ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI"

Транскрипт

1 Broj:4959 Datum: Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/, 57/4, 28/5 i 42/7 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti ( Službeni list CG, br. 42/7 ), Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica dostavlja I Podaci o naručiocu ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI Željeznički prevoz Crne Gore AD Maja Nenezić Podgorica Trg Golootočkih žrtava broj Podgorica / / II Predmet nabavke: usluge III Opis predmeta nabavke: Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. IV Procijenjena vrijednost nabavke: Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 5.000,00.

2 V Specifikacija Predmet javne nabavke je usluga dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije sledećih voznih sredstava i prostorija Naručioca : R.b Opis predmeta Putnička kola - površine 65 m2 po kolima Elektromotorni voz (42-46) površine 270 m2 po vozu CAF površine 70 m2 po vozu Prostorije Njege kola (kontejner) Podgorica, površine 25m2 Kancelarija stanične i doplatne blagajne (Kontrola prihoda) Podgorica, površine 25m2 Informacije- Podgorica, površine 20m2 Magacinski prostor-bar, površine 40m2 Prostorije putničke blagajne Sutomore, Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke Jedinica mjere Količina Jedinična cijena po kvadratu Ukupan iznos za predviđenu kvadraturu bez pdv-a PDV Ukupan iznos za predviđenu kvadraturu sa pdv-om

3 površine 8m2 Prostorije putničke blagajne Bar, površine 5m2 Kancelarija doplatne blagajne Bar, površine 0m2 Kancelarija operatera Bar, površine 0m2 Kancelarija šefa jedinice Bar, površine 0m2 Prostorije za manevarsko osoblje Bar, površine 0 m2 Tehničko pregledna jedinica- Bar, površine 20m2 Prostorije njege kola Bar, površine 50 m2 Prostorije vešeraja Bar, površine 40 m2 Odmaralište Bar, površine 00m2 Ukupno bez PDV-a PDV 2% Ukupan iznos sa PDV-om:

4 Napomena: Iznosi iz tabele finansijkog dijela ponude će služiti kao cjenovnik za fakturisanje konkretni usluga koje će se izvršavati u skladu sa sukcesivnim potrebama Naručioca, a do iznosa procijenjene vrijednosti javne nabavke na godišnjem nivou. Dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije će se vršiti shodno sukcesivnim potrebama Naručioca. Ostali uslovi koje je ponuđač dužan ispuniti: o Jedan tretman na navedenim lokacijama uključuje dezinfekciju,dezinsekciju i deratizaciju.u cijenu navedene usluge uključeni su troškovi prevoza do zahtijevanih lokacija i kompletna oprema i sredstva za izvršenje usluge. o Usluge DDD vrše se na način koji isključuje mogućnost ometanja zaposlenih lica, sa posebnom pažnjom očuvanja zdravlja zaposlenih i imovine na lokacijama navedenim u specifikaciji. Pružalac usluge se obavezuje da predmetnme usluge vrši primjenom sredstava i preparata koji odgovaraju tehničkim standardima i propisima za ovakvu vrstu sredstava i preparata, pridržavajući se propisanih mjera zaštite životne sredine i bezbjednosti života i zdravlja ljudi. Uslugu dezinfekcije odraditi sa preparatom na bazi persircetne kiseline a uslugu dezinsekcije sa insekticidom na bazi fipronila u obliku paste Uslugu deratizacije odraditi sa rodenticidom na bazi brodifacuma (dati su samo oblik I aktivna materije bez navodjenja imena biocida). o Pružalac usluge je dužan da usluge vrši sa stručnim licima,koja posjeduju sefrtifikate u skladu sa pozitivnim propisima i tehničkim standardima za ovakvu vrstu usluga. o Pružalac usluga je u obavezi da po izvršenim uslugama izda štampani izvještaj sa specifikacijom preparata i rješenjima radi regulisanja prava kod nadležnih inspekcijskih službi. o Pružalac usluga garantuje za Kvalitet izvršenih ugovorenih usluga za svaki tretman koji vrši.garancija z asvaku izvršenu uslugu DDD ne može biti kraća od vremenskog perioda koji protekne između dva tretmana,tj. ne može biti kraća od 6 mjeseci.garantni rok teče od dana završetka usluge, odnosno dostavljanja štampanog izvještaja.u garantnom roku Pružalac usluge je dužan da postupi po reklamaciji Naručioca usluge id a o svom trošku u roku od 7 dana otkloni sve nedostatke. o Pružalac usluge je dužan da prilikom izvršenja predmetne usluge koristi biocidne proizvode koji posjeduju odgovarajuća rješenja, odobrenja,bezbjedonosne listove i uputstva za upotrebu. NAPOMENA: CAF-ovi elektro motorni vozovi posjeduju elektroniku, za koju ponuđač mora obezbijediti odgovarajuća i adekvatna sredstva, kako se ista ne bi oštetila. U slučaju bilo kakvog oštećenja usled primjene neadekvatnih sredstava, ponuđač će biti dužan da nadoknadi nastalu štetu. Shodno Pravilniku o njezi kola br.258 na voznim sredstvima koja su u voznom stanju je potrebno izvršiti dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju najmanje dva puta godišnje, ukoliko se neka vozna sredstva isključe i z saobraćaja,ista neće biti predmet DDD usluge.

5 V Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom: Sertifikat zahtjevi i kompetentnost za usluge suzbijanja stetocina EN 6636:205 dokaz o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine: Sertifikat da je ponuđač uspostavio i primjenjuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 400 obima sertifikacije predmeta javne nabavke dokaz o uspostavljenom sistemu bezbjednosti na radu: Sertfikat da je ponuđač uspostavio i primjenjuje sistem zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu OHSAS 800 obima sertifikacije predmeta javne nabavke VI Način plaćanja Virmanski u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture. VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge: Sukcesivno, u roku od 2 dana od pisanog zahtjeva Naručioca. VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Najniža ponuđena cijena brojbodova 00 IX Rok i način dostavljanja ponuda Ponude se predaju radnim danima od 07h do 5h sati, zaključno sa danom godine do 2 sati. Ponude se mogu predati: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 3. preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 3.

6 Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst ponuda-ne otvaraj, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača. X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka Tri (3) dana od dana dostavljanja ponude. XI Druge informacije Ponude će se vrednovati shodno dostavljenoim jediničnim cijenama na način što će zbir jediničnih cijena iz specifikacije biti parametar za vrednovanje najniže ponuđene cijene. Ugovor će se zaključiti do iznosa procijenjene vrijednosti male nabavke, a shodno datim jediničnim cijenama. Ponuđači su obavezni u skladu sa članom 2 Zakona o zaštiti stanovništa od zaraznih boleti ( Sl. list RCG, br. 32/05 i Sl. List CG, br. 4/0 i 30/2), dostaviti : Rješenje Ministarstva zdravlja Crne Gore, kojim se potvrđuje da ispunjavaju uslove za vršenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Shodno odluci o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje dezinfekcije,dezinsekcije I deratizacije sl list SRJ br 27/97 ponudjaci su obavezni da imaju ljekara specialistu epidemiologije ili higijene i najmanje jednog radnika VI ili IV iz oblasti medicine ekoloskog sanitarnog smijera sto se popunjava I dokazuje u skladu sa trazenim u izjavi o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova. Takođe u postupku javne nabavke (usluga deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija) ponuđač je dužan da dostavi: -Rješenja za upis u privremenu listu biocidnih proizvoda izdatih od strane Agencije za zastitu zivotne sredine Crne Gore (Zakon o biocidima Sl. list CG broj 54/206) u skladu sa trazenim u tehnickoj specifikaciji. Službenik za javne nabavke Slavica Pavićević Izvršni direktor Nenad Babić M.P.

7 IZJAVA O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU I DRUGIM STRUČNJACIMA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA I OSIGURANJU ODGOVARAJUĆIH RADNIH USLOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da će ponuđač/član zajedničke ponude za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licence, odobrenja i sl. Funkcija koju će zauzimati Način angažovanja Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. M.P. Ovlašćeno lice ponuđača (ime, prezime i funkcija) (svojeručni potpis)

8 Memorandum ponuđača U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore ( Sl.list CG br.42/, 57/4, 28/5 I 42/7) I člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta I obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti ( Službeni list CG, br.49/7) dajemo sledeću: IZJAVU Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo. Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj.zahtjeva za dostavljanje ponuda. Potpis ovlašćenog lica Datum I mjesto potpisivanja M.P