IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018."

Транскрипт

1 Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka 9., stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17 i 22/17), Savjet mladih Grada Zagreba, na 20. sjednici, 23. siječnja 2019., podnosi IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA UVOD Savjet mladih Grada Zagreba (dalje u tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada Zagreba koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. Rad Savjeta mladih zasniva se na odredbama Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od do godine, Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) te Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17 i 22/17). Sukladno članku 9., stavku 3. Zakona kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih. Gradska skupština 2. rujna raspisala je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba. Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih izabrani su na 4. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 26. listopada Zaključkom o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba za članove su izabrani: Iva Augustinović (zamjenica članice Marija Žigman), Matej Baturić (zamjenica člana Martina Mokus), Hana Ivana Breitenfeld (zamjenica članice Tina Novak), Mateja Čleković (zamjenica članice Anamarija Špiranec), Hrvoje Ćurlin (zamjenik člana Antonio Pavlović), Tomislav Dvorski (zamjenica člana Nina Skočak), Gloria Gudelj (zamjenica članice Matea Burazer), Petar Jurišin (zamjenik člana Karlo Martinek), Marko Kolovrat (zamjenik člana Ivan Stazić Jurišić), Dominik Krga Kratofil (zamjenica člana Carla Boban), Korina Kvadranti (zamjenica članice Lara Kvesić), Hana Lučev (zamjenica članice Ema Čaušić), Petra Radić (zamjenica članice Ela Jurko), Ozana Starešinić (zamjenica članice Martina Galović) i Karlo Vedak (zamjenica člana Vanda Petrak). Za predsjednika Savjeta mladih jednoglasno je izabran Petar Jurišin, a za zamjenicu predsjednika Gloria Gudelj.

2 Člankom 13. Zakona o savjetima mladih (u daljnjem tekstu: Zakon) te člankom 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Odluka), propisan je djelokrug rada Savjeta mladih: - raspravlja, na svojim sjednicama, o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine koji su od interesa za mlade - u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine inicira donošenje odluka od značenja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu te način rješavanja navedenih pitanja - preko svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Zagrebu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade - sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe gradskih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih - potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja - predlaže i daje Gradskoj skupštini na odobravanje program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih - po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih - potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potpore razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade - obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. RAD SAVJETA MLADIH U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA Savjet mladih Grada Zagreba trenutno djeluje u 5. sazivu. U izvještajnom razdoblju Savjet mladih održao je 15 sjednica, od kojih je 7 sjednica (6., 7., 9., 11., 15., 16. i 18.) bilo telefonskih.

3 U nastavku je kratki pregled aktivnosti Savjeta mladih za izvještajno razdoblje: - Temeljem usvojenog zapisnika s otvorene tribine Savjeta mladih za udruge mladih i udruge za mlade Mi, mladi, Savjet mladih je na svojoj 5. sjednici, održanoj 30. siječnja usvojio sljedeće zaključke: 1. Prisutni predstavnici udruga su kao jedne od najvećih problema izdvojili probleme s pravnom regulativom te financiranje svojih projekata, ali i društvenom vidljivošću. 2. Prisutni predstavnici udruga su podržali inicijativu za otvaranjem webplatforme Grada Zagreba za udruge mladih i udruge za mlade. Glavna uloga takve platforme bi bila bolja povezanost i informiranost udruga koje djeluju na području Zagreba. 3. Sukladno problemima s kojima se susreću, prisutni predstavnici udruga su podržali inicijativu za sustavnim edukacijama za udruge mladih i udruge za mlade vezanim uz pravnu regulativu, financiranje projekata i dodjelu prostora za svoje djelovanje. 4. S obzirom na rezultate provedenog istraživanja među mladima iz godine i raspravu tijekom tribine, prisutni predstavnici udruga su se složili da je pitanje građanskog odgoja i obrazovanja važno za aktivniju participaciju mladih na području Zagreba. - Savjet mladih je na svojoj 5. sjednici, održanoj 30. siječnja usvojio prijedlog otvaranja web platforme Grada Zagreba za udruge mladih i udruge za mlade internet stranice kojoj je u cilju povezati udruge mladih i za mlade, omogućiti im lako pretraživanje korisnih sadržaja poput natječaja za dodjelu financijskih sredstava ili prostora na korištenje te pružiti uvid u sve djelatnosti i aktivnosti gradskog ureda nadležnog za mlade kao i samog Savjeta mladih. - Savjet mladih je 14. veljače pozvao sve klubove zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba na individualne sastanke povodom svoje inicijative da se u gradske škole uvede izvannastavna aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja. - Članovi Savjeta mladih Petar Jurišin, Karlo Vedak i Dominik Krga Kratofil sudjelovali su na dva službena sastanka u Gradu Rijeci, koji su se održali 5. ožujka 2018.: 1. Sastanak s upravnim tijelima Grada Rijeke na temu uvođenja izvannastavne aktivnosti Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama; 2. Sastanak sa Savjetom mladih Grada Rijeke radi upoznavanja, razmjene primjera dobre prakse i dogovora o budućoj suradnji i razmjeni iskustava. - Članovi Savjeta mladih Dominik Krga Kratofil i Petar Jurišin sudjelovali su na Plenarnoj skupštini Youth Regional Networka (YRN-a) od 15. do 18. ožujka u naselju Bodø u Norveškoj. Petar Jurišin je sudjelovao u radu Odbora za obrazovanje i kulturu, a Dominik Krga Kratofil u radu Odbora za ekonomiju.

4 - Savjet mladih je na svojoj 8. sjednici, održanoj 14. ožujka donio odluku o suradnji s udrugama civilnog društva u provedbi izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje temeljem koje je 7. travnja pozvao devet udruga koje su se po dotadašnjoj aktivnosti i društvenoj participaciji istaknule u temama predmetnog kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja na individualne sastanke povodom svoje inicijative da se u gradske škole uvede ta izvannastavna aktivnost. - Savjet mladih je na svojoj 8. sjednici, održanoj 14. ožujka 2018., donio zaključak o davanju mišljenja o osnivanju savjeta mladih u vijećima gradskih četvrti Grada Zagreba u skladu s predviđenim zakonskim mogućnostima te je mišljenje dostavio Gradonačelniku i Gradskoj skupštini. - Predsjednik Savjeta mladih Petar Jurišin sudjelovao je na EU projektu "Youth Councils - local and international realities" u Konstancin-Jeziorni, Poljskoj, od 9. do 13. travnja temeljem kojeg je na 10. sjednici Savjeta mladih, održanoj 19. travnja 2018., prihvaćena projektna suranju na sljedećim Erasmus+ projektima kojima je u interesu promicanje prava i potreba mladih u EU preko neovisnih tijela mladih na lokalnoj i nacionalnoj razini. - Zamjenica predsjednika Savjeta mladih Gloria Gudelj sudjelovala je na EU projektu "Recognise it! Youth Work Locally!" u Berlinu, Njemačkoj, od 20. do 26. travnja Savjet mladih je 9. svibnja održao sastanak s Predsjednikom Gradske skupštine Grada Zagreba, na kojem je iznijeta inicijativa o sastancima predstavnika Savjeta mladih i predstavnika klubova zastupnika u Gradskoj skupštini, predstavljena je inicijativa za osnivanjem savjeta mladih gradskih četvrti te se iskomunicirao protokol pri sazivanju sjednica Gradske skupštine i dostavljanju mišljenja Savjeta mladih na točke dnevnog reda njezinih sjednica. - Savjet mladih je 18. svibnja održao sastanak s Gradonačelnikom Grada Zagreba, zajedno s pročelnicima i djelatnicima nekolicine gradskih ureda na kojem su doneseni sljedeći zaključci: 1. Gradonačelnik i pročelnici gradskih ureda pozdravili su otvaranje webplatforme Savjeta mladih. 2. Gradonačelnik i pročelnici gradskih ureda su podržali i osnivanje savjeta mladih gradskih četvrti, tako da se svi mladi mogu aktivirati i predlagati promjene na svojoj lokalnoj razini. Gradonačelnik je istaknuo da je inicijativa dobra i lako ostvariva jer tehnička podrška za rad takvih savjeta već postoji. 3. S obzirom da je u planu otvaranje novog prostora gradskog ureda za sport i mlade, Savjet mladih bi trebao dobiti prostor za sebe, čime bi se olakšao i ubrzao rad Savjeta mladih. 4. Gradonačelnik je prepoznao inicijativu Savjeta mladih vezanu za uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u zagrebačke škole te je obećao da će Grad Zagreb također dobiti svoju inačicu tog predmeta, ali u sklopu izrade novog zagrebačkog kurikuluma, a Savjetu mladih je obećano članstvo u povjerenstvu za izradu istog.

5 - Na temelju zaključka sastanka s Gradonačelnikom, Savjetu mladih je stigao poziv da predloži dva svoja člana za članove stručnog povjerenstva za izradu prijedloga nacrta Zagrebačkog modela obrazovanja (kurikula) te je Savjet mladih na svojoj 12. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018., izabrao Mateja Baturića i Karla Vedaka za članove tog tijela. - Savjet mladih je na svojoj 12. sjednici, održanoj 28. svibnja, prihvatio prijedlog o pozivima na sjednice Savjeta mladih kojim se predviđa pozivanje predsjednice Odbora za mladež Gradske skupštine te predsjednice Vijeća učenika Grada Zagreba te se radi veće participacije mladih otvara mogućnost dolaska zainteresiranih mladih osoba na sjednice Savjeta mladih razvrstanih u dvije skupine mladi predlagači, koji bi mogli Savjetu mladih predložiti koje točke uvrstiti na svoj dnevni red sjednice te sudjelovati u raspravi ako i kada one dođu na red, ali bez prava glasa te mladi promatrači, koji bi mogli samo prisustvovati sjednici Savjeta mladih bez prava riječi i glasa. - Članovi Savjeta mladih Petar Jurišin i Matej Baturić sudjelovali su na 6. sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih u Osijeku od 8. do 10. lipnja Savjet mladih Grada Zagreba je održao sastanak sa predstavnicama novokonstituiranog Savjeta mladih Grada Splita od 16. do 17. lipnja kako bi postigli dogovor o budućoj suradnji kao savjeti mladih dvaju najvećih gradova u Hrvatskoj. Savjeti mladih su na sastanku izradili nacrt otvorenog pisma ministarstvu nadležnom za mlade u kojem požuruju izradu novog nacionalnog programa za mlade. Također su Savjeti mladih prihvatili nacrt prijedloga inicijative za osnivanjem Koordinacije savjeta mladih gradova Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka kao predstavničkih tijela mladih najvećih gradova u Hrvatskoj koji, osim što okupljaju najveći broj mladih u državi te privlače mlade iz drugih gradova, smatraju se regionalnim, akademskim, poduzetničkim, kulturnim, sportskim i zdravstvenim centrima. Oba prijedloga je prihvatio i Savjet mladih Grada Zagreba na svojoj 13. sjednici održanoj 13. srpnja Savjet mladih je na svojoj 13. sjednici, održanoj 13. srpnja Prihvatio prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba. Glavna izmjena odluke je bila vezana za promjenu tijela nadležnog za stručne i administrativne poslove Savjeta mladih zbog značajno otežanog načina rada u prvoj polovici godine. Prijedlog Savjeta mladih je bio da stručne i administrativne poslove od godine preuzme Stručna služba Gradske skupštine koja je i do kraja godine bila zadužena za iste. - Temeljem zaključaka s 8. i 13. sjednice Savjeta mladih, 16. listopada je održana prva sjednica Radne skupine Savjeta mladih Grada Zagreba za izradu nacrta programa izvannastavne aktivnosti građanskog odgoja i obrazovanja. Članovi iz redova Savjeta mladih su: Iva Augustinović (voditeljica), Mateja Čleković i Karlo Vedak. Vanjski članovi su Mile Drača (Udruga OAZA), Iva Maria Ivanković (Vijeće učenika Grada Zagreba), Mateja Medlobi (Volonterski centar Zagreb), Vedrana Pribičević te Marina Ralašić (Štedopis). Sjednici su prisustvovali i predsjednik Savjeta, Petar Jurišin te njegova zamjenica Gloria Gudelj. Temeljem zaključka sa 17. sjednice Savjeta mladih, naknadno je poslan i poziv Višeslavu Raosu s Fakulteta političkih znanosti, koji je isti i prihvatio.

6 - Član Savjeta mladih Dominik Krga Kratofil sudjelovao je na edukaciji za savjete mladih pod nazivom Impact Academy u organizaciji Udruga Kompas. Edukacija se održala od 26. do 28. listopada u gradu Karlovcu. - Članovi Savjeta mladih su 18. studenog sudjelovali su na otvorenju Centra za mlade Grada Zagreba kao projekta koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Udruga Zamisli s 30 partnera udruga koje programski djeluju u korist mladih i institucija. - Savjet mladih je u mjesecu borbe protiv ovisnosti, za svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 1. prosinca organizirao konferenciju o zdravlju mladih u Staroj gradskoj vijećnici. Na konferenciju je prezentiran priručnik Zagreb za zdravlje mladih uz ostale gradske zdravstvene programe i institucije relevantne za mlade. Glavne teme cjelodnevne konferencije su bile: Zdravstveni odgoj u školama, tjelesna aktivnost i prehrana mladih, studentske menze i projekt Zdravo sveučilište, odgovorno spolno ponašanje među mladima, problem ovisnosti i zlouporabe alkohola i droga među mladima te mentalno zdravlje mladih. - Savjet mladih je 7. prosinca podnio deset amandmana na prijedlog Proračuna grada Zagreba za godinu. U fokusu amandmana su bile sljedeće stavke: - U Razdjelu 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE / Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO / Program POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU / Aktivnost A IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI / 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - U Razdjelu 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE / Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO / Program POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU / Aktivnost A REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA / 329 Rashodi za materijal i energiju / Aktivnost A UDRUGE MLADIH / Šifra 381 Tekuće donacije / Aktivnost A ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE / 381 Tekuće donacije / Aktivnost A IZVIĐAČKE UDRUGE / 381 Tekuće donacije / Aktivnost A SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA / 323 Rashodi za usluge

7 Dva amandmana su odbijena, tri su prihvaćena u cijelosti (ali ne i izvor sredstava za povećanje), a pet ih je djelomično prihvaćeno. - Članovi Savjeta mladih Dominik Krga Kratofil, Matej Baturić, Hrvoje Ćurlin, Mateja Čleković i Petar Jurišin su sudjelovali na nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u organizaciji Udruge gradova u RH. Konferencija se održala u Puli, od 7. do 9. prosinca 2018., a predstavljeni su brojni primjeri dobre prakse i savjeti kako unaprijediti rad savjeta mladih. - Savjet mladih Grada Zagreba je bio domaćin 7. sjednice Koordinacije županijskih savjeta mladih RH od 14. do 16. prosinca Na sjednici su predstavljene dosadašnje aktivnosti Koordinacije, a Petar Jurišin je izabran za novog Glavnog tajnika na mandat od godinu dana, Petar Jurišin. Na sjednici je usvojen i polugodišnji plan rada do lipnja Kroz godinu Savjet mladih je kao nadležno savjetodavno tijelo na pet svojih sjednica razmotrio 23 prijedloga odluka i drugih akata koji su bili na dnevnom redu pet sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba te je dostavio izvještaje o istima matičnom radnom tijelu. - Savjet mladih Grada Zagreba je tijekom cijele godine promovirao rad Grada Zagreba i njegovih tijela u dijelu u kojem se odnosi na rješavanje problema mladih i poboljšanje njihova položaja. KLASA: /19-01/44 URBROJ: Zagreb, 23. siječnja PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH GRADA ZAGREBA Petar Jurišin, v.r.