Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi. Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, s.r.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi. Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, s.r."

Транскрипт

1 Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi UKAZ O POSTAVLjENjU NA DUŢNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U REPUBLICI TURSKOJ I Postavlja se Periša Kastratović na duţnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Turskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Ankari. II Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz. III Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom listu Crne Gore". Broj: /2 Podgorica, 13. septembra godine Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, s.r.

2 Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi UKAZ O POSTAVLjENjU NA DUŢNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE -STALNOG PREDSTAVNIKA - ŠEFA STALNE MISIJE CRNE GORE PRI SAVJETU EVROPE I Postavlja se Zoran Janković na duţnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore - stalnog predstavnika - šefa Stalne misije Crne Gore pri Savjetu Evrope, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Strazburu. II Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz. III Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom listu" Crne Gore. Broj: /3 Podgorica, 13. septembra godine Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, s.r.

3 Na osnovu člana 37 Zakona o drţavnoj upravi ("Sluţbeni list CG", broj 78/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. avgusta 2019.godine, donijela je UREDBU O POVJERAVANjU DIJELA POSLOVA IZ NADLEŢNOSTI MINISTARSTVA ODRŢIVOG RAZVOJA I TURIZMA GLAVNOM GRADU PODGORICA Član 1 Poslovi drţavne uprave iz nadleţnosti Ministarstva odrţivog razvoja i turizma, koji se odnose na raspisivanje i sprovoďenje javnih konkursa za izradu idejnih arhitektonskih rješenja za potrebe Glavnog grada Podgorica (u daljem tekstu: Glavni grad), povjeravaju se Glavnom gradu. Član 2 Finansijska sredstva za vršenje poslova iz člana 1 ove uredbe, obezbjeďuju se iz budţeta Glavnog grada. Član 3 Organizaciju vršenja povjerenih poslova, broj i strukturu izvršilaca, utvrďuje nadleţni organ Glavnog grada. Član 4 Poslovi iz člana 1 ove uredbe, povjeravaju se na period od četiri mjeseca, od dana stupanja na snagu uredbe. Član 5 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sluţbenom listu Crne Gore" Broj: Podgorica, 1. avgusta 2019.godine

4 Na osnovu člana 112 stav 7 Zakona o vazdušnom saobraćaju ( Sluţbeni list CG, br. 30/12 i 30/17),, na sjednici od 5. septembra godine, donijela je ОDLUKU O NAĈINU OBRAĈUNA TERMINALNE NAKNADE ZA KORIŠĆENjE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI Član 1 Ovom odlukom propisuje se način obračuna terminalne naknade za korišćenje usluga u vazdušnoj plovidbi, koju plaća pravno ili fizičko lice koje vrši operacije vazduhoplovom (u daljem tekstu: operator vazduhoplova) pruţaocu usluga u vazdušnoj plovidbi za vazduhoplove koji polijeću sa ili slijeću na Aerodrom Podgorica (LYPG) i Aerodrom Tivat (LYTV) i iznos dijela naknade koji je prihod Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Član 2 Za obračun terminalne naknade iz člana 1 ove odluke, polijetanje i slijetanje vazduhoplova smatraju se jednim letom. Obračun terminalne naknade vrši se prilikom polijetanja vazduhoplova. Član 3 Terminalna naknada za jedan let je proizvod visine jedinice naknade i broja jedinica terminalnih usluga za taj let, i obračunava po formuli: R = t x p, pri čemu je R terminalna naknada, t visina jedinice naknade i p broj jedinica terminalnih usluga. Član 4 Visina jedinice naknade (t) iz člana 3 ove odluke iznosi: za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju (MTOW) manja od deset metričkih tona 135 eura, za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju (MTOW) deset i više metričkih tona 260 eura. Član 5 Jedinica terminalne usluge je faktor mase vazduhoplova za koji se vrši obračun terminalne naknade. Faktor mase, izraţen kao broj sa dvije decimale, predstavlјa količnik dobijen dijelјenjem maksimalne certifikovane mase vazduhoplova na polijetanju u metričkim tonama, koja je navedena u uvjerenju o plovidbenosti ili ekvivalentnom dokumentu, koji podnosi operator vazduhoplova, sa brojem 50 i stepenovanjem dobijenog količnika eksponentom 0,7. p = (MTOW / 50) 0,7 Član 6 U slučaju da maksimalna certifikovana masa vazduhoplova na polijetanju iz člana 5 stav 2 ove odluke nije poznata za odreďivanje faktora mase koristi se maksimalna masa vazduhoplova istog tipa. Ako vazduhoplov ima više maksimalnih certifikovanih masa na polijetanju za odreďivanje faktora mase koristi se najveća maksimalna certifikovana masa.

5 Član 7 Operator vazduhoplova koji koristi dva ili više vazduhoplova koji su različite verzije istog tipa, za svaki vazduhoplov tog tipa koristi se prosjek maksimalnih masa na polijetanju svih vazduhoplova tog tipa. Obračunavanje faktora mase po tipu vazduhoplova i po operatoru vazduhoplova, vrši se najmanje jednom godišnje. Terminalna naknada ne plaća se za: Član 8 letove koji se obavljaju vazduhoplovima čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju manja od dvije metričke tone; letove koji se obavljaju u svrhu traganja i spašavanja koje je odobrio nadleţni organ; letove koji se obavljaju isključivo radi prevoza vladajućih monarha i članova njihovih uţih porodica, šefova drţava, predsjednika vlada i ministara, koji su u sluţbenoj misiji, ako je u planu leta naznačeno; vojne letove koje obavljaju vojni vazduhoplovi Crne Gore, kao i vojni letovi koje obavljaju vojni vazduhoplovi drugih drţava na osnovu meďunarodnih ugovora; letove carinskih organa i policije; humanitarne letove odobrene od strane nadleţnog organa; letove za potrebe obuke koji se izvode isključivo u području letnih informacija kojem pripada crnogorski vazdušni prostor (FIR Beograd) i isključivo radi sticanja dozvole ili ovlašćenja članova letačke posade, ako je to naznačeno u planu leta, i ne smiju da sluţe za prevoz putnika i/ili tereta, kao ni za pozicioniranje, odnosno prelet vazduhoplova; letove koji se obavljuju isključivo u svrhu provjere opreme koja se koristi ili se namjerava koristiti kao zemaljska navigaciona oprema, isključujući pozicionirajuće letove; letove koji se obavljuju isključivo prema pravilima vizuelnog letenja (VFR). Član 9 Dio terminalne naknade iz člana 1 ove odluke u iznosu od 10% prihod je Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Član 10 Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da vaţe Odluka o visini naknade za korišćenje usluga obezbjeďenja vazdušnog saobraćaja u oblasti terminalnih kontrola letenja ( Sluţbeni list RCG, broj 65/06) i Pravilnik o visini naknade po osnovu učešća u raspodjeli prihoda od terminalnih naknada ( Sluţbeni list CG, broj 2/12). Član 11 Оva odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Sluţbenom listu Crne Gore. Broj: Podgorica, 5. septembar godine

6 Na osnovu člana 78 stav 5 Zakona o energetici ( Sluţbeni list CG, br. 5/16 i 51/17) i člana 17 Uredbe o Vladi Crne Gore ( Sluţbeni list CG, broj 80/08), na sjednici od 11. jula godine, donijela je O D L U K U O DAVANjU KONCESIJE NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNjU MALE HIDROELEKTRANE ŠTITSKA NA DIJELU VODOTOKA ŠTITSKE RIJEKE 1. Daje se koncesija privrednom društvu Hidroenergija Andrijevica doo iz Andrijevice (u daljem tekstu: koncesionar) za izgradnju male hidroelektrane Štitska na dijelu vodotoka Štitske rijeke izmeďu kota 1505 mnm i 1055 mnm u KO Kute, Opština Andrijevica na osnovu energetske dozvole. 2. Koncesija iz tačke 1 ove odluke daje se na period od 30 godina, uz koncesionu naknadu koja iznosi 6,1% od planirane godišnje proizvodnje električne energije, a ukoliko je godišnja proizvodnja električne energije veća od planirane, koncesiona naknada iznosi 6,1% od godišnje proizvodnje električne energije. 3. Prava i obaveze izmeďu Vlade Crne Gore, kao koncedenta, i koncesionara, kao i bliţi uslovi finansiranja, istraţivanja, projektovanja, izgradnje, korišćenja, odrţavanja, revitalizacije i predaje male hidroelektrane Štitska utvrdiće se Ugovorom o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane Štitska na dijelu vodotoka Štitske rijeke (u daljem tekstu: Ugovor). 4. Ugovor će se zaključiti u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke. 5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sluţbenom listu Crne Gore. Broj: Podgorica, 11. jula godine

7 Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG, br. 64/17, 44/18 i 63/18),, na sjednici od 1. avgusta godine, donijela je O D L U K U O IZRADI DETALJNOG URBANISTIĈKOG PLANA INDUSTRIJSKA ZONA ZELENI, OPŠTINA ROŢAJE Član 1 Pristupa se izradi Detaljnog urbanističkog plana Industrijska zona Zeleni, opština Rožaje (u daljem tekstu: DUP). Član 2 Površina zahvata za koji se planira izrada DUP-a je cca 119,17 ha. Član 3 Za DUP radiće se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16). Član 4 Finansijska sredstva potrebna za izradu DUP-a, obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore, sa pozicije organa državne uprave nadležnog za održivi razvoj i turizam u iznosu od 9.000,00 eura. Član 5 Rok za izradu DUP-a je šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora sa rukovodiocem izrade. Član 6 DUP se izraďuje na osnovu Programskog zadatka, koji je sastavni dio ove odluke. Član 7 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore. Broj: Podgorica, 1. avgusta godine 3

8 PROGRAMSKI ZADATAK ZA IZRADU DETALJNOG URBANISTIĈKOG PLANA "INDUSTRIJSKA ZONA ZELENI", ROŢAJE I. UVODNE NAPOMENE U cilju realizacije Zaključka Vlade Crne Gore, sa sjednice od 14. marta godine, broj , Ministarstvo održivog razvoja i turizma pristupa izradi Detaljnog urbanističkog plana Industrijska zona Zeleni, opština Rožaje. Cilj izrade Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona Zeleni", opština Rožaje (u daljem tekstu: DUP) je da se stvore planski preduslovi za razvoj uz adekvatnu infrastrukturnu opremljenost prostora. Pravni osnov za izradu i donošenje DUP-a koji se nalazi u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Rožaje, sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) kojim je propisano da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore primjenjuju važeći planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona odnosno do roka iz člana 217 ovog zakona. Državni i lokalni planski dokumenti predviďeni Zakonom o ureďenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) mogu se, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, izraďivati odnosno mijenjati po postupku propisanom ovim zakonom. Programski zadatak za izradu DUP-a izraďuje se u skladu sa članom 25 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, budući da je isti sastavni dio Odluke o izradi planskog dokumenta. II. OBUHVAT I GRANICE PLANA Orijentacioni obuhvat DUP-a je ha i dat je na slici broj 1. 4

9 Slika br.1: Orijentacioni obuhvat DUP-a III. USLOVI I SMJERNICE PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA I RAZVOJNIH STRATEGIJA U postupku izrade DUP-a treba obezbijediti sljedeći planerski pristup: - sagledavanje ulaznih podataka iz Prostorno urbanističkog plana Opštine Rožaje (»Službeni list CG - Opštinski propisi«, br. 31/12 i 2/17) i druge dokumentacije sa državnog i lokalnog nivoa (razvojna dokumenta, master planovi, studije); - analizu i ocjenu postojeće planske i studijske dokumentacije; - analizu uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obrnuto; - analizu i ocjenu postojećeg stanja (prirodni, stvoreni i planski uslovi); - ekonomsko demografskom analizom dati ocjenu tržišnih i demografskih trendova i posljedica na izgradnju, infrastrukturu, komunalne objekte, javne funkcije i slično; - sagledavanje mogućnosti realizacije investicionih ideja vlasnika i korisnika prostora u odnosu na opredjeljenja planova višeg reda i potencijale i ograničenja konkretne lokacije. IV. PRINCIPI, VIZIJA I CILJEVI PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA Vizija razvoja prostora u obuhvatu DUP-a treba da prati viziju razvoja sjevernog regiona, koji kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv način svoje prirodne, kulturne i stvorene potencijale. U daljem razvoju moraju se poštovati evropski standardi i vrijednosti i uspostaviti pravila za kvalitetnu regulaciju i upravljanje prostorom. Osnovni cilj koji treba da se postigne je stvaranje planskih preduslova za razvoj uz adekvatnu infrastrukturnu opremljenost prostora. 5

10 . V. KONCEPTUALNI OKVIR PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUĈJA SA STRUKTUROM OSNOVNIH NAMJENA POVRŠINA I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA Konceptualnim okvirom ureďenja prostora potrebno je obuhvatiti i razraditi sljedeće: Sadrţaji u prostoru i mjere zaštite Kroz izradu DUP-a potrebno je planirati sljedeće: - lokaciju i uslove za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa smjernicama PUP-a; - lokaciju Biznis zone koja je površine od 22ha na kojoj je potrebno planirati lokaciju i uslove za Gradsku toplanu površine cca 5ha, a ostali dio zone planirati za razvoj većeg broja različitih i kompatibilnih privrednih djelatnosti; - predvidjeti lokaciu za izgradnju asfaltne baze na katastarskim parcelama br i 1377, u površini od 2,0-2,5 ha; - lokaciju za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim dvorištem na katastarskim parcelama br. 1375, 1377 i 1378, u površini od 1,2-1,5ha; - predvidjeti revitalizaciju postojećih industrijskih objektata u zahvatu Plana; - u zahvatu Plana neophodno je detaljno razraditi i lokalitete na kojima se javljaju bespravni objekti, odnosno definisati i lokacije za izgradnju tj. uraditi reviziju granica postojećih naselja; - definisati rezervne zone proširenja postojećih naselja, kao i industrijskih kapaciteta; - neophodno je infrastrukturno obezbijediti cjelokupan plan posebno dio Biznis zone uvažavajući odnos postojećih i planiranih saobraćajnica; - jasno definisati zelene i zaštitne zone u Planu; - jasno definisati zone zaštite riječnih korita u zahvatu Plana, a njihovu regulaciju predstaviti u grafičkom dijelu Plana; i - razmatrati ostale zahtjeve zainteresovanih korisnika u saradnji sa Opštinom Rožaje. U planiranju sadržaja neophodno je poštovati smjernice date kroz PUP Opštine Rožaje, kao i one definisane Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list CG", br. 24/10 i 33/14). Saobraćajna i tehniĉka infrastruktura Planiranje potrebne tehničke infrastrukture treba bazirati na prethodno provjerenim mogućnostima postojećih mreža i njihovog korišćenja za sadržaje planirane ovim DUP-a, vodeći računa o uslovima zaštite životne sredine. Planirati propisno dimenzionisane elektro, hidrotehničke i telekomunikacione instalacije, te savremenu funkcionalnu mrežu u objektima i za potrebe ukupnog zahvata, u skladu sa propisima. Planirati funkcionalnu hidrantsku mrežu i protivpožarni sistem, te javnu rasvjetu. 6

11 Svu infrastrukturu rješavati u svemu poštujući rješenja iz planova višeg reda i uz usaglašavanje sa uslovima koje propišu nadležni organi, institucije i preduzeća. Potrebno je uraditi procjenu potrebnih ulaganja na opremanju graďevinskog zemljišta ponaosob za svaku vrstu tehničke infrastrukture. Uzimajući u obzir buduće namjene prostora potrebno je da infrastruktura zadovolji posebne standarde i ponudi savremena tehnološka rješenja. Pejzaţna arhitektura Prilikom planiranja zelenih površina izvršiti podjelu po kategorijama zelenila. Slobodne, zelene površine obogatiti biljnim vrstama karakterističnim za predmetno područje i lokalne klimatske uslove. Izmjenama i dopunama DUP-a treba predvidjeti: - maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja; - karakteristične elemente parterne arhitekture i mobilijara u skladu sa tradicionalnim rješenjima; - uspostavljanje optimalnog odnosa izmeďu izgraďenih i slobodnih zelenih površina; - usklaďivanje ukupne količine zelenih površina sa brojem korisnika; - funkcionalno zoniranje slobodnih površina; - povezivanje planiranih zelenih površina u jedinstven sistem sa posebnim odnosom prema neposrednom okruženju; - linijsko zelenilo duž svih javnih komunikacija; - usklaďivanje kompozicionog rješenja sa namjenom (kategorijom) zelenih površina; - potrebno je koristiti vrste otporne na ekološke uslove sredine i usklaďene sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima. Smjernice i uslove u vezi navedenog neophodno je pribaviti od institucija nadležnih za poslove zaštite prirode i životne sredine. Nivelacija, regulacija i parcelacija Za početak izrade DUP-a neophodno je obezbjeďivanje kvalitetnih geodetskih i katastarskih podloga. Plan raditi u digitalnom obliku. Kod rješavanja nivelacije i regulacije obezbijediti potrebne elemente koji garantuju najpovoljnije funkcionisanje unutar prostora. Koristiti povoljnosti koje u ovom smislu pruža konfiguracija terena. Grafički prilog sa parcelacijom uraditi na ažurnoj geodetskoj podlozi. Isti mora sadržati tjemena planiranih saobraćajnica, kao i sve druge analitičke podatke neophodne za prenošenje plana na teren. Grafički prikaz urbanističkih parcela mora biti dat na svim grafičkim prilozima plana sa jasno definisanim granicama urbanističke parcele. Uslovi za izgradnju objekata i ureċenje prostora 7

12 DUP, shodno zakonskim odredbama, mora da sadrže: - urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i ureďenje prostora (vrsta objekta, visina objekta, najveći broj spratova, veličina urbanističke parcele...); - indekse izgraďenosti i zauzetosti; - nivelaciona i regulaciona rješenja; - graďevinske i regulacione linije; - trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata; - tačke priključivanja na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte; - smjernice urbanističkog, arhitektonskog i pejzažnog oblikovanja prostora i sl. Ekonomsko demografska analiza i ekonomsko trţišna projekcija i faze realizacije Posebnom ekonomskom analizom treba: - dati procjenu ekonomskih i tržišnih trendova koji su od posebnog značaja za odabir planiranog rješenja; - dati obrazloženje odabira optimalnog (planom predviďenog) rješenja; - obezbijediti planersko dokazivanje ekonomske i tržišne opravdanosti planskog rješenja; - dati rezime ključnih ekonomskih i socijalnih pitanja i uticaja koji proističu iz različitih scenarija izgradnje (uticaj na ekonomske pokazatelje zaposlenost i direktne javne prihode uzrokovane ovom investicijom); - utvrditi potencijalna ograničenja za predloženu izgradnju, potencijalna osjetljiva socioekonomska pitanja i prilike koje se ukazuju, kao što je očuvanje i/ili unapreďenje zaštićenih lokacija; - procjeniti investicionu vrijednost objekata, naročito vrijednost infrastrukturnih rješenja i opremanja graďevinskog zemljišta, te ekonomsko-finansijske implikacije i društvenu korisnost potencijala koji proizilaze iz predmetnog plana. Izradom DUP-a potrebno je sagledati faze realizacije pri čemu naročito treba voditi računa da se na osnovu tržišnih uslova cjeline mogu odvojeno realizovati, pa samim tim treba i da budu regulaciono definisane. Predložene faze realizacije obavezno bazirati i na ekonomskim pokazateljima. VI. METODOLOGIJA Prilikom izrade DUP-a pridržavati se metodologije definisane Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17). VII. SADRŢAJ PLANSKOG DOKUMENTA Obim i nivo obrade DUP-a treba dati tako da se u potpunosti primjene odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Paralelno sa izradom DUP-a predviďena je i izrada strateške procjene uticaja plana na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), čije elemente treba ugraditi u plan. 8

13 DUP se izraďuju na kartama razmjere 1:10.000; 1:5.000 i topografsko - katastarskim planovima razmjere 1:2.500 i 1: DUP, po utvrďenim fazama i za definisane segmente, treba da budu uraďene i prezentovane u analognom i digitalnom formatu. Digitalni oblik za tekstualni dio u standardu Microsoft Word i PDF formatu, a grafički u standardu Auto Cad i GIS fromatu. DUP se izraďuju na kartama, topografsko-katastarskim planovima i katastrima vodova u digitalnoj formi i georeferenciranim ortofoto podlogama, a prezentiraju na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj formi izraďenim na papirnoj podlozi i isti moraju biti identični po sadržaju. Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra. VIII. OBAVEZE RUKOVODIOCA I STRUĈNOG TIMA ZA IZRADU PLANA Rukovodilac izrade DUP-a će nadležnom Ministarstvu, dostaviti na uvid, odnosno stručnu ocjenu u skladu sa Zakonom, faze: Koncept plana, Nacrt plana i Predlog plana, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti. Rukovodilac izrade će, saglasno Zakonu, dostaviti Nacrt DUP-a Ministarstvu kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura njegovog utvrďivanja. Rukovodilac izrade je dužan da u Predlog DUP-a, a nakon sprovedenog postupka javne rasprave i stručne ocjene, ugradi sve prijedloge i mišljenja nadležnih organa. Predlog DUP-a će rukovodilac izrade dostaviti Ministarstvu, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura donošenja ovog planskog dokumenta. Po usvajanju plana, rukovodilac izrade će Ministarstvu predati konačnu verziju DUP-a u adekvatnoj formi koja je definisana Pravilnikom o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list CG", br. 76/17 i 73/18). 9

14 Na osnovu ĉlana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG, br. 64/17, 44/18 i 63/18),, na sjednici od 1. avgusta godine, donijela je O D L U K U O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIĈKOG PLANA OPŠTINE NIKŠIĆ Ĉlan 1 Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Prostorno- urbanistiĉkog plana opštine Nikšić ( Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 16/15 i 19/16) (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a). Izmjene i dopune PUP-a predstavljaju planski osnov za korišćenje potencijala, održivi razvoj, oĉuvanje, zaštitu i unaprijeċivanje podruĉja iz stava 1 ovog ĉlana. Ĉlan 2 Izmjene i dopune PUP-a rade se u dijelu Generalne urbanistiĉke razrade i to za opštinsko središte - gradsko podruĉje Nikšića sa prigradskim naseljima ukupne površine ha. U granicama zahvata Generalne urbanistiĉke razrade su katastarske opštine: dio KO Vir, dio KO Rastovac, dio KO Miloĉani, dio KO Brezovik, dio KO Glibavac, KO Mokra Njiva, KO Koĉani, dio KO Stubica, dio KO Krnjaĉa, dio KO Štedim, KO Nikšić, dio KO Rubeža, dio KO Ozrinići, KO Kliĉevo, KO Straševina. Ĉlan 3 Finansijska sredstva potrebna za izradu Izmjena i dopuna PUP-a, obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore, sa pozicije organa državne uprave nadležnog za održivi razvoj i turizam u iznosu od ,00 eura. Ĉlan 4 Rok za izradu Izmjena i dopuna PUP-a je šest mjeseci od dana zakljuĉivanja ugovora sa rukovodiocem izrade. Ĉlan 5 Izmjene i dopune PUP-a se izraċuju na osnovu Programskog zadatka, koji je sastavni dio ove odluke. Ĉlan 6 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore. Broj: Podgorica, 1. avgusta godine

15 PROGRAMSKI ZADATAK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIĈKOG PLANA OPŠTINE NIKŠIĆ I. UVODNE NAPOMENE Usvajanjem Prostorno- urbanistiĉkog plana opštine Nikšić, zajedno sa planom Generalne urbanistiĉke razrade ( Službeni list CG - opštinski propisi", br. 16/15 i 19/16), prevaziċeni su i riješeni mnogobrojni problemi u opštini Nikšić koji su nastali usled nedostatka adekvatne prostorno planske dokumentacije, imajući u vidu da je prethodni PUP bio iz godine. U postplanskom periodu realizovan je znaĉajan broj projekata, usvojeno više detaljnih planova i lokalnih studija lokacija, koji su potvrdili konceptualno dobro postavljen i osmišljen predlog Prostorno-urbanistiĉkog plana. U meċuvremenu su se pojavili odreċeni investicioni interesi graċana kao i javni interes Opštine u dijelu infrastrukturnih projekata, što je i razlog podnošenja inicijative za reviziju postojećeg Prostorno-urbanistiĉkog plana opštine, u dijelu Generalne urbanistiĉke razrade, a sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG br. 64/17, 44/18 i 63/18). Pravni osnov za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostorno-urbanistiĉkog plana opštine Nikšić (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a) sadržan je u ĉlanu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim je propisano da se državni i lokalni planski dokumenti predviċeni Zakonom o ureċenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) mogu, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, izraċivati odnosno mijenjati po postupku propisanom ovim zakonom. Izmjene i dopune PUP-a predstavljaju osnov za utvrċivanje politike razvoja, ureċenja i korišćenja prostora i definisanje strategija, planova i programa razvoja opštine, ukljuĉujući i politike za njihovu realizaciju. Tekuća pitanja i tekući problemi ukazuju na potrebu definisanja prostorne osnove budućeg razvoja, bazirane na principima održivog razvoja, savremenim naĉelima i standardima organizacije i korišćenja prostora, kao i integralnom posmatranju i planiranju razvoja, zaštite životne sredine, zaštite prirodne i kulturno - istorijske baštine i izgradnje u prostoru. Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna PUP-a izraċuje se u skladu sa ĉlanom 25 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, budući da je isti sastavni dio Odluke o izradi planskog dokumenta. II. OBUHVAT I GRANICE PROSTORNO URBANISTIĈKOG PLANA OPŠTINE NIKŠIĆ Izmjene i dopune PUP-a rade se u dijelu Generalne urbanistiĉke razrade i to za opštinsko središte - gradsko podruĉje Nikšića sa prigradskim naseljima ukupne površine ha. Obuhvata djelove naselja Vir, Rastovac, Miloĉani, Rastovac, Brezovik, Stuba, Crnodoli, RiĊani, Nikšić, Laz, Ozrinići i naselje Zavrh. Podruĉje je u obuhvatu 20 mjesnih zajednica: Mjesne zajednice Uzdomir, Ćemenci, Rastoci, Grudska Mahala, Bistrica, Rudo

16 Polje, Centar I, Centar II, Trebjesa, Stara Varoš, Mrkošnica, Straševina i dijelove MZ Ozrinići, Kliĉevo, Humci, Dragova Luka, Tović, Vidrovan, Koĉani, Poljica. U granicama zahvata GUR-a su katastarske opštine: dio KO Vir, dio KO Rastovac, dio KO Miloĉani, dio KO Brezovik, dio KO Glibavac, KO Mokra Njiva, KO Koĉani, dio KO Stubica, dio KO Krnjaĉa, dio KO Štedim, KO Nikšić, dio KO Rubeža, dio KO Ozrinići, KO Kliĉevo, KO Straševina. Slika br.1: Obuhvat izrade PUP-a Opštine Nikšić

17 III. USLOVI I SMJERNICE PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA I RAZVOJNIH STRATEGIJA Prilikom izrade Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je voditi se uslovima i smjernicama iz sljedećih planskih i strateških dokumenata: - Prostorni plan Crne Gore do ("Službeni list CG", br. 24/08 i 44/12); - Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore do godine; - Strategija razvoja turizma Crne Gore do godine; - Državni plan upravljanja otpadom u Crnog Gori za period godine; - Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore. Nacionalna strategija održivog razvoja do godine, (NSOR) predstavlja dugoroĉnu razvojnu strategiju Crne Gore kojom se definišu rješenja za održivo upravljanje sa ĉetiri grupe nacionalnih resursa: ljudskim, društvenim, prirodnim i ekonomskim, kao prioritet ukupnog održivog razvoja crnogorskog društva. Strategija razvoja turizma Crne Gore do godine, prepoznala je jezera kod Nikšića kao posebno pogodne zone za razvoj resort destination, autentiĉnog turistiĉkog objekta, koji najĉešće raspolaže sa 1, 2 ili 3 istaknute specijalne ponude i, osim toga, mnoštvom aktivnosti na polju zabave i staranja o gostu. On posjeduje restoran specijaliteta, sve više MICE-sadržaja, spa i velnes sadržaje i sl. Takođe, pri izradi planskog dokumenta potrebno je imati u vidu i međunarodne sporazume i konvencije, i to: - Konvencija UN (Rio) o biološkom diverzitetu, - Konvencija o vrstama koje migriraju - Okvirna konvencija UN o klimatskim promjenama, - Pariska konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, - Evropska konvencija o zaštiti arheološkog nasleċa, - Konvencija za zaštitu arhitektonskog nasleċa Evrope, - Aarhus konvencija o pristupu informacijama, uĉešću javnosti u donošenju odluka i pristup pravosuċu u oblasti životne sredine, - Espoo konvencija o prekograniĉnom uticaju, - Okvirna konvencija UN o klimatskim promjenama - Konvencija Savjeta Evrope o vrijednosti kulturnog nasljeċa za društvo, - Sporazum o formiranju energetske zajednice, - Ostala relevantna regulativa UN i EU koja se odnosi na odrzivi razvoj, zivotnu sredinu i kvalitet zivota. - Direktiva o staništima, (Direktiva Savjeta 92/43/EEC), Izmjene i dopune PUP-a treba izraċivati u skladu sa propisima kojima se ureċuje oblast životne sredine, kulturnih dobara, zagaċenja vazduha, buke, voda, otpada, zemljišta, energetike, putne infrastrukture, turizma, državnog premjera i katastra nepokretnosti i dr.

18 IV. PRINCIPI, VIZIJA I CILJEVI PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA Prostor, kao jedan od najvažnijih resursa Crne Gore, je osnova za cjelokupni razvoj države, jaĉanje suštinske osmišljene upotrebe prostornih potencijala, kao i oĉuvanje raznolikosti predjela i biodiverziteta. Regionalne posebnosti su osnova za postizanje lokalnog, regionalnog i meċunarodnog identiteta Crne Gore. Strateško opredjeljenje Crne Gore je da racionalno i održivo koristi svoje prirodne i stvorene resurse i da se razvija kao ekološka država, u skladu sa ustavnim odreċenjem, kroz: primjenu principa održivog razvoja; nastavak tranzicijskih reformi; ukljuĉenje Crne Gore u evropske integrativne tokove i Evropsku uniju i potpunije korišćenje raznih oblika domaće i strane institucionalne i ekspertske pomoći i savjeta; širenje meċunarodne ekonomske i druge razmjene; brži i održivi rast ekonomije; unapreċenje socijalnog razvoja i socijalne kohezije; razvijanje razliĉitih oblika društvene komunikacije i interakcije; oĉuvanje i razvijanje kulturnog (etniĉkog, vjerskog, rodnog i dr.) identiteta i raznolikosti; blagovremenu izrada i donošenje nedostajućih strateških dokumenata. Vizija razvoja prostora Opštine Nikšić prati viziju razvoja središnjeg regiona, koji, kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv naĉin svoje prirodne, kulturne i stvorene potencijale. U daljem razvoju moraju se poštovati evropski standardi i vrijednosti i uspostaviti pravila za kvalitetnu regulaciju i upravljanje prostorom. Pri planiranju na detaljnijem planskom nivou važno je poštovati pravila i režime zaštite prostora i životne sredine. Zaštita kulturnog nasljeċa mora se definisati kroz mjere u planskom dokumentu i Studiju zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade PUP-a opštine Nikšić. Time će se obezbijediti kulturni i prirodni identitet destinacije i adekvatno mjesto u integraciji vrijednih prostornih regija u okruženju. Preduslov ravnomjernog, kvalitetnog i dugoroĉno održivog razvoja je i razvoj i unapreċenje saobraćaja i ukupne infrastrukture. Strateške postavke ovog plana treba da posluže kao osnov za korišćenje i ureċenje prostora na detaljnijem planskom nivou, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ostvarivanjem planskog koncepta, treba obezbijediti: racionalno korišćenje prostora za urbanizaciju, kontrolu i ograniĉavanje intenzivnijeg širenja urbanih podruĉja; racionalno korišćenje prirodnih resursa i uravnotežena i razumna eksploatacija mineralnih sirovina uz primjenu propisanih mjera prostorne i ekološke zaštite; podsticanje obnovljivih resursa; održivi razvoj obalnog podruĉja primjenom principa održivog razvoja i instrumenata integralnog upravljanja obalnim podruĉjem kao opšteg interesa Crne Gore; pokretanje znaĉajnijeg ekonomskog razvoja. Interese lokalne zajednice treba uskladiti sa državnim interesima, a naroĉito u oblastima upravljanja i zaštite životne sredine, prirodne i kulturne baštine, razvoja privrednih aktivnosti, a posebno razvoja turizma i definisanja infrastrukturnih projekata i upravljanja infrastrukturnim sistemima. Opšti ciljevi izrade Izmjena i dopuna PUP-a su: - ubrzati ekonomski rast i razvoj i smanjiti regionalnu nerazvijenost;

19 - modernizovati postojeću i izgraditi novu infrastrukturu (putnu mrežu, gradske ulice, vodovode, kanalizacione sisteme, elektroenergetiku, TK infrastrukturu ); - smanjiti siromaštvo, obezbijediti jednakost u pristupu uslugama i resursima; - osigurati efikasnu kontrolu i smanjenje zagaċenosti (posebno voda) i održivo upravljanje prirodnim resursima (posebno šumom, poljoprivrednim i planinskim zemljištem); - poboljšati sistem upravljanja prostorom; - unaprijediti uĉešće javnosti u procesu planiranja. Posebni ciljevi se odnose na sektore, a posebno: - ĉuvanje životne sredine i okoline kao osnovnog, globalnog i strateškog resursa, koji lokalnoj zajednici daje prednost u odnosu na okruženje; - meċunarodnu saradnju u izradi programa i projekata na naĉelima održivog razvoja; - transparentnu primjenu i tumaĉenje razvojnih interesa države na lokalnom nivou; - ubrzan ekonomski razvoj lokalne privrede; - demobilizaciju i revitalizaciju izgraċenih privrednih kapaciteta; - afirmaciju i razvoj ruralnog podruĉja. V. KONCEPTUALNI OKVIR PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUĈJA SA STRUKTUROM OSNOVNIH NAMJENA POVRŠINA I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA Plansko rješenje Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je u svemu uskladiti sa planskim dokumentima i strategijama relevantnim za predmetno podruĉje, te dati smjernice za unaprijeċenje istih i dalju plansku razradu podruĉja. Potrebno je analizirati planove višeg reda i definisati glavne pravce razvoja za podruĉje opštine Nikšić, sa posebnim osvrtom na: - Infrastrukturno opremanje prostora Nikšića kroz korišćenje raspoloživih kapaciteta ne samo Opštine Nikšić već i kontaktnog podruĉja. - ruralni razvoj - izjednaĉavanje uslova života (i ulaganja) u ruralnom (prvenstveno planinskom) zaleċu sa uslovima života u gradskog zoni; osiguravanje uslova za revitalizaciju kvalitetnih objekata uz oĉuvanje graditeljskog nasljeċa; donošenje podsticajnih mjera za razvoj turizma na seoskim imanjima; sprjeĉavanje daljeg propadanja sela i stvaranje preduslova za obnovu i revitalizaciju - stanovništvo - potrebno je izvršiti detaljniju analizu stanovovništva (ne samo demografsko kretanje) u smislu stvaranja prave slike realnih potreba korisnika prostora u domenu relevantnom za proces planiranja budućeg razvoja svih naselja i regiona u cjelini - zdravstvo i školstvo ostvariti planske preduslove za buduću kvalitetnu organizaciju zdravstvene i obrazovne djelatnosti - Zaštita prirode neophodno je definisanje lokaliteta na kojima su evidentirane zaštićene biljne i životinjske vrste, definisanje zona izuzetnih vizura, ambijentalnih cjelina, rezervata prirode, kroz planski akt ih zaštititi od gradnje i dati smjernice za njihovu zaštitu.

20 Izmjenama i dopunama PUP-a neophodno je dati precizne smjernice za arhitektonsko oblikovanje objekata u skladu sa lokacijom, okruženjem, kulturno - istorijskim naslijeċem i namjenom objekata. Treba definisati elemente za: obnovu starih tradicionalnih kuća, rekonstrukciju starih kućišta izgradnju novih kuća u gabaritima starih, izgradnju novih kuća u tradicionalnom maniru te izgradnju novih kuća u duhu novog vremena, kao i smjernice za arhitektonske pristupe obnovi, rekonstrukciji i izgradnji kuća, odnos prema postojećem graditeljskom fondu i arhitektonski tretman tehniĉke infrastrukture i objekata. U cilju nalaženja mogućnosti za spreĉavanje daljeg propadanja sela i sagledavanja pravaca koji bi se iskoristili za ponovni razvoj naselja treba predložiti koncept prostorne organizacije, obnove i revitalizacije sela zajedno sa pripadajućim poljoprivrednim površinama. Potrebno je definisati odredjene mjere koje se mogu sprovoditi pojedinaĉno (nivo parcele i kuće) ili zajedno za sva naselja, odnosno treba propisati mogućnost direktnog izdavanja UTU za obnovu, rekonstrukciju i novu izgradnju na osnovu smjernica za zone tradicionalne seoske izgradnje i zone nove izgradnje. kom oblikovanju prostora i unaprijeċenju identiteta pojedinih zona i prostora u cjelini, klimatskim promjenama, kao i adaptivnim, fleksibilnim i integralnim instrumentima za arhitektonsko oblikovanje planiranih sadržaja. Prostor planira ko - arhitektonsku cjelinu, a istovremeno budu u skladu sa okruženjem. Potrebno je posebno prostor urediti na naĉin da se upotpuni prodorima zelenih koridora, drvoreda, trgova, skverova, urbanih džepova, kao i blokovskog zelenila. Osnovni ciljevi u vezi sa zaštitom biodiverziteta treba da se odnose na obezbjeċenje zadovoljavajućeg i kontrolisanog korišćenja prirodnih potencijala i oĉuvanja ekosistema. VI. METODOLOGIJA Prilikom izrade Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je pridržavati se metodologije definisane Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem naĉinu organizacije prethodnog uĉešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17). VII. SADRŢAJ PLANSKOG DOKUMENTA Obim i nivo obrade Izmjena i dopuna PUP-a treba dati tako da se u potpunosti primjene odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izmjene i dopune PUP-a izraċuje se na kartama razmjere 1:25.000; 1:10.000; 1:5.000 i topografsko - katastarskim planovima razmjere 1: Plan, po utvrċenim fazama i za definisane segmente, treba da bude uraċen i prezentovan u analognom i digitalnom formatu. Digitalni oblik za tekstualni dio u standardu Microsoft Word i PDF formatu, a grafiĉki u standardu Auto Cad i GIS fromatu. Plan se izraċuje na kartama, topografsko-katastarskim planovima i katastrima vodova u digitalnoj formi i georeferenciranim ortofoto podlogama, a prezentira na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj formi izraċenim na papirnoj podlozi i isti moraju biti identiĉni po sadržaju.

21 Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra. VIII. OBAVEZE RUKOVODIOCA IZRADE PLANA Rukovodilac izrade Izmjena i dopuna PUP-a će nadležnom Ministarstvu, dostaviti na uvid, odnosno struĉnu ocjenu u skladu sa Zakonom, sljedeće faze: - Koncept plana; - Nacrt plana; i - Predlog plana. Rukovodilac izrade će na osnovu sintezne ocjene postojećeg stanja, prostorno planske i studijske dokumentacije, ocjene iskazanih zahtjeva i potreba zainteresovane javnosti i organa za tehniĉke uslove, ocjene prirodnih uslova za razvoj, a naroĉito u dijelu mogućnosti korišćenja prostora i pogodnost terena za gradnju i analize mogućnosti za usmjeravanje daljeg prostornog razvoja u planskom periodu, kao i zahtjeva za utvrċivanje podruĉja od posebnog znaĉaja i/ili podruĉja sa posebnim režimom zaštite, izraditi koncept plana, saglasno Pravilniku o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem naĉinu organizacije prethodnog uĉešća javnosti. Rukovodilac izrade će, saglasno Zakonu, dostaviti Nacrt Izmjena i dopuna PUP-a Ministarstvu kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura utvrċivanja Nacrta Plana. Rukovodilac izrade je dužan da u Predlog Izmjena i dopuna PUP-a, a nakon sprovedenog postupka i struĉne ocjene i javne rasprave, ugradi sve prijedloge i mišljenja nadležnih organa. Predlog Izmjena i dopuna PUP-a će rukovodilac izrade dostaviti Ministarstvu, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura donošenja ovog planskog dokumenta. Po usvajanju Plana, rukovodilac izrade će Ministarstvu predati konaĉnu verziju Plana u adekvatnoj formi koja je definisana Pravilnikom o naĉinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i ĉuvanja planskog dokumenta ("Službeni list CG", br. 76/17 i 73/18).

22 Na osnovu člana 65 Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni list CG, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 03/19 i 47/19), na prijedlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj: /1 od 11. jula godine,, na sjednici od 12. septembra godine, donijela je O D L U K U O BROJU STUDENATA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJSKE PROGRAME UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA CRNE GORE Član 1 Ovom odlukom određuje se broj studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Naziv organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore / Studijskog programa Budžet 1. ARHITEKTONSKI FAKULTET 35 Arhitektura Projektantski 25 Arhitektura Urbanistički BIOTEHNIČKI FAKULTET 70 Voćarstvo i vinogradarstvo 20 Ratarstvo i povrtarstvo 15 Zaštita bilja 15 Stočarstvo 20 Rasadničarstvo 0 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje 0 3. EKONOMSKI FAKULTET 0 Menadžment 0 4. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 200 Energetika i automatika 100 Elektronika, telekomunikacije i računari 100 Primijenjeno računarstvo 0 5. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI 10 Režija 5 Produkcija 5

23 Gluma 0 Dramaturgija 0 6. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI 24 Slikarstvo 7 Vajarstvo 5 Grafika 5 Grafički dizajn 7 7. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA 80 Politikologija 20 Socijalna politika i socijalni rad 20 Međunarodni odnosi 20 Novinarstvo 20 Evropske studije 0 8. POMORSKI FAKULTET 40 Pomorske nauke 20 Menadžment u pomorstvu FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE 40 Fizička kultura 40 Sport i fitnes 0 Sportski menadžment FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO 35 Turizam 20 Hotelijerstvo FILOLOŠKI FAKULTET 170 Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti 20 Srpski jezik i južnoslovenske književnosti 20 Engleski jezik i književnost Prosvjetno-pedagoški 40 Engleski jezik i književnost Književno prevođenje 10 Italijanski jezik i književnost 20 Ruski jezik i književnost 20 Francuski jezik i književnost 20 Njemački jezik i književnost 20 Prevodilaštvo Modul engleski jezik 0 Prevodilaštvo Modul engleski i ruski jezik 0 Prevodilaštvo Modul engleski i francuski jezik FILOZOFSKI FAKULTET 155 Sociologija 25 Istorija 30

24 Predškolsko vaspitanje 40 Pedagogija 20 Geografija 20 Psihologija GRAĐEVINSKI FAKULTET 60 Građevinarstvo Konstruktivni 20 Građevinarstvo Hidrotehnički 10 Građevinarstvo Saobraćajni 10 Građevinarstvo Menadžment i tehnologija građenja 10 Geotehnika 10 Menadžment u građevinarstvu MAŠINSKI FAKULTET 70 Mašinstvo 40 Drumski saobraćaj MEDICINSKI FAKULTET 20 Primijenjena fizioterapija 20 Zdravstvena njega METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 80 Metalurgija 20 Hemijska tehnologija 60 Zaštita životne sredine MUZIČKA AKADEMIJA 24 Kompozicija 0 Dirigovanje 0 Opšta muzička pedagogija 5 Klavir 5 Gitara 2 Gudački instrumenti 5 Duvački instrumenti 5 Harmonika PRAVNI FAKULTET 105 Pravne nauke Građansko-pravni 15 Pravne nauke Krivično-pravni 15 Pravne nauke Međunarodno-pravni 15 Pravne nauke Poslovno-pravni 15 Pravne nauke Pravosudni 15 Pravne nauke Istorijsko-pravni 15 Pravne nauke Ustavno-pravni 15

25 Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 125 Matematika 20 Matematika i računarske nauke 25 Računarske nauke 25 Fizika 20 Biologija ekologija 20 Zaštita životne sredine 0 Eksperimentalna biologija i biotehnologija 0 Nastava biologije 15 Računarstvo i informacione tehnologije 0 UKUPNO Član 2 Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore. Broj: Podgorica, 12. septembra godine

26 Na osnovu člana 78 stav 5 Zakona o energetici ( Sluţbeni list CG, br. 5/16 i 51/17) i člana 17 Uredbe o Vladi Crne Gore ( Sluţbeni list CG, broj 80/08), na sjednici od 11. jula godine, donijela je O D L U K U O DAVANjU KONCESIJE NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE "UMSKA NA DIJELU VODOTOKA UMSKI POTOK 1. Daje se koncesija privrednom društvu Hidroenergija Andrijevica doo iz Andrijevice (u daljem tekstu: koncesionar) za izgradnju male hidroelektrane "Umska na dijelu vodotoka Umski potok izmeďu kota 1045 mnm i 890 mnm u KO Cecune, Opština Andrijevica na osnovu energetske dozvole. 2. Koncesija iz tačke 1 ove odluke daje se na period od 30 godina, uz koncesionu naknadu koja iznosi 6,1% od planirane godišnje proizvodnje električne energije, a ukoliko je godišnja proizvodnja električne energije veća od planirane, koncesiona naknada iznosi 6,1% od godišnje proizvodnje električne energije. 3. Prava i obaveze izmeďu Vlade Crne Gore, kao koncedenta, i koncesionara, kao i bliţi uslovi finansiranja, istraţivanja, projektovanja, izgradnje, korišćenja, odrţavanja, revitalizacije i predaje male hidroelektrane "Umska utvrdiće se Ugovorom o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Umska na dijelu vodotoka Umski potok (u daljem tekstu: Ugovor). 4. Ugovor će se zaključiti u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke. 5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sluţbenom listu Crne Gore. Broj: Podgorica, 11. jula godine

27 Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Sluţbeni list CG, br. 64/17, 44/18 i 63/18),, na sjednici od 1. avgusta godine, donijela je ODLUKU O ODREĐIVANjU RUKOVODIOCA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO- URBANISTIĈKOG PLANA OPŠTINE NIKŠIĆ I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA IZRADE I STRUĈNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIĈKOG PLANA 1. Ovom odlukom odreďuje se rukovodilac izrade Izmjena i dopuna Prostornourbanističkog plana opštine Nikšić (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a) i visina naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna PUP-a. 2. Za rukovodioca izrade Izmjena i dopuna PUP-a odreďuje se Mirjana Nikolić, dipl. ing. arh. 3. Rukovodiocu izrade i stručnom timu iz tačke 1 ove odluke utvrďuje se naknada u ukupnom iznosu od ,00 eura. 4. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, iz tačke 3 ove odluke, odreďuje se ugovorom koji Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima. 5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sluţbenom listu Crne Gore. Broj: Podgorica, 1. avgusta godine

28 Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Sluţbeni list CG, br. 64/17, 44/18 i 63/18),, na sjednici od 1. avgusta godine, donijela je ODLUKU O ODREĐIVANjU RUKOVODIOCA IZRADE DETALjNOG URBANISTIĈKOG PLANA INDUSTRIJSKA ZONA ZELENI, OPŠTINA ROŢAJE I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUĈNI TIM ZA IZRADU DETALjNOG URBANISTIĈKOG PLANA 1. Ovom odlukom odreďuje se rukovodilac izrade Detaljnog urbanističkog plana Industrijska zona Zeleni, opština Roţaje (u daljem tekstu: DUP) i visina naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu DUP-a. 2. Za rukovodioca izrade DUP-a odreďuje se Gordana Raičević, dipl.inţ.arh. 3. Rukovodiocu i stručnom timu iz tačke 1 ove odluke utvrďuje se naknada u ukupnom iznosu od 9.000,00 eura. 4. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, iz tačke 3 ove odluke, odreďuje se ugovorom koji Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima. 5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sluţbenom listu Crne Gore. Broj: Podgorica, 1. avgusta godine

29 Na osnovu člana 9 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu ("Sluţbeni list RCG", broj 80/05 i "Sluţbeni list CG", br. 59/11 i 52/16), Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma donijelo je ODLUKU O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŢIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO URBANISTIĈKOG PLANA OPŠTINE ANDRIJEVICA 1. Pristupa se izradi Strateške procjene uticaja na ţivotnu sredinu (u daljem tekstu: Strateška procjena) za Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana opštine Andrijevica (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a). 2. Planski osnov za izradu Izmjena i dopuna PUP-a predstavlja Prostorni plan Crne Gore, Prostorni plan posebne namjene Bjelasica i Komovi, Detaljni prostorni plan Autoput Bar Boljare i druga dokumentacija (razvojna dokumenta, master planovi, studije). 3. Područje za koje se izraďuju Izmjene i dopune PUP-a obuhvata katastarske parcele br. 659/1, 660, 661/1, 661/2, 2317, K.O. Andrijevica, i 1296/5, 1758/1, 1758/15, 1759/2, 1760/1, 1768/4 i 1768/5, K.O. Slatina. 4. O izvršenoj Strateškoj procjeni izradiće se Izvještaj o strateškoj procjeni (u daljem tekstu: Izvještaj) u skladu sa članom 15 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu. 5. Izvještajem treba dati poseban osvrt na identifikaciju negativinih uticaja, propisivanje mjera zaštite i preporuka za razmatranje i izbor najboljeg varijantnog rješenja, a poseban akcenat treba da bude na očuvanju biodiverziteta, prirodnih i kulturnih dobara, te zaštite zemljišta i očuvanje prirodnog pejzaţa. 6. Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma, kao organ nadleţan za pripremu predmetnog plana i programa, odlučuje o izboru nosioca izrade Izvještaja u postupku javnih nabavki. 7. Izvještaj će se izraditi u roku predviďenom za izradu Izmjena i dopuna PUP-a. 8. U postupku izrade Strateške procjene obezbijediće se učešće javnosti, zainteresovanih organa i organizacija i organizovati javna rasprava u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu. 9. Finansijska sredstva potrebna za izradu Izvještaja obezbijediće se iz Budţeta Crne Gore u iznosu od 5.000,00 eura. 10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sluţbenom listu Crne Gore. Broj: /41 Podgorica, 10. septembra godine Ministar, Pavle Radulović, s.r.

30 Na osnovu člana 9 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu ("Sluţbeni list RCG", broj 80/05 i "Sluţbeni list CG", br. 59/11 i 52/16), Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma donijelo je ODLUKU O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŢIVOTNU SREDINU ZA LOKALNU STUDIJU LOKACIJE ŠTITARIĈKA RIJEKA, OPŠTINA MOJKOVAC 1. Pristupa se izradi Strateške procjene uticaja na ţivotnu sredinu (u daljem tekstu: Strateška procjena) za Lokalnu studiju lokacije Štitarička rijeka, opština Mojkovac (u daljem tekstu: LSL). 2. Planski osnov za izradu LSL predstavlja Prostorno- urbanistički plan Opštine Mojkovac. 3. Površina područja za koje se izraďuje LSL iznosi cca 42 ha. 4. Realizacija planiranih aktivnosti moţe da dovede do povećanja zauzetosti prostora i do promjene morfologije terena, a samim tim i do privremenog ili trajnog gubljenja staništa biljnog i ţivotinjskog svijeta. 5. O izvršenoj strateškoj procjeni izradiće se Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu (u daljem tekstu: Izvještaj) u skladu sa članom 15 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu. 6. Izvještajem treba dati poseban osvrt na identifikaciju negativinih uticaja, propisivanje mjera zaštite i preporuka za razmatranje i izbor najboljeg varijantnog rješenja, a poseban akcenat treba biti na očuvanju biodiverziteta, prirodnih i kulturnih dobara, te zaštiti zemljišta i očuvanju prirodnog pejzaţa. 7. Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma, kao organ nadleţan za pripremu predmetnog plana odlučuje o izboru nosioca izrade Izvještaja u postupku javnih nabavki. 8. Izvještaj će se izraditi u roku predviďenom za izradu LSL. 9. U postupku izrade Strateške procjene obezbijediće se učešće javnosti, zainteresovanih organa i organizacija i organizovati javna rasprava u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu. 10. Finansijska sredstva potrebna za izradu Izvještaja obezbijediće se iz Budţeta Crne Gore u iznosu od 5.000,00 eura. 11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sluţbenom listu Crne Gore. Broj: /43 Podgorica, 10. septembra godine Ministar, Pavle Radulović, s.r.