UlMENARODA PRESUDU KRIVI SU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "UlMENARODA PRESUDU KRIVI SU"

Транскрипт

1 I, ",. :.:. K. br.07!!l UlMENARODA.. Sase, OSNOVNI SUD U PODGORICI, u vijecu s~~tavljenomo~ sudij{hilmije ~koy~ kao predsjednika vijeca i sudija porotnik(pavi6evic )::!a,tase ~M1f~.6 Sretena"kao 1~Qya~ a, sa,zapisnicar!!11_sanjom lvanovic,u krivicnom predmetu optuzenih: C!rncal. Ljjli<!jll ~ic Ros~<f~~oboje iz Podgorice, zbog Jr'Lk~ivi_cna djela z oupotreba ovlascenja ll.pt:ivredi iz cl. 276 st.l taco 3. Krivicnog zakonika Crne Gore, pooptuznicfosnovrlog drzavnog tuzioca u Podgorici, KT. br.2084! godine, po odrzanom usmenom, giavl1om, javnom pretresu u prisustvu:optufenih,' njihovog branioca adv. Asanovic Nebojse, Zamjenika ODT u Podgorici Cadjenovic i predstavnika oste6ene Poreske up rave Crne Gore, diplomiranog pravnika Medojevic Anke, donie je i javno objavio dana :8odine._--_. ~--' PRESUDU OptuZeni:, I. JUNCAJ LJUIDJ, od oca Prelje, majke Ljulje, rodjene Vuljaj, rodjen godine, u Podgorici, sa prebivalistem u mjestu DU ici bb, Tuzi, drzavljanin Crne Gore, dipl.ing. poljoprivrede, ozenjen, otac 4 djece, srednjeg imovnog stanja, ne()stl~i,,~._- --_. -~.----" ' MILOVIC ROSANDA, od oca Todora i majke Velike, rodjene Vujosevic, rodjena godine u Podgorici, gdje i zivi, ul. "Jovana Tomasevica" br. I. drzavljanka Crne Gore, dipiomirani ekonomista, neudata, srednjeg imovnog stanja, n~osll!11ivana ~ _... _ _-_ ,--- KRIVI SU 8to su: l.dana godine, po predhodnom dogovoru, kao odgovorna lica u privrednom drulitvu i to Juncaj Ljuidj, kao izvrsni direktor a Milovic Rosanda kao racunovodja-kniigovodja 'upreduze&l«junfufpetrol Comerc" DUO' Podgorfca.-u namjeri pribavljanja protlvpravne imovinske konstr za ~pravno'heeifkojem su

2 .. rzap<:sle~~~~ izvr~enj~j_qreski~_<!bay~~!\_~kratili~fed~t:'a J<.oja_ rrreds~~ljaju ja:v~j pnhod -porez na dobit, na na~m ~to Je optuzena MIIovlc Rosanda, vrsila obra~un a optuzeni Jun~aj Ljuidj, potpisivao bilasns stanja preduzeca, pa su Direkciji javnih prihoda RCG-filijali Podgorica, podnijeli prijavu poreza na dobit i bilans stanja u kome su iskazali neistinite podatke za tro~kove amortizacije u iznosu ,59 eura, iako su iznosili 2.719,56 eura, za tro kove transporta u iznosu od ,00 eura iako su iznosili 8.640,00 eura, kao i za troskove odrzavanja u iznosu od ,00 eura iako su iznosili ,00 eura, na koji na~in su neistinito iskazali poresku dsnovicu za obra~un poreza na dohodak u visini od ,00 eura iako je ista iznosila ,00 eura, a samim tim i uma!ljili..s Ojlu2hayez;U-flCL0SllilYlLP!2I:eZaJla dobit u iznosu od ).5QI,00 e.yta.-jj koniiznosu su i pribavili protivpravnu imovinsk~stza preduzile "Jun~aj Petrol Comerc" DOO Podgorica - ~ime su kao saizvrsioci po~inili krivi~no djelo zloupotreba ovlascenja u privredi iz ~l. 276 stl t~. 3 KZ CG u vezi ~ KZ CG 2. Dana godine, po predhodnom dogovoru, kao odgovoma lica u privre.dnom drustvu i to Jun~aj Ljuidj, kao izvrsni direktor a Milovic Rosanda kao ra~unovodja-knjigovodja u preduzecu "Juncaj Petrol Comerc" DOO Podgorica, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za pravno lice u kojem su zaposlerii u izvdenju poreskih obaveza uskratili sredstva koja predstavlj~u javni prihod -porez na dobit, na na~in 5tO je optuzena Milovic Rosanda, vrsila obra~un optuzeni Jun~aj Ljuidj, potpisivao bi!lil1s stanja preduzeca, pa su Direkciji javnih pri,!1oda RCU-filijali PodgoricJ!,podnijeli prijllvu J'g~ezll na_ <!()bit) bilans_~tlll1ja u kom~sll iskazllli neistinitepodatke vezane za ostvan:ni p~hod poslovanja preduzeca u 2004 godini, tako sto su neistinito iskazali poresku osn?,vicu za obr~un poreza na dohodak u visini od ,00 eura, iako je iznosila ,00 eura, a samim tim i umanjihsyoj!:l_()\:)!ly.ezll-poosnqy\lpqre~_ TIflt:l()lljt..'l izno~uod2.2!l,oqeura, u kom ; iz!iosu su pribavilil'rotivpravnllilj]ovinsku korist za predllze.ee... ) un~aj Petrol Comerc" PoagoS!Q,L... time su kao saizvrsioci po~inili krivi~no djelo zloupotreba ov lascenja u prlvredi iz ~l. 276 st.1. ta~.3. KZ CG u vezi ~ KZ CG, 3. Dana godine, po predhodnom dogovoru, kao odgovoma Iica u privrednom dru tvu i to Jun~aj Ljuidj, kao izvrsni direktor a Milovic Rosanda kao ra~unovodja-knjigovodja u preduzecu "Jun~aj Petrol Comerc" DOO Podgorica, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za pravno lice u kojem su zaposleni u izvrsenju poreskih obaveza uskratili sredstva koja predstavljaju javni prihod -porez na dobit, na na~in to je optuzena Milovic Rosanda, vrsiia obra~un a optuzeni Jun~aj Ljuidj, potpisivao bilans stanja preduzeca, pa su Direkciji javnih prihoda RCG-filijali Podgorica, podnijeli prijavu poreza na dobit i bilans stanja u kome su iskazaii neistinite podatke za tro kove vlastite potrosnje u iznosu od 5.800,00 eura, iako ne postoji materijalna dokumentacija 0 utro enim sredstvima na koji na~in su umanjili poresku osnovicu za obra~un poreza na dohodak za iznos 0 d 5.800,00 eura a samim tim i svoju obavezu po osnovu poreza na dobit u iznosu od 522,00 eura. u I 2

3 kom iznosu su i pribavili protivpravnu imovinsku konst za preduzece "Jun~aj Petrol Comerc" DOO Podgorica. - ~ime su kao saizvr ioci po~inili krivi(;no djelo zloupotreba ovlascenja u privredi iz cl. 276 st.l. taco 3. KZ CG u vezi <::1. 23 KZ CG. Pa im sud za izvr1lena krivi(;na djela na osnovu navedenog zakonskog propisa te primjenom cl: 4, 32,36,42, 45, 46,48, 52,53 i 54 KZ CG i N. 364 ZKP, po to im je predhodno utvrdio: za krivicno djelo pod tac.1. kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca, za krivi~no djelo pod ta~.2. kazne zatvora u trajanju od po 3(tri) mjeseca i za krivicno djelo pod taco 3. kazne zatvora u trajanju od po 2 (dva) mjeseca, i z r i ~ e USLOVNU OSUDU Kojom im utvrdjuje jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 6 (sest) mjeseci i istovremeno odredjuje da se iste nece izvrsiti ako optu!enl za vrijeme.~d l~~ne) godine dana po pravosnafuosti presude ne u~ine novo krivi~no djelo. ~~ Optu!eni se obavezuju da solidarno naknade troskove krivi~nog postupka u ukupnorn iznosu od 224,80 (dvijestotinedvadeset~etirieuraioslul1deset centi) u roku od 15 dana po pravosnamosti presude pod prijetnjom prinudnog izvj;, enja. Imovinsko-pravnog zahtjeva za naknadu tete nije bilo..", o brazlozenje Osnovni dr!avni tmilac u Podgorici, optufuicom Kt.2084!06 od godine, optuno je Juncaj Ljuidja i Milovic Rosandu, oboje iz Podgorice, za tri krivicna djela zloupotreba ovlascenja u privredi iz cl. 276 st.l. tac.3. Krivicnog zakonika erne Gore u vezi sacl. 23. KZ CG. U zavrsnoj rijeci zamjenik ODT u Podgorioi, Cadjenovic SaBa, je istakao da je u toku dokaznog postupka nesporno utvrdjeno da su optmeni Juncaj Ljuidj i Milovic Rosanda, kao odgovoma Iica u "JunCaj Petrol Comero" DOO Podgorica i to optuzeni Juncaj kao izvr ni direktor a optu!ena Milovic kao knjigovodja-racunovodja, u namjeri da ovom preduzecu pribave protivpravnu imovinsku korist uskratili novcana sredstva koja predstavljaju javni prihod za poslovne 2003 godinu u iznosu od 3.50 I,00 eura, za 2004 godinu u iznosu od 2.211,00 eura i 2005 godinu u iznosu od 522,00 eura, cime su kao saizvrsili i pocinili navedena krivicna djela. To su ucinili na naein 3

4 to je optu~ena Milovic Rosanda u dogovom sa optu~enim Juntaj Ljuidjom i uz njegovo predhodno odobrenje, prilikom satinjavanja bilansa uspjeha i prijava poreza na dobit za oznatene pos!ovne godine, u iste unosila neistinite podatke tako Mo je troskove u ovim godinama prikazivala u visini vecoj od stvamih, na koji natin je umanjivala poreske osnovice a samim tim i poreske obaveze preduzecu u kojem radi. Ovakve radnje i stanje u "Juntaj Petrol Comercu" DOO Podgorica, kao i utesce optu~enih u tim radnjama su utvrdjeni kako na osnovu kontrole koja je izvdena od strane Poreske Uprave Crne Gore tako i na osnovu nalaza i misljenja vjestaka ekonomsko-finansijske struke Mr. Gajevic Radislava, koji je u svom nalazu nallao da dokumentacija na koju se pozivaju optuzeni nije i ne moze biti podobna za pravdanje tro kova koji su neosnovano prikazani u bilansima stanja i prijavama poreza na dobit za sporne poslovne godine.takvim svojim radnjama odnosno lamim prikazivanjem poreskih obaveza, optuzeni su i znali i imali svijest da tine krivi~na djela koja su im stavljena na teret, pa je iz tog razjoga i predlozio sudu da ih za ova krivitna djela oglasi krivim i kazni ih po zakonu. Predstavnica ostecene Poreske uprave Crne Gore, dip!. pravnik Medojevic Anka je u zavrsnoj rije~i istakla da krivicu i krivitno-pravnu odgovornost optuzenih Juntaj Ljuidja i MiIovic Rosande, za krivitna djela koja im se javnom optuzbom stavljaju na teret, ostavlja na ocjenu sudu kao i da u odnosu na optuzene ne postavlja nikakav odstetni zahtjev obzirom da su isti u potpunosti izmirili sve poreske obaveze za koje su opruuni. Izjasnajvajuci se 0 optufbi ODT u Podgorici, optuzeni Juntaj Ljuidj, u svojim odbranama iz predhodnog postupka i sa glavnog' pretresa ne priznaje izvrsenje krivitnih djela koja mu se stavljaju na teret. U svoju odbranu navodi da se rashodi koji su prikazani u bilansima uspjeha i prijavama poreza na dooh za 120slov 003 odinu stvami i odnose se na troskove koje je predu~ "Jun~aj. Petrol Comerc" DO Podgorica, tiji je vlasnik i izvrsni direktor, imalo na ime izrade svjetlosnih reklama na benzinskoj pumpi koja se nalazi u Tuzima.Medjutim, obzirom da je izvjesni Konjevic Enes, iz Slovenije, kojeg je angafovao da mu ove poslove odradi, ubrzo nakon sto mu : je odradio dio ovih poslova napustio Crnu Gom, ne ostavivsi mu pri tom ra~un za pla6ene usluge, to samim tim iz tog razloga nijesu ni imali nikakav dokaz za pravdanje ovih troskova. Nairne, naveo je da je Konjevic Enesu, nakon!lto mu je odradio jedan dio dogovorenih poslova, platio odredjeni nov~ani iznos, koliko se sjeca oko ,00 iii 13,000,00 eura i to u gotovom novcu obzirom da je Eneseva firma navodno bila registrovana u Sloveniji te da se platni promet sa Slovenijom obavljao dosta tesko. Medjutim,nakon to je primio ovaj novae, Enes je obustavio dalje radove na izradi svetlosnih reklama i otisao iz Crne Gore, tako da ga od tada vise nikada nije vidio. Kako 0 izvrsenim radovima i novcu koji je platio Konjevic Enesu, nije imao nikakav dokaz tj.dokumentaeiju to su ovi troskovi i bez takve dokumentacije prijavljeni u bilansu stanja i prijavi poreza na dobit za 2003 godinu, od strane optuzene Milovic Rosande, kojaje u firmi obavljala knjigovodstveno-ratunovodstvene poslove. o nk!ju~ivanju ovih troskova u prijavi za porez, za poslovnu 2003 godinu je litno upoznat od strane optuzene Milovic Rosande pa je sa takvim znanjem kao izvrsni direktor i potpisao podnesenu prijavu. Sto se ti~e navoda iz optumice pod ta~. 2 i 3, i 4

5 1 istakao je da ne zna tacno 0 cemu se radi te da misli da se i u ovim sjueajevima takodje radi 0 rashodima koji se odnose na troskove izrade vee navedenih svetlosnih reklama na benzinskoj pumpi u Tuzima. Isto tako misli da se dijelom radi i 0 troskovima goriva koje je koriseeno za svrhe poslovanja firme a koji troskovi takodje nijesu priznati zbog nedostatka valjane prateee dokumentacije. Na kraju je istakao da su sve poreske obaveze koje su utvrdjene prilikom konrole i koje su stavljene na teret njemu i optu~enoj Milovie Rosandi, u potpunosti izmirene odmah nakon kontrole. U zavrsnoj rijeci je u potpunosti prihvatio konacnu rijec svog branioca adv. Asanovic Nebojse i istakao da vise nema sto dodati.. Izjasnjavajuei se 0 optuzbi ODT u Podgorici, izvrsenje krivicnih djela koja joj se stavljaju na teret ne priznaje ni optlizena Milovie Rosanda. U svoju odbranu navodi da u preduzeeu "Juncaj Petrol Comerc" DOO Podgorica, obavlja racunovodstvenoknjigovodstvene poslove, za koje poslove inace pored zvanja diplomiranog ekonomiste posjeduje i potreban sertifikat.8to se tice navoda ii optuinice ODT Podgoriea, istakla je da je u navedenom preduzecu u Joku 2»06 godine izvrsena kontrola poslovanja za poslovne 2003,20Q4. uq05 godinu,_kojom prilikom su ustanovljene odredjene nepravilnosti u podnesenim prijavama poreza na dobit zaove godine. Utvrdjene nepravilnosti su se odnosile na odredjene rashode- troskove koji su bili prikazani u ovim prijavama obzirom da isti nijesu bili dokumentovani potrebnom prateeom dokumentacijom zbog cega ih kontrola kao takve nije htjela prihvatitlti troskovi su se u poslovnoj 2003 godini, odnosili kako na izradu svjetlosnih reklama na benzinskoj pumpi u Tuzima, tako i na odredjene papravke i odclavanje ove pumpe.ona Iieno ne zna!ita se sve tom prilikom na.pumpi radilo ali zna da su ti troskovi bili stvami zbog cega je iste i prikazala u bilansu stanja i prijavi poreza na dobit bez razloga 8tO direktor Juncaj Ljuidj za te troskove nije imao nikakvih papira. Za ove troskove in~q <.Ia nijesu im!!li racun tj: odpr~mnieu tfrme koja je izvodiui ove radove vee tlijesu imali ni dokaz iz svoje blagajne da je ovaj novae isplaeen izvodjacu tih radova 8to se tice troskova koji su prikazani zaposlovne 2004 i 2005 godinu, navela je da se ovi troskovi odnose na upotrebu gdnva za sopstvene. potrebe tj. za potrebe preouzeca "JuIlClrJ-Pelffil-eomerc" DOO "Podgorica. Ovi troskovi su inace u podnesenim prijavama opravdani paragon blokovima' kojl su izdavani prilikom zaduzenja goriva sa pumpe. Medjutim i pored toga sto su opravdani mi ovaj natm;-ni ovi trosietwi talwtlje l1ijesu priznati prilikom izvrsene kontrole iz razloga 8to kontrola nije prihvatila paragon blokove kao valjanu dokumentaciju na osnovu koje bi se moglo izvr iti pravdanje utrosenog goriva.dajje je navel a da je sve ove troskove prikazala na kraju spomih poslovnih godina i to kako u bilansima stanja tako i u prijavama poreza na dobit koje su Hcno potpisali i ona i optuzeni Juncaj Ljuidj, kao izvrsni direktor preduzeca. Na kraju je istakla da se sve utvrdjene nepravilno. ri isati eskama a ne namjeri da se na osnovu tih i takvih epravilnosti dclavi uskrate nov ana sredstva koja predstavljaju javni prihod, kako je tereti optufba. U zavrsnoj rijeci je u potpunosti prihvatila konacnu rijec svog branioca adv. Asanovic Nebojse i istakla da vise nema sto dodati. Branilae optutenih adv. Asanovie Nebojlla je u zavr noj rijeci istakao da iz ejelokupnog sudskog postupka jasno proizilazi da optuteni Juncaj Ljuidj i Milovie

6 i Rosanda, nijesu po~inili krivicna djela koja im se stavljaju na teret optumicom ODT Podgorica, pa je predlozio da ih sud za ova krivi~na djela oslobodi od optuzbe.naime, naveo je da je neta~no da su optuzeni u vezi sa izvclavanjem poreskih obaveza iii u vezi sa placanjem drugih dazbina uskratili sredstva koja predstavljaju javni prihod kako to neosnovano tvrdi ODT u svojoj optumici pozivajuci se pri tom na zapisnik poreskog organa, kao dokaz. Ovo iz razloga jer je ~1. 52 st.2 i 3 Zakona 0 poreskoj administraciji, predvidjeno da kada poreski obveznik ne obra~una iii netacno obra~una porez onda utvrdjivanje poreske obaveze vcli poreski organ rjesenjem.u konkretnom slu~aju poreski organ nakon izvdenog inspekcijskog nadzora u preduzecu "Jun~aj Petrol Comerc" DOO Podgorica, nije donio nikakvorjesenje a samim tim ni utvrdio poresku obavezu ovog preduzeca, ~ime je postupio suprotno navedenom ~lanu.dalje je naveo da je potpuno jasno i to da optuzeni nijesu imali narnjeru da izvrse nili predmetna krivi~na djeja niti bilo koje drugo krivi~no dje\o obzirom da su prikazali sve poslovne promjene u ra~unovodstvu svoje firme te da pri tom nijesu nima niti krili niti utajili. Na kraju je naveo da su krivi~na djela koja su stavljena nateret optuzenima blanketne prirode te da ista mogu biti izvrsena sarno ako su pored bitnih obiljezja djela prekdeni i Poreski propisi, ali se ODT u Podgorici, u podnesenoj optufuici nije pozvao ni na jedan takav propis. Zbog svega izlozenog je i predlozio da sud optuzene Jun~aj Ljuidja i Milovic Rosandu oslobodi od optuzbe za krivi~na djela koja su im stavljena na teret. Sud je cijenio odbrane optuzenih Jun~aj Ljuidja i Milovic Rosande, kojim negiraju izvr~enje krivicnih djela koja su im javnom optuzbom stavljena na teret pa je nallao da su iste neosnovane te ih kao takve nije ni prihvatio. Nairne, sud je radi provjere odbrana optuzenih oooosno radi sto pravilnijeg i zakonitijeg rje~avanja ove krivi~ne stvarl, u dokaznom postupku izveo sledece dokaze:pro~itao Zapisnik Poreske uprave Podruene jedinice Podgorica 0 izvrsenom inspekcijskom nadzoru u "Jun~aj Petrol Comerc" DOO Podgorica br. 03/ /1 06 od godine sa Informacijom 0 ovom nadzoru br.03/ od godine, uvjerenje iste Uprave br. 03/ /1 od godine, nalaz i misljenje vjestaka ekonomsko-finansijske struke mr.gajovic Radisava od godine i izvod iz KE za optuzene Jun~aj Ljuidja i Milovic Rosandu, sproveo neposredno saslusanje vjestaka mr. Gajovic Radislava i izvrsio uvid u Prijave poreza na dobit preduze6a "Jun~aj Petrol Comerc" DOO Podgorica za poslovne 2003, 2004, i 2005 godinu, komplete obrazaca za godisnje racune preduzeea "Jun~aj Petrol Comerc" DOO Podgorica za iste poslovne godine, zaklju~ne Iistove preduzeca "Juneaj Petrol Comerc" DOO Podgorica. za iste poslovne godine i izmijenjene Prijave poreza na dobit "Jun~aj Petrol Comerc" DOO Podgorica za navedene poslovne godine, pa je svestranom ocjenom izvedenih dokaza i njihovim uporedjivanjem sa navodima javne optuzbe i odbranama optuzenih utvrdio da su cinjenice iz cinjeni~nog opisa izreke presude u svemu dokazane i da su optuzeni, kao saizvrsioci, po~inili po tri krivi~na djela zloupotreba ovlascenja u privredi iz ~l. 276 st.l. tau. KZ CG. U toku krivicnog postupka je nespomo utvrdjeno, kako na osnovu odbrana optuzenih tako i na osnovu svih izvedenih dokaza, da je poreski obveznik "Juncaj Petrol 6

7 Comerc" DOO Podgorica, u izvrsenju poreskih obaveza za poslovne 2003,2004 i 2005 godinu, podnosenjem prvobitnih Prijava poreza na dobit, koje su u ime preduzeea kao odgovoma lica sai::inili i potpisali optuzeni Juni::aj Ljuidj, kao njegov izvrsni direktor i Milovie Rosanda, kao rai::unovodja -knjigovodja, prikazao i uplatio mant poresk~ obave.ze-u-ukupnqidj?:nosu od 6.234,00 eum, od cega u 2003 gocl'ini za '3 5 J,00 eura, u 2004 godini za 2.211,00. eura Lu 2005 godini za 522,00 eura. ~utim, obzirom da su r-optuzeni Juneaj Ljuidj i opttizena Milovie Rosanda, I)egirali izvrsenje krivii::nih djela koja su im stavljena na teret, odnosno negirali da su poreske osnovice za obracun poreza na dohodak i poreza na dobit koje su prikazane u bilansima stanja i prijavama poreza na dobit "Juni::aj Petrol Comerc" DOO Podgorica, za poslovnu 2003,2004, i 2005 godinu, iskazane neistinito radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi za preduzeee u kojem rade, to su sarnim tim u toku krivicnog postupka bile spome ove cinjenice pa ihje kao takve trebalo nesumnjivo utvrditi tj. dokazati. Optuzba je inace u tom pogledu jasna i njeno stanoviste je da su optuzeni Juncaj Ljuidj i Milovie Rosanda, kao odgovoma lica, ito optuzeni Juncaj Ljuidj k!1o izdni direktor a optuzena Milovie Rosanda kao racunovodja-knjigovodju "Juncaj Petrol Comerc" DOO Podgorica u narnjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za pravno lice u kojem rade, u izvrsenju poreskih obaveza uskratili sredstva koja predstavijaju javni prihod tako sto su u podnesenim bilansima stanja i prijavama poreza na dobit za poslovne 2003,2004 i 2005 godinu, neistinito prikazali tj. umanjili poreske osnovice za obracun poreskih obaveza i na tafnacm proouzeeu-u kojem rade'-pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 6.234,00 eura, cime su kao saizvrsioci izvdili po tri krivicna djela zloupotreba ovlascenja u priviedi iz cl. 276 st.1. tac.3. KZ CG, dok optuzeni u svojim odbranarna navode suprotno braneei se da su poreske osnovice za obracun poreza u svom preduzecu za poslovl1e 2003,2004, i 2005 godinu, prikazane i stvarno i istinito ali da za pokriee prikazanjhseomih troskova, iz vee llavedemh razloga,-nijesu imali prateeu dokumentaciju-racune tako da samim tim nijesu ni izvrsili krivicna djela koja im se stavljaju na teret., Da bi provjerio osnovanost odbrane optuzenih u ovom dijelu a samim. tim i utvrdio pravo stanje stvari, sud je, kao sto je vee navedeno, saslusao optuzene.i izveo sve potrebne dokaze, pa je njihovom uporednom analizom i ocjenom nasao da su ovakve odbrane optuzenih ne sarno nejasne i nelogicne vee i suprotne svim izvedenim dokazima, pa ih kao takve nije ni prihvatio. Takoje na osnovu zapisnika Poreske Uprave-PJ Podgorica, 0 izmenom inspekcijskom nadzoru u "Juneaj Petrol Comerc" DOO Podgorica, na koji poreski obveznik nije imao nikakvih primjedbi niti je u zakonskom roku od tri dana ulozio prigovor, utvrdjeno da je ovo preduzeee za kontrolisani period od godine do godine, na ime poreza na dobit, kroz sacinjene bilanse stanja i prijave poreza na dobit, uplatilo manje poreske obaveze za 2003 godinu u iznosu od 3.501,00 eura, za 2004 godinu u iznosu od 2.211,00 eura i za 2005 godinu u iznosu od 522,00 eura, cime su ne sarno potvrdjeni navodi jayne optuzbe u pogledu visine novcanih sredstava koja su na ovaj nai::in optuzeni protivpravno pribavili pravnom licu u kojem rade vee i negirana odbrana optuzenih u istom dijelu. Na osnovu istog zapisnika je dalje utvrdjeno da su 7

8 ,. t manje prikazane i uplacene poreske obaveze za navedene poslovne godlno I u navedenim iznosima rezultat prikazanih ali nicim dokumentovanih troskova kojl so kao takvi nijesu ni mogji priznati na teret rashoda, cime je negirana odbrana optu!onlh i u dijelu da su prikazani tro \(ovi bili stvami te da su se kao takvi mogji priznati u rashod i bez potrebne pratece dokumentacije... za Odbranu optuzenih u dijelu da su troskovi koji su prikazani u bilansima stanja i prijavama poreza na dobit za poslovne 2003,2004 i 2005 godinu, po osnovu kojih troskova je i umanjena osnovica oporezivanja i stvami i istiniti te da su se kao takvi i mogli priznati u rashod bez potrebne dokumentacije je u svom nalazu i misljenju od godine, u potpunosti negirao i vjestak ekonomsko-finansijske struke fir. Gajovic Radislav, istakavsi da nedokumentovani troskovi ni na koji nacin ne mogu biti... riznati u rasho({naime~njavaju6i se 0 vrsti i visinlfavii.il1prihoda -porezl1nt dobit koje "Juncaj Petrol Comerc" DOO Podgorica, nije izmirilo za poslovne 2003,2004, i 2005 godinu, vjestak Gajovic Radislav je istakao da je na osnovu materijalno-finansijske dokumentacije ovog preduzeea nespomo utvrdio da su u prvobitno sacinjenim i podnesenim prijavama poreza na dobit za navedene poslovne godine, poreske obaveze prikazane i uplacene manje od stvamih za ukupan iznos od 6.234,00 eura, od cega u 2003 godini za iznos od 3.501,00 eura, u 2004 godini za iznos od 2.211,00 eura i u 2005 godini za iznos od 522,00 eura. Utvrdjene nepravilnosti u podnesenim bilansima uspjeha i prijavama za porez na dobit, usled kojih su inace stvame poreske obaveze i umanjene za navedene novcane iznose, su se ogledale u tome sto za odredjene stavke tj.prikazane troskove nije bilo prateee valjane dokumentacije i pored toga sto su iste bile bilansirane na odredjena konta. Nairne, naveo je da je za sva konta propisana dokumentacija koja se moze prihvatiti kao valjana sto znaci da u prilogu svakog konta mora postojati trazeni dokumenat, pogotovo ukoliko se cadi 0 troskovima isplata koji cine stavke rashoda. Sto se tice dokumentacije na osnovu koje se mogu pravdati troskovi goriya, istakao je da je za takvo pravdanje potrebno, pored putnog naloga sa zadatkom koji treba da obavi lice koje tankuje gorivo priioziti joll i izvelltaj 0 predjenoj kiiometrazi na trazenoj relaciji kao i prosjeenu potrosnju goriva koja se moze priznati. Dalje je naveo d"a ~o vazi kako firme koje nemaju svoje pumpe za gorivo tako i za firme koje takve pumpe imaju i sa ovih pumpi koriste gorivo u sopstvene svrhe, kao sto je slucaj i sa preduzecem "Juncaj Petrol Comerc" DOO Podgorica, cime je negirao navode odbrane i u dijelu da je za pravdanje koriscenja goriva u sopstvene svrhe dovoljan sarno paragon blok. Konacno, odbrana opttizenih u dijelu da su trollkovi koji su prikazani u bilansima stanja i prijavama poreza na dobit za navedene poslovne godine i stvami i istiniti je. negirana i novo odnes nim is renim ri"avama oreza n~doblt koje su optuzeni-, n on izvrllene kontrole poslo~affia njihove firme 0 s ane mspektora POfeske Oprave-PJ Podgorica, paiova cinjenica, u sveukupnostt sa ostahrii~ utvrdjenim cinjenicama, odbrane opturenih u ovom dijeju 6ni jos neosnovanijim i neprihvatjjivijim. Nal!ne, samim naknadnim podnosenjem korigovanih prijava porezll na dobit i optuzeni Juntaj LjuidJ I optuzena Milovic Rl3Sanda s~ priznali ne samo neistinitost podataka prikazanih u ranljlrii prljavama vee i svoju krivicu za tako 8

9 prikazane neistinite podatke a sarnim tim i krivicu za krivil!na djela koja su im javnom optuzbom stavljena na teret. Sud je inal!e izvedene pismene dokaze, u prvom redu zapisnik Poreske Uprave-PJ Podgorica, br. 03/ /1-06 od godine i naknadno podnesene tj. korigovane prijave poreza na dobit za poslovne 2003,2004, 2005 godine, u potpunosti prihvatio jer je nasao da su ne sarno zasnovani na stvarnim i nespomim I!injenicama i podacima vee i saglasni, kako medjusobno tako i sa nalazom i mi ljenjem vjestaka ekonomsko finansljske struke Gajovie Radislava. Sud je bez rezerve prihvatio i nalaz i misljenje vjestaka ekonomsko-finansljske struke Gajovie Radislava od godine, u dljelu koji se odnosi na njegovo izjasnjenje u pogledu vrste i vi sine neizmirenih poreskih obaveza za poslovne 2003,2004,i 2005 godinu, od strane "Junl!aj Petrol Comec" DOO Podgorica, jer je nasao da je isti jasan, potpun, u dovoljnoj mjeri stru1lno obrazlozen i sto je najbitnije \1. svemu saglasan sa ostalim prihvaeenim dokazima. Sto se ti1le navoda i konstatacija vjestaka Gajovie Radislava, koje je isti dao na glavnom pretresu od godine, da utvrdjene nepravilnosti u podnesenim prijavama poreza na dobit usled kojih je i doslo do umanjenja poreske osnovice a samim tim i do umanjenja poreskih obilveza ne predstavljaju namjem~vee_st'!!1dai<!11~~.e~ knje_ss'_~e ayajqtqk<lmj<;!1l1zenja, sl!~_ =_ istene sarno da nlje prihvatio v~ejilnil~--p_qsebn()_!1itlcijenio niti obrazlagao. avo iz raztogajetsu ove konstatacije- ne sarno suprotne njegovom osnovnom misljenju lz datog nalaza u pogledu predmetne kriviilne stvari vee iste kao takve izlaze i iz njegovihjmropetencija ka~viestaka'l'-t!lii!lj!, jasno ie da ovakve njegove konstataclje nijesu u skladu, ne sarno sa njegovim ranijirri misijenjem i stavom iz njegovog osnovnog nalaza da svi. troskovi koji su prikazani u bilansima stanja i prijavarna poreza na dobit za odredjenu poslovnu godinu moraju biti dokumentovani valjanom prateeom dokumentacijom vee i sa odredbom ill. II. st.l. ta1l.2. Zakona 0 porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG br. 65/2001 n} ~ojonljepr~clyldjeno da se na teret rasho~qred osmiog, ne priznajl! ni troskovi koji se ne mogu dokumentovati. Samim tim-je dalje jasno da se utvrdjene~ravl1nosti -koje-secs~f{)le- u prikazivanju nedokumentovanih tro kova radi umanjenja poreskih obaveza, zbog i.zlozenog ni ne ~ mogu smatrati gre kama, tim prije sto se takve "navodne " greske desavaju uzastopno za 3 poslovne godine i od strane, za te poslove StnJ~.!lOAi dobro osposobljenog ~ optuzene Milovie Rosande. Konailnoj~ jasno i to da je zbog svega izlozenog u tom dijelu i sarn vjestiik Gajovic Radislav izasaolz okvira posla za koji je angazovan obzirom da se u konkretnom slucaju radi 0 pravnom a ne struilnom pitanju, zbog cega sud ove i ovakve njegove konstatacije i navode, kao sto je vee navedeno, nije ni cijenio ni uzeo u obzir. Istovremeno, sud odbrane optuzenih kojom negiraju izvclenje krivi1lnih djela koja su im javnom optuzbom stavljena na teret, kao potpuno suprotne prihvaeenim dokazima, nije mogao prihvatiti vee ih je kao neosnovane i sracunate na izbjegavanje krivil!nopravne odgovomosti u potpunosti odbacio. I 9

10 ~_c ~_,, i Iz istog razloga sud nije prihvatio ni navode branioca optutenih adv. Asanovic Neboj e, da optuzeni Jun~aj Ljuidj i Milovic Rosanda i pored manje prikazanih poreskih obaveza u prijavama poreza na dobit iskazivanjem nepostojecih i ni~im dokumentovanih rashoda tj. tro kova nijesu izvrsili krivi~na djela koja im se javnom optuzbom stavljaju na teret, obzirom da poreski organ nakon izvr enog inspekcijskog nadzora u njihovom preduzecu "Juncaj Petrol Comec" DOO Podgorica, na osnovu ~l. 52 s1.2 i 3 Zakona 0 poreskoj administraci"i, nije donio nikakvo e en ~.Jmjim bi utvrdio njegovu poresku obavezu za kontroh ovne, 004 i 2005 godinu, jer se odredbe navedenog clana Zakona 0 poreskoj administraciji odnose na slucaj kada poreski obveznik uopste ne izvr iqor.agmporeskc_oinqy1.c.e Iii giitzvr i netacno.= i nepog,ufio ape i u siu~aju_ kad ove obaveze prikazuje neistinitol!cilju prib~vljaiifa protivprnvne imovinske koristlzapra'\'l1o lice ukojem radi,!cako su to u..kojlkre~iii-: slucaju ucinih optuteni Jun~aj Ljuidj i MiJovie Rosanda. Po takvoj logici i stanovistu l5l:i1imne ispada da poreski obveznici rie samo da uopste nifesu duzni podnositi poreske prijave vee nijesu duzni ni plaeati svoje poreske obaveze sve dok Poreski organ ne donese odgovarajuee rje enje, sto je i nelogicno i suprotno vazecim zakonskim propisima koji regulisu ovu oblast. Isla tako, po istoj logici odbrane ispada da poreski obveznici nijesu dumi ni da u svojim poreskim prijavama prikazuju istinite podatke za obra~un poreza jer je i u takvoj situaciji, prema ovakvom stanovistu odbrane, opet dumost na poreskom organu da u svakom takvom slu~aju ove lazne podatke ispravi i rjesenjem utvrdi stvarnu poresku obavezu,sto je takodje ne samo nelogi~no vee i suprotno vazecim zakonskim propisima iz ove oblasti. Kona~no, u prilog neprihvatanja navoda odbrane da manje prikazane poreske obaveze u bilansima uspjeha i prijavama poreza na dobit nijesu rezultat njihove namjere da na taj na~in za svoje preduzeee pribave protivpravnu imovinsku korist vec da su iste ustvari rezultat sitnijih gre~aka, kako to u svojoj odbrani navodi optuzena Milovic Rosand~.ide i ~LrU.enica sto i pored toga sto~su ruakye. gresk() ponovile y tri UZlIstopne Roslovne godine optuzeni ave greske nijesu-i1lpoku~ali ispmv iti podllosel~em. izmijenjenib poreskib prijavli kalrn jtl te iflaee ti takdm sittlseijama i predvidjeno cl. 38 Zakona 0 poreskoj administraciji.. - Kako iz svega izlozcnog nesporno proizilazi da u pogledu utvrdjivanja krivienih djela koja su optumicom ODT u Podgorici, stavljena na teret optu~enim Jun~aj Ljuidju i Milovie Rosandi, nije bila sporna nijedna ~injenica, sud je stao na stanovi te da su ~injenice iz cinjeni~nog opisa izreke presude u svemu dokazane i da su optuzeni po~inili predmetna krivi~na djela. Ocjenjujuci pravno utvrdjeno ~injeni~no stanje, sud nalazi da su u radnjama optlizenih sadrzana sva bitna obiljdja, subjektivna i objektivna, krivicnog djela zlupotreba ovlmcenja u privredi iz cl. 276 st.l tau KZ CO, u~injenih u saizvrsilmtvu pa im je za izvr~ena krivicna djeja i izrekao krivicne sankcije blize opisane u izreci presude. Naime, kod optuzenih je i prije i~enja predmetnih krivicnih djela postojaia svijest 0 zajednickoj saradnji u vezi sa njihovim ostvarivanjep ier su s~re<illodno dogovorili._ da u bilansima uspjeha i prijavama poreza na dohit -Za-poslmrne..20.!U..299±.L200.5 godinu, neistinitim prikazivanjem cinjenica u bilansima uspjeha i prijavama poreza na ]0

11 dobit odnosno urnanjenjern poreskih osnoviea za obra~un poreza urnanje poreske obaveze preduzecu u kojern rade "Jun~aj Petrol Cornere" 000 Podgoriea kako bi ovorn preduzecu pribaviii protivpravnu irnovinsku korist. Oakle, svaki optuzeni je zajedno sa drugirn nosilae odluke i volje da zajednii::ki izvcle predrnetna krivi~na djela sto znai::i da je svaki od njih ostvarenje djela htio kao svoje i kao zajedni~ko te da je rnedju njirna postojaia rnedjusobna povezanost zajedni~korn odlukorn 0 djeiu, sto predstavlja subjektvni elernenat saizvrsilastva. Sto se ti~e objektivnog elernenta saizvclilastva on se ogieda u tome sto su u proeesu ziyednlt:k:og lzvrsenja predrnetnog ~ krivii::no~dl~!a o~ole~op~f1z~nillj~!~duzirn~t ra<ii1je k.~_~an dio tog proeesa jer je optuzena Milovic Rosanda, kao ra~unovodja - knjigovodja u lljunca.fl'etrol Cornerc". 000 ~Podgoriea, uz znanje i odobrenjeopfuzeriog~ JUncarLJliidjii;-'k:ioiZVr~og direktora, u sa~injenirn bilansirna uspjeha i prijavarna poreza na dobit za poslovne 2003,2004, i 2005 godinu, neistinitirn prikazivanjern podataka koji se odnose na rashode - troskove urnanjila poreske osnoviee za obra~un poreskih obaveza a sarnirn tim i ove obaveze, dok je optufeni Jun~aj Ljuidj poslije toga i pored. takvog znanja iste potpisao, nakon ~ega su ih tako potpisane i ovjerene podnijeli Poreskoj Upravi Crne Gore,tako da se mote srnatrati da su kriviena djela izvrsili zajedno. Inare, radnje izvrsenja krivienih djela koje su poeinili optuteni se sastoje u tome sto su. kao odgovorna liea u preduzecu "Juneaj Petrol Cornere" 000 "Podgorica" u izvrsavanju obaveza prerna drustvenoj zajedniei istoj uskratili sredstva koja joj pripadaju po osnovu poreza na dobit u iznosirna: za poslovnu 2003 godinu 3.501,00 eura, za poslovnu 2004 godinu 2.211,00 eura i za poslovnu 2005 godinu 522,00 eura, i na taj naein pravnorn lieu u kojern rade pribavili protivpravne irnovinske koristi u istirn iznosirna, eirne su u sva trisiu~aja izvrsili po jednu od vise alternativno predvidjenih radnji izvr enja ovog krivi~nog djela. Sud je eijenio i vinos!, odnosno psihieki odnos optutenih.u odnosu na radnje izvrsenja predrnetnih krivi~nih djela pa je nasao da su optuteni prilikorn izvrsenja ovih djela p~tupali sa direktnirn umisliajern. Optuteni_su bili svesni da uskracivanjern nov~anih sr dstava drustvenoj zajednici koja joj pripadaju po osnovu poreza na dobit, radi pribavljanja protivpravne irnovinske koristi za svoje preduzece, ~ine kriviena djeia, pa i pored toga kao odgovorna lica u "Jun~aj Petrol Cornere" 000 Podgoriea. poreske obaveze po ovorn osnovu nijesu izmirili za poslovne 2003,2004 i 2005 godinu, eirne su i rnanifestovali svoje htjenje za njihova izvrsenja. Kod optutenih je pri tom postoj~a i narnjera da pravnorn lieu "Jun~aj Petrol Cornerc" 000 "Podgorica u kojern rade pribave protivpravnu jli!o~insku korist u flaveaefiirn iznosirna, pa 1 ove ~iiijeiiice u&odje Ukazuju na urnisljajni oblik vinosb kod 6ptuzenih priiikorn izvclenja predrnetnih krivj~nih djela. Prilikorn izbora vrste i visine krivicnih sankcija koje treba prirnijeniti prerna optuzenirn za izvrsena krivi~na djela, sud je pored tezine,n~ina izvrsenja i drustvene opasnosti krivienih djela uzeo u obzir i stepen krivi~ne odgovornosti opturenih kao i sve ostale okolnosti koje su relevantne u tom pogledu. l~~)e kao olaksavajuce okolnosti, sud i 0 tu. L'uid'tl i optuzenoj Milovic Rosandi cijenio i uzeo u a ranije nijesu osudjivani i da su u potpunosti ~~e~t~t~li o~tecenu Poresku ~---- II

12 Upravu Crne Gore, dok je optuzenom Jun~aJ Ljuidju, kao oiak avajueu okolno!ll eijenio jos i ~injenieu daje ~rodi~an wvj~~ kao i daje otae ~etvoro djece.. djela Kako oteiavajueih okolnosti na strani optuzenih nije bilo, a sud je navedene olaksavajuee okolnosti cijenio kao osobito olaksavajuceg karaktera, to je na ao da u konkretnom slufuju ima uslova da se prema njima ne primijeni kazna vee da je dovoljno i sarno upozorenje uz prijetnjom kaznom. Zbog toga je sud optuzenim Jun~aj. Ljuidju i Milovie Rosandi, predhodno na osnovu ~1. 48 KZ CG za krivi~no djelo pod ta~. 1 izreke presude utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 3 mjeseea, za krivi~no djelo pod ta~.2 izreke presude kazne zatvora u trajanju od po 3 mjeseea i za krivicno djelo pod tac.3. izreke presude kazne zatvora u trajanju od po 2 mjeseea, nakon eega im je za sva tri krivi~na djela odmjerio i izrekao jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 6 mjeseei i istovremeno odredio da se iste nece izvcliti ako optuzeni za vrijeme odjedne godine dana po pravosnaznosti presude ne ucine novo krivil:no djelo. Sud je uvjerenja da su izrecene krivicne sankeije srazmjerne tezini izvclenih krivicnih i stepenu krivicno-pravne odgovornosti optuzenih te da ee se i ovom vrstom i visinom krivicne sankcije, u okviru opste svrhe izricanja krivi~nih sankcija predvidjene cl. 4. st.2. KZ CG, postiei svrha kamjavanja propisana ~l. 52 istog zako na. Osnovano se moze ocekivati da ce izrecene sankeije pozitivno djelovati na prevaspitanje optuzenih i da ee ista uticati na njih da ubuduce ne vrse krivi~na djela. OdJuka 0 tro~ovima krivicnog postupkaje zasnovana na odredbi cl. 202 st. 3. ZKP. Visina troskova u ukupnom iznosu od 224,80 eura: predstavlja izdatke iz budi:etskih sredstava, od cega iznos od 124,80 eura, predstavlja nagradu vjestaku ekonom sko finansijske struke mr.gajovic Radislavu, dok iznosi od' po 50,00 eura, predstavljaju pausaie koji je odmjereni s obzirom na slozenost i trajanje krivicnog postupka te obzirom na imovna stanja opluzenih, shodno ~ st.3. ZKP. lmovinsko pravnog zahyeva za naknadu stete nije bilo. Na osnovu iznijetih razloga odlueeno je kao u izreci presude. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana, godine. Zapisnicar Sanjalvanovie PREDSJEDNIK. VI~~~i~WIJA H~~ PRAVNA POUKA:Protiv ove presude moze se izjaviti ialba Vgem sudu u pod,orlol u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka. Zalba se prcdaje ovtlm.udu u dva primjerka. 12