НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ"

Транскрипт

1 НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. Др Марина Петровић, варедни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу 2. Проф. Др Зорица Лазић, редовни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу 3. Доц. Др Горан Давидовић, доцент за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу, изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj /8-1 од године, размотрила је пријаве на конкурс за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина расписан у новинама Послови од године. На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи И З В Е Ш Т А Ј На расписани конкурс за сарадника у звању асистент пријавило је се пет кандидата: 1. др Иван Симић 2. др Рада Вучић 3. др Татјана Лабудовић 4. др Јелена Вучковић 5. др Оливера Ђокић КАНДИДАТ 1: др Иван Симић 1. Биографски подаци Иван Симић рођен је године у Београду. Медицински факултет у Крагујевцу уписао школске 1992/93. године и дипломирао године са просечном оценом рад у општој пракси ДЗ Крагујевац године положио специјалистички испит из Интерне медицине. Магистарску тезу под називном: «Утицај 3,4 метилендоксиметамфетамина на антиоксидантни статус различитих структура мозга пацова», одбрано године и стекао академски назив магистар медиицнских наука године одбрањена докторска дисертација из кардиологије на Факултету медиицинских наука у Крагујевцу под називом: Фракциона резерва протока као метод одређивања значајности граничних стеноза коронарних артерија године завршен курс из коронарне физиологије у Ници године завршена школа ехокардиогарфије на ИКВБ Дедиње као и едуакација PCI у КЦ Србије. Од октобра запослен на Факултету медицинских наука у Крагујевцу као сарадник у настави на катедри за Интерну медицину.

2 2. Подаци о објављеним радовима 2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја (категорија M10) 2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20) 1. Ignjatovic VS, Petrovic N., Miloradovic V., Ignjatovic S., Cokanovic V., Grdinic A., Simic I., Petrovic I., Nikolic S., Andjelkovic A., Paramentic D., Ignjatovic S. The influence of bisoprolol dose on ADP-induced aggregability in patients on dual antiplateled therapy. Coron Artery Dis, 2010;21(8): М23-3 бода 2. Simic I., Zdravkovic V., Davidovic G., Iric-Cupic V., Vucic R., Tasic M., Ignjatovic V. Fractional flow reserve of intermediate lesions on collateral donor arteries after myocardial infarction. Arch. Biol. Sci., 2013; 65(2): М23-3 бода 3. Simic I., Zdravkovic V., Vucic R., Miloradovic V., Jagic N., Iric-Cupic V., Ignjatovic V., Petrovic M. Fractional flow reserve in patients with intermediate values of Duke treadmill score and borderline coronary lesions. Arch. Biol. Sci., 2013; 65(4): M23 3 бода 4. Zdravkovic V., Mladenovic V., Colic M., Bankovic D., Lazic Z., Petrovic M., Simic I., Knezevic S., Pantovic S., Djukic A., Zdravkovic N. NT probnp for prognostic and diagnostic evaluation in patients with acute coronary syndromes. Kardiol Pol, 2013; 71(5): М23-3 бода 5. Simic I., Iric-Cupic V., Vucic R., Petrovic M., Mladenovic V., Veselinovic M., Ignjatovic V., Vuckovic J. The subchronic effects of 3,4-methylendioxymetamphetamine on oxidative stress in rat s brain. Arch Biol Sci, 2014;66(3), article in press M23-3 бода 2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30) 1. Miloradovic V, Jagic N, Simic I, Tasic M.. Protected distal left main stem reconstruction in center without surgical support. Interventional Cardiology Workshop III. Complex Coronary Angioplasty up to Chronic Total Oclusions, Belgrade. 2007;234-5 М34-0,5 бода 2. Miloradovic V, Jagic N, Simic I., Zdravković V. Complex bifurcation stenting of LAD/DG with bare metal stents. Interventional Cardiology Workshop III. Complex Coronary Angioplasty up to Chronic Total Oclusions, Belgrade. 2007; М34-0,5 бода 3. Jagic N, Miloradovic V, Simic I., Tasić M. PCI of RCA bypass graft in STEMI. IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008; Miloradovic V, Jagic N, Simic I., Tasić M. Perforation of femoral artery during attempt to perform PCI of LAD and delayed TRI PCI of LAD/DG. IV Belgrade Summit of Interv. Cardiologists, 2008; М34-0,5 бода 5. Jagic N, Miloradovic V, Simic I., Tasić M. Functional CTO LAD with LAD/DG bifurcation treatment. IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008; Jagic N, Miloradovic V, Simic I., Tasić M. Multi vessel decision making case: surgery or not, PCI but where? IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008; Jagic N, Miloradovic V, Simic I., Tasić M. Unprotected LM/LCx intervention in the Center without surgical stand by. IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008; Jagic N, Miloradovic V, Simic I., Tasić M. LAD/DG bifurcation treatment bail out modified crush stenting techique due to misplacement of the side branch stent. IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008; Miloradovic V, Jagic N, Simic I., Tasić M. Transradial ad hoc LAD/DG bifurcation provisional T treatment. IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008;

3 10. Jagic N, Miloradovic V, Simic I., Tasić M. Left transradial PCI of LAD trough the LIMA graft. IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008; Jagic N, Miloradovic V, Simic I., Tasić M. Difficult native LAD PCI trough saphemous venus bypass graft. IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008; Miloradovic V, Jagic N, Simic I., Tasić M. Staged procedure> IVUS guided TRI PCI od LAD/DG bifurcation and TRI PCI of RCA with cutting ballon ostial debulking. IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008; Miloradovic V, Jagic N, Simic I., Tasić M. Transradial PCI of OM and RCA CTO. IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008; Jagic N, Miloradovic V, Simic I., Tasić M. CTO of RCA with STAR technique. IV Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, 2008; Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације (категорија М40) 2.5. Часописи националног значаја (категорија М50) 1. Simić I, Malićević Z. The acute and subchronic effect od 3. 4 methylenodioxymethamphetamine on body temperatur in rats. Med Pregl 2009; (3-4): М51-2 бода 2. Simić, I, Malićević Z. The acute effects of 3.4 methylenodioxymethamphetamine on oxidative stres in rat brain. Med Pregl 2008;61 (5-6):222-5 М51-2 бода 3. Ninković M. Malićević Z, Selaković V, Simić I, N methyl-3,4 - methylenodioxymethamphetamine inducet hepatotoxicity in rats: oxidative stres after acute and chronic administration. Vojnosanit. Pregl. 2004;61(2): М52-1,5 бод 4. Iric-Cupic V., Milanov S., Davidovic G., Zdravkovic V., Vuckovic-Filipovic J., Vucic R., Simic I. Can statins help Good cholesterol to become even bether. Maced J Med Sci, 2013;6(3): М51-2 бода 5. Davidovic G., Iric-Cupic V., Milanov S., Simic I., Zivic Z., Janicijevic-Petrovic M. Obesity paradox - Fiction or a Fact? Maced J Med Sci, 2013;6(3): М51-2 бода 6. Simic I., Zdravkovic V., Vucic R., Iric-Cupic V., Davidovic G., Ignjatovic V., Bankovic D. Fractional Flow Reserve Method in Cardiac Catheterization Laboratory without Cardiosurgical Backup: Initial Experiences. Maced J Med Sci, 2013;6(4): М51-2 бода 2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 1. M. Tasić, V. Miloradović, N. Jagić, V. Zdravković, I. Simić, D. Nikolić, D. Vulović, M. Srećković, R. Vučić, N. Tasić, S. Tomašević-Inicijalno iskustvo u ishemisjkom postkondicioniranju u uslovima akutnog infarkta sa ST elevacijom. XVIII Kongres udruženja kardiologa Srbije sa međ. učešćem, Srce i krvni sudovi, 2011;30(2):107 М64-0,2 бода 2. V. Miloradović, M. Tasić, D. Nikolić, N. Jagić, M. Srećković et..-ehokardiografska procena vitalnog miokarda dobutamin stres ehokardiografijom kod pacijenata sa niskom ejekcionom frakcijom i dijabetes mellitusom. XVIII Kongres udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Časopis Srce i krvni sudovi, 2011;30(2):97 М64-0,2 бода 3. D. Vulović, M. Тasić, V. Miloradović, N. Jagić, V. Zdravković, I. Simić, D. Nikolić, M.Srećković. Dugoročni efekat perkutanih koronarnih intrevencija vođenih korišćenjem ispiitivanjem funkcionalne frakcione rezerve FFR. XVIII Kongres udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Časopis Srce i krvni sudovi, 2011;30(2):81 М64-0,2 бода 4. V. Miloradović, N. Jagić, M. Tasić, M. Srećković, D. Nikolić, I. Simić, V. Zdravković, R. Vučić, D. Vulović, N. Tasić. PCI on semiprotected left main stenosis and case of FFR not

4 predicting 2 year outcome. Srce i krvni sudovi 2011;30 (Supl A): М64-0,2 бода 5. I. Simic, V. Miloradovic, V. Zdravkovic, D. Vulovic, M. Tasic, R. Vucic. Angiografija, dvo i trodimenzionalno softversko modeliranje u korelaciji sa frakcionom rezervom protoka kod granicnih stenoza koronarnih arterija. Sazeci radova- XVIII kongres kardiologa sa medjunarodnim uĉešćem. Heart and Blood vessels, 2011; 30(2): М64-0,2 бода 6. V. Zdravkovic, I. Simic, D. Vulovic, V. Miloradovic, M. Tasic, S. Pantovic, N. Zdravkovic, M. Rosic. Histamine Blood Concetration in Acute Coronary Syndrom. Sazeci radova- XVIII kongres kardiologa sa medjunarodnim uĉešćem. Heart and Blood vessels, 2011; 30(2):74 М64-0,2 бода 7. V. Ignjatovic, V. Miloradovic, Nj. Petrovic, I. Simic, V.D. Ignjatović, S. Ignjatovic, Z. Smiljanic, D. Miletic, V.S. Marjanovic, Dj. Jovanovic, M. Cvetkovic. Da li postoji razlika u ADP indukovanoj agreganilnosti trombocita kod pacijenata na dvojnoj antiagregacionoj terapji sa akutnom i hroničnom formom koronarne bolesti. Sazeci radova- XVIII kongres kardiologa sa medjunarodnim uĉešćem. Heart and Blood vessels, 2011; 30(2):72 М64-0,2 бода 8. Simić I, Zdravković V., Vulović D., Vučić R., Irić-Ćupić V., Ignjatović V. Interventional cardiac three-dimensional reconstruction software and fractional flow reserve. Heart and Blood Vessels, 2013;32(3):223. М64-0,2 бода 9. Simić I, Zdravković V., Vulović D., Vučić R., Irić-Ćupić V., Ignjatović V. The influence of myocardial viability, collaterals and diabetes on hemodynamic significance of intermediate stenosis on collateral donor arteries after myocardial infarction. Heart and Blood Vessels, 2013;32(3):224. М64-0,2 бода 10. Simić I, Zdravković V., Vulović D., Vučić R., Irić-Ćupić V., Ignjatović V. Diagnostic accuracy of exercise ECG tests in functional assessment of borderline stenosis on coronary arteries. Heart and Blood Vessels, 2013;32(3):281. М64-0,2 бода 11. Vučić R., Zdravković V., Simić I., Vulović D., Petrović M., Irić-Ćupić V., Davidović G., Andrejić O. Infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta kod pacijenta sa hemoragijskim sindromom. Heart and Blood Vessels, 2013;32(3):239. М64-0,2 бода 2.7. Магистарске и докторске тезе (категорија М70) 1. Иван Симић.Утицај 3,4 метилендоксиметамфетамина на антиоксидантни статус различитих структура мозга пацова. Медицински факултет у Крагујевцу, М72-3 бода 2. Иван Симић. Фракциона резерва протока као метод одређивања значајности граничних стеноза коронарних артерија. Медицински факултет у Крагујевцу,2011. М71-6 бодa 2.8. Техничка и развојна решења (категорија М80) 2.9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90) 3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата Др Иван Симић је у радном односу од године на Медицинском факултету у Крагујевцу као сарадник у настави за ужу научну област интерна медицина. Запослен је као лекар специјалиста интерне медицине у КЦ Крагујевац, Клиника за кардиологију од године.учествовао је у свим видовима практичне наставе на студијским програмима: Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане академске студије фармације, Интегрисане академске студије стоматологије и Основне струковне студије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Магистарску тезу под називном: Утицај 3,4 метилендоксиметамфетамина на антиоксидантни статус различитих структура мозга пацова, одбранио године и стекао академски назив магистар медицинских наука.

5 Докторску дисертацију из кардиологије одбранио је год. на Факултету медицинских наука у Крагујевцу под називом: Фракциона резерва протока као метод одређивања значајности граничних стеноза коронарних артерија. Др Иван Симић, објавио је 5 радова на SCI листи, 6 радова националног значаја и више радова у зборницима радова међународних и домаћих научних скупова (штампани као сажеци). Остварио је укупно 35,7 бодова. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописанихзаконом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Кандидат Иван Симић, др.сци мед, испуњава све остале услове за избор звање асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам (8.83), објављен најмање један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом као први аутор, има 2 године педагошког искуства, завршену специјализацију из области за коју се бира. КАНДИДАТ 2: др РАДА ВУЧИЋ 1. Биографски подаци Рада Вучић рођена је године у Крагујевцу, где је завршила основну и средњу школу. Медицински факултет у Крагујевцу уписала школске 1998/1999. године, а дипломирала године са просечном оценом 9,17. Од новембра године запослена у ДЗ Крагујевац. Од новембра године запослена у КЦ Крагујевац- Клиника за кардиологију. Постдипломске магистарске студије уписала на Медицинском факултету у Крагујевцу школске 2004/2005 године смер ендокринологија, а школске 2006/7 године прешла на другу годину Докторских академских студија, изборно подручје Клиничка и експериментална интерне медицина, смер кардиологија. Усмени докторски испит положила године са оценом десет (10). Одобрена тема докторске дисертације под називом: Прогностички значаја НТ-про-БНП-а у пацијената са акутним инфарктом миокарда без срчане декомпензације. Специјализацију из области Интерна медицина уписала у априлу год., специјалистички испит положила у мају године на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Током основних студија била ангажована као демонстратор на предмету Хистологија и ембриологија од године. Од октобра 2011.год., запослена на Факултету медицинских наука у Крагујевцу као сарадник у настави за ужу научну област Интерна медицина. На ИКВБ Дедиње године завршила школу ехокардиографије. 2. Подаци о објављеним радовима 2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја (категорија M10) 2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20) 1. Vučić R., Knežević S., Lazić Z., Andrejić O., Dinčić D., Irić-Ćupić V., Zdravković V. Elevation of troponin values in differential diagnosis of chest pain (in view of pulmonary thromboembolism). VSP 2012; 69 (10): M23-3 бода

6 2. Zdravkovic V., Vucic R., Lazic Z., Iric-Cupic V., Jovic M., Davidovic G., Zdravkovic N. Two different ischaemic heart entities with the same clinical presentation. Post Kardiol Interw 2011; 7(25): M23-3 бода 3. Mladenović V, Zdravković V, Jović M, Vučić R, Irić-Ćupić V, Rosić M. Influence of admission plasma glucose level on short and long term prognosis in patient with ST segment elevation myocard infarction. VSP 2010; 67 (4): M23-3 бода 4. Simić I, Zdravković V, Davidović G, Irić-Ćupić V, Vučić R, Tasić M, and Ignjatović V. Fractional flow reserve of intermediate lesiones on collateral donor coronary arteries after myocardial infarction. Archives of biological sciences, Belgrade. 2013; 65(2): M23-3 бода 5.Simić I, Zdravković V, Vučić R, Miloradović V, Jagić N, Irić-Ćupić V, Ignjatović V and Petrović M. Fractional flow reserve in patients with intermediate values of DUKE treadmil score and borderline coronarz lesions. Archives of biological sciences, Belgrade.2013; 65 (4): M23-3 бода 6.Simic, Iric Cupic V, Vucic R, Petrovic M, Mladenovic V, Veselinovic M, Ignjatovic V and Vuckovic V. The subchronic effects of 3,4-methylendioxzmethamphetamine on oxidative stress in rat s brain. ABS, vol 66, issue 3, 2014 in press. M23-3 бода 2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30) 1. V. Irić Ćupić, G Davidović, V. Zdravković, I. Đokić, R. Vučić, M. Petrović, P. Đurđević, V. Mladenović, J. Vučković, B. Ćupić. The effect of two years statin therapy on atherogenic index in patient with hyperlipidemia. Mediterranean Cardiology meeting, 2011:23 2. V. Irić Ćupić, G Davidović, V. Zdravković, I. Đokić, R. Vučić, M. Petrović, P. Đurđević, V. Mladenović, J. Vučković, B. Ćupić. Hypotensia as the bad side effect during neuroleptic treatments. Mediteranean Cardiology meeting 2011;42 3. V. Irić Ćupić, G Davidović, V. Zdravković, I. Đokić, R. Vučić, M. Petrović, P. Đurđević, V. Mladenović, J. Vučković, B. Ćupić. The effect of atorvastatin on lipoproteins paremeter. Mediteranean Cardiology meeting, 2011; Petrovic M., Cekerevac I., Cupurdija V., Zdravkovic V., Vucic R. TNF alpha, IL-1 and IL-6 concentration in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) on non-small cell lung cancer (NSCLC). ERS.2013: Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације (категорија М40) 2.5. Часописи националног значаја (категорија М50) 1. Davidovic GT, Djokic I, Radenkovic M, Vucic R. The importance of expanded Sgarbossa criteria for diagnosis of acute coronary syndromes in patients with left bundle branch block: a case series. Ser J Exp Clin Res. 2008; 9 (4) : M52-1,5 бода 2. Vučić R., Pavlović M., Salković S. i Milosavljević Z. Stereološke karakteristike epidermisa kod normalne humane koze i seboroiĉne keratoze. Medicus 2003;4(Suppl): M52-1,5 бода 3. Vučić R, Jovanović Đ i Irena Vukovic. Histological and immunohistochemical analysis of the intimal thickening in coarctation of human aorta. Medicus 2003; 4(suppl) М52-1,5 бода 4. Andrejić O., Vučić R., Čolić M., Zdravković V. CRP and gender difference in patients with acute myocardial infarction. PONS Med J 2012;9(3):89-92 часопис није категорисан 5. Iric Cupic V, Milanov S, Davidovic G, Zdravkovic V, Vuckovic Filipovic J, Vucic R, Simic I. Can statins help good cholesterol to become even better. Macedonian Journal of medical science.2013 Sep 15; 6(3): М51-2 бода

7 6. Simić I, Zdravković V, Vučić R, Irić-Ćupić V, Davidović G, Ignjatović V, Banković D. Fractional flow reserve method in cardiac catheterization laboratory without cardiosurgical backup: initial experiences. Macedonian Journal of medical science, 2013 Nov 2;http: doi.org/ /mjms М51-2 бода 2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 1. Vučić R. Subclinical hyper and hypothreoidism in patients with Morbus Graves treated by 11J. 43 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, 2002 godine (електронска верзија) 2. Pavlović M., Vučić R., i Jovanović Đ. Distribution and characteristics off mast cells in normal ant pathologically changed skin. 42 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije,2001 godine (електронска верзија) 3. Jovanović Đ, Vučić R. Characteristics of neointimal thickening in aortic coarctation of adult type. 45 Kongres studenata medicine i stomatologije Srbije i Crne Gore sa međunarodnim uĉešćem 2004 godine.8 електронска верзија) 4. Vučić R., Jovanović Đ. Study of phenotyp status cells on early stage of atherosclerotic plaque. 45 Kongres studenata medicine i stomatologije Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem; 2004 ( електорнска верзија) 5. Vučić R, Miloradović V, Jović M, Petrović Nj, Irić- Ćupić V, Miloradović M, Vuĉković M, Zdravković V, Đokić I, Tasić M godina. Lokalizacija infarkta miokarda sa ST elevacijom kao faktor brzine hospitalizacije. Sazeci radova XVI kongres kardiologa sa međunarodnim uĉešćem 2007;28: Vučić R, Jović M, Petrović Nj, Irić-Ćupuć V, Miloradović V, Vuĉković J, Miloradović M, Zdravković V, Đokić I, Tasić M. Zastupljenost faktora rizika kod pacijenata sa infarktom sa ST elevacijom hospitalizovanih u Koronarnoj jedinici KC Kragujevac tokom 2006 godine. Sazeci radova- XVI kongres kardiologa sa medjunarodnim uĉešćem 2007; 28: Jović M, Vučić R, Petrović Nj, Irić- Ćupić V, Vuĉković J, Miloradović V, Đokić I, Tasić M, Zdravković V, Mitrović V. Plućna embolija i tireotoksiĉna kriza. Sazeci radova- XVI kongres kardiologa sa međunarodnim uĉešćem 2007; 28: Đokić I, Miloradović M, Irić-Ćupić V, Jović M, Vučić R, Tasić M, Simić I, Petrović Nj, Zdravković V.Lipidni profil kod bolesnika sa koronarnom bolešću verifikovanu selektivnom koronarografijom na intenzivnoj terapiji statinima u KC Kragujevac u periodu oktobar avgust 2007 godine, XVI kongres kardiologa sa međunarodnim uĉešćem 2007, 28:71 9. Davidović G, Djokić I, Zdravković V, Vučić R. Znaĉaj EKG dijagnostike akutnog koronarnog sindroma kod pacijenata sa blokom leve grane Hissovog snopa u racionalnoj primeni trombolitiĉke terapije. Prvi nacionalni kongres racionalne primene terapije u medicini ; Vulovic D, Tasic M, Jagic N, Zdravkovic V, Simic I, Nikolic D, Sreckovic M, Vucic R, Smiljanic Z. Dugorocni efekat perkutanih koronarnih intervencija vodjenih koriscenjem FFR. Kongres kardiologa Srbije sa medjunarodnim ucescem, Srce I krvni sudovi 2011: Miloradovic V, Tasic M, Nikolic D, Jagic N, Sreckovic M, Vulovic D, Zdrakovic V, Vucic R, Simic I, Ignjatovic V, Iric Cupic V, Davidovic G, Djokic Nikolic I. Ehokardiografska procena vitalnog miokarda dobutamin stress ehokardiografijom kod pacijenata sa niskom EF I dijabetes melitusom. Kongres kardiologa Srbije sa medjunarodnim ucescem, Srce I krvni sudovi 2011: Zdravkovic V, Mladenovic V, Vucic R, Petrovic J, Iric Cupic V, Maric Lj, Davidovic G, Rosic M. Influence od admission plasma glucose level on short term prognosis in patients with STEMI. Kongres kardiologa Srbije sa medjunarodnim ucescem, Srce I krvni sudovi 2011: Tasic M, Miloradovic M, Jagic N, Zdravkovic V, Simic I, Nikolic D, Vulovc D, Sreckovic M, Vucic R, Tasic MN, Tomasevic S. Kongres kardiologa Srbije sa medjunarodnim ucescem, Srce I krvni sudovi 2011:07

8 14. Simic I., Miloradovic V., Zdravkovic V., Vulovic D., Tasic M., Vucic R.. Angiografija, dvo i trodimenzionalno softversko modeliranje u korelaciji sa frakcionom rezervom protoka kod granicnih stenoza koronarnih arterija. Sazeci radova- XVIII kongres kardiologa sa medjunarodnim uĉešćem. Heart and Blood vessels, 2011; 30(2): Simic I, Zdravkovic V, Vulovic D, Vucic R, Iric Cupic V, Ignjatovic V. Interventional cardiac three-dimensional reconstruction software and fractional flow reserve. Kongres kardiologa Srbije sa medjunarodnim ucescem, 2013: Simic I, Zdravkovic V, Vulovic D, Vucic R, Iric Cupic V, Ignjatovic V. Diagnostic accuracy of exercise ECG tests in functional assessment of borderline stenosis on coronary arteries. Kongres kardiologa Srbije sa medjunarodnim ucescem. 2013: Simic I, Zdravkovic V, Vulovic D, Vucic R, Iric Cupic V, Ignjatovic V. The influence of myocardial viability, collaterals and diabetes on hemodynamic significance of intermediate stenosis on collateral donor arteries after myocardial infarction. Kongres kardiologa Srbije sa medjunarodnim ucescem 2013: Vucic R, Zdravkovic V, Simic I, Vulovic d, petrovic M, Iric Cupic V, Davidovic G, Andrejic O. Infarkt miokarda sa elevacijom St segmenta kod pacijenta sa hemoragijskim sindromom. Kongres kardiologa Srbije sa medjunarodnim ucescem. 2013: V. Miloradović, N. Jagić, M. Tasić, M. Srećković, D. Nikolić, I. Simić, V. Zdravković, R. Vučić, D. Vulović, N. Tasić. PCI on semiprotected left main stenosis and case of FFR not predicting 2 year outcome. 7 th Belgrade summit of interventional cardiologists. Srce i krvni sudovi 2011;30 (Suppl A): V. Miloradović, N. Jagić, M. Tasić, M. Srećković, D. Nikolić, R. Vučić, D. Vulović. Case of repeated stent thrombosis ( very late stent thrombosis) shortly after discontinuation of dual antiplatelet therapy. 7 th Belgrade summit of interventional cardiologists. Srce i krvni sudovi 2011;30 (Suppl A): M Jović, R Vučić, Nj. Petrović, V Irić Ćupuć, J Vučković, Z Vejinović, B Milojković, V. Ignjatović, V. Zdravković, G. Davidović. Zastupljenost faktora rizika kod pacijenata sa infarktom bez STelevacije hospitalizovanih u Koronarnoj jedinici KC Kragujevac tokom 2006 godine. Sazeci radova- XVI kongres kardiologa sa medjunarodnim uĉešćem 2007; 28(1):89. P Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата Др Рада Вучић је у радном односу од године на Медицинском факултету у Крагујевцу као сарадник у настави за ужу научну област интерна медицина.запослена је као лекар специјалиста интерне медицине у КЦ Крагујевац, Клиника за кардиологију од године. Учествовала је у свим видовима практичне наставе на студијским програмима: Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане академске студије фармације, Интегрисане академске студије стоматологије и Основне струковне студије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Остварила је 32,9 бодова по основу радова објављених у целини у међународним и домаћим часописима,зборницима домаћих и међународних конгреса бодованих према члану 177. Статута факултета: - шест радова у целини публиковани у часопису са СЦИ листе, - шест радова у целини публикованих у часописима националног значаја од којих је у два први аутор, - више радова на домаћим и међународним научним скуповима

9 4.Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Кандидат Рада Вучић, др спец. мед. испуњава све остале услове за избор у звање асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам (9,17), има 2 године педагошког искуства, објављен најмање један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом као први аутор, завршену специјализацију из области за коју се бира. КАНДИДАТ 3: др ТАТЈАНА ЛАБУДОВИЋ 1. Биографски подаци Татјана Лабудовић рођена је Крагујевцу године. Основну и средњу школу завршила у Крагујевцу. Медицински факултет уписала школске 1990/91. године а дипломирала године са средњом оценом 9,74. По завршеним основним студијама запослила се на Медицинском факултету у Крагујевцу у звању научни сарадник у области кардиологије. Од године запослена у КЦ Крагујевац на Клиници за урологију и нефрологију, Центар за нефрологију и дијализу. Специјалистичке студије Интерне медицине уписала школске 1998/99. године. Завршни специјалистички испит положила године са оценом - одличан године уписала трећу годину докторских студија, изборно подручје нефрологија. Све испите предвиђене планом и програмом положила са просечном оценом 10 (десет). Од октобра године запослена на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, као сарадник у настави, на Катедри за интерну медицину. 2. Подаци о објављеним радовима 2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја (категорија M10) 2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20) 1. Rosić M., Pantović S., Rosić G.,Tomić Lučić A., Labudović T., Živković V. i Jakovljević V. Glucagon effects on ischemic vasodilatation in the isolated rat heart. Journal of biomedicine & biotechnology, vol 2010, Article ID , doi: /2010/ М22-5 бодова 2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30) 1. R. Stolić. G Trajković, v. Perić, A. Jovanović, D. Stolić, S. Softić, T. Lazaević, M. Lazarević, T. Labudović, G Subotić-Gorgieva. Plasma D dimer in patients with arteriovenous fistulae of haemodialisis. 8 th congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs Belgade 2007; HD-P-05. M34-0,5 бода 2.4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације (категорија М40)

10 2.5. Часописи националног значаја (категорија М50) 1. Stolić R. Živić Ž., Zdravković N., Trajković G., Perić V., Sovtić S., Milinić S., Pajović S., Stolić D., Novaković T., Labudović T., Petrović D., Šubarić-Gorgieva G. Karakteristike endoskopskih lezija bolesnika na hroničnoj hemodijalizi i kontrolne grupe ispitanika bez simptoma bubrezne boelsti, Meidicnski anali, 2007; Часопис није категорисан 2. Stolić R., Perić V., Trajković G., Sovtić S., Lazarević T., Labudović T., Stolić D., Jovanović A. Maturacija arteriovenske fistule za hemodijalizu, Medicinski časopis, 2006; 3: М53-1 бод 3. Poskurica M., Petrović D., Lazarević T., Labudović T. Benigna nefroskleroza-precenjena dijagnoza? Medicinska istrazivanja 2011; 45(3); М53-1 бод 4. T Labudović, B Nedeljković, D Petrović, M. Poskurica. Sekundarni hiperparatireoidizam i kardiorenalni sindrom tip 4:etiopatogeneza, klinički značaj i lečenje. Medicinski časopis 2014; 48(2);doi: /mckg M53-1бод 2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 1. R Stolić, S Milenković, S Radosavljević, S Ilić, M Šipić, S Pajović, M Kočović, T Labudović, T Lazarević. Mortalitet hemodijaliznih bolesnika sa sindromom nemirnih nogu. Drugi kongres nefrologa Srbije, Beograd 2012: M64-0,2 бода 2. R Stolić, V Perić, A Jovanović, M Lazarević, T Lazarević, D Petrović, T Labudović, G Šubarić- Gorgieva. Рarameters of clinical and biohumoral status of prumtus in patients on chronic haemodialysis. XVII Dunavski simpozijum nefrologa 2006; 3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата Др Татјана Лабдовић је у радном односу од године на Медицинском факултету у Крагујевцу као сарадник у настави за ужу научну област интерна медицина. Запослена је као лекар специјалиста интерне медицине у КЦ Крагујевац, Клиника за урологију и нефрологију од године.учествовала је у свим видовима практичне наставе на студијским програмима: Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане академске студије фармације, Интегрисане академске студије стоматологије и Основне струковне студије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Остварила је 8,9 бодова по основу радова објављених у целини у међународним и домаћим часописима, зборницима домаћих и међународних конгреса бодованих према члану 177. Статута факултета: - један рад у целини публиковани у часопису са СЦИ листе, - четири рад у целини публикованих у часописима националног значаја од којих је у једом први аутор, - три рада на домаћим и међународним научним скуповима, 4.Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Кандидат Татјана Лабудовић, др спец. мед. испуњава све остале услове за избор у звање асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам (9,74), има 2 године педагошког искуства, објављен најмање један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом као први аутор, завршену специјализацију из области за коју се бира.

11 КАНДИДАТ 4: др ЈЕЛЕНА ВУЧКОВИЋ 1. Биографски подаци Јелена Вучковић -Филиповић, рођена је у Крагујевцу, где је завршила основну и средњу школу. Медицински факултет у Крагујевцу уписала 1994/1995. године и дипломирала год., са просечном оценом године уписала III годину докторских академских студија - Клиничка и експериментална Интерна медицина године положен усмени докторски испит са оценом године положен специјалистички испит из Интерне медицине на Медицинском факултету у Крагујевцу. Од запослена у ДЗ Крагујевац, од године у Специјалној Хируршкој болници Свети Јован, од КЦ Крагујевац, Клиника за интерну медицину, Клиника за Кардиологију године завршила школу васкуларне ултрасонографије године завршила школу ехокардиографије на ИКВБ Дедиње године уписана ужа специјализација из области кардиологије. 2. Подаци о објављеним радовима 2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја (категорија M10) 2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20) 1. Karadžić M., Vučković-Filipović J., Davidović G., Irić Ćupić V., Tasić M., Kovačević Z. The widow maker warning sign or Wellens syndrome:a case report. Arch. Biol. Sci 2012; 64 (2): М23-3 бода 2. Vučković-Filipović J., Davidović G., Irić Ćupić V., Đukić S., Kovačević Z. Takotsubo cardiomyopathy-the broken heart syndrome. Med. glasnik, 2012; 9 (2): М23-3 бода 3. Simic I., Iric-Cupic V., Vucic R., Petrovic M., Mladenovic V., Veselinovic M., Ignjatovic V., Vuckovic J. The subchronic effects of 3,4-methylendioxymetamphetamine on oxidative stress in rat s brain. Arch Biol Sci, 2014;66(3), article in press M23-3 бода 2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30) 1. Irić Ćupić V., Davidović G., Zdravković V., Đokić I., Vučić R., Petrović M., Đurđević P., Mladenović V., Vučković J., Ćupić B. The effect of two years statin therapy on atherogenic index in patients with hyperlipidemia. Abstract book, Mediterranean Cardiology Meeting, Clinical &Interventional Cardiology, Catania- Italy, 2011; Irić Ćupić V., Davidović G., Zdravković V., Đokić I., Vučić R., Petrović M., Đurđević P., Mladenović V., Vučković J., Ćupić B. The effect od atorvastatin on lipoproteins parameter. Abstract book, Mediterranean Cardiology Meeting, Clinical &Interventional Cardiology, Catania- Italy, 2011; Irić Ćupić V., Davidović G., Zdravković V., Đokić I., Vučić R., Petrović M., Đurđević P., Mladenović V., Vučković J., Ćupić B. Hypotensia as the bad side effect during neuroleptic treatments. Abstract book, Mediterranean Cardiology Meeting, Clinical &Interventional Cardiology, Catania- Italy, 2011;42.

12 2.4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације (категорија М40) 2.5. Часописи националног значаја (категорија М50) 1. Iric Cupic V, Milanov S, Davidovic G, Zdravkovic V, Vuckovic Filipovic J, Vucic R, Simic I. Can statins help good cholesterol to become even better. Macedonian Journal of medical science.2013 Sep 15; 6(3): М51-2 бода 2. Z Kovačević, G Davidović, J Vučković- Filipović, M Petrović- Janićijević, K Janićijević, A Popović.toxic Hepatitis caused the Kombucha Tea. Case Report. Maced Ј Med Sci 2014; 7(1): M51-2 бода 3. Irić Ćupić V, Miloradović M, J Vučković, V Zdravković. Time dependant manifestaton of hypolipemic seffects. Medicus 2005; 6(1): M52-1,5 бода 2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 1. Vučković M., Irić Ćupić V., Jakovljević V., Đurđević P., Vučković J., Mirković G., Karakteristike akutnog infarkta miokarda u žena. Kardiologija, III Kongres kardiologa Srbije, Sažeci radova, supl., Beograd, 2000; P Vučković M., Vučković J., Irić Ćupić V., Kovačević M., Krstić N. Pušenje kao faktor rizika u nastanku i razvoju arterijske hipertenzije. XV Kongres udruženja kardiologa SCG- Herceg Novi, Sažeci radova-suplement, Kardiologija, 2005; 26 (1):15. P Vučić R., Jović M., Petrović Nj., Irić-Ćupić V., Miloradović V., Vuĉković J., Miloradović M., Zdravković V., Đokić I., Tasić M.. Zastupljenost faktora rizika kod pacijenata sa infarktom sa ST elevacijom hospitalizovanih u Koronarnoj jedinici KC Kragujevac tokom 2006 godine. Sazeci radova- XVI kongres kardiologa sa medjunarodnim uĉešćem 2007; 28(1):89.P Jović M., Vučić R., Petrović Nj., Irić- Ćupić V., Vuĉković J., Miloradović V., Đokić I., Tasić M., Zdravković V., Mitrović V. Plućna embolija i tireotoksiĉna kriza. Sazeci radova- XVI kongres kardiologa sa medjunarodnim uĉešćem 2007; 28 (1): Irić Ćupić V., Vučković M., Vučković J., Davidović G., Miloradović V. Vremenska zavisnost hipolipemijskog efekta Atorvastatina i Simvastatina. I Kongres o hiperlipoproteinemijama Srbije i Crne Gore sa međ. učešćem, Novi Sad, 2004;197. M64-0,2 бода 6. Vučković M., Vučković J. Akutni infarkt miokarda u ženskoj populaciji. Zbornik sažetaka, I Kongres o aterosklerozi sa međ. učešćem, Beograd, 2001;200. M64-0,2 бода 7. Alehsopulos H., Liontos G., Vučković Ј.; Variations Of The Number Of Renal Arteries And Accessory Renal Arteries; XXXXI Yugoslav Congress of Medical and Dental Students with International participation, Zbornik radova; Zlatibor 2000, 192. M64-0,2 бода 8. Irić Ćupić V, Vučković M, Vučković J, Davidović G, Zdravković V. Efekat atorvastina i simvastatina na nivo LDL holesterola. Zbornik sažetaka, II kongres udruženja za aterosklerozu Srbije I Crbe Gore sa međunarodnim učešćem, Beograd 2004; 98. M64-0,2 бода 9. Vučković M, Irić Ćupić V, Jakovljević V, Đurđević P, Bajović LJ, Metiljević S, Vučković J. Akutni infark miokarda u ženskoj populaciji. Zbornik sažetaka, I kongres o aterosklerozi sa međunarodnim učešćem, Beograd 2001; 200. P117 M64-0,2 бода 10. M Jović, R Vučić, Nj. Petrović, V Irić Ćupuć, J Vučković, Z Vejinović, B Milojković, V. Ignjatović, V. Zdravković, G. Davidović. Zastupljenost faktora rizika kod pacijenata sa infarktom bez STelevacije hospitalizovanih u Koronarnoj jedinici KC Kragujevac tokom 2006 godine. Sazeci radova- XVI kongres kardiologa sa medjunarodnim uĉešćem 2007; 28(1):89. P M Vučković, V Irić Ćupić, P Đurđević, J Vučković, N Anđelković. Karakteristike ženske populacije lečene od akutnog infarkta miokarda. Kardiologija, supplement sažetaka kongresa kardiologa Jugoslavije Novi Sad 2001:P425.

13 3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата Др Јелена Вучковић - Филиповић до сада је написала и објавила 3 рада у часописима на SCI листи, 3 у часопису националног значаја (штампан у целини) и више радова на скуповима од међународног и националног значаја (штампани као сажеци). Током године била је волонтер у извођењу вежби на предмету Интерна медицина, на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. 4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Кандидат Јелена Вучковић-Филиповић, др спец. мед. испуњава све остале услове за избор у звање асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам (8,17), објављен најмање један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом као први аутор, завршену специјализацију из области за коју се бира. КАНДИДАТ 5: др ОЛИВЕРА ЂОКИЋ 1. Биографски подаци Оливера Ђокић, рођена је у Подгорици. Медицински факултет у Београду уписала 1983/84. године и дипломирала год., са просечном оценом 9, године уписала је постдипломске студије на Медицинском факултету у Београду године одбранила је магистарски рад под називом Улога цитокина у инфламацијама ока године на Медицинском факултету у Београду одбранила је докторску дисертацију под називом Функција леве коморе после операција на асцедентној аорти године на Медицинском факултету у Београу положила је специјалистички испит из Интерне медицине са оценом одличан. Запослена је на институту за кардиоваскуларне болести Дедиње у Београду. Говори енглески, француски и немачки језик. 2. Подаци о објављеним радовима 2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја (категорија M10) 2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20) 1. Micovic S, Boskovic S, Sagic D, Radak D, Peric M, Milojevic P, Nezic D, Dokic O, Dukanovic B. Simultaneous hybrid carotid stenting and coronary bypass surgery versus concomitant open carotid and coronary bypass surgery: a pilot, feasibility study. Eur J of Cardio-Thoracis Surgery 2014; doi: /ejcts/ezu009. M22-5 бода 2. Djokic O, Tomic S, Petrovic I, Sarenac D. Znacaj dijjagnostike poremecaja tiroidne funkcije: uticaj subklinickih poremecaja na bolesti srca. Medicinski glasnik 2012; 17(45): M23-3 бода

14 2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30) 1. D.Kosevic, R.A.C. Amanovic Curuvija, I. Petrovic, O. Djokic. What is happening in every day practice in era of novel anticoagulants?persistence of vitamin K antagonists in patients with nonvalvular atrial fibrillation and stroke. The 2 nd International Conference on Heart & Brain, Paris, France, 2014; ICHB Djokic O,Tomic S,Sarenac D,Kosevic D The effects of perioperative magnesium and statin therapy on prevention atrial fibrillation in on-pump cardiac surgery patients. The 2 nd International Conference on Heart & Brain, Paris, France 2014; ICHB O. Djokic. Long-term follow up of left ventricular systolic function and functional status following Bentall procedure. 23 rd World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Split, Croatia 2013; Journal of Cardiothoracic Surgery 2013 ;8( Suppl 1) : Djokic O. Hydrothermal processed whole grain wheat, rye and oats in disease prevention and therapy. 19 th International congress of nutrition 2009-BITEC, Bangkok,Thailand; P Djokic-Popovic O, Djukanovic B, Sarenac D, Vukovic M, Otasevic P, Neskovic AN. Left ventricle function and functional status after surgical intervention on ascending aorta. ESC Congress 2003, Vienna 2003; Eur Heart J 2004; 24 (suppl 1): P Djokic O, Bogdanovic S. Innovations in the treatment of vein sclerotherapy.pacific Vascular Symposium, Controversies in the Menagement of Venous Disorders, Hawai, USA 1995; P73 7. Djokic O, Bogdanovic S. Low molecular weight heparin treatment of pregnant women at risk for venous thrombosis.pacific Vascular Symposium, Controversies in the Menagement of Venous Disorders, Hawai, USA 1995; P Магистарске и докторске тезе (категорија М70) 1. Оливера Ђокић. Улога цитокина у инфламацијама ока. Медицински факултет у Београду,1992. М72-3 бода 2. Оливера Ђокић Функција леве коморе после операција на асцедентној аорти. Медицински факултет у Београду, М71-6 бода 3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата Др Оливера Ђокић до сада је написала и објавила 2 рада у часописима на SCI листи и више радова на скуповима од међународног значаја.остварила је 11,5 бодова на основу радова објављених у међународним и домаћим часописима, зборницима међународних и домаћих конгреса. Магистарску тезу под називном: Улога цитокина у инфламацијама ока одбранила је године и стекла академски назив магистар медицинских наука. Докторску дисертацију одбранила је је год. на Медицинском факултету у Београду под називом: Функција леве коморе после операција на асцедентној аорти. Нема искуства у педагошком раду. 4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Кандидат Оливера Ђокић, др сци.мед., испуњава све остале услове за избор у звање асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета: има просечну оцену већу од осам (9,03), објављен најмање један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом као први аутор, завршену специјализацију из области за коју се бира.

15 ЗАКЉУЧАК На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, од пријављених пет кандидата, сви кандидати испуњавају услове за избор у звање асистента, и то: др Иван Симић, др Рада Вучић, др Татјана Лабудовић, др Јелена Вучковић Филиповић, др Оливера Ђокић. На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже Наставно-научном већу да изабере др Ивана Симића за сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове и позитивно оцењен досадашњи педагошки рад од стране катедре за Интерну медицину. у Крагујевцу, године. Чланови Комисије: 1. Проф. Др Марина Петровић - председник, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина, Факултета медицинских наука у Крагујевцу 2. Проф. Др Зорица Лазић-члан, редовни професор за ужу научну област Интерна медицина, Факултета медицинских наука у Крагујевцу 3. Доц. Др Горан Давидовић - члан, доцент за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу