pred sta va spe ci fi ~na je po to me {to sva ki gle da lac sta vi slu {a li - ce i ta ko slu {a pri ~u. "Ma ~ak u ~i zma ma" na bawalu ~ki fes ti val sti gao je iz Po zo ri {ta za dje cu i mla de iz Skopqa. Tek st je po mo ti vi - ma is to ime ne ~u ve ne baj ke [ar la Pe roa ra dio Go ran Mi lo {ev ski, a re `i ju po tpi - su je Igor Iv ko vi}. Broj na glu ma ~ka eki pa na sce ni je o`i vje la po zna tu pri - PRAG - Ka nad - ska kwi`e vni ca Mar ga ret Atvud do bi la je u Pra gu me u na ro dnu na - gra du "Franc Kaf ka" za kwi`e vnost. Na gra da se do - djequje auto ri ma ~i ja su dje la od izu ze tne umje tni - ~ke vri je dnos ti i pri vla ~e ~i ta oce bez ob zi ra na GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. Tea tri iz Slo ve ni je, Aus tri je i Ma ke do ni je gos to va li na fes ti va lu u Bawalu ci "Ma ~ak u ~izmama" U NOVOJ AVANTURI Autor ski pro je kat Mi ha ele Agner, za ko ji je kos ti me i lut ke ra di la Ur lih Hmel, do nio je za nimqivu pri ~u. Pred sta vio se i glu ma ~ki duo Jo se i Pe tja Go lec Hor vat. Po zo ri {te iz Skopqa ra di lo pred sta vu po mo ti vi ma baj ke [ar la Pe roa Izlo ` ba Zdrav ka Kruqa u Bawalu ci Sumwa stva ra te`wu za odgovorima APLAUZI ZA GLUMCE IZ QUBQANE Na gra da za kwi`e vnost Atvudovoj priznawe "Franc Kafka" ~u, ali za ~iwenu no vim za ~i - ni ma ko ji joj da ju sa svim dru gu di men zi ju. U ma ke don skoj ver - zi ji pa me tni i do vitqivi ma - ~ak Maks za po ~iwe no vu avan tu ru ta ko {to je dne ve ~e ri spa sa va dvi je ~a ro bne ~i zme od zvi je ri Uzveks. Po {to bez ~i - za ma ne ma ~a ro bne mo }i, u svom bi je su zvi jer uni {ta va kraqev stvo i uz po mo} svog sa - ra dni ka ken gu ra Ye kso na ku je plan ka ko da vra ti ~i zme. ODIGRANA I PREDSTAVA "[APTAWE PRI^A" LUTKARSKOG POZORI [TA IZ TULINA Naj mla a pu bli ka u`i va la je u ovoj pri ~i o pri ja teqstvu, he roj stvu i po `rtvo va nos ti ko ja je i odra sle pod sje ti la {ta su pra ve vri je dnos ti u `i - vo tu. Glum ci Dje ~i jeg po zo ri - {ta RS, or ga ni za tor fes ti va - la, u uto rak uve ~e izve li su pred sta vu "Odi sej - San o po - vrat ku" u re `i ji Bi ser ke Ko - lev ske. wiho vo po ri je klo, na ci onal nost i kul tu ru. Atvu do va je na - pi sa la vi {e od ro ma na, pje sa ma i ese ja. Wena naj po zna ti ja dje la su " S l u - {kiwina pri ~a", po ko joj je snimqena is to ime na se ri ja, "Ma ~je oko" i "Sli je - pi ubi ca", za ko ji je. go - di ne do bi la Bu ke ro vu na - gra du. Ona je. do bi tni ca na gra de. (Agen ci je)

22 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Mozaik Glasova KUHIWA Ko tle ti sa ki mom i ko ri jan de rom g sviwskih ko tle ta kim, ko ri jan der so, bi ber ka {i ke ma sli no vog uqa ~e na bi je log lu ka g pa ra dajz pe la ta g ba re nog pi rin ~a per {u nov list Horoskop Ovan (. -.) Ne ma po tre be da da je te is hi tre - ne izja ve u su sre tu sa sa ra dni ci - ma. Boqe je da za dr`i te ono {to ima te, ne go da se os vr}e te u prav cu oso be ko ja iz gle da su vi - {e pro vo ka ti vno. Ne ko ne ispuwava va {e kri te ri ju me. Obra ti te pa`wu na zdrav stve nu pre ven ti vu i boqu wegu. Lav (. -.) Dje lu je te ra spo lo `e no i svo je ra - dne za dat ke obavqate na ru tin ski na ~in. Ne `e li te da uti ~e te na ne - ~i je mi{qewe ili odlu ku. Po ku - {a va te da ra zu mi je te ne ~i ju emo ti vnu rea kci ju, ali mo ti vi su po ne kad su vi {e skri ve ni i te {ko ih je pro tu ma ~i ti. Iz bje ga vaj te stre sne si tu aci je. Bik (. -.) No vi do ga a ji mo gu da vas uspo re u spro vo ewu po slo vnih pla no va. Va `no je da svo je ide je pla si ra te na pra vom mjes tu. Ne `e li te da vam ne ko pos tavqa no ve uslo ve, do voqno ste sa vje sni da ispu ni te svo ja obe }awa. Iri ti ra vas ne ~i je ne po vje rewe. Pri ja }e vam la k{a di je ta i bo ra vak u pri ro di. Djevica (. -.) No ve kom pli ka ci je na po slo vnoj sce ni pro izi la ze iz po ku {a ja da se os tva ri za je dni ~ki do go vor oko ra spo dje le in te re sa. Po sve ti te vi {e pa`we voqenoj oso bi i za je dni ~kim pla no vi ma. Na la zi te se u sjaj noj psi ho fi zi - ~koj for mi. Blizanci (. -.) Sa mou vje re no bra ni te svo je in te - re se, ali pos to je do da tne kom pli - ka ci je ko je ote `a va ju va{ po slo vni po lo `aj. Osje }a te ve li ki emo ti vni za nos, ali vam ne dos ta je pri li ka da izra zi te svo je na mje re. Par tner vje {to izmi ~e va {im po - zi vi ma. Priu {ti te se bi boqi tre - tman. Vaga (. -.) Uko li ko va {i pro pus ti ne ma ju ve li ki uti caj za ko na ~an bi lans, ne moj te do zvo li ti da vas ne ko op tu `u je za po slo vni gu bi tak. Bu - di te do voqno ma {to vi ti i in - spi ra ti vni u emo ti vnom su sre tu. Uvi jek pos to ji na ~in da uqe p{a te svo je ra spo lo `ewe, ra zve dri te se. Rak (. -.) Ka`wavawem dru gih, ne po tre bno ka`wava te sa mi se be. Bu di te pro - mi{qeni, dje la go vo re vi {e od ri je ~i. Par tner do bro ra zu mi je va - {e emo ti vne na mje re ko je mu dro pre }ut ku je te. Va{ izraz li ca oda je i va {e ra spo lo `ewe. Opus ti te se u do brom dru{ tvu, pri ja }e vam re - la ksa ci ja. [korpija (. -.) Sta lo vam je da opro ba te svo je spo so bnos ti u ra zli ~i tim po - slo vnim iza zo vi ma. Ima te do bar pre do sje }aj, ta ko da izne na dni su sret sa je dnom blis kom oso - bom do `ivqava te kao no vi emo - ti vni uzlet. Va `no je da po boq{a te svo ju psi ho fi zi ~ku kon di ci ju. Sviwske ko tle te po so li ti i po bi be ri ti. Kim i ko - ri jan der usi tni ti u ava - nu. Na za gri ja nom ma sli no vom uqu pro - pr`i ti isjec kan bi je li luk, do da ti kim i ko ri jan der i sta vi ti me so da se pe ~e. Ko - CIJENA RU^KA tle te ispe }i sa obje stra ne, pre li ti pa ra - dajz pe la tom i ku va ti dok te ~nost ne ispa ri. KM Ko tle te ser vi ra ti na tawir uz pri log od ba - re nog pi rin ~a i po su ti per - {u nom. Po{aqi recept recept glassrpske.com Strijelac (. -.) Ne ma po tre be da se za no si te po - gre {nim pro cje na ma o "ve li kom us pje hu", am bi ci je mo gu da vas za - ne su na po gre {no rje {ewe. Ne mo `e te da os ta ne te imu ni i ra - vno du {ni na emo ti vne "var ni ce" ko je vas po ga a ju. Obra ti te pa`wu na pra vil nu is hra nu. Jarac (. -.) Dok vi trpi te zbog ne ga ti vnih uti ca ja sa ra dni ci dje lu ju re la ti - vno bez bri `no. Bez ob zi ra na ve li ka emo ti vna o~e ki vawa, pri - hva ti te ide ju ko ju pre dla `e voqena oso ba ili ne ku "utje {nu va ri jan tu". Pod sti ~i te kod se be umje re nost, ve }u sa mo kon tro lu i to le ran ci ju. Vodolija (. -.) Oso ba ko ja vas pod sti ~e na op ti - mi zam u ra zmi{qawu ili na kre - ati vno ra spo lo `ewe, zaslu`uje va {u na klo nost i po vje rewe. Upo - tri je bi te ne ke svo je "skri ve ne adu - te" u dru{ tvu oso be ko ja vam se do pa da. Ne moj te pro pus ti ti svo ju pri li ku. Va `no je da osje }a te po - zi ti vnu in spi ra ci ju. Ribe (. -.) Ima te zna ~aj nu pre dnost u odno su na svo je sa ra dni ke, po tre bno je da se pra vil no or ga ni zu je te i us mje - ri te svo ju ener gi ju. Pos to je ra zli - ~i te ne su gla si ce u odno su sa voqenom oso bom. Me u tim, no vom ras pra vom ni {ta ne rje {a va te. Iz - bje ga vaj te si tu aci je ko je vas pre vi - {e za ma ra ju. Sudoku У празна поља распоредите бројеве од до али тако да у сваком реду и колони буду различити бројеви, а исто тако и унутар сваког квадрата h РЈЕШЕЊЕ: Б, Х, Ј, ПЛУТОНИЈУМ, ДУ, ЕВРОПА, АНОРАК, Т, АНОДА, АТИНА, АМ, АВАЛА, О, АТ, РЕП, ОЛИВЕРА, А, РАМ, БАРИТОН, КИМ, ЕМУ, АС, АДЕ, КИНА, Т, СТИЛИСТА, СА, АЈА, Е, РПА, РА, СРП, ОТА, ИНАТИ, АРОН, Н, ЛО, КРИВИ, А БОГИЋЕВИЋ.

23 REPERTOAR Vic dana BAWALUKA BIOSKOPI "SINEPLEKS PALAS" SWE[KO Uloge: Majkl Fasbinder, Rebeka triler Termini:.,.,, su bo tom i ne djeqom. PROKLETI PAS Uloge: Sr an Todorovi}, Nina Seni~ar, Jelena akcija, komedija Termini:.,.,. GEOSTORM Uloge: Yerard Batler, Abi Korni{, Ed akcija, nau~na fantastika, triler Termini:.,,. SNAGA JE U MENI Uloge: Yejk Yilinhal, Tatijana drama Termini:. Vremenska prognoza ANA KA REWINA: SJE ]AWA VRON SKOG Ulo ge: Eli za ve ta Bo jar ska ja i Ki ril Gre ben {~i dra ma Ter mi n:. LE AT HER FA CE Ulo ge: Ni kol En drus, Li li Tej ho ror Ter mi ni:. MOJ MA LI PO NI Ulo ge: sin hro ni zo va ani mi ra ni, po ro di ~ni Ter mi ni:., su bo tom i ne djeqom i BLEJD RA NER (IS TREBQIVA^ ) Ulo ge: Ra jan Go sling, Ha ri son Ford, Yared Le psi ho lo {ki tri ler Ter mi ni:, PO NO VO KOD KU ]E Ulo ge: Riz Vi ter spun, Maj kl [in, Lejk ro man ti ~na ko me di ja Ter mi ni:,. AME RI ^KI PLA ]E NIK Ulo ge: Di lan Obra jan, Maj kl Ki ton, Sa na Lej akci ja, tri ler Ter mi ni:.,. LE GO NINYAGO FILM D Ulo ge: sin hro ni zo va ani ma ci ja, ko me di ja, avan tu ra Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u. MA LI BI GFUT D Gla so vi: sin hro ni zo va ani mi ra na avan tu ra Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom.,. Ode zec kod med vje da u pro da - vni cu i pi ta: - Ima te li je dan kg bo ro vni ca? Med vjed ka `e da ne ma. I ta ko na re dna tri da na. Pe ti dan po no vo ze ka pi ta: TVRD ORAH D (sin hro ni zo va ani mi ra na avan tu ra Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u. GRO ZAN JA D Gla so vi: Ne boj {a Du ga li}, Mi na La za re ani mi ra na ko me di ja Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u. KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Koncertna dvorana, ~asova Koncert - Hajrudin Muhi}, klavir DJE^IJE POZORI[TE RS Me unarodni festival pozori{ta za djecu "Kresivo", i ~asova Teatar "Lalka" Var{ava, Poqska "Cvr~ko i mravko" (Branko Kockica),. ~asova Pozori{tance "Pu`" Beograd, Srbija MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Izlo `ba "Sta ri za na ti" auto ra Vla di mi ra \u ka no vi }a Stal na pos tav ka "Od pra is to ri je do sa vre me - nog do ba" Izlo `ba "Gqive" - izlo `e na ek spo na ta gqiva MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo `ba "Ta {ti na ma lih ra zli ka" Auto ra Grej so na Pe ri ja - Ima te li je dan kg bo ro vni ca? Med vjed ka `e: - Ako jo{ je dnom upi ta{ za bo - ro vni ce uze }u ekser i za ku ca }u te da vi si{ na gra ni. Sqede }eg da na do la zi ze ka i pi ta: - Ima te li je dan kg ekse ra? Med vjed ka `e: - Ne ma. Ze ka nas tavqa: - Ima te li je dan kg bo ro vni ca? GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. BIJEQINA MUZEJ SEMBERIJE Stal ne pos tav ke: Etno lo {ka izlo `ba Is to rij ska izlo `ba Ar he olo {ka izlo `ba TREBIWE Kul tur ni cen tar Tre biwe Izlo `ba "Sta ni {ta du ha" auto ra Ve li mi ra Ili {e vi }a PRIJEDOR KINO "KOZARA" SWE[KO Uloge: Majkl Fasbinder, Rebeka triler Termin: GEOSTORM Uloge: Yerard Batler, Abi Korni{, Ed akcija, nau~na fantastika, triler Termin: Tra~ Sun ~ano i natprosje ~no toplo Uju tro pre te `no ve dro na pla ni na ma pro hla dno u ni `im pre dje li ma mawe svje `e. U ko tlin skim pre dje li ma i oko ri je ka mjes ti mi ~na ma gla. Pri je po dne ras - tu rawe ma gle u ko tli na ma, a u os ta lim pre - dje li ma sun ~a no i br`i rast tem pe ra tu re. To kom da na sun ~a no i nat pro sje ~no to plo. Ju - tarwa tem pe ra tu ra vaz du ha od do ste pe ni, a naj vi - {a dne vna tem pe ra tu ra vaz du ha od do ste pe ni. Bawaluka Maks. Min. PROGNOZA ZA SQEDE]IH PET DANA Petak Vedro Bawaluka Doboj Zenica Sarajevo Mostar Trebiwe Bijeqina Tuzla Zvornik Pale Jutra hladnija, a to kom dana porast temperature U Srbi ji }e ju tro bi ti prete`no ve dro i svje `e sa mo u pojedinim pre dje li ma mo gu }a je sla ba obla - ~nost. U do li na ma i ko tli na ma }e bi ti hla dni je i ma glo vi to To kom da na bi }e sun ~a no i ve oma to plo za ovo do ba go di ne. Ju tarwa tem pe - ra tu ra vaz du ha od do ste pe - ni, a naj vi {a dne vna tem pe ra tu ra vaz du ha od do ste pe ni. Nik{i} o C o C Subota Nedjeqa Ponedjeqak Promjenqivo Vedro Subotica Podgorica Ki{a Novi Sad Beograd Novi Pazar Pri{tina Beograd Maks. Min. Ni{ ALADIN.INFO Utorak Ki{a o C o C Mi le Ki ti} je dva pre `i vio pucwavu Po zna ti fol ker Mi le Ki ti} do `i vio je pra vu dra mu u Wema ~koj kad je na wego vom nas tu pu izbi la pucwava izme - u dvi je kri mi nal ne gru pe iz Srbi je i Wema ~ke, pi {u srpski me di ji. Pre ma pri ~a ma o~e vi da ca in ci dent se do go - dio ne da vno, a tom pri li kom je rawen je dan mu {ka rac. - To je bio op {ti ha os. Le tje le su fla {e, sto li ce i sto lo vi. Ka da se za ~uo pu caw, Mi le je pres tao da pje va. Ni je znao {ta ga je sna {lo. Po {to je bio mrak, ni je mo gao da na slu ti da je u je dnom di je lu lo ka la obra - ~un ma fi ja {a. U sve mu to me da spa si svo ju gla vu ba cio se na pod i po krio je ru ka ma - pri ~a o~e vi dac. Pre ma wego - vim ri je ~i ma u ka fa ni je nas - tao muk i ubrzo je ule te la je po li ci ja. - Ni ko ni je smio da na pus ti obje kat. Svi su le `a li na po - du, a Mi le se sklu p~ao na bi - ni iza bubweva. La knu lo mu je ka da je vi dio or ga ne re da i ta da je us tao s po da. O~i su mu bi le pu ne su za, ba{ se upla - {io - ka `e izvor bli zak ovom slu ~a ju.

24 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je preminuo na{ dragi Danas,. oktobra. godine, navr{ava se pet tu`nih godina od kada sa nama nije na{ Dana... godine navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama na{ dragi NEDEQKO MILETI] Vje~no }e{ `ivjeti u na - {im srcima. Supruga Gordana, sin Vladimir, k}erka Sandra, zet Damir i snaha Dragana A- ML PEPO PROSEN O`alo{}eni brat Stanko sa porodicom A- G dragom Dana... godine navr{ava se pet tu`nih godina otkako nije sa nama na{ dragi SLOBODAN [OLAJA SLOBODANU od Miodraga Zori}a sa porodicom. A- M DU[AN \URA[INOVI] S qubavqu i po{tovawem, Supruga Mla enka, sinovi Zoran i Goran, snaha Radmila, unuke Jelena i Milica A- G Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak,... godine, u ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. O`alo{}ena porodica dragom Dana... godine navr{avaju se tri tu`ne godine otkako nije sa nama na{ dragi B- M Dana... godine navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama na{ dragi od porodice ^eki}. SLOBODANU A- M MILE TOPALOVI] S qubavqu i po{tovawem, Tvoji: snaha Swe`ana, unu~ad Stefan, Elena i Sergej A- G dragom Tu`no sje}awe na dragog supruga MILU TOPALOVI]A od porodice Raki}. SLOBODANU Dok `ivim ja `ivje}e{ i ti u mom srcu. Tvoja supruga Kristina A- G SRETENIJA MIRO[QEVI] dragom A- M dragoj U subotu,... godine, u ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Miladinka i sin Stefan B- G od porodice Jankovi}. SLOBODANU A- M DESANKI MAL^I] od kom{inice Spase. Nikada ne}e{ biti zaboravqena. A- ML

25 GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. Tu `nim srcem javqamo ro dbi ni, pri ja teqima i ko m{i ja ma da je u sri je du,... go di ne, u. go di ni `i vo ta na kon kra }e bo les ti pre mi nuo na{ dra gi Posqedwi poz drav dra gom su pru gu Posqedwi poz drav dra gom ocu RA DO SLAV (Rat ka) JA KOVQEVI] RA DO SLA VU RA DO SLA VU Sa hra na }e se oba vi ti u pe tak,... go di ne, na mje snom grobqu u Ra do sav skoj. Po vor ka kre }e is pred ku }e `a los ti u Ra do sav skoj u ~a so va. O`a lo{ }e ni: su pru ga Mi ra, k}er ke Adri ana i Sandra sa po ro di ca ma te os ta la ro dbi na i pri ja teqi B- M od su pru ge Mi re. B- M od k}er ke Adri ane sa po ro di com. B- M Posqedwi poz drav dra gom Posqedwi poz drav dra gom Posqedwi poz drav dra gom pun cu RA DO SLA VU RA DO SLA VU RA DO SLA VU od k}er ke San dre sa po ro di com. od unu ~a di Mie, Ale kse i Ni ko la ja. od ze to va Mi la na i Vla de. B- M B- M B- M Posqedwi poz drav dra gom ze tu Posqedwi poz drav dra gom Posqedwi poz drav dra gom dragom te~i RA DO SLA VU RA DO SLA VU RA DO SLA VU RADOSLAVU JAKOVQEVI]U od Ma rin ka i Na de Sa vi}. od bra ta No va ka, sna he Bo siqke, si nov ca Ma rin ka, si nov ke Dra ga ne sa po ro di com. A- M od sna he Mi le ve, si no va ca Mo mi ra, Da mi ra i Rat ka sa po ro - di ca ma. A- M od Vedrana, Gabriele, Mi - losave, Radenka i Kata - rine. A- M A- G

26 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima, kumovima i kom{ijama da je dana... godine, u. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi Tu`no sje}awe na Tu`no sje}awe na na{eg dragog supruga, oca, djeda, pradjeda i svekra PREDRAG (Milana) SPASOJEVI] Sahrana }e se obaviti u petak,... godine, u ~asova na grobqu u Borcu. Povorka kre}e ispred crkve u Borcu. O`alo{}eni: supruga Dragica, k}erka Dragana, zet Du{ko, sestre Gordana i Bogdana sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i prijateqi A- B. G. PETRU KECMAN -. U subotu,... godine, u ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija", polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica A- G LAZARA TE[I]A U ~etvrtak,... godine, u ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu. Voqeni nikad ne umiru dok `ive oni koji ih vole. S qubavqu i po{tovawem, Tvoji najmiliji: supruga Kosanka, k}erke Gina, Bo`ana i Gordana, snaha Brankica, unu~ad i praunu~ad A- G dragom bratu dragom bratu dragom priki dragom kom{iji dragom priki Tu`no sje}awe na dragog PREDRAGU PREDRAGU PREDRAGU PREDRAGU PREDRAGU LAZARA TE[I]A od sestre Bogdane Pe}a - nac sa porodicom. A- B. G. od sestre Gordane \ur e - vi} sa porodicom. A- B. G. od prike Stojana Duno - vi}a. A- B. G. od porodice Šqivi}. A- B. G. od Daliborke i Mome Goj - kovi} sa porodicom. A- B. G. od zetova Milo{a, Tomislava i Dragana. A- G Dana... godine navr{ava se tu`na godina otkako nas je napustila na{a draga majka, baka i prabaka Dana... godine navr{ava se pet tu`nih godina otkako nije sa nama na{a draga ZORANU JO[I]U STOJA (ro. Mitri}) JOSIPOVI] Toga dana u ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu - Pobr e i odr`ati pomen. Neka te u ti{ini vje~nog mira prati na{a qubav. Tvoje: Tatjana, Nata{a, Anna i Slavica A- D K Dana... godine navr{ava se godina dana otkako si oti{la ZORANA (Mihajla) KOJADINOVI] U petak,... godine, u ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica A- G Dana... godine navr{avaju se godine od kada je prestalo da kuca plemenito srce na{eg voqenog Kolektiv "Meridijan" AD Bawaluka A- G Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana... godine, u. godini `ivota, preminuo na{ dragi STOJA JOSIPOVI] Tuga i bol }e nas pratiti zbog rastanka sa tobom, majko. Vole te tvoji: sin Dragan, snaha Dragica, unuke i praunu~ad A- DK NEBOJ[E (Vida) KUZMANOVI]A Osta}e{ vje~no u na{im srcima. Tvoji: sestra Nedeqka, sestri~ina Svetlana, bra}a Veqo i Momir sa porodicama A- G dragom dragom Dragi tata dragom kumu DRA[KO MARI^I] Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak,... godine, u ~asova na Centralnom gradskom grobqu u Vrbawi. O`alo{}eni: k}erka Dragana, porodice Kasagi}, [unki}, Savi}, Krevatin, Vulin, Dani{, Pavlovi} A- M DRA[KU od porodice Ra{eta. A- M DRA[KU od porodice Kasagi}. A- M DRA[KO Po~ivaj u miru. K}erka Dragana A- M DRA[KU od porodice Hemon. A- M velikom ~ovjeku dragom dragom SLOBODANU [OLAJI od prijateqa Cane sa porodicom. A- G SLOBODANU [OLAJI od [trkija sa porodicom. A- G SLOBODANU od Pantelije i Davora Damjanovi}a. A- DK [OLIJU od i Borke. A- DK SLOBODANU od Romane i Vlade. A- DK

27 GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. najboqem prijatequ dragom direktoru dragom direktoru direktoru, saradniku i prijatequ RA[I RA[I RA[I RADOSLAVU JAKOVQEVI]U od radnika DAS-PROM-a. od radnika NIK DD. od Mire Luki}a sa porodicom. od Vojina Mari}a sa porodicom. B- G A- G dragom kumu A- G A- G na{em dragom dragom kom{iji, prijatequ, boemu na{em dragom kumu i prijatequ RA[I RADOSLAVU JAKOVQEVI]U SLOBODANU RA[I od porodice Pavkovi}. A- G od porodice Preseq. A- G od porodice \akovi}, osobqa i prijateqa restorana "Sirano". A- M od porodice Kecman. A- G dragom Posqedwi poz drav na {em voqenom ku mu dragom dragom dragom RA [I RADOSLAVU JAKOVQEVI]U SLOBODANU SLOBODANU RA[I od preduze}a "Trgopromeks" Mrkowi} Grad. od wego vih ku ma \u le, Ni ne i Mi re le. od Ringa sa porodicom. Kafe-bar "Kings" od porodice Ra~i}. A- G A- G A- M dragom A- M A- G Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca Tu`no sje}awe na dragog sina Tu`no sje}awe na dragog brata prijatequ SLOBODANU od Mice. A- M SLOBODANU [OLAJI od Ne{e. A- G BRANU RADI]A S qubavqu i po{tovawem Supruga i djeca A- M BRANU RADI]A Majka Mileva A- M dragom prijatequ BRANU RADI]A Sestra Branka sa porodicom A- M RADOSLAVU JAKOVQEVI]U od Zorana i Smiqke. A- G dragom drugu dragom stricu dragom bratu SLOBODANU [OLAJI od porodice Trifunovi}. SLOBODANU [OLAJI od Nata{e s porodicom. SLOBODANU [OLAJI od porodice Stojanovi}. SLOBI od Darka Lazarevi}a. SLOBI od Jovice Kati}a. SLOBI od Race sa porodicom. A- G A- G A- G A- G A- G A- G

28 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE OSNOVNI SUD U BAWALUCI Broj: Mal Mal Datum:... g. Pred Osnovnim sudom u Bawaluci u toku je parnica po tu`bi tu`ioca "Za{titni fond RS", Vidovdanska b.b. Bawaluka, protiv tu`enog Ranka Rokvi}a iz Bawaluke, ulica Anke Drakuli} broj, radi regresa, vrijednost spora KM, koja je podnesena ovom sudu... g. Saglasno odredbi ~l.. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`beni glasnik RS" br. /, /, /, /, / i / u daqem tekstu: ZPP-u), dostavqa se tu`ba tu`enom Ranku Rokvi}u iz Bawaluke, ulica Anke Drakuli} broj, podnesena ovom sudu dana... g. na odgovor. Istorijom tu`be tu`ilac je podnio tu`bu ovom sudu protiv tu`enog, radi regresa tra`e}i da sud obave`e tu`enog da mu isplate iznos od KM, sa zakonskom zateznom kamatom, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Kako tu`eni svoju obavezu nije ispunio, tu`ilac predla`e da se pa i zbog propu{tawa donese sqede}a P R E S U D A Obavezuju se tu`eni Ranko Rokvi} iz Bawaluke, ulica Bra}e ^ubrilovi}a broj, da tu`iocu "Za{titni fond RS", Vidovdanska b.b. Bawaluka, na ime regresivnog duga isplati iznos od KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana... godine kao dana isplate {tete, do dana pla}awa te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka (takse na tu`bu i takse na presudu) a sve u roku od dana od dana dono{ewa presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Tu`eni Ranko Rokvi} je du`an u roku od dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu saglasno odredbi ~l.. ZPP-u. Isti mora biti razumqiv i sadr`avati ozna~ewe suda, ime i prezime stranaka, prebivali{te ili boravi{te, oznaku wihovih punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`inu izjave i potpis podnosioca. Prema odredbi ~l.. st.. ZPP-u odgovor na tu`bu je obavezan. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i eventualne procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev, ako osporava u odgovoru moraju biti razlozi zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokazi kojima se utvr uju ~iwenice i pravni osnov za navode tu`enog. Dostavqawe tu`enom se smatra izvr{enim protekom roka od dana, nakon dana objavqivawa. Sudija Slavica Slavni}, s.r. BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BAWALUCI Broj: Mal Mal Bawaluka,... godine OGLAS Na osnovu odredbe ~lana. stav. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj /, /, /, /, / i /) Osnovni sud u Bawaluci, sudija Biqana Vu~eti}, u pravnoj stvari tu`ioca "Mtel" a.d. Bawaluka, Direkcija za korporativne poslove, Slu`ba za zastupawe, ulica Vuka Karayi}a broj, Bawaluka, protiv tu`ene Du{anke \uri} iz Bawaluke, ulica Save Mrkaqa broj, radi isplate duga, vrijednost spora., KM, objavquje: T B U Tu`ilac je dana... godine podnio tu`bu protiv tu`ene. Tu`ilac u tu`bi navodi da je sa tu`enom zasnovao pretplatni~ki odnos o kori{}ewu telekomunikacionih usluga (djuricdusanka;iptv/open duo iptv net). Za kori{}ewe telekomunikacionih usluga po li~nom ra~unu broj na dan... godine tu`ena duguje iznos od., KM. Kako tu`ena nije izmirila dug po navedenim ra~unima, ni poslije opomene, u zakonom predvi enom roku, te iz navedenih razloga tu`ilac i podnosi tu`bu. Tu`ilac je prelo`io da sud donese sqede}u: PRESUDU Obavezuje se tu`eni da u roku od dana isplati tu`iocu po osnovu nepla}enog glavnog duga iznos od., KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; - na iznos od, KM po~ev{i od... godine, kao dana dospjelosti do kona~ne naplate; Tu`iteq je predlo`io sudu da, ukoliko budu ispuwene pretpostavke iz ~lana. ZPP usvoji prijedlog tu`iteqa i donese presudu zbog propu{tawa. Ovaj oglas je istovremeno objavqen i na oglasnoj tabli suda, te }e dostavqawe dopisa uz tu`bu smatrati izvr{enim protekom roka od dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. Sudija Biqana Vu~eti} OSNOVNI SUD U BAWALUCI Broj: Mal Mal Datum:... g. Pred Osnovnim sudom u Bawaluci u toku je parnica po tu`bi tu`ioca Mtel a.d. Bawaluka, protiv tu`enog Neboj{e Sumowa radi isplate duga, vsp., KM, koja je podnesena ovome sudu dana... g. Saglasno odredbi ~l.. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`beni glasnik RS" br. /, /, /, /, / i / u daqem tekstu: ZPP-u), dostavqa se tu`ba tu`enom Neboj{i Sumowa iz Bawaluke, Sani~kih `etelaca br., podnesena ovome sudu dana... g. na odgovor. Istorijom tu`be tu`ilac je podnio tu`bu ovom sudu protiv tu`enog, radi duga, tra`e}i da sud obave`e tu`enog da mu isplati iznos od, KM, sa zakonskom zateznom kamatom, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Kako tu`eni nije izmirio dospjeli dug po zakqu~enom ugovoru, tu`ilac predla`e da se pa i zbog propu{tawa donese sqede}a P R E S U D A Obavezuje se tu`eni Neboj{e Sumowa da zbog neispuwewa ugovornih obaveza za kori{}ewe usluga GSM MS mre`e, isplati tu`iocu dug u visini od, KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od, KM po~ev od... g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od, KM po~ev od... g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od, KM po~ev od... g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od, KM po~ev od... g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od, KM po~ev od... g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od, KM po~ev od... g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od, KM po~ev od... g. kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od, KM po~ev od... g. kao dana dospjelosti pa do isplate, te da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka (taksa na tu`bu i taksa na presudu) sve u roku od dana. Tu`eni je du`an u roku od dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu saglasno odredbi ~l.. ZPP-u. Isti mora biti razumqiv i sadr`avati ozna~ewe suda, ime i prezime stranaka, prebivali{te ili boravi{te, oznaku wihovih punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`inu izjave i potpis podnosioca. Prema odredbi ~l.. st.. ZPP-u odgovor na tu`bu je obavezan. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i eventualne procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev, ako osporava u odgovoru moraju biti razlozi zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokazi kojima se utvr uju ~iwenice i pravni osnov za navode tu`enog. Dostavqawe tu`enom se smatra izvr{enim protekom roka od dana, nakon dana objavqivawa. Sudija Slavica Slavni}, s.r. PREDATI NA SVIM KIOSCIMA ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,Skendera Kulenovi}a, Bawaluka (za vi{e informacija obratite se na tel. /-) Tekst: Telefon:

29 Sport Bo rac or ga ni zu je. me u na ro dni tur nir Stonoteniseri iz regiona u "Obili }evu" BAWALU KA - Sto no te nis ki klub Bo rac tra di ci onal no or ga - ni zu je. me u na ro dni tur nir ko ji }e u su bo tu bi ti odi gran u bawalu ~kog dvo ra ni "Obi li }e vo". Po red do ma }ih sto no te ni se ra, nas tu pi }e ta kmi ~a ri iz ze maqa re gi ona, a me u u~e sni ci ma na }i }e se wema ~ki i tur ski igra ~i. Prvi me ~e vi na ra spo re du su od ~a so va i pro gram tra je do ve - ~erwih sa ti. Ve li ki je us pjeh {to se ovaj tur nir odr`ao sve ove go di ne. Iako su vre me na te {ka, qudi iz sto no te nis kog klu ba Bo - rac us pje li su da odr`e kon ti nu itet u ra du i or ga ni za ci ji ovog tur ni ra sa me u na ro dnim okvi ri ma ko ji }e ove go di ne oku pi ti oko sto no te ni se ra. I. D. SVA KI DAN SA LU KOM DON ^I ]EM U TI MU JE LU KSUZ. PRI ^A MO O JE DNOM OD NAJ BOQIH IGRA ^A SVI JE TA, KO JI IMA SVE GA GO DI NA. PO KU [A ]E MO DA GA ZA MO [TO FLO REN TI NO PE REZ, PRED SJE DNIK RE AL MA DRI DA BAWALU KA - Sla vi ja iz Bawalu ke i su bo ti ~ki Spar tak izba ~e ni iz Re gi onal ne bo - kser ske li ge, a ova odlu ka do - ne se na je u Lo zni ci na sas tan ku Upra vnog odbo ra ovog ta kmi ~ewa. - Sla vi ja vi {e ni je u~e - snik ta kmi ~ewa i ta odlu ka je do ne se na je dno gla sno. Svje do ci smo ve li kih ra zmi ri ca i tur - bu len ci ja ko je bawalu ~ki klub pro `ivqava u posqedwe vri je - me i ~iweni ce da ve} ~e ti ri su sre ta ni su odbo kso va li. Ka da se klub kroz ne ko li ko go di na sta bi li zu je, uze }e mo u ob zir wiho vo po no vno ukqu~i vawe. I Spar tak je izba ~en je dno gla - sno, a ra zlog je {to zbog fi - nan sij skih pro ble ma ni su bo - kso va li ve} tri me ~a - na gla sio je pred sje dnik RBL Ju ri ca Run ti}. Ovo je jo{ je dna u ni zu lo - GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. Upravni odbor Regionalne bokserske lige donio odluku Sla vi ja izba ~e na {ih vi jes ti za je dan od naj ve }ih spor tskih bren do va Bawalu ke ko ji pro `ivqava naj te `e tre - nut ke i ve li ko je pi tawe da li }e uop {te us pje ti da pre `i vi. D. P. DOBRA VIJEST TERZI] Se le ktor odboj ka {i ca Srbi je Zo ran Ter zi} nas ta - vio je sa `e tvom tro fe ja ove go di ne. On je sa svo jim no vim klu bom Di na mom iz Mos kve osvo jio Su per kup Ru si je po bje dom nad Di na - mom iz Ka zawa : (:, :, :, :). GIMNASTIKA Osva ja ~i ca ~e ti ri me daqe na Olim pij skim igra ma u Bar se lo ni Ta tja na Gu cu pri - zna la je po sli je go di na da ju je ne ka da{wi ko le ga gi mnas ti ~ar Vi ta lij [er bo si lo vao. Ona je po sli je go di na sku pi la sna ge da ot - kri je is ti nu. LO[A VIJEST LON DON - Ne ka da ~et vrti te ni ser svi je ta Greg Ru sed ski re kao je da ni ko ni je o~e ki vao da }e No vak \o ko vi} ima ti ova ko lo{ pe ri od po sli je osva - jawa Ro lan Ga ro sa. go di - ne. \o ko vi} je zbog po vre de bio pri mo ran da pro pus ti dru gi dio ove se zo ne, ali Bri ta nac sma tra da ni su sa mo po vre de ono sa ~i me se No vak su o~a va. - \o ko vi }ev pro blem je i men tal ne pri ro de. Bez prem ca Odbojka "Prin ce ze" ipak sla be za Slo ven ke BR^KO - Odboj ka {i ce Bi - mal Je din stva mo ra }e jo{ da sa ~e ka ju na prvu po bje du u Li gi {am pi ona, s ob zi rom na to da su iz gu bi le od Bra - nik Ma ri bo ra sa : (:, :, :) u prvom me ~u dru ge run de naj kva li te tni jeg ta kmi ~ewa. Po taj no se stra teg "prin ce - za" Sma il Pe ze ro vi} na da da bi wego va eki pa mo gla os - tva ri ti po bje du, ali se ispos ta vi lo da su go{ }e iz Slo ve ni je u ovom tre nut ku ipak mno go ja ~e. Br~an ke su sa mo u tre }em se tu pru `i le so li dan otpor, a boqa od os - ta lih bi la je Na ta {a Sli je - pe vi} ko ja je upi sa la po ena. Pri li ku da po pra ve uti sak i re van {i ra ju se Ma - ri bo ru, Je din stvo }e ima ti. okto bra ka da je na pro - gra mu re van{ me~ u Ma ri bo - ru. Boqu eki pu iz dvo me ~a u. ko lu o~e ku je rus ka Lo ko - mo ti va iz No vo si bir ska. D. R. Bri ta nac ko men ta ri sao pad srpskog te ni se ra Rusedski: \okovi }a ne mu ~i samo povreda je bio naj boqi igra~ na svi je tu ka da je u svom vla sni{ tvu dr`ao sva ~e ti ri grend sle ma, to ni ko me ni je po {lo za ru kom - re kao je Ru sed ski. On sma tra da }e srpskom igra ~u bi ti mno go te `e da se vra ti. - Wegov pad je bio ne vje ro va - tan, si gur no je u pi tawu psi hi - ~ki pro blem, a ta kve si tu aci je ne ka da su te `e za pre va zi la - `ewe od fi zi ~kih po vre da - do dao je Ru sed ski. Za os ta li me~ ~et vrtog ko la Pre mi jer li ge BiH u ru ko me tu Ar min Ma ri} o~e ku je no vu po bje du FO TO: V. STO JA KO VI] Borac ru {i i Vogo{ }u Ne bje `i mo od ulo ge fa vo ri ta. Sve za vi si od nas i ako odi gra mo kao u prva dva me ~a tre ba lo bi da upi {e mo no va tri bo da, re kao Un ~a nin PI [E: DU [AN RE PI JA du sa nr glas srpske.com BAWALU KA - Ru ko me ta - {i Bo rac m:te la po lo `i li su je dan te `ak test u uvo dnim ko li ma Pre mi jer li ge BiH sa vla dav {i Zriwski u gos ti - ma, a ve ~e ras ( ~a so va) ima - ju {an su da pred do ma }om pu bli kom sru {e dru gog kan - di da ta za vi sok pla sman Vo - go{ }u. Za os ta li me~ ~et vrtog ko la uje dno je i uta kmi ca do sa da ne - po ra `e nih eki pa, jer je Bo rac upi sao dvi je po bje de, a Vo go{ - }a sve tri, s tim da su Bawalu - ~a ni bi li slo bo dni u prvom ko lu. Do ma }i su ima li os ta vre me na da se pri pre me za uta - kmi cu, za ra zli ku od ri va la, ko ji je u ne djequ i po ne djeqak odi grao dva me ~a pro tiv izra - el skog Ho lo na i pro {ao u tre - }e ko lo ^e leny ku pa. [E [I] I KOMNENOVI] MOGLI BI DA BU DU U SAS TA VU - S je dne stra ne to je na {a pre dnost, jer su vje ro va tno ma - lo umor ni, ali su si gur no ui - gra ni ji od nas. Ni ka da ra ni je ni je se de si lo da odi gra mo sa - mo dva me ~a da sre di ne okto - bra. Bez ob zi ra na to i sna gu pro ti vni ka, ne bje `i mo od ulo - ge fa vo ri ta. Sve za vi si od nas i ako odi gra mo kao u prva dva me ~a tre ba lo bi da upi {e mo no va tri bo da - re kao je tre ner Bor ca Bo jan Un ~a nin. On je na ja vio da bi bar je - dan od dvoj ca De an [e {i} i Mar ko Ko mne no vi} mo gao bi ti u sas ta vu, s ob zi rom da su za li - je ~i li po vre de i pret ho dnih da na tre ni ra li sa os tat kom eki pe. Dva klu ba pret ho dne se - [uman zvao Dani ~i }a Se le ktor ru ko me tne re pre zen - ta ci je BiH Bi lal [u man na - kna dno je na spi sak uvrstio ~la na Bor ca Go ra na Da ni ~i }a, vi so ~ke Bo sne Adna na Har man - di }a i go la ma na fran cus kog tre }e li ga {a Ka ena De ni sa Ser da re vi }a. Oni }e za mi je ni - ti po vri je e ne Du {ka ^e li cu i Mar ka Ta ra bo ki ju kao i Ne - boj {u Gra hov ca ko ji je ot ka zao iz pri va tnih ra zlo ga. LEGENDE BENE[ I KUVAQA UZ RUKOMETA [E Premijer liga. Izvi a~ :. Vo go{ }a :. Bo rac m:tel :. Zriwski :. Slo ga :. Ma glaj :. Sla vi ja :. Kowuh :. Der ven ta :. Ka kaw :. Bo sna C. :. Go ra `de :. Bo sna (S) : zo ne su odi gra li {est me ~e va, a iako je Vo go{ }a do bi la ~e - ti ri, Bo rac je osvo jio ti tu lu i izba cio je iz Ku pa BiH. Sto ga su Sa raj li je odlu ~i li da pod - mla de eki pu, pa su se za hva li li na jis ku sni jim Ta ri ku Me i }u, Iva nu Div ko vi }u i Ta ri ku De - da ji }u. Do ve li su do bre za mje ne u vi du mno go mla ih igra ~a i do bro za po ~e li se zo nu. - Mo `da igra ju i boqe ne - go pro {le se zo ne, ali u "Bo ri - ku" ni ko ni je fa vo rit osim nas. Do bro smo tre ni ra li pret ho dnih da na, zna mo sve wiho ve vrli ne i ma ne i na dam se da }e mo uz po mo} pu bli ke upi - sa ti tre }u po bje du - re kao je bek Bor ca Ar min Ma ri}. Me ~u }e pri sus tvo va ti i u~e ni ci O[ "Bo ri sav Stan ko - vi}", kao i le gen de bawalu ~kog spor ta bo kser Ma ri jan Be ne{ odno sno bi ci klis ta i auto mo - bi lis ta Ta na si je Ku vaqa.

30 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE SLO BO DA (NG) () VRAWAK () Stri jel ci: : ]u li brk u, : ]u li brk u,. Ku riya u. mi nu tu. Sta di on: "Mla kve" u No vom Gra du. Gle da la ca:. Su di ja: Bo jan Vu ja no vi} (Gra di ti kar to ni: Ti ca, Mi ji}, M. Ko va ~e vi}, S. Ko va ~e vi}, ]u li brk (Slo bo da, No vi Grad), Ra ki}, Vi do vi}, Ris ti} (Vrawak). Igra~ uta kmi ce: Mar ko ]u li brk (Slo bo - da, No vi Grad),. SLO BO DA (NO VI GRAD): Maj ki} -, Ti ca,, ]u li brk,, Ivan ~e vi}, Vu ~en (od. mi nu ta Ku riya ), An to ni}, Mi lin - ko vi}, Mi ji} (od. mi nu ta Bar ja kta - re vi} -), Sto ji},, M. Ko va ~e vi} (od. mi nu ta S. Ko va ~e vi} -), Do dig. Tre ner: Zo ran Bu ji}. VRAWAK: Lu ka no vi}, Ris ti},, Jan ko - vi}, Tre pi}, (od. mi nu ta To do ro - vi} -), Ra ki}, Vi do vi},, Vaj ki}, Mi ke li ni (od. mi nu ta ^. Sto ja no vi} - ), Sav ki}, S. Sto ja no vi}, Sa vi} (od. mi nu ta Ja go di},). Tre ner: De jan Sa - vi}. N. \. PI [U: DAR KO PA [A GI] dar srpske.com BRA NE RA DU LO VI] ra du lo BAWALU KA - U de se tom ko lu Dru ge fu dbal ske li ge Re - pu bli ke Srpske, gru pa za pad sve ~e ti ri vo de }e eki pe za - biqe`i le su po bje du i nas ta - vi le su mrtvu trku. Po sli je tre }i ne prven - stva Slo bo da (No vi Grad), Mla dost (Dowa Sla ti na), Al - fa Mo dri ~a i Je din stvo ra vi ca) ima ju po bo da i ravnopravno kon ku ri {u za je sewu kru nu. U der bi ju ko la Mla dost je osvo ji la bo do ve u La kta - {i ma, gdje je sla vi la sa :. Ta kav is hod na ja vio je Yafer MLA DOST (G) () JE DIN STVO (BR) () Stri jel ci: : Gu zi na u, : Dan gu bi} u, Ni ko li} u, : Mi lu no vi} u, : Dan - gu bi} u. mi nu tu. Sta di on: Grad ski u Gac ku. Gle da la ca:. Su di ja: Ale ksan dar Iko ni} (Bi ti kar to ni: Av da lo vi} (Mla dost, Gac - ko), Pe ri} (Je din stvo, Bro dac). Igra~ uta kmi ce: Mi lo sav Dan gu bi} (Mla - dost, Gac ko). MLA DOST (GAC KO): [u ko vi},, Bo ki}, Ni ko li},, Ko pri vi ca, (od. mi nu ta Go ra no vi} -), Lo zo, Sa la ti}, Gu zi na, (od. mi nu ta Bra ti} -), Av da lo vi}, Bje - lo grli}, (od. mi nu ta De li} -), Jo ka - no vi}, Dan gu bi}. Tre Po po vi}. JE DIN STVO (BRO DAC): Ga vri},, Si mi},, Ga {e vi}, (od. mi nu ta Ma ksi},), De mowi},, Se ku li},, D. Jo va no - vi},, D. Mi tro vi},, Pe ri},, N. Mi - tro vi},, S. Jo va no vi},, Mi ja to vi}, (od. mi nu ta Mi lu no vi} ). Tre ner: Sla - vi {a Ma li}. OMAR SKA () BSK () Stri jel ci: : B. Ro si} u, : Hrva }a- nin u, : Kre ceq u, : N. Ni {e- vi} u. mi nu tu. Sta di on: Omar ske u Omar skoj. Gle da la ca:. Su di ja: Dra gan To di} (Do ti kar to ni: D. Ni {e vi} (Omar ska), Ku zma no vi}, Ste van di} (BSK). Igra~ uta kmi ce: Bran ko Ro si} (Omar- ska). OMAR SKA: Jo ki}, N. Ni {e vi}, (od. mi nu ta Pu {ac -), Zdje lar, B. Ro ma - ni},, D. Ni {e vi} (od. mi nu ta \. Ro si} -), Da. Ro ma ni}, (od. mi nu - ta Kre ceq ), Gra ho vac,, An i}, B. Ro si}, Vi {i}, Hrva }a nin,. Tre - ner: De jan Zdje lar. BSK: Si ma to vi},, Ga ja no vi}, Ku zma - no vi},, Su bi}, Tri vi}, Bo `i}, Ta ti},, Ste van di},, [a ko ti}, (od. mi nu ta Pe rin,), Ga ta ri},, Sa ki},. Tre ner: No vak Da mja no vi}. N. \. Yafi}, go lom u. mi nu tu, da bi Zo ran Pe ri} u. mi - nu tu do nio no vu ra dost za gos te iz Po sa vi ne. U posqedwim se kun da ma do ma }i su us - pje li tek da ubla `e po raz po got kom Ozre na Sa vi }a. Eki pa Mla dos ti je tri jum - fom za dr`a la vo de }u po zi ci - ju, pa se ve} pri pre ma za ne djeqni der bi pro tiv no vo - grad ske Slo bo de, ko ji bi mo - gao ri je {i ti pi tawe je seweg prva ka. Bawalu ~ki BSK do - `i vio je i de vet po raz u de set ko la, a boqi od "ro man ti ~a ra" VE (N) () GLA SI NAC () Stri jel ci: : Bra ti} u, : Pet ko vi} u. mi nu tu. Sta di on: Grad ski u Ne ve siwu. Gle da la ca:. Su di ja: Mi lan Ta di} (Pa ti kar to ni: To pa lo vi}, Re po vi}, Pro - da no vi} (Ve le`, Ne ve siwe), Kre {ta li ca, N. Jo lo vi} (Gla si nac ). Igra~ uta kmi ce: Mi lo{ Bra ti} (Ve le`, Ne ve siwe). VE (NE VE SIWE): Zu ro vac -, To pa lo - vi},, Ko va ~e vi},, Pet ko vi}, [iqego vi}, (od. mi nu ta Mi li drag -), Pro da no vi}, (od. mi nu ta Gru ba - ~i} -), Bra ti}, Ra do vi},, Ra du lo vi}, Ba ko~, (od. mi nu ta Dra {ko vi} -), Re po vi},. Tre ner: Mi jat Mi {eqi}. GLA SI NAC : M. Pa je vi}, Ma. Vu ji - ~i}, Nin ko vi}, P. Pa je vi}, Ga {e vi} (od. mi nu ta Mir ko vi} -), Ar biwa, Lu ki}, Kre {ta li gi}, Mi. Vu - ji ~i}, Bu ni je vac (od. mi nu ta N. Jo - lo vi} ). Tre ner: Mi lan Re no vi ca. BO RAC ([) (D) () Stri jel ci: : Cvi ja no vi} u, : Ha sa - no vi} u. mi nu tu. Sta di on: Grad ski u [am cu. Gle da la ca:. Su di ja: Ne mawa Ma li} (Bawalu ti kar to ni: Mi li }e vi}, Ha sa no vi} (Bo rac, [a mac), Su ba {i}, Jo va no vi} zni ~ar, Do boj). Igra~ uta kmi ce: Igor Mi tro vi} zni ~ar, Do boj),. BO RAC ([A MAC): Ra ki}, Su ba {i}, Ja }i mo vi},, Duj mu {i} (od. mi - nu ta Je ri ni} -), Ko ji}, Ha sa no vi}, [ar ka no vi},, Ker ti}, Mi li }e vi}, Ma ksi mo vi} (od. mi nu ta Pe tro - vi} -), Jo si po vi},. Tre ner: Dra gan Sa ZNI ^AR (DO BOJ): D. Stje pa no vi}, Po po vi}, Cvi ja no vi}, Mi tro vi},, S. Stje pa no vi}, Jo va no vi}, Di {a,, To do ro vi}, ^a ka re vi},, Su ba - {i}, Ga vri}. Tre ner: Slo bo dan Os - to ji}. B. R. ovog pu ta bi la je Omar ska, ko - ja je sla vi la sa :. U gru pi is tok Slo ga je nas ta vi la sa do mi na ci jom i na svom te re nu je sa vla da la tre - biwski Le otar sa :. Po sli je ovog ko la de bi tant iz Gorweg Crwelo va je naj bli `im pra ti - oci ma po bje gao ve} de vet bo do - va i na do brom je pu tu da ek spre sno sti gne do Prve li ge. ILI ]KA () DRI NA HE () Stri je lac: : Tru ji} u, : Tru ji} u. mi nu tu. Sta di on: "Mla dost" u Br~kom. Gle da la ca:. Su di ja: Ma rio Re me ti} ti kar to ni: Sa vi} (Ili }ka ), Jo va - no vi}, Mu ~i ba bi} (Dri na HE). Igra~ uta kmi ce: Ale ksan dar Tru ji} (Ili }ka ),. ILI ]KA : Jo vi} -, Bo ji},, Sa vi}, (od. mi nu ta Gru be {i} -), Tru ji},, Ar si}, D. Mar ko vi},, Zi mowi},, La zu ki}, Mi {ko vi},, Bor. Mar ko vi}, Kra ji {nik, (od. mi - nu ta Kraj {u mo vi},). Tre ner: De jan \u ki}. DRI NA HE: Aj der, Ba ra nac, Mu ~i - ba bi}, Le mez, Da mja no vi}, Boj. Mar ko vi}, Jo va no vi}, Mir ko vi}, Jev e vi}, D. Nin ko vi} (od. mi nu - ta B. Nin ko vi} -), Mi lo vi}. Tre ner: Ja dran ko Jawi}. QUBI] () SLO GA (S) () Stri jel ci: : Kr{i} iz pe na la u, : ]ir ko vi} u. mi nu tu. Sta di on: "Si ni {a Pe uli}" u Prwavo ru. Gle da la ca:. Su di ja: Dar ko Vu ko je vi} (Do ti kar to ni: `ak, Va si} (Qubi}), Kr{i}, Bje lo ni}, Ma le ti} (Slo ga, Srbac). Igra~ uta kmi ce: Dra `en Ba bi} (Slo ga, Srbac). QUBI]: Ra du lo vi}, Ko va ~e vi},, ]ir- ko vi}, `ak, Si mi}, Se gi}, `ak,, An ~i} (od. mi nu ta Va si} ), Mu {i no vi}, (od. mi nu ta Su bi},), Bran ko vi} (od. mi nu ta Pro da no - vi} -), To do ri}. Tre ner: Ni ko la Zeqko - vi}. SLO GA (SRBAC): Ba bi}, Ugren, Ma le ti}, Mal ba {i} (od. mi nu ta Ra da ko vi} ), [es ti} - (od. mi nu ta Bje lo ni},), Jan ko vi} (od. mi nu ta Ra ki} -), Kr{i}, \u ri},, Grgec, Kos,, Ja ri},. Tre - ner: Mio drag We`i}. B. R. Ve oma za nimqiva trka u Dru goj li gi Srpske, gru pa za pad Kvartet razdvaja samo gol-razlika Po sli je tre }i ne prven stva u gru pi za pad Slo bo da (No vi Grad), Mla dost (Dowa Sla ti na), Al fa Mo dri ~a i Je din stvo ra vi ca) ravnopravno kon ku ri {u za je sewu kru nu SLOGA IZ GORWEG CRWELOVA NA PLUS DEVET JO[ JE DAN DEBAKL BSK-a \or e Mi li ~e vi} (Bo rac, [a mac) FO TO: B. RA DU LO VI] U. ko lu, ko je se igra u su bo tu i ne djequ, sas ta ju se: za pad Slo - ga (S) - A. Mo dri ~a, Ozren - Qubi}, Vrawak - Je din stvo Mla dost (DS) - Slo bo da zni ~ar (D) - La - kta {i, BSK - Bo rac ([), Du - bra ve - Omar ska, Slo ga (T) - Pro le ter (T). Is tok: Je din stvo (BR) - Mla dost (BS), Gla si nac - Mla dost (G), Le otar - Ve le` (N), Dri na HE - Slo ga (GC), Je din stvo (B^) - Ili }ka, Fa mos - Gu ber, Bu du }nost (P) - Mla dost (R), Slo ga j. - Pro le ter (D). GUBER () JE DIN STVO (B^) () Stri je lac: : Sma ilo vi} u. mi nu tu. Sta di on: "Vi di ko vac" u Sre bre ni ci. Gle da la ca:. Su di ja: Da li bor Stu pi} (Tre ti kar to ni: Sma ji lo vi}, Jawi}, ]ir ko vi} (Gu ber), Mar ko vi}, Buquba - {i} (Je din stvo, Br~ko). Igra~ uta kmi ce: Sla vi {a ]ir ko vi} (Gu ber). GU BER: Bo gi ~e vi}, Ja {a re vi},, Ili}, (od. mi nu ta Ci bra li},), Sma ji lo vi} (od. mi nu ta Ma ksi - mo vi} -), Bo ri}, Jav ti},, Av di},, Jawi}, Fi li po vi},, ]ir ko vi}, Meryi}, (od. mi nu ta Osma no vi} -). Tre ner: Dra go Ra do vi}. JE DIN STVO (BR^KO): Vu ka di no vi}, Dra kul, ^i {i ja, Baqak (od. mi nu ta Ma rin ko vi} -), Te odo ro vi}, No va ko vi}, Mar ko vi}, Mi tro vi}, Buquba {i}, Sta ji}, Bo `i}. Tre - ner: Rat ko Ni ko li}. D. G. PRO LE TER (T) () DUBRAVE () Stri jel ci: : Mi la ko vi} u, : Ko - vaqes ko u. mi nu tu. Sta di on: "Ra do lin ka" u Te sli }u. Gle da la ca:. Su di ja: Zo ran Tri pu no vi} (Pe tro ti kar to ni: M. Po po vi}, Jo si po vi} (Pro le ter, Te sli}). Crve ni kar ton: Mla den Po po vi} (Pro - le ter, Te sli}) u. mi nu tu. Igra~ uta kmi ce: Ne nad Va si} (Du bra ve),. PRO LE TER (TE SLI]): Tri fu no vi}, D. Po po vi}, (od. mi nu ta Sa vi} -), Jo - si po vi}, \u ka ri}, (od. mi nu ta A. Po po vi} -), Mar ko vi},, R. Po po vi}, Stje pa no vi}, Ko vaqes ko, Hoyi},, Kne `e vi}, (od. mi nu ta Gi bi} ), M. Po po vi}. Tre ner: Zo ran Du ja ko vi}. DU BRA VE: Va si},, Hayiala gi}, Jan ko - vi}, Ga vri},, Be ri},, Zo ri},, Mi la ko vi} (od. mi nu ta Gli {i} -), Pi li po vi}, Vu kaj lo vi},, De mo, Ki - sin. Tre ner: \or o Gru ba ~i}. B. R. Zapad. Slo bo da (NG) :. Mla dost (DS) :. A. Mo dri ~a :. Je din stvo :. La kta {i :. Slo ga (T) :. Du bra ve :. Bo rac ([) :. Pro le ter (T) :. Ozren :. Vrawak :. Omar ska :. Slo ga (S) zni ~ar (D) :. Qubi} :. BSK : Istok. Slo ga (GC) :. Ili }ka :. Fa mos :. Gu ber :. Je din stvo (BR) :. Le otar :. Slo ga j. :. Bu du }nost (P) :. Mla dost (G) :. Pro le ter (D) :. Dri na HE :. Gla si nac :. Ve le` (N) :. Mla dost (BS) :. Je din stvo (B^) :. Mla dost (R) : PRO LE TER (D) () BU DU ]NOST (P) () Stri jel ci: : Jef ti} u, : Kre zo vi} u, : Ga vra ni} u. mi nu tu. Sta di on: Pro le te ra u Dvo ro vi ma. Gle da la ca:. Su di Te ki} (Zvor ti kar ton: Vla ~i} (Pro le ter, Dvo ro - vi). Igra~ uta kmi ce: Ni k{a Ga vra ni} (Pro- le ter, Dvo ro vi),. PRO LE TER (DVO RO VI): Si moj lo vi},, Mil ko vi},, Omer be gi}, Bo gda no vi}, Vla ~i}, Se ku li}, (od. mi nu ta Ga vra ni},), Ma ksi mo vi},, Jef ti}, Bo re no vi}, (od. mi nu ta Crkvewa{ ), Iva no vi}, (od. mi nu ta Si me - uno vi} -), ^or di}. Tre ner: Bo ri slav Ton ko vi}. BU DU ]NOST (PI LI CA): Ra di}, J. Ka - lajyi}, Mi lo {e vi},, Mar ja no vi}, (od. mi nu ta Cvje ti no vi} ), Mar - ko vi}, Lu ki},, Va siqevi},, R. Ka - lajyi},, Spa so je vi}, Kre zo vi},, Ste va no vi}. Tre ner: Bran ko Mar ko vi}. I. S. MLA DOST (R) () FAMOS () Stri jel ci: : Ro si} u, : Sa maryija u. mi nu tu. Sta di on: Spor tsko-re kre aci oni cen tar u Ro ga ti ci. Gle da la ca:. Su di ja: Bo jan Pe ji} (So ko ti kar to ni: \u ro vi}, Ne ri}, Ro si} (Mla dost, Ro ga ti ca), Frgawa (Fa mos). Igra~ uta kmi ce: Mi }o Ra jak (Mla dost, Ro ga ti ca). MLA DOST (RO GA TI CA): Jo lo vi}, J. Ra - jak, M. Ra jak, To {o vi}, ]a }i}, Mi li ~e vi}, Ro si},, \u ro vi},, Mo ~e vi} (od. mi nu ta Ta di} -), Ur ta,, Ne ri} - (od. mi nu ta D. So ko lo vi},). Tre ner: Slav ko Obre no vi}. FA MOS: Re mi}, N. Lu ~i} (od. mi - nu ta Ru duqi} -), Frgawa,, D. Lu ~i},, Bla `i}, Ko pri vi ca, Sa maryija, (od. mi nu ta Tam bur -), Pe ro vi}, Te {a no vi}, Oto vi} (od. mi nu ta Vit ko vi} ), Mi ~i}, Tre ner: Bo jan Ja - mi na. S. M. ALFA MODRI^A () SLO GA (T) () Stri je lac: : Ra di} u. mi nu tu. Sta di on: "Dr Mi lan Je li}" u Mo dri ~i. Gle da la ca:. Su di ja: Bo jan Yepi na (Pri je dor). Igra~ uta kmi ce: Ra do slav Prqeta (Al fa Mo dri ~a),. AL FA MO DRI ^A: Tri pi}, Ili} (od. mi nu ta Q. Sar ki} -), N. Prqeta, S. Sar - ki}, (od. mi nu ta Du di} -), Buqi}, Ra di}, [u ka, Lu ki},, R. Prqeta,, Ta di}, Ga le {i}. Tre ner: Dra go Svi tli - ca. SLO GA (TRN): Crn~e vi}, Te pi},, B. Stan ko vi},, Groz da ni}, Ga ra ~a,, G. Tra var, Jo ka no vi}, P. Stan ko vi},, Are `i na, P. Tra var,, Mi li no vi} (od. mi nu ta Sur tov -). Tre ner: Pre drag Ta - ti}. B. R. LAKTA [I () MLA DOST (DS) () Stri jel ci: : Yafi} u, : Pe ri} u, : Sa vi} u. mi nu tu. Sta di on: u La kta {i ma. Gle da la ca:. Su di Vu ki} (Bawalu ti kar to ni: Bur sa}, Te li} (La kta {i), Pa - le `ni ca, Bi je li} (Mla dost, Dowa Sla ti - na). Igra~ uta kmi ce: Yafer Yafi} (Mla dost, Dowa Sla ti na),. LA KTA [I: Me tlar,, Te li}, Ba ji}, Sa - vi},, [a vi ja, Ke le man, Po po vi}, (od. mi nu ta Er ceg ), Bur sa}, Le ki},, Bawac (od. mi nu ta Ma ti} -), Ra de ti}. Tre ner: Miqan Ba ji}. MLA DOST (DOWA SLA TI NA): La ki}, Ka - di}, Bi je li}, Ili},, Pe truqevi} (od. mi nu ta Pa le `ni ca ), ^a u{e vi} (od. mi nu ta Ka ra no vi} ri},, Te - {i}, Yafi},, Pe ri}, ^o li} (od. mi nu ta De ji} -). Tre ner: Ni had Ka di}. B. R. JE DIN STVO () OZREN () Stri jel ci: : V. Vu ko vi} u, : E}i mo vi} u, : Ze kowa u, : Pi va~ iz pe na la u, : Bi lo gla vi} u, : Ne di} u. mi nu tu. Sta di on: Spor tski cen tar "Dra go Ko va ~e - vi}" ra vi ci. Gle da la ca:. Su di ja: Mi {o Ma ~ki} (Bawalu ti kar to ni: Pi va~ (Je din ra vi - ca), ]u ko vi}, So fri}, Bi lo gla vi}, Ta li}, S. Vu ko vi}, \u ri} (Ozren). Igra~ uta kmi ce: Mi le Ko va ~e vi} (Je din - ra vi ca). JE DIN STVO RA VI CA): \a ku {i}, Tu ~i}, Pa spaq (od. mi nu ta Ne di} ), Ko va - ~e vi}, Pi va~, Ili}, E}i mo vi} (od. mi nu ta Da bi} -), Du ja ko vi}, Hus ki}, Vu ~i} (od. mi nu ta Ze kowa ), La zi}. Tre ner: Bo ris Sa vi}. OZREN: ]u ko vi}, So fri}, Bi lo gla vi}, V. Vu ko vi}, Ta li}, S Vu ko vi}, \u ri}, Maj sto ro vi}, Ka pe tan ~i}, Ka raj bi}, Pu pa vac. Tre ner: Du {ko Pe tro vi}. Z. V. SLO GA (GC) () LEOTAR () Stri jel ci: : Pa ni} u, : Ka ra man iz pe na la u, : Miqko vi} iz pe na la u. mi nu tu. Sta di on: "Lu ko va ~a" u Ve li koj Obar skoj. Gle da la ca:. Su di ja: ^e do mir Mi lo {e vi} (Zvor ti kar to ni: Ka ra man (Slo ga, Gorwe Crwelo vo), To do ro vi}, An dri} (Le otar). Igra~ uta kmi ce: Sta ni slav Pa ni} (Slo ga, Gorwe Crwelo vo). SLO GA (GORWE CRWELO VO): Bo di ro ga, S. Pa ni}, Zec (od. mi nu ta Ru `i ~i} -), \u ri} (od. mi nu ta Du por -), Si mi - ki}, Ka ra man, (od. mi nu ta B. Pa ni} -), Ko mar ~e vi}, Trif ko vi}, Mar ko vi}, La zi}, Miqko vi}. Tre ner: Ili ja Si - mi}. LE OTAR: Pe ri {i},, An dri}, Jawi}, Ze ~e vi}, Me dan, Spa i}, Be ge ni {i}, Ra mi},, Ris ti}, To do ro vi}, Pre - lo (od. mi nu ta Brko vi} -). Tre ner: Raj ko Mi ~e ta. I. S. MLA DOST (BS) () SLO GA J. () Stri jel ci: : Bo ji} u, : M. Ma rin ko - vi} u, : An tu no vi} u. mi nu tu. Sta di on: "Pe ro Mi }a no vi}" u Ugqevi ku. Gle da la ca:. Su di ja: Vo ji slav Vu ko vi} ti kar to ni: D. Ste va no vi} (Mla dost, Bo gu to vo Se lo), Pe tro vi}, Mi }i} (Slo ga ju naj ted). Igra~ uta kmi ce: Igor Ma rin ko vi} (Mla - dost, Bo gu to vo Se lo),. MLA DOST (BO GU TO VO SE LO): \o ki}, Si mi}, Bo ji} (od. mi nu ta Ga ji},), Ter zi},, Si mi ki},, Q. Ste va no vi} (od. mi nu ta De. Ste va no vi} -), Jo va no - vi} (od. mi nu ta M. Ma rin ko vi} ), Ma {a no vi}, I. Ma rin ko vi},, Sta no - je vi}, Pa vlo vi}. Tre ner: Bo ris Pa - ni}. SLO GA JU NAJ TED: Avra mo vi}, Eri}, Pe tro vi},, Pu ha lac,, Pa vlo vi},, Os to ji},, Ve li ~ko vi} (od. mi nu ta Mi }i} ), Ton ko vi} (od. mi nu ta Hu - si} -), Sto ja no vi} (od. mi nu ta Ba bu - no vi} ), An tu no vi}, To ji},. Tre ner: Ti ho mir Ko ko ru{. I. S.

31 TRE]E LIGE RS Zapad Re zul ta ti. ko la: Bo rac (KD) - La u{ :, Ka ra no vac - Mi lan :, Brdo - Kla da ri : (pre kid u. mi nu tu), : (slu `be ni re zul - tat), Na pri jed - FSA :, Par ti zan (K) - Go - ri ca :, Li jev ~e - Ra van :, Mla dost (KV) - Pro gres :, ^e li nac - Slo ga (R) :. Zapad. Li jev ~e :. Ka ra no vac :. Bo rac (KD) :. Go ri ca :. Par ti zan (K) :. Mla dost (KV) :. Brdo :. Na pri jed :. La u{ :. Pro gres :. FSA :. ^e li nac :. Slo ga (R) :. Ra van :. Mi lan :. Kla da ri : Pa ro vi. ko la: Slo ga (R) - Bo rac (KD), Pro - gres - ^e li nac, Ra van - Mla dost (KV), Go ri - ca - Li jev ~e, FSA - Par ti zan (K), Kla da ri - Na pri jed, Mi lan - Brdo, La u{ - Ka ra no vac. Centar Re zul ta ti. ko la: Mi ne ral - Sku gri} :, Slo ga (J) - Slo ga (DP) :, Haj duk (B) - Tre ba - va :, Crve na zvi jez da (O) - Ozren :, Pri - djel Dowi - Bu du }nost (GS) :, Ru dan ka - Na {a kri la :, Po let - Zvi jez da (K) :. Centar. Po let :. Tre ba va :. Pri djel Dowi :. Haj duk (B) :. Ozren :. Mi ne ral :. Slo ga (J) :. Zvi jez da (K) :. Na {a kri la :. C. zvi jez da (O) :. Slo ga (DP) :. Sku gri} :. Ru dan ka :. Bu du }nost (GS) : Pa ro vi. ko la: Zvi jez da (K) - Mi ne ral, Na - {a kri la - Po let, Bu du }nost (GS) - Ru - dan ka, Ozren - Pri djel Dowi, Tre ba va - Crve na zvi jez da (O), Slo ga (DP) - Haj duk (B), Sku gri} - Slo ga (J). Istok Re zul ta ti. ko la: [e ko vi }i - Mi li }i :, Vla se ni ca - Je din stvo (R) :, Lo kaw - ^e lo - pek :, BR^KO: Lo ko mo ti va - Ma je vi ca (L) :, Po driwe - Brat stvo (B) :, Ra dni ~ki (K) - Par ti zan (DT) :, Trno vi ca - Za dru gar (DC) :, Omla di nac (P) - BSK Le din ci :. Istok. Trno vi ca :. Brat stvo (B) :. Vla se ni ca :. Po driwe (T) :. Za dru gar (DC) :. Ra dni ~ki (K) :. Omla di nac (P) :. Lo ko mo ti va :. Par ti zan (DT) :. Je din stvo (R) :. [e ko vi }i :. Ma je vi ca :. Lo kaw :. ^e lo pek :. BSK Le din ci :. Mi li }i : Pa ro vi. ko la: BSK Le din ci - [e ko vi }i, Za dru gar (DC) - Omla di nac (P), Par ti zan (DT) - Trno vi ca, Brat stvo (B) - Ra dni ~ki (K), Ma je vi ca (L) - Po driwe (J), ^e lo pek - Lo ko mo ti va, Je din stvo (R) - Lo kaw, Mi li - }i - Vla se ni ca. Jug Re zul ta ti ~et vrtog ko la: Pod grab - Ro ma - ni ja :, Han Pi je sak zni ca :, Ru do - Sta ko ri na :. zni ca :. Ru do :. Han Pi je sak :. Sta ko ri na :. Pod grab :. Ro ma ni ja : Pa ro vi pe tog ko la: Sta ko ri na - Pod - zni ca - Ru do, Ro ma ni ja - Han Pi je sak. LA KTA [I - Ve li ko in - te re so vawe ko {ar ka {ke ja - vnos ti iza zvao je do la zak NBA {am pi ona Do re la Raj ta u Igo - keu, a tre ne ri os ta lih eki pa iz ABA li ge bi li su u ~u du ka - da su vi dje li pro tiv ko ga }e se mo ra ti bo ri ti. Pre ma ocje ni stru~waka naj boqi ko {ar ka{ ko ji je ika da igrao u re gi onal nom ta - kmi ~ewu od go va rao je na pi - tawa po sje ti la ca saj ta ABA li ge u ko ji ma se do ta kao mno - gih te ma. Re kao je da u`i va u igri jer ima vrhun ske sai gra - ~e i stru ~ni {tab, ko ji ga ci - je ne i sjaj no su ga pri hva ti li. - Za sad vo lim ABA li gu. Sjaj no ta kmi ~ewe u ko jem ima pu no ta le na ta. Tek sko ro sam po ~eo da pra tim Evro li gu, gle - da ju }i pri ja teqe Bo bi ja Bra - una, Ekpea Ju da, Mar ku sa Vi li jam sa i ^ar lsa Yen kin sa - re kao je Rajt. Ni je po zna vao ni ko ga, a o ABA se ra spi ti vao kod zemqaka Vi li jam sa i Yen kin - sa, kao i Fren ka Ro bin so na. Do sa da ni je gle dao re pre zen - ta ci ju Srbi je. - Po gle dao sam wihov sas - tav i re kao sam sa mo "vau"! Ima ju mno go ta len to va nih igra ~a. Si gur no }u ih sa da pra ti ti de taqni je, kad igram tu. Sva kog da na sa zna jem no ve GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. Do rel Rajt o ne ka da{wem sai gra ~u iz Gol den Stej ta Ra dma no vi} je "moj mo mak" PI [E: DAR KO PA [A GI] dar kop glas srpske.com BAWALU KA - Za dva bawalu ~ka pre mi jer li ga {a Bo rac i Kru pu `ri jeb osmi - ne fi na la Ku pa BiH bio je ne mi lo srdan, pa }e. okto - bra me u so bno odlu ~i ti ko }e se pla si ra ti u sqede }u fa zu ta kmi ~ewa. Bi }e ovo tre }i okr{aj u is to ri ji ova dva klu ba, a oba pret ho dna odi gra na su ove go - di ne. Prvi je bio. ma ja, ka - da je na Grad skom sta di onu u fi na lu Ku pa Bawalu ke Bo rac sla vio po sli je boqeg izvo - ewa pe na la sa :, a u dru gom odi gra nom. sep tem bra u Kru pi na Vrba su u okvi ru Pre mi jer li ge BiH do ma }in je sla vio sa :. - Re spe ktu je mo Kru pu, ko ja je po ka za la da ima do bru eki pu, ali }e ovo bi ti ide al na pri - li ka da im se re van {i ra mo jeb osmi ne fi na la Ku pa BiH spo jio bawalu ~ke ri va le Re spe ktu je mo Kru pu, ko ja je po ka za la da ima do bru eki pu, ali }e ovo bi ti ide al na pri li ka da im se re van {i ra mo za po raz u prven stvu, re kao Mi lin ko vi} Do rel Rajt FO TO: J. \UR \E VI] po raz u prven je bio ta kav i obe }a va sa dr`aj nu i ja - ko za hte vnu uta kmi cu. Ako `e - li mo da da le ko do gu ra mo u naj ma so vni jem ta kmi ~ewu, a `e li mo, naj mawe je bi tno ko je pro ti vnik. Hen di kep nam }e bi ti si gur no {to u ovom su sre - tu ne }e mo mo }i ra ~u na ti na Ale ksan dra Ra du lo vi }a, ko ji je u fi ni {u su sre ta sa Zriwskim slo mio no `ni prst. Po pro ce na ma le ka ra pa uzi ra }e naj mawe tri se dmi ce - na gla - sio je {ef stru ~nog {ta ba Bor ca Zo ran Mi lin ko vi}. RADULOVI] PAUZIRA NAJMAWE TRI SEDMICE Mla den Ve se li no vi} (Bo rac) i Slo bo dan Mi la no vi} (Kru pa) FO TO: V. TRI PI] Novi okr{aj Bor ca i Kru pe Ve zni fu dba ler Bor ca Mla den Ve se li no vi} se opo - ra vio od po vre de. Bi }e u kom - bi na ci ji za na re dne su sre te "crve no-pla vih", pa ta ko i za me~ sa Kru pom u Ku pu. - Pri `eqki va li smo ne - kog iz ni `ih ran go va ta kmi - ~ewa, ali se eto de si lo da smo do bi li je dnog od naj te `ih ri - va la. Me u tim, na na {em te re - nu mi smo uvi jek fa vo ri ti i o~e ku jem da pro e mo u na re dnu run du ta kmi ~ewa. O~e ku jem i ve li ku po dr{ku sa tri bi na, ko ja u ova kvim su sre ti ma ~es to stva ri o evrop skoj ko {ar ci ko ja ima ne vje ro va tnu tra di - ci ju - do dao je Rajt. Pra ti Lu ku Don ~i }a dok mu je je dan Srbin bio sai gra~. - Naj dra `i igra~ bio mi je Vla di mir Ra dma no vi} za ko - jeg ka `em da je "moj mo mak". Za - je dno smo pro ve li se zo nu u Gol den Stej tu. Bio je do bar sai gra~ i imao je do bru ka ri - je ru u NBA li gi. Don ~i }a sam gle dao ne ko li ko pu ta. On je vrhun ski mla di igra~ i ima svi je tlu bu du }nost. Je dva ~e kam na re dni draft gdje }e u~es tvo - va ti on - is ta kao je Rajt. Ostali parovi U os ta lim pa ro vi ma osmi - ne fi na la Ku pa BiH sas ta ju zni ~ar (Sa ra je vo) - Mla dost (Do boj Ka kaw), [i ro ki Bri jeg - Vi tez, Sva - to vac (Poqice) - Slo ga (Si min Han), Brat stvo (Gra - ~a ni ca) - Slo bo da (Tu zla), Ru dar Pri je dor - ^e lik, Olim pik - GO[K. Uta kmi ce osmi ne fi na la igra ju se. okto bra u ter mi ni ma od i ~a so va, a u ovoj fa zi ta kmi ~ewa igra se sa mo je - dan su sret. Uko li ko po sli je mi nu ta re zul tat bu de izje dna ~en, odmah }e se pris tu pi ti izvo ewa je da - na es te ra ca. zna da bu de pre su dna - is ta kao je Ve se li no vi}. Kor mi lar Kru pe Slo bo dan Star ~e vi} je po zvao na oprez i izja vio da Bo rac ni je eki pa od pri je ne {to mawe od mje sec, ka da su ih do bi li u prven stvu sa :. LEOTAR I ZVIJEZDA PONOVO IGRAJU U TRE BIWU - Ve} su se pri vi kli na na ~in ra da no vog tre ne ra Mi - lin ko vi }a i po di gli su se po - sli je ove dvi je posqedwe uta kmi ce u ko ji ma su osvo ji li ~e ti ri bo da. Ozbiqan pro ti - vnik s ob zi rom na to da se igra na Grad skom sta di onu, ali vje ru jem da ni smo bez {an - se - re kao je Star ~e vi}. Ve zni fu dba ler Kru pe Slo bo dan Mi la no vi} o~e ku je te `ak i ne iz vjes tan me~. - Igra mo na wiho vom te re - nu, {to im da je ma lu pre dnost, ali to ne mo ra da bu de pre su - dno. Vje ru jem da }e mo pru `i ti odli ~nu par ti ju i us pje ti da se pla si ra mo me u osam naj - boqih u naj ma so vni jem ta kmi - ~ewu - na gla sio je Mi la no vi}. In te re san tno, `ri jeb je po no vo spo jio Le otar i Zvi jez - du, ko ji su ne da vno od mje ri - li sna ge u Ku pu RS, a boqi je ta da bio dru go li ga{ sa ju ga Srpske po sli je boqeg izvo - ewa je da na es te ra ca.

32 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Rudar ri} spor tski di re ktor PRI JE DOR - Po sli je sas tan ka kod gra do na ~el - ni ka Pri je do ra Mi len ka \a ko vi }a smi ri la se si tu - aci ja u prvo li ga {u Srpske, Ru dar Pri je do ru, a za spor tskog di re kto ra ime no van je biv {i fu dba - ler ri}, ko ji je do sa da u klu bu ra dio sa mla im ka te go ri ja ma. Pret ho dno je pred sje dnik Upra vnog odbo ra Ru dar Pri je do ra Da li bor Maj - ki} po dnio os tav ku po sli - je neo dr`a ne sje dni ce, ali je sa da odlu ~io po sli je izbo ri }a da se vra - ti u fo tequ do kra ja po lu - se zo ne, odno sno do is te ka ugo vo ra. no vem bra. N. \. Bogdanovi} kupio novu igra ~ku FS Srbije De le ga ci ja bi ra bazu za Mun di jal MOS KVA - ^el ni qudi Fu dbal skog sa ve za Srbi je sa pred sje dni kom Sla vi {om Ko ke zom na ~e lu ne gu be vri - je me i tim se ve} na la zi u Ru si ji, gdje }e bi ti or ga ni - zo va no Svjet sko prven stvo. Po sli je ve li kog us pje ha za srpski fu dbal i pla sma na re pre zen ta ci je na Mun di jal, ko ji se idu }e go di ne odr`a - va u Ru si ji, iz Sa ve za su ve} kre nu li da ra zmi{qaju o ta - kmi ~ewu. Spor tski di re - ktor FSS Go ran Buwev ~e vi} pre dvo di gru pu sa ra dni ka ko ja ovih da na obi la zi ne ko li ko lo ka ci ja u naj ve }oj zemqi svi je ta, a sve u na mje ri da iza be ru naj - boqe mjes to ko je }e pred - stavqati ba zu za re pre zen ta ci ju to kom bo rav - ka u Ru si ji. Ri va li u gru pnoj fa zi ta kmi ~ewa bi }e po zna - ti. de cem bra ka da je za ka - zan `ri jeb u Mos kvi, a Srbi ja je tre nu tno u posqedwem, ~et vrtom {e {i ru i na - da se ne kom izne na ewu u ba ra `u. ^i ka go i Bos ton u pro ble mi ma Miroti} nokautiran, Hejvord zavr{io sezonu ^I KA GO - Po ~e tak NBA li ge obiqe`i la su dva do ga a ja - je - dan na tre nin gu, dru gi na te re nu. Crno go rac sa {pan skim pa so {em Ni ko la Mi ro ti} za vr{io je u bol ni ci, jer mu je sai gra~ iz ^i ka ga Bo bi Por tis slo mio dvi je kos ti li ca i mo gu }e je da }e bi ti ope ri san. Iz klu ba su na ja vi li da }e obo ji ca bi ti ka`weni, ali ni je po zna to ka da }e Mi ro ti} na te ren, a tre ner Fred Hoj berg ne mo `e ra ~u na ti na oba kril na cen tra ko ja ima u eki pi. I dok u ^i ka gu ne zna ju ka - da }e se Crno go rac vra ti ti, u Bos to nu vje ru ju da Gor don Hej vord ove se zo ne ne }e zai gra ti. Kril ni igra~, ko ji je qetos sti gao kao je dno od dva naj ve }a po ja ~awa i po tpi sao ugo vor na ~e ti ri go di ne vri je dan mi li ona do la ra, nez go dno je dos ko ~io po - sli je sko ka u na pa du pro tiv Kli vlen da te slo mio sko ~ni zglob ko ji mu je po tpu no is ko ~io iz le `i {ta. SA KRA MEN TO - NBA ugo vor sa Sa kra men tom ozna ~io je ku - po vi nu no ve li mu zi ne za Bo gda na Bo gda no vi }a, ko ji se po - hva lio da je pa za rio auto mo bil "te sla". Ovaj auto mo bil iz gle da ve oma atra kti vno, ko {ta oko. evra, {to je ni {ta za Bo gda na bu du }i da je pos tao naj pla }e - ni ji ru ki u is to ri ji sa za ra dom od, mi li ona evra za tri go di ne, {to }e ka da se odbi ju po re zi izno si ti oko mi li ona. "Te sla" iz se ri je S ide na elek tri ~ni po gon i spa da u eko lo {ka vo zi la. Zo ran To {i} is ti ~e fu dbal u prvi plan pred me~ u Albaniji Krvavih o~iju ne smijemo na teren Kon cen tri sa ni Grupa B smo na te ren i sva ko tre ba iskqu~i vo da Ve ~e ras: Sken der beg - Par ti zan, Di na mo ra zmi{qa sa mo o Ki jev - Jang bojs (.). svom po slu i o svo joj igri. Ne tre ba da igra mo sa krva vim o~i ma kao da ne ko ga sve ti mo, re kao To {i} TI RA NA - Fu dba le ri Par ti za na odra di li su tre - ning i pre spa va li u Ti ra ni, a iz al ban ske pres to ni ce kre nu - }e di rek tno u El ba san na du el pro tiv do ma }eg Sken der be ga ko ji je za ka zan za ve ~e ras od. ~a so va. Zbog bez bje dno snih ra zlo ga "crno-bi je li" su od sje li u Ti ra - ni do ko je su pu to va li mi nu - ta le tom iz Beo gra da. Ina ~e, ni je pra ksa da eki pa ne tre ni - ra na sta di onu gdje igra uta - kmi cu, ali je ova ko bi lo si gur ni je. Me~ sa Sken der be - gom no si mno go na bo ja, atmo - sfe ra u El ba sa nu bi }e na elek tri sa na kao to kom uta - kmi ce Al ba ni je i Srbi je pri je dvi je go di ne. Upra va osva ja ~a srpske du ple kru ne odlu ~i la je da ne vo di na vi ja ~e, {to je lo - gi ~an po tez ka ko bi se iz bje gli pro ble mi i po ten ci jal na ka zna od UEFA. Naj te `i za da tak ima tre ner Mi ro slav \u ki}, ko ji mo ra psi ho lo {ki da pri - S P R T U S L I C I PARTIZAN NE ]E TRENIRATI U ELBASANU pre mi igra ~e i wiho ve mi sli us mje ri sa mo na fu dbal. [a - p~a nin je re kao da Par ti zan ide da po bi je di fu dbal ski, a ne da vo di rat. Ne }e mu bi ti la ko, te {ko je igno ri sa ti sve - uku pnu si tu aci ju, a od ve li ke Spremne premije Zo ran To {i} ponovo na terenu FO TO: AGEN CI JE po mo }i mo gli bi bi ti Zo ran To {i} i Vla di mir Stoj ko vi}. Par ti za no vi re pre zen ta tiv ci su na sta di onu Sken der be ga izvo je va li ve li ku po bje du pro - tiv Al ba ni je. - De {a vawa u Beo gra du os - Par ti zan je za fu dba le re pri pre mio nov ~a nu na gra du u slu ~a ju po bje de. Za prvi tri jumf u Li gi Evro pe ove se zo ne upra va je igra ~i ma na mi je ni la. evra. - Mi slim da no vac ne }e bi ti mo tiv vi {e, jer je sa ma uta kmi ca sa Sken der be gom do voqan mo tiv za fu dba le re - re kao je po - slo vni di re ktor Par ti za na Va zu ra. Sken der beg svo je igra ~e pre mi ra sa. evra.. Di na mo K. :. Jang bojs :. Par ti zan :. Sken der beg : ta vi la su ve li ki uti sak na sve nas i taj re van{ se i{ ~e ki vao kao da se pri pre mao ne ki od go - vor. Kqu~ sve ga je da smo izvu - kli po uke iz te uta kmi ce i vi de li da na ne ke stva ri ne mo `e mo da uti ~e mo i da tre ba sa mo da se kon cen tri {e mo na te ren. U Al ba ni ji je bi la po - tpu no mir na, nor mal na uta kmi - ca, bez ije dnog in ci den ta. Ni je bi lo ni ka kvog `a ra u o~i ma, ni ti smo mi ili oni ra - zmi{qali o ne kom ra tu - re kao je To {i}. TO [I] I SU MA PRVI PUT ZAJEDNO Is ti re cept pri mi je nio bi ve ~e ras. - Kon cen tri sa ni smo na te - ren. Ne tre ba da igra mo sa krva vim o~i ma kao da ne ko ga sve ti mo. Si gur nost nam da je Stoj ko vi}. Ve oma je bi tno kad ima{ ta kvog gol ma na, kad si si gu ran da mo `e da is pra vi kad ne {to ne ide ka ko tre ba - do dao je To {i}. Po pu lar ni Bam bi zai gra }e prvi put za je dno sa Sej dbu om Su mom, a tri ling bi mo gao da po pu ni Mar ko Jan ko vi} pa da na jis tu re ni ji bu de Le an dre Ta - vam ba. Nedovi} ~astio saigra ~e MA LA GA - Srpski ko - {ar ka{ Ne mawa Ne do - vi} po tpu no je osvo jio Ma la gu. Je dan od naj - boqih igra ~a Uni ka he po sli je sjaj ne pred sta - ve u me ~u pro tiv Be ti - sa odlu ~io je da ~as ti sai gra ~e. Ku pio je sva - kom od wih po tor bu, sa ini ci ja li ma i bro - jem dre sa ko ji no se. Wego vi sai gra ~i, svi u klu bu i no vi na ri, odu - {evqeni su ges tom mom ka iz No ve Va ro - {i. Iako je to naj mawe va `no, vri je dnost tor bi izno si. evra. Ne do vi} je na kra ju se zo ne ~as tio sai gra ~e fu tro la ma za te le fon sa lo gom Uni - ka he.

33 Hrvatska Kla sni} do bio no vi bu breg ZA GREB - Biv {i hrvat - ski re pre zen ta ti vac Ivan Kla sni} do bio je no vi bu breg. Kla sni }u je ovo tre }a tran splan ta - ci ja na kon {to je pri je de set go di na sa znao za di sfun kci ju bu bre ga. U posqedwih go di nu Kla sni} je zbog ot ka zi - vawa bu bre ga tri pu ta se - dmi ~no mo rao na di ja li zu. Ka ko su stvo re - na an ti ti je la pro tiv do - ni ra nih bu bre ga, ovog pu ta bu breg ni je smio bi ti od do no ra iz po ro - di ce. Drin ~i} ^u ka ri ~ki kao da ni je iz Srbi je BEO GRAD - Is ku sni fu dba ler Ni ko la Dri - ~ni} po hva lio je svoj sa - da{wi klub ^u ka ri ~ki, ko ji or ga ni za ci ono fun - kci oni {e na vi so kom ni vou i ve }i na klu bo va iz re gi ona mo `e da po za - vi di "br a ni ma". - Bez na me re da se ne - kom do dvo ra vam, u ^u ka - ri ~kom se ra di kao da nis te u Srbi ji. Na {e je da igra mo, a sve os ta lo je obe zbe e no - re kao je Drin ~i} ko ji je nas tu pao za jo{ de vet klu bo va u Srbi ji i inos tran stvu. Ma arska [tork na pus tio re pre zen ta ci ju BU DIM PE [TA - We - ma ~ki tre ner Ber nd [tork na pus tio je klu pu fu dbal ske re pre zen ta ci - je Ma ar ske po sli je ne us - pje {nih kva li fi ka ci ja za Mun di jal u Ru si ji. [tork je spo ra zu mno ras ki nuo ugo vor sa sa ve - zom na kon {to je Ma ar - ska za vr{i la na tre }em mjes tu B kva li fi ka ci - one gru pe, sa ~ak bo do - va mawe od Por tu ga li je i [vaj car ske. Os ta }e upa m}en jer je po sli je go di ne odveo re pre zen ta ci ju na Evrop - sko prven stvo u Fran cus - koj. GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. Vla dan Mi lo je vi}, tre ner Crve ne zvez de, pred me~ sa Ar se na lom Ako je ta ta dao, ne ka sad sin pos ti gne gol Hte li smo ba{ Ar se nal, po tre bne su nam ta kve uta kmi ce, a Zvez di na is to ri ja si gur no ne za os ta je za Ar se na lo vom. Ni smo uve `ba va li akci ju iz. ka da je Sa vi} dao gol, re kao Mi lo je vi} BEO GRAD - Pred fu dba - le ri ma Crve ne zvez de je uta - kmi ca de ce ni je jer u gos te sti `e ve li ki Ar se nal. Su - sret tre }eg ko la gru pe H na ras pre du je ve ~e ras od ~a - so va na sta di onu "Raj ko Mi - ti}", ko ji }e bi ti ispuwen do posqedweg mjes ta po {to je pro da to svih. ula - zni ca. Odli ~nim par ti ja ma ove se zo ne, ko je se po kla pa ju sa do las kom tre ne ra Vla da na Mi lo je vi }a, "crve no-bi je li" su vra ti li vje ru na vi ja ~a da mo gu na pra vi ti no vi is ko rak na evros ce ni na kon de set go - di na od sus tvo vawa. Mi lo je - vi} je re kao da se na da da }e i sa da{wu eki pu pam ti ti po do brom re zul ta tu pro tiv Ar - se na la, kao {to se pam ti ona iz. go di ne ko ja je eli mi - ni sa la lon don ski klub u Ku pu UEFA. - Hte li smo ba{ Ar se nal, po tre bne su nam ta kve uta kmi - MA RI BOR - Ve li ki tri - jumf Li ver pu la od : u gos ti - ma pro tiv Ma ri bo ra pred stavqa naj ve }u in ter na ci - onal nu po bje du ne kog en gles kog ti ma. "Red si" su de mo li ra li slo - ve na ~kog {am pi ona u okvi ru tre }eg ko la gru pne fa ze Li ge {ampiona, a pu bli ka na "Qud - skom vrtu" os ta la je {o ki ra na Filip Stojkovi} (Crvena zvezda) FO TO: AGEN CI JE ce, a Zvez di na is to ri ja si gur - no ne za os ta je za Ar se na lo - vom. Gle da }e mo da im se su prot sta vi mo na naj boqi na - ~in, do da tni mo tiv ni je po - tre ban pred pu nim tri bi na ma - re kao je Mi lo je vi}. Po se bno ga je obra do va lo to {to su igra ~i iz. go - di ne da li po dr{ku wego vim iza bra ni ci ma pri je du ela. Re - kao je da ni su uvje `ba va li ~u - ve nu akci ju iz Lon do na ka da je Du {an Sa vi} go lom u fi - ni {u izba cio Ar se nal. - Ni smo uve `ba va li tu bru tal no{ }u eki pe Jir ge na Klo pa. Do ma }i ma ni su po mo gle ne ke pro vo ka ti vne izja ve, u prvom re du ana li za en gles kog klu ba od stra ne Zlat ka Za ho vi - }a. Po ~e lo je sli ko vi to, jer je obez bje ewe vra ti lo Ro ber ta Fir mi na sa ula za zbog to ga {to ni je imao akre di ta ci ju kod se be. Rezultati: Ma ri bor - Li - akci ju i ne bih da ot kri vam {ta smo spre mi li. Ako je ta - Milija{ ne `eli bod "Redsi" demolirali Maribor u Ligi {ampiona Li ver pul obo rio en gles ki re kord ver pul : (Fir mi no, Ku tiwo, Sa lah,, Ok - slejd-^em ber len, Ale ksan - der-ar nold ), Spar tak - Se viqa : (Pro mes, +, Mel ga re ho, Glu {a kov, Adri ja no - Kjer ), Fe je - nord - [ah tjor : (Ber hu is - Ber nard, ), Man ~es ter s. - Na po li : (Ster zus - Di ja va ra. pe nal), Mo na - BEZ MILI ]A, RIKARDIWA I FRIMPONGA ta dao, ne ka sa da pos ti gne gol sin - uz osmi jeh je ka zao Mi - Jo{ od tri jum fa nad Ro mom. go di ne Zvez da ne zna za po - bje du nad ve li kim evrop skim klu bom i svi u klu bu se na da ju da }e us pje ti da do u ba rem do bo da, ali ne i je dan igra~. - Ne bih una pred pri hva tio bod iako bi nam zna ~io. Ne igra - mo na re mi, ne `e li mo da iz gu bi mo na du u po be du, mi slim da ve }i na sai gra ~a ta ko ra zmi{qa. Ima mo {an su da se su prot sta - vi mo ve li kom ri va lu i bu de mo deo spe kta kla - re kao je ka pi - ten Zvez de Ne nad Mi li ja{ ko ji je u dre su Vul ver hem pto na igrao pro tiv Ar se na la. ko - Be {i kta{ : (Fal kao - To sun, ), Laj pcig - Por to : (Or ban, For sberg, Ogus tan - Abu ba kar, Mar - ka no ), Re al M. - To ten hem : (Ro nal do. pe nal - Va ran. auto gol), APO EL - Bo ru si ja D. : ( Po te - Pa pas ta co pu los Grupa H. Ar se nal :. C. zvez da :. BA TE :. Keln : lo je vi} alu di ra ju }i na svog {to pe ra Vu ja di na Sa vi }a. Ar se nal u Beo grad sti - `e sa Me su tom Ezi lom, a osim po vri je e nih [ko dra - na Mus ta fi ja, San ti ja Ka - zor le, De ni ja Vel be ka i Kla uma ^em ber sa, me~ bi mo gao da pro pus ti i Ale - ksis San ~ez. Mi lo je vi} sma - tra da od sus tvo po je di nih stan dar dnih prvo ti ma ca lon - don skog ti ma ne zna ~i pot - cjewivawe Zvez de. BI ]E. NAVIJA^A NA "MARAKANI" - Ar se nal i Ven ger ni ko - ga ne pot cewuju, igra ju dos ta ta kmi ~ewa, ve} se dr`e svo je fi lo zo fi je. Ne mi slim da ima ju kom bi no van sas tav, ko ji god igra~ da iza e na te ren, bi }e deo mo }nog ti ma - ka zao je Mi lo je vi}. Zbog po vre da si gur no ne - }e igra ti Ne mawa Mi li}, Ri kar diwo i Abra ham Frim - pong, dok se si tu aci ja ka da je ri je~ o opo rav ku Ge lo ra Kan - ge po pravqa. - Vi de }e mo ka kva je si tu - aci ja u ve zi s wim, vu ~e po - vre du od Kel na i zna }e mo tek pred uta kmi cu - is ta kao je Mi lo je vi}. ). Pla sman: Gru pa E: Li ver - pul, Spar tak, Se viqa, Ma - ri bor. Gru pa F: Man ~es ter s., [ah tjor, Na po li, Fe je - nord. Gru pa G: Be {i kta{, Laj cpig, Por to, Mo na ko. Gru pa H: To ten hem, Re al, Bo ru si ja D., APO EL. DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE Boris DMITRA[INOVI] direktor Iz da va~: AD "Glas Srpske" Bawalu ka Sken de ra Ku le no vi }a, tel () - BAWALUKA Borjana RADMANOVI]-PETROVI] glavni i odgovorni urednik Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika, biznis), Daliborka ROGI] (urednik vijesti), Sandra KQAJI] (novosti), (dru{tvo, panorama), Darko GRABOVAC (hronika, Bawaluka), Tawa [IKAWI] (Srbija, region), Tawa MILAKOVI] (svijet), Aleksandra MAXAR (kultura), Du{an REPIJA (sport), Aleksandra GLI[I] (Glas plus) Bra}e Pi{teqi}a, Bawalu ka, tel. () -, faks - Do pi sni{ tvo: Do boj /-, Mar ke ting: Sken de ra Ku le no vi }a, Bawalu ka, tel.() ro ra ~u ni: Addiko Bank, NLB banka, Nova banka, Komercijalna banka, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu kraj Drvara,. jula. godine. Od. septembra. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od. maja. godine. dopisnik glassrpske.com marketing glassrpske.com

34 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE Antena Izdvajamo Liga Evrope: Skenderbeg - Partizan Da bi ostvario prvu pobjedu u grupi B Lige Evrope, Partizan mora odigrati cijeli me~ na istom nivou. U prvom kolu je vodio u [vajcarskoj protiv Jang Bojsa pa remizirao, da bi u Beogradu prokockao velikih : poslije prvog poluvremena i izgubio sa :. Naredni rival mu je Skenderbeg u Elbasanu, koji je tako e u prethodna dva kola osvojio jedan bod i to kod ku}e u me~u sa Jang Bojsom. Radio RS. Razbudilnik. Jutarwe novosti. Razbudilnik. Vijesti. Razbudilnik. Vijesti. Riznica znawa. Vrijeme je za sport. Vijesti. Radio ordinacija. Vijesti. Zajedni~ki talas. Podnevne novosti. Radio drama. Vijesti. U ritmu dana. Vijesti. Svilen konac. Vijesti. Svilen konac. Dnevnik BHT.. Muzi~ki intermeco. Vijesti. Aktuelnosti. Vijesti. Mozaik. Ve~erwe novosti. Zaigrajmo, zapjevajmo. Higijena `ivota. Vijesti. Riznica znawa. Starogradska sje}awa. Hronika dana. Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike. Vijesti. Muzi~ki program. Pono}ne vijesti. Akord. No}ni program RTRS RTRS PLUS RTS RTS. Jutarwi program. Vijesti. Dok selo spava,. Poko. Poko. Dofus. ~uda svijeta. Nepobedivo srce,. Dnevnik. Kuhiwica. Kvadrat na znawe. Zabrawene strasti,. Vijesti. Qudovawe. U fokusu. ~uda svijeta. Selo gori, a baba se ~e{qa,. Kuhiwica. Srpska danas. Panorama Isto~nog Sarajeva. Nepobedivo srce,. Kuhiwica. Dnevnik. Pe~at. Fudbal - Liga Evrope. Dnevnik. Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled. Liga Evrope, pregled. Dok selo spava,. Zabrawene strasti,. Koncert za dobro jutro. Ozi Bu. Pravoslavqe. Muzi~ki program. Sjednica Narodne skup{tine RS. DW. Ted. Muzi~ki program. DW. Ted. Muzi~ki program. U prolazu. Ozi Bu. Muzi~ki program. Puls `ivota. Dnevnik. Muzi~ki program. Art ma{ina. Biti ~ovjek - Ivo Andri} RTRS Emisija: ATV Pe~at... Ogwi{ta. Muzi~ki program. Ted. Muzi~ki program. Vesti. Jutarwi program. Pri~e iz radionice,. Tako stoje stvari. ^itamo Andri}a. Dnevnik. Mornari~ki istra`iteqi: LA,. Mira Adawa Polak - ekskluzivno. Moja lepa Srbija. Sasvim prirodno. Ovo je Srbija. Ono kao qubav,. ^itamo Andri}a. Dnevnik RT Vojvodina. Beogradska hronika. Slagalica. Dnevnik. Liga Evrope: Crvena zvezda - Arsenal. Liga Evrope: Skenderbeg - Partizan,. poluvreme Zabava: Ko ti pravi svadbu?. Sumwiva lica,. Dnevnik. Mornari~ki istra`iteqi: LA,. Vesti. FILM Soul momci zapadnog sveta. Koncert za dobro jutro. Slagalica. Datum. Verski kalendar. Gligorije Vozorovi} - prvi srpski izdava~. ^ik pogodi. Crtani film. Mali dnevnik. Izaberi me. Onp. Kina. Stanislav Bini~ki: Pesme koje su osvojile svet. TV mre`a. Trezor. TV lica. Izaberi me. Nauka. Mali dnevnik. Dauntonska opatija,. FILM Kako je propao rokenrol. Grozd. Lov i ribolov. Zavr{na krosa RTS. Biba struja. ^itamo Andri}a RTS. Neuni{tiva qubav. Dauntonska opatija,. FILM Neuni{tiva qubav. Island. Smak,. deo koncerta. Tako stoje stvari BN. Jutarwi program. Jest dobro jest. Novosti. Provodaxija. Novosti u podne. Lavirint tajni,. Novosti. Serija. Dnevnik. Elif,. Potraga za pravdom,. Danas u Srpskoj. Tajne,. Dnevnik. Elif,. Puls. Dnevnik. Strijela,. Astro~et. Satelitski program PINK BH. Seqaci,. Oskarova oaza. Gazdarica,. An eo osvete,. Info scena. Ru`i~asti dijamant,. Bahar,. Info top - vijesti. Vremenska prognoza. Amiyi {ou. Ekskluziv. Obi~ni qudi. Info top - dnevnik. Mje{oviti brak,. U pola pet. Info top - dnevnik. Info scena. Vremenska prognoza. Obi~ni qudi,. Bahar,. Ponovo zaqubqeni,. Zabraweni forum. Zadruga - pregled dana. Zadruga - u`ivo ELTA HD. [areni svijet. Kuhiwica. Kafa u. Putujte sa nama. TV ordinacija. Zelena patrola. Hronika dobojske regije. Kapri,. Sport za sve. Wu{kalo,. Cover magazine. Usred srijede, intervju. Dnevnici Drugog svjetskog rata. Kuhiwica. Mu}ke,. Kafa u. Hronika Isto~nog Sarajeva. Dnevnici Drugog svjetskog rata. Cover magazine. Reporta`a. Binta sound poziva. Mu}ke,. Toplo-hladno,. Wu{kalo,. Kapri,. Hronika Isto~nog Sarajeva K. Vijesti. Horoskop. Tele{op. Ordinacija. Kinali Kar,. Ru`a,. Vijesti. Elementarno,. SMS Box. Opasne igre,. Vijesti. Ru`a,. Oglasi. Tele{op. TV ordinacija. Kinali Kar,. Putujte sa nama. Novosti K. Dnevnik RTS. Elementarno,. Stav. Novosti K. FILM Crvena violina. Opasne igre,. No}ni program BEL. Smislenice + Obi~ajni kalendar. Muzika - etno. Divqi svijet. Agrodan. Tele{op. Muzika - etno. Jestive biqne vrste. Vremeplov. Kuhiwica. Meridijanima. U na{em ataru. Movieland. Perspektiva

35 . Crtani filmovi. Top {op. Stolice. Prijateqi,. Prijateqi,. Top {op. Dokumentarna. Galileo. Vesti. Dva i po mu{karca,. Dva i po mu{karca,. Vesele sedamdesete,. TV ~orba. Stolice. Lud, zbuwen, normalan,. ^ovek protiv divqine. Balkanska mafija,. Vesti. FILM Operacija "Dambo". Vesele sedamdesete,. Dva i po mu{karca,. Dva i po mu{karca,. Balkanska mafija,. Sally McKay. Avanture Helo Kiti i prijateqa. Manon. Gradski heroji. Nebeske plesa~ice. Ne`eqene,. Potraga za pravdom,. Top {op. Prakti~na `ena. Stol za. Top {op. OBN info. Top {op. Najbr`i prsti. Grand parada. Nazar,. Elif,. Stol za. Potraga za pravdom,. OBN info. OBN sport. Finale, sportska emisija. Elif,. Nazar,. Volim samo tebe,. [erlok i Votson,. Seks i grad,. Jutro za sve. Frenderi u saobra}aju. Bje`awe. Barimba. Vijesti. Qubav s ukusom vina,. Voli samo mene,. Dnevnik. Politi~ki magazin. BH gastro kutak. Vijesti. Kwi`evnost BiH. Ekologika. Neprolazna pjesma. Terminal. Shift. Bje`awe. Voli samo mene,. U programu ste. Dnevnik. Tema dana. Euroimpuls. Udri mu{ki. Kako vrijeme prolazi,. Top {op. Kinali Kar,. Ru`a,. Elementarno,. FILM Ou{novih. Top {op. Ru`a,. Top {op. Kako vrijeme prolazi,. Dnevnik u. Kinali Kar,. Sva moja djeca,. Dnevnik u. Sport. Vrijeme. Elementarno,. Tema TV. Seks i grad,. do. Majka,. Vijesti. Prava `ena,. Oddbods. Angry Birds. Angry Birds Stella. Showbiz mixer. Vijesti. Kom{ije,. Prava `ena,. Vijesti. Rekreativno sa Dijanom Tep{i}. Teletrgovina. Vijesti. Angry Birds. Sudbina,. do. ATV vijesti. Vremenska prognoza. Majka,. Ko ti pravi svadbu GLAS SRPSKE ~etvrtak,. oktobar. O OBN BHT TV ATV RTL. RTL direkt. Potraga. Lego Ninyago. Dobar, boqi, najboqi... britanski slasti~ar. Ku}ice iz snova: Stil `ivota. Kupuj i prodaj. Obo`avaj ili prodaj. Ku}ice iz snova: Stil `ivota. Dobar, boqi, najboqi... britanski slasti~ar. Tri, dva, jedan - kuvaj!. Qubav je na selu. RTL vijesti. Qubav je na selu. Kupuj i prodaj. RTL danas. Potraga. Qubav je na selu Xoi, profesor na kolexu, nalazi se na romanti~nom pikniku sa svojom dugogodi{wom djevojkom Kler, skulptorkom. ^ini se da Xoi `eli da je zaprosi ba{ kada se pored wih dogodi stra{na nesre}a. Balon sa qudima se prisilno spu{ta na poqanu. Xoi i jo{ nekoliko mu{karaca, me u kojima je i Xed, priska~u u pomo}. Bez obzira na wihove napore, jedan ~ovjek umire. Iako poku{ava da se vrati svakodnevnim poslovima, Xoi nikako ne mo`e da izbaci incident iz glave. Progoni ga osje}aj krivice i odgovornosti. Uloge: Danijel Krejg, Samanta Morton, Bil Veston, Ris Ivans Re`ija: Roxer Mi~el HRT. Dokumentarac - Metropolis: Rim ELTA HD. Serija: Toplo -hladno. Vesti. TV ~orba. Galileo. Vice. Prijateqi,. Prijateqi,. Lud, zbuwen, normalan,. No} sa zvijezdama. OBN info. OBN sport. [erlok i Votson,. Seks i grad,. ^uvari planete. Magazin Lige prvaka. ^uvari planete. Liga Evrope: Skenderbeg - Partizan. Dnevnik. Evropska liga, pregled. Crna hronika,. Dnevnik. FILM Crvena violina. FILM RocknRolla. Dnevnik u. No}ni reprizni program. Sudbina,. Ve~erwe vijesti. CSI Las Vegas,. Alo, alo,. No}ni program. Tri, dva, jedan - kuvaj. RTL direkt. Tri, dva, jedan - kuvaj. FILM Danas ubice,. Astro {ou. RTL danas. Divqi svijet. TV Liberty. Kuhiwica. Meridijanima. Jestive biqne vrste. Lice nacije. Putujte s nama. Centralni dnevnik. Agrodan. ABS {ou. Korijeni. Pravimo za vas. U~imo srpski. Od A do da. Divqi svijet. Korijeni HRT. Dobro jutro, Hrvatska. Gorski qekar,. Ivane~ki vez i bregofska pita. Dnevnik. Zaqubqena u Ramona, telenovela. Dr Oz. Prometej. Dobar dan, Hrvatska. Detektiv Mardok,. Vijesti u. Kod nas doma. Potjera. Dnevnik. Tema dana. [ifra. [ifra. No}ni menayer,. I to je Hrvatska. Otvoreno. Dnevnik. Igre mo}i,. Detektiv Mardok,. Don Mateo,. ^asna `ena,. Domovina, HRT. Regionalni dnevnik. U vrtu pod zvijezdama. Juhuhu. Artur. Prvi koraci. Plesni izazov -. [kolski sat. Na prvi pogled,. Mentalna blokada,. Pozitivno. Poaro,. Kuhawe u divqini. FILM Studentkiwa surogat-majka. Mjesto pod suncem. Regionalni dnevnik. Metropolis: Rim. Gorski qekar,. Goldbergovi,. Hronike Mata Hatera. POPROCK.HR. Koktel-bar. Evropska liga, emisija. Fudbal: Austrija Be~ - Rijeka. Liga Evrope - emisija i sa`eci. Zakon i red: UK,. Bitange i princeze,. Goldbergovi,. No}ni muzi~ki program NOVA. Dnevnik Nove TV. Volker, teksa{ki renxer,. More Nate and i ~udovi{ne ma{ine. Najboqe godine,. TV izlog. Zauvijek susjedi,. Pod sretnom zvijezdom,. Bi}e{ moja,. An eli,. In magazin. Najboqe godine,. Vijesti Nove TV. Najboqe godine,. Zauvijek susjedi,. Lud, zbuwen, normalan,. ^ista qubav,. Vijesti Nove TV. In magazin. An eli,. Dnevnik Nove TV. ^ista qubav,. Bi}e{ moja,. Provjereno. Ve~erwe vijesti. FILM Kockawe. FILM Nije lako biti ja. Posqedwi brod,. Astro savjetnik

36 Vi kto ri ja qubo mor na na Me ri Iako oda je uti sak oso be ko ja sve sa vr{e no dr`i pod kon - tro lom, Vi kto ri ja Be kam ipak pro la zi kroz ne pri ja tnu sva u sa svo jim su pru gom Dej vi dom. Ra zlog je, ka ko pi {u me di ji, Me ri [ar te ris. Me ri je k}er ka {kot skog aris - to kra te Er la Yej msa [ar te ri sa i no si ti tu lu "le di Me ri". U ja - vnos ti je po zna ta kao dje voj ka ek scen tri ~nog po na {awa, gla - vna zvi jez da ra zuz da nih `ur ki, sa ve oma smje lim sti lom odi - je vawa. Ova tri de se to go - di{wakiwa ra di kao mo del i di-yej, a dru - `i se sa pje va ~i com Ri tom Orom, ma ne ken - kom Ale ksom ^ang i ses tra ma De la - viw. Iako Dej - vid ne kri je ovo pri ja - teqstvo, jer su se Me ri i Vi kto - ri ja upo zna le i dru `i le na fes - ti va lu "Glas ton be - ri", Vi kto ri ji se ova `e na ni naj - mawe ne do pa da. TAJNO VJEN^AWE SLAVNOG HOLIVUDSKOG PARA Prema pisawu stranih medija, slavni holivudski par Alisija Vikander i Majkl Fasbender stali su na ludi kamen. N e `ele}i d a wihov v e - liki d a n bude tema medija, Alisija i Majkl su ~in obavili tajno u krugu najbli`ih ~lanova porodice, prijateqa i kolega. Me utim, svjetski mediji prenose da su izgovorili sudbonosno da na skromnoj ceremoniji na popularnom {panskom ostrvu Ibica. Kao dokaz navode se burme na rukama, koje je zaqubqeni par nosio prilikom odlaska u jedan {panski restoran. - Detaqi vjen~awa nisu bili poznati. Oni su samo rekli gostima da do u na Ibicu gdje su svi imali rezervisane sobe u hotelu - kazao je neimenovani izvor za "San". Pisawe medija su upotpunile i fotografije na kome mo`emo da vidimo novope~eni bra~ni par na pla`i kako se poslije vjen~awa zabavqa sa prijateqima. Ina~e, Alisija i Majkl su se zabavqali tri godine, prije nego {to su rije{ili da svoju vezu ozvani~e brakom. Zbog razlike u godinama, Vikanderova ima godina, a Fasbender, mnogi qudi su osu ivali wihovu vezu. Edri jen Bro di se psihi ~ki i fi zi ~ki is crpio zbog "Pijaniste" Glumci YENET LI ZBOG "PSIHA" OD TU [A Glumci koje su Luda planeta Kva li tet glu me, kao i u sva kom dru gom po slu, za vi si od ulo - `e nog tru da, ko - ji se na gra u je ra zno ra znim sta tu ama i pe ha ri ma. Ipak, glum ci po ne kad odu ko rak daqe ka ko bi se po ka za - li {to boqe u ulo zi u ko joj se na u. Me u tim, wiho va pre da - nost os tavqa trag ko ji je po - ne kad po zi ti van, a po ne kad ne ga ti van. Ne ke glum ce rad na fil mo vi ma za uvi jek je pro mi je nio. Qubi teqi ho ro ra do bro se sje }a ju fil ma "Posession" iz. go di ne. Glu mi ca Iza be - la A a ni svo ju ulo gu odra di la je ma es tral no, {to joj je i osi gu ra lo na gra du "Ce zar". Ali wena pre da nost je os ta - vi la du bok trag. Ona je ka sni - je izja vi la da ju ovaj film psi hi ~ki is crpio i da su bi - le po tre bne go di ne psi ho te ra - pi je da ulo gu Ane izba ci iz se be. Film "Pi ja nis ta" iz. je odli ~an, a ve li ki dio kva li te ta du gu je odli ~noj glu - Dra ga na sa su pru gom na ko kte lu kod Se bas ti ja na mi Edri je na Bro di ja, ko ji je za ovu ulo gu osvo jio i "Os ka - ra". Pri pre ma za ulo gu bi la je na por na. Bro di je ras pro dao sve {to je imao, pre ki nuo ve - ze sa pri ja teqima i pre se lio se u Evro pu. Pra vi o~aj osje - tio je tek ka da je mo rao fi zi - ~ki da se tran sfor mi {e is crpnim gla do vawem. Ulo ga ga je is crpi la fi zi ~ki i psi hi ~ki i ka sni je je pri znao da mu je bi la po tre bna go di na i po da se stva ri vra te na svo - je mjes to. Ko lin Firt je pri pre ma - ju }i se za ulo gu en gles kog kraqa Yorya V u fil mu "Kraqev go vor" mo rao sa vr{e - no da uvje `ba mu cawe s ko jim se wegov lik bo rio. I ba{ po put pra vog kraqa, i Firt je mo rao da uzi ma ~a so ve ko ji su mu po ma ga li da vje ro dos toj ni - je opo na {a Yorya. To mu je po {lo za ru kom, ali pri pre - me su ga pro mi je ni le jer je imi ti rao i ner vo zne ti ko ve ko je je Yory imao. To li ko se u`i vio da na kon za vr{et ka sni mawa ni je mo gao da pres - ta ne da mu ca, pa bi uloge trajno promijenile Iza be la A a ni go di na ma i{la na psihoterapiju zbog horora mu se i mje se ci ma ka sni je to ne na da no vra }a lo to kom in - ter vjua. Pro blem ko ji je Firt imao s mu cawem, Hju Lo ri je imao sa hro mo{ }u u TV se ri - ji "Do ktor Ha us" ko ja je sni - ma na od. do. go di ne. Na ime, osim {to je sa vr{e no uvje `bao ame ri ~ki na gla sak (pro du cen ti su izri ~i to tra - `i li "pra vog Ame ri kan ca" i iza bra li Lo ri ja ne zna ju }i da se ra di o Bri tan cu), Lo ri je sve vri je me sni mawa mo rao da glu mi da ima pro blem sa no gom. U ob zir tre ba uze ti i to da je se ri ja sni ma na osam go di na, {to se sva ka ko odra - zi lo na wegov hod, pa je te pro ble me vu kao tri go di ne na kon za vr{et ka sni mawa. KO LIN FIRT SE BORIO SA TIKOVIMA POSLIJE "KRAQEVOG GOVORA" Glu mi ca Yenet Li naj po - zna ti ja je po ulo zi u Hi ~ko ko - vom kla si ku "Psi ho" iz. go di ne, a ma lo ko mo `e da za - bo ra vi kul tnu sce nu pod tu - {em. Po se bno Li. Na ime, ulo ga je na wu os ta vi la to li - ki trag da je do kra ja `i vo ta odbi ja la da se ku pa pod tu - {em, ve} iskqu~i vo u ka di. U ri jet kim tre nu ci ma ka da je bi la pri siqena da ko ris ti ti tu{, ne pres ta no bi gle da la pre ma vra ti ma za slu ~aj da se ne po ja vi ma ni jak sa no - `em. Li der Na ro dne par ti je Aus - tri je (OVP) Se bas ti jan Kurc ko ji }e, sve su pri li ke, pos - ta ti naj mla i kan ce lar u is - to ri ji ove zemqe, or ga ni zo vao je ko ktel u be - ~kom par la men tu, a me u zva ni ca ma bi li su po zna ta folk pje va ~i ca Dra ga na Mir ko vi} i wen su prug To ni Bi je li}. Dra ga na je fo to gra fi ju sa Hju Lo ri imao problem sa hro mo{ }u u TV se ri ji "Doktor Haus" ko kte la po di je li la na dru{ - tve nim mre `a ma, a pre tpos - tavqamo da je ko ktel or ga ni zo van po vo dom po bje - de Kur co ve par ti je na pri je - vre me nim par la men tar nim izvo ri ma u Aus tri ji ko ji su odr`a ni u ne djequ. Dra ga na je sa To ni jem, aus trij skim bi zni sme nom, u bra ku ve} go di na i ima ju dvo je dje ce, Mar ka i Ma nu elu. VLA SNIK KA FI ]A ZA BRA NIO ULA ZAK DJE CI, ALI NE I PSI MA Ako se ovih da na za de si te u En - gles koj, svra ti te u bar "Chart Ro om". Ali pod uslo vom da nis - te mla i od go di na i da sa so bom ne vo di te di je te ovih go di na. Na ime, Bob Hi gin son je vla snik vin tiy ka fi }a u En gles koj, ko ji je u `i `u ja vnos ti do spio zbog je dne po ma lo ne sva ki da{we odlu ke. On je u svoj lo kal do zvo lio ula zak sa psom, ali ne i sa dje - te tom ko je je mla e od go di na. Ka ko i sam ka `e, lin~ ro di - teqa je o~e ki vao, ali uprkos sve mu ne odus ta je od ove odlu - ke! Na ta bli na vra ti ma lo ka la quba zno se mo le ro di teqi sa dje com mla om od go di na da po tra `e dru go mjes to gdje }e po pi ti pi }e. Rea kci je su ra zli - ~i te - ne ki vla sni ka ohra bru ju i po dr`a va ju, dok dru gi ova kvu odlu ku sma tra ju uvre dom. "Glasova" Android aplikacija SKENIRAJTE KOD MOBILNIM TELEFONOM

37 DODATAK ZA KLADIONI^ARE Mauro Ikardi (Inter) u duelu sa Kaliduom Kulibalijem (Napoli) FOTO: AGENCIJE kvote, tabele, statistike, prognoze... DER BI SE DMI CE: Italijanska Serija A, deveto kolo, Napoli - Inter (subota,. ~asova) Powered by

38 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE TIKET Dan Čas R.b. Dan Čas R.b. FRANCUSKA FRANCUSKA KONAČAN ISHOD (KI) DUPLA ŠANSA (DS) POLUVRIJEME KRAJ (PK) DUPLA POBJEDA (DP) UKUPNO GOLOVA (UG) UKUPNO GOLOVA I POL (UG) ' ' X X X - X- X KOD ZA KUCANJE pet : SENT ETJEN MONPELJE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MONAKO KAEN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : AMIJEN BORDO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : ANŽE TULUZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MEC DIŽON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : NANT GENGAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : REN LIL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : NICA STRAZBUR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : TROA LION,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : MARSELJ PSŽ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dan Čas R.b. TIM DAJE TIM DAJE TIM PP GOL (TM) GOL (TM) (TM) + +&g g + +&g g TIM PP (TM) OBA TIMA DAJU GOL (TGG) VIŠE GOLOVA (VG) GG gg GG + MOZZART KOMBINAZZIJE (KMB) - gg + - gg +I& +I& +II +II KOD ZA KUCANJE pet : SENT ETJEN MONPELJE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MONAKO KAEN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : AMIJEN BORDO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : ANŽE TULUZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MEC DIŽON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : NANT GENGAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : REN LIL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : NICA STRAZBUR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : TROA LION,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : MARSELJ PSŽ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dan Čas R.b. ŠPANIJA ŠPANIJA KONAČAN ISHOD (KI) DUPLA ŠANSA (DS) POLUVRIJEME KRAJ (PK) DUPLA POBJEDA (DP),,,, SEL TA ATLE TI KO MA DRID UKUPNO GOLOVA (UG) UKUPNO GOLOVA I POL (UG) ' ' X X X - X- X KOD ZA KUCANJE sub : LEVANTE HETAFE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BETIS ALAVES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : VALENSIJA SEVILJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BARSELONA MALAGA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : VILJAREAL LAS PALMAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : SELTA ATL.MADRID,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : LEGANES BILBAO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : REAL M. EIBAR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pon : SOSIJEDAD ESPANJOL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pon : LA KORUNJA ĐIRONA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dan Čas R.b. ENGLESKA ENGLESKA TIM DAJE TIM DAJE TIM PP GOL (TM) GOL (TM) (TM) + +&g g KONAČAN ISHOD (KI) + +&g g DUPLA ŠANSA (DS) TIM PP (TM) POLUVRIJEME KRAJ (PK) OBA TIMA DAJU GOL (TGG) DUPLA POBJEDA (DP) VIŠE GOLOVA (VG) GG gg GG + UKUPNO GOLOVA (UG) MOZZART KOMBINAZZIJE (KMB) - gg + - UKUPNO GOLOVA I POL (UG) ' ' X X X - X- X KOD ZA KUCANJE pet : VEST HEM BRAJTON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : ČELZI VOTFORD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : HADERSFILD MAN. JUN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MAN. SITI BARNLI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : NJUKASL KRISTAL PALAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : STOUK BORNMAUT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : SVONSI LESTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : SAUTEMPTON VBA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : EVERTON ARSENAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : TOTENHEM LIVERPUL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dan Čas R.b. TIM DAJE TIM DAJE TIM PP GOL (TM) GOL (TM) (TM) + +&g g + +&g g gg +I& +I& +II +II KOD ZA KUCANJE sub : LEVANTE HETAFE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BETIS ALAVES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : VALENSIJA SEVILJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BARSELONA MALAGA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : VILJAREAL LAS PALMAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : SELTA ATL.MADRID,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : LEGANES BILBAO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : REAL M. EIBAR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pon : SOSIJEDAD ESPANJOL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pon : LA KORUNJA ĐIRONA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TIM PP (TM) OBA TIMA DAJU GOL (TGG) VIŠE GOLOVA (VG) GG gg GG + MOZZART KOMBINAZZIJE (KMB) - gg + - gg +I& +I& +II +II KOD ZA KUCANJE pet : VEST HEM BRAJTON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : ČELZI VOTFORD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : HADERSFILD MAN. JUN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MAN. SITI BARNLI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : NJUKASL KRISTAL PALAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : STOUK BORNMAUT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : SVONSI LESTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : SAUTEMPTON VBA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : EVERTON ARSENAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : TOTENHEM LIVERPUL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ENGLESKA FRANCUSKA UKUPNO uk p n i gd gp pn PSŽ MONAKO SENT ETJEN MARSELJ NANT LION BORDO KAEN GENGAN ANŽE MONPELJE TROA TULUZ NICA REN LIL AMIJEN DIŽON STRAZBUR MEC Atle ti ko je sklon re mi ji ma van Ma dri - da (ima ih tri u pet me ~e va). Ali, pred wim je je dna od wego vih omiqenih "mu - {te ri ja" - pri pa lo mu je pet od pret ho - dnih {est gos to vawa na "Ba la ido su", sva ko uz - - pa bi raj te ili kom bi nuj - te. ŠPANIJA UKUPNO uk p n i gd gp pn MAN. SITI MAN. JUN TOTENHEM VOTFORD ČELZI ARSENAL BARNLI LIVERPUL NJUKASL VBA SAUTEMPTON HADERSFILD SVONSI BRAJTON VEST HEM EVERTON STOUK LESTER BORNMAUT KRISTAL PALAS UKUPNO uk p n i gd gp pn BARSELONA VALENSIJA REAL M. ATL.MADRID SEVILJA LEGANES SOSIJEDAD VILJAREAL BETIS SELTA BILBAO LEVANTE ESPANJOL LA KORUNJA HETAFE EIBAR ĐIRONA LAS PALMAS ALAVES MALAGA

39 GLAS SRPSKE TIKET ~etvrtak,. oktobar. Dan Čas R.b. HOLANDIJA HOLANDIJA KONAČAN ISHOD (KI) DUPLA ŠANSA (DS) POLUVRIJEME KRAJ (PK) DUPLA POBJEDA (DP) UKUPNO GOLOVA (UG) UKUPNO GOLOVA I POL (UG) ' ' X X X - X- X KOD ZA KUCANJE pet : GRONINGEN VILJEM DRUGI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : NAC BREDA ZVOLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : EKSCELZIOR SPARTA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : VVV VENLO DEN HAG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : TVENTE RODA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : PSV HERAKLES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : AZ ALKMAR UTREHT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : FAJENORD AJAKS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : HERENVEN VITESE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dan Čas R.b. TIM DAJE TIM DAJE TIM PP GOL (TM) GOL (TM) (TM) + +&g g + +&g g TIM PP (TM) OBA TIMA DAJU GOL (TGG) VIŠE GOLOVA (VG) GG gg GG + MOZZART KOMBINAZZIJE (KMB) - gg + - gg +I& +I& +II +II KOD ZA KUCANJE pet : GRONINGEN VILJEM DRUGI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : NAC BREDA ZVOLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : EKSCELZIOR SPARTA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : VVV VENLO DEN HAG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : TVENTE RODA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : PSV HERAKLES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : AZ ALKMAR UTREHT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : FAJENORD AJAKS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : HERENVEN VITESE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, UKUPNO HOLANDIJA uk p n i gd gp pn PSV AJAKS FAJENORD VITESE ZVOLE HERENVEN AZ ALKMAR UTREHT VVV VENLO EKSCELZIOR DEN HAG GRONINGEN HERAKLES NAC BREDA TVENTE RODA VILJEM DRUGI SPARTA Dan Čas R.b. Dan Čas R.b. ITALIJA ITALIJA KONAČAN ISHOD (KI) DUPLA ŠANSA (DS) POLUVRIJEME KRAJ (PK) DUPLA POBJEDA (DP) UKUPNO GOLOVA (UG) UKUPNO GOLOVA I POL (UG) ' ' X X X - X- X KOD ZA KUCANJE sub : SAMPDORIJA KROTONE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : NAPOLI INTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : KJEVO VERONA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : MILAN ĐENOVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : ATALANTA BOLONJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : BENEVENTO FJORENTINA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : SPAL SASUOLO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : TORINO ROMA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : UDINEZE JUVENTUS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : LACIO KALJARI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dan Čas R.b. NJEMAČKA NJEMAČKA TIM DAJE TIM DAJE TIM PP GOL (TM) GOL (TM) (TM) + +&g g KONAČAN ISHOD (KI) + +&g g DUPLA ŠANSA (DS) TIM PP (TM) POLUVRIJEME KRAJ (PK) OBA TIMA DAJU GOL (TGG) DUPLA POBJEDA (DP) VIŠE GOLOVA (VG) GG gg GG + UKUPNO GOLOVA (UG) MOZZART KOMBINAZZIJE (KMB) - gg + - gg UKUPNO GOLOVA I POL (UG) ' ' X X X - X- X KOD ZA KUCANJE pet : ŠALKE MAJNC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : M'GLADBAH LEVERKUZEN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : AJNTRAHT F. DORTMUND,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : AUGZBURG HANOVER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : RB LAJPCIG ŠTUTGART,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : HAMBURGER BAJERN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : KELN VERDER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : FRAJBURG HERTA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : VOLFZBURG HOFENHAJM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dan Čas R.b. TIM DAJE TIM DAJE TIM PP GOL (TM) GOL (TM) (TM) + +&g g + +&g g +I& +I& +II +II KOD ZA KUCANJE sub : SAMPDORIJA KROTONE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : NAPOLI INTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : KJEVO VERONA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : MILAN ĐENOVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : ATALANTA BOLONJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : BENEVENTO FJORENTINA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : SPAL SASUOLO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : TORINO ROMA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : UDINEZE JUVENTUS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : LACIO KALJARI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TIM PP (TM) OBA TIMA DAJU GOL (TGG) VIŠE GOLOVA (VG) GG gg GG + MOZZART KOMBINAZZIJE (KMB) - gg + - gg +I& +I& +II +II KOD ZA KUCANJE pet : ŠALKE MAJNC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : M'GLADBAH LEVERKUZEN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : AJNTRAHT F. DORTMUND,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : AUGZBURG HANOVER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : RB LAJPCIG ŠTUTGART,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : HAMBURGER BAJERN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : KELN VERDER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : FRAJBURG HERTA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : VOLFZBURG HOFENHAJM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AJ NTRAHT F. DOR TMUND Ovo je re pri za pro {lo se zon skog fi na - la na ci onal nog Ku pa ko ji je pri pao Dor tmun du i Aj ntraht }e nas to ja ti da mu se re van {i ra. Pro blem je u to me {to "crve no-crni" boqe igra ju van Fran kfur ta, zbog ~e - ga dvoj ka i HGG izbi ja ju u prvi plan. NJEMAČKA ITALIJA UKUPNO uk p n i gd gp pn DORTMUND BAJERN RB LAJPCIG HOFENHAJM M'GLADBAH ŠALKE AJNTRAHT F. AUGZBURG HANOVER LEVERKUZEN MAJNC ŠTUTGART HERTA VOLFZBURG HAMBURGER FRAJBURG VERDER KELN UKUPNO uk p n i gd gp pn INTER NAPOLI JUVENTUS LACIO ROMA SAMPDORIJA BOLONJA TORINO MILAN KJEVO FJORENTINA ATALANTA UDINEZE KALJARI KROTONE VERONA ĐENOVA SPAL SASUOLO BENEVENTO

40 ~etvrtak,. oktobar. GLAS SRPSKE TIKET Dan Čas R.b. Dan Čas R.b. Dan Čas R.b. TURSKA TURSKA KONAČAN ISHOD (KI) DUPLA ŠANSA (DS) POLUVRIJEME KRAJ (PK) DUPLA POBJEDA (DP) UKUPNO GOLOVA (UG) UKUPNO GOLOVA I POL (UG) ' ' X X X - X- X KOD ZA KUCANJE pet : ANTALIJA KASIMPAŠA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pet : GOZTEPE ALANJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : OSMANLI KARDEMIR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : AKHISAR G'BIRLIGI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MALATIJA TRABZON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : SIVAS BURSA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : KAJSERI KONJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : GALATASARAJ FENERBAHČE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pon : BEŠIKTAŠ BAŠAKŠEHIR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dan Čas R.b. ENGLESKA ENGLESKA TIM DAJE TIM DAJE TIM PP GOL (TM) GOL (TM) (TM) + +&g g KONAČAN ISHOD (KI) + +&g g DUPLA ŠANSA (DS) TIM PP (TM) POLUVRIJEME KRAJ (PK) OBA TIMA DAJU GOL (TGG) DUPLA POBJEDA (DP) VIŠE GOLOVA (VG) GG gg GG + UKUPNO GOLOVA (UG) MOZZART KOMBINAZZIJE (KMB) - gg + - UKUPNO GOLOVA I POL (UG) ' ' X X X - X- X KOD ZA KUCANJE sub : ASTON VILA FULAM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BARNSLI HAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BOLTON KPR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BRENTFORD SANDERLEND,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BRISTOL SITI LIDS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : DERBI ŠEFILD V.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MIDLZBRO KARDIF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : N. FOREST BARTON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : ŠEFILD JUN. REDING,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : VULVERHEMPTON PRESTON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MILVOL BIRMINGEM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : IPSVIČ NORIČ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dan Čas R.b. NJEMAČKA NJEMAČKA KOD ZA KUCANJE TIM TIM DAJE DAJE GOL GOL (TM) (TM) + +&g g KONAČAN ISHOD (KI) + +&g g TIM PP (TM) DUPLA ŠANSA (DS) gg +I& +I& +II +II KOD ZA KUCANJE pet : ANTALIJA KASIMPAŠA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pet : GOZTEPE ALANJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : OSMANLI KARDEMIR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : AKHISAR G'BIRLIGI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MALATIJA TRABZON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : SIVAS BURSA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : KAJSERI KONJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : GALATASARAJ FENERBAHČE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pon : BEŠIKTAŠ BAŠAKŠEHIR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TIM PP (TM) POLUVRIJEME KRAJ (PK) OBA TIMA DAJU GOL (TGG) DUPLA POBJEDA (DP) VIŠE GOLOVA (VG) GG gg GG + UKUPNO GOLOVA (UG) MOZZART KOMBINAZZIJE (KMB) - gg + - UKUPNO GOLOVA I POL (UG) ' ' X X X - X- X TIM DAJE TIM DAJE TIM PP GOL (TM) GOL (TM) (TM) + +&g g + +&g g pet : FORTUNA D. DARMŠTAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pet : INGOLŠTAT HAJDENHAJM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : AJNTRAHT B. BOHUM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : KIL BILEFELD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : UNION BERLIN GROJTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : ERCGEBIR.AUE J.REGENZBURG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : K'LAUTERN DUIZBURG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : NIRNBERG DINAMO DR.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pon : SANDHAUZEN ST.PAULI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dan Čas R.b. gg +I& +I& +II +II KOD ZA KUCANJE sub : ASTON VILA FULAM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BARNSLI HAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BOLTON KPR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BRENTFORD SANDERLEND,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : BRISTOL SITI LIDS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : DERBI ŠEFILD V.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MIDLZBRO KARDIF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : N. FOREST BARTON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : ŠEFILD JUN. REDING,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : VULVERHEMPTON PRESTON,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : MILVOL BIRMINGEM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : IPSVIČ NORIČ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TIM PP (TM) OBA TIMA DAJU GOL (TGG) VIŠE GOLOVA (VG) GG gg GG + MOZZART KOMBINAZZIJE (KMB) - gg + - gg +I& +I& +II +II KOD ZA KUCANJE pet : FORTUNA D. DARMŠTAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pet : INGOLŠTAT HAJDENHAJM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : AJNTRAHT B. BOHUM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : KIL BILEFELD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub : UNION BERLIN GROJTER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : ERCGEBIR.AUE J.REGENZBURG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : K'LAUTERN DUIZBURG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ned : NIRNBERG DINAMO DR.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pon : SANDHAUZEN ST.PAULI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, UKUPNO NJEMAČKA uk p n i gd gp pn FORTUNA D. KIL NIRNBERG UNION BERLIN SANDHAUZEN BILEFELD ST.PAULI DARMŠTAT DINAMO DR. ERCGEBIR.AUE BOHUM AJNTRAHT B. INGOLŠTAT J.REGENZBURG DUIZBURG HAJDENHAJM GROJTER K'LAUTERN UKUPNO ENGLESKA uk p n i gd gp pn VULVERHEMPTON KARDIF ŠEFILD JUN. BRISTOL SITI PRESTON LIDS ASTON VILA NORIČ FULAM IPSVIČ MIDLZBRO ŠEFILD V. DERBI N. FOREST KPR HAL MILVOL BRENTFORD BARNSLI REDING BIRMINGEM BARTON SANDERLEND BOLTON UKUPNO TURSKA uk p n i gd gp pn GALATASARAJ GOZTEPE AKHISAR BAŠAKŠEHIR FENERBAHČE BEŠIKTAŠ KAJSERI BURSA SIVAS ALANJA TRABZON KARDEMIR MALATIJA KASIMPAŠA KONJA G'BIRLIGI ANTALIJA OSMANLI