FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE PRSTEN za razdoblje od do

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE PRSTEN za razdoblje od do"

Транскрипт

1 UDRUGA BOSANSKIH HRVATA PRSTEN Ul. Grada Vukovara ZAGREB FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE PRSTEN za razdoblje od do OPĆI PODACI Naziv: UDRUGA BOSANSKIH HRVATA PRSTEN Sjedište:Ulica grada Vukovara 235 Zagreb Pravno ustrojen oblik: Udruga Djelatnost: Djelatnost ostalih članskih djelatnosti d.n.-šifra 9499 Matični broj: OIB: RNO: Registar Udruga Republike Hrvatske : Registarski broj upisana dana godine Ovlaštena osoba za zastupanje: -predsjednik: Mijo Marić -zamjenik predsjednika: Pavo Zubak -glavni tajnik:marijan Biškić Nadzorni odbor:drago Prgomet,Josip Sarić, Sandra Bagarić,Ivo Jelušić, Stipo Matić Petar Mrkonjić, Slađan Bešlić Broj zaposlenih na početku razdoblja:1 Broj zaposlenih na kraju razdoblja:2 2. PREGLED PRIHODA I RASHODA 2.1. PRIHODI: ČLANARINE ČLANARINE FIZIČ KE O SO BE ,0 1 P BZ C A RD ,7 4 T RGO V A Č KA DRU ŠT V A ,6 1 UKUPNO ČLANARINE , PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA E U RO P A P I E R A DRI A D.O.O. za č as opis P rs ten ,3 2 P RINT ERA GRUP A D.O.O. za časopis P rsten ,00 UKUPNO PROMIDŽBENE USLUGE ,32 1

2 DONACIJE DONACIJE ZA FUNKCIONIRANJE UDRUGE A U T O ZU BA K ZA GRE B d.o.o ,3 6 ŽIT O D.O.O ,0 3 M SA N GRU P A D.O.O ,3 6 T E H N O C O LO R d.o.o ,0 0 JA DRA NSKO O SIGU RA NJE D.D ,00 KO N U S C O N ST U RC T I O N D.O.O ,0 0 T RA FFI C O N D.O.O ,0 0 V A RGO N D.O.O ,0 0 EU RO -S.A.J.M ,00 ELEKT RO KO V INA D.O.O ,00 UKUPNO DONACIJE ,75 PRIHODI OD KAMATA TEČ.RAZLIKA 131,48 DONACIJA U NARAVI-ŽITO 1.600,00 OSTALI PRIHODI 312,00 DONACIJE ZA ČASOPIS ST A N I Ć BE V E RA GE S D.O.O ,0 0 P P O RA H O V I C A ,0 0 BI T P RO M E T D.O.O ,0 0 A N C O N A GRU P A D.O.O ,0 0 A U T O ZU BA K-ZA GRE B D.O.O ,0 0 IN2 D.O.O ,00 M E DI A C O R D.O.O ,0 0 ŽIT O D.O.O ,0 0 T E H N O C O LO R D.O.O ,0 0 C V JE Ć A RST V O D.O.O ,0 0 JA DRA N -GA LE N SKI LA BO RA T O RI J ,0 0 P RO DU KT BA ST A L D.O.O ,0 0 T RA FFI C O N D.O.O ,0 0 UKUPNO DONACIJE ZA ČASOPIS ,00 DONACIJE ZA SVEČANU VEČERU ,00 DONACIJE ZA HUM.AKCIJU MLADI MLADIMA 4.096,00 Josipa T olić 1 0 0,0 0 V iktor M ilardić 1 0 0,0 0 Ivan Juroš 3 0,0 0 Filip Kanić 6 0,0 0 Ivana T okić 3 0,0 0 A ndrea Kuterovac 100,00 P avel P injuh 100,00 Ivan P andurević 5 0 0,0 0 Sanja M atić 2 0 0,0 0 Zdravka Raguž 1 0 0,0 0 Forum mladih ,0 0 DONACIJE ZA ZAKLADU PRSTEN ILIJA TO LIĆ ,0 0 UKUPNO 1.500,00 2

3 DONACIJE ZA OBITELJ TALIĆ IV IC A A NDRIĆ 1 0 0,0 0 C O N O S C O N ST RU C T I O N ,0 0 P A V O Ć O RLU KA ,0 0 RE KO RD-T I M D.O.O ,0 0 A N T E M A N DI Ć ,0 0 UKUPNO 4.600,00 DONACIJE ZA HUMANITARNI KONCERT P O LIKLINIKA ELJU GA 1.000,00 UKUPNO 1.000,00 DONACIJE ZA VUKOVARSKI VODOTORANJ O.K.I. D.o.o._Đakovo ,0 0 nepoznato 2 0 0,0 0 M A RI C A M I KU LI Ć 1 0 0,0 0 P A V O ZU BA K ,0 0 M A RINA HU SS 500,00 A N ĐA M A N DI Ć 1 0 0,0 0 V E RI C A BI ŠKI Ć I GO RDA N A JELA V IĆ 4 0 0,0 0 V ERA REDE 100,00 M I JO M A RI Ć 5 0 0,0 0 IV A NKO ZEKIĆ 2 0 0,0 0 FO RU M M LA DI H U BH 5 0 0,0 0 ILIJA T O LIĆ ,0 0 UKUPNO 7.100,00 DONACIJA ZA OGRANAK SVETA NEDJELJA GIP A D.O.O ,00 RI KO -SA N D.O.O ,0 0 LU C I Ć ST I P O ,0 0 M A N -ŠP E D D.O.O ,0 0 UKUPNO 5.000,00 DONACIJA ZA MATEJU ORŠOLIĆ ILIJA RA ŠIĆ 5 0 0,0 0 DONACIJA ZA CT UREĐAJ A U T O ZU BA K-ZA GRE B D.O.O ,0 0 V A RGO N D.O.O ,0 0 ILIJA T O LIĆ ,0 0 UKUPNO DONACIJA ZA CT UREĐAJ ,00 DONACIJA ZA VIKTORIJU ZOVKO Ć O SI Ć P RO M E X D.O.O ,0 0 M A T I Ć D.O.O ,0 0 V ESNA DRA GA NIĆ 2 0 0,0 0 V I KT O R M I LA RDI Ć 5 0 0,0 0 UKUPNO 3.700,00 SVEUKUPNO PRIHODI IZNOSE: ,91 HRK 3

4 2.2. RASHODI N E T O P LA Ć E ,1 8 DO P I N O SI I Z P LA Ć A ,2 4 P O RE ZI I P RI RE ZI ,0 0 DO P RI N O SI N A P LA Ć E ,2 1 UKUPNO TROŠAK PLAĆA ,63 AUTORSKI HONORARI-BRUTO KO LO V RA T I V A N A ,3 6 MA RIJA T RO GRLIĆ ,0 8 FRA NK ZV O NIMIR grafička priprema časopisa P rsten 7.561,44 UKUPNO ,88 TROŠKOVI SLUŽBENA PUTOVANJA P UT NI NA LO G 01/2016 Sanja Babić Đulvat - predstavljanje knjige 288,35 P U T N I N A LO G 0 2 / Ruža Janjiš - nas tup na s več anoj več eri 5 0 0,0 0 UKUPNO TROŠKOVI PN 788,35 TROŠKOVI TELEFONA 8.203,76 TROŠKOVI POŠTARINE 425,30 USUGE PRIJEVOZA ,00 A U T O BU SN I P RI JE V O Z KU D P rs ten V araždin - T urč in-đakovo-t urč in ,0 0 A U T O BU SN I P RI JE V O Z KU D P rs ten V araždin - T urč in-m edvode ,0 0 O RA -T O U RS D.O.O. P odružnic a O s ijek - prijevoz za s več anu več er ,0 0 A U T O BU SN I P RI JE V O Z P odružnic a V araždin - prijevoz za s več anu več er ,0 0 USLUGE -RADOVI NA GRIJANJU ,92 GRIJA NJE d.o.o.-sla V O NSKI BRO D ,92 KOMUNALNE USLUGE 4.119,24 V O DA ,3 9 SMEĆ E ,3 7 KO M U N A LN A N A KN A DA ,4 8 NAJAM-GRAD ZAGREB 5.756,45 PRIČUVA -STAMBENI SERVIS 5.754,60 NAJAM VOZILA 2.851,75 O RY X GRUP A D.O.O. malonogometni turnir u Rijeci 2.493,75 O RY X GRUP A D.O.O. humanitarna akcija Foruma mladih "Mladi mladima" 358,00 4

5 OSTALE USLUGE 4.063,00 M A T IĆ d.o.o-voda i najam boca ,7 5 FO T O ST U DIO - podešavanje printera 1 6 2,5 0 M EDIA C O R d.o.o. - oglašavanje na facebooku 2 2 8,7 5 V IT A LNA ENERGIJA - servis klima uređaja 5 5 8,0 0 C V JE Ć A RN I C A KA M E LI JA - vijenac za obljetnic u V ukovara 6 0 0,0 0 NIT KO KA O M I j.d.o.o. - godišnje generalno čišćenje 7 5 0,0 0 BLA GA JNA - tiskanje zahvalnica 50,00 UREDSKI MATERIJAL ,14 TROŠAK EL.ENERGIJE ,18 SITAN INVENTAR 6.027,03 BLA GA JN A okviri za zahvalnice 174,90 otirač za ulaz 7 9,9 9 memorija U SB 98,00 V ENDU -kišobrani ,0 6 ST O LA RIJA JELIĆ - izrada ormarića za bojler ,0 0 P O ZO R d.o.o. - izrada materijala za nas tup na Sajmu s tipendija 8 4 4,3 1 P O ZO R d.o.o. - izrada bannera za ogranak Sveta N edjelja 6 7 0,7 7 PREMIJE OSIGURANJA 869,39 REPREZENTACIJA ,33 Klub žena promocija knjige Sanje Babić Đulvat 8 4 6,4 8 P redsjedništvo U O sjednice P redsjedništva 8 9,0 7 Klub znanstvenika održavanje tribine 41,94 Zaklada P rsten HK sokovi za domjenak poslije koncerta 129,85 Zaklada P rsten HK cvijeće za Sandru i M artinu 240,00 Forum mladih i Klub žena Dani otvorenih vrata 51,95 U O Đakovo voda za put i poklon biskupu 165,96 Forum mladih ciklus predavanja V iše od uspjeha 121,69 C acumen usluge-kava 2.030,12 C A T E RI N G T M D.O.O. - s jednic a U O -dug C C N ,2 7 C A T E RI N G T M D.O.O. - domjenak s jednic a U O ,5 0 SIDRO ug.obrt - domjenak sjednica U O 3.619,50 SIDRO ug. O brt - domjenak Izborna skupština ,0 0 T REĆ A SREĆ A obrt - druženje Foruma mladih - P leternica ,0 0 FLU V I U S d.o.o. - domjenak O granka Sveta N edelja ,0 0 ŽI T O d.o.o. - donac ija odojka za domjenak ,0 0 TROŠAK ORGANIZACIJA HUM. KONCERTA ZA ZAKLADU ,08 NO V I ZV UK d.o.o. najam koncertnog ozvučenja ,00 V A GA KO MUNKA C IJE d.o.o. najam glasovira 2.500,00 MUZEJ MIMA RA najam prostora za koncert 2.500,00 C A T E RI N G T M D.O.O. konzumac ija jela i pić a ,0 8 TROŠKOVI ZA ČASOPIS PRSTEN ,52 EURO P A P IER A DRIA D.O.O. papir za časopis -donacija ,32 P RINTERA GRUP A D.O.O. tisak časopisa-donacija ,00 SINGULA R D.O.O. priprema naslovnice za časopis 3.750,00 H RV A T SKA P O ŠT A s lanje č as opis a ,2 0 5

6 TROŠKOVI ZA SVEČANU VEČERU ,12 HUP -ZA GREB D.O.O. Hotel Sheraton ,87 SINGULA R D.O.O. grafička priprema ulaznica i pozivnica 1.781,25 AMORTIZACIJA 4.556,80 FINANCIJSKI RASHODI 3.097,26 KA M A T E I T E Č A JN E RA ZLI KE 2 8,2 4 BA NKO V NE USLUGE 3.069,02 DONACIJE ,00 O BI T E LJI T A LI Ć ,0 0 DO N A C I JA -U DRU GA "P O SA V LJA K" BI JE LO BRDO ,0 0 P O DRUŽNIC I UBH P GŽ- prenamjena pozajmice ,0 0 P O DRU ŽN I C I U BH P GŽ- donac ija ,0 0 P O DRUŽNIC I UBH P GŽ-za malonogometni turnir 5 0 0,0 0 DO N A C I JA -H RV A T KA P A N E U RO P SKA U N I JA - za održavanje tribine 5 0 0,0 0 DO N A C I JA U M E N T E R -V I T E Z - za obnovu kazališ ne dvorane u V itezu ,0 0 DO N A C I JA -I N ST I T U T ZA DR.P O L. ZBI V A N JA MO ST A R - P redstavljanje Studije preustroja BiH 4.000,00 DO N A C I JA -ŽU P I SV.JU RA J-DE RV E N T A - za s motru foklora u Derventi ,0 0 DO N A C I JA -ŽU P I KRI ST A KRA LJA -DO BO J ,0 0 Iz donacije O granka Sveta Nedjelja po zamolbi O granka DO N A C I JA - ZA KLA DA BL.A LO JZI JA ST E P I N C A - po zamolbi O granka Sv.N ed ,0 0 DO N A C I JA ZA V U KO V A RSKI V O DO T O RA N J ,0 0 DO NA C IJA -UDRUGA EMIL MILO C IP RA -V A REŠ-za Festival klasične glazbe ,0 0 DO N A C I JA -ZA RA ZV O J O BRA ZO V A N JA - izlaganje na Sajmu s tipendija ,0 0 DO NA C IJA ZA GRGIĆ NIKO LU - zamolba za pomoć u povratku u BiH ,0 0 DO N A C I JA ZA KLA DI P RST E N ,0 0 DO N A C I JA ZA C T U RE ĐA J ,0 0 SVEUKUPNO RASHODI IZNOSE: ,73 HRK O ST A LE DO N A C I JE IN2 d.o.o. LeitnerLeitner C onsulting d.o.o. A U T O ZU BA K d.o.o. Žito d.o.o. P rodukcija i održavanje web portala Knjigovodstvene usluge za Zakladu i Udrugu P rsten pros tor za s jednic e U O donacije odojka za domjenke nakon sjednica UO P ros tor za s jednic e U O i donac ije vina za V eč er č lanova i prijatelja u pros inc u, Skupš tinu u lis topadu, U pravni odbor u M San d.o.o. travnju, Humanitarni koncert za Zakladu P rsten u svibnju T ehnocolor d.o.o. domjenak prije sjednice UO u Đakovu A ncona Grupa d.o.o. O državanje sjednice UO u Đakovu i domjenak nakon sjednice A SI d.o.o. Zaštita na radu donac ija za tis ak č as opis a P rs ten, izradu pozivnic a i ulaznic a za V eč er č lanova i prijatelja u pros inc u , izrada ulaznic a i plakata za humanitarnu kazališ nu preds tavu, izrada letaka za P rintera Grupa d.o.o. nas tup na Sajmu s tipendija, tis ak akreditac ija za Skupš tinu Europapier A dria d.o.o. donacija papira za časopis Mediacor d.o.o. usluge digitalnog marketinga M ega-alfa d.o.o. donac ija kave za Skupš tinu 3. PREGLED OBVEZA I POTRAŽIVANJA Stanja na žiro računima na dan iznosi ,86 HRK Stanja na žiro računima na dan o žiro rn HPB =85.103,01 HRK o žiro rn PBZ =68.227,84 HRK o žiro rn HPB EUR = 33,25 HRK 6

7 o o žiro rn HPB CHF =6.904,31 HRK blagajna stanje iznosi 833,11 HRK Obveze prema dobavljačima na dan iznose 4.576,01 HRK i podmirene u siječnju Obveze za plaće za 12 mjesec 2016 su isplaćene u iznosu od ,96 HRK. U Zagrebu 7