ЧАЧАК 28. децембар године

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ЧАЧАК 28. децембар године"

Транскрипт

1 ГОДИНА XLX БРОЈ 25 ЧАЧАК 28. децембар 216. године Цена овог броја је 6 динара Годишња претплата је 1. динара 456. На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/29, 73/21, 11/21 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др.закон и 13/215), и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/27, и 83/214 и др. закон) и члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Чачка ("Службени лист града Чачка", број 3/28, 8/213, 22/213 и 15/215), Скупштина града Чачка, на седници одржаној 23., 24., 26. и 27. децембра 216. године, донела је Буџет града Чачка за 217. годину састоји се од: ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 217. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан Укупних прихода и примања, које чине: пренета неутрошена средства из претходне године, укупни приходи и примања буџета града за 217. годину и остали извори новчаних средстава-сопствени приходи и примања индиректних корисника и утврђују се у износу од , динара. 2. Укупних расхода и издатака, које чине: расходи и издаци из буџета града за 217. годину и расходи и издаци индиректних корисника, утврђених у износу од , динара и 3. Укупног фискалног дефицита, утврђеног у износу од , динара. Примања и издаци буџета по изворима финансирања утврђени су у следећим износима: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 1. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8) , 189.., , 1.1. Teкући приходи (класа 7) у чему: , , , - буџетска средства , , - сопствени приходи, , , - донације 3.2.,, 3.2., 1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 75., 3., 1.5., 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5) , 189.., , 2.1. Текући расходи (класа 4) у чему: , , , - текући буџетски расходи ,, , - расходи из сопствених прихода, , , - донације,,, 2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) у чему: , , ,

2 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5472 Број 25 - текући буџетски издаци ,, , - издаци из сопствених прихода, , , - донације 3.2.,, 3.2., I БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1 2) ,, , 3. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62,,, 4. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) ,, , УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (I + (4-3)) ,, , Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1.Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228),,, 2.Примања од задуживања (категорија 91) 199..,, 199.., 3. Неутрошена средства из претходних година ,, , 4. Издаци за отплату главнице дуга (61) ,, , 5. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62),,, НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( ) ,, , Приходи и примања, расходи и издаци буџета и приходи и примања, расходи и издаци индиректних корисника из осталих извора финансирања утврђени су у следећим износима: ОПИС Економска класификација БУЏЕТСКА СРЕДСТВА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) , 189.., , 1. Порески приходи ,, , 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) ,, , 1.2. Самодопринос ,, 5.8., 1.3. Порез на фонд зарада ,, 1., 1.4. Порез на имовину ,, , 1.5. Порез на добра и услуге у чему: ,, 84.6., -накнаде које се користе преко Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине 34..,, 34.., 1.6. Остали порески приходи ,, 45.., 2. Непорески приходи у чему: , , , - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) ,, , 3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 75., 3., 1.5., 4. Донације , 1.7., 4.9., 5. Трансфери , 35.., , 6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода , 19.5., 34.5., УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) , 189.., , 1. Текући расходи , , , 1.1. Расходи за запослене , , , 1.2. Коришћење роба и услуга , , ,

3 Економска класификација Страна 5473 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године 1.3. Употреба основних средстава 43,,, 1.4. Отплата камата ,, 4.9., 1.5. Субвенције ,, , 1.6. Социјална заштита из буџета ,, , 1.7. Остали расходи, у чему: , , , - Средства резерви ,, 37.., - Остали расходи , , , 2. Трансфери , , , 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине , , , 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62,,, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине ,, , 2. Задуживање ,, 199.., 2.1.Задуживање код домаћих кредитора 199..,, 199.., 2.2.Задуживање код страних кредитора,,, ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3. Отплата дуга ,, , 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима ,, , 3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612,,, 3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613,,, 4. Набавка финансијске имовине 6211,,, Члан 2. Укупни приходи и примања буџета града Чачка за 217. годину и приходи и примања индиректних корисника из осталих извора финансирања утврђују се у износу од , динара. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА НАЗИВ КОНТА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА КЛАСА 3-ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ УKУПНO ,, 64.1., НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА УKУПНO ,, 83.5., УKУПНO КЛАСА ,, , КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 711 ПOРEЗ НA ДOХOДAK, ДOБИT И KAПИTAЛНE ДOБИTKE УKУПНO ,, , 712 ПOРEЗ НA ФОНД ЗАРАДА УKУПНO ,, 1., 713 ПOРEЗ НA ИMOВИНУ

4 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5474 Број ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 716 ДРУГИ ПOРEЗИ 731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 733 TРAНСФEРИ OД ДРУГИХ НИВOA ВЛAСTИ 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 742 ПРИХОДИ ОД ПРOДAJA ДOБAРA И УСЛУГA 743 НOВЧAНE KAЗНE И OДУЗETA ИMOВИНСKA KOРИСT 744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 911 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УKУПНO ,, , УKУПНO ,, 84.6., УKУПНO ,, 45.., УKУПНO 731, 2., 2., УKУПНO , 1.5., 4.7., УKУПНO , 35.., , УKУПНO ,, 78.., УKУПНO , 13.5., , УKУПНO ,, 44.7., УKУПНO , 6.., , УKУПНO , 23.., 35.., УКУПНО , 18.5., 19.5., УKУПНO , 1.., 15.., УKУПНO КЛАСА , , , УKУПНO , 15., 65., УKУПНO , 5., 25., УКУПНО , 1., 15., УKУПНO КЛАСА 8 75., 3., 1.5., УKУПНO ,, 199.., УKУПНO ,, , УKУПНO КЛАСА ,, , УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХOДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9) , 189.., , УKУПНО ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХOДИ И ПРИМАЊА (класа ) , 189.., ,

5 Страна 5475 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године Члан 3. Укупни расходи и издаци буџета града Чачка за 217. годину и расходи и издаци индиректних корисника из осталих извора финансирања утврђују се у износу од , динара. КОНТО ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) , , , 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , , , 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 3.82., 267., 4.87., 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , , , 4143 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-РЕШАВАЊЕ ОДЛИВА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ , 25., , 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , 69., , 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , 1.., , УКУПНО КАТЕГОРИЈА , , , 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ , , , 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , 2.34., , 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , , , 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , , , 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , , , 426 МАТЕРИЈАЛ , , , УКУПНО КАТЕГОРИЈА , , , 441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 4.5.,, 4.5., 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 4.,, 4., УКУПНО КАТЕГОРИЈА ,, 4.9., ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 49.7.,, 49.7., КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,, , 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 55..,, 55.., УКУПНО КАТЕГОРИЈА ,, , 462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 25.,, 25., 4631 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,, , 4632 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 6.4.,, 6.4., ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 39.2.,, 39.2., КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 17.5.,, 17.5., 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , , , УКУПНО КАТЕГОРИЈА , , , 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,, , УКУПНО КАТЕГОРИЈА ,, , 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,, , 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 5.57., , , 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА , 1.., ,

6 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5476 Број НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 15.,, 15., НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 9.9.,, 9.9., УКУПНО КАТЕГОРИЈА , , , 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА И ТЕКУЋА РЕЗЕРВА) 37..,, 37.., УКУПНО КАТЕГОРИЈА ,, 37.., УКУПНО КЛАСА , , , 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , , , 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА , , 7.31., 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА , 4., , УКУПНО КАТЕГОРИЈА , , , 541 ЗЕМЉИШТЕ ,, , УКУПНО КАТЕГОРИЈА ,, , УКУПНО КЛАСА , , , УКУПНО КЛАСА , 189.., , 611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА ,, , УКУПНО КАТЕГОРИЈА ,, , УКУПНО КЛАСА ,, , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , 189.., , Укупни расходи и издаци буџета града Чачка за 217. годину и расходи и издаци индиректних корисника из осталих извора финансирања по функционалној класификацији утврђују се у износу од , динара. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 111. Извршни и законодавни органи ,, , 16. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту ,, , 17. Трансакције везане за јавни дуг ,, , 1. Опште јавне услуге ,, , 33. Судови ,, , 36. Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 25..,, 25.., 3. Јавни ред и безбедност ,, , 421. Пољопривреда 56.9.,, 56.9., 473. Туризам , , , 49. Економски послови неквалификовани на другом месту ,, , 4. Економски послови , , , 5. Заштита животне средине ,, , 51. Управљање отпадом 1.55.,, 1.55., 5. Заштита животне средине ,, , 62. Развој заједнице ,, , 63. Водоснабдевање ,, , 64. Улична расвета 1..,, 1.., 66. Стамбени развој и развој заједнице неквалификован на другом месту , , ,

7 Страна 5477 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године 6. Послови становања и заједнице , , , 76. Здравство некласификовано на другом месту 11.2.,, 11.2., 7. Здравство 11.2.,, 11.2., 81. Рекреација и спорт , , , 82. Услуге културе , , , 83. Услуге емитовања и издаваштва 12..,, 12.., 86. Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту ,, , 8. Рекреација, спорт, култура и вере , , , 911. Предшколско образовање , , , 912. Основно образовање , , , 915. Специјално основно образовање 2.35.,, 2.35., 92. Средње образовање 81.8.,, 81.8., 9. Образовање , , , 9. Социјална заштита некласификована на другом месту , , ,. Социјална заштита , , , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , 189.., , Укупни расходи и издаци буџета града Чачка за 217. годину и расходи и издаци индиректних корисника из осталих извора финансирања по изворима финансирања утврђују се у износу од , динара. Извор финансирања ОПИС СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 1 Приходи из буџета ,, , 4 Сопствени приходи буџетских корисника, 189.., 189.., 6 Донације од међународних организација 3.2.,, 3.2., 7 Донације од осталих нивоа власти ,, , 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 83.5.,, 83.5., 13.1 Пренета неутрошена средства за посебне намене- средства из буџета Републике ,, , 13.3 Пренета неутрошена средства за посебне намене- средства из буџета града 59..,, 59.., 13.2 Пренета неутрошена средства за посебне намене- средства донација за санирање последица поплаве 15.,, 15., УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , 189.., , Укупни расходи и издаци буџета града Чачка за 217. годину и расходи и издаци индиректних корисника из осталих извора финансирања по програмској класификацији утврђују се у износу од , динара. ШИФРА ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Просторно и урбанистичко планирање ,, , Спровођење урбанистичких и просторних планова,,, Управљање грађевинским земљиштем,,, Социјално становање , , , 111 Урбанизам и просторно планирање , , , Управљање и одржавање јавним осветљењем 1..,, 1.., Одржавање јавних зелених површина ,, ,

8 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5478 Број Одржавање чистоће на површинама јавне намене 11..,, 11.., Зоохигијена 15.5.,, 15.5., Одржавање гробаља и погребне услуге 2..,, 2.., Управљање и снабдевање водом за пиће ,, , Остале комуналне услуге ,, , 112 Комуналне делатности ,, , Унапређење привредног амбијента 8.5.,, 8.5., Мере активне политике запошљавања 52..,, 52.., 151-П14 Пројекат: Адаптација и опремање регионалног еколошког кампа ,, , 151-П18 Пројекат: Citizen-Одржива покретљивост за грађане Европе 31.,, 31., 151 Локални економски развој ,, , Управљање развојем туризма , , , Промоција туристичке понуде 8.85.,, 8.85., 152 Развој туризма , , , 11-1 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 15.9.,, 15.9., 11-2 Мере подршке руралном развоју 41..,, 41.., 11 Развој пољопривреде 56.9.,, 56.9., 41-1 Управљање заштитом животне средине 9.9.,, 9.9., 41-2 Праћење квалитета елемената животне средине ,, , 41-3 Заштита природе 1.8.,, 1.8., 41-5 Управљање комуналним отпадом 8..,, 8.., 41 Заштита животне средине ,, , 71-2 Одржавање саобраћајне инфраструктуре ,, , 71-3 Управљање јавним паркиралиштима 49..,, 49.., 71-4 Јавни градски и приградски превоз путника 26..,, 26.., 71-П3 Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима" 25..,, 25.., 71 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ,, , 21-1 Функционисање предшколских установа , , , 21-П1 Пројекат "Финансирање одласка школске и предшколске деце на летовање у Улцињ" 11.3., , , 21 Предшколско васпитање и образовање , , , 22-1 Функционисање основних школа , , , 22 Основно образовање и васпитање , , , 23-1 Функционисање средњих школа 81.8.,, 81.8., 23-П5 Пројекат "Финансирање наградне екскурзије за вуковце средњих школа" 1.5.,, 1.5., 23 Средње образовање и васпитање ,, ,

9 Страна 5479 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године 91-1 Социјалне помоћи ,, , 91-3 Подршка социо-хуманитарним организацијама ,, , 91-4 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге , , , 91-5 Подршка реализацији програма Црвеног крста 21..,, 21.., 91-6 Подршка деци и породица са децом 19..,, 19.., 91 Социјална и дечја заштита , , , Функционисање установа примарне здравствене заштите 11.2.,, 11.2., 181 Здравствена заштита 11.2.,, 11.2., Функционисање локалних установа културе , , , Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , , , Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа , 6., 6.66., Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања 12..,, 12.., 121 Развој културе и информисања , , , Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима ,, , Одржавање спортске инфраструктуре 4.., 1.73., 5.73., Функционисање локалних спортских установа , , , 131 Развој спорта и омладине , , , 62-1 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,, , 62-2 Функционисање месних заједница 66.8.,, 66.8., 62-3 Управљање јавним дугом ,, , 62-4 Градско правобранилаштво ,, , 62-6 Инспекцијски послови ,, , 62-7 Функционисање националних савета националних мањина 92.,, 92., 62-9 Текућа буџетска резерва 22..,, 22.., 62-1 Стална буџетска резерва 15..,, 15.., Администрирање изворних прихода локалне самоуправе ,, , Управљање у ванредним ситуацијама ,, , 62-П4 Пројекат "Средства за редовне и ванредне расходе код инвестиционих радова" ,, , 62 Опште услуге локалне самоуправе ,, , Функционисање Скупштине ,, , Функционисање извршних органа ,, , 211 Политички систем локалне самоуправе ,, , 51-1 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих избора енергије 8.5.,, 8.5., 51 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 8.5.,, 8.5., УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , 189.., ,

10 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 548 Број 25 Укупни расходи и издаци буџета града Чачка за 217. годину и расходи и издаци индиректних корисника из осталих извора финансирања по организационој класификацији утврђују се у износу од , динара. ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Глава 1.1. Расходи градоначелника града ,, , РАЗДЕО 1. ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ,, , Глава 2.1. Расходи градског већа ,, , РАЗДЕО 2. ГРАДСКО ВЕЋЕ ,, , Глава 3.1. Расходи скупштине града ,, , РАЗДЕО 3. СКУПШТИНА ГРАДА ,, , Глава 4.1. Расходи градског правобранилаштва ,, , РАЗДЕО 4. ГРАДСКО ПРAВOБРAНИЛAШTВO ,, , Глава 5.1. Расходи градске управе за опште и заједничке послове ,, , РАЗДЕО 5. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ,, , Глава 6.1. Расходи градске управе за инспекцијски надзор ,, , РАСХОДИ 6. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ,, , Глава 7.1. Расходи градске управе за урбанизам ,, , РАСХОДИ 7. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ,, , Глава 8.1. Расходи градске управе за локалну пореску администрацију ,, , РАЗДЕО 8. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ,, , Глава 9.1. Расходи градске управе за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа ,, , РАЗДЕО 9. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ,, , Глава 1.1. Расходи градске управе за локални економски развој ,, , Глава 1.2. Научно технолошки парк,,, РАЗДЕО 1. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ,, , Глава Расходи градске управе за друштвене делатности ,, , Глава Основне школе ,, , Глава Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , , , Глава Регионални центар за таленте 2.35.,, 2.35., Глава Специјализоване школе 2.98.,, 2.98., Глава Средње школе ,, ,

11 Економска класификација Страна 5481 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године Глава Установе културе и културно уметничка друштва , , , Глава Спортски центар "Младост", спортска удружења и спортисти , , , Глава Предшколскa установa "Радост" , , , Глава Предшколскa установa "Моје детињство" , , , Глава Дневни боравак деце и омладине ометене у развоју , , , Глава Центар за социјални рад ,, , Глава Дом здравља Чачак 11.2.,, 11.2., РАЗДЕО 11. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ , , , Глава Расходи градске управе за финансије ,, , Глава Месне заједнице-редовно пословање 12..,, 12.., Глава Месне заједнице-наменска средства из самодоприноса 18.8.,, 18.8., Глава Месне заједнице-учешће грађана 37..,, 37.., Глава Туристичка организација Чачка , , , Глава Јавно комунална предузећа-средства буџетске помоћи ,, , Глава Градска стамбена агенција , , , РАЗДЕО 12. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ , , , УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , 189.., , II ПОСЕБАН ДЕО Члан 4. Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама и корисницима утврђују се у следећим износима: ПРИХОДИ И ПРИМАЊА НАЗИВ КОНТА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА КЛАСА 3-ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-средства буџета града 59..,, 59.., ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-средства Републике ,, , ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-средства донација за поплаве 15.,, 15., УKУПНO ,, 64.1., НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 83.5.,, 83.5., УKУПНO ,, 83.5., УKУПНO КЛАСА ,, , КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 711 ПOРEЗ НA ДOХOДAK, ДOБИT И KAПИTAЛНE ДOБИTKE ПOРEЗ НA ЗAРAДE ,, , ПOРEЗ НA ПРИХOДE OД СAMOСTAЛНИХ ДEЛATНOСTИ 15..,, 15.., ПOРEЗ НA ПРИХOДE OД ИMOВИНE 8.5.,, 8.5.,

12 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5482 Број ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАЊА ЛИЦА 1.,, 1., СAMOДOПРИНOСИ 5.8.,, 5.8., ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ 11..,, 11.., УKУПНO ,, , 712 ПOРEЗ НA ФОНД ЗАРАДА ПOРEЗ НA ФОНД ЗАРАДА 1.,, 1., УKУПНO ,, 1., 713 ПOРEЗ НA ИMOВИНУ ПOРEЗ НA ИMOВИНУ 45..,, 45.., ПOРEЗ НA НAСЛEЂE И ПOKЛOНЕ 13..,, 13.., ПOРEЗ НA KAПИTAЛНE TРAНСAKЦИJE 11..,, 11.., ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ 5.,, 5., УKУПНO ,, , 714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 2.5.,, 2.5., ПOРEЗ НA MOTOРНA ВOЗИЛA-КОМУНАЛНА ТАКСА И НАКНАДА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ, ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА 36..,, 36.., НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 2..,, 2.., БOРAВИШНA TAKСA И КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ 1..,, 1.., ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ 34..,, 34.., ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 1.,, 1., УKУПНO ,, 84.6., 716 ДРУГИ ПOРEЗИ KOMУНAЛНA TAKСA НA ФИРMУ 45..,, 45.., УKУПНO ,, 45.., 731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДА, 2., 2., УKУПНO 731, 2., 2., 732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДА -ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 3.2., 1.5., 4.7., УKУПНO , 1.5., 4.7., 733 TРAНСФEРИ OД ДРУГИХ НИВOA ВЛAСTИ TEKУЋИ TРAНСФEРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА ,, , TEKУЋИ TРAНСФEРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА- НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 19.,, 19., TEKУЋИ TРAНСФEРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА индиректни корисници, 35.., 35.., КАПИТАЛНИ TРAНСФEРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА -ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 1.55.,, 1.55., УKУПНO , 35.., , 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ KAMATE НA СРEДСTВA КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ГРАДА 5.,, 5., НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 1.5.,, 1.5., НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 1..,, 1..,

13 Страна 5483 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године НAKНAДA ЗA KOРИШЋEЊE ПРOСTOРA И ГРAЂЕВИНСКОГ ЗEMЉИШТА- КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И ПАРКИРАЊЕ 55..,, 55.., НAKНAДA ЗA KOРИШЋEЊE ПРOСTOРA И ГРAЂЕВИНСКОГ ЗEMЉИШТА- НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 2..,, 2.., УKУПНO ,, 78.., 742 ПРИХОДИ ОД ПРOДAJA ДOБAРA И УСЛУГA ПРИХOДИ OД ДAВAЊA У ЗAKУП У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ 1.,, 1., ПРИХOДИ OД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА- БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 12..,, 12.., ПРИХOДИ OД ДAВAЊA У ЗAKУП У КОРИСТ НИВОА ГРАДА 1..,, 1.., ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП - КОЈЕ КОРИСТЕ ОСТАЛЕ ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 15..,, 15.., ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП - КОЈЕ КОРИСТЕ ЈАВНЕ СЛУЖБЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА -УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 2.5.,, 2.5., ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП - КОЈЕ КОРИСТЕ ЈАВНЕ СЛУЖБЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА (месне заједнице-учешће грађана) 4..,, 4.., ПРИХOДИ OД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА, 89.., 89.., ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДА 2..,, 2.., ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА - НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 1..,, 1.., ПРИХОДИ ГРАДСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ 1.., 6.., 7.., ПРИХОДИ ГРАДСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ (месне заједнице-учешће грађана) 4..,, 4.., ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ ДОДАТНИМ АКТИВНОСТИМА, 8.5., 8.5., УKУПНO , 13.5., , 743 НOВЧAНE KAЗНE И OДУЗETA ИMOВИНСKA KOРИСT ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ 4..,, 4.., ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 3..,, 3.., ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И ПРИХОДИ ОД ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ 1.2.,, 1.2., ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И ПРИХОДИ ОД ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 5.,, 5., 744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА УKУПНO ,, 44.7., ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА, 6.., 6.., ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА (месне заједнице-учешће грађана) ,, , УKУПНO , 6.., , 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 12.., 23.., 35.., УKУПНO , 23.., 35.., 771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМУРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1.., 18.5., 19.5., УКУПНО , 18.5., 19.5., 772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 14.., 1.., 15.., УKУПНO , 1.., 15..,

14 Раздео Глава Подекономска класификација Програмска класификација Функционална класификација Број апропријације Економска класификација Извор финансирања Организациона класификација ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5484 Број ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УKУПНO КЛАСА , , , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА-ОТКУП СТАНОВА 5., 15., 65., УKУПНO , 15., 65., 812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 2., 5., 25., УKУПНO , 5., 25., 813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 5., 1., 15., 911 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ УКУПНО , 1., 15., УKУПНO КЛАСА 8 75., 3., 1.5., ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА 199..,, 199.., 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УKУПНO ,, 199.., ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ДАТИХ ДОМАЋИНСТВИМА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА ,, , УKУПНO ,, , УKУПНO КЛАСА ,, , УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХOДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9) , 189.., , УKУПНО ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХOДИ И ПРИМАЊА (класа ) , 189.., , РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 1 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА 1 1 РАСХОДИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 5.8.,, 5.8., Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 954.,, 954.,

15 Страна 5485 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-решавање одлива броја запослених 1.,, 1., Tрoшkoви путoвaњa 6.,, 6., Услугe пo угoвoру- Комисије и стална радна тела (обавезе из 216. године и 217. годинa) 1.6.,, 1.6., Услугe пo угoвoру-накнада за рад Заменика градоначелника 55.,, 55., Услугe пo угoвoру - трошкови угоститељских услуга, набавке поклона и репрезентације, трошкови ревизије, трошкови котизације, медијске услуге, превођење, остале стручне и опште услуге и остало ,, 5.3., Услугe пo угoвoру - трошкови прославе дана града и градске славе 2.5.,, 2.5., Услуге по уговору-поклон за прворођено дете у Новој години 6.,, 6., Услуге по уговору - стрелци противградне заштите 3.3.,, 3.3., Остале текуће донације по закону 64.,, 64., Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и пенали 2..,, 2.., УКУПНО ПА Функционисање извршних органа ,, , функцију 111. Извршни и законодавни органи 1 Приходи из буџета ,, , Укупно за функцију ,, , програмску активност Функционисање извршних органа 1 Приходи из буџета ,, , активност ,, , Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 1 Приходи из буџета ,, , Укупно за програм ,, , ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Инспекцијски послови-буџетска инспекција 111 Извршни и законодавни органи

16 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5486 Број Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 2.5.,, 2.5., Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 39.,, 39., Накнада у натури 25.,, 25., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-решавање одлива броја запослених 1.,, 1., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 7.,, 7., Накнаде трошкова за запослене 32.,, 32., Tрoшkoви путoвaњa 8.,, 8., Услугe пo угoвoру 5.,, 5., Остале текуће донације по закону 245.,, 245., УКУПНО ПА 62-6 Инспекцијски пословибуџетска инспекција ,, , функцију 111. Извршни и законодавни органи 1 Приходи из буџета ,, , Укупно за функцију ,, , програмску активност Инспекцијски послови-буџетска инспекција 1 Приходи из буџета ,, , активност ,, , ПА: Инспекцијски послови - интерна ревизија 111 Извршни и законодавни органи Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 1.1.,, 1.1., Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 19.,, 19., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 4.,, 4., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-решавање одлива броја запослених 1.,, 1., Накнаде трошкова за запослене 24.,, 24., Tрoшkoви путoвaњa 4.,, 4., Услугe пo угoвoру 5.,, 5., Остале текуће донације по закону 13.,, 13., УКУПНО ПА 62-6 Инспекцијски послови - интерна ревизија ,, , функцију 111. Извршни и законодавни органи

17 Страна 5487 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године 1 Приходи из буџета ,, , Укупно за функцију ,, , програмску активност Инспекцијски послови - интерна ревизија 1 Приходи из буџета ,, , активност ,, , Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 1 Приходи из буџета ,, , Укупно за програм ,, , Укупно глава 1.1. Расходи градоначелника града ,, , УКУПНО РАЗДЕО 1. ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ,, , 2 ГРАДСКО ВЕЋЕ 1 4 РАСХОДИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Tрoшkoви путoвaњa 4.,, 4., Услугe пo угoвoру-накнада за рад чланова Градског већа (обавезе из 216. године и 217. годинa) 6.3.,, 6.3., Услугe пo угoвoру-накнада за рад чланова комисија Градског већа (обавезе из 216. године и 217. годинa) 25.,, 25., Остале текуће донације по закону 7.,, 7., УКУПНО ПА 62-1 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 7.65.,, 7.65., функцију 111. Извршни и законодавни органи 1 Приходи из буџета 7.65.,, 7.65., Укупно за функцију ,, 7.65., Извори финансирања Функционисање извршних органа 1 Приходи из буџета 7.65.,, 7.65., активност ,, 7.65.,

18 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5488 Број 25 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 1 Приходи из буџета 7.65.,, 7.65., Укупно за програм ,, 7.65., ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Текућа буџетска резерва 111 Извршни и законодавни органи Средства резерве-текућа резерва 22..,, 22.., УКУПНО ПА 62-9 Текућа буџетска резерва 22..,, 22.., функцију 111. Извршни и законодавни органи 1 Приходи из буџета 22..,, 22.., Укупно за функцију ,, 22.., програмску активност Текућа буџетска резерва 1 Приходи из буџета 22..,, 22.., активност ,, 22.., Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 1 Приходи из буџета 22..,, 22.., 62-1 ПА: Стална буџетска резерва 111 Извршни и законодавни органи Средства резерве-стална резерва 15..,, 15.., УКУПНО ПА 62-1 Стална буџетска резерва 15..,, 15.., функцију 111. Извршни и законодавни органи 1 Приходи из буџета 15..,, 15.., Укупно за функцију ,, 15.., програмску активност Стална буџетска резерва 1 Приходи из буџета 15..,, 15.., активност ,, 15.., Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 1 Приходи из буџета 37..,, 37.., Укупно за програм ,, 37..,

19 Страна 5489 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године Укупно глава 2.1. Расходи градског већа ,, , УКУПНО РАЗДЕО 2. ГРАДСКО ВЕЋЕ ,, , 3 СКУПШТИНА ГРАДА 1 5 РАСХОДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Скупштине 111 Извршни и законодавни органи Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 1.47.,, 1.47., Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 3.,, 3., Накнаде трошкова за запослене 3.,, 3., Tрoшkoви путoвaњa 2.,, 2., Услугe пo угoвoру-накнада за рад заменика председника СГ 1..,, 1.., Услугe пo угoвoру - угоститељске услуге, услуге информисања, репрезентација и остале опште услуге... 5.,, 5., Услугe пo угoвoру- Припремне седнице и седнице скупштине СГ 17..,, 17.., Услугe пo угoвoру- Комисије и стална радна тела (обавезе из 216. године и 217. годинa) 1..,, 1.., Остале текуће донације по закону-за Председника скупштине 177.,, 177., Остале текуће донације по закону-за Заменика председника скупштине 111.,, 111., Дотације невладиним организацијама - Средства за финансирање редовног рада политичких странака, средства ове апропријације намењена су за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у скупштини града у складу са чланом 16. Закона о финансирању политичких активности ( Службени гласник РС, број 43/11 и 123/214) ,, , УКУПНО ПА Функционисање Скупштине ,, ,

20 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 549 Број 25 функцију 111. Извршни и законодавни органи 1 Приходи из буџета ,, , Укупно за функцију ,, , програмску активност Функционисање Скупштине 1 Приходи из буџета ,, , активност ,, , Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 1 Приходи из буџета ,, , Укупно за програм ,, , Укупно глава 3.1. Расходи скупштине града ,, , УКУПНО РАЗДЕО 3. СКУПШТИНА ГРАДА ,, , 4 ГРАДСКО ПРAВOБРAНИЛAШTВO 1 6 РАСХОДИ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Градско правобранилаштво 33 Судови Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 4.56.,, 4.56., Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 84.,, 84., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 2.,, 2., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-решавање одлива броја запослених 1.,, 1., Накнаде трошкова за запослене 13.,, 13., Tрoшkoви путoвaњa 12.,, 12., Услугe пo угoвoрукотизације и остале услуге по уговору 25.,, 25., Остале текуће донације по закону 54.,, 54., Нoвчaнe kaзнe и пенали пo рeшeњу судoвa-ова апропријација се користи за финансирање по судским решењима отплате одузетог земљишта после другог светског рата бившим власницима, одштета приликом уједа паса луталица и остало 35..,, 35..,

21 Страна 5491 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа-ова апропријација се користи за финансирање одштета приликом уједа паса луталица и остало 4..,, 4.., УКУПНО ПА 62-4 Градско правобранилаштво ,, , функцију 33. Судови 1 Приходи из буџета ,, , Укупно за функцију ,, , програмску активност Градско правобранилаштво 1 Приходи из буџета ,, , активност ,, , Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 1 Приходи из буџета ,, , Укупно за програм ,, , Укупно глава 4.1. Расходи јавног правобранилаштва ,, , УКУПНО РАЗДЕО 4. ГРАДСКО ПРAВOБРAНИЛAШTВO ,, , 5 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 1 7 РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 44.1.,, 44.1., Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 9.18.,, 9.18., Накнада у натури 6.,, 6., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 9.,, 9., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-решавање одлива броја запослених 5.,, 5., Накнаде трошкова за запослене 1.9.,, 1.9.,

22 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5492 Број Награде запосленима и остали посебни расходијубиларне награде 1.1.,, 1.1., Стaлни трoшkoви - Трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања зграда, запослених и опреме, трошкови закупа имовине и опреме и остало ,, , Стaлни трoшkoви - енергетске услугеелектрична енергија (Градска управа и објекти које је изградио Град) 13..,, 13.., Tрoшkoви путoвaњa 3.,, 3., Услугe пo угoвoру-накнада за рад за лица ангажована уговором 3.5.,, 3.5., Услугe пo угoвoрутрошкови управе (одржавање програма, услуге копирања, коричења, услуге штампе, угоститељске услуге, репрезентација и остали трошкови управе) ,, , Услугe пo угoвoрутрошкови управе (одржавања хигијене, техничког обезбеђења) 3.3.,, 3.3., Спeциjaлизoвaнe услугeпотврде о смрти и остале специјализоване услуге 1.25.,, 1.25., Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe зграда, објеката и опреме 3.4.,, 3.4., Maтeриjaладминистративни материјал-тонери и остало 2.5.,, 2.5., Maтeриjaладминистративни материјал-униформе и лична заштитна опрема за комуналну полицију, матичаре, портире и други материјал 1.2.,, 1.2., Maтeриjaладминистративни материјал-канцеларијски материјал и остало 1.2.,, 1.2., Maтeриjaл- материјал за саобраћај-гориво 3.5.,, 3.5., Maтeриjaл- материјал за одржавање хигијене и угоститељство 1..,, 1.., Maтeриjaл-(стручна литература за потребе запослених, материјал за посебне намене, обрасци за матичну службу и остали материјал) 7..,, 7.., Остале дотације и трансфери-буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и 1.45.,, 1.45.,

23 Страна 5493 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године запошљавање особа са инвалидитетом Остале дотације и трансфери ,, , Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и пенали 16.,, 16., Maшинe и oпрeмaадминистративна опрема (рачунарска опремарачунари и штампачи, рачунарска мрежа, полице а архиву, ватроотпорни ормани, клима уређаји за Управу за урбанизам) и остало 11..,, 11.., Нематеријална имовинанабавка софтвера (електронска писарница за градско правобранилаштво) 41.,, 41., УКУПНО ПА 62-1 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,, , функцију 111. Извршни и законодавни органи 1 Приходи из буџета ,, , Укупно за функцију ,, , програмску активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина 1 Приходи из буџета ,, , активност ,, , ПА: Управљање у ванредним ситуацијама 111 Извршни и законодавни органи Услугe пo угoвoру-обука чланова Цивилне заштите града Чачка 3.,, 3., Услугe пo угoвoру- Трошкови накнаде за рад и остали трошкови ангажовања чланова цивилне заштите града Чачка у случају ванредних ситуација или спровођења превентивних мера 2.5.,, 2.5., Услугe пo угoвoру- Едукација становништва 15.,, 15., Услугe пo угoвoру-услугe пo угoвoру-трошкови израде пројекта безбедности (процена угрожености) 6.,, 6., Maтeриjaл (вреће за песак - 3., динара; 2 комада лопата за песак - 1., динара; материјал за одржавање тримера, моторних тестера и остало 1., динара) 5.,, 5.,

24 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5494 Број Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока,,, Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узроканаменска средства за накнаду штете од Владе РС,,, Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока током поплава у мају 214. године 15.,, 15., Maшинe и oпрeмa -опрема за јавну безбедност (конструкција са церадом за приколицу 5., динара и чистач снега 34., динара и један агрегат 6., динара) 99.,, 99., УКУПНО ПА: Управљање у ванредним ситуацијама ,, , функцију 111. Извршни и законодавни органи 1 Приходи из буџета 5.4.,, 5.4., 13.1 Пренета неутрошена средства за посебне намене -Наменска средства за санирање последица елементарних непогода,,, 13.2 Пренета неутрошена средства за посебне намене -Наменска средства за санирање последица поплава из маја 214. године (донације физичких и правних лица) 15.,, 15., Укупно за функцију ,, , пројектна активност Управљање у ванредним ситуацијама 1 Приходи из буџета 5.4.,, 5.4., 13.1 Пренета неутрошена средства за посебне намене -Наменска средства за санирање последица елементарних непогода,,, 13.2 Пренета неутрошена средства за посебне намене -Наменска средства за санирање последица поплава из маја 214. године (донације физичких и правних лица) 15.,, 15., Укупно за пројекат ,, , Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 1 Приходи из буџета ,, ,

25 Страна 5495 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године 13.1 Пренета неутрошена средства за посебне намене -Наменска средства за санирање последица елементарних непогода,,, 13.2 Пренета неутрошена средства за посебне намене -Наменска средства за санирање последица поплава из маја 214. године (донације физичких и правних лица) 15.,, 15., Укупно за програм ,, , ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПА: Подршка деци и породица са децом 9 Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџетаподстицајна средства за новорођену децу -Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту 13..,, 13.., УКУПНО ПА 91-6 Подршка деци и породица са децом 13..,, 13.., функцију 9. Социјална заштита некласификована на другом месту 1 Приходи из буџета 13..,, 13.., Укупно за функцију ,, 13.., програмску активност Подршка деци и породица са децом 1 Приходи из буџета 13..,, 13.., активност ,, 13.., Програм 11. Социјална и дечија заштита 1 Приходи из буџета 13..,, 13.., Укупно за програм ,, 13.., ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА: Остале комуналне услуге 62 Развој заједнице Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe зграда 8.,, 8., Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-нужне и хитне поправке на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима 1.,, 1.,

26 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5496 Број Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти - објекти месних канцеларија 3..,, 3.., Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти-радови на згради градске управе 2.5.,, 2.5., УКУПНО ПА Остале комуналне услуге 6.4.,, 6.4., функцију 62. Развој заједнице 1 Приходи из буџета 6.4.,, 6.4., Укупно за функцију ,, 6.4., програмску активност Остале комуналне услуге 1 Приходи из буџета 6.4.,, 6.4., активност ,, 6.4., Програм 2. Комуналне делатности 1 Приходи из буџета 6.4.,, 6.4., Укупно за програм ,, 6.4., Укупно глава 5.1. Расходи градске управе за опште и заједничке послове ,, , УКУПНО РАЗДЕО 5. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ,, , 6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 1 8 РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Инспекцијски послови 111 Извршни и законодавни органи Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 32.4.,, 32.4., Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 6..,, 6.., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 1.5.,, 1.5., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-решавање одлива броја запослених 1.,, 1., Накнаде трошкова за запослене 1.2.,, 1.2.,

27 Страна 5497 Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. децембар 216. године Награде запосленима и остали посебни расходијубиларне награде 175.,, 175., Tрoшkoви путoвaњa 75.,, 75., Услугe пo угoвoру-остали трошкови управе 2.,, 2., Услугe пo угoвoру-накнада за рад за лица ангажована уговором 2.6.,, 2.6., Остале дотације и трансфери 3.84.,, 3.84., УКУПНО ПА 62-6 Инспекцијски послови 48.9.,, 48.9., функцију 111. Извршни и законодавни органи 1 Приходи из буџета 48.9.,, 48.9., Укупно за функцију ,, 48.9., програмску активност Инспекцијски послови 1 Приходи из буџета 48.9.,, 48.9., активност ,, 48.9., Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 1 Приходи из буџета 48.9.,, 48.9., Укупно за програм ,, 48.9., ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА: Остале комуналне услуге 49 Економски послови неквалификовани на другом месту Спeциjaлизoвaнe услугeрушење и уклањање бесправно саграђених објеката и друго 1..,, 1.., Спeциjaлизoвaнe услугeхватање паса луталица и друго 5.,, 5., УКУПНО ПА Остале комуналне услуге 1.5.,, 1.5., функцију 49. Економски послови неквалификовани на другом месту 1 Приходи из буџета 1.5.,, 1.5., Укупно за функцију ,, 1.5., програмску активност Остале комуналне услуге 1 Приходи из буџета 1.5.,, 1.5.,

28 28. децембар 216. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5498 Број 25 активност ,, 1.5., Програм 2. Комуналне делатности 1 Приходи из буџета 1.5.,, 1.5., Укупно за програм ,, 1.5., Укупно глава 6.1. Расходи градске управе за инспекцијски надзор ,, , УКУПНО РАСХОДИ 6. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ,, , 7 ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 1 9 РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) ,, , Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa ,, , Накнада у натури 25.,, 25., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 2.2.,, 2.2., Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-решавање одлива броја запослених 75.,, 75., Накнаде трошкова за запослене 756.,, 756., Награде запосленима и остали посебни расходијубиларне награде 5.,, 5., Tрoшkoви путoвaњa 1.,, 1., Услугe пo угoвoру-накнада за рад техничке комисије 3.,, 3., Услугe пo угoвoру (административне услугетехничко регулисање саобраћаја, накнада за рад за ангажована лица уговором и остале услуге) 16..,, 16.., Услугe пo угoвoру (котизације за стручно усавршавање, оглашавање и слично) 15.,, 15., Услугe пo угoвoру -услуге вештачења у управним поступцима у имовинско правним пословима 2.,, 2.,