PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA GODINU SA PROJEKCIJOM ZA I 2021 GODINU I PLAN IMPLEMENTACIJE RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA GODINU SA PROJEKCIJOM ZA I 2021 GODINU I PLAN IMPLEMENTACIJE RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019."

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijć KLASA: 2-5/8-/ URBROJ: 244/--8- Labin, prosinac 28. Na tmlju članka 6. Zakona o proračunu ( Narodn novin, broj 87/8., 36/2. I 5/5.) i članka 3. Statuta ( Službn novin broj 9/9., 9/ lktorirani tkst, 8/3.i 3/6.), Gradsko vijć na sjdnici prosinca 28. godin, donijlo j PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 29. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 22. I 22 GODINU I PLAN IMPLEMENTACIJE RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 29. GODINU I. Polazišt za izradu ovog Plana su stratški ciljvi i prioritti sa mjrama za provdbu utvrđni Stratgijom razvoja ( Službn novin broj /6.). II. Ovim Planom dfiniraju s razvojni programi povzani s ciljvima i priorittima razvoja do 22. godin t sa programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, prma uputama iz BFC SEE priručnika ( Priručnik za crtifikaciju gradova i općina s povoljnim poslovnim okružnjm u jugoistočnoj Europi) i to kako slijdi:

2 Prioritt Oznaka program a/ aktivnos ti/ kapitaln og projkta Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projkta Okvirni proračun za program/akti vnost u 29.godini ( u kunama) Izvor financiranja u 29.godini ( u kunama, bz lipa) Proračun Ostali izvori Plan za 22. godinu (u kunama) Plan za 22. godinu (u kunama) Stratški cilj. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI.. Poboljšati poduztni čkiu infrastrukt uru.2. Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduztni štva i privlačnj invsticija u Gradu Labinu i Labinštini K3 4 P6/ A6 7 P62/ A6 Poslovna zona Vinž oprmanj infrastruktur om (radovi) Crtifikat o povoljnoj poslovnoj klimi u Gradu Labinu- Businss frindly Crtificat Infrasturukt ura širokopojas nog pristupa intrntu,,,.5..5.,,, 3., ,, Status dokumntaci j Za PZ Vinž II faza postoji projktna dokumntac ija i u tijku j rjšavanj imovinsko pravnih odnosa Odgovorna osoba/ voditlj aktivnosti Dino Šumbrac U izradi Valtr Glavičić,Da nijl Žužić Način provođnja aktivnosti/program a/projkta Izrada projktn dokumntacij i provođnj postupka za ishođnj akata o gradnji kod nadlžnog Odsjka tijkom 29. godin Intlkturaln uslug za priprmu dokumntacij za postupak javn nabav I odabir partnrau projktu t priprma dokumntacij za Korisnici programa/ aktivnosti/ projkta Poduztni ci i obrtnici unutar poslovn zon Vinž - Stanovnici I gospodar stvnici I turisti na području I okolnih općina Rzultati /pokazat lji izvršnja Izgradnj a novih hala i otvaranj novih radnjih mjsta - Podizanj kvalitt života ostvariv anjm minimal n brzin intrnt 2

3 .3. Razvijati turizam poboljšan j kvalitt turističk dstinacij - postizanj 4 zvjzdic K3 7 P33/ K32 Urđnj ulaza u Rabac (radovi) Uspinjača/ži čara Pijacal- Labin (st. grad) i žičara Labin- Rabac , U tijku su radovi na rkonstrukci ji postojćg raskrižja na ulazu u Rabac Izrađno Idjno rjšnj Dino Šumbrac Dalibor Zupičić Lukšić Dino Šumbrac prijavu na javni poziv za dodjlu bspovratnih srdstava EU Završtak radova, ishođnj uporabn dozvol i stavljanj raskrižja u uporabu Izrada potrbnih mjrnja, laborata o svim bitnim lmntima klim koji su od utjcaja na izradu idjnog projkta Stanovnici i posjtitlji naslja Rabac i posjtitlji turističk dstinacij Labin- Rabac a za svakog korisnik a unutar područja projkta Vć zadovolj stvo stanovni ka i posjtit lja Rapca i promtn o kvalittn iji ulaz u Rabac Povća nj broja turista i dobivanj kvalittn og oblika altrnati vn promtn povzan osti Rapca i Staroga grada 3

4 Stratški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA 2.. Poboljšat i zdravstv n uslug P56/ A5 5 P57/ A5 Prvncija ovisnosti i asocijalnih ponašanja Prvntivn aktivnosti Labin Zdravog grada U provdbi 26. Bataglj, Vsna Blažina Hatić, voditljic radionica: Marina Koroman, Nadija Paunović, Elna Brnjac, Nina Bnazić, Nrina Vlašić U provdbi Vsna Blažina Hatić, Marina Brzac; voditljic različitih programa: Hasnija Karlović, Sabrina Stmbrga Vidak,, Alida Blašković, Narcisa Adalgisa Škopac, Sonja Škalamra, Laura Kokot, Ana Radionic, fizikalna trapija Likovn radionic, dramska radionica i glazbno- scnska radionica, vjžb za osob trć životn dobi, obuka mladih vijćnika kroz Gradsko vijć mladih Djca i mladi Djca, mladi i osob trć životn dobi Tjlsno i mntalno zdravlj djc i mladih Kvalittn o i krativno provdn o slobodno vrijm djc, mladih i osoba trć životn dobi 4

5 P58/ A5 P58/ A5 2 Hitna mdicinska pomoć Rano otkrivanj raka dojk U provdbi U provdbi Paliska, Silvija Čsnik Roc, Silva Tnčić Stmbrg r, Jasmina Bloč, Ivana Graiparić Fabl, Julija Štmbrga, Božna Vutuc Franković, Anna Gorta Giannini Djlatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu mdicinu Istarsk županij Bataglj, Vsna Blažina Hatić, Dr. Lorna Brnjac Osiguranjm rada Tima T i tima T2 Mamografski prgldi, ultrazvučni prgldi grada, turisti tijkom ljtn szon Žn starij od 4 godina Pružn zdravstv n uslug i poboljšan j zdravlja Prvncij a bolsti, rano otkrivanj bolsti, vći % izljčnja P58/ A5 4 Sufinancira nj logopda Bataglj, Prvntivni sistmatski prgldi čtvrogodišnjaka, dijagnostika i Djca s tškoćam a u govoru i Otklanjan j tškoća u 5

6 U provdbi Vsna Blažina Hatić, Nada Zupičić rhabilitacija prdškolsk i školsk djc sa smtnjama u govoru i glasu glasučtvrog odišnjaci govoru i glasu uz traputs ki trtman P58/ A5 5 Analiza kvalitt prhran U provdbi Bataglj, Djlatnici Zavoda za javno zdravstvo istarsk županij, Nadija Žufić Rudan Higijnsko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitt prhran i higijnsko-sanitarni nadzor u djčjm vrtiću Pjrina Vrbanac, Analiza vod za ljudsku potrošnju u djčjm vrtiću i osnovnim školama Djca u djčjm vrtiću, osnovnoš kolci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matij Vlačića Smanjnj prtilosti djc, čistoća objkata, sprčava nj zaraznih bolsti P58/ A5 6 Sufinancira nj psihologa U provdbi Bataglj, Dzi Barbarić Mohorović Prvntivni sistmatski prgldi čtvrogodišnjaka, obavljanj procjn psihomotornog razvoja djc školsk dobi, t prma procjni uključivanj u trtman. Djca s tškoćam a u ponašanj u- čtvrog odišnjaci Otklanjan j tškoća u ponašanj u uz psihosoci jalni trtman 2.2. Ulagati u obrazova nj i poboljša nj obrazovn struktur P33/ T3 Rkonstruk cija zgrad gradskog kina Kulturno obrazovni cntar Labin (projkt) 5. 5., Objavljn postupak javn nabav za odabir izrađivača glavnog projkta Lukšić Dragana Jakovčić Izrada projktn dokumntacij Mlada populacij a koja s žli dodatno obrazova ti u području Vći broj kulturnih događanj a u Labinu i vći broj polaznika Umjtnič k škol 6

7 stanovni ka muzik i plsa P2/ K2 2 P2/ K2 2 P22/ A2 P2/ A2 Ulaganj u sportsku dvoranu OŠ Matij Vlačićaminimalni standard Kapitalna ulaganja osnovnog školstva minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar Financiranj matrijalni h rashoda iznad standarda- Umjtnička škola Matka Brajš Rašana Stipndiran j učnika i studnata Prikupljanj ponuda za izradu prozora na zgradi škol U priprmi troškovnik za nabavu Izrađna ponuda za nabavu Stipndij s rdovno isplaćuju. Novi Edi Juričić i Marija Kadoić Balaško Marija Kadoić Balaško, Miro Alilović, Aln Paliska Mlita Lask Sattrwhit i Marija Kadoić Balaško Bataglj, Izvođnj radova na ugradnji prozora na školskoj zgradi Izvođnj radova na krovu zgrad područn škol Vinž i sanacija stropa u matičnoj školi Nabava klavira i ostal glazbn oprm Odluku donosi gradonačlnik, a natjčaj s objavljuj na stranicama, Učnici osnovn škol Matij Vlačića Labin Učnici osnovn škol Ivo Lola Ribar Učnici umjtničk škol Matko Brajš Rašana Učnici I studnti Zaštita dvoran t povćanj nrgts k učinkovit osti i zadovoljs tvo učnika. Povćnj nrgts k učinkovit osti i zadovoljs tvo učnika Omogućit i kvalittnij pohađanj osnovn škol učnika Pomoć roditljim a u financira 7

8 2.3. Smanjiti nzaposl nost 2.4. Smanjiti isljavanj mladih i obrazova nih P6/ A6 6 P4/ A P33/ K3 8 P52/ A5 4 Informativn a i dukativna potpora Obrazova nj odraslih Djčji vrtić Vinž (novi) I.faza (projkt ) Produžni boravak učnika OŠ MV i OŠ ILR natjčaj objavljuj s u listopadu. Izrada prma potrbi Izrada prma potrbi Priprmljn aa dokumnta cij za odabir izrađivača projkta Prijava roditlja Marija Kadoić Balaško, Marina Brzac, Kristina Faraguna Alk Dragojvić/ Patricija Trković Jasmina Milanović Ružić Lukšić i Irn Smoković Marija Kadoić Balaško i ravnatlji škola t pruzimaju ostali mdiji. Odabir dukacij, dukatora, organizacija prostora, pozivanj zaintrsiranih Odabir dukacij, dukatora, organizacija prostora, pozivanj zaintrsiranih Izrada projktn dokumnatcij Spisak učnika i osiguranj ostalih uvjta za provođnj produžnog boravka Poduztn ici, obrtnici, OPG-i, fizičk osob svih dobnih skupina Djca prdškols kog uzrasa sa područja i susjdnih općina i svi zaposlni ci Učnici prvog, drugog i trćg razrda osnovn škol nju učnika I studnat a Bsplatn o stjcanj novih znanja i informacij a Prkvalifi kacij, doškolov anja, stjcanj novih znanja Svoj djci osiguran upis u vrtić Sigurnost učnika mlađih uzrasta. 8

9 2.5. Povćati socijalnu uključivo st građana P52/ A5 6 P56/ A5 2 Pomoćnici u nastavi za djcu s posbnim potrbama Socijalna zaštita starijih, bolsnih i nmoćnih osoba Projkt u ralizaciji U provdbi Kristina Faraguna, Robrt Mohorović prdstavni ci OŠ Bataglj, Marina Brzac, Gracijana Klapčić, domari u Klubovima umirovljni ka: Pro Sprčić, Mihal Drmlj, Fatima Bojkić i Mirla Ššlj, mdicinsk sstr: Mladnka Rošić i Gordana Šimc, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijla Pomoć u nastavi djci s posbnim potrbama Usluga zdravstvn njg u kući korisnika iznad ugovornih limita HZZOa, razni oblici pomoći osobama u tškim matrijalnim situacijama i zdravstvnim problmima, mjrnj tlaka i kontrola šćra u krvi, provođnj slobodnog vrmna u Klubovima umirovljnika Učnici osnovnih škola sa posbni m potrbam a. Osob trć životn dobi, nmoćn osob, umirovlj nici i domaćic starij od 6 godina života Omogućit i kvalittnij pohađanj osnovn škol učnika sa posbni m potrbam a Kvalitta n i aktivan život osoba trć životn dobi, pružna usluga pacijnti ma u trminaln oj fazi bolsti, prvncij a zdravlja, nadstand ard socijalnih usluga 9

10 Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčla Muškardin i Borislav Prajz. P56/ A5 4 P56/ A5 8 Socijalna zaštita osoba s invaliditto m Dnvni cntar za rhabilitacij u Vruda Pula U provdbi U provdbi Bataglj, Gracijana Klpačić Bataglj, Lortta Morosin Plaćanj troškova prijvoza u ustanovu, sufinanciranj nabavk ortopdskih pomagala Sufinanciranj rdovn djlatnosti i programa ustanov Djca s utvrđni m invaliditt om ili nkim oblikom tškoća u trtmanu Dnvnog cntra za rhabilita ciju Vruda Pula, djca korisnici ortopds kih pomagal a Djca s utvrđni m invaliditt om ili nkim oblikom tškoća u trtmanu Dnvnog cntra za rhabilita ciju Unaprđ nj zdravlja Rhabilit acija djc, uključiva nj u trtman

11 Vruda Pula P33/ K3 Dom za starij osob Izrađn idjni projkt Lukšić Dino Šumbrac Bataglj Izrada projktn dokumntacij, ishođnj građvinsk dozvol i izgradnja Osob starij životn dobi koj nisu u mogućno sti brinuti s o sbi Podizanj kvalitt života osobama starij životn dobi 2.6. Razvijati sport i povćati uključiva nj građana u sportsk aktivnost i P33/ K32 9 P33/ K32 Natkrivanj otvornog boćarskog igrališta Rkonstruk cija gradskog stadiona (projkt ) Započlo izvršnj u dijlu nabav i postavljanj a privrmn montažn građvin za natkrivanj boćališta U tijku j izrada glavnog projkta Dalibor Zupičić (LABIN 2 d.o.o. Labin) Lukšić I Lukšić I Dalibor Zupičić (LABIN 2 d.o.o. Labin) Izvođnj radova natkrivanja boćališta privrmnom montažnom građvinom i oprmanj ist Izrada projktn dokumnatcij Sportaši i ostali građani i Labinštin Sv dobn skupin NK Rudar, atltičari I drugi rkrativ ci sa područja Vći broj mladih koji ć odabrati boćanj kao sport kojim s žli bavati i vći broj korisnika građana rkrativ aca u Labinu Kvalittnij i rzultati nogomt aša i atltičara t povćanj broja rkrativ aca

12 P33/ K32 8 Sportska igrališta kod OŠ Matija Vlačić Labin (radovi).. / Lukšić I Dalibor Zupičić (LABIN 2 d.o.o. Labin) Postavljanj potrbnog osvjtljnja za noćno korištnj travnatog igrališta Školska djca i drugi sportaši sa područja Bolji uvjti za sportsk aktivnosti mladih t bolji rzultati svih dobnih skupina iz NK Rudar Stratški cilj 3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG PROSTOROM I RESURSIMA UPRAVLJANJA 3.. Osigurati visok kološk standard putm komunaln oprmljn osti gradskog područja P3/ K3 2 Otkup zmljišta potrbnog za izgradnju infrastruktur (komunaln i društvn) Kontinuiran o tijkom godin s provod postupci otkupa pojdinih nkrtnina Valntina Sinčić Vrtnar Sklapanj kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zmljišta za rkonstrukciju cst Ripnda- Gornji rabac Grad Labin radi ishođnja potrbnih odobrnja za gradnju odrđn komunaln i/ili društvn infrastrukt ur Ishođna odobrnj a za gradnju odrđn komunal n i/ili društvn infrastruk tur 2

13 K3 6 Projkti csta i ostal infrastruktur u zonama izgradnj.... Kontinuiran o tijkom godin Dino Šumbrac Izrada projktn dokumnatcij ovisno o porbama u pojdinim zonama izgradnj Vća kvalitta komunal n oprmlj nosti pojdinih naslja K32 9 K3 Park Pinta (projkt) Obilaznica starogradsk jzgr - Zapadna obilaznica Izrađn projkt sanacij gradskog parka Pinta Izrađn idjni projkt za dionicu Tonci - Prsika Lukšić Donald Blašković Dino Šumbrac Obnova zlnih nasada, pjšačkih površina i suhozida sukladno projktnoj dokumntaciji i troškovniku Izrada idjnog projkta sukladno utvrđnom projktnom zadatku za cijlu dionicu Korisnici svi građani i posljtilji Projkt j osnova Upravnom odjlu za nastavak slijdćih faza priprm ovog projkta Saniran Park Pinta kao dio zaštićn og kulturnog dobra starogra dska jzgra i vć zadovoljs tvo posjtitlj a Izrađni idjni projkt 3

14 K33 K32 3 Parkirališta u Rapcu Rkonstruk cija cst Ripnda - Rabac - NC 5 (projkt i radovi) Izrađna potrbna projktna dokumntac ija Ishođna lokacijska dozvola i izrađn glavni projkt Dino Šumbrac Danijl Žužić Lukšić, Dino Šumbrac Izvođnj radova sukladno projktnoj dokumntaciji i odobrnom troškovniku Izrada parclacijskog laborata, rjšavanj imovinskopravnih odnosa, ishođnj građvinsk dozvol i izvođnj radova za ralizaciju, a obilaznicu nakon izgradnj koristit ć svi ono kojima ć ona biti potrbna radi dolaska do odrđn dstinacij grada i svi drugi posjtitlji turističkog naslja rabac i svi ostali posjtitlji Rapca kao turističk dstinacij Vća kvalitta života i urban urđnos ti naslja Vća kvalitta života posbno za stanovni k naslja Rabac t vć zadovoljs tvo turističkih gostiju posbno u ocjni Rapca kao 4

15 turističk dstinacij K3 24 K32 5 Rudarska ulica sa spojm sa ulicom Zlnic - NC (radovi) Ulica Slobod u Labinu - nrazvrstan a csta NC 24 ( radovi) Izrađna sva potrbna dokumnatc ija Ishođna građvinska dozvola za promtnicu sa pripadajućo m infrastruktur om Lukšić, Dino Šumbrac Dino Šumbrac Izvođnj radova na urđnju postojćg parkirališta Izvođnj radova na izgradnji ulic/promtnic Svi građani posjtitlji Podlabina Vlasnici novih stanova koji ć s graditi u toj zoni Vća kvalitta života u gradu i osiguran vći broj parkirališ nih mjsta u gradu Izgradnja novih stambni h građvin a u zoni sa kvalittni m stanovim a K3 2 Infrastruktur a u starogradsk oj jzgri i popločnj partrnih površina (projkt ) 3. Izrađn idjni projkt Lukšić, Dino Šumbrac Ishođnj lokacijsk dozvol i izrada, Labinštin i svi drugi posjtitlji staroga grada i južnog dijla Labinštin Vća kvalitta života t kvalitta kolnog i pjšačko g promta 5

16 3.2. Poboljšati infrastruk turnu oprmljn ost ruralnih područja P43/ K4 2 P63/ K6 3 P43/ K4 2 K32 6 Nabava oprm za urđnj djčjg igrališta u naslju Ripnda Kras Pjšačka staza Omladinska - Opatijska Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu Kaplica - rkonstrukci ja nrazvrstan cst NC 44.. ( radovi) , , Izrađn troškovnik. U izradi Izrađn glavni projkt Radovi su u tijku Donad Blaškovi, Danijl Žužić Donald Blašković, Danijl Žužić Donad Blaškovi, Danijl Žužić Lukšić, Dino Šumbrac Izvođnj radova u skladu s troškovnikom Pjšačka staza Omladinska - Opatijska Izgradnja i urđnj sukladno projktu Završtak radova, ishođnj uporabn dozvol i stavljanj raskrižja u uporabu i turisti i posjtitlji i turisti grada, a posbno stanovnici ovog dijla naslja Kaplic t svi drugi korisnici koji korist ovu promtnic Unaprđ nj kvalitt života stanovni ka posbno mlađ populacij Unaprđ nj kvalitt života stanovni ka građana i posjtitlj a Unaprđ nj kvalitt života stanovni ka i turista Vća kvalitta života u naslju 6

17 u za dolazak do svoj dstinacij 3.3. Povćati fikasnos t upravljanj a održivim razvojm 3.4. Valorizirat i i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastruk turu za kulturn potrb P3/ K3 P33/ K3 5 P33/ T32 Izrada dokumnat a prostornog urđnja Rkonstruk cija i sanacija rudarskih kupatla, topl vz i šohta u sklopu rudarskog komplksa Pijacal (projkt i radovi) Projkt Min Tour U izradi Izrađna j dopuna Konzrvator skog laborata za šoht, izrađn j glavni projkt sanacij šohta Projkt j sufinanciran iz Programa prkogranič n suradnj INTERREG SI RH Lukšić, Irina Blušić Maggi Lukšić, Irina Blušić Maggi Od stran : Alk Dragojvić Robrt Mohorovic Lukšić, Irina Blušić Maggi Izrada prostornih planova I pratćih stručnih podloga Priprma potrbn dokumntacij za izradu glavnog projkta za rudarska kupatila i podzmni dio Provdba projkta s odvija sukladno uvjtima utvrđnim Ugovorom koji rgulira obvz svih partnra u projktu i svi drugi zaintrsir ani za gradnju na području, Labinštin, turisti i svi drugi posjtitlji ovakovg tipa kulturn ponud, Labinštin, turisti i svi drugi posjtitlji ovakovg tipa kulturn ponud Vća kvalitta u upravljan ju prostoro m Očuvana industrijs ka baština, vći broj turističkih posjtitlj a, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji Očuvana industrijs ka baština, vći broj turističkih posjtitlj a, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji 7

18 3.5. Jačati kapacitt organizac ija civilnog društva i civiln zaštit P33/ K3 4 K32 3 P3/ A P56/ A5 8 Rkonstruk cija zgrad Malog kazališta i sjdišta Zajdnic Talijana Labin (radovi) Spomnik rudaru borcu Civilna zaštia Programi udruga i ustanova u području socijaln skrbi ,,, Radovi u tijku Izrađn projkt Izrada planskih dokumnta prma zakonskim odrdbama Sufinancira nj programa i projkata udruga tmljm raspisanog Javnog natjčaja za dodjlu srdstva Lukšić Dino Šumbrac Lukšić Dino Šumbrac Lorta Blašković Bataglj, članovi Povjrnstv a za provjru administrati vnih uvjta natjčaja, članovi Povjrnstv Radovi s izvod putm odabranog izvođača radova u postupku jdnostavn nabav Odabir izvođača radova i itzvođnj radova sukladno osiguranim srdstvima Izbor izrađivača, dostava potrbn dokumntacij i podataka izrađivaču Raspisivanj natjčaja, provjra administrativnih uvjta, postupak ocjnjivanja, donošnj odluk o dodjli srdstava, potpisivanj ugovora, Svi građani i posjtitlji Svi građani i posjtitlji Postrojb civiln zaštit, svi sudionici sustava civiln zaštit Članovi organizaci ja civilnog društva, građani (djca, osob s invaliditt om i Vći broj kulturnih događanj a u Malom kazalištu i vć zadovoljs tvo svih korisnika Vća kvalitta urđnos ti javnih prostora i vć zadovoljs tvo građana i posjtitlj a Izrađni planski dokumn ti t izvršna zakonsk a obvza Zadovolj nj javnih potrba građana 8

19 P59/ A5 Financiranj udruga građana organizacija ma civilnog društva Sufinancira nj programa i projkata udruga tmljm raspisanog Javnog natjčaja za dodjlu srdstva organizacija ma civilnog društva a za ocjnjivanj prijava, osob ovlaštn za zastupanj udruga kojima su odobrn potpor Bataglj, članovi Povjrnstv a za provjru administrati vnih uvjta natjčaja, članovi Povjrnstv a za ocjnjivanj prijava, osob ovlaštn za zastupanj udruga kojima su odobrn potpor praćnj provdb i izvršnja programa, dostav izvjštaja o provdbi Raspisivanj natjčaja, provjra administrativnih uvjta, postupak ocjnjivanja, donošnj odluk o dodjli srdstava, potpisivanj ugovora, praćnj provdb i izvršnja programa, dostav izvjštaja o provdbi intlktual nim tškoćam a, osob trć životn dobi, bolsni i nmoćni, bivši ovisnici o alkoholu) Članovi organizaci ja civilnog društva, građani (djca, mladi, umirovljn ici i napuštn i nzbrinut životinj) Zadovolj nj javnih potrba građana 9

20 4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI 4.. Razvijati matrijaln u i nmatrij alnu vrijdnost kulturn baštin P54/ A5 4 Brndiranj Praktična ralizacija na projktu obijžavanj a 5. obljtnic rođnja Matij Vlačića Ilirika Izrada prma potrbi aktivnosti Bataglj, Lordana Ružić Modrušan Promotivn i organizacijsk aktivnosti, branding i umržavanj Lokalno stanovništ vo sv dobn sk., posjtitlji,obrazovn ustanov i institucij Očuvanj matrijal n i nmatr ijaln kulturn baštin 4.2. Razvijati multikultu ralizma P4/ A P4/ A P4 A Vijća nacionalnih manjina Izrada prma potrbi aktivnosti Pročlnik/ca Status proračunskih korisnika (podmirivanj računa, kontrola financijskih izvjštaja Vijća nacionalni h manjina Razvija nj multikult uralizma na područj u III. Proračunom za 29. godinu planirana su financijska srdstva za provdbu razvojnih programa utvrđnih ovim Planom čim s osigurava sustavno planiranj i ostvarnj ciljva i prioritta u okviru stratških smjrnica za razvoj do 22. godin. IV. Praćnj izvršnja planiranih razvojnih programa i ostvarnj utvrđnih ciljva vršit ć s kontinuirano tijkom godin i utvrđivati kroz godišnj izvršnj Proračuna u svmu u skladu sa očkivanim načinom ostvarnja, dosljdnošću i pokazatljima učinka tih ciljva dfiniranim Stratgijom razvoja grada

21 Ovaj Plan stupa na snagu. sijčnja 29. godin i objavljuj s u Službnim novinama. V. PREDSJEDNICA Gradskog vijća Eni Modrušan 2

22 OBRAZLOŽENJE I. PRAVNI TEMELJ Statut ( Službn novin broj 9/9., 9/ lktorirani tkst, 8/3.i 3/6.) Stratgija razvoja ( Službn novin broj /6.). II. PITANJA KOJA SE REGULIRAJU AKTOM Zakonom o proračunu ( Narodn novin br. 87/8., 36/2. i 5/5.) j propisano j da s uz Proračun jdinic lokaln samouprav (JLS), kao zasban dokumnt donosi Plan razvojnih programa za trogodišnj razdoblj. Sukladno Zakonu o proračunu, Plan razvojnih programa sadrži ciljv i prioritt razvoja JLS povzan s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Člankom 33. Zakona o proračunu propisano j da s izrada plana razvojnih programa tmlji na stratškim dokumntima koji su namijnjni razvoju JLS. Plan razvojnih programa kao stratško-planski dokumnt prdstavlja podlogu za povzivanj svih stratških dokumnata JLS. Planovi razvojnih programa važni su i u kontkstu priprma JLS za korištnj srdstava iz fondova EU iz razloga što programi i projkti koji s planiraju financirati iz EU fondova moraju imati vzu sa stratškim ciljvima i priorittima JLS t moraju biti u skladu i sa nacionalnim stratškim ciljvima i priorittima. Plan implmntacij razvojnih programa j jdnogodišnji akcijski plan koji proizlazi iz Stratgij razvoja za razdoblj godinu. U Planu implmntacij, projkti, koji su sastavni dio Plana, sadrž informacij koj omogućavaju započinjanj njihov ralizacij tj. sadržavaju podatk o voditlju projkta i nadlžnim osobama, okvirnom proračunu, projktnim aktivnostima, statusu dokumntacij, statusu proračunskih srdstava osiguranih za ralizaciju i očkivanim rzultatima. Plan implmntacij razvojnih programa sadrži dtaljn podatk o svakom projktu, kao što su: troškovi projkta, planirani izvori financiranja, osob odgovorn za provođnj projkata, način provođnja, korisnici, očkivani rzultati i pokazatlji izvršnja. Jdnogodišnji Plan implmntacij pokazuj ažurnost i aktivno provođnj Stratgij razvoja. Plan implmntacij s ažurira i modificira svak godin u svrhu planiranja provođnja samo onih projkata za koj postoj srdstva t za koj s planiraju sudjlovanja na natjčajima. Izrađni Plan razvojnih programa za 29. godinu sa projkcijom za 22. i 22. godinu i Plan implmntacij razvojnih programa za 29. godinu objdinjuj plan razvojnih programa i plan implmntacij razvojnih programa u jdan jdinstvni dokumnt koji obuhvaća sv nophodn lmnt za ralizaciju i praćnj ralizacij aktualnih programa t njihovu projkciju u budućm razdoblju. 22

23 III. UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA LABINA Proračunom za 29. godinu planirana su financijska srdstva za provdbu razvojnih programa utvrđnih ovim Planom čim s osigurava sustavno planiranj i ostvarnj ciljva i prioritta u okviru stratških smjrnica za razvoj do 22. godin. Praćnj izvršnja planiranih razvojnih programa i ostvarnj utvrđnih ciljva vršit ć s kontinuirano tijkom godin i utvrđivati kroz godišnj izvršnj Proračuna u svmu u skladu sa očkivanim načinom ostvarnja, dosljdnošću i pokazatljima učinka tih ciljva dfiniranim Stratgijom razvoja grada GRADONAČELNIK Valtr Glavičić,v.r. Izradil:Marija Kadoić Balaško,v.r. Patricija Trković,v.r. 23