I. PREDNIEI'ODLUXE. i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na podruiju Ctrada Zlatut odreduje se. 2. KRTTER J OBRA.UU XOr,rdrNr OrpnOl

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "I. PREDNIEI'ODLUXE. i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na podruiju Ctrada Zlatut odreduje se. 2. KRTTER J OBRA.UU XOr,rdrNr OrpnOl"

Транскрипт

1 Na temelju alanka 30. stavka 7. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine" broj i 73117\, u daljnjem tekstu ZOCO, ilanka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (,,Narodne novine" broj 50/17), u dal.jnjem tekstu Uredba te Elanka 27 Statuta Grada zlatara (,,Sluzbeni glasrik Krapinsko zagorske Zupanije" broj 36A,/13). Gradsko vijeie Grada Zlatan, na 6. sjednici odrzanoj 30.sijednja godine, donosi ODLUKU o natinu pruianja javnih usluge prikupljanja mijeianog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpeda na podruaju Grada Zlatara I. PREDNIEI'ODLUXE alanak L Odlukom o nadinu pruianja javnih usluga prikupljanja mijeianog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na podruiju Ctrada Zlatut odreduje se naiin pruianja javnih usluga prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem testu: Javna usluga) i usluge povezane s javnom uslugom na podrudju Grada Zlatara 2. KRTTER J OBRA.UU XOr,rdrNr OrpnOl alanak 2. Kriterij koliaine otpada koju predaje korisnikjavne usluge (u daljnjem tekstu: korisnik usluge)je volumen spremnika i broj praznjenja spremnika. 3. STANDARDNE VELIdINE I DRUCA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPIJANJE OTPADA ahnak 3. MijeSani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za mijesani komunalni otpad. Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje mijeiano_g komunalnog otpada su pl;stiani ili metalni spremniii volumena 120 l, 240 l, I100 I i 7 m3. Biorazgradivi komunalni otpad - biootpad korisnici usluge duzni su zbrinjavati u svojim domaiinstvima na nadin da isti kompostiraju u vlastitim kuianstvim4 osim u sludajevima kada to nije moguie. Neovisno od odredbe iz prethodne stavke ovog ilanka, korisnici usluge mogu od davatelja javne usluge (u daljnjem tekstu: davatelj usluge) zatraziti odvoz biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada. Biorazgradivi komunalni otpad - biootpad i otpadni papir i kartoo prikuplja se u spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad ito odvojeno bioolpad od otpadnog papira i kanona Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje biorazgadivog komunalnog otpada - biootpada su plastidni ili metalni spremnici volumena 120 l, 240 l, ll00 1. a za za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada - otpadnog papira i kartona su plasridni ili metaini spremnici volr."ni t20 l, 240 l, l loo I i 7 m3. vreca se smatra spremnikom. Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u posebnim spremnicima koji se nalaze na javnim pow3inam4 u reciklaznim dvoristima i,/ili na lokaciji obradunskog mjesta korisnika usluge. Problematiini otpad prikuplja se u spremnicima za problematidni otpad koji se nalaze u reciklaznom dvoriitu i mobilnom reciklaznom dvoribtu.

2 Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u reciklainom dvoristu (neogranieena kolidina) i jednom godi5nje na lokaciji obralunskog mjesla korisnika usluge (srkladno rasporedu davatelja usluge) u kolidini do najviie 2 m' po korisniku Davatelj usluge duiin je neovisno o obvezi iz prethodnog stavka na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje k.upnog (glomaznog) otpada od korisnika usluge na lokaciji obratunskog mjesta korisnika usluge, pri demu je korisnik usluge duzan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklainog dvorista sukladno cjeniku davatelja usluge. Davatelj usluge duzanje u ito kradem roku taj otpad preuzai od korisnika, ali ne duzem od 60 dana od dana zaprimljenog zahtjeva. Gftd Z\atar na svojoj mreinoj stranici objavljuju i azurno odrzava popis lokacija mobilnih reciklaznih dvorista po naseljima i popis lokacija spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (,,zelenih otoka"). alanak 4 Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada te spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kanona, plasrikq tetrapaka i maalne ambalaie koji se nalaze na lokaciji obradunskog mjesta korisnika usluge oznadeni su ditkom i trajnom oznakom koja sadrzi naziv davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom i oznaku koje je u Evidenciji pridruiena korisniku usluge i obradunskom mjestu ako je to pn prirodi spremnika moguie Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada te spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, tetrapaka imetalne ambalaie postavljeni na javnoj povrsini moraju imati oznaku davatelja usluge, naziv wste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se sakuplja putem tog spremnika. Korisnik usluge koji vea raspolaze spremnikom duian je omogu6iti davatelju javne usluge oznaiivanje spremnika sukladno stavku l. ovog dlanka. ehnak 5. Mjesto primopredajeje mjesto spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i karton4 plastike, tetrapaka i metalne ambalaze koje se nalazi u pravilu na lokaciji obradunskog mjesta kod korisnika usluge. Iznimno, spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira ikartonq plastike, tetrapaka imetalne ambalai, u sludajevima kada ne postoji prostom& mogucnost smjeitaja spremnika kod korisnika usluge nalaze se na javnoj povrsini, prema suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara Spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kanon4 metalq plastike, $akla i tekstila nalaze se i u reciklainom dvoristu, mobilnom reciklaznom dvori5tu i na javnim povriinama (zeleni otoci). Spremnici za problematidni otpad tj. opasni otpad iz podgrupe 20 0l Kataloga otpada koji uobiaajeno nastaje u kudanstw te opasoi otpad kojije po svojstvim4 sastaru i kolidini usporediv s opasnim otpadom koji uobiiajeno nastaje u kucanstw pri iemu se problematidnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvodaca tog otpad4 nalaze se u recikla;nom dvorisru i mobilnom reciklainom dvoriitu Spremnik kod korisnika usluge i spremnik postavljen na javnoj powlini, iz stavka l. ovog dlanka, smatraju se primarnim spremnikom propisanim posebnim propisom kojim se ureduje gospodarenje otpadom. Korisnici Javne usluge koji predaju otpad u spremnike iz stavka 2 ovog dlanka nisu ovlaiteni mijenjati poloiaj spremnika u prostoru.

3 4. NAJMANJA UCESTALOST PODRUCJIMA PRIMOPRIDAJI OTPADA PRIMA alanak 6. Najmanja uaestalost primopredaje otpada je: - jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada, - jednom mjesedno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada, - jednom mjeseino za reciklabilni otpad i - jednom u dva tjedna za mijeiani komunalni otpad. Izoimno od navedenog u naseljima u ruralnim dijelovima Grada biorazgradivi komunalni otpad biootpad korisnici usluge koji zbog specifidnosti nemaju potrebe za odvozom i zbrinjavanjem biootpada duini su zbrinjavati u svojim domaainstvima na nadin da isti kompostiraju, U privitku Odluke nalazi se Popis podruaja pruzanja Javne usluge s uiestalosdu primopredaje otpada, kojije sastavni dio Odluke alanak 7. U slutaju da broj postavljenih spremnika i ueestalost odvoza komunalnog otpada prema kiterijima iz llanka 6. ove Odluke nije dovoljan u pojedinim razdobljima kalendarske godine, davatelj usluge ce, na zahtjev ko.isnika usluge, osigurati povedanu frekvenciju usluga odvoza komunalnog otpad4 koji ce biti regulirani posebnim ugovorom i cjenikom koji ce biti prilog navedenog ugovora. 5. OBRA.UNSKA RAZDOBTJA KROZ I(ALf,NDARSKU GODINU alanak 8. Kolidina koristenja Javne usluge obraiunava se u mjeseenim obradunskim razdobljima. Utvrduje se dvanaest (12) obraaunskih razdoblja koz kalendarsku godinu. Davatelj javne usluge ce korisnicima izdati radun za pau3alni iznos mjesedne naknade za tromjesedni period (kvartalno), dok ie nakon proteka tromjesednog perioda izdati raaun za naknadu za varijabilni dio tromjeseinog razdoblj4 ovisno o predanoj kolidini mijeianog komunalnog otpada u obraiunskom razdoblju 6. podruaja PRUz.lXl,t.llVUr USIUGn ahnak 9. Podrudje pruianja Javne usluge zu naselja na podrudje Grada Zlatar4 podijeljena u dvije zone. Podrudja pruzanja Javne usluge odrealena su u Popis podruija pruzanja Javne usluge s udestaloscu primopreiaje otpad4 kojije sastavni dio odluke. 7. OPEI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA ahnak 10. Ovim Op6im uvjaima odreduju se obveze davatelja usluge i korisnika usluge 7,1. Javna usluga i usluga povezana sjavnom uslugom alanal I I

4 U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pruia se javna usluga prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obraaunskog mjesta korisnika usluge sukladno dlanku 6. Odluke Javna usluga se pruza i koristi u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedecim standardima; - korisniku usluge osigurana je hoguinost odvojene predaje otpada na njesovom obraaunskom mjestu i koristenjem reciklainog dvoriita. mobilnog.eciklaznog dvori5ta" spremnika postavljenog na javnoj povriini te odvoz krupnog (glomaznog) otpada. - odvojena primopredaja mijesanog komunalnog otpada i biorazg-adivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika usluge, na naiin da se otpadni papir i kanon prikuplja odvojeno od biootpada Obradunsko mjesto korisnika usluge je i mjesro spremnika otpada koje nije na lokaciji obraeunskog mjesta korisnika kad na lokaciji korisnika usluge (adresa nekretnine) ne postoji prostoma moguinost smjeitaja spremnika za otpad Korisnik usluge je duzzn na dan odvoza otpada sukladno rasporedu odvoza postaviti spremnik uz prometnu powsinu tako da je dostupan specijalnom vozilu za prikupljanje i prijevoz otpada davatelja usluge. abnak 12. Usluge povezane s Javnim uslugama prikupljanja mije3anog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obraiunskog mjesta korisnika usluge su: odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklainog dvoriita, mobilnog reciklainog dvorista, spremnika na javnim powiinama i kod korisnika usluge te odvo.ieno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pruiaju se bez naknade za korisnika usluge sljedece usluge povezane s jav.om uslugoml - sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (plastike, tetrapak4 metala), a kad je to prikladno i druge wste otpada koje su namijenjene recikliranju oa lokaciji obradunskog mjesta korisnika usluge, - sakupljanje otpadnog papira i kartona, merala, plastike, stakla i teksila putem spremnika postavljenih na javnoj povr3ini, - sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u reciklaznom dvoristu ijednom godisnje na lokaciji obradunskog mjesta korisnika usluge, - sakupljanje otpada odredenog posebnim propisom koji ureduje gospodarenje otpadom u reciklaznom dvoristu odnosno mobilnom reciklainom dvoriitu. Na zahrjev korisnika usluge pruzaju se sljedece usluge: - preuzimanje mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivnog komunalnog otpada na lokaciji obradunskog mjesta korisnika usluge u sludaju iznimnog preuzimanja vece kolidine otpada sukladno cjeniku, - preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada iz stavka 8 alanka 1., osim preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada iz stavka 2 todke 3. ovog ilanka. Ukoliko korisniku usluge, powemeno, nije dovoljan zaduieni volumen posude, kod davatelja usluge mogude je dokupiti dodatne vrede volumena 120 I obiljezene sukladno stavku L dlanka 4 u 6iju cijenu je obratunata nabava weie, odvoz i zbrinjavanje mijeianog komunalnog otpada Reciklaina dvorista ilanak t3

5 Davatelj usluge osigurava odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, krupnog (glomaznog) otpad4 problematidnog otpada, otpadnog papira, metal4 stakla, plastike i tekstila putem mobilnog reciklainog dvorista jednom svaka tri mjeseca u svakom naselju Ctrada Zlalaft Po izgradnji reciklailog dvorista tc ishodcnja uporabnc doz_vole a isto, udestalost odvoza mobilnim rcciklainim dvonstem mlj nja se na jc&om svaka detiri mjeseca u svakom nasclju Grada Zlatar4 izuzevsi n -selje u kojcm sc nalazi reciklaino dvoriite Prikupljrnje krupnog (glomaznog) otpada thnak 14. Davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima krupni (glomazni) otpad od korisnika usluge na obratunskom mjestu korisnika usluge bez naknade u koliiini do najvise 2 mr po korisniku. Davatelj javne usluge je duian preuzeti krupni (glomazni) otpad od korisnika usluge na obraaunskom mjestu korisnika usluge u Sto kraiem roku koji zajednieki odreduju korisnik usluge idavatelj usluge, a uzimajuii u obzir prethodno definirani raspored odvoza krupnog (glomaznog) otpada i kapacitete davatelja usluge Davatelj javne usluge na zahtjev korisnika usluge osigurava preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada od korisnika usluge na obradunskom mjestu korisnika usluge, osim preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada iz tlanka 12. stavka 2. toake 3. Odluke, pri iemu je korisnik usluge duian platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklainog dvorista sukladno alanku 3. stavku 8. odluke. zabtanjeno je odlaganje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u sprem.ike za prikupljanje mije5anog komunalnog otpada Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati na mjesta koja za to nisu predvidena (unutar drvoreda, djetjih igraliita, javnih zelenih povriina i parkova, itd ). Zabranjeno je s kopnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati problematiini otpad Cijena Javne usluge ehnak 15. Strukturu cijene Javne usluge dini cijena Javne usluge za kolidinu predanog mijeianog komunalnog otpad4 cijena obvezne minimalnejavne usluge i cijena ugovome kazne Korisnik usluge je duzan platiti davatelju usluge iznos cijene Javne usluge za obratunsko mjesto i obradunsko razdoblje, osim za obradunsko mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi. Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge isti je navedeoi status duzan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom sukladno dlanku 13 Uredbe Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaca se od datuma prijave, te je iskljudena moguinost retroaldivnog ueinka prijavljeoe promjene. Prilikom promjene svi dospjeli raeuni moraju biti plaieni. Prilikom konadnog prestanka koriitenja Javne usluge, korisnik usluge (vlasnik neketnine) je duzan platiti sve do tada zaprimljene radune, watiti zaduienu posudu Eistu i neosteienu (u protivnom posudu mora financijski nadoknadiri) i tek tada se moie brisati iz evidencije koriitenja usluge. ilanak 16.

6 Cijena javne usluge za kolidinu predanog mijesanog komunalnog otpada odreduje se Prcma iaazu: C:JCVxBPxU pri demuje: C - cijena javne usluge za koliainu predaoog mijeianog komunalnog otpada izraiena u kunama JCV - jedinitna ctena za prainjenje volumena spremnika mijesanog komunalnog otpada izraiena u kunama sukladno cjeniku BP - broj prainjenja spremnika mijeianog komunalnog otpad u obraeunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji U - udio korisnika usluge u koristenju spremnika Obv z devrtelja usluge elanak 17. Davatelj usluge: - osigurava korisniku usluge spremnike za primopredaju mije5anog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada pri demu se za visestambene zgrade i nepristupadna podrudja osigurava koristenje zajednidkog spremnika, - oznaeava spremnike oznakom iz stavka L ilanka 4. Odluke, - dostavlja pravowemeno korisniku usluge obavijest o prikupljanju mijeianog komunalnog otpadq biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada i reciklabilnog komunalnog otpad4 - preuzima sadrzaj spremnika od korisnika usluge, - odgovoran je za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, - osigurava provjeru da otpad sadrzan u spremniku prilikom primopredaje odgovara wsti otpada dija se primopredaja obavlja Davatelj usluge nije obvezan preuzeti otpad koji ne odgovara wsti otpada ata se primopredaja obavlja. Davatelj usluge gospodari s odvojeno sakr-rpljenim komunalnim otpadom, ukljuaujuii preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom na nadin koji ne dovodi do mije5anja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom wstom otpada ili s otpadom koji ima drugaaija svojstva. alanak 18. Davatelj usluge dosravlja korisniku usluge do kraja prosinca tekuce kalendarske godine za iduiu kalendarsku godinu obavijest o planiranom prikupljanju mije3anog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpadq reciklabilnog komunilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada u pisanom obliku i putem mrezne stranice, koja sadriava: - plan s datumima i okvimim wemenom primopreda.je mijesanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, - lokaciju i radno wijeme reciklaznog dvoriitq - lokaciju, darum i radno wijeme mobilnog reciklainog dvorisla, - plan s datumima preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, - lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj powsini, - uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji kompostira biootpad, - uputu o postupanju s mijesanim komunalnim otpadon! biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom,

7 kontakt podatke i naein podnosenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge i uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge. alanak l9 Radi zastite korisnika usluge iomogudavanja bolje kvalitete usluge, korisnicima usluge davatelj usluge osigurava moguinost prijave potreba radnim danom od 06:30 do l4:30, te elektronskim putem mailom na Lomunalac l1!!1 t-qom hr Evidencia o preuzetom komunrlnom otprdu ahnak 20. Davatelj usluge vodi sluzbenu evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu, koja se vodi u digitalnom obliku i koja sadrzi podatke: - o korisniku usluge: ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizitke osobe - obrtnik4 OIB i adresa, obradunsko mjesto, popis primopredaja mije5anog komunalnog otpada korisnika usluge i evidenciju sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada gdje je to primjenjivo po obradunskom razdoblju, popis izjavljenih prigovora korisnika usluge, broj dlanova obitelji na obradunskom mjestu korisnika usluge gdjeje to primjenjivo, - o koristenju Javne usluge za obraiunsko mjesto: oznaku obradunskog mjesta koja sadrzi adresu, naziv korisnika usluge iu sludaju potrebe dodatnu oznaku, podatak o koriitenju nekretnine na obraeunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi) datum zaprimanja zadnje lzjave korisnika o nadinu koristenja Javne usluge, vrsti i koliaini spremnika s pripadajuiim oznakam4 udjelu korisnika usluge u koristenju spremnika, datumu ibroju primopredaja otpada i dokaz o izvrienoj usluzi u obradunskom razdoblju, - o koristenju reciklaznog dvorista i mobilnog reciklainog dvori5ta: adresi reciklaznog dvorit3a odnosno mobilnog reciklaznog dvoriita u koje korisnik usluge moie predati otpad bez naknade, datum, ime iprezime ibroj osobne iskaznice korisnika usluge, kljutni broj otpada propisan pos bnim propisom kojim se ureduje katalog otpada i masa preuzetog otpada o reciklaznom dvoristu i - o kori3tenju usluge preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada: korisnik usluge, datum preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge korisnika usluge, datum zahtjeva idatum preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev korisnika usluge. Podaci iz stavka l. ovog ilanka dostupni su korisniku usluge na uvid na njegov zahtjev putem mrezne poste kadje to korisniku usluge prihvatljivo ili putem po5te. Sastavni dio sluibene evidencije iz stavka l. ovog dlanka su i izjava korisnika usluge o nadinu koriitenja Javne usluge i dokazi o izwsenoj Javnoj usluzi Obvsze korisnika usluge alanak 2l Korisnik usluge je duzan. - koristiti Javnu uslugu i predati mijeiani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju usluge na podru ju na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge u propisanim spremnicima iz dlanka 3. Odluke, - dati davatelju usluge osobne podatke potrebne za izwsenje usluge, odnosno za vodenje evidencije iz dlanka 20. Odluke,

8 - omoguiiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u sluaaju kad mjesto primopredaje otpada nije najavnoj povrsini, - postupati s otpadom na obratunskom mjestu korisnika usluge na naain kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uztokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpad4 - odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obraiunskom mjestu korisnika usluge, - zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obradunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedniikim korisrenjem spremnika, - predavati biorazgradivi komunalni otpad - biootpad (osim u sluiaju kada se kompostira u vlastitom kucanstw), biorazgradivi komunalni otpad - otpadni papir i kanoq reciklabilni komunalni otpad, problematiani otpad u propisanim spremnicima iz stavka Elanka 3. Odluke kao i krupni (glomazni) otpad odvojeno od mijesanog komunalnog otpada, - predavati problematidni otpad u r ciklaino dvoriste ili mobilno reciklaino dvoriste i - odriavati spremnike na obraiunskom mjestu korisnika usluge u stanju funkcionalne sposobnosti, diste i ispravne. Korisnik usluge je duian platiti davatelju usluge iznos cijene Javne usluge za obradunsko mjesto i obradunsko razdoblje sukladno vaieiem cjeniku lzjava o natinu koristenja Javne usluge elanak 22. Prije podetka isporuke Javne usluge davatelj usluge dostaviti ie korisniku usluge obrazac lzjavu o nadinu koristenja javne usluge koju je korisnik usluge duian dostaviti davatelju usluge u dva primjerka u roku od l5 dana od dana zaprimanja. Davatelj usluge je duian po zaprimanju izjave iz stavka L ovog dlanka korisniku usluge watitijedan ovjereni primjerak u roku od 8 dana od zaprimanja. Izjava o naiinu koristenjajavne usluge sadrii podatke: obraaunsko mjesto, 2 podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili.1 fizitke osobe - obnnika te OIB i adresu), mjesto primopredaj e, udio u kori5tenju spremnik4 5 wstu, zapremninu i kolidinu spremnika sukladno dlanku 3. Odluke 6 broj planiranih primopredaja mijeianog komunalngo otpada i biorazgralivog komunalnog otpada u obragunskom razdoblju, 7 Oaito\anje o kompostiranju biootpada. 9 l0 ll. t2 l.] Oiitovanje o koriitenju nekretnine na obraaunskom mjestu ili o nom neketni Obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kad se ugovor o vne usl smatra ent Izjaw korisnika kojom potvrtluje da je upoznat s Ugovorom o koriit vne usl i uvjete raskida Ugovora o koristenju javne usluge,, Izvadak iz qienikajavne usluge Oditovanje o davanju izjave elektronitkim pqtem

9 I usluge (potrebno toino defnirati za koje svrhe) he pnrzaqa lavne I Davatelj usluge je duzan primijeniti podatke iz izjave iz stavka I ovog alanka koje je naveo korisnik usluge, osim u sludajevima: - kada se korisnik usluge ne oiituje o podacima iz stavka 2. ovog dlanka u roku iz 15 dana od zaprimanja izjave u kojem sluiaju se primjenjuje podatak iz izjave koje je naveo davateli javne usluge i - kada viie korisnika usluge koristi zajedniiki spremnik, a medu korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima koristenja zajednilkog spremnika na natin da broj svih udjela Eini jedan, u kojem sludaju se primienjuje udio korisnika usluge u koriitenju zajednidkog sprernnika koji je odredio davatelj javne usluge. Neketnina koja se trajno ne koristije nekretnina za koju je utwdeno da se ne koristi na temelju oiitovanja vlasnika nekretnine, na temelju potwde o iskljueenju uredaja za potroinju elellridne energije, ili vode, ili plina od srane ovlaitenog pn-riatelja navedenih usluga ili na temelju podataka oiitanja mjemih uredaja za potrosnju elektridne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi nadin iz kojih je vidljivo da nema potrosnje. Korisnik usluge duzan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugo.j namjeravanoj promjeni podataka iz izilave r roku od 15 dana prije dana od kojeg ie se primjenjivati namjeravana promjena Natin placanja cijene Javn usluge alanak 23. Korisnik usluge plaia javnu uslugu na osnovi ispostavljenih akontacijskih rata i ispostavljenih raiuna po isteku obradunskog razdoblja davatela komunalne usluge. Po proteku tromjesednog perioda davatelj usluge c.e izwiiti obraeun stvarno predanih kolidina mijetsanog komunalnog otpada te na tem lju obraduna korisniku usluge izdati raaun Radun za obavljenu javnu uslugu sadrzi podatke o isporuiitelju usluge, o korisniku usluge, nadin obraduna cijene, visinu cijene po obradunskoj jedinici, razliku izmetlu akontacijske rate i stvamog obraauna, opomenu za eventualno nenaplaiena potraiivanja sa obraeunom zateznih kamata i iznos ugovome kazne. Kod pogresno obraiunatih raiuna za izlrsenu javnu uslugu, korisnik je duian o tome odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave ratuna, izvijestiti isporuaitelja 7.4. Ugovor o koristeniu jrvre uslugc e]r'nak24. Ugovor o koriitenju javne usluge smatra se sklopljenim: l. Kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge lzjaru o nadinu koristenja javne usluge ili 2. Prilikom prvog kori5tenja javne usluge ili zaprimanja na koristeoje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u sluaaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge lzjaw. Bitni sastojci ugovora iz stavka I ovog dlanku su Odluka o nadinu pruianja javne usluge prikupljanja mijeianog komunalnog otpada ibiorazgradivog komunalnog otpada' tzjava o naiinu koristenjajavne usluge i cjenik javne usluge. l

10 Davatelj javne usluge duzan je omoguiiti korisniku usluge uvid u akte iz stavka 2 ovog tlanka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune ugovora o koristenju javne usluge i na zahtjev korisnika usluge Cnad ZlataI i davatelj usluge putem sredstava javnog informiranja, mrezne stranice, dosiavom pisane obavijesti ili na drugi za korisnika usluge prikladni nadin osiguravaju da je korisnik usluge, prije sklapanja ugovora ili izmjene i/ili dopune ugovora iz stavka l. ovog ilanka, upoznat s propisanim odredbama koje uretluju susav sakupljanja komunalnog otpada, ugovorom iz stavka l. ovog dlanka i pravnim posljedicama Davatelj usluge na svojoj m.einoj stranici objavljuje i odriava poveznice na mrezne stranice,,narodnih novina" na kojima su objavljeni Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine" btoj i 73117) i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom ((,,Narodne novine" broj 50/17), digitalnu prestiku Odluke, digitalnu presliku cje;ika i obavi.iest o nadinu podnosenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa iojim se ureduje zastita potrosaaa. 8. POPIS ADRESA RECIKLAZNIH DVORISTA I NASf,IJA NA PODRU'JU GRADA ZLATARA Clanak 25. Reciklaino dvoriste nalazi se u naselju Jertovec, na adresi Jertovec t50, Konjliina (sukladno dlanku 2 i tlanku 5. Sporazuma o zajednidkom gospodarenju komunalnim otpadom) Mobilno reciklazno dvoriite jednom svaka aeti.i/tri mjeseca postavlja se na javnim powiinama: - u naselju Zlatar, najavnoj powsini na sajmistu uz Ulicu braie Radiia, - u naselju Borkovec, najavnoj pow5iniu selu Hlebi, - u naselju Ratkovec, na javnoj powiini kod kurije JelaEi6, - u naselju Ervenik Zlatarski, na javno.i powjini na ulazu u zaseok Huljaki, odvojak prema zaseoku Fuiki, - u naselju Donja Batina, na rudnitkom zemljistu, - u naselju Sdrbinec, na javnoj powiini na istoinom ulazu na putno zemljiite prema kuriji Sarbinec, - u naselju Gornja Batina, na javnoj powiini kod mosta, izmetlu potoka i Zupanijske ceste prema Donjoj Batini, - u naselju ViZanovec, na javnoj povrlini u sredilnjem dijelu naselja uz lokalnu cestu gdje cesta i potok dobivaju paralelni smjer premajugoistokq - u naselju PetruSevec, na javnoj powiini uz lokalnu cestu prema Koajidini kod trafostanice i puta koji preko potoka ide u smjeru istoka, - u naselju Donja Selnica, na javnoj povrlini kod mosta na potoku ujuznom dijelu naselja, - u naselju Gornja Selnica, na javnoj powiini na ulasku u zaseok puklini iznad vodocrpililta uz Zupanijsku cestu prema Budinidini, - u naselju Beledko Zatrsje na javnoj powsini uz lokalnu cestu prema petrusevci istodno od trgovadkog objelt4 - u naselju Belec, najavnoj powsini na pored groblj4 - u naselju JuraniEina, na javnoj powiini na raskriiju putova u istoanom dijelu naselj4 - u naselju Repno, na javnoj powsini uz Zupanijsku cestu u srediinjem dijelu naselja,

11 u oaselju ZnoZ, na javnoj polfsini u sredisnjem dijelu zaseoka uz cestu koja povezuje Gornju Batinu i Borkovec, u naselju Martiniiin4 na javnoj powsini sjevemo od crkve, u naselju Celinovec, na javnoj powiini uz nerazwstanu c stu ujuznom dijelu i u naselju Ladislavec, na javnoj powiini kod mosta na potoku Reka. 9. NA.IN PROVEDBf, JAVNI USLUGE I USLUGI POVEZANE S JAVNOM USI,UGOM ela.ak 26. Javna usluga i usluga povezana s javnom uslugom provode se na odrzivi naiin koji najmanje utjeie na prava korisnika usluge ikoistenje nekretnina u njihovom vlasnistw, utjecaj na okolii, red mir u naselju i javno zdravlje gratlana. IO. PROVEDBA OKOLNOSTI UMVORA U SLU.AJU NASTUPANJA POSf,BNITI alanak 27 Davatel.i usluge je duian odmah, odnosno u najkrac m moguiem roku obavijestiti korisnike usluge o prekidu isporuke usluge, nepravovremenosti obavljanja usluge, odnosno o drugim nepravilnostima u obavljanju ravne usluge, osim u sluiajevima kada se prekid, nepravowemenost ili druga nepravilnost isporuke Javne usluge nije mogao predvidjeti niti otkloniti U sludajevima iz stavka l. ovog dlanka, davatelj usluge je duiar po prestanku okolnosti koje su dovele do prekid4 odnosno n pravowemenosti ili drugih nepravilnosti obavljanja javne usluge r-r najkaiem moguiem vremenu skupiti i odvesti sav komunalni otpad koji uslijed prekida obavljanja usluga nije skupljen i odvezen. II. NA.IN PODNOSENJA PRIGOVORA, POSTUPANJE PO PRIGOVORU GRADANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPIJANJA KOMUNALNOG OTPADA Clanak 28. Prigovor na neugodu uzokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi se davatelju usluge pismeno na adresu sjedista, na broj faksa ili putem maila LonrLrr.rl.ri,i Ir t conr hr. Davatelj usluge duian je u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora utvrditi ainjeniino stanje i pismeno se oditovati korisniku usluge I2. UVJf,TI ZA POJf,DINATNO KORISTf,NJE JAVNE USLUGE ahnak 29. Pojedinadno koriiterje javne usluge osigurava se: - u slutaju kada jedan korisnik samostalno koristi usluge, postavljanj m spremnika iz dlanka 3. Odluke na lokaciji kod korisnika usluge, - u slueaju kada jedan korisnik samostalno koristi usluge i ne postoji prostoma moguanosi smjestaja spremnika na lokaciji kod korisnika usluge, postavljanjem spremnika iz alanka 3. Odluke najavnoj powiini, - u slueaju kada vise korisnika koristi zajednidki spremnik postavljanjem zajedniakog spremnika na lokaciji kod korisnika usluge omogucavanjem pristupa

12 zajednidkom spremniku na nadin da je svakom korisniku dostupna mogu6nost pojedinadnog pristupa spremniku u koji se odlaze otpad i u sludaju kada viie korisnika koristi zajednidki spremnik i ne postoji prostoma moguinost smjestaja spremnika na lokaciji kod korisnika usluge, postavljanjem zajednidkog spremnika na javnoj powiini omogucavanjem pristupa zajednidkom spremniku na nadin da je svakom korisniku dostupna moguinost pojedinadnog pristupa spremniku u koji se odlaze otpad 13. PRIHVATLIIVI DOI({Z IZVRSENJA JAVNE USLUGE ZA POJEDTNOG KORISNIKA USLUGE abnak 30. Prihvatljivim dokazom izwienja javne usluge za pojedinog korisnika smatra se podatak koji prilikom preuzimanja otpada slu.zbena osoba davatelja usluge unosi u sluibenu evidenciju iz dlanka 20. Odluke. I4. CIJCNA obvezne MINIMALNE JAVNf, USLUGI alanak 31. Struhuru cijene obavezne minimalne usluge dine troskovi nabave i odrzavanja opreme za prikupljanje otpada, troikovi prijevoza otpada, troikovi nastali radom reciklainog dvoriita i/ili mobilnog reciklaznog dvorista zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kuianstw, troskovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troskovi vodenja propisanih evidenci.ja i izvjescivanja u vezi s javnom uslugom te drugi opravdani troikovi. U sludaju nastupanja okolnosti koje utjedu na strukturu cijene obvezne minimalne usluge, davatelj javne usluge zadriava pravo izmjene cijene obvezne minimalnejavne usluge. racuna 15. NAEIN ODRf,DTVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNf, USLUGE U SLUEAJU odredivanja zajedniikog sprf, MNIKA ahnal32. Minimalna velitina spremnika po korisniku usluge je 120 I za izratuo fiksnog dijela a) U sluaaju kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u kori5tenju spremnika je jedan te se na temelju zaduzenog spremnika korisniku zaratunava fiksni i varijabilni dio sukladno cjeniku. b) U sluiaju kada viie korisnika koristi zajednidki spremnik, minimalan udio volumena u spremniku po korisniku iznosi 120 I za izratun fiksnog dijela raduna te ie mu i taj volumen biti omoguien koz zajednidki spremnik. Kada vise korisnika koristi zajednitkj spremnik, a medu korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima koristenja zajednidkog spremnika na nadin da zbroj svih udjela tini jedan, davatelj usluge obraeunat ie udio korisnika usluge u koristenju zajednidkog spremnika prema kriteriju da je udio kod izraduna varijabilnog dijela omjer broja fizidkih osoba u kuianstru korisnika usluge i ukupnog broja fizidkih osoba na obradunskom mjestu pri iemu su korisnici usluga vlasnici kuirstanova c) Pravne osobe moraju imati svoju posudu za mijeiani komunalni olpad sukladno stvamim potrebama subjekta. Volumen pojedinadnog spremnika takovih korisnika je minimalno 120 I te se na temelju zaduzenog spremnika korisniku zaraalrnava fiksni i varijabilni dio sukladno cjeniku.

13 I6. UGOVORNA KAZ,NA alanak 33. Korisnik usluge placa ugovomu kaznu postupanjem protivoo USovo.u o koristenju javne usluge, a narodito: - ako ne koristi Javnr-r uslugu i ne predaje mijeiani komunalni otpad i biorazgradivi komunatni otpad davatelju usluge na podrudju na kojem se nalazi neketnina korisnika usluge, - ako ne omoguii davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slutaju kad je mjeslo primopredaje otpada na lokaciji obraiunskog mjesta korisnika, - ako postupa s otpadom na obraiuoskom mjestu korisnika usluge na nadin kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada, - ako ne predaje biorazgradivi komunalni otpad biootpad (osim u sluiaju kada isti kompostira), biorazgradivi komunalni otpad - otpadni papir i karton, reciklabilni komunalni otpad, problematiani otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od miieianog komunalnog otpada na nadin da otpad sadrzan u spremniku prilikom primopredaje ne odgovara vrsti otpada Eija se primopredaja obavlj4 - ako ne predaje problematiani otpad u reciklaino dvoriite ili mobilno reciklazno dvoriite i - ako ne odrzava spremnike za otpad u stanju funkcionalne sposobnosti, iistim i ispravnim u sluaaju kad je mjesto primopredaje otpada na lokaciji obraiunskog mjesta korisnika usluge. atanak 34. Davatelj uslug utwduje nuzne iinjenice za obratun ugovome kazne prilikom preuzimanja otpada po ovlaitenoj sluibenoj osobi zapisnikom i fotografiranjem zateienog stanja, o temu je davatelj usluge duzan obavijestiti jedinicu lokalne samouprave i korisnika usluge te ga pozvati radi oditovanja o utwdenim dinjenicama. Iznos ugovome kazne je 200,00 kn za svako postupanje protivno ugovoru o koriitenju javne usluge uveiano za iznos od 1,00 kn po litri predanog otpada protivno ugovoru o koriitenju javne usluge Clanak 35 Kad viie korisnika usluge koristi zajedriiki spremnik, nastalu obvezu pladanja ugovome kazne u sludaju kad se ne utvrdi odgovomos pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednidki spremnik sukladno udjelima u koriitenju spremnika. 17. KRITERIJ ZA ODR.EDIVANJE KORISNIKA USLUGf, U dije IME GRAD ZLATAR PRf,UZIMA OBVEZU PLA.ANJA CIJENE ZA JAVNU USI-UGU alanak 36 Grad Zlatat pteuzima obvezu placanja cijene za javnu uslugu za kucanstva korisnika naknade prema propisima o socijalnoj skrbi koji imaju prebivali5te na podruiju Grada zlatara. Cnad Zlstar vodi popis korisnika usluge u aije ime je preuzeo obvezu plaianja cijene za Javnu uslugu koji sadrzi sljedece podatke. korisnik usluge, obradunsko razdoblje, cij na za Javnu uslugu koju je Grad Zlatar platilo davatelju usluge.

14 usluge. Navedeni popis korisnika Grad Zlnar je duian redovito aiurirati i dostaviti davatelju It. KORISTENJE JAVNI POVRSINE ZA PRIKUPTJANJf, OTPADA tlanak:7 Javne pow5ine mogu se koristiti za prikupljanje otpada u provedbi akcija prikupljanja odredenog otpada u swhu provedbe sportsko& edukativno& ekoloskog ili humanitarnog sadriaja prema suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara. Suglasnost iz stavka l Ovoga tlanka odretluje: vrijeme trajanja akcije, wstu otpada koji se prikuplja, nadin, uvjete i svrhu provedbe akcije i rok za dostaw izvjelca o provedenoj akciji te obvezu orgalizatora akcije da po prestanku koristenja javnll poriinu vrati u stanje u kojem je istu preuzeo na koristenje 19. KOLIEINA KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA KOJI SE PREUZIMA U OKVIRU JA!1\IE USLUGf, alanak:18 U okviru Javne usluge davat lj javne usluge preuzima jednom godisnje od korisnika maksimalno do 2 m3 krupnog (glomaznog) otpada. 20. NA.IN OBRA.UNA NAKNADE ZA GRADNJL GRADOVINA ZA GOSPODARENJO KOMUNALNIM OTPADOM alanal 39. Gradsko vijeie Clada Zlatara moze posebnom odlukom odrediti korisniku usluge obavezu plaianja namjenske naknade za gradnju gradevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Naknadu za gradnju gradevina za gospodarenje komunalnim otpadom u swhu financiranja gradnje gradevina za gospodarenje komunalnim otpadom i sanacije neuskladenog odlagalista na podruiju Grada Zlatara pladaju korisnici usluge prema obradunskom mjestu. Naknada za gradnju gradevina za gospodarenje komunalnim otpadom obraaunava se pojedirici volumena mijeianog komunalnog otpada predanog davatelju usluge. Naknada iz stavka l. ovog dlankaje javno davanje i pdhod je proraduna Crrada Zlatara te se moze koristiti samo za namjene propisane stavkom 2 Ovoga dlanka. Naknada iz $avka I ovoga dlanka se obradunava putem raauna za javnu uslugu te se na radunu iskazuje zasebno. Oslobodeni su plaianja naknade iz stavka L ovog dlanka korisnici usluge u iije ime Grad Zlatar preuzima obvezu pla6anja cijene zajavnu uslugu iz ilanka 16. Odluke. Nadzor nad obratunom i naplatom naknade iz stavka L ovog ilanka obavlja upravno titelo Grada Zlatara u aijem je djelokrugu proratun 2I. PRIJT]I,AZNE I ZAVRS\T] ODREDI]I.] ahnak 40 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u,,sluibenom glasniku Krapinsko-zagorske Zupanije". Clanak 4l

15 Davateli usluge obvezan je uskladiti se s odredbama Odluke do l godine Davatelj usluge obvezan je ispuniti tehnidko-tehnoloike uvjete naplate odvoza otpada po volumenu na cijelom podruiju Cnada Zlatara do 3l godine. Do ispunjenja tehnieko-tehnoloskih uvjeta iz prethodnog stavka, odvoz otpada naplaiivat ie se prema dosadasnjem nadinu naplate. KLASA: /18-01/06 URBROJ: 221 l/ Zlatar,30.0l GRADSKO VIJECE GRADA ZLATARA

16 PR,O(; r. POPIS PODRU.JA PRUZANJA JAVNE USLUGE S uaesraloscu prt N{opRf,DAJE orpada U.ESTALoST ODvOzA U OBRAEUNSKOM RAZDOBIJU (MJESEdNO) U I. ZONI ODVOZA: - Jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada za visestambene objekte u navedenoj zoni, odnosno po izjavi kotisnika i u samostalnim objektima, - Jednom mjesedno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpad4 - Jednom mjeseino za reciklabilni komunalni otpad, - Najmanjejednom u dva tjedna za mijeiani komunalni otpad za fizidke korisnike i - Jednom tjedno za mijeiani komunalni otpad za privredu, odnosno po izjavi korisnika i u samostalnim objektima fizitkih korisnika. I ZONA: Ulicc u naselju Zlatar: - Trg slobode, - Park hrvatske mladezi, - Zagrebaika ulica do mosta na.potoku Zlataridici, - Manineika ulica do kbr. 74. (Stahan G.), - Zagorska ulica, - Sipronska ulic4 - Martinedki gaj, - Ulica Gradec, - Varaidinska ulica do kriianja prema Ulici Petra Fodrocija, - Sajmisna ulica do mosta na potoku Rek4 - Bregovita ulica do kbr. 23. (Rogina L i novogradnja desno), - Ulica Antuna Gustava Matosa, - Ulica Ljudevita Gaja, - Ulica Vladimira Nazor4 - Ulica Franje Howata Kiia, - Ulica Ivana Belostenc4 - Ulica Kralja Petra Kreiimira lv., - Kaitelska ulic4 - Ulica Marije Gupc4 - Ulica vei slava Holjevca, - Ulica Eugena Kumidi64 - Rijeika ulica do kiianja s Ulicom brace Radii4 - Ulica braie Radidg - Ulica Silvija Strahimira Kranjdevida do potoka, - Ulica Anke Horvat, - Ulica Ivana Gorana Kovadita, - Ulica hrvatskih branitelja, - Ulica Bana lvana Maiuraniia, - Ulica dr. Jurja Zerjavida.

17 uaesralosr odvoza u obraiunskom RAZDoBIJU (MJ[sEtNo) u II. ZONI ODVOZA: - Jednom mjeselno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada. - Jednom mjesedno za reciklabilni komunalni otpa{ - Jednom u dva tjedna za mije3ani komunalni otpad za fizidke korisnike i - Jednom tjedno za mije5ani komunalni otpad za priwedu. Korisnici usluge, koji zbog specifidnosti nemaju potrebe za odvozom i zbrinjavanjem biootpad4 duini su zbrinjavati bioolpad u svojim domaiinstvima na naain da isti kompostiraj u. II ZONA - Zagrebadka ulica od mosta na potoku Zlataraaici do Zlatar Bistrice, - Martinedka ulica nakon kbr. 74. do Lowetana, - Varazdinska ulica od kriianja prema Ulici Petra Fodrocija" - Sajmisna ulica nakon mosta na potoku Rek4 - Bregovita ulica nakon kbr. 23 i novog.adnje desno, - Vinogradski odvojak, - Ulica Marcela Jeladiia, - Vinogradska ulica, - Kaltelski odvojak, - Ulica Dragutina Domjanica, - Ulica Milivo.ja Stanaiia, - JuZna ulica. - Ulica Franje Pisadii4 - Poljska cest4 - Ulica Ribnjak, - Batusideva ulic4 - Vinska cesta Brezice. - Ulica Petra Fodrocija, - Borkovetkiput, - Ulica Ladislava Kutnjaka, - Ulica Ante Stardeviia, - Ulica Ksavera Sandora Dalskog, - Rijedka ulica od kriianja s Ulicom brace Radiia, - Ulica Silvija Strahimira lcanjeevica od potoka, - Ulica Krste Hegeduiida, - Ulica Antuna Mihanoviia, - Ulica Ante Kovaai64 - Ulica Vrhovdak, - Belec, - Borkovec, - Ratkovec, - Cetinovec, - Ladislavec, - Ulica Marcela Jelatida, - Ulica Josipa t anga, - Ulica Ivana Rangera, - Matije Skurjenoga,

18 Ulica Jurja Branjuge, Maninitina. Donja Batioa, Gomja Batina, Znoi, JuranSdin4 Repno, Beledko Zavrsje, Sdrbinec, Gornja Selnica, Donja Selnic4 Petruievec, Viianovec i Ervenik Zlatarski.