P R E S U D A. p r e s u d i o j e. Prijavljeni M. E. d.o.o., Z., OIB:, OSLOBAĐA SE ODGOVORNOSTI

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "P R E S U D A. p r e s u d i o j e. Prijavljeni M. E. d.o.o., Z., OIB:, OSLOBAĐA SE ODGOVORNOSTI"

Транскрипт

1 Broj: P-I-48/15 P R E S U D A Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: Sud), u vijeću sastavljenom od sudaca Darka Župančića, kao predsjednika vijeća, te Branke Andrassy i Vladimira Njegovana kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničarke Nataše Cigetić, povodom prijave prijavitelja Z. N. iz Z., OIB:, protiv prijavljenog M. E. d.o.o., Z., OIB:, radi povrede pravila morala (dobrih poslovnih običaja), nakon održane i zaključene glavne rasprave u prisutnosti prijavitelja Z. N. osobno, te odgovorne osobe prijavljenog D. J., u sjednici vijeća 04. ožujka godine p r e s u d i o j e Prijavljeni M. E. d.o.o., Z., OIB:, OSLOBAĐA SE ODGOVORNOSTI da bi počinio povredu pravila morala (dobrih poslovnih običaja) iz članka 5. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori namjernim zaključivanjem nejasnog i nepotpunog ugovora u prometu robe i usluge, svjesnim postupanjem čineći drugima štetu, te svjesnim i namjernim postupanjem ne ispunjajući ugovorne obveze. Obrazloženje Podnositelj prijave Z. N. (dalje: prijavitelj) je Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori podnio prijavu protiv prijavljenog M. E. d.o.o., radi povrede pravila morala (dobrih poslovnih običaja) u kojoj navodi da je prijavljeni ne poštujući odredbe ugovora o isporuci i ugradnji br. (kao i ugovora br. ) od 14. svibnja godine i ponude br. (kao i ) od 07. svibnja godine prouzročio namjerno zaključivanje nejasnog i nepotpunog ugovora u prometu robe i usluge, svjesno je postupio čineći drugima štetu, i svjesno i namjerno je postupio ne ispunjajući ugovorne obveze. U prijavi navodi da se tvrtka M. E. nasilno ponaša koristeći neznanje suvlasnika korisnika, Ugovorom koji nije stupio na snagu obzirom da nije potpisan od strane Upravitelja ZH GSKG, već samo od M. E. kao davatelja usluge i korisnika J. B. (predstavnika suvlasnika). Tvrtka M. E. je dana 08. lipnja godine pristupila ugradnji termostatskih ventila u stanu obitelji N. u 9 sati i završili oko 10,15 sati. Radove je izvršila tvrtka I., te je nakon obavljenih radova predstavnik tvrtke I. uručio mapu M. E. sa slijedećom dokumentacijom ugovor o isporuci i ugradnji br.... od 14. svibnja godine, ponuda br. od 07. svibnja godine, obavijest o izvođenju radova i cjenik dodatnih radova. Prema Ponudi br., redni broj 7, za stavku pod 1. sklapa se ugovor sa svakim vlasnikom stana posebno, uz mogućnost plaćanja na rate putem kartice. Predstavnik I. tražio je potpis od prijavitelja na izdatnici, da su ugrađeni termostatski ventili. Odbio je potpisati izdatnicu, tražeći da istu potpiše potpisnik ugovaratelj u ime suvlasnika, gđa J. B., a da će on dodatno na izdatnici

2 potpisati uz napomenu da predmetni uručeni Ugovor kao i ponuda nisu pravno valjani obzirom na Članak 14. Ugovora. Iz predmetne uručene dokumentaciju zaključuje da nema trećeg potpisnika Ugovora Upravitelja G. d.o.o., da temeljem čl. 14. Ugovora, ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana i da nema Ugovora sa svakim suvlasnikom stana u vezi stavke 1. Ponude od 07. svibnja godine, što sve ukazuje da se želi pod parolom sve brže uraditi na štetu suvlasnika vlasnika stanova, osobito cijene i plaćanje s naslova pričuve - a ugovor nije na snazi. Predmetni ugovor i ponuda uručeni su nakon ugradnje razdjelnika putem tvrtke I., a ne direktno od ugovarača M. E., samo radi toga da se sakrije da ugovor nije potpisan od strane ZH G. Upraviteljem zgrade. Na dan kada je u stanu prijavitelja trebalo ugraditi razdjelnike topline (četvrtak) u stan su pristupili predstavnik M. E. gospodin T. J. i predstavnik I. m. d.o.o. M. R., te je nakon razgovora od sat vremena utvrđeno da tvrtka I. m. nisu nikada vidjeli Ugovor br. kao i ponudu br., koja je sastavni dio Ugovora, da M. E. nije pripremila Ugovor iz točke 7. temeljem ponude br., a u vezi točke 1. ponude i da Upravitelj G. nije potpisao Ugovor. Na prijedlog prijavitelja da I. m. d.o.o. izvrše ugradnju toplinskih razdjelnika uz potpis, na izdatnici, gđe J. B., koja je sve ugovarala, a da isto tako uz pisani dodatak izvrše ugradnju razdjelnika, g. T. J. je rekao da ugrade li razdjelnike da ih za to neće platiti, te daljnji razgovor nije htio nastaviti dok je g. M. R. došao nakon sata sa prijedlogom da će se javiti za nekoliko dana kako bi nastavili sa ugradnjom razdjelnika. Obavijest o plaćanju ugradnje termostatskih ventila i razdjelnika nije u skladu sklopljenog ugovora, koji nije pravno valjan radi čl. 14., kao i članaka 4., 5. i 8., te smatra da se želi naplatiti radove i opremu bez odgovornosti o ispravnosti, ali isto tako i načinu očitavanja isporučene toplinske energije prema H.- u T. Obzirom na činjenice i priloženu dokumentaciju smatra da se M. E. neprofesionalno ponaša na štetu građana korisnika i predlaže da se prijavljenom izrekne mjera javne opomene uz objavljivanje u tisku i na Web stranici Hrvatske gospodarske komore. Prijavljeni je u odgovoru na prijavu naveo da u potpunosti ne prihvaća navode prijavitelja o povredi pravila morala. Sud je proveo dokaze: izvršen je uvid u Ugovor o isporuci i ugradnji br. od dana 14. svibnja godine (list spisa), Ponudu br. od 07. svibnja godine (list spisa), Ugovor o isporuci i ugradnji br. od 14. svibnja godine (list spisa), Ponudu broj od 07. svibnja godine (list spisa), dopis prijavitelja od 08. lipnja godine (list spisa), korespondenciju prijavitelja i J. B. (list 7-9 spisa), Odgovor na zahtjev za suglasnost H. T. d.o.o. od 20. travnja godine (list 4-6 spisa), obavijest stanarima (list 3 spisa), reklamacija na sistem naplate izvedenih radova u stanovima (list 2 spisa), dopis prijavitelja od 17. srpnja godine (list spisa), dopis prijavitelja od 09. srpnja godine (list spisa), dopis prijavitelja od 02. srpnja godine (list spisa), dopis prijavitelja od 01. srpnja godine (list spisa), dopis G. prijavitelju od 08. srpnja godine (list 61 spisa), dopis H. T. prijavitelju od 10. lipnja godine (list 62 spisa), dopis prijavitelja od 09. srpnja godine (list spisa), ugovor sklopljen sa I. J. dana 26. kolovoza godine (list 111 spisa), Odluku predstavnika stanara od 11. veljače godine (list 134 spisa), obavijest o izvođenju radova (list 169 spisa), proveden je dokaz saslušanjem svjedoka K. J., Ž. P. (list spisa), J. B. (list spisa), B. R., M. R. i T. J., te dokaz saslušanjem stranaka (list spisa), pa je na temelju tako provedenih dokaza, sukladno čl. 8. Zakona o parničnom postupku (dalje ZPP,»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/2001., 117/2003., 88/2005., 2/2007., 84/2008., 96/2008., 123/2008., 57/ /2011. pročišćeni tekst, 25/2013., 28/2013. i 89/2014.), a u vezi s čl. 8. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 66/2006., 114/2006, 129/2007 i 8/2008) odlučio kao u izreci presude iz razloga kako slijedi. Uvidom u Ugovor o isporuci i ugradnji br. od 14. svibnja godine utvrđeno je da su u istome kao ugovorne strane navedene M. E. d.o.o. zastupan po direktoru D. J. (u

3 nastavku teksta: Davatelj usluge), G. (u nastavku teksta: Upravitelj) i J. B., predstavnik suvlasnika, u ime suvlasnika stambene zgrade Z. (u nastavku teksta: Korisnik). Ugovor se odnosi na ugradnju razdjelnika topline, termostatskih ventila, balansiranje sustava, frekventne pumpe, puštanje u rad i očitanje potrošnje toplinske energije. Pod obvezama ugovornih strana (članak 4.) navedeno je da će isporuku i ugradnju Sustava koji je predmet ovog Ugovora izvršiti Davatelj usluge sukladno Ponudi broj od 07. svibnja godine, a koja je sastavni dio ugovora. Nakon ugradnje opreme, davatelj usluge Korisniku će uručiti na potpis otpremnu dokumentaciju o izvedenim radovima. Potpisom otpremne dokumentacije iz st. 2. ovog članka i puštanjem Sustava u probni rad Korisnik potvrđuje primitak ugrađene opreme, te izvršavanje radova sukladno ponudi iz st. 1. ovog članka. Korisnik se obvezuje djelatnicima Davatelja usluge kao i osobama koje je isti angažirao u izvršenu svoje obveze iz ovog ugovora, omogućiti neometan pristup mjestu ugradnje i očitanja opreme. Korisnik se obvezuje, po završenoj ugradnji opreme u skladu s ponudom iz čl. 4. ovog Ugovora potpisati izjavu o izvedenim radovima i time preuzeti opremu. Za izvršene radove i ugrađenu opremu Korisnik se obvezuje Davatelju usluge isplatiti cijenu u iznosu i na način naveden u članku 8. Ugovora. U ugovoru je navedeno i jamstvo za ispravnost proizvoda, te je navedeno da jamstvo za razdjelnika topline iznosi 10 godina, a jamstvo za termostatske ventile je 5 godina. Člankom 14. ugovora navedeno je da je isti sastavljen u 3 primjerka, te po 1. za svaku ugovornu stranu, a stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana. Ugovor je potpisan od strane M. E. d.o.o. po direktoru D. J. i Predstavnika suvlasnika stambene zgrade, Z. J. B. Ugovor nije potpisan od strane upravitelja G.. Uvidom u ponudu br od 07. svibnja godine utvrđeno je da se ista odnosi na Stambenu zgradu, Z., te da se pod rednim br. 1. navodi radijatorski komplet za stanove (termostatski ventil, termostatska glava, prigušni ventil, razdjelni topline) u količini od 233 kompleta, sa jediničnom cijenom od 488,00 kuna, što ukupno za zgradu iznosi ,00 kuna. U ponudi je navedeno da se ugovor za očitavanje razdjelnika topline sklapa sa firmom I. m. d.o.o., da će se raditi mjesečno, cijena očitanja iznosi 20,00 kn + PDV po radijatoru za cijelu sezonu grijanja. Cijena je određena na bazi 6-8 očitanja u sezoni grijanja i vezna je uz tečaj EUR na dan godine. Dostava podataka firmi koja ispostavlja račun za grijanje u elektroničkom obliku. Uređaji su sukladni sa normom HRN EN 834:2003. U ponudi je navedeno pod rbr. 7. da se za stavku 1. Sklapa ugovor sa svakim vlasnikom stana posebno, uz mogućnost plaćanja na rate putem kartica (12+). Ponudom je obuhvaćen i komplet za ugradnju armature za balansiranje pojedine dionice (vertikale) sustava sa cijenom kompleta od ,66 kuna, a iz Ugovora br. vidljivo je prema čl. 8. da bi navedeni iznos trebao biti plaćen iz pričuve stambene zgrade. Ugovor o isporuci i ugradnji br. i ponuda br. od 07. svibnja godine identični su prednje navedenom samo što su kao ugovorne strane kao korisnici navedeni predstavnici suvlasnika, u ime suvlasnika stambene zgrade do, u Z., koji su i potpisali ugovor i ponudu. Vijeće smatra da prijavitelj pogrješno smatra da predmetni ugovori nisu stupili na snagu, obzirom na odredbu čl. 14. Ugovora da stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana. Time što je kao jedna ugovorna strana naveden upravitelj G., ne znači da ugovor nije nastao između osoba koje su potpisale Ugovor. Naime iz samih ponuda br. i, sklopljenih ugovora, kao i iskaza predstavnika prijavljenog D. J. razvidno je da su ponudom bile obuhvaćeni i balas ventili i frekventne pumpe, te da je plaćanje navedenog trebalo ići iz zajedničke pričuve, a iz iskaza svjedoka J. B., jasno proizlazi da se kasnije od toga odustalo. Obzirom da je plaćanje navedenog bilo predviđeno iz zajedničke pričuve, jasno je da je zbog navedenog kao ugovorna strana naveden i upravitelj G. d.o.o., no kako se odustalo od strane suvlasnika, prema iskazu svjedoka J. B. od ugradnje balas ventila i frekventne pumpe od strane prijavljenog, to potpis upravitelja na predmetnim Ugovorima o isporuci i ugradnji br. i

4 nije bio niti nužan, jer istim ugovorom upravitelj ne preuzima nikakve obaveze. Prava i obveze koje proizlaze iz predmetnih ugovora o isporuci i ugradnji odnose se na ugovorne strane M. E. d.o.o. kao davatelja usluge i suvlasnike stambene zgrade kao korisnika, u čije ime je ugovor potpisala predstavnica suvlasnika J. B. U ovom postupku nije bila dužnost suda utvrditi da li je ovlaštena predstavnica suvlasnika J. B. imala dovoljan broj potpisa suvlasnika za potpis predmetnog Ugovora o isporuci i ugradnji br. i da li je ista pravovremeno obavještavala suvlasnike o potpisanim ugovorima i prihvaćenim ponudama. Prijavitelj pogrješno smatra da je J. B. bila jedini korisnik prema sklopljenom Ugovoru o isporuci i ugradnji, već su u Ugovoru kao korisnik navedeni suvlasnici stambene zgrade (što podrazumijeva i prijavitelja), koji su bili zastupani po predstavniku suvlasnika. Vijeće ne nalazi osnovanim navode prijavitelja da je prijavljeni prouzročio namjerno zaključivanje nejasnog i nepotpunog ugovora o prometu robe i usluga. Prijavljeni je istaknuo ponudu koja je bila prihvaćena od strane predstavnika suvlasnika, te je sukladno prihvaćenoj ponudi sastavljen Ugovor o isporuci i ugradnji. Za sadržaj ugovora odgovorne su ugovorne strane, jer je sadržaj ugovora plod volja ugovornih strana. Sam sadržaj ugovora vijeće ne nalazi nejasnim jer sadrži obveze ugovornih strana, obračun troškova, odredbe o dogovoru oko ugradnje i raskidu ugovora, te odredbe o jamstvu za ispravnost proizvoda. Svaka ugovorna strana mogla je ukoliko je smatrala da ugovor mora sadržavati još neke odredbe tražiti da se ugovor dopuni sa tim odredbama. Tako je iz ugovora i ponude koja je sastavni dio ugovora jasno razvidna i pojedinačna cijena radijatorskog kompleta (koji se sastoji od termostatskog ventila, termostatske glave, prigušnog ventila i razdjelnika topline) iznosi 448,00 kuna bez PDV-a, a isto tako je iz ugovora razvidno da je dano jamstvo za ispravnost proizvoda i to za razdjelnike topline 10 godina, a za termostatske ventile 5 godina, zbog čega nisu prihvaćeni navodi predlagatelja da prijavljeni želi naplatiti radove i opremu bez odgovornosti o ispravnosti. Sud nije prihvatio navode prijavitelja da je prijavljeni svjesno postupao čineći drugima štetu, obzirom da iz njegovog iskaza proizlazi da mu nije poznato da bi u ugradnji nekome bila počinjena kakva šteta, a o istome nisu imali saznanja niti saslušani svjedoci K. J., Ž. P., J. B., B. R., M. R. i T. J., iz čijih iskaza proizlazi da su termostatski ventili i razdjelnici topline u samoj zgradi u Z. ugrađeni u 50 stanova. Prijavitelj smatra da je šteta napravljena u tome što sustav za centralno grijanje nije u funkciji, čuje se fućkanje, prelijevanje vode unutar sustava, o čemu je izvršena i intervencija od strane firme D. Ukoliko su se nakon ugradnje termostatskih ventila pojavili kvarovi ili nedostaci na ugrađenim ventilima, prijavitelj je o istome sukladno čl. 5. Ugovora o isporuci i ugradnji trebao obavijestiti prijavljenog, kako bi isti pristupio uklanjaju nedostatka ukoliko isti postoje, a prijavitelj nije dostavio dokaz da je tako postupio. Da li se prijavljeni nalazi na listi sposobnih izvoditelja upravitelja G. nije relevantno za ovaj postupak, već je sukladno sklopljenom ugovoru otklanjanje nedostatka u vidu prolijevanja vode unutar sustava prijavitelj trebao tražiti od prijavljenog. Sud također nije našao osnovanim navode u prijavi da bi prijavljeni svjesno i namjerno postupio ne ispunjajući ugovorne obveze, već nalazi utvrđenim da je upravo prijavitelj svojim postupcima uzrokovao da u njegovom stanu nisu ugrađeni razdjelnici topline, a nakon što su ugrađeni termostatski ventili. Naime, iz iskaza samog prijavitelja, a što proizlazi i iz iskaza svjedoka T. J., M. R. i direktora prijavljenog D. J., utvrđeno je da isti nakon ugradnje termostatskih ventila nije želio potpisati izdatnicu o tome što je ugrađeno smatrajući da isto treba potpisati J. B. kao navedeni korisnik u Ugovoru o isporuci i ugradnji. Kao što je navedeno prijavitelj pogrješno smatra da je J. B. korisnik prema sklopljenom Ugovoru, već se prema Ugovoru korisnicima smatraju suvlasnici stambene zgrade u Z., a J. B. je samo kao predstavnik stanara potpisnik navedenog Ugovora u ime i u korist svih suvlasnika. Predmet ovog postupka je da li je prijavljeni počinio povredu pravila morala (dobrih poslovnih običaja), a ne i to da li je u postupanju predstavnika stanara bilo propusta, te da li je isti održavao sastanke

5 sa stanarima vezano za ugradnju razdjelnika i termostatskih ventila i na koji način je odabran prijavljeni kao izvođač radova na ugradnji navedenog. Već je ranije navedeno i da je prijavitelj pogrješno smatrao da predmetni Ugovor o isporuci i ugradnji nije stupio na snagu, jer je isti potpisan od strane prijavljenog kao davatelja usluge i suvlasnika stambene zgrade u Z.,, koji su bili zastupani po predstavniku suvlasnika J. B. Kao što je navedeno potpis upravitelja G. d.o.o. nije bio niti potreban jer isti Ugovorom nije preuzeo nikakve obveze, dok s druge strane su obveze preuzeli suvlasnici i davatelj usluge prema suvlasnicima kao korisnicima. Obveza je suvlasnika kao korisnika, sukladno čl. 4. i 5. Ugovora o isporuci i ugradnji, bila da nakon završene ugradnje opreme u skladu s čl. 4. Ugovora potpisati izjavu o izvedenim radovima i time preuzeti ugrađenu opremu. Prema odredbi čl. 9. Zakona o obveznim odnosima (ZOO-a,»Narodne novine«, br. 35/2005., 41/2008., 125/2011. i 78/2015.) sudionici u obveznim odnosima dužni su ispuniti svoju obvezu i odgovorni su za njeno ispunjenje. Nadalje, prema čl. 10. st. 3. ZOO-a sudionik u obveznom odnosu dužan je u ostvarivanju svog prava suzdržati se od postupka kojim bi se otežalo ispunjenje obveze drugog sudionika. Dakle, prijavitelj kao korisnik prema Ugovoru o isporuci i ugradnji, u čije ime je taj ugovor potpisala predstavnica suvlasnika, bio je dužan po ugradnji termostatskih ventila potpisati izjavu o izvedenim radovima i omogućiti prijavljenom i postavljanje razdjelnika topline na radijatore na koje su ugrađeni termostatski ventili. Nepotpisivanjem izjave o ugrađenoj opremi prijavitelj se nije suzdržao od postupaka kojim se otežalo ispunjenje obveze drugog sudionika i time je odgovoran za neispunjenje obveze prijavljenog za ugradnju razdjelnika topline, te se ne radi o svjesnom i namjernom postupanju prijavljenog u neispunjavanju obveze. Što se tiče obveze sklapanja ugovora iz stavke 7. Ponude br. o isporuci i ugradnji termostatskih ventila, termostatskih glava, prigušnog ventila i razdjelnika topline, koji je trebao biti sklopljen sa svakim vlasnikom stana, vijeće smatra da je prijavitelj, ukoliko je smatrao da je takav ugovor trebao biti sklopljen u pisanoj formi, na istome trebao inzistirati prije ugradnje dijela opreme, a ne nakon što su već u njegovom stanu ugrađeni termostatski ventili. Nadalje, ponudom nije definirano da bi se isti ugovor morao sklopiti u pisanoj formi, što znači da su se navedeni ugovori mogli sklopiti i u usmenoj formi, te je predmet tog ugovora prvenstveno trebalo biti način plaćanja izvedenih radova, jer se nudila i mogućnost obročnog plaćanja na rate putem kartica i to do 12 rata, obzirom da su odredbe o cijeni kompleta po radijatoru, obveze ugovornih strana, te jamstvo za ispravnost proizvoda bile sadržane u Ugovoru o isporuci i ugradnji br od 14. svibnja godine. Slijedom navedenog, kako ovo vijeće nije našlo da bi prijavljeni M. E. d.o.o. povrijedila pravila morala iz čl. 5. Pravilnika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, to je sud donio odluku kojom se prijavljeni oslobađa odgovornosti, te je odlučio kao u izrijeci ove presude. Predsjednik vijeća: Darko Župančić, v. r. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU Protiv ove presude nezadovoljna strana ima pravo žalbe u roku 15 (petnaest) dana od dana njezinog primitka. Žalba se podnosi putem ovog Suda u 3 (tri) istovjetna primjerka za sud u drugom stupnju. Žalba se može podnijeti i putem elektroničkog obrasca žalbe koji je dostupan na adresi izbornik Sudovi pri HGK, padajući izbornik Sud časti.

6 Broj: PŽ-II P R E S U D A Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u drugostupanjskom vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc. Vande Franjić, predsjednice vijeća, Nikole Šikića, suca izvjestitelja, Siniše Pleše, Gorana Škugora i mr.sc. Zorana Vujovića, članova vijeća, u predmetu prijavitelja Zlatan Nadvornik iz Zagreba, Sv. Mateja 125, protiv prijavljenika M. E. d.o.o., Z., OIB:, radi povrede pravila morala (dobrih poslovnih običaja), odlučujući o žalbi prijavitelja protiv presude Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori broj P-I-48/15 od 4. ožujka godine, u sjednici vijeća održanoj 19. srpnja 2016.godine, presudio je Odbija se kao neosnovana žalba prijavitelja i potvrđuje Presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori broj P-I-48/15 od 4. ožujka 2016.godine. Obrazloženje Presudom broj P-I-48/15 od 4. ožujka 2016., prvostupanjskog vijeća Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, presuđeno je da se prijavljenik M. E. d.o.o., Z., OIB:, oslobađa odgovornosti da bi počinio povredu pravila morala (dobrih poslovnih običaja) iz članka 5. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj 66/06., 114/06., 129/07., 8/08. i 74/15. dalje Pravilnik) namjernim zaključivanjem nejasnog i nepotpunog ugovora u prometu robe i usluge, svjesnim postupanjem čineći drugima štetu te svjesnim i namjernim postupanjem ne ispunjavajući ugovorne obveze. U obrazloženju je navedeno kako prijavitelj tvrdi da ugovor o isporuci i ugradnji razdjelnika topline, termostatskih ventila, balansiranje sustava, frekventne pumpe, puštanje u rad i očitanje potrošnje toplinske energije broj nije stupio na snagu obzirom na činjenicu da isti nije potpisao potpisnik G. te je ujedno navedeno da prijavitelj tvrdi kako je prijavljenik namjerno zaključio nejasan i nepotpuni ugovor svjesno postupajući na način čineći drugima štetu. Prvostupanjski sud je utvrdio kako prijavitelj pogrešno smatra da ugovor o isporuci i ugradnji razdjelnika topline, termostatskih ventila, balansiranje sustava, frekventne pumpe, puštanje u rad i očitanje potrošnje toplinske energije broj 0615 nije stupio na snagu iz razloga što ga nije potpisao G., kao treći potpisnik, i to iz razloga što tim ugovorom G. ne preuzima na sebe nikakvu obvezu obzirom da se od ugradnje balansnih venitila i frekventne pumpe odustalo radi nedostatnih sredstava na računu zgrade, a što je potvrdila i svjedokinja gđa. B., predstavnik suvlasnika. Osim toga G. je svojim dopisom od 8. srpnja 2015., kao odgovor na dopise prijavitelja, izričito iskazao da u konkretnom slučaju su suvlasnici stambene zgrade samostalno svojim potpisima odlučili o izboru izvoditelja radova te da takav ugovor potpisuje predstavnik suvlasnika a ne i upravitelj, u ovom slučaju G.

7 Nadalje, prvostupanjski sud nije našao opravdanim niti navod prijavitelja da bi prijavljeni prouzročio namjerno zaključivanje nejasnog i nepotpunog ugovora o prometu robe i usluga obzirom da taj ugovor sadrži sve bitne elemente potrebne za njegovu valjanost, a sam sadržaj ugovora mogao se je mijenjati prije njegovog potpisivanja. Prvostupanjski sud također smatra neosnovanim navod prijavitelja da je prijavljeni svjesno postupao čineći drugima štetu obzirom da prijavitelj ničime nije dokazao koju i kakvu štetu trpi, a to su u odnosu na postupanje prijavljenika iskazali i saslušani svjedoci Navedenu presudu pravovremenom žalbom u cijelosti pobija prijavitelj i to iz razloga nepoštivanja : - namjernog zaključivanja nepotpunog ugovora u prometu roba i usluga, - svjesnog postupanja kojim se drugima može prouzročiti šteta, - nepriznavanje prava iz jamstva u bitnome ponavljajući navode iz prijave te iskaza s ročišta tijekom prvostupanjskog postupka. Prijavljenik nije podnio odgovor na žalbu. Žalba nije osnovana. Predmetna pobijana prvostupanjska presuda nije zahvaćena bitnim povredama odredaba postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti sukladno odredbi članka 365. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 148/11-pročišćeni tekst i 25/13, dalje: ZPP) u vezi s odredbom članka 8. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj: 66/06., 114/06., 129/07., 8/08. i 74/15. dalje: Pravilnik ), a materijalno pravo je pravilno primjenjeno. Tijekom prvostupanjskog postupka sud je nesporno utvrdio iz postupka prijavljenika u odnosu na prijavitelja da prijavljenik prilikom obavljanja svoje djelatnosti nije postupio protivno dobrim poslovnim običajima. Iz cijelog postupka te i iz žalbenih navoda kao osnovno prijavitelj osporava da je ugovor broj 0815 od 14. svibnja stupio na snagu obzirom da isti nije potpisan od Upravitelja G., a da je to preduvjet za njegovu valjanost. Člankom 252. stavak 1. ZOO-a propisano je da je ugovor sklopljen u trenutku kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu. Nesporno je da su suvlasnici zgrade od broja do broja na sastanku od 11. veljače 2015., nakon razmatranja više ponuda, prihvatili ponudu izvođača I. m. M. e. d.o.o. o kojem prihvatu su isti bili upoznati obzirom na iskaz svjedoka J. B. sa ročišta od 3. prosinca 2015., čime je i nastao ugovorni odnos između prijavljenika i stambene zgrade. Obzirom da je prema ponudi dio predmeta ugovora bila i ugradnja balans ventila i frekvnetne pumpe, što se plaća iz zajedničke pričuve te s obzirom na činjenicu da se radilo o tipskom ugovoru (tzv. špranci ) kako je to u svom iskazu s ročišta od 4. ožujka naveo zakonski zastupnik prijavljenika (koji iskaz nije osporen) jasno je da se u ugovoru kao potpisnik pojavio i upravitelj G. No kako se od strane suvlasnika odustalo od ugradnje balans ventila i frekventne pumpe doista nije bilo potrebe da ugovor potpisuje i G. Osim toga G. je svojim dopisom od 8. srpnja 2015., kao odgovor na dopise prijavitelja, izričito iskazao da u konkretnom slučaju su suvlasnici samostalno svojim potpisima odlučili o izboru izvoditelja radova te da takav ugovor potpisuje predstavnik suvlasnika, a ne i upravitelj. Drugostupanjsko vijeće smatra da predmetni ugovor nije niti nepotpun niti nejasan. Naime, ugovorom su određeni svi bitni elementi ugovora kao što su predmet ugovora i cijena, rok, odredbe o dogovoru oko ugradnje i raskidu ugovora te jamstvu za isporučeni proizvod. Ugovor je potpisala ovlaštena predstavnica suvlasnika te kao takav ugovor obvezuje sve suvlasnike stambene zgrade. Što se tiče žalbenog navoda u vezi postupanja prijavljenog da je svjesno postupao čineći drugima štetu, tijekom postupka prijavitelj nije ničim dokazao da je pretrpio štetu, a o tome nisu

8 imali saznanja niti saslušani svjedoci te je stoga prvostupanjski sud pravilno otklonio takav navod prijavitelja. Što se tiče žalbenog navoda da prijavljenik ne priznaje prava iz jamstva isti navodi ne stoje obzirom da je upravo odredbom članka 11. ugovora utvrđeno jamstvo za ispravnost proizvoda između osalog i za termostatske ventile i razdjelnike. Slijedom navedenoga i temeljem članka 41. stavak 1. alineja 2. Pravilnika i članak 368. stavak 1. ZPP-a, valjalo je odlučiti kao u izreci. U Zagrebu, 22. kolovoza Predsjednica vijeća mr. sc. Vanda Franjić