1. TEHNIČKI OPIS UVOD

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "1. TEHNIČKI OPIS UVOD"

Транскрипт

1 UVOD 1. TEHNIČKI OPIS Predmet ovog projekta jeste uređenje korita rijeke Stupčevice u opštini Laktaši, dionica od ušća u rijeku Vrbas pa uzvodno do spoja sa krajem postojeće regulacije u ukupnoj dužini od cca 855 m. Predmetno područje je bilo naročito izloženo poplavama koje su se dogodile u donjem dijelu sliva rijeke Vrbas maja godine. Uzrok poplavama je djelimično neuređeno korito rijeke sa malom propusnom moći: korito je zaraslo djelimično u žbunje, mjestimični napadnuto bespravnom izgradnjom pomoćnih objekata, čak i stambeni objekti, djelimično zatrpano smećem. Jedan od uzroka plavljenja okolnog terena je i uticaj uspora od velikih voda rijeke Vrbas. Predmetni vodotok je djelimično uređen na dijelu od izliva iz Jezera do brzog puta. U toku je uređenje (betoniranje dna i kosina na dijelovima prolaska ispod brzog puta i dijelu između brzog puta i magistralnog puta. Jedan dio nizvodno od magistralnog puta je regulisan sa zatvorenim pravougaonim betonskim profilom. Nizvodni dio od ove regulacije je uređen sa trapeznim betonskim profilom regulacije. Nizvodni dio do ušća u rijeku Vrbas još nije uređen regulisan (u dužini cca 855 m). Neki od detalja vodotoka koji je predmet čišćenja i uređenja se mogu vidjeti na narednim fotografijama. 1

2 Ušće rijeke Stupčevice u Vrbas Prelazak saobraćajnice preko Stupčevice u Mlinarskoj ulici (betonski propust 2Ø800) 2

3 Priručna zaštita obale od podlokavanja sa pleterom od pruća Pogled na dio neuređenoga vodotoka 3

4 Pogled na dio neuređenoga vodotoka Izgrađeni objekti uz vodotok 4

5 Privremeni pješački most preko vodotoka Završetak postojeće regulacije 5

6 Otvoreni trapezni profil postojeće regulacije Dio zatvorene regulacije pravougaonog profila 6

7 Pravougaoni profil ispod starog puta 7

8 PROJEKTNO RJEŠENjE UREĐENjA PREDMETNOG POTOKA Uvodna obrazloženja Ovim elaboratom se obrađuje uređenje vodotoka Stupčevica, dionica od ušća u rijeku Vrbas pa uzvodno do spoja sa postojećom regulacijom, u dužini (oko) 855 m. Odabran je otvoreni tip regulacije trapeznog poprečnog profila, širina dna regulacije 2,5 m i 4,0 m, dubina prema uslovima terena + nadvišenje 0,8 m, nagib bočnih stranica regulisanoga korita 1:1,5. Dno i kosine (do visine stogodišnje vode) se oblažu prirodnim tlom, ostatak kosina do vrha uređene obale se obrađuje sa humusom i zatravljivanjem. Objekti i elementi u sastavu regulacije vodotoka Projektnim zadatkom je definisano da projektno rješenje ne narušava prirodni ambijent i da se na osnovu hidrauličkog proračuna izabere najpogodniji tip regulacije korita sa nadvišenjem od 80 cm iznad nivoa stogodišnjih voda, vodeći računa da se u što većoj mjeri prati postojeći tok rijeke Stupčevice, najviše zbog gustine izgrađenih objekatai i zbog lakšeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Rijeka Stupčevica se uliva u rijeku Vrbas. Predviđena je regulacija korita rijeke Stupčevica od ušća u rijeku Vrbas pa uzvodno u dužini od cca 855 metra, do spoja sa postojećom regulacijom. Na predmetnom dijelu vodotoka postoji izgrađen propust 2x 800 ispod lokalne saobraćajnice u Mlinarskoj ulici. U narednim aktivnostima kod uređivanja vodotoka potrebno je uraditi odgovarajući propust pravougaonoga profila sa potrebnim otvorom i nadvišenjem (min 80 cm) za velike vode stogodišnjeg ranga pojave. Prilikom sanacije predmetnog propusta potrebno je nivelaciono prilagoditi predmetnu saobraćajnicu. Takođe je potrebno na odgovarajući način riješiti prelazak vodovodne cijevi preko vodotoka. U dijelu ovog projekta je dato rješenje propusta ispod saobraćajnice i statički proračun za propust. Dio korita rijeke Stupčevice od starog puta prema Gradišci prema postojećoj regulaciji je zatvoren, tj. urađen je zatvoreni pravougaoni propust. Prema podacima lokalnog stanovništvai lokalne zajednice, ovaj propust je usko grlo za vrijeme velikih padavina. Na terenu nije registrovan problem jer su bile male vode u koritu, shodno vremenskim uslovima. Ovaj problem treba rješavati u dogovoru sa vlasnicima parcela ispod kojih je propust urađen, jer je moguće da će se morati dio regulacije proširivati, s obzirom da postojeće stanje nije rađeno prema nekadašnjem projektu regulacije rijeke Stupčevica. Ulivi kanalizacije u rijeku Stupčevicu se zadržavaju, jer je nemoguće sada rješavati odvođenje otpadnih voda, s obzirom da je to globalni problem na širem području. Priložen je grafički prilog Izvod iz Regulacionog plana u kom se vidi planirano rješenje za odvođenje otpadnih voda. Planirano je da se kanalizacija sva pokupi i odvede na lokalno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, nakon čega se prečišćene vode ispuštaju u rijeku Vrbas. Obloga dna i kosina korita Predviđeno je profilisanje postojećih korita te se oblaganje dna korita i kosina vrši prirodnim tlom. Na dijelu korita ušće u rijeku Vrbas predlaže se oblaganje kamenom oblogom krupnoće cm. Kosine korita iznad nivoa stogodišnje vode humuzirati i zatravniti. 8

9 2. NACRTI Situacija regulacije Tipski poprečni profili regulacije 9

10 Uzdužni profil regulacije 10