DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA"

Транскрипт

1 DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta tudijski program mjer Godina studija tatus predmeta OPĆE INFORMACIJE Prirodne osnove geoprostora Menadžment održivog razvoja 1. godina Obvezni Mogućnost izvođenja na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost i način izvođenja ECT koeficijent 3 opterećenja studenata Broj sati (P+V+) 30 ( ) Nositelj predmeta Ime i prezime Doc. dr. sc. Hrvoje Kabinet 306 Konzultacije - Opatija Ne Opatija: ponedjeljak 15:30 17:30 utorak 11:45 13:45 Telefon 051/ hrvoje.grofelnik@fthm.hr uradnik na predmetu Ime i prezime Kabinet Konzultacije - Opatija - C Zabok Telefon OPI PREDMETA Ciljevi predmeta Usvojiti osnovna znanja o prirodnoj osnovi geoprostora kao temelj za daljnju nadogradnju i razumijevanje prostornih, prirodnih i društvenih procesa u održivom razvoju suvremenog svijeta. Očekivani ishodi učenja za predmet Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban: 1. Prepoznati prirodne sastavnice geoprostora. 2. Klasificirati prirodne sastavnice geoprostora. 3. Povezati prirodne sastavnice, pojave i procese u geoprostoru. 4. Izdvojiti (analizirati) prirodne pojave i procese u geoprostoru. 5. Razumjeti (objasniti) prirodne pojave i procese u geoprostoru. 6. Istražiti prirodne sastavnice te pojave i procese na konkretnom izdvojenom primjeru (studiji slučaja). 7. Izraditi pisani rad u kojem će biti predočen rezultat istraživanja izdvojenog primjera prirodne osnove (studija slučaja). 8. Prezentirati rezultate istraživanja izdvojenog primjera prirodne osnove (studije slučaja). Vrste izvođenja Predavanja, seminari

2 Obveze studenata i način vrednovanja obveza (povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja) Vrsta aktivnosti ECT dodijeljen Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda ocjenjivanja Pohađanje aktivnosti 1, Prisustvo: >75% Evidencija prisutnosti na nastavi Bodovi (maximum po vrijednosti) 0 Aktivnost na nastavi Provjera poznavanja prostora Pisana aktivnost 6 eminarski rad 0, Pisanje i izlaganje rada Pismeni dio 8 Usmeni dio 8 Kontinuirana provjera znanja (kolokviji) 0, Priprema za periodičnu provjeru znanja 0-24 boda po kolokviju, ovisno o stupnju točnosti 48 Završni ispit 0, Priprema za završni ispit 0-30 bodova, ovisno o stupnju točnosti 30 Ukupno ECT 3 Ukupno 100 bodovi Napomene i opis aktivnosti Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom i na završnom ispitu provodi se prema očekivanim ishodima (1. 8.) i temeljem Pravilnika o ocjenjivanju studenata FMTU. Uvjet pristupanja ispitu je 75% pohađanja. Aktivnost na nastavi nosi maksimalno 6 bodova koje studenti ostvaruju pisanjem kratke provjere poznavanja prostora (slijepe karte). Kolokviji se boduju 2 puta po 24 te se sastoje od po deset pitanja, u pravilu od pet pitanja zatvorenog tipa (višestrukog izbora) i pet pitanja otvorenog tipa (slobodan unos traženog pojma), (ishodi 1.-5.). Kolokviji i završni ispit se pripremaju iz obavezne literature. Završni ispit sastoji se od 10 pitanja, a boduje se prema Pravilniku o ocjenjivanju studenata FMTU, (ishodi 1.-5.). eminarski rad nosi maksimalnih 16 bodova (8+8), a određen je temama koje obrađuju problematiku prirodnih sastavnica u geoprostoru s konkretnim primjerima. Rad se predaje u elektronskom obliku (8 bodova) na službeni mail profesora (ili na cd-u, ili nekom drugom prijenosnom mediju) do prosinca i izlaže unutar termina seminara (8 bodova) po dogovoru sa studentima nakon čega se vrši vrednovanje pojedinačnih radova i izlaganja, (ishodi 6.-8.). ustav ocjenjivanja Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom i na završnom ispitu provodi se temeljem Pravilnika o ocjenjivanju studenata na FMTU.

3 LITERATURA Obvezna literatura Vojnović, N., Prirodna osnova i turizam, veučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Kušen, E., Turistička atrakcijska osnova, Institut za turizam, Zagreb, Vukonić, B., Čavlek, N. (ur.), Rječnik turizma, Masmedia, Zagreb, Dopunska literatura trahler, A., Merali, Z., Visualizing Physical Geography, Boston University & The National Geographic ociety, John Wiley & ons, Inc., Danvers (UA), 2008., H., Terra 1, udžbenik iz geografije za 1. razred gimnazije (I. izdanje), Profil, Zagreb, Müller, H., Turizam i ekologija, Masmedia, Zagreb, Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Kvaliteta održane prati se u skladu s aktima veučilišta u Rijeci. U zadnjim tjednima tekućega semestra provodit će se anonimna anketa u kojoj će studenti evaluirati kvalitetu održane iz ovog predmeta. IPITNI ROKOVI Raspored ispitnih rokova dostupan je na linku: DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU Način informiranja studenta tudenti dobivaju obavijesti o kolegiju putem portala Lumens 5+ i mrežnih stranica Fakulteta Redovita informiranost je osobna odgovornost studenta. RAPORED NATAVE REDOVITI TUDIJ predavanja (P) Ponedjeljak, 14:00 14:45, FMTU - dvorana 2 seminari() Ponedjeljak, 14:45 15:30, FMTU - dvorana 2 R. br. Datum Vrsta Tema Grupa Izvoditelj P Geološka obilježja geoprostora (I. dio) MOR Hrvoje P Geološka obilježja geoprostora (II. dio) MOR Hrvoje P Geomorfološka obilježja geoprostora (I. dio) MOR Hrvoje P Geomorfološka obilježja geoprostora (II. dio) MOR Hrvoje P Klimatološka obilježja geoprostora (I. dio) MOR Hrvoje

4 P Klimatološka obilježja geoprostora (II. dio) MOR Hrvoje P Hidrogeografska obilježja geoprostora (I. dio) MOR Hrvoje Usustavljivanje gradiva za 1. kolokvij MOR Hrvoje P 1. kolokvij MOR Hrvoje P Hidrogeografska obilježja geoprostora (II. dio) MOR Hrvoje P Pedološka obilježja geoprostora MOR Hrvoje P Biogeografska obilježja geoprostora MOR Hrvoje P Ekološka obilježja geoprostora (I. dio) MOR Hrvoje P Ekološka obilježja geoprostora (II. dio) MOR Hrvoje P/ Usustavljivanje gradiva za 2. kolokvij i završni ispit MOR Hrvoje P/ 2. kolokvij MOR Hrvoje IZVANREDNI TUDIJ OPATIJA Predavanja (P) Petak, 18:00 18:30 (konzultativna nastava), FMTU- dvorana 2 18:30 19:30, (predavanja), FMTU- dvorana 2 eminari () Petak, 19:30 20:15, (seminari), FMTU- dvorana 2 20:15 21:00, (konzultativna nastava), FMTU- dvorana 2 R.br. Datum Vrsta Tema Izvoditelj P Geološka i geomorfološka obilježja geoprostora Hrvoje Usustavljivanje gradiva za prvi kolokvij Hrvoje P Klimatološka obilježja geoprostora Hrvoje 1. kolokvij Hrvoje

5 P Hidrogeografska i pedološka obilježja geoprostora Hrvoje Usustavljivanje gradiva za drugi kolokvij Hrvoje P Biogeografska i ekološka obilježja geoprostora Hrvoje 2. kolokvij Hrvoje IZVANREDNI TUDIJ ZABOK Predavanja (P) eminari () R.br. Datum Vrsta 1. P 2. P 3. P 4. P Tema Izvoditelj