II Седиште, контролисаног субјекта ОБ Пожаревац је у Пожаревцу, ул. Братства и јединства број 135, са подацима:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "II Седиште, контролисаног субјекта ОБ Пожаревац је у Пожаревцу, ул. Братства и јединства број 135, са подацима:"

Транскрипт

1 Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: 3 8 1; ; факс: е-таи: Јго.г5 ПИБ бр мат. бр рач. бр т09 05 број: /15-д - Сеетор за контролу године На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" број: 107/05, 109/05-исправка, 30/10 др. закон, 57/11,110/12-УС, 119/12, 99/14,123/14 и 126/14-Одлука УС), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), члана 11. став 1. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ("Службени гласник РС", број 72/13) и налога директора Сектора за контролу, 05 број: /15 од године, извршена је контрола у ОБ Пожаревац (у даљем тексту ОБ Пожаревац ) и сачињен: ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТА8А ПО УГОВОРУ О ПРУЖАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У П ЕРИ О Д У ГОДИНЕ У О Б ПОЖАРЕВАЦ I Контролу су извршили надзорници осигурања: 1. Драгана Живковић, диплош рани економиста 2.Гордана Делић, дипломирани економиста II Седиште, контролисаног субјекта ОБ Пожаревац је у Пожаревцу, ул. Братства и јединства број 135, са подацима: П И Б је шифра делатности је 8610 матични број регистра је број регистарског улошка код Трговинског суда је Фи. 114/2011 II! Одговорно лице контролисаног субјекта за период контроле је: 1. Др Срећко Босић, директор ОБ Пожаревац Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид: Снежана Драговић, помоћник директора за економско-финансијске послове Маја Давидовић, шеф рачуноводствено-финансијских послова Драган Вељковић, координатор за набавке IV Предмет контроле је наменско трошење средстава ло Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите т обавезног здравственог осигурања у периоду

2 године. V Контрола је обављена у просторијама ОБ Пожаревац од године настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање. и VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда. У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација: Закључни лист за период године Спецификација аналитике по извору финансирања класа трошкова Аналитичке картице трошкова по свим контролисаним наменама, према извору финансирања <& Аналитичке картице прихода здравствене установе за контролисани период Рекапитулације зарада и обрасци ПП ОД за период год. фактуре добављача Изводи са пословних рачуна -докази о уплати Остала документација која је везана за лредмет контроле о Персонална досијеа запослених 9 Обрачунске листе (нарезане на СО) за контролисани период;» Обрачуни путних трошкова; Промет магацина медицинских материјала за период за период год. Стање залиха медицинских материјала на дан године и на дан б.године Из евиденције Филијале Пожаревац коришћено је; -База уговорених радника -Картице конта обавезе према добављачима, по уговореним наменама; -Картице конта Обавеза по требовању средстава за плате и путне трошкове: -Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину 05 број: /15 од године - Спроведени обрачун са ЗУ за период године, - Спроведени обрачун са ЗУ за период године, - Остала документација која је везана за предмет контроле На основу увида у наведену документацију надзорници осигурања дају следећи НАЛАЗ КОНТРОЛЕ I КО НТРОЛА РАДНО ПРАВНЕ Д О КУМ Е Н ТА Ц И ЈЕ, БРО ЈА У ГО В О Р Е Н И Х РАДНИКА И ОБРАЧУНА ПЛАТА Увидом у радно правну документацију утврђено је да ОБ Пожаревац има Статут број: 4176 од године, на који је сагласност дало Министарство финансија својим Решењем бр: / од године. ОБ Пожаревац има Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, број: 2173 од године, што је у складу са чланом 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 ). Такође извршен је увид у Кадровски план Министарстаа здравља за годину, број: / од године и Измена Кадровског плана за ОБ Пожаревац

3 за 2013.годину број / од године. Кадровски планза ОБ Пожаревац за годину Уговорени број радника са Здравствени радници Доктор и медици не Здравст вени радници са ВШС и ССС Здравс твени сарадн ици Немеди цински радниц и укључуј ући возаче ХМП Укупан број уговорених рад. утврђен Кадровски м планом за г. Укупан број угов. радника утврђен Кадровским планом за 2013.Г. Број запослен их у апотеци(з а апотеке у склопу ЗУ) Табела 1. Укупан бр. запослених у ЗУ утврђен Кадровским планом за 2013.Г Г Укупан број запослених радника по Кадровском плану за годину, који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања у ОБ Пожаревац је 996. Структура уговорених радника према Апликацији уговорених радника на дан године, дата је у наредној табели. Табела 2. Доктори медици не Здравствени радници Фарма цеутбиохем Фармацеутбиохем. Здравствени радници са ВШС и ССС Здравствен и сарадници Немедицински радници укључујући техничке и помоћне раднике Број уговорених радника утврђен кадровским планом за г У наредној табели д а т је преглед броја уговорених радника по месецима у 01.01,- године, према подацима из апликације уговорених радника и према подацима здравствене установе. Напомињемо да кадровска служба здравствене установе поседује само тренутно стање уговорених радника, због чега је надзорницима дала податке о уговореним радницима из обрачуна зарада по месецима. Табела 3. Подаци из Апликације уговорених радника јануар фебруар март април мај јун ! 933 Подаци здравствене установе јануар фебруар март април мај јун Упоређивањем броја уговорених радника из Апликације уговорених радника са бројем уговорених радника према подацима здравстаене установе утврђено је да постоје одступања у броју. До одступања је дошло због неусаглашености података приликом ажурирања Апликације уговорених радника и преклапања радника (боловање, породиљско одсуство, неплаћено одсуство у М> месеца- у изводу из базе уговорених радника је 1 запослени а у обрачуну зарада се воде 2 запослена и сл.) Надзорници осигурања су извршили увид у радно правну документацију (персонална досијеа) за 55 уговорених радника у секундарној здравственој заштити Контролом је утврђено да се у општој болници воде персонална досијеа за сва залослена лица. У персоналним досијеима запослених налазе се радне књижице, уговори о раду, одговарајући анекси уговора, докази о стручној спреми запосленог, као и остали акти од значаја за радноправне односе, што је у складу са чланом 16. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ( Сл. гласник РС, број: 1/15 ). Са 17 слецијализанта, на основу добијене сагласноста Министарства здравгва, з

4 закључени су уговори о специјализацији којима су уређена права и обавезе запослених на стручном усавршавању и ови уговори налазе се у персоналним досијеима запослених, што је у складу са чланом 184. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број: 107/05, 88/10, 99/10, 57/11,119/12 и 93/14). Контрола коефицијената запослених спроведена је контролом основних и додатиих коефицијената по основу руковођења и коефицијената по основу стручно признатих и научних звања. Нису утврђене неправилности. II ЈАВНЕ НАБАВКЕ Здравствена установа је у периоду године закључила уговоре са добављачима за лекове са листе лекова, лекове за хемофилију, цитостатике, материјал за дијализу, лекове са посебним режимом издавања као и за услуге испоруке електричне енергије по спроведеним јавним набавкама од стране Републичког фонда у име и за рачун здравствених установа. је закључио оквирне споразуме са изабраним добављачима на основу којих је ОБ Пожаревац закључила купопродајне уговоре са следећим добављачима: - за набавку лекова са листе лекова- добављачи Рћоепјх РНагта, \/еда, Рагта1одЈ за набавку лекова за хемофилију - добављач РагтЈх с!оо - за набавку лекова са посебним режимом издавања- добављачи Ас1ос, 1прћагт, Рћоегих Р ћагта, Рћагппа5\лл$5... за набавку цитостатика добављачи РагтаЈодЈз^, \/еда, - за набавку дијализног материјала - добављачи РгезепЈиз тесиса! Саге, МесЈЈсоп, РВ МесЛка! У периоду 01.01,-30.06,2015,године З У је спровела поступак јавне набавке за: - имплантате и склопила три уговора са добављачима Мадпа Рћагтасја, Ргозрега и Нагс1ззиз у вредности од ,00 динара - санитетски материјал и склопила 50 уговора у укупмој вредности од динара. Највећи добављачи су: В.Вгаип, Р1ога Котегс, 1пе1 МесИк, РћагтаЗ\л/Јзз, О т п! МесЈЈса!, РММ Зигдјса! Мес1,3ирег1а!з - медицинске гасове и склопила уговор са добављачем Мезеег Тећподаз АО Веодгас! у укупној вредности од динара - нафтне деривате и склопила уговор са добављачем НИС ад на годину дана у укупној вредности од ,00 динара - УЗ сонда за одељење гинекологије и склопила уговор са добављачем МО 1Н 1с з у п 1у и и и и о и с и 1рсадсЈ у у л у п п и ј и д ј ј г д и п о р о - материјал за одржавање хигијене и скпопила уговор са добављачем В2М доо из Београда у укупној вредности од ,20 динара - канцеларијски материјал и склопила уговоре са добављачима " 3 0 Ргезз и Вјдг о1?1се дгоир у укупној вредности од ,28 динара - технички материјал (водоводни, електро, браварски и алат) и склопила уговоре са добављачима " Е1ек1го1икз 012 из Пожаревца и Ве*пег из Ноаог Сада у укупно] вредности од ,24 динара - молерски материјал и склопила уговор са добављачем ДИН из Пожаревца у укупној вредности од ,17 динара - набавку рачунарске опреме и склопила уговоре са добављачима Успон из Чачка Роуа! с о т т е гс е у укупној вредности од ,00 динара - информатичка опрема и склопила уговоре са добављачима Успон из Чачка и 4

5 Р?оуа1 с о т те гс е " и Тес е!ек1гопјк у укупној вредности од ,00 динара - средства за обележавање уклањање и уништавање мед.инфективног отлада и склопила уговор са добављачем А с о т а с5оо из Београда у укупној вредности ,00 динара - набавка пића и напитака и склопила уговор са добављачем Трговина Лилић" из Пожаревца укупне 8редности у износу од ,00 динара. Здравствена установа је у контролисаном периоду спроводила поступак јавних набавки и за услуге: - централног грејања и склопила уговор са Ј.П. Топлификација, Пожаревац у укупној вредности од ,00 динара исхрану болесника и склопила уговор са агенцијом Моује КИсИеп сајеппд с1оо из Врчина у укупној вредности од ,40 динара услуге чишћења ходника и склопила уговор са агенцијом Р1с!га с!оо из Пожаревца у укупној вредности од ,00 динара - одржавање софтвера и склопила уговоре са добављачима Сот1гас1е 1Т 5о1иИоп доо из Београда и Е1рјпд 1РЗ у укулној вредности од ,00 динара - осигурање имовине и запослених лица, на основу инструкција које су лрослеђиване од у укупној вредности од ,00 динара - дезинсекције и деритизације и склопила уговор са добављачем Висан из Земуна у укулној вредности од ,00 динара сервис и одржавање лифтова и скпопила уговор са добављачем Савић из Пожаревца у укупној вредности од ,00 динара - сервис и одржавање кпима и скпопила уговор са добављачем Пингаин из Пожаревца у укупној вредности од ,00 динара прање возила и вулканизерске услуге и склопила уговор са добављачем Ауто центар М арковић из Пожаревца у укупној вредности од ,00 динара III УГОВОРЕНА НАКНАДА ЗА ГОДИНУ ОБ Пожаревац је са Републичким фондом за здравствено осигурање - Филијалом Пожаревац закључила Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину 05 број /15 од године, којима је утврђена следећа накнада: 1. Плате Прево з Лекове Лекове у здравс.установи Цитостатике са Листе лекова Лекове за хемофилију Лекове са Листе Ц по тендеру Крв и продукте од крви Санитетски и медицински потрошни материјал Уградни материјал Имплантате у ортопедији (ендопротезе) Остали уградни материјал у ортопедији Остали уградни материјал интраокуларна сочива мрежице

6 -стаплери клипсеви имплантанти за дојке материјал за дијализу и лекове (осим епоетина) исхрана болесника стали индиректни трошкови Енергенти Материјални и остали трошкови Укупно (1 до 9) Лартиципација: Укупна накнада умањена за партиципацију(10-11) IV ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Здравствена установа ОБ Пожаревац обавља финансијске трансакције преко следећих рачуна код Управе за Трезор: рачун буџетских средстава и рачун сопствених средстава. Структура стања средстава на рачуну на дан године и на дан б.године дата је у следећој табели : Текући рачук број рачуна стање ка дан Табела 4. стање на дан С опс.приход , ,40 Текући рачун-донације , ,64 Текући рачун-боповањ е , ,32 Текући рачун стамбепи фонд , ,65 Текући рачу н-нем сгт зараде , ,61 Рачун буцет.прихода , ,89 -зараде 0,00 0,00 -пут 0,00 0,00 -енергента ,00 -исхрана , ,10 -остапи трош кови , ,06 -лекови } , ,01 -лекови посебан режим \ 0,00 0,00 -санитетски материјал , цитостатици ,60 0,00 -дијализа , ,90 -крв , ,30 -имплантата! , ,11 - уградни у ортопедији [,00 0,00 -М инистарство здрављ а , ,18 -М инистарство -пројекат АТД 400,97 400,97 -ЗО И Л -сопствена средства , ,26 У периоду године ОБ Пожаревац је остварила приходе и 6

7 примања у укупном износу од ,84 динара, што је приказано у следећој табели Табела 5. конто врста прихода износи извор прихода приход од продаје услуга ,98 сопствени приход приходи од закупа ,12 сопствени приход приходи од имовине која припада носиоцима полисе осигурања , Текући добровољни трансфери ,36 општана и Министарство здравља приходи инд.корисника ДЗ Пожар ,51 сопствени приход мешовитм и неодређени приходи 7.000,00 сопствени приход приход од , Приход од партаципације , меморандумске ставке-породиље ,00 Општана Пожаревац Укупно: ,84 V КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У ПЕРИОДУ ГОДИНЕ 1. Наменско трошење средстава за плате за период години Републички фонд за здравствено осигурање је у складу са Уговором и Предрачуном средстава за 2015.годину пренео ОБ Пожаревац за контролисани период ,90 динара за плате у секундарној здравственој заштити. На основу података о преносу средстава за исплату плата и увида у месечне рекапитулације сачињен је преглед исплаћених зарада за запослене. Приликом обрачуна и исплате плата запосленима, ЗУ сачињава рекапитулације за уговорене и неуговорене раднике. У наредној табели приказани су износи пренетих средстава, обрачунате и исплаћене плате и број уговорених радника у ОБ Пожаревац. Табела 6. месец уговорена средства пренета средства број радника у обрачуну обрачуната и исплаћена средства разлика јануар , , , ,15 фебруар , , , ,27 март , , , ,30 април , , , ,45 мај , , , јун... укупно: , , , , , , , ,33 *Број уговорених радника у табели представља број радника којима је исплаћена зарада на терет средстава укључујући замене уговорених радника који су примили зараду за део месеца за који су били замена. ОБ Пожаревац је за плате радника у периоду године обрачунала и исплатила средства у износу ,23 динара, што је за ,33 динара више у односу на пренета средства. 7

8 Контролом је утврђено да се исплата стимулација запосленима врши увећањем зараде до 30% на основу Одлуке директора Опште болнице, а у складу са чланом 95. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија. Такође се на основу Одлуке директора Опште болнице и Уговора о пружању услуга бр.595 од године закљученог са ДЗ Пожаревац, врши исплата накнаде за пружене услуге ради издавања лекарских уверења за возаче. Здравствена установа исплату ових додатака не врши на терет средстава обавезног здравственог осигурања већ врши пренос средстава са сопственог на буџетски рачун. ЗУ је за реализацију дела плата, који се не финансирају на терет средстава, за уговорене раднике, обезбедила из сопствених средстава у укупном износу од ,12 динара Табела 7. месец аконтација: стимулација ,40 Изводи-сопствени рачун И-9 од исплата ,75 И-20од укупно зајануар : ,15 аконтација: ,57 И-30 од исплата ,70 И-38 од укупно за фебруар: ,27 аконтација: ,60 И-48 од исплата ,64 И-бОод укупно за март: ,24 аконтација: ,68 И-69 од исплата ,77 И-80 од 04.05,2015 укупно за април: ,45 аконтација: исплата , И-90 од И 100 од укупно за мај: ,78 аконтација: ,35 И-111 од /1- '1 ид ~ ~ Г\Л \Ј \.\Ј1 Г\~7 10 укупно за јун: ј ,23 ^ Ш Ш М : ,12 Недостајућа средства за исплату плата износила су ,33 динара. Здравствена установа је од средстава сопствених прихода надокнадила ,12 динара. Разлика је ,21 динар. Здравствена установа је дана године извршила повраћај средстава на буџетски рачун Филијале Пожаревац у износу од ,48 динлра Приликом требовања средстава за плате дошло је до грешке у обрачуну зараде за запосленог ЈМБГ *****6. Запосленом је обрачуната накнада за боловање преко 30 дана за месец април 2015.године и обрачуната зарада за мај 2015.године. Након утврђивања грешке здравствена установа је умањила обрачун боловања преко 30 дана и дана године извршила повраћај средстава са рачуна боловања { ) на буџетски рачун ( ). Дана године ЗУ је извршила повраћај средстава на буџетски рачун Филијале Пожаревац у износу од ,48 динара. ОБ Пожаревац је за плате неуговорених радника у секундарној здравственој заштити у контролисаном периоду исплатила средства у износу од ,55 динара. У наредној табели дат је преглед исплаћених плата неуговореним радницима по месецилла. 8

9 Табела 8 месец број радника ј исплаћено: јануар 6 ј ,42 фебруар ,83 март ,88 април ,00 мај ,08 јук ,34 ШШШштШШшшђ Увидом у финансијску документацију утврђено је да су плате неуговорених радника у Општој болници исплаћене са рачуна сопствених прихода. За исплату плата неуговореним радницима и дела плата уговорених радника који се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања здравственој установи је било потребно сопствених средстава у укупном износу од ,67 динара, које је здравствена установа обезбедила од сопствених прихода. Обрачун и исплата плата је регулисана члановима 104. до 117. Закона о раду као и члановима 91. до 106. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија. Методом случајног узорка, извршен је увид у обрачунске листе запослених како би се исконтролисала исправност обрачуна плата и других примања запослених за контролисани период. Контролом је утврђено да су додаци на плате ( прековремени рад, дежурство, рад на празник, рад ноћу) обрачунати у складу са чланом 108. Закона о раду, односно чланом 95,Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија. Додатак за минули рад није обрачунат на основну зараду у складу са законом, општим актом и уговором о раду, већ је основица за обрачун увећана за износ пасивне приправности. У складу са чланом 95,Посебног колективног уговора за здравствене установе ( Службени гласник РС број 1/2015 )г запослени има право на додатак на плату по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца -0,4% од основице. У складу са чланом 100. Посебног колективног уговора за здравствене установе накнада зараде ( годишњи одмор, плаћено одсуство и др. се обрачунава у висини просечне плате у претходних 12 месеци). У зараду на основу које се обрачунава просек улазе сва примања, која у смислу чл.106. Закона о раду чине зараду. Контролом обрачуна накнаде зараде утврђено је да у обрачун накнаде није укључен додатак за минули рад. Налаже се здравственој установи да накнаду зараде врши у скпаду са чл Закона о раду и чл Посебног колективног уговора за здравствене установе ( Службени гласник РС број 1/2015 ). Здравствена установа Је извршила прерачун погрешно обрачунатог минулог рада на плате за све раднике по месецима. Општа болница је по основу неправилно обрачунатог додатка на плате у периоду године исплатила за ллате на терет средстава обавезног здравственог осигурања више ,10 динара нето, односно динара бруто. Износ више обрачунатих и исплаћених додатака на плате у укупном износу од динара, здравствена установа треба да врати Републичком фонду за здравствено осигурање од средстава сопствених прихода. 9

10 2. Намемско трошење средстава за превоз за период 01,01- године у секундарној здравственој заштити На основу члана 102. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија залослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, у складу са колективним уговором и Законом о раду. Здравствена установа је донела Одлуку о накнади трошкова лревоза запосленим за долазак и одлазак са рада којим се утврђују права запослених на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, као и начин П С ТД атлиан-ча ПП^ПЗ I «Н з > м п п и п п н п о ш р и. з V I I «к Г"* * * «пмпр /тппа п Ч^ V * V» 1ЧЛ1 41 I и з ш а п к т п п м и / п о а I I ^ 1А Ј п п о о ш а» I 1*-* V» I Ч> запосленом, врши се исплата ових трошкова. Исплата се врши у готовини на основу евиденције о присутности на раду, који потписује одговорно лице. У следећој табели дат је преглед лренетих, обрачунатих и исплаћених средстава по месецима за све раднике. месец број радника пренета средства обрачуната средства исплапена средства Табела 9 разлика јануар , , ,89 0,00 фебруар , , ,78 0,00 ма рт , , ,89 0,00 април , ,596, ,83 0,06 мај , , ,44 0,00 јун , , ,93 485,96 укупно: , , ,76 486,02 * у пренета средства укљ уче н је аванс по КО за годину у износу од 4 8 6,0 0 дин. Увидом у картицу конта , извор 03~Фонд утврђен је укулан утрошак у износу од ,76 динара. Укупно пренета средстава су утрошена. Здравствена установа је средствз у износу од 486,00 динара исплатила од средстава солсвеног прихода дана године. Контролом спискова запослених који су примили трошкоее превоза утврђено је да су за 3 запослена радника који нису уговорени са требована и исплаћена средстава од. У наредној табели дат је преглед исплаћених средстава за превоз неуговорених радника. Табела 10. месец исплаћена број средства за неуговорен неутоворене их радника раднике јануар ,67 фебруар ,67 март ,00 април ,68 мај ,33 јун ,33 укупно: ,68 Здравствена установа је укупно исплатила ,68 динара од средстава. 3. Наменско трошеље средстава за енергенте за период године 10

11 Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници Пожаревац је утврђена накнада на позицији енергенти у износу од динара. - Филијала Пожаревац је по Уговору за годину, Општој болници у контролисаном периоду пренела средства за енергенте у износу од ,00 динара. Набавку енергената у години здравствена установа је вршила на основу закљ учених Уговора о јавној набавци од следећих добављача: -за електричну енергију са добављачем ЕПС снабдевање" -за нафтне деривате НИС. -ЈП Топлификација Пожаревац Увидом у картице конта *, утврђено је стање обавеза према добављачима за енергенте, које се даје у наредној табели: Табела 11 Ред.б Р- Добављан Почетно стање обавеза на дан Створене обавезе у периоду Укупно: Плаћено добављачима у лериоду Из средстава Из других извора Стање обавеза на дан (3+4) (5-6-7) Е1ЕКТК1СМ ЕМЕР01ЈА ЕР5 81\1АВ0Е\/АМЈЕ , , , ,12 0,00 СЕМТКА1.Ш СКЕЈАШЕ 2 ТОР11Р1КАС1ЈА , ,784, , , Е Ш 7А УОТИА 3 N18 СА2РК0М , , , , ,66 Укупно: , , , , ,89 Укупне обавезе здравствене установе за енергенте у периоду 01.01,- године износе ,63 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи ,30 динара, а обавезе створене у периоду 01.01,- године износе динара. Стање обавеза на дан б.године износи ,89 динара. На конту енергетске услуге за ел.енергију, издаци за гориво и централно грејање, прокњижени су трошкови у износу од ,74 динара. На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација: Средства по почетном стању ,74 дин Пренета средства РФ ЗО ,00 дин Укупно расположиао средстава ,74 дин. Утрошена средства РФ ЗО ,74 дин. Разлика 0,00 дин. Општа болница има Правилник о коришћењу санитетског и путничког возила број: 3586 од године којим су одређени услови које морају да испуњавају возачи и возила, начин коришћења, контрола возила и возача и вођење евиденције. Плаћање горива се врши картицама по возилу. Возачи фискални рачун заједно са путним налозима предају службенику у финанијској служби који води евиденцију и формира месечне извештаје о пређеној километражи и потрошеном гориву по возачима и возилу. Возни парк Опште болнице у периоду године састојао се од 10аутомобила и то: 5 санитетска, 4 путничких возила и 1 возило за превоз медицинског ] I

12 отпада. Према подацима из месечних евиденција здравствене устаноае, у периоду године, 10 возила прешло је укупно километара и утрошено је литара горива, односно, просечна потрошња на 100 км износила је 17,9 литара. Период Број возила Пређени км Утрошак горива у литрима Табела 12 Просечна потрошња на 100 км 01, ,9 На крају сваког месеца путни налози са рачунима у прилогу предају се служби рачуноводства и финансија на обраду и књижење. Служба рачуноводства израђује извештај о утрошку горива, пређеним километрима и утрошку горива на основу фискалних 4. Наменско трошење средстава за исхрану болесника за период 01,01,- годиме Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници је утврђена накнада на лозицији исхрана болесника у износу од 42, динара. - Филијала Пожаревац је по Уговору за годину, Општој болници у контролисаном периоду пренела средства за исхрану болесника у износу од ,67динара, докје аванс по коначном обрачуну за годину био ,00 динара. Стање неутрошених средстава за исхрану болесника које је пренео, на рачуну здравствене установе на дан б.године износило је 6, ,32 динара. Увидом у картицу конта извор 03-Фонд утврђен је укупан утрошак у износу од ,89 динара. Директор здравствене установе је закључио Уговор број од године о пружању услуга исхране болесника са предузећем за производњу и услуге Моује МсНеп са!еппд доо т Врчина. Цена појединачно издатог оброка ( доручак, ручак, ббчерз) у укупном износу од 338,00 динара са ПДВ-ом. За исхрану беба здравствена установа је закључила уговор са Трговином Лилић за набавку воде Роса. Служба дијететике формира јеловник и прави поруџбину броја оброка према одељењу по принципу данас за сутра и доставља поруџбину пружаоцу услуге. Пружалац услуге фактурише припремљене оброке на период за 15 дана. Кретање обавеза према добављачима дато је у следећој табели: Табела 13 Ред.б Р Добављач Почетно стање обавеза на дан Створене обавезе у периоду Укупно: Плзћено добављачима у периоду Стање обавеза на дан Из средстава Из других швооа (3+4) (5-6-7) 1 СРУЕМ КН8Т 0, , , , ,22 2 Т К С О У Ш Ш С 0, ,9& , , ,98 11,133,00 3 МОУЕ КГГСЕИ КЕТЕР. 0, , , ,00 Укупно: , , , , ,22 Здравствена установа на дан године, није имала створене обавезе према добављачима. Укупна вредност набавке у периоду години износи динара. Здравствена установа је укупно измирила обавезе према

13 добављачима у износу од ,87 динара и то од средстава ,89 динара и ,98 динара од средстава Министарства здравља за пројекат АТД. Стање неизмирених обавеза да дан године према добављачима за исхрану износи ,22 динара. На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација: Средства по почетном стању ,32 дин Пренета средства РФ ЗО ,67 дин Укупно расположиво средстава ,99 дин. Утрошена средства РФ ЗО ,89 дин. Разлика ,10 дин Стање средстава на рачуну на дан године износи ,10 динара. У поступку контроле извршен је увид у уговор и фактуре добављача Моује кисиеп са!еппд и утврђено је да цене из фактура одговарају ценама из Уговора. 5. Наменско трошење средстава за лекове у ЗУ за период године Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији Лекови са Листе лекова у износу од динара. - Филијала Пожаревац је пренела болници средства за лекове са Листе лекова у укупном износу од 43,187,878,90 динара. Увидом у промет аналитичких конта лекови са Листе лекова утврђено је стање обавеза према добављачима за лекове, које се даје у наредној табели. Табела 14 13

14 Ред. бр. Добављач Почетно стање обавеза на дан Створене обавезе у периоду Укупно: Плаћено добаељачима у периоду Из средстава Из других извора Стање обзвеза на дан (3*4) (5-6-'/) 1 АРОС 725, ,993, ,719, ,417, ,301, В.ВВДЏМ А0К!А 184, , ,102, , , I \ ВЕОНЕМ3 г> «лг> пп V, к 1'П I V*., 7ПП 1 по 7 ооп пл 5,314, л пг1 9 Д7Е аеп лл <Ј<Ј 4 боенашсек 1МСЕ , , , ЕКМА 142, , , , , РАГСМА1.0С13Т 2,562, ,292, ,855, ,136, ,718, Р НА Р?МА8\Л/!33 130, ,587, ,717, ,211, , РНОЕМХРНАКМА 2,566, ,680, ,247, ,625, ,621, ^0РНА_КМ 729, ,235, ,965, ,501, , МАК1ЕР 148, ,137, ,285, , , МЕИСОМ 467, ,997, ,464, ,797, , М Е И КЏ М Ш 700, , ,576, ,565, , ГСОСНЕ 125, , , , , УЕСА 206, ,475,661,90 2,681, ,720, , А р о т.и б т.то г , , , АРОТЕКА ВЕОСКАП , , , АРОТЕКА N , , , РАКМЕХ 15, , , , МРНАРМ 195,248,68 1,558, ,754, ,001, , ТОК1АК , , ,532, МЕ58ЕГС ТЕНМ0СА5 1,275, ,840, ,116, ,687, ,429, ЈМ1РАКМ МЕИСОМ , , , , ЕСОТКАПЕ , , , ИСЕМТ , , , АУ1АМЕП , , , Укупно: 13,335, ,099, ,434, ,862, ,571, Укупне обавезе здравствеие установе за лекове у ЗУ у периоду 01.01,- године износе ,17 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из н, л и,, * л л. А А.. Н О О О С А Л Л О Л м./ П Л Г\ Л п р с!л и Д п и 1 11ср^1идс» /1 о п и о и I и. и О и. и и и, и I д у т а р, сз и и о а с о с и 1 в и р *? гк? у м е р и ц ц у џ 1.и }," године износе ,36 динара. Укупно измирене обавезе за лекове износе ,26 динара искључиво од средстава. Стање обавеза према добављачима за лекове, на дан године износи ,91 динар. На конту прокњижени су трошкови за лекове у износу од ,26 динара. 14

15 На основу наведеног даје се следећа рекапитулација: Табела Средства по П.С 1,815, пренета средства Укупно расположива средства : утрошена средства 43,187, ,003, ,862, стање средстава на дан 2,140, Здравствена установа је наменски искористила средства у износу од ,26 динара, пренета за лекове са Листе лекова. Установа је на дан године на залихама у магацину и службама имала лекове у укупној вредности ,75 динара. У контролисаном периоду установа је набавила лекова са Листе у вредности од ,27 динара. Укупна требовања из магацина износе ,87 динара, д о кје вредност залиха лекова на дан године била ,36 динара. ЗУ није вршила лопис залиха на одељењу године. Табела 16 лекови службе стање залиха на дан ,190, извршена набавка у периоду 01.01,- укупна требовања у периоду стање залиха на дан 30, апотека 7,162, ,585, ,008, ,739, Укупно: 10,353, ,585, ,008, ,739, У поступку контроле утврђено је да постоји разлика у вредности робе која је ушла у магацин и прокњижених обавеза на конту лекови у укупном износу од ,09 динара. По тврдњи одговорних у ЗУ до разлике долази због временске неусклађености у датуму књижења фактура од добављача у материјалном и финансијском књиговодству, обзиром да болничка апотека књижи обавезе по уласку робе у магацин, док се у финансијском књиговодству обавезе евидентирају по приспећу фактуре од добављача, које често касне. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, здравствена установа је дужна да поштује рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, а у циљу спречавања неизмирења новчаних обавеза у року. У складу с наведеним, приликом евидентирања обавеза за Систем РИНО- Рокови измирења новчаних обавеза, ЗУ је дужна да у складу с упутством, унесе датум пријема обавезе, који одговара датуму печата са писарнице, односно датуму пријема фактуре, који често не одговара датуму пријема робе у болничку апотеку. У периоду године болница је фактурисала ,15 динара за лекове у ЗУ. У поступку контроле извршен је увид у фактуре добављача Фармалогист (рачундоставница бр од године, Росће (рачун-отлремница ), АсЈок ( рачун-отпремница ), ВЈоМеппЗ (рачун-отпремница Р ), МаИег {рачунотпремница 04437/2015), МесИкипЈоп сј.о.о( рачун РА1052-0/15), \/еда(рачун-отпремница ), ЕсНсот( рачун-отпремница 00/ )... Увидом у наведене фактуре утврђено је да су лекови набављени по уговорима са наведеним добављачима и испоручивани ло 15

16 ценама из уговора. У поступку контроле утврђено је да су лекови фактурисани према ценама из уговора, односно набавним ценама. Наиме, општа болница има софтверску апликацију за фактурисање која користи цене из материјалне евиденције лекова, што је константовано увидом у материјалне картице појединих лекова изабраних методом случајног узорка:те1адат Р 1*1т1/25О.ј,0еп(ат1сЈп а т р 40тд,<ЗепЈат1с1п а т р 120тд,Вас(гЈт а т р 5т1, ЕсЈЈсЈп а т р 1 д, ЗапсЈоз^аИп а т р 1тд/т1,РгахЈрапп а т р 2850 КЈ.РарКеп а т р 5тд /10т!,0терго1 а т р 40тд,2ос!о1 а т р 30тд,Разе1гоп 2тд,РапсеМ 00тд,С еи 1 500тд. Увидом у Преглед броја фактурисаних лекова за период , године утврђено је да је Општа болница фактурисала лекове у скпаду са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у години. 6. Наменско трошење средстава за санитетски и медицински потрошни, ** Л А Л А 1А ЛЛ *1ЛИ Г 1У1сз11 ^ н и јс ш Ја и I.и 1 I I и д п н ц Угозором о пружзњу у\ сјзин ЗпСИрЗгоу ЗДра ВСТ30Н0 ззштите из обзввзног здравственог осигурања за годину, Општој болници Пожаревац је утврђена накнада на позицији санитетски и медицински потрошни материјал у износу од динара. - Филијала Пожаревац је пренела болници средства за санитетски и медицински потрошни материјал у периоду године у укупном износу ,54 динара, укључујући и средства пренета по КО за годину у износу од динара. Увидом у промет аналитичких конта утврђено је стање обавеза према добављачима за санитетски и медицински потрошни материјал, које се даје у наредној ТабвЛИ. Табела 17 Ред. бр. Добављач По -1етио стзње обавеза на дан Створене обавезе у першду Укупно: Ппаћено добављачима у периоду Из средстава Из других извора Стање обавеза на дан (3+4) (5-6-7) 1 Р10НА КОМЕРС 760, , ,689, ,128, , В.8 К А Ш 764, , ,468, ,225, , О РНАВМА8'А'!55 Л ОЛО ПСГ1 ПГ1 2,930, ,653, ,809, ,844, В10ТЕС 155, , , , , РАКМА10С13Т 836, , ,505, ,202, , РНОЕМ1Х РНАРМА 637, ,112,340,18 1,749, , , ОРТА1С 37, , , ^ Е 1 2,628, ,944, ,572, ,601, ,970, м е ш е с о 70, , , , , ВЕ01А5ЕР 664, , ,487, ,088, , МЕ01С0М 1,276, ,205, ,482, ,106, ,375, ^. О ССМ7А1 ^ 1 1 ТОЛПС 1\ГМ_Л_ л лл 0-7С л*л лл 07С Л^Л ЛЛ лел лл <*. г ии 4, ( V, УШ УСО М 1,820, ,459, ,280, ,580, ,699, МАСИА РНАРМАСУА 2,727, , ,946, ,684, , АВТЕН 1,118, ,106, ,224, ,897, ,327, КЕМЕО 422, , , , \ГГЕР!1_АВ 2,029, ,816, ,846, , ,326, МЕИРАУ 1,642, ,283, ,925, ,049, , РММ 5иРО!СА1 127, ,609,134,80 1,736, , ,193, РАМ 5ТАР 822, ,148, ,971, ,125, , СА1ЕМКА 21 РАКМАС1ЈА 932, ,991, ,923, ,202, , РР0МЕ01А 194, , , , , , ЕМ РАКМ 129, , , РАМЕХ 82, , , , , М8Т.2А 1( 25 ТРАМ8Р1Ј21Ј1Ј

17 26 МЕОМЕИКА 116, , , , МАКК МЕ01СА1. 1,635, ,331, ,971, , , ЕОЗ 67, , , УЕ1-ЕВ1Т 121, , , , , ЕСОТНАОЕ 280, , , , , ОЕХОМ 82, , , , , ТТМЕ1Ж 276, , , , , СОЗРЕР 97, , , , , ЈРЕВ1АВ 5, , , , , К1В10 4, , , МЕР1КА РКОЈЕКТ 104, , , , , МОРАКМ 7, , , , , Р , , , , , МВА 2 Р1А5Т 9, , , АРОС 41, , , _А\/1АРА1ЧМ 44, , , , , АМ6Е1. 17, , , , ТОК1.АК , , , МЕИАВ , , , И МЕР1К 3, , , ОА1ЕИ РОКЏ5 6, , , , , ЏМ1РАРМ МЕИСОМ 44, , , , , РВЕМ1ЏМ 10, , , РКОМЕО ,744,00 15, , АР0ТЕКЛЈ5ТА!\!0 УА , , , ОКТА1. РАКМА 55, , , ЕЏКОМЕИаМА , ,588.00; 56, , ВЕОНЕМ-3 87, ,816.96: 87, Ј1ЈСОМОМТАМА 15, , , У1СОР 63, ,00 63, , АКОМЕП 435,600,00 435, , АРТУб 102, , , ЏМАУР1А8Т 25, , ,200,00 59 ЕТ1СОМ 7, , , ИЕ1МЕ01К УР 86, , , ШРЦ5 МЕ01СА1. 82, , , МАК1ЕР 27, ,648,00 27, МЕР1РРО 3, , , РАКОКО 56, ,520,00 56, УУЏКТН 8, , , Укупно: 24,779, ,000, ,780, ,594, , ,157, Укупне обавезе здравствене установе за санитетски и медицински потрошни материјал у контролисаном периоду износе ,85 динара, од тога почетно стање обавеза из претходног периода износи ,54 динара, а обавезе створене у периоду године износе ,31 динар. Укупно измирене обавезе за санитетски и медицински потрошни материјал износе ,50 динара, од чега су од средстава утрошена у износу од ,61 динара, док су средства у износу од ,89 динара утрошена из осталих извора. На контима и прокњижени су трошкови за санитетски и медицински 17

18 потрошни материјал у укулном износу од ,50 динара. На основу наведеног даје се следећа рекапитулација: Табела 18 Средства по П.С 1,385, пренета средства Укупно распопожива средства : 39,208, ,^94, \/ТГА у 1 ч>пс4 средства 40,594, стаље средстава на дан ; Здравствена установа је наменски искористила средства у износу од ,61 динар, пренета за санитетски и медицински потрошни материјал, Установа је на дан године на залихама у магацину и службама имала санитетски и медицински потрошни материјал у укупној вредности ,41 динар. У периоду године устзнова је набавила самитетски и медицински материјал у вредности од ,72 динара. Укупна требовања из магацина износе ,72 динара, док је вредност залиха у магацину на дан године била ,86 динара. ЗУ није вршила попис залиха на одељењу године. санитетски материјал стање запиха на дан извршена набавка у лериоду 01.01,- укупна требовања у лериоду Табела 19 стање залиха на дан одељења 4,373, апотека: 4,981, ,973, ,385, ,569, Укупно: 9,364, ,973, ,385, ,569, Здравствена установа је према стању на конту санитетски и медицински потрошни материјал у контролисаном периоду створила обавезе према добављачима у укупном износу од ,31 динар, док је улаз у болничку апотеку износио ,69 динара. Разлика у износу од ,62 динара, по тврдњи одговорних, настаје због грешака у разврстааању појединих врста материјала приликом њиховог евидентирања у материјалном и финансијском књиговодству односно њихове класификацијв и рззврстзвања приликом уласка у болничку апотеку. У периоду године општа болница Пожаревац је фактурисала ,05 динара за санитетски и медицински материјал. У поступку контроле извршен је увид у фактуре следећих добављача: РћоепЈх (фактура-доставница ),6о5рег сј.о.о (рачун-отлремница /2015),В.Вгаип (рачун-отпремница ), Рап-31ап±о.о(рачун-отпремница ), МесЈЈгау (фактура-177), 1пе1 сј.о.о (рачун 28789), 1п1ег!ађ Е х јт сј.о.о ( рачун-отпремница )... Увидом у фактуре по којима је тај материјал испоручиван констатовано је да су добављачи здравственој установи испоручивали санитетски и медицински потрошни материјал по ценама из уговора. У поступку контроле утврђено је да је санитетски и медицински потрошни материјал фактурисан према набавним ценама, што је константовано увидом у материјалне картице 18

19 појединих врста санитетског материјала изабраних методом случајног узорка: ^ауој камко10x5, Ка*е1егЈо1у 10!д и \/а!а кд. Увидом у картице материјалног књиговодства утврђено је да вредност фактурисаног лабораторијског материјала одговара вредности утрошка истог у контролисаном периоду, а који је утврђен на основу лодатака о вредности излаза из болничке апотеке. 7. Наменско трошење средстава за Цитостатике са Листе лекова Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији Цитостатици са Листе лекова у износу од динара. - Филијала Пожаревац је лренела болници средства за цитостатике са Листе лекова у износу од ,69 динара. ЗУ је имала аванс по КО за годину у износу ,00 динара. Увидом у лромет аналитичких конта цитостатици са Листе лекова утврђено је стање обавеза према добављачима за цитостатике, које се даје у наредној табели. Табела 20 Добављач Почетно стање обавеза на дан Створене обавезе у периоду Укупно: Плаћено добављачима у периоду Из средстава Из других извора Стање обавеза на дан (3+4) 6 7 8(5-6-7) ЕКМА , , , , РНОЕМХ РНАГСМА ,141, ,141, ,085, , ^ЕОА ,035, ,035, , , РАКМА1.0<315Т ,340, ,340, , , КОСНЕ , , , ШРНАНМ ,029,926.70: 1,029, , , РНАРМА8\Л/ , , , Укупно: ,882, ,882, ,893, , Укупне обавезе здравствене установе за цитостатике са Листе лекова у контролисаном периоду износе ,31 динар и исте су створене у лериоду 01.01,- године. Укупно измирене обавезе на конту 252*** за санитетски и медицински потрошни материјал износе ,29 динара.стање обавеза лрема добављачима на дан године износи ,02 динара. На конту прокњижени су трошкови за цитостатике са Листе лекова у укупном износу од ,29 динара. На основу наведеног даје се следећа рекапитулација: Табела 21 Средства по П.С 1,099, пренета средства Укупно расположива средства : утрошена средства стање средстава на дан 3,794, ,893, ,893,

20 Здравствена установа је наменски искористила средства у износу од ,29 динара, пренета за цитостатике са Листе лекова. Установа је на дан године на залихама у магацину и службама имала цитостатике у укупној вредности ,10 динара. У периоду године установа је набавила цитостатике у вредности од ,42 динара. Укупна требовања из магацина износе ,03 динара, док је аредност залиха на дан годмне била ,16 динара. ЗУ није вршила лопис залиха на одељењу , године. цитостатаци стањ е залиха ј ИЗВПШ 6 Н З набавка у на дан периоду Табела 22 и т / п и а ; V,,Ј%- требовањ а у стањ е залиха периоду на дан ,- пг\ г»о л г ОЛ ГкО с ј 1и. служ бе 154,698.33] зпстека: "л ПДД Опб, 7Т1 Д С Д 7 р р '? АО 6,927, Т } П уј Т 1, ПО'3 <-Л 'Ј. 1 Укупно: 1,221,688.10] 6,567, ,927, , Здравствена установа је према стању на конту цитостатици са Листе лекова у контролисаном периоду створила обавезе према добављачима у укупном износу од ,31 динар, док је улаз у болничку апотеку износио ,42 динара. Разлика у износу од динара, произилази како због грешака у разврставању лекова на лекове са Листе лекова с једне, и цитостатике (са Листе лекова) са друге стране, приликом њиховог евидентирања у материјалном и финансијском књиговодству, тако и због, као што \в већ напред истакнуто, временске нвусклатјвности у дзтуму књижења фактура од добављача у материјалном и финансијском књиговодству, обзиром да болничка апотека књижи обавезе по уласку робе у магацин, док се у финансијском књиговодству обавезе евидентирају по приспећу фактуре од добављача. У периоду године општа болница Пожаревац је фактурисала ,53 динара за цитостатике са Листе лекова. У поступку контроле извршен је увид у фактуре добављача Фармалогист {рачунидоставнице: бр , број ), \/еда (рачун-отпреммица ). Увидом у наведене фактуре утврђено је да су лекови набављени по уговорима са наведеним добављачима и испоручивани по ценама из уговора. У поступку контроле утврђено је да су цитостатици са Листе лекова фактурисани према ценама из уговора, односно набавним ценама, што је константовано увидом у материјалне картице појединих лекова изабраних методом случајног узорка: \ЛМВ1_А5Т1М 10тд, 81НР1-АТ1Н 50т1,СЕМ2АК а т р 1д,201АРЕХ 10,8тд, ИРНЕРЕИМЕ а т р 3,75тд. Увидом у Преглед броја фактурисаних лекова за период године утврђено је да је Општа болница фактурисала цитостатици са Листе лекова у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у голини. 8. Наменско трошење средстава за Лекове за хемофилију Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији Лекови за хемофилију у износу од динара. - Филијала Пожаревац је пренела болници средства за лекове за хемофилију у износу од ,03 динара, укључујући и дуг по КО за годину у износу од ,00 динара. Увидом у промет аналитичких конта лекови за хемофилију утврђено је стање обавеза према добављачима за лекове за хемофилију, које се даје у наредној табели. 20

21 Табела 23 ' Плаћено добављачима у Створене Почетно стање периоду Стање обавеза Ред.б обавезе у Добављач обавеза на дан Укупно: на дан Р- периоду Из средстава Из других извора (3+4) 6 7 8(5-6-7) 1 РАКМ1Х 1,873, ,655, ,529, ,840, ,688, Укупно: 1,873, ,655, ,529, ,840, ,688, Укупне обавезе здравствене установе за лекове за хемофилију у контролисаном периоду износе ,00 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи ,00 динара док обавезе створене у периоду 01.01,- године износе ,00 динара. Укупно измирене обавезе на конту лекови за хемофилију износе ,03 динара. ЗУ је на дан године имала обавезе према добављачима за лекове за хемофилију у укупном износу од ,97 динара. На конту прокњижени су трошкови лекова за хемофилију у износу од ,03 динара. На основу наведеног даје се следећа рекалитулација: Табела 24 Средства по П.С 0.00 пренета средства Укупно расположива средства : утрошена средства стање средстава на дан 4,840,945,03 4,840, ,840, Здравствена установа је наменски утрошила средства у износу од ,03 динара. Установа је на дан године на залихама у магацину имала лекове за хемофилију у укупној вредности ,00 динара. У периоду године установа је набавила лекове за хемофилију у вредности од ,ООдинара. Укупна требовања из магацина износе ,00 динара, док је вредност залиха на дан године била ,00 динара. Здравствена установа није вршила попис залиха у службама на дан године. Табела 25 хемофилија стање залиха на дан извршена набавка у периоду укупна требовања у периоду стање залиха на дан службе 0,00 апотека: 991, , ,545, , Укупно: 991, ,655, ,545, ,498.00

22 Здравствена установа је према стању на конту лекови за хемофилију у контролисаном периоду створила обавезе према добављачима у укулном износу од ,00 динара, што одговара улазу у болничку апотеку у посматраном периоду. У периоду године општа болмица Пожаревац је фактурмсала ,00 динара за лекове за хемофилију. У поступку контроле извршен је увид у фактуру добављача РагтЈх с!.о.о (рачунотпремница 340/2015). Увидом у наведену фактуру утврђено је да је лек 1ттипа*е 500 ИЈ набављеи по уговору са наведеним добављачем и испоручиван ло ценама из уговора. У поступку контроле утвпђено је да су лекови за хемофилију фзктурисани према набавним ценама, што је константовано увидом у материјалне картице појединих лекова изабраних методом случајног узорка: 1ММ1ЈМАТЕ 500Ј.Ј !, 1ММ1ЈМАТЕ 500и.+375и. ВЕК1АТЕ Р 500ЈЈ. 9. Наменско трошење средстава за уградни материјал у ортопедији Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији остали уградни материјал у ортопедији у износу од динара. - Филијала Пожаревац је пренела болници средства за уградни материјал у ортопедији у износу од ,63 динара, укључујући и дуг по КО за годину ,00 динара. Увидоад у промет аналитичких конта уградни материјал у ортоледији утврђено је стање обавеза према добављачима за остали уградни материјал у ортопедији, које се даје у наредној табели. Табела 26 Ред. бр. Добављ ач Почетао стањ е обавеза на д ан Створене обавезе у периоду Укупно: Плаћено д обављ ачим а у периоду Из средстава Р Ф З О Из д р у ги х извора Стањ е обавеза на д ан (3+4) (5-6-7) 1 М АКС 155Џ 5 1,614, ,258, ,872, ,338, , ,771, ЕС О ТКА Р Е 349, , , , , Укупно: 1,963, ,404, ,368, ,652, , ,771, Укулне обавезе здравствене установе за остали уградни материјал у ортопедији у контролисаном периоду износе ,95 динара, с тим да су обавезе ЗУ по почетном стању обавеза из претходног периода износиле ,95 динара, а обавезе створене у периоду 01,01.-године су 4, ,00 динара. Укупно измирене обавезе на конту остали уградни материјал у ортопедији износе ,95 динара и то: ,63 динара од средстава и ,32 динара из осталих извора. Наиме, општа болница је у посматраном периоду остварила приход у укупном износу од ,82 динара од Министарства здравља а по основу издатих фактура за пружене услуге неосигураним лицима, тако да је део наведених средстава у износу од ,32 динара користила за измирење обавезе према добављачима за остали уградни материјал у ортопедији. Стање обавеза на дан године износи ,00 динара. На конту прокњижени су трошкови осталог уградног материјала у ортоледији у износу од ,95 динара. На основу наведеногдаје се следећа рекапитулација. 22

23 Табела 27 Средства по П.С 0.00 пренета средства Укупно расположива средства : утрошена средства стање средстава на дан 3,652, ,652, ,652, Здравствеиа установа је наменски утрошила средства пренета од у износу од ,63 динара. Установа је на дан године на залихама у магацину и службама имала осталог уградног материјала у ортопедији у укупној вредности од ,20 динара. У периоду године установа је набавила остали уградни материјал у ортопедији у вредности од ,00 динара. Укупна требовања из магацина износе ,00 динара, док је вредност залиха на дан године била ,20 динара. ЗУ није вршила попис залиха на одељењу , године. Табела 28 уградни у ортопедији стање залиха на дан , извршена набавка у периоду укупна требовања у периоду стање залиха на дан службе 128, апотека: 686,557,20 4(404, ,404, , Укупно: 814,600.20! 4,404, ,404, , Здравствена установа је према стању на конту остали уградни материјал у ортопедији у контролисаном периоду створила обавезе према добављачима у укупном износу од ,000 динара, што одговара улазу у болничку апотеку у посматраном периоду. У периоду године општа болница Пожаревац је фактурисала ,50 динара за остали уградни материјал. У поступку контроле извршен је увид у фактуре добављача МагсЈбзиз <±о.о (рачунотпремница и ). Увидом у наведену фактуру утврђено је да је ОЈпатЈска кмп р!оса набављена по уговору са наведеним добављачем и испоручивана по цени из уговора. У поступку контроле утврђено је да је остали уградни материјал фактурисани према набавним ценама, што је константовано увидом у материјалне картице појединих материјала изабраних методом случајног узорка: Р1оса 0Н 5, апа1отзка р!оса га Јетиг ће те ги з, д!ауепоуга1т ујјак. 10. Наменско трошење средстава за имплантате у ортопедији Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији имллантати у ортопедији у износу од динара. - Филијала Пожаревац је пренела болници средства за имплантате у износу 23

24 од ,00 динара, укључујући и средства у износду од ,00 динара која се односе на измирење дуга по КО за годину. Увидом у промет аналитичких конта имплантати у ортопедији утврђено је стање обавеза према добављачима за кукове, које се даје у наредној табели. Табела 29 Ред. бр. Добављач Почетно стање обавеза на дан Створене обавезе у периоду Укупно: Плаћено добављачима у периоду Стање обавеза на дан ' рфзо'" " \Л~> ППЧГМУ извора (3+4) 6 7 8(5-6-7) 1 МАСМА РНАВМАША МАКС135Џ ,185, ,185, ,089, , РКОЗРЕКА , , , , ЕСОПЗДРЕ , , , Укупно: ,697, ,697, ,573, ,123, Укупне обавезе здравствене установе за имплантате у контролисаном периоду износе ,00 динара, с тим да болница није имала почетно стање обааеза из претходног периода, већ су нанедене обавезе створене у периоду 01.01, годинб Укупно издлирбнв обзв0 зв нз конту имплзнтзти у ортопвдији зз износе ,00 динара и то су утрошена средства пренета од. На конту прокњижени су трошкови за имплантате у износу од ,00 динара. На основу наведеног даје се следећа рекапитулација: Табела 30 Средства по П.С пренета средства Укупно расположива средства : утрошена средства 1 "г и стање средстава на дан 2,919, ,524, ,443, ,573, ,870, Здравствена установа је наменски утрошила средства пренета од у износу од ,00 динара. Установа је на дан године на залихама у магацину и службама имала кукова у укупној вредности од ,31 динара. У периоду године установа је набавила куковв у вредности од ,00 динара. Укупна требовања из магацина износе 9, ,67 динара, док је вредност залиха на дан године 24

25 била ,64 динара. ЗУ није вршила попис залиха на одељењу године. Табела 31 извршена укупна ј имплантата набавка у требовања у стање залиха стање запиха на периоду периоду на дан дан службе апотека: 1,534, ,697, ,637, ,594, Укупно: 1,534, ,697, ,637, ,594, Здравствена установа је према стању на конту имплантати у ортопедији у контролисаном периоду створила обавезе према добављачима у укупном износу од ,00 динара, што одговара улазу у болничку апотеку у посматраном периоду. У периоду године општа болница Пожаревац је фактурисала ,07 динара за имплантате у ортопедији. У лоступку контроле извршен је увид у фактуру добављача Мадпа риагтасја (рачунотпремница 15КРАК00202). при чему је утврђено да су имллантати у ортопедији набављени по уговору са наведеним добављачем и испоручиван по ценама из уговора. У поступку контроле утврђено е да су имплантати у ортопедији фактурисани према набавним ценама, што је константовано увидом у материјалне картице појединих материјала изабраних методом случајног узорка: АизИп Моог рагсуа!па рго1ега кика. 11. Наменско трошење средстава за остали уградни материјал Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији остали уградни материјал у износу од динара и то: за интраокуларна сочива динара, за мрежице динара, стаплере динара, клипсеве динара и имплантате за дојке динара. - Филијала Пожаревац је пренела болници средства за остали уградни материјал у износу од ,56 динара. Увидом у промет аналитичких конта утврђено је стање обавеза према добављачима за остали уградни материјал, које се даје у наредној табели. Табела 32 Ред. бр. Добављач Почетно стање обавеза на дан Створене обавезе у периоду Укупно: Плаћено добављачима у периоду Стање обавеза на дан Из средстава Из других извора (3+4) 6 7 8(5-6-7) 1 МЕ!. 369, ,397, ,766, ,960, , , В.ВВА1Ј , , , , ЕЏМЕО 31, , , , РКЕМШМ 30, , , , , МЕИЕХРЕКТ , , , ОРТА1.С , , , Укупно: 431, ,276, ,708, ,550, , ,009, Укупне обавезе здравствене установе за остали уградни материјал у контролисаном 25

26 периоду износе ,58 динара, с тим да почетно стање обавеза из претходног периода износи ,32 динара. Обавезе створене у периоду године износе ,26 динара. Укупно измирене обавезе на конту имплантати у ортопедији за износе ,96 динара и то: ,56 динара су утрошена средства пренета од и ,40 динара су утрошена средства из осталих извора. На конту прокњижени су трошкови за остали уградни материјал у износу од ,96 динара. На основу наведеног даје се следећа рекапитулација: Табела 33 Средства по 0.00 П.С... пренета средства 2,550, Укупно расположива 2,550, средстеа : утрошена средства 2,550, стање средстава на 0.00 дан Здравствена установа је наменсш утрошила средства пренета од у износу од ,56 динара. Установа је на дан године по службама имала остали уградни материјал у укупној вредности од ,75 динара. У периоду године установа је набавила материјала у вредности од ,76 динара. Укупна требовања из магацина износе ,76 динара, док је вредност залиха на дан Б.године била ,00 динара. Табела 34 остапи уградни стање залиха на дан извршена набавка у периоду укупна требовања у лериоду стање залиха на дан службе 970, апотека: ,232, ,152, , Укулно: 970,589,75 3,232, ј 3,152, Г 80, Здравствена установа је према стању на конту остали уградни материјал у контролисаном периоду створила обавезе према добављачима у укупном износу од ,26 динара, док је улаз у болничку апотеку износио ,76 динара. Разлика у износу од ,50 динара произилази због грешака у разврставању појединих арста материјала приликом њиховог евидентирања у материјалном и финансијском књиговодству односно њихове кпасификације и разврставања приликом уласка у болничку апотеку. У периоду године општа болница Пожаревац је фактурисала ,77 динара за остали уградни материјал. У поступку контроле извршен је увид у фактуре добављача!^е 1 <±о.о, при чему је 26

27 утврђено да је остали уградни материјал набављен по уговору са наведеним добављачем и испоручиван по ценама из уговора. У поступку контроле утврђено је да остали уградни материјал фактурисан према набавним ценама, што је константовано увидом у материјалне картице појединих материјала изабраних методом случајног узорка: МгегЈса 15*7,5;МгегЈса 15*15;Мге2Јса 30*30;51ар1ег СОН Наменско трошење средстава за Лекове са Листе Ц - епоетини Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији Лекови са Листе Ц у износу од ,00 динара. - Филијала Пожаревац је пренела болници средства за епоетине у износу од ,14 динара, укључујући и дуг по Коначном обрачуну за 2014.годину у износу од ,00 динара. Увидом у промет аналитичких конта утврђено је стање обавеза према добављачима за епоетине, које се даје у наредној табели. Табела 35 Ред.б Р- Добављач Почетш ствње обавеза на дан Створене обавезе у периоду Укупно: Ппаћено добављачима у периоду Стање обавеза на дан Из средстава Из Других извора (3+4) 6 7 8(5-6-7) 1 РНАРМА5ТО ,957, , ,0С> ,00 0, ,00 2 ГСОСНЕ , , , ,69 0, ,48 3 НАРМ , , , , , ,00 4 РНОЕ1\ИХ РНАГСМА 0, , , ,66 0, ,79 Укупно: , ,339, , , , ,27 Укупне обавезе здравствене установе за епоетине у контролисаном периоду износе ,41динар. ЗУ је имала обавезе према добављачима на дан године. у износу од ,63 динара. Обавезе створене у периоду године износе ,78 динара. Укупно измирене обавезе на конту 252*** за епоетине износе ,90 динара. Обавезе на дан године износи ,27 динара. На конту прокњижени су трошкови епоетине у износу од ,90 динара. За измиривање обавеза према добављачима за Лекове са Листе Ц ОБ Пожаревац је утрошила ,90 динара, од тога ,14 динара од пренетих средстава, а ,76 динара од средстава Министарства здравља. На основу наведеног даје се следећа рекапитулација: Табела 36 П.С 0,00 пренета средства ,14 расположива средства ,14 утрошена средства ,14 стање на дан 0,00 27

28 Здравствена установа је наменски користила средства пренета за лекове ло посебном режиму у износу од ,14 динара. Установа је на дан године на залихама у магацину и службама имала епоетине у укупној вредности ,96 динара. У периоду године установа је набавила епоетине у зредности од ,79 динара. Укупна требовања из магацина износе ,54 динара, била ,30 динара. ЗУ није године. лекови по лосебном стање залиха на дан П1 П1 О П 1К о д е љ е њ а ,91 док је вредност залиха на дан године вршила попис залиха на одељењима на дан извршена набавка у периоду укулна требовања у периоду I! Табепа 37 стање залиха на дан апотека: Укупно: , , , , , , , ,30 Улаз у болничку апотеку износи ,79 динара, док створене обавезе према добављачима за епоетине износе ,54 динара. У поступку контроле утврђено је да постоји разлика у вредности робе која је ушла у магацин и прокњижених обавеза на конту лекови "Ц режим у укупном износу од ,25 динара. По тврдњи одговорних у ЗУ до разлике долази због временске неусклађености у датуму књижења фактура од добављача у материјалном и финансијском књиговодству, обзиром да болничка апотека књижи обавезе по уласку робе у магацин, док се у финансијском књиговодству обавезе евидентирају по лриспећу фактуре од добављача, које често касне. У лериоду године, општа болница је фактурисала ,76 динара за лекове по посебном режиму. У поступку контроле извршен је увид у фактуре добављача Инфарм (рачунотпремница бр.615/4186 од године и утврђено је да су лекови набављени ло уговорима са наведеним добављачима и испоручивани по ценама из уговора.( Оквирни споразум Ергех уг од год.) У поступку контроле утврђено је да су лекови фактурисани лрема ценама из уговора, односно набавним ценама. Наиме, општа болница има софтверску апликацију за фактурисање која користи цене из материјалне евиденције лекова, што је константовано увидом у материјалне картице лојединих лекова изабраних методом случајног узорка. (ергех, гесогтоп.агапезр). Увидом у Преглед броја фактурисаних лекова за период године утврђено је да је Општа болница фактурисала лекове у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстав^ «тп и н м 13. Наменско трошење средстава за дијализу Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији дијализа у износу од динара. - Филијала Пожаревац је по Уговору за годину, Општој болници у контролисаном периоду пренела средства за дијализу у износу од ,19 динара, док је аванс по коначном обрачуну за годину био ,00 динара. 28

29 Увидом у промет аналитичких конта утврђено је стање обавеза према добављачима за дијализу, које се даје у наредној табели. Табела 38 Ред. бр. Добзељач Почетно стање обавеза на дан Створене обавезе у периоду Укупно: Плаћено добављачима у периоду Из средстава Из друплх извора Стање обавеза на дан (3+4) (5-6-7) 1 М Е О Ј К Ш Ш 0, , , ,00 0,00 0,00 2 КВ МЕ01СА1. 0, , , ,00 0, ,00 3 РКЕ5ЕМЏ8 0, , , ,60 4 МЕ0100М 0, , , ,00 0, ,00 5 РАВМАЦХ318Т 0, , , ,02 0, ,50 6 1МОРНАКМ 0, , , ,00 0, ,00 7 УЕСА 0, , , , ,00 8 РНОЕМ1Х РНАКМА 0, , , ,19 0,00 0,00 9 Р К05Р Е К А 0, , , ,00 0,00 0,00 10 РНАРМА5\А/185 0, , , ,50 0, ,00 11 СА1ЕМ1КА РАКМАС 0, , , ,20 0,00 0,00 12 Ц\\/1ЕРАНМ 0, , , ,00 0, ,00 13 ЕСОШАПЕ 0, , ,00 0, ,00 14 РММ 511РС1СА1 0, , ,00 0, ,00 Укупно: 0, , ,377, ,51 0, ,10 Укупне обавезе здравствене установе за материјал за дијализу у контролисаном периоду износе ,61 динар. ЗУ није имала обавезе према добављачима на дан 01, године. Обавезе створене у периоду године износе ,61 динар. Укупно измирене обавезе на конту 252*** износе ,51 динар. Обавезе на дан године износи ,10 динара. На конту прокњижени су трошкови за материјал за дијализу у износу од ,51 динар, колико износе и трошкови на 252*. На основу наведеног даје се следећа рекапитулација: Табела 39 П.С ,22 пренета средства расположива средства утрошена средства стање на дан , , , ,90 Здравствена установа је наменски користила средства пренета за материјал за дијализу у износу од ,51 динар. На дан 01.01,2015.године здравствена установа има на рачуну неутрошена средства у износу од ,22 динара, а на дан на дан године ,90 динара. Здравствена установа на дан године нема доспелих неизмирених обавеза према добављачима за материјал за дијализу. У складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему { Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013, 63/13-исправка, 108/13), 29

30 142/2014 и 68/2015-др.закон) и чланом 159. Закона о здравственој заштити, у случају да за извршење одређеног ллаћања није лостојао правни основ у складу са законом, корисник буџетских средстава обавезан је да одмах изврши повраћај средстава у буџет у износу од ,22 динара. Установа је на дан године на залихама у магацину и службама имала залихе у укупној вредности ,76 динара. У лериоду године установа је набавила материјал за дијализу у вредности од ,80 динара. Укулна требовања из магацина износе ,02 динара, док је вредност залиха на дан године била ,06 динара. ЗУ није вршила попис залиха на одељењима на дан године. Табела 40 ПМЈОПЈЛОП 1У1^<-4 стањ е залиха 1 I П '41 «Г 1С1, ц а п одељ ењ а ,48 1Ј О П Ш 11Л 11 0 набавка у периоду укупна требовањ а у ПсрИОДу стањ е залиха на дан апотека: , , , ,06 Укупно: , , , ,06 Улаз у болничку апотеку износи ,80 динара, док створене обавезе према добављачима за материјал за дијализу износе ,61 динара. У поступку контроле утзрђено је да постоји разлика у вредности робе која је ушла у магацин и прокњижених обавеза на конту материјал за дијализу у укупном износу од ,81 динара. По тврдњи одговорних у ЗУ до разлике долази због грешака у разврставању појединих врста материјала приликом њиховог евидентирања у материјалном и финансијском књиговодству односно њихове класификације и разврставања приликом уласка у болничку апотеку. У периоду године болница је фактурисала ,07 динара за материјал за дијализу. У поступку контроле извршен је увид у фактуре добављача Фрезенијус Медикал (рачун бр од године и утврђено је да су набавку дијализног материјала А\/-зе( опипе р!из 5008Р, А\/ згзјет Р 204 В АУ и 01А5АРЕ Р Ш 5 РИТЕР и утврђено је да је материјал испоручиван по ценама из уговора, Увидом у извештај здравствене установе Преглед броја фактурисаних материјала за период године утврђено је да је Општа болиица фактурисала контролисани дијализни материјал у складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у години. 14. Наменско трош ење ередстава за крв и продукте од крви Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, Општој болници је утврђена накнада на лозицији крв и продукти у крви у износу од динара. - Филијала Пожаревац је по Уговору за годину, Општој болници у контролисаном периоду пренела средства за крв и продукте од крви у износу од 1.807,687 динара, д о кје аванс ло коначном обрачуну за годину био ,00 динара. Увидом у промет аналитичких конта утврђено је стање обавеза према добављачима за крв и продукте од крви које се даје у наредној табели. 30

31 Ред. бр. Добављач Почетно стање обавеза на дан Створене обавезе у периоду Укупно: Табела број 41 Плаћено добављачима у периоду Из средстава Из других извора Стање обавеза на дан (3+4) 6 7 8(5-6-7) 1 МАК1ЕК 0, , , , ЈАСРАРМ 0, , , , ,00 3 ВЕОНЕМ-3 0, , , ,00 0,00 0,00 4 1М5Т.ЗД ТКАћЈ5Р1Ј2 0,00 610,20 610,20 610,20 0,00 0,00 5 КЕМЕР 0, , ,80 0, ,80 Укупно: 0, , , ,036,04 0, ,80 Укупне обавезе здравствене установе за крв и продукте од крви у контролисаном периоду износе ,84 динара. ЗУ није имала обавезе према добављачима на дан године. Обавезе створене у периоду ,2015.године износе ,84 динара. Укупно измирене обавезе на конту 252*** за крв и продукте од крви износе ,04 динар. Обавезе на дан године износи ,80 динара. На конту прокњижени су трошкови за материјал за крв и продукте од крви у износу од ,04 динара, колико износе и трошкови на 252*. На основу наведеног даје се следећа рекалитулација: Табела 42 П.С 1,451,487,34 пренетз средства расположива средства утрошена средства стање на дан , , , ,30 Здравствена установа је наменски користила средства лренета за крв и продукте од крви у износу од ,04 динара. На дан године здравствена установа има на рачуну неутрошена средства у износу од ,34динара, а на дан године ,30 динара. ЗУ није вршила пренос средстава са рачуна сопственог прихода на буџетски рачун по основу исказаног аванса по КО за 2014.годину. Одговорни у ЗУ су дали лисану изјаву да није било ненаменског трошења средстава за крв у 2014.години. У изјави се наводи да се обавезе плаћају по рачунима добављача а не ло фактурисаној реализацији исказаној у електронској фактури, У год. здравствена установа је фактурисала за крв и продукте од крви средства у износу од ,00 динара, док је пренос од стране износио динара. Аванс је настао као резултат стављања у однос ових величина. Здравствена установа све настале обавезе према добављачима за крв и продукте од крви измирује одмах по достављеним фактурама од стране добављача. Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015.годину и годину утврђена је накнада на позицији крв и продукти од крви у износу од динара. Надлежни у ЗУ истичу да је у години као и у претходним 31

32 годинама обим финансирања предимезиониран, јер се уговорена накнада утврђује по цени јединице крви која важи за иституте а фактурисање се врши по цени из Прилога 2. Правилника о утврђивању цена и накнада за обраду крви и комлоненти крви намењених за трансфузију. Установа је на дан године на залихама у магацину и службама имала залихе у укулној зредности ,05 динара.у лериоду године устаноза је набавила санитетски материјал који је неопходан за производњу крзи у вредности од ,84 динара. Укупна требовања из магацина износе ,84 линара, док је вредност залихз на дан године бмлз ,00 дмнара. ЗУ није вршила попис залиха на одељењима на дан године. крз стање залиха нз дан извршена набавка у периоду укупна требовања у пермоду 01.01,- Табела 43 стање залиха на дан одељења ,05 апотека: 0, , , ,00 Укупно: ,05 2, , , ,00 Улаз у болничку алотеку износи ,84 динара, док створене обавезе према добављачима за крв износе ,84 динара, У постулку контроле утврђено је да постоји рззлика у вредности робе која је ушлз у магацин и прокњижених обазеза на конту крв и продукти од крви у укулиом износу од ,00 динара. По тврдњи одговорних у ЗУ до разлике долази због временске неусклађености у датуму књижења фактура од добављача у материјалном и финансијском књигозодству, обзиром да болничка апотека књижи обавезе по уласку робе у магацин, док се у финансијском књиговодству обавезе евидентирају по приспећу фактуре од добављача, које често касне. У контролисаном периоду Филијала је фактурисала укупну вредност за крв и продукте од крви у износу од ,00 динара. Цене по којима је вршено фактурисање крви и продуката од крви у складу је са Правилником о утврђивању цена обраде крви и компоненти крви намењених за трансфузију («Сл, Гласник РС» 87/11) и Правилником о утврђивању цена и накнада за обраду крви и компоненти крви намењених за трансфузију («Сл гласник РС» 47/13 и 34/14). 15. Наменско трошење средстава за материјалне и остале троижове за период б.године Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015.годину, Општој болници је утврђена накнада на позицији материјални и остали трошкови у износу од динара. Филијала Пожаревац је пренела болници средства за материјалне и остале трошкове у укупном износу од ,542,00 динара. Пренета средства за јубиларне награде износе ,11 динара, за отпремнине ,42 динара, за финансирање инвалида ,00 динара и за накнаду погребних трошкова ,00динара. Укупно пренета средства износе ,53 динара. Увидом у промет аналитичких конта Увидом у картицу конта 421 *,422*,423*424*425*,426*428*482*,429*414*,416*... извор 03-Фонд утврђен је укулан утрошак у износу од динара Преглед се даје у наредној табели: 32

33 конто отпремнине Називтрсшиа - укулни -фошкови ,42 :средс1»а ,42 Остали извори Табела 44 лартиципациј донације Извор помоћ услучајусмрти запосленог и чланова породице , , , јубилзрне награде , ,11 I Трошк. ллатног промета и банкар. услуга , , , комуналне услуге , , , услуге комуникација , , , трошкови осигурања , , остали непоменуги трошкови , , службена пуговања уземљ и , , компјутерске услуге , , , услуге образовања и усавршавања , , услуге информисања , , , стручне услуге , , прање веша , , , угоститељске услуге , , Репрезентација и поклони , , остале опшге услуге медицинске услуге , , остале специјзлизовзне услуге , , , ,04 : текуће поправке и одржавање зграда , ,717,28 I текуће поправке и одржавање опреме , , администрзтивни материјзл , , стручна литература за редовне потребе , ,70 матер.за саобраћај (резервни делови) , ,19 2,000,00 материјал за хигијенуи угоститељство , , , мзтеријал за посебне намене , , , казне , , остале тек.донације и трансфери-инвалиди , , регистрација возила , , Порези и таксе , , новчане казне ипензли , ,00 УКУПНО: , , , , ,77 Здравствена установа је наменски користила средства пренета за материјалне и остале трошкове у износу од ,22 динара. Осим ових средстава здравствена установа је за измирење обавеза према добављачима утрошила и ,00 динара наплаћене партиципације здравстаене установе, ,44 динара од осталих извора и ,77 динара од донација. У укупно измиреним обавезама према добављачима за остале трошкове највеће је учешће обавеза за комуналне услуге, текуће поправке и одржавање опреме и услуге прања веша. Октобра 2013.године здравствена установа је закључила уговор са "Јупитер Хигијена доо, број од године која пружа услуге прања и пеглања веша у 33