Odluka o komunalnom redu (urednički pročišćen tekst) ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", br.: 23/09 i 11/10)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Odluka o komunalnom redu (urednički pročišćen tekst) ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", br.: 23/09 i 11/10)"

Транскрипт

1 Odluka o komunalnom redu (urednički pročišćen tekst) ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", br.: 23/09 i 11/10) I. OPĆE ODREDBE Članak 1. U cilju uređivanja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na području Grada Klanjca ovom se odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje. II. UREĐENJE NASELJA Članak 2. Naselja na području Grada moraju biti uređena. Pod uređenjem naselja u smislu ove odluke smatra se uređenost zgrada, zelenila, javnih i drugih površina i naprava postavljenih na njima, te sličnih objekata, naprava i površina što izgledom i smještajem utječu na izgled i uređenost naselja, a osobito: - vanjskih dijelova zgrada; - izloga; - naziva, natpisa, reklama, zaštitnih naprava i plakata; - ograda; - pokretnih naprava i komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi; - kioska; - spomenika, spomen-ploča, skulptura i sličnih predmeta; - ploča s imenom naselja, ulice i trga, te pločica s brojem zgrade; - javne rasvjete; - zelenila, dvorišta, vrtova i sličnih površina; - kolodvora, parkirališta, tržnica, groblja i slično. - uklanjanje snijega i leda - skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom. a) VANJSKI DIJELOVI ZGRADA Članak 3. Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, žljebovi i drugo) moraju se održavati, te biti uredni i čisti. Vanjski dijelovi zgrada svojim izgledom ne smiju nagrđivati opći izgled ulice i naselja. Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati,šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati.

2 Članak 4. Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade, neposredno okrenutim prema ulici ili trgu u naselju Klanjec zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe ili druge predmete i uređaje. Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim sličnim dijelovima zgrade u pravilu se drži cvijeće i ukrasno bilje. Antene za prijem zemaljskih i satelitskih programa, rashladni ili solarni uređaji, iznimno se postavljaju na način da su vidljivi s javne površine, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Grada Klanjca. Zabranjeno je postavljanje antena, rashladnog ili solarnog uređaja suprotno stavku 3. ovog članka. Članak 5. Vlasnik, odnosno korisnik građevine koja ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili zaštićenog dijela prirode (u nastavku teksta: kulturno dobro i zaštićeni dio prirode) dužni su za sve zahvate na vanjskim dijelovima građevina ishoditi odobrenje nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode. Zabranjeno je bilo kakvo oštećivanje građevina iz stavka 1. ovoga članka, djelomično ličenje pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja, izvođenje instalacija i postavljanje uređaja na ulična pročelja zgrada. Članak 6. Za osvjetljavanje pročelja većim brojem rasvjetnih tijela potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca. Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se način osvjetljavanja pročelja i drugi uvjeti s tim u vezi. Uz zahtjev za izdavanjem odobrenja za osvjetljavanje pročelja potrebno je priložiti skicu objekta, tehnički opis načina osvjetljavanja i suglasnost vlasnika objekta, sukladno propisima o vlasništvu. Zabranjeno je osvjetljavanje pročelja većim brojem rasvjetnih tijela bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka. 2. IZLOZI, NATPISI, REKLAME, ZAŠTITNE NAPRAVE I PLAKATI UZ JAVNE POVRŠINE Članak 7. Izlog, izložbeni ormarić i slično (u nastavku teksta: izlog) služi izlaganju robe i mora biti tehnički i estetski oblikovan, odgovarajuće osvijetljen i u skladu s izgledom zgrade i okoliša. Korisnik izloga dužan je izlog držati urednim i čistim. Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu. Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati. Iznimno, dopušteno je na izlozima isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

3 Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji se ne koristi dužan je izlog toga prostora prekriti neprozirnim materijalom, prelijepiti reklamnim plakatom ili na drugi način onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora. Za prekrivanje izloga reklamnim plakatom potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca. Zabranjeno je izlaganje robe izvan izloga, odnosno poslovnog prostora (na vrata, prozore, okvire izloga, pro- čelja zgrada, javne i pješačke površine i slično). Članak 8. Pravne i fizičke osobe ističu na poslovnu prostoriju u kojoj posluju ime pod kojim sudjeluju u pravnom prometu (u nastavku teksta: tvrtka) u skladu s posebnim propisima. Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju tvrtku održavati čistom i čitljivom. Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su ukloniti tvrtku postavljenu na poslovnu prostoriju u koju se ulazi neposredno s javne površine u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora. Ukoliko pravne i fizičke osobe ne uklone tvrtku u roku iz stavka 3. ovog članka, ona će se ukloniti preko treće osobe na njihov trošak. Članak 9. Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora može na ulično pročelje objekta u kojem koristi poslovni prostor postaviti natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora, ili obavijest o djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru (u nastavku teksta: natpis). Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan, uredan, a ispisani tekst jezično ispravan. Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka dužan je ukloniti natpis u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora. Ukoliko vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 3. ovog članka ne ukloni natpis u roku od 15 dana, on će se ukloniti preko treće osobe na njegov trošak. Način ispisivanja i postavljanja natpisa na pročelje objekta kulturnog dobra i zaštićenog dijela pirode određuje nadležni zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Zabranjeno je postavljanje natpisa suprotno stavku 5. ovoga članka. Članak 10. Na zemljištima i zgradama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba mogu se postavljati reklamne zastave, reklamna platna postavljena kao zaštita na građevinskim skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamni ormarići, i drugi predmeti što služe reklamiranju (u nastavku teksta: reklame, reklamni panoi), te jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (tende, roloi, platna i slično) u skladu s odredbama ove odluke i propisa donesenih na temelju nje. Način postavljanja, te vrste predmeta i naprava iz stavka 1. ovoga članka određuje Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca i nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode. Na reklamne panoe primjenjuju se odredbe ove odluke što se odnose na reklame, ako nije drugačije određeno ovom odlukom. Zabranjeno je postavljanje reklama, jarbola za zastave i zaštitnih naprava na izlozima (tende, roloi, platna i slično) suprotno stavku 2. ovoga članka.

4 Članak 11. Za postavljanje natpisa, reklama, jarbola za zastave i zaštitnih naprava na izlozima potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca, ako posebnim propisima nije određeno drugačije. U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled predmeta, vrijeme na koje se predmet postavlja i drugi uvjeti. Zabranjeno je natpis, reklamu, jarbol za zastavu i zaštitnu napravu na izlogu postaviti bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka. Članak 12. Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 11. ove odluke podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se predmet postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće reklame i opis priključka na elektromrežu, te dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju zemljišta, zgrade, odnosno drugog objekta (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je podnositelj stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o zakupu, pisana suglasnost vlasnika). Članak 13. Ako se natpisi i reklame postavljaju na zgrade, zemljište i druge prostore u vlasništvu Grada Klanjca za njihovo postavljanje plaća se naknada koju određuje Gradsko vijeće. Podnositelj zahtjeva i gradonačelnik Grada Klanjca, odnosno osoba koju on ovlasti, sklapaju ugovor o plaćanju naknade. Ugovor iz stavka 2. ovoga članka sklapa se prije izdavanja odobrenja. Članak 14. Visinu naknade iz članka 13. stavka 1. ove odluke utvrđuje Gradsko vijeće ovisno o zoni u kojoj se natpisna ploča i reklama postavlja, o njihovoj veličini, tipu i namjeni. Članak 15. Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog obilježja (u nastavku teksta: plakat) mogu se postavljati samo na mjestima koja za tu namjenu odredi Gradsko Vijeće, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Klanjca, odnosno na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, ormarićima i panoima. Komunalni pogon Grada Klanjca dužan je mjesta za isticanje plakata održavati urednima i čistima. Iznimno, za određene manifestacije, Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima. Zabranjeno je postavljati plakate na mjestima koja nisu za to namijenjena, a osobito na pročeljima zgrada, ogradama, stupovima javne rasvjete,telefonskim govornicama i drveću. Za takvo postavljanje prekršajno je odgovoran organizator priredbe ili manifestacije čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašava (pravna ili fizička osoba). Troškove uklanjanja plakata i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljenisnosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje.

5 Članak 16. Vlasnici, odnosno korisnici tvrtke, natpisa, reklama, jarbola za zastave, zaštitnih naprava na izlozima i plakata moraju ih održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti. Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovoga članka prljati, oštećivati ili uništavati. Članak 17. Na području grada dozvoljeno je postavljanje turističke signalizacija u skladu s posebnim propisima. 3. REKLAME NA ZEMLJIŠTU UZ JAVNE POVRŠINE Članak 18. Na zemljišta u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba mogu se postavljati reklamni panoi u skladu s odredbama ove odluke i propisa donesenih na temelju nje, te propisa o prostornom uređenju i gradnji. Članak 19. Reklame se moraju svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojom uklopiti u postojeće okruženje, ne smiju ugrožavati sigurnost prometa, te zaklanjati postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju, kulturna dobra i spomenike parkovne arhitekture. Reklame mogu biti osvijetljene. Vlasnik reklama dužan ih je držati u urednom i ispravnom stanju tako da ne narušavaju izgled Grada. Vlasnik reklamnog panoa dužan je na panou istaknuti naziv tijela koje je izdalo odobrenje za postavljanje, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i rok na koji je postavljanje odobreno. Ako reklamni pano nema nalijepljenu reklamnu poruku, njegov ga je vlasnik dužan prekriti plakatom bijele boje na način da podaci iz stavka 4. ovoga članka ostanu vidljivi. Članak 20. Za postavljanje reklamnog panoa površine manje od 12,00 m² na površinu koja nije javna potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Grada Klanjca Upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je, prije izdavanja odobrenja za postavljanje reklamnog panoa, pribaviti mišljenje nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, ako se pano postavlja na prostoru kulturnog dobra i zaštićenog dijela prirode. U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled panoa, vrijeme na koje se pano postavlja i drugi uvjeti.

6 Članak 21. Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 20. ove odluke podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se pano postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće panoe i opis priključka na elektromrežu, te dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju zemljišta, zgrade, odnosno drugog objekta (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je podnositelj stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o zakupu, pisana suglasnost vlasnika). Članak 22. Reklamni pano površine 12,00m² i više postavlja se na temelju akta izdanog sukladno propisima Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Za namjeravano postavljanje reklamnog panoa površine 12,00 m² i više na površini koja nije javna potrebno je ishoditi prethodno odobrenje za zahvat u prostoru Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Klanjec, kojim se utvrđuje: - namjena; - veličina i površina panoa; - smještaj na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru; - oblikovanje građevine; - način i uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu; - sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti; - drugi elementi važni za zahvat u prostoru. Zahtjevu za izdavanje odobrenja za zahvat u prostoru prilaže se dokaz da se pano može postaviti na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru, izvadak iz katastarskog plana u mjerilu 1:1000, tehnički opis, idejno rješenje o namjeravanom zahvatu u prostoru, posebne uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu, te suglasnosti pravnih osoba s javnim ovlastima na mogućnosti provedbe zahvata u odnosu na postojeće objekte i uređaje komunalne infrastrukture. Dokazom da se građevinu može postaviti na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru u smislu ove odluke,smatra se izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je investitor stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o zakupu, te pisana suglasnost vlasnika ako posebnim zakonom nije određeno drukčije. Članak 23. Idejno rješenje iz članka 22. stavka 3. ove odluke treba sadržavati grafički prikaz prostornih, funkcionalnih, oblikovnih, i prema potrebi, tehničko-tehnoloških obilježja zahvata u prostoru. Idejno rješenje treba izraditi osoba koja je ovlašteni projektant odgovarajuće struke. Članak 24. Odobrenje iz članka 22. stavka 2. ove odluke vrijedi godinu dana od dana njegove pravomoćnosti ako se u tom roku podnese zahtjev za izdavanje akta na temelju kojega se može postaviti reklamni pano prema posebnom propisu o gradnji.

7 Članak 25. Način postavljanja, te vrste reklamnih panoa na površinama koje nisu javne,postavljaju se uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca, i nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Zabranjeno je postavljanje reklamnih panoa suprotno stavku 1. ovoga članka. Članak 26. Zabranjeno je postavljanje reklamnog panoa na zemljištu ili zgradi uz javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz članka 20., odnosno bez odobrenja iz članka 22. stavka 2. ove odluke. 4. OGRADE UZ JAVNU POVRŠINU I NA JAVNOJ POVRŠINI Članak 27. Ograda uz javnu površinu mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa. Bodljikavu žicu, šiljke i slično iznimno se može postaviti kao dopunu postojeće ograde samo iznad visine 190 cm i to tako da ne smeta prolaznicima i da po svom položaju ne predstavlja opasnost od ozljeda. Ogradu uz javnu površinu vlasnik odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice dužan je redovno orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, da ne smeta prolaznicima i prometu i tako da ne predstavlja opasnost za prolaznike. 5. POKRETNE NAPRAVE NA ZEMLJIŠTU UZ JAVNU POVRŠINU Članak 28. Za postavljanje pokretne naprave na zemljištu uz javnu površinu potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca. Pokretna naprava postavlja se tako da svojim položajem i smještajem što bolje zadovolji svrhu i namjenu za koju se koristi. Pokretna naprava može se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta. Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje, veličina naprave, izgled naprave, način uređivanja zauzete površine i vrijeme na koje se postavlja. Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave podnositelj zahtjeva treba priložiti ispravu iz koje proizlazi njegovo pravo na postavljanje takve naprave (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je podnositelj zahtjeva stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o zakupu, pisana suglasnost vlasnika zemljišta). Vlasnik, odnosno korisnik pokretne naprave mora pokretnu napravu držati urednom i ispravnom, te njen okoliš čistim, a sva oštećenja ukloniti u roku od 7 dana od dana oštećenja. Zabranjeno je postavljanje pokretne naprave na zemljištu uz javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

8 Članak 29. Lokacije pokretnih naprava za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica određuju se u skladu s propisima o trgovini posebnom gradskom odlukom. 6. KIOSCI NA ZEMLJIŠTU UZ JAVNU POVRŠINU Članak 30. Kiosci što su sagrađeni, odnosno postavljeni uz javnu površinu moraju biti uredni, estetski oblikovani i u funkciji. Kiosci se grade, odnosno postavljaju na temelju akta sukladno propisima Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. 7. KOMUNALNI OBJEKTI I UREĐAJI U OPĆOJ UPORABI Članak 31. Radi uređenja Grada i lakšeg snalaženja građana na području grada postavljaju se komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi. Članak 32. Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi brigu i održava te objekte dužna ih je održavati urednima i ispravnima te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 3 dana. Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati. Javna rasvjeta Članak 33. Javno prometne površine, pješački i drugi glavni putovi na javnim zelenim površinama osvjetljavaju se javnom rasvjetom. Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova grada i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana. Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana. Fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javne rasvjete mora je redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale žarulje i slično). Članak 34. Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete, te oblike rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela na prostoru kulturnog dobra i zaštićenog dijela prirode potrebno je pribaviti mišljenje nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Spomenici kulture koje odredi zavod iz stavka 1. ovoga članka moraju biti osvijetljeni. Javne telefonske govornice i poštanski sandučići.

9 Članak 35. Javne telefonske govornice postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju, kao što su trgovi, tržnice, robne kuće, bolnice, kolodvori i slični prostori. Poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju te na stambenim zgradama s većim brojem stanova. Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće treba postaviti na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama, te trebaju biti estetski oblikovani. Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe koje obavljaju djelatnost telekomunikacija i poštanskih usluga. Spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti Članak 36. Na području Grada na objekte, zemljišta i druge prostore uz i na javne površine mogu se postavljati spomenici,spomen-ploče,skulpture, i slični predmeti u skladu s ovom odlukom i posebnim propisima. Članak 37. Podizanje spomenika može predložiti udruga, ustanova i slična institucija. Prijedlog za podizanje spomenika podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno. Uz prijedlog za podizanje spomenika mora se priložiti lokacija spomenika, mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju na idejni projekt, idejni projekt, te dokaz da je smještaj spomenika u prostoru moguć prema dokumentima prostornog uređenja. Ako se predlaže postaviti spomenik na objekt ili zemljište koji su vlasništvo druge fizičke ili pravne osobe, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu. Osoba iz stavka 1. ovoga članka u prijedlogu za podizanje spomenika mora navesti način na koji će osigurati financijska sredstva za gradnju i podizanje spomenika, te uređenje okoliša spomenika. Članak 38. O podizanju i uklanjanju spomenika odlučuje Gradsko vijeće Grada Klanjca. Ako se radi o postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili sjećanje na osobu ili događaj iz javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske, Jedinstveni upravni odjel dužan je pribaviti potrebna mišljenja nadležnih institucija i tijela. Članak 39. Za postavljanje ili uklanjanje spomen-ploče, skulpture, sakralnog obilježja i sličnih predmeta uz i na javnu površinu, potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Grada Klanjca, ako posebnim propisima nije drugačije određeno. Zahtjev za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti udruga, ustanova i institucija. Uz zahtjev za postavljanje ili uklanjanje predmeta iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je priložiti elaborat s tehničkim opisom, oznakom lokacije, po

10 potrebi statičkim proračunom i obrazloženje o potrebi postave predmeta, te za sakralno obilježje suglasnost župe na području koje se obilježje postavlja. Prije izdavanja odobrenja za postavljanje ili uklanjanje spomen-ploče,skulpture isličnog predmeta u spomen ili sjećanje na osobu iz javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske, Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca dužan je pribaviti prethodnu suglasnost nadležnih institucija i tijela. Članak 40. Kada se predmet iz članka 36. ove odluke postavlja na objekt ili zemljište koji su vlasništvo druge fizičke ili pravne osobe, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu. Članak 41. Spomenici, spomen-ploče, skulpture, sakralna obilježja i slični predmeti moraju se održavati urednima i zaštititi od uništavanja. Zabranjeno je spomenik, spomen-ploču, skulpturu i sličan predmet prljati, oštećivati, uništavati, pisati ili crtati po njima ili na drugi način nagrđivati njihov izgled. 8. PLOČE S IMENOM NASELJA, ULICE, TRGA I PLOČICE S BROJEM ZGRADE Članak 42. Naselja na području grada moraju biti označena imenom naselja, ulica, trgova, a zgrade moraju biti obilježene brojevima. Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim zakonom. Članak 43. Za označivanje naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s brojem zgrade. Članak 44. Postavljanje ploča s imenima naselja, ulica i trgova, te pločica s brojevima zgrada zabranjeno je bez odobrenja upravnog tijela određenog posebnim propisom o naseljima. Članak 45. Vlasnik zgrade dužan je postaviti na zgradu broj zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade. Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

11 Članak 46. Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članka 42. ove odluke. 9. ZELENILO, DVORIŠTA, VRTOVI I SLIČNE POVRŠINE Članak 47. U cilju uređenja naselja zelene površine i posude s ukrasnim biljem na području grada moraju biti uređene i održavane, postojeća stabla moraju se njegovati i štiti, a posječena zamijeniti novima. Članak 48. Komunalni pogon Grada Klanjca dužan je zelenilo na javnim površinama redovno održavati, obavljati zamjensku sadnju, a ogradu od ukrasne živice uz javnu prometnu površinu redovno održavati i orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu i da ne smeta prometu. Ukrasna živica u tijelu prometnice i zoni raskrižja ne smije biti viša od jednog metra. Članak 49. Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte, livada, neizgrađenih gra- đevinskih zemljišta kao i drugih sličnih površina koje su u kontaktu s javnim površinama, moraju ih održavati na način da trava ne bude viša od 30 centimetara, redovito rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, plijeviti grmlje, rezati suhe grane, te uklanjati stabla koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama. Ako se zelena površina i posude sa ukrasnim biljem uredno ne održavaju komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci. Ukoliko vlasnici odnosno korisnici zelenih površina i posuda sa ukrasnim biljem u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika. 10. AUTOBUSNA STAJALIŠTA, PARKIRALIŠTA, GROBLJA Autobusna stajališta Članak 50. Komunalni pogon Grada Klanjca dužan je sve postavljene nadstrešnice na autobusnim stajalištima držati čistima i urednima. Parkirališta Članak 51. Komunalni pogon Grada Klanjca javna parkirališta mora održavati čistima i urednima. Na javnim parkiralištima mora se održavati red. Groblja

12 Članak 52. Fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio upravljanje grobljima na području Grada mora ih održavati čistima i urednima. Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima i gradskom odlukom o grobljima. 11. PRIGODNO UREĐENJE NASELJA Članak 53. U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija isličnog može se organizirati prigodno uređivanje površina uz poslovne i stambene objekte. Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično. Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Grada Klanjca. Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka vlasnik ili korisnik poslovnog objekta dužan je ukloniti predmete iz stavka 3. ovog članka u roku od 7 dana. III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA Članak 54. Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene. Održavanje i čuvanje nerazvrstanih cesta, te drugi odnosi s tim u vezi, uređuju se posebnom odlukom. Članak 55. Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćavanja javnih površina, dužne su ih redovno čistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje. Vlasnik ili korisnik športskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i zakupac javnih površina koji ih povremeno koriste, obavezni su osigurati čišćenje javnih površina koje služe kao pristup tim objektima ili za postavljanje objekata, tako da budu očišćene u roku od 24 sata nakon završetka priredbe ili vremena korištenja objekta. Članak 56. Na javne površine postavljaju se košare za otpatke. Košare za otpatke postavlja i održava Komunalni pogon grada Klanjca. Košare za otpatke postavljaju se i na drugim mjestima kad je njihovo postavljanje određeno ovom odlukom ili drugim propisima.

13 Članak 57. Mjesto za postavljanje košara za otpatke određuje Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca. Članak 58. Košare za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane. Za postavljanje košara za otpatke mogu se upotrijebiti stupovi, ograde uz nogostupe, slobodnostojeća postolja i javne zelene površine. Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi nagrđivali izgled naselja, objekata ili bi ometale promet. Članak 59. Na javnim se površinama ne smije ostavljati ili na njih bacati bilo kakav otpad ili ih na drugi način oneči- šćivati, a osobito se zabranjuje: 1. bacati ili ostavljati izvan košara i drugih posuda za otpad različit otpad i druge radnje kojima se onečišćuje javna površina; 2. bacati goruće predmete u košare ili druge posude za otpad; 3. oštećivati košare, odnosno posude za otpad ili spremnike za izdvojeno sakupljanje ambalažnog otpada; 4. odlagati građevni i otpadni građevni materijal i postavljati predmete, naprave i strojeve na javne povr- šine bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca; 5. popravljati, servisirati i prati vozila na javnim površinama; 6. ispuštati otpadne vode i gnojnice; 7. bacati reklamne i druge letke iz zrakoplova ili na drugi način; 8. zagađivati i bacati otpad i otpadne tvari u, rijeke, potoke i njihove obale; 9. paliti otpad; 10. ostavljati vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila; 11. obavljati bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javne površine. 1.ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA Članak 60. Komunalni pogon Grada Klanjca dužan je javnoprometne površine održavati čistima i urednima. Javnoprometne površine moraju se redovno čistiti i prati u skladu s programom koji donosi Gradsko vijeće. Izvršavanje programa iz stavka 2. ovoga članka nadzire komunalni redar, te je o tome dužan do kraja ožujka svake godine podnijeti izvješće Gradonačelniku.

14 Članak 61. Izvanredno čišćenje javno prometnih površina određuje Gradonačelnik kada zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga javno prometne površine budu prekomjerno onečišćene. Članak 62. Zabranjeno je crtanje i pisanje raznih poruka i tekstova, po javno prometnim površinama bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, osim prometne signalizacije sukladno posebnim propisima. Članak 63. Vozila što sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati javno prometne površine. Vozila što prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti. Vozač vozila što prevozi papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i drugi rasuti teret mora ga prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način mora osigurati da se materijal ne prosipa po javnoprometnoj površini. Vozila koja se s gradilišta i oranica uključuju u promet moraju imati očišćene kotače. Članak 64. Zabranjeno je na javnoprometnim površinama obavljati bilo kakve radove, osim redovnog održavanja tih površina, bez odobrenja ili suprotno odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca. Članak 65. Za istovar, smještaj i ukrcaj građevnog materijala, podizanje skela, ograda gradilišta, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove može se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javnoprometna površina. Članak 66. Odobrenje za korištenje javnoprometne površine za radove iz članka 65. ove odluke izdaje na zahtjev izvođa- ča ili investitora radova, Jedinstveni upravni odjel grada Klanjca uz prethodno pribavljena mišljenja i suglasnosti prema posebnim propisima. Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se uvjeti, način i vrijeme radova iz članka 65. ove odluke, te iznos naknade za korištenje, osim u slučajevima kada je Grad Klanjec investitor. Zauzimanje javnoprometne površine za postavljanje građevinske skele odobrava se na vrijeme do 6 mjeseci uz mogućnost ponovnog produženja ukoliko to radovi zahtijevaju. Članak 67. Prigodom izvođenja radova navedenih u članku 65. ove odluke izvođač mora osigurati prohodnost pločnika i kolnika. Zauzeti dio javne površine mora ograditi urednom ogradom.

15 Ogradu mora stalno održavati, a od sumraka do svanuća, kao i za magle, mora se propisno označiti i osvijetliti sa više dobro učvršćenih svjetiljki narančaste boje. Izvođač radova mora građevni materijal držati stalno uredno složen i to tako da ne sprečava otjecanje oborinske vode. Članak 68. Za područje naselja Klanjec izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata. Miješanje betona i morta dopušteno je u posudama ili na limovima. Javnoprometna površina ispod skela može se, u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad prizemljem. Prolaz ispod skela mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može prolaziti. Uz vodoravnu, treba osigurati i okomitu zaštitu pročelja. Zaštitni krov prema ulici mora sezati 60 cm ispred pravca skele, a na svim otvorenim stranama mora biti ograđen punom ogradom visine od barem 60 cm. Ako zaštitni krov seže na kolnik, ispod krova se mora ostaviti slobodni prostor u visini od najmanje 4,5 m i to tako da ne ometa odvijanje prometa. Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevne skele, podnositelj zahtjeva dužan ju je odmah ukloniti. Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno prethodnom stavku ovog članka, komunalni redar naredit će uklanjanje građevne skele preko treće osobe na njegov trošak. Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duže vrijeme obustavi, izvođač radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal s javnoprometne površine. Ako se javnoprometna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta, drozga i slič- no), na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana. Članak 69. Zabranjeno je odlagati uz drveće građevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad. Članak 70. Izvođač radova je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalnog redara da mu zauzeta površina više nije potrebna. Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova. Članak 71. Prigodom izvođenja radova iz članka 65. ove odluke izvođač je dužan poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnoprometnih površina: 1. čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnih i drugih materijala, blata i slično, a taloženje kojih je na javnim površinama posljedica izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka; 2. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bise spriječilo stvaranje prašine;

16 3. čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode; 4. deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnim površinama. Članak 72. Za istovar drva, ugljena i sličnog, te za piljenje i cijepanje drva ponajprije treba upotrebljavati dvorište. U slučaju potrebe dio javnoprometne površine može se privremeno upotrijebiti za istovar drva, ugljena i sličnoga, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet. Drva se moraju složiti okomito na rub pločnika, tako da se spriječi kotrljanje na kolnik. Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti s javnoprometne površine najkasnije u roku od 24 sata, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka. Zabranjeno je cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na javnoprometnim površinama. Članak 73. Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, istovar i utovar mogu se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to zabranjeno. Ako se iznimno roba mora istovarivati na javnoprometnu površinu, tada se mora složiti tako da ne smeta prometu i mora se ukloniti odmah, ili najkasnije u roku od 4 sata nakon istovara. Članak 74. Zabranjeno je na javnoprometne površine ispred radnji, prodavaonica iskladišta odlagati ambalažu islično. Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje ili predmete što mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete ostavljati na javnoprometnim površinama. 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA Članak 75. Javne se zelene površine moraju redovno čistiti i održavati u skladu s programom koji donosi Gradsko vijeće. Javne zelene površine održava i čisti komunalni pogon Grada Klanjca, odnosno vlasnici javnih površina kojima ne upravlja Grad. Članak 76. Komunalni pogon grada Klanjca dužan je osobito: - odmah ukloniti pokošenu travu, lišće, grane i slično s javne površine; - ukloniti suhe i slomljene grane na stablima;

17 - redovito orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama, a najmanje na visinu dva metra iznad površine namijenjene prometu pješaka i vozila; - zamijeniti porušena i bolesna stabla novima; - redovno orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama tako da ne zaklanja tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, ne ulazi u slobodne profile kolnika i nogostupa, te ne smanjuje preglednost na raskrižjima i ne smeta zračnim vodovima; - redovito održavati, te zamjenjivati uništene zaštitne stupiće i ograde. Članak 77. Za sječu stabla na javnoj površini potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca. Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se obaveza zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme izvođenja zamjenske sadnje. Ako zbog pomanjkanja prostora zamjenska sadnja nije moguća, zamjena će se izvršiti na najbližoj mogućoj lokaciji. Jedinstveni upravni odjel grada Klanjca može po službenoj dužnosti narediti sječu stabla koje se nalazi na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, ako postoji opasnost da se stablo sruši na javnu površinu, odnosno da samim padom počini štetu za ljude i imovinu. Članak 78. Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje: 1. zaustavljati, parkirati i voziti motorno vozilo na javnoj zelenoj površini (osim vozila koje se koristi za održavanje javnih zelenih površina i potrebne opreme na njima); 2. sjeći, odnosno rezati drvo ili grm bez odobrenja; 3. oštećivati na bilo koji način drvo, grm, cvjetnjak, živicu ili drugo raslinje; 4. upotrebljavati parkovnu opremu u suprotnosti s njenom namjenom; 5. uništavati, uklanjati ili premještati parkovnu opremu ili pisati grafite po njoj; 6. prekrivati tlo asfaltom, betonom i drugim za vodu nepropusnim materijalom u blizini drveća; 7. bacati otpatke ili na drugi način onečišćavati javnu zelenu površinu; 8. vezati bicikle, motore, prikolice islično za drveće, grmlje i parkovnu opremu; 9. odlagati građevni materijal, sol, glomazni otpad, šutu, ulje, boju i slično na javnoj zelenoj površini; 10. lijepiti ili na drugi način pričvršćivati plakat po stablu ili parkovnoj opremi; 11. rezati ili na drugi način prekidati korijen stabla debljine veće od 3 cm; 12. polagati podzemne instalacije na javnoj zelenoj površini bez odobrenja na udaljenosti od ruba debla manjoj od dva metra; 13. kopati ili odvoziti zemlju, pijesak, humus i slično na javnoj zelenoj površini; 14. prati,servisirati vozilo i slično na javnoj zelenoj površini; 15. ispuštati otpadne vode i gnojnice 16. obavljati druge radnje koje bi devastirale javnu zelenu površinu. Članak 79. Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode vrijede propisi o zaštiti prirode.

18 IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA Članak 80. Javne se površine na području grada koriste u skladu s njihovom namjenom. 1 POSTAVLJANJE NAPRAVA, KIOSKA, PRIVREMENIH GRAĐEVINA I NADSTREŠNICA NA JAVNIM POVRŠINAMAI PRIGODNO UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA Članak 81. Pokretne naprave, kiosci, privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu i namjenu za koju se koriste. Naprave i objekti iz stavka 1. ovoga članka mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta. Pojedina mjesta na javnim površinama na kojima je odobreno privremeno postavljanje stolova, stolica, suncobrana i slično, radi organiziranja otvorenih terasa, moraju biti ograđena pokretnim ogradama ili posudama sa ukrasnim biljem. Postavljanjem, odnosno građenjem naprava i objekata iz stavka 1. ovoga članka ne smije se sprečavati ili otežavati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa, te uništavati javne zelene površine. Smještaj naprava i objekata iz stavka 1. ovoga članka u blizini križanja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smiju smanjivati preglednost i odvijanje prometa. Način postavljanja pokretnih naprava i kioska na javnim površinama određuje na zahtjev Jedinstveni upravni odjel. Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama suprotno stavku 6. ovoga članka. Vlasnici pokretnih naprava, kioska, privremenih građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu moraju ih držati urednima i ispravnima, te redovno čistiti njihov okoliš. Članak 82. Za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javne površine, postupak dodjele lokacije, visinu i način plaćanja naknade te drugi odnosi s tim u vezi uređuju se posebnim gradskim propisom. Lokacije za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javne površine za djelatnost trgovine na malo određuju se u skladu s propisima o trgovini posebnim gradskim odlukama na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca. Na javnim površinama zabranjeno je izlaganje i nuđenje robe radi prodaje pokretnim prodavačima ili na drugi način na mjestima koja nisu za to određena odlukom iz stavka 2. ovoga članka. Pokretne naprave na javnim površinama.

19 Članak 83. Za postavljanje pokretne naprave na javnu površinu potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Grada Klanjca. Pokretna naprava postavlja se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispuni svrhu i namjenu za koju se koristi. Pokretna naprava može se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta. Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje, veličina naprave, izgled naprave, način uređivanja zauzete površine i vrijeme na koje se postavlja. Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave potrebno je priložiti skicu pokretne naprave i tehnički opis. Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka će se donijeti nakon što se zaključi ugovor o plaćanju naknade u skladu s gradskim propisom o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Zabranjeno je postavljanje pokretne naprave na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka. Kiosci, privremena građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija i nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu na javnim površinama Članak 84. Kiosk, privremena građevina za potrebe sajma i javne manifestacije i nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu postavljaju se na javne površine u skladu rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca, ako posebnim propisom nije određeno drugačije. Za namjeravanu gradnju, odnosno postavljanje na javnim površinama objekata i građevina iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ishoditi prethodno odobrenje Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju. Zabranjeno je postavljanje kioska, privremene građevine za potrebe sajma i javne manifestacije, te nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu na javnim površinama bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1., odnosno bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 2. ovoga članka. Prigodno uređivanje javnih površina. Članak 85. U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnoga može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina. Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekta, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično. Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca. Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka predmeti se moraju ukloniti najkasnije u roku od 7 dana.

20 2 POSTAVLJANJE REKLAMA NA JAVNIM POVRŠINAMA Članak 86. Reklama na javnoj površini svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojom mora se uklopiti u postojeće okruženje, ne smije ugrožavati sigurnost prometa, niti zaklanjati postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju. Reklama se ne može postavljati na javne površine unutar drvoreda, unutar skupine stabala, grmlja, živice, unutar parkova, trgova, dječjih igrališta i zaštićenih spomenika parkovne arhitekture. Reklama može biti osvijetljena. Vlasnik reklame dužan ju je držati urednom i ispravnom. Vlasnik reklamnog panoa dužan je na reklami istaknuti naziv tijela koje je izdalo odobrenje za postavljanje, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i rok na koji je postavljanje odobreno. Ako reklamni pano nema nalijepljenu reklamnu poruku njegov ga je vlasnik dužan prekriti plakatom bijele boje na način da podaci iz stavka 5. ovoga članka ostanu vidljivi. Članak 87. Za postavljanje reklamnog panoa površine manje od 12,00 m² na javnu površinu potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Grada Klanjca. Zahtjevu za izdavanje odobrenja podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se pano postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće panoe i opis priključka na elektromrežu, te dokaz o pravu na korištenje javne površine (ugovor o naknadi javne površine). U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled panoa, vrijeme na koje se pano postavlja i drugi uvjeti. Odredbe članka od 20. do 23. ove odluke odgovarajuće se primjenjuju na namjeravano postavljanje reklamne površine manje od 12,00 m2. Članak 88. Reklamni pano reklamne površine 12,00 m² i više postavlja se na javnu površinu na temelju akta izdanog sukladno Zakonu o gradnji. Za namjeravano postavljanje na javnoj površini reklame površine 12,00 m² i više potrebno je ishoditi prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca. Odredbe članaka od 20. do 23. ove odluke odgovarajuće se primjenjuju na namjeravano postavljanje reklame površine 12,00 m² i više na javnoj površini. Članak 89. Zabranjeno je postavljanje reklame na javnoj površini bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz članka 87. stavaka 1. i 3. i članka 88. stavka 2. Članak 90. Način postavljanja reklame na javnim površinama prema njihovoj veličini, tipu i namjeni, te lokacije za postavljanje na javnim površinama određuje Jedinstveni upravni odjel grada Klanjca.

21 Zabranjeno je postavljanje reklame na javnim površinama suprotno pravilniku iz stavka 1. ovoga članka. Članak 91. Za postavljanje reklame na javnoj površini plaća se naknada koju određuje Gradsko Vijeće ovisno o zoni u kojojse reklama postavlja, o njezinoj veličini, tipu i namjeni. Podnositelj zahtjeva i gradonačelnik Grada Klanjca, odnosno osoba koju on ovlasti,sklapaju ugovor o plaćanju naknade. Ugovor iz stavka 2. ovoga članka sklapa se prije izdavanja odobrenja iz članka 87.stavaka 1. i 3., odnosno članka 88. stavka 2. ove odluke. Članak POSTAVLJANJE KOMUNALNIH OBJEKATA I UREĐAJAU OPĆOJ UPORABI NAJAVNOPROMETNE POVRŠINE Članak 93. Postavljanje komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi na javnoprometnim površinama odobrava Jedinstveni upravni odjel grada Klanjca, ako ovom odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno. Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi moraju biti postavljeni na javne površine na način da ne ugrožavaju sigurnost prometa, ljudi i imovine. Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka prilaže se izvadak iz katastarskog plana, opis i idejno rješenje namjeravanog zahvata u prostoru. U postupku rješavanja zahtjeva za postavljanje komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi na prostoru kulturnog dobra i zaštićenog dijela prirode potrebno je pribavitisuglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u slučajevima predviđenim zakonom. Zabranjeno je postavljanje komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi na javnoprometne površine bez odobrenja ilisuprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka. Iznimno, postupak za izdavanje rješenja za postavljanje spomenika, spomen-ploča, skulptura i sličnih predmeta, provodi se na način utvrđen člancima od 36. do 39. ove odluke. 4 PARKIRANJE I ZAUSTAVLJANJE VOZILA NA JAVNOPROMETNIM POVRŠINAMA Članak 94. Na području se Grada javnoprometne površine koriste za zaustavljanje i parkiranje vozila u skladu s odlukom o prometu na području grada Klanjca. Na javnim se površinama ne smiju ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti (oštećena u sudaru, neregistrirana, neispravna i slično). 5 KORIŠTENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA Članak 95. Za postavljanje objekata, uređaja i naprava, te obavljanje bilo kakvih radova, osim radova redovnog održavanja, na javnim zelenim površinama, potrebno je odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca.

22 Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se lokacija za postavljanje, izgled objekta, uređaja ili naprave što se postavlja, način uređivanja zauzete površine i vrijeme na koje se postavlja, odnosno lokacija na kojojse radovi obavljaju, vrsta radova, uvjeti za izvođenje radova, te obveza i način očuvanja isanacije javne zelene površine nakon završetka radova koje odredi Jedinstveni upravni odjel grada Klanjca.. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva treba priložiti skicu lokacije izrađenu na kopiji katastarskog plana i tehnički opis, idejno rješenje, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se objekt, uređaj ili naprava postavlja, odnosno na kojem se izvode radovi (mikrolokacija), te dokaz o pravu na korištenje javne zelene površine za postavljanje objekta, uređaja ili naprave (ugovor o zakupu). Odobrenje o postavljanju objekta, uređaja ili naprave će se donijeti nakon što se zaključi ugovor o plaćanju naknade za korištenje javne zelene površine. Zabranjeno je postavljanje objekta, uređaja ili naprave na javnu zelenu površinu, odnosno obavljanje bilo kakvih radova na njoj, osim radova redovnog održavanja, bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka. Članak 96. Za postavljanje parkovne opreme potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca. Pod parkovnom opremom u smislu ove odluke smatra se pješčanik, ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak, slične naprave za igru djece, klupa,stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, košarice za smeće i slično. U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled opreme i drugi uvjeti od značenja za izgled i uređenost javne zelene površine. Za uklanjanje parkovne opreme potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca. Klupe i stolovi mogu se ukloniti ako su dotrajali i oštećeni. Članak 97. Prigodom gradnje objekata, oko kojih je predviđena gradnja zelene površine, izvođač je dužan, u pravilu, sa- čuvati postojeća stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu, te ih zaštititi na način da se deblo do početka krošnje obloži oplatama koje od ruba debla moraju biti udaljene najmanje 50 centimetara. Prigodom pripremanja radova iz stavka 1. ovoga članka treba odvojiti humusni sloj od ostale zemlje i sačuvati ga za uređivanje zelene površine oko novoga građevinskog objekta, na taj način da se humusni sloj odvoji od tla i složi na pogodno mjesto na kojem neće biti pomiješan s ostalom zemljom, odnosno građevinskim otpacima. Članak 98. Bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela grada Klanjca na javnoj zelenoj površini zabranjeno je osobito: 1. prekopavati javne zelene površine; 2. postavljati bilo kakve objekte, naprave, reklamne panoe, parkovnu opremu i opremu dječjih igrališta i slično; 3. odlagati građevni materijal; 4. sjeći i saditi bilje.