BUREAU VERITAS. Bureau Veritas Certification. v IZVJESTAJ. Report. CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) CertificationAudit

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "BUREAU VERITAS. Bureau Veritas Certification. v IZVJESTAJ. Report. CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) CertificationAudit"

Транскрипт

1 Ugvr br: C/2656 BUREAU VERITAS Bureau Veritas Certificatin v IZVJESTAJ Reprt CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) CertificatinAudit SUSTAV UPRAVLJANJA Management system ISO 9001 :2015 za I fr Hahlić 6, Rijeka Vditelj tima Turčić Davr I Lead Auditr: Datum phrane I Last saved: 15/07/2016 Stranica 1 d 9

2 Viil ~.~. ~ ~~" ' Hahlić 6, Rijeka ISO 9001 : CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) Ugvr br: C/2656 PODACI O ORGANIZACIJI I Cmpany lntrmatin Naziv rganizacije:.~~~p.?,~.y.,.,~.~!!.!~_:.,.,.,.,.,.,._,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,., _: Adresa: Hahlić 6, Rijeka,,~?~.~.~~~: "----:-----= =-:0::::: Telefn: Faks: , "P..b.QD,~..N.<?.;._...,_,."""""".., Fax N: _ Webadresa:.,~~~~~.9.r.~_~~.., ;=-;-:::==-=-=-~ Brj radnika: 80 Brj smjena: "t:-:!.q,'. Qf..s.!!.'.P.l2.Y~~.~,:,.._, N, f Shifts: _ Obrazacsmjena: Shift Pattern: Ž'iCfbr}"'u g'iira': ",,, C/2656 ZIG CntractN: Pdaci za kntakt I Cntact tntrrnann Predstavnik pslvdstva: Gabrijela Mihelčić, prdekanica..~~.~,~.9.~'!1.~_~!..~~.f?!.~,~.~.n.,!?.t!.y..~:,... _: Kntaktsba: CntactPersn:..E'=ma1'r aci're; sa':, Audit prema standardu: Audit Standard(s): :~~~';l.~~;~;,~;;;:::,:::':~:~::::':':~~~::':':~~~._3_7 Bška Barić-glavna tajnica Fakulteta ~--~ ~~~~========= ISO 9001 :2015 Pdaci auditu I Audrt InfrmaliOn Vrst~ audita: CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2)..~~~.~!..T.y.p.~.:"""""""""_"""""""""""""", -;;--;-_=;;-:-;-;-:-:-:~~ Datum pčetkaaudlta: 06,07,2016 Datum završetkaaudita: 07.07, ~9.1!.~!~,!1..Q&!.t~.;",_"""""""..".." Audit end date: Trajanjeaudita: 3 auditr-dan(a) Auditduratin: Pdaci auditrima I Auditr Intrmatin _ Vditelj tima TeamLeader: "ci'an'iii"hma"a'li'dlt'ra;"""""""""""""""""" Team Member(s): Turčić Davr Pdaci lkacijama I Cmpany lcatlns Lkacija: 1 I Lcatin 1: Adresa: 1 Address: Opseg: I Scpe: Vditelj tima Turčić Davr Sjedište Hahlić 6,51000 Rijeka Viskbrazvni, znanstveni i stručni rad u znanstvenm pdručju društvenih znansti, plje prav, Higher educatin, scientific and prfessinal wrk in the scientific area f scial sciences, field f law. I Lead Auditr: Datum phrane I Last saved: 15/07/2016 Stranica2 d 9

3 IZVJESTAJ O AUDITU J Audlt Reprt Hahlić 6, S1000 Rijeka ISO 9001 :201S - CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) Ugvr br: C/26S6 1. Clijevi audita I Audit bjectives 1. Ptvrda da je sustav upravljanja sukladan svim zahtjevima auditirane nrme. 2. Ptvrda da je pduzeće uspješn implementiral planirane dgvre. 3. Ptvrda da je sustav upravljanja spsban prvditi plitiku i ciljeve rganizacije te cjena djelvanja sustava upravljanja kja sigurava da rganizacija ispunjava zaknske, regulatrne i ugvrne uvjete kji su na snazi. 4. Određivanje pdručja na kjima su mguća pbljšanja sustava upravljanja. 5. Ocijeniti uspješnst i učinkvitst prvđenja sustava upravljanja u rganizaciji. 1.1 Kriterij audita I Audit criteria 1. Referentni standard: ISO 9001 : i svi referentni dkumenti sustava upravljanja. 3. Ugvr br: C/ Primjenjiva legislativa i regulativa. 2. Rezultati predhdng audita I Previus audit resu Its Brj nesukladnsti na predhdnm auditu Veće N. f nncnfrmities frm previus audit Majr Brj zatvrenih nesukladnsti Veće N. f nncnfrmities clsed Majr Brj pnv utvrđenih nesukladnsti Veće N. f nncnfrmities re-raised Majr 2.1 Kmentari na prethdni audit I Remarks n previus audit resuits Nije bil tvrenih nesukladnsti na inicijalnm auditu. O O Manje Minr Manje Minr Manje Minr O O O 3. Osnvni ulazni pdaci i inicijaln planiranje I Basic inputs and Initial Planning Aktivnstillkacije/prcesi/funkcije rganizacije utemeljeni na planu audita kji je dstavljen i prihvaćen d strane rganizacije prije vga audita brađene su i dkumentirane u dijelu Sažetka audita (Matrica audita) vga izvještaja. 4. Ključne auditirane sbe I Key peple interviewed Auditirane sbe su navedene unutar nalaza svakg auditirang prcesa, aktivnsti, lkacije ili funkcije. S. Sažetak audita I Audit Findings Auditrski tim je prve audit temeljem prcesa usmjerivši se na značajne aspekte, rizike i ciljeve. Krištena metda audita su razgvri, prmatranja aktivnsti i pregled dkumenata i zapisa. Audit na lkaciji je zapče uvdnim sastankm na kjemu je bil prisutn najviše pslvdstv rganizacije. Nalazi audita su predčeni pslvdstvu rganizacije tijekm završng sastanka, uključujući knačni zaključak rezultata audita i prepruku auditrskg tima. S.1 Opis rganizacije I General descriptin f rganizatin Pravni fakultet sa šest studijskih prgrama na četiri razine( preddiplmska, diplmska, pslijediplmska specijalistička i pslijediplmska sveučilišna) i 2000 studenata. S.2 Validacija psega & izuzimanja I Validatin f Scpe & Exclusins Opseg validiran: Organizacija u svjim prcesima ne kristi mjernu i ispitnu premu. Scpe validated: DA 5.3 Prikladnst pslvnika I Manual adequacy Dkumentacija sustava je zasebn pregledana prije psjete lkaciji. Rezultati pregleda dkumentirani su u brascu SF16 kji je prilg vme izvještaju. Kmentari i nesukladnsti utvrđene tijekm vga pregleda su Pregledane su izmjene dkumentacije nesukladnsti. nastale u peridu d psljednjeg audita pri čemu nisu utvrđene DA DA Stranica 3 d 9

4 1;111;'. "1 ".;,.,.,.-. Hahlić 6, Rijeka ISO 9001 : CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) Ugvr br: C/ Stupanj integracije (u slučaju audita integriranih sustava upravljanja) I Level f Integratin (in case f IMS Audit) I NEMA I 5.5 Pstizanje predjeljenja plitike i ciljeva I Achievement f Plicy cmmitments and Objectives Sustav je u stanju stvarivati plitiku u ciljeve Fakulteta. Plitika i ciljevi imaju uprište u Strategiji i Prgramu Dekana. 5.6 Planiranje I Planning Dkumentacija je sukladna zahtjevima nrme; sukladn regulatrnm kviru djelvanje je ekstenzivn prpisan kak bvezujućim dkumentima Sveučilišta ( bjava na webu-u ) tak i internim dkumentima ( Statutm i pravilnicima bjavljenim na web stranici Fakulteta). Plitika je bjavljena. Fakultet ima javn bjavljenu Misiju, Viziju i Strategiju. Sustav upravljanja kvalitetm prema ISO 9001 :2015 definiran je Pslvnikm kvalitete (2016) s interpretacijm svih zahtjeva nrme u kntekstu Fakulteta. Stratešk i perativn planiranje za akademsku gdinu je primjeren. 5.7 Nadzr i mjerjenje I Mnitring and Measurement Praćenja i mjerenja u prcesima su definirana na raznim razinama sukladn ubičajenj praksi u viskm šklstvu i zahtjevima Sveučilišta. Mjerenja su predmet evaluacije i slijednih pstupaka na dgvarajućim razinama ( Fakultetsk vijeće, Prdekani, Pvjerenstv za kvalitetu) Vanjska evaluacija usklađensti s regulatrnim kvirm prvdi se krz pstupak akreditacije ireakreditacije. Prvi ciklus internih audita je prveden. 5.8 Pbljšanje Ilmprvement Tijekn audita utvrđen je da pstje bjektivni dkazi stvarenim trajnim pbljšanjima Uprave.. stvarenim u mandatu trenutne 5.9 Zaknski i stali zahtjevi I Legal and ther requirements Zaknski zahtjevi kji reguliraju nastavnu i znanstvenu aktivnst prvedeni su krz Pravilnike fakulteta i direktnu primjenu Pravilnika Sveučilišta Opis sukladnsti i spsbnsti sustava I Descriptin f system cnfrmance & Capability Sustav je sukladan zahtjevima nrme, u ranj fazi primjene, čekuju se pbljšanja u primjeni krz sazrijevanje sustava Jake strane sustava I System strengths Sinergijsk upravljanje, izrazit pzitivan unutarnji kntekst, dns prema studentima Prces brade nesukladnsti I Nncnfrmity reslving prcess Tijekm audita nisu utvrđene nesukladnsti Opservacije I Observatin Opservacije su navedene u nalazima za svaki auditirani prces. Opservacije su značene znakm»08s«predstavljaju nalaze auditra utvrđene tijekm vga audita kji će, ili bi mgli, dvesti d nesukladnsti. (Observatin) i 5.14 Prilike za pbljšanje I Opprtunities fr Imprvement Prilike za pbljšanje su navedene u nalazima za svaki auditirani prces. Prilike za pbljšanje su značene znakm»ofi«(opprtunity Fr Imprvement) i predstavljaju nalaze auditra utvrđene tijekm vga audita kji su, ili bi mgli biti, važni za pbljšavanje prcesa Krištenje lgtipa I Use f lg n/p Stranica 4 d 9

5 Hahlić 6, Rijeka ISO 9001 : CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) Ugvr br: C/ Neizvjesnsti i prepreke kle mgu utjecati na puzdanst zaključaka audita Uncertainty I bstacles that culd at1'ect the reliabmty f audit cncluslns n/p 7 Nerješeni različiti stavvi između auditrskg tima i rganizacijei Unreslveddiverging pinins n/p 8 Dgvrene naknadne radnje 1 Agreed fllw-up actins n/p 9 Zaključci I Cnclusins Dkumentacija sustava upravljanja sukladna je sa zahtjevima standarda audita i sigurava dstatnu + strukturu za ptpru primjeni i državanju sustava upravljanja. DA Organizacija je prikazala djeltvrnu primjenu i državanje/pbljšanje vlastitg sustava upravljanja. DA + Organizacija je prikazala uspstavljanje i nadzr primjerenih ključnih perfrmansi ciljeva te nadzire napredak prema njihvm stvarivanju. Prgram interng audita je u ptpunsti prveden i pkazuje djeltvrnst ka alat za državanje i pbljšavanje sustava upravljanja. DA DA + Tijekm prcesa audita, sustav upravljanja je prikaza ukupnu sukladnst sa zahtjevima standarda audita. DA 10 Prepruka 1 Recmmendatin Auditrski tim zaključuje kak je rganizacija uspstavila i država vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda, te je prikazala spsbnst sustava u pstizanju rganizacijske plitike i ciljeva. Slijedm navedeng, auditrski tim prepručuje da vaj sustav upravljanja: + Prepručenacertifikacija. Vditelj tima Turčić Davr I Lead Auditr: Datum phrane I Last saved: 15/07/2016 Stranica 5 d 9

6 Hahlić 6, Rijeka ISO 9001: CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) Ugvr br: C/2656 Standard p kjem je prveden audi!: Standard audit cnducted against: Ostali standardi p kjima je istdbn prveden audit: Other standards audit cnducted against: Vditelj tima auditra (1): Team Leader (1): CIanvi tima auditra (2, 3, 4, 5, 6) Team Members (2, 3, 4, 5, 6) Sažetak nalaza audita: I Summary f Audit Findings: ISO 9001: Turčić Davr Datum(i) audita d d I Brj utvrđenih nesukladnsti Veće Manje Ukupn: O Audit Date(s) frm t Number f SF02s Raised: majr I minr I O ttal Da li je ptrebna ddatna psjeta: I NE Datum ddatne psjete: I~rajanje ddatne psjete (br.auditr dana): ls a fllw up vislt required: Date(s) f fllw up visit: I Duratin f fllw up visit (n. f mandays) Pdsjetnik za ddatnu psjetu: I Fllw-up visit rernarxs: O Prepruka vditelja tima auditra:!team Leader Recmmendatin: Svi NCR-vi zaključeni: DA IIPrepruka Prepručena certifikacija IIDatum: All NCR's nw deared : Recmendatin I Date Opseg/pdručje certifikacije : (pseg/pdručje mra biti ptvrđen i napisan u prstru niže) Scpe f Supply fr HQ: (scpe statement must be verified and appear in the space belw). Lcatin scpes are listed in Cmpany data. Viskbrazvni, znanstveni i stručni rad u znanstvenm pdručju društvenih znansti, plje prav. Higher educatin, scientific and prfessinal wrk in the scientific area f scial sciences, field f law, Akreditacija: Accreditatin's: UKAS UKAS HAA Jezik: Language: Hrvatski Engleski Hrvatski Brj certifikata: N. f Certificates: Razlg za izdavanje/izmjenu certifikata: Reasn fr certificate issue/change: Certifikacijski audit (faza 2) Ddatne infrmacije I Additinal infrmatins Pravni fakultet Sveu{;;li~ta u Rijeci BUREAU VERITAS CERTIFICATION HRVATSKA Distribucija izvještaja auditu: I Audit Reprt Distributian: Vditelj tima Turčić Davr I Lead Auditr: Datum phrane I Last saved; 15/07/2016 Stranica 6 d 9

7 SAZETAK AUDITA I AUDIT SUMMARY REPORT Hahlić 6, Rijeka ISO 9001 : CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) Ugvr br: C/2656 Organizacija/lkacija: 1 Cmpany r site: lzuzimania: I Exclusins:, Hahlić 6, Rijeka Prces I Org. jedinica I Aktivnst I Prcess r Department r Acnv Organizacija u svjim prcesima ne kristi mjernu i lspltnu premu. Kmentari: IRemarks: njp Datum: I Date: '"~...i: '[ :~.e ~ 1 e.~.~ ~. ~ 0 ~ ~ " c ; :~ ~.8 ~ ]l " :g '!:j il z iii " '" ~ '" ~ " ~ ~ ~!i ~!i!i ;»: Auditr br.: I Auditr N.: 4.1 Razumijevanje rqanizaclje i njeng knteksta Understandina the rcamaatln and its cntext 4.2 Razumijevanjeptreba i čekivanjazainteresiranih strana Understandin the needs and exectatins f interested carties 4.3 Određivanje psega sustava upravljanja kvalitetm Determinina the sce f the uaut mananement svstem 4.4 Sustav upravljanja kvalitetm i njegvi prcesi Qualit manaementsvstem and its rcesses 5.1 Vđenje i predijeljenje Leacersjtt and cmmitment 5.2 Plitika Pctlcv 5.3 Organizacijske ulge, dgvrnsti i vlasti Oraanizatinal rles resccnsfbinnes and authcrttres 6.1 Radnje zi'! bradu rizika i prilika Actins l address nsks and rtumnes 6.2 Ciljevi kvalitete i planiranje njihva pstizanja quautv blectives and lannin l achieve them 6.3 Planiranje prmjena Plannina f chanes 7.1 Resursi Resurces 7.2 Kmpetencija Cmetence 7.3 Svijest Awareness 7.4 Kmunikacija Cmmunicatin 7.5 Dkumentirane infrmacije Dcumented infrmatin 8.1 Operativn planiranje nadzr Oceretlnat lannina and cntrl 8.2 Zahtjevi za prizvde i usluge Reauirements fr prducts and services 8.3 Prjektiranje i razvj prizvda i usluga Desi(ln and develpment f rducts and services 8.4 Nadzrvanjski nabavljenih presa, prizvda i usluga Cntrl f externauv rvlded rcesses rcucts and services 8.5 Prizvdnja i pružanje usluga Pructlcn and service crcvetcn 8.6 Izdavanjeprizvda i usluga Release f rducts and services 8.7 Upravljanje nesukladnim izlazima Cntrl f nncnfrmina cututs 9.1 Nadzr, mjerenje, analiza i vrednvanje Mcnitrtna. measurement anelvsls and eveluattn 9.2 Interni audit Internal audlt 9.3 Upravina cjena ManaQement revtew 10.1 Pbljšavanje - Općenit Im rvernent General 10.2 Nesukladnst krektivna radnja Nncnfrmit and crrective actin 10.3 Trajn pbljšavanje Cntinual imrvement Krištenje lgtipa Use f L's Pregled nalaza prethdng audita IR.v;; wl l.vi", ~"rlit "nrl;n,- Ukupn: 1 Ttais: O O O O O O O O O O O O O O O O Vditelj tima Turćić Davr I Lead Audrtcr: Datum phrane I Las! save; 15/07/2016 Stranica 7 d 9

8 Prces, Aktivnst Auditirani: Dkument: Hahlić 6, Rijeka ISO 9001 : CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) Ugvr br: C/2656 Lkacija: I Lcalin:, Hahllć 6, Rijeka BILJESKE AUDITORA I Audrtrs' ntes I Prcess. Aclivily: Upravljanje i siguravanje kvalitete I Audilee Eduard Kunštek, Gabrijeka Mihelčić, Nataša Žunić Kvačević, Maja Bukvac Puvača, Dari Đerđa, Bška Barić, Edita Čulinvić Herc, Budislav Vukas I Dcument Pslvnik, Misija, Vizija, Plitika, Strategija, SWOT analiza, Prgram rada Dekana u mandatnm razdblju, Izvješće radu Dekana, STATUT PRAVNOG FAKULTETA SVEUČiLIŠTA U RIJECl/prčišćeni tekst d 2. veljače 2014., 3. PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU I SISTEMATIZACIJI, 7. PRAVILNIK O STUDIJU PRAVNOG FAKULTETA SVEUČiLIŠTA U RIJECl/prčišćeni tekst d ,10. PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA ,12. PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA I UNAPREĐlVANJA KVALITETE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČiLIŠTA U RIJECI , 16. ETiČKI KODEKS SVEUČiLIŠTA U RIJECI Napmena: I Nle: Auditr: I Audilr: Turčić Davr Pglavlje 4 : Vanjski i unutarnji kntekst su dbr definirani i sadržani u strateškim dkumentima. Oba knteksta analiziraju se pri planiranju akademske gdine i definiranju upisnih kvta i studijskih prgrama. Opseg sustava je definiran i naveden u Pslvniku. Prcesi su definirani unutarnjim ustrjstvm i pripadajućim prvedbenim prpisima. Pglavlje 5 :Vđenje je jasn i definiran je strateškim dkumentima, plitikm i prgramm rada. Svi strateški dkumenti su javn kmunicirani. Pglavlje 6 : Dinamičan i sinergijski kncept upravljanja fakultetm generira niz aktivnsti kje su u suštini radnje za bradu rizika i prilika ilili ciljevi. Pglavlje 7 : Upravljanje kmpetencijama za ključne prcese ( mastavni i znanstven-istraživački) prpisan je Pravilnicima i ptvrđen dlukama na webu ), svijest i kmunikacija snaženi su principg javng kmuniciranja. Pglavlje 9 : Auditirani dkumentacija prvedbi ankete za vrednvanje studija i nastavnika, rezultati se aktivn kriste. Upravina cjena prvedena je tijekm 2016 ( ref. zapisnici Klegija), sažet je sadržan u dkumentu pd nazivm Upravina cjena 01/2016. Dinamika traženja i realizacije pbljšanja vidljiva je na svin razinama upravljanja. Sukladn praksi upravljanja kvalitetm i viskm šklstvu, u sustavu pstje preklapanja na zadane teme kja izvr imaju u zahtjevima kji dlaze iz različitih izvra ( ESG, SUK Sveučilišta, AlVO ). Teme, kje su zaprav istznačne, brađuju se dvjen zbg izvra i frmulacije zahtjeva. Sustav definiran sukladn ISO 9001 :2015 mže kncepcijski ( uglavnm fkusiranjem i psljedičnm OFI DAT 111 redukcijm) biti čvrsta snva upravljanja kvalitetm i p svim stalim kriterijima upravljanja kvalitetm kje bvezuju fakultet. Interni auditi prema ISO 9001 su u pčetnj fazi, prvi ciklus izveden je uz pmć vanjskih suradnika. Interni OFI DAT 112 auditri su pčetn bučeni i u planu je daljnja buka ddatnih resursa. Prvi ciklus audita iskazuje više frme neg suštine i na dulji rk ne mže funkcinirati ka djeltvrni alat sustava. Bil bi uputn redefinirati kncepciju prvedbe internih audita. Sustav je definiran i implementiran uz pmć knzultanata, daljnji razvj sustava visi u razvju vlastitih kmpetencija za autnmn tumačenje zahtjeva nrme i primjenu unutar sustava upravljanja fakulteta. OFI DAT 113 Prces, Aktivnst Auditirani: I Prcess. Activity: Studijski prgrami I Auditee: Eduard Kunštek, Gabrijeka Mihelčić, Nataša Žunić Kvačević, Maja Bukvac Puvača, Dari Đerđa, Bška Barić, Edita Čulinvić Herc, Budislav Vukas Stranica 8 d 10

9 Hahlić 6, Rijeka ISO 9001: CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) Ugvr br: C/2656 Lkacija: I Lcalin:, Hahlić 6, Rijeka BILJESKE AUDITORA I Auditrs'nles Dkument: I Dcument: Plan aktivnsti za unapređenje sustava siguravanja kvalitete ( ), Izvješće prvedbi strategije Sveučilišta za 2015 gdinu, Završn izvješće reakreditaciji lipanj 2015, Intern siguravanje kvalitete Tablica aktivnsti. Napmena: I Nle: Auditr: I Audilr: Turčić Davr Auditirani primjenjivi i planirani zahtjevi nrme, bez primjedbi. Upravljan na PDCA principu. Prces, Aktivnst I Prcess, Aclivily: Studenti Auditirani: I Audilee: Eduard Kunštek, Gabrijeka Mihelčić, Nataša Žunić Kvačević, Maja Bukvac Puvača, Dari Đerđa, Bška Barić, Edita Čulinvić Herc, Budislav Vukas Dkument: I Dcument: Plan aktivnsti za unapređenje sustava siguravanja kvalitete ( ), Izvješće prvedbi strategije Sveučilišta za 2015 gdinu, Završn izvješće reakreditaciji lipanj 2015, Intern siguravanje kvalitete Tablica aktivnsti. Napmena: I Nle: Auditr: I Audilr: Turčić Davr Auditirani primjenjivi i planirani zahtjevi nrme, bez primjedbi. Upravljan na PDCA principu. Sustav je izrazit usmjeren na studente i njihive ptrebe. Prces, Aktivnst I Prcess, Aclivily: Znanstvena i stručna djelatnst Auditirani: I Audilee: Eduard Kunštek, Gabrijeka Mihelčić, Nataša Žunić Kvačević, Maja Bukvac Puvača, Dari Đerđa, Bška Barić, Edita Čulinvić Herc, Budislav Vukas Dkument: I Dcument: Strategija znanstvenih istraživanja d 2018., veljača 2016 Napmena: I Nle: Auditr: I Audilr: Turčić Davr Fakultet je pčetkm usvji Strategiju znanstvenih istraživanja. U primjeni je niz aktivnih mjera za realizaciju strategije. Prces, Aktivnst I Prcess, Aclivily: Mbilnst i internacinalizacija Auditirani: I Audilee Eduard Kunštek, Gabrijeka Mihelčić, Nataša Žunić Kvačević, Maja Bukvac Puvača, Dari Đerđa, Bška Barić, Edita Čulinvić Herc, Budislav Vukas Dkument: I Dcument: pdaci mbilnsti studenata i prfesra, sudjelvanje u međunardnim prjektima Napmena: I Nle: Auditr: I Audilr: Turčić Davr Aktivn upavljan, rezultati ukazuju na pzitivne pmake. Prces, Aktivnst I Prcess. Aclivily: Resursi Auditirani: I Audilee: Eduard Kunštek, Gabrijeka Mihelčić, Nataša Žunić Kvačević, Maja Bukvac Puvača, Dari Đerđa, Bška Barić, Edita Čulinvić Herc, Budislav Vukas Dkument: I Dcument: Napmena: I Nle: Auditr: I Auditr: Turčić Davr Resursi su upravljani i primjereni ptrebama i trenutnj plitici fakulteta. Fakultet rasplaže s dgvarajućim nastavnim resursima, predavanicama i infrastrukturm za dvijanje dvijanje nastave, učenje i pdršku studentima. Prces, Aktivnst Auditirani: I Prcess. Aclivity: Službe I Audilee: Bška Barić, Igr Martinvić, Deana Glenk, Paulina Čalgvić, Siniša Lnčarić. Dkument: IDcument: ref. bilješke auditra Napmena: I Nle: Auditr: I Auditr: Turčić Davr Stručne službe su primjeren rganizirane, prcesi su definirani i upravljani. Auditiran je i prces upravljanja dkumentima i infrmacijama na webu, bez primjedbi. Bibliteka je primjerena i krenuta studentskim ptrebama. Infrmatičku pdršku sigurava Služba za infrmatičku pdršku. Pdrška je primjerena na perativnj razini ali nedstaje planska i strateška razina u upravljanju infrmatičkm insfrastrukturm te infrmatičkim i infrmacijskim plitikama i rizicima. Stranica 9 d 10

10 IJ 1:1'1;'#1".' #1;.... Hahlić 6, Rijeka ISO 9001 : CERTIFIKACIJSKI AUDIT (FAZA 2) Ugvr br: C/2656 Lkacija: I Lca!in, Hahlić 6, Rijeka BILJESKE AUDITORA I Audrtrs' ntes Pravilnik unutarnjem ustrju i sistematizaciji ( ad.6 Služba za infrmatičku ptpru ad 01. Vditeljlica OBS DAT 114 službe za infrmatičku ptpru) u pisu pslva vditeljice navdi sudjelvanje u izradi "planva razvja", "internih nrmi, prepruka i pravila pnašanja krisnika".. kji zaprav ne pstje i ptrebn ih je razviti i usustaviti. Rizici nepstjanja infrmatičke i infrmacijske plitike te dgvarajućeg planiranja nisu prepznati u sustavu upravljanja kvalitetm. Nema bjektivnih dkaza djeltvrnsti prcesa infrmatičke pdrške, incidenti se ne evidentiraju, OBS DAT 115 psljedičn nema ni analize i, prema ptrebi, krektivnih mjera. Pripremi: Turčić Davr I Prepared by: Datum phrane I Las! saved: 15/07/2016 Stranica 10 d 10

11

12 V)lVNZ ĐO)lSrl~V)lI.:I11~3~ 3rN31~I~O)l VZ Vman

13 SADRŽAJ 1.1 UVOD BUREAU VERITAS CROATIA POLITIKA CERTlFIKACIJSKI ZNAK UPOTREBA CERTIFIKACIJSKOG ZNAKA VIŠEBOJNI TISAK I PODACI O BOJAMA TISAK U JEDNOJ BOJI VELIČiNA I PROSTOR OKO ZNAKA UPOTREBA CERTIFIKACIJSKOG ZNAKOVA KOJA NIJE 10 DOZVOLJENA IZDANJE: LISTOPAD, STRANICA 2/10

14 UVOD Vaša certifikacija predstavlja vrijednst kjm se dkazuje vaš uspjeh i trajn predjeljenje da vlastiti psa bavljate ptpun prfesinaln i dsljedn. BUREAU VERITAS CROATIA psebn prepručuje prmciju uspješnsti u cijelsti krištenjem BUREAU VERITAS CROATIA certifikacijskg znaka na vašim bršurama, vzilima, pani ma, zastavama, brascima za pslvn kmuniciranje (npr. memrandum, račun, fax brazac i sl.), Akreditacijska tijela zahtijevaju da certificirani klijenti kriste certifikacijski znak sukladn međunardnim i nacinalnim pravilima. Certifikacijski znak ne smije se kristiti na način kji mže kupca prizvda ili usluge certificirane tvrtke (rganizaciju ili pjedinca) dvesti u zabludu. Pjam "certifikacijski znak" kji se kristi u vm dkumentu pdrazumijeva BUREAU VERITAS CROATIA lg znak ili certifikat. Niti lg znak niti certifikat ne smiju se kristiti na na čin kji će navesti na kriv razmišljanje ili zaključak ili dvesti BUREAU VERITAS CROATIA na lš glas. Svak prmviranje sustava upravljanja mra biti jasn i nije prihvatljiv prvditi ga na način da se pdrazumijeva certifikacija prizvda. Namjena vih uputa je da se sigura pštivanje pravila za uptrebu certifikacijskg znaka te da se njima infrmirajubureauveritas CROATIA klijenti. Na vaj način mgućujese BUREAUVERITAS CROATIA klijentimakristiti u cijelsti sve prednsti kje dnsi uptreba certifikacijskihznakva bez kršenja pravila kja se pstavljajupred BUREAUVERITAS CROATIA. Vjerujem da ćete u uputama naći dgvre na mguće dileme kje pstje. Uklik je ptrebn ddatn bjašnjenje bit će nam zadvljstv dgvriti na svaki vaš upit. IZDANJE: LISTOPAD, STRANICA 3110

15 BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS CROATIA POLITIKA 1.1 Svakj BUREAU VERITAS CROATIA certificiranj tvrtki dstavlja se dgvarajući certifikacijski znak kji je primjeren certifikacijskm statusu i nrmi. Certifikacijski znak dstavlja se u četiri frmata: JPEG, GIF, EPS i IlIustratr. 1.2 Svakj BUREAU VERITAS CROATIA certificiranj tvrtki (kja psjeduje važeći certifikat) dzvljen je kristiti certifikacijski znak (uz ddavanje brja/eva certifikata) bez naknade u svrhu kmunikacije. 1.3 Ovi znakvi pridruženi su isključiv uslugama BUREAU VERITAS CROATIA certifikacije sustava upravljanja i ne mgu se pridružiti drugim uslugama Bureau Veritas Grupe ka št su ispitivanje prizvda ili spsbljavanje i si. 1.4 Sam certificiranim tvrtkama je dzvljen kristiti ve znakve. Nije dzvljen mijenjati vrstu slva, bje ili znaku nrme. Klijentu je dzvljen sam ddavanje vlastitg brja/eva certifikata. 1.5 BUREAU VERITAS CROATIA certifikacijski znak ne smije se kristiti na prizvdu ili primarnj ambalaži prizvda. Međutim, ne tvrtke kje žele pkazati da je prizvd izrađen u rganizaciji s certificiranim sustavu upravljanja ka št je ISO 9000 ili ISO 14001, znak se mže kristiti na sekundarnj ili transprtnj ambalaži (ubičajen je t na ambalaža kja ne dlazi d krajnjeg krisnika). Uz lg znak mra se u navedenm slučaju kristiti i Izjava prizvdu (primjer na str. 5). Takđer je dzvljen kristiti Izjavu prizvdu na primarnj ambalaži, ali bez BUREAU VERITAS CROATIA certifkacjskg znaka. 1.6 Certifikacijski znak mže se kristiti sa ili bez brja certifikata. Krištenje brja certifikata predstavlja ddatnu vrijednst jer se na taj način mgućuje sljedivst i sigurava pvjerenje kupaca. IZDANJE: LISTOPAD, STRANICA4/10

16 CERTIFIKACIJSKI ZNAK Certifikacijski znak za sustav upravljanja kvalitetm prema ISO Izjava prizvdu: Ovajje prizvd izrađen pd nadzrm BUREAUVERITAS CROATIA dbreng sustava upravljanja kvalitetm kji je sukladan nrmi ISO BUREAUVERITAS CROATIA brj certifikata: «XXXXX» IZDANJE: LISTOPAD, STRANICA5/10

17 BUREAU VERITAS UPOTREBA CERTIFIKACIJSKIH ZNAKOVA Certifikacijski znak mguće je kristiti na slijedeći način: Na literaturi, bršurama, reklamnim materijalima i izvještajima pslvanju Na materijalima za glašavanje u reklamne svrhe i web stranicama Na vzilima kmpanije ka št su kamini i stala dstavna vzila Uz znakve kmpanije i na zastavama kmpanije Na sajmvima i izlžbama i panima kmpanije Najstrže je zabranjen kristiti certifikacijske znakve na labratrijskim, budući da isti predstavljaju prizvd labratrija ili ustanva. kalibracijskim ili inspekcijskim izvješćima Slijedeća tablica ukratk prikazuje prihvatljive granice za uptrebu certifikacijskih znakva na ambalaži prizvda. Na veća pakvanja i Na prizvd ili primarnu sl. kja se kriste za Na vzilima ili Na bršurama i ambalažu transprt prizvda krutim strukturama web-stranicama u (sekundarna ili (npr. zid zgrade) u svrhu glašavanja transprtna svrhu glašavanja ambalaža) BUREAU VERITAS CERTIFICATION certifikacijski Nije dzvljen Nije dzvljen znak Dzvljen Dzvljen BUREAU VERITAS CERTIFICATION certifikacijski Nije dzvljen Dzvljen Dzvljen znak sa izjavm (vidi 1.3) Dzvljen IZDANJE: LISTOPAD, STRANICA 6/10

18 VIŠEBOJNI TISAK I PODACI O BOJAMA VIŠEBOJNI TISAK Certifikacijski znak tiska se u dvije bje: - Pantne 404 C siva - Pantne 200 C crvena Pantne 200 C 404C CMYK 0/100175/15 I O RAL Farbfinder / /10 RGB /45 104/102/92 TSL 345/100/69 50/12/41 Lab 44/69/41 43/017 Kd tiska na pzadinu kja je neke druge bje (sim bijele) ptrebn je staviti bijelu liniju k lg znaka kja je dvstruka širina b. Bijela linija se stavlja da se zadrži čitljivst i i jasnća lg znaka. Bja tiska brja certifikata mže biti različita visn bji pzadine. Uklik bja pzadine uzrkuje pteškće (brj nije jasn vidljiv) dzvljen je staviti brj certifikata u bijelj bji. HTML (websafe) B0002D 68665C DODAVANJE BROJA CERTIFIKATA KADA JE PRIMJENJIVO Brj certifikata smjestiti vdravn lijev ispd lg znaka (vidi primjer na stranici 9). Tekst pisati u Univers 45 Light. Tekst tiskati u Pantne 404 siv. Ddavanje brja certifikata nije bavezn. Krištenje brja certifikata predstavlja ddatnu vrijednst, jer se na taj način mgućuje sljedivst i sigurava pvjerenje kupaca. IZDANJE: LISTOPAD, STRANICA 7110

19 BUREAU VERITAS TISAK U JEDNOJ BOJI ISO 9001 BUREAU VERITAS Certificatin TISAK U JEDNOJ BOJI Kada nije mguće napraviti višebjni tisak certifikacijskih znakva i brjeva certifikata dzvljen je dabrati jednu d navedenih bja: - crna ili - bijela Odabir bje visit će bji pzadine. Kd tiska na pzadinu kja je neke druge bje (sim bijele) ptrebn je staviti bijelu liniju k lg znaka širine kja je dvstruka širina b Bijela linija se stavlja da se zadrži čitljivst i jasnća lg znaka. IZDANJE: LISTOPAD, STRANICA 8/10

20 VELIČiNA I PROSTOR OKO ZNAKA PROSTOR OKO ZNAKA Prstr k cerlifikacijskg znaka treba uvijek stati prazan, u tm prstru ne smije se nalazili neki drugi znak sim znaka nrme i brj certifikata. Navedeni prstr jednake je širine b ka udaljenst d dna crvene trake d dna znaka. MINIMALNA VELIČiNA Minimalna visina c lg znaka je 12mm. Manji lg znak je nečitljiv i naš vizualni identitet pstaje nejasan. IZDANJE: LISTOPAD, STRANICA9/10

21 UPOTREBA CERTIFIKACIJSKOG ZNAKA KOJA NIJE DOZVOLJENA Nije dzvljen raditi slijedeće prmjene u knstrukciji certifikacijskih znakva: Okmiti plžaj lg znaka rtirati u bil kjem smjeru. Opći blik lg znaka defrmirati u kmitm ili vertikalnm smjeru. Mijenjati razmak između teksta upisang u crvenu traku. Mijenjati mjer crveng blka i sivg znaka ili njihv međusbni smještaj. Mijenjati vrstu, blik i/ili veličinu slva i krpracijske bje. IZDANJE: LISTOPAD, STRANICA10/10