ODLUKU o komunalnom redu Općine Sveti Križ Začretje

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ODLUKU o komunalnom redu Općine Sveti Križ Začretje"

Транскрипт

1 PRIJEDLOG REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /19-01/028 URBROJ: 2197/ Sveti Križ Začretje, Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj 68/18 i 110/18) te članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje ( Službeni glasnik Krapinskozagorske županije broj 5/13, 15/14 i 6/18) Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj donijelo je: ODLUKU o komunalnom redu Općine Sveti Križ Začretje I. Opće odredbe Članak 1. U svrhu uređenja naselja na području Općine Sveti Križ Začretje i održavanja komunalnog reda donosi se Odluka o komunalnom redu kojom se propisuje: - uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, - način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama, - uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, - održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, - sakupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom, - uklanjanje snijega i leda, - sanitarno-komunalne mjere, - uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, - mjere za provođenje komunalnog reda, - kazne za učinjene prekršaje 1

2 Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Općine Sveti Križ Začretje. Članak 2. Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje: - javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se: 1. javnoprometne površine su nerazvrstane ceste, trgovi, nogostupi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, pješačke zone, pješačke staze, parkirališta, nogostupi, sportsko-rekreacijske staze, stajališta javnoga prometa i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi. 2. javne zelene površine su površine s vegetacijom (travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina) čije je korištenje namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala mogu nalaziti dječja igrališta, fontane, javna rasvjeta, zidići te ostali sadržaji, zelene površine uz ceste u naselju i slične površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine. 3. ostale površine (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, groblja, sajam i slične prostore); - pod zemljištem u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje smatra se zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje površina javne namjene, a nalazi se unutar granica Općine Sveti Križ Začretje. - pokretnim napravama smatraju se, stolovi, klupe, stolci, automati za prodaju napitaka, cigareta i sl. robe, hladnjaci za sladoled, ugostiteljska kolica, peći za pečenje plodina, drvena spremišta za priručni alat i materijal komunalnih organizacija, sanduci za čišćenje obuće, vage za vaganje ljudi, sanduci za glomazan otpad i slične naprave, pokretne ograde i druge naprave, postavljene ispred građevina s ugostiteljskom odnosno zanatskom namjenom, te šatori u kojima se obavlja promet robom, ugostiteljska djelatnost i privremene zabavne manifestacije, te prijenosni WC-i i sl. - kiosk je privremena estetski oblikovana građevina gotove konstrukcije, građevinske bruto površine do 12 m², što se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i postavljati pojedinačno, a služi za obavljanje trgovine na malo, prodaju dnevnih tiskovina, igara na sreću, prehrambenih proizvoda, jednostavnih ugostiteljskih usluga, karata, promocijskog materijala, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića i napitaka te pružanja drugih uslužnih djelatnosti. - zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja zgrada; - plakati su oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja; - reklame su reklamne zastave, reklamna platna, osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, reklame na stupovima javne rasvjete, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa; - reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično samostojeći ili na objektima, reklamni stupovi (totemi i slično); 2

3 - vanjski dijelovi zgrade su pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo; - privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestaciji i prigodnog uređenja naselja; - parkovna oprema postavlja se na javne zelene površine, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, klupe, parkovna ogradica, stupići i slično). II. Uređenje naselja Članak 3. Naselja na području Općine Sveti Križ Začretje (u daljnjem tekstu: Općina) moraju biti uređena, osobito: - vanjski dijelovi zgrade; - dvorišta, zelene površina i ograde uz zgradu; - ploče s imenom naselja, ulica, trgova, te pločice s kućnim brojem zgrade - izlozi; - zaštitne naprave, ploče s tvrtkom ili nazivom, jarboli, reklame i reklamni panoi, - privremene građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacije i prigodno uređenje naselja; - kiosci i pokretne naprave - komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi; - stajališta, ugibališta, parkirališta, sajmišta i groblja. 1.Vanjski dijelovi zgrade Članak 4. Vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani, uredni i ispravni. Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade. Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja više stambenih zgrada, osim u slučaju kad više stambena zgrada ima više zasebnih ulaza, kada je dopušteno uređivanje pročelja za stanove koji pripadaju istom ulazu. Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade. Članak 5. Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade) koji nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji. Vlasnik zemljišta dužan je ukloniti ostatke zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina, sukladno posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji. Članak 6. Na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s javne površine može se držati cvijeće i ukrasno bilje, a iznimno klimatizacijski uređaji, zajednički antenski sustavi i drugi uređaji na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta. 3

4 Iznimno od stavka 1. ovog članka na vanjskim dijelovima zgrada na Trgu hrvatske kraljice Jelene nije dozvoljeno držanje klimatizacijskih uređaja, zajedničkih antenski sustavi i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta na način da su isti postavljeni s ulične strane. Klima uređaji postavljeni na vanjski dio građevine moraju biti ugrađeni na način da se kondenzat ne ispušta na javnu prometnu površinu. Posuda s cvijećem izvan gabarita objekta mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude, te polijevanje vode kod zalijevanja cvijeća na prolaznike. Vlasnik, odnosno korisnik zgrade građevine koja ima svojstvo pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, dužan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima građevina ishoditi odobrenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu spomenika kulture. 2. Uređenje i održavanje dvorišta, zelene površine i ograde uz zgradu Članak 7. Vlasnici ili korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su održavati dvorišta, vrtove, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine uz javne površine, urednim i čistim. Dvorišta, vrtovi, neizgrađeno građevinskog zemljište i druge površine moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni i na način da sa njih ne dolaze nikakve štetne imisije na javne površine, susjedne zgrade, komunalne objekte i uređaje, a svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski izgled ostalih površina. Lišće, plodove i grane koji s nasada na površinama iz stavka 1. ovog članka padnu na javno prometnu površinu, vlasnici odnosno korisnici dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti. Članak 8. Zabranjeno je odlaganje komunalnog i drugog otpada, a posebice starih automobila, starih električnih i drugih aparata i predmeta iz kućanstva na prostorima dvorišta, vrtova i drugih površina uz javne površine. Iznimno od stavka 1. ovog članka, na površinama iz stavka 1., dozvoljeno je odlaganje glomaznog otpada sukladno uputama i vremenu definiranom od strane nadležnog koncesionara zbrinjavanja otpada na području općine. Članak 9. Radi otklanjanja štetnih utjecaja za život i zdravlje ljudi, vlasnici odnosno korisnici dvorišta, predvrtova i vrtova, neizgrađenog građevinskog zemljišta te obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine, dužni su s takvih površina kontinuirano uklanjati i uništavati ambroziju i druge štetne biljke. U slučaju neizvršavanja obveze iz prethodnog stavka, obvezu uklanjanja ambrozije i drugih štetnih biljaka, vlasnicima, posjednicima i korisnicima će naložiti komunalni redar. U slučaju neprovođenja naloženih mjera u ostavljenom roku, obvezu će po nalogu ovlaštene osobe iz prethodnog stavka izvršiti treća osoba o trošku osobe iz stavka 1. ovog članka. Članak 10. Ograda uz javnu površinu ne smije ometati sigurnost prometa i ljudi. Ogradu uz javnu površinu vlasnik, odnosno korisnik, dužan je održavati urednom, redovno popravljati, dotrajalu uklanjati i zamijeniti novom. Ogradu od ukrasne živice vlasnik, odnosno korisnik, dužan je redovito orezivati tako da nije opasna za prolaznike i ne ometa promet. 4

5 Članak 11. Ograda građevnih čestica može biti žičana, metalna, drvena, zidana, djelomično zidana u kombinaciji s ostalim navedenom materijalima, a preporuča se sadnja živice i sličnog autohtonog grmlja s unutrašnje strane. Članak 12. Zabranjuje se izvedba ograda uz javne površine od bodljikave žice, šiljaka ili slično što može smetati prolaznicima i predstavljati opasnost od ozljeda. Članak 13. Nije dozvoljena izgradnja ograda i podizanje nasada koji bi sužavali prolaz ulicama, te koji smanjuju ili zatvaraju vidno polje i preglednost za sigurno odvijanje prometa. Članak 14. Vlasnici, odnosno investitori izgradnje ograde prema javnoj površini u vlasništvu Općine dužni su, prije početka izgradnje i uređenja ograde, ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela, a radi definiranja regulacione linije, te uvjeta i načina izvođenja ograde. Ukoliko je izgradnja prometne ograde predviđena odobrenim projektom koji je sastavni dio pravomoćnog akta za gradnju, nije potrebno ishoditi odobrenje iz prethodnog stavka, ali je vlasnik, odnosno investitor izgradnje ograde dužan u roku najmanje 15 dana prije početka radova, iste prijaviti upravnom tijelu iz prethodnog stavka, uz predočenje navedene dokumentacije za gradnju. Članak 15. Ograde od živice uz željezničku prugu i uz javne prometne površine moraju se redovno održavati i godišnje minimalno dva puta obrezivati (po potrebi i više puta) tako da ne sežu preko regulacione linije na javnu prometnu površinu ili da ne smetaju prometu. Članak 16. Ako dvorište, odnosno vrt, voćnjak, zelena i druga površina zgrade te neizgrađeno građevinsko zemljište ili ograda uz javnu površinu nije uređena sukladno ovoj odluci, komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku dvorišta odnosno vrta, voćnjaka, zelene i druge površine zgrade te neizgrađenog građevinskog zemljišta ili ograde, otklanjanje uočenih nedostataka. Članak 17. Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta potrebne zahvate na stablu. Članak 18. Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz članka 16. i 17. ove odluke, Općina će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika. 3.Ploče se imenom naselja, ulice, trga i pločice s kućnim brojem zgrade Članak 19. Naselja, ulice i trgovi moraju biti označeni imenom, a zgrade moraju biti obilježene brojevima. Za označavanje imena naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s kućnim brojem zgrade. O označavanju naselja, ulica i trgova brine Jedinstveni upravni odjel Općine. Kućnim brojem zgrade su dužni obilježiti njihovi vlasnici. 5

6 Članak 20. Pločice s kućnim brojevima zgrada postavljaju se na temelju rješenja upravnog tijela nadležnog za katastar. Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije do početka njezina korištenja. Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem. Članak 21. Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče i pločice iz članka 19. ove odluke. 4. Izlozi Članak 22. Izlog poslovnog prostora mora biti uredan i čist. Staklene površine izloga moraju se redovito čistiti, a okviri održavati na način da budu uvijek čisti i uredni. Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni. Korisnik izloga ne smije bez suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu te izlagati robu izvan poslovnog prostora. Izlozi noću mogu biti rasvijetljeni. Rasvjetljenje izloga mora biti izvedeno tako da izravno ne obasjava prometnu površinu. Članak 23. Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji se ne koristi dužan je izlog uredno prekriti neprozirnim materijalom, odnosno onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora. Vlasnik, odnosno korisnik izloga iz stavka 1. ovoga članka dužan je oštećenja izloga ukloniti bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja. Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 2. ovoga članka. Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 3. ovoga članka, a postoji neposredna opasnost za sigurnost prolaznika, Općina će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika poslovnog prostora. 5. Zaštitne naprave, ploče s tvrtkom ili nazivom, reklame i reklamni panoi Članak 24. Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelje zgrade. Zaštitne naprave se postavljaju na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, po prethodno pribavljenoj suglasnosti upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline, kojim se propisuje način i uvjeti za njihovo postavljanje. Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovog članka potrebno je priložiti skicu namjeravanog zahvata. Članak 25. Zaštitne naprave iznad izloga ili lokala (tende, platno, roloi i sl.) i zaštitna oprema za zaštitu od sunca ugostiteljskih terasa (slobodnostojeća pokretna sjenila-suncobrani, montažnodemontažne tende i sl.) moraju biti čvrste i neoštećene, te postavljene tako da ne ometaju promet pješaka i vozila, te da ne narušavaju izgled zgrade i okolice. 6

7 Naprave iz prethodnog stavka moraju biti od impregniranog platna, primjerene boje i dezena, a konstrukcija drvena ili od bojanog metala. Na području Trga hrvatske kraljice Jelene, područja kulturno povijesne cjeline dozvoljeno je postavljanje naprava iz članka 1. u boji i dezenu sukladno Ral International Color Card i to oznake: RAL 1011 Brown beige, RAL 1015 Light Ivory, RAL 1024 Ochre yellow, RAL 1001 Beige, RAL 8015 Chestnut, RAL 8001 Ocher brown, RAL 8003 Clay brown, RAL 8007 Fawn brown, RAL 8011 Nut brown, RAL 8024 Beige brown, RAL 8028 Terra brown. Članak 26. Kamere se postavljaju za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinjenja prekršaja te zaštite imovine u vlasništvu Općine, sukladno posebnim propisima, s navedenom svrhom postavljanja kamera i obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod nadzorom. Članak 27. Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se postavljati na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, ormarićima, panoima. Iznimno, za određene javne manifestacije, plakati se mogu postavljati i na druga mjesta, osim na stabla, pročelja zgrada, ograde i telefonske govornice, prometnu signalizaciju, objekte i uređaje javne namjene. Zabranjeno je šarati, oštećivati ili na drugi način uništavati plakate. Članak 28. Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ističe ploču s tvrtkom ili nazivom na poslovnu prostoriju u kojoj posluje. Ustanove i druge institucije ističu naziv na mjestu određenom posebnim propisima, odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije. Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te ustanova i druga institucija može na pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti ploču s natpisom s imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja te obavijest o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: naziv). Ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom na pročelje zgrade na Trgu hrvatske kraljice Jelene postavlja se na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, po prethodno pribavljenoj suglasnosti upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se tvrtka, naziv i natpis postavlja na građevinu koja ima svojstva kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturnopovijesne cjeline, kojim se propisuje izgled i način postavljanja iste. Pravna ili fizička osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, mora održavati ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom čistom i čitkom. Pravna ili fizička osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužna je ukloniti ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora te pročelje zgrade vratiti u prvobitno stanje. Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne postupi sukladno stavku 6. ovoga članka, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom. Članak 29. Jarbol za zastave postavlja se na pročelju zgrada, zemljištu uz objekte te javne površine. Na jarbolima se postavljaju državne zastave, županijske, općinske te prigodne zastave za određene manifestacije, kao i reklamne zastave. Jarbol se postavlja na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela. 7

8 Članak 30. Zastava Republike Hrvatske, Europske unije, Krapinsko-zagorske županije i Općine ističu se sukladno posebnim propisima. Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, čisti i neoštećeni. Članak 31. Reklame iz članka 2. ove Odluke postavljaju se na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Članak 32. Reklamni panoi iz članka 2. ove odluke postavljaju se na javne površine, zemljište i građevine sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji. Tvrtka ili ime vlasnika reklamnog panoa moraju biti istaknuti na reklamnom panou. Ako reklamni pano nema istaknutu reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti odgovarajućim materijalom bijele boje. Članak 33. Lokacije na javnim površinama kojima upravlja Općina, za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje dodjeljuju se javnim natječajem koji raspisuje načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti. Uvjeti, način i postupak za dodjelu javne površine za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje pravilnikom propisuje općinski načelnik. Članak 34. Zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi moraju biti uredni i funkcionalno ispravni. Ako se zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi postavljaju suprotno odredbama ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti njihovo uklanjanje. Članak 35. Visinu naknade za postavljanje plakata, reklama i reklamnih panoa na javne površine, zemljišta i objekte, propisuje pravilnikom općinski načelnik. 6. Privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija i prigodno uređenje naselja Članak 36. Privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe javnih manifestacija najduže do 90 dana, a ako je u njima organizirana prigodna prodaja (sajam i slično), postavljaju se najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine neovisno o vremenu održavanja manifestacije. Članak 37. Privremene građevine iz članka 36. ove odluke postavljaju se na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela. Članak 38. U povodu blagdana i manifestacija javne površine mogu se prigodno urediti postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, zastava, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično, na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela. Nakon proteka blagdana i manifestacija vlasnik odnosno korisnik poslovne ili stambene zagrade dužan je ukloniti predmete iz stavaka 1. ovoga članka u roku od 2 dana. 8

9 7. Kiosci i pokretne naprave Članak 39. Na području Općine mogu se postavljati kiosci i pokretne naprave. Postava kioska te pokretnih naprava na kojima se obavlja djelatnost kako je navedeno u članku 2. ove odluke dozvoljena je uz odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela na temelju uvjeta ove Odluke i uvjeta drugih Zakona, propisa i odluka kojima se uređuje ova oblast. Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija za postavu, veličina naprave, izgled naprave, način uređenja zauzete površine, rok važenja odobrenja i drugi uvjeti. Članak 40. Kiosci i pokretne naprave ne smiju sprečavati ili otežavati korištenje zgrada ili drugih objekata kao i zemljišta, ugrožavati sigurnost prometa, te uzrokovati uništavanje javnih zelenih površina. Članak 41. Smještaj kioska i pokretnih naprava u blizini križanja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa i ne smije svojim položajem smanjivati preglednost i odvijanje prometa. Članak 42. Kiosci i pokretne naprave postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje udovolje svrsi i namjeni za koju se postavljaju. Kiosci i pokretne naprave mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima gdje uslijed toga neće doći do stvaranja suvišne buke, nečistoće ili ometanja prometa, te gdje se time neće umanjiti estetski i opći izgled tog mjesta. Pojedina mjesta na javnim površinama i drugim površinama uz javne površine na kojima je odobrena privremena postava stolova, stolica, suncobrana i slično u svrhu organiziranja otvorenih terasa, moraju biti ograđena pokretnim ogradama i ukrašena zelenilom. Kiosci i pokretne naprave kao i njihov okoliš moraju se držati urednim i u ispravnom stanju. Članak 43. Ako se kiosci i pokretne naprave postavljaju na površinu koja je u vlasništvu ili na korištenju drugih pravnih ili fizičkih osoba, a neposredno su uz javnu, površinu, podnositelj zahtjeva treba priložiti uz zahtjev i suglasnost vlasnika ili korisnika građevinskog zemljišta. Članak 44. Kiosci i pokretne naprave mogu stajati na odobrenom mjestu onoliko vremena koliko je to određeno odobrenjem za postavu, a i kraće ukoliko se na dodijeljenoj lokaciji započnu radovi odobreni od strane Jedinstvenog upravnog odjela ili za druge potrebe Općine. U slučaju da se kiosk ili pokretna naprava treba ukloniti prije isteka vremena iz odobrenja, korisnik naprave ima pravo na zamjensku lokaciju do isteka odobrenog vremena. Članak 45. Ukoliko se u kiosku ne obavlja propisana djelatnost 30 dana unutar dozvoljenog roka postave, kiosk se treba ukloniti s mjesta postave, bez prava na zamjensku lokaciju. Po isteku vremena korisnik kioska ili pokretne naprave, dužan je bez posebnog poziva, iste ukloniti u odobrenom određenom roku, a najdulje u roku 24 sata ili zatražiti produženje odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine. Jedinstveni upravni odjel može produžiti odobreni rok i odrediti novi, ako ustanovi da kiosk ili pokretna naprava ispunjava sve uvjete predviđene odobrenjem i ako nema drugih razloga za uklanjanje kioska ili pokretne naprave. 9

10 8. Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi Članak 46. Pod komunalnim objektima, uređajima i drugim objektima u općoj uporabi podrazumijevaju se svi objekti i sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim stanovnicima, odnosno boljem funkcioniranju naselja, a istima se osobito smatraju: oglasni stupovi, orijentacijski planovi, jarboli i držači zastava, samostojeći ormarići električnih i telekomunikacijskih instalacija, nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, klupe, stalci za bicikle, oprema dječjih igrališta, posude za odlaganje komunalnog otpada, posude za cvijeće i zelenilo te druga komunalna oprema uređaji koji služe općoj uporabi. Članak 47. Komunalni objekt ne smiju se prljati, oštećivati, ne smije se po njima pisati, ni na koji drugi način nagrađivati njihov izgled, te se moraju redovno održavati i držati u urednom i ispravnom stanju. Članak 48. Komunalni objekti, uređaji i oprema postavljaju se na području Općine na mjestima koje odredi općinski načelnik. Članak 49. Komunalne objekte, uređaje i opremu na javnim površinama u pravilu postavlja Općina i njezino su vlasništvo. Komunalne objekte, uređaje i opremu na javnim površinama, iznimno, mogu postavljati druge fizičke ili pravne osobe temeljem rješenja Jedinstvenog upravnog odjela. Članak 50. Javne prometne površine, pješačke i njima slične površine na javnim zelenim površinama i ostalim javnim površinama moraju biti opremljene sustavom javne rasvjete, a sve sukladno financijskim mogućnostima Općine. Javna rasvjeta mora biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i energetski učinkovita sukladno posebnim propisima. Redovito održavanje opreme i uređaja javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti (mijenjanje dotrajalih i oštećenih dijelova žarulja i slično) dužna je obavljati fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila te poslove. Javna rasvjeta, u pravilu mora svijetliti sukladno vremenskim postavkama uz uvažavanje provođenja mjera uštede električne energije. 9. Stajališta, ugibališta, parkirališta, sajmišta i groblja Članak 51. Lokacije autobusnih stajališta i ugibališta određuju se po posebnom propisu u skladu s potrebama građana. Stajališta autobusnog prometa moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama. Stajališta se moraju održavati urednim i u ispravnom stanju, a svako oštećenje na istima mora se ukloniti u najkraćem mogućem roku. Vlasnik, odnosno korisnik čekaonice putničkog željezničkog prometa dužan ju je održavati urednom, čistom i u funkcionalnom stanju. Članak 52. Javna parkirališta moraju biti stalno održavana te propisno označena. 10

11 O uređenju i održavanju javnih parkirališta brine Općina ili fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila poslove uređenja i održavanja parkirališta. Parkirališta uz ugostiteljske objekte, trgovačke centre i objekte drugih namjena mora redovito održavati u čistom i urednom stanju vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta. Članak 53. Izričito je zabranjeno parkiranje automobila na površini namijenjenoj za prolaz pješaka (pješačka zona). Članak 54. Na prigodnim sajmovima obavlja se promet poljoprivrednim, prehrambenim i drugim proizvodima u skladu s odredbama posebne odluke Općine. Članak 55. Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost na sajmovima mora prostor održavati urednim i čistim. Članak 56. Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora sajmova bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela. Članak 57. Na sajmištima mogu se postavljati kiosci i druge naprave sukladno ovoj odluci i posebnim propisima. Vlasnici, odnosno korisnici kioska, klupa, suncobrana, tendi, ručnih kolica i sličnih naprava na sajmištima moraju ih održavati urednima i funkcionalno ispravnima. Članak 58. Pravna osoba ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila upravljanje grobljem na svojem području mora ga održavati čistima i urednima. Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se posebnim propisima. III. Održavanje čistoće, uređenje i korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine Članak 59. Javne površine moraju biti uredne i čiste i služiti svrsi za koju su namijenjene. Članak 60. Pravna osoba ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna ih je redovno i izvanredno održavati i čistiti sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine koji donosi Općinsko vijeće. Članak 61. Izvanredno čišćenje javnih površina određuje općinski načelnik ako su zbog vremenskih nepogoda, više sile ili drugih razloga javne površine prekomjerno onečišćene. Članak 62. Pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja djelatnost zbog koje dolazi do onečišćavanja javnih površina, dužna ih je redovito čistiti ili osigurati njihovo čišćenje. Vlasnik, odnosno korisnik sportskih ili rekreacijskih objekata, igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i korisnik javnih površina na kojima su postavljeni privremeni 11

12 objekti (kiosci i slično), obvezan je čistiti javne površine koje služe kao pristup tim objektima ili za postavljanje objekata. Vlasnik ili korisnik iz stavka 2. ovoga članka dužan je odmah po završetku javne priredbe ili događanja javnu površinu očistiti. Ako vlasnik ili korisnik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka, komunalni redar naredit će mu rješenjem čišćenje javnih površina. Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 4. ovog članka, Općina će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika. Članak 63. Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta mogu se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javne površine i druge površine uz nju. Odobrenje o privremenom korištenju površina iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel. Članak 64. Privremeno korištenje javne površine iz članka 63. ove odluke odobrava se do 12 mjeseci, uz mogućnost ponovnog produženja ako to radovi zahtijevaju. O korištenju javne površine za postavljanje građevinske skele dulje od 12 mjeseci odlučuje općinski načelnik. Članak 65. Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi gradnja, izvođač je dužan skelu i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, komunalni redar naredit će rješenjem uklanjanje građevinske skele i drugog materijala. Članak 66. Prigodom izvođenja radova iz članka 63. stavka 1. ove odluke, izvođač mora poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina, a osobito: - čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnog i drugih materijala, blata i slično, a taloženje kojih je na javnim površinama posljedica izvođenja radova; - polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje prašine; - čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode; - deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnim površinama. Članak 67. Izvođač je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalnog redara da mu zauzeta površina više nije potrebna. Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova. Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će izvođaču dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 48 sati. 12

13 Ako izvođač radova, u roku iz stavka 3. ovoga članka, ne postupi po rješenju komunalnog redara, rješenje će izvršiti Općina samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak izvođača radova. Članak 68. Na javne površine postavljaju se kante za otpatke. Kante za otpatke na javnim površinama postavlja Općina. Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila poslove održavanja javnih površina dužna je kante za otpatke održavati čistima i funkcionalno ispravnima. Iznimno od stavka 2. ovog članka temeljem odluke općinskog načelnika kante za otpatke na javne površine mogu postavljati i druge osobe. Članak 69. Kante za otpatke mogu se postaviti na stupovima, ogradama uz nogostupe, samostojećim postoljima. Zabranjeno je postavljanje kanti za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupove javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet. Članak 70. Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava u kante za otpatke postavljene na javnim površinama za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih. Članak 71. Na javnim površinama zabranjeno je: - bacati goruće predmete u kante za otpatke ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada te paliti otpad; - neovlašteno postavljati ili oštećivati kante za otpatke ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada i rasipati komunalni otpad te onečišćivati prostor oko istih; - onemogućavati pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze spremnici za odvojeno prikupljanje otpada; - popravljati, servisirati ili prati vozila na javnim površinama; - ispuštati otpadne vode; - ostavljati vozila bez registarskih pločica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila; - onečišćavati javne površine bacanjem ili ostavljanjem reklamnih i drugih letaka na vozilima i predmetima na javnim površinama; - obavljati radnje kojima se onečišćuju javne površine ili propuštati obavljanje radnji kojima se sprječava onečišćenje javnih površina. Zabranjeno je po javnim površinama crtati i pisati poruke ili tekstove bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela osim prometne signalizacije sukladno posebnim propisima. Članak 72. Radi zaštite javnih površina, komunalne infrastrukture i putnih objekata, reguliranja prometa te zaštite drugih javnih interesa, javne površine mogu se prekopavati samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela. Članak 73. Izvođač odnosno investitor prekopane javne površine dužan je najmanje u roku od 8 dana prije početka radova pismeno dostaviti obavijest o početku radova u JUO. Iznimno, radi poduzimanja hitnih mjera, izvođač odnosno investitor prekopa može obavijestiti JUO o potrebi prekopa neposredno prije početka radova i usmenim putem. 13

14 Članak 74. Prekapanje javne površine smije se u pravilu vršiti samo kad to dopuštaju atmosferske prilike. Prekapanje i uspostava prijašnjeg stanja mora se obaviti sa što manje smetnji za cestovni i pješački promet. Izvođač je dužan javnu površinu držati do potpune sanacije u stanju sposobnom za odvijanje prometa. Nadzor nad izvođenjem prekopa i uspostave prijašnjeg stanja prekopanih javnih površina vrši komunalni redar. Članak 75. Ako prilikom izvođenja radova nastanu kvarovi u konstrukciji kolnika i pločnika ili drugih objekata vezanih za prekopanu površinu, izvođač ih mora popraviti odnosno sanirati. Ako nakon sanacije u roku od 2 godine dođe do ponovnog oštećenja prekopane javne površine, uslijed nekvalitetnog izvođenja sanacije, izvođač prekopa dužan je sanaciju ponoviti. Članak 76. Vlasnici parcela kojima kolni prilaz ide preko odvodnog kanala, dužni su isti izgraditi tako da se ne smanjuje protočnost odvodnog kanala, s time da Jedinstveni upravni odjel daje suglasnost na promjer cijevi. Vlasnici privatnih parcela kroz koje prolaze odvodni kanali dužni su ih održavati ili dozvoliti održavanje jedinici lokalne samouprave bez naknade. Vlasnici odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste obvezni su održavati jarke u cijeloj dužini uz svoje zemljište te prilaze preko jaraka koji služe kao pristup na njihovo zemljište. Jarak i prilaz treba održavati tako da se osigura normalna odvodnja površinske vode te da ne oštećuje cestu. Članak 77. Vozila koja se s gradilišta i oranica uključuju u promet moraju imati očišćene kotače da ne nanose prljavštinu i biti tehnički ispravna da ne ispuštaju ulja, maziva ili dio tereta koji prevoze na prometnice. Članak 78. Javne zelene površine moraju se redovno održavati, čistiti i uređivati sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine koji donosi Općinsko vijeće. Javne zelene površine održava i uređuje pravna osoba ili fizička osoba kojoj je to Općina povjerila. Članak 79. Pravna osoba ili fizička osoba koja koristi, upravlja ili gospodari sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, grobljima, rijekama, jezerima, potocima i njihovim obalama i sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovno održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu. Pravna osoba ili fizička osoba koja koristi, upravlja ili gospodari površinama iz stavka 1. ovoga članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i funkcionalno ispravnima. Članak 80. Klupe, koševi za otpatke, zaštitni elementi i druga parkovna oprema te parkovne staze na javnim zelenim površinama postavljaju se, zamjenjuju ili uklanjaju na temelju odluke općinskog načelnika. 14

15 Članak 81. Posebnom odlukom općinskog načelnika propisuju se uvjeti i način uređenja zelene površine, sječe i zamjenske sadnje, gradnje dječjih igrališta, pješačke staze, parkovne opreme i opreme dječjih igrališta te postavljanje, zamjenjivanje ili uklanjanje klupa, koševa za otpatke i slično. Članak 82. Na javnim zelenim površina zabranjeno je: - zaustavljanje, ostavljanje i vožnja motornih vozila (osim vozila koja se koriste za održavanje, javnih zelenih površina i komunalnih uređaja na njima); - oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja; - uništavanje, mehaničko oštećivanje, uklanjanje ili premještanje parkovne opreme i pisanje grafita; - postavljanje objekata zanatske, turističke, ugostiteljske i druge slične djelatnosti osim ako je to predviđeno posebnim propisom; - vezanje bicikla, motora, prikolica, kolica i sl. za drveće, grmlje i parkovnu opremu; - odlaganje građevnog materijala, soli, glomaznog otpada, šute,ulja, boja i dr.; - rezanje, odnosno prekidanje korijenja stabla debljeg od tri centimetra, kao i polaganje podzemnih instalacija na udaljenosti manjoj od dva metra od debla pojedinog stabla bez rješenja; - kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, humusa i slično, - poduzimati i druge neovlaštene zahvate (sadnja bilja i slično), - postavljati sprave za igru i slične naprave bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela. IV. Uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene Članak 83. Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke, smatra se dio javno prometne površine namijenjen isključivo za parkiranje vozila i građevinski objekt namijenjen za parkiranje vozila. Uvjeti korištenja javnih parkirališta uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. Članak 84. Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području Općine uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuju ceste te općem aktu Općine kojim se uređuju nerazvrstane ceste. Članak 85. Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na odgovarajući se način primjenjuju na javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene za parkiranje vozila. V. Skupljanje odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom Članak 86. Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Križ Začretje određuje se način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Sveti Križ Začretje. Odlukom o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Sveti Križ Začretje utvrđuju se mjere za 15

16 sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Sveti Križ Začretje. VI. Uklanjanje snijega i leda Članak 87. Snijeg i led s javnih površina uklanja Općina samostalno, odnosno pravna osoba ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila uklanjanje snijega i leda. Uklanjanje snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu ili neizgrađeno građevinsko zemljište obveza je vlasnik ili korisnik stanova ili poslovnih prostora u zgradi, odnosno vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta bez obzira koji je dio te čestice izgrađen. Snijeg se uklanja kad napada do visine 10 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta. Led se s javnih površina uklanja čim to dopuste vremenski uvjeti. Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su svakodnevno obavještavati komunalnog redara o stanju javnoprometnih površina i poduzetim mjerama. Članak 88. Pravna osoba ili fizička osoba kojoj je javna površina dana na upravljanje, odnosno na kojoj obavlja poslovnu djelatnost (sportski objekti i slično) dužna je uklanjati snijeg i led s tih površina. Članak 89. Vlasnici i korisnici zemljišta, stanova, zgrada i poslovnih prostorija dužni su uklanjati snijeg i led s pješačkih prijelaza i drugih javnih površina ispred objekta, kao i oko objekta i zemljišta koje koriste. Obveznici čišćenja snijega i leda iz stavka 1. ovog članka dužni su ukloniti snijeg i led s nogostupa i prilaza do objekta tako da je uvijek njima omogućen siguran i nesmetan prolaz pješaka. Članak 90. Ako osobe iz članka 81. i 82. ove odluke ne uklone snijeg i led, komunalni redar će im ostaviti obavijest da u najkraćem mogućem roku uklone snijeg i led. Ako obveznici iz stavka 1. ovog članka ne izvrše svoju obvezu, komunalni redar ovlašten je odstranjivanje snijega ili leda naručiti od drugih osoba na trošak obveznika. Osobe iz stavka 1. ovoga članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda. VII. Sanitarno-komunalne mjere 1.Septičke i sabirne jame Članak 91. U područjima s izgrađenim kanalizacijskim sustavom, obavezno je priključivanje objekta na javni kanalizacijski sustav sukladno posebnoj odluci. U područjima gdje nije izgrađen javni kanalizacijski sustav, obavezna je gradnja septičkih ili sabirnih jama. Septičke i sabirne jame se grade i s istima se postupa sukladno posebnim propisima. Sanitarno fekalne vode zabranjeno je ispuštati u okoliš. Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme organizirati pražnjenje jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoliša. Odvoz fekalija može vršiti samo pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ove djelatnosti. 16

17 2. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Članak 92. U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalni život, obavlja se sustavna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina. Provedba DDD mjera, subjekti provedbe, način financiranja, vršenje stručnog nadzora, osnovne mjere sigurnosti i sankcije propisuje općinski načelnik. 3.Držanje životinja Članak 93. Domaćim životinjama smatraju se: - kopitari (konji, mazge, magarci i mule) - papkari (goveda, ovce, koze i svinje) - perad (kokoši, pure, guske, patke ) - glodavci (kunići ) Članak 94. Držanje životinja za vlastite potrebe na području Općine dozvoljeno je uz uvjet da objekti za njihov smještaj te popratni sadržaji vezani uz iste nisu smješteni s ulične strane te da njihovo držanje nije štetno za zdravlje ljudi, sigurnost imovine te da ne narušava javni red i mir. Članak 95. Izričito je zabranjeno držanje domaćih životinja na području Trga hrvatske kraljice Jelene, Trga Julije Lembergera te Aleja Lavoslava Vukelića Na ostalim područjima Općine mogu se držati domaće životinje ukoliko njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete. Članak 96. Domaće životinje na području Općine mogu se kretati prometnicama samo pod nadzorom vlasnika ili posjednika i uz suglasnost komunalnog redara Općine. Vlasnik ili posjednik domaćih životinja koje su se kretale prometnicama na području Općine dužan je očistiti onečišćenje izmetom koje su domaće životinje ostavile na prometnicama. Članak 97. Uvjeti koji se moraju poštivati prilikom držanja domaćih životinja su slijedeći: - držati životinje u prostorijama ili posebno građenim prostorima, odgovarajuće uređenim za svoju namjenu koji se moraju redovito čistiti i održavati i koji udovoljavaju veterinarsko-sanitarnim uvjetima, - osigurati uvjete da se neugodni mirisi i buka ne šire u okolini, - osigurati uvjete za čuvanje okoliša, - zemljište na kojem se drže domaće životinje mora biti ograđeno ogradom dovoljne visine i čvrstoće da je životinje ne mogu preskočiti i samovoljno napustiti. - redovito čistiti i odvoziti kruti i animalni otpad te isti zbrinjavati na odgovarajući način. VIII. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta Članak 98. Predmeti koju su na javnoj i drugoj površini, na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima. 17

18 Komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje predmeta koji su postavljeni ili smješteni suprotno odredbama ove Odluke, osim predmeta za čije je uklanjanje propisana nadležnost drugog tijela. Ako vlasnik sam ne ukloni protupravno postavljeni predmet, objekt ili uređaj isti će se ukloniti putem treće osobe, na trošak vlasnika. IX. Mjere za provedbu komunalnog reda Članak 99. Poslove provedbe i nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel. Poslove nadzora koje obavlja Jedinstveni upravi odjel provodi komunalni redar. Komunalni redar mora pri obavljanju poslova i zadataka imati službenu iskaznicu na kojoj je napisano njegovo ime i funkcija te ime Općina Sveti Križ Začretje, a kojom dokazuje svoj identitet. Članak 100. Javnopravno tijelo te pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje dužnosti te omogućiti pristup do prostorija objekata, zemljišta, naprava i uređaja te mu dati osobne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima uredovanja. Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje. Članak 101. U provedbi nadzora komunalni redar ovlašten je: 1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i slično) na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru, 4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i slično), 5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora, 6. rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane zakonom, 7. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga, 8. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja. Ako je stranka izvršila obvezu iz rješenja o izvršenju komunalnog redara ili je zbog drugog razloga prestala obveza izvršenja tog rješenja, komunalni redar po službenoj dužnosti donosi rješenje o obustavi postupka izvršenja rješenja. Optužni prijedlog za prekršaj prekršaj propisan ovom Odlukom odnosno zakonom koji u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi Jedinstveni upravni odjel. Članak 102. Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom odjelu Krapinsko-zagorske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja. 18

19 Članak 103. Svu štetu učinjenu na javnoj površini, objektu i uređaju što su na njoj ili su njen sastavni dio, počinitelj je dužan popraviti povratom u prvobitno stanje ili ako to nije moguće, dužan je nadoknaditi štetu, o čemu će komunalni redar donijeti rješenje. Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za učinjenu štetu provest će se odgovarajući sudski postupak. Članak 104. Komunalni redar u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ima ovlasti utvrđene odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o upravnom postupku, Zakona o prekršajima, Zakona o održivom gospodarenju otpadom te ostalim važećim propisima. X. Kaznene odredbe Članak 105. Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članak: 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32,39, 40, 42, 47, 48, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 87, 91 i 98 ove Odluke. Članak 106. Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi protivno odredbama članka: 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 39, 45, 47, 53, 56, 62, 63, 66, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 87, 91 i 98 ove Odluke. Članak 107. Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 27, 32, 47, 53, 56, 62, 63, 66, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 87, 91, 95, 96, 97 i 98 ove Odluke. X. Prijelazne i završne odredbe Članak 108. Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu Općine Sveti Križ Začretje ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 26/18). Članak 109. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Ivica Roginić 19