EUROPSKA KOMISIJA GLAVNA UPRAVA ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE GLAVNA UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "EUROPSKA KOMISIJA GLAVNA UPRAVA ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE GLAVNA UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ"

Транскрипт

1 EUROPSKA KOMISIJA GLAVNA UPRAVA ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE GLAVNA UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ Bruxelles, 20. ožujka REV2 Zamjenjuje obavijest REV1 objavljenu 1. veljače OBAVIJEST SUDIONICIMA POVLAČENJE UJEDINJENE KRALJEVINE I PRAVO EU-A O HRANI TE PRAVILA EU-A O SUSTAVIMA KVALITETE 1 Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. To znači da će od 30. ožujka u 00:00 prema srednjoeuropskom vremenu ( datum povlačenja ) 2 Ujedinjena Kraljevina biti treća zemlja. 3 Priprema za povlačenje nije samo pitanje EU-a i nacionalnih tijela nego i privatnih subjekata. S obzirom na neizvjesnost oko ratifikacije Sporazuma o povlačenju, sve zainteresirane strane, a posebno gospodarski subjekti, podsjećaju se na pravne posljedice koje treba uzeti u obzir kad Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja. Podložno prijelaznom razdoblju predviđenom u Sporazumu o povlačenju, 4 od datuma povlačenja pravo EU-a o hrani 5 i pravila EU-a o sustavima kvalitete više se ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu. Najvažnije su posljedice toga sljedeće: Uključujući zaštićene oznake izvornosti (ZOI), zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP), oznaku zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina (OZP) te zajamčeno tradicionalne specijalitete (ZTS). U skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom može jednoglasno odlučiti da se Ugovori prestaju primjenjivati od kasnijeg datuma. Treća zemlja je zemlja koja nije država članica EU-a. Usp. dio četvrti Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL C 66 I, , str. 1.). Vidjeti članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, , str. 1.). Ova se obavijest odnosi i na pravila EU-a o ekološkoj proizvodnji. Ova se obavijest ne odnosi na uvoz u Uniju osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla nekomercijalnog karaktera koje su dio putničke prtljage ili su poslane kao male pošiljke privatnim osobama, ili su naručene na daljinu (primjerice poštom, telefonom ili preko interneta) i isporučuju se potrošaču (vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 206/2009 od 5. ožujka o uvozu u Zajednicu osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 136/2004, SL L 77, , str. 1.). Više informacija o potonjem pitanju dostupno je u Obavijesti o putovanju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine nakon

2 1. OZNAČIVANJE HRANE I INFORMIRANJE O HRANI, OZNAKE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE Pravom EU-a o hrani usklađuje se označivanje hrane koja se stavlja na tržište EU-a. Primjenjiva pravila posebno su sadržana u sljedećim zakonodavnim aktima EU-a: Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada o informiranju potrošača o hrani; 7 Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani; 8 Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti; 9 Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje 10 i Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ 11 ; Uredba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda; 12 Sektorsko zakonodavstvo EU-a o hrani koje se odnosi na označivanje hrane i informiranje, kao npr. zakonodavstvo o jakim alkoholnim pićima, 13 medu, 14 ekstraktima kave i ekstraktima cikorije, 15 kakau i čokoladnim proizvodima povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ( Ova se obavijest odnosi i na hranu koja potječe s Kanalskih otoka i Otoka Mana (Uredba Vijeća (EEZ) br. 706/73 od 12. ožujka u vezi s postupcima Zajednice koji se primjenjuju na Kanalske otoke i Otok Man za trgovinu poljoprivrednim proizvodima, SL L 68, , str. 1.). SL L 304, , str. 18. SL L 404, , str. 9. SL L 181, , str. 35. SL L 268, , str. 1. SL L 268, , str. 24. SL L 347, , str Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, SL L 39, , str. 16. Direktiva Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca o medu (SL L 10, , str. 47.). Direktiva 1999/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije, SL L 66, , str

3 namijenjenima prehrani ljudi, 16 određenim šećerima, 17 voću i povrću te prerađevinama voća i povrća, 18 voćnim sokovima, 19 voćnim džemovima, želeima i marmeladama 20 te određenim mliječnim proizvodima; 21 Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda. 22 Propisi EU-a o označivanju hrane primjenjuju se na svu hranu stavljenu na tržište EU-a, neovisno o njezinu mjestu proizvodnje. Od datuma povlačenja hrana stavljena na tržište EU morat će biti u skladu s tim pravilima u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 178/2002. Slijedom toga, u nekim slučajevima pravom EU-a o hrani mogu se zahtijevati određene promjene u označivanju hrane stavljene na tržište EU-27 od datuma povlačenja zbog činjenice da će Ujedinjena Kraljevina biti treća zemlja od datuma povlačenja. Primjeri uključuju sljedeće: obvezno navođenje podrijetla prehrambenog proizvoda, prema potrebi; 24 obvezno označivanje imena ili naziva i adrese uvoznika hrane iz Ujedinjene Kraljevine u EU-27; Direktiva 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi, SL L 197, , str. 19. Direktiva Vijeća 2001/111/EZ od 20. prosinca o određenim šećerima namijenjenim prehrani ljudi, SL L 10, , str. 53. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća, SL L 157, , str. 1. Direktiva Vijeća 2001/112/EZ od 20. prosinca o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi, SL L 10, , str. 58. Direktiva Vijeća 2001/113/EZ od 20. prosinca o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim prehrani ljudi, SL L 10, , str. 67. Direktiva Vijeća 2001/114/EZ od 20. prosinca o određenim vrstama ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za prehranu ljudi, SL L 15, , str. 19. SL L 189, , str. 1. Pojam stavljanje na tržište definiran je u članku 3. stavku 8. Uredbe (EZ) br. 178/2002: stavljanje na tržište znači držanje hrane ili hrane za životinje s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve. Vidjeti npr. oznake uzgojeno u EU-u i uzgojeno izvan EU-a u skladu s člankom 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, ili označivanje meda kao mješavina meda iz EU-a ili mješavina meda koji nije iz EU-a (članak 2. stavak 4. točka (a) Direktive Vijeća 2001/110/EZ). Članak 8. stavak 1. i članak 9. stavak 1. točka (h) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada o informiranju potrošača o hrani (SL L 304, , str. 18.). 3

4 obvezne oznake zdravstvene ispravnosti ili identifikacijske oznake u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 853/2004. Od datuma povlačenja oznaka zdravstvene ispravnosti 26 i identifikacijska oznaka 27 više neće sadržavati kraticu EZ, koja je rezervirana za objekte koji se nalaze u EU-u, već ime zemlje (puno ime ili dvoslovna oznaka ISO) u kojoj se objekt nalazi te broj odobrenja tog objekta. 30 Subjektima u poslovanju s hranom preporučuje se da procijene potrebu mogućih izmjena u označivanju hrane stavljene na tržište u EU-27 od datuma povlačenja. Napomena: Ako je određeni prehrambeni proizvod stavljen na tržište EU-27 prije datuma povlačenja, tj. ako se - držao u EU-27 s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije; ili je - prodan, distribuiran ili drugim oblicima prenesen u EU te zalihe hrane mogu se nastaviti prodavati, distribuirati ili prenositi u EU-27 od datuma povlačenja bez potrebe za izmjenama u označivanju. 32 To je potrebno procijeniti za svaki pojedinačni proizvod. Ne odnosi se, primjerice, na vrstu proizvoda. 2. SASTOJCI HRANE, SASTAV HRANE, KONTAMINANTI I MAKSIMALNE RAZINE OSTATAKA; MATERIJALI KOJI DOLAZE U DODIR S HRANOM U skladu s materijalnim pravom EU-a o hrani, određena hrana ne smije se stavljati na tržište osim ako ju je odobrila Komisija (npr. prehrambeni aditivi 33, prehrambene Odjeljak I. poglavlje III. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004. Odjeljak I. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004. Odjeljak I. poglavlje III. točka 3. podtočka (c) Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004. Odjeljak I. dio B točka 8. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004. Proizvodi dobiveni od životinja mogu se označiti (oznaka zdravstvene ispravnosti ili identifikacijska oznaka) u skladu s pravom EU-a te dodatno u skladu sa zahtjevima treće zemlje. Međutim, pravom EU-a ne dopušta se označivanje proizvoda dvjema oznakama na temelju prava EU-a kojima bi se objekt predstavljao kao objekt s poslovnim nastanom u EU-u i u trećoj zemlji. Vidjeti definiciju u članku 3. stavku 8. Uredbe (EZ) br. 178/2002: stavljanje na tržište znači držanje hrane ili hrane za životinje s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve. Na primjer, sukladnost proizvoda u pogledu njegova podrijetla iz EU-a ili kontaktne točke proizvođača u EU-u. Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o prehrambenim aditivima (SL L 354, , str. 16.). 4

5 arome 34, arome dima 35, vitamini i minerali koji se koriste u hrani 36, uključujući u dodacima prehrani 37 i svoj novoj hrani 38 ) ili ako je pojedinačnom podnositelju zahtjeva izdano odobrenje Komisije (npr. za genetski modificiranu hranu 39 ). Određena hrana podliježe posebnim zahtjevima u pogledu sastava hrane 40, a pravom EU-a o hrani utvrđena su ograničenja kontaminanata i maksimalne razine ostataka aktivnih tvari 43. Materijali koji dolaze u dodir s hranom koji se stavljaju na tržište EU-a podliježu pravilima EU-a 44, a određeni materijali koji dolaze u dodir s hranom podliježu određenim posebnim mjerama. Pravo EU-a o sastojcima hrane i sastavu hrane, kao i pravo EU-a kojim se utvrđuju granične vrijednosti za kontaminante i ostatke u hrani, primjenjuje se na svu hranu stavljenu na tržište EU-a, neovisno o njezinu mjestu proizvodnje. Isto se primjenjuje na materijale koji dolaze u dodir s hranom Uredba (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani (SL L 354, , str. 34.). Uredba (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga o aromama dima koje se uporabljuju ili su namijenjene za uporabu u ili na hrani (SL L 309, , str. 1.). Uredba (EZ) 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani, SL L 404, , str. 26. Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, , str. 51.). Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 327, , str. 1.). Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, , str. 1.). Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (SL L 181, , str. 35.). Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (SL L 37, , str. 1.). Direktiva 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (SL L 164, , str. 45.). Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (SL L 70, , str. 1.); Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla (SL L 152, , str. 11.). Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 338, , str. 4.). Nadalje, pravom EU-a za određene poljoprivredne proizvode podrijetlom iz trećih zemalja predviđene su najviše dopuštene razine radioaktivnog cezija, koje se kontroliraju pri uvozu u EU; vidjeti Uredbu Vijeća (EZ) br. 733/2008 od 15. srpnja o uvjetima koji uređuju uvoz poljoprivrednih proizvoda 5

6 3. ZAHTJEV DA SUBJEKTI U POSLOVANJU S HRANOM I NOSITELJI ODOBRENJA ILI NJIHOVI PREDSTAVNICI MORAJU IMATI POSLOVNI NASTAN U EU-U; PODNOŠENJE ZAHTJEVÂ ZA ODOBRENJE EU-A PREKO DRŽAVE ČLANICE EU-A U skladu s pravom EU-a o hrani, u nekim slučajevima subjekti u poslovanju s hranom, nositelji odobrenja ili njihovi predstavnici moraju imati poslovni nastan u EU-u. Primjeri uključuju sljedeće: člankom 4. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje zahtijeva se da podnositelj zahtjeva za odobrenje EU-a ili njegov predstavnik imaju poslovni nastan u EU-u, člankom 15. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom zahtijeva se da, u pogledu materijala i predmeta koji još nisu u dodiru s hranom, proizvođač, prerađivač ili prodavatelj koji je odgovoran za stavljanje na tržište imaju poslovni nastan u EU-u. 46 Od datuma povlačenja poslovni nastan u Ujedinjenoj Kraljevini više nije u skladu s tim zahtjevima. U skladu s pravom EU-a o hrani, u nekim slučajevima odobrenja EU-a uključuju obvezu podnošenja dokumentacije za odobrenje putem nadležnog tijela države članice EU-a. Primjeri uključuju sljedeće: člankom 9. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom zahtijeva se da se zahtjevi za odobrenje tvari podnose putem nadležnog tijela države članice EU-a, člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje zahtijeva se da se zahtjevi za odobrenje šalju Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) putem nadležnog tijela države članice. Od datuma povlačenja više neće biti moguće podnijeti zahtjev putem nadležnog tijela Ujedinjene Kraljevine. podrijetlom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu (SL L 201, , str. 1.); Uredba Komisije (EZ) br. 1609/2000 od 24. srpnja o utvrđivanju popisa proizvoda izuzetih iz primjene Uredbe Vijeća (EEZ) br. 737/90 o uvjetima za uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu (SL L 185, , str. 27.) i Uredba Komisije (EZ) br. 1635/2006 od 6. studenoga o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 737/90 o uvjetima za uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu (SL L 306, , str. 3.). 46 Isti ili slični zahtjevi utvrđeni su sektorskim zakonodavstvom o materijalima koji dolaze u dodir s hranom. U pogledu keramičkih proizvoda koji dolaze u dodir s hranom vidjeti članak 2.a stavak 1. Direktive Vijeća 84/500/EEZ od 15. listopada o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na keramičke proizvode koji dolaze u dodir s hranom, SL L 277, , str

7 4. PRAVILA ZA PROIZVODNJU HRANE/PRAVILA O HIGIJENI HRANE, OZRAČIVANJE HRANE, EKOLOŠKA PROIZVODNJA, MATERIJALI KOJI DOLAZE U DODIR S HRANOM Pravom EU-a o hrani utvrđena su pravila za proizvodnju hrane u EU-u i u trećim zemljama, ako se ta hrana stavlja na tržište EU-a. Pravom EU-a o hrani također su predviđene posebne kontrole pri ulasku hrane u EU Hrana životinjskog podrijetla 47 Od datuma povlačenja zabranjen je uvoz hrane životinjskog podrijetla iz Ujedinjene Kraljevine u EU-27, osim ako su ispunjeni određeni zahtjevi, uključujući sljedeće: Komisija je Ujedinjenu Kraljevinu uvrstila na popis za potrebe javnog zdravlja 48 i zdravlja životinja 49. Za uvrštenje na popis trećih zemalja primjenjuju se članak 6. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 853/ , članak 11. Uredbe (EZ) br. 854/2004 i članak 8. Direktive Vijeća 2002/99/EZ. Objekt u Ujedinjenoj Kraljevini iz kojeg je hrana otpremljena i u kojem je proizvedena ili pripremljena, Komisija je uvrstila na popis za potrebe javnog zdravlja. Za uvrštenje na popis objekata primjenjuju se članak 6. stavak 1. točka (b) podtočka i. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i članak 12. Uredbe (EZ) br. 854/2004. Komisija je Ujedinjenu Kraljevinu uvrstila na popis zemalja s planom praćenja ostataka odobrenim u skladu s Direktivom 96/23/EZ 51 za životinje i proizvode životinjskog podrijetla navedene u toj direktivi. Za uvrštenje na popis trećih zemalja primjenjuje se poglavlje VI. Direktive 96/23/EZ. Uvezena hrana ispunjava sve higijenske zahtjeve za hranu utvrđene člancima od 4. do 6. Uredbe (EZ) br. 852/ te člancima 3., 4., 5., 7. i 8. Uredbe (EZ) Za mješovite proizvode (tj. hranu namijenjenu za prehranu ljudi koja sadržava i prerađene proizvode životinjskog podrijetla i proizvode biljnog podrijetla) utvrđena su posebna pravila Odlukom Komisije 2007/275/EZ od 17. travnja o popisu životinja i proizvoda koji podliježu kontroli na graničnim inspekcijskim postajama na temelju direktiva Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ (SL L 116, , str. 9.) i Uredbom Komisije (EU) br. 28/2012 od 11. siječnja o utvrđivanju zahtjeva za certificiranje uvoza i provoza kroz Uniju za određene mješovite proizvode i o izmjeni Odluke 2007/275/EZ i Uredbe (EZ) br. 1162/2009 (SL L 12, , str. 1.). Članak 11. Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, , str. 206.). Članak 8. Direktive Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 18, , str. 11.). Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, , str. 55.). Direktiva Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (SL L 125, , str. 10.). Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja o higijeni hrane (SL L 139, , str. 1.). 7

8 br. 853/ Mogućnost nacionalnih mjera za postizanje higijenskih standarda EU-a o hrani ( odredbe o fleksibilnosti ) u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004, člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 854/2004 više se ne primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu. Subjekti u poslovanju s hranom koji uvoze proizvode životinjskog podrijetla osiguravaju da se uvoz obavlja isključivo ako se poštuju prethodno navedeni uvjeti 54. Od datuma povlačenja ti se temeljni zahtjevi kontroliraju po ulasku u EU-27 primjenom obveznih graničnih kontrola na prvom mjestu ulaska na područje Unije: ta hrana može ući u EU-27 samo preko odobrenih graničnih inspekcijskih postaja 55, svaka pošiljka po dospijeću se podvrgava dokumentacijskoj i identifikacijskoj kontroli, kao i fizičkim kontrolama koje se provode u odgovarajućim vremenskim razmacima 56, svaka pošiljka mora biti popraćena certifikatom u skladu sa zakonodavstvom EUa o hrani U pogledu provoza proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne države članice EU-27 preko treće zemlje u drugu državu članicu EU-27 primjenjuje se sljedeće: ti proizvodi mogu ponovno ući u EU-27 samo preko odobrene granične inspekcijske postaje; svaka pošiljka podvrgava se jednostavnoj dokumentacijskoj kontroli kojom se provjerava potječu li proizvodi zaista iz EU ; Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, , str. 55.). Članak 6. stavci od 1. do 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004. Odluka Komisije 2009/821/EZ od 28. rujna o sastavljanju popisa odobrenih graničnih inspekcijskih postaja, o utvrđivanju određenih pravila o inspekcijskim pregledima koje provode veterinarski stručnjaci Komisije te o utvrđivanju veterinarskih jedinica u okviru Traces-a (SL L 296, , str. 1.). Ovisno o hrani o kojoj je riječ, vidjeti Odluku Komisije 94/360/EZ od 20. svibnja o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koji se unose iz trećih zemalja (SL L 158, , str. 41.). Članak 14. Uredbe (EZ) br. 854/2004. Članak 9. Direktive Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 18, , str. 11.). Članak 6. stavak 1. Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (SL L 395, , str. 13.) i članak 7. stavak 1. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (SL L 224, , str. 29.). 8

9 Te se odredbe primjenjuju bez obzira na uvjete koje bi Ujedinjena Kraljevina mogla zahtijevati za provoz na svojem državnom području Hrana neživotinjskog podrijetla Za razliku od hrane životinjskog podrijetla, uvoz hrane neživotinjskog podrijetla ne podliježe zahtjevu za uvrštenje na popis trećih zemalja i objekata. 60 Države članice EU-a provode redovite službene kontrole uvezene hrane neživotinjskog podrijetla. Te su kontrole organizirane na temelju višegodišnjeg nacionalnog plana kontrole i uzimajući u obzir moguće rizike. Kontrole obuhvaćaju sve aspekte zakonodavstva o hrani. U slučaju poznatog ili novog rizika mogu se primjenjivati pravila EU-a kojima se osigurava povećana razina službenih kontrola na određenim mjestima ulaska u Uniju 61. Osim toga, kako bi se osigurala fitosanitarna zaštita 27 država članica EU-a, primjenjuju se sljedeća fitosanitarna pravila EU-a: zabranjen je uvoz gomolja vrste Solanum L. (merkantilni krumpir) i njihovih križanaca 62. Za iznimke primjenjuje se dio A točka 12. Priloga III. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ, uvoz određenog voća i povrća podliježe posebnim zahtjevima, 63 za uvoz hrane s popisa u Prilogu V. Direktivi 2000/29/EZ (neke od tih vrsta hrane podliježu zahtjevima u pogledu uvoza navedenima u prethodnoj točki) zahtijeva se fitosanitarni certifikat. Ta hrana podliježe 100 %-tnim dokumentacijskim kontrolama na mjestu ulaska. Također podliježe identifikacijskoj i fizičkoj kontroli, iako se one provode u određenim minimalnim vremenskim razmacima, ovisno o riziku koji ta hrana predstavlja Uz iznimku klica, na koje se primjenjuje poseban režim (vidjeti Uredbu (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka o odobravanju objekata za proizvodnju klica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 68, , str. 24.). Uredba Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ (SL L 194, , str. 11.). Dio A točka 12. Priloga III. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja godine o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 169, , str. 1.). Dio A Priloga IV. Direktivi 2000/29/EZ. Članak 13.a Direktive 2000/29/EZ. 9

10 4.3. Ozračena hrana Hrana podvrgnuta ionizirajućem zračenju uređena je pravom EU-a. 65 Od datuma povlačenja uvoz ozračene hrane iz Ujedinjene Kraljevine u EU-27 zabranjen je, osim ako je Komisija uvrstila na popis objekte za ozračivanje u Ujedinjenoj Kraljevini. Za uvrštenje na popis trećih zemalja primjenjuje se članak 9. stavak 2. Direktive 1999/2/EZ Materijali i predmeti od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom U skladu s pravom EU-a, nositelji odobrenja izvješćuju Komisiju o postrojenjima za reciklažu ili proizvodnju u trećim zemljama u kojima se primjenjuje postupak recikliranja materijala i predmeta od plastike odobren u skladu s Uredbom (EZ) br. 282/ Proizvodi označeni izrazima koji se odnose na ekološki način proizvodnje ( ekološki proizvodi ); certifikati za ekološku proizvodnju U skladu s Uredbom (EZ) br. 834/ samo proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve te uredbe mogu biti označeni izrazima koji označavaju ekološki način proizvodnje (npr. ekološki, bio, eko itd.) ili ekološkim logotipom EU-a. U skladu s člankom 29., člankom 27. stavkom 4. i člankom 2. točkom (n) Uredbe (EZ) br. 834/2007, kontrolna tijela i kontrolne ustanove država članica EU-a odgovorni su za izdavanje pisanih dokaza (certifikata) potrebnih subjektima za stavljanje takvih proizvoda na tržište EU-a. Za ekološki proizvod iz države članice EU-27 koji se stavlja na tržište u EU-27 od datuma povlačenja, certifikati koje izdaju kontrolna tijela i kontrolne ustanove u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 29. Uredbe (EZ) br. 834/2007 više nisu valjani. Od datuma povlačenja uvoz ekoloških proizvoda iz Ujedinjene Kraljevine na tržište EU-27 podlijegat će pravilima utvrđenima u glavi VI. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Zbog toga je potrebno da proizvod koji se uvozi u EU kao ekološki proizvod bude praćen certifikatom koji izdaje tijelo koje je priznato u skladu s člankom 32. stavkom 2. (za uvoz sukladnih proizvoda) ili člankom 33. stavkom 3. (za uvoz proizvoda s ekvivalentnim jamstvima) Uredbe (EZ) br. 834/ Bez tog certifikata proizvodi iz Ujedinjene Kraljevine ne mogu se uvoziti na tržište EU-27 kao ekološki proizvodi Direktiva 1999/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače o usklađivanju zakonodavstava država članica o hrani i sastojcima hrane podvrgnutima ionizirajućem zračenju (SL L 66, , str. 16.). Članak 10. stavak 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2008 od 27. ožujka o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom (SL L 86, , str. 9.). Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, , str. 1.). Više nije moguće uvrštenje na popis Ujedinjene Kraljevine u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 (članak 8. stavak 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 10

11 Napomena: Ako je određeni ekološki proizvod već stavljen na tržište EU-27 prije datuma povlačenja, tj. ako se - držao u EU-27 s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije; ili - prodan, distribuiran ili drugim oblicima prenesen u EU te zalihe proizvodâ mogu se nastaviti prodavati, distribuirati ili prenositi u EU-27 od datuma povlačenja na temelju certifikata koji izdaju kontrolna tijela i kontrolne ustanove u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 29. Uredbe (EZ) br. 834/2007. To je potrebno procijeniti za svaki pojedinačni proizvod. Ne odnosi se, primjerice, na vrstu proizvoda. Ekološki proizvodi iz treće zemlje koja nije Ujedinjena Kraljevina mogu se od datuma povlačenja i dalje stavljati na tržište EU-27 kao ekološki proizvodi na temelju certifikata koje izdaju tijela trenutačno priznata u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za dotičnu treću zemlju, uključujući i ako je priznato tijelo tijelo s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini PRAVILA EU-A O SUSTAVIMA KVALITETE Sustavima kvalitete EU-a štite se nazivi određenih proizvoda kako bi se promicala njihova jedinstvena obilježja povezana s njihovim zemljopisnim podrijetlom te tradicionalnim znanjem i iskustvom. Nazivima proizvoda može se dodijeliti oznaka zemljopisnog podrijetla (OZP) ako imaju posebnu poveznicu s mjestom na kojem se proizvode. Primjenjiva pravila posebno su sadržana u sljedećim zakonodavnim aktima EU-a: Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 71 (u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta); Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca o utvrđivanju zajedničke organizacije tržišta 8. prosinca o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, SL L 334, , str. 25.) Vidjeti članak 2. točku (j) Uredbe (EZ) br. 834/2007 i definiciju iz članka 3. stavka 8. Uredbe (EZ) br. 178/2002: stavljanje na tržište znači držanje hrane ili hrane za životinje s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve. To je trenutačno slučaj samo za jedno tijelo sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini vidjeti Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008. SL L 343, , str

12 poljoprivrednih proizvoda 72 (u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla); Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića 73 i Uredba (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina 74 (u pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla). Od datuma povlačenja zakonodavstvo EU-a kojim se štite registrirane zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalni specijaliteti više neće imati učinak u Ujedinjenoj Kraljevini. Sva prava koja se u skladu s prethodno navedenim pravom Unije za zaštitu zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta dodijele na datum povlačenja ili nakon tog datuma primjenjivat će se samo u državama članicama EU-27. Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalni specijaliteti registrirani i zaštićeni u skladu s prethodno navedenim pravom Unije možda neće biti neprekidno zaštićeni u Ujedinjenoj Kraljevini. Stoga bi zainteresirani nositelji prava trebali procijeniti hoće li potražiti alternativne načine osiguranja zaštite odgovarajućih zemljopisnih naziva u Ujedinjenoj Kraljevini, u skladu s pravom Ujedinjene Kraljevine. Na internetskim stranicama Komisije o uvozu hrane ( ekološkom uzgoju ( i sustavima kvalitete ( dostupne su opće informacije o zakonodavstvu EU-a o uvezenoj hrani i ekološkom uzgoju. Te će se stranice prema potrebi ažurirati. Europska komisija Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj SL L 347, , str SL L 39, , str. 16. SL L 84, , str