PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GLAVNI PROJEKT MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GLAVNI PROJEKT MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT"

Транскрипт

1 PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Investitor: Građevina: Lokacija: Razina razrade: Broj projekta: GRAD VODNJAN, TRGOVAČKA 2, VODNJAN O.Š. GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA, PODRUČNI ODJEL GALIŽANA MICHELE DELLA VEDOVA 120, GALIŽANA gr.č. 436, k.o. Galižana GLAVNI PROJEKT MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT ENZ-03/ Izradio: Projektant: Glavni projektant: Suradnik:, Boris Komadina, dipl.ing.arh. OIB: Benjamin Bašić, dipl.ing.građ. OIB: Ozren Cuculić, dipl.ing.građ. Direktor: Siniša Krunić Rijeka, ožujak Zajednički broj projekta: ENZ-03/

2 POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA Zajednički broj projekta: ENZ-03/ MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT Broj: ENZ-03/ Projektant: Boris Komadina, dipl.ing.arh. Glavni projektant: Benjamin Bašić, dipl.ing.građ. MAPA 2 ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE Broj: ENZ-03/ Glavni projektant: Benjamin Bašić, dipl.ing.građ. MAPA 3 TROŠKOVNIK Broj: ENZ-03/ Glavni projektant: Benjamin Bašić, dipl.ing.građ. MAPA 4 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA UGRADNJA ENERGETSKI UČINKOVITE RASVJETE Broj: ENZ-03/ Projektant: Zvonimir Knežević, ing. el. Glavni projektant: Benjamin Bašić, dipl.ing.građ. MAPA 5 STROJARSKE INSTALACIJE UGRADNJA BOJLERA S DIZALICOM TOPLINE ZA PTV I DIZALICE TOPLINE ZA HLAĐENJE I GRIJANJE Broj: ENZ-03/ Projektant: Ratko Hinić, dipl.ing.stroj. Glavni projektant: Benjamin Bašić, dipl.ing.građ. Zajednički broj projekta: ENZ-03/

3 SADRŽAJ MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT: A) OPĆI DIO 1. Registracija poduzeća 2. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata 3. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera 4. Izjava o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 5. Izjava da za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom nije potrebno izdavanje akta kojim se odobrava građenje 6. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 7. Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta B) TEHNIČKI DIO 1. Tehnički opis postojećeg stanja 2. Projektirane mjere energetske učinkovitosti 3. Iskaz površina 4. Vijek uporabe i održavanje pročelja 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete 6. Nacrtna dokumentacija postojećeg i izvedenog stanja Zajednički broj projekta: ENZ-03/

4 A) OPĆI DIO Zajednički broj projekta: ENZ-03/

5 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

6 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

7 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

8 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

9 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

10 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

11 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

12 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

13 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

14 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

15 Temeljem čl. 51 Zakona o gradnji [NN 153/13, 20/17] daje se slijedeća IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA kojom se potvrđuje da je glavni arhitektonski projekt povećanja energetske učinkovitosti na nestambenoj zgradi O.Š. GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA, P.O. GALIŽANA, u Galižani na gr.č. 436, k.o. Galižana usklađen s odredbama slijedećih zakona, propisa i smjernica: Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom [NN 129/06, 80/13, 14/14] Pravilnik o cijenama usluga [NN 47/98, 85/99] Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju [NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 49/16, 17/17, 77/17, 88/17] Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina [NN 81/12, 153/13, 73/15] Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom [NN 38/08] Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara [NN 08/06] Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima [NN 114/02, 131/02 i 126/03] Pravilnik o izvedbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi [NN 74/97] Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima [NN 79/14, 41/15, 75/15 ] Pravilnik o katastru zemljišta [NN 84/07, 148/09] Pravilnik o kontroli projekata [NN 89/00, 32/14] Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika [NN 2/00] Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima [NN 92/93] Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora [NN 29/83, 36/85 i 42/86, 30/94] Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije [NN 9/00, 99/02] Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada [NN 90/10, 111/10, 55/12] Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu [NN 47/12] Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta [NN 47/12, 42/14] Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije [NN 1/98] Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa [NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12] Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda [NN 113/08] Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom [NN 39/06, 106/07] Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave [NN 145/04] Pravilnik o obračunavanju i naplati vodnog doprinosa [NN 79/10, 134/12] Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama [SL 29/71, NN 53/91] Zajednički broj projekta: ENZ-03/

16 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda [NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11] Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti [NN 78/13] Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada [NN 5/84] Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima [NN 45/09, 78/15, 85/15] Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu [NN 56/83] Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa [NN 98/99] Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru [NN 117/12, 153/13, 19/15] Pravilnik o sigurnosnim znakovima [NN 29/05, 71/14, 118/14, 154/14, 91/15] Pravlnik o sigurnosti dizala [NN 58/10, 80/13, 14/14, 20/16] Pravilnik o sigurnosti strojeva [NN 28/11] Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima [NN 47/02] Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora [NN 47/12, 153/13, 42/14] Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva [NN 24/08, 141/09, 23/11, 109/12, 02/14, 65/14, 136/14, 23/15, 78/15, 129/15] Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja [NN 43/09] Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode [NN 103/08] Pravilnik o tehničkom pregledu građevine [NN 108/04] Pravilnik o tehničkim uvjetima i mjerama za zaštitu čelične konstrukcije od korozije [SL 32/10, 32/70] Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara [SL 7/84] Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava [NN 39/06] Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada [NN 81/12, 64/13] Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja [NN 118/09] Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekta [NN 2/00, 89/00, 153/13, 32/14] Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika [NN 6/00, 56/13, 142/13] Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način [NN 114/02 i 126/03] Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom [NN 123/97 i 112/01] Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe [NN 35/94, 55/94 i 142/03] Pravilnik o vrstama otpada [NN 27/96] Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata [NN 48/97] Pravilnik o zapaljivim tekućinama [NN 54/99] Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore [NN 06/84, 114/07] Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu [NN 46/08] Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće [NN 47/08] Statut Hrvatske komore arhitekata [NN 131/10, 81/13, 140/15] Kodeks strukovne etike ovlaštenih arhitekata [NN 93/10] Tehnički propis o građevnim proizvodima [NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15] Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama [NN 128/15] Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada [NN 110/08] Zajednički broj projekta: ENZ-03/

17 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada [NN 03/07] Tehnički propis za građevinske konstrukcije [NN 153/13, 17/17] Tehnički propis za dimnjake u građevinama [NN 03/07] Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije [NN 5/10] Tehnički propis za prozore i vrata [NN 69/06] Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munja na građevinama [NN 87/08, 33/10] Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama [NN 153/13, 128/15] Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama [NN 117/07, 25/08, 69/10, 19/13, 115/16, 37/17] Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu [NN 116/07, 56/11] Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš [NN 64/08, 67/09, 80/13, 153/13, 78/15, 3/17] Uredba o opasnim tvarima u vodama [NN 137/08] Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom [NN 32/98] Uredba o visini vodnog doprinosa [NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13] Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju [NN 46/13)] HRN EN 1990 Eurokod 0 - Osnove projektiranja niz HRN EN 1991 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije niz HRN EN 1992 Eurokod 2 Projektiranje betonskih konstrukcija HRN EN ISO Sustavi upravljanja kvalitetom niz HRN EN Toplinske značajke zgrada, Proračun energije za grijanje, Stambene zgrade HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova. Zakon o prostornom uređenju i gradnji [NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13, 78/15] Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju [NN 107/07, 107/07] Zakon o akreditaciji [NN 158/03, 75/09, 56/13] Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji [NN 152/08, 49/11, 25/13, 78/15] Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina [NN 16/07, 124/10, 56/13, 121/16, 09/17] Zakon o Državnom inspektoratu [NN 116/08, 123/08, 49/11] Zakon o građevnim proizvodima [NN 76/13, 30/14] Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15] Zakon o mjeriteljstvu [NN 163/03, 194/03, 111/07, 74/14] Zakon o mjernim jedinicama [NN 58/93] Zakon o normizaciji [NN 80/2013] Zakon o obveznim odnosima [NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15] Zakon o općem upravnom postupku [NN 47/09] Zakon o općoj sigurnosti proizvoda [NN 30/09, 139/10, 14/14] Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja [NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13] Zakon o sanitarnoj inspekciji [NN 113/08, 88/10] Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti [NN 08/13, 14/14] Zajednički broj projekta: ENZ-03/

18 Zakon o upravnim pristojbama [NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14, 115/16, 37/17] Zakon o vodama [NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14] Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima [NN 108/95, 56/10] Zakon o zaštiti na radu [NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12, 71/14] Zakon o zaštiti od buke [NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16] Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja [NN 91/10] Zakon o zaštiti od požara [NN 92/10] Zakon o zaštiti okoliša [NN 80/13, 153/13, 78/15] Zakon o zaštiti prirode [NN 80/13] Zakon o zaštiti zraka [NN 130/11, 47/14, 61/17] Zakon o zemljišnim knjigama [NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13, 60/13] Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti [NN 80/13, 14/14] GLAVNI PROJEKTANT: Benjamin Bašić, dipl.ing.građ. DATUM IZDAVANJA IZJAVE: ožujak Zajednički broj projekta: ENZ-03/

19 IZJAVA da za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom na nestambenoj zgradi O.Š. GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA, P.O. GALIŽANA, u Galižani na gr.č. 436, k.o. Galižana nije potrebno izdavanje akta kojim se odobrava građenje. Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) određene su jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi odnosno izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje. Prema članu 5 točki 8 navedenog Pravilnika bez akta za gradnju, a u skladu s Glavnim projektom, mogu se izvoditi radovi na postojećoj zgradi kojim se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenje dijela zgrade ili su dio tehničkog sustava zgrade. Sukladno navedenom, za gore navedene radove NIJE POTREBNO izdavanje akta kojim se odobrava građenje. GLAVNI PROJEKTANT: Benjamin Bašić, dipl.ing.građ. DATUM IZDAVANJA IZJAVE: ožujak Zajednički broj projekta: ENZ-03/

20 Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se : kojim se imenuje R J E Š E N J E Benjamin Bašić, dipl.ing.građ. GLAVNIM PROJEKTANTOM Za izradu FAZA PROJEKTA: GRAĐEVINA: LOKACIJA: INVESTITOR: BROJ PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT O.Š. GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA, P.O. GALIŽANA MICHELE DELLA VEDOVA 120, GALIŽANA gr.č. 436, k.o. Galižana GRAD VODNJAN, TRGOVAČKA 2, VODNJAN ENZ-03/ DATUM: ožujak ZA INVESTITORA: KLAUDIO VITASOVIĆ, dipl.ing. (GRADONAČELNIK GRADA VODNJANA) Zajednički broj projekta: ENZ-03/

21 Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se : kojim se imenuje R J E Š E N J E Boris Komadina, dipl.ing.arh. PROJEKTANTOM ARHITEKTONSKOG PROJEKTA Za izradu FAZA PROJEKTA: GRAĐEVINA: LOKACIJA: INVESTITOR: BROJ PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT O.Š. GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA, P.O. GALIŽANA MICHELE DELLA VEDOVA 120, GALIŽANA gr.č. 436, k.o. Galižana GRAD VODNJAN, TRGOVAČKA 2, VODNJAN ENZ-03/ DATUM: ožujak ZA INVESTITORA: KLAUDIO VITASOVIĆ, dipl.ing. (GRADONAČELNIK GRADA VODNJANA) Zajednički broj projekta: ENZ-03/

22 B) TEHNIČKI DIO Zajednički broj projekta: ENZ-03/

23 1. TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆEG STANJA Nestambena zgrada O.Š GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA, P.O. GALIŽANA smještena je na adresi Michele della Vedova 120, Galižana. Izgrađena je početkom 20. stoljeća, te je po veličini i obliku arhitektonski usklađena s okolinom. Tlocrt zgrade je pravokutnog oblika, ima 3 etaže (P+1+Pk). Zgrada je osnovne konstrukcije vanjskih nosivih zidova od prirodnog kamena, prosječne debljine 60cm. Zidovi su obostrano ožbukani, s nutarnje strane oličeni disperzivnim bojama i ne sadrže nikakav oblik toplinske izolacije. Na objektu su zamjetna manja oštećenja. Segmenti žbuke su otpali, a na pojedinim mjestima se izražava utjecaj vlage i atmosferilija. Međukatna konstrukcija je drvena, bez toplinske izolacije, te datira iz vremena gradnje objekta. Podovi na tlu u prizemlju su klasični, od drvenih dasaka položenih na podlogu od zbijene gline, sa završnom oblogom od kamena, keramike i drvenih parketa (ovisno o namjeni pojedinih prostorija). Krov zgrade izveden je kao kosi dvostrešni, od drvenih greda, s pokrovom od glinenog crijepa na potkonstrukciji od drvenih letvi i glinenih pločica. Dio krova iznad stubišta u podgledu je obložen drvenom lamperijom. Oplošje grijanog dijela zgrade čine vanjski zidovi, zidovi i podovi prema tlu, te kosi krov. Vanjska stolarija je gotovo u cijelosti drvena (izuzev metalnih vrata na zapadnom pročelju), te je u dobrom stanju i zadovoljavajućih toplinskih karakteristika. Zamijeniti se preporučuju samo navedena metalna vrata, ulazna vrata na sjevernoj strani zgrade i metalni krovni prozori. Grijanje zgrade riješeno je kao centralno, putem kotla na ekstralako loživo ulje smještenog u kotlovnici izvan gabarita zgrade i radijatora. Potrošna topla voda priprema se lokalno, a hlađenje i prozračivanje vrši se prirodno, putem otvora na zgradi. PROJEKTANT: Boris Komadina, dipl.ing.arh. Rijeka, ožujak Zajednički broj projekta: ENZ-03/

24 Slika 1: Orthophoto prikaz zgrade na gr.č. 436, k.o. Galižana Slika 2: Zgrada škole, zapadno pročelje Zajednički broj projekta: ENZ-03/

25 Slika 3: Zgrada škole sjeverno i zapadno pročelje Slika 4: Zgrada škole južno pročelje Zajednički broj projekta: ENZ-03/

26 Slika 5: Zgrada škole istočno pročelje Slika 6: Ulazna vrata na južnom pročelju Slika 7: Detalj vanjske stolarije Zajednički broj projekta: ENZ-03/

27 2. PROJEKTIRANE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Na zgradi O.Š. GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA, P.O. GALIŽANA, u Galižani na gr.č. 436, k.o. Galižana planira se provesti mjera povećanja energetske učinkovitosti postavljanjem toplinske izolacije na vanjske zidove i kosi krov, te zamjenom dijela postojeće stolarije. Obnovu fasade potrebno je provoditi po načelu poštivanja izvornog stanja uz dodavanje novih slojeva toplinske izolacije kako bi se povećala energetska učinkovitost same građevine. PRIPREMNI RADOVI Planirano je da rekonstrukcija započne pripremnim radovima i postavom skele, te pažljivim uklanjanjem postojeće žbuke, postojeće vanjske stolarije i raznih fasadnih elemenata (klima uređaja, prozorskih klupčica, olučnih cijevi vertikala, itd.). Prilikom radova potrebno je sve elemente oprezno uklanjati kako bi se izbjegla velika oštećenja zidova. Nakon uklanjanja svih spomenutih slojeva zidna konstrukcija se čisti i pere te se priprema za ugradnju novih slojeva. ZIDARSKI RADOVI Premda su zidovi objekta u relativno kvalitetnom stanju, vidljiva su oštećenja za koja se predviđa sanacija nakon obijanja žbuke i pokrova. Stoga su predviđeni zidarski radovi na popravku tih oštećenja. FASADERSKI I IZOLATERSKI RADOVI Budući da je predmetna zgrada pod konzervatorskom zaštitom, toplinska izolacija vanjskih zidova biti će postavljena s unutarnje strane. Zidovi biti obloženi slojem mineralne vune debljine 6 cm preko kojih se postavljaju ploče od gipskartona debljine 1,25 cm. Time se dobivaju koeficijenti prolaza topline U = 0,39; 0,40 W/ m 2 K, čime se zadovoljava Tehnički uvjet Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji definira koeficijent prolaza topline za vanjski zid grijanog prostora U 0,40 W/m 2 K (za Θe,mj,min > 3 C). Kosi krov se oblaže toplinskom izolacijom od kamene vune debljine 14 cm koja se postavlja među rogove, podgled krovišta oblaže se gipskartonskim pločama debljine 1,25 cm. Time se dobiva koeficijent prolaza topline U = 0,23 W/ m 2 K čime se zadovoljava Tehnički uvjet Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji definira koeficijent prolaza topline za krov iznad grijanog prostora U 0,25 W/m 2 K (za Θe,mj,min > 3 C). LIMARSKI RADOVI Nakon postavljanja novog fasadnog sustava potrebno je zamijeniti postojeće limene olučne cijevi (vertikale) za odvod oborinskih voda s krova zgrade. Novi pocinčani lim se ugrađuje i za vanjske klupčice svih prozora. Zajednički broj projekta: ENZ-03/

28 STOLARSKI RADOVI Manji dio postojeće vanjske stolarije je dotrajao, te ju se zamjenjuje novom, energetski učinkovitijom. Sva stolarija biti će izvedena od drvenih profila (smreka) , ostakljena dvoslojnim IZO Argon Low-e staklom sa Ug 1,1 W/m²k, Uw 1,4 W/m2K. Sva stolarija će imati koeficijent prolaza topline U w 1,60 W/m 2 K (U g 1,10 W/m 2 K) čime se zadovoljava Tehnički uvjet Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji definira koeficijent prolaza topline za vanjsku stolariju grijanog prostora U 1,60 W/m 2 K (za > Θe,mj,min3 C). PROJEKTANT: Boris Komadina, dipl.ing.arh. Rijeka, ožujak Zajednički broj projekta: ENZ-03/

29 3. ISKAZ POVRŠINA Bruto tlocrtna površina građevine: 424,60 m 2 Broj etaža: 3 Neto razvijena površina građevine: 903,45 m 2 Bruto razvijena površina građevine: 1148,70 m 2 PROJEKTANT: Boris Komadina, dipl.ing.arh. Rijeka, ožujak Zajednički broj projekta: ENZ-03/

30 4. VIJEK UPORABE I ODRŽAVANJE PROČELJA,KROVA I NOVE STOLARIJE Predviđa se da se tijekom vremena, uz adekvatno održavanje, neće ugroziti trajnost rekonstruiranih fasada, krova i vanjske stolarije. Rekonstrukcija je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće prouzročiti deformacije i oštećenja u nedopuštenom stupnju. Svi dijelovi fasade koji su izloženi djelovanju oborinske vode i agresivnog zraka zaštićeni su ugradbom novih izolacijskih materijala na kvaliteno pripremljenoj podlozi. Za lakše i jednostavnije redovito održavanje bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe izolacije, fasaderskih, limarskih i stolarskih radova. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti moguće štete i troškovi održavanja. Na krovu je potrebno provoditi redoviti pregled limarskih opšava i odvodnje, te utvrditi kvalitet limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije i otkloniti onečišćenja u odvodima. Pregledom obuhvatiti sve spojne elemente i limarske završetke obrađene silikonskim kitom. Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost odvodnih kanala, naročito prije sezone kišnog razdoblja. Sva eventualna mehanička oštećenja krova potrebno je sanirati radi spriječavanja daljnih oštećenja djelovanjem vlage. Uz predviđene mjere održavanja građevine predviđeni vijek trajanja obnovljenog pročelja i vanjske stolarije je 30 godina. PROJEKTANT: Boris Komadina, dipl.ing.arh. Rijeka, ožujak Zajednički broj projekta: ENZ-03/

31 5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 1. OPĆI UVJETI Prilikom gradnje obavezno je osigurati projektantski nadzor nad svim završnim radovima u građevinarstvu, kao i nad ugradnjom svih instalacija i opreme koja bi mogla utjecati na funkcionalnost i/ili konačni izgled građevine. Svi radovi se moraju izvesti po važećim tehničkim propisima i normativima u suglasnosti sa obaveznim standardima. Ugrađeni materijali za sve radove moraju po kvaliteti odgovarati službenim vrijednostima i atestima i tehničkim propisima koji su preuzeti u Hrvatskoj. Radi postizanja tehničkih svojstava bitnih za građevinu građevinski materijali, proizvodi i oprema smiju se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom suglasnosti. Kontrola kvalitete mora biti organizirana kao proizvodna, koju proizvodi osnovni proizvođač materijala, proizvoda i opreme i kao dokazana koju provode nadležne vanjske institucije i organizacije (stručni nadzor investitora, registrirane i ovlaštene organizacije, građevinske inspekcije i sl.). Proizvodna kontrola mora se temeljiti prvenstveno na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, kontroli ispravnosti i kvalitete pojedinih aktivnosti i procesa u proizvodnji, transportu i ugradnji i mora biti dokazana na kontroli i vrednovanju konačnih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih radova. 2. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA, TE ZAKONA, PRAVILNIKA, STANDARDA I NORMATIVA KOJI SE MORAJU PRIMIJENITI KOD KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE - Zakon o gradnji (NN 153/13) - Zakon o normizaciji (NN 163/03) - Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 1/05) propisuje uvjete za obavljanje poslova, specificira radnje koje provode proizvođač i potvrđeno tijelo (ovlaštena pravna osoba) za potvrđivanje sukladnosti prema odgovarajućem sustavu potvrđivanja za pojedini građevni proizvod, te njihovo označavanje. - Tehnički propis za betonske konstrukcije (Narodne novine br. 101/05, 85/06, 64/07) u svojim prilozima obuhvaća građevne proizvode za koje se propisuju tehnička svojstva, ispitivanje tih svojstava, postupak potvrđivanja sukladnosti, označavanje građevnih proizvoda i održavanje tehničkih svojstava. - Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (Narodne novine br. 64/05, 74/06) propisuje tehnička svojstva i druge zahtjeve za cemente koji se ugrađuju u betonske konstrukcije te način potvrđivanja sukladnosti. - Tehnički propis za zidane konstrukcije (Narodne novine br. 01/07) - Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton, Sl. list 11/87 - Pravilnik o tehničkim uvjetima za temeljenje građevina, Sl. list 15/90 - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih i Zajednički broj projekta: ENZ-03/

32 armirano-betonskih konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom djelovanju voda i tla, S.L. 31/70. - Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanje nosivih građevinskih konstrukcija, Sl. list 26/88 - Pravilnik o tehn. normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 21/90) 3. OBVEZE IZVOĐAČA Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se u svemu tehničke dokumentacije, nacrta, uputa, proračuna, statičkog računa, opisa troškovničkih stavki, tehničkih propisa i normativa, te važećih standarda. U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) izvođač je dužan: - organizirati kontrolu radova na gradilištu, u pogonima i vlastitim laboratorijima ili povjeriti obavljanje te kontrole stručnim organizacijama koje su za to registrirane; - ugrađivati materijal, prefabrikate, elemente i sl. koji odgovaraju propisima o standardizaciji i drugim propisima; - za izvedene radove i ugrađene materijale dokazati kvalitetu obrađenim rezultatima, ispitivanjima ili ispravama izdanim od ovlaštenih stručnih organizacija u skladu sa Zakonom ili propisima o tehničkim normativima i standardima; ovo se posebno odnosi na ispitivanja i zahtjeve koje u tehničkoj dokumentaciji, troškovniku i ovim posebnim tehničkim uvjetima propisuje projektant; - voditi računa i pridržavati se POSEBNIH UVJETA GRAĐENJA kao sastavnog dijela Rješenja o uvjetima građenja, a koje su utvrdila nadležna tijela na temelju posebnih zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kao i zainteresiranih tijela i organizacija u zaštiti postojećih objekata i instalacija; - ovim uvjetima prilagođena je tehnička dokumentacija, te predstavlja obvezu i kod izvođenja radova, kao i kod korištenja izgrađenog objekta; posljedice proizašle iz nepridržavanja ovih posebnih uvjeta građenja u toku izvođenja radova ili kod korištenja objekta ne snosi projektant; - unutrašnjom kontrolom, a u skladu sa svojim općim aktima, izvođač je dužan provoditi kontrolu u pogledu postizavanja odgovarajuće kvalitete radova, fizikalnih svojstava ugrađenog materijala, elemenata, uređaja i instalacija. Prije davanja ponude izvođač je dužan detaljno proučiti dokumentaciju, prikupiti dodatne podatke od investitora i projektanta, kao i izvršiti pregled terena, kako bi sve elemente troškova uključio u jedinične cijene. Naknadni zahtjevi za promjenom jediničnih cijena neće se uvažiti ukoliko proizlaze iz neinformiranosti ponuđača. Ovo se naročito odnosi na troškove proizašle ispitivanjem kvalitete radova, atestiranjem izvedenih radova ili ugrađenih materijala, a koja je zakonska obveza izvođača ili zahtjev projektanta. Izvođač se mora prethodno informirati o svemu što je relevantno za formiranje cijene: položaju lokacije, prometnoj povezanosti, izvorištima materijala, mogućnosti deponija, taksama, troškovima priključaka i slično, te sve uključiti u jedinične cijene radova putem faktora. Pripremni radovi, pristupni putevi, pomoćni objekti i slično ne iskazuju se posebno kao troškovi, nego su na isti način uključeni u jediničnu cijenu. Ukoliko izvođač radova u toku izvođenja radova zapazi Zajednički broj projekta: ENZ-03/

33 nedostatke u tehničkoj dokumentaciji, dužan je bez odlaganja o tome obavijestiti investitora i projektanta kako bi se poduzele mjere da se nedostaci pravovremeno isprave. 4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU, POPIS STANDARDA MATERIJALA I RADOVA BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i Pravilnika za beton i armirani beton, te statičkog računa. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona. Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim standardima: HRN B.C kvalifikacija i kvaliteta portland cementa HRN B.C cement i način pakovanja i isporuke HRN B.C pucolani, kvaliteta i ispitivanje HRN B.C cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje HRN B.C aluminijski cement, uzorci i ispitivanje HRN B.C ispitivanje čvrstoće HRN B.C ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina HRN B.C određivanje specifične površine portland cementa Prilikom isporuke cementa isporučilac je dužan dostaviti ateste. Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta. Za izradu betona predviđen je prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, i ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim standardima : HRN B.B uzimanje uzoraka agregata HRN B.B ispitivanje čvrstoće na pritisak HRN B.B ispitivanje pod utjecajem atmosferilija HRN B.B određivanje količine agregata koji prolazi kroz sito 0,09 HRN B.B određivanje trošnih zrna u agregatu HRN B.B ispitivanje pijeska u građevne svrhe HRN B.B definicija oblika i izgleda površine HRN U.M ispitivanje granulacije agregata za izradu betona HRN U.M određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton Uzimanje uzoraka vrši se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu. Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M Zajednički broj projekta: ENZ-03/

34 Beton mora odgovarati hrvatskim standardima: HRN U.M ispitivanje na zatezanje HRN U.M ispitivanje na savijanje HRN U.M ispitivanje na pritisak Čvrstoća betona određena je markom betona. Izvoditelj se mora strogo pridržavati marke betona određene za pojedine konstrukcije označene u statičkom računu. Beton mora biti pripremljen isključivo strojnim putem. Kod betonskih i armiranobetonskih konstrukcija, u koje se ugrađuje beton visoke otpornosti, mora se dokazati prethodnim ispitivanjem da je postignuta ona čvrstoća koja je propisana u statičkom računu, a za vrijeme građenja mora se to stalno kontrolirati. Za ostale konstrukcije dovoljno je ispitivanje za vrijeme izvođenja. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Beton za ispitivanje mora se uzeti s mjesta ugrađivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za marke betona ispod 20 na svakih 100 m3, a za marke 20 i više na svakih 50 m3 betona. Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena. Komprimiranje betona vrši se pervibratorima. Pri tome paziti da ne dođe do stvaranja segregacionih gnijezda. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature. Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu. OPLATA Ovim uvjetima propisan je način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplate, razupiranja i sličnih radova. Pri izradi se treba pridržavati i propisa iz Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton (Sl. list br. 11/87), Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/68), kao i projekta i statičkog računa. Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. Materijal Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane građe prema HRN D.C Korištenje građe dozvoljeno je više puta, osim na onim dijelovima konstrukcije gdje je izričiti zahtjev za glatkom oplatom. Kod normalne upotrebe predviđen je sljedeći materijal: - daske 24 mm za oplatu 3 puta - daske 48 mm za oplatu 5 puta - gredice za oplatu 5 puta - daske 24 mm za podgradu 5 puta Zajednički broj projekta: ENZ-03/

35 - gredice za podgradu 10 puta - blažuj oplata dobro održavana 16 puta Kad se upotrebljava građa bolje kvalitete od IV klase, višestrukost upotrebe može biti povećana za oko 25%. Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište u dovoljnoj količini. Izrada Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi deformirale ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima planova oplate za pojedine dijelove konstrukcije. Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da bude osigurano dobro brtvljenje i spriječene deformacije. Za oplatu ne smiju biti korišteni takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive potrebno je izvesti u glatkoj blažuj, blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtima. Ako je u projektu tražena blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno, s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka mora biti prema projektu ili uputama projektanta. Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodni i ventilacioni kanali i otvori, treba prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi, da bi iste mogle biti ugrađene u konstruktivne elemente. Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju, treba izvesti i zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata mora biti očišćena. Oplate moraju biti tako izvedene da mogu biti skinute lako i bez potresa i oštećenja konstrukcije. Oplata se smije skinuti tek nakon što ugrađeni beton postigne odgovarajuću čvrstoću. Pod skidanjem oplate podrazumijeva se odstranjivanje iste sa zidova ili konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog materijala, vađenje čavala, sječenje vezne žice, vađenje skoba i zavrtnjeva, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona. ZIDARSKI RADOVI Prilikom izvedbe zidarskih radova opisanih u troškovniku izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa, i to posebno: - Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zidova zgrada (Sl. list br. 17/70) - Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/68). Zajednički broj projekta: ENZ-03/

36 Materijali Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvođač mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati materijale prema važećim standardima. Ispitivanje pada na teret izvođača. Materijal koji je upotrijebljen mora zadovoljavati sljedeće standarde: HRN B.D puna pečena opeka od gline HRN B.D radijalna opeka od pečene gline HRN B.D radijalna opeka od pečene gline HRN B.D fasadna opeka od pečene gline HRN B.D šuplje fasadne opeke i blokovi HRN B.D šuplje opeke i blokovi od pečene gline HRN B.D metode ispitivanja opeke, blokova i ploča od gline HRN U.M zidni blokovi HRN B.D šuplji zidni blokovi od pečene gline HRN B.D šuplje ploče od gline za pregradne zidove HRN B.N betonski puni blokovi od lakog betona HRN B.D porolit ploče od gline HRN U.N betonski i šuplji blokovi od lakog betona HRN U.N ploče od gipsa za pregradne zidove HRN U.N opeke od granulirane zgure visokih peći ŽBUKANJE I GLAZURE Prilikom izvedbe radova žbukanja i glazura opisanih u troškovniku izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u troškovniku i važećih propisa, i to posebno: - Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zidova (Sl. list br. 17/70) - Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/68). Žbukanje zidova zgrada može se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu s tehničkim propisima. Zidovi od opeke moraju se prije žbukanja očistiti i mort u fugama udubiti, kako bi žbuka mogla dobro primiti. Materijali - Pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa - Cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-25 prema HRN B.C Vapno mora odgovarati HRN B.C Voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N Vrsta morta propisana je troškovničkim opisom. Upotrijebljeni dodaci koji služe za poboljšavanje ugradivosti morta, za postizanje nepromočivosti ili poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim standardima i dokumentiranim odgovarajućim atestima. Mort mora odgovarati standardima: HRN U.M mort za žbukanje HRN U.M mort za zidanje UGRADNJE Zajednički broj projekta: ENZ-03/

37 Ugradnja vrata Za ugrađivanje standardnih vrata od drveta vratni otvor (zidarska mjera) je potrebno pravilno dimenzionirati točno po mjerama HRN-a. Zidarske širine otvora moraju biti : 75 cm za vrata širine 61 cm 85 cm za vrata širine 71 cm 95 cm za vrata širine 81 cm. Visina unutarnjih vrata od gotovog poda iznosi 200,0 cm. Dovratnik vrata dimenzioniran na debljinu zida od 7 cm je 10 cm, na debljinu zida od 10 cm je 13 cm i na debljinu zida od 12 cm je 15 cm. Valja točno paziti na vertikalno i horizontalno podešavanje. Umjesto slijepog dovratnika u zidani otvor mogu se namjestiti zidni ulošci. Na svaku stranu treba postaviti barem po tri drvena uloška. Oni mogu biti sidreni ili pričvršćeni vijcima. Ugradnja prozora Način brtvljenja pri ugrađivanju prozora: - mokra ugradnja sa sidrima od plošnog željeza, te obostranim žbukanjem cementnom žbukom nakon izgradnje. Ugradnja sa slijepim okvirom: - prethodna ugradnja slijepog doprozornika učvršćenog u zid, te naknadno pričvršćenje doprozornika vijkom u slijepi dovratnik (okvir). Ugradnja na neožbukane zidove: - prekrivanje utora drvenim letvicama, te zaptivanje doprozornika poliuretan/purpen pjenom, trajno plastičnim kitom i trakom za brtvljenje. Ugradnja raznih metalnih predmeta u gotove zidove od betona ili od opeke cementnim mortom M-10. Ugradnja drvenih podmetača za vrijeme betoniranja za učvršćenje limarije. TESARSKI RADOVI Prilikom izvedbe tesarskih radova izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važeći propisa, i to posebno: - Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90) - Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton (Sl. list br. 11/87) - Pravilnika o zaštiti na radu za građevinarstvo (Sl. list br. 42/68 - tesarski radovi čl. 56. Do 112). Za izvođenje oplate za betonske i armiranobetonske radove izvođač je dužan pridržavati se propisa: Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton (Sl. list br. 11/87). Zajednički broj projekta: ENZ-03/

38 Skele Svi uvjeti za kakvoću materijala za konstrukcije oplate važe i za skele. Izrada lakih pokretnih skela visine do 2 m uključena je u cijeni ostalih građevinskih radova i ne obračunava se posebno. Nosive skele izrađene su sa svrhom da prenesu opterećenje oplate kod betonskih, armiranobetonskih radova ili pridržavanja teških elemenata kod montaže. Način obračuna lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele vrši se po m2 horizontalne projekcije skele. Fasadne skele obračunavaju se po m2 vertikalne projekcije skele mjerene po vanjskom rubu i po m1 iznad njezine radne površine. Nosive skele obračunavaju se po m3 zapremnine skele mjereno po vanjskim konturama. Visina skele do 6 metara ne obračunava se posebno, već ulazi u cijenu oplate. Tamo gdje se pojavljuje visina podupiranja iznad 6 m, kao i za skele iznad 3 m visine podupiranja, kod kojih opterećenja koje skele moraju prenositi prelazi 1000 kg/m2 izgradit će se skela čija cijena nije ukalkulirana u cijenu oplate, već se posebno obračunava prema stvarnim troškovima izrade takvih skela. Materijal koji je upotrijebljen mora zadovoljavati sljedeće standarde: B.D grede jelove, tesane D.C grede jelove, piljene C.U okov Fe, za krov D.C letve jelove, piljene M.B čavli tesarski, za oplatu i krov LIMARSKI RADOVI Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troškovniku izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važeći propisa, i to posebno: - Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu (Sl. list br. 21/90), - HRN U.N opšivanje vanjskih dijelova zgrada limom Materijal Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu postojećim standardima: HRN B.E cinčani lim HRN C.B pocinčani lim HRN C.B čelični lim HRN C.B HRN C.D bakreni lim HRN C.D4.020 HRN C.E olovni lim HRN C.C aluminijski lim HRN C.C4.025 HRN C.C4.030 HRN C.C4.050 HRN C.C4.051 HRN C.C HRN C.C4.120 Zajednički broj projekta: ENZ-03/

39 Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrijebiti za pocinčani lim debljina najmanje 0,55 mm, za bakreni lim debljina najmanje 0.8 mm, za cinčani lim 0,65 mm i za olovni lim 1,5 mm. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove. Ako je opis koje stavke izvoditelju nejasan, treba prije početka izvedbe radova ili predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju biti vršene isključivo pismenim dogovorom s projektantom. Izvoditelj radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne neispravnosti istih upozoriti nadzornog organa, jer će u protivnom naknadni popravci biti izvršeni na račun izvođača. Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakama). Limarija mora biti odvojena od površine betona i žbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom folijom. Atesti Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta za kvalitetu materijala i površinske obrade, ispravnost izvedbe predloženih detalja, kao i za antikorozivnu zaštitu. Materijal Izvođač radova treba upotrijebiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) moraju biti jednaki uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. Izvođač mora prije početka radova ustanoviti kvalitetu podloge koja će biti obrađena, i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome obavijestiti naručitelja radova kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti. IZOLATERSKI RADOVI Materijali koji je ugrađuju moraju zadovoljavati sljedeće standarde: U.M resitol U.M bitizol P U.M bitufix GV-4 i GV-3 D.C jelova trokutna letva U.M kabitol PROJEKTANT: Boris Komadina, dipl.ing.arh. Rijeka, ožujak Zajednički broj projekta: ENZ-03/

40 6. NACRTNA DOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG I IZVEDENOG STANJA Zajednički broj projekta: ENZ-03/