HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE"

Транскрипт

1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE P.P. 933, Radnička c., Zagreb Telefon: 0/ Fax: 0/ OIB: hzz@hzz.hr URL: IZVJEŠĆE O REZULTATIMA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU IZVAN HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U RAZDOBLJU I. - XII. 20. GODINE Zagreb, veljača 20.

2 . Uvod Sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, 80/08., 2/0 i 25/2) i Pravilniku o obavljanju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju (NN, 39/09), djelatnost posredovanja pri zapošljavanju izvan Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje mogu obavljati i pravne osobe kao trgovačka društva te fizičke osobe kao samostalnu djelatnost. Prije upisa u odgovarajudi registar, te osobe (Posrednici) moraju dobiti dozvolu ministarstva nadležnoga za rad. Prema evidenciji ministarstva nadležnog za rad do kraja 20. godine dozvolu obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju imala su 33 posrednika, i to: 32 pravne i fizička osoba. Temeljem članka 20. Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 9/) kojega je donio ministar nadležan za rad sukladno članku 5. Stavak 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost posredovanja pri zapošljavanju dužne su voditi evidencije o osobama koje traže zaposlenje i o poslodavcima koji prijavljuju potrebe za radnicima. Podatke koje evidentiraju, Posrednici su dužni dostavljati kvartalno, i to zbirno do 3. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna te 3. prosinca za tekudu godinu ministarstvu nadležnom za rad (na obrascu ODP-) radi objedinjavanja te izrade statističkih izvješda o rezultatima posredovanja pri zapošljavanju izvan Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U nastavku slijedi prikaz i tumačenje podataka o poslodavcima s kojima Posrednici surađuju, o radnicima koje poslodavci traže preko Posrednika te o radnicima zaposlenima preko Posrednika. 2. Rezultati obrade prikupljenih podataka 2.. Poslodavci koji traže radnike U 20. godini 36 poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te 9 poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu tražilo je radnike preko privatnih posrednika. Raspored poslodavaca po županijama, pravnom obliku, djelatnostima NKD-a te sjedištu inozemnih poslodavaca prikazuju izvješda. do 4. ) poslodavaca koji traže radnike po županijama - U regionalnom rasporedu poslodavaca iz Republike Hrvatske koji su tražili radnike preko Posrednika dominiraju poslodavci iz Grada Zagreba (25 ili 69,5 %), a slijede poslodavci iz Zagrebačke (35 ili 9,7 %) i Primorsko-goranske županije (2 ili 5,8 %). Jedanaest poslodavaca iz Istarske županije tražilo je radnike preko Posrednika, devet iz Splitsko-dalmatinske županije, po šest poslodavaca iz Varaždinske, Osječko-baranjske, Vukovarskosrijemske i Dubrovačko-neretvanske županije, po dva poslodavca iz Sisačko-moslavačke, Ličkosenjske, Zadarske i Međimurske županije te po jedan poslodavac u Karlovačke i Bjelovarskobilogorske županije. U šest županija poslodavci u 20. godini nisu tražili radnike preko Posrednika.

3 poslodavaca koji su tražili radnike po županijama, I.- XII. 20. Županija Županija poslodavaca poslodavaca. Zagrebačka Brodsko-posavska 0 2. Krapinsko-zagorska 0 3. Zadarska 2 3. Sisačko-moslavačka 2 4. Osječko-baranjska 6 4. Karlovačka 5. Šibensko-kninska 0 5. Varaždinska 6 6. Vukovarsko-srijemska 6 6. Koprivničko-križevačka 0 7. Splitsko-dalmatinska 9 7. Bjelovarsko-bilogorska 8. Istarska 8. Primorsko-goranska 2 9. Dubrovačko-neretvanska 6 9. Ličko-senjska Međimurska 2 0. Virovitičko-podravska 0 2. Grad Zagreb 25. Požeško-slavonska 0 UKUPNO 36 2) poslodavaca koji traže radnike prema pravnom obliku - Od ukupnoga broja na području Republike Hrvatske, 34 poslodavac (94,5 %) registriran je kao trgovačko društvo, dok je 20 poslodavaca (5,5 %) registrirano kao obrtnici. poslodavaca koji su tražili radnike prema pravnom obliku, I. - XII. 20. Pravni oblik poslodavaca. Obrt Slobodno zanimanje 0 3. Trgovačko društvo Zadruga 0 UKUPNO 36 3) poslodavaca koji traže radnike prema području djelatnosti - Iz obrađenih podataka prema područjima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007) vidljivo je da je najvedi broj poslodavaca registriran iz sljededih djelatnosti: trgovina (35 poslodavaca ili 37,4 %), prerađivačka industrija (53 ili 4,7 %), informacije i komunikacije (3 ili 8,6 %), pružanje smještaja, priprema i posluživanje hrane (29 ili 8,0 %) te financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (26 ili 7,2 %). poslodavaca koji su tražili radnike prema djelatnostima NKD 2007, I. - XII. 20. Područje djelatnosti (NKD 2007) poslodavaca Područje djelatnosti (NKD 2007) poslodavaca Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0 Poslovanje nekretninama 0 Rudarstvo i vađenje 3 Prerađivačka industrija 53 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Građevinarstvo Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Administrativne i pomodne uslužne djelatnosti Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 0 Obrazovanje Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

4 nastavak tablice Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i 35 Umjetnost, zabava i rekreacija 0 motocikala Prijevoz i skladištenje 5 Ostale uslužne djelatnosti Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Informacije i komunikacije 3 Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 29 Djelatnosti kudanstava kao poslodavaca; djelatnosti kudanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 26 UKUPNO ) inozemnih poslodavaca koji traže radnike prema državi sjedišta - Raspolažudi podacima o sjedištu inozemnih poslodavaca, mogude je vidjeti s kojih su inozemnih tržišta rada poslodavci tražili radnike u Republici Hrvatskoj. U idudoj tablici prikazujemo države sjedišta 9 poslodavaca, koliko ih je evidentirano da su radnike tražili preko Posrednika u 20. godini: poslodavaca koji su tražili radnike prema državi sjedišta poslodavca, I. - XII. 20. Država poslodavaca. BOSNA I HERCEGOVINA 2 2. ČEŠKA 2 3. ITALIJA 4. MAĐARSKA 3 5. RUMUNJSKA 6. SLOVENIJA 7. SRBIJA 7 8. ŠVEDSKA 9. VELIKA BRITANIJA I SJ. IRSKA UKUPNO Traženi radnici U 20. godini preko Posrednika su tražena ukupno.022. U izvješdima 5. do 7. prikazujemo strukturu traženih prema zanimanjima, razini obrazovanja, trajanju radnoga odnosa i radnoga vremena. 5) traženih prema zanimanjima - Među zanimanjima traženih preko Posrednika, visokim udjelom u ukupnom broju traženih predvodi zanimanje prodavač, za koje je preko Posrednika traženo 66 ili 6,2 %. Značajnije udjele u strukturi traženih zauzimaju i sljededa zanimanja: diplomirani ekonomist (64 ili 6,3 %), voditelj nabave i prodaje (49 ili 4,8 %), diplomirani ekonomist menadžmenta (48 ili 4,7 %), glazbenik (40 ili 3,9 %) te prodavač telefonom (36 ili 3,5 %), dok su ostala zanimanja zastupljena s relativno malim udjelima u strukturi traženih. 3

5 traženih prema zanimanjima, I. - XII. 20. prodavač 66 financijski knjigovođa 6 diplomirani inženjer ekolog 2 glasnogovornik diplomirani ekonomist 64 konobar 6 direktor hotelskoga poslovanja 2 glavni planer izgradnje voditelj nabave i prodaje 49 kuhar 6 direktor informatičke službe 2 informacijski istraživač diplomirani ekonomist menadžmenta 48 programer računalnih primjena 6 direktor nabave 2 interni revizor glazbenik 40 tajnica 6 direktor poslovanja financijskog posredovanja 2 inženjer elektronike prodavač telefonom 36 doktor stomatologije 5 ekonomist za kalkulacije 2 inženjer za telekomunikacije knjigovodstveni operator na berač poljoprivrednih proizvoda 30 ekonomist računovodstva i financija 5 građevinski inženjer 2 računalu mehaničar vozila unutrašnjeg ekonomist 30 informacijski stručnjak 5 investicijski savjetnik 2 transporta administrativni službenik 29 ispitivač proizvoda 5 koordinator pripreme rada 2 novinar doktor medicine 24 kontrolor internog poslovanja 5 mehaničar energetske opreme 2 odvjetnik trgovački putnik 20 kudna pomodnica 5 nabavljač 2 organizator rada magistar farmacije 8 trgovački demonstrator i prodavač 5 prehrambeni tehnolog 2 pomodni recepcionar aranžer 7 voditelj kadrovskih poslova 5 ravnatelj upravne organizacije 2 prehrambeni predradnik komercijalist 7 direktor marketinga 4 recepcionar 2 procjenitelj voditelj poslova u osiguranju 6 direktor restoranskoga poslovanja 4 rukovoditelj računovodstva i financija 2 procjenitelj osiguranja vulkanizer 6 grafički tehničar 4 saldakontist 2 profesor protupožarne zaštite projektant informatičkih sustava 5 radnik na proizvodnoj liniji 4 telefonist 2 rudarski inženjer rudarski tehničar/priprema odgojitelj predškolske djece 4 trgovački posrednik 4 voditelj pravnih poslova 2 proizvodnje rukovoditelj knjigovodstvenih knjigovođa 3 voditelj distributivnih poslova 4 agronom zaštite bilja poslova skladištar 3 voditelj poslovnice prodaje 4 akviziter sanitarni inženjer trgovac 2 direktor komercijalne službe 3 cvjedar skladišni službenik direktor financija i računovodstva ekonomski službenik 3 čistačica slagar diplomirani ekonomist za marketing 0 električar održavanja 3 član uprave trgovačkoga društva tehničar za telekomunikacije ekonomist marketinga 0 hotelska domadica 3 diplomirani biofizičar tehnolog pakiranja financijski analitičar 0 inspektor rada 3 diplomirani biokemičar tehnolog papirničarstva informatičar 0 inženjer elektroničar za računala 3 diplomirani inženjer arhitekture tehnolog proizvodnje piva voditelj analitičkofinancijskih diplomirani farmakolog 9 knjigovođa bilancist 3 diplomirani inženjer geologije poslova diplomirani inženjer grafičke strojarski inženjer 9 logističar 3 voditelj opdih poslova tehnologije diplomirani inženjer diplomirani inženjer elektrotehnike 8 posrednik nekretninama 3 voditelj područne službe prehrambene tehnologije diplomirani inženjer voditelj poslova u drvnoj diplomirani inženjer strojarstva 8 pravni zastupnik 3 telekomunikacija proizvodnji direktor poslovanja nespomenutih 8 voditelj bankarskih poslova 3 diplomirani pravnik voditelj skladišnog poslovanja usluga direktor prodaje 8 administrator obrade podataka 2 direktor održavanja opreme UKUPNO.022 izvršni direktor 7 analitičar istraživanja tržišta 2 direktor poslova za odnose s javnošdu kuhar, majstor 7 blagajnik 2 dostavljač 4

6 6) traženih prema razini obrazovanja - U obrazovnoj strukturi traženih prevladavaju radnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem (404 ili 39,5 %) i obrazovnim programom u gimnazijama, strukovnim i umjetničkim školama u trajanju od 4 godine (396 ili 38,7 %). Ostale obrazovne skupine zastupljene su znatno manje u ukupnoj strukturi traženih. traženih prema razini obrazovanja, I. - XII. 20. Razina obrazovanja. Osmogodišnja škola Stručna osposobljenost za jednostavne poslove 3. O.P. ) niže spreme (-2 godine) O.P. srednjeg strukovnog obrazovanja (3-3.5 godine) O.P. u gimnazijama, strukovnim i umjetničkim školama (4 godine) O.P. srednjeg strukovnog obrazovanja (5 godina) Poslijesrednjoškolski programi usavršavanja do jedne godine Razina obrazovanja Stručni studij ( ECTS bodova) 3 0. Sveučilišni preddiplomski studij 5 Specijalistički diplomski stručni studij Sveučilišni diplomski studij Poslijediplomski specijalistički studij Dosadašnji poslijediplomski magistarski studij 2 5. Poslijediplomski doktorski studij 0 8. Stručni studij (<80 ECTS bodova) 8 UKUPNO.022 ) Obrazovni program ) traženih prema vremenu - Izvješde o traženim radnicima prema vremenu prikazuje broj traženih prema trajanju radnog odnosa koji radnik može sklopiti s poslodavcem (na određeno ili neodređeno) te u kojem vremenu radnik može raditi (puno ili nepuno). U 76,6 % slučajeva poslodavci bi tražene radnike (783 ) zaposlili na neodređeno vrijeme, dok bi 23,4 % traženih (239) bilo zaposleno na određeno vrijeme. Posrednici bi čak 94,6 % traženih zaposlili na puno radno vrijeme (967 ), a znatno manji broj (55) na nepuno radno vrijeme. Traženi radnici prema trajanju radnog odnosa i radnog vremena, I. - XII. 20. Radni odnos Radno vrijeme. Neodređeno 783. Puno Određeno Nepuno 55 Ukupno.022 Ukupno.022 5

7 2.3. Zaposleni radnici Preko privatnih posrednika za zapošljavanje u 20. godini zaposleno je ukupno 950, i to: 555 na području Republike Hrvatske te 395 u inozemstvu. U izvješdima 8. do 2. prikazujemo strukturu zaposlenih u zemlji i inozemstvu, objedinjeno, po obilježjima: spol, dob, zanimanje, obrazovanje, radni odnos i radno vrijeme. Izvješde 3. prikazuje zapošljavanje preko Posrednika po županijama u Republici Hrvatskoj dok izvješde 4. prikazuje svjetske zemlje u kojima su se radnici preko Posrednika zapošljavali. 8) zaposlenih prema spolu - Promatrano prema spolu, natpolovičnu vedinu zaposlenih čine muškarci (502 ili 52,8 %), a relativno manji broj zaposlenih su žene (448 ili 47,2 %). Zaposleni radnici prema spolu, I. - XII. 20. Spol. Muškarci Žene 448 Ukupno 950 9) zaposlenih prema dobi - U zapošljavanju prema dobnim skupinama najbrojnije su osobe u dobi od 25 do 34 godine (538 ili 56,6 %), zatim od 35 do 44 godine (202 ili 2,3 %) te od 5 do 24 godine (63 ili 7,2 %), dok se u ostalim dobnim skupinama bilježi znatno manji broj zaposlenih. Zaposleni radnici prema dobi, I. - XII. 20. Dob godine godine godine godine godine 2 Ukupno 950 0) zaposlenih prema zanimanjima - Promatrajudi zaposlene radnike po zanimanjima Nacionalne klasifikacije zanimanja (NKZ), značajnijim udjelima u ukupnome zapošljavanju preko Posrednika dominiraju: brodski konobar (279 ili 29,4 %) i prodavač (2 ili 2,7 %). Nešto niži udio u strukturi zapošljavanja zauzimaju sljededa zanimanja: diplomirani ekonomist (57 ili 6,0 %), glazbenik (40 ili 4,2 %), administrativni službenik (30 ili 3,2 %), ekonomist (28 ili 2,9 %), fotograf (20 ili 2, %), voditelj nabave i prodaje (9 ili 2,0 %), hotelska sobarica (5 ili,6 %), itd. 6

8 zaposlenih prema zanimanjima, I. - XII. 20. diplomirani inženjer grafičke brodski konobar 279 ekonomist računovodstva i financija 4 tehnologije prodavač 2 voditelj kadrovskih poslova diplomirani inženjer 4 telekomunikacija diplomirani ekonomist 57 voditelj poslovnice prodaje 4 diplomirani pravnik glazbenik 40 diplomirani ekonomist menađmenta 3 direktor marketinga administrativni službenik 30 diplomirani inženjer elektrotehnike 3 direktor nabave direktor poslovanja nespomenutih ekonomist 28 dostavljač 3 usluga fotograf 20 financijski analitičar direktor zaštite okoliša/sigurnost 3 na radu voditelj nabave i prodaje 9 financijski knjigovođa 3 ekonomist turizma i ugostiteljstva ekonomist za bankarstvo i hotelska sobarica 5 grafički tehničar 3 osiguranje radnik bez zanimanja 4 hotelska domadica 3 elektrotehničar/proizvodnja elek/energije recepcionar 4 investicijski savjetnik 3 frizer čistačica 3 inženjer elektroničar za računala 3 glavni planer izgradnje doktor medicine 3 izvršni direktor 3 hostesa odgojitelj predškolske djece 2 konobar 3 interni revizor knjigovođa kuhar 3 inženjer elektronike magistar farmacije 9 kušatelj pida 3 inženjer za elektroničke proizvode prodavač telefonom 9 poslužitelj u kasinu 3 klavijaturist trgovački putnik 9 trgovački posrednik 3 logističar diplomirani ekonomist za marketing 8 aranžer 2 maser doktor stomatologije 8 berač šumskih plodova 2 mehaničar vozila unutrašnjeg ekonomski službenik 8 direktor poslovanja za smještaj gostiju 2 transporta nabavljač trgovac 8 direktor revizije/poslovanje poduzetnika 2 poslovni tajnik berač poljoprivrednih proizvoda 7 grafički inženjer 2 pravni zastupnik diplomirani inženjer strojarstva 7 informacijski stručnjak 2 prodavač ulaznica direktor restoranskoga poslovanja 7 kuhar, majstor 2 profesor protupožarne zaštite administrator obrade podataka 6 novinar 2 programer računalnih primjena diplomirani farmakolog 6 posrednik nekretninama rukovoditelj računovodstva i 2 financija maturant gimnazije 6 prehrambeni tehnolog 2 sanitarni inženjer vulkanizer 6 tajnica 2 službenik kadrovskih poslova brodski natkonobar 5 telefonist 2 snimatelj zvuka direktor prodaje 5 agronom zaštite bilja strojarski inženjer komercijalist 5 analitičar istraživanja tržišta tehničar za telekomunikacije skladištar 5 blagajnik tehnički zastupnik trgovine diplomirani inženjer biotehnologije 4 cvjedar trgovački demonstrator i prodavač direktor financija i računovodstva 4 član uprave trgovačkoga društva voditelj distributivnih poslova direktor hotelskoga poslovanja 4 diplomirani biofizičar voditelj skladišnog poslovanja ekonomist marketinga 4 diplomirani biokemičar UKUPNO 950 7

9 ) zaposlenih prema razini obrazovanja - Među zaposlenim radnicima, više od polovice zaposlenih imalo je završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u gimnazijama, strukovnim i umjetničkim školama (496 ili 52,2 %). Visok je udio u strukturi zaposlenih preko Posrednika i osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem (23 ili 22,4 %). Ostale obrazovne skupine zastupljene su u manjim udjelima u strukturi zaposlenih: stručni studij od 80 do 240 ECTS bodova (74 ili 7,8 %), obrazovni program srednjeg strukovnog obrazovanja u trajanju 3 ili 3,5 godine (47 ili 4,9 %), stručni studij do 80 ECTS bodova (4 ili 4,3 %), itd. Zaposleni radnici prema razini obrazovanja, I. - XII. 20. Razina obrazovanja Razina obrazovanja. Osmogodišnja škola Stručna osposobljenost za jednostavne poslove 3. O.P. niže spreme (-2 godine) O.P. srednjeg strukovnog obrazovanja (3-3.5 godine) O.P. u gimnazijama strukovnim i umjetničkim školama (4 godine) O.P. srednjeg strukovnog obrazovanja (5 godina) Poslijesrednjoškolski programi usavršavanja do jedne godine Stručni studij ( ECTS bodova) 0 0. Sveučilišni preddiplomski studij 2 Specijalistički diplomski stručni studij Sveučilišni diplomski studij Poslijediplomski specijalistički studij Dosadašnji poslijediplomski magistarski studij Poslijediplomski doktorski studij 8. Stručni studij (<80 ECTS bodova) 4 UKUPNO ) zaposlenih prema vremenu - S obzirom na obilježje trajanja radnog odnosa i trajanja radnog vremena u zapošljavanju osoba preko privatnih posrednika u 20. godini dominirali su ugovori o radu sklopljeni na određeno vrijeme (634 osobe ili 66,7 %) u odnosu na ugovore na neodređeno vrijeme (36 ili 33,3 %). Istodobno, 906 osoba ili 95,4 % zaposleno je na puno radno vrijeme, a 44 osobe ili 4,6 % na nepuno radno vrijeme. Zaposleni radnici prema trajanju radnog odnosa i radnog vremena, I. - XII. 20. Radni odnos Radno vrijeme. Neodređeno 36. Puno Određeno Nepuno 44 Ukupno 950 Ukupno 950 3) zaposlenih po županijama - Zapošljavanje preko privatnih posrednika po županijama rezultiralo je najvedom zapošljivosti u Gradu Zagrebu (357 ili 64,3 % od ukupnoga broja zaposlenih preko Posrednika u Republici Hrvatskoj), dok je manji broj zaposlenih evidentiran u sljededim županijama: Zagrebačkoj (5 ili 9,2 %), Splitsko-dalmatinskoj (43 ili 7,7 %), Primorsko-goranskoj (40 ili 7,2 %), Zadarskoj (2 ili 3,8 %), itd. 8

10 Županija Zaposleni radnici po županijama, I. - XII. 20. Županija. Zagrebačka 5 2. Brodsko-posavska 0 2. Krapinsko-zagorska 3. Zadarska 2 3. Sisačko-moslavačka 0 4. Osječko-baranjska 2 4. Karlovačka 8 5. Šibensko-kninska 2 5. Varaždinska 5 6. Vukovarsko-srijemska 6. Koprivničko-križevačka 7. Splitsko-dalmatinska Bjelovarsko-bilogorska 0 8. Istarska 7 8. Primorsko-goranska Dubrovačko-neretvanska 5 9. Ličko-senjska 20. Međimurska 0 0. Virovitičko-podravska 0 2. Grad Zagreb 357. Požeško-slavonska 0 UKUPNO 555 4) zaposlenih u inozemstvu - Uz 555 zaposlenih na području Republike Hrvatske, posredovanjem privatnih posrednika 395 zaposleno je u inozemstvu. Od ukupnog broja zaposlenih u inozemstvu 89 (47,8 %) zaposleno je na Bahamima, dok je manji broj zaposlen u Panami (93 ili 23,5 %), Malti (47 ili,9 %), Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj (30 ili 7,6 %), itd. zaposlenih prema državi zaposlenja, I. - XII. 20. Država. BAHAMI BOSNA I HERCEGOVINA 2 3. FINSKA 4. ITALIJA 5. JAPAN 3 6. MAĐARSKA 7. MALTA MARŠALSKI OTOCI 4 9. NIZOZEMSKA 3 0. PANAMA 93. SLOVENIJA 2. SRBIJA 9 3. ŠVEDSKA 4. VELIKA BRITANIJA I SJ. IRSKA 30 Ukupno Zaključak Izvješde o obavljanju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju izvan HZZ-a u 20. godini ministarstvu nadležnom za rad je dostavilo 27 registriranih Posrednika. Usluge privatnih posrednika pri traženju koristio je 36 poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te 9 poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu. U 20. godini poslodavci su tražili ukupno.022. Istodobno je posredovanjem privatnih posrednika u 20. godini zaposleno ukupno 950, i to: 555 u Republici Hrvatskoj i 395 u inozemstvu. 9