PLAN NABAVKI GRADA TUZLA ZA GODINU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PLAN NABAVKI GRADA TUZLA ZA GODINU"

Транскрипт

1 Na osnovu 7. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 9/), člana. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 9/0) i člana 7. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzle u skladu sa Zakonom o Gradu (''Službeni glasnik Grada '' broj: /) a u skladu sa Budžetom Grada za 0. godinu, Gradonačelnik Grada, donosi PLAN NABAVKI GRADA TUZLA ZA 0. GODINU Član. Donosi se Plan nabavki Grada za 0. godinu (u daljem tekstu: Plan nabavki). Plan nabavki obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja. Član. Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom Grada za 0. godinu. U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki. Član. Za 0. godinu utvrđuje se slijedeći Plan nabavki roba, usluga i radova:

2 R. BR. PREDMET NABAVKE ŠIFRA JRJN PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA IZVOR FINANSIRANJA NAPOMENE POSTUPCI ZA PREDMETE NABAVKE ČIJI SU KORISNICI SVE SLUŽBE ROBE računarske opreme kancelarijskog namještaja klima uređaja goriva guma i akumulatora kancelarijskog i kompjuterskog materijala cvijeća i cvijetnih aranžmana materijala i pribora za tekuće održavanje objekta materijala i pribora za održavanje higijene grafičkih usluga usluga održavanja računarske opreme usluga održavanja fotokopir i fax aparata ,00.000, , , , ,00 Septembar Decembar.000,00.000, , , , ,00

3 usluga održavanja vozila usluga održavanja klima uređaja usluga osiguranja vozila i zaposlenih , , ,00 GRADSKO VIJEĆE Usluge zakupa sale za sjednice Gradskog Vijeća ,00 štampanja priznanja koje dodjeljuje Gradsko Vijeće poklona za dobitnike plakete , ,00 Tokom godine od februara do oktobra Septembar Tokom godine od marta do novembra Otobar Postupci će biti provođeni u periodu bitnih datuma kada se dodjeljuje priznanje usluga praćenja sjednica Gradskog vijeća.000,00 SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE usluga odobravanja kredita usluga uvođenja elektornskog bankarstva ,00 Januar.000,00

4 SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI usluga održavanja aplikativnog softvera ''Baza podataka poslovnih subjekata'' licenci za Team Viewer softvera za umrežavanje sa javnim preduzećima usluga nadzora nad izvođenjem radova u Gradskim službama , , , ,00 Pregovarački bez objave obavještenja Ugovor za tri godine RADOVI održavanju gradskih poslovnih prostora radova na izgranji i uređenju saobraćajnica u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever , ,00 Januar- Decembar Januar Decembar Postupak direktnog a će se provoditi tokom godine u skladu sa potrebama radova na dovršetku izgradnje kanalizacione mreže u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever ,00

5 radova na izgradnji javne rasvjete u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever ,00 Avgust- Septembar Oktobar- Novembar SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA ROBE 7 8 specijalnih vozila za potrebe javnih komunalnih preduzeća ''Vodovod i kanalizacija'' doo i ''Saobraćaj i komunikacije'' doo i ugradnja peći na pelet u mjesnim zajednicama i ugradnja automatskih vrata na SKPC Mejdan i ugradnja LED rasvjete u SKPC Mejdan trenažni proces i ugradnja podstanice u Domu penzionera energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica i ugradnja toplinske podstanice u ulici Gradska elemenata urbanog mobilijara , , , , , , , ,00 Avgust Januar Septembar Avgust Sredstva od Ministarstva prostornog uređenje i zaštite okolice TK Izdaci za održavanje tekućeg mobilijara Naknada od rada Termoelektr ane Naknada od rada Termoelektr ane Naknada od rada Termoelektr ane Izdaci posebnog računa Izdaci odjeljenja mjesnih zajednica Izdaci posebnog računa

6 9 0 Izrada i postavljanje tabli za oglašavanje i ugradnja LED rasvjete na Južnoj saobraćajnici u Tuzli i isporuka agregata.00, , ,00 Izdaci za održavanje tekućeg mobilijara Izgradnja javne rasvjete Izdaci posebnog računa Glavnih projekata rekonstrukcije i izgradnje cesta na području Grada ,00 Glavnog projekta izgradnje mosta Bulevar sa pristupnim saobraćajnicama ,00 Glavnog projekta Istočne tribine stadiona Tušanj ,00 Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla LOT-a ,00 Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na lokaciji u naselju Batva i u MZ Lipnica ,0

7 7 8 9 Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe izgradnje istočne tribine stadiona Tušanj ,70 Usluge nadzora nad izvođenjem radova izgradnje ,00 komunalne infrastrukture Usluge revizije projektne ,00 dokumentacije PPZ i ZNR elaborata ,00 0 Usluge preventivne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije Izrada Projektne dokumentacije- Glavni projekat (Dom kulture MZ Šićki brod i DTV Partizan MZ Kreka) Izrada Projektne dokumentacije- Glavni projekat (Rijeka Joševica i Mramorski potok) Izrada Projektne dokumentacije- Niveliranje i izmjena Glavnih projekata regulacije rijeke Jale Stručni nadzor nad izvođenjem radova regulacije rijeke Joševica , , , , ,00 Januar Januar

8 Izrada projektne dokumentacije- Glavni projekat podhodnika na raskrsnici Skver i Glavni projekat natkrivanja dijela pješačke zone Korzo Usluge održavanja javne rasvjete , ,00 Oktobar Decembar RADOVI 7 8 redovnom održ avanju urbanog mobilijara izgradnji Istočne tribine stadiona Tušanj Rekosntrukcija dijela stadiona Tušanj rekonstrukciji vrelovodne mreže u dijelu naselja Ši selo proširenju vrelovodne mreže u ulici Atik mahala održavanju prekopa na putevima redovnom održavanju puteva regulaciji rijeke Jale, II faza.00, , , , , , , ,00 Avgust Avgust Po odobravanju od strane Ministarstva Septembar Septembar Iz odobrenih od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoline TK Aplikacija u toku

9 9 rekonstrukciji trotoara, pješačkih površina i arhitektonskih barijera , izgradnji biciklističke staze Sjenjak-Hotel izgradnji mosta u naselju Bulevar sa pristupnim cestama radova na rekonstrukciji ulice Vukaovarska I radova na rekosntrukciji ceste Tušanj- Mandići rekosntrukciji ceste Mramor jugcentar rekosntrukciji ceste Mramor stari Mramor rekosntrukciji dijela ulice Aleja Alije Izetbegovića i dijela ulice ZAVNOBiH-a rekosntrukciji dijela ceste Husino-Kiseljak izgradnji ceste u Gornjoj Tuzli pored regulisanog korita rijeke Jale -.000, , , , , , , , ,00

10 rekosntrukciji ulice Albina i Franje Herljevića izgradnji pješačkog mosta između Centralnog gradskog parka i Kompleksa panonskih jezera izgradnji sportskih terena i igrališta održavanju objekata mjesnih zajednica izgradnji javne rasvjete Izgradnja puteva po LOT-ovima rekonstrukciji i semaforizaciji raskrsnica u Tuzli po LOT-ovima elektroinstalcijama na objektima vodosnabdijevanja po LOT-ovima izgradnji vodovodne mreže u naselju Gorna Lipnica izgradnji sistema dovoda pitke vode i odvodnje upotrijebljene i oborinske vode za naselje Krojčica Autocentar 0-.00, , , , , , , , , ,00 Otvorni Januar Po odobravanju od strane Ministarstva Iz odobrenih od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoline TK Aplikacija u toku

11 9 0 izgradnji vrelovodne mreže po LOT-ovima izgradnji vrelovodne mreže u naselju Batva rekosntrukciji zgrade Grafičar rekonstrukciji reflektroske rasvjete na stadionu Tušanj , , , ,00 Konkrentski SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE Studije praćenje pomijeranja tla Elaborata i Studijskih separata , ,00 SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE usluga update licence i podrške za ''ORACLE'' ,00 Januar SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ROBE digitalnog teromometra za hladnjake markica za ovjeru KEUB-a , ,00 Oktobar Oktobar usluga izrade sofvera ,00 Januar

12 usluga kontrole kvalitete i higijenske ispravnosti namirnica i štampanja inspekcisjkih iskaznica Usluge izvršenja inspekcijskih rješenja sanitarne inspekcije , , ,00 Januar- Decembar Januar Decembar Postupak direktnog a će se provoditi tokom godine u skladu sa potrebama RADOVI rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcijskom rješenju ,00 Januar SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE ROBE i ugradnja opreme za tehničku zaštitu glavne administrativne zgrade Grada ,00 putničkih motornih vozila sigurnosnih ormara i kasa licenci za antivirusni softver , , ,00

13 i ugradnja vatrodojavnog i protuprovalnog sistema za arhivu uniforme i obuće za portire protivpožarnih aparata motorola za portire grijalica za matične urede arhivskih regala telefona i fax aparata i postavljanje tabli sa nazivima organa gradske uprave , , , , , , ,00.000,00 softvera za redomat ,00 usluga održavanja aplikacije DataNova usluga deratizacije usluga krečenja Usluge fizičkog obezbjeđenja objekta Usluge održavanja sistema tehničke zaštite , ,00.000,00.000, ,00 Direktan Direktan Po potrebi Po potrebi SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I POVRATAK

14 ROBE paketa sa životnim namirnicama za potrebe boračke populacije ,00 Konkuzrentski Usluge čišćenja s. Jame u naselju Mihatovići Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naselju Mihatovići , ,00 Direktan Direktan RADOVI održavanju spomen obilježja po mjesnim zajednicama ,00 Rezervisani ugovori član 9. ZJN SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE ROBE terenskog vozila za potrebe Gradskog štaba CZ radiokomunikacijske opreme zaštitne vatrogase opreme i radne odjeće i obuće za vatrogasce sprava, opreme i uređaja za vršenje vatrogasnih intervencija ,00 Avgust 7.00,00.00, ,00

15 7 8 i instaliranje telefonske centrale sa pratećom opremom tehničkih i drugih gasova za gašenje početnih požara automehaničarskog alata i opreme garderobnih ormarića ,00 0,00.000,00.000,00 Oktobar Novembar projektne dokumentacije ,00 zahtjhev Usluge ispitivanja aparata za zaštitu organa za disanje Usluge ispitivanja elektro-uređaja (pumpe, agregati isl.) , ,00 Usluge ispitivanja elektro-instalacija u objektima PVJ (Centar i Kreka) ,00 Usluge popravke i održavanja aparata za zaštitu organa za disanje i prateće opreme ,00 Usluge održavanja vatrogasnih vozila i opreme ,00 na dvije godine

16 RADOVI pripremnih radova za izgradnju individualnih stambenih objekata oštećenih u prirodnoj nesreći radova na renoviranju prostorija Operativnog štaba CZ renoviranju prostorija Profesionalne vatrogasne jedinice , , ,00 UPRAVNA ORGANIZACIJA ZAVOD ZA URBANIZAM ROBE i ugradnja radijatora ,00 Septembar Oktobar Usluge servisiranja plotera ,00 STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA ROBE uređaja za snimanje sjednica 00-00,00 Usluge štampanja Službenog glasnika Grada ,00 Oktobar Decembar na dvije godine

17 licenci ,00 Direktan STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČENIKA I KOORDINACIJU RADA GRADSKIH SLUŽBI ROBE softvera za upravljanje dokumentima , licenci za MS Office dnevnih i sedmičnih novina protokolarnih poklona-ručni radovi protokolarnih poklona-ručni radovi knjiga likovna monografija ''Ismet Mujezinović'' novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama licenci za Fortigate vatrozid servise , ,00.00,00.00, , , ,00 Novembar Decembar pristupnih šifri za korištenje sistema ''Etička linija''.700,00

18 usluga doktora medicine za davanje nalaza i mišljenja ,00 ugostiteljskih usluga ,00 Aneks II dio B usluga smještaja gostiju usluga medijskog izvještavanja usluga štampanja Fotomonogarfije grada ,00 Aneks II dio B.000, ,00 / UKUPNO ,00

19 Član. Ovaj plan nabavki stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Grada ( Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine nski kanton GRAD TUZLA GRADONAČELNIK GRADONAČELNIK Jasmin Imamović, dipl.pravnik Broj:0---0 Datum,.0.0. godine