CURRICULUM VITAE. Dr.sc. Nijaz Skender Mjesto rođenja: Zenica BiH

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "CURRICULUM VITAE. Dr.sc. Nijaz Skender Mjesto rođenja: Zenica BiH"

Транскрипт

1 CURRICULUM VITAE Dr.sc. Nijaz Skender Mjesto rođenja: Zenica BiH Mjesto zaposlenja: Univerzitet u Bihaću Zvanje: Redovni profesor ( ) Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Odsjek za tjelesni odgoj i sport Kampus UNBI GRMEČ Luke Marjanovića bb, Bihać nijazs@yahoo.com Akademske kvalifikacije Radno iskustvo Kolegiji Doktorska disertacija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu Tema: Transformacioni procesi motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika pod uticajem sedmomjesečnog programa kod učenika trećeg i četvrtog razreda osnovne škole. Magistarski rad Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Tema: Relacije tjelesnih deformiteta i motoričkih sposobnosti učenika uzrasta 15 i 16 godina. Diplomski rad Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu Tema: Analiza najboljih atletskih rezultata u svijetu (procjena) obzirom na klimu, godišnje doba i temperaturne uslove sada Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Mješovita srednja škola Velika Kladuša Vanjski saradnik na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću Viši asistent 2001 Predavač 2001 Asistent 1998 Dodiplomska nastava Uža naučna oblast Teorija i metodika nastave tjelesnog odgoja i treninga 1

2 Antropomotorika (nositelj) Osnovna motorika (nositelj) Metodika nastave tjelesnog odgoja (nositelj) Teorija i metodika sportskog treninga (nositelj) Transformacioni procesi modul II ciklus Metodika nastave tjelesnog odgoja modul II ciklus Kineziometrija Naučni interesi Antropomotorika Osnovna motorika Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja Transformacioni procesi u sportu i tjelesnom odgoju Kineziometrija Tekući naučni i stručni projekti Voditelj i učesnik u projektu 1. CDP + Course development programme. Finansijer: WUS Austria. ( ) 2. Tempus Joint European Project. Introduction of the ECTS at the B&H universities. 3. Tempus Joint European Project. From Quality Assurance to Strategy Development QASD (JEP_41078_2006) WUS Austria, član konzorcija. 4. The importance of knowing publics motivation for participating in sport and following sporting events on development of sports culture. Bilateralni sporazum sa Fakultetom za sport Ljubljana. Duration project: do Voditelj projekta Skender, N., Pori, M. Finansijer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. 5. Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina - TEACHER (ERASMUS + ) Prevalencija tjelesnih defromiteta kod djece uzrasta 11 i 12 godina. Odobren i finansirand od strane Federalnog ministarstvo obrazovanja i nauke. ( ). 7. Rekonstrukcija objekta broj 13 za potrebe sportske dvorane odobren i finansiran od strane Federalnog ministarstv kulture i sporta Bosne i Hercegovine ( ). 8. Modernizacija i opremanje Instituta za kineziologiju Univerziteta u Bihaću. Finansijer Turska vojna misija u Bosni i Hercegovini (2017). 9. Nivo tjelesne aktivnosti u relaciji sa morfološkim karakteristikama, gojaznosti, povišenom masnoćom u krvi i hipertenzijom kod studenata. Projekat odobren i finansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja (2018). Ostale naučne i stručne aktivnosti Predavač na Seminaru za profesore i nastavnike tjelesnog odgoja u organizaciji Udruženja pedagoga tjelesnog odgoja i Sportskog saveza USK-a Predavač na Seminaru za profesore i nastavnike tjeelsnog odgoja u organizacicji Sportskog saveza Bosne i Hercegovine. Zaostrog Predavač na Seminaru za profesore, nastavnike i sportske trenere u organizaciji Sveučilišta Hercegovina u Medjugorju Predavač na Seminaru za profesore i nastavnike tjelesnog odgoja u organizuaciji Sportskog saveza Bosne i Hercegovine. Zaostrog Predavač na Seminaru za profesore i nastavnike tjelesnog odgoja u organizaciji Udruženja pedagoga tjelesnog odgoja Unsko-sanskog kantona. Bihać Predavač na Seminaru za profesore i nastavnike tjelesnog odgoja u organizaciji Udruženja pedagoga tjelesnog odgoja Unsko-sanskog kantona. Bihać Predavač na Seminaru za profesore i nastavnike tjelesnog odgoja u organizaciji Sportskog saveza BiH. Zaostrog Predavač na Seminaru za profesore i nastavnike tjelesnog odgoja u organizaciji Sportskog saveza BiH. Zaostrog. 2

3 2008. Predavač na Seminaru za profesore i nastavnike tjelesnog i zdravstvenog odgoja Tema. Primjena fitnes programa u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Organizator Pedagoški zavod Bihać Predavač na Seminaru za profesore i nastavnike tjelesnog odgoja: 4. medjunarodni seminar pedagoga tjelesnog odgoja Novi metodi nastave tjelesnog odgoja Igra je najbolji prijatelj u organizaciji Sportskog saveza BiH. Zaostrog Predavač na Seminaru za profesore i nastavnike tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Tema : Nove informacione tehnologije u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Organizator Sportski savez Unskosanskog kantona. Bihać Certifikati Certifikat za Razvoj nastavnih planova i programa i uvodjenje ECTS sistema bodovanja na visokoškolskim institucijama. Novembar, godine. WUS Austrija. Certifikat za učešće Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Oktobar, godine Certifikat o pohadjanju kursa Course Development and Lifelong Learning Februar, godine Certifikat za učešće Metodologija izrade projekata za dobijanje bespovratnih sredstava iz fondova EU. Septembar, godine Certifikat za Uvodjenje osiguranja kvaliteta na visokoškolskim institucijama. Mart, maj godine Certifikat Practical training for preparation of the self assessment report. Oktober Angažman na drugim visokoškolskim institucijama Vanjski saradnik na Nastavničkom fakultetu u Mostaru: Antropomotorika (nositelj) Osnovna motorika (nositelj) Sport osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta (nositelj) Predavač po pozivu na Postdiplomskom studiju Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Predavač po pozivu na Postdiplomskom studiju Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Tuzli. Predavač po pozivu na Postdiplomskom studiju Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Vanjski saradnik na doktorskom studiju Nastavničkog fakulteta Univerziteta Dzemal Bijedić u Mostaru. Pozivni predavač na UEFA školi za osposobljavanje nogometnih trenera Bosne i Hercegovine. Predavač po pozivu na Simpozij NTS Sarajevo godine Članstvo u upravnim odborima Predsjednik UO Pedagoškog fakulteta Član UO Univerziteta u Bihaću Predsjednik Privremenog UO Univerziteta u Bihaću Član UO Univerziteta u Bihaću Dužnosti na Univerzitetu u Bihaću Predsjednik Senata Univerziteta u Bihaću Dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću II mandat Vršilac dužnosti dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću Dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću V.d. dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću Prodekan za NIR i medjuuniverzitetsku saradnju na Pedagoškom fakultetu u Bihaću Prorektor za medjuuniverzitetsku saradnju i naučno-istraživački rad Prodekan za nastavu na Pedagoškom fakultetu u Bihaću Voditelj Odsjeka za tjelesni odgoj i sport na Pedagoškom fakultetu u Bihaću Članstvo u odboru naučnih i stručnih časopisa Odgovorni urednik naučnog i stručnog časopisa Sportski logos Univerzitet u Mostaru 3

4 Član recenzentskog odbora časopisa Sportski logos Član recenzetskog odbora časopisa Sportekspert. Sarajevo Advisory board: Sport Scientific And Practical Aspects. International Scientific Journal of Kinesiology Članstvo u odborima naučnih i stručnih simpozija, kongresa konferencija. Predsjednik Organizacijskog odbora Simpozija Sport, turizam i zdravlje Bihać, u organizaciji Pedagoškog fakulteta iz Bihaća i Fakulteta za sport iz Ljubljane Predsjednik Organizacijskog odbora Simpozija Sport, turizam i zdravlje Bihać, u organizaciji Pedagoškog fakulteta iz Bihaća i Fakulteta za sport Univerziteta u Ljubljani Član organizacionog odbora 5th International Scientific Confernece Anthropological aspects of Sports, Physical education and recreation Banja Luka, November Članstvo u odborima i vijećima Predsjedavajući Vijeća za sport pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine ( ) Dobijene nagrade na Univerzitetu Povelje za izuzetan doprinos i dostignuća u unapredjenju rada, razvoju i promociji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu Mentorstvo za odbranu doktorskih disertacija Vuksanović, G. (2013). Transformacioni procesi morfoloških karakteristika tijela i kretnih sposobnosti pod uticajem nastave tjelesnog odgoja kod učenika IV i V razreda osnovne škole. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Palić, A.( 2015). Relacije motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i uspješnosti izvodjenja pojedinih elemenata iz Nastavnog plana i programa razreda kod učenika iz Mostara, Bihaća i Jablanice. Nastavnički fakultet Univerziteta Dzemal Bijedić iz Mostara. Kurtović, N. (2017). Prevalencija deformiteta kičmenog stuba kod učenika 11 i 12 godina. Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Mentorstvo za odbranu magistarskih radova: Šmigalović, M. (2010). Transformacija motoričkih i situaciono motoričkih sposobnosti učenika godina starosti pod uticajem programiranog vježbanja iz odbojke. Magistarski rad, Tuzla: Fakultet tjelesnog odgoja i sporta Univerziteta u Tuzli. Kurtović, N. (2012). Analiza efekata različitih programa aerobike u procesu transformacije nekih antropoloških obilježja kod studentica Univerziteta u Bihaću. Magistarski rad, Mostar: Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić. Ostojić, M. (2015). Analiza razlika antropoloških obilježja učenika osnovne škole seoske i gradske sredine na području općine Čitluk. Magistarski rad, Mostar: Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić. Komentor za izradu magistarskog rada Šumar, D. (2014). Relacije morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i uspješnosti izvodjenja nekih elemenata tehničke košarke učenika 7. i 8. razreda osnovne škole. Magistarski rad, Bihać: Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Predsjednik Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije Kandidat mr. Rašidagić Faris, Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Tema: Relacije i uticaj morfoloških, motoričkih i konativnih dimenzija na uspješnost izvodjenja elemenata 4

5 sportskih igara učenika srednjoškolskog uzrsta. Kandidat Marija Bilić Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.Tema: Tipološke strukture ispoljavanja rezultatske efikasnosti najboljih desetobojaca svijeta. Kandidat mr. Amela Memagić. Pedagoški fakultet Univerzitta u Bihaću. Tema: ''Modeliranje razvoja maksimalnih aerobnih sposobnosti utvrđivanjem individualnog odnosa atletskih disciplina brzinske snage i izdržljivosti dječaka uzrasta 11 godina'' Član Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije. Kandidat: mr. Marija Bilić (2013). Tipološke strukture ispoljavanja rezultatske efikasnosti najboljih desetobojaca svijeta. Doktorska disertacija, Mostar: Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Predsjednik komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata doktorske disertacije: Kandidat: mr. Hodžić Zikrija: Utjecaj programiranog vježbanja korektivne gimnastike na morfološki i posturalni status dječaka i djevojčica 9-11 godina. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: mr. Ćudić Elvir. Transformacija bazičnih motoričkih sposobnosti i kretnih struktura iz odbojke pod uticajem programiranog vježbanja. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: mr. Amela Memagić: ''Modeliranje razvoja maksimalnih aerobnih sposobnosti utvrdjivanjem indiv idualnog odnosa atletskih disciplina brzinske snage i izdržljivosti dječaka uzrasta 11 godina. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Kandidat: mr. Adnan Ademović. Kvantittivne i kvalitativne razlike u indikatorima situacione efikasnosti vrhunskih nogometaša učesnika tri posljednja svjetska nogometna prvenstva. Univerzitet Dzemal Bijedić Mostar Član komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata doktorske disertacije: Kandidat mr. Indira Dupljak, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Kandidat mr. Ekrem Čolakhodžić, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Kandidat mr. Marija Bilić: Tipološke strukture ispoljavanja rezultatske efikasnosti najboljih desetobojaca svijeta. Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Predsjednik komisije za izradu i odbranu magistarskog rada: Kandidat: Adi Palić, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar (2013) Kandidat: Irfan Garić, Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar (2015) Kandidat: Halilović Gospa, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću (2014) Kaniddat: Šumar Dejan, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću (2014) Kandidat: Mirza Mervanović, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću (2019) Članstvo u komisijama za izbor u zvanje Predsjednik komisije za izbor u zvanje redovnog profesora Kandidat: Muriz Hadžikadunić: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu Predsjednik komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora Kandidat: Ifet Mahmutović: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu Kandidat Rijad Novaković : Nastavnički fakultet Univerziteta Dzemal Bijedić! Mostar Predsjednik komisije za izbor u zvanje docenta Kandidat Ifet Mahmutović: Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar Kandidat Muhidin Halilović: Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat Naim Ćeleš: Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: Adi Palić: Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar Kandidat Natalija Kurtović: Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat Ćatić Amna: Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici Član komisije za izbor u zvanje redovnog profesora 5

6 Kandidat: Muhamed Tabaković, Fakultet za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu Kandidat: Siniša Kovač, Fakultet za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu Kandidat: Branimir Mekić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica Kandidat: Zehrudin Jašarević, Fakultet tjelesnog odgoja i sporta Univerziteta u Tuzli. Član komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora Kandidat: Naim Ćeleš, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: Blaž Jereb: Fakulteta za šport Univerza v Ljubljani. Kandidat: Bortu Pistotnik: Fakulteta za šport Univerza v Ljubljani. Kandidat: Izo Bajramović, Fakultet za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu Kandidat: Haris Alić, Fakultet za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu Kandidat: Jelešković Aldin, Fakultet za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu Kandidat: Zehrudin Jašarević, Fakultet tjelesnog odgoja i sporta Univerziteta u Tuzli. Član komisije za izbor u zvanje docenta Kandidat: Amela Memagić, Pedagoškli fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: Dalibor Stević, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjaluci Predsjednik komisije za izbor u zvanje višeg asistenta Kandidat: mr. Naim Ćeleš, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: mr. Almir Popo, Nastavnički Fakultet Džemal Bijedić Mostar Kandidat: mr. Topić Zlatko, Pedagoški fakultet Bihać Kandidat: mr. Dejan Šumar, Pedagoški fakultet Bihać Član komisije za izbor u zvanje višeg asistenta Kandidat: mr. Ekrem Čolakhodžić, Nastavnički fakultet Univerzitea Džemal Bijedić Mostar Kandidat: mr. Indira Dupljak, Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar Kandidat: mr. Salkanović Nermin, Univerzitet u Zenici Filozovski fakultet. Predsjednik komisije za izbor u zvanje asistenta Kandidat: Naim Ćeleš, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: Muaz Karabegović, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: Amela Memagić, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: Natalija Kurtović, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: Dejan Šumar, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: Muamer Boja, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Član komisije za izbor u zvanje asistenta Kandidat: Ekrem Čolakhodžić, Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. Kandidat: Indira Dupljak, Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. Kandidat: Šemsudin Dizdarević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Kandidat: Bešić Dženan, Pedagoški fakuultet Univerziteta u Bihaću. Kandidat: Dzenis Musa, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću Kandidat: Amel Jazvin, Nastavnički fakultet Univerziteta Dzemal Bijedić u Mostaru. Naučne publikacije Objavljene knjige, udžbenici, poglavlja u knjigama Skender, N., S. Kendić. (2002). Tjelesni i zdravstveni odgoj u funkciji korekcije deformiteta lokomotornog sistema. Bihać: Pedagoški zavod. Kendić, S., Skender, N. (2003). Fiziologija ishrane sportista. Bihać: Pedagoški fakultet. 6

7 Skender, N., Pistotnik, B., Čolakhodžić, E. (2007). Osnovna motorika. Mostar; Nastavnički fakultet. Skender, N. (2008). Transformacioni procesi antropoloških obilježja pod utjecajem posebnog kineziološkog programa. Bihać; Pedagoški fakultet. Turković, S., Skeder, N. (2010). Teorijski modeli praćenja i valorizacije tradicionalnog i bolonjskog sistema studija. Bihać; Pedagoški fakultet. Skender, N., Pistotnik, B., Čolakhodžić, E. (2010). Osnove kretanja u sportu. Bihać; Pedagoški fakultet. Skender, N., Hadžikadunić, A. (2010). Dnevnik pedagoške i metodičke prakse. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Poglavlje u knjizi: Kendić, S., Skender, N., i saradnici. (2010). Gerijatrijska njega. Biološka dob i radna sposobnost; str. ( ) Bihać: Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću. Objavljeni naučni i stručni radovi Skender, N., S. Kendić, S. Ćatović. (2001). Učestalost tjelesnih deformiteta kod učenika dobi 15 i 16 godina. Homosportikus, vol 3; Skender, N., S. Kendić., M. Tabaković, N. Dujisić. (2002). Utjecaj nekih antropometrijskih parametara na motoričke sposobnsoti studentica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Homosportikus vol. ½ str Skender, N. (2001). Faktorska struktura primijenjenih varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti učenika uzrasta 15 i 16 godina. Homosportikus, vol. 3, Tabaković, M., I. Hmjelovjec, Skender, N. (2002). Analiza objektivnosti sudjenja u sportskoj gimnastici na parteru. Homosportikus vol 1/02, str Skender, N., F. Midžić. (2004). Analiza odnosa tjelesnih deformiteta i motoričkih sposobnosti učenika uzrasta 15 do 16 godina. Homosportikus, broj 1, str Kendić, S., Skender, N. (2004). Analiza odnosa tjelesnih deformiteta i ventilacijske funkcije pluća kod učenika dobi od 15 do 16 godina. Homosportikus,broj 1 str Turković, S., Skender, N. (2004). Utvrdjivanje efekata kondenziranog nastavnog procesa na poboljšanje izvodjenja plivačkih tehnika. Zbornik radova, Broj 1, str Sarajevo. Skender, N., S. Turković. (2004). Utjecaj atropomorfnog statusa na uspješnost izvodjenja stilizovanih oblika kretanja u plivanju delfin tehnikom. Zbornik radova, Broj 1, str Sarajevo. Tabaković, M., Skender, N., S. Turković. (2005). Diskriminativna analiza nekih bazičnih motoričkih sposobnosti sportske gimnazije i učenika mješovite srednje škole. U Zbornik radova I Internacionalni simpozij Nove tehnologije u sportu, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Turković S., M. Tabaković, Skender, N. (2005). Analiza objektivnosti procijena tjelesnih deformiteta po metodi Napoleona Wolanskog i primjena metode u nastavi Tjelesnog i zdravstvenog odgoja. U Zbornik radova I Internacionalni simpozij Nove tehnologije u sportu, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Turković, S., Turjaku, B., Skender, N. (2006). Hipotetski model proračuna opterećenja primjenom standardnih softverskih paketa primjer Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Sportski logos. Nmb Skender, N., Tabaković, M., Ćeleš, N., (2006). Diskriminativna analiza morfoloških karakteristika pod utjecajem posebnog program a kod učenika 3. i 4. razreda osnovne škole. U Zbornik radova Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Kendić, S., Skender, N., Ćatović, A., Ćeleš, N., Dupljak, I., Ćatović, S. (2007). Frequency of feet deformities at pupils of senior grades in elementary school. Bosnian journal of basic medical sciences. Nmb Cab Abstract /Global Health databases ind Index medicus /Medline/. Tabaković, M., Skender, N., Turković, S. (2006). Kvantitativne razlike motoričkih sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole poslije realizacije odredjenih programa. Homosportikus. Nmb: Vrcić, M., Kazazović, E., Tabaković, M., Skender, N. (2007). Uticaj programa na za razvoj jačine dinamičkih stabilizatora koljena na motorički prostor ravnoteže. U zbornik naučnih i stručnih radova NTS New technologies in sports str Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. 7

8 Skender, N., Pistotnik, B., Ćeleš, N., Kazazović, E., (2007). Kvalitativne promjene motoričkog statusa nakon posebnog kineziološkog programa kod djece uzrasta 9 10 godina. U zbornik naučnih i stručnih radova NTS New technologies in sports dodatak, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Alić-Partić, M., Skender N. (2007). Višestruka regresiona analiza antropometrijskih karakteristika i funkcionalnih sposobnosti i varijabli efikasnoti šutiranja u košarci. U Zbornik naučnih i stručnih radova 1, Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Ćeleš, N., Alić-Partić, M. Skender, N., (2007). Razlike morfoloških karakteristika i motoričkih sposobsnoti odbojkašica reprezentacije Bosne i Hercegovine i odbojkašica ŽOK Jelovica. U zbornik naučnih i stručnih radova 1, Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Kendić, S., Šakušić, A., Skender, N., (2008). Stres bolest današnjice, utjecaj na zdravlje. U Zbornik radova 1. Bihać; Islamski pedagoški fakultet. Skender, N., Kendić, S., Dupljak, I., (2008). Analiza razlika nekih antropoloških obilježja učenika sa posebnim potrebama i učenika iz normalne populacije. U Zbornik radova 1. Bihać; Islamski pedagoški fakultet. Skender, N., Čolakhodžić, E. (2008). Terminologija početnih položaja vježbi oblikovanja. Educa, Nmb: 1, Pistotnik, B., Skender, N. (2008). The influence of body dimensions on the appearance of the human flexibility. 4th International Symposium YOUTH SPORT 2008 the Heart of Europe; Ljubljana, Slovenia. Halilović, M., Skender, N., Pistotnik, B., (2008). The influence of basic motor abilities, morphologic characterstics and affective regulatory mechanisms on the football motor skills in highschool students. U Zbornik radova Medjunarodne naučne konferencije Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja. Beograd. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Čolakhodzic; E.; Radjo, I.; Mahmutovic, I.; Skender, N. (2008). Qualitative changes of motoric abilities at soccer players under the effects of situational soccer training. Homostportikus. Volume 10. ISSUE 2, Skender, N. (2009). Analiza razlika motoričkih sposobnosti kod učenika III i IV razreda osnovne škole pod utjecajem posebnog kineziološkog programa. U Zbornik radova 2 Bihać; Islamski pedagoški fakultet. Skender N., Pistotnik, B., Pori, M. (2009). Effects of phisical exercises on motoric abilities and morphological characteristics children in elementary school impact of construction of sports facilities on sportingly active population. U Zbornik radova I International Simposium Sport, tourism and health. Bihać. Pedagoški fakultet Pori, M., Skender N. (2009). Wellness as a process toward optimal health. U Zbornik radova I International Simposium Sport, tourism and health. Bihać. Pedagogical faculty. Kendić, S., Skender, N., Salihagić, A. (2009). Analysis of relation between body deformity and ventilation function of lungs in pupils of age U Zbornik radova I International Simposium Sport, tourism and health Bihać. Pedagoški fakultet. Čolakhodžić, E., Skender, N., Mahmutović, I. (2009). Quantitative changes morphological indicators at soccer senior players under the influence of programmed mezociklus. U Zbornik radova I International Simposium Sport, tourism and health Bihać. Pedagoški fakultet. Pori, M., Skender, N., Pori, P., Sila, B. (2010). Ali se izbor najbolj priljubljenih športnorekreativnih aktivnosti razlikuje glede na značilnosti kraja bivanja. U zbornik radova 8. Kongresa športne rekreacije. Rogla. Republika Slovenia. Ćudić, E., Skender, N., Alić-Partić, M., Vuksanović, G. (2010). Kvalitativne promjene bazično motoričkih i situaciono motoričkih sposobnosti odbojkaša pod uticajem tromjesečnog programiranog rada. Zbornik naučnih i stručnih radova: 3. međunarodni simpozijum Sport i zdravlje ( ), Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Skender, N., Ćeleš, N., Jereb, B., Pori, P., Pori, M. (2010). Motives of students for following sporting events. Gymnica. 6th International conference movement and health. Book of abstracts. Vol. 40. No. 3 Palacky University of Olomouc. Čolakhodžić, E., Skender, N., Pistotnik, B. (2010). The changes of Body composition dimensionality among soccer players at the period from 12 to 14 year. U Zbornik abstrakata Simposioum Youth sport University of Ljubljana, Faculty of Sport. Blaž, J., Burnik, S., Ćeleš, N., Pori, P,. Skender, N., Pori, M. (2010). Motivi za spremljanje športnih prireditev študentov Pedagoške fakultete, oddelka za šport v Bihaću. Revija Šport. Ledtnik LVIII. Nmb ISSN O Fakulteta za šport Ljubljana Skender N., Ćeleš, N., Pistotnik B., Pori M., Šumar, D. (2011). Analiza razlika morfoloških karakteristika i 8

9 motoričkih sposobnosti polaznika škole košarke i učenika osnovne škole. Postskriptum. Nmb. 1. ISSN Pedagoški fakultet Bihać. Hamzabegović, J., Skender, N. (2011). Mogućnosti primjene elektronskog udžbenika na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport. U Zbornik radova II Internacionalnog Simpozija Sport, turizam i zdravlje. Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet. Mahmutović, I., Skender, N., Osmankač, N., Mahmutović, I., Salihamidžić, L., Šumar, D. (2011). Utvrdjivanje učinaka nastave sporta i zdravlja na kvantitativne promjene motoričkih sposobnosti studenata. U Zbornik radova II Internacionalnog Simpozija Sport, turizam i zdravlje. Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet. Kazazović, E., Turković, S., Tabaković, M., Skender, N. (2011). Ocjenjivanje u nastavi tjelesnog odgoja i sporta. U Zbornik radova II Internacionalnog Simpozija Sport, turizam i zdravlje. Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet. N Ćeleš, M Alić Partić, N Skender (2011): Razlike morfoloških karaktristike i motoričkih sposobnsoti odbojkašica reprezentacije Bosne i Hercegovine i odbojkašica ŠOK Jelovica. U Zbornik naučnih i stručnih radova Fakulteta za tjelesni odgoj Tuzla N Ćeleš, M Alić Partić, N Skender (2011): Višestruka regresiona analiza antropometrijskih karakteristika i funkcionalnih sposobnosti i varijabli efikasnosti šutiranja u košarci. U Zbornik naučnih i stručnih radova broj 9. Fakultet za tjelesni odgoj Tuzla. Čolakhodžić, E., Skender, N., Pistotnik, B. (2011). The changes of Body composition dimensionality among soccer players at the period from 12 to 14 year. US China Education Rewiew Skender, N. (2012). Kako biti uspješan nastavnik. 5. Medjunarodni seminar Uloga sporta u očuvanju zdravlja. Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku, Zavod za javno zdravstvo, Sportski savez SBK. Kurtović, N., Kurtović, S., Skender, N., Ćeleš, N. (2013). Efekti 6-mjesečnog programa step aerobike kod studentica Univerziteta u Bihaću u nekim antroploškim obilježjima. U Zbornik sažetaka 6. Internacionalni simpozium Nove tehnologije u sportu. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Palić, A., Popo, A., Skender, N. (2013). Transformacioni procesi motoričkih sposobnosti izazvani posebno programiranim penjačkim programom. U Zbornik sažetaka 6. Internacionalni simpozium Nove tehnologije u sportu. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Kurtović, N.,Kurtović,S.,Skender, N., Ćeleš, N., Osmankać, N. (2013). Analiza razlika efekata 6-mjesečnog programa step aerobika kod studentica koje vjezbaju i studentica koje nemaju organizirano tjelesno vježbanje. Abstract. 5. Internacionalni simpozij antropološki aspekti fizičkog vaspitanja i rekreacije. Banja Luka. 7. i 8. Novembra Vuksanović, G., Skender, N. Ćeleš, N., Kurtović, N., Palić, A. (2014). Analiza razlika u transformaciji motoričkih sposobnosti i morfološkim karakteristika kod učenika kada nastavu izvodi profesor tjelesnog odgoja i učitelj razredne nastave. Peti simpozij Kulturni identitet u digitalnom dobu. Zenica. Čeleš, N., Vojvodić, M., Skender, N. (2014). Komparativna analiza efikasnosti šutiranja u rukometu na EP godine. Sportske nauke i zdravlje, Vol. 4 Issue 2, ( ). Palić, A,. Skender, N., Novak, R., Kurtović, N. (2015). Promjene u tjelesnoj kompoziciji kod osoba ženskog spola pod uticajem modificiranog aerobik programa. U zbornik sažetaka InSSED. Prva medjunarodna konferencija u oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja. Edukacijski fakultet Travnik i OK BiH. Palić, A., Skender, N., Novaković, R., Đedović, D. (2015) The fat content in the Body structure of the eighth and ningh grade students. Sport science, vol. 8 issu 2. (53 56). Čolakhodzić, E., Skender, N., Pokvić, A. (2016). Kvantitativni pokazatelji trenda razvoja i razlika u fleksibilnsoti nogometaša kroz različite uzrasne kategorije. Conference Paper. IX medunarodni kongres sport i zdravlje Tuzla. Čolakhodzić, E., Radjo, I., Skender, N., Kapo, S., Rašidagić, F. (2016). Differences in the developmental rates of ventilation capabilities between boys who play football and boys who do not play football. Homo sporticus ISSU Kurtović, N., Skender, N., Čolakhodzić, E., Mahmutović, I. (2017). Prevalencija tjelesnih deformiteta kičmenog stuba kod učenika uzrasta 11 i 12 godina. 15. Internaconalni kongres Sport Science Antalija Colakhodzic. E., Djedović. D., Skender, N., Popo, A. (2017). Differences in Distance And Intensity Of The Movement Of World Soccer Championship Participants 2010 And Internaconalni kongres 9

10 Sport Science Antalija Palić, A., Skender, N., Ademović, A. (2018). Effects of sport teaching on transformation of motoric abilities of students of faculty of education in Mostar. Sportski logos. Vol. Čolakhodzić, E. Skender, N., Dzedović, D., Ademović, A. (2018). Diskriminativna analiza pokazatelja fleksibilnosti nogometaša različitih takmičarskih uzrasnih kategorija. Zagreb. U Zbornik radova 16. medjunarodnog kongresa Kondicijska priprema sportaša Popo, A., Dzedović, D., Novaković, R., Skender, N. (2018): Kvantitativne razlike morfoloških karakteristika vaterpolista klasificiranih prema različitim pozicijama u igri. Zagreb. U Zbornik radova 16. medjunarodnog kongresa Kondicijska priprema sportaša Kurtović, N., Skender, N., Čolakhodzić, E., Dzedoivić, D. (2018). Objektivnost procjene deformiteta kralježnice kod učenika nižih razreda osnovne škole (objectivity in assessing spine deformities in children of lower grades of primary school): 8 Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje / 8 th International Conference on Sports Science and Health. At: Banja Luka; Bosna i Hercegovina Palić. A., Ademoviić, A., Skender, N., Topić. E. (2018) Differences in strength, speed and flexibility among students aged between 16 and 18 actively engaged in football and students not engaged actively in football. Sportski logos, Vol 16. Issue 30, (46 49). Mentor za izradu diplomskih i završnih radova: Mentor za više od 150 diplomskih i završnih radova na Univerzitetu u Bihaću Na odsjecima Tjelesni odgoj i sport, Razredna nastava i Predškolski odgoj i Nastavničkom fakultetu Univerziteta Dzemal Bijedić u Mostaru. 10