XML CREATOR TRANSLATION GUIDE. Submitter details (2)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "XML CREATOR TRANSLATION GUIDE. Submitter details (2)"

Транскрипт

1 XML CREATOR TRANSLATION GUIDE Submitter details (1) Submitter details (2)

2 Tobacco submission info Tobacco product details

3 Tobacco product presentation

4 Tobacco ingredients

5 Tobacco other ingredients (1)

6 Tobacco other ingredients (2) Tobacco TNCO and other emissions

7 Annex of Commission Implementing Decision (EU) 2015/2186 Field # Field CROATIAN 1 Submitter_ID ID_podnositelja Identifikacijska oznaka (ID) podnositelja informacija identifikacijski je broj dodijeljen u skladu s člankom 4. 2 Submitter_Name Naziv_podnositelja Službeni naziv podnositelja informacija na razini države članice, kako je naveden pod PDV brojem 3 Submitter_SME Podnositelj_MSP Naznaka o tome je li podnositelj informacija ili njegovo matično društvo, ako postoji, malo ili srednje poduzeće (MSP) kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/361/EZ (1) 4 Submitter_VAT PDV_podnositelja PDV broj podnositelja informacija 5 Submitter_Type Vrsta_podnositelja Naznaka o tome je li podnositelj informacija proizvođač ili uvoznik 6 Submitter_Address Adresa_podnositelja Adresa podnositelja informacija 7 Submitter_Country Država_podnositelja Država u kojoj podnositelj informacija ima sjedište/boravište 8 Submitter_Phone Telefonski_broj_podnositelja Poslovni telefon podnositelja informacija 9 Submitter_ E pošta_podnositelja Zajednička poslovna adresa e pošte podnositelja informacija 10 Submitter_Has_Parent_Company Podnositelj_ima_matično_društvo Označite kućicu ako podnositelj informacija ima matično društvo 11 Submitter_Has_Affiliate_Company Podnositelj_ima_povezano_društvo Označite kućicu ako podnositelj informacija ima povezano društvo 12 Submitter_Appoints Enterer Podnositelj_informacija_imenuje_unositelja_infor Označite kućicu ako je podnositelj informacija imenovao treću osobu za unošenje informacija u njegovo ime ( unositelj informacija ) macija 13 Submission_Type Vrsta_podnošenja Vrsta podnošenja informacija za proizvod Submission_Start_Date Product_ID_(TP ID) Datum_početka_podnošenja Identifikacijska_oznaka_proizvoda_(TP ID) Datum podnošenja informacija automatski se popunjava kada korisnik podnese informacije o proizvodu TP ID identifikacijski je broj proizvoda koji se upotrebljava u sustavu u formatu ID podnositelja godina broj proizvoda (NNNNN NN NNNNN), pri čemu ID podnositelja znači identifikacijski broj podnositelja informacija (vidjeti gore), godina znači godina unutar koje su prvi put podnesene informacije o proizvodu (2 znamenke) broj proizvoda znači broj koji podnositelj dodjeljuje proizvodu pri prvom podnošenju informacija 16 Product_ID_Other_Exist Postoji_druga_identifikacijska_oznaka_proizvoda Naznaka o tome je li podnositelj informacija svjestan postojanja drugih proizvoda jednakog dizajna i sastava koji se stavljaju na tržište EU a pod drukčijom oznakom TP ID 17 Product_ID_Other Druga_identifikacijska_oznaka_proizvoda Navesti TP ID jednog ili više proizvoda jednakog dizajna i sastava. Ako podnositelju informacija nije poznat TP ID proizvoda, dostavlja se barem puni naziv robne marke i njezine podvrste te naziv države članice/država članica u kojima se ti proizvodi stavljaju na tržište 18 Product_Same_Composition_Exist Postoji_proizvod_jednakog_sastava Naznaka o tome je li podnositelj informacija svjestan postojanja drugih proizvoda jednakog omjera sastojaka u sastavu mješavine duhana 19 Product_Same_Composition_Other Drugi_proizvod_jednakog_sastava Navesti TP ID drugih proizvoda jednakog omjera sastojaka u mješavini duhana Ako podnositelju informacija nije poznat TP ID proizvoda, dostavlja se barem naziv robne marke i njezine podvrste te naziv države članice/država članica u kojima se ti proizvodi stavljaju na tržište 20 Product_Type Vrsta_proizvoda Vrsta predmetnog duhanskog proizvoda 21 Product_Length Duljina_proizvoda Prosječna duljina jedinice proizvoda u mm 22 Product_Diameter Promjer_proizvoda Prosječni promjer (izmjeren u točki najvećeg promjera) jedinice proizvoda u mm 23 Product_Weight Masa_proizvoda Masa jedne jedinice proizvoda (2), uključujući vlagu, u mg 24 Product_Tobacco_Weight Masa_duhana_u proizvodu Ukupna masa duhana u jednoj jedinici proizvoda u mg 25 Product_Manufacturer_Identification Identifikacija_proizvođača_proizvoda Ako podnositelj informacija nije proizvođač, službeni naziv društva/društava koja proizvode proizvod, uključujući podatke za kontakt (3) 26 Product_Filter Filtar_proizvoda Postojanje filtra u proizvodu 27 Product_Filter_Length Duljina_filtra_proizvoda Duljina filtra proizvoda u mm 28 Product_Production_Site_Address Adresa_lokacije_proizvodnje_proizvoda Za svakog proizvođača adresa lokacije/adrese lokacija na kojima se dovršava proizvodnja 29 Product_Technical_File Tehnička_dokumentacija_proizvoda Tehnički dokument u kojemu je izložen opći opis upotrijebljenih aditiva i njihovih svojstava 30 Product_Market_Research_File Dokumentacija_o_istraživanju_tržišta_proizvoda Unutarnje i vanjske studije o istraživanju tržišta i sklonostima različitih skupina potrošača, uključujući mlade osobe i trenutačne pušače, u pogledu sastojaka i emisija, koje su dostupne podnositelju informacija, i sažeci svih istraživanja tržišta provedenih pri stavljanju novog proizvoda na tržište. Potrebno ažurirati ako novi podaci postanu dostupni. 31 Product_Brand_Name Naziv_robne_marke_proizvoda Robna marka pod kojom se proizvod stavlja na tržište u državi članici kojoj se podnose informacije 32 Product_Brand_Subtype_Name Naziv_podvrste_robne_marke_proizvoda Naziv podvrste proizvoda (ako postoji) kako se stavlja na tržište u državi članici kojoj se podnose informacije o proizvodu 33 Product_Launch_Date Datum_stavljanja_proizvoda_na_tržište Datum na koji podnositelj informacija planira proizvod staviti na tržište ili na koji ga je stavio na tržište 34 Product_Withdrawal_Indication Naznaka_o_povlačenju_proizvoda_s_tržišta Naznaka da podnositelj informacija planira proizvod povući s tržišta ili da ga je povukao s tržišta 35 Product_Withdrawal_Date Datum_povlačenja_proizvoda_s_tržišta Datum na koji podnositelj informacija planira proizvod povući s tržišta ili na koji ga je povukao s tržišta 36 Product_Submitter_Number Broj_proizvoda_podnositelja Identifikacijski broj koji podnositelj informacija upotrebljava interno 37 Product_UPC_Number UPC_broj_proizvoda UPC 12 (univerzalni kod proizvoda Universal Product Code ) proizvoda 38 Product_EAN_Number EAN_broj_proizvoda EAN 13 ili EAN 8 (europski broj artikla European Article Number ) proizvoda 39 Product_GTIN_Number GTIN_broj_proizvoda GTIN (jedinstveni broj trgovačke jedinice Global Trade Identification Number) proizvoda 40 Product_SKU_Number SKU_broj_proizvoda Broj/brojevi inventarne jedinice proizvoda (SKU Stock Keeping Unit ) 41 Product_National_Market Nacionalno_tržište_proizvoda Država članica kojoj se podnose informacije u nastavku 42 Product_Package_Type Vrsta_pakiranja_proizvoda Vrsta pakiranja proizvoda 43 Product_Package_Units Jedinice_pakiranja_proizvoda Broj pojedinačnih jedinica proizvoda u jediničnom pakiranju 44 Product_Package_Net_Weight Neto_masa_pakiranja_proizvoda Neto masa jednog jediničnog pakiranja u g 45 Product_Sales_Volume Obujam_prodaje_proizvoda Informacije o godišnjem obujmu prodaje proizvoda po državi članici, koje je potrebno dostavljati svake godine, izražene u jedinicama proizvoda ili u kg duhana u rinfuzi 46 Product_Other_Market_Data Drugi_tržišni_podaci_o_proizvodu Dodatni tržišni podaci dostupni podnositelju informacija. Potrebno ažurirati ako postanu dostupni novi podaci. 47 Tobacco_Part_Type Vrsta_duhanskog_dijela Vrsta duhanskog dijela (4) 48 Tobacco_Part_Type_Other Vrsta_duhanskog_dijela_drugo Naziv vrste duhanskog dijela ako je obuhvaćen kategorijom Drugo 49 Tobacco_Part_Description_File Opisna_dokumentacija_o_duhanskom_dijelu Opći opis vrste proizvedenog dijela u receptu. Opis mora sadržavati detaljne informacije o kvantitativnom i kvalitativnom sastavu proizvedenog duhana 50 Tobacco_Part_Manufactured_Supplier Dobavljač_proizvedenog_duhanskog_dijela Za svakog dobavljača službeni naziv društva/društava, uključujući podatke za kontakt (5) 51 Tobacco_Leaf_Type Vrsta_lista_duhana Vrsta upotrijebljenog lista duhana 52 Tobacco_Leaf_Type_Other Vrsta_lista_duhana_drugo Naziv ili opis vrste lista duhana ako je obuhvaćen kategorijama Drugo ili Neodređeno

8 53 Tobacco_Leaf_Cure_Method Metoda_sušenja_lista_duhana Metoda upotrijebljena za sušenje lista duhana 54 Tobacco_Leaf_Cure_Method_Other Metoda_sušenja_lista_duhana_drugo Naziv ili opis upotrijebljene metode sušenja ako je obuhvaćena kategorijom Drugo 55 Tobacco_Quantity Količina_duhana Masa po jedinici proizvoda u mg 56 Ingredient_Category Kategorija_sastojka Kategorija sastavnog dijela proizvoda (npr. filtri, papiri itd.) 57 Ingredient_Category_Other Kategorija_sastojka_drugo Kategorija sastavnog dijela proizvoda ako je obuhvaćen kategorijom Drugo 58 Ingredient_Name Naziv_sastojka Kemijski naziv sastojka 59 Ingredient_CAS Sastojak_CAS CAS broj (Referentna arhiva za kemiju i primijenjenu kemiju) 60 Ingredient_CAS_Additional Dodatni_CAS_broj_sastojka Prema potrebi dodatni CAS brojevi 61 Ingredient_FEMA_Number FEMA_broj_sastojka FEMA broj (Udruženje proizvođača aroma i ekstrakata Flavour and Extract Manufacturers Association ), ako postoji 62 Ingredient_Additive_Number Broj_aditiva Ako je sastojak prehrambeni aditiv, njegov E broj (broj prehrambenog aditiva) utvrđen u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (6) 63 Ingredient_FL_Number FL_broj_sastojka Ako postoji, FL broj (europski broj aromatične tvari European flavouring number, kako je utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (7)) 64 Ingredient_EC_Number EZ_broj_sastojka Broj Europske zajednice (EZ broj) (8), ako postoji 65 Ingredient_Quantity_Fluctuate Promjenjivost_količine_sastojka Naznaka o tome mijenja li se količina sastojka unutar serija proizvoda 66 Ingredient_Recipe_Quantity Količina_sastojka_prema_receptu Standardna masa sastojka uključenog u jednu jedinicu proizvoda u mg, u skladu s receptom 67 Ingredient_Recipe_Range_Min_Level Najniža_razina_raspona_sastojka_u_skladu_s_rec Naznaka najniže mase (mg) sastojka u jednoj jedinici proizvoda, u skladu s receptom, ako se prijavljena količina mijenja zbog prirodnih varijacija lista duhana eptom 68 Ingredient_Recipe_Range_Max_Level Najviša_razina_raspona_sastojka_u_skladu_s_rec eptom Naznaka najveće mase (mg) sastojka u jednoj jedinici proizvoda, u skladu s receptom, ako se prijavljena količina mijenja zbog prirodnih varijacija lista duhana 69 Ingredient_Measured_Mean_Quantity Izmjerena_srednja_količina_sastojka Masa sastojka u mg koja je zapravo dodana po jedinici proizvoda tijekom razdoblja izvješćivanja (izračunana u obliku statističke srednje vrijednosti količina tog sastojka dodanih svakoj standardiziranoj seriji proizvoda) 70 Ingredient_Measured_SD Izmjerena_standardna_devijacija_sastojka Statistički određena standardna devijacija srednje količine sastojka dodane po jedinici proizvoda unutar svake standardizirane serije 71 Ingredient_Measured_Number Broj_mjerenja_sastojka Broj mjerenja uzetih u obzir 72 Ingredient_Function Funkcija_sastojka Funkcija/funkcije sastojka 73 Ingredient_Function_Other Funkcija_sastojka_drugo Funkcija sastojka ako je obuhvaćena kategorijom Drugo 74 Ingredient_Priority_Additive Sastojak_na_prioritetnom_popisu_aditiva Naznaka o tome je li sastojak dio prioritetnog popisa utvrđenog u skladu s člankom 6. Direktive 2014/40/EU 75 Ingredient_Priority_Additive_Files Dokumentacija_o_aditivu_na_prioritetnom_popis Kopije jednog ili više izvješća, koja uključuju sažetak i opsežan pregled dostupne znanstvene literature o tom aditivu i u kojima su sažeto prikazani interni podaci o učincima tog aditiva u 76 Ingredient_Unburnt_Status Sastojak_u_nezapaljenom_obliku Naznaka o tome ispoljava li sastojak u nezapaljenom obliku ikakvu poznatu vrstu toksičnosti ili ima li kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična svojstva 77 Ingredient_REACH_Registration Registracija_sastojka_u_skladu_s_Uredbom_REAC Broj registracije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (9), ako postoji H 78 Ingredient_CLP_Whether_Classification Je_li_sastojak_razvrstan_u_skladu_s_Uredbom_C Naznaka o tome je li sastojak razvrstan u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (10) te nalazi li se na popisu razvrstavanja i označivanja LP Ingredient_CLP_Classification Razvrstavanje_sastojka_u_skladu_s_Uredbom_CL Razvrstavanje sastojka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 P 80 Ingredient_Tox_Data Toksikološki_podaci_o_sastojku Dostupnost toksikoloških podataka o određenoj tvari, izoliranoj ili kao dijelu smjese. Za svaki pojedinačni slučaj navesti odnose li se toksikološki podaci na tvar u zapaljenom ili nezapaljenom obliku. 81 Ingredient_Tox_Emission Toksičnost_emisije_sastojka Postojanje studija u kojima se navode kemijska svojstva i/ili toksičnost emisija 82 Ingredient_Tox_CMR CMR_svojstva_sastojka Postojanje studija povezanih s kancerogenim, mutagenim ili toksično reproduktivnim svojstvima sastojka 83 Ingredient_Tox_CardioPulmonary Toksičnost_sastojka_za_srce_i_pluća Postojanje testiranja in vitro i in vivo za procjenu toksičnih učinaka sastojka na srce, krvne žile ili dišni trakt 84 Ingredient_Tox_Addictive Toksičnost_sastojka_u_pogledu_stvaranja_ovisno Postojanje analize mogućih svojstava stvaranja ovisnosti sastojka sti 85 Ingredient_Tox_Other Toksičnost_sastojka_drugo Postojanje drugih toksikoloških podataka, uz one prethodno navedene 86 Ingredient_Tox/Addictive_File Dokumentacija_o_toksičnosti/stvaranju_ovisnosti Učitajte dostupne studije iz prethodnih šest polja (toksikološki podaci o sastojku, emisije, CMR svojstva, utjecaj na srce i pluća, stvaranje ovisnosti i drugo) _sastojka 87 Emission_Tar Emisija_katrana Udio katrana prema normi ISO 4387, uz točnost mjerenja utvrđenu u skladu s normom ISO Emission_Nicotine Emisija_nikotina Udio nikotina prema normi ISO 10315, uz točnost mjerenja utvrđenu u skladu s normom ISO Emission_CO Emisija_ugljikova monoksida Udio ugljikova monoksida prema normi ISO 8454, uz točnost mjerenja utvrđenu u skladu s normom ISO Emission_TNCO_Lab Laboratoriji_u_kojima_su_mjerene_emisije_TNCO Utvrđivanje jednog ili više laboratorija u kojima su izmjerene emisije katrana, nikotina i ugljikova monoksida 91 Emission_Other_Available Druge_dostupne_emisije Naznaka o tome jesu li izmjerene druge emisije (11) 92 Emission_Other_Methods_File Dokumentacija_o_metodama_mjerenja_druge_e misije Opis metoda mjerenja upotrijebljenih za ocjenu druge emisije 93 Emission_Other_Name Naziv_druge_emisije Kemijski naziv druge emisije proizvedene tijekom ispitivanja proizvoda 94 Emission_Other_CAS CAS_broj_druge_emisije CAS (Referentna arhiva za kemiju i primijenjenu kemiju) broj druge emisije 95 Emission_Other_IUPAC IUPAC_naziv_druge_emisije Kemijski naziv prema IUPAC u (Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju) druge emisije, ako ne postoji CAS broj 96 Emission_Other_Quantity Količina_druge_emisije Količina druge emisije proizvedene tijekom postupka upotrebe proizvoda, na temelju upotrijebljene metode mjerenja 97 Emission_Other_Units Jedinice_druge_emisije Jedinica u kojoj su mjerene druge emisije 98 Cigarette_Characterising_Flavour Svojstvena_aroma_cigarete Razvrstavanje cigarete u skupinu koja ima svojstvenu aromu, u skladu s člankom 7. stavkom 14. Direktive 2014/40/EU 99 Cigarette_Filter_Ventilation Ventilacija_filtra_cigarete Ukupna ventilacija filtra (0 100 %) 100 Cigarette_Filter_Drop_Pressure_Closed Pad_tlaka_pri_zatvorenom_filtru Pad tlaka pri zatvorenim otvorima (mmh 2 O) 101 Cigarette_Filter_Drop_Pressure_Open Pad_tlaka_pri_otvorenom_filtru Pad tlaka pri otvorenim otvorima (mmh 2 O) 102 Smokeless_pH ph_bezdimnih proizvoda ph proizvoda 103 Smokeless_Nicotine_Content Sadržaj_nikotina_u_proizvodu Ukupni sadržaj nikotina u proizvodu po jedinici proizvoda

9 104 Roll yourown/pipe_total_nicotine_content Ukupni_sadržaj_nikotina_u_duhanu_za_samostal no_motanje/duhanu_za_lulu Ukupni sadržaj nikotina u proizvodu po jedinici proizvoda u rasutom stanju

10 Rječnik podataka koji se podnose u skladu s Direktivom o duhanskim proizvodima DUHANSKI proizvodi REFERENTNI PODACI Sadržaj 1. Referentni podaci Vrsta podnositelja Vrsta podataka koji se podnose Vrsta proizvoda Pakiranje proizvoda Vrsta duhanskog dijela Vrsta lista duhana Metoda sušenja lista duhana Kategorija sastojka Funkcija sastojka Status nezapaljenog sastojka Dostupni toksikološki podaci Nacionalna tržišta...6 Direktiva o duhanskim proizvodima, projekt podnošenja podataka Duhanski proizvodi Rječnik podataka Verzija dokumenta: 1.1 Datum 14/11/2016: Stranica 1/5

11 1.1 Vrsta podnositelja 1 Uvoznik 2 Proizvođač 1.2 Vrsta podataka koji se podnose Vrijednost Naziv 1 Dostava podataka o novom proizvodu (identifikacijska oznaka duhanskog proizvoda). 2 Promjena podataka o prethodno prijavljenom proizvodu zbog čega je DP-u dodijeljena nova identifikacijska oznaka (s poveznicom na prethodnu identifikacijsku oznaku DP-a). 3 Ažuriranje podataka o postojećem proizvodu dodatni podaci u odjeljku 3.B o obliku proizvoda i/ili državama članicama koje su o tome obaviještene (nova verzija identifikacijske oznake DP-a). 4 Ažuriranje podataka o postojećem proizvodu povlačenje podataka iz odjeljka 3.B o obliku proizvoda i/ili državama članicama koje su o tome obaviještene (nova verzija identifikacijske oznake DP-a. Napomena: To može značiti povlačenje proizvoda ili oblika proizvoda u svim ili nekim državama članicama). 5 Ažuriranje podataka o postojećem proizvodu ostali podaci (nova verzija identifikacijske oznake DP-a) 6 Ažurirani podaci koji se dostavljaju redovito/godišnje, kao što su podaci o prodaji ili stvarnim količinama sastojaka (nova verzija identifikacijske oznake DP-a). 7 Ispravak (nova verzija identifikacijske oznake DP-a) 1.3 Vrsta proizvoda 1 Cigarete 2 Cigare 3 Cigarilosi 4 Duhan za samostalno motanje 5 Duhan za lulu 6 Duhan za vodene lule 7 Duhan za oralnu potrošnju 8 Duhan za šmrkanje 9 Duhan za žvakanje 10 Biljni proizvodi za pušenje 11 Novi duhanski proizvodi 12 Drugo (proizvod stavljen na tržište prije 19. svibnja 2014., ne pripada u kategorije 1-9) 1.4 Pakiranje proizvoda 1 Kutija s preklopnim poklopcem, pravokutni rub 2 Kutija s preklopnim poklopcem, koso rezani / osmerokutni rub 3 Kutija s preklopnim poklopcem, zaobljeni rub 4 Kutija sa zglobnim poklopcem 5 Meko pakiranje 6 Vrećica s preklopom 7 Kantica (cilindrična ili u obliku kvadra) Direktiva o duhanskim proizvodima, projekt podnošenja podataka Duhanski proizvodi Rječnik podataka Verzija dokumenta: 1.1 Datum 14/11/2016: Stranica 2/5

12 8 Limenka u obliku kvadra 9 Komadno / pakiranje u foliji 10 Kutija / limenka cilindričnog oblika 11 Samostojeća vrećica 12 Složiva kutija 13 Kartonska kutija 14 Kutija sa zglobnim poklopcem 15 Limenka sa zglobnim poklopcem 16 Pakiranje s preklopnim poklopcem 17 Jednodijelna cjevasta limenka 18 Svežanj 19 Višedijelna cjevasta kutija za cigare 20 Cilindrična limenka 21 Ovalna limenka 22 Preklopna samostojeća vrećica 23 Kutija s kliznim poklopcem 24 Prozirna vrećica 25 Složiva vrećica 26 Klizna kutija 27 Otvorena kutija za višestruka pakiranja 1.5 Vrsta duhanskog dijela 1 List duhana 2 Prerađeni rezane stabljike 3 Prerađeni rekonstituirani duhan 4 Prerađeni ekspandirani duhan 5 Drugo/neodređeno 1.6 Vrsta lista duhana 1 Virginia 2 Burley 3 Orijentalnog tipa 4 Maryland 5 Kentucky 6 Tamni 7 Drugo 8 Neodređeno (manje od 30 % pripada istoj vrsti duhana) 1.7 Metoda sušenja lista duhana 1 Zrak 2 Vatra 3 Para 4 Sunce 5 Dim 6 Drugo Direktiva o duhanskim proizvodima, projekt podnošenja podataka Duhanski proizvodi Rječnik podataka Verzija dokumenta: 1.1 Datum 14/11/2016: Stranica 3/5

13 1.8 Kategorija sastojka 1 duhan (zapaljeno) 2 duhan (nezapaljeno) 3 papir (zapaljeno) 4 ljepilo na spojnom rubu (zapaljeno) 5 crnila korištena na cigaretnom papiru (zapaljeno) 6 materijal za filtriranje (nezapaljeno) 7 vanjski omot filtra (nezapaljeno) 8 ljepilo za filtar (nezapaljeno) 9 papir i crnilo za vrh (nezapaljeno) 10 ljepilo (nezapaljeno) 11 ljepilo (zapaljeno) 12 vrh (nezapaljeno) 13 materijal vrećice (nezapaljeno) 14 papir (nezapaljeno) 15 ostalo (nezapaljeno) 1.9 Funkcija sastojka 1 Pojačivač svojstava koja izazivaju ovisnost 2 Ljepilo 3 Vezivo 4 Nosač 5 Boja 6 Modifikator gorenja 7 Zaštitni omot 8 Vlakna 9 Punilo 10 Sastavnice filtra 11 Materijal za filtriranje 12 Pojačivač arome i/ili okusa 13 Ovlaživač 14 Modifikator ph-vrijednosti 15 Plastifikator 16 Konzervans 17 Otapalo pomoćna tvar u procesu proizvodnje 18 Tvar za smanjenje sposobnosti gorenja 19 Tvar za povezivanje 20 Pojačivač dima 21 Modifikator boje dima 22 Modifikator mirisa dima 23 Zaštitni omot 24 Tvari za ovlaživanje 25 Modifikator viskoznosti 26 Drugo 1.10 Status nezapaljenog sastojka 0 Nema dostupnih podataka o toksičnosti sastojaka u nezapaljenom obliku. 1 Nije toksično i u nezapaljenom obliku nema CMR svojstva. 2 Utvrđeno je da je toksično i/ili da u nezapaljenom obliku ima CMR svojstva. Direktiva o duhanskim proizvodima, projekt podnošenja podataka Duhanski proizvodi Rječnik podataka Verzija dokumenta: 1.1 Datum 14/11/2016: Stranica 4/5

14 1.11 Dostupni toksikološki podaci Naziv 1 Toksikološki podaci nisu dostupni. 2 Toksikološki podaci su dostupni, ali nisu novi. 3 Od zadnjeg izvještajnog razdoblja prikupljeni su novi toksikološki podaci Nacionalna tržišta Vrijednost AT BE BG CY CZ DK DE EE GR ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SI SK SE GB Naziv Austrija Belgija Bugarska Cipar Češka Danska Njemačka Estonija Grčka Španjolska Finska Francuska Hrvatska Mađarska Irska Italija Litva Luksemburg Latvija Malta Nizozemska Poljska Portugal Rumunjska Slovenija Slovačka Švedska Ujedinjena Kraljevina Direktiva o duhanskim proizvodima, projekt podnošenja podataka Duhanski proizvodi Rječnik podataka Verzija dokumenta: 1.1 Datum 14/11/2016: Stranica 5/5