ODLUKA. Član 1. Član 2. Član 3 SKUPŠTINA PRIJESTONICE CETINJE. Predsjednica. Maja ĆETKOVIĆ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ODLUKA. Član 1. Član 2. Član 3 SKUPŠTINA PRIJESTONICE CETINJE. Predsjednica. Maja ĆETKOVIĆ"

Транскрипт

1 Na osnovu člana 73 stav 1 tačka 22 Statuta Prijestonice ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 49/18, 9/19 ), te člana 10 stav 1 alineja 3 Odluke o organizovanju Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje ( Sl.list Crne Gore-opštinski propisi, br.018/12 ),Skupština Prijestonice Cetinje na sjednici održanoj dana godine, donijela je ODLUKA O davanju saglasnosti na Program rada za godinu i Finansijski plan za godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje Član 1 Daje se saglasnost na Program rada za godinu broj od godine i na Finansijski plan za godinu broj od godine, koje je Savjet Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje usvojio Odlukom o usvajanju Programa rada za godinu i Finansijskog plana za 2019 godinu na 3-oj sjednici održanoj dana godine broj od godine. Član 2 Sastavni dio ove Odluke su Program rada za 2019.godinu broj od godine i Finansijski plan za godinu broj od Godine, JU Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje. Član 3 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Goreopštinski propisi. Broj: 02- Cetinje, godine SKUPŠTINA PRIJESTONICE CETINJE Predsjednica Maja ĆETKOVIĆ

2 Pravni osnov za donošenje Odluke O b r a z l o ž e nj e Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 73 stav 1 tačka 22 Statuta Prijestonice ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 49/18, 9/19 ), kojim je propisano da Skupština daje saglasnost na program rada i finansijski plan javnih službi čiji je osnivač Prijestonica. Članom 10 stav 1 alineja 3 Odluke o organizovanju Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 018/12 ), je propisano da Osnivač Biblioteke daje saglasnost na program rada i razmatra izvještaj o radu, a članom 3 navedene Odluke, je utvrđeno da je Skupština Prijestonice Cetinje Osnivač Biblioteke. Razlozi za donošenje Odluke Članom 13 stav 1 alineja 25 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br.17/19 ), propisano je da Sekretarijat za kulturu, sport i mlade Prijestonice vrši poslove uprave koji se odnose na vršenje upravnog nadzora i poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama čiji je osnivač Prijestonica, u oblastima iz svoje nadležnosti, daje mišljenja i priprema akta o davanju saglasnosti na Statut, program rada i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, daje mišljenja i predlaže mjere u vezi sa informativnim i drugim materijalima tih javnih službi. Nadalje, Savjet Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje, je donio Odluku o usvajanju Programa rada za godinu i Finansijskog plana za godinu, broj od godine, a shodno članu 12 Statuta Biblioteke i čitaonice Njegoš, te čl. 21 Poslovnika o radu Savjeta, br: od godine, na 3-oj sjednici Savjeta. Shodno navedenom, jasni su razlozi za donošenje ove Odluke. Finansijska sredstva za realizaciju Odluke Za realizaciju ove Odluke obezbijeđena su sredstva u Budžetu Prijestonice Cetinje SEKRETAR Stanko Marković

3 VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x fx~üxàtü }tà ét ~âäàâüâ áñéüà ÅÄtwx Cetinje, godine Broj: 06- Na osnovu člana 13 stav 1 alineja 25 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje ( Službeni list Crne Gore-opštinski propisi,br.049/18), Sekretarijat za kulturu,sport i mlade Pijestonice Cetinje, daje MIŠLJENJE NA PROGRAM RADA ZA GODINU I FINANSIJSKI PLAN ZA GODINU JAVNE USTANOVE NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ CETINJE Nakon razmatranja dostavljenog teksta predloga Programa rada za godinu i Finansijskog plana za godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje, broj od godine, predlažemo da se isti dostavi Službi Skupštine, kako bi se predloženi materijal uvrstio u dnevni red prvog narednog zasijedanja Skupštine Prijestonice Cetinje. Naime, budući da je Savjet Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje, donio Odluku o Usvajanju Programa rada za 2019.godinu i Finansijskog plana za godinu br od godine, na 3-oj sjednici Savjeta, održanoj dana godine, to ovaj organ, cijeni da se Savjet Biblioteke ispravno pozvao na članove akata Bibilioteke, Statuta i Poslovnika o radu prilikom donošenja navedenih odluka, te da su iste u skladu sa pravnim propisima kojima je regulisana bibliotečka djelatnost: Zakonom o kulturi ( Sl.list CG, br.049/08, 016/11, 040/11, 038/12 ), Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ( Sl.list CG, br. 049/10, 040/11 ) i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture ( Sl.list CG, br.064/16 ). SEKRETAR Stanko Marković Dostaviti : Glavnom administratoru, Sekretarijatu i Arhivi Bajova 2, Cetinje, Crna Gora Telefon:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17