P R O G R A M javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za godinu. lanak 1.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "P R O G R A M javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za godinu. lanak 1."

Транскрипт

1 Na temelju lanka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 i 27/93), lanka 35. Zakona o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01 i 129/05) i lanka 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 pro iš eni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vije e Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca godine, donijelo je P R O G R A M javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za godinu lanak 1. Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvr uju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od zna aja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama me užupanijske i me unarodne suradnje. Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljede im podru jima kulturnih djelatnosti: - zaštite i o uvanja kulturnih dobara, - muzejske djelatnosti, - knjižni ne djelatnosti, - kazališne djelatnosti, - glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, - scenske djelatnosti, - filmske djelatnosti, - izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti, - knjižne i nakladni ke djelatnosti i - nove medijske kulture. lanak 2. U godini Grad Rijeka sufinancirat e javne potrebe u kulturi, kako slijedi: 1. Programe ustanova u kulturi kojima je osniva Grad Rijeka: 1.1. Gradska knjižnica Rijeka 1.2. Muzej grada Rijeke 1.3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti 1.4. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 1.5. Gradsko kazalište lutaka Rijeka; 2. Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika: 2.1. Zaštita i o uvanje kulturnih dobara 2.2. Izložbena djelatnost 2.3. Nakladni ka djelatnost 2.4. Scenska djelatnost 2.5. Glazbena djelatnost 2.6. Filmska djelatnost 2.7. Novi mediji i kultura mladih 2.8. Programi nacionalnih manjina 2.9. Udruge prijateljstva Programi mjesnih odbora Programi udruga u mjesnim odborima Programi kulturne suradnje Izrada kulturne strategije Grada Rijeke.

2 lanak 3. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz lanka 2. ovoga Programa osiguravaju se u Prora unu Grada Rijeke za godinu. Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga lanka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Prora una Grada Rijeke za godinu. Plan iz stavka 2. ovoga lanka nalazi se u privitku i ini sastavni dio ovoga Programa. Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba utvr enih u to ki 1.1. podto ki 2., to ki 1.2. podto ki 3., to ki 1.3. podto ki 3. i to ki 2.1. Plana iz stavka 2. ovoga lanka, osiguravaju se iz prihoda spomeni ke rente sukladno Zakonu o zaštiti i o uvanju kulturnih dobara i Planu raspodjele sredstava spomeni ke rente za godinu. Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješ a o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini. lanak 4. Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvr enih Planom iz lanka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika. O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješ e Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i eš e. lanak 5. Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz lanka ovoga Programa i podnosi izvješ e o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Grada Rijeke. 3. lanak 6. Ovaj Program objavit e se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 1. sije nja godine. KLASA: /08-01/180 URBROJ: Rijeka, 18. prosinca GRADSKO VIJE E GRADA RIJEKE Predsjednica Gradskog vije a Dorotea Peši -Bukovac, v.r. 2

3 PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA RIJEKE ZA GODINU 1. PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE 1.1 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA PLAN ZA Programi Književna nagrada Drago Gervais Kulturno-animacijski i edukacijski programi Ukupno programi , , ,00 2. Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina ,00 3. Nabava knjižni ne gra e UKUPNO , , MUZEJ GRADA RIJEKE PLAN ZA Programi Izložba Torpedo, pripremni radovi Povijest rije kog školstva, izložba Rije ki fotografi pedesetih, izložba 115 godina Fotokluba Zagreb, izložba Talijanska moda , izložba Borislav Boži, Camera Obscura Džepni satovi, izložba Gostovanja Muzeja: Emigracija u Ameriku u Muzeju Ellis Island u NY i Muzeju Vojvodine Nakladništvo: Emigracija u Ameriku Stru no usavršavanje djelatnika Muzejska knjižnica Edukativno-didakti ka djelatnost Ukupno programi , , , , , , , , , , , , ,00 2. Otkup umjetnina ,00 3. Zaštita muzejske gra e UKUPNO , ,00

4 1.3. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI PLAN ZA Programi Miljenka Šepi - etiri elementa - zemlja, vatra, voda, zrak, samostalna izložba Razmjena izložbenih programa s Umjetni kom galerijom Maribor - Nova rije ka scena u UGM, Slovenski video u MMSU Zoran Paveli - CENTRIRANO / 88, samostalna izložba Spomenici kulture u turisti kom oglašavanju Donacija Zlatko Prica iz Galerija Prica, Samobor Mauro Stipanov, samostalna izložba Me uratni opus Romola Venuccija u Galeriji Prica, Samobor Predstavljanje hrvatskih umjetnika na 14. biennalu mladih umjetnika Europe i Mediterana - Skoplje Su eljavanje: Moderno - suvremeno, skupna izložba Odabrana djela iz Zbirke Božidar Rašica u Galeriji likovnih umjetnosti Osijek 40 godina Me unarodne izložbe crteža 40 godina Me unarodne izložbe crteža kroz plakatno oglašavanje - pripremni radovi Biennale Kvadrilaterale - Angles and Intersections/Uglovi i sjecišta - umjetnost novih medija Istraživa ki projekt - Me unarodna mreža secesijskih gradova Tisak Zbornika simpozija - (Novi) mediji u muzejima Stru no usavršavanje djelatnika Edukativni programi MMSU u Animirani filmovi Simona Bogojevi a Naratha i produkcije Kenges Ukupno programi , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2. Otkup umjetnina ,00 3. Zaštita muzejske gra e UKUPNO , , HNK IVANA PL. ZAJCA PLAN ZA Programi Hrvatska drama: Tatjana Groma a: Crnac Tennesee Williams: Tramvaj zvan žudnja Francois-Michel Pesenti, Christelle Harbonn: Strahovi ,00 Peter Quilter: Glorious! Talijanska drama: ,00 Garinei&Giovannini, Iaia Fiastri: Dodaj jedno mjesto za stolom Ranko Marinkovi : Gloria David Hare: Amy s View (Razli ita mišljenja)

5 2. Opera: Giuseppe Verdi: La Traviata Balet: Ve er Stravinskog: Persephone, Les Noces, Jeu de Cartes F. Kafka: Proces Koncerti orkestra Opere Kulturna suradnja Edukacijski program za pjeva e soliste i dramske glumce Monografija HNK Ivana pl. Zajca - pripremni radovi Programi u Teatru Fenice MANIFESTACIJE Zaj evi dani: Alfi Kabiljo: Casanova u Istri Festival Rije ke ljetne no i: Arturo Sandoval Urban, rock opera Töelzer Knaben chor Koncerti na Gradini Trsat: Tamara Obrovac, Tartini kvartet i Monika Leskovar, Rije ki jazz kvartet Koncert filmske glazbe Dramski program UKUPNO , , , , , , , , , , GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA PLAN ZA Programi 1. Premijerni i reprizni repertoar ,00 Vladimir Zajic: Lon i u, kuhaj! Hans Christian Andersen: Slavuj Tanja Kirhmayer: Crvenkapica Branko Žak Valenta: Klaunijada 2. XIV. REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA UKUPNO , ,00 UKUPNO USTANOVE ,00

6 2. PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA 2.1. ZAŠTITA I O UVANJE KULTURNIH DOBARA NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA 1. Župa Sv. Andrije Apostola Bakar Završna faza obnove Crkve Sv. Kuzme i Damjana u MO Sv. Kuzam, Rijeka ,00 2. Rije ka Nadbiskupija-Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Rijeka Nastavak radova na obnovi Župne crkve Uznesenja Marijina ,00 3. Prva suša ka hrvatska gimnazija u Rijeci Naslje e otrgnuto zaboravu-istražni radovi na zidnom osliku ,00 4. Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba Konzervatorsko-restauratorski radovi na štukaturi, mramornoj oplati i stolariji prozora Mramorne dvorane u Guvernerovoj pala i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka ,00 POKRETNA KULTURNA DOBRA 5. Kapucinski samostan-crkva Gospe Lurdske u Rijeci Izvo enje konzervatorsko-restauratorskih radova na slikama iz fundusa Samostana ,00 Sustavna zaštita i o uvanje pokretnih kulturnih dobara ,00 6. Zgrada Ivana Grohovca 1 Druga etapa projekta cjelovite restauracije kulturnog dobra-secesijskog dizala ,00 7. Zgrada Ivana Grohovca 3 Druga etapa projekta cjelovite restauracije kulturnog dobra-secesijskog dizala ,00 8. Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlova ka, Crkvena opština Rijeka Konzervacija i restauracija centralnog križa (krsta) s prate im ikonama: ikonom Bogorodice i sv. Jovana Bogoslova i ikona s ikonostasa hrama: sv. Jovana Krstitelja i sv. Nikole ,00 9. Državni arhiv u Rijeci Nastavak radova na konzervaciji-restauraciji fonda JU 51-HRDARi-57 i konzervacija i restauracija jedne rije ke mati ne knjige iz Zbirke Mati nih knjiga (K4) HRDARi , Udruga štovatelja spomeni ke knjižnice i zbirke Mažurani - Restauracija i konzervacija kjnižne gra e Brli -Ruži , Sveu ilište u Rijeci, Sveu ilišna knjižnica Rijeka O uvanje europske knjižni ne baštine u Sveu ilišnoj knjižnici Rijeka kroz izgradnju Povijesne zbirke (2.faza) ,00 Zaštita novina u fondu Sveu ilišne knjižnice Rijeka: La Bilancia ,00 Digitalizacija starih rije kih novina (preventivna zaštita knjižni ne gra e) , Ustanova Ivan Mateti Ronjgov Projekt istraživanja glazbene baštine Rijeke i okolice ,00 OSTALI PROGRAMI 13. Udruga Pro torpedo Rijeka IV. me unarodna konferencija o industrijskoj baštini , Društvo arhitekata Rijeka Krpanje grada / Patching the City ,00 UKUPNO ,00

7 2.2. IZLOŽBENA DJELATNOST 1. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka Revolucionarna 1848./49. u Rijeci, izložba 5.000,00 Muzejska publikacija Stran e - Vinodol / Starohrvatsko groblje na Gorici 5.000,00 Publikacija - Pou na knjižica broj 2: Spomeni ka baština Rijeke 5.000,00 2. Hrvatski muzej turizma, Opatija Zvominir Kamenar, samostalna izložba 5.000,00 3. Muzej Lapidarium Vladimir (Vlado) Kristl: radovi od do ,00 Tošo Dabac: fotografije poslijeratne Rijeke i Kvarnera (Istarski dnevnik II) ,00 4. Filozofski fakultet Rijeka asopis IKON ,00 Me unarodna mreža secesijskih gradova, znanstveni skup, pripremni radovi 5.000,00 Memorija u kamenu, izložba ranosrednjovjekovne kamene skulpture Kvarnera 5.000,00 3. me unarodni znanstveni skup ikonografskih studija Franjeva ka ikonografija ,00 5. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka Luciano Bibuli - Galerija Juraj Klovi ,00 Bojan Bonifa i - Galerija Juraj Klovi ,00 Mihovil Depope - Galerija Juraj Klovi ,00 Anton Horvatovi - Galerija Juraj Klovi ,00 Sanja Ipši Randi - Galerija DAR ,00 Ana Pavi i - Galerija Juraj Klovi ,00 Jadranka Letini - Galerija Juraj Klovi ,00 Grga Marijanovi - Galerija Juraj Klovi ,00 Nadija Mustapi - Galerija Juraj Klovi ,00 Darija Žmak - Galerija Juraj Klovi ,00 Nagra eni autor na godišnjoj izložbi - Galerija Kortil ,00 Godišnja izložba HDLUR-a - Galerija Kortil ,00 Ciklus izložbi Dijalog - Galerija Juraj Klovi ,00 Kriti ar bira - Galerija Kortil ,00 Novoprimljeni lanovi HDLUR-a ,00 Klovi evim tragom: suvremena minijatura i slikarstvo malog formata ,00 Razmjena programa - HDLUR i Bund Gelsenkirchen Kunstler ,00 6. Udruga Drugo more Zlo in i kazna, skupna tematska izložba ,00 Simpozij uz izložbu re:akt 8.000,00 Galerija SIZ ,00 7. Udruga Arterija suvremene umjetnosti Duhovi Rje ine ,00 Izložbe studenata APU - 12 samostalnih izložbi ,00

8 Godišnji izložbeni program ,00 8. Udruga za produkciju kulture Industria Godišnji izložbeni program Galerije Kružna ,00 Udruga za promicanje vizualne umjetnosti i kulture TRAG Susret gradova - Pula - Rijeka (Galerija Miloti i klub Palach) ,00 Izložbena djelatnost u galeriji Trag ,00 9. Udruga Plus VIA ,00 Stand up , Udruga A3 Radionica za video pod morem SUB-ART , KOPART, umjetni ka agencija Bane Milenkovi, samostalna izložba ,00 Boris Bu an, samostalna izložba ,00 Mirna Kutleša, samostalna izložba ,00 Siniša Majkus, samostalna izložba , Galerija Grad Neno Mikuli, samostalna izložba 7.000,00 Andrea Bassi, samostalna izložba 7.000, Fotoklub Rijeka Nakladni ki projekt - Monografija Fotokluba Rijeka , Društvo povjesni ara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog Nakladni ki projekt - Rije ki povjesni ari umjetnosti (Fu i, Matej i ) ,00 primorja Predstavljanje knjiga i asopisa s likovnom tematikom u DPURIHP 5.000, Matica Hrvatska Nakladni ki projekt - Zbirka crteža istarskih i liburnijskih gradi a Pietra Nobilea , Udruga gluhih i nagluhih PGŽ Tišina, skupna izložba i radionica , Udruga anifašisti kih boraca i anifašista grada Rijeke Fotomonografija Rijeka nakon 3. svibnja , KUU Artel Samostalna izložba Maje Pej inovi 5.000, Foto klub Color Rijeka u fokusu, klupska izložba fotografije 6.000,00 Fotoradionice 5.000, Art magazin Kontura Kontura Art Magazin , Goranska kiparska radionica Lokve Simpozij kipara GKR Lokve , Izdava ka ku a Adami Me uratna arhitektura Rijeke i Sušaka, komparacija i europski kontekst, autorice - Julija Lozzi Barkovi i Jasna Rotim Malvi , Klub Suša ana Sušak iz drugog kuta Izložba fotografija Helge Paškvan 4.000, Dražen Trogrli i Igor Eškinja Skupna izložba troje studenata/studentica APURI Istraživanje prostora , Darija Žmak Samostalna izložba - gostovanje 8.000, Melita Sorola Stani i Samutra, samostalna izložba u Galeriji Karas, Zagreb 8.000, Dunja Demartini Piša i, samostalna izložba , Lara Badurina Izložba studenata APURI u Galeriji Vladimir Nazor u Zagrebu 8.000, Tatjana Masterl Samostalna izložba 8.000,00

9 30. Nemanja Cvijanovi Spomenik sje anju na ideju o Internacionali, samostalna izložba , Goran Štimac Velike skulpture za veliki grad , Lilijana Domi Godišnji izložbeni program , Željko Jan i Povratak, samostalna izložba 8.000, Nadija Mustapi Samostalna izložba u Galeriji Ba va, Tri pri e o istome 8.000, Redovni programi Galerije Kortil , Likovna nagrada Ivo Kalina , Programi od interesa za Grad Rijeku UKUPNO , , NAKLADNI KA DJELATNOST 1. Aleksandar Boži A- 01, zbirka poezije 7.500,00 2. Anamarija Sim i Pauli Brojalice ,00 3. Daša Drndi April u Berlinu ,00 4. Design lab d.o.o. Samo moji zlati i ,00 5. Društvo hrvatskih književnika-ogranak Rijeka Luigi Pirandello: Snima se ,00 Roman Karlovi : Oslobo enje Betulije i druge drame ,00 Književna rijeka, 4 sveska ,00 Kristina Posilovi : Barcelona ,00 Silvija Benkovi : Teta ,00 Susreti mladih pjesnika i pisaca 5.000,00 Dani poezije 5.000,00 6. Državni arhiv u Rijeci Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci ,00 7. Ex libris d.o.o. Sje anja i susreti ,00 Dietrich Bonhoeffer: Etika ,00 Jacob Taubes: Pavlova politi ka teologija ,00 8. Filozofski fakultet Sveu ilišta u Rijeci Fluminensia, 2 sveska ,00 Zbornik radova Rije ki filološki dani ,00 asopis za povijest Zapadne Hrvatske ,00 9. Hrvatsko društvo pisaca Razmjena pisaca - crnogorski pisci 5.000, Hrvatsko filološko društvo Rije 9.000, Hrvatsko književno društvo Osvit Jadran Zalokar: Miris svitanja 5.000,00 Rijeka za radoznale ,00 Vesna Miculini Prešnjak: Tišina srca 5.000,00 Dr. Vasil Tocinovski: Tijelo za grijeh ,00

10 12. Izdava ki centar Rijeka Novi Kamov ,00 Sveti Vid XIV-otkucaji rije ke prošlosti, zbornik ,00 Ines Srdo - Konestra: Književnopovijesne putositnice ,00 Damir Sirnik: Oslikavanje pakla , Jesenski i Turk d.o.o. Aljoša Pužar: Azaleje na putu, korejski zapisi , Klub Suša ana Suša ka revija, 3 sveska , Lukom d.o.o. Nikola Kralji : Plov u suton , Marchig Laura Anch io scrivo in jazz qualche volta , Matica Hrvatska Tribine MH-OR 5.000,00 Dometi , Nakladni zavod Globus d.o.o. Lujo Margeti : Srednjovjekovni zakoni i op i akti na Kvarneru , Povijesno društvo Rijeka Rijeka, god XIV, 2 sveska ,00 Leksikon Frankopana , Rinaz d.o.o. Andrija Vu emil: Knjiga pjesama, objavljivanje njema kog prijevoda , Sanjin Sorel Stru na knjiga , SHURA d.o.o. Mirovne sveske , Studentska udruga Infoshop Škatula 4.sajam nezavisnog izdavaštva , Superknjižara d.o.o. Carne del Carnaro ,00 Pri e za veliku djecu ,00 Luda Luna ,00 Ribookiranje , Sveu ilišna knjižnica Rijeka Obilježavanje 40.obljetnice Izložbe glagoljice, 2. faza projekta , Udruga antifašisti kih boraca i antifašista grada Rijeke Kriti ki osvrt na knjigu A.Ballarinija , Udruga Katapult Razgovorionice ,00 Edicija Katapult , Udruga ljubitelja znanstvene fantastike 3. zmaj Audiobook 5.000, Udruga mladih Akcija Laboratorij fantastike ,00 Izvršitelji nauma gospodnjeg, prijevod i objavljivanje na poljskom , Udruga štovatelja spomeni ke knjižnice i zbirke Mažurani - Rijeka u knjizi ,00 Brli -Ruži 31. Udruga za umjetnost i kulturu mladih parnas Ki ma (2.rije ki sajam knjiga i festival asopisa) ,00 asopis Re, 2 sveska ,00 Melita Sankovi : Kri anje lastavica , VBZ d.o.o. Branko Miji : Na margini ,00 Poezija, 2 sveska ,00 Književni PAKT (pisci, aktualnosti, knjige i tribine) ,00

11 Zoran Žmiri : Blockbuster , Verba d.o.o. Vinko Ribari : Dileme 5.000, Udruga Sa(n)jam knjige u Istri Književni residence Kamov , Programi od posebnog interesa za Grad Rijeku itam i uživam ,00 UKUPNO 2.3. Drugi programi , , SCENSKA DJELATNOST KORISNIK PROGRAM 1. HKD MFMS Rijeka Premijera/ koprodukcija s MESS-om Sarajevo A. Strindberg OTAC , me unarodni festival malih scena Rijeka ,00 2. TRAFIK Multimedijalna premijera DIVE ,00 3. Udruga Drugo more Produkcija Prirodno ro eni kiborzi ,00 4. Teatar RUBIKON Premijera Zastave Ivane Perani ,00 Premijera Sestre po ehovu i Lorci 5.000,00 Reprize Sinergija ,00 5. Kazališna radionica MALIK Premijera Neobi no dijete ,00 Kazališne predstave za teenagere, gostovanja u Dje jem tjednu ,00 6. KUD Baš inski glasi Ljeto na Gradini, dramski program ,00 7. Filozofski fakultet Sveu ilišta u Rijeci Rije ki glumišni portreti, izdanje 8.000,00 8. Matko Boti Stru no usavršavanje ,00 9. Hrvatski institut za pokret i ples 26. tjedan suvremenog plesa u Rijeci , Udruga Prostor plus Edukacijski program , Udruga plesnih umjetnika Hrvatske - Podružnica Rijeka Stru no usavršavanje , Žak Branko Valenta Valenta, Utopija, projekt , Plesna radionica M Zvonar crkve Notre Dame, plesna pri a 9.000, Društvo hrvatskih književnika - Ogranak Rijeka UKUPNO 2.4. Kazališna knjižnica , , GLAZBENA DJELATNOST 1. Rije ka filharmonija VIII. koncertna sezona: Ve er Dvoraka; Koncert s djelima I. pl. Zajca i G. Mahlera ,00 2. Rije ki komorni orkestar Godišnji program koncerata ,00 Ansambl Collegium musicum Fluminense - godišnji program koncerata ,00 3. HKUD Željezni ar Godišnji program tamburaškog orkestra ,00

12 4. KUU Rije ki oratorijski zbor Ivan Mateti Ronjgov Godišnji nastupi i gostovanja ,00 5. KUU Jeka Primorja Godišnji nastupi i gostovanja ,00 6. Vokalna skupina Lira Godišnji nastupi i gostovanja ,00 7. Putokazi Izdavanje i koncertna promocija DVD-albuma Mjese ev krug ,00 8. Pjeva ki zbor lije nika Rijeka Godišnji program nastupa 5.000,00 9. Hrvatska itaonica Trsat Mješoviti pjeva ki zbor - godišnji nastupi i gostovanja , Katedrala sv. Vida Katedralni zbor Cantores sancti viti - godišnji program nastupa , Udruga umirovljenika Rijeke Mješoviti pjeva ki zbor - godišnji program nastupa , KUD Kvarner Klapa Fortunal - godišnji nastupi i gostovanja 8.000, Klapa Mor i Godišnji nastupi i gostovanja 8.000, Klapa Luka Godišnji nastupi i gostovanja 8.000, Koncertna agencija G.I.S. Koncertna sezona Arti musices u suradnji s Koncertnom poslovnicom Artagent iz ,00 Zagreba: Jeno Jando - klavir, Ma arska; Mario Prisuelos - klavir, Španjolska; Leipziški guda ki kvartet - Njema ka; Monika Leskovar - violon elo i Govanni Solima - violon elo; Praški madrigalisti; Zagreba ki solisti i solisti Mario Ivelja - kontrabas i Bruce Dunlap - gitara, SAD 18. me unarodni festival jazz glazbe Jazz Time , Glazbena agencija Haller Koncertna sezona 2009: Višnja Mažuran - embalo, Zagreb; Rije ki komorni orkestar, solist Massimo Gon - klavir i mo. Adriano Martinolli, Italija; Mario Penzar ,00 IV. festival komorne glazbe - Rijeka 2009.: Koncert H. Purcel: San ljetne no i; Puha ki kvintet Simply Brass, Zagreb; EUBO - Barokni orkestar Europske unije , Canis Madidus d.o.o. Jazz club Tunel - koncertna sezona , Udruga Bria Klub Palach - koncertna sezona , KUD Baš inski glasi IV. ljeto na Gradini - glazbeni program ,00 XVII. baš inski glasi - smotra hrvatskih klapa , Udruga Hal Hal s All Star Guitar Festival , Hrvatska glazbena unija - podružnica Rijeka Boži je judi - boži ni koncert u Katedrali , Ustanova Ivan Mateti Ronjgov XXXI. prolje e u Ronjgima 5.000,00 Istraživanje glazbene baštine Rijeke i okolice , Klub ljubitelja buke d.o.o. Hartera 5 festival , Udruga Ri Rock 31. RiRock festival , Udruga mladih Akcija Festival krik , Petar Kova i i Nina Kova i Duo Kova i - recital , Hrvatski glazbeni centar Koncertna ve er glazbe 20. i 21. stolje a - Metod Sironi - flauta, Filip Fak - klavir ,00

13 28. Matica hrvatska - ogranak u Rijeci Koncerti mladih glazbenika: Judita Plazoni - klavir i Goran Prša - klarinet; Stipe Bili ,00 klavir 29. Vladimir Babin Snimanje i izdavanje CD i DVD albuma klavirskog recitala uživo 8.000, Matica hrvatska - ogranak u Rijeci Simfonijska impresija Vjekoslava Gržini a - javno predstavljanje izdanja uz ,00 koncertno izvo enje manjih Gržini evih djela 31. KUU Artel Snimanje i izdavanje CD albuma s djelima Iva Ma eka u izvo enju F. Faka, G ,00 Filipeca, M. Graziania, P. Kova i a 32. Vedran Križan Snimanje i izdavanje CD albuma grupe Manofon 8.000, Astrid Kuljani Snimanje i izdavanje CD albuma grupe Mildreds 8.000, Elvis Stani Snimanje i izdavanje CD albuma Elvis Stani Power Trija 8.000, Denis Razumovi Snimanje i izdavanje CD albuma 8.000, Henry Radanovi Snimanje i izdavanje CD albuma 8.000, Ton i Grabuši Snimanje i izdavanje CD albuma 8.000, Udruga umjetnika Quasarr Snimanje i izdavanje CD albuma 8.000, Udruga prijatelja Losova Izdavanje CD albuma sastava My Buddy Moose 8.000, Zabava d.o.o. Dvorana Stereo: Zakonsky serijal , Udruga za hip hop kulturu Balance Balance Hip Hop Party s - Stereo 8.000, Toni Šuperina Izdavanje CD albuma grupe Keops 8.000, Grupa Mandrili Izdavanje i promocija albuma Tibet 8.000, Udruga umjetnika Puzle Snimanje i izdavanje CD albuma grupe One Piece Puzzle 8.000, Igor Karli Izdavanje CD albuma grupe Public 8.000, Ivan Vihor Krsnik ohar Majstorski te aj iz glasovira u Bergamu, Italija 8.000, Daniel Boži evi Violinski majstorski te aj u Dubrovniku 6.000, Sven Celin Violinski majstorski te aj u Grožnjanu 6.000, Goran Filipec Majstorski te aj iz glasovira u Castelnuovu di Garfagnana, Italija 8.000, KUU Artel Majstorski glasovirski te aj u Zagrebu i Be u 8.000, Damjan Grbac Usavršavanje na Jazz akademiji u Trstu 8.000, Bruno Mi eti Usavršavanje na Jazz akademiji u Trstu 8.000, Krunoslav Mari Violinski majstorski te aj u Portogruaru, Italija 8.000, KUU Artel Violinski majstorski te aj Paule Žuljevi u Grožnjanu 3.000,00 Glazbeni te aj - godišnji program 8.400,00 Majstorski harfisti ki te aj Nede Boži u Be u 8.000, Udruga prijatelja glazbe Pro musica Violinski majstorski te aj Marca Graziania u Cremoni, Italija 8.000, Jasna Štigli Majstorski harfisti ki te aj u Udinama, Italija 8.000, Vedran Ruži Usavršavanje na Jazz akademiji u Klagenfurtu 8.000, Zvjezdan Ruži Usavršavanje na Jazz akademiji u Klagenfurtu 8.000,00

14 60. Glazbena škola Ivana Mateti Ronjgova Rijeka Koncertna djelatnost i gostovanja , Kulturno-prosvjetna udruga Ivan Matrljan Glazbeni te aj - godišnji programi glazbenih odsjeka , Udruga mladih muzi ara Europe Rije ka alternativa Praktikum za uvježbavanje dionica pjesme i studijskih snimaka za demo sastave , Pjeva ki zbor mladih Josip Kaplan Godišnji program nastupa i gostovanja , Studentski vokalni studio Rijeka Godišnji program nastupa i gostovanja , Osnovna škola Vežica Dje ji zbor Veži ki ti i - nastupi i gostovanja , Osnovna glazbena škola A. Jug Mati Dje ji zborovi Tratin ice i Male tratin ice - nastupi i gostovanja ,00 Dje ji zbor Torretta - godišnji nastupi i gostovanja , Hrvatski tamburaški zbor Eugen Kumi i UKUPNO 2.5. Godišnji program nastupa i gostovanja , , FILMSKA DJELATNOST KORISNIK PROGRAM 1. Udruga Fade in FADE IN u gostima, dokumentarni filmovi, prikazivanje u Art- kinu Croatia 5.000,00 Nenad Vižin (u raljama sistema)- dokumentarni film ,00 2. Tanja Goli Može i druga ije, kratkometražni igrani film ,00 3. Hrvatski filmski savez DVD izdanja- Lukovi, Dela, Abramovi ,00 SNAPSHOTS, kratkometražni igrani film ,00 Medijska škola ,00 Filmski programi ,00 4. Hulahop d.o.o. Svjetski festival animiranog filma-animafest ,00 5. Istra film Frano Supilo-povijest jedne iluzije, dokumentarno-igrani film ,00 Zaštita filmova Bernardina Modri a ,00 6. Kino video klub Liburnija-film Monografija uz 50. obljetnicu Kluba ,00 Liburnija- film atelijer , kvarnerska revija amaterskog filma ,00 Arhiviranje i digitalizacija filmske gra e Liburnija -filma ,00 7. LUX COMPANY d.o.o. Prezentacije suvremene hrvatske kinematografije, 3 premijere ,00 Iz dnevnika starog filmofila ,00 8. Lali Dean FIT- kratkometražni dokumentarni film ,00 9. Udruga Drugo more Mediteranske igre , Udruga za promicanje aktivizma-amandla Festival dokumentarnog rock filma , Udruga studenata Inicijativa kulturalnih studija Nova njema ka kinematografija ,00 Filmski ženski tjedan , Videomarket-trade d.o.o. Filmski program ,00

15 13. Udruga anitifašisti kih boraca i antifašista grada Rijeke Filmski program , Programi od posebnog interesa za Grad Rijeku - Art- kino Croatia ,00 UKUPNO , NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH 1. CSDVU - Centar za sinergiju AV-Lice-Grada-Serija 6.000,00 2. Udruga Calculus Umjetnost o ima ra unala ,00 3. Udruga za razvoj kulture RITAM Ri.Rock.Com - glazbeni internet magazin ,00 4. Udruga RiTeatar Multimedijalni koncept Nove scene mladih ,00 5. Teatar Rubikon Sinergija II ,00 6. Udruga za umjetnost i kulturu mladih parnas ReForum ,00 7. Udruga Drugo more Atom ,00 Moje, tvoje, naše ,00 8. Udruga ljubitelja fantastike 3. ZMAJ Ra unalna igra za slijepe i slabovidne ,00 9. Udruga SPIRIT Kamin ,00 CESTIVAL , Udruga mladih Akcija Grafiti radionice 8.000,00 krik4: Graffitti, jam i radionice 5.000,00 krik4: Start VJ 5.000, Udruga KUD Ventil Opatijske barufe 8.000, Udruga A3 IDI VIDI , Nemanja Cvijanovi Jasenovac , Nadija Mustapi Predava ko gostovanje u Americi 5.000, Dejan Kljun Intenational Art kamp Tarsa , Ivana Kalc Ophelia is not dead 8.000, Lara Badurina NaCl, umjetni ka produkcija 7.000, Miroslav Raji Uto ište - Hartera - 2. faza , Udruga Ananas Komadi po komadi, edukativni program 6.000, Programi od interesa za Grad Rijeku UKUPNO , , PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA 1. Zajednica Talijana Rijeka Glazbeni i izdava ki program ,00

16 KUD Fratellanza Glazbeni i likovni program ,00 2. Zajednica Srba Rijeka Koncert narodnih kola i pjesama ,00 3. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta - Pododbor Rijeka Folklorna i muzi ka sekcija Podobora Rijeka, asopisi Bijela p ela i Artefakti i dr ,00 4. Udruga žena Romkinja Bolji život Glazbena i plesna djelatnost 8.000,00 5. Slovenski dom Kulturno-prosvetnog društva Bazovica List Kažipot i ostali programi ,00 6. Bošnja ka nac. zajednica PGŽ List Bošnja ki glas i ostali programi ,00 7. Vije e bošnja ke nacionalne manjine Likovni i glazbeni program 5.000,00 8. eška beseda Rijeka Programi u Domu eške besede ,00 9. Poljska kulturna udruga izložba Dajane Duri 8.000, Matica Slova ka Izložba Považškog muzeja iz Žiline i ostali programi , KD Rusina i Ukrajinaca Rušnjak Projekt Rusinska ku a i ostale manifestacije 8.000, KPD Rusina i Ukrajinaca Rad glazbene sekcije i ostali programi 8.000, Demokratska zajednica Ma ara PGŽ Likovna kolonija i rad sekcija 8.000, Ma arska kulturna udruga Baross Likovni programi 8.000, Židovska op ina Rijeka Nastavak projekta Sinagoga 7.000, Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka Vokalna skupina Montenegrine i ostali programi , Zajednica Crnogoraca PGŽ Programi kulturne razmjene , Makedonsko kulturno društvo Ilinden Likovna, folklorna i izdava ka aktivnost , Zajednica Albanaca Raznolike kulturne aktivnosti 6.000, Teatar Roma Chaplin Reprize predstava 7.000, Programi od interesa za Grad Rijeku UKUPNO , , UDRUGE PRIJATELJSTVA 1. Francuska alijansa Dani frankofonije ,00 2. Hrvatsko - tursko društvo Tribine ,00 3. Udruga LOTOS Dani indijske kulture 5.000,00 4. Društvo Dante Alighieri UKUPNO 2.9. Dove il si suona, tematska izložba 5.000, , PROGRAMI MJESNIH ODBORA 1. Banderovo Izložba na temu kulturnog naslje a 3.500,00 2. Draga Draško proli e, Draška jesen i Mala škola glagoljice ,00 3. Drenova Od Drenovske itaonice do knjižnice ,00

17 4. Gornja Vežica Obilježavanje Dana Mjesnog odbora na brdu Sv. Križ 3.000,00 5. Grbci Upoznajmo radost i vještinu plesa priredba Zvuci s juga 5.000,00 6. Kantrida Slikarski Ex tempore ,00 7. Kozala Prolje e na Kozali 3.000,00 8. Luka Likovni susreti u Jedrarskoj 5.500,00 9. Mlaka Koncerti uz Dan Mjesnog odbora, Zaboravljeni rije ki trubadur 6.000, Orehovica Dan Mjesnog odbora Orehovica, uzvratni koncert tamburaša 6.000, Pašac Duhovi Rje ine, Bijeg u prirodu, prigodni programi 6.600, Pehlin Tradicionalne manifestacije 7.000, Podvežica Likovna radionica za ljude starije životne dobi 6.000, Srdo i Glazbena, književna i srodna doga anja 7.000, Svilno Prole i va Svilnom 4.000, Sv. Kuzam Kuzmarska kiparska radionica , Sv. Nikola Tematske izložbe uz Dan Mjesnog odbora, Nova Rijeka o ima likovnih amatera 3.000, Školji Ljeto u Starom Gradu , Škurinje Kinoteka i grafiti fest 7.000, Trsat Prigodni programi 2.000, Turni Prigodni program uz Dan Mjesnog odbora 3.000, Vojak Glazbeni program 2.000, Zamet UKUPNO Prigodni akavski programi 9.000, , , PROGRAMI UDRUGA U MJESNIM ODBORIMA 1. Hrvatska itaonica Trsat Scenski program za djecu s posebnim potrebama 7.000,00 2. Klub prijatelja Trsata Glasilo Trsatika i izložba Pul Kaštela ,00 3. Klub Suša ana Primorske poetske ve eri 4.000,00 4. KUD Zametski koren Dani Zametskoga korena 9.000,00 5. Programi od interesa za Grad Rijeku UKUPNO , , PROGRAMI KULTURNE SURADNJE 1. Primorski poletni festival, Kopar, Slovenija El Che, tematska izložba ,00

18 2. Meandar media d.o.o. Josip Dimini, samostalna izložba i predstavljanje knjige Ljepoti je mjesto u Kini ,00 3. Muzej Jannus Pannonius, Pe uh, Ma arska Victor Vasarely, izložba ,00 4. Veleposlanstvo Japana u Republici Hrvatskoj Izložba Temari lopti i radionica izrade Temari lopti 5.000,00 5. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka Programi kulturne suradnje i razmjene ,00 6. Udruga antifašisti kih boraca i antifašista, Rijeka Program uz obilježavanje Dana oslobo enja Rijeke ,00 7. Udruga masa kru Festival Priredba ,00 8. Dje ji zbor Mali Rije ani i Mor i i Dvije monografije ,00 9. Programi od interesa za Grad Rijeku UKUPNO , , IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE ,00 UKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST UKUPNO JAVNE POTREBE U KULTURI ZA , ,00