GRAD ZLATAR GRADSKO VIJEĆE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "GRAD ZLATAR GRADSKO VIJEĆE"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA: /16-01/03 URBROJ: 2211/ Zlatar, GRAD ZLATAR GRADSKO VIJEĆE PREDMET: Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara prijedlog za donošenje Temeljem članku 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/13), dostavlja se na raspravu i usvajanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara. Sukladno članku 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10) na 10. sjednici, Gradsko vijeće Grada Zlatara donijelo je Odluku o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije 24/10). Predlaže se donošenje izmjena, uvažavajući klasifikaciju radnih mjesta prema Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10) koja je na snazi od godine. OBRAZLOŽENJE: 11. ožujka godine na snagu je stupio Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, dalje u tekstu: Zakon) kojime su propisana mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 8. Zakona propisano je da plaću službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika, sukladno članku 9. Zakona utvrđuje se kolektivnim ugovorom, a u slučaju da njime nije utvrđena odlukom gradonačelnika. Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara (KLASA: /16-01/01, URBROJ: 2211/ ) od osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara utvrđena je u iznosu od 3.376,80 kn bruto.

2 Odredbom članka 10. stavka 1. Zakona propisano je da koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika određuje odlukom predstavničko tijelo grada, na prijedlog gradonačelnika, a stavkom 2. istog članka da se koeficijenti određuju unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00. Člankom 11. Zakona propisano je i dodatno ograničenje za plaću pročelnika upravnog odjela, tako da njegova plaća, bez uvećanja za radni staž, u jedinici lokalne samouprave u kojoj gradonačelnik svoju dužnost ne obnaša profesionalnone ne smije biti veća od najvišeg dopuštenog iznosa plaće gradonačelnika utvrđenog Zakonom. Za Grad Zlatar to iznosi ,02 kn (do godine ,14 kn). Člankom 14. Zakona propisano je da masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode: - od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, - iz posebnih ugovora o sufinanciranju građana za mjesnu samoupravu i - ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Za Grad Zlatar 20% prihoda poslovanja ostvarenih u godini i umanjenih za prije navedene prihode na mjesečnoj razini iznosi ,10 kn. Prihvaćanjem Odluke masa sredstava za plaće zaposlenih iznosila bi mjesečno ,94 kn ( 8,40% od prihoda poslovanja). Odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10) propisani su nazivi radnih mjesta, te su radna mjesta svrstana u kategorije, potkategorije, razine i klasifikacijske rangove. Radna su mjesta klasificirana prema standardnim mjerilima utvrđenima Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), a to su: potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim tjelima i komunikacije sa strankama i stupanj suradnje s drugim tijelima i utjecaj na donošenje odluka. Člankom 9. Uredbe propisano je da se važnost potkategorije i razine potkategorije radnog mjesta u ukupnoj klasifikaciji radnih mjesta određuje klasifikacijskim rangom koji je određen rednim brojem u Popisu radnih mjesta (koji je sastavni dio Uredbe), a osnova je za vrednovanje radnih mjesta u odluci kojom se uređuju koeficijenti za obračun plaća. Stavkom 4. istog članka Uredbe propisano je da, prilikom uređivanja plaća, radna mjesta unutar pojedinog klasifikacijskog ranga mogu biti jednako ili različito vrednovana, a stavkom 5., da radna mjesta s klasifikacijskim rangom višeg rednog broja ne mogu biti vrednovana jednako ili više od radnih mjesta s klasifikacijskim rangom nižeg rednog broja. Slijedom iznijetog, predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara, u prilogu. GRADONAČELNIK Stanko Majdak Prilog: - Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara - Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 24/10)

3 PRIJEDLOG Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 28/2010) i članka 27. Statuta Grada Zlatara («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 36/13) na prijedlog gradonačelnika Grada Zlatara Gradsko vijeće Grada Zlatara na 11. sjednici održanoj godine, donijelo je O D L U K U o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara Članak 1. U Odluci o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 24/10) članak 1. mijenja se i glasi: Ovom Odlukom o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika te ostala prava iz radnog odnosa koja nisu regulirana Zakonom ili drugim općim aktima. Red. br. Naziv radnog mjesta Klasifikacijs Koeficijent ki rang za obraćun plaće 1. Pročelnik 1. 3,09 2. Voditelj Odsjeka za proračun i financije 10. 1,67 3. Viši stručni suradnik za proračun i financije 6. 2,60 4. Računovodstveni referent za razrez i naplatu 11. 1,55 gradskih prihoda 5. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, komunalne 7. 2,18 poslove i društvene djelatnosti 6. Viši stručni suradnik za poslove društvenih djelatnosti 6. 2,30 7. Upravni referent komunalnih poslova i komunalnog redarstva komunalni redar 8. Upravni referent poljoprivredni i prometni 11. 1,60 redar 9. Voditelj Odsjeka za samoupravu i opće 10. 2,00 poslove 10. Administrativni tajnik 11. 1, Spremač 13. 1, Čistač 13. 1,18 Članak 2. Pojedinačna rješenja sukladno Odluci donijet će pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara u roku 30 dana od stupanja na snagu Odluke.

4 Članak 3. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u»službenom glasniku Krapinskozagorske županije«. GRADSKO VIJEĆE GRADA ZLATARA KLASA:120-01/16-01/02 URBROJ: 2211/ Zlatar, PREDSJEDNIK Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

5 Strana Broj 24. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Utorak, 5. listopada, promoviranju donatora i sponzora u okviru djelatnosti Nakladnika i pravnih subjekata čiji je osnivač Grad Zlatar. Oglasi i obavijesti gradskih tijela, gradskih ustanova i udruga, ne naplaćuju se. Članak 11. Temeljem ove Odluke a prije izlaska Lista Nakladnik će izvršiti upis Lista u Upisnik pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Članak 12. List će početi izlaziti kad se u Proračunu Grada Zlatara osiguraju sredstva za tu namjenu. Članak 13. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. KLASA: /10-01/02 URBROJ: 2211/ Zlatar, PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Josip Pavlinić, v.r. Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 28/2010) i članka 29. Statuta Grada Zlatara («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 28/09, 29/09 - ispravak) na prijedlog gradonačelnika Grada Zlatara Gradsko vijeće Grada Zlatara na 10. sjednici održanoj godine, donijelo je O D L U K U o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara Članak 1. Ovom Odlukom o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika te ostala prava iz radnog odnosa koja nisu regulirana Zakonom ili drugim općim aktima. Red. br. Naziv radnog mjesta Klasifikac. rang Koeficijent za obraćun plaće 1. Pročelnik 1. 3,09 2. Voditelj Odsjeka za proračun i financije 10. 1,67 3. Viši stručni suradnik za proračun i financije 6. 2,30 4. Računovodstveni referent za razrez i naplatu gradskih prihoda 11. 1,55 5. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti Viši stručni suradnik 6. za poslove društvenih 6. 2,30 djelatnosti Upravni referent komunalnih poslova i komunalnog redarstva komunalni redar Upravni referent 8. poljoprivredni i 11. 1,60 prometni redar Voditelj Odsjeka za 9. samoupravu i opće 10. 2,00 poslove 10. Administrativni tajnik 11. 1, Čistačica 13. 1,18 Članak 2. Do sklapanja kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu, službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara pripadaju prava s osnova radnog odnosa utvrđena kolektivnim ugovorom koji vrijedi za državne službenike i namještenike, te utvrđenih prava općim propisima o radu, a između ostalog: - pravo na godišnji odmor, - pravo na isplatu naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, - pravo na regres, te ostala matrerijalna prava sukladno osiguranim sredstvima proračunom Grada Zlatara, - pravo na nakladu plaće za vrijeme plaćenog dopusta te bolovanja koji tereti poslodavca. Za vrijeme godišenjeg odmora te plaćenog dopusta i bolovanja koji ide na teret poslodavca službeniku i namješteniku priprada naknada plaće u visini plaće koju bi ostvario da se nalazi na radu. Članak 3. Pojedinačna rješenja sukladno ovoj Odluci donijet će pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara u roku 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Članak 4. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju plaće i ostalih materijalnih prava Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara Klasa: /10-01/01, Urbroj: 2211/ od godine. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim glasniku Krapinsko zagorske županije. KLASA: /10-01/04 URBROJ: 2211/ Zlatar, Predsjednik Gradskog vijeća: Josip Pavlinić, v.r. 7. 2,18 Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine br. 86/08.), članka 43. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Zlatara («Službeni