DATUM SKLAPANJA I ROK IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ,00 kn bez PDV-a ,00 kn bez PDV-a ,00 kn bez PDV-a ,00 kn bez PDV-a

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "DATUM SKLAPANJA I ROK IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ,00 kn bez PDV-a ,00 kn bez PDV-a ,00 kn bez PDV-a ,00 kn bez PDV-a"

Транскрипт

1 PREDMET UGOVORA EVID.BR. I BROJ OBJAVE Izrada katastarskotopografskog plana preostalog dijela buduće gospodarske 02/09 zone prema UPU Kostanje Izrada glavnog projekta srednje škole u Omišu 09/09 Geomehaničko ispitivanje tla (izrada geotehničkog eleborata) u svrhu izgradnje srednje škole u Omišu 18/09 Stražarske i zaštitarske usluge 01/10 uredskog materijala 02/10 VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA Pregovarački bez prethodne objave Posebni postupci iz IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA , , , , ,00 DATUM SKLAPANJA I ROK NAZIV PONUDITELJA GEOBIRO d.o.o. Ćirila i Metoda 20 ARC d.o.o. Zagrebačka 5 Split GEOKOL d.o.o. J. Kozarca 41 Varaţdin AKD Zaštita d.o.o. Savska cesta 26 Zagreb PAPIRUS CO d.o.o Split, Šegedinova 1 KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN TEMELJEM UGOVORA , , , , ,30 Nabava betona 03/ ,00 ALAS ZA DOM d.o.o Split, Sirobuja bb ,00 Opskrba el. energijom 06/10 + okvirni ugovor 3 godine , HEP OPSKRBA d.o.o Zagreb Ulica grada Vukovara 37

2 građevinskog materijala 07/ ,00 GROM d.o.o ,65 Građevinsko zanatski radovi na adaptaciji prostora u ulici Fošal 08/10 Usluge odvjetnika i pravnog zastupanja 11/10 Usluge iz Izgradnja potpornog zida u Srijanima 13/ , , ,00 GROM d.o.o. Zajednički odvjetnički ured VINKO LJUBIČIĆ I ŢELJKO VRDOLJAK, Split Ćiril Metodova 2 MLADENMATO BAJAMIĆ, Obrt BAJAMIĆ Trbnusi bb, Blato n/c * , ,38 Hitne intervencije na javnim površinama Hitni nepredviđeni radovi na sanaciji potporno zida u Srijanima Izrada izvedbenog projekta za 15/10 16/10 Pregovarački 17/10 Pregovarački , , , GROM d.o.o. MLADENMATO BAJAMIĆ, Obrt BAJAMIĆ Trbnusi bb, Blato n/c ARHITEKTONSKA RADIONICA CENTAR d.o.o ,66 * ,38 (ukupna vrijednost za 13/10 i 16/10)

3 srednju školu u Omišu Organizacija javnog dočeka nove godine u Omišu Stražarske i zaštitarske usluge građ.materijala 18/10 Pregovarački 01/11 N32M /11 N16M Nabava betona 03/11 N16M Izrada tabli sa nazivima ulica Izgradnja sportske dvorane Ribnjak Izrada UPU Kostanje gospodarska zona 04/11 N16M /11 N02V /11 N16M Posebni postupci iz , Split, Zagrebačka 5 MOSOR STUDIO d.o.o. iz Zagreba, Ilica , AKD ZAŠTITA d.o.o. Savska cesta ZAGREB ,26 GROM d.o.o OMIŠ , ALAS ZA DOM d.o.o. Sirobuja bb , PISMORAD d.d. III Malešnica ZAGREB ,09 GRADNJA d.o.o. Ribarska 1 OSIJEK , ,00 () *odgođrno sklapanje ugovora Izrada Izmjena i dopuna PPU Grada Omiša 07/11 N32M pregovarački ,00 URBOS d.o.o. Karamanova ,00

4 Usluga nadzora gradnja sportske dvorane Ribnjak Odvjetničke i usluge pravnog savjetovanja 08/11 N02V /11 N32M Dodatak IIB , GTT POLJUD d.o.o. Stadlerova , , Zajednički odvjetnički ured V. Ljubičić I Ţ. Vrdoljak Sukoišanska Usluga čuvanja imovine i osoba (za 2012.) 11/11 Dodatak IIB , AKD ZAŠTITA d.o.o. Savska cesta ZAGREB ,00 građevinskog materijala 12/11 Nabava betona 13/ , , GROM d.o.o OMIŠ ALAS ZA DOM d.o.o. Sirobuja bb Nabava najam hidraulične autokošare putem operativnog leasinga Nabava osobnog automobila za potrebe gradske uprave Isporuka materijala za 02/12 Klasa:406 01/12 01/02 09/12 Klasa:406 01/12 01/09 10/12 Klasa: , SG Leasing d.o.o. Ulica grada Vukovara ZAGREB , PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Poslovnica Split, Salonitanska 13, SOLIN , GROM d.o.o., Omiš, 60 mjeseci ,00 EUR (bez PDVa) , ,58

5 održavanje javne rasvjete Opskrba el.energijom (temeljem okvornog sporazuma) nab.06/ Nabava materijala za održavanje javne rasvjete na području Grada Omiša u 2013.g. građevinskog materijala za potrebe Grada Omiša Nabava betona za potrebe Grada Omiša Opskrba el.energijom Nabava i montaža nove javne rasvjete Zavode 01/12 01/10 Klasa:406 01/10 01/08 1/ / / / / ,80 HEP OPSKRBA d.o.o Zagreb Ulica grada Vukovara , ,25 (sa PDVom) ELOS d.o.o Solin, S. Radića ,00 GROM d.o.o ,00 ALAS ZA DOM d.o.o Stobreč , , , ,44 PROENERGY d.o.o ZAGREB, J. Marohnića ELOS d.o.o Solin, S. Radića , ,44

6 Ruskamen Nabava LED 15/13 cestovnih svjetiljki Usluga čuvanja osoba i imovine Odvjetničke i pravne usluge, nabava po grupama Usluga iz Usluga iz Grupa 1: ,00 ( ,00) Grupa 2: ,00 ( ,00) ELOS d.o.o Solin, S. Radića 10 MARK 2 d.o.o Split, Trg hrvatske bratske zajednice ,00 AKD_Zaštita d.o.o Zagreb, Savska cesta Zajednički odvjetnički ured V. Ljubičić I Ţ. Vrdoljak Sukoišanska Grupa 1: ,00 ( ,00) Grupa 2: ,00 ( ,00 Odvjetničke i pravne usluge Usluga iz , Dragan Mijoč, 21000, Velebitska