ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о раду инспектора за заштиту животне средине и комуналног инспектора за2018.годину

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о раду инспектора за заштиту животне средине и комуналног инспектора за2018.годину"

Транскрипт

1

2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о раду инспектора за заштиту животне средине и комуналног инспектора за2018.годину Јануар 2019.године 1

3 САДРЖАЈ: 1. УВОД ПРАВНИ ОСНОВ ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕВЕНТИВНОМ ДЕЛОВАЊУ - (Службене саветодавне посете) РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ОБУКЕ ПОДАЦИ О РЕШАВАЊУ ПРИТУЖБИ НА РАД ИНСПЕКТОРА ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019.ГОДИНУ...6 2

4 1. УВОД На основу члана 44.Закона о инспекцијском надзору, инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове општинске управе општине Мајданпек, подноси Извештај о раду за 2018.годину. Послове комуналне инспекције и инспекције заштите животне средине у 2018.години обављао је један инспектор са високом стручном спремом, Анкица Ђурић службена легитимација број /18. Инспектор је поред наведених послова обављао и послове надзора над применом Закона о становању и одржавању зграда, дела Закона о трговини који се односи на радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката и продају робе ван објеката, као и дела Закона о превозу путника у друмском саобраћају. 2. ПРАВНИ ОСНОВ Инспекцијски надзор над спровођењем законских прописа инспектор је вршио у складу са правима, дужностима и овлашћењима прописаним законима и подзаконским актима као поверене послове и послове из изворне надлежности општине Мајданпек и то: 1)Закон о заштити животне средине 2) Закон о процени утицаја на животну средину 3) Закон о заштити ваздуха 4) Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 5) Закон о заштити од буке у животној средини 6) Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 7) Закон о управљању отпадом 8) Закон о хемикалијама 9) Закон о заштити од нејонизујућих зрачења 10) Закон о комуналним делатностима 11) Закон о становању и одржавању зграда 12) Закон о превозу путника у друмском саобраћају 13) Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 14)Одлука о начину наплате цене за комуналне производе односно за коришћење комуналних услуга 15) Одлука о сахрањивању и гробљима 16)Одлука о одређивању места за пијаце и поверавање управљања пијацама на територији општине Мајданпек са условима коришћења 17)Одлука о радном времену угоститељских,трговинских и занатских објеката на територији општине Мајданпек 18)Одлука о такси превозу на територији општине Мајданпек 19)Одлука о јавним паркиралиштима 20)Одлука о држању домаћих животиња на територији општине Мајданпек 21)Одлука о одржавању чистоће у насељима на територији општине Мајданпек 22)Одлука о уређењу и коришћењу јавних површина на територији општине Мајданпек 23)Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Мајданпек 24)Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији општине Мајданпек зградама 25)Одлука о пружању димничарских услуга на територији општине Мајданпек 3

5 У вршењу инспекцијских надзора инспектор примењује и одредбе Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, бр. 36/15). Инспекцијски надзори у години вршени су у складу са годишњим плановима инспекцијског надзора комуналне инспекције и инспекције за заштиту животне средине за 2018.годину којису сагласно одредби члана 10.став 6.Закона о инспекцијском надзору објављени на интернет страници општине Мајданпек Инспектор обавља послове инспекцијског надзора над спровођењем Закона о заштити животне средине и других прописа из области заштите животне средине, доноси решења и налаже мере, стара се за њихово спровођење, обавља послове инспекцијског надзора над спровођењем Закона о комуналним делатностима, општинских прописа донетих на основу овог и других закона у овој области, врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних предузећа и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина, комунални ред, уређење јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене, сарађује са комуналним редаром у одржавању комуналног реда у општини, предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина, врши надзор над радом ауто такси превозника, угоститељских,трговинских и занатских објеката у погледу радног времена, спровођења акција хуманог хватања паса луталица, контролу заузећа јавних површина, издаје прекршајне налоге, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ, сарађује са републичким инспекцијама у циљу успешнијег надзора, води евиденције прописане за рад инспекције, ради извештаје за потребе органа општине и надлежне републичке органе, припрема нацрте и предлоге одлука и других аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине, обавља и друге послове које му одреди шеф одељења и начелник Општинске управе. 3. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕВЕНТИВНОМ ДЕЛОВАЊУ - (Службене саветодавне посете) Приоритети у обављању превентивног деловања су се базирали на пружању саветодавне подршке стамбеним заједницама, јер је сматрано да је истима, а у циљу што ефикасније примене и законитости у поступању најнеопходнија саветодавна посета због честих промена подзаконских аката. Службене саветодавне посете су вршене и код осталих привредних субјеката као и код грађана. Свакодневно је вршено и саветовање странака у просторијама инспекције.такође, приликом редовних инспекцијских прегледа инспекција је упознала странке са новим Законом о инспекцијском надзору о правима и обавезама које проистичу из њега, а првенствено са контролним листама, начином попуњавања и са могућношћу вршења самоконтроле. На званичном сајту општине Мајданпек објављене су контролне листе из области заштите животне средине, комуналних делатности,становања и одржавања зграда, радног времена угоститељских и занатских објеката и такси превоза. На основу попуњених контролних листи, процењеног ризика, процењен је средњи ниво усклађености надзираних субјеката са законским прописима из области заштите животне средине и комуналних делатности. 4

6 4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспектор је у току 2018.године извршио 188 инспекцијских надзора и о томе сачинио записнике. Поступајући по захтеву правног лица на основу Закона о заштити животне средине и Закона о енергетици извршен је и утврђујући инспекцијски надзору погледу утврђивања испуњености услова за складиштење и снабдевање нафтом,дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе. У поступцима инспекцијског надзора током претходне године донето је 86 решења и 4 решења о дозволи извршења која се односе на уклањање мањих монтажних објеката са јавне површине. Инспектор у складу са Законом изриче и одговарајуће превентивне мере ако је то потребно да би се спречио настанак незаконитости и штетних последица.у току 2018.године донето је 3 решења којим су изречене превентивне мере. У складу са чланом 33.Закона о инспекцијском надзору вршена је контрола нерегистрованих субјеката.у поступку инспекцијског надзора над 3 нерегистрована субјекта донета су решења којима су наложене мере сходно члану 33.Закона. Сходно Закону о становању и одржавању зграда вођени су поступци инспекцијског надзора над стамбеним заједницама на територији општине Мајданпек, при чему је поред записника и решења са наложеним мерама, поднето и 38 пријава за увођење принудне управе. Инспекцијски надзори над надзираним субјектима-предузетницима и правним лицима који обављају делатност ауто такси превоза путника и угоститељску,трговинску и занатску делатност у погледу контроле радног времена, вршени су као заједнички са представницима ПУ Бор, ПС Мајданпек. Поред поступака редовних и ванредних инспекцијских надзора, комунални инспектор и инспектор заштите животне средине обављао је и следеће послове: Обрада и достава Министарству грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре Годишњег извештаја о обављању комуналних делатности на територији општине Мајданпек у 2017.години Достављање извештаја по захтеву Основног јавног тужилаштва Неготин и ПУ Бор, ПС Мајданпек Прикупљање и анализа извештаја о анализама воде за пиће достављане од ЈП Водовод и ЈКП Доњи Милановац Прикупљање података о морфолошком саставу комуналног отпада на територији општине Мајданпек Учешће у изради нацрта подзаконских аката из области комуналних делатности Рад у Комисији за утврђивање испуњености услова возила за обављање ауто такси превоза путника Припрема и рад приликом надзора републичке комуналне и ветеринарске инспекције Поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 5. ОБУКЕ Током 2018.године инспектор је учествовао на обуци Вршење инспекцијског надзора који је реализован године у Београду. 5

7 6. ПОДАЦИ О РЕШАВАЊУ ПРИТУЖБИ НА РАД ИНСПЕКТОРА У току 2018.године није било притужби на рад инспектора за заштиту животне средине и комуналног инспектора. 7. ГОДИШЊИ ПЛАН НАДЗОРА ЗА ГОДИНУ Инспектор је благовремено израдио План инспекцијског надзора комуналне инспекције за годину и План инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине општинске управе општине Мајданпек за који је дата сагласност Министарства заштите животне средине бр / од године. У Мајданпеку дана: године Инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор Анкица Ђурић дипл.географ 6