l. ' Redovita Glavna Skupitino Druitva odriat ie se u ietvrtok, L4. kolovoza , s pocetkom u ll. POZIV Miramarska 24b lvana Ludiia 2a

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "l. ' Redovita Glavna Skupitino Druitva odriat ie se u ietvrtok, L4. kolovoza , s pocetkom u ll. POZIV Miramarska 24b lvana Ludiia 2a"

Транскрипт

1 Broj: 1.Io2/17-F/tS U Dubrovnik u, HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b Zaereb i ZAGREBAEKA BURZA d.d. lvana Ludiia 2a Zaereb dionice ATPL-R-A - obaviiest U skladu sa odredbama Zakona o trzistu kapitala ovim putem objavljujemo kako slijedi: Danas 30. lipnja 2017.g. su se, sa podetkom u 9,OO sati odnosno sa podetkom u 11,00 sati, odrzale sjednice Uprave i Nadzornog odbora Atlantske plovidbe d.d. na kojim sjednicama su, izmedu ostalog, donijete odluke o odrzavanju Glavne skupitine Atlantske plovidbe d.d., dnevnom redu Glavne skupitine i prijedlogu odluka u tekstu kako slijedi: Na temeliu odluke Uprave dioniikog druitva,,atlqntske plovidbe" Dubrovnik, Dr. Ante Starievita 24 (u daliniem tekstu:,,druitvo") donesene na sjednici odrianoj dana 30. lipnjo 2017.g., sukladno odredbi iz tlanka 60. stavak 2. Statuto Druitva, objavljuje se POZIV za redovitu Glovnu Skupitinu Druitva l. ' Redovita Glavna Skupitino Druitva odriat ie se u ietvrtok, L4. kolovoza , s pocetkom u 18,D0 sati u zgradi Druitva, Atlant Centar, u Dubrovniku, Dr. Ante Stardeviia 2a (tt. kat). ll. Za sozvanu redovitu Glavnu Skupitinu utvrduje se slijedeti Dr. Ante Starieviia 24, p.p. 1, Dubrovnik, Hrvatska tel , fax: ; elanovi Uprave: Pero Kulai, Marin lvlatana, lvica Surkovii, Edo Taslaman i Vicenco Jerl<ovii Predsjednik Nadzornog odbora: Vlaho Lonza Trgovafki sud u Splitu, Stalna sluiba u Dubrovniku, IVTBS , OtB lznos temeljnog kapitala: HRK, upla6en u cijelosti Ukupan broj izdanih dionica: , svaka u nominalnom rznosu od 300,00 HRK Poslovne banke i ratuni: Privredna banka Zagr eb d.d. - HR L00228 [4, OTP banka d.d. - HR , Splitska banka d.d. - HR

2 Dnevni red: 1.. Otvaranie Skupitine i podnoienje lzvjeiio Povjerenstva za utvrdivanje valjanosti prijava i ispuitenih punomoiite prijovljenih i nazoinih glasova na sozvanojskupitini; 2. lzbor dva brojaio glasova; 3. lzvjeiie Uprave o stanju i poslovanju Druitva u 20L6.9.; 4. lzvieiie Nadzornog odbora o obovljenom nadzoru nad poslovanjem Druitva u ; 5. lzvjeiie revizora za ; 6. Donoienie odluke o usvojanju Godiinjeg obratuna za 20i.6.9. s financijskim izvjeitima (temeljnim i konsolidiranim); 7. Donoienje odluke o gubitku iz poslovanja Druitva u ; 8. Donoienje odluke o davanju rozrjeinice - odobrenja za rod Upravi Druitva; 9. Donoienie odluke o davanju razrjeinice - odobrenja za rad Nadzornom odboru Druitva; 10. Donoienje odluke o izboru revizora Druitva za 20L7.g.; 1-1. lzmjena Statuta Druitva; L2. lzvjeitoj Uprave o stjeconju vlastitih dionica; Lj. lzbor tlanova Nadzornog odbora Druitva; L4. Uvritenie dionice Druitva (ATPL-R-A) u Sluibeno triiite Zagrebaike burze d.d.; 1-5. Davanje suglasnosti Upravi Druitvq za provodenje ESOP programa; 16. lnformacije Uprave o vainijim dogodajima u Druitvu. lll. Temeliem odredbi Zakona o trgovoikim druitvima, Uprovo i Nadzorni odbor istitu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim toikomq dnevnog redo sazvane Skupitine: AD-2 Uprava i Nadzorni odbor Druitva predlaiu Glavnoj Skupgtini da donese slijedeiu Odluku: Za brojoee glasovo se izabiru Nikia Lontarii i Nikia Kelez. AD-3 Uprava i Nadzorni odbor Druitva predlalu Glovnoj Skupitini da donese slijedeiu Odluku: Usvaja se lzvjeiie Uprave o stonju i poslovanju Druitva u godini. AD-4 Uprava i Nadzorni odbor Druitva predlaiu Glovnoj Skupitini da donese slijedeiu Odluku: Usvoia se lzvieite Nadzornog odbora o obavljenom nqdzoru nod poslovanjem Druitva u 20L6. godini. AD-5 IJfrava i Nadzorni odbor Druitva predlaiu Gtavnoj Skupitini da donese slijedeiu Odtuku: Usvoja se lzvjeite revizora o poslovanju Druitva u godini. AD-6 Uprava i Nadzorniodbor Druitva predloiu Glavnojskupitini da donese slijedetu Odluku: Usvaia se Godiinii obrqiun Druitvq za godinu s financijskim izvjeiiima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilaiu uz ovu odluku s kojom iine sastavni dio. AD-7 Uprava i Nadzorniodbor Druitva predloiu GlavnojSkupitini dq donese slijedetu Odluku:

3 Utvrduie se da gubitak nokon oporezivonja iskazan u Raiunu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 20L6. godinu iznosi ,19 Kuno, koja ie se pokriti iz zakonskih rezervi u iznosu od ,22 Kune, iz zodriane dobiti prethodnih poslovnih godina u iznosu od ,33 Kuno, dok te se ostqtok u iznosu od L,64 Kuna prenijeti na poziciju prenesenog gubitka i pokriti ie se iz dobiti buducih poslovnih godina. AD-8 Uprava i Nadzorniodbor Druitva predlaiu GlavnojSkupitini da donese slijedeiu Odluku: Utvrduje se do je Uprava upravljala Druitvom i obavljala poslove Druitva u 20L6. godini u skladu sa zakonom i Stdtutom Druitva, pa se predsjedniku i ilanovima L)prave doje razrjeinica-odobrenje za rad. AD-9 Uprava i Nadzorniodbor Druitva predlaiu GlavnojSkupitini da donese slijedetu Odluku: Utvrduje se da je Nqdzorni odbor Druitva u godini obavljao sve svoje duinosti u sklodu so zokonom i Statutom Druitva, pa se predsjedniku i ilanovima Nadzornog odbora doje razrjeinico-odobrenje za rad. AD-L0 Nadzorni odbor Druitva predlaiu GlovnojSkupitini da donese slijedetu Odluku: Za revizorq Druitvq u 20L7. godini se izabire revizor,,l\st" d.o.o., Split. AD-11 Uprava i Nodzorni odbor Druitva predlaiu Glavnoj Skupitini da donese slijedetu Odluku: IZMJENE I DOPUNE STATUTA DRUSTVA Mijenja se i dopunjuje Statut Druitvo, i to kako slijedi: ehnak 1. U ilqnku 22. Stotuta Druitvq dodaje se stqvak (4) koji qlosi: (4) Uprava Druitva je ovlaiteno, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Druitva, jednokratno ili u viie navrqtq, izdavanjem novih dionico, donijeti odluku o poveianju temeljnog kapitata Druitva, ali noiviie s iznoso od ,00 (slovimo: ietiristotineosamnoestmilijunaieststotinapedesetiesttisufu) kuna za iznos od ,00 (slovimo: dvijestotinedevetmilijunatristotinedvadesetosamtisuio) kuna ' na ukupno (slovima:ieststotinadvodesetsedammilijunadevetstotinaosamdesettetiritisuie) kuna. Uprova Druitva ie ovloitena, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Druitva povetatitemeljni kopital Druitvo izdavanjem dionica viie rodova za uloge u novcu ili stvarima i provima. Ovlast Upravi Druitva no poveianje temeljnog kapitala iz ovog ilanka izdana je na razdoblje do najviie pet godina od dqna upisa u sudski registar izmjene i dopune Statuta kojom je ova ovlast izdana. Uprava Druitva moie, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Druitva, izdavati nove dionice uz potpuno ili dielomiino iskljuienje prava prvenstva postojetih dionieora pri upisu novih dionica koje se izdoju na temelju ovlasti iz ovog stavka/ilonka, Uprava Druitva je duina ovu izmjenu i dopunu ilonka 22. Stotuta upisoti u sudski registor. Nodzorni odbor Druitva ovlaiten ie uskladiti odredbe Statuta so promjenama koje su posljedica ovakvog poveianja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

4 AD-12 Uprava i Nodzorni odbor Druitvo predlaiu Glavnoj Skupitini da donese slijedetu Odluku: Prima se na znanje i prihvoca lzvjeitaj Uprave o stjecanju vlastitih dionico koji glasi:,,na redovnoj Glavnojskupitini Atlontske plovidbe d.d., odrianoj dona 23. kolovoza 20L3.g. donesena je odluka kojom se Upravi Druitva daje ovlaitenje za stjecanje vlastitih dionica Druitva. ljpravo Druitvo nije koristila dato ovloitenje odnosno nije stjecola vlastite dionice Druitvo." AD-13 Nadzorniodbor Druitva predlaze GlovnojSkupitini do donese slijedetu Odluku: Za tlanove Nadzornog odbora Druitva, poiev od L5. kolovozq 2017.g. pa do isteko mandatnog razdobljo postojeieg sqziva Nadzornog odbora Druitvq odnosno do 31.. prosinca 20L9.g.: 1. Duiko Vladovit-Reljo, iz Dubrovniko, Blatska 5, OIB: , JMBG: L506; 2. Oleg Uskokovit, izvaraidino, K.Filiia j9b, OIB: L56352L581.7, JMBG: ; i j. Tomislav Dumaniii, iz Dubrovniko, Svetog Kriia 1Ob, OIB: , JMBG: L8 umiesto dosadainiih tlanova Antunq Separovita, Nikole Bratoia i Zetimira ljskokoviia koji su podnijeti ostavke na ilanstvo u Nadzornom odboru Druitva sa danom 14. kolovoza 201_7.o. AD-L4 Upravo i Nadzorni odbor Druitvq predlazu Glovnoj Skupitini da donese slijedecu Odluku: Daje se suglasnost Upravi Druitva da dionice Druitvq (ATPL-R-A) moie uvrstiti na Sluibeno triiite Zagrebotke burze d.d. AD-1.5 Uprava i Nadzorni odbor Druitva predlaiu Glavnoj Skupitini da donese slijedecu Odluku: Doie se suglasnost Upravi Druitva da u Druitvu provede postupak radnitkog dioniiarstva (ESOP) po modelu kojega prethodno treba pismeno odobriti Nadzorni odbor Druitva. lv. Na Glavnoj Skupitini Druitva mogu sudjelovati somo dioniiari koji su upisani u knjigu dionicq Druitva na zavrietku radnog dana 07. kolovozo 201"7. godine i kojisu se voljano prijavili (osobno ilipoitom preporuieno) za sudjelovonje u radu Glavne Skupitine i to na prijovnom mjestu na poslovnoj adresi Druitva u Dubrovniku, Dr. Ante Stqrteviia 24, u Sluibi dionicq Druitva, ito u rozdoblju od prvog narednog radnog dana od dona objave ovog Poziva u Narodnim novinoma Republike Hrvatske do zakljuino 07. kolovoza godine, svakog radnog dana (od ponedjeljko do petka) od 09,00 do L5,0O sati. Dioniiari mogu opunomo1iti druge osobe da ih zastupaju no Glovnoj Skupitini Druitva. Punomoti se izdaiu u pisanom obliku, s posebnom oznakom da se punomoi daje za zastupanje na Glavnojskupitini Druitva koia se odriava dana L4. kolovoza godine, te s naznakom broja dionica kojima dioniiar raspoloie. Ove punomoii moraju biti ovjerene od nodleinog drzavnog tijelo (tijela uprave, suda, javnog biljeznika i st.) ili od ovlaitene osobe u Druitvu.. Druitvo omogutava dionitarima da, rodi lakieg sudjelovonja na Glavnoj skupitini Druitva odaberu i opunomoie slijedete osobe koo svoje punomotnike: L. Nedjeljko Zelen, OIB V066; 2. Mato Mqrtinovit, OIB : i 3. Boio Stanii, OIB ; svi na poslovnoj odresi: Atlantsko plovidba d.d., Dr. Ante Storievita 24, Dubrovnik. Kao valiane punomoti za sudjelovanje na Glavnoj Skupitini Druitva, smatraju se i opte (generalne) punomoti ovjerene od tijela uprave, suda, javnog biljeznika ili ovlqitenih osoba u Druitvu. Obrazac punomoti se nalazi na internet stranici Druitva (

5 Ovierovanie punomoii od ovlaitenih osoba u Druitvu iini se u radne done (od ponedjeljka do petka) od 09,o0 do 1-5,00 soti, u razdoblju od prvog narednog radnog dona od dano objove ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do 07. kolovoza 20L7. godine, na poslovnoj adresi Druitvo, Dr. Ante Starieviia 24, u Sluibi dionico Druitva. Dioniiari koii su ovierili punomot kod driavnog tijela (tijela uprove, suda ilijavnog biljeinika) ili raspoloiu valjanim opiim (generalnim) punomoiimo, duini su takve punomoii dostaviti Druitvu nojkasnije do 07. kolovoza godine do L5,00 soti. Posebno se napominje da dioniiqri, koji se u rokovima oznoienim u ovom pozivu ne prijave zo osobno sudjelovanje na Glovnoj Skupitini Druiwa ili koji ne dostave izdane punomoii, nete moci sudjelovati u radu sazvone Glavne Skupitine Druitva. V. Priiedlozi odluka o kojimo te se odlucivoti na Glavnoj Skupitini Druitva, kao i svi ostali skupitinski materiioli u skladu sa Zakonom o trgovatkim druitvimq biti Ce stovljeni na uvid na navedenim mjestima za prijovljivanje ili dostave punomoii u sjediitu Druitva, poiev od prvog narednog radnog dana od dana obiave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvotske pa do 14. kolovoza , u radne dane (od ponedjeljka do petko) u vremenu od 09,00 do 1.5,00 sati. Prema odredbi ilanka 280. Zqkona o trgovadkim druitvima, prijedlozi odluka o kojima te se odlutivati na Glovnoj skupitini Druitva biil ee objavljeni u Narodnim novinama - glasilu Druitva. Vl. U skladu sa ilankom 277. st. (4) Zokona o trgovatkim druitvima dionitori se izvjeitavaju da: - dionitari koii zaiedno imaju udjele u visini od dvadesetoq dijela temeljnog kapitala Druitvo imaju provo zahtijevoti da se neki predmet stovi na dnevni red Glovne skupitine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtiev mora imati obrazloienje i prijedlog odluke i moro se primiti u Druitvu najmonje 30 dana priie odriovanja Glavne skupitine pri temu se u taj rok ne uratunava don primitka zahtjeva u Druitvu; - svaki dioniiar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupitine koji je dala Uprava Druitva ukljuiivo i prijedlog dionitara za izbor tlana nadzornog odbora ili imenovanja revizora druitva. Takov zahtiev moro biti primljen u Druitvu nojmanje L4 dana prije odriavanja Glovne skupitine (pri temu nekoriitenie ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava no stavljanje protuprijedloga na Glovnoj skupitini Druitva). Ukoliko se zahtjev podnese u navedenom roku, uprovo Druitva ie tokov zohtjev dostaviti svim osobamq navedenim u tlanku 281. Zakono o trgovqikim druitvima osim u slutajevima iz dlanka 282. st. (2) i Elanka 283. Zakono o trgovoikim druitvimo; - svaki dionidor ima provo traziti da mu Uprava Druitva no Glavnoj skupitini da obavjeitenja o poslovima Druitva ako je to potrebno zo prosudbu pitonja koja su na dnevnom redu Glavne skupitine osim u sluiajevimo predvidenimq u ilanku 287. st. (2) Zakona o trgovatkim druitvima. Vll. Ovai poziv za redovitu Glavnu Skupitinu objavit te se na oglosnoj ploii u sjediitu Druitva, putem HINA-e, Narodnim novinamo - sluibenom glasilu Republike Hrvatske i glosilu Druitva, na internet stranicoma Zagrebotke burze d.d. na internet stranicoma Hrvatske ogencije za nadzor Vlll. Svqki dioniior, odnosno njegov zastupnik ili opunomoienik, snosi troikove svog sudjelovanja u rodu Glavne skupitine Druitva. ATLANTSKA P LOVI DBA d. d. Zahvaljujemo Vam na suradnji te Vas pozdravljamo s osobitim poitovanjem,, r/ ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. II / / jif -- r r---..^ : --: "1-t1t L4 ilan Uprave itaj 47 lvica Surkovii, di I