Radni izveštaj NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE: HRAM ILI PARAVAN DEMOKRATIJE?

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Radni izveštaj NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE: HRAM ILI PARAVAN DEMOKRATIJE?"

Транскрипт

1 Radni izveštaj NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE: HRAM ILI PARAVAN DEMOKRATIJE?

2

3 Radni izveštaj NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE: HRAM ILI PARAVAN DEMOKRATIJE? Tara Tepavac Beograd, januar 2019 Ovaj radni izveštaj pripremljen je za konferenciju Civilno društvo za odgovornu vlast koja se održava 4. i 5. februara u Beogradu. Radni izveštaj služi kao osnova za dijalog učesnika u ovoj oblasti, identifikovanje ključnih problema i formulisanje konkretnih preporuka. Zaključci konferencije biće korišćeni u pripremi finalne verzije ovog izveštaja. Izrada ovog izveštaja omogućena je uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu. Za sadržaj brošure odgovorni su njeni autori i on ne mora nužno odražavati stavove Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

4

5 Uloga i položaj Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti SADRŽAJ Uvod... 3 Dominacija zakonodavne funkcije: forma bez sadržaja... 5 Visoka legislativna aktivnost bez suštinske rasprave... 5 Obesmišljavanje parlamentarne debate: objedinjena rasprava i amandmani s posebnim osvrtomˮ Deficit parlamnetarne kontrole i nadzora Poslanička pitanja Poslanička pitanja na aktuelnu temu Rad parlamentarnih odbora Komisije i anketni odbori Javna slušanja Ovlašćenja u rezervi: interpelacija i glasanje o nepoverenju Vladi Nezavisni organi Značaj konteksta: Politička kultura, odgovornost i drugi preduslovi Zaključak

6 Radni izveštaj 2

7 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? Uvod Republika Srbija je Ustavom iz godine definisana kao država zasnovana na vladavini prava i načelima građanske demokratije, s Narodnom skupštinom kao najvišim predstavničkim telom i nosiocem ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, preko koga građani ostvaruju svoju suverenost. Ustav među svojim načelima ističe vladavinu prava, koja se ostvaruju podelom vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, čiji odnos se zasniva na sistemu međusobne kontrole i ravnoteže.1 Ustavno uređenje Republike Srbije implicira da je instituciji parlamenta u Srbiji predviđena ključna uloga u oblikovanju državnog uređenja, predstavljanju građana i zastupanju interesa birača, koji narodne poslanike nagrađuju svojim poverenjem i izborom. Za Narodnu skupštinu je uz predstavničku i zakonodavnu ulogu, predviđena i izborna uloga, kao i funkcija nadzora odnosno kontrole nad radom Vlade. Ove funkcije parlamenta, načelno predviđene Ustavom iz godine, preciznije su uređene Zakonom o Narodnoj skupštini i Poslovnikom Narodne skupštine, kao i drugim aktima.2 Kako bi ovo ustavno uređenje zaživelo u praksi, neophodan je funkcionalan i uticajan parlament kao ključan element podele vlasti i sistema kontrole i ravnoteže vlastiˮ, na kome se temelji vladavina prava. U tom smislu, može se reći da je pravni okvir uglavnom osigurao solidne preduslove parlamentu da efikasno i delotvorno sprovodi svoje funkcije. Narodna skupština Ustavom je proglašena za najviše telo zakonodavne vlasti, koje bira Vladu, nadzire njen rad i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministaraˮ. 3 Ustav nadalje podvlači i da je Vlada odgovorna Narodnoj skupštini za politiku Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i za rad organa državne upraveˮ kao i da su ministri za svoj rad i za stanje u oblasti iz delokruga ministarstva odgovorni predsedniku Vlade, Vladi i Narodnoj skupštiniˮ. 4 Međutim, sve ćešće zloupotebe procedura i opstrukcije rada parlamenta koje degradiraju položaj Narodne skupštine i poverenje građana u ovu instituciju, navode 1 Videti čl. 1 4 i čl. 98, Ustav Republike Srbije, Sl. glasnik RS, br. 98/ Videti Zakon o Narodnoj skupštini, Sl. glasnik RSˮ, br. 9/2010; i Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/ Član 99, stav 2, Ustav Republike Srbije 2006, Sl. glasnik RS, br. 98/ Čl , Ustav Republike Srbije 2006, Sl. glasnik RS, br. 98/

8 Radni izveštaj na pitanje da li parlament u praksi zaista ispunjava funkcije previđene Ustavom i Zakonom. Aktuelna praksa ukazuje na alarmantne trendove urušavanja uloge, uticaja i moći Narodne skupštine u Srbiji, posebno u pogledu njene zakonodavne i kontrolne funkcije, čime se u pitanje dovodi i postojanje ravnoteže i podele vlasti u Srbiji, kao prerogativa vladavine prava. Ne samo da parlament više nije mesto gde stanuje moćˮ5, već se usled višegodišnjeg i kontinuiranog degradiranja rad Narodne skupštine sve više svodi na puko ispunjavanje forme bez suštinskog sadržaja. Od nedostatka parlamentarne kontrole, nerazvijene i nedelotvorne saradnje parlamenta s telima koja bira i koja su mu za svoj rad odgovorna (poput na primer Vlade, nezavisnih, kontrolnih i regulatornih tela), do nedostatka suštinske rasprave i parlamentarne debate, parlament sve više podseća na marginalizovanu glasačku mašinuˮ. Stoga izrazito nizak stepen poverenja koji građani imaju u instituciju parlamenta ne predstavlja iznenađenje. Naime, nedavna istraživanja pokazala su da manje od petine građana smatra da Skupština efikasno nadzire rad Vlade i vodi računa o tome da Vlada vodi odgovornu politiku na dobro svih građana, dok svega 13% smatra da poslanici zastupaju interese običnih građana. 6 Snažan, efikasan i uticajan parlament, kao izvor legitimnosti vlasti i osnovni element koji omogućava podelu i ravnotežu vlasti, predstavlja čist blagoslov za demokratizacijuˮ. 7 Upravo zbog toga, funkcionalan parlament od presudne je važnosti za uspostavljanje stabilne i konsolidovane demokratije, posebno u društvima još uvek mlade i manjkave demokratije kakva je u Srbiji. Kako bismo utvrdili kako parlament u Srbiji sprovodi zakonodavnu i kontrolnu funkciju u praksi, analizirali smo i meru i način na koji Narodna skupština koristi procedure, institute i mehanizme koje ima na raspolaganju. Dva osnovna izvora građe u ovom istraživanju su statistički podaci o radu Narodne skupštine i podaci prikupljeni kroz dubinske intervjue s narodnim poslanicima i s predstavnicima akademske i stručne zajednice, međunarodnih organizacija i civilnog društva, koji su nam pružili značajan uvid u percepciju o radu parlamenta i njegovim najznačajnijim 5 Marijana Pajvančić, Ustavne pretpostavke odgovorne vlade nemačko iskustvo: kontrola vlasti u nemačkom ustavuˮ, u: Ljubica Đorđević i Aleksandra Popović (ur.), Vladavina prava odgovornost i kontrola vlasti, Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, 2009, str Istraživanje učešća građana u demokratskim procesima, sprovedeno u septembru godine, CRTA, Steven Fish, Stronger legislatures, Stronger democracies Journal of Democracy, Vol 17. No 1, January 2006, str. 5. 4

9 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? mehanizmima, kao i pojašnjenja o načinima funkcionisanja parlamenta. Strukutura ovog izveštaja stoga je podeljena na dve celine. Nakon uvodnog dela, s kratkim pregledom pravno-institucionalnog okvira koji uređuje položaj i rad parlamenta u Srbiji, slede dva centralna poglavlja ovog rada. Fokus prvog poglavlja usmeren je na zakonodavnu funkciju, odnosno na način na koji se zakoni u Skupštini usvajaju. Posebna pažnja usmerena je na aktivnosti narodnih poslanika u plenumu, kao i sve češću praksu zloupotrebe pravila i procedura, kao i posledice po kvalitet legislativne aktivnosti parlamenta. Drugo poglavlje posvećeno je kontrolnoj funkciji parlamenta, odnosno analizi načina na koji Skupština (ne) koristi mehanizame koje ima na raspolaganju. Mehanizam javnih slušanja i rad parlamentarnih odbora obrađeni su u okviru ovog poglavlja, uz naznake značaja koji imaju i za delotvorno sprovođenje zakonodavne funkcije Narodne skupštine. Rad se završava zaključkom, s kratkim osvrtom na ključne nalaze i njihove efekte na funkcionisanje političkog sistema u Srbiji. Dominacija zakonodavne funkcije: forma bez sadržaja Visoka legislativna aktivnost bez suštinske rasprave Prema Ustavu Republike Srbije iz godine, Narodna skupština predstavlja oličenje zakonodavne vlasti. Donošenje zakona smatra se osnovnom i često najvažnijom funkcijom parlamenta. Međutim, poslednjih godina rad Narodne skupština obeležio je visok stepen zakonodavnih aktivnosti, ali i zabrinjavajući trendovi u kršenju parlamentarnih procedura i zloupotreba Poslovnika Narodne skupštine. Od godini, vladajuća većina u parlamentu redovno zloupotrebljava pravila procedure neograničenom raspravom o pojedinim pitanjima u cilju opstrukcije rada Skupštine. Ovakve prakse opstrukcije rada parlamenta, bez direktnog kršenja parlamentarnih procedura u tehničkom smislu, nazivaju se i filibaster (eng. filibustering). Postupak predlaganja zakona pravnim okvirom uređen je kao jedinstven i obuhvata nekoliko koraka, uključujući: predlaganje zakona, zatim razmatranje predloga u odborima, zatim razmatranje u plenumu, nakon koga sledi glasanje o predlogu i proglašenje zakona. 8 Zakone u Srbiji, pored Vlade koja je uvek ovlašćeni predlagač, može predložiti skupština Autonomne pokrajine, Zaštitnik građana, Narodna banka, 8 Irena Pejić, Parlamentarno pravo, Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2011, str

10 Radni izveštaj svaki narodni poslanik, kao i građani, kroz mogućnost zakonodavne inicijative, za koju je potrebno prikupiti preko potpisa građana. 9 Najčešći predlagač zakona je Vlada, što načelno predstavlja uobičajenu uporednu praksa. Međutim, procenat usvojenih zakona koje predlaže Vlada je nesrazmerno visok u odnosu na prethodnu parlamentarnu praksu. Naime, ranija istraživanja pokazala su da je u periodu od do godine Vlada u proseku predlagala oko 62% zakona i drugih akata. 10 S druge stane, od početka XI skupštinskog saziva, od 354 usvojena zakona Vlada je predložila 344, odnosno 97%. Od preostalih deset zakona, pet je usvojeno na predlog guvernera Narodne banke Srbije, a pet na predlog poslanika iz vladajuće većine, dok nijedan zakon predložen od strane poslanika opozicije nije ni uvršten u skupštinsku agendu. 5 5 Vlada guverner Narodne banke Srbije poslanik vladajuće većine poslanik koji ne pripada vladajućoj većini 344 Zaštitnik građana Grafikon 1. XI Saziv NSRS: struktura usvojenih zakona po predlagaču Činjenica da se predlozi zakona koje podnose građani, odnosno birači, kao i poslanici iz redova opozicije ne stavljaju na dnevni red Narodne skupštine u praksi znači da ne mogu da ostvare svoje pravo predlaganja zakona koje im je de jure garantovano Ustavom, dok s druge strane vladajuća većina podneti predlog zakona može da ignoriše, odnosno da o njemu de facto ne postupa. 11 Štaviše, u ovom pogledu i sam 9 Videti član 107, Ustav Republike Srbije, Sl. glasnik RS, br. 98/2006; kao i član 150, Poslovik Narodne skupštine. 10 Dragana Đurašinović Radojević, Zakonodavna funkcija Narodne skupštine Republike Srbijeˮ, u: Slaviša Orlović (prir.), Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Beograd, Sarajevo, Podgorica: Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka, Sarajevski otvoreni centar, Fakultet političkih nauka Univerzitet Crne Gore, 2012, str Videti: Slobodan Vukadinović, Odnos građana i narodnih poslanika nakon izboraˮ, u: Izbori u domaćem i stranom pravu, str

11 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? Poslovnik Narodne skupštine sadrži nedostatke u pogledu pravne norme, s obzirom na to da je za razliku od teksta prethodnog skupštinskog poslovnika iz godine 12 izostavio maksimalan rok u kome predlog zakona koji je podnet mora biti stavljen na dnevni red skupštinske sednice, što logički izvedeno do kraja, znači da oni mogu beskonačno dugo biti u skupštinskoj proceduri, a da se sa njima ne dešava bukvalno ništaˮ. 13 S druge strane, i sami poslanici ističu da bi bilo bolje kada bi poslanici više koristili mogućnost predlaganja zakona, iako znam da je teško napisati dobar zakon, zbog čega je potrebna mnogo opširnija [skupštinska] služba. 14 U aktuelnom XI sazivu, Narodna skupština je tokom 230 dana legislativne aktivnosti usvojila 354 zakona, uključujući 223 nova zakona i izmene i dopune zakona (63%), i 131 zakon kojima se potvrđuju međunarodni sporazumi (37%). Ako pogledamo broj zakona koje je Skupština usvajala prethodnih godina, primetan je rastući trend u pogledu visoke legislativne aktivnosti. Samo tokom godine skupština je usvojila 218 zakona tokom 108 dana, u okviru redovnog i vanrednog zasedanja. Poređenja radi, tokom godine, Skupština je tokom 67 dana rada usvojila 89 zakona, dok je godine tokom 55 dana rada usvojila 47 zakona broj radnih dana ukupan broj usvojenih zakona 12 Prema članu 140 Poslovnika Narodne skupštine iz godine predlog zakona mora se uvrstiti u dnevni red sednice Skupštine u roku od 60 dana, uz prekoračenje od 30 dana u izuzetnim slučajevima. Poslovnik Narodne skupštine, Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, 14/ Slobodan Vukadinović, Odnos građana i narodnih poslanika nakon izboraˮ, u: Doc. dr Oliver Nikolić i doc. dr Vladimir Đurić (prir.), Izbori u domaćem i stranom pravu, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2012, str Intervju, poslanik Narodne skupštine Republike Srbije,

12 Radni izveštaj Grafikon 2. Uporedni prikaz broja usvojenih zakona i radnih dana Žurbu sa usvajanjem zakona, upotrebu hitne procedure i objedinjene javne rasprave, neki poslanici objašnjavaju aktuelnim procesom evropskih integracija koji zahteva usaglašavanje domaćeg zakonodavstva s pravnim tekovinama Evropske unije, tzv. EU acquis, usled čega se Skupština i narodni poslanici zatrpavaju velikim brojem propisa koje bi trebalo usvojiti u okviru predviđenih rokova. Tako jedan od intervjuisanih narodnih poslanika smatra da je jedan od ključnih problema u radu parlamenta težnja da se što pre stigne do vrata EU jer je jedna od stavki bila da bi trebalo promeniti zakona i propisa da bi se prilagodili EUˮ usled čega se, kako kaže, danas ne može na sednici raspravljati samo o jednom zakonu. Nemamo toliko nadarenih i sposobnih ljudi koji kvalitetno i brzo pišu zakone jer za to treba vreme, iskustvo, energija i koordinacija. Ovaj tempo o kojem razgovaramo je nemoguća misija.ˮ15 Otežavajuće okolnosti izazvane procesom harmonizacije domaćeg zakonovstva u okviru evropskih integracija narodni poslanici već godinama ističu kao ključan razlog za prekomerne upotrebe hitnog postupka pri usvajanju zakona, dok sistemski pomaci u rešavanju ovog problema izostaju. Tako se u analizi zakonodavne funkcije parlamenta iz godine ističe da: S obzirom na to da je usvojen veliki broj novih, izmenjenih i dopunjenih zakona i drugih opštih akata, sasvim je realno očekivati da će se težište rada Narodne skupštine, u narednom periodu, pomerati od usvajanja ka primeni zakona u praksi, odnosno ka dominantnijoj kontrolnoj funkciji parlamenta.ˮ16 Međutim, pored zaista zahtevnog poduhvata kakav je proces harmonizacije, situaciju znatno pogoršavaju i drugi objektivni činioci. Među njima je, pre svega, nedostatak godišnjeg plana rada parlamenta, kao i bolje koordinacije izvršne i zakonodavne vlasti, bez kojih je koordinacija aktivnosti unutar Narodne skupštine i kvalitetna priprema narodnih poslanika znatno otežana. Prema rečima jednog od ispitanika ključni problem jeste to što se ne zna šta je na dnevnom redu za tri nedelje a šta za osam meseci; neophodno je da se na političkom nivou unese program koji će obuhvatiti izmene i dopune zakona, kako bi civilno društvo moglo da zna i 15 Intervju s poslanikom Narodne skupštine Republike Srbije, Dragana Đurašinović Radojević, Zakonodavna funkcija Narodne skupštine Republike Srbijeˮ, u: Slaviša Orlović (prir.), Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Beograd, Sarajevo, Podgorica: Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka, Sarajevski otvoreni centar, Fakultet političkih nauka Univerzitet Crne Gore, 2012, str

13 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? zainteresovane strane takođe, kako bi se video jasan plan šta će da se dešava u budućnostiˮ. 17 Učestala upotreba hitne procedure prilikom usvajanja zakona predstavlja još jedan zabrinjavajući negativan trend, koji je kulminirao tokom decembra godine. Iako se na prvi pogled čini da ukupan procenat od 51% zakona usvojenih po hitnoj proceduri opada u odnosu na alarmantnih 80% koliko je dostigao tokom i godine, kada se bliže pogleda struktura usvojenih zakona, očigledno je da se hitna procedura i dalje koristi pre kao pravilo nego kao izuzetak. Tokom XI skupštinskog saziva, 4/5 ratifikacija međunarodnih sporazuma usvojeno je redovnim postupkom. S druge strane, preko 70% zakona i izmena i dopuna zakona usvojeno je bez prethodne javne rasprave po hitnom postupku (uključujući ključne i reformske zakone, poput na primer Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, i mnogih drugih). Dakle, dok se redovnom procedurom u najvećoj meri usvajaju ratifikacije međunarodnih sporazuma, novi zakoni i izmene i dopune zakona najčešće se usvajaju po hitnom postupku (grafikon 3). redovan postupak hitan postupak Ratifikacije međunarodnih sporazuma Novi zakoni i izmene i dopune zakone Grafikon 3. Odnos korišćenja hitnog i redovnog postupka pri donošenju zakona 17 Intervju s predstavnikom akademske zajednice,

14 Radni izveštaj Ako izuzmemo ratifikacije međunarodnih sporazuma, i pogledamo samo procedure kojima se donose novi zakoni, odnosno izmene i dopune zakona, videćemo da je 157 od ukupno 223 zakona usvojeno po hitnoj proceduri. Drugim rečima, tokom XI saziva više od 70% novih zakona i izmena i dopuna zakona usvojeno je po hitnoj proceduri (grafikon 4). 66 redovan postupak hitan postupak 157 Grafikon 4. Najčešći postupak usvajanja novih zakona i izmena i dopuna zakona Obesmišljavanje parlamentarne debate: objedinjena rasprava i amandmani s posebnim osvrtomˮ Usvajanje ogromnog broja zakona po hitnom postupku bez prethodne rasprave utire put za sprovođenje zakonodavne funkcije Narodne skupštine u vidu ispunjavanja forme bez suštinskog učešća narodnih poslanika. Međutim, svođenje rasprave o predlozima zakona u plenumu na minimum, kroz podnošenje stotine amandmana bez istinski relevantnog sadržaja, kao i objedinjavanje rasprave u načelu za desetine tačaka dnevnog reda Skupštine koji nisu međusobno povezani niti slični, aktuelnu situaciju čine alarmantnom. Parlamentarna debata u plenumu de facto se 10

15 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? onemogućava zloupotrebom procedura, najčešće bez direktnog kršenja Poslovnima Narodne skupštine. 18 Vladajuća većina je u parlamentu razvila praksu predlaganja stotina amandmana na prve članove prvog predloga zakona koji se nalazi na početku dnevnog reda, na kome su pritom predlozi raznovrsnih i nepovezanih zakona spojeni u objedinjenu raspravu. Mogućnost zajedničkog načelnog pretresa predviđena je Poslovnikom Narodne skupštine za više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su rešenja u njima međusobno povezana. 19 Međutim, pokazalo se da tumačenje uslovljenosti, odnosno povezanosti rešenja koje različiti predlozi zakona sadrže, u praksi može biti prilično široko. Među eklatantnim primerima možemo izdvojiti način na koji se već drugu godinu zaredom usvaja jedan od najvažnijih zakona u državi Zakon o budžetu. Zakon o budžetu za godinu donet je zajedno sa još 29 zakona u decembru godine u okviru objedinjene rasprave, kao šesta od 31 tačke dnevnog reda. Poslanici vladajuće većine ovom prilikom predložili su čak 436 amandmana. Među njima, čak 400 amandmana predložili su na prvu tačku dnevnog reda Predlog zakona o budžetskom sistemu, a preostalih 36 amandmana uputili su na Predlog zakona o izmeni i dopuni budžeta Republike Srbije za prethodnu, godinu. Vreme za raspravu potrošeno je na iznošenje amandmana na prve dve tačke dnevnog reda, nakon čega je više od dve trećine ovih amandmana povučeno. Na taj način, punih 10 sati predviđenih Poslovnikom skupštine za raspravu potrošeno je za izlaganje amandmana, a za raspravu o drugim tačkama, uključujući Predlog zakona o budžetu, nije bilo vremena. Tom prilikom, narodni poslanik iz opozicije Marko Đurišić pozvao se na član 157. Poslovnika Narodne skupštine koji u stavu 4. ističe da pretres Predloga zakona o budžetu Republike Srbije vodi se tako što se po završenom načelnom pretresu odmah prelazi na pretres u pojedinostima, upozoravajući da će otvaranje rasprave o tačkama koje prethode Zakonu o budžetu, umesto rasprave o amandmanima na Zakon o budžetu, biti prvi put u istoriji parlamenta da se 18 Procedura razmatranja i usvajanja predloga zakona uređena je bliže Poslovnikom Narodne skupštine. Videti: Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/ Član 157, Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/

16 Radni izveštaj amandmani na Zakon o budžetu neće raspravljati. Međutim, predsednica Skupštine odgovorila je da pomenuti član ničim nije povređen. 20 Ova praksa nastavljena je tokom cele godine, usled čega su poslanici iz redova opozicije bili de facto onemogućeni da raspravljaju o predlozima zakona. Godinu dana kasnije, u decembru godine, zabeležen je slučaj najbrojnije objedinjene rasprave u čitavom XI sazivu, kada su na agendi plenarnog zasedanja objedinjene čak 62 raznovrsne tačke dnevnog reda, među kojima se Zakon o budžetu Republike Srbije za godinu našao na primer sa Zakonom o duvanu, Zakonom o vodama, Zakonom o Fondu za nauku, Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti itd. Zakon o budžetu Republike Srbije za godinu bio je tek četvrta tačka dnevnog reda, dok su se pre njega našli: Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za godinu, kao i Predlog carinskog zakona. Uz objedinjavanje agende, zloupotrebljava se i činjenica da ne postoji redosled stavljanja predloga zakona na dnevni redˮ21, pa se tako ključni zakoni stavljaju na niže tačke dnevnog reda Skupštine, a vreme predviđeno za raspravu potroši se pre nego što oni stignu na red. Nezainteresovanost vladajuće većine za dijalog u Skupštini, kao jedan od dubinskih problema, istakla je većina ispitanika, ako nemate dijalog, nemate skupštinuˮ. 22 Uz to, prema rečima sagovornice, kakav god da je Poslovnik, morate imati institucionalni konsenzus da je procedura kultura, ako o tome nemate konsenzus između većine i manjine, nema veze šta piše u Poslovnikuˮ. 23 Ovde treba istaći i problem odgovornosti i integriteta samih poslanika, s obzirom na to da sami poslanici svojim radom umnogome određuju način na koji će parlament sprovoditi svoje funkcije u praksi. Aktuelna praksa ukazuje na paradoksalnu situacija da su ljudi u svim strankama koji su istinski privrženi da se papir pretvori u realnost u izrazitoj manjiniˮ. 24 Stoga ni ne iznenađuje da ni etički kodeks o ponašanju narodnih poslanika još uvek nije usvojen, uprkos brojnim pokušajima počev od godine, iako je 20 Steno beleške Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, 01 Broj 06-2/274-17, 4. dan rada, Dostupne na sajtu Otvorenog parlamenta. 21 Str. 263, Slobodan Vukadinović 22 Intervju s poslanikom Narodne skupštine, godine. 23 Intervju s poslanikom Narodne skupštine, godine. 24 Intervju s poslanikom Narodne skupštine, godine. 12

17 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? njegovo hitno usvajanje među GRECO preporukama koje je Savet Evrope uputio Republici Srbiji prošlog proleća. Ovaj nedostatak podvučen je i u godišnjem izveštaju Evropske komisije za Srbiju. Iako je stručna javnost zajedno s nevladinim organizacijama u nekoliko slučajeva otvoreno upozoravala na to da su neka od predloženih rešenja koja direktno utiču na život građana loša, poslanici nisu imali prilike da u vode raspravu u pojedinostima na predloge ovih zakona. Koliko je ova praksa štetna ne samo za kvalitet parlamentarne rasprave već i za kvalitet zakona koji se usvajaju, pokazuje i primer Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. S obzirom na to da je predlog ovog zakona usvojen po hitnom postupku, takođe u objedinjenoj raspravi u decembru godine, izostala je javna rasprava, kao i rasprava u plenumu skupštine o predlogu zakona, usled čega su usvojena manjkava zakonska rešenja. O lošem kvalitetu rešenja svedoči činjenica da je izmenjen predlog već u junu godine usvojen na predlog Vlade po hitnom postupku, ponovo bez rasprave, da bi potom Vlada najavila nove izmene i dopune u jesen iste godine. 25 Ovakva praksa doprinosi percepciji Narodne skupštine kao mašine za štancovanje zakona po meri Vlade. Deficit parlamnetarne kontrole i nadzora Dok u okviru zakonodavne funkcije dominira vladajuća većina, parlamentarna kontrola predstavlja najvažniji mehanizam koji na raspolaganju imaju poslanici iz redova opozicije. 26 Narodna skupština uz pomoć nadležnih odbora i privremenih radnih tela vrši nadzor nad radom Vlade, službi bezbednosti, guvernera Narodne banke Srbije, Zaštitnika građana, kao i drugih organa i tela u skladu sa zakonom. 27 U tu svrhu na raspolaganju ima niz mehanizama koji joj omogućavaju sprovođenje parlamentarne kontrole, kako u slabijem smislu ispitivanja i kritike, koji sprovodi 25 Videti Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom usvojen po hitnom postupku i bez rasprave u plenumuˮ, Parlament pod lupom, Bilten broj 1/ Oktobar 2018, Otvoreni parlament, str. 10. dostupno na: %20Bilten%201%20-%20Oktobar% pdf 26 Dušan Spasojević, Kontrolna funkcija Narodne skupštine Republike Srbijeˮ, u: Slaviša Orlović (prir.), Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Beograd, Sarajevo, Podgorica: Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka, Sarajevski otvoreni centar, Fakultet političkih nauka Univerzitet Crne Gore, 2012, str Čl. 15 i čl. 27 Zakona o Narodnoj skupštini, Sl. glasnik RSˮ, br. 9/

18 Radni izveštaj proveravanjem, ispitivanjem, kritikovanjem i pozivanjem na polaganje računa, tako i u snažnijem značenju koje podrazumeva mogućnost disciplinskih i zakonskih sankcija. 28 Neke od njih mogu pokrenuti samo narodni poslanici, poput na primer poslaničkih pitanja, dok je za druge potrebna inicijativa ili učešće drugih tela parlamenta, poput na primer organizovanja javnog slušanja koje pokreće parlamentarni odbor. Kontrolni mehanizmi, uz poslanička pitanja i javna slušanja, obuhvataju mogućnost obrazovanja anketnog odbora i komisije, razmatranje izveštaja državnih organa, organizacija i tela, kao i mogućnost pokretanja interpelacije i glasanja o nepoverenju Vladi ili članu Vlade, koji se znatno ređe koriste u praksi. Postupak parlamentarne kontrole nad radom Vlade i drugih državnih organa, organizacija i tela bliže je uređen Poslovnikom Narodne skupštine i drugim relevantnim propisima. 29 Iako niz različitih mehanizama predviđenih pravno-institucionalnim okvirom parlamentu omogućava solidne preduslove za delotvorno sprovođenje kontrole i nadzora nad izvršnom vlašću, njihovo sporadično i površno primenjivanje u praksi, kao i zloupotrebe procedura kojima se obesmišljavaju, parlamentarnu kontrolu svodi na simboličnu odnosno fasadnu, umesto suštinske kontrole izvršne vlasti. Većina ispitanika smatra da je slika sprovođenja parlamentarne kontrole u praksi loša, jer kontrolni mehanizmi ne funkcionišu. Poslanička pitanja Poslanička pitanja predstavljaju jedan od najrasprostranjenijih i najčešće korišćenih mehanizama parlamentarne kontrole. Ovaj mehanizam narodnim poslanicima garantuje individualno pravo da Vladi ili nadležnom ministru postave pitanje u usmenom ili pisanom obliku, na koje je Vlada ili ministar kome je upućeno obavezan da odgovori. Kontrolna uloga koju poslanici mogu ostvariti kroz poslanička pitanja oslikava se u načinu na koji je postupak za njihovo postavljanje osmišljen, a koji bliže određuje Poslovnik Narodne skupštine (čl ). Može se reći da mehanizam poslaničkih pitanja upravo narodnom poslaniku prepušta glavnu reč time što mu dodeljuje prvu i poslednju reč u dijalogu s predstavnikom Vlade. Naime, procedura predviđa da 28 Roy Gregory, Parliamentary Control and the Use of English, Parliamentary Affairs, 1990, 43 (1): , str Čl Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. 14

19 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? poslanik pitanje postavi u trajanju do tri minuta, a posle odgovora Vlade ili nadležnog ministra, poslanik ponovo ima pravo da dȃ komentar na odgovor ili postavi dopunsko pitanje. Konačno, po dobijanju odgovora na dopunsko pitanje, poslanik se može izjasniti o odgovoru, ovog puta ne duže od dva minuta. 30 Ovakva dinamika u skladu je sa suštinskim ciljem parlamentarne kontrole i postavkom da su Vlada odnosno njen predstavnik odgovorni da narodnom poslaniku, a time i građanima koje poslanik predstavlja, odgovore na pitanje i time polože račun za svoj rad. Predviđeno je da Vlada odnosno ministar odmah usmeno odgovaraju na pitanja postavljena usmenim putem tokom same sednice, a izuzetak od ovog pravila dozvoljen je samo u slučaju da je za odgovor potrebna priprema ili složenija analiza. U tom slučaju odgovor na pitanje mora se dostaviti pisanim putemu u roku od osam ili najkasnije 30 dana. 31 Poslovnikom je preciziran i dan za postavljanje poslaničkih pitanja predviđeno je da se tokom redovnog zasedanja Narodne skupštine pitanja postavljaju u prisustvu članova Vlade, svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, na sednici koja je u toku, od 16 časova do 19 časova, kada se prekida rad po dnevnom reduˮ, dok se tokom vanrednog zasedanja mogu postavljati i drugog dana u mesecu ako podnosilac zahteva za vanredno zasedanje to predvidi u svom zahtevuˮ. 32 Praksa vezivanja postavljanja poslaničkih pitanja za specifičan dan u nedelji tokom redovnog zasedanja, uvedena izmenama Poslovnika Narodne skupštine godine, ograničila je ovaj mehanizam u odnosu na prethodnu formulaciju koja nije precizirala tačan dan. Naime, ovakva formulacija omogućava predsedniku Narodne skupštine da izbegne zakazivanje sednice redovnog zasedanja uobičajenim danima, među kojima je i četvrtak ako za to postoje opravdani razlozi, koje predsednik Narodne skupštine saopštava narodnim poslanicimaˮ. 33 Sama institucija Narodne skupštine deklarativno prepoznaje značaj poslaničkih pitanja, pa tako na svojoj internet stranici ističe dugu tradiciju korišćenja ovog mehanizma za koji tvrdi da je star koliko i skupština, dodajući da je [p]rimera radi, u svom sazivu god. skupština rešila 445 poslaničkih predloga 34. Ipak, analiza pokazuje da u aktuelno praksi ne ostvaruje potencijal ovog mehanizma 30 Čl. 204 i 207, Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/ Član 206, Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/ Član 205, Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/ Član 87, Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/ Narodna skupština Republike Srbije, Istorijat , 15

20 Radni izveštaj kontinuirano, niti u punoj meri. Ako pogledamo trendove njegovog korišćenja, primetićemo da je praksa postavljanja poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu neredovna. Tokom XI saziva Narodne skupštine (aktuelni saziv konstituisan 3. juna godine), ovaj mehanizam je, zaključno s decembrom godine, iskorišćen sedam puta, uključujući redovna i vanredna skupštinska zasedanja. Međutim, zanimljivo je da su primetne značajne oscilacije u njegovom korišćenju, s obzirom na to da je tokom prve dve godine aktuelnog saziva korišćen samo jedanput godišnje. Tačnije, poslanici su tokom cele godine postavljali pitanja predstavnicima Vlade samo poslednjeg četvrtka u oktobru godine, a zatim ponovo tek nakon godinu dana, u oktobru godine. Ovaj trend sličan je praksi zabeleženoj tokom X skupštinskog saziva (16. april jun godine), kada su poslanici pitanja Vladi postavili svega četiri puta u maju i julu godine, a zatim dva puta u julu godine saziv 9 saziv 10 saziv 11 saziv Grafikon 4. Trend korišćenja mehanizma poslaničkih pitanja Međutim, ako pogledamo prethodne sazive Narodne skupštine, videćemo da su poslanička pitanja korišćena znatno češće. Na primer, tokom IX saziva koji je trajao približno isto kao X saziv (31. maj april godine), poslanička pitanja postavljana su ukupno devet puta: pet puta u godini (svakog poslednjeg četvrtka u mesecu od avgusta do decembra) i četiri puta u godini (u martu, 16

21 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Feb-16 Jun-16 Oct-16 Feb-17 Jun-17 Oct-17 Feb-18 Jun-18 Oct-18 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? junu, oktobru i decembru). 35 Redovno korišćenje instituta poslaničkih pitanja karakterisalo je i VIII saziv Narodne skupštine (11. jun godine 31. maj godine), u kome je iskorišćen ukupno 18 puta. 36 Trend u korišćenju ovog mehanizma poboljšao se tokom godine, kada su poslanici imali prilike da pitanja Vladi postave ukupno pet puta: u martu, aprilu, septembru, oktobru i novembru mesecu. 37 poslanička pitanja pitanja na aktuelnu temu VIII IX X XI Grafikon 6. Poslanička pitanja pregled po sazivima, od VIII do XI saziva Međutim, vredi napomenuti da redovnost u korišćenju instituta poslaničkih pitanja sama po sebi ne garantuje da će biti delotvoran i u praksi, odnosno da će suštinski doprineti sprovođenju parlamentarne kontrole nad radom Vlade. Delotvornost poslaničkih pitanja, osim neredovnog korišćenja, narušavaju i postojeće 35 Podaci preuzeti sa sajta Narodne skupštine, maja-2012/poslanicka-pitanja.2273.html?offset=0 36 Podaci preuzeti sa sajta Narodne skupštine, juna-2008/poslanicka-pitanja.1549.html?offset=0 37 Podaci dostupni na sajtu Narodne skupštine, 17

22 Radni izveštaj nepreciznosti u samom Poslovniku Narodne skupštine koje ostavljaju prostor za zloupotrebu ovog mehanizma. Tako, na primer, vreme koje predstavnici Vlade imaju na raspolaganju za odgovor na pitanje poslanika tokom same sednice nije ograničeno. Uporedno posmatrano, praksa postavljanja poslaničkih pitanja prepoznata je kao značajan mehanizam parlamentarne kontrole u Jugoistočnoj Evropi. Primena ovog mehanizma regulisana je poslovnicima o radu parlamenata po sličnom principu, uz manje proceduralne razlike. Uređenje ovog mehanizma u slučaju parlamenta Srbije u velikoj meri je u skladu s praksom ostalih parlamenata u regionu. Naime, poslanici svoja pitanja postavljaju u usmenoj i/ili pisanoj formi predsedniku i članovima Vlade na sednici predviđenoj za postavljanje poslaničkih pitanja, u periodu koji varira od 90 do 180 minuta, a u zavisnosti od parlamenta, poslanik može postaviti od jednog do tri pitanja u trajanju ne dužem od najčešće dva minuta, odnosno tri, pet ili deset minuta. 38 Međutim, jedino u slučaju Srbije vreme koje Vlada ili nadležni ministar imaju na raspolaganju za odgovor poslaniku nije ograničeno. U slučaju ostalih parlamenata u regionu vreme varira od najčešćih dva ili tri minuta (u slučaju Bosne i Hercegovine, Bugarske i Rumunije), do četiri i pet (na primer u slučaju Hrvatske i Slovenije) ili čak deset minuta (u slučaju Makedonije). Značajna razlika u vremenu koje u slučaju Srbije iskoriste poslanici s jedne strane i predstavnici Vlade s druge ilustruje moguće posledice nedostatka tog ograničenja (grafikon 7). Ako pažljivije pogledamo način na koji je vreme za postavljanje poslaničkih pitanja iskorišćeno poslednjeg septembra, videćemo da su poslanici za postavljanje pitanja i komentarisanje odgovora iskoristili 44 od ukupno 180 minuta rezervisanih za poslanička pitanja, a ministri preostalih 128 minuta. Tačnije, šest poslanika stiglo je da postavi svoja pitanja u datom vremenskom okviru, dok je ukupno 10 ministara potrošilo tri četvrtine predviđenog vremena na davanje odgovora. Slična situacija zabeležena je i tokom postavljanja poslaničkih pitanja u oktobru, kada je pet poslanika za pitanja iskoristilo ukupno 36 minuta dok su predsednica Vlade i sedam ministara govorili tokom preostalih 134 minuta, kao i u 38 U slučaju parlamenata Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske i Rumunije vreme koje poslanik ima na raspolaganju za postavljanje pitanja ograničeno je na dva minuta, u slučaju Slovenije poslanik na raspolaganju ima najduže tri minuta, dok je u parlamentu Makedonije ima čak deset minuta. 18

23 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? novembru kada je pet poslanika pitanja postavljalo tokom ukupno 34 minuta, na koja je devet predstavnika Vlade odgovaralo dva sata i 16 minuta. 39 Vlada Poslanici Septembar Oktobar Novembar Grafikon 5. Odnos vremena potrošenog na postavljanje poslaničkih pitanja i odgovore članova Vlade, izražen u sekundama Nedostatak vremenskog ograničenja za odgovore na poslanička pitanja pravilima procedure, koje je rasprostranjeno u uporednoj praksi, predstavlja jedan od problema koji umanjuje njegovu delotvornost, posebno imajući u vidu da samoograničavanje predstavnika Vlade u odgovorima još uvek nije postalo deo političke kulture. U novijoj praski primetan je i trend sve većeg broja predstavnika Vlade koji odgovaraju na jedno poslaničko pitanje tokom poslednjeg četvrtka u mesecu, a na uštrb sve manjeg broja poslanika koji ih postave (grafikon 8). 39 Otvoreni parlament, Parlament pod lupom, Bilten br. 1, oktobar 2018, str

24 Radni izveštaj Broj narodnih poslanika Broj predstavnika Vlade Grafikon 6. Uporedni prikaz broja narodnih poslanika koji su postavljali pitanja i predstavnika Vlade koji su odgovarali Sama dužina i opširnost odgovora ministra kome je pitanje upućeno ili odgovora predsednika Vlade svakako mogu biti opravdani, u zavisnosti od kompleksnosti pitanja odnosno količine konkretnih podataka i informacija koje pitanje zahteva. Ali s druge strane, problem nastaje u slučaju kada se umesto konkretnih odgovora ispunjenih relevatnim informacijama, opširni odgovori zloupotrebljavaju kako bi se inače ograničeno vreme predviđeno za pitanja potrošilo i time onemogućio veći broj pitanja od strane različitih poslanika. Prema rečima jednog od intervjuisanih ispitanika, onog momenta kada vladajuća većine zatrpa Vladu svojim pitanjima, onda taj institut izgubi na značajuˮ. 40 Iako u komparativnoj praksi i poslanici vladajuće većine koriste ovaj mehanizam u cilju suštinske kontrole Vlade, usled nedostatka unutarstranačke konkurencije i zbog jake partijske discipline pitanja koja upućuju poslanici iz redova vladajuće većine kod nas su po pravilu pre prijateljska, odnosno namenjena su pre promociji uspeha Vlade nego što služe parlamentarnoj kontroli. 40 Intervju s predstavnikom akademske zajednice, godine. 20

25 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? Nažalost, ni korišćenje vremena predviđenog za odgovore na pitanja od strane predstavnika Vlade za obračunavanje s političkim neistomišljenicima umesto aktuelnih pitanja od posebne važnosti za širu javnost nije retkost. Jedan od uzroka tabloidizacije ovog mehanizma, kojom se obesmišljava njegova suštinska svrha, proizlazi iz činjenice da su sednice na kojima se postavljaju poslanička pitanja otvorene za javnost, uz prisustvo medija i uz televizijski prenos, pa se stoga ovaj mehanizam umesto za informisanje javnosti, skretanje pažnje javnosti na konkretne teme, ili vođenja dijaloga s predstavnicima Vlade o određenom problemu ili aktivnosti, često koristi za političku promociju kojoj je ponekad teško odrediti granicu, odnosno kao šansa za napad na političke neistomišljenike. 41 Stoga, osim proceduralnih manjkavosti, pažnju treba skrenuti i na odgovornost samih poslanika u korišćenju instituta poslaničkih pitanja. U nekim slučajevima je jasna formulacija ovih pitanja od strane poslanika koju zahteva Poslovnik upitna, pa tako određeni poslanici uspevaju da postave i do 18 pitanja u okviru jednog pitanja. 42 Poslanička pitanja na aktuelnu temu Alarmantan trend beleži i drugi uobičajeni odnosno redovan mehanizam parlamentarne kontrolne poslanička pitanja u vezi sa aktuelnom temom. Procedura za postavljanje poslaničkih pitanja u ovom obliku slična je poslaničkom pitanju. Prema Poslovniku Narodne skupštine, na predlog poslaničke grupe, predsednik Narodne skupštine bi najmanje jedanput mesečno trebalo da odredi dan kada određeni predstavnici Vlade tokom 180 minuta odgovaraju na pitanja poslanika u vezi s precizno određenom temom. 43 U slučaju da predviđeno vreme istekne, a da predstavnik Vlade nije odgovorio na sva pitanja, predsednik Narodne skupštine može da odredi i drugi dan, kako bi predstavnik Vlade odgovorio na preostala pitanja poslanika. Redosled postavljanja pitanja pravo prvenstva daje predstavniku predlagača, prijavljenim predsednicima i ovlašćenim predstavnicima poslaničkih 41 Orlović i Lončar; Spasojević; Radojević: Poboljšanje demokratskih performansi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 2012, str Tokom postavljanja poslaničkih pitanja u oktobru godine narodni poslanik Boško Obradović uspeo je da u toku tri minuta predviđena za jasno formulisano pitanje da postavi ukupno 18 pitanja, a zatim se tokom dodatnog pitanja osvrnuo na odgovore ministara i postavio nova pitanja upućena celoj Vladi, koja su većinom ostala bez odgovora. Videti: Beskrajni odgovori i bezbrojna pitanja, Otvoreni parlament. Parlament pod lupom, Bilten br. 1, oktobar 2018, str Čl , Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/

26 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Feb-16 Jun-16 Oct-16 Feb-17 Jun-17 Oct-17 Feb-18 Jun-18 Oct-18 Radni izveštaj grupa počevši od predstavnika brojčano najmanje poslaničke grupe, pa do brojčano najveće poslaničke grupeˮ, a zatim i narodni poslanici prema prijavama do isteka vremena VIII IX X XI Grafikon 7. Pitanja na aktuelnu temu pregled po sazivima, od VIII do XI saziva Za razliku od mehanizma poslaničkog pitanja, Poslovnik preciznije određuje da poslanik može postaviti najviše tri pitanja, kao i vreme za postavljanje, ali i odgovaranje na pitanja. 45 Naime, nakon pitanja koje poslanik iznosi najduže tri minuta, nadležni ministar ima na raspolaganju najviše pet minuta da odgovori na pitanje. Poslanik nakon odgovora može postaviti još najviše dva potpitanja, u ukupnom trajanju do dva minutaˮ, na koja ministar odgovara najduže do pet minuta ukupno. 46 Za razliku od prethodnog, u ovom mehanizmu procedura ne predviđa završnu reč poslanika. Međutim, u praksi, poslanička pitanja u vezi sa aktuelnom temom održana su poslednji put pre više od pet godina, tačnije 30. maja godine. Tada je pitanja u vezi s temom Rešavanje problema teške ekonomske i socijalne situacije u zemljiˮ postavilo ukupno 18 poslanika, a odgovaralo je šest predstavnika Vlade predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić, ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić, ministar 44 Član 213, Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/ Čl , Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/ Član 214, Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/

27 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarko Obradović i ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović. 47 Štaviše, analiza pokazuje da je utemeljena praksa korišćenja ovog mehanizma u VIII sazivu Narodne skupštine počela da beleži značajan pad tokom IX saziva, nakon čega je tokom X i XI saziva usledilo potpuno ignorisanje ovog vida parlamentarne kontrole (grafikon 9). Rad parlamentarnih odbora Odbori Narodne skupštine predstavljaju važnu kariku u sprovođenju parlamentarne kontrole, s obzirom na to da imaju mandat da, u okviru svojih delokruga, prate rad Vlade i drugih organa i tela koja nadzire Skupština, razmatraju izveštaje koje ovi organi i tela podnose Skupštini, kao i da organizuju javna slušanja. 48 Skupštinski odbori često se smatraju mestom gde se odvija pravi rad parlamenta, a kontrola kroz parlamentarne odbore ističe se i kao najsistematičniji metod za kontrolu rada izvršne vlasti Grafikon 10. Procenat predsedavajućih skupštinskim odborima koji ne pripradaju vladajućoj većini 47 Podaci preuzeti iz Arhive aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije, dostupni na vebsajtu skupštine na: sa_aktuelnom_temom_ html 48 Član 27, Zakon o Narodnoj skupštini 49 David Bitam, Parlament i demokratija u XXI veku: Vodič za dobru praksu, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Beograd, 2008, str

28 Radni izveštaj Raspodela pozicija predsednika skupštinskih odbora između parlamentarnih stranaka iskazuje način razumevanja uloge odbora u skupštini. Ako pogledamo sastav skupštinskih odbora, primetićemo da procenat predsednika skupštinskih odbora koji ne pripadaju vladajućoj većini kontinuirano opada od godine. Tokom godine, u duhu dobre prakse polovina predsednika odbora Narodne skupštine nije bila iz redova vladajuće većine. Međutim, nakon izbora godine, ovaj procenat počeo je da opada, dostigavši 20%. U skladu s trendom koji je nastavljen, danas iznosi svega 10%. Drugim rečima, tek dva od ukupno 20 odbora Narodne skupštine danas ne pripadaju vladajućoj većini, a samo jednim skupštinskim odborom predsedava predstavnik iz redova opozicije. U tom smislu, vredi razmotriti i mogućnost normiranja ovog pravila dobre prakse, i Poslovnikom propisati da narodni poslanici iz redova opozicije predsedavaju najmanje jednom trećinom skupštinskih odbora. Komisije i anketni odbori Među mehanizmima parlamentarne kontrole koje skupština ima na raspolaganju, nalaze se i privremena tela koja sprovode parlamentarne istrage komisije i anketni odbori. Obrazuje ih Narodna skupština, najčešće ad hoc, kako bi sagledala stanje u određenoj oblasti, utvrdila činjenice i prikupila podatake o nekom važnom problemu od javnog interesa ili o nekom pitanju vezanom za rad izvršne vlasti (šefa države, vlade, ministara) 50, odnosno kako bi stekla sveobuhvatan uvid u aktivnosti izvršne vlasti za koje se smatra da mogu dovesti do grube povrede zakonskih procedura i nepravilnosti u radu koje proizvode ili bi mogle prouzrokovati negativne društvene posledice. 51 Razlikuju se prema tome ko ih sačinjava, naime anketni odbori obrazuju se iz redova poslanika, dok u radu komisije osim poslanika učestvuju i predstavnici organa i organizacija, stručnjaci i naučnici. 52 Uloga narodnih poslanika veoma je važna za delotvoran rad ovih tela, s obzirom na to da im omogućava da se na pojedinačnom planu pozabave kontrolom i nadzorom konkretnih tela vlasti i oblasti njihove delatnostiˮ. 53 Međutim, dosadašnje analize rada ovakvih tela pokazuju da u većini slučajeva, iako su njihovi izveštaji dosta kritički usmereni na 50 Marjana Pajvančić, Parlamentarno pravo, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd: 2008, str Član 68, Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/ Član 68, Poslovnik Narodne skupštine, Sl. glasnik RSˮ, br. 20/ Bogdan Urošević, 2015, str

29 Narodna skupština Republike Srbije: hram ili paravan demokratije? rad vlade i drže je u stanju pripravnosti, oni u praksi dugoročno ne doprinose trajnom otklanjanju referentnih problema. 54 Delotvornost anketnih odbora najčešće se procenjuje na osnovu zaključaka koje iznose u javnost po završenim aktivnostima. U parlamentarnoj praksi Srbije od početka godine formirano je ukupno osam anketnih odbora, od kojih je većina ostala bez konkretnog rezultata. Na primer, anketni odbor ustanovljen radi istraživanja okolnosti atentata na Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali, formiran krajem godine, nije doveo do konkretnih rezultata, uprkos jednoglasno usvojenom izveštaju kojim je zaključeno da četvorostruko ubistvo jeste organizovan zločin čije je naručioce i izvršioce namerno štitila policija, tužilaštvo i sud i da je istraga o zločinu ometana i blokirana od samog početka ˮ, kao i da je u slučaj bila upletena i tadašnja Služba državne bezbednosti. 55 Jedan od mogućih uzoraka pripisuje se i nedostatku odgovarajućih ovlašćenja članova odbora, usled kojih pojedini državni funkcioneri nisu davali izjave pred odborom. Naredni anketni odbori bavili su se okolnostima u vezi sa ubistvom ministra odbrane Pavla Bulatovića (formiran godine), navodnim prisluškivanjem kabineta predsednika SRJ Vojislava Koštunice po nalogu Vlade (tokom godine), utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i povezanim finansijsko-bankarskim poslovima (mart godine), činjenica i okolnosti na izborima za Skupštinu grada Beograda održanim 19. septembra godine (novembar 2004 februar godine), postupanjem nadležnih državnih organa u postupku privatizacije preduzeća Knjaz Milošˮ iz Aranđelovca (januar mart godine). Jedini koji je u tom periodu imao jasan epilog bio je anketni odbor za ispitivanje slučaja nestalih beba, kojim je predsedavala Živodarka Dacin (jun 2005 februar godine). Nakon 28 sednica ovog odbora, skupština Srbije je u julu godine usvojila izveštaj o radu ovog anketnog odbora, prema rečima tadašnjeg predsednika 54 Tatjana Lazić, Izazovi i perspektive nadzora izvršne vlasti u parlamentarnim demokratijamaˮ, u: Pregled časopis za društvena pitanja, 3/2014, Univerzitet u Sarajevu, str Više o radu anketnih odbora videti u: Jovana Gligorijević Gde su bebe, a gde svi drugiˮ, Vreme, 6. decembar 2007, dostupno na: (pristupljeno ); i Dimitrije Bolta Anketnim odborom do ćorsokakaˮ, Istinomer, 24. maj 2018, dostupno na: (pristupljeno ). 25