DOKUMENTACIJA O NABAVI

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "DOKUMENTACIJA O NABAVI"

Транскрипт

1 MEĐIMURSKE VODE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju Čakovec, Matice hrvatske 10, ČAKOVEC OIB: (dalje u tekstu: Naručitelj ) DOKUMENTACIJA O NABAVI za projekt sufinanciran od EU NAZIV PROJEKTA: SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA NAZIV POSTUPKA NABAVE: USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA Evidencijski broj javne nabave: EV-M-10/2018 Čakovec, srpanj godine

2 SADRŽAJ DOKUMENTACIJE A UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE... 3 A1 OPĆI PODACI NARUČITELJ OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE NAČIN KOMUNIKACIJE IZMEĐU NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVE IZVORI FINANCIRANJA VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM ELEKTRONIČKA DRAŽBA VARIJANTE PONUDE GRUPA PREDMETA NABAVE DATUM, VRIJEME I NAČIN DOSTAVE PONUDE IZMJENA I/ILI DOPUNA PONUDE I ODUSTAJANJE OD PONUDE OTVARANJE PONUDA DOKUMENTACIJA O NABAVI DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA, TE IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI PRAVNA OSNOVA PRAVNA ZAŠTITA A2 PODACI O PREDMETU NABAVE OPIS PREDMETA NABAVE KOLIČINA PREDMETA NABAVE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE TROŠKOVNIK MJESTO IZVRŠENJA USLUGA ROK ZA PRUŽANJE USLUGA A3 PONUDA NAČIN IZRADE PONUDE POTPIS PONUDE JEZIK PONUDE CIJENA PONUDE ROK VALJANOSTI PONUDE JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI A4 KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA (OBVEZNE) OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA (OSTALE) A5 KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI Strana 1

3 40 EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE A6 SADRŽAJ PONUDE A7 PREGLED I OCJENA PONUDA TE DONOŠENJE ODLUKE PREGLED I OCJENA PONUDA POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDE IZUZETNO NISKE PONUDE PROVJERA PONUDITELJA ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU I ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU UVID U DOKUMENTACIJU POSTUPKA JAVNE NABAVE A8 ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE I IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE POTPIS UGOVORA I JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA B PRIJEDLOG UGOVORA...30 C PROJEKTNI ZADATAK CILJEVI I OPSEG PROJEKTA Uvod Ciljevi projekta Opis dijela projekta koji je predmet usluga informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta OPSEG USLUGA Općenito Detaljan opis obveza Izvršitelja OSTALI ZAHTJEVI Oprema IZVJEŠTAVANJE D TROŠKOVNIK...49 Stranica 2

4 A / UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi. Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi. A1 OPĆI PODACI 1 NARUČITELJ Naziv i sjedište Naručitelja MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matica hrvatske 10, Čakovec OIB Broj telefona Broj telefaksa Internetska stranica Račun (IBAN) HR voda@medjimurske-vode.hr 2 OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA Ime i prezime Željko Bedić, dipl. oec. voditelj nabave Broj telefona +385 (0) Broj telefaksa +385 (0) zeljko.bedic@medjimurske-vode.hr 3 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE Evidencijski broj nabave je EV-M-10/ NAČIN KOMUNIKACIJE IZMEĐU NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i Naručitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama EOJN RH, na adresi Oglasnika: Iznimno, naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran. Ključni elementi postupka javne nabave uključuju dokumentaciju o nabavi, zahtjeve za sudjelovanje, potvrde interesa i ponude. Usmena komunikacija s ponuditeljima koja bi mogla znatno utjecati na sadržaj i ocjenu ponuda mora biti u zadovoljavajućoj mjeri i na prikladan način dokumentirana, primjerice sastavljanjem pisanih bilješki ili zapisnika, audiosnimki ili sažetaka glavnih elemenata komunikacije i slično. Stranica 3

5 5 POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi MEĐIMURSKE VODE d.o.o. kao Naručitelj u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju): 1. DOBRANIĆ d.o.o. Mursko Središće, R. Končara 71, OIB: POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE Dan početka postupka javne nabave je dan slanja poziva na nadmetanje. 7 VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. 8 KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan značaj: Redni broj Kriterij Broj bodova 1. Cijena ponude (CP) 60 bodova 2. Maksimalni broj bodova: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1 Savjetnik za informiranje, jačanja vidljivosti i osnaživanje kapaciteta 40 bodova 100 bodova Ukupni broj bodova (UBB) pojedinog ponuditelja naručitelj će dobiti zbrajanjem bodova dobivenih prema navedenim kriterijima: UBB = CP + SKS1 pri čemu je: UBB ukupan broj bodova CP broj bodova ostvaren za ponuđenu cijenu SKS1 broj bodova ostvaren za stručnu kvalifikaciju Stručnjaka 1 Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s najvećim ukupnim brojem bodova (UBB). Izračun broja bodova iskazivati će se na dvije decimale. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji će ostvariti ukupni najveći broj bodova prema svim navedenim kriterijima. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 1. Financijski kriterij - cijena ponude (CP) Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema slijedećoj formuli: Stranica 4

6 CP = (Cmin/Cp) x 60 gdje je: CP - bodovi po kriteriju cijene Cp - cijena ponude ponuditelja koji se ocjenjuje (bez PDV-a) Cmin - najniža cijena od svih ponuđenih valjanih ponuda (bez PDV-a) Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je Nefinancijski kriterij stručne kvalifikacije Stručnjaka 1 Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 40. Naručitelj kao jedan od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude određuje stručnu kvalifikaciju Stručnjaka 1. Ovim kriterijem se ocjenjuje prethodno iskustvo stručnjaka koji će biti uključen u provedbu ugovora o uslugama koje su predmet nabave. Stručna kvalifikacija stručnjaka dokazuje se životopisom koji treba biti priložen u sklopu e-ponude te popisom dovršenih i isporučenih video materijala kojima se promoviraju infrastrukturni projekti koji su se sufinancirali iz međunarodnih instrumenata (EU fondovi, IBRD i sl.), a u čijoj izradi je stručnjak sudjelovao samostalno ili u timu prilikom provedbe infrastrukturnih projekata. U slučaju da se radi o video materijalu koji je isporučen za potrebe projekta koji je još uvijek u tijeku, video materijal će biti prihvaćen (bodovan) ako je isporučen u cijelosti, bez obzira na to što projekt još uvijek traje. Format životopisa odabire ponuditelj, a nužno je da se iz njega vide podaci koji su traženi u kriteriju kvalitete te kontakt podaci o poduzeću ili naručitelju za čiji je projekt/po čijoj je narudžbi stručnjak bio angažiran što će omogućiti naručitelju provjeru navoda iz životopisa. Format popisa dovršenih i isporučenih video materijala odabire ponuditelj, a nužno je da se iz njega vidi za koji infrastrukturni projekt koji se sufinancirao iz međunarodnih instrumenata (EU fondovi, IBRD i sl.) je izrađen video materijal (u čijoj izradi je sudjelovao stručnjak samostalno ili u timu), u kojem razdoblju je izrađen i isporučen te kontakt podaci o poduzeću ili naručitelju za čiji je projekt/po čijoj je narudžbi stručnjak sudjelovao u izradi video materijala što će omogućiti naručitelju provjeru navoda iz popisa. Naručitelj će prihvatiti sav video materijal o promociji infrastrukturnih projekata koji su se sufinancirali iz međunarodnih instrumenata (EU fondovi, IBRD i sl.) koji je u trajanju od 3 minute ili duži kako bi se osiguralo da ponuđeni stručnjak ima iskustvo u izradi videa takvog opsega i sadržaja, a čime će se osigurati i neometana provedba projekta i EU sufinanciranja u cijelosti budući da projektne aktivnosti uključuju i izradu video materijala i reportaža. Stručna kvalifikacija stručnjaka određuje se dodjelom bodova sukladno tablici u nastavku. Pojedinom ponuditelju utvrditi će se točan broj bodova po svakom pojedinom podkriteriju temeljem načina dodjeljivanja bodova određenog u tablici. Ukupnim zbrojem bodova svakog podkriterija utvrdit će se maksimalni ukupni broj bodova koje ponuditelj ima po kriteriju stručne kvalifikacije stručnjaka. Stranica 5

7 Redni broj Naziv kriterija 1. Stručne kvalifikacije Stručnjaka 1 Oznaka kriterija Opis i mjerna jedinica Metodologija Bodovi Maksimum SKS1 Broj angažmana (ugovora, 0 angažmana 0 poslova) vezanih uz infrastrukturne projekte koji su 1 angažman 4 se sufinancirali iz međunarodnih 2 3 angažmana 8 instrumenata (EU fondovi, IBRD i 20 bodova 4 6 angažmana 12 sl.) na kojima je stručnjak bio angažiran na ključnim pozicijama 7 9 angažmana 16 vezanim uz poslove odnosa s javnošću 10 i više angažmana 20 Maksimum bodova za stručne kvalifikacije stručnjaka: Broj izrađenih i isporučenih video materijala kojima se promoviraju infrastrukturni projekti koji su se sufinancirali iz međunarodnih instrumenata (EU fondovi, IBRD i sl.), a u čijoj izradi je stručnjak sudjelovao samostalno ili u timu prilikom provedbe infrastrukturnih projekata 0 video materijala 0 1 video materijala video materijala 4 5 video materijala 6 7 video materijala 8 i više video materijala bodova 40 bodova Naručitelj vezuje stručne kvalifikacije Stručnjaka 1 uz iskustvo na infrastrukturnim projektima koji su se sufinancirali iz međunarodnih instrumenata (EU fondovi, IBRD i sl.) zbog specifičnosti teme, sadržaja i važnost takvih projekata za lokalnu zajednicu čime želi osigurati da ponuđeni stručnjak svojom kvalitetom može zajamčiti kvalitetnu provedbu predmeta nabave. 9 PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVE ,00 kn (bez PDV-a). 10 IZVORI FINANCIRANJA Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske. 11 VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI Ugovor o javnoj nabavi usluga. 12 UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM Sklapa se ugovor o javnoj nabavi. 13 ELEKTRONIČKA DRAŽBA Stranica 6

8 Elektronička dražba se neće provoditi. 14 VARIJANTE PONUDE Varijante ponude nisu dopuštene. 15 GRUPA PREDMETA NABAVE Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: Dokumentacija). 16 DATUM, VRIJEME I NAČIN DOSTAVE PONUDE Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH. Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN RH-a, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje te na elektronički pristup Dokumentaciji o nabavi. Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti, predajom u EOJN RH, najkasnije do xx.xx do 10:00 sati. Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJN RH-a, zastoj u radu EOJN RH-a ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH-a. Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok Naručitelj produlji rok za dostavu. U tom slučaju Naručitelj će produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje. Procesom predaje ponude smatra se učitavanje (upload) svih sastavnih dijelova ponude. Sve priložene dokumente EOJN RH uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom Uvez ponude. Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda. Detaljne upute načina elektroničke dostave ponuda, te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, uključujući kriptografsku zaštitu, dostupne su na stranicama EOJN RH-a, na adresi: Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude te se, bez odgode, ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda. Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći: Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio/registrirao u EOJN RH kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s naručiteljem putem elektroničkog oglasnika; Gospodarski subjekt je putem EOJN RH-a dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda. Stranica 7

9 Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu. U slučaju da naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na Dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude. U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima naručitelja po isteku roka za dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda. Dostava dijela / dijelova ponude u zatvorenoj omotnici Ukoliko pri elektroničkoj dostavi ponuda iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave, nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu. Također, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku, ako ih elektroničkim sredstvom nije moguće dostaviti u izvorniku, poput traženog jamstva za ozbiljnost ponude. U slučaju kada ponuditelj uz elektroničku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja određene dokumente koji ne postoje u elektroničkom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici, na kojoj mora biti naznačeno: Na prednjoj strani: Naručitelj: Međimurske vode d.o.o. Adresa: Matica hrvatske 10, Čakovec Hrvatska Ev. br. Nabave: EV-M-10/2018 Predmet nabave: USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA NE OTVARAJ Na poleđini: < OIB, Naziv i adresa Ponuditelja / članova zajednice ponuditelja > Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja iz točke 1. ove Dokumentacije o nabavi. Ponuditelj samostalno određuje način dostave dijela/dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Naručitelj će za neposredno dostavljene dijele/dijelove ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku izdati potvrdu o primitku. Stranica 8

10 ! Ponuda se smatra pravodobnom ako elektronička ponuda i svi pripadajući dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku i/ili fizičkom obliku (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude, uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl.) pristignu na adresu naručitelja do roka za otvaranje ponuda. Dio/dijelovi ponude pristigli nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, nego će se neotvoreni vratiti gospodarskom subjektu koji ih je dostavio. U slučaju pravodobne dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem Oglasnika (elektroničke ponude). 17 IZMJENA I/ILI DOPUNA PONUDE I ODUSTAJANJE OD PONUDE U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem ( uploadanjem ) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u Elektronički oglasnik javne nabave, Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda. Odustajanje od ponude ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, odabirom na mogućnost Odustajanje. Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka određenog za dostavu ponuda. 18 OTVARANJE PONUDA Javno otvaranje ponuda održat će se xx.xx.2018 u 10:00 sati, u prostorijama Međimurske vode d.o.o., na adresi Matica hrvatske 10, Čakovec. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Naručitelja, ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Sukladno članku 282. ZJN, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati ovlaštenim predstavnicima Naručitelja neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji/izvod iz sudskog registra/ obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati prisutnim ovlaštenim predstavnicima Naručitelja. O javnom otvaranju ponuda se sastavlja zapisnik koji se odmah uručuje svim ovlaštenim predstavnicama ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalim ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim ako je zapisnik javno objavljen. 19 DOKUMENTACIJA O NABAVI Ponuditelj je obvezan prije davanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju temljem koje će izvršiti usluge koje su predmet nabave, jer iz razloga nepoznavanja istog neće imati pravo na kasniju izmjenu ponude Stranica 9

11 Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje te se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: Elektronički oglasnik): Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku. U slučaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (Dokumentaciji o nabavi). Upute za korištenje Elektroničkog oglasnika dostupne su na internetskoj stranici: Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pažljivu procjenu Dokumentacije o nabavi, uključujući dostupnu dokumentaciju za pregled i za bilo koju promjenu Dokumentacije o nabavi koja se objavi tijekom trajanja postupka nabave, kao i za pribavljanje pouzdanih informacija koje se tiču bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji način utjecati na iznos ponude ili prirodu izvršenja usluga. 20 DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA, TE IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti Dokumentaciju o nabavi. Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju, a Naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj obvezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda. Ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponudbe, ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena ili ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda. 21 PRAVNA OSNOVA Javna nabava provodi se na temelju važećih zakona i podzakonskih akata Republika Hrvatske koji uređuju javnu nabavu i javne financije i propisa koji se odnose na predmet nabave odnosno posebice: Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Stranica 10

12 Javna nabava provodi se na temelju sljedećih važećih akata Europske unije: Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače o dodjeli ugovorâ o koncesiji, Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ, Uredba Komisije (EU) br. 1336/2013 оd 13. prosinca o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL. BR. L -335 od 14. prosinca 2013.) te Komunikacija Komisije Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL. BR. C-366 od 14. prosinca 2013.) 22 PRAVNA ZAŠTITA Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana: - objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi - objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka - objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije - otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda - primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi. Stranica 11

13 A2 PODACI O PREDMETU NABAVE 23 OPIS PREDMETA NABAVE Predmet nabave su USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA. Detaljnije specifikacije predmetnih usluga su navedene u Poglavlju C (Projektni zadatak) ove Dokumentacije o nabavi. CPV oznaka predmeta nabave: Usluge savjetovanja na području vođenja projekta Usluge promocije Obavijesni i promotivni proizvodi 24 KOLIČINA PREDMETA NABAVE Sklapa se ugovor o javnoj nabavi USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA. Opseg i količina predmeta nabave određeni su u Projektnom zadatku (poglavlje C) i Troškovniku (poglavlje E) koji su sastavni dio ove Dokumentacije. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg usluga koji se traži u nadmetanju. Ponude koje obuhvaćaju samo dio opsega usluga neće se razmatrati. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti uslugu sukladno svim tehničkim uvjetima koji su navedeni u ovoj dokumentaciji o nabavi. 25 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Tehnička specifikacija se nalazi u Projektnom zadatku koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. 26 TROŠKOVNIK Troškovnik u nestandardiziranom obliku u.xls formatu čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst troškovnika. Pod izvornim predloškom/troškovnikom podrazumijeva se troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune koje su, ukoliko ih je bilo, objavljene u EOJN RH. Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst Troškovnika. Sve stavke troškovnika trebaju biti ispunjene. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. Troškovnik se prilaže u ponudi kao nepotpisani Excel dokument, ispunjen u skladu s uvjetima iz Dokumentacije o nabavi. Ako ponuditelj ne popuni troškovnik ili izmijeni troškovnik koji se nalazi u prilogu dokumentacije o nabavi (promijeni tekstualni opis, jedinicu mjere ili količinu stavke) smatrat će se da njegova ponuda nije sukladna dokumentaciji o nabavi, odnosno, da je nepravilna. Takvu ponudu naručitelj će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene. Stranica 12

14 27 MJESTO IZVRŠENJA USLUGA Mjesto izvršenja usluge je područje aglomeracije Donja Dubrava (na području Grada Preloga i općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba), uz moguće sastanke u uredu Međimurskih voda d.o.o. u Čakovcu. 28 ROK ZA PRUŽANJE USLUGA Izvršenje usluga počinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od strane ovlaštenika naručitelja (Voditelj Projekta). Ukupno očekivano trajanje izvršenja radova koji su predmet provedbe usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta je 28 mjeseci. U nastavku se navodi približno trajanje pojedinih elemenata projekta. Ponuditeljima se napominje kako je dani raspored indikativan te su moguće izmjene tijekom izvršenja ugovora. Aktivnost 1 - Usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta tijekom izgradnje sustava odvodnje trajanje 28 mjeseci; Aktivnost 2 - Usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta tijekom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trajanje 27 mjeseci. Točni datumi početka i završetka izvršenja usluge će se, sukladno očekivanom gore navedenom trajanju pojedinih elemenata projekta prilagoditi početku izvršenja Ugovora o izvođenju radova. Očekivani datum početka izvršenja usluga je 11/2018. godine. Očekivani datum završetka izvršenja usluga je 02/2021. godine. Datum početka izvršenja usluge ovisan je o konačnim suglasnostima za početak realizacije projekta, koje će biti izdane od PT1 / PT2 / EK, te o provedbi javnih nadmetanja za izvršenje radova koji su predmet ugovora. Izvođač je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršenjem usluge stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta. Ukupni rok završetka je indikativan i ovisi o izvođačima radova te se očekuje od Izvršitelja usluge da poslove u ovom zadatku izvrši u cijelosti bez obzira na gore naveden ukupni rok završetka, a u svakom slučaju usluga završava 2 mjeseca od izdavanja zadnje Potvrde o ispunjenju obveza izvođačima radova. Stranica 13

15 A3 PONUDA 29 NAČIN IZRADE PONUDE Ponuditelji kreiraju ponudu u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Ponuditelj je obvezan prikupiti sve tražene dokumente (obrasci, troškovnici, te ostali traženi dokumenti i prilozi po potrebi), te ih pohraniti u elektroničkom obliku, u elektroničkom izvorniku ili kao skenirane preslike, elektronički dostavljene ponude ponuditelja. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Stranice papirnatog dijela ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica papirnatog dijela elektroničke ponude. Ako je papirnati dio ponude izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio papirnatog dijela ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), Ponuditelj ne mora taj dio papirnatog dijela ponude ponovno numerirati. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. 30 POTPIS PONUDE Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. 31 JEZIK PONUDE Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko ponuditelj priloži neki dokument tražen u ovoj Dokumentaciji o nabavi na stranom jeziku, dokument mora biti dostavljen na stranom jeziku, uz priloženi prijevod na hrvatski jezik od strane stalnog sudskog tumača za odnosni strani jezik i ovjeren potvrdom stalnog sudskog tumača kojom se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na stranom jeziku (sukladno Pravilniku o stalnim sudskim tumačima). Ponuditeljima je iznimno dozvoljeno u ponudi navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku, te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. Internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice koji ne utječu na razumljivost ponude. Ostale riječi ili navodi moraju biti na hrvatskom jeziku. 32 CIJENA PONUDE Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama i ukupnom cijenom u kunama. Cijena ponude i ukupna cijena piše se brojkama u ukupnom iznosu bez PDV-a. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koja se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika te cijenu ponude, na način kako je to određeno Troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude, na način kako je to određeno u ponudbenom listu. Stranica 14

16 Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku. Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi Ponuditelj.! Cijene su fiksne i nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora s bilo kojeg osnova do izvršenja svih predviđenih usluga. 33 ROK VALJANOSTI PONUDE Rok valjanosti ponude je najmanje 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će, temeljem čl ZJN, odbiti ponudu čija je opcija kraća od zahtijevane. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti njegovo produljenje i u tu svrhu dati primjereni rok Ponuditelju. Na zahtjev Naručitelja, Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. 34 JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od ,000 kn u obliku bankarske garancije. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće: - Da je korisnik garancije MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Da je Nalogodavac gospodarski subjekt koji podnosi ponudu (u slučaju ponude zajednice ponuditelja nalogodavac može biti jedan od članova zajednice ponuditelja koji daje jamstvo u ime zajednice i u jamstvu moraju biti navedeni svi članovi zajednice ponuditelja). - Ovim Jamstvom Banka se obvezuje da će Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prava prigovora isplatiti jamčeni iznos od ,00 kn (slovima: dvadesetdvije tisućekuna) [ili u stranoj valuti u kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave] na temelju pisanog zahtjeva Korisnika jamstva u kojem će stajati da Nalogodavac krši svoju obvezu ili obveze i na koji način, a u slučaju: o odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, o nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, o neprihvaćanja ispravka računske greške, o odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili o nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke ponude, u papirnatom obliku, u skladu s točkom 16. ove Dokumentacije o nabavi (Dostava dijela / dijelova ponude u zatvorenoj omotnici). Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio dijela ponude dostavljene u papirnatom obliku. Stranica 15

17 Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od Ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjernom roku ne kraćem od 5 dana. Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. Umjesto dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj ima mogućnost uplatiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na račun Naručitelja u Erste&Steiermärkische Bank d.d, IBAN: HR Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti evidencijski broj nabave. Prilikom plaćanja potrebno je navesti sljedeći model i poziv na broj: model: 00, poziv na broj: OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja. U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog, dužan je u ponudi dostaviti dokaz o uplaćenom novčanom pologu na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenog naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Novčani polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda. Ostale odredbe koje se odnose na bankarsku garanciju na odgovarajući se način primjenjuju i na novčani polog. 35 TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je, temeljem članka 52. stavka 2. ZJN, u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Sukladno članku 52. stavak 3. YJN, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne nabave označiti tajn tajnom cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom. 36 EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt: 1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) 2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta. Ponuditelj u svojoj ponudi, kao njen sastavni obvezno prilaže popunjeni ESPD obrazac, isključivo u elektroničkom obliku, sukladno članku 452. ZJN E-ESPD ne mora biti potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja. Naručitelj je na temelju podataka iz ove dokumentacije o nabavi kroz sustav EOJN RH kreirao Stranica 16

18 elektroničku verziju ESPD obrasca u.xml. formatu - e-espd zahtjev u koji je upisao osnovne podatke i definirao tražene dokaze te je kreirani e-espd zahtjev (u.xml i.pdf formatu) priložio ovoj dokumentaciji o nabavi. Gospodarski subjekt obvezni su u e-espd obrascu ( u.xml formatu) izraditi i dostaviti svoje odgovore sukladno definiranim zahtjevima Naručitelja. Pored navedenog, gospodarski subjekt može dostaviti ESPD obrazac ispunjen kroz servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) Europske komisije koji je dostupan na internetskoj adresi: e-espd zahtjev naručitelja (u.xml formatu) gospodarski subjekti preuzimaju na popisu objava kao dio dokumentacije o nabavi te učitavaju preuzeti ESPD zahtjev (u.xml formatu) u EOJN RH. Nakon učitavanja EOJN RH automatski ispisuje osnovne podatke o postupku, a gospodarski subjekt ispunjava tražene podatke koristeći navigaciju EOJN RH, putem platforme EOJN RH ( dalje, Spremi i dalje i Natrag ). e-espd odgovor gospodarski subjekt kreira tako da ispuni tražene podatke i preuzima e-espd obrazac u.xml i.pdf formatu u.zip datoteci na svoje računalo, te ga u sklopu svoje ponude dostavlja kao elektroničku verziju ESPD obrasca tj. verziju u obliku web-obrasca. Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen samo jedan ESPD obrazac. Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za svakog pojedinog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja (vidi Dio II., Odjeljak C ESPD obrasca). Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja (vidi Dio II., Odjeljak D ESPD obrasca). U slučaju zajednice ponuditelja, svaki član zajednice ponuditelja mora dostaviti zaseban ESPD obrazac u kojem su utvrđeni relevantni podaci za svakog člana zajednice ponuditelja u skladu s točkom 25. ove Dokumentacije o nabavi. U slučaju podugovaratelja, gospodarski subjekt mora dostaviti zaseban ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci za podugovaratelja u skladu s točkom 26. ove dokumentacije o nabavi. U ESPD obrascu navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti te dokumente. Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente. Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 1. članka 263. Zakona o javnoj nabavi u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje. Stranica 17

19 Gospodarske se subjekte može isključiti iz postupka nabave ili oni mogu biti predmet progona na temelju nacionalnog prava u slučajevima ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica pri ispunjavanju ESPD-a ili, općenito, pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno ako su ti podaci prikriveni ili gospodarski subjekti ne mogu dostaviti popratne dokumente. A4 KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 37 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA (OBVEZNE) 37.1 Temeljem članka 251. ZJN javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da: je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za: a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), b) korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) c) prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za Stranica 18

20 terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke podtočaka od a) do f) ove točke i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 37.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi. Prilikom dostave ažuriranih dokumenata, naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta: Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz čl st. 1. Zakona o javnoj nabavi. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. Stranica 19

21 Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 37.2., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi. Prilikom dostave ažuriranih dokumenata, Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti,javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin Odredbe točke 37. ove Dokumentacije o nabavi odnose se na sve gospodarske subjekte u ponudi, tj. Ponuditelj je za sve gospodarske subjekte prikazane u ponudi dužan dokazati da ne postoje osnove za isključenje. Gospodarski subjekti u ponudi su: ponuditelj, članovi zajednice ponuditelja, podugovaratelj, gospodarski subjekt koji ustupa svoje resurse. 38 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA (OSTALE) Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave: 38.1 ako je nad njime otvoren stečaj, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima, Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 38., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi. Prilikom dostave ažuriranih dokumenata, Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje navedene osnove za isključenje gospodarskog subjekta: Izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti,javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Stranica 20