TOURISM ТУРИЗАМ METHODOLOGICAL EXPLANATIONS МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА. Sources and methods of data collection. Извори и методе прикупљања података

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "TOURISM ТУРИЗАМ METHODOLOGICAL EXPLANATIONS МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА. Sources and methods of data collection. Извори и методе прикупљања података"

Транскрипт

1 МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА Извори и методе прикупљања података Подаци су прикупљени мјесечним извјештајем од угоститељских предузећа и других организација које пружају услуге смјештаја гостима. Извори података су књиге гостију које воде угоститељска предузећа и друге организације које пружају услуге смјештаја. Обухватност и упоредивост Мјесечним извјештајем о туристима и ноћењима обухваћена су угоститељска предузећа и друге организације које гостима пружају услуге смјештаја. Обухватом нису укључене агенције које се баве посредовањем у туризму и некомерцијални смјештај у кућама и становима. Дефиниције Туризам представља активност лица која путују у мјеста изван свог уобичајеног мјеста боравка и бораве у њима најдуже до годину дана без прекида, а ради одмора, послова и из других разлога који се не односе на обављање неке активности које плаћа мјесто посјете. Посјетилац је свако лице које путује у неко мјесто изван своје уобичајене околине на период који не прелази 12 узастопних мјесеци, а главна сврха путовања није обављање неке активности коју плаћа мјесто посјете. У зависности од дужине боравка посјетиоци се дијеле на туристе и излетнике. Туристом се сматра свако лице које путује у неко мјесто изван свог пребивалишта и проведе најмање једну ноћ у угоститељском или неком другом објекту за смјештај гостију, а мотиви боравка у угоститељском објекту могу бити: одмор, послови (конгреси, сајмови и изложбе, мисије међународних организација и сл.), здравље, учествовање у спортским догађајима и сл. Доласци су дефинисани као број гостију који бораве једну или више ноћи у смјештајном објекту у посматраном периоду. Обухватају се и дјеца, без обзира на узраст. Не обухватају се гости који стално станују у објекту (особље објекта, власник објекта и чланови његовог домаћинства и сл.), као ни лица која имају статус избјеглице. Број долазака не одговара броју лица која путују. Једно лице може да путује више пута у току године и сваки пут се његов долазак региструје у смјештајном објекту у коме борави. Такође, једно лице може у току једног путовања да посјећује више мјеста и у сваком објекту у коме борави током тог путовања региструје се његов долазак. У овом Годишњаку исказан је број долазака и остварени број ноћења туриста, а не број туриста. Ноћења су представљена бројем ноћења које остваре гости у смјештајном капацитету. Земља припадности госта се одређује на основу држављанства из пасоша или друге одговарајуће путне исправе. Домаћи турист је свако лице са пребивалиштем у Босни и Херцеговини и Републици Српској које у неком мјесту у земљи изван мјеста свог пребивалишта проведе најмање једну ноћ у угоститељском или другом објекту за смјештај гостију. Страни турист је свако лице са пребивалиштем изван Босне и Херцеговине, а које привремено борави у Републици Српској и које проведе најмање једну ноћ у угоститељском или другом објекту за смјештај гостију. METHODOLOGICAL EXPLANATIONS Sources and methods of data collection Data are collected through the monthly report from catering enterprises and other organisations providing services of guests accommodation. Sources of data are guest books kept by catering enterprises and other organisations providing accommodation services. Coverage and comparability Monthly report on tourists and tourist nights covers catering enterprises and other organisations providing services of guests accommodation. Coverage does not include agencies engaged in intermediation in tourism, nor non-commercial accommodation in houses and flats. Definitions Tourism is the activity of persons travelling to a place outside their permanent place of residence and spending less than 12 consecutive months there, for holidays, business and other reasons not concerned with performance of any activity paid for by the place visited. A visitor is any person travelling to a place outside his/her permanent place of residence for a period which does not exceed 12 consecutive months, and whose main purpose of travelling is not performance of any activity paid for by the place visited. Depending on the duration of stay, visitors are divided into tourists and excursionists. A tourist is any person travelling to a place outside his/her permanent place of residence, who spends at least one night in an accommodation facility, and whose reason for the stay can be holiday, business (congresses, fairs and exhibitions, missions of international organisations, etc.), health, participation in sporting events, etc. Arrivals are defined as number of guests who spend one or more nights in an accommodation facility during the observing period. Children are included as well, regardless of age. Facility permanent resident guests (facility staff, owner and his household members, etc.) and persons with refugee status are not included. Number of arrivals is not the same as number of persons travelling. One person can travel more than once during a year, and each time his/her arrival is recorded in the accommodation facility he/she stays in. Also, one person can, during one travel, visit a few places and his/her arrival is recorded in each facility he stays in during the travel. This Yearbook gives the number of arrivals and number of realised tourist nights, not the number of tourists. Tourist nights are presented by tourist nights realised by guests in an accommodation facility Guest s country of origin is determined according to citizenship stated in the passport or some other relevant travel document. Domestic tourist is any person whose place of residence is in Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska and who spends at least one night in an accommodation facility in the country, but outside his/her permanent place of residence. Foreign tourist is any person whose place of residence is outside Bosnia and Herzegovina and who is staying in Republika Srpska temporarily, spending at least one night in an accommodation facility. 243

2 Туристичким мјестом се сматра оно које испуњава сљедеће основне услове: - атрактивне (природне љепоте, љековити извори, културно-историјски споменици, разне културне, забавне и спортске приредбе итд.), - комуникативне (могућност приступа, саобраћајне везе и сл.), - рецептивне (објекти за смјештај и уз њих потребни пратећи објекти за пружање разних услуга - трговинских, занатских, ПТТ услуга и сл., као и паркови, купалишта, шеталишта и др.). Бањска мјеста су она мјеста код којих је љековитост термалних или минералних вода и осталих геолошко-минеролошких састојака, научномедицински или емпиријски утврђена и која имају одговарајуће објекте са уређајима за лијечење и опоравак посјетилаца. Планинска мјеста су углавном она мјеста која се налазе изнад 500 метара надморске висине, или леже у територијалном оквиру неке планине. Остала туристичка мјеста су друга мјеста која посједују атрактивне факторе (нпр. климатске, затим културно-историјске споменике и сл.), ријечна и језерска мјеста и др., а која се не могу разврстати у напријед наведена мјеста. Остала мјеста су сва остала мјеста која се не могу разврстати ни у једну од претходних група, а располажу угоститељским објектима за смјештај. Објекти за смјештај су угоститељски објекти у којима се претежно пружају услуге смјештаја, као и објекти установа здравствене заштите у којима пацијенти бораве ради медицинске рехабилитације коришћењем првенствено природних чинилаца. То су: хотели, мотели, пансиони,, гостионице, бањска и климатска љечилишта, планинарски домови и куће, омладинска и дјечија одмаралишта и остало. Број соба обухвата собе које су расположиве за изнајмљивање гостима са стањем крајем мјесеца, односно са стањем посљедњег дана у мјесецу када је цио објекат био отворен. Апартман је приказан као једна соба. Лежаји обухватају сталне и помоћне лежаје. Стални лежаји су кревети и други лежаји за спавање који су инсталирани у соби и припадају редовној опреми собе. Кревет за двоје се рачуна као два кревета. Помоћни лежаји су кревети и други лежаји за спавање који не чине редовну опрему собе, већ се накнадно уносе у собу ради повећања капацитета у току главне туристичке сезоне или на захтјев госта, као и лежаји који се већ налазе у соби, а користе се првенствено за поподневни одмор гостију или за сједење током дана. A tourist resort is any resort which meets following basic requirements: - attractive (natural beauties, curative springs, cultural and historical monuments, various cultural, entertainment and sporting events, etc.) - communications (accessibility, transport facilities, etc.) - reception facilities (accommodation facilities and necessary accompanying facilities providing various services - trade, crafts, PTT services, etc., as well as parks, bathing facilities, promenades, etc.). Spa resorts are those resorts where curative properties of thermal and mineral waters and of other geological and mineral properties were determined scientifically and medically or empirically, and which also have adequate facilities for treatment and rehabilitation of visitors. Mountain resorts are mainly those places which are situated at an altitude above 500 metres or placed within the territorial area of a mountain. Other tourist resorts are other places which posses attractive factors (such as climate, cultural and historical monuments, etc.), river and lake centres, etc., which cannot be classified into any of the above mentioned resorts. Other resorts are all other resorts which cannot be classified into any of the previous groups and which possess accommodation facilities. Accommodation facilities are facilities which provide accommodation services, as well as facilities of health care institutions where patients stay for medical rehabilitation, using mainly natural factors. These are hotels, motels, boarding houses, overnight stays, inns, spa cures, climatic cures, mountain shelters and huts, youth and children s resorts, etc. Number of rooms covers rooms available for renting to guests, with the state as of the end of a month, that is, state on the last day of a month when the entire facility was open. Apartment is observed as one room. Beds cover permanent and additional beds. Permanent beds are couches and other sleeping beds which are installed in a room and which belong to regular room furnishings. Double bed is counted as two beds. Additional beds are couches and other sleeping beds which are not a part of regular room furnishings, but are subsequently inserted into a room, in order to increase capacities during peak tourist season or at the request of a guest, as well as beds which are already in a room, but are primarily used for afternoon rest of guests or for sitting during the day. ОБЈАВЉИВАЊЕ PUBLISHING Годишње публикације: Угоститељствo и туризам, тематски статистички билтен Annual publications: Hotels and Restaurants, Tourism, thematic statistical bulliten Република Српска у бројкама Republika Srpska in Figures Статистички годишњак Републике Српске Statistical Yearbook of Republika Srpska Тромјесечне публикације: Тромјесечни статистички преглед Quarterly publications: Quarterly Statistical Review Мјесечне публикације: Мјесечни статистички преглед Monthly publications: Monthly Statistical Review Број долазака и ноћења туриста, статистичко саопштење Number of tourist arrivals and tourist nights, statistical release 244

3 .1. ДОЛАСЦИ ТУРИСТА ПО ВРСТИ МЈЕСТА TOURIST ARRIVALS BY TYPE OF TOURIST RESORTS УКУПНО TOTAL Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists Бањска мјеста Spa resorts Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists Планинска мјеста Mountain resorts Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists Остала туристичка мјеста Other tourist resorts Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists Остала мјеста Other resorts Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists.2. НОЋЕЊА ТУРИСТА ПО ВРСТИ МЈЕСТА TOURIST NIGHTS BY TYPE OF TOURIST RESORTS УКУПНО TOTAL Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists Бањска мјеста Spa resorts Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists Планинска мјеста Mountain resorts Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists Остала туристичка мјеста Other tourist resorts Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists Остала мјеста Other resorts Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists 245

4 .3. ДОЛАСЦИ ТУРИСТА ПО ВРСТИ ОБЈЕКТА ЗА СМЈЕШТАЈ TOURIST ARRIVALS BY TYPE OF FACILITIES FOR ACCOMМODATION УКУПНО TOTAL Хотели Hotels Мотели Motels Boarding houses and Остало Other Домаћи туристи Domestic tourists Хотели Hotels Мотели Motels Boarding houses and Остало Other Страни туристи Foreign tourists Хотели Hotels Мотели Motels Boarding houses and Остало Other.4. НОЋЕЊА ТУРИСТА ПО ВРСТИ ОБЈЕКТА ЗА СМЈЕШТАЈ TOURIST NIGHTS BY TYPE OF FACILITIES FOR ACCOMМODATION УКУПНО TOTAL Хотели Hotels Мотели Motels Boarding houses and Остало Other Домаћи туристи Domestic tourists Хотели Hotels Мотели Motels Boarding houses and Остало Other Страни туристи Foreign tourists Хотели Hotels Мотели Motels Boarding houses and Остало Other 246

5 .5. СМЈЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ ПО ВРСТИ ОБЈЕКТА ЗА СМЈЕШТАЈ ACCOMMODATION CAPACITIES BY TYPE OF FACILITIES FOR ACCOMМODATION УКУПНО TOTAL Објекти (48) (52) (52) (66) (65) (77) Facilities собе rooms лежаји beds Х о т е л и H o t e l s Објекти Facilities собе rooms лежаји beds М о т е л и M o t e l s Објекти Facilities собе rooms лежаји beds П а н с и о н и и п р е н о ћ и ш т а B o a r d i n g h o u s e s a n d o v e r n i g h t a c c o m m o d a t i o n s Објекти Facilities собе rooms лежаји beds Д о м а ћ и н с т в а ( п р и в а т н е с о б е ) H o u s e h o l d s ( p r i v a t e r o o m s ) Објекти Facilities собе rooms лежаји beds О с т а л о O t h e r Објекти Facilities собе rooms лежаји beds 247

6 .6. ДОЛАСЦИ ТУРИСТА ПО ЗЕМЉИ ПРЕБИВАЛИШТА TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE УКУПНО TOTAL Д о м а ћ и т у р и с т и D o m e s t i c t o u r i s t s С т р а н и т у р и с т и F o r e i g n t o u r i s t s Аустрија Austria Белгија Belgium Данска Denmark Финска Finland Француска France Грчка Greece Холандија Netherlands Ирска Ireland Италија Italy Луксембург Luxembourg Њемачка Germany Португалија Portugal Шпанија Spain Шведска Sweden Велика Британија Great Britain Исланд Iceland Норвешка Norway Швајцарска Switzerland Чешка 1) Czech Republic 1) Мађарска Hungary Пољска Poland Румунија Romania Словачка Slovakia Словенија Slovenia Албанија Albania Бугарска Bulgaria Хрватска Croatia Србија 2) Serbia 2) Црна Гора Montenegro БЈР Македонија FYR of Macedonia Руска Федерација Russian Federation Турска Turkey Остале европске земље Other European countries Израел Israel Јапан Japan Канада Canada Кина China САД USA Саудијска Арабија Saudi Arabia Аустралија Australia Нови Зеланд New Zealand Египат Egypt Иран Iran Остале ваневропске земље Other non-european countries 1) Чешка и Словачка су праћене заједно 97. и 98. године. In 97 and 98, Czech Republic and Slovakia were observed as one. 2) Србија и Црна Гора су праћене као једна земља до године, уз изузетак за 97. годину, гдје су праћени одвојено. Until 2007, Serbia and Montenegro were observed as one, except in 97, when they were observed separately. 248

7 .7. НОЋЕЊА ТУРИСТА ПО ЗЕМЉИ ПРЕБИВАЛИШТА TOURIST NIGHTS BY COUNTRY OF RESIDENCE УКУПНО TOTAL Д о м а ћ и т у р и с т и D o m e s t i c t o u r i s t s С т р а н и т у р и с т и F o r e i g n t o u r i s t s Аустрија Austria Белгија Belgium Данска Denmark Финска Finland Француска France Грчка Greece Холандија Netherlands Ирска Ireland Италија Italy Луксембург Luxembourg Њемачка Germany Португалија Portugal Шпанија Spain Шведска Sweden Велика Британија Great Britain Исланд Iceland Норвешка Norway Швајцарска Switzerland Чешка 1) Czech Republic 1) Мађарска Hungary Пољска Poland Румунија Romania Словачка Slovakia Словенија Slovenia Албанија Albania Бугарска Bulgaria Хрватска Croatia Србија 2) Serbia 2) Црна Гора Montenegro БЈР Македонија FYR of Macedonia Руска Федерација Russian Federation Турска Turkey Остале европске земље Other European countries Израел Israel Јапан Japan Канада Canada Кина China САД USA Саудијска Арабија Saudi Arabia Аустралија Australia Нови Зеланд New Zealand Египат Egypt Иран Iran Остале ваневропске земље Other non-european countries 1) Чешка и Словачка су праћене заједно 97. и 98. године. In 97 and 98, Czech Republic and Slovakia were observed as one. 2) Србија и Црна Гора су праћене као једна земља до године, уз изузетак за 97. годину, гдје су праћени одвојено. Until 2007, Serbia and Montenegro were observed as one, except in 97, when they were observed separately. 249

8 ДОЛАСЦИ И НОЋЕЊА ТУРИСТА TOURIST ARRIVALS AND TOURIST NIGHTS Доласци Arrivals Ноћења Nights ДОЛАСЦИ ТУРИСТА TOURIST ARRIVALS Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists НОЋЕЊА ТУРИСТА TOURIST NIGHTS Домаћи туристи Domestic tourists Страни туристи Foreign tourists