S A D R Æ A J GRADSKO POGLAVARSTVO

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "S A D R Æ A J GRADSKO POGLAVARSTVO"

Транскрипт

1 Broj 8/08 Vrgorac, 12. rujna godine List izlazi po potrebi S A D R Æ A J Broj akta Strana 217. Odluka o poni tenju postupka javne nabave izvo enja radova ure enja - sanacije nerazvrstanih cesta na podruëju grada Vrgorca Odluka o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluga izrade Izmjena i dopuna detaljnog plana ure enja istoënog dijela Vrgorca Odluka o odabiru ponuditelja javne nabave - izrada UPU - sjeverni dio Odluka o iskljuëenju iz opêe upotrebe putova u k.o. Dusina u svrhu izgradnje autoceste Zagreb - Dubrovnik, dionica RavËe - Vrgorac - PloËe I prema parcelacijskom elaboratu Odluka o odabiru ponuditelja u postupku nabave izvo enja radova ure enja - sanacije cesta na podruëju Grada Vrgorca ZakljuËak o odbijanju davanja suglasnosti VIPnet-u d.o.o. Regionalni ured Split za zahvat u prostoru gradnje baznih stanica VIPnet mreæe Pravilnik o naëinu i uvjetima stipendiranja uëenika i studenata na podruëju Grada Vrgorca Na temelju Ëlanka 94. stavak 1. toëke 3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 110/07), Ëlanka 48. i 92. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 1/06, 2/06 i 2/08), te Ëlanka 26. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 8/06), Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca na 99. sjednici odræanoj dana 01. srpnja godine, donosi o poni tenju postupka javne nabave izvo enja radova ure enja-sanacije nerazvrstanih cesta na podruëju Grada Vrgorca 1. Grad Vrgorac poni tava otvoreni postupak Javne nabave Ëiji je predmet izvo enje radova ureenje-sanacija nerazvrstanih cesta na podruëju Grada Vrgorca ev.br. 05/08. Ëiji je poziv objavljen u ElektroniËkom oglasniku Javne nabave "Narodnih novina" od 03. 1ipnja godine pod brojem N-02-V , a s razloga to je cijena najpovoljnije ponude veêa od planiranih sredstava za nabavu. 2. Odluka o poni tenju postupka Javne nabave postaje konaëna nakon isteka roka mirovanja od 12 dana od dana dostave odluke o poni tenju ponuditeljima. O b r a z l o æ e n j e Grad Vrgorac, Tina UjeviÊa 8, matiëni broj kao naruëitelj, proveo je otvoreni postupak Javne nabave Ëiji je predmet izvo enje radova ureenja-sanacije nerazvrstanih cesta na podruëju Grada Vrgorca pod evidencijskim brojem 05/08. Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku Javne nabave objavljen je u ElektroniËkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina" od 03. lipnja godine pod brojem N-02- V Do krajnjeg roka za dostavu ponuda zaprimljene su Ëetiri ponude i sve Ëetiri su prihvatljive, a ponuditelji su: PODUZE E ZA CESTE d.d" iz Splita, HercegovaËka 104. sa ponu enom cijenom od ,41 kuna (bez PDV-a), ASFALTNA CESTA d.o.o. iz Splita, PetraviÊeva 23, sa ponu enom cijenom od ,98 kuna (bez PDV-a), GRA EVNO d.d. iz Vrgorca, Hrvatskih velikana 49, sa ponu enom cijenom od ,82 kuna (bez. PDV-a) te OB IVA» d.o.o. iz MetkoviÊa, DubrovaËka 100, sa ponu enom cijenom od ,98 kuna (bez PDV -a). Kako je cijena najpovoljnije ponude (ponuda sa najniæom cijenom) veëa od planiranih sredstava za nabavu, to je naruëitelj temeljem Ëlanka 94. stavak 1. toëka 3. Zakona o javnoj nabavi, poni tio predmetni postupak. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Nezadovoljna stranka moæe izjavljivanjem æalbe i prijedloga za odre ivanje privremene mjere osiguranja (koji se moæe podnijeti uz æalbu) traæiti za titu svojih prava pred Dræavnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

2 Broj 8/08 Stranica 510 Æalba se izjavljuje Dræavnoj komisiji, a predaje NaruËitelju u pisanom obliku izravno ili preporuëenom po iljkom u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Dræavnoj komisiji mogla biti uruëena i drugim strankama po stupka. Æalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ove Odluke. KLASA: /08-01/03 URBROJ: 2195/01-02/ Vrgorac, 01. srpnja Na temelju Ëlanka 85. Zakona o javno nabavi ("Narodne novine" broj 110/07), Ëlanka 48. i 92. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 1/06, 2/02 i 2/08), te Ëlanka 26. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 8/06), Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca na 99. sjednici odræanoj dana 01. srpnja godine, donosi o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluga izrade Izmjena i dopuna detaljnog plana ure enja istoënog dijela Vrgorca 1. PrihvaÊa se prijedlog Ovla tenih predstavnika naruëitelja za pripremu i provedbu postupka nabave usluga izrade Izmjena i dopuna detaljnog plana ureenja istoënog dijela Vrgorca, u sastavu: Danijel Pervan, dipl. iur., Ante Ga par, dipl. iur. i Petar Erceg, te se odabire ponuda ponuditelja "ARCHING" d.o.o. PoduzeÊe za projektiranje i inæenjering, iz Splita, imiêeva 56, s cijenom od ,00 kuna (bez PDV-a). 2. Ovla Êuje se gradonaëelnik Grada Vrgorca, da u ime NaruËitelja, po proteku roka mirovanja koji iznosi 5 dana od dana dostave odluke o odabiru, zakljuëi ugovor s ponuditeljem iz toëke 1. ove Odluke. 3. Zaduæuje se Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove Grada Vrgorca za praêenje i realizaciju ove Odluke. O b r a z l o æ e n j e Grad Vrgorac, Tina UjeviÊa 8, matiëni broj: kao naruëitelj proveo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti usluga izrade Izmjena i dopuna detaljnog plana ure enja istoënog dijela Vrgorca. Postupak je proveden pod evidencijskim brojem 6/08 procijenjene vrijednosti ,00 kuna. a poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je dana 06. lipnja godine u ElektroniËkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama pod brqjem N-16-M Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 18. lipnja godine do 12,00 sati zaprimljene su dvije ponude i to ponuditelja: "ARCHING" d.o.o. PoduzeÊe za projektiranje i inæenjering, iz Splita, imiêeva 56, te "URBOS" d.o.o. iz Splita, Karamanova 11. U postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, Ovla teni predstavnici naruëitelja ocijenili su da su sve zaprimljene ponude prihvatljive, a obzirom da je "ARCHING" d.o.o. PoduzeÊe za projektiranje i inæenjering, iz Splita, imiêeva 56 dostavio prihvatljivu ponudu s najniæom cijenom, odluëeno je da se s istim sklopi ugovor. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Nezadovoljna stranka moæe izjavljivanjem æalbe i prijedloga za odre ivanje privremene mjere osiguranja (koji se moæe podnijeti uz æalbu) traæiti za titu svojih prava pred Dræavnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Æalba se izjavljuje Dræavnoj komisiji, a predaje NaruËitelju u pisanom obliku izravno ili preporuëenom po tanskom po iljkom u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Dræavnoj komisiji mogla biti uruëena i drugim strankama postupka. Æalba se izjavljuje u roku od 3 (tri) dana od dana primitka odluke o odabiru. KLASA: /04 URBROJ: 2195/01-02/ Vrgorac, 01. srpnja Na temelju Ëlanka 85. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 110/07), Ëlanka 48. i 92. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 1/06, 2/02 i 2/08), te Ëlanka 26. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj

3 Broj 8/08 Stranica 511 8/06), Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca na 99. sjednici odræanoj dana 01. srpnja godine, donosi o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluga izrade UrbanistiËkog plana ure enja za sjeverni dio Vrgorca 1. PrihvaÊa se prijedlog Ovla tenih predstavnika naruëitelja za pripremu i provedbu postupka nabave usluga izrade UrbanistiËkog plana ure enja za sjeverni dio Vrgorca, u sastavu: Danijel Pervan, dipl. iur., Ante Ga par, dipl. iur. i Petar Erceg, te se odabire ponuda ponuditelja "ARCHING" d.o.o. PoduzeÊe za projektiranje i inæenjering, iz Splita, imiêeva 56, s cijenom od ,00 kuna (bez PDV-a). 2. Ovla Êuje se gradonaëelnik Grada Vrgorca, da u ime NaruËitelja, po proteku roka mirovanja koji iznosi 5 dana od dana dostave odluke o odabiru, zakljuëi ugovor s ponuditeljem iz toëke 1. ove Odluke. 3. Zaduæuje se Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove Grada Vrgorca za praêenje i realizaciju ove Odluke. O b r a z l o æ e n j e Grad Vrgorac, Tina UjeviÊa 8, matiëni broj: kao naruëitelj proveo je otvoreni postupak Javne nabave male vrijednosti usluga izrade UrbanistiËkog plana ure enja za sjeverni dio Vrgorca. Postupak je proveden pod evidencijskim brojem 7/08 procijenjene vrijednosti ,00 kuna, a poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je dana 06. lipnja godine u ElektroniËkom oglasniku javne nabave u "Narodnim novinama" pod brojem N-16-M Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 18. lipnja godine do 13,00 sati zaprimljene su dvije ponude i to ponuditelja: "ARCHING" d.o.o. PoduzeÊe za projektiranje i inæenjering, iz Splita, imiêeva 56, te "URBOS" d.o.o. iz Splita, Karamanova 11. U postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, Ovla teni predstavnici naruëitelja ocijenili su da su sve zaprimljene ponude prihvatljive, a obzirom da je ARCHING d.o.o. PoduzeÊe za projektiranje i inæenjering, iz Splita, imiêeva 56 dostavio prihvatljivu ponudu s najniæom cijenom, odluëeno je da se s istim sklopi ugovor. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Nezadovoljna stranka moæe izjavljivanjem æalbe i prijedloga za odre ivanje privremene mjere osiguranja (koji se moæe podnijeti uz æalbu) traæiti za titu svojih prava pred Dræavnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Æalba se izjavljuje Dræavnoj komisiji, a predaje NaruËitelju u pisanom obliku izravno ili preporuëenom po tanskom po iljkom u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Dræavnoj komisiji mogla biti uruëena i drugim strankama postupka. Æalba se izjavljuje u roku od 3 (tri) dana od dana primitka odluke o odabiru. KLASA: / URBROJ: 2195/01-02/ Vrgorac, 01. srpnja Na temelju Ëlanka 35. Zakona o vlasni tvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01 i 79/06), Ëlanka 48. i 92. Statuta Grada Vrgorca ( Vjesnik - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 1/06 i 2/06), te Ëlanka 26. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Vrgorca ( Vjesnik - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 8/06), Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca na svojoj 101. sjednici odræanoj dana 14. kolovoza 2008.godine, donijelo je o iskljuëenju iz opêe upotrebe putova u k.o. Dusina u svrhu izgradnje autoceste Zagreb-Split- Dubrovnik, dionica RavËa-Vrgorac-PloËe 1 prema parcelacijskom elaboratu I. IskljuËuju se iz opêe upotrebe putovi prema Parcelacijskom elaboratu ovjerenom u skladu sa Zakonom, izra enim od strane Zavoda za fotogrametriju d.d., Zagreb, koji je u skladu sa Lokacijskom dozvolom, Klasa: UP/I /07-0l/188, Ur.br od 28. travnja 2008.godine, izdane od strane Ministarstva za tite okoli a, prostornog ure enja i graditeljstva u svrhu izgradnje autoceste Zagreb - Split-Dubrovnik, dionica: Ravca - Vrgorac - PloËe I u ko. Dusina za objekat: AUTOCESTA Od km do km PRELAGANJE "ÆC 6208" Od km do km PRELAGANJE "PROLOG" Od km do km

4 Broj 8/08 Stranica 512 PUTNI PRIJELAZ "PROLOG" Od km do km PRELAGANJE "DROPULI I" Od km do km PUO "DUSINA" i to za slijedeêe k. Ëestice u ko. Dusina: - k.ë.br. 5978/7, put, povr ine izvla tenja. 155 m 2, - k.ë.br. 5978/8, put, povr ine izvla tenja: 619 m 2, - k.ë..br. 5978/9, put, povr ine izvla tenja: 1185 m 2, - k.c.br. 5988/6, put, povrsine izvlastenja: 516 m 2, - k.ë.br. 5989/6, put, povr ine izvla tenja: 1324 m 2, - k.ë.br. 5989/7, put, povr ine izvla tenja: 653 m 2, - k.ë.br. 5989/4, put, povr ine izvla tenja: 139 m 2, - k.ë.br. 5989/5, put, povr ine izvla tenja: 110m 2, - k.ë.br. 6019/4, put, povr ine izvla tenja: 501m 2, - k.ë.br. 6019/3, put, povr ine izvla tenja: 457 m 2, - k.ë. br. 6019/5, put, povr ine izvla tenja: 208 m 2, - k.ë.br. 6020/2, put, povr ine izvla tenja: 19 m 2. broj PL 722 u k.o. Dusina. - k.ë.br. 6027/6, put, povr ine izvla tenja: 275 m 2, - k..ë.br. 6027/8, put, povr ine izvla tenja: 129 m 2, - k.ë.br. 6027/7, put, povr ine izvla tenja: 314 m 2, - k.ë.br. 6028/3, put, povr ine izvla tenja: 632 m 2, - k.ë.br. 6028/2, put, povr ine izvla tenja:407 m 2, - k.ë.br. 6033/4, put, povr ine izvla tenja: 488 m 2, - k.ë.br. 6033/5, put, povr ine izvla tenja: 115 m 2, - k.ë.br. 6034/5, put, povr ine izvla tenja: 343 m 2, - k.ë.br. 6034/6, put, povr ine izvla tenja: 9 m 2, - k.ë.br. 5977/2, put, pov1'sine izvlastenja: 145 m 2, - k.ë.br. 6014/3, put, povr ine izvla tenja:118 m 2, - k.ë.br. 6018/2, put, povr ine izvla tenja: 34 m 2, - k.ë.br. 6018/3, put, povr ine izvla tenja: 97 m 2, - k.ë.br. 6021/4, put, povr ine izvla tenja: 153 m 2, - k.ë.br. 6021/6, put, povr ine izvla tenja: 255 m 2, - k.ë.br. 6021/7, put, povr ine izvla tenja: 165 m 2, - k.ë.br. 6021/5, put, povr ine izvla tenja: 235 m 2, - k.ë.br. 6026/5, put, povr ine izvla tenja: 274 m 2, - k.ë.br. 6026/4, put, povr ine izvla tenja: 336 m 2, - k.ë.br. 6026/6, put, povr ine izvla tenja: 77 m 2, - k.ë.br. 6029/3, put, povr ine izvla tenja: 36 m 2, - k.ë.br. 6034/8, put, povr ine izvla tenja: 74 m 2, - k.ë.br. 6034/7, put, povr ine izvla tenja: 14 m 2, - k.ë.br. 6027/9, put, povr ine izvla tenja: 50 m 2, broj PL 722 u k.o. Dusina. II. Temeljem ove Odluke u zemlji noj knjizi i Katastru na Ëesticama iz toëke I upisati Êe se opêe dobro - autoceste na upravljanje Hrvatskim autocestama d.o.o. III. Ova Odluka stupa na snagu danom dono enja. KLASA: /08-01/08 URBROJ: / Vrgorac, 14. kolovoza Na temelju Ëlanka 85. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 110/07), Ëlanka 48. i 92. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 1/06, 2/02 i 2/08), te Ëlanka 26. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 8/06), Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca na 102. sjednici odræanoj dana 22. kolovoza godine, donosi o odabiru ponuditelja u postupku nabave izvo enja radova ure enja - sanacije nerazvrstanih cesta na podruëju Grada Vrgorca 1. PrihvaÊa se prijedlog Ovla tenih predstavnika naruëitelja za pripremu i provedbu postupka nabave

5 Broj 8/08 Stranica 513 radova uredenja-sanacije nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Vrgorca, u sastavu: Danijel Pervan, dipl. iur., Ante Ga par, dipl. iur. i Petar Erceg, te se odabire ponuda ponudite1ja "Gradina" obrt za graditeljstvo i usluge, iz Vrgorca, Tina UjeviÊa 13,s cijenom od ,85 kuna (bez PDV-a). 2. Ovla Êuje se gradonaëelnik Grada Vrgorca, da u ime NaruËitelja, po proteku roka mirovanja koji iznosi 12 dana od dana dostave odluke o odabiru, zakljuêi ugovor s ponuditeljem iz toëke 1. ove Odluke. 3. Zaduæuje se Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove Grada Vrgorca za praêenje i realizaciju ove Odluke. O b r a z l o i æ e n j e Grad Vrgorac, Tina UjeviÊa 8, matiëni broj: kao naruëitelj proveo je otvoreni postupak javne nabave za radove ure enja-sanacije nerazvrstanih cesta na podruëju Grada Vrgorca.. Postupak je proveden pod evidencijskim brojem 9/08 procijenjene vrijednosti ,00 kuna, a poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave objavljenje dana 24. srpnja godine u ElektroniËkom oglasniku javne nabave u "Narodnim novinama" pod brojem N02-V Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 14. kolovoza godine do 12,00 sati zaprimljene su tri ponude i to ponuditelja: "Gradina" obrt za graditeljstvo i usluge, iz Vrgorca, Tina UjeviÊa 13; "PoduzeÊe za ceste" d.d., iz Splita, HercegovaËka 104, te "Ob ivaë", iz MetkoviÊa, Dubrovaeka 100. U postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, Ovla teni predstavnici naruëitelja ocijenili su da su sve zaprimljene ponude prihvatljive, a obzirom da je "Gradina" obrt za graditeljstvo i usluge, iz Vrgorca, Tina UjeviÊa 13 dostavila prihvatljivu ponudu s naniæom cijenom, odluëeno je da se sa istom sklopi ugovor. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Nezadovoljna stranka moæe izjavljivanjem æalbe i prijedloga za odre ivanje privremene mjere osiguranja (koji se moæe podnijeti uz æalbu) traæiti za titu svojih prava pred Dræavnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Æalba se izjavljuje Dræavnoj komisiji, a predaje NaruËitelju u pisanom obliku izravno ili preporuëenom po tanskom po iljkom u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Dræavnoj komisiji mogla biti uruëena i drugim strankama postupka. Æalba se izjavljuje u roku od 3 (tri) dana od dana primitka odluke o odabiru. KLASA: /08-01/07 URBROJ: 2195/01-02/ Vrgorac, 22. kolovoza Na temelju Ëlanka 48. i 92. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 1/06, 2/06 i 2/08) te Ëlanka 26. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 8/06), Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca na svojoj 104. sjednici odræanoj dana godine, donosi Z A K L J U» A K o odbijanju davanja suglasnosti VIPnet-u d.o.o. Regionalni ured Split za zahvat u prostoru gradnje baznih stanica VIPnet mreæe 1. Grad Vrgorac odbija dati suglasnost VIPnetu d.o.o. Regiona1nom uredu Split, za zahvat u prostoru gradnje baznih stanica VIPnet mreæe i to na kat. Ëest. 5290/1 k.o. Vrgorac u Vrgorcu te na kat. Ëest 20 k.o. RavËa u RavËi, jer na tim Ëesticama Prostornim planom ure enja Grada Vrgorca nije planiran navedeni zahvat u prostoru. 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u "Vjesniku"- sluæbenom glasilu Grada Vrgorca. KLASA: /08-0 1/0 1 URBROJ: 2195/01-02/ Vrgorac, 11. rujna Na temelju Ëlanka 48. i 92. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca, broj 1/06, 2/06 i 2/08), Ëlanka 26. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca, broj 8/06) i Ëlanka 32b. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca, broj 1/00), Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca na svojoj 104. sjednici odræanoj dana, 11. rujna godine, donijelo je P R A V I L N I K o naëinu i uvjetima stipendiranja uëenika i studenata grada Vrgorca»lanak 1. Ovim Pravilnikom utvr uju se opêi uvjeti, postupak i kriterij dodjele stipendija uspje nim uëenicima i studentima te uëenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s podruëja grada Vrgorca te prava i obveze korisnika stipendija.

6 Broj 8/08 Stranica 514»lanak 2. Grad Vrgorac odobrava stipendije uëenicima srednje kole i redovnim studentima. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti uëenici i studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih oblika novëane potpore s osnove kolovanja.»lanak 3. Broj i mjeseënu visinu stipendija za svaku kolsku/akademsku godinu odre uje posebnim zaklju- Ëkom Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca na prijedlog Upravnog odjela za dru tvene djelatnosti, a u okviru sredstava odobrenih proraëunom Grada Vrgorca. ZakljuËak za tekuêu kolsku/akademsku godinu donosi se do 1. studenog.»lanak 4. Natjecaj za dodjelu stipendija raspisuje Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca. Obavijest o natjeëaju objavljuje se u Slobodnoj Dalmaciji, a tekst natjeëaja objavljuje se na sluæbenoj web stranici Grada Vrgorca i na oglasnoj ploëi Grada. Rok za podno enje prijave na natjeëaj je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.»lanak 5. Pravo sudjelovanja na natjeëaju za dodjelu stipendije imaju uëenici i studenti koji su dræavljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivali te na podruëju grada Vrgorca najmanje pet godina prije podno enja prijave i da se koluju na podruëju Republike Hrvatske izvan grada Vrgorca.»lanak 6. NatjeËaj sadræi: 1. opêe odredbe i kriteriji za dodjelu stipendije, 2. vrijeme trajanja natjeëaja, 3. naziv tijela kojem se prijave podnose, 4. rok za objavljivanje rezultata natjeëaja, 5. broj stipendija. I. Uvjeti za stipendiranje uëenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja»lanak 7. Pravo natjecanja imaju uëenici i studenti koji ispunjavaju sljedeêe uvijete: 1. prihod po Ëlanu kuêanstva ne smije prelaziti 1.300,00 kuna, 2. prosjeëna ocjena u prethodnoj godini ne smije biti manja od 3.0. UËenici/studenti ostvaruju dodatne bodove s osnove visine primanja po Ëlanu kuêanstva, i to kako slijedi: 0,00 kn - 400,00 kn... 0,6 bodova 401,00 kn - 700,00 kn... 0,4 boda 701,00 kn ,00 kn... 0,2 boda»lanak 8. Potrebita dokumentacija: 1. Domovnica, 2. Potvrda Policijske postaje Vrgorac o prijavi prebivali ta u zadnjih 5 godina, 3. Potvrda kole/fakulteta o upisu za tekuêu kolsku/akademsku godinu, 4. Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne kolske/akademske godine, (uëenici 1. razreda srednje kole i studenti 1. godine fakulteta trebaju dostaviti prosjek ocjena za dva zavr na razreda koja prethode upisu) 5. Potvrdu kole/fakulteta o sudjelovanju na æupanijskim ili dræavnim natjecanjima, 6. Izjava o zajedniëkom kuêanstvu ovjerena kod javnog biljeænika, 7. Uvjerenje o prihodima Ëlanova kuêanstva za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava, za nezaposlene uvjerenje o prihodima iz Porezne uprave, 8. Izjava da uëenik/student nije korisnik nekih drugih oblika novëane potpore s osnova kolovanja, ovjerena kod javnog biljeænika. II. Uvjeti za stipendiranje uspje nih uëenika i studenata»lanak 9. Pravo natjecanja imaju uëenici i studenti koji ispunjavaju sljedeêe uvijete: 1. UËenici 1. razreda srednje kole koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4.50 iz dva zavr ena razreda osnovne kole, 2. UËenici 2., 3. i 4. razreda srednjih kola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili ocjenu od najmanje 4.5, 3. Studenti 1. godine studija koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4.50 iz dva zavr ena razreda srednje kole 4. Studenti 2.,3.,4., 5. i 6. godine studija koji imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini obrazovanja najmanje 3,5.»lanak 10. Potrebita dokumentacija: 1. Domovnica, 2. Potvrda Policijske postaje Vrgorac o prijavi prebivali ta u zadnjih 5 godina, 3. Potvrda kole/fakulteta o upisu za tekuêu kolsku/akademsku godinu,

7 Broj 8/08 Stranica Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne kolske/akademske godine, (uëenici 1. razreda srednje kole i studenti 1. godine fakulteta trebaju dostaviti prosjek ocjena za dva zavr na razreda koja prethode upisu), 5. Potvrdu kole/fakulteta o sudjelovanju na æupanijskim ili dræavnim natjecanjima, 6. Ovjerena izjava da uëenik/student nije korisnik nekih drugih oblika novëane potpore s osnova kolovanja. III. Zavr ne odredbe»lanak 11. UËenici/studenti koji su sudjelovali na æupanijskim ili dræavnim natjecanjima ostvaruju bodove koji se zbrajaju njihovom prosjeku ocjena, i to kako slijedi: 1. mjesto...0,4 boda 2. mjesto...0,3 boda 3. mjesto...0,2 boda Sudjelovanje na natjecanjima... 0,1 bod (za uëenike i studente koji nisu osvojili prva tri mjesta na predmetnim natjecanjima).»lanak 12. Djeca poginulih branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na stipendiju s osnove da su uëenici ili studenti bez dokazivanja uspje nosti u uëenju, kao i bez obzira na odre eni broj stipendija.»lanak 13. Lista prvenstva za dodjelu stipendije sastavlja se na osnovu visine prosjeëne ocjene i ostvarenih dodatnih bodova kandidata obraëunatih na dvije decimale, a selekcija se vr i na temelju daljnjih decimala.»lanak 14. Zakljucak o dodjeli stipendija donosi Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca najkasnije 30 dana od dana objave natjeëaja, a na prijedlog Upravnog odjela za dru tvene djelatnosti. Na zakljuëak o dodjeli stipendije zainteresirana stranka moæe uloæiti prigovor. Prigovor se dostavlja Gradskom poglavarstvu Grada Vrgorca u roku od osam (8) dana od dana dostave zakljuëka.»lanak 15. Na temelju zakljuëka o dodjeli stipendija Grad Vrgorac sklopit Êe ugovor s korisnikom stipendije. Ugovor o kori tenju stipendije sadræi:. - ime, odnosno naziv ugovornih strana, - naziv kole, odnosno fakulteta za koji je dodijeljena stipendija, - iznos stipendije, - vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje, druga prava i obveze ugovornih strana.»lanak 16. Stipendija se dodjeljuje za jednu kolsku /akademsku godinu i to za 10 mjeseci.»lanak 17. Korisnik stipendije gubi pravo na istu ako prekine kolovanje odnosno studiranje ili promijeni prebivali te a o Ëemu je duæan odmah obavijestiti Grad Vrgorac. Prijave se podnose na adresu: Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca, Tina UjeviÊa 8., Vrgorac, s naznakom "NatjeËaj za stipendije - ne otvarati".»lanak 18. Gradsko poglavarstvo moæe iznimno odredbi Ëlanka 3. ovog Pravilnika dodijeliti veêi broj stipendija od naznaëenog u natjecaju.»lanak 19. UËenici i studenti koji su stekli uvjete za uëeniëku odnosno studentsku stipendiju do stupanja na snagu ovog Pravilnika, to pravo zadræavaju i dalje.»lanak 20. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vaæiti Pravilnik o naëinu i uvjetima stipendiranja uëenika i studenata grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca, broj 2/97) i Pravilnik o naëinu i uvjetima stipendiranja uëenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s podruëja grada Vrgorca ("Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada vrgorca broj 6/02).»lanak 21. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Vjesniku" - sluæbenom glasilu Grada Vrgorca. Klasa: /08-01/33 Urbroj: 2195/01-02/ Vrgorac, 11. rujna 2008

8 Broj 8/08 Stranica 516 Izdaje: - Telefon: 021/ , fax: 021/ grad@vrgorac.hr Odgovorni urednik: ANTE GA PAR, dipl. iur. List izlazi povremeno - Tisak: Tiskara PeËat MetkoviÊ