СПИСАК ПАРЦЕЛА У К.О. ЛАКТАШИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СПИСАК ПАРЦЕЛА У К.О. ЛАКТАШИ"

Транскрипт

1 REDNI BROJ BROJ PARCELE VLASNIK ADRESA OBIM PRAVA / /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA 6 856/ / /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA / / /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA / /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA / /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA / /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA /1 USLUGATRANS D.O.O. LAKTA[I LAKTA[I KARA\OR\EVA 37,LAKTA[I /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA /1 LAKTA[I /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA MALKI] STEVE QUBOMIR RADANOVI] PREDRAGA LAKTA[I, LAKTA[I 3/10 2/10 RADOVLICE CANKAREVA 21 RADOVLICE 4/10 MI[KOVI] VASE SAVKA BRANKA POPOVI]A 110,BAWA LUKA 0 1 / 9

2 MALKI] STEVE QUBOMIR LAKTA[I RADANOVI] PREDRAGA LAKTA[I, LAKTA[I 3/10 2/10 RADOVLICE CANKAREVA 21 RADOVLICE 4/10 MI[KOVI] VASE SAVKA BRANKA POPOVI]A 110,BAWA LUKA 0 RADANOVI] PREDRAGA RADOVLICE CANKAREVA 21 RADOVLICE, 2/10 4/10 MI[KOVI] VASE SAVKA BRANKA POPOVI]A 110,BAWA LUKA 0 MALKI] STEVE QUBOMIR USLUGATRANS D.O.O. LAKTA[I RADANOVI] STEVO QIQANA \OR\EVI] QUBOMIRA HRANISLAV LAKTA[I,LAKTA[I 3/10 LAKTA[I KARA\OR\EVA 37,LAKTA[I KUKUQE BB,SRBAC 6/504 FRAWE [TEFANOVI]A BR.8,Petrovaradin 9/504 MARINKOVI] RADMILA PO@AREVAC OKTOBARSKA 22, 4/504 RADANOVI] SAVA QUBICA NOVKOVI] MITRA SAVKA RADANOVI] MITRA RADANOVI] NENADA MIRJANA RADANOVI] RATKA GORAN RADANOVI] STEVE MLADENOVI] NENADA RADOJKA RADANOVI] STEVO QIQANA RADANOVI] STEVE RADANOVI] SAVA QUBICA MILANA TOPLICE 35,LAKTA[I 6/ /504 MAGLAJANI D. -, 4/504 LAKTA[I -, 4/504 LAKTA[I,ADA,LAKTA[I 18/504 SMEDEREVO, LAKTA[I 9/504 G MAGLAJANI,,LAKTA[I 6/504 P. MILOSAVQEVI]A 22 BEOGRAD,LAKTA[I 18/504 KUKUQE BB,SRBAC G MAGLAJANI,,LAKTA[I MILANA TOPLICE 35,,LAKTA[I MALE[EVI] NIKOLA [U[WARI,LAKTA[I MALE[EVI] RADOVAN [U[WARI,LAKTA[I MARINKOVI] RADMILA PO@AREVAC OKTOBARSKA 22,- MALE[EVI] SPASENIJA MLADENOVI] NENADA RADOJKA \OR\EVI] QUBOMIRA HRANISLAV [U[WARI,LAKTA[I P. MILOSAVQEVI]A 22 BEOGRAD,LAKTA[I FRAWE [TEFANOVI]A BR.8,Petrovaradin 2 / 9

3 32 873/ / /1 RADANOVI] RATKA GORAN RADANOVI] NENADA MIRJANA DRAGI^EVI] MILO[A DRAGI^EVI] VASE NIKOLA DRAGI^EVI] VASE RAJKO JOVANOVI] \URA\A DRAGICA SMEDEREVO,LAKTA[I LAKTA[I,ADA,LAKTA[I LAKTA[I -,- MILOSAVCI, 89 LAKTA[I,LAKTA[I 4/36 MILOSAVCI 89 -,- 4/36 MILOSAVCI 90 -,- 4/36 BEOGRAD VOJVODE STEPE 565 BEOGRAD-,Beograd 1/36 MALKI] CVIJE GOJKO MILO[EVCI 98 -,- 4/36 MALKI] MIHAJLA SEKULA JAKUPOVCI 136 -,- 4/36 VRAN^I] PEJE BOJIN MILOSAVCI 78 -,- 4/36 MALKI] SPASOJE MILAN MALKI] STEVE QUBOMIR METLAR \URA\A DRAGAN METLAR \URA\A RADOMIR STANI] VUKA[INA SVETLANA MALKI] SPASOJE DRAGAN MILO[EVCI,LAKTA[I 2/36 LAKTA[I,LAKTA[I 4/36 BEOGRAD QUBA VU^KOVI]A 24/46 BEOGRAD-,Beograd LAKTA[I NIKOLE TESLE 6 LAKTA[I,LAKTA[I 1/36 1/36 KOSIJEROVO LAKTA[I-,LAKTA[I 1/36 MILO[EVCI LAKTA[I,LAKTA[I 2/ / / /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA / /1 KNE@EVI] MILO[A DRAGAN MILO[EVCI LAKTA[I,LAKTA[I LAKTA[I -, /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA LAKTA[I -, REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA / /1 3 / 9

4 48 882/ / /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA / / /5 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA / / /1 ABUTOVI] MILO[A URO[ LAKTA[I 117,LAKTA[I /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA ]UBI] MILE QUBOMIR ABUTOVI] MILO[A URO[ ABUTOVI] MILO[A URO[ LAKTA[I 117,LAKTA[I LAKTA[I NEMAWINA 22 LAKTA[I,LAKTA[I LAKTA[I 117,LAKTA[I / / TADI] MI]O DESA ABUTOVI] MI]E NEDEQKO ]UBI] QUBOMIRA \UR\A LAKTA[I PETO[EVCI BB LAKTA[I,LAKTA[I 24/60 7/60 BRATOV[^EVA PLO[^AD 28,QUBQANA 29/60 PETRA KO^I]A BR.6,LAKTA[I 1/2 4 / 9

5 / / ]UBI] QUBOMIRA SLOBODANKA HIDRO VRBAS DOO PRWAVOR HIDRO VRBAS DOO PRWAVOR STAMENI] DRAGANA ILIJA STAMENI] STOJANA BORA STAMENI] KOSTE SLAVOQUB STAMENI] KOSTE SLAVKO GRUMI] \UR\A PE]ANIN \URA\A SLA\ANA TRNINI] DRAGANA QUBICA R.STAMENI] NEMAWINA 22,LAKTA[I 1/2 BABANOVCI BB,PRWAVOR BABANOVCI BB,PRWAVOR RIJEKA IVANA 36 RIJEKA ZDRAVKA KU^I]A 9 MILO[EVCI LAKTA[I,LAKTA[I MILO[EVCI LAKTA[I,LAKTA[I ALEKSANDROVAC BB,LAKTA[I ALEKSANDROVAC,BB,LAKTA[I LAKTA[I ADA LAKTA[I,LAKTA[I / / / / /1 1199/ /1 GRUMI] \UR\A PE]ANIN \URA\A SLA\ANA STAMENI] DRAGANA ILIJA STAMENI] STOJANA BORA TRNINI] DRAGANA QUBICA R.STAMENI] GRUMI] \UR\A PE]ANIN \URA\A SLA\ANA STAMENI] DRAGANA ILIJA STAMENI] STOJANA BORA TRNINI] DRAGANA QUBICA R.STAMENI] DAMJANOVI] RAJKA \URA\ / / /3 DAMJANOVI] DU[ANA RATKO ALEKSANDROVAC BB,LAKTA[I 1/8 ALEKSANDROVAC,BB,LAKTA[I 1/8 RIJEKA 36 RIJEKA ZDRAVKA KU^I]A 9 2/8 2/8 LAKTA[I ADA LAKTA[I,LAKTA[I 2/8 ALEKSANDROVAC BB,LAKTA[I 1/8 ALEKSANDROVAC,BB,LAKTA[I 1/8 RIJEKA RIJEKA ZDRAVKA KU^I]A9 2/8 2/8 LAKTA[I ADA LAKTA[I,LAKTA[I 2/8 LAKTA[I, 104,LAKTA[I ЖУПСКА 55, ЛАКТАШИ 5 / 9

6 / / / / / / / / / / /2 VASSERKRAFT D.O.O.BAWA LUKA SOPI] JOVANA SLAVKO VIDOVDANSKA BB,BAWA LUKA LAKTA[I -,- LAKTA[I ADA LAKTA[I,LAKTA[I LAKTA[I -, / /4 TRNINI] ZDRAVKO SLOBODANKA B.LUKA KOSOVKE DJEVOJKE 20 B.LUKA,BAWA LUKA / / /2 UPOTREBI- PUTEVI LAKTA[I -,- SOPI] VASE MOM^ILO BRANKA POPOVI]A 176A,BAWA LUKA / / / / /1 TRNINI] BOGDAN \URA\ TRNINI] ZDRAVKO SLOBODANKA ЖУПСКА 34, ЛАКТАШИ B.LUKA KOSOVKE DJEVOJKE 20 B.LUKA,BAWA LUKA /2 REPUBLIKA SRPSKA TRG REPUBLIKE SRPSKE,1,BAWA LUKA /4 JA[I] ILIJE NADA ^ARDA^ANI -, / / /2 9/20 MICK RADOVANA PERSA ^ARDA^ANI -,- 7/20 6 / 9

7 / / / /3 1517/2 DAVIDOVI] RADOVANA BRANISLAV DAVIDOVI] RADOVANA BORISLAV SIME [OLAJE,2,LAKTA[I 2/20 BEOGRADSKA 5/16,BAWA LUKA 2/20 LAKTA[I -, / RUDI] \OR\E RISTO ^ARDA^ANI 91 -, / / / SAVI] PETRA PETAR SPREHAJALNA POT BR.31,Maribor 1/8 KALINI] JOVANA GORDANA JUR^EVI] PETRA VASIQKA DRAGANA BUBU]A,31,BAWA LUKA 1/8 PRIMORSKO GORANSKE DIVIZIJE BR.37,JADRANOVO DAVIDOVI] QEPOSAVA ^ARDA^ANI,LAKTA[I 2/8 AN\ELI] OSTOJE SILVANA AN\ELI] OSTOJE NATA[A LEG^EVI] KOSTA QIQA MIHAJLO PRIMORSKO GORANSKE DIVIZIJE BR.35,JADRANOVO PRIMORSKO GORANSKE DIVIZIJE BR.35,JADRANOVO 1/8 1/8 1/8 [TROSMAJEROVA 309E,Osijek 1/8 ^ARDA^ANI LAKTA[I,LAKTA[I 2/3 B. LUKA B. S. STEPANOVI]A25/13 B. LIKA,BAWA LUKA B. LUKA B. S. STEPANOVI]A25/13 B. LIKA,BAWA LUKA 1/3 1/ /2 MIHAJLO ^ARDA^ANI LAKTA[I,LAKTA[I 2/ / / / MIHAJLO SKENDERIJA MIHAJLA MILO[ VRAN^I] SVETE MIJODRAG B. LUKA B. S. STEPANOVI]A25/13 B. LIKA,BAWA LUKA B. LUKA B. S. STEPANOVI]A25/13 B. LIKA,BAWA LUKA 1/3 1/3 ^ARDA^ANI LAKTA[I,LAKTA[I 2/3 ^ARDA^ANI 12 -,- ^ARDA^ANI,LAKTA[I 7 / 9

8 / /2 KOXOMAN RISTE BO[KO DOVI]I LAKTA[I,BAWA LUKA / / / VRAN^I] DU[ANA DAVIDOVI] RADOVANA BRANISLAV DAVIDOVI] RADOVANA BORISLAV ^ARDA^ANI 75 -,- SIME [OLAJE,2,LAKTA[I 2/20 BEOGRADSKA 5/16,BAWA LUKA 2/20 9/20 MICK RADOVANA PERSA ^ARDA^ANI -,- 7/ / / / / / / / / / /4 VRAN^I] RADE VRAN^I] RADE ^ARDA^ANI LAKTA[I,LAKTA[I ^ARDA^ANI LAKTA[I,LAKTA[I SAVI] DRAGAN DU[KA ^ARDA^ANI BB,LAKTA[I 8 SAVI] MITAR KOSA ^ARDA^ANI BB,LAKTA[I 17/18 BLAGOJEVI] RUDE@ BORISLAV MIQANA [ERBEXIJA NEMAWE SKENDERIJA MIHAJLA MILO[ / /1 TO[I] MIHAJLA NIKOLA B.LUKA STARINE NOVAKA 7 B.LUKA,BAWA LUKA BRA]E MA@AR MAJKE MARIJE 34,BAWA LUKA 1/4 1/4 ^ARDA^ANI BB,LAKTA[I 1/2 ^ARDA^ANI 12 -,- JAKUPOVCI -, /1 RUDI] \OR\E RISTO ^ARDA^ANI 91 -, / / / /3 8 / 9

9 / / / / / / /1 LAKTA[I -,- 9 / 9